6 - Marcel Kemper de implementatie van het dpf in INHOLLAND

Document Sample
6 - Marcel Kemper de implementatie van het dpf in INHOLLAND Powered By Docstoc
					DPF-I
De inrichting van het implementatietraject
van het digitaal portfoliosysteem.
            Marcel Kemper
            Projectleider Digitaal Portfolio Implementatie
            Den Haag, 1 maart 2005
Uitgangspunt: Basisfuncties


 Ten behoeve van het leerproces is een infrastructuur nodig met
 verschillende functies:


  1.   Opslag van basisinformatie voor student, docent en assessor
      (bijv. competentiebeschrijvingen, studiebronnen, roosters, etc)
  2.   Opslagmedium voor producten en bewijsmappen van de
      student
  3.   Communicatiemedium voor student en docent
  4.   Presentatiemedium voor de student t.b.v. bijvoorbeeld
      assessments
                                       2/45
Complex?

  Studenten-                              ICT
                Onderwijskundige
  administratie         vernieuwing
                (major/minor en Studenten-
                   volg systeem)


                               Gebruik
        Peoplesoft SA                applicaties
         (incl Volg)

                 Studiegids/wijzer,
                                   Opschoning
                  Intranet, DPF
                                     en
        Provisioning
                                   aanpassing
                                     AD
Studentenaccounts      Plaats in
             Securitygroups


  Toegang tot ICT          Gebruik
  infrastructuur        functionaliteiten
                                        3/45
Digitale Campus


Inschrijv ing           EVC's
                                                    LCMS     ELO     CSCL
                                     Vaststellen te
                                      behalen
                                     competenties Inschrijf -  Opleidings-    Intake          POP              PAP          Behalen v an      Diploma
 sy steem     keuze    Assessment                                    competenties                                             Mogelijke herziening               Beroepsgerichte
                             Leerroute-
                competentie-
                             management-
                 prof ielen
                              sy steem
                                              DPF
                                                         Assessment
                                                         Studiev oort-
Competentie-                Beschikbare
                               Rooster-inf ormatie                  gangs-
 prof ielen                leerinhouden
                                                         registratie-
                                                          sy steem
                                                                    4/45
Digitale leeromgeving vanuit de gebruiker                                    Di
                                     gi
                                       ta
                                         al
                                            Po
                                             rtf
                                               ol
                       het individuele
                                                io
                       Leerproces
      communities
              Samenwerkend
              Leren in
              bijvoorbeeld
              Projectgroepen

                          Student
        Bla
          c
         kb o
                               Informatie vanuit:
                               Opleiding
           ard
                Onderwijseenheden       School
                               Inholland
                                              et
                                              n
                                            tra
                                          In
              courses
                                                   5/45
IH-portfolio: kern-functionaliteiten                         Objectives
   Persoonlijk
  Documenten archief               -Fase slb
                       -Beroepssituaties
                         -Thema’s
                        -Competenties


              Essay


            Docent  - assessor              Lijst van
             vastgestelde
               essays
                                 6/45
Portfolio


    MYsite Student:
      Persoonlijk               Mede-
      dashboard               studenten
                           etc..    Essays          Portfolio      Competenties

         PAP              POP
               Docent:
             Overzicht studenten
              Beooordeling


    MYsite Docent:
                                   7/45
Implementatie


 Omvangrijk implementatietraject betreft:

 15 Schools
 Ruim 14.000 eerstejaarsstudenten
 Ruim 3.500 medewerkers
 Enkele Schools met ervaring in hogere leerjaren
                          8/45
Projectduur & Fasering

Projectduur:   1 sept 2004 t/m 1 sept 2005


Fasering:
  • Voorbereidingsfase      Tot 1 sept
   ontwikkeling software en informatie naar toekomstige gebruikers
  • Introductiefase       sept t/m okt
   brede uitrol, trainingen en voorlichting naar Schools
  • Implementatiefase      nov t/m jan
   Eerste gebruikservaringen van “early adaptors”
  • Realisatiefase        febr t/m april
   Nadruk op implementatie in de breedte
  • Evaluatiefase        mei/juni
   Vaststellen gebruikerstevredenheid

                                    9/45
   ProjectorganisatieProjectgroep DPF-I                                              Schools
                     Projectleider                                  School
                                                            Projectleider
                                  Functioneel
                                 Applicatie Beheer

