KA GRIMBERGEN

Document Sample
KA GRIMBERGEN Powered By Docstoc
					 KA GRIMBERGEN
SWP chool  erk  lan  LEERLINGEN
SCHOOLJAAR 2006-2007
2                                                                       K.A.G. schoolwerkplan leerlingenHet schoolwerkplan (SWP) schetst hoe een school haar pedagogisch project – haar fundamentele visie op het
onderwijs dat ze verstrekt - in praktijk wil brengen. Het beschrijft de organisatie van de school, haar
pedagogisch aanbod, het pedagogisch gebeuren op school en de manier waarop de leerlingen geëvalueerd en
begeleid worden. Naast dit schoolwerkplan krijgt u ook een schoolreglement (SR). Dat omvat de concrete
regels waaraan de deelnemers aan het pedagogisch gebeuren – leerlingen, personeel, ouders - zich te houden
hebben. In het schoolreglement zit ook de activiteitenkalender van het lopende schooljaar – zoals te voorzien
op 1 september: uiteraard kan het voorkomen dat onvoorziene omstandigheden aanpassingen noodzakelijk
maken.

Inhoudstabel
1.   Het Pedagogisch Project van K.A. Grimbergen ................................................................................................................ 4

2.   Structuren .................................................................................................................................................................................. 7

   2.1.    De schoolraad - scholengroep – scholengemeenschap ......................................................................................... 7

    2.1.1.      Het lokale niveau .................................................................................................................................................... 7

    2.1.2.      Het mesoniveau ...................................................................................................................................................... 7

    2.1.3.      Het centrale niveau: ............................................................................................................................................. 8

   2.2.    De directie ........................................................................................................................................................................ 8

   2.3.    Het Lerarenkorps ............................................................................................................................................................ 8

   2.4.    De Leerlingenadministratie .......................................................................................................................................... 8

   2.5.    De cel leerlingenbegeleiding ........................................................................................................................................ 8

   2.6.    Het CLB .............................................................................................................................................................................. 9

   2.7.    De Klassenraad ................................................................................................................................................................. 9

   2.8.    De Personeelsraad (PR) ............................................................................................................................................... 10

   2.9.    De Leerlingenraad ......................................................................................................................................................... 10

   2.10.    De Oudervereniging .................................................................................................................................................... 11

   2.11.    De Vriendenkring ......................................................................................................................................................... 11

3.   Het pedagogisch gebeuren op school ................................................................................................................................ 12

   3.1.    Organigram van de school ........................................................................................................................................... 12

   3.2.    Lessentabellen................................................................................................................................................................ 13

   3.3.    Het Lerarenkorps .......................................................................................................................................................... 15

   3.4.    Infrastructuur ............................................................................................................................................................... 15

   3.5.    Media en onderwijsmiddelen ...................................................................................................................................... 15

    3.5.1.      Mediatheek, computerklassen ......................................................................................................................... 15

   3.6.    Handboeken ..................................................................................................................................................................... 16

   3.7.    Fotokopies ....................................................................................................................................................................... 16

   3.8.    Kennismaking met de school ....................................................................................................................................... 16

   3.9.    Verloop van een lesdag................................................................................................................................................. 16

    3.9.1.      Schooluren ............................................................................................................................................................. 16

    3.9.2.      Praktische afspraken ......................................................................................................................................... 17

   3.10.    Het Schoolrestaurant ............................................................................................................................................... 18
   K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                                                                    3   3.11.     Activiteiten buiten het normale lesgebeuren .................................................................................................... 19

    3.11.1.     Middagactiviteiten .............................................................................................................................................. 19

    3.11.2.     Sportactiviteiten ................................................................................................................................................. 19

    3.11.3.     Culturele activiteiten .......................................................................................................................................... 19

    3.11.4.     Uitstappen .............................................................................................................................................................. 19

    3.11.5.     Geïntegreerde Werkperiode (GWP) .............................................................................................................. 19

   3.12.     Te laat komen .............................................................................................................................................................. 20

   3.13.     Afwezigheden ............................................................................................................................................................. 20

    3.13.1.     Ziekte ..................................................................................................................................................................... 20

    3.13.2.     Uitzonderlijk verlof, omstandigheidverlof ................................................................................................. 20

   3.14.     Ongevallen .................................................................................................................................................................... 20

   3.15.     Verzekering .................................................................................................................................................................. 21

   3.16.     Verplaatsingen: ............................................................................................................................................................ 21

   3.17.     Evaluatie ........................................................................................................................................................................ 21

    3.17.1.     Dagelijks werk ...................................................................................................................................................... 21

    3.17.2.     Examens ................................................................................................................................................................. 22

    3.17.3.     De klassenraad ..................................................................................................................................................... 24

    3.17.4.     Samenvatting van de resultaten in het rapport ........................................................................................ 25

    3.17.5.     De „eisen‟ aan het einde van het schooljaar ................................................................................................ 25

    3.17.6.     Herexamens (uitgestelde beslissingen) ....................................................................................................... 26

   3.18.     Begeleiding ................................................................................................................................................................... 26

    3.18.1.     Studiebegeleiding ............................................................................................................................................... 26

    3.18.2.     Begeleidingsdossier ............................................................................................................................................ 27

    3.18.3.     Studiekeuzebegeleiding .................................................................................................................................... 28

    3.18.4.     Sociaal-emotionele begeleiding ...................................................................................................................... 28

    3.18.5.     Begeleiding bij gedragsproblemen ................................................................................................................. 29

   3.19.     Sancties ........................................................................................................................................................................ 29

4.   Communicatie ............................................................................................................................................................................ 31

   4.1.    Pedagogisch Project en Schoolreglement .............................................................................................................. 31

   4.2.    Smartschool .................................................................................................................................................................... 31

   4.3.    Communicatie met de ouders ..................................................................................................................................... 31

    4.3.1.      Agenda ..................................................................................................................................................................... 31

    4.3.2.      Rapport.................................................................................................................................................................... 31

    4.3.3.      Ouderdagen .......................................................................................................................................................... 32

    4.3.4.      Brief/Telefoon .................................................................................................................................................... 32

    4.3.5.      Zelfevaluatie: Enquêtes .................................................................................................................................... 32

    4.3.6.      Oudervereniging .................................................................................................................................................. 32

5.   Varia ........................................................................................................................................................................................... 33
4                                       K.A.G. schoolwerkplan leerlingen
1. Het Pedagogisch Project van K.A. Grimbergen

                  GRONDSLAGEN en DOELSTELLINGEN
                       Ambitieus en uniek
Het KA Grimbergen streeft ernaar, jongeren te begeleiden naar leven in gevarieerde omstandigheden. Bij de
organisatie van haar onderwijs gaat de school uit van het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs
(PPGO), aangevuld met eigen accenten.
Wezenlijk is hierbij dat jongeren denken over hun handelen en hierbij verantwoorde keuzen maken. Elke
ernstige keuze vergt een samenhangend geheel, waarbij de fundamentele waarden, grondslagen en algemene
beginselen zo helder mogelijk worden geformuleerd.
                      School en gemeenschap
Het PPGO is een project dat per definitie nooit voltooid kan zijn, maar dat in de praktijk elke dag opnieuw vorm
moet krijgen via het schoolwerkplan van het KA Grimbergen als autonome school binnen het
Gemeenschapsonderwijs.
Het KA Grimbergen legt de nadruk op de gemeenschappelijke waarden, dit impliceert dat ouders en leerlingen
een positieve erkenning en waardering tonen voor de verscheidenheid van meningen en gedragsvormen in onze
maatschappij.
                      Inspraak en engagement
Ons doel is een totale ontwikkeling van de jongere na te streven via:
    De attitudevorming met bijzondere aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien
    van mens, natuur en samenleving.
    De bereidheid om zich belangstellend, maar zonder bemoeizucht in de ervarings- en waardenwereld
    van de andere in te leven.
    Het stimuleren tot het opbouwen van een persoonlijke verantwoorde keuze, die gepaard gaat met
    verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zichzelf en van de anderen in de samenleving.
De keuze van een studierichting is vanzelfsprekend van groot belang. Het KA Grimbergen helpt de leerling en
de ouders bij deze keuze door een advies te geven en benadrukt hierbij dat dit advies een gefundeerde
richtlijn is!
                      Neutraal en pluralistisch
Problemen in verband met politieke, filosofische, godsdienstige of ethische overtuigingen worden immers niet
uit de weg gegaan, maar objectief en respectvol behandeld, met het oog op wederzijds begrip en
verdraagzaamheid.
                     Meer dan kennisoverdracht
Kennisoverdracht blijft weliswaar een van de meest essentiële taken maar daarnaast stellen wij als ideaal de
ontwikkeling van de jongere tot een volwassen mens met een hart voor anderen en respect voor overtuigingen
die ze niet delen.
  K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                     5                      Intellectueel en mondig
Het KA Grimbergen draagt bij tot het vormen van vrije mensen die intellectueel nieuwsgierig blijven en die iets
te zeggen hebben. Wie iets te zeggen heeft moet zich dan ook behoorlijk leren uitdrukken.
Een getuigschrift of diploma behalen is in het Gemeenschapsonderwijs geen doel op zichzelf, maar een middel
om toegang te krijgen tot verdere studie of tot een bepaald beroep. Ons ideaal is mensen te vormen die zich
hun leven lang verder blijven vervolmaken en die voortdurend nieuwe kennis willen opdoen. De school geeft de
aanzet tot die intellectuele nieuwsgierigheid, die ervoor zorgt dat mensen niet uitgeblust en hopeloos achterop
raken.
Steunende op die totale vorming zullen de jongeren het doel en de zin van hun handelen leren inzien en zich ten
opzichte van zichzelf en van het maatschappelijk gebeuren met kritisch inzicht kunnen opstellen; van jongsaf
zullen ze leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen.
Werken, zich inspannen, behoren in die optiek tot het normale verwachtingspatroon.

