Prijava teme_PPS_02

Document Sample
Prijava teme_PPS_02 Powered By Docstoc
					                   2/0              UNIVERZA V MARIBORU
             Fakulteta za organizacijske vede
Prijava teme:
"PROJEKT PROIZVODNEGA SISTEMA"


PREDLAGAN NASLOV PRAKTIKUMA:

  Analiza sistema planiranja in terminiranja


PREDLAGANO PODJETJE ALI USTANOVA:

  Sistemska tehnika d.o.o.NOSILEC PREDMETA: red. prof.dr. Drago VUK

PREDLAGANI
MENTOR:       dr.Matjaž Roblek
ASISTENT:      asist. Matjaž Maletič, univ. dipl. org., dipl. inž. les.
ŠTUDIJSKO LETO:   2008/2009
NAČIN ŠTUDIJA:    redni/izredni
LETNIK:       četrti
PROGRAM       UNI
SMER:        Organizacija in management delovnih sistemov
KRAJ ŠTUDIJA:    "Kranj / Ljubljana"

SKUPINA:       2

ČLANI SKUPINE:    "Andreja Novak", "andreja.novak@st-ravne.si", "040615855"
           "Polonca Noč", "polona.noc@gmail.com", "031443220"
           "Damir Rabak ", "rabakd@volja.net", "031847430"                              V “Kranju, november, 2008"
                      2/1


 VSEBINA PRIJAVE TEME:

1. Naziv in glavne karakteristike podjetja (ustanove) in opis proizvodnje
  (temeljnega procesa), ki v njem poteka
  Sistemska tehnika d.o.o. spada s trenutno 253 zaposlenimi med večja podjetja
  kovinsko predelovalne industrije v Sloveniji. Pogoji poslovanja družbe so se v letu
  2006 zaradi prekinitve kontinuitete proizvodnje oklepnih kolesnih vozil korenito
  spremenili.
  S 1.1.2008 je zaradi tega prišlo do delitve na dve podjetji: Sistemska tehnika, d.o.o. in
  Sistemska tehnika Armas, d.o.o..
  Produkte Sistemske tehnike d.o.o. delimo na naslednje produktne skupine :
    1. Valji in valjčnice
      sendzimir valji (volumsko kaljeni valji) različnih tipov v širokem dimenzijskem
      obsegu od premera 20 mm do premera 350 mm in max. dolžine 2.700 mm.
      Valji so izdelani iz visoko legiranih orodnih jekel izdelanih po postopkih EAF +
      VAD, ESR in prašnate metalurgije.
      površinsko kaljeni valji dimenzij od premera 60 mm do premera 830 mm in
      max. dolžine 7.000 mm za potrebe črne in barvne metalurgije.
      transportne valjčnice
      valjčnice za različne transportne sisteme v vročih in hladnih valjarnah,
      kovačnicah, adjustažah in drugih obratih, kjer tehnološki procesi zahtevajo
      ustrezno logistiko.
    2. Sistemska oprema
      metalurška oprema za tehnološke procese v kovačnicah, jeklarnah ter vročih
      in hladnih valjarnah.
      sistemska oprema za potrebe različnih sistemov tehnološke, procesne in
      transportne opreme.
      hidravlične škarje za razrez gredic v toplem (kontiliv) in škarje za razrez
      pločevine v hladnem (izdelane z ročičnimi mehanizmi na hidravlični pogon)
      sestavni deli tehnoloških linij (avtomatizirani sklopi in sestavni deli tehnoloških
      linij kot so kontrolne mize, obračalniki pločevine in stroji za izdelovanje
      varjenih cevi).
      sestavni deli za energetiko (velika ohišja črpalk za nuklearne elektrarne; to so
      obdelani odlitki velikih dimenzij, namenjeni visokozahtevnim tehnološkim
      sklopom industrijske energetike).
    3. Komponente in rezervni deli
      navijalci / odvijalci za valjarne
      ohišja ležajev do premera 4000mm, prvenstveno za potrebe vročih in hladnih
      valjarn
      hidravlični cilindri in deli
      ekstruzijska orodja (recipienti, stiskalni in potisni bati, vmesne in delovne
      puše, plašči recipientov)
      podsklopi in deli metalurških linij
      rezervni deli za različna področja metalurške opreme (jeklarne, valjarne,
      kovačnice, energetske in transportne naprave)
      deli strojev in naprav
      deli za železnice (lokomotivske osi, železniška kolesa)
    4. Storitve toplotne obdelave
      izvajamo storitve toplotne obdelave vseh vrst jekel kot so:
                     2/2


      volumska toplotna obdelava jekel: žarjenje za odpravo napetosti, mehko
      žarjenje, difuzijsko žarjenje, normalizacijo, gašenje, poboljšanje (kaljenje in
      popuščanje) in
     površinsko kemična in površinsko toplotna obdelava jekel: cementiranje,
      plamensko kaljenje in indukcijsko kaljenje;
 Storitve toplotne obdelave vršimo v zračni in zaščitni atmosferi kot tudi v solnih kopelih.

