Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Gen� Klinisyenlerde İndirim Oranını Ne Belirliyor

VIEWS: 56 PAGES: 114

Gen� Klinisyenlerde İndirim Oranını Ne Belirliyor

More Info
									Genç Klinisyenlerde Ġndirim Oranını Ne Belirliyor?
Prosedürlere göre: Tıp Öğrencileri Nasıl FiĢleniyor? Özel Dosya

aĢağıdaki özelliklerin indirim oranındaki etkisi


herkese % 20 iken neden bazı genç klinisyenlere % 50-100 ?
neden ücretsiz?
neden ücretsiz ıspartadaki diğer genç klinisyenler enayi mi?
neden % 100 indirim artı kitap
sizce neden ücretsiz
neden indirim yapılmadı?
gkk indirimli ve burslu farkı ?
Uygulama
yüzde on
sizce neden ücretsiz+ iki kitap ???
sizce neden ücretsiz+ üç kitap
sizce neden ücretsiz?
neden indirim yapılmadı?
genç klinisyenleri fiĢleme türleri ılımlı alımlı girgin candan
yönlendirme
gkk ruh hali analizleri
iyi özetleyen bir rapor vardı ileride zam gelecek hemen kayıt oluna en iyi ikna eden
Kişiler hakkında ORGANİZE ŞEKİLDE bilgi toplamak suç mudur?
KiĢilerle ilgili bilgiler ancak mevzuat tarafından izin verilen hallerde kayıt altına alınabilir. Hukuka aykırı olarak kiĢisel verilerin kaydedilmesi
halinde faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecektir (md. 135/1).
Yine kanunlarda özellikle suçlulukla mücadele bağlamında, suç ve suçluların ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla izin verilen hallerde,
kiĢinin ahlaki eğilimlerine, cinsel yaĢamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına iliĢkin bilgilerin kayıt altına alınmasına izin
verilebilir. Bu hallerin dıĢında kiĢilerin siyasi, felsefi veya dini görüĢlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel
yaĢamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına iliĢkin bilgilerin kiĢisel veri olarak kaydedilmesi suç oluĢturmaktadır (md.
135/2).


FĠġLEME DOSYASI data daki dostumuz uzun süredir sessizdi... Oysa dosya hazırlığı içindeymiĢ. TeĢekkür ediyoruz. YASALARA GÖRE ġUBE
SORUMLULULARI AKTĠF OLARAK FĠġLEMEDE ROL ALIRKEN;; GENÇ KLĠNĠSYENLER KULÜBÜ ÜYELERĠNĠN BĠR KISMI AKTĠF ĠġBĠRLĠĞĠ
ĠÇĠNDE FĠġLEMEDE ROL OYNUYOR
AĞIR CEZADA ĠKĠ ÖRNEK FĠġLEME
ÖRGÜT VE YASADIġI FĠġLEME NASIL OLUYORLA ĠLGĠLĠ ÖRNEK HABER
Bir baĢka fiĢleme nasıl oluyor örnek haberi
                GENÇ KLĠNĠSYENLER KULÜBÜ UYGULAMA PROSEDÜRLERĠ (ġube Sorumlularına Özeldir)


A- GENÇ KLĠNĠSYENLER KULÜBÜ PROJESĠNĠN AMACI;
1- Fakültelerdeki etkin, sosyal açıdan aktif, baĢarılı ve lider pozisyonundaki kiĢilere sosyal sorumluluk projelerimiz gereği tıp ve TUS eğitimi açısından katkıda
bulunmak, onları kendi çevremizde tutmak, gerek kitaplarımızın tanıtımı, gerekse dershanemizin tanıtımında bunların doğal katkılarını almak
2- Sosyal sorumluluk gereği baĢarılı ve etkin öğrencileri desteklemek

B- GENÇ KLĠNĠSYENLER KULÜBÜ ÜYELERĠNĠ NASIL SEÇECEĞĠZ ?
3- Mevcut fakülte sınıf temsilcilerini toplayın, yoksa iyice ve dikkatlice araĢtırıp en aktif olan birini sınıf temsilcisi yapın. Toplantıda onlara “GENÇ
KLĠNĠSYENLERKULÜBÜ PROJESĠ VE PROSEDÜRLERĠ okutturulacaktır.. Burada belirtilen özelliklerde kiĢileri tesbit etmelerini ve özelliklerine göre size
detaylı bilgi vermelerini isteyin. Bazen bu kiĢiler kendilerine yakın kiĢilerin bu imkanlardan yararlanmasını istedikleri için doğru isimler önermeyebiliyorler,
dikkatli olun. PROSEDÜR VEYA SÖZLEġMEYĠ KESĠNLĠKLE KĠMSEYE VERMEYĠNĠZ.
4- Burada tespitleri yaparken ve üyeleri belirlerken temel kriterimiz Fakülte dereceleridir. Fakültenin sınıf baĢına öğrenci sayısına göre üye seçilmelidir:
Sınıf mevcudu 60 kiĢiye kadar olan fakültelerde ilk 3 kiĢi
Sınıf mevcudu 61 - 100 arası olan fakültelerde ilk 5 kiĢi
Sınıf mevcudu 101 – 125 arası olan fakültelerde ilk 7 kiĢi
Sınıf mevcudu 125 ve üzeri ilk 10 kiĢi seçilmelidir.
Size Genç Klinisyenler Kulübü sorulduğunda da söylemeniz gereken Ģey, bu kulübün seçilmiĢ bazı derecelerden oluĢtuğu ve tüm Türkiye’de aynı çalıĢmanın
yapıldığıdır, o kadar.
5- Bunun dıĢında adını Genç Klinisyenler Kulübü Üyesi olarak nitelendirmeyeceğimiz. Ama bir anlamda “ÖZEL TEMSĠLCĠ” sayılabilecek aĢağıdaki kiĢileri
mutlaka aramızda tutmalıyız, bunlara verilecek hediyeler Genç Klinisyenler Kulübü Üyeleri ile aynı olmalıdır :
a. Amfi baĢkanı, gecen yılın amfi baĢkanı yıllık komitesi içerisinde yer alanlar,
b. Sınıftaki çeĢitli kulüp ve dernek (bilim, dans, kültür,…vs) baĢkanları veya etkin temsilcileri
c. Sınıftaki TURKMSIC temsilcisi
d. Sınıfta kitap satın alımlarına öncülük eden kiĢiler,
e. Notları düzenli Ģekilde fotokopi çekilen fotokopi çekilmek üzere not tutan veya not fotokopilerini organize eden kiĢiler,
f. Her bir sosyal gruptan etkin ve diğerlerinin örnek alabileceği kiĢi
g. Birlikte hareket eden küçük gruplar içinden lider vasfı olan veya tercihine güvenilebilecek kiĢi,
http://www.youtube.com/user/yaahooof.../0/EUh-gwuIysY

6- Bu seçilen kiĢileri ayrıca aĢağıdaki durumlara uygun olmasına da dikkat edilmelidir:
Kız ve erkek dengeli bir dağılım olmasına,
Her türlü yaĢam tarzından dengeli bir dağılım olmasına
Alt sınıflarda seçerken numaralarına dikkat etmek suretiyle ileride staj guruplarına ayrıldıklarında farklı staj gruplarında yer almasına imkan sağlayacak bir
dağılımda olmasına dikkat edilecek.
7- Ġsimler tesbit edilirken ne acele edin, ne de yavaĢtan alın. Sonucun en faydalı olması önemlidir. Olması gerektiğine inandığınız kiĢileri mutlaka ikna edin.
Onun faydasına olan yönleri iyi açıklayın. “hocam, bu kulübe yoldan geçeni almıyoruz ki… sizin gibiler bu kulüpte olmazsa zaten kulüp amacına
ulaĢmaz, Tüm türkiyedeki iyiler burada olacak, biz tüm bu aktiviteleri sizin için düzenliyoruz, hem zaten bir müddet sonra bakarsınız istemezseniz
zaten ayrılabilirsiniz.” deyin.
8- Ġsimler tesbit edilirken çok yönlü inceleyin, pek çok veriyi değerlendirin ve doru seçim yaptığınıza emin olun. sınıf temsilcilerine güveniyorsanız yeterince
açık olun. Çünkü böyle bir Ģeyin duyulması ve kantinlerde fısıltısının dolaĢması bile bizi olumsuz etkileyebilir ve “TUSDATA ayrımcılık yapıyor, bizim paramızla
baĢkalarına imkan sağlıyor” dedikodusuna yol açar. Bu gerçekten çok elit bir çalıĢma bizim için.
9- Tesbit edilen bu üyelerle hemence sınıf sınıf toplantılar düzenleyip aĢağıda belirtilen kitaplardan öncelikle birini hediye edin, diğerlerini gösterin, gerçekten
ihtiyaç sahiplerinin kendisiyle özel olarak irtibat kurmalarını –ve bunun gizli kalacağını- söyleyin.
10- Aynı toplantıda herkesin “GENÇ KLĠNĠSYENLER KULÜBÜ PROJESĠ VE PROSEDÜRLERĠ”ni okuyup altına el yazıları ile adlarını yazıp imzalamasını
sağlayın. Bunun “kendi faydaları için ve tamamen gönüllü bir Ģey” olduğunu söyleyin. “Biz özel bir kurumuz, siz de özel insanlarsınız, sizi
desteklemek, motive etmek ve katkıda bulunmak istiyoruz” deyin.
11- Seçtiğiniz üyelerin üyelik formlarını doldurmalarını sağlayıp liste halinde merkeze gönderin..

