Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

lankstinukas_apie_vaf

VIEWS: 9 PAGES: 7

									KTU PANEVĖŽIO INSTITUTO                        Vadybos mokymo centras.
VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO
FAKULTETAS
Nemuno g. 33, 37164 Panevėžys.
Tel.: (8-45) 510030; Faks.: (8-45) 570030
El. p. rastvaf@ktu.lt; http://www.ppf.ktu.lt
                               STUDIJOS
                               Vadybos ir administravimo fakultete vykdomos ,,Vadybos“
                               ir ,,Verslo administravimo“ studijos pagal 3 studijų
                               programas:
                                  2 bakalauro studijų programos:
                                   „Vadyba“ (vakarinė studijų forma);
Dekanas: doc. dr. Asta Valackienė                   „Verslo administravimas“ (dieninė ir vakarinė
Tel.: (8-45) 436941                           studijų formos;
El. p.: asta.valackiene@ktu.lt                   1 magistro studijų programa „Vadyba“.
Prodekanė: dr. Brigita Stanikūnienė              Nemaža dalis mūsų absolventų yra tapę miesto verslo
Tel.: (8-45) 596253                      įmonių ir organizacijų vadovais bei užima kitas atsakingas
El. p.: brigita.stanikuniene@ktu.lt              pareigas.
Misija – kokybiškas aukštasis išsilavinimas, mokslinė,    MOKSLAS
kultūrinė ir šviečiamoji veikla, sudarantys prielaidas     Fakulteto mokslinės veiklos kryptis ,,Socialiniai –
tenkinti šalies ūkio ir kultūros reikmes sparčios kaitos ir  ekonominiai pokyčiai globalizacijos kontekste“.
didėjančios konkurencijos sąlygomis, kurti informacinę ir
žinių visuomenę, pasiekti šalies intelektinio potencialo
tarptautinį pripažinimą.
                               Dirbama pagal šias mokslinės analizės temas:
Fakultetas įkurtas 1998 m. Dabartinis pavadinimas suteiktas     Įmonės veiklos modeliavimas ir rezultatų
2001 m. Fakulteto dekanais dirbo: doc. dr. S.Stoškus (1998-     prognozavimas, remiantis įmonės ir verslo
2003 m.), doc. dr. A.Valackienė (nuo 2003 m.).            aplinkos evoliuciniais pokyčiais;
Vadybos ir administravimo fakulteto struktūra:           Socialinės   ir  verslo   aplinkos pokyčiai
                                   besimokančioje visuomenėje;
   Ekonomikos katedra;
                                  Šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai
   Vadybos mokslų katedra;
                                   kalbų mokyme.
   Kalbų centras;
Fakulteto organizuojamos mokslo konferencijos:        Katedra įkurta 2001 m. balandžio 24 d., reorganizavus
   tarptautinė mokslinė konferencija ,,Pokyčiai       Bendrųjų dalykų katedrą.
    socialinėje ir verslo aplinkoje“;
                               Ekonomikos katedros misija - orientacija į kokybišką,
   tarptautinė mokslinė konferencija „Tauta ir kalba:    pažangią užsienio šalių patirtimi pagrįstą ir Lietuvos darbo
    šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai“   rinkos poreikiams adekvačių vadybos srities studijų
    (organizuoja Kalbų centras).             modulių rengimą bei kvalifikuotą jų dėstymą studentams.
Projektinė veikla
Vadybos ir administravimo fakultetas dalyvauja
LEONARDO     DA VINCI  projekte  ,,Strateginių     Katedros funkcijos:
kompetencijų vystymas eurointegracijos kontekste“.         Vadybos bakalauro studijų programos kuravimas;
Projekto tikslas – parengti darbuotojų bendrųjų          Vadybos magistro studijų programos kuravimas;
kompetencijų katalogą ir kompetencijų ugdymo            Vadybos srities specialistų rengimas;
metodologiją.                           Dalyvavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose
PARTNERYSTĖS RYŠIAI                         projektuose.
