Docstoc

Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid

Document Sample
Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid Powered By Docstoc
					                                Bedrijf voor Grond-
                                   en Bouwbeleid
                                          Stadhuis
                                      Vindictivelaan 1
                                        8400 Oostende

                                      T 059 / 56 20 82
                                      F 059 / 51 39 16
     VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE TECHNISCHE WERKGROEP –
    BOUWPROJECT GEMEENSCHAPSONDERWIJS & SPORTHAL OP DE TERREINEN
           SCHAPENSTRAAT/MAURITS SABBESTRAAT

            07 maart  2008 – STADHUIS OOSTENDE

 Aanwezig :

De heer Xavier DEFRANCQ    Algemeen Directeur Scholengroep        xavdef@skynet.be
               27
De heer Alex VERMEERSCH    Infrastructuur SGR 27         alex.vermeersch@skynet.be
De heer Jan DE CONINCK    Autonoom gemeentebedrijf           jan.agso@skynet.be
               Stadsvernieuwing Oostende
De heer Edwin DE CEUKELAIRE  Architect DDFH GO-Onderwijs Vl.   Edwin.de.ceukelaire@g.o.be
               Gemeenschap
De heer Eric SOREL      Directeur SBSO Ter Zee              eric@terzee.be
De heer Dirk POPPE      Adjunct Directeur CVO De          oostende@telenet.be
               Avondschool
De heer Yves VERHOEST     Dienstencoördinator RO Stad      yves.verhoest@oostende.be
               Oostende
De heer Lieven PASCAL     Hoofd van dienst           lieven.pascal@oostende.be
               Stedenbouwkundige Vergunningen
De heer Marc VAN DE POEL   Hoofd van Dienst Sportdienst     marc.vandepoel@oostende.be
De heer Tom VAN MIEGHEM    Architect               tom.van.mieghem@skynet.be
De heer Pieter VAN HECKE   Architect Medewerker Tom Van
               Mieghem
De heer Eli Devriendt     Landschapsarchitect Groendienst    eli.devriendt@oostende.be
Mevrouw Wendy PAUWELS     Verkeersdeskundige          wendy.pauwels@oostende.be
Mevrouw Inès Monteny     Administratief Medewerker sector    ines.monteny@oostende.be
               RO - verslaggeefster
 Verontschuldigd :

De heer Dirk FERLIN      Afdelingshoofd Infrastructuur       dirk.ferlin@g-o.be
               RAGO
De heer Jan DENYS       Directeur MIGO Mercator        jan.denys.migo@skynet.be
De heer Frank DESMET     SBSO Ter Zee – Infrastructuur         frank@terzee.be
De heer Kristof BILLIET    Hoofd van dienst Wegen & Riolen   kristof.billiet@oostende.
                                             be
De heer Gregory CASTEELS   Bestuurssecretaris bedrijf voor   gregory.casteels@oostende
               Grond- en Bouwbeleid                    .be
Mevrouw Dietlinde VERHAEGHE  Architect – Vlaamse Bouwmeester   dietlinde.verhaeghe@bz.vl
                                         aanderen.be
De heer Guy JACOBSEN     Directeur CVO De Avondschool
Mevrouw Marina VAN BERGEN   Directeur KTA1 Hotech        marina.vanbergen@skynet.b
                                              e
De heer Lieven MERLEVEDE   Ruimtelijke Planner dienst Gis,   lieven.merlevede@oostende
               Urbanisatie & Opmetingen                  .be
De heer Gilbert SALLIAU    Brandweerluitenant          brandweeroostende@oostend
                                            e.be


 De heer Yves Verhoest verwelkomt de aanwezigen .
 Tom Van Mieghem geeft duiding bij het ontwerp van masterplan die
 opgedeeld wordt in 3 zones :
   De publieke projecten
                                    2
   Het binnenpark
   De boomgaard
waarbij vooral aandacht is voor de inrichting van de publieke ruimte en
gekozen wordt voor het voorzien van de nodige parkeerruimten in de
Schapenstraat die uitmondt op een publiek plein. Het is de bedoeling dat
wordt ingereden via de Maurits Sabbestraat en de Schapenstraat en dat
via de Duivenstraat wordt uitgereden. Hierbij wordt o.a. gedacht aan het
parkeervrij houden van de Duivenstraat.

Het voorstel van de heer Tom Van Mieghem wordt aan dit verslag gehecht.

