Docstoc

Deel I

Document Sample
Deel I Powered By Docstoc
					Deel I              3e concept dd 080206Wijkontwikkelingsplan Landweert
                             1
Inhoud

Hoofdstuk 1 ........................................................................................................................ 4


 1. Gebiedsspecifieke inbreng partners ................................................................................. 4


   1.1   Wijkplatform Landweert ........................................................................................ 4
   1.2   Wonen Venray ..................................................................................................... 5
   1.3   Synthese ............................................................................................................. 6
   1.4   Politie ................................................................................................................. 7


Hoofdstuk 2 ........................................................................................................................ 7


   2.1   Inleiding .............................................................................................................. 7
   2.2   Beschrijving plangebied ......................................................................................... 7
   2.3   Analyse van het gebied ......................................................................................... 8
   2.3.1. Functionele structuur……………………………………………………………………………………………………………8
   2.3.2 Verkeersstructuur ................................................................................................ 11
   2.3.3 Ruimtelijke structuur ........................................................................................... 14
   2.4   Economische pijler ............................................................................................... 19
   2.5   Sociaal/maatschappelijke pijler ............................................................................. 19
   2.5.1 Woonklimaat ....................................................................................................... 20
   2.5.2 Sociaal klimaat .................................................................................................... 21
   2.6   Résumé .............................................................................................................. 23


Hoofdstuk 3 Integrale visie


  3.1    Inleiding............................................................................................................24
  3.2    Integrale visie....................................................................................................24
  3.2.1   Doel.................................................................................................................24
  3.2.2   Visie.................................................................................................................24
  3.3    Strategische visie...............................................................................................28
  3.3.1   Venray is levendig..............................................................................................28
  3.3.2   Venray zorgt voor elkaar……………………………………………………………………………….………………….28
  3.3.3   Venray voorziet in alle woonwensen…………………………………………………………….………………….29


Deel II    Uitvoeringsprogramma………………………………………………………………………………………………………30
                                                                    2
Lijst van afkortingen


C.B.S.         Centraal Bureau voor de Statistiek
G.R.P.         Gemeentelijk Rioleringsplan
J.O.P.         Jongeren Ontmoetingsplaats
R.W.S.         Rijks Waterstaat
V.V.V.P.        Venrays Verkeers- en Vervoersplan
W.V.          Wonen Venray
W.O.Z.         Wet Onroerende Zaakbelasting
                               3
Hoofdstuk 1
1. Gebiedsspecifieke inbreng partners


1.1   Wijkplatform Landweert
Op 24 mei 2007 is de officiële oprichtingsakte van het wijkplatform Landweert bij de notaris
gepasseerd.
Het wijkplatform is een vertegenwoordiging van de ca 6.700 bewoners van de wijk Landweert die
tot doel heeft de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Leefbaarheid betekent veiligheid,
saamhorigheid in een wijk die er schoon, groen en verzorgd uitziet.
Het wijkplatform bestaat uit bewoners van de wijk die samen met gemeente, politie, en andere
(sociale) partners voor de wijk willen werken.
Het wijkplatform is op 22 augustus 2007 officieel gepresenteerd door wethouder Najja aan de
bewoners van de wijk Landweert.


Doelstelling wijkplatform
Het Wijkplatform streeft naar een goede communicatie met de bewoners van de wijk. Uit
onderzoek is gebleken dat betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk niet erg groot is. Het
wijkplatform wil deze betrokkenheid vergroten. De gemeente heeft toegezegd dat het Wijkplatform
in een vroegtijdig stadium geïnformeerd zal worden over plannen in onze wijk. Wij willen samen
met de bewoners de plannen die in hun woonomgeving aan de orde komen bekijken met als doel
hierop invloed uit te oefenen.
Het Wijkplatform wil in samenwerking met gemeente, politie, Wonen Venray, Synthese en andere
sociale partners de leefbaarheid verbeteren.


Initiatief van wijkbewoners
Wijkbewoners kunnen met allerlei zaken terecht bij het Wijkplatform. Ingebrachte initiatieven en
ideeën worden in het Wijkplatform besproken. De indieners worden geïnformeerd over de afloop.
In dit verband moet opgemerkt worden dat wijkbewoners zich nog niet voldoende bewust zijn wat
voor mogelijkheden het Wijkplatform samen met de gemeente heeft om bepaalde zaken te
realiseren.


Waar is het Wijkplatform niet voor
Het wijkplatform is niet voor kleine problemen, zoals als een losliggende stoeptegel, aantreffen van
vuilnis op een plaats waar het niet hoort, een burenprobleem of geluidsoverlast. Deze horen
rechtstreeks gemeld te worden bij de instantie waar het thuishoort (gemeente, politie,
woningstichting, Synthese).


Plannen in de wijk die op dit moment spelen
Momenteel zijn er een viertal projecten in de wijk in ontwikkeling.
Het gaat om:
                                                  4
  1. De ontwikkeling van het voormalige circusterrein aan het Christoffelkruid. Wonen Venray
    ontwikkelt een plan voor de bouw van appartementen en eengezinswoningen zowel in het
    koop als (sociale) huursegment
  2. De ontwikkeling van een woningbouwproject op de locatie waar nu het tennispark
    gevestigd is.
  3. De bouw van drie zorgwoningen op de hoek Honingklaver/Herik op het terrein van
    „boerderij van Mill‟ .
  4. De uitbreiding van de parkeerplaats aan de Pastinaak. Het gaat hier om verwijdering van
    de aarden wal waardoor de parkeergelegenheid vergroot kan worden.
Het Wijkplatform wil bij deze ontwikkelingen actief betrokken worden. Daarnaast is het
Wijkplatform van mening dat omwonenden tijdig geïnformeerd moeten worden zodat de
mogelijkheid bestaat hier nog invloed op uit te kunnen oefenen.


Voor de wijk Landweert is de volgende spreuk bedacht:


    “Als het leven in Landweert u lief is,
    Werk dan mee aan een veilig, leefbaar, schoon, groen en verzorgd Landweert.
    In het belang van ons allemaal”
1.2  Wonen Venray

Aantal woningen:
Wonen Venray verhuurt in Landweert 737 woningen, onderverdeeld in:
      381 eengezinswoningen met minimaal 3 slaapkamers. De huurprijzen zijn divers, maar
      liggen grofweg tussen € 400,-- en € 500,-- en liggen daarmee onder de
      aftoppingsgrens in het kader van de huurtoeslag.
      103 grondgebonden seniorenwoningen, waarvan het grootste deel met 1 slaapkamer.
      137 eengezinswoningen met minimaal 2 slaapkamers.
      116 woningen in gestapelde bouw zonder lift.


Nieuwe ontwikkelingen
De planvoorbereiding voor nieuwbouw op het circusterrein is in volle gang. Op dit terrein wil
Wonen Venray huurappartementen realiseren. Naast de gestapelde bouw worden er ook
grondgebonden huur- en koopwoningen gebouwd. De huur van de appartementen zal overwegend
onder de aftoppingsgrens blijven voor een- en tweepersoons huishoudens. Het definitieve
woningbouwprogramma is nog niet vastgesteld. De gewenste integratie van bijzondere
woonvormen ten behoeve van bijzondere doelgroepen is van de baan. De zorgaanbieder heeft zich
uit dit project teruggetrokken. Aan de oostkant komt het voormalige tennispark beschikbaar voor
woningbouw. Het betreft hier een particulier initiatief. Daarnaast heeft een zorgaanbieder plannen
in voorbereiding voor de bouw van drie zorgwoningen aan de Herik. Dit plan ondervindt veel
weerstand en bezwaren uit buurt.
                                                 5
Partners in de wijk
Wonen Venray werkte in de afgelopen jaren veel samen met de bewonerscommissie Landweert. In
de toekomst wil de corporatie graag samenwerken met het nieuwe Wijkplatform Landweert. Wonen
Venray is proactief in de ondersteuning van initiatieven vanuit de wijk die bijdragen aan onderlinge
contacten (ontmoeten) en leefbaarheid. Op basis van deze visie worden afspraken gemaakt over
de rollen en bijdragen van alle deelnemers. Daarnaast werkt Wonen Venray samen met de politie
Synthese en andere maatschappelijke partners aan het voorkomen en aanpakken van
overlastsituaties. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het onderhoud van groen en
behoud van een schone en veilige woonomgeving.


Sociaal beheer


Netwerk
Landweert is een wijk met kansen. De meeste bewoners kunnen zich goed redden en hebben de
kennis en vaardigheden om ideeën samen met anderen om te zetten in daden. Wonen Venray kan
in dit verband de actieve bewoners en wijkpartners leren kennen. Op basis van deze contacten
kan de corporatie daar waar gewenst samenwerken en ondersteuning bieden aan initiatieven
vanuit de buurt.


Wonen Venray vindt dat in de komende jaren intensief aandacht besteed moet worden aan het
bewonersnetwerk, de positie en woningbehoefte van de senioren in de wijk, toezicht op anonieme
woonmilieus en het wijkcentrum.1.3  Synthese
Voor gebiedsspecifiek beleid sluit Stichting Synthese aan bij de keuzes die vanuit Gebiedsgericht
Werken worden gemaakt. Daarnaast is het algemeen beleid van toepassing op de wijk Landweert.
Voor de inhoud van dit algemeen beleid wordt verwezen naar Deel I.