                Palaikomi    partnerystės  Mokslinių tyrimų kryptys:
                ryšiai   su    Turkijos    Tarptautinės ekonomikos ir Lietuvos užsienio
                universitetais: Canakkale       prekybos problemos;
                Onsekiz Mart University,      Šiuolaikinės darbo rinkos problemos;
                Kocaeli     University.    Verslo aplinkos prognozavimas;
                Bendradarbiaujama     su    Įmonių krizių prevencinės sistemos modeliavimas;
                Lietuvos   ir   užsienio
                firmomis: UAB „Kelias“,    Studijų programos
UAB „Vitrimta“, AB „Malsena“, UAB „Aukštaitijos        Bakalauro studijos – vadybos studijų programa.
vandenys“, , UAB „Rifas“, UAB „Omnitel“ Panevėžio       Specializacijos: Marketingo vadyba, Personalo vadyba.
regiono atstovybe, AB bankas „Hansabankas“ Panevėžio     Marketingo vadybos specializacijos studentai studijuoja
regioniniu skyriumi, VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis   gaminių rinkodarą, kainodarą, prekių paskirstymą ir
centras“, UAB „Rokiškio pienas“ ir kt.            rėmimą. Gilinamos žinios naujų prekių kūrimo srityje,
Fakulteto studentai atlieka praktiką įvairiose Lietuvos    išsamiai nagrinėjama kainodaros politika ir kainų
pramonės ir verslo įmonėse.                  nustatymo metodai, ugdomi sugebėjimai įvertinti ir parinkti
VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETO              optimalius paskirstymo kanalus bei rėmimo veiksmus.
EKONOMIKOS KATEDRA                      Įgytos žinios įgalina profesionaliai atlikti specialistų
Nemuno g. 33-221, 37164 Panevėžys.              funkcijas rinkodaros ir pardavimo padaliniuose - tirti rinką,
Tel. 8-45-596257                       rengti naujų prekių įvedimo į rinką planus, nustatyti prekių
El. p. ek@ktu.lt                       kainas, organizuoti prekių paskirstymą ir rėmimą bei rengti
                               rinkodaros ir pardavimo planus.
Vedėja: doc. dr. Rasa Glinskienė
Personalo vadybos specializacijos studentai studijuoja    Vadybos mokslų katedros misija - rengti aukščiausios
darbo ir personalo organizavimą, darbo ekonomiką ir darbo   kvalifikacijos specialistus užtikrinant mokslo ir studijų
teisę bei kitus su personalo valdymu ir administravimu    vienovę, vidinės studijų ir mokslinių tyrimų sistemos
susijusius dalykus.                      kokybę, sveiką ir saugią darbo aplinką, įgalinančią
                               personalą tobulėti ir siekti aukščiausių profesinių standartų,
                               plėtojant savikritišką ir novatorišką lavinimo, dėstymo,
                               tyrimų, valdymo ir kitą veiklą. Plėtoti fundamentinius ir
                               taikomuosius tyrimus.
Magistro studijos – vadybos studijų programa.
Specializacijos: Įmonių valdymas, Kultūros vadyba.
Įmonių valdymas. Suteikiama žinių ir įgyjama įgūdžių
koordinuoti visas valdymo funkcijas, žinoti krizių vadybos,
verslo ir mokesčių bei naujus veiklos organizavimo      Katedros funkcijos:
metodus, valdymo sprendimų priėmimo technologijas ir
parengti bei įgyvendinti optimaliausius valdymo modelius.       Verslo administravimo bakalauro studijų programų
Įgyjama vadovavimo įmonėms ir organizacijoms ar            kuravimas;
atskiriems jų padaliniams reikiamų žinių.               Vadybos srities specialistų rengimas;
                                   Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose
                                   projektuose.
                               Katedros mokslinių tyrimų kryptis - pokyčiai socialinėje
                               ir verslo aplinkoje visuomenės tapimo besimokančia
                               kontekste.
                               Katedroje atliekami tyrimai:
                                  Darbuotojų kompetencijos ir vystymo tyrimai;
                                  Darbuotojų kaitos priežasčių tyrimai;
                                  Viešojo administravimo bei viešojo ir privataus
                                   sektoriaus partnerystės tyrimai;
Kultūros vadyba. Įgyjama kultūros vadybos, kultūros        Organizacijų marketingo efektyvinimo bei
politikos formavimo ir strateginio planavimo žinių bei        paslaugų kokybės tyrimai;
praktinių įgūdžių.                         Intelektualaus kapitalo vystymo ir įgalinančios
VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETO                 darbo aplinkos kūrimo problemos;
VADYBOS MOKSLŲ KATEDRA                       Elektroninių pinigų įtaka bendram pinigų masės
Nemuno g. 33-225, 37164 Panevėžys.                  stabilumui.
Tel. (8-45) 596257                      Studijų programa
El. p. vmk@ktu.lt
Vedėjas: dr. D. Bakšys                    Rengiami verslo administravimo bakalaurai (dieninė ir
                               vakarinė studijų forma).
