VII nedelja PSIHOLO奒A ISTRA嶪VANJA TURISTA - Copy

Document Sample
VII nedelja PSIHOLO奒A ISTRA嶪VANJA TURISTA - Copy Powered By Docstoc
					PSIHOLOŠKA ISTRAŢIVANJA TURISTA-
 istraţivanje individualnog ponašanja.
• Došlo je do afirmacije takvih ţivotnih potreba
 koje su u potpunosti izmenile industrijski model
 turizma.
• Stavljen je naglasak na njegovu individualizaciju
 u skladu sa novim obrascem ţivota koji se
 menjao tokom vremena.
• Bez obzira na prevladavajuću aktivnost ili
 pasivnost na odmoru, turisti, posetioci, uopšteno
 traţe doţivljaje (psihološka-neopipljiva
 komponenta) povezane sa provodom, uĉenje
 uz provod, estetikom, begom iz svakodnevnice i
 sl.
Psihološki profil potrošaĉa
Inovativnost- spremnost za
     inovacije
       • Ljudi se izraţeno razlikuju
        prema spremnosti da
        probaju nove proizvode.
        U svakom podruĉju
        postoje ″pioniri
        konzumacije″ i rani
        usvojitelji proizvoda.
        Drugi pojedinci prihvataju
        nove proizvode mnogo
        kasnije. To je dovelo do
        klasifikacije ljudi u
        prihvatne kategorije
     Karakteristike grupa
• Inovatori su preduzimljivi: isprobavaju nove ideje uz
 odreĊen rizik.
• Rani prihvatioci voĊeni su poštovanjem: oni su voĊe
 mišljenja i prihvataju nove ideje rano, ali paţljivo.
• Rana većina su oprezni: iako su retko voĊe, usvajaju
 nove ideje pre proseĉnog pojedinca.
• Kasna većina su skeptiĉni: prihvataju inovaciju tek pošto
 ju je većina ljudi već isprobala.
• I na kraju, neodlučni su vezani za tradiciju: sumnjiĉavi
 su u pogledu promena i prihvataju inovacije tek pošto
 one postanu tradicija same po sebi.
  Značaj kupovine i sagledavanje rizika
• Značaj kupovine i sagledavanje rizika- Potrošaĉ-
 turista ţeli da prilikom donošenja odluka o kupovini i
 korišćenju neke turistiĉke usluge, što je moguće više
 smanji rizik pogrešne kupovine. Nivo rizika zavisi od
 mnogih faktora (uĉešće opipljivih elemenata, nivo
 ukljuĉenosti korisnika, iskustvo sa tipom usluge,
 situacioni faktori, zaštita turista, prepoznavanje
 problema, traţenje informacija o alternativama, procena
 alternativa, kupovina i ocena posle kupovine).
• Posao markentiškog struĉnjaka je da razume ponašanje
 kupca u svakoj fazi i uticaje koji pritom deluju. To mu
 omogućuje da razvije znaĉajan i delotvoran markentiški
 program za svako ciljno trţište.
Razumevanje i osećanja
   potrošaĉa

      Kakav je
      odgovor
      potrošaĉa na
      stimulanse i
      dogaĊaje u
      turizmu?
Kognitivno i afektivno ponašanje

      Kognitivno – polazi od znanja,
       razmišljanja i verovanja


      Afektivno – polazi od emocija


     Proces informisanja- dominantan
     pristup i psihološkim istraţivanjima
   Faze procesa informisanja
       potrošaĉa

       Izlozenost
       stimulansima
Stimulansi         Memorija
        Paţnja
       Razumevanje
       Prihvatanje
       Pamćenje
           PERCEPCIJA


               UTICAJ (stimulansi)

                 PAŢNJA

               RAZUMEVANJE
ŠTA ZELI DA VIDI ?
ŠTA ZELI DA ČUJE ?
IZLOŢENOST UTICAJIMA
         ODGOVORI zavise od
Donji ili     liĉnosti, motivacije i
apsolutni prag
secanja
         iskustva potrošaĉa!