C- GENÇ KLĠNĠSYENLER KULÜBÜ ÜYELERĠNE NE VERECEĞĠZ ?

12- Kulüp üyelerine ücretsiz verilecek kaynaklar diğer prosedürlerde yazmaktadır. Orada yazılanları söyleyebilirsiniz.
13- Kulüp üyeleri ileride dersaneye gelirlerse onlara özel imkanlar sunacağımızı söyleyin ancak bu imkanların Ģimdi belli olmadığını zaman içerisinde belirlenip
duyurulacağını ve “onlara TUS’u kazandırmak için her Ģeyi cömertçe yapacağımızı” söyleyin.

http://www.youtube.com/user/yaahooof.../1/jdkPMIlxHbM
D- GENÇ KĠLĠNĠSYENLER KULÜBÜ ÜYELERĠNDEN NE BEKLEYECEĞĠZ ?
14- Genç Klinisyenler kulübü üyeleri sınıf temsilcilerimizden farklı olarak kimse tarafından bilinmeyecekler ve kendileri de kimseye ben Tusdata’nın kulübü
üyesiyim demeyeceklerdir. Bunu deklare etmenin onlar için “beklemedikleri ve rahatsız edici anlamsız tepkilere yol açabileceğini” vurgulayabilirsiniz. “Kimseyi
ürkütmenin anlamı yok” diyebilirsiniz.
15- Bu üyelerden ön planda neler isteyecegimiz de onlar için hazırlanan prosedürlerde yazmaktadır. Daha açık bir dille “bizden ne istiyorsunuz? Diye
sorarlarsa “Burada ne yazıyorsa sizden onu yapmanızı isteyeceğiz, kitap okumanızı isteyeceğiz, TUS konusunda bilinçli olmanızı isteyeceğiz,
internette mail gruplarını takip etmenizi ve paylaĢımlardan yaralanmanızı isteyeceğiz, sizin için seçtiğimiz derse girmenizi isteyeceğiz ve burada
birbirimizi gönüllü denetleyip seviyemizi daha yukarıya taĢımaya çalıĢacağız. Her büyük kurum sosyal bazı sorumluluklar taĢır ve her Ģeyi
devletten beklememek gerekir, bizim gibi kurumların da ülkenin seviyesini yükseltmek için yapabilecekleri Ģeyler var.” diyebilirsiniz. “Sizin kazancınız
ne olacak?” diye sorarlarsa “hem dost kazanacağız, hem de vicdanen iyilere katkıda bulunmuĢ olmanın keyfini yaĢayacağız. Para nasıl olsa kazanılır,
nasipse zaten geliyor.” Gibi cümleleri muhatabınızın durumuna göre söyleyebilirsiniz. Lütfen bu konuda yeterince samimi olunuz.
16- Genç Klinisyenler Kulübü üyeleri Tusdatanın kitaplarını tavsiye edecekler, önerecekler ve kendileri de kullanacaklardır. Her biri ile özel diyaloglar kurmak
için çaba sarfedin, yakından tanıĢın, gelip gittiklerinde özel ilgi gösterin, dostça çay kahve söyleyin, arkadaĢlarını getirirlerse arkadaĢlarının yanında onore
edin, baĢarısını ya da sosyal aktivitelerini dostça övün. Ġyi bir iliĢki kurduktan sonra zaten uygun lisan ile her Ģeyi dostça söyleyebilirsiniz. Zaman içinde bu
kiĢileri kitap almak için veya mesleki diğer konular için kendi istekleri ile TUSDATA’ya doğal yolla gelip gittikleri, ilgili ve sürekli kiĢiler oldukları için sizin de özel
ilgi gösterdiğiniz için bu yolla doğal bir arkadaĢlığın geliĢmesi sağlanmalıdır.
17- Genç Klinisyenler Kulübü üyeleri dersaneye gitmek isteyenleri Tusdataya yönlendirecekler. Elbette zaman içinde ve doğal yolla…
http://www.youtube.com/user/yaahooof.../3/XRqULEHsJQ8
18- Genç Klinisyenler Kulübü üyelerinden –gerektiğinde- fakültede Tusdata aleyhine bilinçli olarak oluĢturulmak istenen olumsuz kamuoyu’na karĢı doğru
bildiklerini söylemesi istenerek katkı beklenebilir.

E- GENÇ KLĠNĠSYENLER KLÜBÜ TOPLANTILARI
19- Toplantılar öğrencilerin durumları da gözetilerek yapılacak, sınav zamanlarına, yoğun zamanlara denk gelmeyecek Ģekilde ama en geç ayda bir kez
olacaktır.
20- Ġlk toplantılarda aĢağıdaki sorulara cevap aranarak katılımları sağlanabilir:
a. Tıbbi kitap (verdiğimiz kitapları ve diğer ders kitaplarını) okuyorlar mı?
b. Mail grup aktivitelerine katılıyorlar mı?
c. Çağırdığımız derslere geliyorlar mı?
d. Dinledikleri ya da okudukları dersin TUS sorularına bakıyorlar mı?
e. Sınıflarında kitap alma eğilimleri nasıl ve nerden alıyorlar? Kitap alımlarına kim öncülük ediyor?
f. Kantinde, sınıflarda, gruplarda ve stajlarda TUS ve kurumlar ile ilgili, özel olarak bizimle ilgili neler konuĢuluyor?
21- Daha sonra her hafta bir sınıfın üyeleri ile cumartesi öğleden sonra bir araya gelinirse dengeli bir zamanlama yapılmıĢ olur. Dönemine göre daha sık bir
araya gelmek gerektiğinde daha erken çağrılar da yapılabilir.
22- Klüp üyelerini sınıf sınıf ayrı Ģekilde davet etmek gerekir.
23- Aktivite olarak; onları hocalarla görüĢtürmek, gerektiğinde o haftaki hocanın kitabını kendisinin imzalayıp hediye etmesini sağlamak, onları Asistan
danıĢmanlar ile ya da varsa ilinizdeki derece yapmıĢ eski kursiyerlerimizle görüĢtürmek, varsa fakültede çok sevilen kendi hocaları ile bizim mekanlarımızda
buluĢturup TUS konulu konuĢmalar yapılmasını sağlamak… seçeneklerden bazıları olarak değerlendirilebilir.
24- Yapılacak toplantıların tümü öğrencilerin ders ve sınav tarihleri gözetilerek ve gerek Ģubat tatillerinde gerekse yaz tatillerinde olmayacak Ģekilde
düzenlenecektir.
Bu prosedür 3 sayfa ve 24 maddeden oluĢmuĢtur. 21 Mart 2009

RAPORLAMAYI KİM İSTİYOR?
FİŞLEMEYİ KİMLER YAPIYOR?
KĠM FĠġLĠYOR? NERELERĠ FĠġLĠYOR?
TUSDATA Aġ
izmirden DĠLEK eviren ablamız tüm ege bölgesinde çok aktif... eylemleri ege bölgesinde yoğunlaĢıyor
hasekiden neĢe ablamız
HANGİ BİLGİLERİNİZİ FİŞLİYORLAR

tc kimlik no , mail, telefon, ev adresi... nin yanına üyesi olduğunuz kulüp ve dernekler, din, mezhebiniz, siaysi görüşünüz,
sosyal gurubunuz, gittiğiniz kurslar, mazaretleriniz, sınıfta sevilme durumunız, kimle kavgalı ve küssünüz, gelir durumunuz,
babanızın iş durumu, gelir durumu, babanızın mesleği, sağlık durumunuz, akrabalarınızın sağlık durumu, sevgiliniz, eski
sevgiliniz, yabancı, yerli, güleryüzlülük durumunuz, sempatiklik durumunuz, tatlı dil durumunuz, antipati durumunuz,
sosyal görüşünüz, kaldığınız yurt fişleniyor
http://www.youtube.com/user/yaahooof.../0/EUh-gwuIysY
http://www.youtube.com/user/yaahooof.../3/XRqULEHsJQ8
http
1
gkk ruh hali analizleri
DĠLEK EVĠREN
GENÇ KLĠNĠSYENLERĠN BELGELERĠ OKUYUP ANLAYIP ELYAZILARI ĠLE ĠMZALAMA SAHNESĠ
3. topalntıda özge nin kitap kurdu ve hırslı olduğu anlaĢıldı.
çağrı domuz gribi idi. Ģimdi yatay geçiĢle gelmiĢ


bir vilayet ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki fark
GENÇ KLĠNĠSYENLERĠN EK GÖREVLERĠ GENÇ KLĠNĠSYENLERE GĠZLĠ GÖREV::::::::
edirne
Tüm BUNLARIN KARġILIĞI
GENÇ KLĠNĠSYENLERĠN ÇOK GĠZLĠ GÖREVĠ
SĠZCE TUSEMĠ MĠLLĠ EĞĠTĠME KĠM ġĠKAYET ETTĠ?
http://www.youtube.com/user/yaahooof.../3/XRqULEHsJQ8

