Percubaan UPSR Bahasa Melayu Kuala Lumpur Kertas 1 2010

Document Sample
Percubaan UPSR Bahasa Melayu Kuala Lumpur Kertas 1 2010 Powered By Docstoc
					'  SULIT
  0Il
  Bahasa
  Melayu
  2010
  50 minit
           JABATANPELAJARANWILAYAHPERSEKUTUAN
                 KUALALUMPUR

                 UJIANPERCUBAAN
              UJIANPENCAPA]ANSEKOLAHRENDAH
                    2010                  011 . BAHASAMELAYU

                    PEMAHAMAN

                    Limapuluhminit        JANGANBUKA KERTASSOALANINI SEHINGGADIBERITAHU


     1. Keftassoalaninimengandungi soalan.
                   40
     2. Jawab semua soalan.
     3 Tiapliap soatan diikuti otehEMpAt pirihanjawapan,iaitu A, B, c dan D. Bagi setiap
      soalan,pilih satujawapan sahaja.Hitamkan  jawapankamu pada kertasjawapan
       objektifyang disediakan.
     4' Jika kamu hendakmenukar  jawapan,padamkantandayang terahdibuat.Hitamkan
       jawapanyang baharu.            Kerlas soalanini mengandungi halaman bercetak.
                          16
                                       Lihat sebelah
0 11
S U LIT
                                                                                    011
                                       011  SULIT

  ,rlan 1 - 't9                                  Soalan 3 berdasarkangambar di bawah
 lsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai


Soalan 1 berdasarkangambar di bawah,


                                                   V,V
                                                    1


                                              Mutalib sedang           segulungtikar ketika mengharungibanjiryang
                                              melandakampungnya.
                                              A    mengelek

1       Ameng melarangKumar              tebuan ataspokokitu
                            sarang  di             B    membimbit

       A menguis                                   C    mengandar

       B mengait                                   D    menjunjung
YaV t?,'i.,
  \  .\  C memetik
       D menjolok
                                               ProgramKecemerlanganUPSR 2010 telah dihadirioleh semua murid tahun enam
                                                         Mei Hua.
       SemuamuridTahun EnamSerojaakanmenyertai
                          rombongan PulauLangkawi.
                              ke
              akan bertolakpada pukul 8.00 pagi                  A  tetapi
                                                B  kecuali  V'[" i'"'t'\
       A Mereka                                     C  meskipun
       B Kami                                      D  manakala
       C Kita
       D Dia                                     PasukanLaksamanalebih hebat            Pasukan Syahbandardalam

                                              acara balapan semasa temasya sukan sekolah baru-baru ini'
                                              A    dari
                                               B   akan      V^pt"'t^'
                                               C   hingga
                                               D   daripada
                                            SUIIIT
                                         011
                                            10           daripada hasil tangkapan ikan itu dibahagi sama rata kepada
Bllik itu berbau
   air               kerana sudah lama tidak dibersihkan
                                                 PakHassan TaukeLim
                                                     dan
A   haring
                                                 A  Sesetengah
B  hanyir
                                                 B  Sekalian
C  hapak
D  hamis
                                                 C  Separuh
                                                             \c^Vw\"d'
                                                 D  Segala
  V r/Yv{'J

                                                      gambardi bawah
                                            Soafan11 berdasarkan
"Kamu            bersedihjika tidak terpilih mewakili sekolah dalam
pertandingan
      lukisan,"
          kataCikguRasilakepadaAsyraf
A  tolong
B  minta
C  us ah
D  sila  r [u"'),'l'


Nabilah               pelajaranke luar negara pada hujungtahun ini.
              melanjutkan
                                                 DoktorHazizul
                                                       sedang            Sazali       tahap
                                                                        untukmemaslikan
A  telah
                                                      dalamkeadaan
                                                 kesihatannya     baik
B  akan         bc,ih ,
                                                 A  pemeriksa
C   masih   F+ rffi                                     B  memeriksa     tubla
D   sedang
                                                 c  pemeriksaan,
                                                 D  memeriksakan

