Docstoc

Template Buku - PDF

Document Sample
Template Buku - PDF Powered By Docstoc
					GARIS PANDUAN

  MENGIKUTI PROGRAM SECARA
   PENDIDIKAN JARAK JAUH
 PADA PERINGKAT IJAZAH PERTAMA

        BAGI

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
  BUKAN SISWAZAH (PPPBS)
  BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
  Kementerian Pelajaran Malaysia

        2010
                 ISI KANDUNGAN

SENARAI KANDUNGAN

PRAKATA
JAWATANKUASA
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
   Mod Pengajian
   Senarai Bidang
   Tempoh Pengajian
   Pembiayaan

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN
   Syarat dan Kelayakan Asas
   Syarat Tambahan

CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON
CARA UNTUK MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

KEMUDAHAN CUTI
TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH CALON YANG MENGIKUTI KURSUS
   Tindakan Sebelum Mengikuti Pengajian
   Tindakan Semasa Mengikuti Pengajian
   Tindakan Selepas Mengikuti Pengajian

KELULUSAN BELAJAR
   Syarat-syarat Permohonan Kelulusan Belajar

TINDAKAN TATATERTIB
   Kelakuan & Tatatertib
   Penangguhan Pengajian
   Penarikan Diri
   Gagal/Diberhentikan
   Pelanjutan Tempoh Pengajian

KES TIDAK MENDAFTAR/TIDAK MENGHADIRI KULIAH
HAK KERAJAAN
PENUTUP
CARTA ALIR
LAMPIRAN
 BUKU PANDUAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
         2011 - 2015


PRAKATA

   Garis Panduan Program Pensiswazahan Guru (PPG) ini dihasilkan
selaras dengan dasar baharu yang akan mula diperkenalkan pada tahun
2011. Berpandukan ketetapan dalam Rancangan Malaysia Ke-10, maka
Garis Panduan ini akan membantu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Bukan Siswazah (PPPBS) mengikuti kursus pensiswazahan pada
peringkat ijazah pertama.


   Pelbagai pihak telah terlibat untuk menghasilkan Garis Panduan
ini agar sejajar dengan matlamat untuk menghasilkan perkhidmatan
perguruan yang cekap, berkesan dan berkualiti tinggi. Di samping itu,
penghasilan Garis Panduan tersebut telah dipermudah supaya guru-
guru yang terlibat dapat memahami dan merancang persediaan untuk
mengikuti program ini.


   Garis Panduan ini akan menjadi rujukan penting kepada Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS) yang berkhidmat
di Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri/ Pejabat Pelajaran Bahagian/
Pejabat Pelajaran Daerah/ sekolah menengah/ sekolah rendah dan
Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran
Malaysia (KPM).
    JAWATANKUASA PENYEDIAAN GARIS PANDUAN
  MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA
 PERINGKAT IJAZAH PERTAMA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN
     PENDIDIKAN BUKAN SISWAZAH(PPPBS)


              Pengerusi

     YBhg. Dato’ Haji Mohd Ghazali Bin Ab. Rahman
       Pengarah Bahagian Pendidikan Guru


           Timbalan Pengerusi

        Encik Abdul Halim bin Abdul Razak
            Timbalan Pengarah
         (Pembangunan Profesionalisme)

           Dr. Kartini bt Baharun
            Timbalan Pengarah
           (Dasar dan Standard)


             Penyelaras

          Tengku Adli bin Raja Omar
          Ketua Penolong Pengarah
          Unit Peningkatan Akademik


     Ahli Jawatankuasa Penyediaan Garis Panduan

● Unit Dasar, Perancangan dan Pengantarabangsaan
● Unit Standard Kualiti Guru
● Unit Pengurusan Pengambilan Pelajar
● Unit Pentaksiran dan Akreditasi
● Unit Penyelidikan Profesionalisme Keguruan
● Unit Kewangan dan Bekalan
● Unit Peningkatan Akademik – Urusetia
PENDAHULUAN   Program   Pensiswazahan    Guru   (PPG)   ini  merupakan
kesinambungan daripada rancangan pembangunan pendidikan dalam
RMKe-9 yang akan dilaksanakan dalam tempoh RMKe-10 (2011-2015).
Pelaksanaannya berdasarkan keputusan mesyuarat yang berkaitan
dengan Strategy Package for Higher Growth and Structural Change:
Human Capital for High Income Economy pada 24 Jun 2009 antara Unit
Perancangan Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri (JPM) dengan
Kementerian Pelajaran Malaysia.