Aktif SatıĢ Teknikleri Kurumsal SatıĢ Stratejileri Ġtirazların KarĢılanması; SatıĢı Bağlama Teknikleri MAĞAZACILIKTA SATIġ TEKNĠKLERĠ GELĠġTĠRME ve
ETKĠLĠ MÜġTERĠ ĠLETĠġĠMĠ. Eğitimin Eğitimin Ġçeriği: Günümüz SatıĢ ve MüĢteri ĠliĢkileri Bayi teĢkilatı eğitim ihtiyaç analizi ve yetkinlikleri. Karadeniz person-
el sağlık Teknik akademi Dicle Dokuz Eylül Eğitim Nasıl çalıĢmaya Hacettepe Harran Ġnönü Sesi Erciyes EskiĢehir SĠTESĠ Osmangazi Fatih tusem GülĢen
Cumhuriyet Çukurova Mecburi taban puanlar Partisi Karadeniz Teknik Kırıkkale Ġklim Pratisyen Atatürk Osman BaĢkent Celal Bayar Karadeniz Teknik sağlık
bakanlığı Düzce Dumlupınar ALIġVERĠġ Gençlik tus dersane ses kayıtları ġubelerimizTUS Kampı) Tıp Fakültesi 1. 2. 3. 4. 5. sınıf öğrencilerine tavsiyeler ve
TUS Hazırlığı Etkili Öğrenme ve ÇalıĢma Programı Gönüllüleri Doç. Sınav Teknikleri Sağduyu DENEME SINAV SONUÇLARI Tıp Fakültesi Liderin TUS'a
Hazırlık Akademi Fizyoloji, ANKARA Keçiören Ege Anıl Fırat Gazi tus ses kaydı Gaziantep Derneği GaziosmanpaĢa yestus tumer dershaneleri yan dal sınavı
soruları yaklaĢım teknikleri Dershane Ġkna Semineri Asistanlıktan Ġstifa, ve Uz. Ġstifa dalı DayanıĢma Cildiye Sanat Hizmet kliniği Analitik Hekimliği tus soruları
Nayır Histoloji, Fizyoloji, DüĢünme Müsiad Akademisi Hekimliği Mustafa Kemal Mayıs Selçuk Tıp Fakültesi Süleyman Demirel TUS Rehberi Tus Taban Puan-
ları tus ders kayıtları tus ses kaydı Tus Sorularının Dağılımı Deneme Sınavlarında En iyilerin adresi Nurullah Dahiliye Ders Notları Ses Kayıtları Vaka Kampı
Prof. Dr. Ali, Dr. Erdinç, Uz.Dr., Biyokimya Dahiliye Anatomi Patoloji Cerrahi Pediatri Kadın Doğum Fizyoloji Küçük Stajlar Kamp Ses Kaydı Ġkna Teknikleri
Semineri Tus baĢarısı sıralaması • Bağcılar Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğtim ve AraĢtırma Hastanesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve
AraĢtırma Çubukçu Ahmet Hastanesi Eftal Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Süleyman Demirel Trakya Ufuk Uludağ Yeditepe Sağlıklı ĠletiĢim Nasıl
Olur? Özellikleri Özkaya TUS Soruları Eylül Nisan 2009 2011 2007 2006 2005 2004 2003 2002 TUS Kültür sorulara doğru Cerrahi Anestezi Ġlim Acil Tıp Aile
YardımlaĢma Kültür Tayfur Sami Erer Sökmen TUS Hazırlığı baĢlamalı Kaynak seçimleri Ondokuz Derneği KoĢar Pamukkale Deneme sınavları Meram Tıp
Fakültesi Selçuk Üniversitesi Anabilim idris Yüzüncü Yıl Zonguldak Karaelmas intörn intern stajyer pratisyen asistan Ġftiralara KoĢar cevaplar Güven Veren Ku-
rum Biyokimya Erkek Genel Cerrahi Dahiliye Anatomi Patoloji Cerrahi Pediatri Kadın Doğum Fizyoloji Küçük Stajlar ders notları ses yestus, özet tus biyokimya
soruları tus calisma kitapları tus calisma taktikleri nilüfer tus cerrahi bilimler tus cerrahi bilimler soruları tus dahili biliimler soruları tus dahili bilimler tus ek
yerlestirme sonuçları tus embriyoloji soruları tus en kucuk en buyuk puanlar tus 2011 mayıs basvuruları tus 2011 mayıs cevap anahtarları tus 2011 mayıs
cikan sorular koĢar tus 2011 mayıs sınav soruları tus 2011 mayıs sınav tarihi tus 2011 mayıs sınav yerleri tus 2011 mayıs sonuçları ali notlar 11 12 mayıs tus
2011 sonbahar soru kitapcikları tus 2011 sonbahar soruları çubukçu tusla ilgili sık sorulan sorular güncel 2011 tus 2011 sonbahar basvuruları tus 2011
sonbahar cevap anahtarları tus 2011 sonbahar cikan sorular tus 2011 sonbahar dönemi tus 2011 sonbahar sınav soruları 41, dönem 40. Dönem 39. Dönem
çelik 38. Dönem mecburi hizmet kurası devlet zorunlu hizmet tus 2011 sonbahar 11-12 mayıs tus 2011 sonbahar sınav tarihi tus 2011 sonbahar sınav yerleri
rıza tus 2011 sonbahar sonuçları tus 2011 sonbahar soru kitapcikları tus 2011 sonbahar soruları tus 2011 sonbahar basvuruları tus 2011 sonbahar cevap
anahtarları tus 2011 sonbahar cikan sorular tus 2011 sonbahar dönemi tus 2011 sonbahar sınav soruları tus 2011 sonbahar sınav tarihi tus 2011 sonbahar
sınav yerleri tus 2011 sonbahar sonuçları tus 2011 sonbahar soru kitapcikları tus 2011 sonbahar soruları okumuĢ tus aday bilgi formu tus a hazirlik tus
anatomi tus biokimya soruları, dersane, , ses kayıtları, video kayıtları, ses kaydı, idris ses KAYITLARI, kaydı, ders, kayıt, indir, 2011, 2011 nisan, tsk
mecburi hizmet mecburi hizmet bölgeleri mecburi hizmet eĢ durumu tus sınav tarihleri tus sınavı soruları 2011 tus sınav sonuçları 2011 eylül tus sınav tarihi
2011 eylül tus sınav sonuçları açıklandı 2011 tus sınavı yabancı dil sınavı sonuçları 2011 eylül dönemi tus sonuçları 2011 tus taban puanları tus deneme
sınavları 2009 tus sınav sonuçları tus sınavı tarihi sonuçları 2011 tus eylül dönemi 2011 eylül tus sınavı kadro sayısı 2011 tus taban puanları 2011 tus
yerleĢtirme sonuçları 2011 tus sınav tarihleri tus taban puanlar ösym tus taban puanları 2011 eylül tus taban puanları 2011 eylül tus taban puanları mecburi
hizmet istifa tıpta uzmanlık sınavı soruları tıpta uzmanlık sınavı deneme tus tıpta uzmanlık sınavı soru tus tıpta uzmanlık sınavı testleri tıpta uzmanlık sınavı
özeti tıpta uzmanlık sınavı deneme tus tıpta uzmanlık tus soruları sınav soruları soru bankaları soruları soruları özeti ösym tus sınav sonuçları tus yerleĢtirme
sonuçları tus yabancı dil sınavı tus sınav sonuçları Tus, Tus Tercih DanıĢmanlığı, Tus Soruları, Tus Forumları, Tus Notları, Dr Tus, Tus Taban Puanları, Tus
Tercih Rehberi, Tüm Tus Soruları ve Referanslı Açıklamaları Cilt 1 Temel Bilimler Eylül 2011 Tus Soruları ve Açıklamaları. Açıklamalar ve Dikkat Kutuları
Nisan 2009 Tus Soruları ve Detaylı Açıklamaları 2009 NĠSAN TUS • 2011 EYLÜL TUS • 2011 mayıs TUS • 2009 EYLÜL TUS • 2009 NĠSAN TUS • TUS 2011
EYLÜL ... TUS Puanı Hesaplama • Kadrolar ve Puanlar TUS SORULARI TÜM TUS SORU VE CEVAPLARI TUS KAYNAKLARI & ÇALIġMA METOTLARI tus
ders notları tus deneme sınavı tus kaç nete kaç puan tus taban puanlar tus anatomi soruları tus yan dal tus puan hesapla TUS Puanı Hesaplama ösym tus
tus ders notları tus taban puanları tus motivasyon tus yan dal ösym tus soruları tus tercih robotu tus sorulari tus puan hesaplaması tus mecburi hizmet tus
deneme sınavları geçmiĢ yılların tus soruları tus hesaplama tus puanlar anatomi tus soruları tus sınav tarihleri tus kaç nete kaç puan TUS SORULARI tus
tıpda uzmanlık sınavı ÖSYM:::Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi tus sınav belgeleri tus sınav kuralları tus sınav tarihleri tus sınav
baĢvuru tus sınavı 2011 eylül tus sınav sonuçları 2009 tus sınav sonuçları 2011 tus sınav sonuçları Tus, Tus Tercih DanıĢmanlığı, Tus Soruları, Tus
Forumları, Tus Notları,Tus. ... Medikal download, Ücretsiz Tus kitapları, Tus Puan hesaplama, Onlinedeneme, Tus Puanının YaklaĢık Olarak Hesaplanması.
Temel Bilimler. Klinik Bilimler. Soru Sayısı. Temel Bilimler, Klinik Bilimler. Soru Sayısı: 100, 100. Doğru Soru Sayısı: YanlıĢ Soru Sayısı: tus data tus soruları
farmakoloji tus soruları pediatri tus soruları biyokimya tus soruları patoloji tus soruları ösym tus soruları anatomi tus soruları TUS Puan Hesaplaması cerrahi
pediatri dahiliye iç hastalıkları küçük stajlar KBB üroloji patloji biyokimya mikrobiyoloji fizyoloji histoloji anatomi embriyoloji genetik kadın hastalıkları ve doğum
kadın doğum 2011 Tıpta Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı (TUS) • 2011 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı ... 2011-ÖSYS: YGS Soruları ve Yanıtları
