Percubaan UPSR Matematik Negeri Melaka Kertas 1 2010 by muhammadihzam88

VIEWS: 52 PAGES: 10

More Info
									SULIT                                     015/1      SULIT

              INFORMATION FOR CAh{DIDATES
                MAKLUMAT WTAK CALON

    l.        paper
       This question  consists 40 questions.
                  of
                    10
       Kertassoalanini mengandungi soalan.                                   JABATAN PELAJARANMELAKA
                                                             DENGANKERJASAMA
       Answernll questions.                                         MAJLIS GURUBESARNEGERIMELAKA
                                                                                    I

                                                                                      t
       Jawabsemuasoalan.

    3.  Each questionis followed by four altemativeanswers,A, B, C or D. For each
       question,chooseone answeronly. Blacken your answeron the objective answer     PEPERIKSAANPERCUBAANUPSR2O1O
         provided.
       sheet                                       MATHEMATICS                                    015/1
       Tiap-tiap soalan diikuti oleh empatpilihan jawapan, ia itu A, B, C dan D. Bagi  Kertas I
       seliap soalan,pilih satujawapan sahaja.Hitamkan jawapan kamupada kertas     0gos
       j awapanobjektifyang diseiliakan.                         1 iam                                      Satu jam

       If you wish to changeyour answer,erasethe blackened mark that you have
       made.Thenblackenyour new answer.                              JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU
       Jila kamu hendak menukarjtwapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
       Kemudianhitamkanjawapanyang baru.                         l.   Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

       The diagrams the questions
             in      providedarenot drawnto scaleunlessstated.        2.   Soalan dalam bahasa Inggeris mendahuluisoalanyang sepadan dalam bahasa
                                                    MeIayu.
       Rajuhyang mengiringisoalantidak dilukis mengikut
                              skala l@cualidinyatalan,
                                                3.   Kamu dikehendaki membacamaklumat di halaman belakang kertas soalan ini.
    6.  You may do your working in the spaces the questionpaper.
                         on
       Kamu bolehmembuat
               keria mengiradi ruang kasongdi dalamkcrtas soalanini.
                                                    Kertas        19            tidakbercetak.
                                                                   bercetak I halaman
                                                      soalan mengandungi halaman
                                                         ini            dan
                                                                              [Lihat halamansebelah
015/1                                     SULIT                                            SULIT
                                                015/1
sul,rT                t7                 015/1     SULIT                                           015/1
37    Diagram shows rectangles
         13   the    peRSandsruv with the areas 72cm2 60cm2
                               of   and
     respectively.
                                                Roundoff 5 472 034 to the nearest
                                                                million.
                     tepat peRSdanSTUV
     !"i"! ]^3 mgnltniullran segiempat
                luas             dan luasmasing-masing
     ialahT2cm'dan60cm'.                                               juta yang terdekat,
                                                Bundorlran5 472 034 kepada

                                                A    4'0 million
                                                    4'0juta
                                                B    4.7 million
                                                    4.7juta
                                                C    5'0 million
                                                    5'0juta
                                                D    5.4million
                                                    5.4juta

             p                                   Diagram I showstwo numbercards.
                   e   Diagram13
                       Rajahl3                                     lad
                                                Rajah 1 menunjuklandua l<eping nombor.
     Find the are4 in cmz,oflhe shaded
                     region.
     Cari luas,dalam cmz,bagi kawasanberlorek

     At8
                                                                 Diagram I
     82 4                                                           Rajah I
     c30                                          Find the differencebetweenthe value ofdigit 3 andthe value ofdigit 9 in the two
                                                numbers.
     D36
                                                Cari perbezaanantara nilai digit 3 dengannilai digit 9 bagi dua nombor itu.
38    Diagram14 is formedby usingsmallcubes the same
                       of    size.                  A6
     Rajah I 4 terbentukdenganmenggabunglcan
                        beberapahthuskecil yang sama saiz.        B    5 .1 3
                                                c 3.9
                                                D 2.1

                                                ^l
                                                rllears   =
                                                  I
                     Diagram14                       3- tahun=
                      Rajah 14                       4
     The lengthofeach sideof0re smallcubeis 2 crn                     A    36 months
     Calculate votunrqin cm3, thewholediagmm.
          the        of                                 36 bulan
     Panjangsetiapsisihtbuslrzcilialah2 cm.                        B    39 months
     mhng isipadu, dalamcm3, selunth rqjah terseb*.                        39 bulan
     A68                                          C    40 months
                                                    40 bulan
     B   13 6
                                                D    42 months
     c   144                                           42 bulan
     D   1 68