   PPPBS yang mengikuti pengajian dalam program PPG perlu
mendapat surat kebenaran/ Surat Kelulusan Belajar daripada KPM.
KPM dicadangkan supaya terus memberikan kebenaran kepada
pegawai yang mengikuti pengajian melalui PJJ yang mematuhi syarat
yang telah ditetapkan atas pertimbangan bahawa hak mengikuti
pengajian ke peringkat yang lebih tinggi adalah hak individu yang tidak
boleh dihadkan. Namun begitu, pegawai perlu akur dengan kedudukan
perjawatan yang terhad jika mereka tidak dilantik ke jawatan lebih tinggi.


   Mesyuarat Peraturan Dan Urusan Bagi Mendapatkan Kelulusan
Untuk Mengikuti Pengajian Melalui Program Pendidikan Jarak Jauh
(PJJ) Dan Sambilan bertarikh 27 Julai 2000 memutuskan bahawa mulai
1 Ogos 2000, kuasa untuk meluluskan Kebenaran Belajar secara PJJ
diurus oleh BPG. Sehubungan dengan itu, garis panduan belajar secara
PJJ adalah perlu sebagai panduan khususnya kepada PPPBS untuk
mengikuti program pensiswazahan secara tajaan atau persendirian.
LATAR BELAKANG    Kementerian Pelajaran Malaysia bersama-sama dengan Unit
Perancangan   Ekonomi  (EPU),  Jabatan  Perdana  Menteri  telah
mencadangkan supaya semua guru yang layak akan disiswazahkan
dalam tempoh RMKe-10 (2011-2015) melalui Program Pensiswazahan
Guru    (PPG).  Bahagian    Pendidikan  Guru   (BPG)   telah
dipertanggungjawabkan untuk menjadi urus setia pada peringkat
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi pelaksanaan program
tersebut.


    Cadangan program mensiswazahkan semua guru (rendah dan
menengah)    menjelang  tahun  2015  di  bawah   RMKe-10  telah
dibentangkan dan mendapat persetujuan dasar dalam Mesyuarat
Profesional Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 9/2009 pada 10
September 2009 sebelum dibentangkan kepada Unit Perancangan
Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.


    Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kementerian Pelajaran Malaysia
(KPM) Bil. 16/2010 pada 29 September 2010 telah meluluskan
Cadangan Pelaksanaan Program Pensiswazahan Guru (PPG) di bawah
RMKe-10.
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
A. Mod Pengajian
- Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)


B.Tempoh Pengajian
- 4 tahun


C. Senarai Bidang


  Bil         Opsyen/Bidang Sekolah Menengah
   1    Kemahiran Hidup /Rekabentuk Teknologi
   2    Bahasa Melayu
   3    MPV/MPAV
   4    Bahasa Inggeris
   5    Sejarah
   6    Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
   7    Sains
   8    Matematik
   9    Pendidikan Islam
  10    Pendidikan Seni Visual
  11    Pendidikan Khas
  12    Geografi
  13    Bahasa Cina
  14    Bahasa Arab
  15    Bimbingan dan Kaunseling
  16    Sains Sukan
  18    Pendidikan Muzik
  19    Perakaunan
  20    Bahasa Tamil

      Sumber Rujukan : Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan,
                    Kementerian Pelajaran Malaysia (18 Ogos 2010)
Bil         Opsyen/Bidang Sekolah Rendah

1   Matematik
2   Bahasa Inggeris
3   Bahasa Melayu
4   Pendidikan Islam
5   Sains
6   Bahasa Cina
7   Pendidikan Awal Kanak-kanak
8   Pendidikan Muzik
9   Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
10  Pendidikan Seni Visual
11  Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
12  Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
13  Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
14  Pendidikan Pemulihan
15  Bahasa Tamil
16  Kemahiran Hidup /Rekabentuk Teknologi
17  Bimbingan dan Kaunseling
18  Pendidikan Khas

   Sumber Rujukan : Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan,
                 Kementerian Pelajaran Malaysia (18 Ogos 2010)
D. Kriteria Pemilihan Opsyen/Bidang Bagi Calon Guru Sekolah
  Menengah / Rendah
  PPPBS sekolah menengah/rendah mengikuti bidang pengajian
  yang releven dengan subjek yang ditawarkan di sekolah
  menengah/rendah.

