HRM netwerk by liuhongmei

VIEWS: 18 PAGES: 1

									HRM netwerk
13 december 2002
12u00-14u00

Aanwezig: Bouve Joris (dep. LIN), De Boom Ivan (afd. Vorming), De Weirdt Willy (afd. HRM), Deturck Pieter (afd. Vorming),
D’hoe Anja (VMLM), El Kaddouri Sahil (afd. HRM), François Raymond (afd. HRM), Geirnaert Fien (afd. HRM), Hofman Annie
(dep. OND), Lynen Inge (afd. HRM), Martens Gijs (afd. HRM), Morren Annemie (Dep. COO), Pauwels Bart( RAGO), Peeters
Sylvain (VRT), Reekmans Karen (Dienst-Scheepvaart), Roggeman Marleen (afd. HRM), Rummens An (DIGO), Van der Plas
Gerda (afd. Vorming), Van Havere Luc(afd. HRM), Van Lerberge Marcel (afd. HRM), Vandermeulen Michel (IWT), Vanheule
Koen (Kind en gezin), Van Hoof Fred (VIZO), Verbeke Freddy (afd. HRM), Victor Inge (afd. HRM), Willems Jan (dep. WVC)

Verslag

Potentieelinschattingen voor overgang naar niveau A:
Marcel Van Lerberge (zie presentatie PI) geeft nadere toelichting bij de mogelijke rol van de interne HR-professional
tijdens het verloop van de potentieelinschattingen ten behoeve van kandidaten in het kader van het
bevorderingsexamen naar niveau A. De ondersteuning kan over alle fasen van de organisatie ervan verlopen: zowel
tijdens de voorbereiding, als tijdens de eigenlijke uitvoering en het natraject.
Hierna volgt een discussie onder de leden. De belangrijkste bevindingen zijn de volgende:
 De deelnemers mogen de boodschap ontvangen dat zijzelf verantwoordelijkheid dragen (o.a. gezien de niet
   onaanzienlijke investering) om met de resultaten van de potentieelinschatting iets aan te vangen
 De rol van de lijn kan nog verder uitgewerkt worden, vooral met het accent op ontwikkeling van medewerkers.
   Men kan o.a. de boodschap meegeven dat op basis van het ontwikkelingsluik van het rapport een appèl moet
   gedaan worden op de verantwoordelijkheid van de betrokkene zelf; dat elementen van de PI best meegenomen
   worden in het planningsgesprek (een individueel ontwikkelplan als instrument) en later in de
   functioneringsgesprekken (in het kader van follow up); dat men in middelen moet voorzien voor verdere
   investering in VTO en/ of ruimte bieden voor taakrotatie, -verrijking, enz.
 Er zal een manier gezocht worden voor snelle briefing van alle betrokken HR-professionals (tot einde 2002 via
   mail, daarna via website volgens het BUE-model: o.a. een rubriek 'Laatste Berichten')
 Er is nog ruimte voor deelname aan een semi-formele stuurgroep. Fred Vanhoof (VIZO) doet een inspanning om
   dit met MOVI te bekijken. In dit verband bleek er verwarring te bestaan tussen de betrokkenheid bij de
   voorbereiding van de PI en deze bij de voorbereiding van de examens. Bij het eerste is vanuit het MVG de
   administratie Personeelsontwikkeling betrokken, bij het tweede de administratie Ambtenarenzaken. Op vraag
   van leden van HRM netwerk had Gerda Van der Plas de wens van de VOI-professionals om betrokken te
   worden bij de examenvoorbereiding doorgegeven aan Roger Van den Troost, directeur-generaal AAZ. Hij heeft
   de vraag om een afvaardiging van MOVI officieel gesteld. De door MOVI doorgegeven vertegenwoordiging
   wordt betrokken bij de voorbereiding van de examens. Ook aan de voorbereiding van de PI kunnen nog mensen
   van VOI’s worden betrokken.
 De praktische organisatie en planning zal op korte termijn op mekaar afgestemd worden. Momenteel zijn de
   uitnodigingen naar de betrokkenen voor de infosessies op 20 en 21 januari 2003 verstuurd. De inplanning en
   problematiek van bevestiging van deelname moeten nog verder uitgeklaard worden.
 Transparantie moet een bijzonder aandachtspunt zijn, met name in de communicatie tussen interne
   potentieelinschatter en deelnemer(s).
 De PI-website wordt verder uitgewerkt. Deze is evenwel reeds een paar weken raadpleegbaar.

								
To top