(07.04.2011) TUS YerleĢtirme Sonuçları, sayısal bilgileri ve puanlar Tus Değerlendirme Tus Seçme Tus YerleĢtirme ĠĢlemleri Tus Hesaplama Tus Çoktan
SeçmeliTUS. ana sayfa • tercih robotu • puan hesaplama • puan denkliği • puan kombinasyonu ... TUS PUAN HESAPLAMA Ġngilizce Sınavı Hakkında Merak
Ettikleriniz • Tus Soruları Nasıl Hazırlanmakta • Kaç Nete Kaç Puan? • Tus Puan Hesaplama • Yıllara Göre Kontejyanlar ... TUS Puan Hesaplama, TUS Tercih
Robotu, Uzmanlık Alanları sayı ve TUS. tercih robotu • puan hesaplama • puan denkliği • puan kombinasyonu . tıpta uzmanlık sınavı, tus, tusdata, tus puan
hesaplama, tus puan hesabı, tus kaç nete kaç puan, tus puanları tus sınav tarihleri tarihi tus sınav baĢvuru tarihleri 2011 tus sınav tarihleri tus sınav sonuçları
tus sınav yeri tus sınavı tarihi tus baĢvuru tarihi 2009 tus sınav tarihi tus puan hesaplama taban puanları hesaplama sinav puan hesaplama tus data puan
hesaplama yan dal uzmanlık sınavı 2011 tıpta yan dal uzmanlık sınavı yan dal sınavı soruları yan dal tüzüğü ösym yan dal sınavı TUS SORULARI. 2009
EYLÜL TUS • 2009 NĠSAN TUS • 2011 EYLÜL TUS • 2011 NĠSAN TUS 2001 EYLÜL TUS. LĠNKLER. Ösym Sonuçları • TUS Puanı Hesaplama . Tus Taban
Puanları Tus Ġngilizcesi Hakkında HerĢey • Tus' ta En Sık Sorulan Sorular • Klinikleri Tanıyalım Tus ÇalıĢma Planı Tus TüzüğüHekim Haber, Haber Sağlık,
Sağlık Haberleri, Hekim Magazin, Hekim Yorum, Hekim Atamaları, Doktor Haberleri, yan dal uzmanlık sınavı 2009 yan dal uzmanlık sınavı soruları Medi
Magazin, Doktor Atamaları, Basında Sağlık yan dal mecburi hizmet yan dal uzmanlık sınavı FARMAKOLOJĠ TUS SORU BANKASI biyokimya tus soruları
patoloji tus soruları tus puan hesaplama tus taban puanları osym pediatri tus soruları farmakoloji tus soruları 2009 nisan tus taban puanları 2011 nisan tus
taban puanları tus taban puanları 2009 2011 eylül tus kontenjanları 2011 eylül tus taban puanları tus data tus soruları 2011 tus taban puanları patoloji tus
soruları tus soru bankası tus çıkmıĢ sorular anatomi tus soruları Fakülte Fakültesi TUS baĢarı sıralaması Taban Puanlar Kontenjan Tus baĢarısı sıralaması
Abant Ġzzet Baysal Adıyaman baĢarı sırası Adnan Menderes Afyon Kocatepe Akdeniz Ankara Atatürk BaĢkent Celal Bayar Cumhuriyet Çanakkale On Sekiz
Mart 18 Çukurova Karadeniz Teknik Dicle Dokuz Eylül Dumlupınar Düzce Ege Erciyes EskiĢehir Osmangazi Fatih Fırat Gazi Gaziantep GaziosmanpaĢa
Hacettepe Harran Ġnönü Ġstanbul Bilim Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi
Kardiyoloji Enstitüsü Kafkas KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Karadeniz Teknik Kırıkkale Kocaeli Maltepe Marmara Mersin Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur
Ata Sökmen Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Pamukkale Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Süleyman Demirel
Trakya Ufuk Uludağ Yeditepe Yüzüncü Yıl Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Zonguldak Karaelmas intörn intern stajyer pratisyen asistan farmakoloji tus
soruları ösym tus soruları biyokimya tus soruları pediatri tus soruları yan dal uzmanlık sınavı soruları tus yan dal yan dal mecburi hizmet yan dal uzmanlık
sınav soruları tus yan dal yan dal sınav sonuçları ösym yan dal dahiliye yan dal hacettepe yan dal yan dal uzmanlık sınav soruları yan dal uzmanlık sınav
soruları dahiliye kongreleri radyoloji yan dal tus yan dal yan dal mecburi hizmet yan dal uzmanlık sınavı dahiliye yan dal sınavı yan dal mecburi hizmet
mecburi hizmet eĢ durumu mecburi hizmet kura tus mecburi hizmet Tus ÇalıĢma Planı • Tus Tüzüğü • ÖSYM Tus ArĢivi; Kitapçıklar ve Ġstatistikler •Tıpta
Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı (TUS) - ÖSYM Sınavların Detaylı Ġstatistikleri • Tus Soru Dağılımı • Tus Soru Dağılımı uzman doktor mecburi hizmet doktorlarda
zorunlu hizmet tus mecburi hizmet doktor mecburi hizmet doktor mecburi hizmet bölgeleri doktor mecburi hizmet süresi zorunlu hizmet bölgeleri meb mecburi
hizmet bölgeleri doğu hizmet bölgeleri doktor mecburi hizmet bölgeleri zorunlu hizmet bölgeleri haritası zorunlu hizmet bölgeleri listesi zorunlu hizmet bölgeleri
harita meb zorunlu hizmet bölgeleri doktorların mecburi hizmet süreleri bölgelere göre mecburi hizmet süreleri devlet hizmet yükümlülüğü bölgeler mecburi
hizmet kuraları tus mecburi hizmet mecburi hizmet atama mecburi hizmet kuraları 29 martta sağlık bakanlığı mecburi hizmet kuraları uzman mecburi hizmet
mecburi hizmet kuralari sağlık bakanlığı zorunlu hizmet mecburi hizmet kura tus mecburi hizmet mecburi hizmet atama sağlık bakanlığı mecburi hizmet
kuraları sağlık bakanlığı uzman hekim atamaları uzman mecburi hizmet sağlık bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği sağlık bakanlığı eĢ durumu sağlık
bakanlığı aile hekimliği sağlık bakanlığı sözleĢmeli sağlık bakanlığı kura sağlık bakanlığı zorunlu hizmet sağlık bakanlığı uzman hekim atamaları uzman
mecburi hizmet mecburi hizmet kura yan dal mecburi hizmet mecburi hizmet atama mecburi hizmet eĢ durumu mecburi hizmet askerlik tus mecburi hizmet
mecburi hizmet kura yan dal mecburi hizmet mecburi hizmet atama tsk mecburi hizmet mecburi hizmet bölgeleri mecburi hizmet eĢ durumu tus sınav tarihleri
tus sınavı soruları 2011 tus sınav sonuçları 2011 eylül tus sınav tarihi 2011 eylül tus sınav sonuçları açıklandı 2011 tus sınavı yabancı dil sınavı sonuçları
2011 eylül dönemi tus sonuçları 2011 tus taban puanları tus deneme sınavları 2009 tus sınav sonuçları tus sınavı tarihi sonuçları 2011 tus eylül dönemi 2011
eylül tus sınavı kadro sayısı 2011 tus taban puanları 2011 tus yerleĢtirme sonuçları 2011 tus sınav tarihleri tus taban puanlar ösym tus taban puanları 2011
eylül tus taban puanları 2011 eylül tus taban puanları mecburi hizmet istifa tıpta uzmanlık sınavı soruları tıpta uzmanlık sınavı deneme tus tıpta uzmanlık
sınavı soru tus tıpta uzmanlık sınavı testleri tıpta uzmanlık sınavı özeti tıpta uzmanlık sınavı deneme tus tıpta uzmanlık tus soruları sınav soruları soru
bankaları soruları soruları özeti ösym tus sınav sonuçları tus yerleĢtirme sonuçları tus yabancı dil sınavı tus sınav sonuçları Tus, Tus Tercih DanıĢmanlığı, Tus
Soruları, Tus Forumları, Tus Notları, Dr Tus, Tus Taban Puanları, Tus Tercih Rehberi, Tüm Tus Soruları ve Referanslı Açıklamaları Cilt 1 Temel Bilimler Eylül
2011 Tus Soruları ve Açıklamaları. Açıklamalar ve Dikkat Kutuları Nisan 2009 Tus Soruları ve Detaylı Açıklamaları 2009 NĠSAN TUS • 2011 EYLÜL TUS •
2011 NĠSAN TUS • 2009 EYLÜL TUS • 2009 NĠSAN TUS • TUS 2011 EYLÜL ... TUS Puanı Hesaplama • Kadrolar ve Puanlar TUS SORULARI TÜM TUS
SORU VE CEVAPLARI TUS KAYNAKLARI & ÇALIġMA METOTLARI tus ders notları tus deneme sınavı tus kaç nete kaç puan tus taban puanlar tus
anatomi soruları tus yan dal tus puan hesapla TUS Puanı Hesaplama ösym tus tus ders notları tus taban puanları tus motivasyon tus yan dal ösym tus
soruları tus tercih robotu tus sorulari tus puan hesaplaması tus mecburi hizmet tus deneme sınavları geçmiĢ yılların tus soruları tus hesaplama tus puanlar
anatomi tus soruları tus sınav tarihleri tus kaç nete kaç puan TUS SORULARI tus tıpda uzmanlık sınavı ÖSYM:::Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve
YerleĢtirme Merkezi tus sınav belgeleri tus sınav kuralları tus sınav tarihleri tus sınav baĢvuru tus sınavı 2011 eylül tus sınav sonuçları 2009 tus sınav
sonuçları 2011 tus sınav sonuçları Tus, Tus Tercih DanıĢmanlığı, Tus Soruları, Tus Forumları, Tus Notları,Tus. ... Medikal download, Ücretsiz Tus kitapları,
Tus Puan hesaplama, Onlinedeneme, Tus Puanının YaklaĢık Olarak Hesaplanması. Temel Bilimler. Klinik Bilimler. Soru Sayısı. Temel Bilimler, Klinik Bilimler.
Soru Sayısı: 100, 100. Doğru Soru Sayısı: YanlıĢ Soru Sayısı: tus data tus soruları farmakoloji tus soruları pediatri tus soruları biyokimya tus soruları patoloji
tus soruları ösym tus soruları anatomi tus soruları TUS Puan Hesaplaması cerrahi pediatri dahiliye iç hastalıkları küçük stajlar KBB üroloji patloji biyokimya
mikrobiyoloji fizyoloji histoloji anatomi embriyoloji genetik kadın hastalıkları ve doğum kadın doğum 2011 Tıpta Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı (TUS) • 2011
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı ... 2011-ÖSYS: YGS Soruları ve Yanıtları meryem uzerli halit ergenç (07.04.2011) TUS YerleĢtirme Sonuçları,
sayısal bilgileri ve puanlar Tus Değerlendirme Tus Seçme Tus YerleĢtirme ĠĢlemleri Tus Hesaplama Tus Çoktan SeçmeliTUS. ana sayfa •muhteĢem yüzyıl
tercih robotu • puan hesaplama • puan denkliği • puan kombinasyonu ... TUS PUAN HESAPLAMA Ġngilizce Sınavı Hakkında Merak Ettikleriniz • Tus Soruları
Nasıl Hazırlanmakta • Kaç Nete Kaç Puan? • Tus Puan Hesaplama • Yıllara Göre Kontejyanlar ... TUS Puan Hesaplama, TUS Tercih Robotu, Uzmanlık
Alanları sayı ve TUS. tercih robotu • puan hesaplama • puan denkliği • puan kombinasyonu . tıpta uzmanlık sınavı, tus, tusdata, tus puan hesaplama, tus puan
hesabı, tus kaç nete kaç puan, tus puanları tus sınav tarihleri tarihi tus sınav baĢvuru tarihleri 2011 tus sınav tarihleri tus sınav sonuçları tus sınav yeri tus
sınavı tarihi tus baĢvuru tarihi 2009 tus sınav tarihi tus puan hesaplama taban puanları hesaplama sinav puan hesaplama tus data puan hesaplama yan dal
uzmanlık sınavı 2011 tıpta yan dal uzmanlık sınavı yan dal sınavı soruları yan dal tüzüğü ösym yan dal sınavı TUS SORULARI. 2009 EYLÜL TUS • 2009
NĠSAN TUS • 2011 EYLÜL TUS • 2011 NĠSAN TUS 2001 EYLÜL TUS. LĠNKLER. Ösym Sonuçları • TUS Puanı Hesaplama . Tus Taban Puanları Tus
Ġngilizcesi Hakkında HerĢey • Tus' ta En Sık Sorulan Sorular • Klinikleri Tanıyalım Tus ÇalıĢma Planı Tus TüzüğüHekim Haber, Haber Sağlık, Sağlık
Haberleri, Hekim Magazin, Hekim Yorum, Hekim Atamaları, Doktor Haberleri, yan dal uzmanlık sınavı 2009 yan dal uzmanlık sınavı soruları Medi Magazin,
Doktor Atamaları, Basında Sağlık yan dal mecburi hizmet yan dal uzmanlık sınavı FARMAKOLOJĠ TUS SORU BANKASI biyokimya tus soruları patoloji tus
soruları tus puan hesaplama tus taban puanları osym pediatri tus soruları farmakoloji tus soruları 2009 nisan tus taban puanları 2011 nisan tus taban puanları
tus taban puanları 2009 2011 eylül tus kontenjanları 2011 eylül tus taban puanları tus data tus soruları 2011 tus taban puanları patoloji tus soruları tus soru
bankası tus çıkmıĢ sorular anatomi tus soruları Fakülte Fakültesi TUS baĢarı sıralaması Taban Puanlar Kontenjan Tus baĢarısı sıralaması Abant Ġzzet Baysal
Adıyaman baĢarı sırası Adnan Menderes Afyon Kocatepe Akdeniz Ankara Atatürk BaĢkent Celal Bayar Cumhuriyet Çanakkale On Sekiz Mart 18 Çukurova
Karadeniz Teknik Dicle Dokuz Eylül Dumlupınar Düzce Ege Erciyes EskiĢehir Osmangazi Fatih Fırat Gazi Gaziantep GaziosmanpaĢa Hacettepe Harran
Ġnönü Ġstanbul Bilim Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
Kafkas KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Karadeniz Teknik Kırıkkale Kocaeli Maltepe Marmara Mersin Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp
Fakültesi Ondokuz Mayıs Pamukkale Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Trakya Ufuk
Uludağ Yeditepe Yüzüncü Yıl Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Zonguldak Karaelmas intörn intern stajyer pratisyen asistan farmakoloji tus soruları ösym tus
soruları biyokimya tus soruları pediatri tus soruları yan dal uzmanlık sınavı soruları tus yan dal yan dal mecburi hizmet yan dal uzmanlık sınav soruları tus yan
dal yan dal sınav sonuçları ösym yan dal dahiliye yan dal hacettepe yan dal yan dal uzmanlık sınav soruları yan dal uzmanlık sınav soruları dahiliye kongreleri
radyoloji yan dal tus yan dal yan dal mecburi hizmet yan dal uzmanlık sınavı dahiliye yan dal sınavı yan dal mecburi hizmet mecburi hizmet eĢ durumu
mecburi hizmet kura tus mecburi hizmet Tus ÇalıĢma Planı • Tus Tüzüğü • ÖSYM Tus ArĢivi; Kitapçıklar ve Ġstatistikler •Tıpta Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı
(TUS) - ÖSYM Sınavların Detaylı Ġstatistikleri • Tus Soru Dağılımı • Tus Soru Dağılımı uzman doktor mecburi hizmet doktorlarda zorunlu hizmet tus mecburi
hizmet doktor mecburi hizmet doktor mecburi hizmet bölgeleri doktor mecburi hizmet süresi zorunlu hizmet bölgeleri meb mecburi hizmet bölgeleri doğu
hizmet bölgeleri doktor mecburi hizmet bölgeleri zorunlu hizmet bölgeleri haritası zorunlu hizmet bölgeleri listesi zorunlu hizmet bölgeleri harita meb zorunlu
hizmet bölgeleri doktorların mecburi hizmet süreleri bölgelere göre mecburi hizmet süreleri devlet hizmet yükümlülüğü bölgeler mecburi hizmet kuraları tus
mecburi hizmet mecburi hizmet atama mecburi hizmet kuraları 29 martta sağlık bakanlığı mecburi hizmet kuraları uzman mecburi hizmet mecburi hizmet
kuralari sağlık bakanlığı zorunlu hizmet mecburi hizmet kura tus mecburi hizmet mecburi hizmet atama sağlık bakanlığı mecburi hizmet kuraları sağlık
bakanlığı uzman hekim atamaları uzman mecburi hizmet sağlık bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği sağlık bakanlığı eĢ durumu sağlık bakanlığı aile hekimliği
dahiliye patoloji, anatomi, cerrahi, Erdinç erkek genel cerrahi, video, videoları, Ahmet nayır slaytları, ders, notları, kayıtları, klinisyen, online, puan,
hesaplama, pediatri, fiyatları, özkaya dersanesi, baĢarı sıralaması sırası, taban, anıl eröksüz kontenjan kadrolar tus, , tıp fakültesi, hacettepe, ankara, gazi,
baĢkent, tıp fakültesi, tıp, üniversitesi, cerrahpaĢa, çapa, bozok, atatürk, Ģahin dicle, fırat, harran, yüzüncü yıl, tokat, gaziantep, mustafa kemal, on dokuz
mayıs, düzce, abant izzet baysal, sakarya, akdeniz, kastamonu, uludağ, dumlupınar, gata,Selçuk, biricik, dr.stj.dr.,uz.dr.,doç.dr., prof.dr.,yard.doç.dr.,
stajyer,intörn, intern, burs, Pamukkale, selçuk, biricik,afyon, çukurova, kırıkkale, sami, ufuk, yeditepe, maltepe, fatih, medipol, ege, dokuz eylül, Nurullah celal
bayar, tsdata,adnan menderes, tus dersanesi, dersane,Ģubeleri, iletiĢim ile kazananlar, telefon, tercih rehberi, taban puanlar, yan dal, puanlar, puanları,
yayıncılık yayınları, ücret, spot bilgiler, soruĢturma, Sivas, sınav sonuçları,nlp, mı, tusem mi, yestus, idris okumuĢ özet tus biyokimya soruları sami tus calisma
kitapları tus calisma taktikleri tus cerrahi bilimler tus cerrahi bilimler soruları tus dahili biliimler soruları tus dahili bilimler tus ek yerlestirme sonuçları tus
embriyoloji soruları tus en kucuk en buyuk puanlar tus 2011 mayıs basvuruları tus 2011 mayıs cevap anahtarları tus 2011 mayıs cikan sorular ali tus 2011
mayıs sınav soruları tus 2011 mayıs sınav tarihi tus 2011 mayıs sınav yerleri tus 2011 mayıs sonuçları notlar 11 12 mayıs tus 2011 sonbahar soru kitapcikları