Zakiah            layakmenerima
                     anugerah   TokohMuridsempena
                        sebagai
          Kebangsaan.
       Peringkat
HariKanak-kanak


A   benar
B   paling      b.\" yr-q"l'
   sekali
n   sungguh
                                           0il    S[JLIT                                       0u

                                                '1
                                                 5    PendudukKampungTualangtelah              untukbergotong-royong
   ;an 12 bordasarkan gambar di bawah
                                                     membinabalai raya baharu di kampungitu

                                                   -X    bulatkata
                                                    B     hati
                                                       bulat
                                                     C  ikutkata      g.--"\-    $"bns'

                                                     D  adahati


                                                to    Amira              ketika       Peperiksaan
                                                                           keputusan
                                                                       menunggu         Percubaan
                                                     U P S Ryangakandiumumkan gurubesarsekolahnya
                                                                oleh
                                                     A   berdenyut-denyut
                                                     B   berd egup- degup
                                                                    \ . 4o. r ", , , a
                                                     a   berdetap-detap
12   "Pakcik,siladudukdi           kakak saya,"kata Faisal kepada lelakitua itu.
    A   tengah                                           D   berdebar-debar
    B   sebelah
    C   hadapan                                              Batuyangterletak negeri
                                                     Empangan       di   Selangor
    D   belakang                                          keranamusim kemarau melandasejak lima bulan yang lalu.
                                                     A    licin licau
                                                           -
                                                     B    limpah ruah
                                                             -
    Be b er apa         tanah Pak Harun sedang dibersihkanoleh pekerjanya
                                                     C    kering kontang
                                                                       Y^l 1''"t'
13                                                          -
    menggunakansebuahjentolak
                                                     D    pontang panting
                                                             -
    A   deret            :, \' 'r,
    B   petak                                       18       pengakap ditugaskan
                                                     Pasukan   itu    untuk     khemah
                                                                   mendirikan
    C   relung                                           mereka juga diminta mencari kayu api di hutan yang berhampiran

    D   kajang                                           A    Di samping itu'-
                                                     B    Namun begitu        parn)a 'w't(4 /''

    Ayah menghadiahiibu se                                      C    Oleh sebab itu
                           kalung
                              mutiara se
                                 dan
      yangdibeli
    cincin    semasa                                       D    Lantaran itu
             berkunjung Sabah
                  ke
    A   urat    btji         \t \^5-
    B             V^'toAL
       utas    butir
    C   ulas    buah
    D   untai ... bentuk
                                       011  SULIT                                  OlI

   FakcrJa
      dari KementerianKesihatantelah        setiaprumah kawasan
                                  di   itu   S oal an -23
                                              22
   dengan
     ubatuntukmengelak
             pembiakan
                 nyamuk
                    aedes                                  perkataan bergaris denganbetul.
                                                 yang menggunakan
                                          Pilih ayat-ayat
   A  menyimbah
   B   mengepam                                22    | Anyaman       yangdibuatoleh Mak Lijahamat@!ggbuatannya.-
                                                  tikar,mengkuang
   C   menyembur                                  ll  Pertuturan Azita begituhalusbunyinya
                                                    Cik                Adi
                                                                 membuatkan tertawan.
   D   menyiram     v+ v"f                           lll Gulahalusitudicampur
                                                        dengan
                                                          teluruntukdijadikan
                                                                   adunankuihdonat.
                                                 menjadi
                                            lV Kasutnya   haluskerana
                                                         telahlamadipakai.
2Q  sekumpulan penyelidik Universiti
             dari                             A   l danl l
                   PutraMalaysia
                         telahmenemukan
                                bunga
                                            B   ldan ll            Y+-b*   L+
   Raflesiayanganeh di Hutan Simpan
                  Belum.                                         -
                                                             yray/tr_^hhtuy;n_
   Pilihperkataanseertibagianeh.                           c   r, 1dan rV
   A   u nik                                    D   l l , l l l ,dan lV
   B   pelik          9-lrar.-*
   C   jan gg al                                z5  l   Hujanlebattelahmenyebabkan        itu    air.
                                                            rumahdi kampung ditenggelami
   D   istimewa                                   ll  BulukuqingkesayanganAmiritusungguh!ebg!dqn panjang.
                                            l tl Pokok  di   rumahnenek
                                                 mangga halaman        dengan
                                                            berbuah   lebatpadatahunini.
21  saiful berasa teruia keranaberpeluangmengikutiekspedisimendaki Gunung Nuang            pokok
                                            IV Ranting-ranting  yangrendang sungguh
                                                            itu   lebat.
   pada minggu hadapan.                                A   I dan ll

