Docstoc

5-110815011300-phpapp01

Document Sample
5-110815011300-phpapp01 Powered By Docstoc
					เอกสารประกอบการใช้โปรแกรม
     Inkscape
 สาหรับออกแบบผลิตภัณฑ์
              1
วิ ธีออกแบบผลิ ตภัณฑ์ เบื้องต้น
   1. วิธเี ปิดโปรแกรม Inkscape คลิกที่ Start เลือก AII Program แล้วคลิกเลือกโปรแกรม Inkscape
                      ้
     จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม จากนันสามารถปรับมุมมองของภาพได้ จากเครื่องมือ
     ดังภาพ
                  50 %


  2. ตังค่าหน้ากระดาษโดย คลิกที่ แฟ้ม แล้วเลือกคุณสมบัตเอกสาร สามารถกาหนดขนาดกระดาษได้
    ้                        ิ
                             ้
   โดยเลือกรูปแบบกระดาษเท่ากับขนาด A4 และเป็นแนวตัง ดังภาพ
                                                  2
3. คัดลอกรูปทรงผลิตภัณฑ์ โดยคลิกที่ แฟ้ม>> นาเข้า>> รูปภาพ แล้วใช้เครืองมือ
                                   ่
                   ั
  วาดเส้นอิสระ ในการคัดลอกลายให้ได้ดงภาพ
          ้            ้          ่
4. ทาการคัดลอกลายเสือแล้วทาการเติมสีให้แก่เสือโดยเลือกสีจากแถบเครืองมือต่อไปนี้
5. ทาการแทรกไฟล์เวกเตอร์เพื่อตกแต่งภาพ โดยคลิกที่ นาเข้า >> รูปภาพเวกเตอร์
            ่ี
  แล้วนามารูปเวกเตอร์ทมาใช้ โดยคลิกขวา >> ยกเลิกการจัดกลุ่ม>>
       ่ ้
  เลือกภาพทีตองการใช้นามาตกแต่ง ดังภาพ
                                         3
     ้                 ่            ้
6. พิมพ์ขอความเพื่อตกแต่งรูปภาพโดยเลือกใช้เครืองมือสร้างและแก้ไขวัตถุขอความ
    ้   ้
  จากนันพิมพ์ขอความและตกแต่งข้อความ ดังรูปต่อไปนี้
                ้      ่
7. สร้างวัตถุวงกลมตกแต่งเสือโดยเลือกใช้เครืองมือสร้างวงกลม วงรี และเส้นโค้ง
                        ่
  จัดกลุ่มและยกเลิกการจัดกลุ่มโดยเลือกใช้เครืองมือจัดกลุ่มวัตถุทเี่ ลือก
  ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุทเี่ ลือก
                       ่
  และทาการจัดลาดับการแสดงวัตถุโดยใช้เครืองมือ
8. บันทึกไฟล์โดยคลิกเลือกที่ แฟ้ม>> บันทึกเป็ น>>เปลียนชื่อ>> เลือกทีจดเก็บ >>บันทึก
                           ่        ่ั
       ่ี ี
  จะได้ไฟล์ทมนามสกุล .svg               ่ี ั
                        เก็บไว้ทนกเรียนเพื่อแก้ไขหรือใช้ในงานต่อไป
                                               4
9. บันทึกไฟล์โดยคลิกเลือกที่ แฟ้ม>> ส่งออกภาพบิตแมป>>เปลียนชื่อ>> เลือกทีจดเก็บ >>บันทึก
                             ่        ่ั
       ่ี ี
  จะได้ไฟล์ทมนามสกุล .PNG           ้
                      ส่งผูสอน
              ตัวอย่างสิ่ งที่นักเรียนจะได้ในคาบนี้ คือ
                                              5
               ใบงานที่ 4 ออกแบบผลิ ตภัณฑ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้     การงานอาชีพและเทคโนโลยี           มัธยมศึกษาปีท่ี 5
ชื่อวิชา โปรแกรมสร้างรูปภาพ รหัสวิชา ง 30203        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  ้      ่   ิ
ผูออกโจทย์ ว่าทีร.ต.สุรนทร์ บุญเลิศ                      ่
                              เวลาในการทา 2 ชัวโมง

คาชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบผลิ ตภัณฑ์ จากการเรียกใช้คาสังในเมนูต่างๆ ของโปรแกรม
                             ่
Inkscape โดยมีข้อกาหนดดังนี้

     ั
  1) ให้นกเรียนประยุกต์ใช้โปรแกรม Inkscape ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
  2) ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ตามจิตนาการของนักเรียนโดยมีเงือนไขว่า
            ่ี                  ั         ้
   ผลิตภัณฑ์ทออกแบบมานี้จาเป็นจะต้องนาไปสร้างโบว์ชวร์ประชาสัมพันธ์ในชินงานต่อไป
                          ้
  3) กาหนดขนาดให้เท่ากับ A4 แนวนอนหรือตัง ตามการออกแบบของนักเรียน
                 ั   ่
  4) รายละเอียดข้อมูลให้นกเรียนเพิมเติมตามการออกแบบของนักเรียนเอง
           ั้          ่
  5) กาหนดให้ตงชื่อโฟลเดอร์ เป็นเลขทีและชื่อนักเรียน ตัวอย่างเช่น
                 ี ื                  ้
   13มาลัยพรหรือกรณีมช่อซ้าให้ใส่นามสกุลด้วย เช่น 13มาลัยพร แซ่สอ เป็นต้น
              ้
  6) บันทึกไฟล์ตนฉบับเป็ น (.svg)
        ่ี ั
   เก็บไว้ทนกเรียนเพื่อใช้แก้ไขหรือสามารถนาไปใช้ในงานอื่นๆต่อไป เช่น
   นาไปใช้ในงานสร้างโบชัวร์แนะนา
                   ้
  7) บันทึกไฟล์สาหรับใช้ส่งผูสอน เป็น (.PNG)
       ้                        ่
   การส่งผูสอนข้อกาหนดในการส่งนักเรียนต้องส่งในคาบทีกาหนดเท่านัน    ้
               ี
         7.1 วิธการส่งที่ 1
         ส่งผ่านทางอีเมล์ krusurinwp@gmail.com
                ี
         7.2 วิธการส่งที่ 2
                       ่ ่ ้              ้
         บันทึกใส่ Handy Drive ส่งทีเครืองผูสอนในท้ายคาบที่กาหนดเท่านัน
                                               6
หมายเหตุ  สิ่ งที่นักเรียนควรเตรียมก่อนออกแบบผลิ ตภัณฑ์
      1. ทบทวนเนื้อหาในการออกแบบผลิตภัณฑ์
                       ่
      2. เตรียมตัวเข้าห้องเรียนให้เร็วทีสุด เพราะเข้าเร็วก็มเี วลาในการทางานเยอะ
                  ่
      3. เตรียมรูปหรือข้อมูลทีจะใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้พร้อม
                        ้         ่      ั  ่   ์
      4. เตรียม Handy Drive บันทึกส่งผูสอนในกรณีทเี่ ครืองนักเรียนมีปญหาเรืองเน็ตเวิรค
                                               7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:8/16/2011
language:Thai
pages:7