                                llihat halamansebelah
015/t                                     SULIT   015/1                                           SULIT
SULIT                   3                    015/l   SULIT                   16                  015/1
4    Diagram2 showstwo cardsofequal size.Eachcard is divided into severalequalparts.
                                               35   Diagram 1l is a pictographshowingthe amountof moneysavedby four children.
  Rajah 2 terdiri daripada dua kepinglwd yang samasaiz.Setiapkad dibahagikankepada         Rajah 11 ialah sebuahpikrografyang menunjukkan wang yang disimpan oleh empat
  beberapa bahagianyang samabesar.                                 orang kanak-knnak.
                 IE   Diagram2
                                                                8fffiffi'##
                     Rajah2
                                                                  Diagram11
    Calculate total percentage
         the       ofthe shadedregion in both cards.
                                                                   Rajah I I
    Hitung jumlah peratus knwasanyang berlorekdaripada kedua-duakad itu.
                                                   The averageamountof moneysaved them is RM130.Mary saved
                                                                    by            RM40 morethan
                                                   SweeLing.
    A25
                                                               by
                                                   Calculate moneysaved Swee
                                                       the           Ling.
    8 40                                             Purata wang yang disimpan oleh merekaialah RM130.Mary metryimpanRM40 lebih
    c5 0                                             daripadaSweeLing.
                                                   Hitung wangyang disimpanoleh Swee Ling.
    D75
                                                   A  110
        3
    Diagram showsthe massof a mangoanda watermelon.                        B  120
             jisim sebiji manggadan sebiji tembikai.
    Rajah3 menunjull<an                                      c  160
                                                   D  240

                                               36   Diagram12showstriangles PQTandRST.
                                                             segitigaPQT dan RST.
                                                   Rajah 12 menunjukkan
                     Diagram3
                     Rajah 3
                                                                  DiagramI2
    Thewatermelon
          weigts I I kg.                                                  RajahI2
                 +
                                                              1
    Calculate the mass, in g, of the mango.                            The lengthof PT is ; of QP.The lengt! of QT : TS. Calculate perimeter, m, of
                                                                                 the    in
    Jisim tembikai ialah | = ks.                                  the whole diagram.
               q

     Hitungjisim,dalam mangga
             g,  itr                                  Panjang PT ialah -TdaripadaQP. Panjang QT : TS. Hitung perimeter, dalam m,

     A 450                                             seluruhrajah itu.

     B 650                                             A s6

     c   1200                                          85 8

     D 2400                                            c60
                                                    D6 4
                                   [Lihat halaman sebelah
015/1                                        SULIT
                                                015/1                                     SULIT
SULIT                     15                       015/l   SULrT                     I                 015/l

33   Diagam 9 showsthe marks obtainedby five groupsin a MathematicsQuiz.              6       4
                                                        Diagram shows equilateral
                                                              an     triangle conskucted a piece
                                                                       P,     using  ofwire.
    Rajah 9 menunjukkan markah yang diperolehi oleh lima kumpulan dalam hiz                         sebuahsegitigasama sisiP, yang dibina daripada seutasdawai'
                                                        Rajah 4 menunjukkan
    Matematik.
         PQR , ' T
        ffiffiffiffiffi
                                                                               14cm
                                                                          '';ffioo
                       "F:;tr'                             Which of the following shapes be constructed
                                                                      can      usingthe samepiece of wire?

    The averagemarks ofthe five groupsis 70, how many marksdid group S get?                Antara yang berihtt, bentukyang manakahbolehdibina dengandowai yang sama?
                                                                  15cm
    Purata markah bagi 5 kumpulan itu ialah 70, berapakah markah yang kumpulan S              A
    perolehi?                                                    r--J1----l
    A  350                                                      ] *" -
                                                             fL-+F--=l
    B 288                                                          1Ocm
     c70                                                  B r--l
    D6 2                                                   tl
                               ofsyrup soldat four stalls.
                                                             I         tl0cm
34    Diagraml0 is a pictographshowingthe numberofglasses                               ll
     Rajah 10 ialah sebuahpiloografyang menunjukkanbilangan gelas air sirap yang diiual                l-----*--l
     di empatbuahwarung.
                                                        c
                  P     UUUU                                    a-!.,.-t
                                                             \/
                a       UUU                                     \     y'tl.-
                  a
                       UU                                        \/
                  S
                                                                V
               r-7
               u
                    represents glasses sYIr
                    reprcserus250 grassesofsyrup
                         z)u     oI
                    mewakili 250 gelas air sirap                      D
                                                             Y-----a
                                                            o.m\
                                                                   l2cm