   Pilih perkataan berlawan bagi teruia.
                                            FI   ll dan lV       l7z-1r^nt- "V'l-
                                            a   l, ll dan lll
   A   cuak
                                            n   l, lll, dan lV
   B   sedih        /n.|t^;'-
   C   takut
   D   bosan
                                                                  SULIT                                           011
                                                             0l t
                                                                  '27  " Saya minum bersama-samaKarim pagi tadi,"kata Razali kepadaAziz.
   -t a l e t l 2 1
                                                                     A    RazalimemberitahuAziz dan Karimbahawa dia sudah minum pagi tadi.       t::r,
riltlt ayattAnya yang sesuai bagi ayat di bawah.                                                                                    'y^
                                                                     B    Aziz mengajakRazali untuk minum bersama-samadengan Karim pagi tadi.
24     Fauziahberasa gembirakeranatelah terpilihsebagaipemainterbaikdalam                              c    setelah memberitahuAziz, Razalikeluarminum dengan Karim pagi tadi.

      perlawanan jaring.
           bola                                                         D    RazalimemberitahuAziz bahawadia telah minum bersama-samaKarim oaoi tadi.

      A    Perlukan
              Fauziah  gembira?
                 berasa
                                         nvnl2t'L
      B              gembira?                                          Soalan 28 - 30
          Mengapakah
               Fauziah
                  berasa                          'o'14
                                                                  Pilih ayatyang betul.
      C    BagaimanakahFauziahboleh berasa gembira?
      D    Adakah Fauziahberasagembiramenjadi pemainterbaik?
                                                                  28  A    Saya tidak akan membantahpelantikan
                                                                                          kamu sebagai ketua pasukan koir ini.
                                                                     B    Azizahmenghidangkansuaminyanasi lemak dan ayam goreng.x        'rL''   ?:t i,
So a lan 25                                                                                                            l rl
                                                                     C    Saya mengucapkanterima kasihdi atas pertolongankamu itu. x
Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.
                                                                     D    Ayah berpesankepada kami supayaberbaik-baik antara adik beradik. x
                                                                                              di

25     Mengapakah Puan Halimahdan Encik Hakim tidakturun ke sawah hari ini?
      A    Y a , Pua nHa limah dan Enc ik Hak im t idak t ur unk es a w a h h a r i i n i .    htnbnL
                                                             JA",.o_-                                        P L"
                                                                  29  |    Oleh sebab kere(anyarosak,dia tidak dapat pergi ke pejabat.      'y'v
      B    Bukan Puan Halimahdan Encik Hakim yang turun ke sawah hari ini.
                                                                     ll   Orangtua yang tinggaldi seberangjalan itu sudah mangkat.     )2(l^
      C    Puan Halimahdan Encik Hakim memang tidak suka turun ke sawah hari ini.
                                                                     lll   Beg tangan Puan Suraya itu diperbuat
                                                                                           daripadakulit lembu.
      D Puan Halimahdan Encik Hakim tidak turun ke sawah hari ini kerana huian lebat.
                                                                     lV   Aminah menyerahkanbuku latihannya guru kelasnya..
                                                                                         ke
                                                    a

                                                                     A    ldan ll
                                                                       B  I dan lll
S o afan 26 - 2 7
                                                                     C    l, lll dan lV
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.
                                                                     .D   ll, lll dan lV

