Docstoc

Troskovnik_sprinkler_instalacija

Document Sample
Troskovnik_sprinkler_instalacija Powered By Docstoc
					Red.  Opis:             Dimenzija:  Art.br.  Jed.  Kom  Jed. cijena  Ukupno Kn
 br.                                          bez pdv-a:
 1   Sprinkler ventilska stanica   NO 80   89 9227  kpl   1
    "mokra" NO80, sa sprinkler
    ventilom, EV-zasunom
    NO80 s mehaničkom i
    električnom signalizacijom
    otvorenosti , NP10, svom
    pripadajučom armaturom,
    manometrima, tampon
    posudom i tlačnom
    sklopkom, komplet , kao
    MINIMAX, s VdS i
    hrvatskim atestom
 2   Zaštitnik povratnog toka,   NO100         kpl   1
    prirubnički, hidraulički, s
    DVGW atestom , kao
    Braukman
 3   Alarmno zvono za sprinkler         77 2473  kom   1
    stanicu s atestom VdS i
    hrvatskim atestom
    kao proizvod:"MINIMAX"

 4   Hidrantski ormarić za dvije             kom   1
    "B" stabilne spojke i dvije
    "B" slijepe spojke, s
    natpisom "PRIKLJUČAK
    VATROGASNOG VOZILA
    NA SPRINKLER
    INSTALACIJU"
 5   Nepovratna klapna NP 10     NO80         kpl.   1
    kao proizvod:"MINIMAX"


 6   EV-zasun s mehaničkom i
    električnom signalizacijom
    otvorenosti, komplet s
    nosačem mikrosklopke i
    mikrosklopkom, kao
    MINIMAX, slijedećih
    dimenzija:                   NO100         kpl.   1
                   NO80         kpl.   1
 7   Kuglasti ventil, slijedećih
    dimenzija:

                    NO40         kom   1
                    NO20         kom   3
 8   Dvostruka spojnica,       R 6/4"        kom   1
    pocinčana, desni navoj,
    slijedećih dimenzija:
                            1
Red.  Opis:               Dimenzija:  Art.br.  Jed.  Kom  Jed. cijena  Ukupno Kn
 br.                                             bez pdv-a:
 9   Pocinčano koljeno,          R 6/4"        kom   1
    slijedećih dimenzija:
10   Manometar ø 100 0–16              81 9828  kpl.   1
    bar s troputnom slavinom            13 1790

11   Hvatač nečistoće NP 10 s      NO100         kpl.   1
    finom mrežicom
12   Ispust u kanalizaciju s       NO40    75 7906  kom   1
    ljevkom
13   kao proizvod:"MINIMAX"
    Cijevi, čelična, crna, DIN      NO40          m   6
    2458 ili DIN 2448,
    slijedećih dimenzija:
           "           NO80          m   18
           "           NO100          m   18
                      (114,3)
14   Cijev čelična, pocinčana,      NO20          m   12
    slijedećih dimenzija:

           "           NO25          m   12
15   Cijevni luk 90º, čelični, crni,   NO40         kom   1
    slijedećih dimenzija:

           "           NO80         kom   12
           "          NO100         kom   4
                      (114,3)
16   Prirubnica s grlom, NP 10,     NO100         kom   8
    komplet sa, brtvom,
    vijcima, maticama,
    podloškama i krunastim
    podloškama, slijedećih
    dimenzija:
           "           NO80         kom   4
17   Redukcija, čelična, crna,     NO100 –         kom   1
    slijedećih dimenzija:       NO80
18   Konzola za pričvršćenje
    cjevovoda, komplet sa
    obujmicama, maticama i
    podloškama, , za cijevi
    slijedećeg nazivnog
    promjera:
    NO20                           kom   8
    NO25                           kom   8
    NO80                           kom   12
    NO100                           kom   5
19   Ormarić s bravom za                    kom   1
    rezervne mlaznice, crvene
    boje s naljepnicom:
    "KLJUČ ZA MLAZNICE I
    REZERVNE MLAZNICE"
                              2
Red.  Opis:              Dimenzija:  Art.br.  Jed.  Kom  Jed. cijena  Ukupno Kn
 br.                                             bez pdv-a:
20   Natpisna ploča ili                    kom   1
    naljepnica
     "SPRINKLER
    VENTILSKA STANICA"
21   Pločice sa brojem za                  paušal   1
    oznaku ventila
22   Strelice (naljepnice) s                 paušal   1
    oznakom smjera strujanja
    na cjevovodima u sprinkler
    stanici

