Docstoc

Alamat: Ang Alamat ng Butiki

Document Sample
Alamat: Ang Alamat ng Butiki Powered By Docstoc
					Alamat: Ang Alamat ng Butiki
                         Noong unang panahon, sa isang liblib na lugar ay
may mag-ina na naninirahan sa tabi ng kakahuyan.
Ang ina; si Aling Rosing ay isang relihiyosang babae. Palagi siyang nagdarasal, at sinanay din niya
ang kanyang anak na lalaki na magdasal at mag-orasyon bago sumapit ang dilim.


Ang anak; si Pedro ay isang mabuti at masunuring anak. Palagi niyang sinusunod ang utos ng
kanyang ina tungkol sa pagdarasal. Bago dumilim, kahit saan sya naroon ay umuuwi siya upang
samahan ang ina sa pag-oorasyon sa tapat ng kanilang bahay.


Maagang namatay ang asawa ni Aling Rosing, natutuwa naman siya at naging mabait ang kanyang
anak,ito ang katuwang niya sa pagtatanim at paghahanap ng mga makakain.


Sa paglipas ng panahon, mabilis na tumanda si Aling Rosing, at si Pedro naman ay naging isang
makisig na binata.
Si Aling Rosing ay nanatili na lamang sa bahay at palaging nagpapahinga, samantalang si Pedro ay
siyang naghahanap ng kanilang makakain sa araw-araw. At kahit mahina na si Aling Rosing ay
hindi pa rin nila nakakalimutan ng anak ang magdasal.
Minsan, habang nangunguha ng bungangkahoy sa gubat si Pedro, isang babae ang kanyang
nakilala, ito ay si Elena.
Si Elena ay talagang kaaki-akit, kaya’t agad na umibig sa kanya si Pedro. At dahil sa panunuyo ni
Pedro kay Elena, gabi na ito nang makauwi.
"O anak, ginabi ka yata ng uwi ngayon. Hindi mo na tuloy ako nasamahang mag-orasyon," ang
wika ni Aling Rosing sa anak.
"Pasensiya na po, Inay! Nahirapan ho kasi akong maghanap ng mga prutas sa gubat," ang
pagsisinungaling ni Pedro.
Dumalas ang pagtatagpo ni Pedro at Elena sa gubat. Nahulog ng husto ang damdamin ni Pedro sa
dalaga. Hangang minsan, nabigla siya sa sinabi ng dalaga.


"Hanggang ngayon ay hindi ko pa nararamdaman na tunay ang pag-ibig mo sa akin, kaya nagpasya
ako na ito na ang huli nating pagkikita."
"Ngunit, bakit? Sabihin mo, paano ko mapapatunayan sa iyo na tunay ang aking pag-ibig. Sabihin
mo at kahit ano ay gagawin ko," ang pagsusumamo ni Pedro.
"Maniniwala lamang ako sa pag-ibig mo, kung dadalhin mo sa akin ang puso ng iyong ina na nasa
iyong mga palad!" ang matigas na wika ng dalaga.


Hindi makapaniwala si Pedro sa narinig. Malungkot itong umuwi dahil binigyan siya ng taning ni
Elena. Kailangan niyang madala ang puso ng kanyang ina bago maghatinggabi.


Nang dumating si Pedro sa kanilang bahay ay agad siyang niyaya ng ina na mag-orasyon.
Nagtungo ang mag-ina sa harap ng kanilang bahay. Ngunit habang nagdarasal iba ang nasa isip ni
Pedro . Naiisip niya ang pag-iibigan nila ni Elena. At bigla, hinugot ni Juan ang kanyang itak at
inundayan si Aling Rosing sa likod. Bumagsak sa lupa ang ina, at kahit nanghihina na ay nagsalita
ito.


"Anak, bakit? Ngunit anupaman ang iyong dahilan ay napatawad na kita. Ngunit humingi ka ng
tawad sa Diyos! Napakalaking kasalanan ang nagawa mo sa iyong sariling ina," ang umiiyak na
wika ni Aling Rosing.
"Diyos ko po, Inay! Patawarin n’yo ako!" ang nagsisising nawika ni Pedro na nagbalik sa katinuan
ang isip. Umiyak nang husto si Pedro lalo na nang pumanaw ang kanyang ina.


Kasabay niyon ay bigla na lamang pagbabago sa anyo ni Pedro. Siya ay naging isang maliit na
hayop na may buntot. Si Pedro ay naging isang butiki; ang kauna-unahang butiki sa daigdig.


Mula sa malayo, natanaw ni Pedro si Elena na papalapit. Nasindak si Pedro nang makita niyang si
Elena ay naging isang napakapangit-pangit na engkanto. Humalakhak itong lumapit.


Sa takot, dagling gumapang si Pedro papanhik ng bahay hanggang makarating sa kisame.


Nakita rin ni Pedro ang engkanto, sa labis na katuwaan ay naging iba’t ibang uri ng kulisap at
insekto, at naglaro sa paligid.


Agad na pinagkakain ng butiking si Pedro ang mga kulisap na napagawi sa kanya. At dahil doon ay
hindi na nakabalik sa dating anyo ang engkanto, at nagtago na lamang ito sa mga halamanan
bilang kulisap.


Nagsisi ng husto si Pedro ngunit huli na. At bilang pag-alala sa kanyang ina, sinasabing si Pedro at
ang sumunod pa niyang lahi ay patuloy na bumababa sa lupa bago dumilim upang mag-orasyon.


At haggang sa ngayon nga ay patuloy pa ring pinupuksa ng mga butiki ang mga kulisap na sa
paniniwala nila ay mga engkanto.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4844
posted:8/13/2011
language:Tagalog
pages:2
Description: Mga Alamat: Ang Alamat ng Butiki