                         CONCREET
1. Onze visie op de ontwikkeling van jongeren
Het KA Grimbergen wil maximale ontplooiingskansen geven aan alle leerlingen in functie van hun bekwaamheden.
Dit betekent dat:
    De school openstaat voor iedereen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet tenzij hierdoor, omwille
    van materiële omstandigheden, de veiligheid van de leerlingen in het gedrang komt.
    De leerling steeds centraal staat
    Leerlingen en personeelsleden steeds gehouden zijn het neutraliteitsprincipe te respecteren
    Ons onderwijs naast kennisoverdracht ook de nadruk legt op de persoonlijkheidsvorming
    Er steeds gestreefd wordt naar een vriendelijke, wederzijds respectvolle verhouding tussen leerling
    en de personeelsleden in het algemeen en de leerkrachten in het bijzonder.
    Het creëren van een aangenaam leefklimaat op school (zowel voor leerlingen als leerkrachten) uiterst
    belangrijk is.
    Er geen plaats is voor leerlingen die dit aangenaam leefklimaat al te dikwijls verstoren en die door
    misbruik van de geboden vrijheid verhinderen dat de school leerlingen kan leren om te gaan met de
    geboden vrijheid en bijhorende verantwoordelijkheid.
    De school alle inspanningen levert om uit iedere leerling het maximum te halen.
    Zelfstandig leren werken is uiterst belangrijk. De individuele zelfwerkzaamheid neemt toe naarmate
    de schoolloopbaan van de leerling vordert.
    Het "eerlijke" clausuleren van een leerling moet ervoor zorgen dat de slaagkans in een volgend
    schooljaar realistisch is.
2. Het KA Grimbergen wil democratische principes voeren.
Daar de ouders, in samenwerking met de school, zorgen voor de opvoeding en de vorming van hun kind is het
uitwisselen van bevindingen en verwachtingen uiterst belangrijk.
Dit gebeurt door middel van inspraak via:
Adviesorganen:
    Via de Personeelsraad (PR) en de onderhandelingen in het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) wordt
    het personeel bij belangrijke beslissingen betrokken.
    De leerlingen krijgen inspraak via de Leerlingenraad (LR). De afgevaardigden worden per leerjaar
    verkozen.
    De ouders hebben adviesrecht via het Oudercomité (OC).
    De Schoolraad (SR) coördineert de adviezen van het personeel en de ouders.
Zelfevaluatie:
    De school zal peilen naar de interesse in de behoeften van ouders, leerlingen en leerkrachten.
    De school zal voldoende zelfvertrouwen vertonen om op basis van deze peilingen de organisatie bij te
    sturen.
Een democratische rechtszekerheid voor iedereen kan enkel bereikt worden indien alle regels en afspraken,
vervat in het schoolreglement en het schoolwerkplan, door iedereen worden nageleefd.
6                                       K.A.G. schoolwerkplan leerlingen3. Het KA Grimbergen bereidt zijn leerlingen voor op het Hoger Onderwijs.
Om de doelstellingen te bereiken is het nodig:
      De reële leertijd te maximaliseren door:
         Orde en tucht te respecteren (hoe meer ordeverstorend gedrag, hoe minder leertijd).
         Individuele begeleiding te bieden (emotioneel, verwerking leerstof)
      Het peil van de lessen hoog te houden
      De leerling prestatiegericht te leren werken
      De leerling bij te brengen dat zelfstandig werken, het verwerken van grotere leerstofgedeelten
      en prestatiegericht leren belangrijke troeven zijn voor latere studies.
      In de derde graad zullen ex cathedra lessen worden ingelast.
      De leerling te begeleiden bij zijn studiekeuze voor Hoger Onderwijs (HO). Hiervoor zal er een
      tweejaarlijkse beroepskeuzeavond worden ingericht voor de 3e graad: door contacten met oud-
      leerlingen en beroepsmensen wil onze school de leerlingen helpen bij de latere studiekeuze en hen
      zo goed mogelijk voorbereiden op het latere beroepsleven. De laatstejaarsstudenten bezoeken de
      SID-IN beurs.
      De prestaties in het HO te registreren bij haar afgestudeerden en enquêtes te organiseren om
      hun ervaring te kennen met de vooropleiding in het KA Grimbergen om, aan de hand van deze
      resultaten, de nodige bijsturingen te realiseren.
4. Het KA Grimbergen wil waarden en normen aanbrengen.
De basispijlers van het leefklimaat op school zijn respect en vrijheid, gekoppeld aan verantwoordelijkheid,
waarbij het vormen van kritische, open, zelfbewuste wereldburgers voorop staat. De waarde van de
multiculturele maatschappij wordt sterk beklemtoond.
In het opvoedingsproces stelt het schoolteam de leerling centraal. De leerling wordt door het schoolteam
begeleid in zijn vorming tot een jonge intelligente en assertieve volwassene.
Het KAG wil een "open school" zijn met een hedendaagse kijk op de maatschappij, een maatschappij die binnen
de schoolmuren gebracht wordt door de vele sprekers van buiten de school die het lessenaanbod verruimen. De
extra-muros activiteiten brengen de leerlingen buiten de schoolbiotoop en confronteren hen op die manier met
de “echte” wereld. De deelname aan excursies en Geïntegreerde Werkperiodes (GWP) wordt beschouwd als een
onmisbaar onderdeel van de opleiding van de jongere. Tenzij door uitzonderlijke omstandigheden (bvb. een
medisch doktersattest) is elke leerling dan ook verplicht deel te nemen. De school zal het nodige doen om een
oplossing te vinden voor niet-deelname wegens financiële problemen.
5. Het KA Grimbergen organiseert projecten.
Volgende projecten worden jaarlijks aangeboden op voorwaarde dat de omkadering het toelaat:
In de 1e graad: “Leren leren”
In alle jaren: “Bestrijden van pesten” via de cel leerlingenbegeleiding en “Leerstoornissen” in samenwerking met
het Oudercomité
In elk leerjaar: een GWP, meestal in het buitenland, soms in het binnenland
En meer...
 K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                     7


2. Structuren
 2.1. De schoolraad - scholengroep – scholengemeenschap
 De bestuursorganen van het Gemeenschapsonderwijs zijn:

        - de Schoolraad (lokaal)

        - de scholengroep en de scholengemeenschap (mesoniveau)

        - Rago Centraal (Brussel)

   2.1.1. Het lokale niveau
   Op het lokale niveau heeft de Schoolraad van het KA Grimbergen een zeer uitgebreide
   adviesbevoegdheid naar de verschillende bestuursniveaus toe.

   De samenstelling:

   De Schoolraad is samengesteld uit 3 verkozen ouders, 3 verkozen personeelslden en 2 gecoöpteerden.
   De directeur woont de vergadering bij als raadgever.

   De leden: Guy Cayron (voorzitter); Frieda Fiers, Johan Geeraerts, Erwin Kneuts, Hans Leenders
   (ouders en gecoöpteerde); Christine Baeyens, Sven Tirry, Erik Van Laethem (leerkrachten).

   2.1.2. Het mesoniveau
   Onze school werd bij de hervorming van het Gemeenschapsonderwijs ingedeeld bij scholengroep 10.

   De scholen die bij deze scholengroep werden ingedeeld zijn:

        - Athenea: KA Grimbergen - KA Tervuren - KA Vilvoorde - KA Zaventem – KTA Vilvoorde -
          KTA Vilvoorde-Horteco.

        - Middenscholen: MS Kampenhout - MS Zaventem-Kortenberg

        - Basisscholen: BS Grimbergen - BS Hoeilaart - BS Kampenhout - BS Kortenberg –
         BS Machelen - BS Overijse - BS Tervuren - BS Vilvoorde-Ledeganck - BS Vilvoorde-De
         Letterboom - BS Zaventem.

        - Kunstonderwijs: DKO Overijse

        - Avondonderwijs: CVO Vilvoorde/Zaventem/Mechelen (Meviza)

   De scholen voor secundair onderwijs van de scholengroep vormen samen de scholengemeenschap
   Vilvoorde – Grimbergen - Zaventem – Tervuren - Kampenhout

        Het contactadres is:
        Waversesteenweg, 41
        3090 Overijse
        Tel. : 02/769.73.73
        Fax : 02/769.73.79

        De samenstelling: Mevr. Irma Janssens (KA Tervuren) - Dhr. André Moons (KA Vilvoorde) -
        Dhr. René Creemers (Horteco) – Mevr. Viviane Vanden Wyngaert (KTA Vilvoorde) – Mevr.
        Annette Ceuppens (KA Grimbergen) - Mevr. Viviane Dirickx (KA Zaventem) - Dhr. Jean Parijs
        (MS Zaventem) - Dhr. Frans Cleuren (MS Kampenhout).

   Het College van Directeurs (CvB) is samengesteld uit alle directeurs van de scholen van de
   scholengroep plus de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding CLB.

   Voorzitter van het college van directeurs: Dhr. Robert. Steuts, Algemeen Directeur Scholengroep 10
8                                        K.A.G. schoolwerkplan leerlingen    De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

           Voorzitter: Dhr. Hendrik Stubbe

           Ondervoorzitter:

         Leden: Dhr. Johan Ackaert, Dhr. Herman Denayer, Dhr. Antoine Tas, Dhr. Pol Van
         Wesembeeck, Dhr. Jan Wastiels, Dhr. Didier Cortois, Dhr. Claudy Deganck, Dhr. Guy Maes.

    2.1.3. Het centrale niveau:
    Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (RAGO)

  2.2. De directie
  Mevr. Annette Ceuppens

  2.3. Het Lerarenkorps
  De taak van de leerkrachten is uiteraard in de eerste plaats lesgeven. We willen er echter op drukken dat
  de leerkracht de eerste persoon is om aan te spreken, niet alleen i.v.m. problemen aangaande zijn/haar vak,
  maar ook meer algemeen. Hij of zij kan heel vaak het probleem zelf oplossen, of tenminste meer gericht
  doorverwijzen naar andere personen of instanties. De leerlingen kunnen bovendien een
  vertrouwensleerkracht kiezen, die hun speciaal opvolgt (zie deel begeleiding). De samenstelling van het
  lerarenkorps vindt u in deel 3.3.

  2.4. De Leerlingenadministratie
  De leerlingen kunnen voor alle administratieve handelingen terecht bij:

    - Mevr. Anya Geysels (Centraal kantoor in de gang naar de directeur)

  2.5. De cel leerlingenbegeleiding
  Zoals in het Pedagogisch Project gesteld, streeft onze school naar het begeleiden van de leerlingen op
  verschillende vlakken. Het doel is de totale ontwikkeling van jongeren, zowel op intellectueel als op socio-
  emotioneel vlak.

  De Cel Leerlingbegeleiding (Cel LLB) heeft de bedoeling om onze leerlingen hierbij zowel in groep als
  individueel te ondersteunen. Het is een dienst die we situeren op de eerste lijn: gemakkelijk bereikbaar en
  met de bedoeling om dagelijkse problemen zelf op te lossen, en andere problemen door te verwijzen naar
  gespecialiseerde diensten.

  Algemene begeleiding van leerlingen:
  Zo zal de Cel LLB actief de studiekeuze van de leerlingen begeleiden, zowel bij de overgang van de
  verschillende graden, als bij de overgang naar het Hoger Onderwijs.

  De Cel LLB zorgt er voor dat iedere leerling bij het begin van het schooljaar een vertrouwenspersoon kan
  kiezen. Deze persoon kan aangesproken worden bij individuele problemen, en dit in alle discretie.

  De Cel LLB coördineert de specifieke hulpmaatregelen voor leerlingen met leer- en andere stoornissen. Op
  school is informatiemateriaal voorhanden om specifieke problemen te begrijpen en er op een gepaste
  manier op te reageren.

  De Cel LLB helpt ook te zorgen voor een positief leefklimaat op school. Zo organiseert de Cel LLB de
  Peters&Meters-actie: leerlingen van de derde graad organiseren regelmatig een middagactiviteit voor de
  eerstejaars. Daardoor voelen de nieuwe leerlingen zich sneller thuis op onze school en raken vertrouwd
  met de schoolcultuur.

  Begeleiding van individuele leerlingen:
  Het is logisch dat sommige jongeren tijdelijk of op meer permanente basis een gerichte begeleiding nodig
  hebben. Op onze school zijn er een aantal mensen die dan kunnen helpen:

  De vakleerkracht is steeds bereid om te helpen bij het inhalen of verwerken van een bepaald
  leerstofgedeelte.
K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                     9


Daarnaast kan de vertrouwensleerkracht aangesproken worden. Deze biedt een luisterend oor en helpt bij
het verwerken van dagelijkse moeilijkheden.

De Cel Leerlingbegeleiding: deze biedt meer specifieke hulp bij leer- en studieproblemen of problemen van
emotionele aard. De Cel kan ingeschakeld worden op vraag van leerlingen, leerkrachten, directie of ouders.
Men kan de Cel Leerlingbegeleiding contacteren via een telefoontje naar de school, via een brief in de
brievenbus aan het CLB-lokaal (dit mag eventueel ook anoniem) of via email: begeleidingkag@hotmail.com

Tenslotte staat ook het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding, Ridderstraat te Vilvoorde) klaar om te
helpen: deze medewerkers kan men contacteren via de school of via het CLB-telefoonnummer 02/ 251 44
25 (informatie over het CLB: zie verder)

2.6. Het CLB
Een belangrijk aspect in onze schoolcultuur is werken aan sociale vaardigheden en psychosociale
begeleiding van onze leerlingen. Waar nodig, wordt aandacht besteed aan individuele begeleiding.

Het CLB speelt hierin, samen met de leerkrachten en dan vooral de vertrouwensleraar, een belangrijke rol.
Eventueel kan het CLB doorverwijzen naar andere personen of organisaties. Uitgebreidere informatie vindt
u in het deel „begeleiding‟.

Onze school valt sinds het in voege treden van het nieuwe decreet op de leerlingenbegeleiding onder de
bevoegdheid van het CLB Vilvoorde.