Katedra įkurta 2001 m. balandžio 24 d., reorganizavus
                               Specializacijos:   Tarptautinis   verslas,   Paslaugų
Socialinių mokslų katedrą.
                               administravimas.
Tarptautinio verslo specializacijos studentai įgyja esmines      Suinteresuotųjų  šalių  poreikių   tenkinimo
tarptautinio verslo procesų valdymo, tarptautinio verslo        problemos organizacijų vadyboje.
organizacijų administravimo žinias ir šio darbo gebėjimus.
                                Studentams dėstomi užsienio kalbos moduliai:
Paslaugų administravimo specializacijos studentai įgyja       Anglų kalbos moduliai;
pagrindines paslaugų verslo procesų valdymo, paslaugų        Vokiečių kalbos moduliai;
verslo institucijų strateginio planavimo ir administravimo      Prancūzų kalbos moduliai;
žinias ir šio darbo gebėjimus.                    Rusų kalbos moduliai.
                                Studentams dėstomi lietuvių kalbos moduliai:
                                   Profesinės kalbos kultūra;
                                   Administracinės kalbos kultūra.
                                VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETO
                                VADYBOS MOKYMO CENTRAS (VMC)
                                Klaipėdos g. 3, 35209 Panevėžys.
                                Tel. (8-45) 596378, 596105, 583733
                                El. p. vmc@ktu.lt
                                Direktorė: V. Vaičekonienė
Absolventai gali dirbti prekybos, finansinio tarpininkavimo,
turizmo ir kitų paslaugų verslo įmonėse, finansų, apskaitos,
rinkodaros, tarptautinių ryšių, informacijos valdymo
padalinių vadovais ar specialistais.
VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETO
KALBŲ CENTRAS (KC)
Klaipėdos g. 1-222, 35209, Panevėžys.
Tel. (8-45) 596259
El. p. kc@ktu.lt
Vedėja: dr. D. Susnienė
                                Centras įsteigtas 1995m. kovo mėn., įgyvendinant Jungtinių
Kalbų centras įkurtas 1998 m. lapkričio 2 d., reorganizavus  Valstijų Tarptautinės plėtros agentūros projektą „Vadybos
Bendrųjų dalykų katedrą.                    mokymas ir ekonominis švietimas Centrinei ir Rytų
                                Europai“.
                                Nuo 2004 m. VMC yra Valstybės tarnautojų kvalifikacijos
                                tobulinimo įstaiga. VMC yra sertifikuotas ECDL (European
                                Computer Driver‘s Licence) testavimo centras.
                                                Vadybos mokymo centre
                                                teikiamos     mokymo
                                                paslaugos, nesusijusios su
                                                aukštojo mokslo siekimu.
Kalbų centro mokslinės veiklos kryptys:                            VMC     yra   Kauno
   Sociolingvistiniai ir edukaciniai aspektai užsienio                    technologijos universiteto
    kalbų mokyme;                                      tęstinio mokymo paslaugas
                                                teikiantis padalinys.
   Informacinių komunikacinių technologijų vaidmuo
    užsienio kalbų mokyme;                              VMC misija - Tenkinti
   Terminologijos problemos dvikalbėje aplinkoje;      Lietuvos ir užsienio verslo, valdžios institucijų,
                                nevyriausybinių ir kitų organizacijų atstovų, kitų
visuomenės    grupių  ir   narių  poreikį  tobulinti
administracinius, lyderiavimo, vadybos, kalbų, darbo
kompiuteriu ir kt. gebėjimus, kelti kvalifikaciją ir didinti
kompetenciją teikiant jiems atitinkamas paslaugas; padėti
Lietuvos ir užsienio institucijoms, organizacijoms, verslo
įmonėms, asmenims sėkmingai atitikti euroatlantinių ir kitų
tarptautinių institucijų darbo rinkos poreikius, Lietuvos ir
ES įstatymų reikalavimus; skatinti institucijų, organizacijų,
visuomenės grupių ir asmenų integraciją į rinkos
ekonomiką.
VMC tikslinė rinka – smulkūs ir vidutiniai verslininkai,
stambių įmonių vadovai ir vadybininkai, bankininkai,       Studentų konferencija
vietinės ir nacionalinės valdžios atstovai, švietimo,      Kasmet Vadybos ir administravimo fakultete vyksta
socialinių įstaigų darbuotojai, tautinės mažumos ir kt. VMC   Studentų mokslinės draugijos (SMD) organizuojama
klientų geografija – Panevėžio m., apskritis ir kiti Lietuvos  mokslo konferencija „Mūsų socialinis kapitalas – žinios“.
miestai.                             Joje dalyvauja studentai ne tik iš Panevėžio instituto, bet ir
                                 kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų.
VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETO
LABORATORIJOS (nuotrauka)
Fakultete veikia dvi laboratorijos:
   Socialinių tyrimų laboratorija;
   Kalbų centro Lingvistikos laboratorija.
                                 Konferencijos tikslas – skatinti Lietuvos aukštųjų
                                 mokyklų studentų mokslines draugijas ir jaunuosius tyrėjus
                                 aktyviau    dalyvauti    visuomenės    pilietiniame,
                                 ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime.
                                 Laukiamas rezultatas – panaudoti ir plėtoti jaunų žmonių
                                 gebėjimus naudotis Lietuvos integracijos į tarptautines
                                 struktūras procesų atveriamomis galimybėmis.
STUDENTAI
                                 Konferencijoje nagrinėjamos pagrindinės analizės sritys:
Studentų mobilumas                           Ekonominės       ir   rinkodaros   problemos
Vadybos ir verslo administravimo fakulteto studentai            besikeičiančioje aplinkoje;
aktyviai dalyvauja ES Socrates programos – ERASMUS           Vadybiniai      sprendimai   ir   koncepcijos
studentų ir dėstytojų mainų programoje. Fakulteto studentai        besikeičiančios aplinkos sąlygomis;
studijuoja Canakkale Onsekiz Mart University (Turkija),         Socialinių     reiškinių   identifikavimas   ir
Kocaeli University (Turkija), Trondheim Business School          interpretacijos.
(Norvegija), Koblenz University (Vokietija), Jonkoping      Studentų mokslinės konferencijos pranešimai spausdinami
International Business School (Švedija). Į fakultetą atvyksta  atskiru leidiniu.
studijuoti užsienio šalių universitetų studentai.
                                 Studentų dalyvavimas parodose
Vadybos ir administravimo studentai – nuolatiniai parodos       Rūpinimasis studentų patogumais universitete bei
„Aukštųjų mokyklų mugė dalyviai“ bei parodos - konkurso        bendrabutyje;
„KTU Technorama“ prizinių vietų laimėtojai.              Dalyvavimas dėstytojų atestacijos komisijoje;
                                    Renginių, skatinančių studentų įsidarbinimą pagal
                                    specialybę, organizavimas;
                                    Įvairūs projektai;
                                    Kultūriniai renginiai.
                                Tradiciniai PanFiSa renginiai:
                                  ,,Karjeros dienos“;
                                  „Kultūros ketvirtadieniai“;
                                  „Draugystės kelias“;
                                  „Fuksų krikštas“. Dieninė ir vakarinė šventės dalys
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ                           skirtos „nuliams“ tapti fuksais;
Nemuno g. 33 – 250, 37164 Panevėžys                 „PanFiSa Kalėdos“. Sėkmingai stiprinant ryšius
Tel.: (8-45) 581454                          tarp KTU FSA ir PanFiSos;
El. p.: panfisa@ktusa.lt                      „Poezijos konkursas“;
                                  „Angelų sargų savaitė“;
Panevėžio institute Vadybos ir administravimo fakultete
                                  Talkininkavimas     gausių   šeimų bendrijai;
aktyviai veikia studentų „antri“ namai - Studentų atstovybė.
                                    „Panevėžio šeimyna“ „Maisto banko“ akcijoje.
Ši visuomeninė organizacija įkurta 1999 m. balandžio 23 d.

Pagrindinės studentų atstovybės „PanFiSa“ veiklos sritys:   KAIP MUS RASTI:
   KTU PI studentų konsultavimas įvairiais
    klausimais, tame tarpe ir klausimais, susijusiais su
    Lietuvos studentų pažymėjimais (LSP);
III rūmai:
Vadybos ir administravimo fakultetas
Nemuno g. 33
LT-37164 Panevėžys
I rūmai:
Centriniai rūmai
Klaipėdos g. 1
LT-35209 Panevėžys
II rūmai:
Technologijų fakultetas
S. Daukanto g. 12
 LT-35212 Panevėžys
Stojančiųjų atrankos grupė ( I rūmai )
Klaipėdos g. 3 - 410
LT-35209 Panevėžys
Tel. (8-45) 46 56 87
mob.tel. (8-686) 54890
komisija.pi@ktu.lt

								
To top