         • Donji ili apsolutni
         • Diferencirani
         • Krajnji prag


         • Sublimisana percepcija
STIMULANSI
 • Vizuelni identitet boje
 • Kreirani mirisi (tehnologija će
  na veliku daljinu moći da
  prenese mirise ispunjene
  emocijama)
 • Korišćenja zvuka i
  tehnologije
    Korišćenje ĉula u izgradnji
        brendova
     ĈULO   PROCENAT KORIŠĆENJA


VID        84.2


SLUH        12.1


MIRIS       1.9


DODIR       0.9


UKUS        0.9
FAZA PAŢNJE- Fokusirana svesna
     aktivnost
      • Osećaj izazvan ĉulima koji
       treba da dovede do
       interesovanja
      • Marketing stimulansi-moraju
       izazvati paţnju i preneti
       poruku /;
Afektivno ponašanje
     Proistiĉe iz emocija koje potrošaĉ
       ima prema odreĊenim
       dogaĊajima ili stimulansima
     • Reagovanje – odgovor na
       okruţenje;
     • Direktna kontrola;
     • Afektivni odgovori mogu se
       se fiziĉki osetiti u telu –
       uzbuĊenje, osmeh, plaĉ...
     • Moţe da odgovori na svaki
       tip stimulansa i
     • Većina afektivnih odgovora
       je naučena (u detinjstvu).
      Razumevanje poruke
                     • Potrošaĉ moţe savršeno dobro
                      da shvati poruku, ali iz mnogo
                      razloga ne mora da je prihvati.
                     • Dva ili više potrošaĉa mogu biti
                      izloţena istom stimulansu, ali
                      mogu imati sasvim razliĉito
                      razumevanje ili interpretaciju
                      njihovog znaĉenja.
                     • Zato je bitno u fazi
                      razumevanja analizirati
                      procese organizovanosti i
                      objašnjavanja uticaja
                      stimulansa.
Zato je vaţno u ovoj fazi analizirati uticaj stimulansa!
RAZUMEVANJE PORUKE
  • Istraţivanja ukazuju da 70%
   potrošaĉa ne veruje
   propagandistima;
  • Dvosmislenost, nejasnost…
             Centar duhovnog i
             kognitivnog
             razmisljanja
  Centar za
             PP sa jedinstvenim
  vizuelno
             akcentom
  informisanje
FAZA - PAMĆENJE

      Akumulirano
        znanje
     (MEMORIJA) se
    ispoljava u odluku:     GDE I KADA SE
      KUPUJE
UĈENJE I FORMIRANJE
   STAVOVA
    • Izvori znanja: iskustvo,
     referentne grupe, lideri
     mišljenja, komercijalne i
     nekomercijalne poruke;
    • Uĉenje podrazumeva
     sticanje znanja i iskustava;
    • Poĉinje oko ĉetvrte godine
     ţivota
Izvori potrošačkih informacija
      (ZNANJA)
  primer:PROCES INFORMISANJA
      POTROŠAĈA-TURISTE
• Kroz prikupljanje informacija, potrošaĉ-turista saznaje o
 konkurentskim turistiĉkim agencijama i njihovim karakteristikama.
• Na slici je prikazan ukupan set turistriĉkih agencija koji su na
 raspolaganju potrošaĉu-turisti.
• Pojedinaĉni potrošaĉ-turista će znati samo podgrupu ovih agencija
 (set svesnosti).
• Neke turistiĉke agencije će zadovoljiti poĉetne kriterujume pri
 kupovini (set razmatranja).
• Kada potrošaĉ-turista prikupi više informacija, samo neke turistiĉke
 agencije će ostati kao snaţan faktor zadovoljstva. Iz ovog seta
 potrošaĉ vrši konaĉan izbor.
  PROCES INFORMISANJA I ODGOVOR
     POTROŠAĈA-TURISTE
Setovi turistiĉkih agencija koje su ukljuĉene u donošenje odluke potrošaĉa-turiste    SET SVIH     SET        SET KOJI      SET IZBORA     ODLUKA
    TURISTIČKIH    SVESNOSTI     SE RAZMATRA
    AGENCIJA
    Kontiki travel  Kontiki travel   Kontiki travel   Kontiki travel
    Cera travel
    Jolly travel
             Cera travel
             Jolly travel
                       Cera travel
                       Jolly travel
                                Cera travel
                                Jolly travel
                                           ?
    Top tours     Top tours     Top tours
    Argus tours    Argus tours
    Rapsody travel  Rapsody travel
    Conte travel
    Robinson
    .
    .
    .
STAVOVI POTROŠAĈA