26     Para pemainsedanggiat menjalanilatihanuntuk membinakecergasan.
       A     Latihanitu giat dijalanioleh para pemain untukmencergaskan badan.
                                              a!^1 5 e"',2'
       B     Para pemain perlu giat membinakecergasan   dan men.jalani
                                         latihan.
                                                       tr..tt,cl
       C     Latihanyang giat dapat menjaminpemain membinakecergasan.
       D     Kecergasan         perlu dijalankan
                 untuk pemain-pemain       secaragiat.
                                                                                                        011
                                    011  .  .SULIT

I            Pak  gemuk-gemuk
         ternakan Hassan
   I ernbu-lembu           belaka.                 Soalan 31 - 35
ll      ekoranakayammematuk
   Beberapa         berasyangdijemur
                       olehibudi halaman.         Baca petikandi bawah, kemudianiawab soalan-soalanbeikutnya'
lll  Bilawaktupetang,
           semuanelayanmendarat jeti bersama
                    di      hasiltangkapan
                                                                           aku ke klinik Doktor
lV Banyakorangtelahmenyertai     jorandi TasikPerdana.
              pertandingan                     Malam tadi, aku sakit perut dan muntah-muntah.Ayah dan ibu membawa
                                                                          rgti bakar dan minum
A   I dan lll                                 memberikanaku ubat dan surat cuti sakit. Setelah makan dua keping
                                                                            itu, aku membaca
B   l l d an lV            fru ry)wt'\               segelas susu yang disediakan oleh ibu, aku berasa agak sihat. selepas
C   l , l l danlll                               senaskhahmalalahdi ruang tamu.
                                                                              seorang kanak-
D   l l , l ll danlV                                 sedang leka membaca, tiba-tibaaku terdengar tangisan yang kuat
                                                                         jiranku mendukung Alia'
                                         kanak. Aku menjengukke luar iendela.Aku melihat pembanturumah
                                                                            beg pakaian yang
                                         anak jiranku sambil berjalan ke pintu pagar. Dia turut membawa sebuah
                                         oesar.
                                                                                Hatikujuga
                                             Aku berasahairan. Pelbagaipersoalanbermain-main dalam kotak fikiranku'
                                                                         Teksi yang berhenti di
                                         tidak tenang. Aku tertanya-tanyake manakah Alia akan dibawa.
                                                                           melihat plat teksi lalu
                                         hadapanpintu pagar rumah jiranku itu amat mencurigakan. Aku sempat
                                                                              pejabat'
                                         mencatatnombornya. Tanpa membuangmasa, aku terus menelefonibu Alia di
                                            T e n g a h h a r i i tu .ka w a sa n r u m a h j i r a n ku d i p e n u h i o r a n g r a m a i ,R u p a - r u p a n ya ,p e m b a n tu
                                                                                                 jalan raya lbu Alia
                                         rumahjirankutelah menculikAlia dan dia ditahan polis dalam satu sekatan
                                              terima kasih kepadaku.
                                         mengucapkan


                                         31. Mengapakahpenulistidak pergike sekolah?
                                             A   Dia inginmembaca majalahdi rumahnya
                                             B   Dia inginbermaindengan anak jirannya
                                             C           dan sakit perut
                                                Dia muntah-muntah
                                             D   Dia mengikutibu bapanya ke klinik


                                          32.    Suara siapakahyang didengari penulis?
                                               A Anak pembanturumah
                                               B Pembanturumah
                                               C Anak jiran
                                               D Penulis                                                                           IJ

                 t2
                                           ..                                         OII
                                        011    SU{,IT