De coördinaten van het CLB Vilvoorde:
      Instellingsnummer : 051268
      Adres :      Ridderstraat, 7-9 te 1800 Vilvoorde
      Telefoon :    02/251.44.25 - fax : 02/253.10.93 -
      e-mail : CLB.VILVOORDE-ZAVENTEM-TERVUREN@rago.be of
           CLB.GO.Zaventem@tiscalinet.be
      Website: http://www.go-clb.be/adressen/vilvoorde.htm

Personeelsleden bevoegd voor onze school:
      1. Saskia Vinck, psycho-pedagogisch consulente, ankerpersoon voor K.A. Grimbergen
      2. Els Vandeneede, maatschappelijk werkster, ankerpersoon voor K.A. Grimbergen
      3. Sonja Vandyck, verpleegster
      4. Inge Vandenbossche, arts
      5. Rabia Bouchaouni, intercultureel medewerkster

  De voornaamste projecten en activiteiten die gepland zijn voor dit schooljaar (nog aan te passen):
      - kenbaar maken van het begeleidend team + werking in de school: doelgroep = leerlingen,
      ouders.
      - spontane consultaties en begeleidingsactiviteiten op vraag van lln., ouders en school
      - begeleiding risicoleerlingen: doorlopend
      - studie- en beroepskeuzebegeleiding: 4° en 6° jaar

2.7. De Klassenraad
De klassenraad bestaat uit alle leerkrachten van een individuele leerling en wordt in principe voorgezeten
door de directeur.

Vertegenwoordigers van het CLB kunnen de vergadering bijwonen als waarnemer en als raadgever. Ook
leden van het administratief en/of hulpopvoedend personeel kunnen de klassenraden volgen, evenals andere
personeelsleden die betrokken zijn bij de pedagogische begeleiding van de leerlingen.

De begeleidende klassenraad vergadert op het einde van elke rapportperiode en in dringende gevallen. Hij
bespreekt resultaten, attitude en gedrag van de leerling en richt zich vooral op remediëring.

Op het einde van het schooljaar bepaalt de delibererende klassenraad of de leerling geslaagd is voor het
geheel van de vorming over het lopende schooljaar en of hij/zij mag overgaan naar een hoger jaar. Advies
i.v.m. het verdere verloop van de studieloopbaan van de leerling is hierbij zeer belangrijk.

Uitgebreidere informatie over de werking van de klassenraad vindt u in het deel „begeleiding‟
10                                       K.A.G. schoolwerkplan leerlingen   2.8. De Personeelsraad (PR)
   De PR telt 10 leden: 9 leerkrachten (3 per graad) en 1 afgevaardigde van het ondersteunend personeel.

   De bevoegdheden van de PR:

   In het algemeen kan je stellen dat de PR de spreekbuis bij uitstek vormt voor de personeelsleden, maar
   ook voor leerlingen (via de leerlingenraad) en ouders (via het oudercomité). De PR heeft een adviserende
   bevoegdheid naar de directie toe en formuleert voorstellen aan de Schoolraad, die deze bespreekt en
   meestal bekrachtigt.

   Concreet komt het erop neer dat de PR onder meer

     voorstellen formuleert aan de directeur
         voor het schoolwerkplan (SWP)
         voor het schoolreglement (SR)

     advies geeft aan het instellingshoofd en de Schoolraad i.v.m. volgende materies:
         -  gedragsregels binnen de school
         -  de algemene strategie betreffende de lokale bevordering en uitstraling van het
           Gemeenschapsonderwijs in het algemeen en onze school in het bijzonder
         -  de plaatselijke pedagogische organisatie, zowel i.v.m. het onderwijsaanbod als i.v.m. de
           didactische en organisatorische aspecten.
         -  de concrete wijze waarop de inspraak van de leerlingen wordt georganiseerd
         -  de algemene strategie i.v.m. de integratie in de lokale culturele, sociale en economische
           milieus.

   2.9. De Leerlingenraad
   Om de participatie van en de communicatie met de leerlingen te bevorderen, heeft de school een
   leerlingenraad. Leerlingen kunnen mee beslissen over zaken die hen direct aanbelangen, zoals het
   schoolreglement, lesroosters en examenroosters, buitenschoolse activiteiten (de klusjesdag!),... Deze
   zaken worden op regelmatige tijdstippen besproken (bv iedere eerste donderdagmiddag van de maand).

   Tot voor kort werden de leden per klas verkozen, maar in het schooljaar 2005-2006 werden de
   vertegenwoordigers van de tweede en derde graad per graad verkozen. De eerste graad werd bij de
   leerlingenraad betrokken via de lessen godsdienst en N.C. zedenleer, waar er maandelijks wat tijd besteed
   werd aan leerlingenparticipatie. Vanaf dit jaar echter gaan we werken met 2 leerlingenraden. Die van de
   eerste graad vergadert om de 2 maanden en stuurt dan een afgevaardigde naar de leerlingenraad van de
   2de en 3de graad (die zoals voorheen maandelijks doorgaat) waar de definitieve beslissingen worden
   genomen. Op deze manier kunnen de leerlingen van de 1ste en 2de graad ook reeds hun democratische
   besluitvorming oefenen. Ook via Smartschool kunnen de leerlingen hun ideeën, vragen en grieven kwijt.
   Individuele leerlingen kunnen uitgenodigd worden op de leerlingenraad om een idee of voorstel uit te leggen
   en te bespreken.

   De raad wordt voorgezeten door een laatstejaarsstudent die tevens een leerling uit het vijfde jaar opleidt
   om het volgende schooljaar deze taak op zich te nemen. In het schooljaar 2006-2007 zal in principe Julie
   van Boxstael voorzitter zijn, vermits zij in 2005-2006 ondervoorzitter was.

   De leerlingenraad wordt gecoacht – eventueel bijgewoond door een leerkracht.

   Van elke vergadering van de leerlingenraad wordt – net als bij de andere adviserende organen – een verslag
   gemaakt met kopie voor de directie en voor de voorzitter van de Personeelsraad. De verslaggevers worden
   binnen de groep verkozen. Dat verslag wordt kenbaar gemaakt voor de hele school via Smartschool. Het zal
   tevens te vinden zijn op de grote houten kubus die zich in de overdekte speelplaats bevindt en die door
   iedereen ten allen tijde kan worden geconsulteerd.
K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                   11


2.10. De Oudervereniging
De zetel van deze oudervereniging is gevestigd te 1850 Grimbergen, Hellebeekstraat 6

Bestuur van deze oudervereniging:
    Voorzitter: Guy Cayron
    Secretaris: Erwin Kneuts

2.11. De Vriendenkring
Deze vereniging ondersteunt de school op financieel en moreel vlak. Zij zijn een belangrijke schakel bij
buitenschoolse activiteiten.

Samenstelling bestuur:
    Voorzitter: Erik Van Laethem
    Ondervoorzitter: Lieve Wauters
    Secretaris: Nadia Lekraïchi
    Penningmeester: Didier De Hertogh
    Verificateurs: Nadine Letellier en Guido Martin
    Leden: Fernand Adams, Nicole Van De Voorde, Dirk Breugelmans, Monique Van Bever, Annette
    Ceuppens, Annie De Visscher, Cami Goris, Sofie De Smedt, Steven Hoedemaekers, Natasja
    Wijmeersch, Lander De Backer, Ann Van Keymeulen.
12                                       K.A.G. schoolwerkplan leerlingen
3. Het pedagogisch gebeuren op school
   3.1. Organigram van de school
   De verdeling van het lestijdenpakket gebeurt in overleg met de PR. De school opteert zeer duidelijk voor
   het aanbieden van Algemeen Secundair Onderwijs – ter voorbereiding op Hoger Onderwijs. Binnen haar
   profiel streeft ze hierbij naar een zo breed mogelijk aanbod van studierichtingen.

   De school neemt alle maatregelen die binnen haar mogelijkheden liggen om te komen tot de samenstelling
   van verantwoorde klasgroepen.

       Schooljaar 2006-2007

         1ste Graad - Eerste Leerjaar A

         Latijn  WW-TO   LO-TO


         1ste Graad - Tweede Leerjaar A

         M0D. WET    LATIJN


         2de Graad – 1ste en 2de leerjaar ASO

         LATIJN   ECONOMIE     WETENSCHAPPEN          HUMANE
                                      WETENSCHAPPEN
         Complementaire activiteiten: de leerling kiest 3 uren in het 3de jaar die niet mogen wijzigen in
         het 4de jaar.

         3de Graad - 1ste & 2de leerjaar ASO

          EC    EC   HW    HW     MT   MT    WE    LA    LA    LA
          MT    WI   EC         WE   WI    WI    MT    WE    WI

         Opmerking: tijdens het schooljaar van studierichting veranderen is toegelaten:
            - voor 1° - 2° - 3° - 4° - 5° leerjaar: tot 15 januari
            - voor het 6° leerjaar zijn veranderingen niet mogelijk
  K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                             13


  3.2. Lessentabellen

                       Eerste graad

               Eerste graad, 1ste LEERJAAR, A-stroom

Gemeenschappelijke basisvorming: 28 uur / week
                   VAKKEN                u/w
                   Godsdienst / Zedenleer         2
                   Nederlands               5
                   Frans                 4
                   Engels                 2
                   Wiskunde                5
                   Geschiedenis              1
                   Aardrijkskunde             2
                   Biologie                1
                   Plastische Opvoeding          1
                   Muzikale Opvoeding           1
                   Technologische Opvoeding        2
                   Lichamelijke Opvoeding         2

Optioneel gedeelte: 4 uur / week
                            LO-TO     WW-TO    Latijn
           Latijn                            4
           Technologische Opvoeding      2       2
           LO -Sport              2
           Wetenschappelijk Werk              2
           Totaal               32      32     32

               Eerste graad, 2de LEERJAAR, A -stroom

Gemeenschappelijke basisvorming: 26 uur / week
                   VAKKEN                u/w
                   Godsdienst / Zedenleer         2
                   Nederlands               5
                   Frans                  3
                   Engels                 2
                   Wiskunde                4
                   Geschiedenis              2
                   Aardrijkskunde             1
                   Fysica                 1
                   Biologie                1
                   Plastische Opvoeding          1
                   Technologische Opvoeding        2
                   Lichamelijke Opvoeding         2

Optioneel gedeelte: 6 uur / week
                          Moderne Wetenschappen      Latijn
           Latijn                             4
           Wetenschappelijk werk            2          2
           Economie                  2
           Aardrijkskunde               1
           Dactylografie                1
           Totaal                   32           32

     Opmerking: verandering van studierichting is toegelaten tot 15 januari
  14                               K.A.G. schoolwerkplan leerlingen
                     Tweede graad
           Het KA Grimbergen biedt alle richtingen aan behalve Grieks.