Naast algemeen beleid heeft Synthese in beeld gebracht wat de welzijnsinstelling concreet
realiseert in Landweert.
      Maatschappelijk werk:
      . schoolmaatschappelijk werk. De betreffende functionaris houdt spreekuur op de
      basisscholen
      . cliëntsystemen
      Opbouwwerk:
      In Landweert specifiek gericht op:
      . bevordering participatie wijkbewoners en wijkorganisaties
      . ondersteuning van het Wijkplatform en uituitwerken en uitvoeren van activiteiten
      zoals deze zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van hetwijkontwikkelingsplan.
      . vraaggerichte ondersteuning van organisaties en bewonersinitiatieven
      . onderzoek onder bewoners naar behoefte m.b.t. activiteiten en voorzieningen in het
      wijkcentrum, wijkinfopunt
      . IBOR
                                                  6
      .coordinatie/interne afstemming van inzet werksoorten Synthese in Landweert
      Jeugd- en jongerenwerk
      Inzet door:
      . straathoekwerk, vindplaatsgericht in Landweert op basisschool de Vlaswei, Jop,
      skatebaan en bij het winkelcentrum
      Jeug- en jongerenwerk wat betreft de organisatie van twee sporttoernooien voor 12
      jarigen en jonger.1.4  Politie
Wat de politie betreft is het algemeen beleid van toepassing op de wijk Landweert. Voor de inhoud
van dit algemeen beleid wordt verwezen naar Deel I.
Hoofdstuk 2 Analyse
2.1  Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een analyse van de wijk Landweert. Informatie is daarvoor aangeleverd door
het Wijkplatform Landweert, Gemeente, Synthese, Wonen Venray en Politie. In paragraaf 2.3.
wordt ingezoomd op het plangebied waarbij een analyse van de ruimtelijke pijler, waarin de
ruimtelijke-, verkeers- en functionele structuur centraal staan. In paragraaf 2.4 wordt een
analyse gegeven van de economische pijler waarbij ingezoomd wordt op de economische structuur
en de beroepsbevolking
In paragraaf 2.5 komt de sociaal maatschappelijke pijler aan bod. Hierin komen woonklimaat,
sociaal klimaat en het voorzieningenniveau aan de orde.
2.2  Beschrijving plangebied
Landweert is een woonwijk met ca 2.500 woningen. De wijk is gebouwd in de jaren ‟80 en ‟90 van
de vorige eeuw. Landweert heeft nog twee locaties waar woningbouw gerealiseerd wordt. Het gaat
hier om het circusterrein aan de westkant van de wijk en het tennispark aan de oostzijde van de
wijk. Wanneer de woningbouwplannen op deze locaties zijn gerealiseerd, is de wijk afgerond.
De wijk wordt omsloten door de Stationsweg, A 73, bedrijventerrein ‟Keizersveld‟ en Nieuwe
Maasheseweg.
Deze indeling komt overeen met de CBS-indeling van de Venrayse wijken.
                                                 7
2.3  Ruimtelijke pijler

2.3.1 Functionele structuur


Algemeen
Landweert wordt vooral gekenmerkt door de woonfunctie in het zuidelijk deel en het
bedrijventerrein Keizersveld in het noordelijk deel. Deze analyse is gericht op de woonwijk
Landweert.
Landweert is een naoorlogse woonwijk met ruim 2.500 woningen, vooral gebouwd in de jaren ‟80
en ‟90 van de vorige eeuw. Een uitzondering hierop vormt het oude lint naar Oostrum, de
Stationsweg. In de wijk wonen ca 6.700 inwoners; hiermee is Landweert de grootste wijk van
Venray. Er wonen relatief veel gezinnen in de wijk.
In de jaren „80 van de vorige eeuw is begonnen met de aanleg van de wijk, van west naar oost.
Begonnen is met het gedeelte grenzend aan de Oostsingel/Stationsweg (zuidwesthoek). In die
periode werden relatief grootschalige woningcomplexen gebouwd. Vanwege de instorting van de
woningmarkt stokte dat proces eind jaren „80. In die periode is besloten om de oorspronkelijke                                                 8
woningbouwbestemming in het noordelijke deel (Keizersveld) een bedrijvenbestemming te geven.
In de jaren „90 is de wijk verder uitgebreid naar het noorden en oosten tot aan de snelweg.


Dienstverlening
Langs de Stationsweg is in een monumentaal pand een aantal adviesbureaus gevestigd op gebied
van commerciële- en financiële dienstverlening. In de wijk zelf zijn deze functies niet of nauwelijks
aanwezig. Als ze er al zijn dan zijn dit aan huis gebonden activiteiten.


Werk/bedrijvigheid
Het aangrenzende bedrijventerrein Keizersveld is pas in de jaren „90 van de vorige eeuw
ontwikkeld. Een deel van het bedrijventerrein is nog niet uitgegeven en ligt nog braak. Veel van de
aanwezige bedrijven op Keizersveld zijn automobielbedrijven annex garagebedrijven. Daarnaast
staan er enkele bedrijfsverzamelgebouwen.
In de woonwijk Landweert is hier en daar sprake van aan huisgebonden bedrijfjes/kantoren.
Langs de Stationsweg bevindt zich een garagebedrijf. Omdat een gedeelte van het bedrijfspand
leeg staat en er een braakliggend terrein aan grenst heeft dit deel van de wijk een rommelige
uitstraling.


Horeca
De wijk Landweert heeft een zeer beperkt aanbod aan horecagelegenheden. Aan de Stationsweg
staat café „Halfweg‟ , in het winkelcentrum is aangrenzend aan de sporthal een cafetaria gevestigd.


Maatschappelijke functies
In de wijk Landweert liggen drie basisscholen: waarvan twee katholieke scholen en één openbare
school. De openbare basisschool „de Landweert‟ en de katholieke school „de Vlaswei‟ liggen naast
elkaar aan de Boterbloem. De katholieke basisschool „de Kruudwis‟ ligt aan de Klaproos. Aan de
Rozemarijn is het basisonderwijs gevestigd in zogenaamde „schoolwoningen‟. Dit schoolgebouw ziet
eruit als een tweetal twee-onder-een-kap woningen en kan op termijn (bij afnemende
leerlingenaantallen) gemakkelijk worden omgezet naar reguliere woningen. De drie basisscholen
hebben een typische wijkfunctie. In Landweert zijn nog geen plannen voor een Brede School. Wel
wordt binnen het reguliere basisonderwijs in de wijk extra geïnvesteerd m.b.t. de aanpak en
begeleiding van jongeren met problemen.


In het centrum van de wijk is een kleinschalig winkelcentrum gevestigd gericht op het doen van
dagelijkse boodschappen. Het winkelcentrum heeft een supermarkt, slijterij, bakkerij, een kapsalon
en een snackbar.


In de wijk is geen zorgsteunpunt of huisartsenpraktijk gevestigd. Dit vanwege het feit dat in de
nabij gelegen wijk Antoniusveld een uitgebreid en goed geoutilleerd gezondheidscentrum is
gevestigd (o.a. een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapeutenpraktijk, diëtiste en een
consultatiebureau). Dit gezondheidscentrum ligt op loopafstand van de wijk Landweert.
In het wijkcentrum ‟t Stekske‟ is peuterspeelzaal „de Blokkendoos‟ gevestigd.
In de wijk staat geen kerk.
                                                  9
Sport en recreatie
In de wijk is aan de Kruidenlaan, nabij het winkelcentrum, sporthal „de Weert‟ gelegen. Aan de
oostzijde van de wijk ligt het tennispark Landweert. Dit wordt binnenkort verplaatst naar een
locatie aan de Bosweg. De vrijkomende locatie van het huidige tennispark zal voor woningbouw
geschikt gemaakt worden.


Wonen
De woningvoorraad in Landweert bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen. Aan de
Bolderik, Akelei, Honingklaver en Lupine staat een aantal appartementencomplexen. Tweederde
van de woningen behoort tot het koopsegment, eenderde van de woningen behoort tot het
(sociale) huursegment.
Een klein deel van de huurwoningen staat onopvallend in kleine blokjes tussen de koopwoningen.
Het grootste deel van de huurwoningen staat in clusters bijeen in het zuidelijke deel van de wijk.
Tussen de clusters huurwoningen liggen consequent clusters identieke koopwoningen. Het aandeel
individuele woningen op particuliere kavels is heel beperkt. De architectuur van de woningen is
tijdgebonden en gevarieerd door vele hoekverspringingen. Door de aanwezigheid van de
voortuinen heeft de wijk ondanks de hoge bebouwingsdichtheid, voldoende groen en licht.
In Landweert hebben de woningen een gemiddelde kavelgrootte van 225m2 per woning. Dit is na
Brukske (196m2) het laagste gemiddelde van alle Venrayse wijken.
De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in Landweert is € 193.306. Dit is na Brukske
(€ 149.541,--) en Venray-west (€ 176.417,--) de laagste WOZ-waarde in Venray.


De wijk Landweert laat zich opdelen in vier deelgebieden: ten westen en ten oosten van het groene
middengebied en ten zuiden en ten noorden van de Kruidenlaan. De vier deelgebieden worden
hieronder kort beschreven:


1. Het zuidwestelijk deel tussen Oostsingel, Stationsweg, Christoffelkruid en Kruidenlaan.
 Dit is het oudste deel van de wijk Landweert . Hier staan veel rijtjeswoningen en verspreid
 enkele appartementcomplexen. Het zijn vooral huurwoningen. Het gebied kenmerkt zich door
 een concentratie van het groen aan de achterkant van de woningen; dit deel van Landweert is
 afgelopen jaar heringericht (bestrating, afkoppeling riolering en openbaar groen).


2. Het noordwestelijk deel tussen Christoffelkruid, Nieuwe Maasheseweg, Hertekruid, Fluitekruid en
 Kruidenlaan. De woningbouw in dit gebied is redelijk compact. Er staan veel twee onder een
 kapwoningen en rijtjeswoningen. Ten zuiden van het groene gebied is de wijk iets ruimer van
 opzet doordat er veel vrijstaande woningen staan..


3. Het zuidoostelijk deel tussen het groene middengebied, Kruidenlaan en in „t verlengde de
  Rosmolenbaan, de snelweg en de Stationsweg.
  Dit deelgebied kenmerkt zich door de gemengde bebouwing met rijtjeswoningen, vrijstaande
 woningen en twee onder een kapwoningen. De ruimtelijke opbouw is wat diffuus door de vele
 hofjes en bochtige wegenstructuur, maar er is veel groen aanwezig en er zijn veel
 speelvoorzieningen in dit deelgebied.
                                                   10
4. Het noordoostelijk deel, ten noorden van de Kruidenlaan en ten oosten van Fluitekruid en
 Hertekruid. Dit deel van Landweert heeft een overzichtelijke en grootschalige structuur. De
 woningvoorraad bestaat vooral uit twee onder een kapwoningen en vrijstaande woningen.
 Centraal aan het Penningkruid liggen patiowoningen. Dit deelgebied heeft een ruime, groene
 uitstraling.