                 atau
  PPPBS sekolah menengah/rendah memilih bidang pengajian
  dengan mengekalkan opsyen ikhtisas asal.

                 atau

  PPPBS sekolah menengah/rendah memilih bidang opsyen
  mengikut mata pelajaran utama yang diajarkan di sekolah
  menengah/rendah.E. Pembiayaan

- Pembiayaan program ini adalah melalui pemberian biasiswa
 Kementerian Pelajaran Malaysia dengan ikatan perjanjian / kontrak
 berdasarkan terma-terma dalam Borang Perjanjian PPG.
SYARAT-SYARAT KELAYAKAN


 1. Syarat dan Kelayakan Asas

  1.1  Warganegara Malaysia

  1.2  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah
     (PPPBS) yang sedang berkhidmat di Bahagian /JPN/ PPB
     /PPD / sekolah menengah / sekolah rendah dan Sekolah
     Bantuan Kerajaan di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran
     Malaysia.

  1.3  Berumur tidak melebihi 45 tahun pada 1 Mac 2011.

  1.4  Telah disahkan dalam jawatan.

  1.5  Tidak berdaftar dengan mana-mana institusi pengajian
     sebagai pelajar sepenuh masa dan separuh masa / sambilan
     dengan tajaan KPM.

  1.6  Memiliki Diploma Pendidikan/Perguruan atau Sijil Perguruan.


 2. Syarat Tambahan

  2.1  Mempunyai pengalaman mengajar sebagai guru terlatih
     secara terus - menerus lebih daripada 3 tahun.

  2.2  Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum

  2.3  Mempunyai kesihatan yang baik.

  2.4  Mempunyai rekod prestasi perkhidmatan yang baik dalam
     penilaian prestasi 3 tahun yang terkini.

  2.5  Telah membuat perisytiharan harta tidak melebihi 5 tahun
     bawah peraturan 10, Peraturan-peraturan Pegawai Awam
     (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON

 3.1  Calon yang masih dikenakan tindakan tatatertib atau sedang
    dalam proses tindakan tatatertib.

 3.2  Calon yang tidak menamatkan kursus terdahulu tanpa
    alasan yang munasabah (Contoh: PGSR, PJJ KPM/OUM).

 3.3  Peminjam tegar pinjaman pelajaran Kerajaan.CARA UNTUK MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

 4.1  Permohonan ini boleh dibuat secara dalam talian (online)
    sahaja dengan melayari laman sesawang (website)
    Kementerian   Pelajaran  Malaysia  di   alamat
    http://www.moe.gov.my .

 4.2  Calon dinasihatkan melayari dahulu laman sesawang
    berkenaan untuk meneliti Panduan Permohonan dan
    memahami tatacara membuat permohonan secara atas
    talian ini.

 4.3  Calon dibenarkan untuk   mengemukakan   hanya  satu
    permohonan sahaja.

 4.4  Maklumat permohonan yang tidak      lengkap   boleh
    mengakibatkan permohonan ditolak.
KEMUDAHAN CUTI


  1. Pegawai   yang  diluluskan  untuk   mengikuti  Program
   Pensiswazahan Guru Secara PJJ anjuran Kementerian Pelajaran
   dengan kerjasama IPTA / IPTS dan IPG berkaitan boleh memohon
   cuti kursus sambilan (CKS) mengikut Surat Pekeliling
   Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2009 bagi tujuan kuliah /bengkel
   /seminar yang disyaratkan oleh institut sekiranya kuliah / bengkel
   /seminar itu diadakan semasa hari bekerja.

  2. Pegawai boleh memohon cuti tanpa rekod untuk menduduki
   peperiksaan sekiranya diadakan dalam hari bekerja/dalam waktu
   pejabat. (Pekeliling Bil. KP(BB) 06 /1 /4 Jld 1(47) bertarikh
   1.12.1997).

  3. Pegawai  yang   diluluskan  untuk   mengikuti   Program
   Pensiswazahan Secara PJJ anjuran Kementerian Pelajaran boleh
   memohon cuti tanpa gaji / cuti rehat bagi tujuan kuliah / bengkel /
   seminar yang disyaratkan oleh institut sekiranya kuliah / bengkel /
   seminar itu diadakan semasa waktu pejabat. Walau
   bagaimanapun, cuti tanpa gaji ini memberikan implikasi kepada
   perkhidmatan dan pencen.