  VAKKEN           Latijn    Wetenschappen    Economie       Humane
                                          Wetenschappen
  Godsdienst / Zedenleer    2        2         2          2
  Nederlands          4        4         4          4
  Frans             3        3         3          3
  Engels            3        3         3          3
  Wiskunde           4        5         4          4
  Geschiedenis         2        2         2          2
  Aardrijkskunde        1        1         1          1
  Fysica            1        2         1          1
  Biologie           1        2         1          1
  Chemie            1        2         1          1
  Informatica          1        1         1          1
  Lichamelijke Opvoeding    2        2         2          2
  Economie                             4
  Latijn            4
  Gedragswetenschappen                                  2
  Cultuurwetenschappen                                  2
       Totaal       29        29        29           29

                      Complementair

Complementaire
Activiteiten           LA        WE          EC           HW

Frans              1                    1
Engels              1                    1
Wiskunde             1                    Of 1
Aardrijkskunde                              Of 1           1
Economie                                             2
Informatica
WW Fysica                      1
WW Biologie                     1
WW Chemie                      1
      Totaal        32         32          32           32
        Opmerking: verandering van studierichting is toegelaten tot 15 januari
  K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                    15                       Derde graad
VAKKEN             HW   HW  HW  EC   EC   LA   LA   LA    MT   MT   WE
                    EC  MT  MT   WI   MT   WE   WI    WE   WI   WI
Godsdienst / Zedenleer     2    2   2   2   2    2    2    2    2   2    2
Nederlands           4    4   4   4   4    4    4    4    4   4    4
Frans              3    3   4   4   3    4    3    3    4   4    3
Engels             2    2   3   3   2    3    2    2    3   3   2+1
Wiskunde            3    3   3   3   7    3    5    7    5   7    7
Geschiedenis          2    2   2   2   2    2    2    2    2   2    2
Lichamelijke Opv.        2    2   2   2   2    2    2    2    2   2    2
Aardrijkskunde         1+1   1   1   1   1    1    2   1+1    2   1    2
Biologie            1    1   1   1   1    1    2    1    2   1    2
Chemie             1    1   1   1   1    1    2    1    2   1    2
Fysica             1    1   1   1   1    1    2    1    2   1    2
Economie                +1      4   4
Bedrijfsbeheer             +1
Latijn                               4    4    4
Cultuurwetenschappen      3    3   3
Gedragswetenschappen      3+1   3+1  3+1
Duits / Spaans                   3       3            3     3
Ecologie            +1             +1
Toegepaste informatica     +1   +1  +1   +1  +1    +1   (1)   +1        +1   +1
Esthetica           (1)   (1)  (1)  (+1)  (1)   (+1)  (1)   (1)   (1)  (+1)  (1)
     Totaal        32+   32+  32+  32+  32+   32+   32+   32+   32+  32+   32+
                (1)   (1)  (1)  (1)  (1)   (1)  (1)   (1)   (1)   (1)  (1)

Opmerking: tijdens het schooljaar van studierichting veranderen is toegelaten:
   voor het 5° leerjaar: tot 15 januari
   voor het 6° leerjaar zijn veranderingen niet mogelijk

  3.3. Het Lerarenkorps
  Zie bijgevoegde tabel

  3.4. Infrastructuur
  De Basisschool Grimbergen is ondergebracht in dezelfde gebouwen als K.A. Grimbergen. Sommige lokalen,
  zoals de refter en de turnzaal, worden door beide scholen gebruikt. Ook sommige activiteiten worden
  gezamenlijk georganiseerd. Een goede samenwerking en verstandhouding tussen beide scholen kan de sfeer
  enkel ten goede komen.

  Het beheer van de campus is de bevoegdheid van Mevrouw Letellier, directeur van de Basisschool.

  3.5. Media en onderwijsmiddelen
    3.5.1. Mediatheek, computerklassen
    De mediatheek, die tot 2004 in volle ontwikkeling was, werd voor het schooljaar 2005-2006 wegens
    acuut gebrek aan lokalen omgevormd tot computerklas. Dat zal zo blijven tot er meer ruimte is, na de
    verhuis van BS Grimbergen.

    In de computerlokalen (R 12 en R 16) staan computers ter beschikking van leerlingen om internet te
    consulteren op de momenten dat er geen les gegeven wordt. Een reservatie via het
    leerlingensecretariaat is echter steeds noodzakelijk. De leerlingen van de derde graad kunnen zonder
    begeleiding in deze lokalen werken na afspraak met het leerlingensecretariaat. Andere leerlingen
    kunnen dit alleen doen mits begeleiding.

    Brochures i.v.m. verdere studies, taal- en sportkampen, .... worden voorlopig ter inzage gelegd in de
    gang op het gelijkvloers, tegenover de leraarskamer.
16                                      K.A.G. schoolwerkplan leerlingen   3.6. Handboeken
   Handboeken worden aangekocht door de Vriendenkring.

   Deze boeken kunnen door de leerlingen aan voordelige huurprijs gebruikt worden. Boeken voor eenmalig
   gebruik, zoals invulschriften, dienen uiteraard integraal betaald te worden.

   Er wordt een voorschot gevraagd van 125 € Deze som dekt de aankoop van invulschriften, cursussen,
   kopies, lidgeld VK, agenda en een deel van het huurbedrag. Een gedetailleerde afrekening wordt in mei
   bezorgd.

   Er wordt een waarborg gevraagd van 25 € Deze waarborg moet maar een keer per gezin betaald worden en
   wordt terugbetaald op het einde van het schooljaar of wanneer de leerling de school verlaat en alle boeken
   in onberispelijke staat heeft binnengeleverd.

   3.7. Fotokopies
   De fotokopieertoestellen worden door de Vriendenkring ter beschikking gesteld van de school.

   Om te kunnen kopiëren moeten kaarten gekocht worden op het leerlingensecretariaat.

   De prijs per fotokopie bedraagt 0,06 €

   3.8. Kennismaking met de school
   De eerste dagen van het schooljaar worden gebruikt als onthaalperiode waarbij een aantal administratieve
   formaliteiten vervuld worden en er veel aandacht besteed wordt aan de wijze van invullen van agenda's -
   schriften – taken, aan evaluatie...

   De eerste schooldag wordt een voorlopig lesrooster medegedeeld en ingeschreven. Hieraan moeten om
   allerhande redenen nog aanpassingen aangebracht worden, zodat het definitieve lesrooster pas na enkele
   weken in voege gaat.

   Tevens wordt het schoolreglement uitgebreid besproken en waar nodig uitgelegd.

   In iedere klas wordt de leerlingenraad voorgesteld: werking - bevoegdheden - wijze van verkiezing.

   De leerkrachten maken duidelijke afspraken met hun leerlingen voor het ganse schooljaar. Die afspraken
   kunnen verschillen van vak tot vak. De afspraken worden schriftelijk aan de ouders medegedeeld. Deze
   tekenen de afspraken voor akkoord.

   Voor de leerlingen van het eerste jaar is er een uitgebreidere onthaalperiode met o.a. een verkenning van
   de schoolomgeving (met nadruk op de verkeersveiligheid), uitleg i.v.m. de studiemethode in het eerste jaar
   S.O., wegwijs maken in de gebouwen, voorstellen van de leerkrachten en het secretariaat,....

   Om de overgang naar het S.O. zo soepel mogelijk te laten verlopen worden er voor de leerlingen van het
   eerste jaar eind augustus brugklassen georganiseerd, die de leerlingen moeten toelaten in een ontspannen
   sfeer kennis te maken met de school, de leerkrachten, de manier van werken in het Secundair Onderwijs...

   3.9. Verloop van een lesdag
     3.9.1. Schooluren

         Voormiddag                    Namiddag
         1: 08.15* - 09.05                 6: 13.30* - 14.20
         2: 09.05 - 09.55                 7: 14.20 - 15.10
         3: 09.55 - 10.45                 8: 15.10 - 16.00
         voormiddagpauze
         4: 11.00 - 11.50
         5: 11.50 - 12.40
K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                      17


       Deze uren werden zo gekozen dat zij een aansluiting geven op volgende buslijnen:

       LIJN      Vanuit               aankomst G.     vertrek G
       230/231     Strombeek              08.00        15.09 en 16.09
       230/231     Humbeek - Beigem          07.57        15.42 en 16.12
       220/221     Merchtem-Meise-Wolvertem      07.37        15.36 en 16.36
       220/221     Vilvoorde              07.51        15.37 en 17.07

       De jongste leerlingen – en dan vooral de leerlingen van het eerste jaar, worden een beetje
       bevoordeeld wat betreft lesroosters, in de zin dat zij in principe nooit een 8 ste uur les
       hebben. Hun schooldag eindigt dus ten laatste om 15.10.

  3.9.2. Praktische afspraken
  Toegang tot het schooldomein:

  Voor voetgangers zijn er 3 ingangen: "Speelbroek", "Lagesteenweg" en “Brusselsesteenweg”. Deze
  laatste is minder aangewezen wegens de afwezigheid van een veilige oversteek (zebrapad aan kruising
  met Lagesteenweg gebruiken!).

  Fietsers gebruiken uitsluitend de ingang "Lagesteenweg", bromfietsers of motorfietsers die aan de
  Brusselsesteenweg. Uit veiligheidsoverwegingen hebben deze leerlingen rijverbod zodra zij het terrein
  van de school betreden. Fietsen, bromfietsen en motorfietsen moeten in de daarvoor voorziene ruimte
  worden gestald.

  Naar de klas:

  Voor het eerste, het vierde en het zesde lesuur zijn er twee belsignalen.

  Voormiddag:
  De leerlingen maken hun schooltas voor de ganse voormiddag in orde vòòr het eerste belsignaal gaat
  om 8.12u.

  De kastjes kunnen na dit eerste signaal niet meer gebruikt worden, ook niet tijdens de ochtendpauze
  om 10.45u.

  De leerlingen van de derde graad vertrekken bij het eerste belsignaal om 8.12u naar hun lokaal.
  Voordien hangen zij niet in de gangen rond. Om 8.15 staan zij bij hun leslokaal.

  De leerlingen van de eerste en tweede graad gaan bij het eerste belsignaal naar buiten om de rijen te
  vormen op de plaats die voorzien is voor hun klas. Om 8.15u weerklinkt het tweede belsignaal. De
  leerlingen vertrekken dan in ordelijke en rustige rijen met de begeleidende leerkracht naar hun lokaal.

  Ochtendpauze:
  De leerlingen gaan onmiddellijk naar buiten op de speelplaats – voorzover het weer dit toelaat. Er is
  geen toegang tot de kastjes.

  Middag:
  Om 12.40u brengen alle leerlingen (zowel degenen die op school blijven eten als degenen die de school
  verlaten voor de lunchpauze) hun schooltas in orde voor de namiddag. Zij hebben hiervoor 10 minuten
  tijd. De kastjes worden na de lunchpauze niet meer gebruikt. Wie zijn spullen (boeken, notities,
  turnkledij...) voor de namiddag niet bijheeft, zal zelf de gevolgen daarvan moeten leren dragen.

  De leerlingen gaan na het lunchen onmiddellijk naar buiten. Bij het eerste belsignaal voor de
  namiddaglessen (13.27u) worden de rijen gevormd zoals ‟s morgens (de derde graad gaat zelfstandig
  naar het leslokaal). Bij het tweede signaal (13.30u) vertrekt de eerste en tweede graad rustig naar het
  leslokaal, onder begeleiding van de leerkracht. Leerlingen die te laat op school aankomen, melden zich
  bij het secretariaat, net zoals ‟s morgens.

  Bij een wisseling van lesuren gaan de leerlingen zelfstandig, in groep, naar het lokaal voor de volgende
  les. Ze blijven niet hangen in de gang en zorgen dat ze tijdig in de volgende les aankomen.
18                                       K.A.G. schoolwerkplan leerlingen     - Wie storend gedrag vertoont in de rij of de gang en de opmerking van de leerkracht niet ter harte
     neemt, wordt verwezen naar de secretariaatsmedewerker die de sanctionering coördineert.

     - Leerlingen die te laat komen (zowel ‟s morgens, ‟s middags als tussen twee opeenvolgende lessen)
     houden zich aan de afspraken zoals vermeld onder punt 2.7. Bij herhaald te laat komen worden
     sancties getroffen (zie verder in punt 2.7 en in het schoolreglement).

     - Lessen L.O.: soms moeten de leerlingen zich voor de lessen L.O. verplaatsen, bijvoorbeeld naar de
     sporthal in het Prinsenbos. Hiervoor gelden bijzondere afspraken: zie punt 2.11.: Verplaatsingen.

     - Uitstappen: ook voor deze verplaatsingen gelden bijzondere afspraken: zie punt 2.11.: Verplaatsingen.

     - Er zijn duidelijke afspraken over wanneer de leerlingen later mogen komen of vroeger de school
     mogen verlaten (zie schoolreglement).

     - Bij onvoorziene afwezigheid van een leerkracht verwittigt de klasverantwoordelijke het
     secretariaat.

     - Speelplaats: Voor de aanvang van de lessen en tijdens de ochtend- en middagpauze zijn de leerlingen
     buiten op de speelplaats, tenzij het weer dit niet toelaat. Bij twijfel beslissen de leerkrachten met
     toezicht. Toegang tot de kastjes kan alleen op de daarvoor voorziene tijdstippen. In geen geval blijven
     de leerlingen rondhangen in de gangen. Wie iets uit de automaat wil halen, gaat in de rij staan. Het
     secretariaat houdt er toezicht op dat dit ordelijk gebeurt.