23   Zidne upute za "MOKRU",                  kpl.   2
    sprinkler stanicu (MOKRI
    sprinkler ventil)

24   Zidne upute za kompletnu                 kpl.   2
    protupožarnu instalaciju

25   Knjiga uputa za rukovanje i                kom   2
    održavanje sprinkler
    instalacije
26   Materijal za brtvljenje                 paušal   1
    navojnih cijevnih spojeva
    (teflonska traka ili kudelja i
    laneno ulje)
27   Temeljna i završna boja                 paušal   1
    uključujući, čišćenje i
    ličenje crnog cjevovoda

28   Elektrode,sitni potrošni                paušal   1
    i montažni materijal
    (plin i kisik)
29   Transport navedene                   paušal   1
    opreme do radilišta i
    transport preostalog
    materijala
30   Montaža navedene opreme                 paušal   1
    uključujući i čišćenje
    gradilišta nakon montaže


31   Tlačna proba 15 bar kroz                paušal   1
    24 sata i ispiranje
    cjevovoda preko
    priključaka za ispiranje (
    mokrog cjevovoda)
32   Ispitivanje funkcionalnosti               paušal   1
    instalacije bez aktiviranja
    sprinkler mlaznica,
    uključujući i dobivanje
    atesta funkcionalnosti od
    ovlaštene ustanove
                             3
 Red.  Opis:            Dimenzija:  Art.br.  Jed.  Kom  Jed. cijena  Ukupno Kn
 br.                                          bez pdv-a:
 33  Primopredaja i puštanje u             paušal   1
    rad
 34  Obuka zaduženih osoba za              paušal   1
    rukovanje i održavanje
    sprinkler instalacije

 35  Projektantski nadzor kod              paušal   1
    montaže
Sprinkler stanica je obuhvaćena od priključne cijevi NO 100, prema
sprinkler instalaciji koja treba biti dovedena u sprinkler stanicu s
vodovodnog priključka. Vodovodni priključak, zajedno s
vodomjernom garniturom nije sadržan u ovom troškovniku. Vidi
projekt vodovoda.

    Ukupno bez pdv-a:                            Kn
                           4
Red.       Opis:        art.nr.:   Dim.:      Jed.  kol.  Jed. cijena  Ukupno Kn
 br.                                              bez pdv-a:

 1   Sprinkler mlaznica,spray, K-         3/8"      kom  345
    57 spray viseća, MX-SP-3/8
    x 68, kromirana (Cr), kao
    MINIMAX, s VdS i
    hrvatskim atestom + 5
    rezervnih

 2   Sprinkler mlaznica, K-57           3/8"      kom   46
    spray stojeća, MX-SU-3/8x
    68, mesingana (Ms), kao
    MINIMAX, s VdS i
    hrvatskim atestom + 5
    rezervnih

 3   Rozeta kromirana tip F, kao         3/8"      kom  340
    Minimax
 4   Kolčak, čelični, crni,            3/8"      kom   41
                          3/4"      kom  340
 5   Pocinčano koljeno M/Ž            NO 20      kom  340
 6   Pocinčano koljeno Ž/Ž            NO 20      kom  340
 7   Pocinčani kolčak reducirani        3/4" - 3/8"    kom  340