  4. Pegawai yang diluluskan untuk mengikuti program pensiswazahan
   secara PJJ mod intensif anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia
   (program pensiswazahan Guru Besar intensif) boleh memohon
   cuti tanpa rekod. Tempoh cuti tanpa rekod yang dapat diluluskan
   oleh ketua jabatan adalah mengikut tempoh sebenar kursus
   intensif yang perlu diikuti dengan syarat tidak melebihi 30 hari
   dalam setahun. Sekiranya tempoh kursus intensif yang perlu
   dihadiri melebihi 30 hari atau bagi tujuan mengikuti kuliah/
   bengkel/ seminar yang disyaratkan oleh institusi, pegawai
   berkenaan perlulah menggunakan baki cuti rehat yang masih ada
   ataupun memohon cuti tanpa gaji bagi menampung perbezaan
   tempoh tersebut. Walau bagaimanapun, cuti tanpa gaji ini
   memberikan implikasi kepada perkhidmatan dan pencen.
5. Pegawai yang mengikuti pengajian secara persendirian layak
  mendapatkan kemudahan cuti tanpa rekod berdasarkan Pekeliling
  Bil. KP(BB) 06/1/4 Jld. 1(47) bertarikh 1.12.1997 untuk mengikuti
  kursus intensif sekiranya mengikuti pengajian secara PJJ di IPTA
  dan tujuh IPTS yang diluluskan oleh kerajaan iaitu ;

    Universiti Multimedia Malaysia (MMU)
    Universiti Teknologi Petronas (UTP)
    Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
    Universiti Nottingham Kampus Malaysia, Semenyih
    Universiti Teknologi Curtin Kampus Sarawak, Miri
    Universiti Malaysia Monash Kampus Bandar Sunway
    Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak, Kuching

 Selain itu, pegawai juga perlu memastikan bahawa pengajian yang
 perlu diikuti telah diiktiraf oleh kerajaan.
TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH CALON YANG
MENGIKUTI KURSUS


A.  Tindakan Sebelum Mengikuti Pengajian


   1. Pegawai yang ingin mengikuti Program PPG secara PJJ
    hendaklah merujuk kepada iklan tawaran yang dikeluarkan
    oleh KPM.

   2. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman
    sesawang KPM di url http://www.moe.gov.my mengikut
    tempoh yang ditetapkan.

   3. Permohonan yang telah lengkap hendaklah disokong oleh
    Pengetua / Guru Besar dan diperakukan oleh Pengarah JPN/
    Bahagian / Jabatan secara dalam talian.

   4. Tawaran akan dikeluarkan oleh universiti.

   5. Pegawai perlu mengisi borang PPG/B untuk mendapatkan surat
    kelulusan belajar.

   6. Surat kelulusan belajar akan dikeluarkan sekiranya pegawai
    telah mendaftar dengan universiti.


B.  Tindakan Semasa Mengikuti Pengajian


   1. PPPBS yang telah mendapat surat tawaran untuk mengikuti
    kursus PJJ di IPTA/ IPTS/ IPG dikehendaki membuat pendaftaran
    pada tarikh yang telah ditetapkan.

   2. PPPBS diingatkan agar memastikan bahawa kursus yang diikuti
    tidak mengganggu tugas-tugas hakiki.

   3. PPPBS bertanggungjawab untuk membuat pendaftaran pada
    setiap semester dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan
    oleh institusi pengajian.
C.  Tindakan Selepas Mengikuti Pengajian   1. PPPBS yang telah menamatkan pengajian hendaklah
     memaklumkan hal tersebut kepada Ketua Jabatan masing-
     masing untuk tujuan rekod perkhidmatan.

   2. PPPBS hendaklah mengisi borang permohonan selepas
     memperoleh ijazah bagi tujuan pelantikan ke jawatan PPPS
     DG 41 berdasarkan iklan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya
     Perkhidmatan Pendidikan (SPP) dengan mengisi Borang SPP
     Bil 1/04 yang boleh dimuat turun melalui laman sesawang SPP.
KELULUSAN BELAJAR

  Syarat-syarat Permohonan Kelulusan Belajar

  1. Pegawai PPPBS yang telah dilantik secara tetap dalam
    perkhidmatan pendidikan.

  2. Pegawai yang mengikuti pengajian bawah tajaan KPM perlulah
    yang telah disahkan jawatannya.

  3. Pegawai yang mempunyai kepujian dalam mata pelajaran
    Bahasa Melayu pada peringkat SPM/MCE atau yang setaraf
    dengannya.

