Percubaan UPSR Bahasa Melayu Negeri Perlis Kertas 2 2010 by muhammadihzam88

VIEWS: 100 PAGES: 4

Soalan Percubaan UPSR

More Info
									SULIT
Nama  :                       Ke l a s: .........................................
Sekolah:
         MAILIS GURU BESAR NEGERI PERLIS

UJIAN BULAN JULAI2O1O
BAHASA MELAYU - PENULISAN                               0t2
TAHUN 6
Julai
1] jam                         Satu jam lima belas minit    JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.   Tulis nama dan kelas kamu pada
    ruang yang disediakan.                      a
                         Untuk Kegunaan Pemerilrs

2.   Kertas soalan ini mengandungi tiga   Kod Pemeriksa:
    bahagian: Bahagian A, Bahagian B,            No.
    danBahagianC.              Bahagian            Markah
                                Soalan
    Kamu    dikehendaki  menjawab
    ketiga-tiga bahagian.           A

4:   Bag i Bahagian B kamu boleh memi I ih
             ^
    sama ada menjawab Soalan 1, Soalan     B
    2. atau Soalan 3.

5.   Jawapan kamu hendaklah ditulis pada    C
    ruangqn yang disediakan dalam kertas
    soalan ini. Sekiranya ruang yang
    disediakan tidak mencukupi, sila      JUMLAH
    dapatkan helaian tambahan daripada                       60
    pengqwas   peperilcsaan. Helaian
    tambahan (jika ada) hendaklah diikat
    dan dihantar bersama-sama kertas
    soalan.
                7
   Kertassoalanini mengandungi halamanbercetak      tidakbercetak
                        dan I halaman
                                                ,t"
                                     I Lihat sebelah
         Perlis
012 @2oloHakciptaMGB                              ' SULIT
                                                                                     d_rt i
SULIT                                                  012    sqiLiT                         \t Lt
                       BahagianA

                       [10 markah]

                   lMasa dicadangkan: 15 minitl
  Tulis lima ayat yang lengkap tentang jadual di bawah.
    JADUAL   AKTIVITI  PBRKHEMATIAN   BADAN   BERTJNIFORM  SK. SER' MELATI


   TIARI    MASA          AKTI1TTI               TIND,AKAN


  Pertama   3.00petang   o  Pendaftaranpeseria       Gum pemimpin badan beruniform
         3.30petang   o  Taklimat oleh Komandan Kem   Komandan Kem
         4.00petang   .  Pembahagian kumpulan      Komandan Kem / guru pemimpin
         4.30 petang   o  Mendirikan khemah       Peserta dan guru pemimpin  Kedua    5.30pagi      Banguntidur / bersih diri /  Peserta/ ustaz
                   solatberjemaah/ kuliah subuh
         6.30pagi      Senaman pagi dan sarapan   Komandan Kern / peserta
         7.30pagi      Pertandingankawad kaki     Pegawai dari angkatan tentera
         10.30 pagi     Pertandingaamemasak      Guru-guru wanita
         5.00peuag                     Komandan Kem / peserta
                   Mencari harta karua
         9.00 malam                     Peserta / guru pemimpin
                   Persembahan kebudayaan   Ketiga   8.00pagi    r  Perasmianpenutup        Guru Besar
         8.30pagi    .  Penyampaianhadiah       Guru Besar/ Guru PenolongKanan
                                  Kokurikulum
         10.30pagi    . Merunnrhkhemahdan        Peserta guru pemimpin
                                      /
                 ' berkemas
         12.00tgh.    r Bersurai             Peserta
                                                                              (20 morkoh)


                                                              KERTAS SOALAN TAMAT
                                                  SULIT                              SULIT
0Lz                                      MGB PERLIS. B MELAYU(PEN). TH''I6  0t2              MG8 PERLIS 8, MELAYU
                                                                              -     (PEN).THN6
                                                      I
                                                      I
                                                      I
                     6                         012        SULIT             012
SULIT                                                 i
                                                    i                   Bahagian C

                   P0 markahf

              fMasa dicadangkan : 20 minitf


                                                        2.
 Tulis rttmanilai murni yang.kamu peroleh dariBada puisi di bawah'

 Panjangnyajowapan kamu hendaHahtidak lebih daripada 50 patah perkataan.

 Tulis jowapan kamu dalam satu perenggan.                                   3.


                Burung kenek-kenek,
                   Hinggap di atas dahan;                          4.
                Pesan datuk nenek,
                   Patuhi perintah Tuhan.

                Burung kenek-kenek,                               5.
                   HinggaP di atas Pagar;
                Pesandatuk nenek,
                   Raj in-raj inlah belaj ar.

                Burung kenek-kenek,
                   Hinggap tePi Perigi;
                Pesandatuk nenek,
                   Bangunlah pagi-Pagi.

                Burung kenek-kenek,
                   Hinggap di pohon kelaPa;
                Pesandatuk nenek, .
                   Patuhilah ibu baPa.

                Burung kenek-kenek,
                   Terbangtinggi di awan;
                Pesandahrk nenek,
                   Pandai-pandailah cari kawan.

                Burung kenek-kenek,
                   Hinggap di pohon sena;
                Pesandatuk nenel
                  . Jadi orang berguna.

                                                                 I Lihat sebelah
                                               SULIT                .
                                                                      SULIT
                                                                     (PEN)
                                                            MGB PERLIS B, MELAYU  " THN 6
0r2                                McB pERLrs B.i,r
                                      -     '  yu (pEN)
                                               - rHN 6      Otz
SULIT                      A                        0L2    SULIT              012
                      Bahagian B

                       130 narkahl

                 lMasa dtcadangkan : 40 minitl Pilih satt daripada tajuk-taiuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya fida'k
 kurang daripada 80 patah perkataan. I    Kamu baru selesai menghadiri kelas tambahan di sekolah. Semasaberjalan pulang
                                             jalan.
     ke rumah, kamu terdengar ngiauan anak kucing dari arah sebuah longkang di tepi

     Ceritakan tindakan-tindakan kamu                        ATAU 2    Sekolah kamu telah mengadakan Minggu Kecemerlangan. Pelbagai acara telah diadakan.

     Antarany4 kamu telah diminta mewakili semua murid sekolah kamu untuk

     menyampaikan ucapan yang bertajuk "Tanggungiawab Murid"'

     Tulis ucapan kamu dengan lengkaP'
                         ATAU                                        peringkat negeri'
   3  Seorang pelajar dari sekolah kamu telah dipilih sebagai Olahragawan
                                     pelajar tersebut.
      Kamu telah diminta oleh ggru Bahasa Melayu untuk menemu famah

      Tulis temu ramah kamu itu dengan lengkap'
                                                              "
                                                                 (30 markch)

                                                                ' I Lihat sebelah
                                                SULIT               .
                                                                     SULIT
                                                                      .
 012                                             (PEN)
                                     MGB PEBLIS- S, MELAYU  - THN 6  0t2  MGB PERLIS B, MELAYU(PEN) THN 6

								
To top