1 Virksomhedsbeskrivelse by wuxiangyu

VIEWS: 37 PAGES: 11

									e4728b3a-f365-4b69-aafd-cb12f678a223.doc
1      Eksempel på virksomhedsbeskrivelse
1.1     Virksomhedsdata

FIRMANAVN                      Telefon:     xx xx xx xx
Firmaadresse                     Mobil:      xx xx xx xx
Postnr. og by                    CVR-nummer:   xx xx xx xx
                           Mail:      xxxxxxxxxx


Virksomheden ejes af [Navn], som er den teknisk ansvarlige for virksomheden. Virksomheden har
ikke andre medarbejdere. I tilfælde af større arbejdsopgaver samarbejdes med underentreprenør.


1.2     Forretningsgrundlag

Virksomheden udfører nyanlæg og reparationer af afløbsinstallationer i jord til spildevand,
regnvand og drænvand, samt anlæg i det åbne land. Desuden beskæftiger virksomheden sig med
diverse entreprenørarbejde i beton og belægningsarbejde.


1.3     Organisation, opgavefordeling og bemanding

[Navn] fungerer som teknisk ansvarlig og varetager alle virksomhedens autorisationskrævende
arbejder. (Hvis der er andre ansatte nævnes de her)
e4728b3a-f365-4b69-aafd-cb12f678a223.doc
                                         BLANKET A1
Oversigt over myndighedsregler,
Tekniske anvisninger og andre vejledninger

                                         Dato for sidst
1. Myndighedsregler                               gældende udgave

Normer
 DS 432, 3. udg., ”Norm for afløbsinstallationer” + rettelser fra feb. 2005  28-06-2000/05
 DS 436, 2. udg., ”Norm for dræning af bygværker mv.”             december 1993
 DS 430, 2. udg., ”Norm for lægning af fleksible ledninger i jord”        april 1986
 DS 437, 2. udg., ”Norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord”   marts 1986
 DS 475, 1. udg., ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord” + tillæg 1,
 2. udg.                                     16-12-1993
 DS 415, 3. udg., ”Norm for fundering”                      23-04-1998
 DS 440, 2. udg., ”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning”         september 1983
 DS 455, 1. udg., ”Norm for tæthed af afløbssystemer i jord”           Januar 1985

Reglementer                                    Kan hentes på
Bygningsreglement, 08                              nettet www.ebst.dk

Love
 Miljøbeskyttelsesloven Lov nr. 1757 af 22. december 2006 og tilhørende
  fagrelevante bekendtgørelser
 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter               Kan hentes på
  miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4. Bekendtgørelse nr. 1448 af 11.        nettet
  december 2007                                 www.retsinfo.dk
 Lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og       Eller
  afløbsledninger (”Autorisationsloven”). Lov nr. 988 af 8. december 2003     www.sik.dk
  samt lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i
  forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af
  elinstallatører mv. Lov nr. 1601 af 20. december 2006 med tilhørende
  relevante bekendtgørelser.

                                         Dato for sidst
2. Tekniske anvisninger                             Gældende udgave

Afløbsanlæg i jord – kloakmesterarbejde, Teknologisk Institut             2006
SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer                        1997
Rørcenter-anvisning 001, Ressourcebesparende afløbsinstallationer           2002
Rørcenter-anvisning 003, Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner        2002


                                         Dato for sidst
3. Andre vejledninger                              gældende udgave

Vejledninger fra Miljøstyrelsen nr, 1, 2 og 3 1999: Rodzone – nedsivnings og    1. juni 1999
sandfilteranlæg op til 30 pe
Rørcenteranvisning 013, Erfaringer med nedsivningsanlæg                2007
e4728b3a-f365-4b69-aafd-cb12f678a223.doc
                                              BLANKET A2
Oversigt over prøve- og måleudstyr

      Type              Fabrikat    Anskaffelse    Kalibrering   Bemærkninger
                              dato/år      check

Nivelleringsinstrumen Nikon AP-7           01-04-1999    2002       OK / signering
t


Laserinstrument          Amman AS 115    31-12-2000    2002       OK / signering


Faldvaterpas            Hultafors Model  01-06-2001    10-04-2002    OK / signering
                  APK 100
e4728b3a-f365-4b69-aafd-cb12f678a223.doc
                                              BLANKET A3
Medarbejderkvalifikationer
                      Jens Peter Jensen
Uddannelse
                                Hans Petersen
og
                                        Arne Skov
kurser                       X         X
Kloaktrin 1 +2
                       X
Aut. Kloakmester
                                         X
Nivellering I

Efteruddannelseskursus            X         X
Nedsivning
e4728b3a-f365-4b69-aafd-cb12f678a223.doc
1.4     Oversigt over blanketter der skal anvendes til dokumentation af arbejdets kvalitet.


