______________________________ Joomla_ ___________ ___________ by malj

VIEWS: 112 PAGES: 52

									การฝึ กอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla!
     ศูนย์บริการ การศึกษานอกโรงเรียน อาเภออมก๋อย

                            โดย
                     นายสุทัน      สุรินท์ รักษ์
                     นายจักพันธ์            ิ
                               เทวรักษ์ พทักษ์
                     นายระพีพันธ์          ิ
                               เทวรักษ์ พทักษ์
           คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
                     ระหว่ างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2551
   ณ ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        Joomla 1.5 Extension
Extension คือส่วนเสริ มของ Joomla ที่เพิ่มขีดความสามารถของเวป
                           ั
ให้ เป็ นอะไรที่มากกว่าเวปนาเสนอข่าวที่ปรับเปลี่ยนสีสนได้ เพียงอย่าง
เดียว
        Extension ของ Joomla
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนคาสัญ ด้ วยกันคือ
                      ่
1. Module ‟ อุปกรณ์เสริมตกแต่ง เป็ นส่วนหนึงของหน้ าจอ
2. Component ‟ ส่วนเสริมการทางาน มีหน้ าจอทางานเฉพาะ
3. Template - แม่แบบหน้ าตาเว็บไซต์
                    ้
4. Plugin ‟ ส่วนเสริมการทางานที่มีผลทังระบบ
           ก่อนการติดตั้ง
     ้
ในส่วนนีต้องทาความเข้ าใจก่อนว่า ตัวเสริ มของ Joomla นันแบ่ง ้
ออกเป็ น 2 อย่างคือ ส่วนเสริ มสาหรับ Joomla 1.0 และ Joomla 1.5 ซึง่
ไม่สามารถใช้ ร่วมกันได้ แต่มีการพัฒนาส่วนเสริ มบางตัวที่สามารถใช้
ร่วมกันได้ แต่ก่อนที่ Joomla 1.5 จะสามารถใช้ งานส่วนเสริมดังกล่าวได้
จาเป็ นจะต้ องปรับให้ เป็ น Legacy Mode เสียก่อน
           Legacy Mode
                  ่                ั่
ถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื่อให้ สามารถใช้ สวนเสริมต่าง ๆ จาก Joomla เวอร์ ชน
             ่
เก่าได้ (Joomla 1.0) ซึงปกติแล้ ว Joomla 1.5 จะปิ ดการทางานของ
Legacy Mode เอาไว้ และเพื่อให้ เราสามารถใช้ งานส่วนเสริมต่าง ๆ
          ั่
จาก Joomla เวอร์ ชนเก่าได้ จึงต้ องเปิ ดการทางานของ Legacy Mode
เสียก่อน
      ้
     ขันตอนการเปิ ด Legacy Mode

 ้
ขันตอนที่ 1 เลือกที่หมวดเมนู Extension แล้ วเลือก Plugin Manager
     ้
    ขันตอนการเปิ ด Legacy Mode (2)
 ้
ขันตอนที่ 2 หา Plugin Name ชื่อ System Legacy
        สามารถกดไปหน้ าถัดไปได้ ถ้าหากว่าหาไม่เจอ
       ้
      ขันตอนการเปิ ด Legacy Mode (3)
 ้                          ุ่
ขันตอนที่ 3 เมื่อหา System ‟ Legacy พบแล้ วให้ คลิกที่ปม  ให้ กลายเป็ น
เมื่อกดแล้ ว Legacy Mode จะเริ่มทางาน
           ทดลองเพิ่ม Module
ขันตอนที่ 1 เลือกเมนู Install/Uninstall จากหมวดเมนู Extension
 ้
ขันตอนที่ 2 เมื่อเลือกเมนู
 ้
ดังกล่าวแล้ วหน้ าจอเปลี่ยน
เป็ น Extension Manager
         ทดลองเพิ่ม Module (2)
          ้
ขันตอนที่ 3 เลือกแฟม Module
 ้                ขันตอนที่ 4 เลือกไฟล์mod_vvisit_counter
                   ้
          ้
        จากนันกดปุ่ ม Open เพื่อทาการเลือกไฟล์
          ทดลองเพิ่ม Module (3)
ขันตอนที่ 5 เมื่อเลือกไฟล์แล้ ว กดปุ่ ม Upload Files & Install
 ้
                          ั     ้
         การติดตัง้ Module เสร็จสิ ้น แต่ยงไม่เสร็จขันตอน!
           ทดลองเพิ่ม Module (4)
                   ั               ่     ้
ขันตอนที่ 6 เมื่อติดตัง้ Module ให้ กบระบบแล้ ว ก็ถึงเวลาเรี ยกใช้ สวนที่ติดตังไป
  ้
เริ่มจากเลือกเมนู Module Manager
           ทดลองเพิ่ม Module (5)
ขันตอนที่ 7 เมื่อหน้ าจอเปลี่ยนมายัง Module Manager แล้ วที่ Vinaora Visitors Counter
 ้
      ุ่            ้
ให้ คลิกที่ปม ให้ เปลี่ยนเป็ น เพื่อตังค่าให้ Vinaora Visitors Counter ทางาน
    ทดลองเพิ่ม Module (5)
                       ้
ผลลัพธ์ ของ Vinaora Visitors Counter ที่ติดตังและเรี ยกใช้
            Component
Module จะเป็ นเพียงส่ วนประกอบหนึ่งในหน้าจอเท่านั้น ซึ่งลักษณะ
 การทางานก็จะเป็ นเพียงเพิ่มเติมและตกแต่งให้หน้าจอเว็บไซต์ของเรามี
 ความน่าสนใจมากขึ้น แต่ไม่สามารถทางานที่มีความซับซ้อนมาก ๆ ได้
Component ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็ นส่ วนเสริ มที่ทางานอย่างลึกซึ้ง
                            ่
 มากกว่า Module ดังนั้นใน Component จึงมักจะมีเมนูยอย เพื่อการ
 ปรับแต่งพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วย