  4. Pegawai TIDAK DIBENARKAN untuk menukar bidang
    pengajian sebagaimana yang ditawarkan kecuali dengan
    persetujuan daripada KPM dan institusi pengajian.

  5. Had umur pegawai bagi mengikuti program ini adalah tidak
    melebihi 45 tahun pada 1 Mac 2011, dan pegawai yang
    mengikuti pengajian secara persendirian berumur tidak melebihi
    50 tahun pada tahun permohonan.

  6. Pegawai TIDAK DIBENARKAN        untuk  menggunakan
    kemudahan pejabat bagi tujuan kursus tersebut.

  7. Kerajaan tidak terikat untuk memberikan jawatan yang lebih
    tinggi atau sebarang jawatan yang lain setelah pegawai
    memperoleh kelulusan dan penganugerahan daripada kursus
    tersebut.

  8. Pegawai tidak boleh menuntut sebarang elaun atau bayaran-
    bayaran lain daripada kerajaan selain yang dinyatakan dalam
    surat perjanjian.

  9. Pegawai tertakluk pada peruntukan-peruntukan mengenai
    kelakuan dan tatatertib di bawah Perintah-Perintah Am Bab “D”
    / AUKU / Akta 174.

  10. Pegawai perlu membuat permohonan kepada Suruhanjaya
    Perkhidmatan Pendidikan untuk pelantikan ke jawatan DG41
    berdasarkan iklan yang dikeluarkan.
11. Pegawai mestilah sanggup berkhidmat dimana-mana sekolah
  sebagaimana yang diarahkan oleh KPM.

12. Syarat kelulusan terbatal dengan sendirinya jika berlaku
  sebarang perlanggaran syarat-syarat yang telah ditetapkan.

13. Pegawai perlu mendaftar di universiti terlebih dahulu sebelum
  memohon kelulusan belajar.

14. Pegawai perlu mengisi borang PPG B/2010 dan dapatkan
  sokongan Guru Besar/Pengetua dan disahkan oleh Pengarah
  Jabatan Pelajaran Negeri sebelum dihantar ke Unit
  Peningkatan Akademik, Bahagian Pendidikan Guru.


15. Surat Kelulusan Kebenaran Belajar secara PJJ adalah tertakluk
  di bawah tanggungjawab Bahagian Pendidikan Guru,
  Kementerian Pelajaran Malaysia. (Sumber Rujukan :
  Mesyuarat Peraturan Dan Urusan Bagi Mendapatkan
  Kelulusan Untuk Mengikuti Pengajian Melalui Program
  Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Dan Sambilan bertarikh
  27 Julai 2000)
TINDAKAN TATATERTIB  KELAKUAN & TATATERTIB


  Semasa mengikuti program, pegawai adalah tertakluk pada
  peraturan-peraturan Universiti dan mematuhi Undang-Undang
  Negara mengikut Peraturan-Peraturan Awam (kelakuan dan
  tatatertib) Pindaan 2002 (Perintah-Perintah Am Bab ”D”) serta
  arahan/peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran
  Malaysia dan Universiti/Institusi/IPG berkenaan dari semasa ke
  semasa. Jika berlaku sebarang pelanggaran tatatertib, pegawai
  akan dirujuk kepada Ketua Jabatan masing-masing untuk diambil
  tindakan selanjutnya.  PENANGGUHAN PENGAJIAN


  PPPBS tidak dibenarkan untuk membuat sebarang penangguhan
  pengajian tanpa kebenaran Bahagian Pendidikan Guru (BPG),
  Kementerian Pelajaran Malaysia. Pembiayaan akan ditamatkan
  sekiranya penangguhan dibuat tanpa kebenaran. PPPBS
  dikehendaki membiayai pengajian sendiri sekiranya tempoh
  pengajian yang diluluskan telah tamat.  PENARIKAN DIRI


  PPPBS tidak dibenarkan untuk  menarik diri daripada pengajian
  tanpa kebenaran BPG, KPM.    PPPBS dikehendaki membuat
  pembayaran balik pembiayaan  keseluruhan sebagaimana yang
  termaktub dalam Perjanjian   Pendidikan Guru yang telah
  ditandatangani.
GAGAL/DIBERHENTIKAN


PPPBS yang gagal/diberhentikan hendaklah memaklumkan hal
tersebut kepada BPG dengan serta-merta. PPPBS dikehendaki
membayar keseluruhan pembiayaan sebagaimana yang termaktub
dalam Perjanjian Pendidikan Guru yang telah ditandatangani.


