Proiect by liuhongmei

VIEWS: 76 PAGES: 10

									                                               Proiect


              PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

                         LEGE

                  cu privire la parcurile industriale


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică

                     CAPITOLUL I
                   DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Domeniul de aplicare a prezentei legi

     (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de constituire şi funcţionare a parcurilor
industriale, precum şi modalitatea de finanţare a infrastructurii acestora.
     (2) Prezenta lege se răsfrînge asupra modalităţilor de constituire a parcurilor
industriale în baza activelor aflate în proprietatea statului şi/sau organelor centrale de
specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi
asupra modalităţilor de constituire a acestora pe principiile de parteneriat – public - privat.

    Articolul 2. Noţiuni utilizate

    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:

    parcul industrial - reprezintă un teritoriu delimitat în care se desfăşoară activităţi
economice, de producţie industrială şi servicii, de valorificare a cercetărilor ştiinţifice şi/sau de
dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării
potenţialului uman şi material al regiunii;
    infrastructura tehnică şi de producere – reprezintă clădiri şi instalaţii, sisteme de
alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze,
alimentare cu apă, inclusiv pluvială, canalizare, căi de transport, iluminat public;
    investiţii în infrastructura tehnică şi de producere – reprezintă investiţii noi în activele
materiale pe termen lung, modernizări, dezvoltări, reparaţii capitale a obiectelor existente de
infrastructură tehnică şi de producere, precum şi, după caz, lucrări privind protecţia mediului,
amenajarea spaţiilor verzi adiacente parcului industrial;
    rezident al parcului industrial – agent economic, înregistrat conform prevederilor
legislaţiei în vigoare, care activează în cadrul parcului industrial în baza contractului încheiat
cu administraţia parcului şi legislaţiei în vigoare în vederea desfăşurării activităţilor de
producere sau de acordare a serviciilor în cadrul acestuia;
    administraţia parcului industrial – organ, constituit în conformitate cu prevederile
prezentei legi, cu statut de persoană juridică, care gestionează infrastructura tehnică şi de
producere a parcului industrial, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    investitor privat – investitorul autohton sau străin, cu statut de persoană juridică,
înregistrat în calitate de subiect al activităţii de antreprenoriat din Republica Moldova;
    proiect de parteneriat - public - privat – proiect investiţional, care se realizează integral
sau parţial cu resurse financiare proprii ale unui investitor privat sau cu resurse financiare
atrase de acesta, cu utilizarea diferitelor modele de cooperare şi asociere, în conformitate cu
legislaţia, în baza activelor ce aparţin organelor centrale de specialitate ale administraţiei
publice sau autorităţilor administraţiei publice locale.

    Articolul 3. Obiectivul de bază al constituirii parcurilor industriale
    (1) Parcurile industriale se constituie în scopul accelerării dezvoltării social-economice
a anumitor regiuni ale ţării prin:
    a) atragerea investiţiilor autohtone şi străine;
    b) implementarea tehnologiilor moderne şi inovaţionale;
    c) dezvoltarea businessului mic şi mijlociu;
    d) aplicarea unor practici avansate de management şi tehnologii;
    e) utilizarea mai eficientă a patrimoniului public;
    f) crearea locurilor de muncă.
    (2) În scopul realizării obiectivelor asumate, parcurilor industriale li se acordă condiţii
optime pentru desfăşurarea activităţii prin asigurarea de către stat, organele centrale de
specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale sau
investitorul privat, a infrastructurii tehnice şi de producere, precum şi acordarea serviciilor,
inclusiv publice.