                               ่
หมายเหตุ Component แต่ละตัวทาหน้าที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเมนูยอย
       ั
 ภายใน จึงมีลกษณะที่แตกต่างกันไป
         ทดลองเพิ่ม Component
ขันตอนที่ 1 เลือกเมนู Install/Uninstall จากหมวดเมนู Extension
 ้
ขันตอนที่ 2 เมื่อเลือกเมนู
 ้
ดังกล่าวแล้ วหน้ าจอเปลี่ยน
เป็ น Extension Manager
       ทดลองเพิ่ม Component (2)
          ้
ขันตอนที่ 3 เลือกแฟม
 ้                 ขันตอนที่ 4 เลือกไฟล์
                    ้
Component & Module          com_events1.4.3RC
           ้
        จากนันกดปุ่ ม Open เพื่อทาการเลือกไฟล์
        ทดลองเพิ่ม Component (3)
ขันตอนที่ 4 กดปุ่ ม Upload File & Install
 ้
        ทดลองเพิ่ม Component (4)
ขันตอนที่ 5 เมื่อทาการติดตัง้ Component Event เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เลือกเมนู Main Menu*
 ้
จากหมวดเมนู Menus เพื่อให้ หน้ าเว็บไซต์สามารถเรี ยกใช้ งาน Component Event ได้
              ั                      ั้
เนื่องจาก Component มีลกษณะเหมือน “ข่าว” (Content) ที่ต้องใช้ พื ้นที่ทงหน้ าจอเว็บ
ในการใช้ งาน จึงต้ องเรี ยก Component ผ่าน “ลิงค์” ทางเมนู
        ทดลองเพิ่ม Component (5)
ขันตอนที่ 6 กดปุ่ ม New ทางขวามือ
 ้
        ทดลองเพิ่ม Component (6)
                   ่                  ่
ขันตอนที่ 7 เลือก Event ที่ปรากฏอยูในหมวด Internal Link ส่วนต่าง ๆ ที่อยูในหมวด
 ้
          ่   ่
Internal Link คือสิงที่อยูภายในตัวเวป Joomla ของเรา เช่น Article Contacts Event
                             ่   ่
News Feeds Polls Etc… ส่วน External Link และอื่น ๆ คือสิงที่อยูนอกระบบ (เว็บ)
                           ภาพขยาย 100 เท่า
         ทดลองเพิ่ม Component (7)
ขันตอนที่ 8 ใส่ชื่อลิงค์ที่เราจะสร้ าง แล้ วกดปุ่ ม
 ้
         ทดลองเพิ่ม Component (8)
                ั
ขันตอนที่ 9 เมื่อเพิ่มลิงค์ให้ กบเมนู Main Menu แล้ วให้ ทดลองกดลิงค์ที่สร้ าง ในหน้ าเว็บ
 ้
          ่
ของเราครับ เพื่อดูวา Component Event จะทางานอย่างไร
       ทดลองเพิ่ม Component (9)
ขันตอนที่ 10 แสดงผลการทดลองใช้ Component Event
 ้
       Component & Module
   ้                          ่
บางครังเรามักจะเห็น Component ที่มี Module ติดมาด้ วย นันเป็ น
เพราะ Component บางตัวสามารถแบ่งการทางาน ”บางส่ วน” ไปยัง
                ้
Module ได้ หรื อ Component ตัวนันมีการสร้ าง Module ขึ ้นมาเพื่อ
สนับสนุนความสามารถ
  ทดลองเพิ่ม Module ที่มากับ Component
             ้
ขันตอนที่ 1 เริ่มการติดตังโดยเลือกเมนู Install/Uninstall จากหมวดเมนู Extension
 ้
 ทดลองเพิ่ม Module ที่มากับ Component (2)
          ุ่
ขันตอนที่ 2 คลิกที่ปม Browse เพื่อเลือกไฟล์ Module ที่ต้องการ
 ้
 ทดลองเพิ่ม Module ที่มากับ Component (3)
          ้
ขันตอนที่ 3 เลือกแฟม
 ้                 ขันตอนที่ 4 เลือกไฟล์
                    ้
Component & Module          mod_events_cal_1.4.3rc
           ้
        จากนันกดปุ่ ม Open เพื่อทาการเลือกไฟล์
 ทดลองเพิ่ม Module ที่มากับ Component (4)
          ุ่
ขันตอนที่ 5 คลิกที่ปม Upload File & Install เพื่อติดตัง้ Module
 ้
 ทดลองเพิ่ม Module ที่มากับ Component (4)
ขันตอนที่ 6 ติดตัง้ Module mod_events_cal_1.4.3rc เรี ยบร้ อย
 ้
       ้   ้ิ ้                   ้
     จากขันตอนนีตดตัง Module เสร็จแล้ ว แต่ ยังไม่ เสร็จขันตอน
 ทดลองเพิ่ม Module ที่มากับ Component (5)
                               ้
ขันตอนที่ 7 เลือกเมนู Module Manager จากหมวด Extension เพื่อตังค่าว่าจะใช้
 ้
            ้
Module ที่เราเพิ่งติดตังไป
 ทดลองเพิ่ม Module ที่มากับ Component (5)
ขันตอนที่ 8 เมื่อหน้ าจอเปลี่ยนมายัง Module Manager แล้ วที่ Events Calendar
 ้
      ุ่            ้
ให้ คลิกที่ปม ให้ เปลี่ยนเป็ น เพื่อตังค่าให้ Events Calendar ทางาน
 ทดลองเพิ่ม Module ที่มากับ Component (6)
ขันตอนที่ 9 แสดงตัวอย่างปฏิทิน Module ที่ทางานร่วมกับ Component
 ้
                          ภาพขยาย 100 เท่ า
    ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event
      ใน Component แต่ละตัวจะมีเมนูเพิ่มเติมไม่เหมือนกันกับ Component
      ่                            ่
ตัวอื่น ๆ ซึง เมนูเพิ่มเติมเหล่านี ้ก็จะทางานแตกต่างกันเข้ าไปอีก สิงสาคัญที่จะทาให้
               ุ
สามารถใช้ งานเมนูที่เราไม่ค้ นเคยเหล่านี ้ได้ ก็คือการสังเกตและพยายามปรับตัวเข้ าหา
        ่
เมนูเหล่านี ้ ซึงจะทาให้ เราสามารถใช้ งาน Component ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ขันตอนที่ 1 เลือกเมนู Manage Categories จาก Events ใน Component
 ้


