Prijava teme_PPS_02 by liuhongmei

VIEWS: 20 PAGES: 5

									                                      2/0                            UNIVERZA V MARIBORU
                         Fakulteta za organizacijske vede
Prijava teme:
"PROJEKT PROIZVODNEGA SISTEMA"


PREDLAGAN NASLOV PRAKTIKUMA:

    Analiza sistema planiranja in terminiranja


PREDLAGANO PODJETJE ALI USTANOVA:

    Sistemska tehnika d.o.o.NOSILEC PREDMETA: red. prof.dr. Drago VUK

PREDLAGANI
MENTOR:              dr.Matjaž Roblek
ASISTENT:            asist. Matjaž Maletič, univ. dipl. org., dipl. inž. les.
ŠTUDIJSKO LETO:      2008/2009
NAČIN ŠTUDIJA:       redni/izredni
LETNIK:              četrti
PROGRAM              UNI
SMER:                Organizacija in management delovnih sistemov
KRAJ ŠTUDIJA:        "Kranj / Ljubljana"

SKUPINA:             2

ČLANI SKUPINE:       "Andreja Novak", "andreja.novak@st-ravne.si", "040615855"
                     "Polonca Noč", "polona.noc@gmail.com", "031443220"
                     "Damir Rabak ", "rabakd@volja.net", "031847430"                                                            V “Kranju, november, 2008"
                                           2/1


 VSEBINA PRIJAVE TEME:

1. Naziv in glavne karakteristike podjetja (ustanove) in opis proizvodnje
   (temeljnega procesa), ki v njem poteka
   Sistemska tehnika d.o.o. spada s trenutno 253 zaposlenimi med večja podjetja
   kovinsko predelovalne industrije v Sloveniji. Pogoji poslovanja družbe so se v letu
   2006 zaradi prekinitve kontinuitete proizvodnje oklepnih kolesnih vozil korenito
   spremenili.
   S 1.1.2008 je zaradi tega prišlo do delitve na dve podjetji: Sistemska tehnika, d.o.o. in
   Sistemska tehnika Armas, d.o.o..
   Produkte Sistemske tehnike d.o.o. delimo na naslednje produktne skupine :
       1. Valji in valjčnice
           sendzimir valji (volumsko kaljeni valji) različnih tipov v širokem dimenzijskem
            obsegu od premera 20 mm do premera 350 mm in max. dolžine 2.700 mm.
            Valji so izdelani iz visoko legiranih orodnih jekel izdelanih po postopkih EAF +
            VAD, ESR in prašnate metalurgije.
           površinsko kaljeni valji dimenzij od premera 60 mm do premera 830 mm in
            max. dolžine 7.000 mm za potrebe črne in barvne metalurgije.
           transportne valjčnice
           valjčnice za različne transportne sisteme v vročih in hladnih valjarnah,
            kovačnicah, adjustažah in drugih obratih, kjer tehnološki procesi zahtevajo
            ustrezno logistiko.
       2. Sistemska oprema
           metalurška oprema za tehnološke procese v kovačnicah, jeklarnah ter vročih
            in hladnih valjarnah.
           sistemska oprema za potrebe različnih sistemov tehnološke, procesne in
            transportne opreme.
           hidravlične škarje za razrez gredic v toplem (kontiliv) in škarje za razrez
            pločevine v hladnem (izdelane z ročičnimi mehanizmi na hidravlični pogon)
           sestavni deli tehnoloških linij (avtomatizirani sklopi in sestavni deli tehnoloških
            linij kot so kontrolne mize, obračalniki pločevine in stroji za izdelovanje
            varjenih cevi).
           sestavni deli za energetiko (velika ohišja črpalk za nuklearne elektrarne; to so
            obdelani odlitki velikih dimenzij, namenjeni visokozahtevnim tehnološkim
            sklopom industrijske energetike).
       3. Komponente in rezervni deli
           navijalci / odvijalci za valjarne
           ohišja ležajev do premera 4000mm, prvenstveno za potrebe vročih in hladnih
            valjarn
           hidravlični cilindri in deli
           ekstruzijska orodja (recipienti, stiskalni in potisni bati, vmesne in delovne
            puše, plašči recipientov)
           podsklopi in deli metalurških linij
           rezervni deli za različna področja metalurške opreme (jeklarne, valjarne,
            kovačnice, energetske in transportne naprave)
           deli strojev in naprav
           deli za železnice (lokomotivske osi, železniška kolesa)
       4. Storitve toplotne obdelave
           izvajamo storitve toplotne obdelave vseh vrst jekel kot so:
                                          2/2


           volumska toplotna obdelava jekel: žarjenje za odpravo napetosti, mehko
            žarjenje, difuzijsko žarjenje, normalizacijo, gašenje, poboljšanje (kaljenje in
            popuščanje) in
         površinsko kemična in površinsko toplotna obdelava jekel: cementiranje,
            plamensko kaljenje in indukcijsko kaljenje;
 Storitve toplotne obdelave vršimo v zračni in zaščitni atmosferi kot tudi v solnih kopelih.