PELANJUTAN TEMPOH PENGAJIAN


1. PPPBS yang tidak dapat menamatkan program dalam tempoh
  yang telah diluluskan (4 tahun) hendaklah mengemukakan
  permohonan kelulusan pelanjutan tempoh pengajian kepada
  Bahagian Pendidikan Guru sekurang-kurangnya 3 bulan
  sebelum tamat tempoh kelulusan.

2. Permohonan tersebut mestilah disertakan dengan dokumen
  seperti yang berikut:

   a.  surat permohonan daripada pemohon
   b.  borang permohonan PPG/Pelanjutan
   c.  surat tamat tempoh daripada Universiti
   d.  salinan surat kelulusan belajar
   e.  salinan kad pengenalan

3. Pelanjutan tempoh pengajian adalah tertakluk pada kelulusan
  Bahagian Pendidikan Guru (BPG) KPM.

4. Pembiayaan pengajian selepas tamat tempoh tidak akan ditaja
  oleh KPM.
KES TIDAK MENDAFTAR/TIDAK MENGHADIRI KULIAH


  1. PPPBS dikehendaki mendaftar pada setiap semester
    pengajian. Kegagalan untuk membuat pendaftaran dianggap
    tidak aktif.

  2. Pihak institusi pengajian perlu memaklumkan senarai nama
    peserta kepada Bahagian Pendidikan Guru, KPM dengan
    serta-merta.

  3. Kementerian Pelajaran Malaysia tidak akan membiayai yuran
    pengajian peserta PPPBS yang tidak mendaftar pada semester
    berkenaan.HAK KERAJAAN


  KPM berhak meminda syarat-syarat dalam garis panduan ini dari
  semasa ke semasa tanpa memberikan notis. KPM juga berhak
  untuk menarik balik kelulusan belajar sekiranya didapati maklumat
  yang diberikan tidak benar atau berlakunya pelanggaran syarat-
  syarat kelulusan belajar tanpa memberikan sebarang sebab.PENUTUP


  Semua peraturan Garis Panduan untuk mengikuti program dan
  syarat-syarat di bawah pemberian kelulusan belajar secara PJJ ini
  berkuatkuasa serta-merta setelah mendapat kelulusan Mesyuarat
  Pengurusan KPM.
CARTA ALIR 1. Lampiran A :  Permohonan Pengesahan bagi Surat Kelulusan
          Asal Yang Hilang / Musnah

 2. Lampiran B :  Permohonan Bagi Surat Kelulusan Belajar

 3. Lampiran C   :  Permohonan Pertukaran Bidang Pengajian


 4. Lampiran D :  Makluman Tamat Belajar Secara PJJ / Sambilan


 5. Lampiran E :  Memohon Penangguhan/Menarik Diri Dari
          Pengajian Secara PJJ / Sambilan


 6. Lampiran F :  Memohon Perlanjutan Tempoh Pengajian Secara
          PJJ / Sambilan

 7. Lampiran G :  Memohon Pindaan Bagi Surat Kelulusan Belajar /
          Surat Perlanjutan/Surat Pertukaran Bidang
Lampiran A - Permohonan Pengesahan Bagi Surat Kelulusan Asal Yang Hilang / Musnah


                   Mula
                   Membuat laporan polis
                   Isi borang dan buat pengesahan sijil dan dokumen yang diperlukan
                   oleh Ketua Jabatan atau JPN


                   Hantar ke JPN

Tolak jika tidak
memenuhi
syarat
                   Semakan mengikut syarat yang telah ditetapkan
                   Hantar ke Unit Peningkatan Akademik untuk diproses selewat-
                   lewatnya 3 bulan dari tarikh borang diterima


                   Unit Peningkatan Akademik keluarkan surat pengesahan
                   Tamat
Lampiran B - Permohonan Bagi Surat Kelulusan Belajar
                    Mula
                    Dapat surat tawaraan daripada Universiti
                    Isi borang PPG/B .Dapatkan sokongan Pengetua/Guru Besar/
                    Ketua Jabatan .
                    Sertakan dokumen -dokumen yang diperlukan yang telah
                    disahkan .