            Trainers                                            DPF-Coordinator


                                 Onderwijskundig
                                   Adviseur                                                             Docenten


Locatie Projectleider  Locatie Projectleider       Locatie Projectleider   Locatie Projectleider
   Alkmaar         Diemen              Haarlem         Rotterdam
                                                                     10/45
Indeling in Werkpakketten
          Fasering Digitaal Portfolio Implementatie

                                 Voorbereiding           Introductie         Implementatie          Realisatie         Evaluatie

Project-


           Project Management
                         Inrichten      Inrichting                   vervolg           vervolg           vervolg
                                          Nul meting
                          project-     voorgangs                    meting            meting            meting
                                           gebruik
                         organisatie    rapportages                    gebruik           gebruik           gebruik

organisatie                    Plan van       Project    Manage-                                         Tevenheids-
                         Aanpak      documentatie   ment Info                                         onderzoek
           Communicatie en Promotie
                                                  Implementatie  Inventarisatie        Inventarisatie
                        Aankondigen     Schermen   Gesprekken                                         Evaluatie
                                                   plannen     trainings-         functionele
                          DPF        presentatie  Schools                                           DPFI
                                                   Schools     aanvragen           wensen


                        Voorbereiden
                                   Klankbord-  Netwerk DPF    Evaluatie
                         gesprekken                             Promotie           Promotie
                                    groep    Coordinatoren   criteria
                         Schools


                                           Inrichten
                        Voorbeeld site           community of
                                           practice
           Onderwijskundig
                                          Voorbeeld
                         Invulling                             Werkwijze
                                          Portfolio per
                        competenties                            competenties
                                          Scenario

                                                          Ontwikkeling
                                           Scenario
                                                          gebruik POP/
                                           transitie
                                                            PAP
Implementatie in                 Trainings
                          plan
                                           Opleiden
                                           Trainers
                                                   Evaluatie
                                                   Criteria
                                                   Trainingen
                                                          User training        User training
                                                                                       Evaluatie
                                                                                       Trainingende diepte
           Training
                                           Studenten    Training   Didactische         Didactische
                                          handleidingen  documentatie  Workshop           Workshop                                           Docenten            Super User          Super User
                                          handleidingen           Training           Training
           Migratie en Uitfasering
                        Inventarisatie             Niet-
                                                          Ondersteuning
                          andere              eerstejaars
                                                          content Migratie
                         systemen              accounts                                          Afloop oude
                                                                                                    Opleidingen
                                           contracten
                         Vaststellen
                                           Contact
                         beheers-
                                          Servicedesks
                          eisen
           Beheer
                         Procedure
                                           Trainen
                          extra
                                          beheerders

                                                                                                       11/45
                         accounts
Implementatie in twee dimensies

 Implementatie
  in de diepte

      3
      2

  scenario´s

               Modaal groeipad

      1
        0
                        100 %
                     Implementatie
                      in de breedte  12/45
Stand van zaken per februari 2004


 3 categorieën


 1. Schools die het portfoliosysteem in de breedte in gebruik hebben
   genomen en waarbij de implementatie goed verloopt.
   (ongeveer 50% van de Schools)
 2. Schools die hebben toegezegd het portfoliosysteem uiterlijk
   gedurende periode 4 van dit studiejaar in gebruik te zullen nemen.
   (ongeveer 35% van de Schools)
 3. Schools waarbij de implementatie nog extra aandacht behoeft.
   (ongeveer 15% van de Schools)                                    13/45
Valkuilen bij de implementatie

Een objective is een aanduiding van een essay dat betrekking heeft op
een slb activiteit, een onderwijseenheid of een competentie.
•Er bestaat een 1 op 1 relatie tussen objectives en essays.
•Gebruikers wensen objectives te benoemen in termen van competenties
•Het onderwijs is nog sterk ingericht op basis van onderwijseenheden                                    14/45
     Voorbeeld van een competentiematrix
                  Major Construction & Environment
Domein Competenties  Jaar 1                   Jaar 2            Jaar 3              Jaar 4


           Blok 1   Blok 2   Blok 3   Blok 4   Blok 1   Blok 3 Blok 4   Blok 1         Blok 4  Blok 1   Blok Blok 3 Blok 4
                                 Blok 2            Blok 2                   2
                                                      Blok 3Plan of advies
opstellen
                 Niveau 1       Niveau 2  Niveau 2           Niveau 3             Niveau 3    Niveau 4