     EMOCIONALNI
     ODGOVOR KOJI
        JE
     KONZISTENTAN
      SA NJIHOVIM
      STAVOVIMA I
      NAMERAMA
      Istraţivanje stavova
•  Kako ljudi organizuju putovanje?
•  Kako biraju odredište?
•  Šta valorizuju u destinaciji?
•  Kako valorizuju organizatora putovanja?
•  Šta misle o kvalitetu aranţmana?
•  Kakav je odnos cene i kvaliteta?
•  Estetski doţivljaj;
•  Pitanja sigurnosti na putovanju itd;
Stav utiĉe ponašanje
     • Najvaţnije je liĉno
      iskustvo
     • Posrednici,
      porodica,
      prijatelji....
STRATEGIJE ZA PROMENU
 STAVOVA POTROŠAĈA
   • Persuazivna propaganda-efektna
    i efikasna uloga u procesu
    komuniciranja sa potrosacima
    /korisnicima/;
   • Faktori koji utiĉu na na promene
    u verovanjima, stavovima i
    ponašanju:
    a)pošiljalac poruke /izvor/
    b)elementi poruke /sadrţaj/
    c)karakteristike primaoca poruke
Persuazivna propaganda

   Pridev persuazivna propaganda
      je latinskog porekla
   (»persuazio«) i znaĉi ubeĊivanje,
    nagovaranje, uveravanje i sl.

   Suština je da kreira kognitivnu
   disonancu kod osobe i da putem
    poruke, aktivnosti, ponudi
     odgovarajuće rešenje.
  DRUŠTVENO ODGOVORNI
     MARKETING
• Koncept društvenog marketinga poziva
 na uvoĊenje društvenih i etiĉkih aspekata
 u primeni i marketingu.
• Oni moraju balansirati sa ĉesto konfliktnim
 kriterijumima:
• profitom preduzeća,
• zadovoljavanje ţelja potrošaĉa i
• javnim interesom.
Povećanje nivoa društvenog marketinga zahteva pristup
           u tri smera:

• Zakonski odrediti postupke koji se smatraju
 nelegalnim, protivdruštvenim, nekonkurentskim;
• Oglašivaĉi i njihove agencije moraju osigurati da
 njihovi kreativni oglasi ne preĊu društvene i
 pravne norme;
• Preduzeća moraju primeniti i proširiti pisane
 etiĉke kodekse; izgraditi tradiciju etiĉkog
 ponašanja preduzeća; svoje zaposlene smatrati
 odgovornima za poštovanje etiĉkih i zakonskih
 normi;
• Prema potrošaĉima postupati na »društveno
 svestan« naĉin.
             Ilustracija
“Vantage Delux World Travel” је сппнзпр “Lewis Foundation”, хуманитарне
прганизације кпја свпјим делпваоем жели да изазпве ппзитивне прпмене у
живпту деце.
Акције фпндације се пднпсе на птвараое “сигурних кућа” за децу
(склпнищта), прганизпваоа струшних пбука у циљу развијаоа пдређених
знаоа, умећа и вещтина кпд деце (едукација, сппртске активнпсти, развијаое
уметнишких сппспбнпсти) и интервенције кпд тинејчерских ризишних
ситуација. Супсниваш фпндације је Хенри Левис (изврщни директпр “Vantage
Delux World Travel”). У ппследоих некпликп гпдина, “Lewis Foundation” је
улпжила пкп 5,5 милипна дплара у “West End House Boys”59 и “Girls Club of
Allston” (Масашусетс). Прекп 1.500 деце разлишитпг узраста, расе и ппрпдишне
ситуације прпђе крпз самп пва два прпграма
IMK – integrisane marketing
    komunikacije
       • Sinergija instrumenata
        promotivnog miksa
       • Osnovni cilj integrisanja
        jeste da se poveća
        efikasnost marketing
        komuniciranja
        smanjivanjem broja
        izgubljenih poruka i
        povećanjem njihovog
        uticaja na primaoca
 IMK – integrisane marketing
    komunikacije