                    Hantar ke JPN untuk pengesahan.

Tolak jika tidak
memenuhi
syarat
                    JPN akan semak mengikut syarat yang telah ditetapkan
                    dan panjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru.
                    Hantar ke Unit Peningkatan Akademik untuk diproses selewat-
                    lewatnya 3 bulan dari tarikh borang diterima


                    Unit Peningkatan Akademik keluarkan surat kelulusan
                    belajar.


                    Tamat
Lampiran C - Permohonan Pertukaran Bidang Pengajian Secara PJJ / Sambilan


                    Mula
                    Isi borang dan buat salinan dokumen yang diperlukan
                    Pengesahan borang , sijil dan dokumen oleh Ketua Jabatan
                    atau JPN


                    Hantar ke JPN

Tolak jika tidak
memenuhi
syarat
                    Semakan mengikut syarat yang telah ditetapkan
                    Hantar ke Unit Peningkatan Akademik untuk diproses
                    Unit Peningkatan Akademik keluarkan surat pertukaran bidang
                    Tamat
Lampiran D - Makluman Tamat Belajar Secara PJJ / Sambilan
Tolak jika tidak
memenuhi
syarat
Lampiran E - Memohon Penangguhan/ Menarik diri Dari Pengajian Secara PJJ / Sambilan                      Mula
                      Isi borang dan buat salinan dokumen yang diperlukan
                      Pengesahan borang , sijil dan dokumen oleh Ketua Jabatan
                      Hantar ke JPN

Tolak jika tidak
memenuhi
syarat
                      Semakan mengikut syarat yang telah ditetapkan
                      Hantar ke Unit Peningkatan Akademik untuk diproses
                      Unit Peningkatan Akademik akan mengeluarkan surat
                      penangguhan


                      Tamat
Lampiran F - Memohon Pelanjutan Tempoh Pengajian Secara PJJ / Sambilan
Tolak jika tidak
memenuhi
syarat
Lampiran G - Memohon Pindaan Bagi Surat Kelulusan Belajar/Surat Perlanjutan/Surat Pertukaran Bidang                    Mula
                    Isi borang dan buat salinan dokumen yang diperlukan
                    Pengesahan borang , sijil dan dokumen oleh Ketua Jabatan
                    Hantar ke JPN
Tolak jika tidak            Semakan mengikut syarat yang telah ditetapkan
memenuhi
syarat


                    Hantar ke Unit Peningkatan Akademik untuk diproses
                    Unit Peningkatan Akademik akan mengeluarkan surat
                    Kelulusan Belajar yang baru


                    Tamat
LAMPIRAN


Borang-borang berkaitan :


1.  Borang PPG/B 2010 : Permohonan Kelulusan Belajar Secara
             Program Pendidikan Jarak Jauh

2.  Borang PPG/Pengesahan : Permohonan Pengesahan Bagi Surat
               Kelulusan Asal Yang Hilang / Musnah

3.  Borang PPG/Pelanjutan : Permohonan Pelanjutan Tempoh
   Pengajian
               Bagi Program Pendidikan Jarak Jauh /
               Sambilan

4.  Borang PPG/Tukar Bidang : Permohonan Pertukaran Bidang
                Program Pengajian Jarak Jauh /
                Sambilan

5.  Borang PPG/Berhenti : Permohonan Berhenti Pengajian Program
              Pengajian Jarak Jauh / Sambilan

6.  Borang PPG/Tangguh : Permohonan Penangguhan Pengajian
             Program Pensiswazahan Guru Sekolah
             Rendah

7.  Borang PPG/Tukar Pusat Pengajian : Permohonan Pertukaran
                    Pusat Pengajian Program
                    Pensiswazahan Guru
Boleh diperolehi daripada pihak :

Urus Setia Program Pensiswazahan Guru,
Unit Peningkatan Akademik,
Bahagian Pendidikan Guru,
Kementerian Pelajaran Malaysia

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:90
posted:8/15/2011
language:Malay
pages:29
Description: Template Buku document sample