tus 2011 sonbahar soruları tusla ilgili sık sorulan sorular güncel 2011 tus hazırlık kursu selçuk, biricik 2011 sonbahar basvuruları tus 2011 sonbahar cevap
anahtarları tus 2011 sonbahar cikan sorular tus 2011 sonbahar dönemi tus 2011 sonbahar sınav soruları 35 dönem 36. Dönem tusd ses fizyoloji video offline
tus video ders tusem offline pdf data anatomi ses tus ders video ses mayıs 2011 2011 mayıs 37. Dönem 38. Dönem mecburi hizmet kurası devlet zorunlu
hizmet tus 2011 sonbahar 11-12 mayıs tus 2011 sonbahar sınav tarihi tus 2011 sonbahar sınav yerleri tus 2011 sonbahar sonuçları tus 2011 sonbahar soru
kitapcikları tus 2011 sonbahar soruları tus 2011 sonbahar basvuruları tus 2011 sonbahar cevap anahtarları tus 2011 sonbahar cikan sorular tus 2011
sonbahar dönemi tus 2011 sonbahar sınav soruları tus 2011 sonbahar sınav tarihi ġahin Selçuk tus 2011 sonbahar sınav yerleri tus 2011 sonbahar sonuçları
tus 2011 sonbahar soru kitapcikları tus 2011 sonbahar soruları tus aday bilgi formu tus a hazirlik tus anatomi tus biokimya soruları, dersane, , ses kayıtları,
video kayıtları, ses kaydı, ses KAYITLARI,Nurullah kaydı, ders, kayıt, indir, 2011, 2011 nisan, dahiliye patoloji, anatomi, cerrahi, genel cerrahi, dersi video,
videoları, slaytları, ders, notları, kayıtları, klinisyen, dersaneleri, online, puan, hesaplama, pediatri, fiyatları, dersanesi, baĢarı sıralaması sırası, taban,
kontenjan deneme, sınavları, koĢar vaka kampı vaka kampı soruları, biricik görüntüleri, offline off line, gerçeği, yalanları gerçekleri, hatalı sorular ösym
açıklaması soru tıpta skandal tus'ta skandal askerlik, biyolog, fiyat, forum, fasikülleri, kadrolar muhteĢem yüzyıl fragman fragmanları 1. 2. 3. 4. 5. 6 .7 .8 .9 .10.
bölüm izle dizi avrupa yakası çok güzel hareketler bunlar öyle bir geçer zaman ki kavak yelleri tusdata rezaleti gerçeği gerçekleri TUS REHBERĠ TUS KAMPI
VAKA KAMPI Aile Hekimliği Adli Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Fizyoloji Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları özkaya zonguldak karaelmas, denetmeni kahramanmaraĢ, sütçü
imam, afyon, kocatepe, balıkesir, uludağ, trakya, erciyes, cumhuriyet, giresun, ordu, hocaları, hocası, hoca kadrosu, yestus, özet tus biyokimya soruları tus
calisma kitapları tus calisma taktikleri nilüfer tus cerrahi bilimler tus cerrahi bilimler soruları tus dahili biliimler soruları tus dahili bilimler tus ek
yerlestirme sonuçları tus embriyoloji soruları tus en kucuk en buyuk puanlar tus 2011 mayıs basvuruları tus 2011 mayıs cevap anahtarları tus
2011 mayıs cikan sorular koşar tus 2011 mayıs sınav soruları tus 2011 mayıs sınav tarihi tus 2011 mayıs sınav yerleri tus 2011 mayıs sonuçları
ali notlar 11 12 mayıs tus 2011 sonbahar soru kitapcikları tus 2011 sonbahar soruları çubukçu tusla ilgili sık sorulan sorular güncel 2011 tus 2011
sonbahar basvuruları tus 2011 sonbahar cevap anahtarları tus 2011 sonbahar cikan sorular tus 2011 sonbahar dönemi tus 2011 sonbahar sınav
soruları 41, dönem 40. Dönem 39. Dönem çelik 38. Dönem mecburi hizmet kurası devlet zorunlu hizmet tus 2011 sonbahar 11-12 mayıs tus
2011 sonbahar sınav tarihi tus 2011 sonbahar sınav yerleri rıza tus 2011 sonbahar sonuçları tus 2011 sonbahar soru kitapcikları tus 2011
sonbahar soruları tus 2011 sonbahar basvuruları tus 2011 sonbahar cevap anahtarları tus 2011 sonbahar cikan sorular tus 2011 sonbahar dönemi
tus 2011 sonbahar sınav soruları tus 2011 sonbahar sınav tarihi tus 2011 sonbahar sınav yerleri tus 2011 sonbahar sonuçları tus 2011 sonbahar
soru kitapcikları tus 2011 sonbahar soruları okumuş tus aday bilgi formu tus a hazirlik tus anatomi tus biokimya soruları, dersane, , ses
kayıtları, video kayıtları, ses kaydı, idris ses KAYITLARI, kaydı, ders, kayıt, indir, 2011, 2011 nisan, tsk mecburi hizmet mecburi hizmet
bölgeleri mecburi hizmet eş durumu tus sınav tarihleri tus sınavı soruları 2011 tus sınav sonuçları 2011 eylül tus sınav tarihi 2011 eylül tus sınav
sonuçları açıklandı 2011 tus sınavı yabancı dil sınavı sonuçları 2011 eylül dönemi tus sonuçları 2011 tus taban puanları tus deneme sınavları
2009 tus sınav sonuçları tus sınavı tarihi sonuçları 2011 tus eylül dönemi 2011 eylül tus sınavı kadro sayısı 2011 tus taban puanları 2011 tus
yerleştirme sonuçları 2011 tus sınav tarihleri tus taban puanlar ösym tus taban puanları 2011 eylül tus taban puanları 2011 eylül tus taban
puanları mecburi hizmet istifa tıpta uzmanlık sınavı soruları tıpta uzmanlık sınavı deneme tus tıpta uzmanlık sınavı soru tus tıpta uzmanlık sınavı
testleri tıpta uzmanlık sınavı özeti tıpta uzmanlık sınavı deneme tus tıpta uzmanlık tus soruları sınav soruları soru bankaları soruları soruları özeti
ösym tus sınav sonuçları tus yerleştirme sonuçları tus yabancı dil sınavı tus sınav sonuçları Tus, Tus Tercih Danışmanlığı, Tus Soruları, Tus
Forumları, Tus Notları, Dr Tus, Tus Taban Puanları, Tus Tercih Rehberi, Tüm Tus Soruları ve Referanslı Açıklamaları Cilt 1 Temel Bilimler
Eylül 2011 Tus Soruları ve Açıklamaları. Açıklamalar ve Dikkat Kutuları Nisan 2009 Tus Soruları ve Detaylı Açıklamaları 2009 NİSAN TUS •
2011 EYLÜL TUS • 2011 mayıs TUS • 2009 EYLÜL TUS • 2009 NİSAN TUS • TUS 2011 EYLÜL ... TUS Puanı Hesaplama • Kadrolar ve
Puanlar TUS SORULARI TÜM TUS SORU VE CEVAPLARI TUS KAYNAKLARI & ÇALIŞMA METOTLARI tus ders notları tus deneme
sınavı tus kaç nete kaç puan tus taban puanlar tus anatomi soruları tus yan dal tus puan hesapla TUS Puanı Hesaplama ösym tus tus ders notları
tus taban puanları tus motivasyon tus yan dal ösym tus soruları tus tercih robotu tus sorulari tus puan hesaplaması tus mecburi hizmet tus deneme
sınavları geçmiş yılların tus soruları tus hesaplama tus puanlar anatomi tus soruları tus sınav tarihleri tus kaç nete kaç puan TUS SORULARI tus
tıpda uzmanlık sınavı ÖSYM:::Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tus sınav belgeleri tus sınav kuralları tus sınav
tarihleri tus sınav başvuru tus sınavı 2011 eylül tus sınav sonuçları 2009 tus sınav sonuçları 2011 tus sınav sonuçları Tus, Tus Tercih
Danışmanlığı, Tus Soruları, Tus Forumları, Tus Notları,Tus. ... Medikal download, Ücretsiz Tus kitapları, Tus Puan hesaplama, Onlinedeneme,
Tus Puanının Yaklaşık Olarak Hesaplanması. Temel Bilimler. Klinik Bilimler. Soru Sayısı. Temel Bilimler, Klinik Bilimler. Soru Sayısı: 100,
100. Doğru Soru Sayısı: Yanlış Soru Sayısı: tus data tus soruları farmakoloji tus soruları pediatri tus soruları biyokimya tus soruları patoloji tus
soruları ösym tus soruları anatomi tus soruları TUS Puan Hesaplaması cerrahi pediatri dahiliye iç hastalıkları küçük stajlar KBB üroloji patloji
biyokimya mikrobiyoloji fizyoloji histoloji anatomi embriyoloji genetik kadın hastalıkları ve doğum kadın doğum 2011 Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Giriş Sınavı (TUS) • 2011 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ... 2011-ÖSYS: YGS Soruları ve Yanıtları (07.04.2011) TUS
Yerleştirme Sonuçları, sayısal bilgileri ve puanlar Tus Değerlendirme Tus Seçme Tus Yerleştirme İşlemleri Tus Hesaplama Tus Çoktan
SeçmeliTUS. ana sayfa • tercih robotu • puan hesaplama • puan denkliği • puan kombinasyonu ... TUS PUAN HESAPLAMA İngilizce Sınavı