                                                                        f
                          Diagram10
                          Rajahl0                                   \__*_-/
                          a
                                                                   8cm
     The numberof glassessold at stall S is    of the total salesof stall Q and R.
                    i
     How manyglasses syrupweresold ai stallQ, R andS?
            of                                         7  2304+ 8 = E'
                                                           t           ro
                                   )
     Bilangan gelas air sirap yang dijual di warungS ialah i daripadajumlah jualan di                mustbewritteninf-l
                                                        Whatnumber                ?
     warung Q dan R.                                                 yang dirtl* di dabmf'*1?
                                                           nombor mesti
                                                        Apakah
     Berapakahjumlah bilangangelasair sirap yang dijual di warung Q , R dan S?
     A   2750                                               A 0.128
     B   2250                                                B 1. 128
     c   18 00                                                c  l'28

     D   17 50                                                D r 2. 8
                                        [Lihat halamansebelah
 015/l                                            SULIT     015/1                                     SULIT
SULIT                                    015/l   SULIT                    t4                 0r5/1
                                           31   Diagram8 showsthemassofapacket ofnoodles.
    tl-  J-=
                                                         jisim sebungkus
                                               Rajah 8 menunjult*.an       mi.
        )


        .|

       g?

                                                           Diagram8
       8-                                                   Rajah 8
                                                                                   1
      +8-
    245.7                                         Puan Yee soakedtwo packetsof noodlesin water. The massof the noodlesis 3a times
    Roundoffthe answer tfuee
             to      places,
                 decimal                           of its original msssafter soakingin water.
    Bundarlanjawapanlcepada tempat
                tiga   perpuluhan,                     What is the total mass,in kg, of the soakednoodles?

                                                                                     .t
    A 30.7                                        Puan Yee l:elah merendam2 bungkusmi di dalam air. Jlslm ,ni tersebutaMoh   .,
                                                                                     J_

    B 30,712                                       lwli daripadajisim asal selepasdirendam.
    c   30.713                                     Berapakah jumlah jisin, dalam kg mi yang telah direndam?

    D 30.72                                        A  0.6
                                               B  0.9
10   Which of the following hasthe smallestvalue?
                                               c 1.05
    Antma berihtt, yang manakahmempunyai
                      nilai terkecil?
                                               D 2.1
    A   4 0% o f180
       40 % daripada 180                            32   The volumeof a cuboidis 369cm3,andis height 9 cm.
                                                                    is
                                               Findthe area, cm2,of its base.
                                                     in
    B 30%of250
     30 % daripada 250                                  Isipadu sebuahkuboid ialah 369 dan ketinggiawrya
                                                               cnf       iatah9 cn.
                                               Cui luas, dalamqtf , tapak bekasitu.
    C 20%of400
     20 % daripada 400                                  440
    D   l0%of900                                    841
       10 % daripada 900
                                               c  360
ll   (247x 30)* (1045 5) =
            +                                   D  3321

    A   532
    B   7201
    c 7381
    D 7619


                               [Llhat halaman rcbelah
015/1                                    SIJLIT
                                           015/t                                      SULIT
SULIT                   13                     015/l   SULIT                                      01s/1
29   Diagram shows distance
        7  the       five
               between villages.                         t2   Which ofthe following is incorrect?
       7     jarak
    Rajah menunjuk:kan dl antmalimabuahkampung                           Dl antara beilhtl yang manaknhsalah?

                          1.35
                            km                        A  2'Og x 10 : 209
                                                    B  35'7 x l0 = 357
                                                    C  4'gg x 100 = 499
                rl m
                 )                                   D  5.801x 100 = 580'l                                                t3    20-72 el =
                                                       +
                                                        46
                        Diagram7
                        Rajah 7
                                                    A5:
    Which ofthe following distanceis the furthest?                             12
    Di antarajarakyang berikut,yang manakah
                       palingjauh?                              I
                                                     B  l8i-
    A  BDE
                                                        t2