Plan of advies
implementeren
                 Niveau 1             Niveau 2           Niveau 3             Niveau 4    Niveau 4Toegepast
onderzoeken
           Niveau 1             Niveau 2           Niveau 3                          Niveau 4


Projectmatig/
Procesmatig werken
           Niveau 1             Niveau 2                Niveau 3             Niveau 4    Niveau 4


Draagvlak creëren
door interactieve
planvorming                 Niveau 1       Niveau 2     Niveau 2        Niveau 3      Niveau 4


Communiceren
                      Niveau 1       Niveau 2     Niveau 2  Niveau 2/3  Niveau 3      Niveau 3    Niveau 4

                                                                         15/45
Complexe inrichting

Deze combinatie van keuzes levert Schools een complexe inrichting van
de structuur van de objectives.
Dit vraagt dan om een n op n relatie tussen objectives en essay´s.
 Objectives                      Curriculum


 Competentie
   A                            Periode
               I         II            III        IV

 Competentie
             Essay 1      Essay 2          Essay 3     Essay 4
   B           Comp C     Comp A op niv 1
                                    Comp E en F  Comp A, C en D op
            op niv 1 en Comp  en Comp B op niv
                                    op niveau 2     niv 2
             D op niv 1       1
 Competentie
   C          Essay 5
                       Essay 6          Essay 7     Essay 8
                                                     Leer-
                                                     jaren
            Comp A, B, E, F
             op niveau 2

 Competentie
   D
             Essay 9      Essay 10          Essay 11     Essay 12

 Competentie
   E
             Essay 13      Essay 14          Essay 15     Essay 16


 Competentie F
                                                      16/45
Oplossing

 Kies voor een indeling in objectives die zo nauw mogelijk aansluit bij de
 wijze waarop toekenning van ECTS binnen de opleiding plaatsvindt.
   Objectives                     Curriculum


    Blok 1
                                Periode
                I         II            III        IV

    Blok 2        Essay 1      Essay 2          Essay 3     Essay 4
               Comp C     Comp A op niv 1
                                     Comp E en F  Comp A, C en D op
             op niv 1 en Comp  en Comp B op niv
                                     op niveau 2     niv 2
              D op niv 1       1

    Blok 3
              Essay 5
                        Essay 6          Essay 7     Essay 8
                                                      Leer-
                                                      jaren
              Comp A
              op niveau 2


    Blok 4
              Essay 9      Essay 10          Essay 11     Essay 12


    Blok 5
              Essay 13      Essay 14          Essay 15     Essay 16


    Blok 6
 Zo mogelijk twee aanvullingen in de software
  - Binnen essay de mogelijkheid verder te werken en feedback toe te voegen,
  m.a.w. delen van essays vast kunnen zetten.
  - Binnen een essay kunnen linken naar andere essay’s, bijv. t.b.v. reflectieverslag
                                                          17/45
Lessons Learned

 Kies voor een eenvoudige en overzichtelijke inrichting van het
 portfolio. Houdt daarbij het aantal objectives in het portfolio beperkt.


 Houdt rekening met de belasting voor studenten en docenten. Voor een
 succesvol gebruik is de kwaliteit van feedback van docenten
 essentieel.


 Portfolio assessment volstaat niet als het enige assessment
 instrument. Het is belangrijk dat er aanvullende assessment vormen
 worden gebruikt (pluriforme assessment).


 Studenten hebben de neiging het portfolio tot elk detail te vullen in de
 hoop dat het voldoende is. Hierdoor ontstaat het risico dat het portfolio
 de vuilnisbak van de opleiding wordt.                   18/45
Verdere ontwikkeling?

1. Inrichting van een competentiedatabase waarmee een student
  competenties kan toevoegen aan zijn portfolio.
  Metadata van competenties:
  Competentie Comp#, Compcohort, Compnaam, Compomschr, Compindicatoren.2. Externen toegang kunnen geven tot het portfolio


3. Attachments kunnen toevoegen aan feedback


4. Publiceren van essay’s buiten INHOLLAND
  Dit vereist een autorisatiefunctie binnen het systeem.


5. Rapportage en beheersfunctionaliteiten
                                      19/45
20/45
21/45

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:8/16/2011
language:Dutch
pages:21