Docstoc

CONTOH PENULISAN PROPOSAL KT

Document Sample
CONTOH PENULISAN PROPOSAL KT Powered By Docstoc
					NAMA SEKOLAH

SMK BULUH KASAP,
KM 8 JLN BULUH KASAP,
85100 BULUH KASAP,
SEGAMAT JOHOR.
                                     AYAT HENDAKLAH POSITIF
                                     ADA TINDAKAN,KAEDAH
NAMA PENGKAJI:
                                     DAN KUMP SASARAN
RADINHAZIZI BIN HANAPI         GURU MATAPELAJARAN
                   TERSEBUT. BOLEH SECARA
                   INDIVIDU @ BERKUMPULAN
TAJUK KAJIAN:
                                     ≤ 15 P.P
KAEDAH “RUMAH”: MEMPERTINGKAT PENGUASAAN KEMAHIRAN
MENAMBAH INTEGER POSITIF DAN NEGATIF DALAM KALANGAN
PELAJAR TINGKATAN 1C
                                     
                                     

                                              
1. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU
 Pada tahun 2007, saya mula ditempatkan di SMK Buluh Kasap, Segamat.
                                             MASALAH
Saya diarahkan mengajar Matematik Tingkatan 1C. Saya berasa teruja untuk
mengajar  pelajar-pelajar. Namun   begitu,semasa   mengajar  tajuk
                                              ISU/
”INTEGERS”,saya dapati terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar.
Ia benar benar mencabar saya. Saya perlu menguatkan semangat agar saya
dapat memperbaiki keadaan dan membantu pelajar terbabit.

    Apa yang saya dapati ialah mereka tidak dapat menyelesaikan operasi
tambah dan tolak dengan baik. Ini kerana pelajar pelajar terbabit mempunyai
                                             ISU/MASALAH
asas yang sangat lemah berkaitan tanda bagi setiap nombor. Namun begitu
mungkin bukan kesilapan mereka secara total, pihak guru juga mungkin
                                                    FAKTOR
                                                    GURU
tersilap. Ini kerana pada peringkat rendah pelajar hanya diperkenalkan
dengan nombor positif. Sebagai contoh,kita hanya menyebut 2 sebagai ”dua”
sahaja dan bukannya ”positif dua”. Inilah kesannya yang saya perolehi di
peringkat menengah. Kesan secara langsung dapat dilihat melalui Ujian
                                             

                                                    
Topikal dan semakan buku latihan pelajar.
Contoh kesalahan:

      - 5 + 2 = 3 (sepatutnya -3)
      - 5 + 2 = 7 (sepatutnya -3)
                                              FAKTOR PELAJAR
 Daripada contoh jawapan yang diberikan oleh pelajar saya dapati mereka
gagal mengenal tanda bagi setiap nombor. Pelajar juga tidak memahami
                                             PERSEKITARAN
maksud integer lebih-lebih lagi integer negatif. Masalah ini juga berkait
dengan cara hidup pelajar dan guru. Maksud saya dalam kehidupan seharian,
                                              FAKTOR
kita tidak pernah menggunakan istilah integer negatif atau positif semasa
berurusan. Keadaan ini jika kita perhalusi memang berkait dengan
pengetahuan sedia ada pelajar untuk diadaptasi di dalam bilik darjah.
    Masalah ini tidak boleh saya biarkan kerana asas integer positif dan
negatif sangat penting bagi pelajar apabila mereka menduduki peperiksaan
                                          APA USAHA
awam nanti. Kemudian saya mendapat satu idea untuk mengatasi masalah ini
                                           GURU?
dengan menggunakan KAEDAH RUMAH. Diharapkan kaedah ini dapat
membantu pelajar menyelesaikan masalah menambah integer positif dan
negatif.
2. FOKUS KAJIAN
                                           NYATAKAN
                                           MASALAH
 Kajian yang akan saya jalankan ini lebih menekankan kepada penguasaan
pelajar di dalam menyelesaikan penambahan integer. Beberapa kemahiran
yang perlu dikuasai oleh pelajar seperti pengenalan tanda setiap integer,
perbezaan nilai antara dua integer berbeza tanda dan kemahiran meletakkan
tanda bagi setiap nilai beza yang diperolehi.
 Masalah ini berlaku dalam kalangan pelajar kerana mereka tidak begitu
                                           MASALAH
menguasai atau memahami kehendak soalan penambahan integer tersebut.
                                           BERLAKU
                                            SEBAB
Di samping itu sikap pelajar juga merupakan penyumbang sampingan kepada
masalah ini. Terdapat beberapa pelajar yang cepat putus asa apabila gagal
memahami pengajar guru. Mereka tidak lagi mahu berusaha bagi
memahamkan perkara yang diajar.
 Saya mesti berusaha agar kesemua pelajar ini dapat menguasai
                                                    JANGKAAN JIKA TIADA
                                           APA USAHA GURU?
penambahan integer positif dan negatif. Ini kerana asas integer positif dan
negatif akan diaplikasi lagi di dalam topik pecahan, nombor perpuluhan,
                                                       TINDAKAN
ungkapan algebra, persamaan linear dan indeks di tingkatan 2 dan 3 nanti.
Bayangkan apa yang akan terjadi kepada pelajar yang gagal menguasai
perkara ini nanti. Pasti mereka akan lebih ’benci’ terhadap Matematik. Ini juga
akan membantu mereka semasa menjawab soalan PMR dan seterusnya
SPM nanti.
3. OBJEKTIF KAJIAN
Selepas kajian ini selesai dijalankan,pelajar diharap akan mencapai objektif
berikut:
                                         KEMAHIRAN
                                          DARI PADA
                                           AMBIL