 8   Nepovratna klapna NP 10           NO65      kom   3
    kao proizvod:"MINIMAX" ,
    komplet s prirubnicama i
    protuprirubnicama, brtvom,
    vijcima, maticama i
    krunastim podloškama,
    slijedećih dimenzija: 9   EV-zasun s mehaničkom i           NO65      kom   3
    električnom signalizacijom
    otvorenosti, komplet s
    nosačem mikrosklopke i
    mikrosklopkom, kao
    MINIMAX, komplet s
    prirubnicama i
    protuprirubnicama, brtvom,
    vijcima, maticama i
    krunastim podloškama,
    slijedećih dimenzija: 10  Kontrolor protoka, komplet   NO65   78 5538      kom   3
    s ureĎajem za vremensko
    zatezanje slanja alarma,
    kao MINIMAX, s VdS
    atestom i hrvatskim atestom
 11  Dvostruka spojnica,       NO65            kom   6
    pocinčana, desni navoj,
    slijedećih dimenzija:
 12  Holender, pocinčani       NO65            kom   3
13   Priključak za ispiranje           6/4"      kom   19
    cjevovoda ( kuglasti ventil
    6/4" + čep 6/4" )
                                5
Red.       Opis:         art.nr.:  Dim.:    Jed.  kol.  Jed. cijena  Ukupno Kn
 br.                                             bez pdv-a:

14 Ključ za montažu sprinkler      3/8"   81 9300    kom   1
    Mx mlaznica
    tip 4 Minimax
    kao proizvod:"MINIMAX"
15   Ključ za montažu sprinkler    3/8"   81 9312    kom   1
    Mx mlaznica
    tip GEDORA kao
    proizvod:"MINIMAX"
16   Cijevi, čelična, crna, DIN
    2458 ili DIN 2448, slijedećih
    dimenzija:
                          NO 20      m  240
                          NO 25      m  366
                          NO 32      m  444
                          NO 40      m  282
                          NO 50      m  366
                          NO 65      m   42
                          NO 80      m   18
17 Cijevni luk 90, čelični, crni,
    bešavni, slijedećih
    dimenzija:
                          NO 25     kom   42
                          NO 32     kom   36
                          NO 40     kom   36
                          NO 50     kom   39
                          NO 65     kom   9
                          NO 80     kom   23
18 Kruškasti stremen za
    konzoliranje cjevovoda, kao
    MINIMAX, s VdS i
    hrvatskim atestom, komplet
    s pocinčanom šipkom, i
    čeličnim tiplom, za cijevi
    slijedećeg nazivnog
    promjera:

                    81 4338   NO20     kpl.  340
                    81 4340   NO25     kpl.  221
                    81 4351   NO32     kpl.  218
                    81 4363   NO40     kpl.  65
                    81 4375   NO50     kpl.  84
                    84 1604   NO65     kpl.   8
                    84 1616   NO80     kpl.   2
                               6
Red.       Opis:        art.nr.:  Dim.:    Jed.  kol.  Jed. cijena  Ukupno Kn
 br.                                             bez pdv-a:

19 Konzola s L profilom za
    pričvršćenje cjevovoda,
    komplet sa obujmicama,
    maticama i podloškama, za
    cijevi slijedećeg nazivnog
    promjera:

                         NO40     kom   29
                         NO50     kom   38
                         NO65     kom   6
                         NO80     kom   8
20 Čelične pločice za krajeve           30 mm     kom  266
    ogranaka
21 Victaulic spojka, s VdS
    atestom, crveni lak
            "             NO 32     kom   74
            "             NO 40     kom   47
            "             NO 50     kom   61
            "             NO 65     kom   7
            "             NO 80     kom   4
22   Čelični profil, slijedećih
    dimenzija:
    L40x40x4                          m   84
23   Materijal za brtvljenje                paušal   1
    navojnih cijevnih spojeva (
    PERMA BOND za sprinkler
    mlaznice, teflonska traka ili
    kudelja i laneno ulje)

24 Temeljna i zavšna boja                   paušal   1
    (RAL 3000) uključujući,
    čišćenje i ličenje crnog
    cjevovoda
25   Elektrode,sitni potrošni                paušal   1
    i montažni materijal
    (plin i kisik)
26   Transport navedene                   paušal   1
    opreme do radilišta i
    transport preostalog
    materijala
27   Tlačna proba 15 bar kroz                paušal   1
    24 sata i ispiranje
    cjevovoda preko
    priključaka za ispiranje (
    mokrog cjevovoda)
                             7
Red.       Opis:      art.nr.:  Dim.:    Jed.  kol.  Jed. cijena  Ukupno Kn
 br.                                          bez pdv-a:

 28 Montaža navedene opreme,               paušal   1
    unutar postojećeg
    spuštenog stropa, izmeĎu
    postojećih instalacija
    uključujući i čišćenje
    gradilišta nakon montaže

 29 Ispitivanje i primopredaja              paušal   1
 30 Projektantski nadzor kod               paušal   1
    montaže
Predviđeni prodori kroz grede i betonske ploče nisu dio ove
specifikacije, kao ni skidanje i ponovna montaža postojećih
spuštenih stropova, kao i čišćenje prostora gdje se skidaju
stropne ploče. Montažu treba predvidjeti u postojećem
spuštenom stropu, punom drugih, već izvedenih instalacija.