   Articolul 4. Principiile şi condiţiile de constituire şi funcţionare a parcurilor
industriale

    (1) În cadrul constituirii şi funcţionării parcurilor industriale se vor respecta
următoarele principii:
    a) tratarea nediscriminatorie a rezidenţilor parcului, indiferent de volumul investiţiilor
şi ţara de origine a lor;
    b) neimplicarea în activităţile de producere şi de acordare a serviciilor ale rezidenţilor
parcului industrial;
    c) asigurarea condiţiilor egale privind accesul la servicii a rezidenţilor parcului
industrial;
    d) stimularea creării locurilor de muncă;
    e) dezvoltarea genurilor de activitate indicate în obiectivele de constituire a parcului
industrial.
    (2) Parcurile industriale pot fi constituite în baza activelor retrase, în conformitate cu
prevederile legislaţiei, de la întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, societăţile pe
acţiuni în care statul sau autoritatea administraţiei publice locale deţine cel puţin 75 la sută din
valorile mobiliare cu drept de vot (în continuare - societăţile pe acţiuni), precum şi pe teren
neocupat de imobil, ce aparţine statului sau autorităţilor administraţiei publice locale (în
continuare – teren neocupat de imobil).
    (3) Terenul parcului industrial, împreună cu clădirile şi infrastructura privind utilităţile
existente, la momentul constituirii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) terenul are acces la căile de transport şi infrastructura utilităţilor publice;
    b) este liber de orice sarcini;
    c) terenul are o suprafaţă minimă de 10 ha;
    d) nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare în instanţele judecătoreşti cu
privire la situaţia juridică;
    e) îndeplinesc condiţiile tehnice privind protecţia mediului.
    (4) Cerinţele prevăzute în alin. (3) al prezentului articol nu se răsfrîng asupra cazurilor
de constituire a parcurilor industriale pe teren neocupat de imobil, cu excepţia condiţiilor
prevăzute la literele b), c) şi d).
    (5) Terenul parcului industrial trebuie să fie utilizat în conformitate cu destinaţia
acestuia, fără utilizarea în alte scopuri.
    (6) În cazul alocării terenului proprietate publică pentru constituirea parcului industrial
în condiţiile prezentei legi, pe parcursul duratei de funcţionare a parcului, se interzice
privatizarea acestuia.
    (7) Parcurile industriale pot fi constituite la iniţiativa:
    a) organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice;
    b) autorităţilor administraţiei publice locale;
    c) agenţiilor de dezvoltare regională;
    d) întreprinderilor de stat şi municipale;
    e) societăţilor pe acţiuni în care statul sau autoritatea administraţiei publice locale
    deţine cel puţin 75 la sută din valorile mobiliare cu drept de vot.
    (8) La solicitarea privind constituirea parcului industrial trebuie să fie anexate
documentele care includ:
    a) scopurile constituirii, genurile activităţilor economice şi orientarea funcţională a
parcului industrial;
    b) studiul de fezabilitate privind oportunitatea constituirii parcului industrial;
    c) proiectul planului de amplasare a parcului, coordonat cu autorităţile
corespunzătoare ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi
administraţiei publice locale.
    (9) Studiul de fezabilitate privind oportunitatea constituirii parcului industrial va
conţine cel puţin:
    a) impactul constituirii parcului industrial asupra dezvoltării regiunii;
    b) temeiul şi modul de constituire a parcului industrial;
    c) delimitarea terenului şi configuraţia parcului industrial;
    d) descifrarea detaliată a stării infrastructurii tehnice şi de producere;
    e) caracteristica complexă a potenţialului social-economic al regiunii, inclusiv al
infrastructurilor de producere, comercială şi socială;
    f) mecanismul şi principiile de finanţare a constituirii şi funcţionării parcului
industrial şi infrastructurii tehnice şi de producere;
    g) fundamentarea etapelor şi termenelor de constituire a parcului industrial;
    h) volumul estimat al investiţiilor ce urmează a fi atras în parcul industrial, evaluarea
surselor şi a eficienţei acestora.

                  CAPITOLUL II
            CONSTITUIREA PARCURILOR INDUSTRIALE

   Articolul 5. Constituirea parcurilor industriale în baza întreprinderilor de stat,
întreprinderilor municipale şi terenului neocupat de imobil