Zorg
Landweert heeft een beperkt aanbod van woningen voor senioren en er is een zeer beperkt
zorgaanbod in de wijk. In de wijk staan nauwelijks nultreden woningen of levensloopbestendige
woningen (bijv. de patiowoningen aan het Penningkruid). Inmiddels kent de wijk drie generaties.
De oudste generatie, die weliswaar nog niet in grote getale is vertegenwoordigd in Landweert,
komt de komende jaren voor de keuze te staan om hun huidige (koop)woning te verlaten en te
kiezen voor een levensloopbestendige- of een zorgwoning. Deze generatie heeft in de wijk weinig
keuze. Er is een zeer beperkt aanbod van woningen voor senioren. Daarvoor moeten ze nu
mogelijkheden buiten de wijk zoeken. Een deel van de woningen die de woningstichting gaat
bouwen op het circusterrein zijn een aanvulling op het aanbod voor ouderen. Dit aanbod biedt
ouderen de mogelijkheid in Landweert door te stromen naar een geschikte woning. Nu gaat de
voorkeur van deze categorie gaat nu uit naar een senioren/zorgwoning in het centrum van Venray.
De wijk heeft geen zorgsteunpunt. Nu de Zorggroep Nood-Limburg zich heeft terug getrokken uit
het project op het Circusterrein is het vestigen van zorgsteunpunt op korte termijn niet aan de
orde.


2.3.2  Verkeersstructuur


Wegenstructuur voor autoverkeer
De wijk Landweert ligt in het noordoosten van de kern van Venray. De verkeersontsluiting
geschiedt via de Nieuwe Maasheseweg aan de westkant en de Stationsweg aan de zuidzijde. De
genoemde wegen zijn aangewezen als respectievelijk gebiedsontsluitingsweg en
wijkontsluitingsweg. Als dragers van de binnenwijkse verkeerstructuur zijn de Klaproos, de
Kruidenlaan, de Sleutelbloem en het Christoffelkruid aangewezen als wijkontsluitingsweg.
Gebiedsontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen zijn beide verkeerswegen. De eerstgenoemde
heeft vrijliggende fietspaden, de tweede fietsstroken. Op beide typen wegen is de
maximumsnelheid 50 km/h. In het uitvoeringsprogramma van de “Visie Wegenstructuur ca”is een
project opgenomen om de betreffende wegen daadwerkelijk vorm te geven als
wijkontsluitingswegen.


De Nieuwe Maasheseweg is onderdeel van de hoofdwegenstructuur van Venray en biedt ontsluiting
naar de A73 in het noorden en de rest van de bebouwde kom in zuidwestelijke richting. De
Stationsweg is ondersteunend aan de hoofdwegenstructuur en heeft voor Landweert een betekenis
in de interne ontsluiting naar de andere Venrayse woonwijken, Oostrum en het treinstation.


Alle andere wegen binnen Landweert zijn aangewezen als erftoegangsweg waar een maximum
snelheid van 30km/h zou moeten gelden. Ten noorden van het Christoffelkruid is dit reeds
uitgevoerd. Op de Akelei en Bolderik wordt dit begin 2008 ingevoerd. Voor de overige wegen zal dit
in de toekomst ook worden ingevoerd. Invoering kan geleidelijk maar ook in één project.
                                                 11
Door de overwegende woonfunctie in Landweert is er sprake van een expliciet spitspatroon in het
verkeer hetgeen niet leidt tot verkeersopstoppingen.


Parkeren
Landweert is grotendeels gebouwd in de jaren ‟80 en ‟90 van de vorige eeuw. Het aantal
parkeerplaatsen is gebaseerd op het autobezit uit die tijd. Alle vrijstaande woningen en
tweekappers hebben een parkeerplaats op het eigen erf. Het aantal openbare parkeerplaatsen in
deze wijk is beperkter van aard. Toch valt de parkeerproblematiek in deze wijk mee. Veel auto‟s
worden geparkeerd op de loopstrook waarbij de weg vrij blijft.


In het midden van de wijk is een winkelcentrum met supermarkt, sporthal en andere
voorzieningen. Op bepaalde tijdstippen kan het op deze locatie druk zijn. Dit levert af en toe
parkeerproblemen op. Bewoners en bezoekers ervaren dit als een gebrek aan voldoende
parkeerplaatsen en zien er graag extra plaatsen aan toegevoegd.
In Landweert is geen betaald parkeren en/of vergunning parkeren.


Openbaar vervoer
Na de wijziging van de dienstregeling in maart 2007 heeft Landweert met een halte aan de
Klaproos/Kruidenlaan en aan de Sleutelbloem een directe busverbinding naar het centrum, het
ziekenhuis, Merselo, Oostrum en het treinstation. Over de Stationsweg rijdt een buslijn naar Horst
a/d Maas. Bij het treinstation in Oostrum kan worden overgestapt op de trein naar Nijmegen en
Venlo en op de buslijnen naar Horst a/d Maas, Venlo en Helmond. Het is voor de bewoners van de
wijk ook mogelijk om gebruik te maken van de regiotaxi.


Langzaam verkeer
Landweert heeft een aparte fietsroute die delen van de wijk met elkaar verbindt. Tevens is er een
fietstunnel onder de Oostsingel, die Landweert verbindt met het centrum van Venray. De
fietsroute door de wijk heeft een vervolg richting Antoniusveld en Brukske. Op de wegen aan de
rand van Landweert zijn vrijliggende fietspaden aangelegd.


De grootste verkeersproblemen
In Landweert zijn geen noemenswaardige verkeersproblemen. Een aandachtspunt is de
parkeerdrukte bij het winkelcentrum op piekmomenten in de week. Verder wordt aandacht
gevraagd voor de gewenste inrichting van de wijkontsluitingswegen door en langs de wijk, de
Stationsweg en in de omgeving van de basisscholen.


Gevolgen uitwerkingsplannen VVVP
Voor Landweert heeft de recente heroriëntatie op het verkeers- en vervoersbeleid de volgende
gevolgen:
  -  inrichten van de wijkontsluitingswegen door de wijk conform standaardprofielen
    (wegbreedte, fietsstroken en voorrangssituaties);
  -  herinrichten van de Stationsweg tot wijkontsluitingsweg, aanbrengen van enkele
    kruispuntplateaus en opheffen van voorrangskruisingen en het aanpassen van de
    wegbreedte;
                                                 12
  -  inrichten van het verblijfsgebied conform de standaardprofdielen in combinatie met de
    invoering van 30 km/h-zones en ondersteunende maatregelen;
  -  aanbrengen van schoolzones in de omgeving van de scholen;
  -  verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes;
Het tijdstip van de maatregelen is niet precies aan te geven. Veel van de genoemde maatregelen
zullen waar mogelijk met het regulier onderhoud worden gecombineerd. Voor de Stationsweg, het
herinrichten van de wijkontsluitingswegen binnen de wijk en het aanwijzen als 30km/h zones zullen
waarschijnlijk aparte budgetten noodzakelijk zijn.


Bedrijvenpark Keizersveld


Wegenstructuur voor autoverkeer
Het bedrijventerrein Keizersveld is gelegen tussen de wijk Landweert, Nieuwe Maasheseweg en de
A 73. Keizersveld is te bereiken vanaf de Maasheseweg via de toegangswegen Keizersveld Noord
en Keizersveld zuid.
De wegenstructuur van het bedrijventerrein Keizersveld is aangesloten op de Maasheseweg. De
aansluiting van Keizersveld-zuid op de Nieuwe Maasheseweg wordt eveneens gebruikt door de
bewoners van Landweert.
Alle wegen in Keizersveld zijn aangewezen als bedrijventoegangsweg. Deze wegen behoren tot het
verblijfsgebied en kennen derhalve een maximum snelheid van 30km/h. Met de wegbreedte wordt
echter rekening gehouden met vrachtverkeer, dit in tegenstelling tot de erftoegangswegen in de
woonomgeving.


Parkeren
Keizersveld is vooral een kantoren- en autopark. Parkeren van werknemers is op grond van de
gemeentelijke beleidsregels op eigen terrein geregeld. Uitgaande van een goede afstemming van
het parkeeraanbod op de parkeerbehoefte zijn voor deze terreinen op voorhand geen structurele
problemen te verwachten.

Bedrijvenbeveiliging

Vanwege de collectieve beveiliging wordt bezien of het mogelijk is het bedrijventerrein in de
nachtelijke uren voor verkeer af te sluiten met een zogenaamde „gecontroleerde toegang‟. Dit
houdt in dat op de toegangswegen het in- en uitgaande verkeer wordt gecontroleerd opdat bij
incidenten daders kunnen worden achterhaald. Uiteraard gaat van een dergelijke toegangscontrole
ook een preventieve werking uit. Hiertegen is geen bezwaar omdat de wegen in Keizersveld geen
onderdeel zijn van de (hoofd)wegenstructuur van Venray. Deze toegangscontrole
mag niet gelden voor de verbinding Landweert via de Sleutelbloem naar de Nieuwe Maasheseweg.


Bewegwijzering
De bewegwijzering voor bezoekers en leveranciers is als gevolg van de niet altijd even duidelijke
huisnummer problematisch. Men weet het bedrijventerrein Keizersveld meestal goed te vinden
maar minder goed een specifiek adres. In de “Visie wegenstructuur ca”is gesteld dat het zinvol is
geïntegreerde bewegwijzering voor het bedrijventerrein in te voeren in combinatie met een goede
perceelsnummering op de terreinen zelf. Dit vraag echter goede voorbereiding en coördinatie om
een sluitende en duurzame opzet te bewerkstellingen.
                                                  13
2.3.3  Ruimtelijke structuur


Gebied ten opzichte van de omgeving:
De wijk Landweert ligt aan de noordoost kant van het centrum van Venray, buiten de singels. Aan
de noordzijde grenst Landweert aan het bedrijventerrein Keizersveld en Smakterheide. Aan de
oostzijde grenst de wijk aan de A73. Aan de zuidzijde ligt de Stationsweg met aangrenzend de
wijken Antoniusveld (inclusief Servaashof). Aan de westzijde grenst de wijk deels aan de
Oostsingel, deels aan de Nieuwe Maasheseweg. Door de barrièrewerking van de snelweg is de
relatie met het buitengebied aan de oostzijde gering.
Singelvisie
Ten behoeve van een versterking van de herkenbaarheid en
identiteit van de singelstructuur is een singelvisie opgesteld. Bij
de herontwikkeling van het circusterrein
is de singelvisie meegenomen in de planvorming. Uitgangspunt
bij de versterking van de herkenbaarheid en identiteit van de
singels is het versterken van de
karakteristiek van de dorpse linten versus de stedelijke
singels. De singels zelf kunnen een stedelijke
ontwikkelingsband gaan vormen met stedelijke
functies als herkenbare elementen op strategische plekken.
Voor de Oostsingel betekent dit het volgende:
Vrijwel de gehele Oostsingel heeft aan beide zijde een
bomenrij welke gehandhaafd moet blijven en waarnodig
aan te vullen. De Nieuwe Maasheseweg is een belangrijke
ontsluitingsweg naar het centrum. Aan de buitenzijde ligt het
circusterrein dat ontwikkeld kan worden. Met behulp van
zichtlijnen kan op informele wijze richting
gegeven worden aan de locatie en haar omgeving.
Uitgangspunt is woningbouw met een oriëntatie op de
Nieuwe Maasheseweg en de rotonde. In schaal en
maat moet aangesloten worden op de verschillende
aanliggende structuren.