 Osnovni cilj integrisanja jeste
  da se poveća efikasnost
  marketing komuniciranja
smanjivanjem broja izgubljenih
poruka i povećanjem njihovog
   uticaja na primaoca.
 NAJJAĈI IZVORI

          Institucionalni imidz
            Posrednici
        Osoblje na frontalnoj liniji
             Mediji
            Sektor PR
Izvori poruke
 Programi za stvaranje
institucionalnog imidţa
      • Simbol i potpis kvaliteta
       koji treba da steknu
       poverenje potrošaĉa,
       zaposlenih, dobavljaĉa i
       finansijskih krugova.
      • Logo i njegova boja,
       logotip, ili njihova
       kombinacija bitan su
       element svih glavnih
       strategija brendiranja još
       od sredine prošlog veka
Posrednici
 • Za profesionalne posrednike je bitno da
  poseduju neophodno struĉno znanje i
  sposobnost komunikacije, ĉime lakše
  pridobijaju poverenje potrošaĉa tj.
  korisnika turistiĉke usluge.
 • Dobra promocija podrazumeva izazivanje i
  pospešivanje pozitivne usmene
  propagande, koja obezbeĊuje fiziĉke
  dokaze, odnosno materijalizaciju turistiĉke
  usluge, i naravno, da obećavaju samo ono
  što moţe.
 • Prikazivanje turistiĉkog proizvoda
  atraktivnijim nego što jeste, privlaĉi turiste,
  ali i povećava broj nezadovoljnih uslugom.
      Vrste posrednika (brokera) u turističkom iskustvu
 Vrste posredovanja   Planiranje i prisećanje      Na putu        Na destinaciji
             (pre i posle posete)    (do i od destinacije)
Formalno posredovanje  Putnički agenti,      Turistički vodiči     Konsijerži u
            konsultanti                     smeštajnom sektoru
            Državni organi                    Osoblje i proizvodi u
                                       info centrima
            Marketing putem promo                Lokalna samouprava
            materijala i događaja
                                       Turistički vodiči

                          Ostalo osoblje
   Neformalno     Prijatelji i rodbina    zaposleno u turizmu i   Drugi turisti
  posredovanje                  ugostiteljstvu,
                          transportna preduzeća,
                          vozači...
            Prethodni turisti     Zaposleni van       Ostali zaposleni u
                          turističkog sektora    turizmu
            Zaposleni van                    Lokalno stanovništvo
            turističkog sektora
            Mas-mediji                      Zaposleni van
                                       turističkog sektora
            Suveniri,fotografije                 Ćlanovi porodice
                                       domaćina
                                       Prolaznici na ulici
Prodajna operativa
   • Vaţan izvor povratnih
    informacija od potrošaĉa ka
    preduzeću, što omogućuje
    traţenje adekvatnijih naĉina
    markentiškog komuniciranja.
   • Interaktivni marketing putem
    liĉne prodaje, info centara,
    prodajnog mesta, zahteva
    permanentno unapreĊenje
    komunikacije.
   • Ujedno, njihov zadatak je i
    uspešno rešavanje problema
    potrošaĉa, stoga moraju biti
    osposobljeni da prepoznaju
    problem i predloţe moguće
    rešenje.
Public Relations
 •  Sastoji se iz aktivnosti koji utiĉu na javno mnjenje i
   stvaraju »goodwill« za turistiĉka preduzeća.
 •  Komunikacija podrazumeva ĉitav niz kreiranih
   programa sa ciljem promocije preduzeća,
   uspostavljanja naklonosti i poverenja potrošaĉa,
   uspostavljanje odnosa sa medijima, komunikaciju sa
   okruţenjem (interna i eksterna), savetovanje,
   lobiranje...
 •  Glavni alati u odnosima s javnošću su: WEB stranica,
   vesti, govori, specijalni dogaĊaji, pisani materijal,
   audiovizuelni materijal, korporativni materijal,
   aktivnosti javnih usluga.