    (1) Decizia de constituire a parcurilor industriale în baza activelor întreprinderilor de
stat, precum şi pe teren neocupat de imobil ce aparţine statului, se adoptă prin hotărîre de
Guvern.
    (2) În cazul constituirii parcurilor industriale în baza întreprinderilor municipale, pe
teren neocupat de imobil ce aparţine autorităţii administraţiei publice locale, decizia de
constituire a parcului industrial se adoptă de către Guvern, după aprobarea deciziei respective
de către consiliile raionale şi/sau locale.
    (3) Iniţiatorii constituirii parcului industrial – organele centrale de specialitate ale
administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile de stat sau
municipale, adresează Guvernului solicitare în vederea constituirii parcului industrial, cu
respectarea principiilor şi condiţiilor prevăzute în prezenta lege.
    (4) În caz de constituire a parcurilor industriale specificate în alin.(1) şi (2) ale
prezentului articol, Guvernul, prin intermediul autorităţilor subordonate, şi/sau autorităţile
administraţiei publice locale, vor delimita, după caz, terenurile pentru constituirea parcurilor
industriale, cu determinarea configuraţiei acestora în conformitate cu legislaţia.
    (5) În cazul constituirii parcurilor industriale pe terenul neocupat de imobil, Guvernul,
în condiţiile legii, va asigura executarea tuturor procedurilor legate de excluderea terenului din
circuitul agricol, inclusiv scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei
sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial se va efectua
conform legislaţiei în vigoare.

   Articolul 6. Constituirea parcurilor industriale în baza societăţilor pe acţiuni

   (1) Constituirea parcurilor industriale în baza societăţilor pe acţiuni, în condiţiile
prezentei legi, se efectuează la iniţiativa organelor centrale de specialitate ale administraţiei
publice şi autorităţilor administraţiei publice locale, societăţilor pe acţiuni, precum şi a
investitorilor privaţi.
    (2) Decizia de constituire a parcurilor industriale în baza activelor societăţilor pe
acţiuni se aprobă prin hotărîre de Guvern, în urma adoptării deciziei respective de către
adunarea generală a acţionarilor, în conformitate cu legislaţia.
    (3) În cazul acordului tuturor acţionarilor, exprimat prin adoptarea deciziei unanime în
cadrul adunării generale a acţionarilor societăţilor pe acţiuni, parcurile industriale pot fi
constituite şi în baza activelor ce aparţin acestora, inclusiv prin aplicarea proiectelor de
parteneriat - public - privat.
    (4) În cazul constituirii parcurilor industriale în baza activelor societăţilor pe acţiuni,
organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice
locale, după caz, vor asigura executarea tuturor procedurilor legate de reorganizare sau
restructurare a societăţilor pe acţiuni, în conformitate cu legislaţia.

                  CAPITOLUL III
          FINANŢAREA CONSTITUIRII PARCURILOR INDUSTRIALE

   Articolul 7. Finanţarea infrastructurii tehnice şi de producere a parcului
industrial

    (1) Finanţarea constituirii parcului industrial poate fi efectuată din contul mijloacelor
bugetului de stat, bugetelor autorităţilor administraţiei publice locale, fondurilor regionale de
dezvoltare, fondurilor donatorilor externi, întreprinderilor de stat, întreprinderilor municipale
sau societăţilor pe acţiuni, precum şi din contul investiţiilor private şi investiţiilor publice –
private, în cadrul proiectelor de parteneriat - public - privat, în conformitate cu legislaţia.
    (2) Finanţarea infrastructurii tehnice şi de producere a parcului industrial, care se
constituie pe terenul neocupat de imobil, poate fi efectuată în felul următor:
    a) finanţarea din contul bugetului de stat sau bugetelor unităţilor administrativ
teritoriale;
    b) finanţarea prin modalitatea de cofinanţare (bugetul de stat, bugetul autorităţilor
administraţiei publice locale, mijloacele donatorilor externi, mijloacele agenţiilor de
dezvoltare regională sau mijloacele agenţilor economici);
    c) finanţarea din contul unui agent economic, selectat în baza unui concurs în
conformitate cu legislaţia;
    d) combinaţia modalităţilor prevăzute la lit. a) – c).
    (3) Finanţarea infrastructurii tehnice şi de producere a parcului industrial, care se
constituie în baza unor active existente poate fi efectuată în felul următor:
    a) finanţarea integrală din contul întreprinderilor de stat, întreprinderilor municipale
sau societăţilor pe acţiuni, cu luarea în considerare şi a infrastructurii tehnice şi de producere
existente;
    b) finanţarea participativă din contul întreprinderii de stat sau societăţii pe acţiuni şi
din contul unui agent economic privat, prin aplicarea diferitelor proiecte de parteneriat –
public – privat prevăzute de legislaţie, inclusiv prin fondarea unor întreprinderi mixte.
    c) combinaţia modalităţilor prevăzute la lit. a) şi b).