       5. Storitve laboratorijev
  V okviru Sistemske tehnike delujejo trije laboratoriji :
        laboratorij za neporušitvene preiskave,
        kalibracijski laboratorij ter
        preskusni laboratorij in laboratorij za koordinatno merilno tehniko

  Glavne dejavnosti podjetja Sistemska tehnika Armas d.o.o. pa so razvoj, montaža,
  servisiranje in trženje oklepnih kolesnih vozil, opreme in druge vojaške opreme.

2. Naziv in opis problema, ki ga namerava skupina obdelati
   Čeprav smo v podjetju leta 2007 v že uveden nov ERP (Enterprise resource planning)
   sistem Perftech.LARGO sami integrirali izpopolnjen modul, ki naj bi v celoti
   zadovoljeval potrebe na področju planiranja in terminiranja neserijske proizvodnje,
   tako da med uporabo upošteva kombinacijo vseh možnih vhodnih parametrov oz.
   informacij s strani planerja in omogoča pravilen pristop cepljenja operacij delovnih
   nalogov, katerih izdelava traja več kot eno delovno izmeno, opažamo, da sam
   programski modul ne zadostuje za obvladovanje procesa planiranja.
   Opaženi problemi:
         ne koristijo se statistike podatkov predhodnega planiranja (proizvodnja je
            individualna) in ne vodijo se statistike o najpogostejših vzrokih zastojev na
            posameznih delovnih mestih
         planira se predvsem izkustveno, vendar brez uporabe izkustvene krivulje. Z
            uporabo katere od metod planiranja bi lahko optimirali proizvodne procese
            predvsem pri izdelkih, ki postajajo kontinuiran del proizvodnje (valji).
         nastaja problem (ne)planiranja, dejansko se izvaja bolj sledenje proizvodnji
            kot pa planiranje in terminiranje, čeprav so na razpolago vsa orodja. Pred
            potrebno odpremo (tik pred zdajci) ostaja preveč odprtih nalog, na začetku pa
            se dela prepočasi
         čeprav obstajajo orodja, ostaja metodologija planiranja enaka kot pred več
            leti - sistem se ob povečevanju proizvodnje in raznolikosti proizvodnega
            programa ne obvladuje več.

3. Predvidena pot k rešitvi
   V praktikumu bomo izdelali posnetek dejanskega stanja in zajeli relevantne podatke.
   Izdelali bomo analizo vzrokov in posledic problema. Izdelali bomo predlog rešitve.

4. Podatki, ki so potrebni za reševanje problema:
     kje bo skupina dobila podatke (če že obstajajo)
   Podatke bomo dobili s posnetkom stanja in iz dokumentacije, ki je na razpolago v
   podjetju.

    ocena zanesljivosti dobljenih podatkov
  Podatki bodo imeli visoko zanesljivost, saj bodo ugotovljeni iz dejanskega stanja v
  podjetju.
                                        2/3


     kateri podatki manjkajo, kako bo skupina pridobila manjkajoče podatke
    Vsi podatki so dosegljivi, potrebno jih bo pridobiti v podjetju iz sistema
    Perfect.LARGO. Usmeritve k iskanju rešitve problema bomo poiskali iz ustrezne
    literature.

     predvidene metode za obdelavo podatkov
  Izdelana bo »makro« analiza, kjer bodo ugotovljeni gradniki sistema in odvisnost med
  njimi po načinu vzrok-posledica

5. Predvidene omejitve problema in predvidene rešitve
   Morebitno nesodelovanje odgovornih v podjetju za planiranje in terminiranje
   proizvodnje. Nepriripravljenost za uvedbo rešitve, prezasedenost potrebnih resursov
   za podajanje informacij (časovna omejitev).

6. Predviden način vrednotenja uspešnosti rešitve problema
   Uspešnost rešitve problema bomo lahko ovrednotili po uvedbi novega sistema
   planiranja v podjetje – če bo podjetje rešitev implementiralo v svoj sistem.

7. Terminski plan dela pri izdelavi praktikuma
                                                            Prevalje, Zg.Gorje, Koper,
                                                                       Andreja Novak
                                                                         Polonca Noč
                                                                         Damir Rabak
                         2/4OCENA PRIMERNOSTI TEME
(izpolni mentor)
                                    datum, kraj

                               podpis mentorja:

								
To top