Yves Verhoest vraagt of het de bedoeling is dat de aanleg van de parking
deels gebeurd op het scholendomein. Tom Van Mieghem beaamt dit. Yves
Verhoest verduidelijkt dat deze grond eigendom is van het Vlaams Gewest
Om deze parking een publiek statuut te geven zal een overeenkomst nodig
zijn tussen het Gewest en de Stad.

Wendy Pauwels meent dat het parkeervrij maken van de Duivenstraat op
verzet zal stuiten van de omwonenden. De inplanting van publieke
parkings in de Schapenstraat aan de zijde van het schooldomein.zal
mogelijks hiervoor geen oplossing bieden.

Zowel Eli Devriendt als Wendy Pauwels hebben enkele bedenkingen bij de
inplanting van de sporthal. Is het niet aangewezen het volume verder van
de bewoning in te planten.

Volgens Tom Van Mieghem is dit qua programma en organigram de meest
gunstige inplanting en kan de inplanting op deze locatie als het minst
dominant worden ervaren.

Volgens de heer Edwin De Ceukelaire zal bij de inrichting van de
publieke ruimte de kostprijs een belangrijk gegeven zijn. Hij wijst erop
dat dit ook geen gemakkelijke denkpiste zal zijn.

Tom Van Mieghem meent dat dit moet gezien worden als een tussengebied
zodat dit geen onleesbaar fragment is. Het is een logisch parcours
waarbij met alle voorziene kruisingen is rekening gehouden. Verdere
kruisingen tussen de verscheidene functies moeten vermeden worden. Hij
wijst erop dat een huidige banale straat een kwaliteitsvolle invulling
krijgt.
Wendy Pauwels vraagt om parkeeralternatieven voor de Duivenstraat te
bekijken.

Yves Verhoest vraagt naar de stand van zaken inzake de bouw van een
sporthal in het kader van Design-Build-Maintain project van de Vlaamse
Gemeenschap. Marc Van de Poel meldt dat het Decreet goedgekeurd is door
de Senaat maar dat de selectiecommissie pas ten vroegste in de maand
juni zal bijeenkomen. De Vlaamse Bouwmeester zal bij deze selectie
betrokken zijn.

Xavier Defrancq polst naar de voorstellen inzake de bussituatie.

Jan Deconinck verwijst naar het voorstel dat in de werkvergadering van
13 februari ll. werd voorgelegd. Indien het opstapvertrekpunt wordt
verplaatst van het Mariakerkeplein naar het Sportpark moet een nieuw
voorstel worden uitgetekend, met als uitgangspunt dat de wijk niet met
busverkeer mag worden belast. Het inrijden moet gebeuren via de
Mariakerkelaan. Het is aangewezen het plan van Tom Van Mieghem en het
voorstel van de commissie Openbare Werken op elkaar af te stemmen.
Intussen wordt aan Wendy Pauwels gevraagd om het verplaatsen van het
                                     3
vertrekpunt van de bussen van het Mariakerkeplein naar het sportpark
nader te onderzoeken en dit met de diensten van de Lijn te bespreken.

Edwin De Ceukelaire meent dat alle mogelijke middelen moeten gezocht
worden om dit gesubsidieerd te krijgen. De haalbaarheid zal vooraf
moeten getoetst worden. Hij meent dat er ambitie er moet zijn om een
mooie publieke ruimte aan te leggen. Hij meent dat de samenwerking
tussen de Stad en de GO! de sleutel is om een dergelijk project te
realiseren. Tom Van Mieghem vraagt om een lijst van potentiële
subsidies te bezorgen ten einde dit toe te voegen aan het einddocument.


Tom Van Mieghem meent dat na het masterplan de volgende stap de opmaak
van een inrichtingsplan is.

Yves Verhoest suggereert dat deze vaststelling als uitgangspunt in het
einddocument kan worden vermeld.

Zodra dit einddocument klaar is zal een nieuwe bespreking plaatsvinden
in aanwezigheid van een delegatie van het College van Burgemeester en
Schepenen. Om dit te organiseren wordt gewacht op een seintje van de
heer Xavier Defrancq zodra het einddocument van de heer Van Mieghem zal
zijn afgewerkt.


De verslaggever,

Inès Monteny
Administratief Medewerker RO-verslaggeefster

				
DOCUMENT INFO