Ruimtelijke structuur en samenhang
De woonwijk Landweert is voornamelijk gebouwd in de
tachtig- en negentiger jaren van de vorige eeuw.
De wijk wordt begrensd door de gebiedsontsluitingsweg
Nieuwe Maasheseweg, de wijkontsluitingsweg de
Stationsweg en door twee relatief nieuwe functies
namelijk de A73 en bedrijventerrein Keizersveld.
De vier entreepunten van de wijk zijn relatief besloten.
Het zijn geen echte „poorten‟ en niet duidelijk herkenbaar                                                14
door bijvoorbeeld bijzondere bebouwing of markant groen.


Een belangrijk structurerend element in de wijk is
het groene middengebied met het fietspad
Hertekruid/Fluitenkruid. Deze groene zone verbindt
Keizersveld met Brukske.
Naast deze groene zone is het moeilijk om een duidelijke structuur te
herkennen. De wijkontsluitingswegen Sleutelbloem, Christoffelkruid, Kruidenlaan en Klaproos
hebben dan wel een iets breder profiel maar door het bochtige verloop van de „standaard‟
woningbouw langs deze wegen vallen ze niet op. Met uitzondering van de laatste fase (het
noordelijk deel) is sprake van een ondoorzichtige structuur met veel bochten en grote gebieden
van hetzelfde. Ook komen deze gebieden steenachtig over omdat het groen met name aan de
achterkant van de woningen is geconcentreerd. De onduidelijke structuur wordt versterkt doordat
(met uitzondering van de noordoostelijke hoek) sprake is van identieke architectuur/karakteristiek
van het overgrote deel van de woningen. Er zijn in de wijk weinig herkenningspunten of bijzondere
plekken die de variatie in beeldvorming of identiteit versterken. Ook de inrichting van het openbare
gebied draagt niet bij aan het streven naar herkenbaarheid. Het accent van de inrichting is meer
gericht op het verkeerskarakter dan op het verblijfskarakter. De bijzondere gebouwen dragen ook
niet bij aan het verhogen van de herkenbaarheid. Het centraal gelegen winkelcentrum
(supermarkt), wijkgebouw ‟t Stekske‟, sporthal „de Weert‟ en parkeerterrein hebben daarin een
beperkte functie. Het buurtcentrum ligt centraal maar mist qua opzet de ruimtelijke uitstraling om
echt als oriëntatiepunt ter dienen. Ook het parkeerterrein heeft geen pleinvorm.
Bij de opzet van de wijk is een kans gemist door bestaande elementen te verwijderen (slopen van
bestaande bebouwing en rooien van groen). De randen vormen hierop een uitzondering. Met name
langs Keizersveld en de A73 is sprake van een lagere bebouwingsdichtheid. Aan deze randen staan
hoofdzakelijk vrijstaande woningen.


Architectonische en stedenbouwkundige karakteristiek
Venray wordt gekenmerkt door de combinatie van stedelijke en dorpse sferen. Dit heeft te maken
met de groei van Venray van dorp naar een stad van ruim 27.000 inwoners in Venray-kom. In de
wijk Landweert is met name sprake van complexmatig opgezette grondgebonden woningen. Als
zodanig is het een typische woonwijk uit de jaren ‟80 en ‟90 met lage bebouwing, veelal met
kappen en een diversiteit aan baksteencultuur. Door deze opzet en het aanwezige groen is er niet
echt sprake van een stedelijke sfeer, maar door de kwantiteit en het complexmatige karakter van
de woningbouw is er ook niet direct sprake van een dorpse sfeer. Langs het historische lint, de
Stationsweg, is nog wel de kleinschalige, dorpse uitstraling herkenbaar.
Kenmerkend voor de wijk zijn de groene randzones die de woonbuurt afschermen . De centrale
groenzone met de langzaam verkeersroute vanaf de Stationsweg tot aan Rozemarijn, snijdt de
Kruidenlaan nabij het wijkcentrum. Opvallend zijn de incidentele (groen) pleinvormen tussen de
bebouwing die zorgen voor een opwaardering van de belevingswaarde in de toch overwegend
dichtbebouwde wijk.


Monumenten en beeldbepalende panden
                                                  15
In de wijk Landweert staan weinig gebouwen met een monumentale waarde. Langs het oude lint
aan de Stationsweg zijn twee woningen aangemerkt als gemeentelijk monument. Daarnaast staan
aan dezelfde weg enkele woningen met een karakteristieke uitstraling (geen monumentenstatus).


Groenstructuur en openbare ruimte
Landweert is rijk aan gevarieerd groen. Maar juist het structureel groen maakt een enigszins
versnipperde indruk. Het beheer heeft te kampen met een te grote soortenrijkdom en te dicht
opeen geplante bomen. De wijk heeft veel groene speelplekken ingeklemd tussen achtertuinen van
woningen, met weinig toezicht en sociale controle.
Doelstellingen voor de groenstructuur in de wijk zijn:
       In samenhang met het van oorsprong aanwezig landschappelijk groen, dient het
       structurele groen versterkt te worden.
       De Kruidenlaan en Sleutelbloem versterken als groene hoofdwegen.
       De langzaamverkeersroutes door de wijk vormen een goed aanknopingspunt voor het
       versterken van het structureel groen. Vanuit beheer kunnen deze routes met
       bijbehorend groengebied omgevormd worden tot een integrale, duurzame parkzone.
       Daarbij moet wel een afweging gemaakt worden tussen natuurlijk groen en sociale
       veiligheid.
       De groene zone langs de A73 is een belangrijke recreatieve, ecologische route die ook
       als zodanig beheerd wordt. Deze zone loopt door in het aangrenzende bedrijventerrein
       Keizersveld.
       De sierheesters komen het best tot hun recht in de woonbuurten- en straten.
       Terugbrengen van de soortenrijkdom met name in de heesterbeplantingen.
       Ruimte scheppen binnen de bestaande bomenstructuur.
       Herinrichting van pleintjes en groenstroken aan de achterzijde van de woningen in
       samenwerking met de woningstichting en bewoners.


Milieu
> Bedrijfsactiviteiten
 Keizersveld:
     In het gebied Landweert is het bedrijventerrein Keizersveld gelegen. Omdat bij het ontwerp
     van het gebied rekening is gehouden met inwaartse zonering (lichte bedrijvigheid aan de
     randen van de woonwijk en zwaardere categorieën op grotere afstand) is er sprake van
     een juist evenwicht. Omdat een beperkt aantal percelen aan de randen van de
     woongebieden nog niet is uitgegeven, (en uitgifte mogelijk moeizaam is) dient er voor te
     worden gewaakt dat deze inwaartse zonering gewaarborgd blijft, oftewel evenwichtig
     omgegaan wordt met vrijstelling van bestemmingsplanvoorschriften.


 Smakterheide:
     Voornoemde inwaardse zonering is niet toegepast in de nabijheid van Smakterheide. Dit
     heeft tot gevolg dat woningen zijn gelegen in de directe nabijheid van het gedeelte van
     Smakterheide waar (relatief) zware bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn (b.v. Inalfa). Met name
     woningen aan De Ranonkel hebben in het verleden veel hinder ondervonden van
     bedrijfsactiviteiten van Smakterheide. Door wijziging in bedrijfsvoering van Inalfa zijn deze
     problemen thans opgelost. De vestiging van relatief milieubelastende activiteiten is echter
                                                  16
    mogelijk, hetgeen op termijn wederom tot overlast kan leiden. Smakterheide is een
    gezoneerd industrieterrein op grond van het gestelde in de Wet geluidhinder. Dit vanwege
    de mogelijkheid om op een beperkt deel van dit terrein “grote lawaaimakers” te vestigen.
    De percelen die hiervoor zijn aangewezen zijn geheel uitgegeven aan andere
    bedrijfscategorieën. Hierdoor is de behoefte aan zonering komen te vervallen waardoor
    deze mogelijk op termijn kan vervallen. Op dit moment vindt een discussie en onderzoek
    plaats naar de mogelijkheden hiertoe, inclusief voor- en nadelen van beëindiging van deze
    zonering.


> Geluid
    In 2006 zijn een aantal signalen ontvangen over geluidsoverlast veroorzaakt door de A73.
    Naar aanleiding hiervan is akoestisch onderzoek verricht naar de feitelijke geluidsbelasting
    op dit moment en de geluidsbelasting over 10 jaar. Uit de resultaten hiervan blijkt, dat
    dat een aantal woningen een geluidsbelasting vanwege de A73 ondervinden die hoger ligt
    dan de wettelijke grenswaarde. Omdat er echter geen juridische mogelijkheden zijn om
    aanvullende akoestische maatregelen bij de wegbeheerder (RWS) af te dwingen, zullen
    vooralsnog geen maatregelen worden getroffen. Medio 2007 heeft hierover een
    briefwisseling met RWS plaatsgevonden. Mogelijk wordt op (langere) termijn de Wet
    geluidhinder op dit punt aangepast waardoor er dan wellicht wel juridische argumenten zijn
    om akoestische maatregelen af te dwingen. Hierover heerst momenteel echter nog zeer
    veel onduidelijkheid. Parallel aan het bovenstaande speelt de beoogde verplaatsing van
    tennispark Landweert en woningbouw op dit terrein. De ligging in de directe nabijheid van
    de A73 is hierbij een nadrukkelijk aandachtspunt.