     - Leerlingen mogen tijdens de lesdag de school niet verlaten, ook niet tijdens de pauzes, tenzij ze een
     uitgangskaart hebben, en dan nog alleen op de tijdstippen die op die uitgangskaart gespecifieerd
     worden. De ouders kunnen een dergelijke kaart bij het begin van het schooljaar aanvragen d.m.v. het
     daartoe bestemde formulier. Uitgebreidere informatie hierover is te vinden in het schoolreglement.

     - Wanneer een klas de laatste is die op een bepaalde dag in een bepaald lokaal les krijgt plaatsen de
     leerlingen na afloop (rustig!) hun stoelen op de tafels om het onderhoudswerk te vergemakkelijken.
     Wanneer dit precies moet gebeuren wordt meegedeeld als het definitieve lesrooster eenmaal in voege
     is.

     - Leerlingen verlaten na afloop van de lessen de school tenzij een speciale toelating gegeven werd om
     op school te blijven. In geen geval blijven ze rondhangen in de gangen of aan de schoolpoort.

     - Wat roken betreft wordt het schoolreglement strikt toegepast d.w.z. dat nergens op het
     schooldomein, noch aan de schoolpoort (binnen „gezichtsafstand‟).mag gerookt worden.

     - Specifieke richtlijnen:

           Leerlingen die hun lunchpakket thuis vergeten zijn verwittigen zo snel mogelijk het
           secretariaat (zij kunnen een broodje bestellen – zie verder: „schoolrestaurant‟). Zij
           verlaten in geen geval de school om een broodje o.i.d. te gaan kopen.

           Tijdens de studies mogen de leerlingen van het 6e jaar in hun lokaal werken (zo
           beschikbaar), de leerlingen van het 5e jaar in de refter.

           De leerlingen met een uitgangskaart voor de middagpauze worden ten vroegste terug op
           school verwacht om 13.20 uur.

           Wij willen onze leerlingen milieubewust maken: geen rondslingerende blikjes en papier op
           en rond de schoolcampus!

   3.10. Het Schoolrestaurant
   De leerlingen kunnen een volledig middagmaal gebruiken ofwel een lunchpakket meebrengen. Zij krijgen
   gratis water bij de maaltijd. Zij kunnen ook soep en melkproducten bekomen.

   Warme maaltijden kunnen telkens voor een maand besteld worden via het leerlingensecretariaat.

   Soep, hoofdgerecht, dessert: 3,50 €

   De maaltijden worden vooraf per maand betaald (ten laatste de eerste dag van de maand waarvoor
   maaltijden besteld worden). Terugbetaling van niet gebruikte maaltijden is slechts mogelijk bij een
   gewettigde afwezigheid.
K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                      19


Er kunnen ook belegde broodjes worden verkregen. U bestelt ze via het leerlingensecretariaat tussen
7.45u en 8.15u. Leerlingen die pas het tweede (resp het derde) lesuur starten kunnen zich om 9u (resp
9.50u) wenden tot het secretariaat. Na 10u is het niet meer mogelijk om broodjes te bestellen.

3.11. Activiteiten buiten het normale lesgebeuren
  3.11.1. Middagactiviteiten
  Inhaallessen

  Opzoekingwerk op internet in de computerklas onder begeleiding van leerlingen van de derde graad,
  van een leerkracht of van een secretariaatsmedewerker.

  3.11.2. Wereldwinkel
  Elke dinsdag tijdens de pauze van 10u45 organiseren we een Oxfam Wereldwinkeltje. Hierbij worden
  door een aantal leerlingen van het 6de jaar eerlijke producten verkocht: rijstwafels, chocolade, chips,
  fruitsapjes… waarvan een groter deel van de inkomsten rechtstreeks naar de arme boeren uit het
  Zuiden gaat om hen zo een menswaardiger bestaan te kunnen verzekeren. De kleine winst die we
  hiermee boeken gaat op het eind van het jaar naar cadeautjes voor de vrijwilligers van het 6 de jaar die
  zich hiervoor een heel jaar hebben ingezet. Dit alles wordt gecoördineerd door Mevr. Fonteyn,
  leerkracht N.C. Zedenleer, die alles regelt met de Oxfam Wereldwinkel uit Strombeek. Via deze weg
  hopen we als school ons steentje bij te dragen tot een eerlijkere verdeling van de rijkdom tussen
  Noord en Zuid.

  3.11.3. Sportactiviteiten
  Jaarlijkse Sportdag

  3.11.4. Culturele activiteiten
  uitgeven van de schoolkrant: Grimnews

  Proeven van Cultuur:
      Het project „Proeven van Cultuur‟ biedt de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar de
      kans uitvoeriger kennis te maken met allerlei kunstdisciplines. Onder begeleiding van
      leerkrachten kunnen de leerlingen na school een concert, toneel-, dans- of operavoorstelling
      bijwonen of een tentoonstelling bezoeken. Door het „proeven‟ van verschillende
      kunstdisciplines wordt hun culturele horizon verruimd.

       Mevrouw Gypen stelt in september het programma voor, waarvoor zowel leerlingen als
       leerkrachten kunnen inschrijven. De prijzen (meestal groepstickets) worden democratisch
       gehouden. Vermits dit een initiatief is vanuit de school, zijn de leerlingen tijdens deze
       activiteiten ook verzekerd. Verplaatsingen gebeuren meestal met het openbaar vervoer. De
       concrete gegevens omtrent vertrektijden en vervoer komen op het informatiebord aan het
       secretariaat en op smartschool.

  spreekbeurten door externe deskundigen

  planning van extra activiteiten blijft steeds mogelijk.

  3.11.5. Uitstappen
  Waar mogelijk worden leerinhouden tastbaar gemaakt „op het terrein‟, door bezoek aan musea of
  tentoonstellingen, door het bijwonen van film- en toneelvoorstellingen...

  Uitstappen worden steeds vooraf aangekondigd in het agenda, met vertrekuur en voorzien uur van
  terugkeer.

  3.11.6. Geïntegreerde Werkperiode (GWP)
  Een GWP is een meerdaagse activiteit, meestal in het buitenland, waarbij verschillende vakken en
  vaardigheden geïntegreerd aan bod komen. In het bijzonder wordt via GWP getracht de sociale
  vaardigheden en de belangstelling van de leerling te vergroten.
20                                        K.A.G. schoolwerkplan leerlingen     Er worden GWP‟s gepland voor volgende leerjaren:

           GWP  voor  het 1° jaar (in Oteppe, vijf dagen)
           GWP  voor  het 2° jaar: op school + onmiddellijke omgeving, vijf dagen
           GWP  voor  het 3° jaar (in Amsterdam, vier dagen)
           GWP  voor  het 4° jaar (in Parijs, vier dagen)
           GWP  voor  het 5° jaar ( Barcelona, 5 dagen)
           GWP  voor  het 6° jaar (in Italië, een week)

     GWP‟s worden steeds ingericht in samenspraak met Personeelsraad, Schoolraad en Oudervereniging.

     De ouders moeten zich schriftelijk akkoord verklaren met de deelname van hun zoon of dochter, ook
     als die meerderjarig is.

     De ouders of de meerderjarige leerling moeten in geval van niet-deelname daarvoor een schriftelijke
     motivering indienen bij de directeur.

     De niet-deelnemende leerlingen moeten een vergelijkbaar project afwerken

     Om te vermijden dat een leerling niet zou kunnen deelnemen omwille van financiële problemen kan een
     spaarplan opgezet worden.

   3.12. Te laat komen
   Leerlingen die ‟s morgens of na de ochtend- of middagpauze te laat op school/in het leslokaal toekomen
   gaan langs het secretariaat waar hun naam genoteerd wordt (in het agenda worden datum + reden van het
   te laat komen genoteerd). Een leerling kan 5x een verwittiging krijgen wanneer hij zonder geldige reden te
   laat komt. Daarna volgt een sanctie.

   Leerlingen die tijdens de wisseling van klassen in de gangen blijven „hangen‟ en daardoor te laat in de
   volgende les verschijnen, worden gesanctioneerd door de leerkracht van de les waarin zij te laat
   verschenen zijn, met bv. nablijven om de verloren tijd in te halen...

   Zo‟n vorm van „te laat komen‟ wordt eveneens in het agenda genoteerd, evenals de bijhorende sanctie.

   Indien het aantal keren dat een leerling op deze wijze te laat in de les kwam, meer dan vijf bedraagt, kan
   een 8e uur of eventueel een woensdagnamiddagstudie opgelegd worden.

   Lessen L.O. in de sporthal: Leerlingen van het 4 de, 5de en het 6de jaar moeten, wanneer ze te laat komen
   voor een dergelijke les, het secretariaat verwittigen en zelfstandig naar de sporthal gaan. De leerlingen
   van 1/2/3 blijven zo‟n geval in de studie op school.

   Uitstappen: Laatkomers voor uitstappen blijven in de studie op school.

   3.13. Afwezigheden
     3.13.1. Ziekte
     De leerlingen vinden de afspraken in verband met afwezigheden, ook i.v.m. inhalen van toetsen enz... in
     het schoolreglement.

     Lichamelijke opvoeding: Leerlingen die over een doktersattest beschikken dat hen vrijstelt van het
     actief deelnemen van de lessen LO, brengen dit binnen bij hun leerkracht LO. Zij zullen tijdens de les
     LO een vervangtaak of een andere opdracht moeten uitvoeren. Dit mag uiteraard niet gezien worden
     als een sanctie.

     3.13.2. Uitzonderlijk verlof, omstandigheidverlof
     In bijzondere omstandigheden kunnen ouders vooraf verlof aanvragen bij de directeur (culturele
     activiteiten, sportactiviteiten, gerecht,...) Zie ook schoolreglement.

   3.14. Ongevallen
   Bij alle ongevallen wordt onmiddellijk het secretariaat op de hoogte gesteld.

   De formulieren voor aangifte worden bij Mevrouw Geysels of een medewerker afgehaald. Zij zorgen ook
   voor de verdere afhandeling van het dossier.
K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                     21


3.15. Verzekering
Rago heeft polissen afgesloten bij ETHIAS (4.227.000 en 4.235.000) die de burgerlijke aansprakelijkheid
dekken van Rago, het schoolhoofd, het personeel en de leerlingen.

  * de leerling is verzekerd als hij onder bevel of onder toezicht staat van het schoolhoofd, van zijn
  plaatsvervanger of vertegenwoordiger

  * tijdens het schoolleven, dus zowel intra als extra muros, is de leerling (of een personeelslid) niet
  verzekerd tijdens individuele activiteiten die enkel uit persoonlijk initiatief genomen zijn.

Men kan dus stellen dat in de visie van ETHIAS de leerlingen gedurende het schoolleven steeds en zonder
enige discussie verzekerd zijn zodra er in enige vorm van toezicht is voorzien.

Een leerling die zich aan het toezicht onttrekt is dus NIET verzekerd.

Derden (ouders, andere personen) kunnen tijdens extra muros activiteit niet autonoom optreden, maar
slechts aan de betrokken leraars worden toegevoegd. ETHIAS kan voor de schoolactiviteit waarbij derden
betrokken zijn hun burgerlijke verantwoordelijkheid en hun lichamelijke ongevallen volledig waarborgen.

3.16. Verplaatsingen:
- Verplaatsingen van en naar de sporthal: de leerlingen verzamelen op de speelplaats en gaan onder
begeleiding naar de sporthal. De leerlingen van het 4de, 5de en het 6de jaar moeten, wanneer ze te laat
komen, het secretariaat verwittigen en zelfstandig naar de sporthal gaan. De leerlingen van 1/2/3 blijven
zo‟n geval in de studie op school. Na afloop van de les LO in de sporthal mogen de leerlingen van 4, 5 en 6
rechtstreeks naar huis gaan indien zij hiervoor een speciale toelating hebben van de ouders èn als ze voor
het einde van de (halve) dag niet meer op school moeten zijn voor lessen, studie, taken, … De ouders
kunnen deze speciale toestemming geven bij het begin van het schooljaar (formulier in Bundel Eerste Dag).
Ze geldt voor het hele schooljaar en enkel indien de leerling te voet naar de sporthal en nadien naar huis
gaat.