   Articolul 8. Finanţarea infrastructurii tehnice şi de producere a parcului
industrial din contul bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ teritoriale

    (1) Statul participă, în măsura posibilităţilor, la finanţarea creării şi dezvoltării
infrastructurii parcului industrial prin alocarea în acest scop a mijloacelor de la bugetul de stat
beneficiarilor, care vor fi indicaţi în hotărîrea de Guvern privind constituirea fiecărui parc
industrial în parte.
    (2) Prezentarea, examinarea şi includerea propunerilor în bugetul de stat a mijloacelor
pentru scopurile indicate în articolul 3 se efectuează conform procedurilor stabilite de
legislaţia în vigoare.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale, la planificarea anuală a bugetelor
unităţilor administrativ teritoriale, vor prevedea mijloace destinate finanţării constituirii
parcurilor industriale.
    (4) Responsabilitatea pentru utilizarea raţională şi conform destinaţiei a mijloacelor
financiare alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele unităţilor administrativ teritoriale
pentru constituirea parcurilor industriale o poartă administraţia parcului, precum şi organele
centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, la
iniţiativa cărora se constituie parcul industrial.

   Articolul 9. Finanţarea infrastructurii tehnice şi de producere a parcului
industrial din contul asistenţei tehnice externe şi fondurilor de dezvoltare regională

    (1) Finanţarea constituirii infrastructurii tehnice şi de producere a parcului industrial
din contul asistenţei tehnice externe poate fi efectuată prin intermediul bugetului de stat,
bugetelor unităţilor administrativ teritoriale sau fondurilor de dezvoltare regională, conform
legislaţiei în vigoare.
    (2) Finanţarea constituirii infrastructurii tehnice şi de producere a parcului industrial
din contul surselor externe poate fi efectuată şi prin intermediul agenţiilor de dezvoltare
regională, care pot valorifica aceste surse de sine stătător, prin intermediul bugetelor unităţilor
administrativ teritoriale sau fondurilor de dezvoltare regională, pentru îndeplinirea scopurilor
prevăzute de prezenta lege.
    (3) Finanţarea constituirii infrastructurii tehnice şi de producere a parcurilor industriale
din contul fondurilor de dezvoltare regională se va efectua prin intermediul agenţiilor de
dezvoltare regională sau investitorilor privaţi, selectaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (4) Modul de participare a agenţiilor de dezvoltare regională la gestionarea
infrastructurii tehnice şi de producere a parcurilor industriale se stabileşte în conformitate cu
prezenta lege, hotărîrea de Guvern privind constituirea parcului industrial şi alte acte
normative.

   Articolul 10. Finanţarea infrastructurii tehnice şi de producere a parcului
industrial din contul investitorului privat