> Luchtkwaliteit:
    Luchtkwaliteit is een aandachtspunt. Uit onderzoeken in het kader van in de directe
    omgeving van andere wijken gelegen ruimtelijke plannen is de verwachting dat de normen
    uit het Besluit luchtkwaliteit voor een deel van Landweert licht worden overschreden voor
    wat betreft fijn stof en NO2. De overschrijdingen worden veroorzaakt door wegverkeer ten
    gevolge van de A73 (en mogelijk Stationsweg). Omdat sprake is van een bestaande
    situatie is er juridisch gezien geen aanleiding voor nader onderzoek naar dit aspect.
    Overigens dient te worden opgemerkt dat dergelijke overschrijdingen nabij relatief drukke
    wegen in een groot deel van Nederland plaatsvinden.


> Water
    Het gebied Landweert vormt riooltechnisch geen eigen bemalingsgebied, maar is
    verbonden met het centrum en Keizersveld. Het rioolwater stroomt via rioolbuizen naar
    de rioolzuivering op industrieterrein Smakterheide. Er bevindt zich een riooloverstort aan
    de Rosmolenbaan nabij het viaduct over de A73.
    Uit de meldingenregistratie en eigen waarneming blijkt dat er geringe
    rioolwateroverlast voorkomt in de wijk. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (G.R.P.) zijn
    geen specifieke maatregelen opgenomen die deze overlast in de toekomst verhelpen. Wel
    wordt er de komende jaren gekeken naar afkoppelingsmogelijkheden tijdens wegonderhoud
    in de wijk.
                                                  17
    In Landweert zijn de komende jaren nauwelijks rioolwerkzaamheden gepland. Op het
    programma staat het afkoppelen van de Bolderik en omliggende woonstraten. Tijdens de
    uitvoering van alle werken in de openbare ruimte zal er gekeken worden naar de
    mogelijkheden om meteen de openbare ruimte af te koppelen van de riolering en het
    regenwater te infiltreren in de ondergrond.


      Bodem
    Bij het maken van beleidsmatige keuzes bij de (her)ontwikkeling van Landweert
    verdient het aanbeveling rekening te houden met de milieuhygiënische
    bodemkwaliteit.
      Verdachte locaties
    In Landweert komen enkele locaties voor waarbij verwacht wordt dat de
    bodemkwaliteit directe risico‟s vormt voor het gebruik.


      Uitvoering grondverzet
    Naast de A73 zijn (plaatselijk) aarden wallen aangebracht. Bij hergebruik van deze grond is
    waarschijnlijk het besluit Bodemkwaliteit van toepassing.


    Conclusie
    Binnen de zone Landweert komen in de bovengrond door het langdurig gebruik van de
    bodem licht verhoogde gehalten voor met polycyclische aromatische koolwaterstoffen en
    minerale olie. Deze gehalten vormen geen risico voor het meest kritische gebruik van de
    bodem in de vorm van wonen met (moes)tuin. In de zone Keizersveld zijn geen verhoogde
    gehalten vastgesteld.


    In deze regio worden vaak verhoogde gehalten met zware metalen in het grondwater
    aangetoond zonder aanwijsbare bron. Dergelijke diffuse verontreinigingen vormen in
    sommige gevallen een belemmering voor (her)ontwikkeling van een locatie. Met
    eenvoudige maatregelen vormt zo‟n grondwaterverontreiniging geen risico.
    Ter plaatse van een aantal verdachte locaties (voormalige bedrijfslocaties o.a. aan de
    Stationsweg en het tennispark) is het uitvoeren van een bodemonderzoek en/of sanering
    gewenst.2.4   Economische pijler

2.4.1  Economische structuur


In het hart van de wijk ligt de voorzieningenzone. Op een compacte wijze is in dit deel van de wijk
een supermarkt, een slijterij, een bakker, een kapper en een snackbar gevestigd. De supermarkt is
uitgebreid en trekt ook veel bezoekers uit andere wijken en dorpen van Venray. Voor niet-
dagelijkse artikelen zijn de bewoners aangewezen op het centrum van Venray. Buiten het
winkelcentrum in Landweert zijn er in de wijk nauwelijks vormen van detailhandel te vinden.
                                                 18
De nota „spreidingsbeleid supermarkten‟ is in september 2007 door de raad vastgesteld. Deze nota
biedt de wijkwinkelcentra de mogelijkheid om het winkelbestand te versterken met winkels t.b.v.
de dagelijkse boodschappen. Toevoeging van winkels t.b.v. funshoppen is nadrukkelijk niet de
bedoeling. Hiervoor zijn de bewoners van de wijk aangewezen op de winkels in het centrum van
Venray. Opvallend is dat rondom het winkelcentrum nauwelijks of geen woningen voor senioren te
vinden zijn. In Landweert zijn deze woningen juist verspreid over de wijk.


Aanwezige werkgelegenheid
De aanwezige werkgelegenheid concentreert zich op de drie basisscholen en de winkels in het hart
van de wijk. Het is niet bekend in hoeveel bedrijven aan huis gevestigd zijn. De aangrenzende
bedrijventerreinen Keizersveld en Smakterheide bieden veel werkgelegenheid.

2.5   Sociaal/maatschappelijke pijler

2.5.1  Woonklimaat

Woningvoorraad en bezetting
De wijk Landweert omvat 2.531 (peildatum 1-1-2007, bron „Venray in cijfers‟) woningen. De
voorraad is samengesteld uit 2397 grondgebonden eengezinswoningen, 131 appartementen en 3
woningen met een bedrijf aan huis. De voorraad bestaat uit 1.667 koopwoningen en 864
huurwoningen.
De gemiddelde woningbezetting in Landweert is 2,68 bewoners per woning. In vergelijking met de
andere wijken van Venray is dit hoog.


Woonomgeving (en beleving)
Landweert is een echte woonwijk met behoorlijk wat voorzieningen. De voorzieningen zijn in het
centrum van de wijk geconcentreerd. Voor de dagelijks boodschappen kan men terecht in een
supermarkt. In het zelfde pand is ook een slijterij gevestigd. Daarnaast staat er een sporthal met
aangrenzend een snackbar. Nabij het winkelcentrum staat het wijkcentrum ‟t Stekske‟. In de wijk
                                                 19
zijn ook een drietal basisscholen gevestigd. Het gaat hier om twee katholieke scholen en een
openbare school.
Landweert is in verschillende fasen gebouwd. Grote knelpunten op het gebied van volkshuisvesting
kent Landweert niet. Dat wil niet zeggen dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. Het zuidwestelijk
deel kent een grote concentratie van sociale huurwoningen. Deze woningen zijn bereikbaar voor
mensen met (zeer) lage inkomens. Dit brengt met zich mee dat deze groep oververtegenwoordigd
is in dit deel van Landweert. Dit hoeft niet te betekenen dat er meer sociale problemen in dit deel
van Landweert voorkomen, maar de kansen hierop zijn wel groter. Dit deel van de wijk heeft veel
hofjes en achterkanten, dit werkt problemen in de openbare ruimte in de hand.
Zolang het wonen goed is, zijn de meeste bewoners minder actief betrokken bij de wijk. Men vindt
het leuk als er iets te doen is en neemt deel als consument. Bewoners zijn wel aanspreekbaar op
initiatieven op straat- en buurtniveau. Voorbeelden hiervan zijn het opknappen van de speeltuin
aan de Kaardebol en het inrichten van een ontmoetingsplek voor ouderen.
Bewoners waarderen de woonomgeving als ruim voldoende. Het woonklimaat is goed, maar
bewoners voelen zich niet echt verbonden met hun wijk. Omdat Landweert vooral een gezinswijk is
hebben veel bewoners via hun kinderen contacten in de buurt en hechten zij veel belang aan een
prettige en veilige woonomgeving. Bewoners hebben ook volop contacten met familie en vrienden
en zijn in die zin weinig aan de wijk gebonden.


Doorstroming
In Landweert vestigen zich minder mensen dan er vertrekken. In 2006 kwamen 173 mensen van
buiten de gemeente en 293 personen vanuit andere wijken naar Landweert. Tegelijkertijd
vertrokken er 231 mensen naar een andere gemeente en 389 personen vestigden zich elders in
Venray. Landweert heeft te maken met een negatief migratiesaldo. Er is wel sprake van een
geboorteoverschot. Dit overschot is echter kleiner dan het negatieve migratiesaldo. Per saldo is de
bevolking in Landweert in 2006 afgenomen.


Bewoners
Landweert telt 6.695 inwoners, waarvan ca 1.000 mensen met een allochtone afkomst. Dit is ca
15% van het totaal aantal bewoners. Landweert is een relatief jonge wijk en heeft een laag aantal
oudere bewoners. De wijk is qua inwonertal de grootste wijk van Venray.
(bron: Venray in cijfers 1-1-2007)


Huishoudsamenstelling
In Landweert wonen voornamelijk gezinnen. Daarnaast woont er een grote groep alleenstaanden
(ongeveer 1/3 van het aantal huishoudens bestaat uit eenpersoonshuishoudens).
In de wijk wonen 2.497 huishoudens. Deze zijn onder te verdelen in:
  -  60% gezinshuishoudens
  -  10% alleenstaande mannen
  -  10% alleenstaande vrouwen
  -  0,5% twee samenwonende mannen
  -  0,6% twee samenwonende vrouwen
  -  10% samenwonende vrouw en man
  -  0,6% meerdere alleenstaanden
  -  8% gezinnen + inwonenden
                                                 20
(bron: Venray in cijfers 1-1-2007)


Leeftijdsopbouw
Uit de cijfers blijkt dat Landweert inderdaad een jonge wijk is. De opbouw in leeftijd ziet er als
volgt uit:
  -  t/m 4    jaar 6,7%
  -  5 t/m 14   jaar 15,9%
  -  15 t/m 19 jaar 7%
  -  19 t/m 24 jaar 4,8%
  -  25 t/m 39 jaar 21,6%
  -  40 t/m 54 jaar 27,8%
  -  55 en ouder   13,2%
(bron: Venray in cijfers 1-1-2007)


2.5.2  Sociaal klimaat

Sociale structuur
Landweert heeft een aantal buurt - en belangenverenigingen. In het centrum van de wijk staat
het wijkcentrum ‟t Stekske‟ waar tal van activiteiten plaatsvinden. In de afgelopen jaren was er een
actieve bewonerscommissie in Landweert. Echter recentelijk is de bewonerscommissie steeds
minder actief en beschikbaar voor overleg omdat deelnemers afvielen. De dreigende opheffing van
de bewonerscommissie heeft geresulteerd in de oprichting van een nieuw wijkplatform. Op 22
augustus 2007 heeft het Wijkplatform zich gepresenteerd aan de wijk. Het Wijkplatform zal
deelnemen aan het gebiedspanel en is overlegpartner voor verschillende instanties zoals
gemeente, Synthese, politie, en Wonen Venray. Voor de doelstellingen en werkzaamheden van het
Wijkplatform zie paragraaf 1.1 Wijkplatform Landweert.
Voorts is in Landweert de Stichting Wijkcentrum Landweert actief. Deze vrijwilligers beheren het
wijkcentrum ‟t Stekske‟. Vrijwilligers uit de buurt organiseren activiteiten voor jong en oud in het
wijkcentrum. Opvallend is dat het wijkcentrum beperkte openingstijden heeft. Dit staat in schril
contrast met de behoefte voor optimaal gebruik van het wijkcentrum. Er leven voldoende vragen in
de wijk met betrekking tot activiteiten en voorzieningen. De stichting constateert een duidelijke
teruggang in activiteiten en betrokkenheid van bewoners. De oorzaak hiervan is onder meer terug
te leiden naar het feit dat het Activiteiten Platform Landweert is opgeheven. De stichting betreurt
dit. Enerzijds als een gemiste kans voor de wijk, anderzijds merkt de stichting dit ook in de
bezetting van het wijkcentrum.
De wijk heeft een actieve ouderenvereniging „Ons genot‟ die ca 350 leden telt.