                      Component Event
                                  ่
                      สามารถเพิ่มเหตุการณ์ตาง ๆ ในแต่ละ
                          ่
                      วันได้ วา วันไหนจะมีกิจกรรมอะไรขึ ้น
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (2)
ขันตอนที่ 2 กดปุ่ ม
 ้          ทางด้ านขวามือเพื่อเพิ่มประเภทของเหตุการณ์
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (3)
ขันตอนที่ 3 พิมพ์ชื่อประเภทของเหตุการณ์ในตาแหน่งที่ 1 และ 2
 ้
   ้
จากนันกดปุ่ ม   ในตาแหน่งที่ 3 เพื่อบันทึกประเภทเหตุการณ์
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (4)
ขันตอนที่ 4 เมื่อบันทึกประเภทของเหตุการณ์เรียบร้ อยแล้ วจะได้ ผลดังภาพ
 ้
   ที่ช่อง Published จะมีปุ่ม กากบาทอยู่คลิกเพื่อเปลี่ยนเป็ นเช็คถูก
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (5)
ขันตอนที่ 5 กลับมายังหน้ าเว็บไซต์ของเราเพื่อเริ่มบันทึกเหตุการณ์ในวันที่ต้องการ
 ้
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (6)
                             ั
เมื่อเพิ่มประเภทของเหตุการณ์แล้ ว การเพิ่มเหตุการณ์ให้ กบ Event เราจะ
               ้ ่ ู
ทาได้ ทางด้ านหน้ าเว็บเท่านัน ซึง ผู้ดแลระบบจะต้ อง Login จากหน้ า
เว็บไซต์ก่อน