    (1) În cazul constituirii infrastructurii tehnice şi de producere a parcului industrial din
contul investitorului privat, Guvernul va asigura organizarea şi desfăşurarea concursului în
vederea selectării investitorului privat pentru finanţarea constituirii parcului industrial.
    (2) În hotărîrea privind selectarea investitorului privat, după caz, Guvernul va indica
condiţiile de participare a statului sau autorităţilor administraţiei publice locale şi investitorilor
privaţi în procesul de finanţare a parcului industrial, inclusiv condiţiile de asociere cu
investitorul privat, prin crearea întreprinderilor mixte cu capital public – privat.
    (3) În cazul finanţării constituirii infrastructurii tehnice şi de producere a parcurilor
industriale în condiţiile prezentului articol, Guvernul şi/sau autorităţile administraţiei publice
locale, pot participa la constituirea parcului industrial prin alocarea, în aceste scopuri, în
folosinţă investitorului privat a terenului proprietate publică, care corespunde cerinţelor
prezentei legi.
    (4) În cazul finanţării constituirii parcurilor industriale din contul mijloacelor
investitorului privat, pentru fiecare caz în parte, organele centrale de specialitate ale
administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, vor elabora şi prezenta spre
aprobare Guvernului caietul de sarcini, în care vor fi indicate toate condiţiile de organizare şi
desfăşurare a concursului de selectare a investitorului şi de participare a acestuia la finanţarea
constituirii parcului industrial.
    (5) Caietul de sarcini va cuprinde, în mod obligatoriu, modalitatea de constituire a
parcului industrial, cu descifrarea naturii aporturilor fiecărui participant la constituirea parcului
industrial sau întreprinderii mixte (organele centrale de specialitate ale administraţiei publice
şi autorităţile administraţiei publice locale, investitorul privat), inclusiv, după caz, şi modul de
creare a întreprinderii cu capital mixt public – privat, forma organizatorico-juridică a acesteia.
    (6) În cazul coparticipării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice
şi autorităţilor administraţiei publice locale în capitalul social al întreprinderii mixte cu capital
public – privat, la decizia Guvernului şi (sau) autorităţilor administraţiei publice locale, ca
aport al autorităţilor publice în capitalul social al întreprinderii în cauză, pot fi incluse
drepturile de folosinţă a terenului, alocat conform prevederilor alin.(3) al prezentului articol.
    (7) La decizia Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale, în capitalul
social al întreprinderii mixte pot fi incluse şi alte active publice necesare funcţionării parcului
industrial.
    (8) În cazul constituirii parcului industrial din contul investitorului privat, Guvernul, în
comun cu autorităţile administraţiei publice locale, poate decide în privinţa transmiterii în
concesiune investitorului privat a gestionării infrastructurii tehnice şi de producere, proprietate
publică, a parcului industrial şi serviciilor acordate rezidenţilor.

                  CAPITOLUL IV
             ADMINISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA
               PARCURILOR INDUSTRIALE

   Articolul 11. Administrarea parcului industrial constituit în baza activelor
proprietate publică

    (1) Pentru administrarea parcului industrial, constituit în baza activelor proprietate
publică, se instituie administraţia parcului industrial (în continuare – administraţie), cu statut
de persoană juridică, forma organizatorico – juridică a căreia poate fi întreprindere de stat,
societate pe acţiuni, sau întreprindere municipală, care îşi desfăşoară activitatea pe principii de
autofinanţare.
    (2) Administraţia este condusă de un administrator principal, desemnat în funcţie de
către Guvern, în bază de contract. Funcţiile, drepturile şi obligaţiile administratorului principal
sînt stabilite în contract, încheiat între acesta şi Ministerul Economiei şi Comerţului.
Administratorul principal poartă răspundere pentru activitatea Administraţiei.
    (3) În funcţie de modalitatea de constituire a parcului industrial, Guvernul sau
autorităţile administraţiei publice locale vor asigura transmiterea în folosinţă administraţiei
parcului industrial a terenului şi obiectelor de infrastructură tehnică şi de producere pe un
termen de cel mult 50 de ani.
    (4) Activitatea administraţiei este supusă unui audit anual, care se va efectua de către o
companie neafiliată, specializată şi autorizată în domeniu.
    (5) Principalele surse de venituri ale administraţiei sînt:
    a) venituri de la darea în locaţiune a terenurilor, obiectelor de infrastructură tehnică şi
de producere;
    b) plăţile ce constituie 0,1% din valoarea vînzărilor nete ale rezidenţilor parcului
industrial;
    c) plăţile şi taxele achitate pentru participarea la concursurile de obţinere a dreptului
de rezident al parcului industrial şi înregistrarea în calitate de rezident al acestuia;
    d) cotizaţiile benevole ale rezidenţilor parcului industrial pentru dezvoltarea
infrastructurii acestuia;
    e) alte venituri legate de exercitarea funcţiilor sale.
    (6) Toate taxele şi plăţile percepute de administraţia parcului industrial, constituit în
baza activelor publice, se adoptă de către Guvern, cu coordonarea prealabilă cu Ministerul
Economiei şi Comerţului, Ministerul Administraţiei Publice Locale şi autorităţile
administraţiei publice locale.
    (7) Administraţia îşi coordonează activitatea cu autorităţile administraţiei publice locale
în ce priveşte soluţionarea problemelor sociale, ecologice şi a celor care ţin de dezvoltarea
infrastructurii tehnice şi de producere a parcului industrial.
    (8) În conformitate cu legislaţia, administraţia determină modul de dare în locaţiune a
terenurilor, precum şi a clădirilor, construcţiilor şi fondurilor fixe care aparţin sau care sînt
transmise în folosinţă administraţiei. Drepturile şi obligaţiile administraţiei în domeniul
utilizării terenurilor sînt reglementate de legislaţia funciară.
    (9) În toate cazurile de dare în locaţiune a obiectelor specificate la alin.(8) al prezentului
articol, administraţia poate aplica coeficienţii de micşorare în valoare nu mai mică decît 30 la
sută din preţurile normative.
    (10) Administraţia nu are dreptul să intervină în activitatea economică a rezidenţilor
parcului industrial, dacă această activitate nu contravine legislaţiei şi contractului încheiat între
administraţie şi rezident.
    (11) Administraţia parcului industrial, administratorul principal şi alţi lucrători ai
administraţiei nu au dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător pe teritoriul parcului
industrial, precum şi să participe direct sau indirect la formarea capitalului social al
persoanelor juridice, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul parcului respectiv.
     (12) Administraţia efectuează, în modul stabilit, gestiunea contabilă şi statistică a
activităţii sale. Administratorul principal prezintă trimestrial Ministerului Economiei şi
Comerţului rapoarte privind activitatea desfăşurată în parcul industrial. Forma şi termenele de
prezentare a rapoartelor se stabilesc de către Guvern.
    Articolul 12. Drepturile şi obligaţiile Administraţiei parcului industrial

