Docstoc

lees verder - CDA Eemnes

Document Sample
lees verder - CDA Eemnes Powered By Docstoc
					Laarderweg                Het zou beter zijn om een oplossing te
                     zoeken bijvoorbeeld bij de ontwikkeling
De Laarderweg is in Eemnes en dus     van de nieuwe wijk in de Zuidbuurt.
ook in de gemeenteraad al jaren een
punt van discussie.
Een deel van de raad en ook een deel
van de bewoners vindt dat er teveel
verkeer over de Laarderweg raast.
Tevens vinden zij ook dat er te hard
gereden wordt.

Een van de gedachten die nu leeft, is
het verbieden van (zwaar) vracht- en
landbouw verkeer. Aan dit verbod
kleven uiteraard een aantal praktische  Door de Eikenlaan met de Te
bezwaren, zoals de bevoorrading van    Veenweg Zuid te verbinden ontstaat
De Hilt en de winkels aan de       eigenlijk een halve rondweg rond
Laarderweg. Echter, hiervoor is      Eemnes.
altijd wel een oplossing te bedenken.   Via deze weg kan tevens de nieuwe
                     wijk in de Zuidbuurt ontsloten worden.
                     Het zware verkeer kan dan via deze
                     weg om Eemnes geleid worden.
                     Zo worden zowel de Laarderweg als
                     de beide singels ontzien. De Eikenlaan
                     begint ook al direct bij het begin van de
                     bebouwing van Eemnes of aan het
                     eind van de Wakkerendijk. Ook dit is
                     een voordeel van deze constructie.

                     Het voordeel van deze mogelijkheid is
Een andere meer wezenlijke vraag is    dat het probleem niet verplaatst wordt
waar het vracht- en landbouwverkeer    naar andere plaatsen in Eemnes. Een
dan naar toe moet.            nadeel is dat het niet op korte termijn
 De oplossing hiervoor is volgens een   gerealiseerd kan worden. Dat is
aantal raadsfracties simpel. Al het    jammer, maar de oplossing is wel
zware (landbouw)verkeer kan over de    duurzaam.
Noordersingel en de Stadswijksingel    Het is immers ook goed als de politiek
geleid worden.              af en toe wat meer naar oplossingen
                     zoekt, die wat verder in de toekomst
De CDA-fractie is echter van mening    liggen.
dat ook de twee singels ongeschikt zijn
voor het verwerken van zwaar       Heeft u vragen of opmerkingen over
landbouwverkeer. Immers de wegen     het bovenstaande dan kunt u natuurlijk
zijn relatief smal en bochtig.      altijd contact opnemen met de CDA-
Verschillende bewoners van vooral de   fractie. Dit kan hetzij via onze site
Stadswijksingel hebben hun onrust     www.cda-eemnes.nl ,, dan wel
hierover al aan ons kenbaar gemaakt.   rechtstreeks.
                     Rest mij niets anders dan af te sluiten
Volgens de CDA-fractie is het dus ook   met CDA-groeten,
geen oplossing om de "problemen" van   Jan-Huug Lobregt, Fractievoorzitter
de Laarderweg af te wentelen op de    gemeenteraad Eemnes
twee genoemde singels.

                                          2
Kindlinten dragen bij tot een       aan gepakt. Ook de route naar De Hilt
veilig Eemnes               is door de nieuwe oversteek op de
                      Laarderweg sterk verbeterd.
Tijdens de raadsvergadering van
22 sept. jl. is een grote stap gezet    Ongetwijfeld zijn er nog andere
tot het realiseren van een belangrijk   plaatsen waar het veiliger kan.
CDA speerpunt.               Misschien kent U ook onveilige, of te
Door het beschikbaar stellen van een    verbeteren plekken binnen Eemnes.
krediet kan er verder gewerkt worden    Laat het ons gerust weten, dit is een
aan het voltooien van de zo genaamde    goed moment om uw ideeën kenbaar
kindlinten.                te maken.
                      De CDA fractie is ervan overtuigd, dat
Met het realiseren van kindlinten     door deze aanpak een veiliger Eemnes
moeten kinderbestemmingen als de      ontstaat.
sportvelden, scholen, de Hilt, de
bibliotheek en speelplekken voor      Ton Rigter CDA-fractielid
kinderen op een veilige en prettige
manier met elkaar verbonden worden.    Verkeer(d)stromen