    Ukupno bez pdv-a:                            Kn
                           8
Red. br. Opis:                        Jed.  kol.  Jed. cijena  Ukupno Kn
                                              bez pdv-a:
  1  Dobava i montaža Precept 2 centrale - za       kom.   1
    nadzor otvorenosti ventila
  2  Dobava i montaža kutije za držanje ključa      kom.   1
    KEYGUARD
  3  Dobava i montaža modula za nadzor          kom.   8
    kontakata, Apollo XP95 Switch Monitor
  4  Dobava i montaža kabela IY(St)Y             m   65
    2x2x0,8mm2 za signalizaciju prema sustavu
    vatrodojave, spajanje kontrolora otvorenosti,
    spajanje kutije za čuvanje ključa

  5  Dobava i montaža kabela PP-Y 3x1,5mm za         m   4
    napajanje Precept 2 centrale
  6  Dobava i montaža kabela COST 2x1mm za          m  285
    povezivanje kontrolora otvorenosti i zasuna
    na module za nadzor kontakata
    vatrodojavnog sustava
  7  Dobava i polaganje plastične PNT cijevi         m  220
  8  Dobava i montaža Kauflex cijevi fi12 za         m   20
    montažu kabela iz stavke 4, od plastične
    kanalice do tlačnih sklopki ili kontrolora
    otvorenosti
  9  Dobava i montaža plastične kanalice           m   25
    25x15mm, za razvod slabostrujnih kablova
    po stanici
 10  Podešavanje tlačnih sklopki             paušal   1

 11  Puštanje u rad i obuka korisnika          paušal   1

 12  Programiranje centralnog ureĎaja          paušal   1
    vatrodojave
 13  Atest funkcionalnosti                kom.   1

 14  Sitni montažni i potrošni materijal         paušal   1

 15  FeZn traka (uključujući nosač br.9, spojeve       m   25
    FeZn trake meĎusobno i metalnim masama i
    premoštenje prirubničkih spojeva FeZn 20x3
    trakom ili podložnim pločicama)
 16  Transport navedene opreme do radilišta i      paušal   1
    transport preostalog materijala
 17  Spajanje, ispitivanje i puštanje u rad       paušal   1
    uključujući i čišćenje
    gradilšta nakon montaže


    Ukupno bez pdv-a:                             Kn
                            9
  REKAPITULACIJA SPRINKLER INSTALACIJE:      Ukupna cijena (kn)

1  Sprinkler stanica              Kn

2  Cijevna mreža                Kn
3  Elektro dio                 Kn
4  Nepredviđeni radovi 10% iznosa pod     Kn
  1,2,3, obračun se vrši na temelju
  dostavljenih ponuda za konkretne
  radove nastale na zahtjev Investitora ili
  ovlaštenog predstavnika
  UKUPNO bez PDV - a:             Kn
  PDV 22 %                  Kn
  SVEUKUPNO:                 Kn
  SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:       Ukupna cijena (KN)


1  SPRINKLER STANICA


2  CIJEVNA MREŽA


3  ELEKTRO DIO


4  NAPREDVIĐENI RADOVI (1, 2, 3)


A  GRAĐEVINSKI RADOVI


B  OBRTNIČKI RADOVI


C  INSTALATERSKI RADOVI


D  NAPREDVIĐENI RADOVI (A, B, C)


  UKUPNO 1+2+3+4+A+B+C+D bez PDV - a:

  PDV 22%


      SVEUKUPNO
  1+2+3+4+A+B+C+D s PDV-om:
                   11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:448
posted:8/16/2011
language:Croatian
pages:11