    (1) Administraţia are următoarele drepturi principale:
    a) coordonează activitatea de creare a infrastructurii de producere a parcului industrial;
    b) menţine în stare de lucru sistemele de aprovizionare cu electricitate, apă, canalizare
şi energie termică de pe teritoriul parcului industrial, ce reprezintă obiecte de uz comun ale
rezidenţilor;
    c) organizează concursuri de obţinere a dreptului de rezident al parcului industrial şi
înregistrează rezidenţii;
    d) asigură menţinerea în stare bună a construcţiilor din perimetrul parcului industrial,
dacă acestea sînt instalate;
    e) elaborează şi asigură realizarea programului de dezvoltare complexă a parcului
industrial, inclusiv de protecţie a mediului;
    f) controlează modul în care rezidenţii parcului industrial respectă contractele
    încheiate cu ea, precum şi legislaţia, normele şi regulile sanitaro-igienice;
    g) promovează imaginea parcului industrial.
    (2) Atribuţiile şi obligaţiile Administraţiei parcului industrial sînt următoarele:
    a) asigurarea utilităţilor şi serviciilor necesare activităţilor desfăşurate în parcul
industrial;
    b) asigurarea şi garantarea nediscriminatorie a dreptului de folosinţă asupra
infrastructurii şi utilităţilor, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarii acestora;
    c) repararea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea, după caz, a infrastructurii şi
utilităţilor de uz comun din interiorul parcului industrial;
    d) asigurarea accesului la utilizarea spaţiilor din parcul industrial destinate folosinţei
comune;
    e) asigurarea administrării spaţiilor şi clădirilor parcului industrial;
    f) gestionarea mijloacelor financiare proprii şi atrase în conformitate cu legislaţia;
    g) asigurarea selectării solicitărilor de admitere de noi agenţi economici în parcul
industrial;
    h) atragerea investitorilor pentru dezvoltarea activităţilor de producere şi servicii;
    i) elaborarea strategiei de funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;
    j) asigurarea sprijinului pentru dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale,
consultanţă pentru afaceri, consultanţă tehnologică;
    k) asigurarea relaţiilor de colaborare cu organele centrale de specialitate ale
administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale.