- Verplaatsingen voor uitstappen in de buurt: leerlingen van 4, 5 en 6 kunnen na een uitstap of voorstelling
in aangrenzende gemeenten (bv CC Strombeek) zelfstandig te voet naar huis gaan indien zij hiervoor een
speciale toelating hebben van de ouders èn als ze voor het einde van de (halve) dag niet meer op school
moeten zijn voor lessen, studie, taken, …. De eventueel gemaakte kosten voor het gezamenlijk vervoer
worden wel aangerekend.

Voor uitstappen naar verder gelegen bestemmingen kan een gelijkaardige regeling uitgewerkt worden, maar
dit wordt specifiek, geval per geval bekeken.

Laatkomers voor uitstappen blijven in de studie op school.

3.17. Evaluatie
  3.17.1. Dagelijks werk
  Het DW steunt op permanente evaluatie.       Hier komen niet alleen cognitieve maar ook
  psychomotorische en affectieve doelstellingen aan bod, evenals leerattitude.

  In het begin van het schooljaar maken leraars en leerlingen afspraken i.v.m. de wijze waarop
  geëvalueerd wordt.

  Bij de evaluatie voor DW kan o.a. rekening gehouden worden met:

         korte toetsen
         herhalingstoetsen
         observatie in de klas
         huistaken
         onderzoekscompetenties (OC) voor 2de en 3de graad – zie verder
         schriften en agenda's in orde houden
         inzet en attitude
22                                     K.A.G. schoolwerkplan leerlingen   Er wordt nadruk gelegd op:

         regelmatige toetsen
         orde
         stiptheid
         nauwkeurigheid. Hierbij hoort o.a. ook een correct taalgebruik, ook in niet-taalvakken. Tot
         10% van de te behalen punten kan verloren gaan door flagrante taalfouten. In de
         bijgevoegde tabel (blz.24) vindt u een overzicht van de vereisten die in de verschillende
         graden gesteld worden wat spelling betreft.
         doorzettingsvermogen
         sociale vaardigheden
         de theorie toetsen aan de werkelijkheid
         actualiteit betrekken bij het leerproces
         inzicht
         evaluatie van de vakoverschrijdende eindtermen

   Dankzij een regelmatige evaluatie moet de leerling op lange termijn een attitude ontwikkelen die
   hem/haar in staat stelt om de basis te leggen voor succes in verdere studies en loopbaan. Belangrijk
   hierbij is dat de verbetering van toetsen (klassikaal of individueel) met de leerlingen besproken
   worden: het verbeteren van fouten werkt sterk remediërend.

   Onderzoekscompetenties: In de tweede en de derde graad werken de leerlingen aan vaardigheden die
   nodig zijn om aan wetenschappelijk onderzoek te doen. Met het oog op een vervolgstudie in het Hoger
   Onderwijs is het belangrijk dat onze leerlingen deze vaardigheden inoefenen. Het ontwikkelen van
   deze competenties wordt trouwens decretaal opgelegd. De leerlingen werken een wetenschappelijk
   project uit waarin die competenties aan bod komen. Het onderwerp van dit project verschilt
   naargelang hun studierichting.

   Onze school heeft een werkgroep „Onderzoekscompetenties‟ waarin leerkrachten van alle polen zitten
   (Economie, Humane Wetenschappen, Latijn, Moderne Talen, Exacte Wetenschappen en Wiskunde).
   Deze werkgroep stelt in het begin van het schooljaar een tijdsschema op voor de verschillende
   deelstappen van het OC-project. Deze afspraken gelden voor alle leerlingen van alle studierichtingen in
   het vierde en zesde jaar.

   I.v.m. de evaluatie van deze competenties worden in de werkgroep ook afspraken gemaakt, waarbij het
   principe gehanteerd wordt dat zowel het proces, de werkattitudes als het uiteindelijke product (het
   neergeschreven onderzoeksrapport en de presentatie ervan) worden geëvalueerd, en dit voor een
   bepaald percentage van de punten in de opeenvolgende DW-periodes.

   3.17.2. Examens
   Bij de examens wordt nagegaan of leerlingen in staat zijn een groter leerstofpakket succesvol te
   verwerken. Uiteraard staat het verwerven van basiskennis ook centraal om verdere studies met succes
   te kunnen aanpakken.

   Bij examens wordt, net als bij Dagelijks Werk, niet alleen kennis getoetst maar ook ruimere
   vaardigheden zoals inzicht, nauwkeurigheid (inclusief spellingsregels), het kunnen toepassen van de
   verworven kennis...

   Examens worden georganiseerd vóór de kerstvakantie en aan het einde van het schooljaar. De duur en
   de aanvangsdatum van de examenperiode kan verschillen naargelang de graad: raadpleeg hiervoor de
   activiteitenkalender.

   De praktische proeven en de examens Godsdienst/Zedenleer worden afgenomen tijdens de lessen die
   de schriftelijke proeven vooraf gaan.
   K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                   23DOELSTELLINGEN CORRECT TAALGEBRUIK VOOR NEDERLANDS ALS MOEDERTAAL

                                           1°gr  2°gr  3°gr
1   De leerlingen kunnen de regelmatige werkwoordsvormen in de verschillende          
   tijden correct spellen
2   De leerlingen kunnen de onregelmatige werkwoorden correct vervoegen en           
   spellen
3   De leerlingen kunnen de werkwoordtijden in een context correct gebruiken          


4   De leerlingen kunnen de congruentie tussen onderwerp en persoonsvorm            
   correct toepassen
5   De leerlingen gebruiken de persoonlijke voornaamwoorden correct              


6   De leerlingen kennen het gebruik van de betrekkelijke voornaamwoorden            


7   De leerlingen passen de congruentie tussen antecedent en verwijswoord            
   correct toe
8   De leerlingen vervoegen het adjectief correct                        


9   De leerlingen moeten alle eindletters van de woorden schrijven (chattaal is uit       
   den boze!) en hanteren een verzorgd taalgebruik
10  De leerlingen kunnen alle te kennen aardrijkskundige namen,wetenschappelijke        
   en technologische termen correct spellen
11  De leerlingen kunnen alle te kennen eigennamen correct spellen               


12  De leerlingen gebruiken algemeen Nederlandse woorden in hun geschreven           
   materiaal en dus geen dialectwoorden
13  De leerlingen schrijven correcte en volwaardige zinnen minimum bestaande uit        
   een onderwerp en een werkwoord
14  De leerlingen spellen de enkele en dubbele medeklinkers correct              


15  De leerlingen spellen de enkele en dubbele klinkers correct                


16  De leerlingen maken een onderscheid tussen g en ch                     


17  De leerlingen onderscheiden ei van ij                            


18  De leerlingen onderscheiden ou van au                            


19  De leerlingen kennen het correct gebruik van de hoofdletters en passen dit         
   toe
20  De leerlingen kennen de regels voor de meervoudsvorming                  ! Voor het vak Nederlands gelden strengere normen

! Er wordt ½ punt per fout aangerekend tot de 10%norm bereikt is
24                                       K.A.G. schoolwerkplan leerlingenTijdens de examens werkt de school met een halvedagsysteem. Hierbij mogen de leerlingen de school verlaten
(om thuis hun volgend examen te gaan voorbereiden) onmiddellijk nadat hun examen is afgewerkt indien:

          de ouders hiervoor een schriftelijke toestemming hebben verleend door het invullen van
          het speciale formulier.

          zij een nota in hun agenda hebben die het vertrekuur uit het examenlokaal vermeldt

          indien deze nota getekend is door de leerkracht die het examen heeft afgenomen

    Leerlingen die niet aan al deze voorwaarden voldoen worden geacht op school te blijven om in de studie
    hun volgend examen voor te bereiden. Zij studeren onder toezicht van het secretariaat tot en met het
    7de lesuur.

    Bedrog plegen of trachten te plegen bij een examen leidt tot een nul op het betreffende onderdeel of
    op het ganse examen (zie schoolreglement). Dit kan aanleiding geven tot een herexamen voor het vak.

    Indien de leerling zich te laat aanbiedt op een examen zal de directie in samenspraak met de
    vakleraar en/of de klassenraad bepalen welke maatregel zich opdringt.

    3.17.3. De klassenraad
      3.17.3.1. Samenstelling
      De klassenraad bestaat uit alle leerkrachten van een leerling en wordt in principe voorgezeten
      door de directeur. Bij afwezigheid wordt deze vervangen door de klastitularis of door een andere
      leerkracht.

      Vertegenwoordigers van het CLB kunnen de vergadering bijwonen als waarnemer en als
      raadgever.Ook leden van het administratief en/of hulpopvoedend personeel kunnen de
      klassenraden volgen evenals personeelsleden die betrokken zijn bij de pedagogische begeleiding
      van de leerlingen.

      3.17.3.2. De begeleidende klassenraad
      De begeleidende klassenraad beoordeelt en analyseert het gedrag en de resultaten en richt zich
      vooral op remediëren.

      Deze klassenraad wordt georganiseerd per rapportperiode en in dringende gevallen.

      Indien de klassenraad van oordeel is dat een leerling beter geschikt is voor een andere
      studierichting, zal hij/zij het advies krijgen naar een andere afdeling of een andere
      onderwijsvorm over te stappen.

      Advies bij de studiekeuze wordt als zeer belangrijk ervaren.

      3.17.3.3. De deliberatieklassenraad
      De klassenraad beslist voor elke regelmatige leerling eenmalig of hij/zij al dan niet geslaagd is
      voor het geheel van de vorming in het afgelopen schooljaar.

      De beslissingen van de deliberatieklassenraad voorzien 3 alternatieven via volgende
      oriënteringsattesten:

          1) De leerling heeft het leerjaar met vrucht beëindigd:

              het A-attest: de leerling mag naar om het even welk hoger jaar

              het B-attest: de leerling mag naar een hoger leerjaar met uitzondering van de
              richtingen opgesomd in de beslissing van de klassenraad en vermeld op het attest
              B

          2) De leerling heeft het leerjaar niet met vrucht beëindigd:

              het C-attest: de leerling mag niet naar een hoger leerjaar

      De delibererende klassenraad kan op de vergadering in juni beslissen dat voor een aantal
      leervakken een herexamen moet afgelegd worden. Dit moet gezien worden als een tweede kans die
      alleen gegeven wordt wanneer de kans op slagen reëel is. In ieder geval wordt er naar gestreefd
K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                     25


     het aantal herexamens te beperken tot drie. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden meer dan 3
     herexamens gegeven.

     De delibererende klassenraad is soeverein en neemt zijn eindbeslissing bij unanimiteit. Elke
     leerling wordt individueel beoordeeld.

  3.17.4. Samenvatting van de resultaten in het rapport
  Het rapport moet de belanghebbenden (ouders, leerlingen, leraars en directie) zo verantwoord
  mogelijk informatie geven over het algemeen gedrag, de beheersing van attitudes en de
  studievordering van de leerling.

  a) Dagelijks werk: van 0 tot 10
  Deze beoordeling is een weergave van de permanente evaluatie. Er worden cijfers gegeven van 0 tot
  10, afgerond op 0,5.

  Wanneer een leerling 5 of meer haalt, wordt dit beschouwd als een globaal voldoende resultaat.

  Bij ieder cijfer lager dan 5/10, wordt door de vakleerkracht commentaar voorzien op het rapport
  (oorzaken van het tekort, een remediërend voorstel, een aanmoediging)

  Om een rapportcijfer te kunnen geven moet een minimum aantal evaluatiegegevens bekend zijn.
  Wanneer - door veelvuldige afwezigheden - te weinig gegevens gekend zijn, kan de leraar "A" invullen.
  Teveel "A"'s kunnen uiteindelijk leiden tot uitstel van de beslissing (zie schoolreglement)

  b) Examens: van 0 tot 100
  Er wordt gequoteerd op 100 en afgerond tot op de eenheid.