   Direktne i indirektne promotivne funkcije Web stranice
   mogu biti:
 •  Promocija preduzeća i/ili proizvoda∕usluga/dogaĊaja
 •  Oglašavanje proizvoda/usluga/dogaĊaja
 •  Stvaranje institucionalnog imidţa
 •  UnapreĊenje prodaje
 •  Kontakt sa potrošaĉima
Direktni marketing
   • Napor turistiĉkog preduzeća da
    privuĉe i odrţava kupce
    kontaktirajući ih bez posrednika.
   • On zahteva razvijanje i
    odrţavanje informacione baze.
    Koncept se sastoji u identifikaciji
    potencijalnih potrošaĉa i njihovom
    kontaktiranju kroz
    personalizovanu poruku.
   • Koristi se jedan ili više medija.
    Radi se o komuniciranju koje traţi
    trenutni odgovor odnosno nastoji
    da izazove neposrednu reakciju
    potrošaĉa
Mediji direktnog marketinga
       •  Direktna pošta (poštanske
         pošiljke, katalozi)
       •  Štampani mediji (novine,
         ĉasopisi, inserti u novinama i
         ĉasopisima, kartice za
         odgovor, posebni štampani
         apeli i poruke)
       •  Telefon
       •  Elektronski mediji
         (radio,televizija,interaktivna
         televizija)
       •  Ostali mediji (faks na zahtev,
         diskete, cd-rom, onlajn
         usluge i internet/WWW,
         elektronski kiosk).
     Konstruisanje realnosti putem medija
•  Mas-mediji za oblikovanje predstave o
  jednom društvu koriste standardne
  simbole kao npr. domicilno
  stanovništvo obuĉeno u narodnu
  nošnju, zatim glumci koji predstavljaju
  stanovnike odreĊenog podruĉja u
  izvoĊenju tradicionalnog plesa i sliĉno.
•  Oblikovanje predstave o kvalitetu
  turistiĉkog iskustva putem Travel
  Channel - a je od posebnog znaĉaja
  jer urednici ovih medija nisu u obavezi
  da poštuju tradicionalna pravila
  objektivnog izveštavanja, oni su
  slobodni da ohrabruju i podstiĉu
  gledaoce da posete odreĊene
  destinacije.
•  Njihovi stavovi, kao mišljenja
  struĉnjaka, nailaze na uvaţavanje i
  poverenje u pogledu kvaliteta
  turistiĉkih proizvoda.
  Sredstva mas-medija putem kojih se
       oblikuje kvalitet
•  World's Best je dokumentarni program na Travel Channel-u
  namenjen prvenstveno ameriĉkoj publici.
•  Pojedinaĉne epizode fokusiraju se na razliĉite aspekte turistiĉkog
  sistema, kao što su plaţe, izgraĊene ili prirodne atraktivnosti, hoteli
  pa sve do nezaobilaznih fast food-ova.
•  Svaka epizoda je sistematizovana u vidu top-10 liste, kao što su
  "Top 10 Krstarenja", "Top 10 Evropskih Zamkova", "Top 10 Palata
  Zadovoljstva", "Najboljih 10 Plaţa U Americi" i sl.
•  Tokom emisije pojavljuju se turisti, hostese, zaposleni u turizmu,
  daju svoje komentare i objašnjenja, dok se za to vreme smenjuju
  slike mesta na koja se njihove priĉe odnose.
•  Ovakav naĉin prezentacije daje njihovim reĉima odreĊeni
  kredibilitet, a samoj emisiji dobro prepoznatljiv ţanr dokumentarca,
  koji je kao takav, dovoljno ubedljiv.
Kombinacija svih izvora


  Formiraju ili
menjaju verovanja,
stavove i ponašanje
   potrošača
KREIRANJE I ELEMENTI PORUKE -
      sadrţaj       Vaţan je   Početak i
      red kojim  kraj imaju
        se    veći efekat
     prezentiraju    na
     informacije:  potrošače
ARGUMENTI U PORUKAMA

 3        

 2

 1        
SUŠTINA (APEL) PORUKE
      • Osećaj straha;
      • Odvraćanje od
       prvobitne namere;
      • Nagradne igre
      • Humor