Sociale veiligheid
De sociale veiligheid in de wijk is niet echt een issue. Om het veiligheidsgevoel te optimaliseren is
het belangrijk onveilige of als onveilig ervaren plekken aan te pakken. Dit kan onder meer door het
verbeteren van de openbare verlichting op die plekken waar dit noodzakelijk is. Ook toezicht en
gerichte surveillance door de politie draagt bij aan het veiligheidsgevoel.
Als kwetsbare plek wordt de omgeving van het wijkcentrum en winkelcentrum genoemd. In dit deel
van de wijk liggen relatief veel voorzieningen waar veel mensen bij elkaar komen en een levendige
omgeving ontstaat. Dankzij de betrokkenheid van met name de ondernemers leidt dit niet tot
                                                    21
verloedering. Vermindering van deze inspanning kan leiden tot verloedering, overlast en onveilige
situaties.
Een deel van de bewoners voelt zich niet of minder veilig door het toenemend aantal
woninginbraken en auto-inbraken in 2006. Dit gevoel wordt versterkt doordat bewoners
hangjongeren door de wijk zien lopen/rijden die verantwoordelijk kunnen zijn voor deze feiten.
Deels is dit terecht maar zeker niet altijd. Opgemerkt moet worden dat vanaf het eerste bestaan
van de wijk Landweert deze wijk een aantrekkingskracht heeft op de jeugd. Naast het feit dat de
wijk een groot aantal jeugdige bewoners kent, zien we dat ook veel jongeren uit andere wijken en
dorpen zich verzamelen in Landweert.
Twee ernstige incidenten in de wijk hebben het veiligheidsgevoel in 2006 negatief beïnvloed. Ook
klagen mensen over concreet onveilige situaties door overlast van brommers die over wegen en
fietspaden „jagen‟.


Bewoners zijn tevreden over:
  -  de aanwezige voorzieningen in de wijk
  -  bezorgdienst boodschappen i.s.m. de Algemene Hulpdienst
  -  afname aantal verkeersongevallen in de wijk
  -  de huidige afvalverzamelconstructie
  -  speelvoorzieningen in de wijk


Knelpunten en overlastsituaties in de wijk:


Knelpunten
  -  bewoners weinig betrokken bij de wijk
  -  betrokkenheid alleen bij initiatieven op straat/buurtniveau
  -  anonimiteit en anoniem wonen in de wijk
  -  afnemende belangstelling voor wijkcommissies (o.a. bewonerscommissie)
  -  hoge concentratie van wijkbewoners met problemen op bepaalde woonlocaties in de wijk
  -  het gemis van een gezondheidscentrum in de wijk
  -  bewoners missen een pinautomaat in de wijk
  -  het gemis van een postagentschap
  -  behoefte aan meer brievenbussen
  -  tekort aan parkeerplaatsen nabij het winkelcentrum
  -  gebrek aan sociale controle
  -  onoverzichtelijk openbaar groen
  -  gebrek aan voldoende veilige oversteekplaatsen voor de schoolgaande jeugd
  -  diftar, als gevolg hiervan meer illegale dumping van afval
  -  gebrek aan woningen voor senioren en weinig belangstelling van senioren voor
    seniorenwoningen in de wijk
  -  Verwaarlozing van de ouderenontmoetingsplaats „Os Hükske‟
  -  Beperkte openingstijden wijkcentrum ‟t Stekske'
                                                 22
Overlastsituaties:
  -  hangjongeren, infrastructuur nodigt uit tot ongezien „hangen‟
  -  overlast van brommers/scooters
  -  hangjeugd in speeltuin achter de cafetaria de JOP (Fluitenkruid/Rozemarijn), veroorzaakt
    veel zwerfvuil (friteszakjes, wietzakjes, geluidsoverlast)
  -  jeu de boulesbaan wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats
  -  burenruzies met name aan de Honingklaver (ex psychiatrische patiënten)
  -  stankoverlast en ongedierte aan de Lupine (bewoners die hulp nodig hebben maar hier niet
    om vragen)
  -  zwerfvuil in de wijk

2.6   Résumé
Landweert is een wijk waar bewoners naar tevredenheid wonen (zie cijfer waardering
woonomgeving 7,5). In de wijk wonen ruim 6.500 inwoners waarvan 15% van allochtone afkomst.
In de wijk staan 2.547 woningen. Tweederde deel van de voorraad bestaat uit koopwoningen,
eenderde deel van de voorraad bestaat uit (sociale)huurwoningen. Hiervan zijn 116 kleinere
appartementen. Woningen voor senioren staan verspreid over de wijk en liggen op relatief grote
afstand van de voorzieningen.
Het is een jonge wijk. Slechts 13% van de inwoners is ouder dan 54 jaar.


Een structurerend element in de wijk is het groene middengebied met het fietspad
Hertekruid/Fluitekruid. De groenzone verbindt Keizersveld met Brukske. De wijk wordt gekenmerkt
door een ondoorzichtige wegenstructuur. De aangrenzende woonwijken met relatief ruime
woningen, komen steenachtig over omdat het groen met name aan de achterkant van de woningen
is geconcentreerd. De ondoorzichtige structuur wordt versterkt doordat er sprake is van identieke
architectuur/karakteristiek. Er zijn geen beeldbepalende gebouwen in de wijk. De wijk heeft weinig
herkenningspunten of bijzondere plekken die de variatie in de beeldvorming of identiteit
versterken. Ondanks het ontbreken van karakter en identiteit heeft Landweert geen
imagoprobleem.


De wijk heeft een behoorlijk voorzieningenniveau. In het hart van de wijk zijn een aantal winkels
gevestigd die in ieder geval kunnen voorzien in de dagelijkse boodschappen. Naast winkels is ook
het wijkcentrum ‟t Stekske‟ en sporthal annex snackbar in dit deel van de wijk gevestigd. De wijk
heeft drie basisscholen.
De bewoners zijn niet echt betrokken bij het wel en wee van de wijk. Initiatieven op straat of
buurtniveau worden in dit verband wel gewaardeerd.
Ondanks het relatief goede woonklimaat wordt de wijk ook geplaagd door overlastsituaties. Het
gaat in dit verband om overlast veroorzaakt door hangjongeren, zwerfvuil en burenruzies
(gelokaliseerd).
Het gemis van een pinautomaat en voldoende brievenbussen, het tekort aan parkeerplaatsen nabij
het winkelcentrum, het ontbreken van voldoende veilige oversteekplaatsen en gebrek aan
voldoende sociale controle worden als belangrijkste knelpunten ervaren.
                                                  23
Hoofdstuk 3 Integrale visie
3.1   Inleiding
In het voorliggende stuk wordt de visie op de wijk Landweert voor de komende tien jaren
beschreven. Het is een verdere uitwerking van het strategisch beleid dat al eerder in de
gemeentelijke Strategische Visie en het ontwikkelingsperspectief is weergegeven. Op basis van
deze strategische kaders, het bestaande sectorale beleid en de opgestelde gebiedsanalyse is deze
visie opgesteld. In deze visie zijn de ruimtelijke-, economische- en sociaal maatschappelijke pijlers
samengevoegd tot één integrale gebiedsvisie.


De visie is verwoord in paragraaf 3.2. In paragraaf 3.3. zijn de thema‟s „Venray is levendig‟,
„Venray zorgt voor elkaar‟ en „Venray voorziet in alle woonwensen‟ nader uitgewerkt. Het thema uit
de strategische visie „Venray is kennisintensief‟ is minder relevant voor Landweert en daarom niet
verder beschreven.


3.2   Integrale visie


3.2.1  Doel


Landweert is over tien jaar:
      Nog steeds een wijk waar het goed wonen en verblijven is.
      Een wijk met een sterke sociale cohesie.
      Een bruisende wijk.
      Een wijk waar bewoners trots op zijn.


3.2.2    Visie
Herkenbaarheid
Landweert is een wijk die gebouwd is in de laatste decennia van de vorige eeuw. Een wijk zonder
een bijzondere identiteit, maar wel een wijk met een goed fysiek woonklimaat. Landweert heeft
geen buurten die gekenmerkt worden door een groot verloop van bewoners of door clusters
incourante woningen. In dit verband zijn er in komende jaren dan ook geen fysieke ingrepen
noodzakelijk om de het woonklimaat in de wijk te verbeteren.
Toch is het voor de bewoners van een wijk, in dit geval de bewoners van Landweert belangrijk dat
zij zich kunnen herkennen in de identiteit van hun wijk. Bewoners moeten zich thuis voelen in de
wijk. Bewoners moeten trots kunnen zijn op hun wijk en dit ook uitstralen.


Sociaal maatschappelijke dimensie
Landweert is een jonge en kinderrijke wijk en bij uitstek geschikt om door de aanwezigheid van
basisscholen en activiteiten op buurt- en wijkniveau de bewoners maximaal bij de wijk te
betrekken. Nu is het nog zo dat in veel huishoudens beide partners deelnemen aan het
arbeidsproces en weinig tijd en/of oog hebben voor mensen in hun directe woonomgeving.
Huishoudens zijn naar binnen gekeerd en in eerste instantie gericht op de eigen leefwereld. Dit
patroon moet doorbroken worden. In samenwerking met bewoners, het wijkplatform en
professionals is het de moeite waard om te investeren in versterking van de sociale cohesie van de
wijk en in kleiner verband de eigen buurt. Bewoners moeten geprikkeld worden om hun leefwereld                                                  24
te verbreden en zich open te stellen voor wat er in de eigen woonbuurt en in de wijk gebeurt. Dit
komt ten goede aan de leefbaarheid van Landweert.