    B ABC
                                                     c lel
    C ADE                                                    t2
    D ADC
                                                     D 201!
                                                       t2
30   PuanLingam is 36i    years old. The difference betweenher age and her son's age is
         -    l'
    19years3 months.
                                                t4                                  thousan4 becomes
                                                     Which of the following numbers,when roundedoff to the nearest
    Find the total ageofPuan Lingam andher son.
                                                     7.541million?
    PuanLingam berumur364 tuhun.Bezaumurnyadengananak lelakinya ialah 19 tahun            Di antara nombor yang berihtt, yang manakahapabita dibundarkan kepadaribu yang
                   4
                                                     terdelratmenjadi 7.541juta?
    3 bulan.
    Hitung jumlah umur merelca.
                                                     A  7530798
    A  56 years                                           B  7531300
      56 tahun
                                                     c  7540618
    B  54 years3 months
      54 tahun 3 bulan                                       D  7541503

    C  18years6months
      18 tahun 6 balan
    D  l7 years6 months
      17 tahun6 bulan
                                   [Lihat halamanrebelah
015/l                                        SULIT    015/t                                      SULIT
SULIT                  7                015/l                         t2                 015/1
                                          SULIT
l5   Diagram5 showsthe time on a clock.
    Rajah 5 menunjukkanwahupada sebuahjam.
                                          28                  finishedher rwision at night.
                                               Diagram6 showsthe time Suzana
                                               Rajah 6 menunJukkan     selesaimengulanglujipelajaranpada waldu
                                                        wahu Suzana
                    2:rlt-rpm                       malam.

                       Diagram5
                       Rajah5

    2 hours30 minutesafter the time shownis
    2jam 30 minit selepaswaktuyang ditunjuklun ialuh

       1715 hours
       Jarnl715                                                    Diagram6
       1615hours                                                    Rajah6
       Jam 1615
    c  1215 hours                                   Suzana   her
                                                  starts revision3l ho*, before time shownabove.
                                                           2
                                                                 the
       Jam l2l5
                                               At whattime doesshestartherrevision?
    D 0015hours
                                               Suzanamula mengulangkajpelajarannya "l jam sebelum wahu yang ditunjul*an di
                                                         i       J_
       Jam 0015                                                         )
                                               atas,
16   40 0m+8=_k m .                                    Pukul berapakahSuzana        pelajarannya?
                                                         mulamengulanglcaji

    45 0                                         A  1900hours
                                                 jam 1900
    B5
                                               B  1930hours
    c  0.05                                        jam 1930
    D 0.005                                       C  2000hours
                                                 jam 2000
t7       RMl0 + 3 piecesRM5 + 25 pieces sen=
    5 pieces              20
                                               D  2030hours
    5 kcping RMI| + 3 kepingRM5 + 25 keping20 sen =                     jam 20j0

    A  7 0sen x ll0
    B  60 senx 120
    C  50 senx 150
    D  40 senx 175
                              [Lihat halamau sebelah
015/t                                   SULIT   015/l                                     SULIT
SULIT                  18                   015/1

39   Which of the following diagramshavethe sameperimeter?
    Di antarayang berikw, rajah yang manaknhmempunyal perimeteryang sama?
         4.5cm             9 cm


      t*l      3.5cm
                    ru f]z"*
                       5 cm
    u
      [+cm
                    N fllr"'
    A    IandII
        I danll
    B    IandIII
        I danlll
    C    I,IIIandIV
        l,llI danlY
    D    I,IIa n d IV
        I,ll danIY

40  Diagraml5 showstriangles,P, Q, R and S drawn on squares the samesize.
                              of
   Which of the following is not an isosceles
                       triangle?
   Rajah 15 terdirl daripada beberapasegitiga yang dilubis pada petak-petaksegiempat
   scmayang samabesar.
   Segitigayang manakahbukansegitigasamalwki?
                    Diagram15
                    Rajahl5
         Q only
         Q sahaja
         S only
         S sahaja
         Qa n d R
         Qdan R
      D   RandS
         R danS


                  EI\IDOF QUESTION PAPER
                  KERTASSOALAN TAMAT

0r5/r                                      SULIT
SULIT                 11                    015/l   SULIT                     I           0t5/l

25   Ann paidRM980for a washingmachine aftera 20% discount.
    Whatwasthe priceof the washingmachinebeforethe discount?             t8   5 .2 1 +8 =
    Ann membayarRM980 untuksebuahmesinbasuhselepasdiberi diskaun 20%o.            Match the answerwith the volume of water in the container.
    Berapalcah
         harga mesinbasuhtersebutsebelumdiskaunT
                                                 Padankanjawapandenganisipaduair dalam bekss.
    A  RMIS'6
    B RM784
                                                              1000m/
    c  RMl 225
    D RM13 OO

26   PuanAminah buys 6 boxes of apples.Each box conrains50 apples,8% of the total
    numberofapplesarerotten.
    How many applesare not rotten?                                            water
    Puan Aminah membeli 6 kotak epal. Setiap kotak mengandungi 50 biji epal.                      ,av

    8 % daripadajumlah epal itu busulc
    Berapalcahbilangan epalyang tidak busuk?

