Docstoc

Percubaan UPSR Bahasa Melayu Negeri Kelantan Kertas 1 2010

Document Sample
Percubaan UPSR Bahasa Melayu Negeri Kelantan Kertas 1 2010 Powered By Docstoc
					                                        1)/04/2010
                                     JPUB/BM(


                               Ke l a s ...........
           JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN
                 (UNIT KBSR)
             MAJLIS GURU BESARKELANTANPEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2O1O
BAHASA MELAYU . PEMAHAMAN                              011
TAHUN 6
Ogos
50 minit                                Lima puluh minit     JANGANBUKA KERTASSOALANINI SEHINGGADIBERITAHU

l.                  40
     Kertas soalan ini mengandungi soalan

2.   Jawab semaasoalan.

3.    Tiap-tiap soalan diikuti oleh empatpilihan-iawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi
                                      pada kertas
    setiap soalan, pilih satluiawapan sahaia. Hitamkan iawdpan kamu
    jawapan objektif yang disediakan.

4.    Jika kamu hendak menukar iawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
                apan y ang baru.
     K emudian hitamkan 7'aw
    Kertassoalan mengandungi halaman
         ini     13       dan 3 halaman
                    bercetak      tidak bercetak
                                      I Lihat sebelah
0l l   rO20l 0l Iak C i praMGB K el antan                     SULIT
                                             01.1
SULIT


 Soalan I - 19

  Isi tempat kosong denganiawapan yangpaling sesuai'

 Soalan,l berdasarkan gambar di bawah'
     Encik Hasnap-tangga       untuk membaiki talian elektrik yang terputus
     akibatditimpa dahanPokok.
                             l


     A    memijak
     B    mendaki
     C    memanjat
     D    memegang

                seorang   polis
                   pegawai                 mengikuti
     Encik Roslanmerupakan          --          'kat
     kursuskenaikanpangkatselamaenambulan'

     A    Dia
     B    Awak
     C    Kamu
     D    Beliau '
                           bagi-
                     gotong-royong              taman
     Pihaksekolahakanmengadakan
     sainsyangtelah lamaterbiaritu'

     A    perindah
     B    perindahkan
     C    memPerindah
     D    memPerindahkan

     Keretaburuk            i tepijalan itu telahdipindahkan tempat
                                      ke
     pelupusansamPah.

       A  tersadai
       B  terhalang
       C  teaangguh
       D  terbengkalai

                                             SULIT
                                 MGB KELANTAN B' MELAYU'(PEM) THN 6
                                       .       '
 011
SULIT                                          011


 Soalan 5 berdasarkan gambar di bqwah.
    Encik Ramli dan isterinya sedang   . susugetahyang baru ditoreh untuk
    dihantarke kilang.

    A   mengaut
    B   menuang
    C   mengutip
    D   mencedok

    TanganPuanYusmini         keranaterkenaminyak panasketika
    memasak dapur.
        di

    A   melecet
    B   melecur
    C   melelas
    D   meletus

    Penerbangan Kuala Lumpur terpaksa
           ke         ditundakeranaangin
    bertiup__--.

    A   laju
    B   cepat
    C   deras
    D   kencang

    Pustakawanitu menyusunbuku-buku di perpustakaandengan_di      atasrak
    yangdisediakan

    A   licin
    B   tepat
    C   bersih
    D   kemas

    Hasmanberjayamenguruskanperniagaanayahnya-dia       tidak
    mempunyaikelulusandaiambidangperniagaan.