   Articolul 13. Administrarea parcului industrial constituit din contul investiţiilor
private şi pe principiile de parteneriat – public – privat
    (1) În cazul constituirii parcurilor industriale din contul investitorilor privaţi,
administrarea parcurilor se va efectua de către investitorul privat în conformitate cu
prevederile legislaţiei şi hotărîrii de Guvern privind constituirea parcului industrial.
    (2) În cazul finanţării constituirii parcului industrial cu coparticiparea investitorului
privat, administrarea parcului se va efectua de către întreprinderea mixtă cu capital public-
privat, creată cu respectarea prevederilor art.10 al prezentei legi. În acest caz, funcţiile şi
atribuţiile de administrare a parcului industrial, prevăzute de prezenta lege, vor fi executate de
către întreprinderea respectivă.
    (3) Administratorul întreprinderii specificate în alin. (2) al prezentului articol, va fi
numit cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (4) În cazul transmiterii în concesiune investitorului privat a gestionării infrastructurii
tehnice şi de producere a parcului industrial, administrarea acestuia se va efectua de către
investitorul privat, care va alege de sine stătător administratorul principal al parcului, în
corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (5) În toate cazurile, prevăzute de prezentul articol, drepturile şi obligaţiile de
administrare a parcului, executate de către investitorul privat sau întreprinderea mixtă cu
capital public – privat, vor corespunde cu drepturile şi obligaţiile prevăzute în art.12 al
prezentei legi.
    (6) În cazul administrării parcului industrial, conform prevederilor prezentului articol,
modul de stabilire a taxelor şi plăţilor percepute de la rezidenţi pentru activitatea în parcul
industrial, precum şi alte condiţii de activitate în cadrul acestuia vor fi stabilite în hotărîrea de
Guvern privind constituirea parcului industrial.

    Articolul 14. Selectarea rezidenţilor parcului industrial

    (1) Rezident al parcului industrial (în continuare – rezident), poate fi orice persoană
fizică sau juridică, înregistrată în calitate de subiect al activităţii de antreprenoriat din
Republica Moldova, în modul stabilit de legislaţie.
    (2) Condiţiile de selectare a rezidenţilor, precum şi criteriile de determinare a
cîştigătorilor la concursuri se stabilesc în hotărîrea de Guvern privind constituirea parcului
industrial.
    (3) Selectarea rezidenţilor şi proiectelor investiţionale, realizate în cadrul parcului
industrial, se efectuează în bază de concurs. Modul de desfăşurare a concursului se stabileşte
conform Regulamentului despre concursuri, aprobat de către Guvern.
    (4) Concursul se desfăşoară de către comisia specială, formată din reprezentanţii
Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Industriei şi Infrastructurii, Ministerului
Administraţiei Publice Locale şi autorităţilor administraţiei publice locale.
    (5) În cazul în care la teren sau obiect pretinde doar un subiect al activităţii de
întreprinzător, Comisia este în drept să ducă negocieri directe, luînd în considerare volumul şi
forma investiţiilor preconizate, precum şi tipul producţiei fabricate şi serviciilor prestate.
    (6) Persoana juridică sau fizică, care a obţinut dreptul să se înregistreze în calitate de
rezident, încheie cu Administraţia un contract privind desfăşurarea activităţii în parcul
industrial şi un contract de locaţiune a obiectelor de infrastructură tehnică şi de producere, care
se încheie pe o perioadă de cel mult 50 de ani.
    (7) În contractul privind desfăşurarea activităţii în parcul industrial trebuie să fie
indicate:
    a) genul activităţii;
    b) valoarea preconizată a investiţiilor, inclusiv celor capitale;
    c) drepturile şi obligaţiunile rezidentului şi administraţiei parcului industrial;
    d) mărimea plăţilor pentru utilizarea infrastructurii tehnice şi de producere şi
serviciilor oferite de administraţie;
    e) responsabilitatea părţilor pentru încălcarea prevederilor contractului;
    f) obligativitatea de a desfăşura activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) alte chestiuni ce nu contravin prevederilor legislaţiei şi acordului părţilor.
    (8) Se interzice desfăşurarea activităţii de întreprinzător în parcul industrial, precum şi
utilizarea infrastructurii tehnice şi de producere şi a teritoriului parcului industrial fără
înregistrarea în calitate de rezident.