Hakkında Merak Ettikleriniz • Tus Soruları Nasıl Hazırlanmakta • Kaç Nete Kaç Puan? • Tus Puan Hesaplama • Yıllara Göre Kontejyanlar ...
TUS Puan Hesaplama, TUS Tercih Robotu, Uzmanlık Alanları sayı ve TUS. tercih robotu • puan hesaplama • puan denkliği • puan
kombinasyonu . tıpta uzmanlık sınavı, tus, tusdata, tus puan hesaplama, tus puan hesabı, tus kaç nete kaç puan, tus puanları tus sınav tarihleri
tarihi tus sınav başvuru tarihleri 2011 tus sınav tarihleri tus sınav sonuçları tus sınav yeri tus sınavı tarihi tus başvuru tarihi 2009 tus sınav tarihi
tus puan hesaplama taban puanları hesaplama sinav puan hesaplama tus data puan hesaplama yan dal uzmanlık sınavı 2011 tıpta yan dal
uzmanlık sınavı yan dal sınavı soruları yan dal tüzüğü ösym yan dal sınavı TUS SORULARI. 2009 EYLÜL TUS • 2009 NİSAN TUS • 2011
EYLÜL TUS • 2011 NİSAN TUS 2001 EYLÜL TUS. LİNKLER. Ösym Sonuçları • TUS Puanı Hesaplama . Tus Taban Puanları Tus İngilizcesi
Hakkında Herşey • Tus' ta En Sık Sorulan Sorular • Klinikleri Tanıyalım Tus Çalışma Planı Tus TüzüğüHekim Haber, Haber Sağlık, Sağlık
Haberleri, Hekim Magazin, Hekim Yorum, Hekim Atamaları, Doktor Haberleri, yan dal uzmanlık sınavı 2009 yan dal uzmanlık sınavı soruları
Medi Magazin, Doktor Atamaları, Basında Sağlık yan dal mecburi hizmet yan dal uzmanlık sınavı FARMAKOLOJİ TUS SORU BANKASI
biyokimya tus soruları patoloji tus soruları tus puan hesaplama tus taban puanları osym pediatri tus soruları farmakoloji tus soruları 2009 nisan
tus taban puanları 2011 nisan tus taban puanları tus taban puanları 2009 2011 eylül tus kontenjanları 2011 eylül tus taban puanları tus data tus
soruları 2011 tus taban puanları patoloji tus soruları tus soru bankası tus çıkmış sorular anatomi tus soruları Fakülte Fakültesi TUS başarı
sıralaması Taban Puanlar Kontenjan Tus başarısı sıralaması Abant İzzet Baysal Adıyaman başarı sırası Adnan Menderes Afyon Kocatepe
Akdeniz Ankara Atatürk Başkent Celal Bayar Cumhuriyet Çanakkale On Sekiz Mart 18 Çukurova Karadeniz Teknik Dicle Dokuz Eylül
Dumlupınar Düzce Ege Erciyes Eskişehir Osmangazi Fatih Fırat Gazi Gaziantep Gaziosmanpaşa Hacettepe Harran İnönü İstanbul Bilim İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kafkas
Kahramanmaraş Sütçü İmam Karadeniz Teknik Kırıkkale Kocaeli Maltepe Marmara Mersin Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen
Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Pamukkale Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Süleyman
Demirel Trakya Ufuk Uludağ Yeditepe Yüzüncü Yıl Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Zonguldak Karaelmas intörn intern stajyer pratisyen
asistan farmakoloji tus soruları ösym tus soruları biyokimya tus soruları pediatri tus soruları yan dal uzmanlık sınavı soruları tus yan dal yan dal
mecburi hizmet yan dal uzmanlık sınav soruları tus yan dal yan dal sınav sonuçları ösym yan dal dahiliye yan dal hacettepe yan dal yan dal
uzmanlık sınav soruları yan dal uzmanlık sınav soruları dahiliye kongreleri radyoloji yan dal tus yan dal yan dal mecburi hizmet yan dal
uzmanlık sınavı dahiliye yan dal sınavı yan dal mecburi hizmet mecburi hizmet eş durumu mecburi hizmet kura tus mecburi hizmet Tus Çalışma
Planı • Tus Tüzüğü • ÖSYM Tus Arşivi; Kitapçıklar ve İstatistikler •Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) - ÖSYM Sınavların Detaylı
İstatistikleri • Tus Soru Dağılımı • Tus Soru Dağılımı uzman doktor mecburi hizmet doktorlarda zorunlu hizmet tus mecburi hizmet doktor
mecburi hizmet doktor mecburi hizmet bölgeleri doktor mecburi hizmet süresi zorunlu hizmet bölgeleri meb mecburi hizmet bölgeleri doğu
hizmet bölgeleri doktor mecburi hizmet bölgeleri zorunlu hizmet bölgeleri haritası zorunlu hizmet bölgeleri listesi zorunlu hizmet bölgeleri harita
meb zorunlu hizmet bölgeleri doktorların mecburi hizmet süreleri bölgelere göre mecburi hizmet süreleri devlet hizmet yükümlülüğü bölgeler
mecburi hizmet kuraları tus mecburi hizmet mecburi hizmet atama mecburi hizmet kuraları 29 martta sağlık bakanlığı mecburi hizmet kuraları
uzman mecburi hizmet mecburi hizmet kuralari sağlık bakanlığı zorunlu hizmet mecburi hizmet kura tus mecburi hizmet mecburi hizmet atama
sağlık bakanlığı mecburi hizmet kuraları sağlık bakanlığı uzman hekim atamaları uzman mecburi hizmet sağlık bakanlığı atama ve nakil
yönetmeliği sağlık bakanlığı eş durumu sağlık bakanlığı aile hekimliği sağlık bakanlığı sözleşmeli sağlık bakanlığı kura sağlık bakanlığı zorunlu
hizmet sağlık bakanlığı uzman hekim atamaları uzman mecburi hizmet mecburi hizmet kura yan dal mecburi hizmet mecburi hizmet atama
mecburi hizmet eş durumu mecburi hizmet askerlik tus mecburi hizmet mecburi hizmet kura yan dal mecburi hizmet mecburi hizmet atama tsk
mecburi hizmet mecburi hizmet bölgeleri mecburi hizmet eş durumu tus sınav tarihleri tus sınavı soruları 2011 tus sınav sonuçları 2011 eylül tus
sınav tarihi 2011 eylül tus sınav sonuçları açıklandı 2011 tus sınavı yabancı dil sınavı sonuçları 2011 eylül dönemi tus sonuçları 2011 tus taban
puanları tus deneme sınavları 2009 tus sınav sonuçları tus sınavı tarihi sonuçları 2011 tus eylül dönemi 2011 eylül tus sınavı kadro sayısı 2011
tus taban puanları 2011 tus yerleştirme sonuçları 2011 tus sınav tarihleri tus taban puanlar ösym tus taban puanları 2011 eylül tus taban puanları
2011 eylül tus taban puanları mecburi hizmet istifa tıpta uzmanlık sınavı soruları tıpta uzmanlık sınavı deneme tus tıpta uzmanlık sınavı soru tus
tıpta uzmanlık sınavı testleri tıpta uzmanlık sınavı özeti tıpta uzmanlık sınavı deneme tus tıpta uzmanlık tus soruları sınav soruları soru bankaları
soruları soruları özeti ösym tus sınav sonuçları tus yerleştirme sonuçları tus yabancı dil sınavı tus sınav sonuçları Tus, Tus Tercih Danışmanlığı,
Tus Soruları, Tus Forumları, Tus Notları, Dr Tus, Tus Taban Puanları, Tus Tercih Rehberi, Tüm Tus Soruları ve Referanslı Açıklamaları Cilt 1
Temel Bilimler Eylül 2011 Tus Soruları ve Açıklamaları. Açıklamalar ve Dikkat Kutuları Nisan 2009 Tus Soruları ve Detaylı Açıklamaları 2009
NİSAN TUS • 2011 EYLÜL TUS • 2011 NİSAN TUS • 2009 EYLÜL TUS • 2009 NİSAN TUS • TUS 2011 EYLÜL ... TUS Puanı Hesaplama •
Kadrolar ve Puanlar TUS SORULARI TÜM TUS SORU VE CEVAPLARI TUS KAYNAKLARI & ÇALIŞMA METOTLARI tus ders notları
tus deneme sınavı tus kaç nete kaç puan tus taban puanlar tus anatomi soruları tus yan dal tus puan hesapla TUS Puanı Hesaplama ösym tus tus
ders notları tus taban puanları tus motivasyon tus yan dal ösym tus soruları tus tercih robotu tus sorulari tus puan hesaplaması tus mecburi
hizmet tus deneme sınavları geçmiş yılların tus soruları tus hesaplama tus puanlar anatomi tus soruları tus sınav tarihleri tus kaç nete kaç puan
TUS SORULARI tus tıpda uzmanlık sınavı ÖSYM:::Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tus sınav belgeleri tus sınav
kuralları tus sınav tarihleri tus sınav başvuru tus sınavı 2011 eylül tus sınav sonuçları 2009 tus sınav sonuçları 2011 tus sınav sonuçları Tus, Tus
Tercih Danışmanlığı, Tus Soruları, Tus Forumları, Tus Notları,Tus. ... Medikal download, Ücretsiz Tus kitapları, Tus Puan hesaplama,
Onlinedeneme, Tus Puanının Yaklaşık Olarak Hesaplanması. Temel Bilimler. Klinik Bilimler. Soru Sayısı. Temel Bilimler, Klinik Bilimler. Soru