    A   jikalau
    B   sekiranya
    C   meskipun
    D   sementara
                                      I Lihat sebelah
011                              MGB KELANTAN
                                          SULIT
                                         (PEM).
                                      - B. MELAYU  THN 6
SULIT                                                011   SULIT                 l3

 10   Pegawai pertanian itu menberi khidmat nasihat tentang        penanarnan
     yang betul kepada para petani di kampung itu.
                                                        36  Mengapakah  Malaysiadipilih sebagai
                                                                bahasa             rasmi?
                                                                             bahasa
                                                                                         d
     A   fakta
     B   kaedah                                                A   Rakyat Malaysia terdiri daripadapelbagaikaum
     C   r e l a d an                                             B  ' Supaya sesuatukaum di Malaysiamudahdikenali.
     D   pelunjuk                                               C   -Semuakaum hanyamemahamisatubahasa    sahaja
                                                           D   OrangMelayu ialahpenduduk   asaldi TanahMelayu
 Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.

                                                        37             satubahasadalamperhubungan
                                                           Apakahtujuan penggunaan             harian?

                                                           A   MencapaiWawasan2020
                                                           B   Meningkatkantaraf bahasaMalaysia
                                                           C   Menyatupadukan rakyat berbiiangkaum
                                                           D:  Mudah mengenali kaum yangterdapat Malaysia
                                                                               di

                                                        38                  penggunaan
                                                           Langkahkerajaanbagi menggalakkan    bahasa    di
                                                                                  N4alaysia seluruh
 1I   Puan Halimah menggunakan se         benang untuk menjahit sepasang                    ialah
                                                           negara
     baju kurung untuk anaknya.
                                                           A   menggunakan bahasaMalaysiadalamSukanKomanwel 1998
   .  A   urat                                                 B   menjadikanbahasaMalaysia sebagai
                                                                              bahasapengantardi sekolah
     B   buku                                                 C   memastikanperpaduankaum dapatdicapaimelalui lVawasan2020
     C   lembar
                                                           D   rnewajibkansemuakaum menggunakan bahasaibunda dalam
     D   gulung
                                                              perhubungan
 ].2      yangmenjuaraipertandingan
     Peserta            nasyiditu terdiri
     murid-muridTahun6 Amanah.                                       39  Pilih pemyataan yangtidak benar-
                                                           A   BahasaMalaysia merupakan  bahasa rasmi
     A   dari                                                 B   Majoriti rakyatMalaysia ialah orangMelayu
     B   pada                                                 C    Semuaurusanrasmi dilakukan dalambahasaMalaysia
     C   tepada
                                                           D   Hubunganantarakaum lebih mesramelalui bahasaibunda
     D   daripada

                                                        40  ''BaItasa MenunjukkanBangs bermaksud
                                                                         a"
 l3          itu merujuk Kamus Dewan untuk mencari makna perkataan yang
     akan digunakan dalam novel terbaharunya.                                  A    Sesuatubahasadikenalimelaluibangsa
                                                           B    Bahasamenjamin kejayaansesuatu bangsa
     A   Karyawan                                               C    Masa hadapanbangsaditentukanoleh bahasa
     B   Bangsawan                                              D    Bahasamelambangkan         bangsa
                                                                         identiti sesuatu
     C   Budayawan
     D   Cendekiawan

 t4            eputusan yang dibuat hendaklah dipersetujui oleh ahli
     mes1.uarat,"kata pengerusi persatuan itu.

     A   Apa-apa
     B   Bila-bila
     ^
     L
         :.
         Slapa-slapa
     D   Mana-mana
                                                                    KERTASSOALANTAMAT
                                                 SULIT                                            SULIT
011                                     KELANTAN- B MELAYU(PEM). THN 6
                                     T,4GB                011                                       (PEM).THN6
                                                                                    \4GBKELANTAN B fulELAYU
                                                                                          -
                      t2                        011   SULIT                                           011


                                                   15         pasukan Rumah Merah terpaksa diusung keluar kerana
 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya-
                                                      mengalami kecederaandalam perlawan:rn bola sepak itu.