    42 4
    B  276                                                      B

    c  292
                                             19           of4'2 kg, 650 g and250 g.
                                                 Find the average
    D  324
                                                 Cari purata bagi 4'2 kg, 650g and 250 g.
    Encik Teo'smonthly salaryis RM3 500.Encik Muthu's salaryis RM650 lessthanEncik
    Teo's.Encik Amir's salaryis RM200morethanEncik Muthu's.                  A  l25g
    What is their total salary?
                                                 B  1 1 5 0g
    Gaji hulananEncikTeo ialah RM3 500.Gajt Encik Muthu ialah RM650 kurang daripada
                                                 C  1250g
    gaji Encik Teo.Gaji Encik Amir adalahRM200lebih daripada gaii Encik Muthu.
    Berapalahjumlah gaji merekaT                               D  1700g

    A  RM285O
    B  RM655O
    c  RM9400
    D  RM10050
                                [Lihat halaman sebelah
015/1                                     SULIT   015/t                                SULIT
SULIT                    9                    015/1   SULIT                   10                015/r
20   TableI shows numberofpacketsofsugarsoldin four shops a particular
          the                  on      day.
    Jadual I menunjukkan
              bilangan bungkusgula yang dijual di empatbuah kedai dalam
                                                22   :lrn x3 4 0 =
                                                      4
    suatuhari.
                                                    A    1 2 km 7 5 m
             Shop     Number of Packets of Sugm
             Kedai      Bilangan Bungkus Gala                    B    1 0 km 2 0 m
              P            40                         C    I km l 2 0 m

              a                                      D    I km 2 7 5 m

              R            53                        Tabie3 showsthenumber    plucked threepeople.
                                                              ofmangoes   by
              s            11
                                                    Jadual 3 menunjukkan       yang dipetik oleh tiga orang.
                                                              hilangan mangga

                    Table 1                                        Name   Number of mangoes
                    Jadual l                                        Nama    Rilnnoan  montaf,

             ofShop P is 25% ofthe saleS
    Giventhatthe sales             ofall the 4 shops.                              Ali        60
    FIowmanypackets ofsugararesoldby ShopQ?
                                                                        1of Ali's
    Diberijualan kedaiP ialah 25%daripadajualan4 kedni.                                  Tan       4
    Berapakahbungkw gula yang dijual di kedai Q?
    A50                                                                |dariwdaAti
                                                                    90%morethanAli's
    B40                                                          Siva
                                                                    9A%IebihdaripadaAli
    c3 0
    D20                                                              Table3
                                                                    Jadual 3
    Table2 showsthe nurnber bicycles
               of    produced a factory.
                       in                            Calculate difference
                                                        the    ofthe number    collected
                                                                   ofmangoes    betweenSivaandTan.

              bilangan basikalyang dihasilkandi sebuahkilang.
    Jadual 2 menunjukkan                                      Hitung bezabilangan munggayang dikutip oleh SivadanTan.

                                                    At5
              Colour        Number of bicycles
              lf'arna        Bilanpan basikal                   845
               Red
                             24 463                    c6 9
               Merah
               Black      I 450 morethanbluebicycles                D    114
               Hitam     I 450 lehihdaripadabasikolbiru
                Blue                                        is
                                                    Dina's.salary RM2 400 a month.Sheuses  of
                                                                       6070 her salaryfor daily expenses
                                                                                       and
                             40 500
                Biru                                     lofthe balance.
                                                    saves
                                                       5
                         Table2                         How rnuchmoneydoesshesave a year?
                                                                 in
                        Jadual 2
                                                    Gaji Dina ialah kM2 400 sebulan. Dia menggunakan60% daripada gajinya untuk
    Calculatethe total numberofbicycles producedby the factory,                               I
                                                    perbelanjaanharian dandaripadabakbryauntuk disimpan.
    Hitung jumlah basikalyang dihasilkandi kilang itu.                                 ,
                                                        jumlah wangyang disimpannya
                                                    Berapakah             dalamsetahun?
    A   5 64 13
                                                    A    RM288
     B   664t3
                                                    B    RM48O
     c   1 0691 3
                                                    c    RM2304
     D   206913
                                                    D RM3456
                                   [Lihat halaman sebelah
015/l                                        SULIT   0r5/l                                    SULIT

								
To top