  Naast het eigen resultaat wordt ook het klasgemiddelde vermeld, dat berekend wordt per groep
  leerlingen die dezelfde examenvragen kregen. Wanneer minder dan 5 leerlingen dezelfde
  examenvragen kregen, wordt geen gemiddelde berekend.

  Wanneer de leerling 50 of meer haalt, wordt dit als voldoende beschouwd.

  Naast de resultaten omvat het rapport ook remediërende en/of aanmoedigende commentaar:

          door de vakleerkracht bij de cijfers lager dan 50/100

          door de klassenraad indien er algemene opmerkingen zijn i.v.m. de studiehouding, het
          gedrag.

          Door de klassenraad indien men van oordeel is dat er beter van studierichting en/of
          school wordt veranderd

  Het rapport geeft uiteindelijk ook een eindbeslissing weer met de vermelding van de uitgereikte
  attesten en/of diploma's.

  3.17.5. De ‘eisen’ aan het einde van het schooljaar
  Deze eisen worden vastgelegd in objectieve deliberatienomen die door de delibererende klassenraad
  als leidraad gebruikt worden.

      opdat een leerling voor een vak zou geslaagd zijn, moet deze over het ganse schooljaar gezien,
      minimum 50% behalen voor dat vak. Deze 50% moet behaald worden als men dagelijks werk én
      examens samen beschouwt in een bepaalde verhouding elk.

      volgende verhoudingen worden gehanteerd:

         o voor het eerste jaar: het dagelijks werk telt voor 60% en de examens tellen voor 40%,
          waarbij de 40% van de examens wordt bekomen door aan EX1 een relatief belang toe te
          kennen van 16% en EX2 een relatief belang van 24%.

         o voor het tweede, derde en vierde jaar: het dagelijks werk en examens tellen allebei voor
          50% van de punten mee. De 50% van de examens worden bekomen door aan EX1 een
          relatief belang toe te kennen van 20% en EX2 een relatief belang van 30%.
26                                      K.A.G. schoolwerkplan leerlingen          o voor het vijfde en zesde jaar: het dagelijks werk telt voor 40% en de examens voor 60%.
           De 60% van de examens worden bekomen door aan EX1 een relatief belang toe te kennen
           van 24% en aan EX2 een relatief belang van 36%.

       Voor alle leerjaren is op alle examens van examenperiode 2 een minimumscore van 40% vereist
       om te slagen, ongeacht de score behaald volgens bovenstaande verdeelsleutel.

       Een leerling die volgens bovenstaande normen geslaagd is voor alle vakken, behaalt een A-
       attest.

       Voor een leerling die volgens bovenstaande normen niet geslaagd is, neemt de delibererende
       klassenraad autonoom een beslissing over de eventuele toekenning van een A-, B- of C-attest of
       een bijkomende proef. Daarbij kan rekening gehouden worden met o.a. dagelijks werk, inzet,
       ziekte of andere ingrijpende persoonlijke omstandigheden, evolutie van de resultaten... Fraude
       kan de slaagkansen om begrijpelijke redenen ernstig in het gedrang brengen.

       Indien een leerling voor meer dan 3 vakken niet slaagt volgens bovenstaande normen, kent de
       klassenraad een C-attest toe. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen 4 bijkomende
       proeven worden overwogen.

    3.17.6. Herexamens (uitgestelde beslissingen)
    Alhoewel het in vele gevallen zo is dat de klassenraad op het einde van het schooljaar over voldoende
    elementen beschikt om te oordelen, kan de klassenraad de eindbeslissing uitstellen en bepalen dat voor
    een aantal leervakken een bijkomende proef moet afgelegd worden. Indien dit gebeurt zal aan de
    leerling individueel en schriftelijk een motivatie door de delibererende klassenraad worden gegeven.
    De verwoording hiervan zal gebeuren door de klastitularis.

    Verder krijgt de leerling

           een overzicht van de leerstof voor ieder vak waarvoor een bijkomende proef moet
           afgelegd worden (vakleerkracht).

           een formulier waarop dag, datum, uur en plaats van de bijkomende proef voorkomen
           (vakleerkracht, secretariaat).

    De herexamens worden afgenomen tijdens de laatste week van augustus: leerlingen die van het
    voordeel van herexamens wensen gebruik te maken, moeten op dat ogenblik beschikbaar zijn.

   3.18. Begeleiding
    3.18.1. Studiebegeleiding

      3.18.1.1. Begeleiding voor nieuwe leerlingen
      Nieuwe eerstejaars kunnen zich inschrijven voor de Brugklassen (drie halve dagen, eind augustus).
      Dan verkennen zij de schoolomgeving – met nadruk op de verkeersveiligheid, en raken wegwijs in
      de gebouwen. Zij maken ook kennis met enkele leerkrachten en met het secretariaat. Zo raken zij
      al een beetje gewend aan hun nieuwe school.

      De onthaalperiode voor de eerstejaars is vrij uitgebreid: ze loopt over de eerste twee
      schooldagen. De leerlingen krijgen uitleg en toelichting bij het schoolreglement en het
      schoolwerkplan, leren hun schooltas, agenda en schriften in orde te brengen, maken kennis met
      hun leerkrachten en krijgen een aantal tips i.v.m. studiemethodiek in het eerste jaar S.O. Ze
      nemen ook deel aan de activiteiten in het kader van het Project „Pesten op School‟.

      Op de eerste schooldag wordt overigens in alle klassen aandacht besteed aan het overlopen van de
      vaste procedures op school, o.m. het correct invullen van agenda‟s en schriften. De
      vakleerkrachten maken duidelijke afspraken voor het ganse schooljaar met hun leerlingen. Het
      schoolreglement wordt overlopen en toegelicht, en de leerlingenraad wordt voorgesteld.
K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                      27


     Diagnosetests voor nieuwe leerlingen:
     Alle leerlingen van het eerste jaar leggen tijdens de eerste schoolweek tests af voor Wiskunde en
     Nederlands. Op die manier hebben de vakleerkrachten een beter zicht op hun basiskennis. Bij een
     zwak resultaat worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht.

     Tweede- en derdegraadsleerlingen die nieuw op onze school toekomen, kunnen in de loop van de
     eerste weken getest worden op hun basiskennis in sommige vakken (talen, humane wetenschappen,
     exact-wetenschappelijke vakken...). Dit met de bedoeling om een eventuele achterstand of lacunes
     zo snel mogelijk op te sporen. Indien nodig kan de vakleerkracht vervolgens een
     remediëringsplanning opstellen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

  3.18.2. Begeleidingsdossier
  Van elke leerling wordt een dossier bijgehouden dat bewaard wordt op de leerlingenadministratie.
  Hierin kan men het schoolverleden van de leerling terugvinden en de evolutie van zijn prestaties,
  gedrag, inzet, problemen,....

  In het dossier van de leerling wordt ook een dubbel bewaard van de briefwisseling met de ouders. Dit
  dossier is ter inzage van elke belanghebbende (directie, administratie, leerkrachten, CLB) en kan als
  basisdocument dienen voor besprekingen met ouders en leerlingen.

  Een overzicht van afwezigheden wordt ook bewaard door de leerlingenadministratie, het aantal keer
  dat een leerling te laat gekomen is, wordt genoteerd in het agenda.

     3.18.2.1. Begeleiding bij de evaluatie

     3.18.2.2. Inhaallessen
     Inhaallessen kunnen op 2 manieren worden georganiseerd:

         een leerkracht kan kiezen voor een vast tijdstip. Om een werkbare spreiding voor de
          leerlingen te bekomen, zullen de momenten waarop vaste inhaallessen gepland zijn, worden
          gecentraliseerd.

         inhaallessen/individuele begeleiding kunnen ook vraaggestuurd worden georganiseerd:

            -  in de eerste graad kan de vraag geformuleerd worden door de ouders en/of de
              leerling
            -  in de tweede en derde graad wordt de vraag geformuleerd door de leerling

     Om te kunnen genieten van inhaallessen of individuele begeleiding moeten een paar voorwaarden
     vervuld worden:

         de gemaakte afspraken worden door de leerling gerespecteerd
         de leerling heeft gerichte vragen
         de leerling neemt de inhaallessen, de bespreking van toetsen, taken en examens ernstig

     Indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden, sluit de leerling zichzelf uit van het
     voordeel van verdere inhaallessen/individuele begeleiding.

     3.18.2.3. Diagnostische tests
     Via een reeks tests (o.a. MCO-test) biedt de school de mogelijkheid aan individuele leerlingen/
     klasgroepen om samen met de klastitularis of de verantwoordelijke van de Cel
     Leerlingenbegeleiding de oorzaken van mindere resultaten te bepalen. Hieruit kan dan een op maat
     gesneden remediërende werkmethode worden bepaald.

     3.18.2.4. Leren leren
     Het leren leren gebeurt continu. Het accent wordt echter in de eerste graad gelegd.

     Het leren leren komt in elk vak aan bod. Mochten er problemen optreden kan, op aanvraag, de hulp
     ingeroepen worden van de cel Leerlingenbegeleiding en/of het CLB
28                                     K.A.G. schoolwerkplan leerlingen     3.18.2.5. Leerstoornissen
     Om leerlingen met specifieke leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysfasie, NLD…) te helpen,
     werden een reeks maatregelen afgesproken.

     Hieronder volgen meer specifiek voor dyslexie de maximale maatregelen die wij kunnen nemen:

         Hij/zij krijgt 15 % meer examentijd
         Opstellen en verhandelingen mogen met een tekstverwerker worden gemaakt
         Spelfouten worden niet in rekening gebracht voor niet-taalvakken
         Bij meerkeuzevragen worden de opgaven en de alternatieven voorgelezen
         Het agenda wordt bij het begin van de les ingevuld
         Bij stelopdrachten legt men bij de evaluatie de nadruk op logische ordening,
         tekststructuur en hoofdlijnen
         Bij correctie van fouten in de woordenschat, mag de fout door de leerling beplakt worden
         en overschreven

     Bij andere leer- en/of gedragsproblemen (ADHD...), worden afhankelijk van het probleem,
     specifieke maatregelen afgesproken.

     Een leerling kan pas van deze maatregelen gebruik maken indien er een officieel document aan de
     school overhandigd wordt dat het bestaan van de leerstoornis bij de leerling bevestigt en dat de
     ernst van het probleem schetst.

   3.18.3. Studiekeuzebegeleiding
   Bij de studiekeuzebegeleiding wordt zowel aandacht besteed aan persoonlijke als groepsgerichte
   begeleiding. In beide gevallen wordt er een nauwe samenwerking tussen CLB en het lerarenkorps
   nagestreefd.

   Tijdens de deliberatieklassenraad krijgen de meeste leerlingen een laatste advies waarbij de leerling
   centraal gesteld wordt. Indien nodig clausuleert de klassenraad de leerling.

   Bij de overgang van de ene graad naar de andere worden de leerlingen extra begeleid: deze leerlingen
   krijgen in de loop van de maand mei een les "studiekeuze". Tijdens deze les verduidelijkt een lid van de
   PR de verschillende mogelijkheden en illustreert bovendien de eisen die in de verschillende richtingen
   gesteld worden.

   Voor de ouders van deze leerlingen is er een voorlichtingsavond waarbij de directeur en het
   lerarenkorps voor informatie zorgen. De ouders kunnen eveneens een persoonlijke afspraak vastleggen
   via de directeur.

   Om de leerlingen van de derde graad te begeleiden bij hun studiekeuze naar Hoger Onderwijs toe
   werden er verschillende initiatieven ontwikkeld, zoals bezoek van de SID-in beurs, Dream Day,
   beroepenkeuze-avond, terugkomdag van oud-leerlingen.

   De studiekeuzebegeleiding wordt gecoördineerd door Mevr. Baeyens.