    Bahasaialah bunyi suara yang digunakan sebagaiperhubungan dalam lingkungan
                                                      A    Buah hati
 sesuatukeiompok manusia. Terdapat pelbagai jenis bahasa di dunia ini. Contohnya ialah
                                                      B    Bidan terjun
 bahasaMalaysia, Inggeris, Cina, Tamil, Peqancis,
                         Jen4an dan lainlain.
                                                      C    Darah daging
                                                      D    Ayam tambatan
     Negara Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Antaranya Melayu,
 Cina, India, Iban dan Kadazan. Tiap+iap kaum mimpunyuibuh*unya     sendiri. Namun        Soafan 16 berdasarkangambar tli bawah.
 demikian, negara.Malaysia menggu.rakan hanya satu bahasa dalam perhubungan seh.ari-
 hari dan bahasa itu ialah bahasa Malaysia. Tujuannya adalah untuk menyatupadukan
 rakyat yang.berbilang kaum melalui satu bahasa. Misalnya di negara Thai, Jerman dan
 Perancis,mereka menggunakan:satubahasasebagaibahasautama.

    Apabila rakyat Malaysia boleh berhulurig aRtara .satu sama lain melalui satu
 bahasa, perhubungan mereka akan lebih mesra. oleh yang demikian, uujudrah satu
 perpad.uanantara kaum di negara ini. Rakyat yang bersatu pddu boleh bersama-sama
 bcrusaha arahmencapai
      ke       Wawasan  2020.

     Bahasa Malaysia dipilih sebagai bahasa rasmi kerana orang Meiayulah yang
 mula-mula menetap di Tanah Melayu yang kini dikena.li sebagaiMalaysia. selain itu,
 rna.joriti rakyat Malaysia ialah orang Melayu. Kaum lain boleh menggunakan bahasa          16  Pekerja itu sedang       pintu pagar rumah Encik Salman yang rosak
 ibunda mereka ketika berhubung dalam kalangan mereka. Namun, perhubungan ahtara              akibat dilanggar kereta.
 kaum hanya boleh dilakukan melalui bahasautama yang diketahui oleh kedua-dua kaum
 lerscbut.                                                 A    meroboh
                                                      B    membina
     Bagi mewujudkan saru bahasautama, kerajaantelah mengambil pelbagai langkah            C    membaiki
 untuk menggalakkan penggunaan bahasa Malaysia di seluruh negara. Bahasa Malaysia             D    mengubah
 diaja di sekolah-sekolah sebagai bahasa:perrgantar.semua perhubungan rasmi dibuat
 dalam bahasaMalaysia. Selain itu, usaha untuk mengangkat bahasa Malaysia sebagai          17          yang berguguran menyebabkan kawasan rumahnya menjadi tidak
 bahasa utama dalam Sukan Kornanwel 1998 juga merupakan satu langkah untuk                 terurus.
 rneninggikan taraf bahasa Malaysia. Dengan itu juga, Malaysia mempunyai identitinya
 sendiri melalui satu bahasa.                   :
                                                          Dedaun
                                                         ..-.,Pepqhgn
    Berdasarkan keterangan di atas,jelaslah kepada kita bahawa ungkapan "Bahasa             (-    Dedahan
 Menunjul.kanBangsa" menrpakan ungkapan yang tepat dan sangat Uermatna.                  D    Reranting

                                                   t8  Pr.nn Aishah menjemur pakaian yang baru dibasuhnya di       sindran
                                                      matahari supayacepatkering.

                                                      A    slsl
                                                      B    atas
                                                      (-   tcni

                                                      L)   bawah
                                            SULIT                                          I Lihat sebclah
011                              MGg KELANTAN B. MELAYU{PEM)- THN 6
                                      -
                                                  011                               MGBKELANTAN- MELAYU
                                                                                        B.
                                                                                            SUI,T'I'
                                                                                           {PEM) TIIN 6
SULIT                                            011    SUTIT                      L1


                                                    31  Apakah yang dimaksudkan d engartl'pandanganku menjadi gelap'"l
 Soalan L9 berdasarkan gambar di bawah.
                                                       A    Fikiran penulis kusut
                                                       B    Penulistidak sedarkandiri
                                                       C    Penulis tidak dapat Sergerak
                                                       D    Mata penulis mengalami kecederaan