Kvalitetsrapporteringer.

 BLANKET B1: Kontrolskema til kontrol af mindre kloakledningsarbejde (1 side).
 BLANKET B2: 1-4 Kontrolskema til kontrol af store arbejdsopgaver (4 sider).
 BLANKET B3: Afvigelses- og reklamationsrapport.
e4728b3a-f365-4b69-aafd-cb12f678a223.doc
                                               BLANKET B1
Kontrol med kloakarbejde
Kunde:

Adresse:

Kontaktperson:                                   LOGO
 Tegning / Skitse
 Særlige bemærkninger
Kontrol af:             Bemærkning    Kontrol af         Bemærkning

Modtagekontrol                       Omkringfyldning og
                              sidestøtte

    Kloakrør / materiel                 Tilfyldning

    Brønde                       Retablering

    Grusmaterialer /
    stenUdførelseskontrol                   Slutkontrol

    Udlægning af                    Funktionsafprøvning
    udjævningslag

    Fald ‰

    Koter


Sagsbehandling / afslutning af sag: Dato + signering ved hvert pkt.
     Tegning                   Drift og vedligeholdelsesvejledning

     Gravetilladelse               Faktura

     Ledningsoplysninger indhentet        Færdigmeldt arbejde / rettet tegning

     Kontakt til LERDato: ____________________            Underskrift: ______________________
e4728b3a-f365-4b69-aafd-cb12f678a223.doc
                                                          BLANKET B2-1
Kontrol ved større kloakarbejder                                                          LOGO

Sagsoplysninger

Kunde:                                             Dato:         13-08-2011

Adresse:                                            Telefon:

Postnr./by:                                           Telefax

Kontaktperson:                                         Mobilnr.:


Arbejdssted:                                          Matrikelnr.:

Postnr./by:                                           Kommune:

Kontaktperson:                                         Tilbudsarbejde:

Entreprisestart ønsket:                                     Regningsarbejde:

Entreprisestart lovet:                                     Bilagsarbejde:Arbejdsopgave

    Nyanlæg                    Reparation         Gravearbejde         Betonarbejde

    Andet
 Arbejdsbeskrivelse
 Ledningsoplysninger

    EL                 GAS            Vand         Fjernvarme         Kloak

    Kabel TV              Telefon          Kontakt til LER


 Dato                               Underskrift
e4728b3a-f365-4b69-aafd-cb12f678a223.doc
                                          BLANKET B2-2

 Bemærkninger
Arbejdsrapport
 Dato       Maskintype / Materiel - Kloakmester / Håndmand  Timer  a kr.    I alt kr.

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

                                                  0,00

 Arbejdsrapport i alt                                        0,00
e4728b3a-f365-4b69-aafd-cb12f678a223.doc
                                                     BLANKET B2-3

Tjekliste for kloakledningsarbejder

 Tegning / Skitse
 Kontrol af                Dato /  Bemærkninger       Kontrol af      Dato / Bemærkninger
                      Sign.                          Sign.
 Modtagekontrol

 Rør/formstykke               /                Omkringfyldning     /

 Brønde                   /                Tilfyldning       /

 Grusmaterialer               /                Retablering       /
                       /                            /
                       /                            /

 Udførelseskontrol                              Slutkontrol

 Koter                    /                Funktionsafprøvning   /

 Udjævningslag                /                            /

 Fald ‰                   /                            /


Afslutning af sag

    Tegning                        Drift og vedligeholdelsesvejledning

    Gravetilladelse                    Faktura

    Ledningsoplysninger indhentet           Bemærkninger:

    Færdigmeldt arbejde

                             Dato:        Signatur:
e4728b3a-f365-4b69-aafd-cb12f678a223.doc
                                                          BLANKET B2-4