Voor de ouderen is in de wijk een beperkt aanbod van geschikte woningen. Bovendien is dit aanbod
verspreid over de wijk waardoor er voor deze categorie bewoners minder gemakkelijk is om elkaar
op buurtniveau te ontmoeten. Nu in veel gezinnen beide partners werken zijn er voor de oudere
bewoners minder mogelijkheden om in contact te komen met buurtbewoners en is er een gerede
kans dat zij vereenzamen. Zeker wanneer de mobiliteit afneemt. In de komende jaren zal het
aantal ouderen ook in Landweert toenemen. Het is aannemelijk dat deze ouderen in de wijk willen
blijven wonen. Tegen deze achtergrond is het noodzakelijk om te onderzoeken of er in de wijk
locaties geschikt te maken zijn voor kleine clusters (zorg)woningen die met name geschikt zijn om
ouderen uit de wijk te huisvesten. Deze clusters woningen moeten bij voorkeur in de nabijheid van
de voorzieningen gerealiseerd worden. Ouderen wordt op die manier de kans geboden om elkaar te
ontmoeten. De wijk heeft nu geen zorgsteunpunt. Door het toenemend aantal ouderen in de wijk
is dit voor de toekomst een aandachtspunt. In overleg met de verschillende zorgaanbieders is de
vraag aan de orde of dit ook realiseerbaar is.


Venray heeft vanuit het verleden een uitgesproken zorgkarakter en dit is nog steeds herkenbaar in
de Venrayse samenleving. Van oudsher zijn in Venray een aantal zorgaanbieders gevestigd. Vanuit
deze instituten zijn bewoners van die instituten ondergebracht bij gezinnen. Deze manier van
wonen bood de bewoners de veiligheid van een gezin en konden van daar uit deelnemen aan het
maatschappelijk leven.
Echter tijden en inzichten veranderen. De grootschaligheid van zorginstellingen is in het laatste
decennium drastisch gewijzigd. Meer en meer zijn voormalige bewoners van de zorginstellingen
gehuisvest in bestaande woningen in de Venrayse woonwijken. Zo ook in Landweert. Het
achterliggende doel is om deze bewoners met hun beperkingen een zo normaal mogelijk leven te
laten leiden en waarbij de buurt als sociaal vangnet zou moeten fungeren. Dit laatste is helaas niet
altijd het geval. De in de wijk geplaatste oud-bewoners van de zorginstellingen zijn aan hun lot
overgelaten en vanwege hun beperkingen niet altijd in staat contacten met de buurt te leggen. De
zorgaanbieder is niet altijd in staat om m.b.t. hulp maatwerk te verlenen. Dit leidt soms tot
crisissituaties. In de toekomst is het noodzakelijk dat, wanneer deze woonvormen blijven bestaan,
de buurt op hun komst wordt voorbereid en uitgelegd krijgt wat er van hen als buurtbewoners
verwacht mag en kan worden. Ook moeten buurtbewoners weten waar zij terecht kunnen in geval
van een crisissituatie en als gevolg hiervan voor persoonlijke hulpvragen. De zorginstellingen zullen
hun beleid hierop af moeten stemmen. Dit ter voorkoming van weerstand in de wijk tegen de
komst van deze bewoners.


Landweert is een wijk waar de sociale veiligheid niet echt een probleem is. Tocht kent de wijk
plekken die als onveilig ervaren worden. Om het veiligheidsgevoel te optimaliseren is het belangrijk
dat in de komende jaren deze onveilige of als onveilig ervaren plekken worden aangepakt. Dit kan
onder meer gebeuren door eenvoudige ingrepen als het verbeteren van de openbare verlichting en
snoeien van openbaar groen. Ook toezicht en gerichte surveillance door politie draagt bij aan het
verbeteren van het veiligheidsgevoel.
                                                  25
Op korte termijn zal er aandacht moeten zijn voor een aantal overlastsituaties. Het gaat dan om
overlast veroorzakende hangjongeren op verschillende plaatsen in de wijk, het gebruik van de jeu
de boulesbaan als hondenuitlaatplaats, zwerfvuil en burenruzies. Voor het oplossen van deze
problematiek is betrokkenheid van bewoners noodzakelijk. Dit is een continue proces in plaats van
gebaseerd te zijn op incidenten of op momenten dat er zich een concreet probleem voordoet en
waar in veel gevallen partijen van buiten de wijk op reageren (gemeente, politie,
welzijnsinstelling). Met ondersteuning van de welzijnsinstelling en de politie kan deze problematiek
grotendeels door de bewoners zelf worden opgelost. Op die manier nemen bewoners zelf hun
verantwoordelijkheid voor het wonen en leven in hun wijk. Op die manier wordt het minder
vanzelfsprekend om bijvoorbeeld de gemeente of de woningstichting verantwoordelijk te stellen
voor wat er mis kan gaan in de buurt. Landweert moet een wijk zijn van en voor bewoners. In
eerste instantie zal dit op basis van concrete projecten moeten gebeuren met de bedoeling dat de
betrokkenheid van bewoners bij hun wijk in de toekomst een vanzelfsprekendheid wordt.


Het speelruimteplan „Ruimte voor de jeugd in Venray wordt in 2008 vastgesteld. Belangrijkste
kaders daarin zijn:
      zorgen voor voldoende speelvoorzieningen voor de jeugd tot 18 jaar in de gemeente
      Venray, aan de hand van de criteria en randvoorwaarden voor buiten spelen.
      Afstemmen van speelvoorzieningen op de leeftijd en behoefte van de jeugd door meer
      combinaties in spel aan te bieden.
      Inspelen op de trend van het dalend aantal jeugdigen, waardoor de vraag op
      blokniveau(dichtbij de woning) daalt, maar op wijk- en buurtniveau stijgt. De kans op
      ontmoeting wordt kleiner. Het is daarom noodzaak te investeren in het aantal
      speelvoorzieningen op buurt- en wijkniveau en verharde locaties voor breedtesport. Op
      blokniveau kunnen een tiental voorzieningen worden opgeheven. Tevens kan daarbij
      gebruik gemaakt worden van de schoolpleinen als openbare voorziening.
In de wijk Landweert is het aantal jeugdigen hoog. Er zijn veel gezinnen. Er zijn veel
speelmogelijkheden, maar ze liggen niet altijd op de juiste plaats. In het uitvoeringsprogramma is
opgenomen om enkele blokspeelplekken aan te leggen. Op buurtniveau en wijkniveau is een
uitbreiding van speelvoorzieningen nodig in de vorm van een speelplek en twee
breedtesportplaatsen. De locaties zijn, in het nog vast te stellen speelruimteplan, opgenomen. De
uitvoering daarvan wordt in overleg met de wijk besproken.


Fysieke woonomgeving
Al eerder is aangegeven dat ingrepen in de fysieke ruimte voor Landweert niet aan de orde zijn.
Toch is uit de analyse gebleken dat er wel knelpunten zijn die in de komende jaren aandacht
moeten krijgen. Deze zijn met name gericht op het herinrichten en onderhoud van de (groene)
openbare ruimte.


De toekomstige aandacht is gericht op het verbeteren van de groenstructuur in de wijk. In
samenhang met het van oorsprong aanwezig landschappelijk groen moet het structurele groen
versterkt worden. Grote delen van de Kruidenlaan en Sleutelbloem, de twee hoofdwegen in de
wijk, zijn voor wat betreft de groenstructuur in 2005, 2007 en in 2008 al omgevormd. Door
versterking van deze groenstructuur zijn twee groene linten in de wijk ontstaan. Naast de
bestaande groene langzaam verkeersroute is de versterking van de groenstructuur aan de
                                                 26
hoofdwegen een welkome aanvulling. Tevens is aandacht gewenst voor de vier entrees van de wijk
waarvan de zichtbaarheid kan worden vergroot. Dit komt zeker ten goede aan het karakter en
herkenbaarheid van de wijk.


Naast aandacht voor de groene hoofdstructuur van de wijk moet in de komende jaren ook in
samenwerking met de bewoners en de woningstichting de herinrichting van pleintjes en
groenstroken aan de achterzijde van de woningen ter hand genomen worden. Nu zijn deze nog
vaak ingeklemd tussen achtertuinen en woningen waardoor er nauwelijks sociale controle mogelijk
is. De herinrichting ervan dient vooral gericht te zijn op vergroting van het toezicht en de sociale
controle. Door dit in samenwerking te doen met de bewoners van deze buurten wordt de
betrokkenheid van bewoners bij de eigen buurt vergroot.


In de komende jaren moet ingezoomd worden op de verkeersstructuur. Specifieke
verkeersproblemen zijn er niet. Maar ter verbetering van de verkeersveiligheid zou voor alle
erftoegangswegen in de wijk een 30km/h zone moeten gelden. Daarnaast moet aandacht besteed
worden aan de verkeersafwikkeling bij het winkelcentrum. In dit verband moet ook het tekort aan
parkeerplaatsen erbij betrokken worden. Ten behoeve van de schoolgaande jeugd moet de
veiligheid van de oversteekplaatsen verbeterd worden. De bushaltes worden toegankelijker
gemaakt.


Landweert kent nog twee locaties waar gebouwd kan worden, namelijk het circusterrein en de
locatie waar nu de tennishal gevestigd is. Het circusterrein is eigendom van Wonen Venray. Dit is
een locatie die gezien de ligging ten opzichte van het centrum van Venray en het centrum van de
wijk geschikt is voor de bouw van een cluster woningen voor ouderen. Dit hoeven niet persé
zorgwoningen te zijn. Daarnaast moet een locatiestudie gedaan worden naar mogelijkheden voor
clusters zorgwoningen in de wijk. De locatie van de tennishal ligt aan de oostkant van de wijk. De
wijk kan hier afgerond worden met grondgebonden eengezinswoningen. Plannen hiervoor zijn in
ontwikkeling.


