Docstoc

Percubaan UPSR Bahasa Inggeris Negeri Melaka Kertas 2 2010

Document Sample
Percubaan UPSR Bahasa Inggeris Negeri Melaka Kertas 2 2010 Powered By Docstoc
					SULIT             0r4t2        SULIT                                     0t4lz

                                              I,IO,KAD PENGENALAN / NO. SURAI'I}I'I{ANAK
                          Bahasa
                          Inggeris
                          SK
                                                          ANGKA GILIRAN
                          2010
                          l jam 15 minit                       m

                                       JABATAN PELAJARAN MNLAKA
                                             Kerjasama
                                          Dengan
                                      MAJLIS GURUBESARNEGERI MELAKA


                                      PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2O1O
                                                                 w
                                                   SK
                                             BAHASAINGGERIS
                                                 KERTAS 2
                                                jam limabelusminit
                                              Satu


                                                     Kod Penteriksa
                          JANGANBUKAKERTASSOALAN                        Markah  Markalt
                                                    Bahagian Soalan  Penuh   Diperoleh
                                DIBERITAHU
                           INISEHINGGA

                                                           I   10
                            I  Kertas soalan ini meng.anrlLntgi soa lan.
                                             3


                            2 Jawab scmua Joalan.
                                                          2a   10
                                                      b

                            3 .I awapan hendaklah ditulis di nlang yang         2b    5
                              disediaknt dalarn kertas soakn.
                                                           3    l5
                            4 Kertas soalan ini hendakloh cliseraltkon
                             sehaik sahaja ujian ini selesai.        JUMLAH BESAR
                                                                      40
                            5 Anda hendakLth mcnggunakan pensel 28
                                         Kertas             bercctak
                                            soalan mengandungi halaman
                                               ini    8

                    (15marks)
                          0f4/2 O 2010    Hak Cipta iabatanPelajaranMelaka         [Lihat sebelah
                                                                 SULIT

     KERTAS SOAI,ANTAMAT
 0r412             SULIT
SULIT                                      014t2         SULIT                    7                0r412
                                                                        sEcTroN
                                                                           c
Paper 2
                                                                    ( Time suggested minutes)
                                                                           35
Thcrc arethree questions this papcr.Answer all questions the spaceprovided.
            in               in
You areadvisedto spendabout 15 minutes on lhis section.                        QUESTION  3
Kertas tni mengunclungi soalan.Jawab semuasoalandi ruangyang disediakan.
           tiga                                       write a storybased thepictures
                                                            on        You mayusethewords
                                                                  below.         givento helpyou.write your
Anda dinasihatisupayantengambilntasa15 minit untuknenjawah soalanini.                 answerin the spaceprovided .
                                                    Tulis sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar dibawah. Kamu boleh menggunakan perkataan-
                                                    perkataan yang diberikan untuk membantu kamu. Tuliskan jawapan kamu di ruang yang disediakan.
SECTION A

QUES'I'ION I
Write five sentenc€s aboutthe situationin the picturebelow.You may use the words in the boxesto help                                1-
                                                                                     ,r \'".   ''
you.You areadvised spend
           to    about15 minuteson thisquestkrn..
Tulis lima ayat tentqng situasidalam gambar di hawah.Kamu boleh menggunakan

soalanini.
                                       perkataan-perkataan
dalam kotak untuk membantu kannt.Kamu dinasihati supaya mengumbilmasa 15 minit untuk menjawub
                                                 di
                                                                                  'r( V


                                                       orchard -Dicnic -beehive - tree
       doctor     injection     NUTS€      behind      httlding                     *Fl'
      rnodicinc     tr o llcy    queue-up     liightcned     crylng
                                                                  flew out - chased- stung- river - escape 1ll4t2                                     SULIT         0t412                                    rSUl,U
                                                SULIT      0t4t2
                                      $r412

(B) You plan to spendyour holidayswisely.Based theinformation
                       on       given,which activity would
  youchoose ?


 Kamu bercadang untuk menggunakan masa cuti dengan aktiviti yang berfeadah. Berdasarkan
 maklumat yang diberiP,nn, aktiviti manalcah pilihan andn?
 Berilwn sebab-sebabanda menbuat pilihan tersehut.

 I would choose                      because
                                                3)
                                                4)
                                                s)

                                                       (10marks)
                                          (5 marks)
 014t2                                   SULIT

                                                014t2  [Llhat sebelah
                                                        SULIT
lirJ!,11'                     4                 0r412
                                                                                      0r4t2
                     SECTION B
                 ( Time suggested25 minutcs)
                        :
                                                   (A) Complete the tabie below with the correct answers.
                                                     Lengknpkan jadual di baxtah dengan jawupan yung betul.
QUESTION 2
            below carefully. Then complcte the table using thc information givcn in the
Study the advsrtisements
adverlisements.

Teliti iklan yang diberi di bawah. Kerwdiun lcngkapkanjadual berikut menggunakanmakhunatyang                Youth Camp        Music Course      Farnrs13t
terdapatdalam iklan tersebut.

                                                   Venue
                                                                                  ;n a village    Yonth Carnp          Music Course          Fannstay
                                                   Duration     3 days                    5 days
                                                   Activities    1. learnteambuilding    attend
                                                                        1..   concerts


                                                           2.            L.
                                                   Participation              individuai     gith familY
 r by the river         . in the city          r in a village
                                                       by
                                                   Organised      YouthClub
                                                           Melaka
 r MelakaYouthCllub       . Sunny Music School       . Kampung Indah Villagers

 r with friends         r individual           r with family
                                                                                          (10 marks)
 r learnteambuilding       r learn to play urusical     . Iearn to han,estvegctables
                  instruments
  r obtainsurvival
         skills     r attendconcerts         r t'eedchickens,goats,
                                            ducks
                                   and fisli
  r 3 days            o 4 days            . 5 days
                                                   0r412                            tLihat sebelah
                                                                                  -   SULI'I


 0t4t2                                       gt[,t't'

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:51
posted:8/17/2011
language:Finnish
pages:4
Description: Soalan Percubaan UPSR
Muhammad Ihzam Mohd Khairi Muhammad Ihzam Mohd Khairi Student none
About I'm just a student