   3.18.4. Sociaal-emotionele begeleiding
   Vertrouwensleerkrachten: Leerkrachten staan ter beschikking van de leerling om een eerste opvang te
   verzekeren in verband met probleemsituaties die kunnen ontstaan op studiegebied en in sociale
   situaties. Om de drempel voor de leerlingen zo laag mogelijk te houden, kunnen de leerlingen zelf een
   speciale vertrouwensleraar kiezen. Om hen toe te laten hun nieuwe leraars eerst te leren kennen, zal
   deze verkiezing plaatsvinden tijdens de eerste week van oktober. De leerlingen kunnen daarbij ook
   opteren voor leerkrachten waarmee ze tijdens het lopende schooljaar geen les (meer) hebben of voor
   leden van het ondersteunend personeel.

   Peters en meters: Leerlingen van de derde graad organiseren ongeveer maandelijks een peters- en
   metersactiviteit voor de eerstejaars. Dit zorgt voor een snelle en vlotte integratie van de nieuwe
   leerlingen, en heeft een bijkomend positief effect: de drempel om problemen te melden en
   bespreekbaar te maken wordt zo laag mogelijk gehouden. De activiteiten worden tijdens de middag
   gehouden. Eenzelfde groepje peters en meters is gedurende alle activiteiten verantwoordelijk voor
K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                    29


  eenzelfde klasgroep eerstejaars. Continuïteit wordt aldus verzekerd, ook als een begeleider toevallig
  verhinderd is.

  Enkele leerkrachten van het eerste jaar en de derde graad fungeren hierbij als coach. Zij organiseren
  ook telkens een voorbereidende vergadering met een groepje kernleden van de peters en meters.

  3.18.5. Begeleiding bij gedragsproblemen
  Wanneer een leerling zich op school of tijdens een schoolactiviteit misdraagt wordt dat steeds gemeld
  aan de ouders (via agenda of speciale brief).

  Op school wordt er van deze gedragsproblemen een dossier bijgehouden, zowel op papier als
  elektronisch. Dit laatste is toegankelijk voor alle betrokken personeelsleden en vergemakkelijkt zo een
  meer gecoördineerde aanpak.

  Leerlingvolgkaart: Als er ernstige en blijvende gedragsproblemen bij een leerling worden vastgesteld
  kan een leerlingvolgkaart toegepast worden (zie bijlage 4). De bedoeling hiervan is dubbel:

       1° een nauwkeuriger zicht krijgen op het probleem

       2° het probleemgedrag bespreekbaar maken en proberen om te buigen in aangepast gedrag.
       Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de storende aspecten in het gedrag van de leerling
       maar ook, en vooral, naar de positieve punten en de (hopelijk gunstige) evolutie ervan.

  Praktisch: er wordt met de leerling een overeenkomst opgesteld over een beperkt aantal onderwerpen
  waar hij/zij moet aan werken.: „wat wordt verwacht, en wat wordt niet getolereerd?‟ De volgkaart
  wordt individueel opgesteld voor een bepaalde duur. Ze wordt dagelijks ingevuld door de
  vakleerkrachten of ondersteunend personeel, en wekelijks besproken met de klastitularis, de
  (vertrouwens)leerkracht en/of de directeur. De leerkrachten bespreken de evolutie van de leerling in
  de klassenraad.

  Contract: Wanneer de leerlingvolgkaart geen positieve evolutie in het gedrag oplevert, zal de leerling
  onder contract worden geplaatst. De bepalingen in dit contract zullen vastgelegd worden door de
  klassenraad of - in dringende gevallen - door de directeur.

  Bij het niet volgen van de bepalingen van dit contract kan de klassenraad beslissen de leerling
  definitief van school te verwijderen.

  Opmerking: bij bijzonder zware overtredingen kan de klassenraad ook onmiddellijk beslissen een
  leerling van school te sturen, zonder tegemoetkoming van leerlingvolgkaart of contract.

  Uitgebreidere informatie over dit alles is te vinden in het schoolreglement.

3.19. Sancties
Sanctioneren heeft de bedoeling om storend en ongepast gedrag om te buigen naar aangepast gedrag. De
school zoekt zoveel mogelijk naar maatregelen en straffen die verband houden met het storende of
ongepaste gedrag. De ouders worden via het agenda op de hoogte gebracht. Het secretariaat coördineert
alle gegevens.

Op onze school zijn o.a. volgende sancties mogelijk:

Straftaken rond onderwerpen zoals: te laat komen, pestgedrag, beleefdheid en respect, solidariteit,
burgerzin, milieubewustzijn...

(inhaal)oefeningen voor verschillende vakken

verplichte studie voor aanvang of na het beëindigen van de lessen, of tijdens vrije studieuren. Tijdens die
verplichte studie wordt de leerling in de „gewone‟ studie verwacht, met in het agenda een nota van het
secretariaat èn een opdracht. De nota wordt door de studieverantwoordelijke ter controle afgetekend. De
opdracht wordt achteraf door de vakleerkracht of door het secretariaat geëvalueerd, naargelang de
inhoud van de taak.

Alternatieve straffen: afhankelijk van de aard van het storende of ongepaste gedrag kunnen leerlingen de
opdracht krijgen om tijdens één of meerdere extra-uren mee te werken aan het opruimen/onderhoud van
lokalen of van de gemeenschappelijke ruimten... of zij kunnen een tijdelijk speelplaatsverbod krijgen...
30                                        K.A.G. schoolwerkplan leerlingen   Herstelopdracht: de leerling krijgt de kans om zijn fout goed te maken, de aangerichte schade te
   herstellen of een tegenprestatie te leveren. Dit kan gecombineerd worden met een verplichte
   aanwezigheid op een vrij lesuur of een woensdagnamiddag

   Bij zwaar of herhaaldelijk ongepast gedrag kan de leerling verplicht worden één of meerdere
   woensdagnamiddagen op school te blijven.

   Isoleren of uitsluiten van de leerling uit bepaalde ruimten of voor bepaalde activiteiten
 K.A.G. schoolwerkplan leerlingen                                     31


4. Communicatie
 4.1. Pedagogisch Project en Schoolreglement
 Een eerste voorwaarde voor een degelijke werking van de school is dat er goede afspraken gemaakt
 worden.

 Het schoolreglement en het pedagogisch project worden bij het begin van het schooljaar overhandigd. De
 ouders tekenen beide documenten voor akkoord. Leerlingen van de derde graad tekenen ze bovendien ook
 zelf.

 4.2. Smartschool
 Smartschool is een digitaal platform waartoe elke leerling vanaf de tweede graad toegang krijgt met een
 persoonlijke account.
 Smartschool heeft twee functies: communicatie en e-learning.

 Eerst en vooral vormt het dus een bijkomend communicatiekanaal tussen leerkrachten, leerlingen en
 ouders. De communicatie kan gebeuren via het nieuwsberichtensysteem (vanuit de school naar ouders en
 leerlingen toe) en via het berichtensysteem (in alle mogelijke richtingen). Smartschool zal de volgende
 jaren nog verder uitgebouwd worden maar vervangt voorlopig nog niet het klassieke (papieren) agenda.

 Het e-learning-onderdeel vindt de leerling terug in Smartschool onder „Mijn Vakken‟. In dit onderdeel
 presenteert de vakleerkracht zijn/haar vak aan de leerlingen onder elektronische vorm. Dit onderdeel
 vormt dus een elektronische aanvulling op het leerproces in de klas.

 4.3. Communicatie met de ouders
   4.3.1. Agenda
   De communicatie met de ouders verloopt in eerste instantie via het agenda.

   De controle van de agenda's gebeurt door de klastitularis. Van de ouders wordt verwacht dat zij elke
   week het agenda van hun kind viseren.

   Om het de ouders gemakkelijker te maken de prestaties van hun kinderen te controleren, hanteren
   alle leerkrachten van de school hetzelfde systeem bij het invullen van de agenda's (zie ook
   schoolreglement).

          Het lesonderwerp wordt in het leerlingenagenda ingeschreven op de dag en het uur dat de
           les gegeven is.

          Te kennen lessen, taken en opdrachten worden opgeschreven in de weekplanning.

          Van de leerling wordt impliciet verwacht dat hij elke les herhaalt en instudeert tegen de
           volgende les.

   Naast lessen en taken worden ook nog volgende zaken via het agenda gemeld:

          resultaat van taken en toetsen via de overzichtstabel

          op- en aanmerkingen op de dag zelf

          wanneer de leerling de school vroeger mag verlaten of een uur later mag komen wordt
           genoteerd op de dag zelf

          mededelingen i.v.m. studie en gedrag, binnen en buiten de lessen.

   De leerlingen zijn verplicht hun agenda te gebruiken en in orde te houden. De leerlingen moeten hun
   agenda steeds bij zich hebben: op eenvoudig verzoek van een personeelslid moeten zij hun agenda
   voorleggen.

   4.3.2. Rapport
   In de eerste graad zijn er 4 rapporten Dagelijks Werk en 2 rapporten Examen, in de andere graden
   zijn er 3 rapporten DW en 2 rapporten EX.
32                                    K.A.G. schoolwerkplan leerlingen   De data vindt u in de activiteitenkalender. De lengte van de rapportperioden DW wordt zoveel
   mogelijk gelijk gehouden.

   In het rapport DW wordt telkens aangegeven hoe dikwijls de leerling te laat is gekomen en hoeveel
   halve dagen afwezigheid (gewettigd of niet-gewettigd) er geteld werden. Deze gegevens kunnen door
   de ouders gebruikt worden om na te gaan of er geen spijbelgedrag is en of er eventueel valse attesten
   werden ingediend. Voor de klassenraad is het een aanwijzing betreffende de attitude van de leerling.

   Via het rapport worden ouderdagen nogmaals aangekondigd.

   Verdere gegevens over het rapport – meer bepaald het quoteringssysteem - vindt u in het deel
   evaluatie (3.17.4).

   4.3.3. Ouderdagen
   De enquêtes bij de ouders over de werking van de school leerden dat onder meer de organisatie van de
   oudercontacten aan vernieuwing toe was. Zeker voor vakken of leraars waar gewoonlijk lange
   wachttijden optreden wordt er geopteerd voor een afsprakensysteem:

       Twee weken voor de ouderdag krijgen de ouders een formulier waar zij aanduiden wie zij
       willen spreken. Er wordt dan een lijst met afspraken opgesteld en naar de ouders gestuurd

       Er wordt 10' voorzien per leerling. Alle partijen houden zich strikt aan de timing. Indien er
       zware problemen te bespreken zijn (en deze 10' niet volstaan voor een bespreking ten
       gronde), zal de leraar onmiddellijk een nieuwe afspraak vastleggen met de betrokken ouders.

   Volgende oudercontacten worden gepland:

       voor de eerste graad: een informele ouderavond begin oktober

       voor alle leerlingen zijn er formele ouderavonden op afspraak na DW 1 en na Ex 1.

       voor alle leerlingen is er een formele ouderavond na Ex 2. Op die ouderavond wordt niet
       gewerkt met het afsprakensysteem.

   De precieze data van de oudercontacten vindt u in de activiteitenkalender.

   4.3.4. Brief/Telefoon
   Extra activiteiten worden per brief aan de ouders medegedeeld.

   Naar aanleiding van bijzondere problemen wordt een brief gestuurd. In ernstige gevallen worden deze
   brieven aangetekend verstuurd.

   Ouders kunnen steeds telefonisch contact opnemen met het secretariaat of met de directeur om een
   afspraak te maken. Als open school willen we deze contacten zo veel mogelijk intensifiëren.

   4.3.5. Zelfevaluatie: Enquêtes
   Om de stem van alle participanten in het schoolleven te horen en rekening te houden met hun op- en
   aanmerkingen bij het bepalen van het schoolbeleid, zullen tijdens het volgende schooljaar ook enquêtes
   worden georganiseerd bij ouders en leerlingen. Deze enquêtes worden in principe om de twee jaar
   georganiseerd.

   4.3.6. Oudervereniging
   ouders kunnen steeds hun stem laten horen via de oudervereniging.
  K.A.G. schoolwerkplan leerlingen        335. Varia
Jaarlijks terugkerende activiteiten
  -  mosselfeest
  -  opendeurdag
  -  proclamatie van het 6e jaar

De data vindt u terug in de activiteitenkalender.

Index

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1506
posted:8/14/2011
language:Dutch
pages:33