Hoewel in de wijk geen uitgesproken incourante woonblokken staan, zijn er wel een aantal
woonclusters die extra aandacht en zorg behoeven. Er moet een sociaal activeringsprogramma
opgezet worden om een mogelijk isolement van de bewoners van deze woningen en verloedering
van deze buurten te voorkomen. Dit vereist een gezamenlijke inspanning van bewoners,
gemeente, woningstichting, de welzijnsinstelling en in sommige gevallen ook de zorgaanbieders.


Locale economie
Landweert is een echte woonwijk en dat moet in de toekomst ook zo blijven. In de wijk zijn hier en
daar bedrijven aan huis gevestigd, maar deze veroorzaken geen problemen in de buurt.
Voor de dagelijkse boodschappen kunnen de bewoners terecht in de wijksupermarkt. De
supermarkt heeft een uitgebreid aanbod van artikelen waardoor uitbreiding van het winkelbestand
in de toekomst niet noodzakelijk is.
Overigens wordt de supermarkt ook bezocht door bezoekers van buiten de wijk. Dit is onder meer
het gevolg van het feit dat de supermarkt goed bereikbaar is en beschikt over een goede en gratis
parkeervoorziening. Gezien de toeloop van buiten de wijk naar de supermarkt in Landweert
ontstaan er op piektijden problemen m.b.t. de verkeersafwikkeling en is er een tekort aan
                                                  27
parkeerplaatsen. Om deze stroom bezoekers ook in de toekomst te kunnen verwerken is het
belangrijk dat met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid maatregelen genomen
worden.


3.3   Strategische visie
Vande 4 thema‟s uit de strategische visie zijn er drie van toepassing op Landweert.
Het betreft de thema‟s:
    - Venray is levendig
    - Venray zorgt voor elkaar
    - Venray voorziet in alle woonwensen


3.3.1   Venray is levendig
Landweert is op de eerste plaats een woonwijk met een daarbij passend aanbod van voorzieningen.
De wijk heeft een winkelcentrum en een sporthal (beide hebben een bovenwijkse functie), drie
basisscholen en een wijkcentrum. Het ontbreekt in het winkelcentrum aan voorzieningen met een
bindend karakter zoals bijvoorbeeld een klein restaurant cq eethuis waardoor bezoekers
uitgenodigd worden langer in het winkelcentrum te verblijven of om na de sportbeoefening te
ontspannen in een horecagelegenheid. Een toevoeging van dergelijke voorzieningen verhoogt de
levendigheid in het winkelcentrum.
De levendigheid van de verschillende buurten kan vergroot worden door het houden van op de
buurt gericht acties. Acties die buurtbewoners uitnodigen om deel te nemen en op die manier
elkaar beter te leren kennen. Door te weten wie er in je naaste omgeving woont en door samen
deel te nemen aan activiteiten die ten goede komen aan de leefbaarheid van de buurt wordt de
levendigheid in de buurt gestimuleerd en de verbondenheid met de buurt vergroot.


3.3.2   Venray zorgt voor elkaar
Venray kent een lange traditie op het gebied van zorg. Zorg is verweven met Venray en heeft zich
hiermee duidelijk op de kaart gezet. Bewoners van de zorginstellingen zijn een onderdeel
geworden van de Venrayse samenleving en als zodanig ook geaccepteerd. Naast de intramurale
zorg die door de zorginstellingen werd geboden, hebben veel zorgbehoevenden in het verleden ook
een plaats gevonden in gastgezinnen.
Op gebied van zorg is in de afgelopen jaren veel gebeurd. Deze ontwikkelingen zijn ook aan Venray
niet voorbij gegaan. De extramuralisering van de zorg en kleinschalige woonvormen zijn
ontwikkelingen die in Venray zichtbaar zijn. Naast kleinschalige woonvormen voor
zorgbehoevenden worden in Venray in de verschillende wijken woningen bewoond door oud-
bewoners van de grote intramurale instellingen. Het zijn bewoners die zodanig zelfstandig kunnen
functioneren dat zij met drie of vier medebewoners in reguliere woningen in een woonwijk
geplaatst zijn. Het doel hiervan is onder meer om deze bewoners deel te laten nemen aan het
normale leven in een woonwijk. In de praktijk nemen deze bewoners nauwelijks deel aan deze
activiteiten. De behoefte bij deze mensen om deel te nemen is er niet.
In Landweert wonen verspreid over de wijk ook cliënten van zorginstellingen in eengezinswoningen
en appartementen. Zij kunnen functioneren onder normale omstandigheden. De zorginstelling
houdt op afstand een vinger aan de pols. De buurt waar deze mensen wonen vormt het sociale
vangnet. De praktijk leert dat dit sociale vangnet niet goed functioneert. Vaak werken in de
                                                28
gezinnen beide partners. Voorts is er een zekere afstandelijkheid omdat men niet weet hoe te
handelen als er echt problemen zijn.
Naast deze woonvorm heeft Landweert verspreid over de wijk een beperkt aanbod van woningen
voor senioren. In de wijk ontbreken zorgwoningen en een zorgsteunpunt. Door voorzieningen op
maat in de wijk te creëren kunnen bewoners in de wijk blijven wonen en functioneren. Nu moeten
zij daarvoor de wijk uit.


3.3.3    Venray voorziet in alle woonwensen
Venray wil in wijken en dorpen, voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, autochtoon of
allochtoon een passend woningaanbod realiseren. In Landweert staan hoofdzakelijk
eengezinswoningen, waarvan ca eenderde deel in het (sociale)huursegment en een beperkt
aanbod van woningen voor senioren en appartementen. Met name voor de ouderen in de wijk
ontbreekt een passend aanbod. Wanneer in de toekomst hiervoor een passend aanbod kan worden
gedaan wordt het voor de bewoners van de wijk mogelijk om de verschillende fases van de
wooncarrière in de wijk te realiseren. Mensen kunnen hierdoor langer in de wijk blijven wonen, wat
weer bijdraagt aan de stabiliteit van de wijk.


3.4   gebiedsspecifieke onderwerpen
Voor Landweert zijn de volgende onderwerpen gebiedsspecifiek:
      woningaanbod voor ouderen
      sociale cohesie
      openbare ruimte
      overlastsituaties
                                                29
DEEL II Uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma worden projecten beschreven die uiteindelijk moeten leiden tot de
realisatie van de visie. In het uitvoeringsprogramma worden projecten door het gebiedspanel
geprioriteerd en vormt de input voor de op te stellen voorjaarsnota (in te dienen MUIP-wensen).
Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks bijgesteld en vormt de basis voor het opstellen van
beheersmaatregelen, jaarlijkse werkprogramma‟s en een optimale bundeling van geldstromen.


De betreffende projecten zijn voorzien van onder andere een tijdplanning en een financiële
paragraaf. Ook de verantwoordelijke trekker en de betrokken partijen zijn benoemd.


Voor Landweert zijn 9 projecten opgenomen en onder te verdelen in projecten op gebied van:
   -  sociaal maatschappelijke aard;
   -  openbare ruimte


1     sociaal-maatschappelijke projecten:


1.1.   vergroten betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving/sociale cohesie
     trekker        : Synthese, politie, gemeente, Wonen Venray
     betrokken partijen  : wijkplatform, bewoners
     uitvoering      : 2008, 2009, 2010
     kosten        : n.n.t.b., afhankelijk van de aard en omvang van het project
     financiering     : budget opbouwwerk, mogelijke subsidiebronnen


1.2    sociale veiligheid
     trekker        : politie, gemeente
     betrokken partijen  : wijkplatform, bewoners, IBOR,
     uitvoering      : 2008, 2009
     kosten        : n.n.t.b. afhankelijk van de aard en omvang van de
                 activiteiten
     financiering     : politie, gemeente, Wonen Venray


1.3    overlastsituaties door bewoners
     trekker        : Synthese, politie, Wonen Venray
     betrokken partijen  : wijkplatform, bewoners, Wonen Venray
     uitvoering      : 2008/2009/2010
     kosten        : n.n.t.b. en afhankelijk van de aard van het project
     financiering     : politie, Synthese, mogelijke subsidiebronnen


1.4    Jongeren betrekken bij de wijk
     Trekker        : Synthese, Politie
     Betrokken partijen  : wijkplatform, jongeren, oudere bewoners,
     Uitvoering      : 2008/2009/2010
     Kosten        : n.n.t.b. en afhankelijk van de aard van het project                                                 30
   Financiering     : Synthese, politie, mogelijke subsidiebronnen t.b.v. jeug- en
              Jongerenwerk


1.5  bestrijding eenzaamheid onder ouderen
   trekker       : Synthese
   betrokken partijen  : wijkplatform, bewoners, Wonen Venray, gemeente Venray,
              Zorggroep Noord-Limburg
   uitvoering      : 2008/2009/2010
   kosten        : n.n.t.b. en afhankelijk van de aard van het project
   financiering     : Synthese, Wonen Venray, mogelijke subsidiebronnen.


2   projecten gericht op de openbare ruimte


2.1  groenstructuur
   trekker       : gemeente
   betrokken partijen  : wijkplatform, bewoners, IBOR
   uitvoering      : 2008/2009/2010
   kosten        : n.n.t.b., afhankelijk van de aard van het project en locatie
              in de wijk.
   financiering     : gemeente Venray


2.2  verkeersmaatregelen
   trekker       : gemeente Venray, wijkplatform
   betrokken partijen  : 3VO, politie, bewoners, hulpdiensten,
   uitvoering      : 2010
   kosten        : n.n.t.b., afhankelijk van de aard van het project
   financiering     : gemeente Venray (V.V.V.P., MUIP)


2.3  seniorenwoningen
   trekker       : Wonen Venray
   betrokken partijen  : gemeente, wijkplatform, Synthese,
   uitvoering      : n.n.t.b., afhankelijk van de aard en prioritering van dit
              project
   kosten        : afhankelijk van de gewenste toevoeging en de
              consequenties voor de openbare ruimte
   financiering     : Wonen Venray, particuliere investeerders, gemeente
              Venray, overheidssubsidies i.h.k.v. herstructureringsopgave
2.4  (zwerf)afval
   trekker       : gemeente Venray
   betrokken partijen  : wijkplatform, bewoners, politie, milieuwachter, winkeliers,
              Wonen Venray
   uitvoering      : doorlopende aandacht en actie van gemeente
   kosten        : vooralsnog regulier werk
   financiering     : gemeentelijke begroting afval, politie, winkeliers
                                             31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:8/14/2011
language:Dutch
pages:31