 ่
ซึงก่อนที่เราจะ Login จากทางหน้ าเว็บ เราจะต้ องทราบก่อนว่าการ Login
จากหน้ าเว็บและหลังเว็บต่างกันอย่างไร
http://localhost/joomla - หน้ าจอเว็บ
                            ู
http://localhost/joomla/administrator - หน้ าจอส่วนผู้ดแลระบบ
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (7)
การ Login จากหน้ าเว็บและหลังเว็บต่ างกันอย่ างไร
„ สามัญชนตาดา ๆ
              ่
  ‟ การ Login หน้ าเว็บ สิงที่เราจะทาได้ ก็คือดูข่าวสาร และเล่นเว็บ ได้ เหมือน
   ประชาชนและสมาชิกเว็บทัวไป  ่
„ พระเจ้ า
                         ั      ้
  ‟ การ Login หลังเว็บ คือเราจะทาอะไรก็ได้ กบตัวเว็บไซต์ ทังการสร้ างเนื ้อหา
                          ่
   ลงส่วนเสริม หรื อปิ ดเว็บ (Site Offline ที่อยูใน Global Configuration)
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (8)
แล้ วทาไมเราจึงต้ อง Login หน้ าเว็บเพื่อเพิ่มเหตุการณ์ ?
„ ถึงแม้ เราจะต้ อง Login หน้ าเว็บและเป็ นสามัญชนก็ตาม แต่
                          ั
  Username ของเราที่ชื่อว่า Admin ก็เปรี ยบได้ กบทูตสวรรค์ที่พระเจ้ า
  ประทานมาเช่น พระเยซูคริสตร์

   ้     ่         ั          ั่
ดังนันถึงจะมาอยูบนหน้ าเว็บ แต่ก็ยงมีอานาจเหนือผู้ใช้ ทวไป
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (9)
ทาให้ หน้ าเว็บของเราสามารถ Login ได้
ขันตอนที่ 1 เลือกเมนู Module Manager จากหมวดเมนู Extension
 ้
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (10)
                             ุ่
ขันตอนที่ 2 เมื่อมายังหน้ าจอ Module Manager แล้ วคลิกที่ปม
 ้
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (10)
                                   ้
ขันตอนที่ 3 หาคาว่า Login ให้ เจอแล้ วคลิกเลือกในวงกลมข้ างหน้ า จากนันกดปุ่ ม
 ้
     ่
Next ที่อยูทางมุมขวาบนเพื่อดาเนินไปในลาดับถัดไป
                         ภาพขยาย 100 เท่ า
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (11)
                      ้
ขันตอนที่ 4 พิมพ์ชื่อ Module ว่า Login จากนันกดปุ่ ม
 ้
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (12)
ขันตอนที่ 5 หน้ าจอจะแสดงการเพิ่ม Module ที่เสร็จสมบูรณ์
 ้
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (13)
                                ้
ขันตอนที่ 6 ไปยังหน้ าเว็บแล้ วพิมพ์ Username กับ Password จากนันกดปุ่ ม Login
 ้
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (14)
                                    ุ
ขันตอนที่ 7 ตาแหน่งที่ 1 คือสิ่งที่บอกว่าเรา Login เข้ ามาแล้ ว คลิกที่จดที่ 2 เพื่อเลือกวัน
  ้
ที่ต้องการจะเพิ่มเหตุการณ์
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (15)
ขันตอนที่ 8 คลิกที่คาว่า Add an event เพื่อเพิ่มเหตุการณ์ในวันที่ 22 (ตัวอย่าง)
 ้
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (16)
                                 ้
ขันตอนที่ 9 พิมพ์ชื่อเหตุการณ์ในช่อง Subject และ เลือกประเภท จากนันก็เนื ้อหา
 ้
              ้
คร่าว ๆ ของเหตุการณ์ในวันนัน เมื่อเสร็จแล้ วกดปุ่ ม
  ลูกเล่ นเพิ่มเติมกับ Component Event (17)
ขันตอนที่ 10 กลับไปยังหน้ าเว็บ > ปฏิทิน เพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ ้น
 ้
สามารถคลิกที่ชื่อเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ ้นเพื่อดูรายละเอียดอย่างคร่าว ๆ ที่เราพิมพ์ไว้ ได้
   Q&A
Joomla Extension

								
To top