                                           TAJUK
 i. Objektif Umum
  mempertingkat kemahiran menambah integer positif dan negatif.
       ii. Objektif khusus

  INTERVENSI DAN          meningkatkan kemahiran pelajar mengenal tanda bagi
  BOLEH DIUKUR          setiap integer
   BERKAITAN

   AKTIVITI @


               
    DENGAN                  meningkatkan kemahiran pelajar mencari beza antara
                  dua integer berbeza tanda
                  meningkatkan kemahiran pelajar menentukan tanda bagi
                  jawapan.
                  Mengubah amalan pengajaran guru ke arah yang lebih
                  efektif.
                                               TAHAP PELAJAR?
       4. KUMPULAN SASARAN
        Kajian ini melibatkan 8 orang pelajar tingkatan 1C yang gagal menjawab
       soalan penambahan integer negatif dan positif. Mereka terdiri daripada 3
                                               BILANGAN?
                                               MASALAH?
       orang pelajar perempuan dan 5 orang pelajar lelaki. Semua pelajar ini
       meupakan pelajar yang mendapat gred D semasa UPSR tahun 2006.
                                               SIAPA?
       5. TINDAKAN YANG DICADANGKAN

        5.1 Tinjauan Awal Masalah
         Sebelum langkah-langkah seterusnya dilakukan, tinjauan awal masalah
       akan saya lakukan terhadap 8 orang pelajar yang saya maksudkan tadi.
       Tinjauan awal dilakukan bagi membolehkan saya mengetahui kelemahan
       sebenar pelajar.
              i. Ujian Pra
              Ujian pra dilakukan dengan memberi kepada pelajar terbabit
              soalan–soalan penambahan integer positif dan negatif.
DATA BAGI MENDAPATKAN
              Sebanyak 20 soalan subjektif penambahan integer negatif dan
              positif diberikan kepada pelajar. Daripada jawapan yang
KAEDAH MENGUMPUL
              diberikan oleh pelajar,saya boleh mengesan kelemahan-
              kelemahan mereka.
PERINGKAT AWAL
MAKLUMAT PADA
              ii.  Semakan buku latihan
              Semakan buku latihan juga digunakan bagi mengesan
              kelemahan pelajar bagi sub topik ini. Kelemahan pelajar juga
              boleh dikesan di sini.

              iii. Temu bual.
              Dijalankan sewaktu rehat di mana murid diminta berjumpa
              dengan saya untuk ditemubual secara berpasangan. Borang
              soal selidik digunakan bagi memudahkan murid menjalani soal
              selidik dengan lancar.
                 5.2 Perlaksanaan tindakan

                         Kaedah “rumah”
 AKTIVITI YANG DIRANCANG DAN
                    i.
PERLAKSANAAN. CADANGKAN
AKTIVITI YANG KREATIF DAN                Cara Pelaksanaan:
HURAIAN TERPERINCI CARA
                       Memperkenalkan tanda bagi setiap integer

                         Meletakkan integer ke dalam rumah berdasarkan tanda
                         masing masing dan menjumlahkan nilai nombor setiap
                         rumah.
                         Mencari beza jumlah antara rumah dan meletakkan
                         tanda bagi nilai beza jumlah antara rumah.
INOVATIF
                 Contoh 1:

                           - 5 + 2 = _____

                            Tanda pada nombor

                                -    +


                              5      2

                       Beza antara dua nombor ialah 3
                       Tanda bagi jawapan ditentukan berdasarkan kepada nilai
                       pada ruangan mana yang paling besar.
                       Jawapannya ialah - 3
                 Contoh 2:

                           2 + (- 5) + 12 = _____

                            Tanda pada nombor

                              -      +


                              5       2
                                    12

                              5      14
                       Beza antara jumlah dua nombor ialah 9 iaitu 14 - 5
                       Tanda bagi jawapan ditentukan berdasarkan kepada nilai
                       pada ruangan mana yang paling besar.

                       Jawapannya ialah +9
   Contoh 3:

             - 5 + 10 + (-8) + 2 + 17 = _____

              Tanda pada nombor

                 -     +


                 5     10
                 8     2
                      17

                 13    29
          Beza antara jumlah dua nombor ialah 16 iaitu 29-13
          Tanda bagi jawapan ditentukan berdasarkan kepada nilai
          pada ruangan mana yang paling besar.

          Jawapannya ialah +16


       ii.   Ujian Pos

       Dijalankan sesudah pengajaran menggunakan ”kaedah rumah”
       dilakukan. Murid dikehendaki menjawab soalan tersebut yang
       mirip seperti ujian pra.markah pelajar akan direkodkan.

6. JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN

Bil             Aktiviti              Tempoh
                                pelaksanaan
 1  Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal    Minggu 1 April 2007

 2  Menulis Proposal Kajian                Minggu 2 April 2007

 3  Merancang Tindakan                  Minggu 3 April 2007

 4  Melaksanakan Tindakan                 Minggu 1 Mei 2007

 5  Melaksanakan Ujian Pos                Minggu 2 Mei 2007

 6  Refleksi Kajian                    Minggu 3 Mei 2007

 7  Menulis Laporan Kajian                Minggu 1 Jun 2007

 8  Pembentangan Dapatan Kajian              Minggu 4 Jun 2007
7. KOS KAJIAN

BIL  JENIS BAHAN     KUANTITI X    JUMLAH KOS
             HARGA SEUNIT
 1  Kertas A4      2 rim x RM 10.00  RM 20.00
                              BOLEH ABAIKAN ITEM INI
                             JIKA TIDAK MEMERLUKAN
                             PERUNTUKAN KEWANGAN.
                              TIDAK MELIBATKAN KOS
 2  Printer Cartridge  1 x RM 60.00    RM 60.00

 3  Fotostat bahan             RM 50.00

 4  ’White Board     2 x RM 5.00    RM 10.00
                             PENGURUSAN
   Marker Pen’

 5  Alatulis Pelajar   8 x RM 5.00    RM 40.00

   JUMLAH                 RM 180.00
(CONTOH)
5.5 REFLEKSI KAJIAN

    Berdasarkan ujian-ujian (ujian pra dan pos) yang telah dijalankan, saya dapati
                                             TINDAKAN GURU SEPERTI UJIAN POS
berlaku peningkatan pencapaian pelajar dari satu ujian ke ujian yang lain. Kebolehan
mengaplikasikan kaedah rumah dan seterusnya berjaya memperolehi jawapan dengan
                                               HURAIAN KEBERKESANAN
cepat dan tepat menunjukkan kaedah ini benar benar membantu pelajar. Perkara ini
boleh di rujuk di dalam jadual di bawah.

    PELAJAR           UJIAN PRA          UJIAN POS
     1               32              80
     2               34              86
     3               34              84
     4               37              84
     5               40              90
     6               43              88
     7               38              80
     8               30              78


    Dengan menggunakan kaedah ini juga saya dapati tumpuan yang diberikan
oleh pelajar sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran semakin baik. Mereka
                                             PELAJAR MELALUI PEMERHATIAN @ TEMUBUAL
memberikan tumpuan sepenuhnya semasa saya mengajar. Mereka semakin rajin
                                              PERUBAHAN TINGKAH LAKU DAN EMOSI
bertanya apabila ada sebarang kemusykilan. Secara tidak langsung suasana di dalam
bilik darjah menjadi sangat kondusif dan praktikal untuk pembelajaran. Pelajar-pelajar
seolah oleh tidak sabar menantikan waktu Matematik. Tingkah laku pelajar memang
berubah. Berdasarkan jadual 2 di bawah, tingkah laku negatif pelajar seperti bermain-
main dengan alat tulis,berbual sesama mereka,tidur,enggan menjawab soalan secara
sukarela dan enggan menjawab soalan di papan tulis adalah berkurang. Manakala
tingkahlaku positif seperti bertanya soalan apabila kurang faham dan menyiapkan
kerja rumah apabila diarahkan semakin bertambah.ini menunjukan bahawa para
pelajar semakin meminati topik ini khususnya dan matapelajaran ini umumnya.

 TINGKAH LAKU PELAJAR          SEBELUM          SETELAH
                   PENGGUNAAN        PENGGUNAAN
                   KAEDAH RUMAH       KAEDAH RUMAH
 BERMAIN-MAIN DENGAN           6             2
    ALATULIS
 BERBUAL DENGAN RAKAN             6             2

       TIDUR               2             0

   BERTANYA SOALAN              2             5

  MENYIAPKAN KERJA              3             8
     RUMAH
  ENGGAN MENJAWAB              7             1
   SOALAN SECARA
    SUKARELA
  MEMBUAT LATIHAN DI             1            8
   PAPAN TULIS
                                           KEKEBERKESANAN KAJIAN
                                           PERASAAN GURU TENTANG
 Saya juga merasa tersentuh apabila beberapa orang pelajar dari kelas lain meminta
jasa baik saya mengajar mereka penambahan integer negatif dan positif menggunakan
kaedah rumah. Mereka mendapat tahu mengenai kaedah ini melalui kawan mereka di
tingkatan 1C. Secara baik saya memberitahu mereka yang saya akan berbincang
dengan rakan guru Matematik agar mempraktikkan kaedah ini di dalam pengajaran
dan pembelajaran mereka agar semua pelajar tingkatan satu memperolehi manfaatnya.
Alhamdulillah apabila saya berbincang bersama sama rakan di dalam panitia
Matematik,mereka juga berminat untuk menjayakan kaedah ini.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:261
posted:8/15/2011
language:Malay
pages:8