      • Verbalno - reĉi
      • Neverbalno
      • Paralingvistiĉki - glas
Ličnost potrošača
    NOVI TRENDOVI
  PERSUAZIVNE KOMUNIKACIJE
• Sublimisani marketing - laţne vesti, tekstovi za
 kontrolu uma, propagandna i potajna govorna
 pošta, prisluškivanje, uhoĊenje, podmetanje
 televizijskih priĉa
• Najnovija grana marketinga-neuromarketing
• Kako neuromarketing funkcioniše?
• Nervne ćelije ne umeju da laţu
• Cena zadovoljstva trominutnog zavirivanja u
 mozak – 50 000 do 100 000$
  Primer: Integrisane marketing
    komunikacije TOB -a
PROPAGANDA - ovaj tradicionalni vid promocije Turistiĉka organizacija
 Beograd reĊe preferira, zbog visokih troškova i teškoća da se utvrde ciljne
 grupe:
• Televizija se koristi uglavnom u poslednje ĉetiri godine i to na lokalnom
 nivou. A najnovija informacija da je Turistiĉka organizacija Srbije dobila
 sredstva za reklamiranje i promociju Srbije na CNN-u, sto ukljuĉuje i
 Beograd, kao najbolji proizvod Što znaci promovisanje i reklamiranje našeg
 glavnog grada i zemlje nije samo na lokalnom nivou, već i na
 medjunarodnom nivou. STB gradska televizija prati aktivnosti kao i druge
 stanice
• Radio – ovaj vid promovisanja grada ĉesto se koristi u vidu ukljuĉivanja ili
 gostovanja, gde se mogu ĉuti korisne informacije ili najave gradskih
 manifestacija i sliĉnih dešavanja. Uglavnom su u pitanju veće radio stanice.
• Štampana sredstva isto kao i radio, štampana sredstva TOB koristi kao
 sredstva stalne najave aktivnosti TOB-a tj. nastupa i promocije Beograda,
 kako na domaćem tako i na inostranom trţistu. Najĉešće su u pitanju
 dnevne novine, razne brošure, grad magazin, yellow cab..
• Brošure se koriste kao dodatni informativni materijal na sajmovima i
 izloţbama, kao i na recepcijama hotela kako bi pomogli stranim
 gostima da dobiju adekvatne informacije o Beogradu. Ovo je jedan
 od najbrţih naĉina informisanja. Štampaju se i u formi mape kao
 pomoćno sredstvo informisanja posetiocima tokom boravka, a mogu
 ih i poneti kući kao suvenir i uspomenu na nezaboravna iskustva
 koja su doţiveli tokom boravka.
• Turistički vodiči ih štampa tur. Org Beograda u saradnji sa
 pojedinim javim preduzecim, kao što je JP Beogradska tvrĊava –
 napavljena je javna brošura „Vodic kroz Beogradsku tvrdjavu. MeĎu
 vaţnijim vodičima mogu se izdvojti:
• Welcome to belgrade - informator
• Ovog meseca u Beogradu – kulturno-istorijski vodiĉ
• Vodiĉ kroz hotele
• Vodiĉ za sport i rekreaciju
• Gastronomski vodiĉ
• Izletništva grada Beograda
 Sav izloţen propagandni materijal ima na sebi
 odštampanu web adresu TOB-a, kako bi
 potencijalni posetioci mogli da posete web
 prezentaciju i dobiju opširnije informacije o tome
 kako je najbolje upoznati grad.
 Spoljna propagandna sredstva         poput
 bilborda, plakata i tabli postavljenih na
 zgradama i objektima, posebno kada su u
 pitanju velike manifestacije, zatim skoro uraĊena
 turistiška signaliyacija oko hotela, pored puteva
 ... Predstavljaju direktan znak koji pomaţe
 posetiocima da se lakše orjentišu i pronaĊu put
 do svog hotela ili odreĊenog dela grada.