Materialeliste kloak 110 / 160 mm
Installationsadresse:
varenr.    vare                dim.mm     enhed  pris vare                 dim.mm   enhed  pris
19 1044.025  PVC rør med stikmuffe         110x250        Betonvarer                     stk.
19 1044.050  klasse N                110x500        Betonkegle til opføringsrør       280/315
19 1044.100                     110x1000                            400/415
19 1044.200                     110x2000        Betondæksel uarmeret, til 315 kegle
19 1044.300                     110x3000        Betondæksel armeret, til 315 kegle
19 1044.600                     110x6000        Reguleringsring til 315 kegle        50
19 1046.100                     160x1000        Reguleringsring til 315 kegle       100
19 1046.200                     160x2000        Reguleringsring til 425 kegle        50
19 1046.300                     160x3000        Reguleringsring til 425 kegle       100
19 1046.600                     160x6000
19 1284.000  PVC bøjning              110x15o        Tanke
19 1264.000                      110x30o        2m3 flerkammertank m. låg
19 1244.000                      110x45o        Pumpebrønd
19 1204.000                      110x87o        Pumpe
19 1286.000                      160x15o        Fordelerbrønd
19 1266.000                      160x30o        Fordelermanifold
19 1246.000                      160x45o        Fordelerrør, 2x15 m gravitation
12 1206.000                      160x87o        Fordelerrør, 2x15 m tryk
19 1560.000  PVC grenrør 45o            110/ 110                                  lbm
19 1563.000                     160/ 110        PEL-rør                 32 mm
19 1565.000                     160/ 160        PEL-rør                 40 mm
19 2244.000  Propper                  110        Drænmaterialer
19 2246.000                        160        Drænrør uden bevikling           80
19 2444.000  Skydemuffe                 110                             113
19 2446.000                        160        Drænrør med bevikling            80
19 2424.000  Dobb. stikmuffe               110                             113
19 2426.000                        160        Dræntilslutnning            110x80   stk.
19 2173.000  Reduktionsrør             160/110                            113x80
19 2614.000  Overgangsstk. PVC / betonmuffe     110/100        Drænsamlemuffe               80
19 2616.000  m/tætningsring             160/150                              113
19 2594.000  Overgangsstk. PVC / betonspids     110/100        Drænslutmuffe                80
19 2596.000  m / tætningsring            160/150                              113
19 2741.110  Murgennemføring, kort           110        Drængrenrør
19 2741.160  Murgennemføring, lang           160        Fiberdug
19 2881.110  P-vandlås                  110        Hjælpematerialer, miljøudgifter
19 2884.110  S-vandlås                  110        Lim á 150 g
19 2854.110  Fodbøjning - lang              110        Glidemiddel
19 3959.110  In situ til 315/425 opføringsrør      110        Brøndskum
19 3959.160  In situ til 315/425 opføringsrør      160        Miljøudgift, plastprodukter
        Rense-inspektionsbrønde                    Miljøudgift, beton og sten
19 1945.110  Type 1- lige gennemløb           110
19 1953.110  Type 2- venstre og højre tilløb       110
19 1946.110  Type 3- venstre tilløb           110        Sand & grus                     m3
19 1947.110  Type 4- højre tilløb            110        Afretningsgrus
                                       Bundsikringsgrus
19 1945.160  Type 1- lige gennemløb           160        Stabilgrus
19 1953.160  Type 2- venstre og højre tilløb       160        Perlesten/ærtesten
19 1946.160  Type 3- venstre tilløb           160        Nøddesten
19 1947.160  Type 4- højre tilløb            160        Singels
                                       Betonknus
19 1928.126  Korrugeret opføringsrør        315x1250        Filtersand
                                       Støbemix
19 1925.196  Tagnedløbsbrønd            110x200        Cement, sække
19 2926.306                      110x315        Mand & maskiner                  timer
19 3116.110  Rendestensbrønd m/vandlås/bund     110x315        Mandstimer
19 3116.160  højde 1750 mm             160x315        Mandstimer, autoriseret kloak
                                       Minigravemaskine
        kloakmaterialer ver1                     Grave/læssemaskine

                                       Underskrift:
e4728b3a-f365-4b69-aafd-cb12f678a223.doc
                                         BLANKET B3
Afvigelsesrapport / reklamationsrapport

                                     Dato:TYPE                                  NR.


     Reklamation           Afvigelse        Teknisk observation


Modtaget fra:

Navn:
Adresse:

I forbindelse med:
Beskrivelse:
                        Navn:         Dato:

Korrigerende handling:
                        Navn: ____________  Dato: _____________


Korrigerende handling gennemført:


                        Navn: ____________  Dato: _____________

								
To top