De firma SOAB, die gespecialiseerd is
in het vervaardigen van kindlinten gaat
een plan van aanpak uitwerken waarbij
niet alleen gekeken wordt naar veilige              CDA-denktank
routes voor kinderen. Ook het fiets -en
voetpadenplan en routes voor        Op de denktankbijeenkomst van
gehandicapten worden kritisch       ma. 24 sept. jl., bogen de leden zich
bekeken en waar nodig worden        over de verkeersstromen rond
hiervoor aanbevelingen gedaan.       Eemnes.
                      Uit metingen is gebleken dat er in de
Binnen het project is burgerparticipatie  ochtendspits zo’n 1500 verkeers
een randvoorwaarde.            bewegingen zijn over de Meentweg.
Bij het opstellen van het plan zullen
burgers en vertegenwoordigers uit     De automobilisten omzeilen via deze
maatschappelijke organisaties       route de dagelijkse files op de A27. Dit
veelvuldig worden betrokken.        extra verkeersaanbod is ongewenst en
Zo zal er een klankbordgroep worden    komende maand zal er tijdens de spits
geformeerd bestaande uit          een inrijverbod gelden voor de
vertegenwoordigers van o.a. scholen,    Goyersweg (ter hoogte van de
politie, VVN/fietsersbond, buurt,     Theetuin) en de Stachouwerweg
gehandicaptenorganisatie,         (verbindingsweg naar Blaricum).
sportverenigingen en De Hilt.
Tijdens zogeheten burgertafels wordt    De politie heeft aangegeven deze
het conceptplan aan deze          afsluiting streng te zullen handhaven.
klankbordgroep voorgelegd om zo te     Zij heeft goede verwachtingen om
komen tot een breed gedragen plan     deze autostroom in te gaan dammen,
van aanpak.                ook het sluipverkeer door de polder is
                      immers grotendeels gestopt.
Tijdens deze raadsperiode zijn er al
goede stappen genomen om Eemnes            >>lees verder op pag.4 >>
veiliger te maken. Zo zijn de
oversteekplaatsen van de
Stadwijksingel naar de scholen goed

                                          3
                     Met de toekomstige uitbreiding van de
                     Zuidbuurt zal er vanuit dt gebied een
                     extra verkeersstroom bijkomen.

                     De denktank denkt aan een nieuwe
                     singel die aansluit op de weg langs het
                     nieuwe BEL gemeentehuis.
                     Verder wordt gedacht aan een extra
                     ontsluiting via de Te Veenwegzuid en
                     de Eikenlaan.
                     Het verkeer kan dan verder via de A1
                     en A27 worden afgewikkeld.

                     Een extra doorsteek naar de Wakkeren
Een aantal bewoners langs de       dijk, bijvoorbeeld ter hoogte van de
Wakkerendijk heeft geklaagd over de   Stammeweg heeft géén voorkeur van
toename van geluidsoverlast.       de denktankleden, omdat dan de druk
Daar er geen geluidsmetingen zijn van  op de Wakkerendijk verder toeneemt.
vóór de aanpassing naar een 60-km    Wel kan worden gedacht aan een
weg hebben deskundigen berekend     fietsverbinding (of openbaarvervoer).
dat het geluidniveau met circa een
halve decibel is gestegen.        De raadsleden zullen deze
                     mogelijkheden nader onderzoeken.
De CDA denktank adviseert de fractie   Verder werd stil gestaan bij de
om een daadwerkelijke geluidsmeting   realisatie van de kindlinten.
uit te voeren (meten is weten)      Hierbij zal ook het laagdrempelig
Hiermee kan dan objectief het      maken van deze verbindingen voor
geluidsniveau worden vastgesteld.    mensen met een beperking worden
Verder heeft de wegenbouwer       meegenomen.
aangegeven dat extra geluid ontstaat
doordat de ruwe slijtlaag nog
onvoldoende is ingeklonken.
                     CDA verkenningen in het
Wellicht bestaat de mogelijkheid om   nieuwe BEL- gemeentehuis
deze ruwe laag op te vullen met een
fijnere korrel.             Maandag 22 september jl. mochten
                     belangstellenden een eerste blik
De fractieleden nemen deze        werpen in het in aanbouw zijnde
suggesties mee.             nieuwe BEL-gemeentehuis.
Uit metingen is gebleken dat de
gemiddelde snelheid 58 km bedraagt.   De geplande oplevering van
Voorheen werd in de buurt van de     1 december as. zal naar verwachting
flitspalen(!) een gemiddelde snelheid  worden gehaald waarna medio januari
van 54 km gemeten.            2009 het ambtelijk apparaat haar intrek
Een lagere maximumsnelheid dan      zal kunnen nemen.
60-km is wettelijk niet toegestaan    Het is de bedoeling de Nieuwjaars-
omdat het hier een ontsluitingsweg    borrel op deze nieuwe locatie te
betreft.                 verzorgen.
Het aanbrengen van nieuw asfalt zal
naar verwachting € 500.000 gaan     De entree bracht al de nodige ah’s en
kosten, verder bestaat dan het gevaar  oh’s met zich mee. Een ruime, lichte
dat auto’s sneller zullen gaan rijden.  hal die over de hele lengte van het
                     pand doorloopt.
                           >>lees verder op pag. 5>>

                                         4
                     De algemene indruk van de bezoekers
                     was dat het pand ondanks zijn grootte
                     toch een knusse uitstraling heeft en
                     een aanwinst is voor de gemeente.