• CNN je dobio materijal na osnovu kojeg će
 napraviti reklamu o turizmu Srbije u trajanju od
 oko 45 sekundi, koja će se pre emitovanja
 dostaviti u Srbiju - resornom ministarstvu, kako
 bi se odobrio reklamni spot. Prezentacija turizma
 Srbije će biti od velike propagandne i
 ekonomske koristi za Srbiju, a dogovorena
 saradnja će postati uzajamna.
• Spot koji će gledaocima CNN predstaviti Srbiju
 kao turistiĉku destinaciju biće emitovan oko 500
 puta u udarnim terminima te svetske televizijske
 kuće.
• Sliĉne spotove o turistiĉkoj ponudi svojih zemalja
 sa CNN-om već imaju Slovenija, Hrvatska i
 Makedonija.
• Mediji kreiraju traţnju za Beogradom tako što prikazuju
 slike Beograda i izveštavaju na pozitivan i objektivan
 naĉin.
• Treba pomenuti i negativne strane medija. Postoje
 novinari koji nikada nisu posetili Beograd, a plasiraju
 informacije koje su dobili iz drugih izvora, a koje grad
 predstavljaju u negativnom i pogrešnom svetlu.
• Studijska putovanja – su neretka pojava, posebno za
 strane novinare. Strani novinari koji gostuju u Beogradu
 ĉesto za svog domaćina imaju upravo TOB. Ova
 gradska organizacija ima zadovoljstvo i obavezu da ove
 goste ugosti i sprovede po gradu i pokaţe im navaţnije i
 najatraktivnije taĉke grada, ukaţe na sve prednosti i
 lepote.
• DIREKTNI MARKETING- Telemarketing se trenutno ne
 koristi. Što se kataloga tiĉe oni su skuplja varijanta jer
 iziskuju profesionalno uraĊene fotografije, a i sa
 prodajne taĉke gledišta teško je putem kataloga poslati
 pravu poruku.T beograd se ne prodaje!!-videti sa
 profesorkom
• ODNOSI SA JAVNOŠĆU- Pri TOB-u postoji PR sluzba
 koja je zaduţena za odnose sa javnošću tokom cele
 godine. Obaveštenja se uglavnom šalju svim medijima
 da bi privukla paţnju i interes stanovni[tva, posetilaca ali
 i novinara. Na stotine novinara iz internacionalnih i
 nacionalnih TV stanica, novina i ĉasopisa posetilo je
 Beograd ove godine. Broj novinara, kao i interesovanje
 za Beogradom raste iz godine u godinu.
• UNAPREĐENJE PRODAJE- TOB
 saraĊuje sa mnogim turistiĉkim
 agencijama posebno na incomingu tj.
 Kada je receptiva u pitanju. Razlog tome
 je da se obezbedi podrška od agencija i da
 se ohrabre potencijalni posetioci da
 rezervišu i uplate putovanje. Turistiĉke
 agencije dobijaju proviziju od prodaje
 smeštajnih kapaciteta.
• INTERNET je zvaniĉno najvaţniji deo
 promocionog miksa zbog svoje dinamiĉnosti.
 Potrebno je da potencijalni posetioci samo
 ukucaju „Beograd“ na nekom od svetskih
 pretraţivaĉa i izmeĊu ostalih otvoriće im se i sajt
 TOB-a WWW.TOB.CO.YU, gde mogu dobiti sve
 potrebne informacije o Beogradu (geografski
 poloţaj, teritorija, klima, kultura i obrazovanje,
 kako doputovati, vaţne institucije, kulturni vodiĉ,
 spisak smeštajnih kapaciteta sa kontakt
 telefonima, spisak restorana, adrese
 informativnih centara za graĊane i turiste,
 kupovina, zabava, zatim gradski i prigradski
 prevoz). Kao i programi razgledanja grada:
   Programi razgledanja grada
•  Redovna razgledanja autobusom
•  Razgledanje kraljevskih dvorova
•  Beogradska tvrĊava
•  Crkve i manastiri Beograda
•  Beogradska panorama (autobusom)
•  Staro gradsko jezgro
•  Botaniĉka bašta
•  Stari Zemun
•  Turistiĉki brodovi
•  Turistiĉki vozovi
•  Razgledanja iz vazduha
•  Izleti i obilasci
• PAKOVANJE- Beograd je sam po sebi proizvod
 i poziva sve one koji su zainteresovani da
 prisustvuju raznim priredbama, manifestacijama,
 koncertima, festivalima, sportskim i modnim
 dogaĊajima i sl. Obzirom da je Beograd najveći i
 glavni grad u zemlji on je i inspiracija mnogim
 stvaraocima, umetnicima, nauĉnicima,
 sportistima koji bi ţeleli baš ovde da se dokaţu i
 pokaţu svoje talente i umeća i steknu priznanje i
 slavu.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:8/15/2011
language:Croatian
pages:57