                                                    32        kemalanganyang menimpa penulis itu berlaku? .
                                                       Bagaimanakah

                                                       A    Penulis menggunakan laluan peialan kaki keranajalan raya agak sibuk'
                                                       B    Sebuah kereta yang mengalami kerosakan brek melanggar penulis secara
                                                           tiba:tiba.
                                                       C    Sebuah kereta yang hilang kawalan rnelanggar penulis yang hendak
  19  Mak Cik Senah         lalat yang berterbangandaripada hinggap di atas                 nelintas jalan.
    kuihyangdihidangkan.      .                                   D    Penulis tidak melihat ke kiri dan ke kanan ketika hendak meiintas di
                                                           slmDanglalan.
    A    menepis
    B    mengipas                                        JJ  Mengapakah penulis berasakecewa?
    C    menghalau
    D    menyembur                                           A Ti d a kd a p a tm e n g i ku ti p e r kh e m a h a n u n i tb e r u n i fo r m
                                                       B     Tidak diziarahi oleh rakan-rakan sekelasnyadi hospital
                                      permainan
  20  Anak-anak Puan Hasmah sangat girane kerana dapat bermain di taman                  C     Tidak dapat.mengikuti pelajaran di sekolah seperti biasa
     berhanipiran rumahnYa.                                        D     Tidak dapat mengambil bahagian dalam perlandlngan kawad

     Perkataan seerti bagi girane ialah..,                             34  Pilih pernyataan           petlkan.
                                                               yang trenar berdasarkan

     A   puas                                             A    renulrs tloaK manu menyertai perkhemahairunit beruniform di
     B   nang                                                 sekolahnya.
     u   cerla                                             B    Sebelum kemalangan, penulis dan rakan-rakannya mengikuti latihan
     D   gemar                                                 Kawao.
                                                       C    :Rakan-rakanpenulis tidak mengalami kecederaandalam kemalangan
                                      turut
  21  Bagindaterlaiu masvghul apabila mendengar berita rakyat negeri itu                      tersebut-
     teikorban dalanrkejadian tanah runluh malam tadi'                          D    Penulis mengetahui dia berada di hospitat apabila melihat ibu bapa berada
                                                            di sisinya.
     Perkataan berlawan.bagi nisyehul ialah"'            :
                                                     35  Peribahasayang boleh dikaitkan dengan cerita dalam petikan di atas ialah
     A   minat
     B   rlnou                                             A    Malang tidak berbau
     C   s4y3ng                                            B    Bagai aur dengantebing
     D    sukacita                                           C    Bersakit.sakitdahulubersenang-senangkemudian
                                                        D    Sesal dahulu pendapatan,sesal kemudian tidak berguna
                                                                                                 I Lihat sebelah
                                                                                                 -
                                             SULIT                                                .8
                                                                                                     SULIT
                                                                                                   {PEM).THN 6
                                                                                          MGBKELANTAN MELAYU
011                                     .
                                 MGB KELANTAN B. MELAYU{PEM). IHN 6  011
    ,,t I                  10                          011   SULIT                                               011