                     Carel Jungerling CDA-bestuurslidHet zicht wordt enkel gebroken door de
glazen liftschacht en de overbrugging
naar de Eemnesser collegevleugel.
                     Nieuwe coalitie van CDA, VVD en
De hele eerste verdieping is via een   ChristenUnie in de Provincie Utrecht
balustrade met deze centrale kern    is een feit
verbonden.
Links van de ingang ligt een grote    Op 29 september 2008, is tijdens de
ovale raadzaal met een heuse publieke  Provinciale Statenvergadering het
tribune. Ook hier heeft het zonlicht   coalitieakkoord “Accent 2008,
ruim baan.                slagvaardig verder” door de staten
Aan de linkerkant van het pand zijn   goedgekeurd.
naast commissie- en griffier kamers
ook de kamers van het Eemnesser      Met dit coalitieakkoord gaat de fractie
college gelegen.             van het CDA , samen met haar nieuwe
Aan deze zijde wordt ook het politie   coalitiepartners VVD en ChristenUnie
steunpunt ondergebracht.         zich inzetten voor een stabiel beleid
                     voor de inwoners van de provincie
Rechts van de ingang zal het       Utrecht.
bedrijfsrestaurant worden ingericht.   Tijdens de Provinciale
Aan de rechterzijden liggen drie grote  Statenvergadering werd met
vleugels waarin de BEL-ambtenaren    betrekking tot het coalitieakkoord een
worden gehuisvest.            stevig debat gevoerd waarin ook
Ook hier grote hoge ruime kamers met   teruggeblikt werd op de afgelopen
op de kopse kant grote kantoorzalen,   periode.
die met grote vensters contact houden
met de omgeving.             Het akkoord komt in grote lijnen
                     overeen met ambities en
De radiatoren zijn al bevestigd en in  uitgangspunten van het coalitieakkoord
sommige ruimten ligt al tapijt maar er  van 2007, maar bevat op verschillende
zullen in de komende twee maanden    beleidsterreinen accentverschillen.
nog heel wat inrichtingsklussen
moeten worden geklaard.         Met de twee nieuwe gedeputeerden
Rond om het pand zal een ruime      van de CU, mevr. Marjan Haak –
kantoortuin verreizen met diverse    Griffioen en dhr Wouter de Jong in het
sferen.                 college, is de CDA Statenfractie vol
Voor de ambtenaren is een ruime     vertrouwen dat het coalitieakkoord een
ondergrondse parkeergarage        goede basis is om ook slagvaardig en
aangelegd. De bezoekers zullen      voortvarend verder te kunnen.
bovengronds parkeren.
                     Pieter Seldenrijk
                     Lid van de Provinciale Staten van
                     Utrecht namens het CDA


                                        5
              Veilig Betaalbaar CDA.
  Dit is het motto van het CDA bij de komende waterschapsverkiezingen.
  Voor het eerst doen ook de politieke partijen mee aan deze verkiezingen. Van
oudsher heeft het CDA de nodige expertise in de eigen gelederen en die is ook hard
 nodig om de vraagstukken die er op dit gebied aan de orde zijn, op de juiste wijze
                   aan te pakken.
Het CDA doet dan ook in bijna alle waterschappen in Nederland mee met een eigen
       lijst en vanzelfsprekend ook in ons waterschap Vallei en Eem.
 Wim Huijgen (Bunschoten) heeft onze support gevraagd en wij willen hem, vanuit
het CDA- bestuur voordragen als kandidaat. U kunt hem vinden op plaats drie van de
 kieslijst . De kieslijsten ontvangt u per post en van 13 tot en met 25 november a.s.
              kunt u uw stem per post uitbrengen.
           Vergader- en activiteitenkalender
22-09-2008   Raadsvergadering
04-10-2008   CDA-Nieuwsbrief
21-10-2008   Bestuursvergadering
27-10-2008   Raadsvergadering
18-11-2008   Bestuur+fractievergadering
24-11-2008   Raadsvergadering
26-11-2008   Denktankbijeenkomst
09-12-2008   bestuursvergadering
15-12-2008   Raadsvergadering
           Commissievergaderingen/Presidium
Vergadering  commissie W&R        : 13-10-08 / 10-11-08 / 01-12-08
Vergadering  commissie Grow       : 14-10-08 / 11-11-08 / 02-12-08
Vergadering  Presidium          : 20-10-08 / 17-11-08 / 08-12-08
Vergadering  commissie BSM        : 15-10-08 / 12-11-08 / 03-12-08
Bestuursleden:
Jan Velthuis        Laarderweg 55     voorzitter       5311440
Carel Jungerling      Wezeboom 16      penningmeester     5387601
Gea de Jong-Meijerink    Ploeglaan 76     secretaris       5310295
Fractieleden:
Jan-Huug Lobregt      Raadhuislaan 55 fractievoorzitter       6289428
Ton Rigter         Wakkerendijk 31 raadslid           5314656
Reggie van Berkel      Zeeltweg 54   burgerlid BSM         6835491
Wethouder:
Nico Seure         Raadhuislaan 49 wethouder GROW 5310129
                                          6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:28
posted:8/15/2011
language:Dutch
pages:6