    Articolul 15. Durata activităţii parcului industrial

   (1) Parcul industrial se constituie pe un termen de cel mult 50 de ani, cu posibila
prelungire a activităţii acestuia.
   (2) Procedura prelungirii duratei activităţii parcului industrial este identică cu
procedura de creare a parcului industrial.

    Articolul 16. Încetarea activităţii parcului industrial

   (1) Activitatea parcului industrial încetează în următoarele cazuri:
   a) expirarea termenului de funcţionare a parcului industrial;
   b) dacă activitatea parcului industrial contravine legislaţiei în vigoare sau intereselor
economice ale Republicii Moldova.
   (2) Decizia despre încetarea activităţii parcului industrial se aprobă de către Guvern,
conform legislaţiei în vigoare.

    Articolul 17. Stimularea activităţii parcurilor industriale

    (1) În procesul constituirii şi funcţionării parcurilor industriale statul şi autorităţile
administraţiei publice locale vor asigura:
    a) oferirea terenului pentru crearea parcului industrial pe teren neocupat de imobil;
    b) transmiterea în folosinţă a terenului Administraţiei parcului industrial;
    c) crearea infrastructurii de producere necesare pentru desfăşurarea activităţilor de
întreprinzător în cadrul parcului industrial;
    d) dreptul prioritar de procurare a terenurilor aflate în locaţiunea rezidenţilor după
încetarea activităţii acestuia în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    e) excluderea din circuitul agricol a terenurilor oferite pentru constituirea
parcurilor industriale cu asumarea recuperării cheltuielilor legate de această procedură.

                   CAPITOLUL V
              DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

    Articolul 18. Guvernul, în termen de 3 luni, va aproba Regulamentul despre modul de
desfăşurare a concursului privind selectarea rezidenţilor şi proiectelor investiţionale, realizate
în cadrul parcului industrial.    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
                    Notă informativă
                la proiectul de Lege cu privire la
                   parcurile industriale


   Proiectul dat a fost elaborat în conformitate cu planul de acţiuni privind realizarea
Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1288 din 9.11.2006.
   Necesitatea elaborării acestui proiect de lege este condiţionată de importanţa continuării
reformelor structurale, precum şi perfecţionării structurii economiei naţionale prin axarea pe
„economie inteligentă şi inovaţională” în vederea asigurării amplasării unor activităţi de
producere cu valoare adăugată înaltă.
   Parcurile industriale se creează în scopul utilizării mai eficiente a patrimoniului de stat,
precum şi a potenţialului industrial şi productiv existent, şi atragerii investiţiilor în unele
regiuni ale ţării.
   Parcul industrial este teritoriul, dezvoltarea infrastructurii de producţie a căruia este
finanţată de către stat, în scopul atragerii investiţiilor şi dezvoltării producţiei industriale.
   Principiile de bază ale funcţionării parcurilor industriale sînt următoarele:
   asigurarea de către stat a condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii de producţie,
prin crearea infrastructurii (reţelelor inginereşti, terenurilor, suprafeţelor de producţie şi
depozitare) şi darea în folosinţă (locaţiune) a acesteia rezidenţilor;
   oferirea rezidenţilor de către compania gestionară a serviciilor comunale şi altor servicii,
legate de utilizarea infrastructurii de producţie a parcului industrial.
   Parcurile industriale pot fi create în baza întreprinderilor municipale (de stat) aparte,
precum şi pe teren liber (greenfield).
   Iniţiatorii creării parcului industrial pot fi conducătorii organelor locale ale administraţiei
publice, organelor ramurale ale administraţiei publice centrale, întreprinderilor de stat, care
propun ofertele respective.
   Pentru finanţarea creării şi dezvoltării infrastructurii parcurilor industriale în bugetul de
stat se prevede un articol aparte pentru fiecare an de gestiune.
   Proiectul de lege, de asemenea, stabileşte modul şi condiţiile de creare şi activitate a
parcurilor industriale.
   Apariţia în Republica Moldova a parcurilor industriale va permite crearea structurilor
economice de mare eficacitate, tipice pentru economia ţărilor dezvoltate.
   Proiectul de lege actual a fost modificat şi definitivat în baza avizelor prezentate de către
instituţiile de resort.

        Viceministru              Viorel MELNIC

								
To top