    Soalan31 hingga 35                                             Soalzn22-23
                                                         Pilih ayat-ayat yangmenggunakan
                                                                        perkataan bergaris denganbetul.
    Racapetikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
                                                         22    I  Emak menyuruhsayamemasukkan   beberapasudususupekatke diilam
       Pada minggu hadapan, sekolah kami akan mengadakan perkhemahan unit                         minuman  itu.
                                                             Ii  Adik tidak beranikeluardalamkeadaan malam yangpekal!begini.
   beruniform. Kami mengadakan latihan dan persiapan untuk menyertai perkhemahan
                                                             III  dbang memakaiseluar  panjarigpskg! berwarnabiru.
   tersebut. Sebaik sahaja aku dan rakan-rakanku selesai menjalani latihan kawad, kami                IV   Loghat Kelantannya masihpekatwalaupuntelah lama menetapdi
   berjalanpulang.ke rumah. Keadaan di ja-lan raya pada ketika itu agak sibuk. Sebagai                    Kuala Lumpru.
   langkah keselamatan,kami menggunakan laluan pejalan kaki.
                                                                 I, II dan III
    .  Apabila tiba di simpang tiga, kami berhenti untuk melihat keadaan lalu lintas                B   I, II dan IV
   sebelum melintas jalan raya. Tiba-tiba, aku ternampak sebuah kereta yang bergerak                  C   I, III dan IV
   dengan laju menghala ke arah kami. Kereta itu bergerak ke kiri dan ke kanan seperti                 D   Il , III dan IV
   hilang kawalan. Sebelum kami sempat bertindak, kereta itu telah merempuh aku dan
   rakan-rakanku. Aku terpelanting l: tepi iongkang. Selepas ilu, pandanganku menjadi             23   I   Hubungan Alia dengan Roziah menjadi rapuh semenjak pertengkaran
   gelap.                                                          i tu.
                                                             II  Muthu terjatuh dari pokok rambutan kerana teqrijak dahan yang 1gp!h.
                                                             II   Biskut raya itu sungguh raouh dan enak.
       Apabila aku membuka mata, aku dapati suasana di sekelilingku agak asing.
                                                             IV   Suara Liza rapuh dan tersekat-sekat kerana dia kesejukan.
   Keadaannya sunyi sahaja. Aku cuba untuk bergerak tetapi terasa seluruh badanku sakit.
   Kaki kiriku terasa berat. Aku melihat ke arah kakiku dan ternampak kaki kiriku berbalut.                 I dan II
   Apabilaaku meiihat seorang  jururawat beradadi sisiku, barulahaku sedarbahawaaku                    I dan IV
   tcrlanlar di hospital. Kebetulan pada masa itu, ibu bapa dan kakakku menghampiri                  C   I, II dan III
   katilku. Mereka geinbira apabilamelihat aku sudahtersedardaripadapengsan.                     D   II, IIi dan IV

       Ibu memberitahukubahawa aku telah dilanggar oleh sebuahkereta. Seorang                Soalan 24
   pcrnuda yang kebetulan lalu di situ telah menghllntarku ke hospital. Kata ibuku lagi,            Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.
   rakan-rakanku yang Iain mengalami kecederaan ringan. Menurut ayahku, aku terpaksa
                                                         24  Mengapakah orang ramai begitu berminat mengunjungi pameran penanian
   dirawat selama dua minggu di hospital. Ini bermakna aku tidak dapat mengikuti
                                                            itu?
   perkhemahanunit beruniform yang akan diadakan nanti. Aku berasa sungguh kecewa.
                                                            A   Mereka ingin membuat kajian dalam bidang pertanian.
                                                            B   Mereka tinggal berhampiran deng.antapak pameran itu.
      Guru kelas, Puan Hasnah dan rakan-rakanku datang menziarahiku. Aku berasa                  C   Mereka ingin mengetahui teknologi terkini bidang pertanian.
   gembiradapat berjumpa dengan mereka. Aku memberitahu mereka bahawa simen yane,                  D   Mereka berlumba-lumba untuk menjadi pengunjung yang pertama.
   rnembaluti kaki kiriku akan ditanggalkan dalam masa dua minggu.
                                                       S oal an 25
       Puan Hasnah memberitahuku supaya jangan risau tentang pelajaran yang tidak            Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.
   dapatku ikuti dalam masa dua minggu yang akan datang. Yang penting ialah aku cepat
   scmbuh. Rakan-rakanku juga berjanji akan membantuku dalam pelajaran. Mereka akan            25     Amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat periulah dipupuk sejak
   meminjamkan nota pelajaran mereka kepadaku.                                    kanak-kanak lagi.