                                             Soalan 36- 40
           dilakukanoleh penulisuntuk menghilangkan
         yrrrrg
     al,ah'rlr                      rasa curiganya?
                                                                     yang berikut,
                                             Baca petikandi bawah, kemudianjawab soalan-soalan
           pejabatibu Alia,
     /\ nrenelefon
     B mencatatnombor plat teksi.
                                             SUNGKAI,lsnin - Seekor ular sawa yang ditangkapoleh penduduk kampung semasa bekerja
         pihak polis,
   C menghubungi
                                             di LadangKelapa Sawit FELDA TrolakUtara telah dihantarke Zoo Taipingdua hari yang lalu.
         ibu
   D memberitahu dan bapanya.
                                                Haiwan sepanjang 7 meter dan seberat l20 kilogram itu memasuki perangkapyang
                                             dipasang sejak dua bulan lalu oleh Jabatan PerlindunganHidupan Liar dan Taman Negara
34    Pilihpenyataanyang tidak benar tentangpetikan.                  (PERHILITAN) lpoh dengan kerjasama penduduk di situ. Ular berkenaan ditangkap
   A Alia menangisdengan kuat.                                  setelahmenelanseekoranak kambingkepunyaanpendudukkawasantersebut
                                             kekenyangan
   B Penulissempat mencatatnombor plat teksi.                        pengarah PERHILITAN Perak, Encik Abdul Rauf bin Ahmad berkata, ular sawa
   C Pembanturumah jiran penulis telah ditahandi rumahnya.               berkenaanditangkap ekorqn aduan penduduk kampung yang mendakwa ular sawa tersebut
   D Alia dan pembanturumahjiran penulis menaikiteksi di hadapan rumah.         telah melulur haiwan ternakan mereka. Pihak PERHILITAN segera mengambil tindakan
                                             dengan memasangperangkapdi kawasanladangtersebut.
35  Perkataan mencurigakan dalam petikanbermaksud                       Beliau menyarankan agar penduduk FELDA tersebut membersihkan kawasan ladang
      sangsi;                                                                             juga
   A                                          masing-masing agar tidak diancam oleh reptilia berbisa seperti ular sawa. Beliau
   B   teruja.                                    mengingatkanpenduduk supaya sentiasa berwaspada,terutama apabila berada di kawasan
   C   waspada.                                    hutan. Menurutbeliau lagi, pihak PERHILITANbersedla untuk mengambil langkah memasang
   D   gusa r.                                    perangkapjika ada lagi aduan daripadapendudukkawasanterbabit.
                                                  Penduduk kampung bersyukur dan menghargai tindakan pihak PERHILITAN yang
                                                           masalahgangguanbinatangberbisadi kawasan mereka.
                                             bertindakpantasmenyelesaikan


                                             36.   Bilakahular sawa itu dihantarke Zoo Taiping?
                                                 A   Sabtu
                                                  B  Ahad
                                                 C   lsnin
                                                  D  Rabu


                                              37.                 memasangperangkapular sawa tersebut?
                                                  Siapakahyang bertanggungjawab
                                                  A  PihakZoo Taiping
                                                  B Pihak PERHILITAN
                                                  C EncikAbdul Rauf bin Ahmad
                                                  D PendudukFELDA Trolak Utara

                                                                     l5
                                 011I
   ,r'
         pihakPERHILITAN
      nasihat       kepadasemua    di   tersdbut?
                      penduduk kawasan
#   Aprkatr
   A Memasang perangkap kawasan
             di   ladang.
   B Menghubungi PengarahPERHILITANPerak.
                  ladangkelapasawit.
   C Bergotong royongmembersihkan
        -
   D Membersihkan   masing-masing sentiasa
           ladang      dan    berhati-hati


39.         yang tidak benar tentangpetikan.
   Pilihpernyataan
   A Ularsawaitu kekenyangansetelah   seekor
                   menelan   kambing.
   B PihakPERHILITAN segeramemasang            aduan.
                        setelahmenerima
                    perangkap
   C Pendudukkampung segeramemasangperangkap       ular
                        untukmenangkap sawa.
   D Penduduk   menghargai
        kampung       pihak
               tindakan       menangkap sawa
                     PERHILITAN    ular


40. Perkataan ulur dalampetikan.bermaksud
       mel
   A membaham
   B mengunyah
   C me m am ah
   D menelan
               KERTASSO,{LANTAMAT
                     l6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:41
posted:8/17/2011
language:Malay
pages:9
Description: Soalan Percubaan UPSR
Muhammad Ihzam Mohd Khairi Muhammad Ihzam Mohd Khairi Student none
About I'm just a student