    5. Storitve laboratorijev
 V okviru Sistemske tehnike delujejo trije laboratoriji :
     laboratorij za neporušitvene preiskave,
     kalibracijski laboratorij ter
     preskusni laboratorij in laboratorij za koordinatno merilno tehniko

 Glavne dejavnosti podjetja Sistemska tehnika Armas d.o.o. pa so razvoj, montaža,
 servisiranje in trženje oklepnih kolesnih vozil, opreme in druge vojaške opreme.

2. Naziv in opis problema, ki ga namerava skupina obdelati
  Čeprav smo v podjetju leta 2007 v že uveden nov ERP (Enterprise resource planning)
  sistem Perftech.LARGO sami integrirali izpopolnjen modul, ki naj bi v celoti
  zadovoljeval potrebe na področju planiranja in terminiranja neserijske proizvodnje,
  tako da med uporabo upošteva kombinacijo vseh možnih vhodnih parametrov oz.
  informacij s strani planerja in omogoča pravilen pristop cepljenja operacij delovnih
  nalogov, katerih izdelava traja več kot eno delovno izmeno, opažamo, da sam
  programski modul ne zadostuje za obvladovanje procesa planiranja.
  Opaženi problemi:
     ne koristijo se statistike podatkov predhodnega planiranja (proizvodnja je
      individualna) in ne vodijo se statistike o najpogostejših vzrokih zastojev na
      posameznih delovnih mestih
     planira se predvsem izkustveno, vendar brez uporabe izkustvene krivulje. Z
      uporabo katere od metod planiranja bi lahko optimirali proizvodne procese
      predvsem pri izdelkih, ki postajajo kontinuiran del proizvodnje (valji).
     nastaja problem (ne)planiranja, dejansko se izvaja bolj sledenje proizvodnji
      kot pa planiranje in terminiranje, čeprav so na razpolago vsa orodja. Pred
      potrebno odpremo (tik pred zdajci) ostaja preveč odprtih nalog, na začetku pa
      se dela prepočasi
     čeprav obstajajo orodja, ostaja metodologija planiranja enaka kot pred več
      leti - sistem se ob povečevanju proizvodnje in raznolikosti proizvodnega
      programa ne obvladuje več.

3. Predvidena pot k rešitvi
  V praktikumu bomo izdelali posnetek dejanskega stanja in zajeli relevantne podatke.
  Izdelali bomo analizo vzrokov in posledic problema. Izdelali bomo predlog rešitve.

4. Podatki, ki so potrebni za reševanje problema:
   kje bo skupina dobila podatke (če že obstajajo)
  Podatke bomo dobili s posnetkom stanja in iz dokumentacije, ki je na razpolago v
  podjetju.

   ocena zanesljivosti dobljenih podatkov
 Podatki bodo imeli visoko zanesljivost, saj bodo ugotovljeni iz dejanskega stanja v
 podjetju.
                    2/3


   kateri podatki manjkajo, kako bo skupina pridobila manjkajoče podatke
  Vsi podatki so dosegljivi, potrebno jih bo pridobiti v podjetju iz sistema
  Perfect.LARGO. Usmeritve k iskanju rešitve problema bomo poiskali iz ustrezne
  literature.

   predvidene metode za obdelavo podatkov
 Izdelana bo »makro« analiza, kjer bodo ugotovljeni gradniki sistema in odvisnost med
 njimi po načinu vzrok-posledica

5. Predvidene omejitve problema in predvidene rešitve
  Morebitno nesodelovanje odgovornih v podjetju za planiranje in terminiranje
  proizvodnje. Nepriripravljenost za uvedbo rešitve, prezasedenost potrebnih resursov
  za podajanje informacij (časovna omejitev).

6. Predviden način vrednotenja uspešnosti rešitve problema
  Uspešnost rešitve problema bomo lahko ovrednotili po uvedbi novega sistema
  planiranja v podjetje – če bo podjetje rešitev implementiralo v svoj sistem.

7. Terminski plan dela pri izdelavi praktikuma
                              Prevalje, Zg.Gorje, Koper,
                                    Andreja Novak
                                     Polonca Noč
                                     Damir Rabak
             2/4OCENA PRIMERNOSTI TEME
(izpolni mentor)
                  datum, kraj

                podpis mentorja:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:8/15/2011
language:Slovenian
pages:5