                                                             A   Bilakah masa yang sdsuai untuk memupuk amalan berbudi bahasa daram
                                                                kalangan masyarakat?
                                                             B   Bagaimanakah kita hendak memupuk amalan berbudi bahasa dalam
                                                                kalangan masyarakat?
                                                             C   Siapakah yang sepatutnya memupuk amalan berbudi bahasa dalam
                                                                kalangan masyarakat?
                                                            D    Mengapakah amalan berbudi bahasa patut dipupuk dalam kalangan
                                                                masyarakat?


0lt                                              SULIT                                               I Lihat scbelah
                                  MGB KELANTAN B. I\-,IELAYU
                                        "      (PEM)- THN 6
                                                      011                                   MGBKELANTAN B MELAYU
                                                                                                    SUI,IT
                                                                                                      .
                                                                                                    (PEM) TIiN 6
                                                                                               -
                                                       011   SUL{T                                      011
SULIT

 Soalan26-27
 Pilih ayat yang sama maksud denganayAtyang diberikan.
                                                             30  'i  Nasi ayarndi Karim Restoransungguhenak.
 26   " Terima kasih, cikgu, " kata Khairul Firdal'" kepadaPuan Mazni yang                          TT                 semakinmaji:.
                                                                   Dari.hari ke hari, perni4gaannya        D
     menolongnya.                                                     ilI  Di zamandahulu.negeriMelakasangat  terkenal.
          ' :
                                                                T\/
                                                                   Pusatbeli-belahitu mena*'arkan,potongan hargaistimewa.
     A       rftuili Firdaus menolong ruan Mazni mengucapkanterima kasih'
     B       Puan Mazni,yang menglong Khairul Firdausmengucapkan        terima kasih
                                                                   I dan Ii
     C       KhairulFirdaus mengucapkan  terima kasih kepadaPuan Mazni yang
             me noldngny a'
                                                                B   Ii danIiI
     D       PuanMazni mengucapkan
                           : ' ' - ' k epa
                       r ' terima\kaslt d a K h a i r u l F i r d a u s y a n g             C   II dan IV
             menolongnYa.                                             D   iII dan IV

 27   Zafaranimeminta.izindaripadabapanyauntuk menyertaipertandinganmelukis,

      A       'Saya akan menyertaipeitandinganmelukis;]'kata Zafarani kepada
             bapanya.
      B       "Perlukah saya meminta izin daripada bapa untuk menyertai
             pertandingan meiukis itu?" tany a Zafanri'kepada bapanya'
     ^C       "Saya mahu beritahu bapa bahawd saya akan menyertai pertandingan
             melukis,'l beritahu Zafarani kepada bapanya.
                                      --
      D       "Bolehkah saya menyertai pertandingan melukis itu?" tanya Zafarani '
              kepadabaPanYa.

 Soalan28 - 29
 Pilih ayat yangbetul.

 28   I        Kita akan membincangkanlain-lain hal dalam mesyuardtyang akan
             datang.
     II       Pekedaiitu mempamerkanbarangjualan hadapankedainya.
                                di
     ill       Ibu baru menerimasuratdari abangyang belajar di Universiti Putra
             Malaysia.
     IV        Dia berasa'banggakeranadiberi peluangmelawat ke tempat-tempat
             bersejarah.

              I dan III
      B        II dan IV
      c        I, II dan IIi
      D        II, Ill dan IV

 29      I      Bapa sayabekerja'sebagai  guru.
      II       Yang mengait kelapa itu abang saya.
     III       Kemeja itu diperbuatdengankain kapas.
     ry        Aziz menuju di pintu bilik darjahnya.

      A        I danll
      B        I danI V
      C        ll dan III
      D        III dan IV
                                                                                             I Lihat sebelah
                                                      SULIT                                     .
                                                                                                 SULIT
                                                                                                 (PEI\4)THN 6
011                                        MG8 KELAMAN. B. MELAYU{PEM)-THN 6  011                          MG8 KELANTANB. MELAYU  -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:123
posted:8/17/2011
language:English
pages:8
Description: Soalan Percubaan UPSR
Muhammad Ihzam Mohd Khairi Muhammad Ihzam Mohd Khairi Student none
About I'm just a student