Sayısı: 100, 100. Doğru Soru Sayısı: Yanlış Soru Sayısı: tus data tus soruları farmakoloji tus soruları pediatri tus soruları biyokimya tus soruları
patoloji tus soruları ösym tus soruları anatomi tus soruları TUS Puan Hesaplaması cerrahi pediatri dahiliye iç hastalıkları küçük stajlar KBB
üroloji patloji biyokimya mikrobiyoloji fizyoloji histoloji anatomi embriyoloji genetik kadın hastalıkları ve doğum kadın doğum 2011 Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) • 2011 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ... 2011-ÖSYS: YGS Soruları ve Yanıtları meryem
uzerli halit ergenç (07.04.2011) TUS Yerleştirme Sonuçları, sayısal bilgileri ve puanlar Tus Değerlendirme Tus Seçme Tus Yerleştirme İşlemleri
Tus Hesaplama Tus Çoktan SeçmeliTUS. ana sayfa •muhteşem yüzyıl tercih robotu • puan hesaplama • puan denkliği • puan kombinasyonu ...
TUS PUAN HESAPLAMA İngilizce Sınavı Hakkında Merak Ettikleriniz • Tus Soruları Nasıl Hazırlanmakta • Kaç Nete Kaç Puan? • Tus Puan
Hesaplama • Yıllara Göre Kontenjanlar ... TUS Puan Hesaplama, TUS Tercih Robotu, Uzmanlık Alanları sayı ve TUS. tercih robotu • puan
hesaplama • puan denkliği • puan kombinasyonu . tıpta uzmanlık sınavı, tus, tusdata, tus puan hesaplama, tus puan hesabı, tus kaç nete kaç puan,
tus puanları tus sınav tarihleri tarihi tus sınav başvuru tarihleri 2011 tus sınav tarihleri tus sınav sonuçları tus sınav yeri tus sınavı tarihi tus
başvuru tarihi 2009 tus sınav tarihi tus puan hesaplama taban puanları hesaplama sinav puan hesaplama tus data puan hesaplama yan dal
uzmanlık sınavı 2011 tıpta yan dal uzmanlık sınavı yan dal sınavı soruları yan dal tüzüğü ösym yan dal sınavı TUS SORULARI. 2009 EYLÜL
TUS • 2009 NİSAN TUS • 2011 EYLÜL TUS • 2011 NİSAN TUS 2001 EYLÜL TUS. LİNKLER. Ösym Sonuçları • TUS Puanı Hesaplama .
Tus Taban Puanları Tus İngilizcesi Hakkında Herşey • Tus' ta En Sık Sorulan Sorular • Klinikleri Tanıyalım Tus Çalışma Planı Tus Tüzüğü
Hekim Haber, Haber Sağlık, Sağlık Haberleri, Hekim Magazin, Hekim Yorum, Hekim Atamaları, Doktor Haberleri, yan dal uzmanlık sınavı
2009 yan dal uzmanlık sınavı soruları Medi Magazin, Doktor Atamaları, Basında Sağlık yan dal mecburi hizmet yan dal uzmanlık sınavı
FARMAKOLOJİ TUS SORU BANKASI biyokimya tus soruları patoloji tus soruları tus puan hesaplama tus taban puanları osym pediatri tus
soruları farmakoloji tus soruları 2009 nisan tus taban puanları 2011 mayıs tus taban puanları tus taban puanları 2009 2011 eylül tus kontenjanları
2011 eylül tus taban puanları tus data tus soruları 2011 tus taban puanları patoloji tus soruları tus soru bankası tus çıkmış sorular anatomi tus
soruları Fakülte Fakültesi TUS başarı sıralaması Taban Puanlar Kontenjan Tus başarısı sıralaması Abant İzzet Baysal Adıyaman başarı sırası
Adnan Menderes Afyon Kocatepe Akdeniz Ankara Atatürk Başkent Celal Bayar Cumhuriyet Çanakkale On Sekiz Mart 18 Çukurova Karadeniz
Teknik Dicle Dokuz Eylül Dumlupınar Düzce Ege Erciyes Eskişehir Osmangazi Fatih Fırat Gazi Gaziantep Gaziosmanpaşa Hacettepe Harran
İnönü İstanbul Bilim İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji
Enstitüsü Kafkas Kahramanmaraş Sütçü İmam Karadeniz Teknik Kırıkkale Kocaeli Maltepe Marmara Mersin Mustafa Kemal Üniversitesi
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Pamukkale Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp
Fakültesi Süleyman Demirel Trakya Ufuk Uludağ Yeditepe Yüzüncü Yıl Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Zonguldak Karaelmas intörn intern
stajyer pratisyen asistan farmakoloji tus soruları ösym tus soruları biyokimya tus soruları pediatri tus soruları yan dal uzmanlık sınavı soruları tus
yan dal yan dal mecburi hizmet yan dal uzmanlık sınav soruları tus yan dal yan dal sınav sonuçları ösym yan dal dahiliye yan dal hacettepe yan
dal yan dal uzmanlık sınav soruları yan dal uzmanlık sınav soruları dahiliye kongreleri radyoloji yan dal tus yan dal yan dal mecburi hizmet yan
dal uzmanlık sınavı dahiliye yan dal sınavı yan dal mecburi hizmet mecburi hizmet eş durumu mecburi hizmet kura tus mecburi hizmet Tus
Çalışma Planı • Tus Tüzüğü • ÖSYM Tus Arşivi; Kitapçıklar ve İstatistikler •Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) - ÖSYM Sınavların
Detaylı İstatistikleri • Tus Soru Dağılımı • Tus Soru Dağılımı uzman doktor mecburi hizmet doktorlarda zorunlu hizmet tus mecburi hizmet
doktor mecburi hizmet doktor mecburi hizmet bölgeleri doktor mecburi hizmet süresi zorunlu hizmet bölgeleri meb mecburi hizmet bölgeleri
doğu hizmet bölgeleri doktor mecburi hizmet bölgeleri zorunlu hizmet bölgeleri haritası zorunlu hizmet bölgeleri listesi zorunlu hizmet bölgeleri
harita meb zorunlu hizmet bölgeleri doktorların mecburi hizmet süreleri bölgelere göre mecburi hizmet süreleri devlet hizmet yükümlülüğü
bölgeler mecburi hizmet kuraları tus mecburi hizmet mecburi hizmet atama mecburi hizmet kuraları 29 martta sağlık bakanlığı mecburi hizmet
kuraları uzman mecburi hizmet mecburi hizmet kuralari sağlık bakanlığı zorunlu hizmet mecburi hizmet kura tus mecburi hizmet mecburi hizmet
atama sağlık bakanlığı mecburi hizmet kuraları sağlık bakanlığı uzman hekim atamaları uzman mecburi hizmet sağlık bakanlığı atama ve nakil
yönetmeliği sağlık bakanlığı eş durumu sağlık bakanlığı aile hekimliği dahiliye patoloji, anatomi, cerrahi, Erdinç erkek genel cerrahi, video,
videoları, Ahmet nayır slaytları, ders, notları, kayıtları, klinisyen, online, puan, hesaplama, pediatri, fiyatları, özkaya dersanesi, başarı
sıralaması sırası, taban, anıl eröksüz kontenjan kadrolar tus, , tıp fakültesi, hacettepe, ankara, gazi, başkent, tıp fakültesi, tıp, üniversitesi,
cerrahpaşa, çapa, bozok, atatürk, şahin dicle, fırat, harran, yüzüncü yıl, tokat, gaziantep, mustafa kemal, on dokuz mayıs, düzce, abant izzet
baysal, sakarya, akdeniz, kastamonu, uludağ, dumlupınar, gata,Selçuk, biricik, dr.stj.dr.,uz.dr.,doç.dr., prof.dr.,yard.doç.dr., stajyer,intörn, intern,
burs, Pamukkale, selçuk, biricik,afyon, çukurova, kırıkkale, sami, ufuk, yeditepe, maltepe, fatih, medipol, ege, dokuz eylül, Nurullah celal bayar,
tsdata,adnan menderes, tus dersanesi, dersane,şubeleri, iletişim ile kazananlar, telefon, tercih rehberi, taban puanlar, yan dal, puanlar, puanları,
yayıncılık yayınları, ücret, spot bilgiler, soruşturma, Sivas, sınav sonuçları,nlp, mı, tusem mi, yestus, idris okumuş özet tus biyokimya soruları
sami tus calisma Selçuk tus 2011 sonbahar sınav yerleri tus 2011 sonbahar sonuçları tus 2011 sonbahar soru kitapcikları tus 2011 sonbahar
soruları tus aday bilgi formu tus a hazirlik tus anatomi tus biokimya soruları, dersane, , ses kayıtları, video kayıtları, ses kaydı, ses
KAYITLARI,Nurullah kaydı, ders, kayıt, indir, 2011, 2011 nisan, dahiliye patoloji, anatomi, cerrahi, genel cerrahi, dersi video, videoları,
slaytları, ders, notları, kayıtları, klinisyen, dersaneleri, online, puan, hesaplama, pediatri, fiyatları, dersanesi, başarı sıralaması sırası, taban,
kontenjan deneme, sınavları, koşar vaka kampı vaka kampı soruları, biricik görüntüleri, offline off line, gerçeği, yalanları gerçekleri, hatalı
sorular ösym açıklaması soru tıpta skandal tus'ta skandal askerlik, biyolog, fiyat, forum, fasikülleri, kadrolar muhteşem yüzyıl fragman
fragmanları 1. 2. 3. 4. 5. 6 .7 .8 .9 .10. bölüm izle dizi avrupa yakası çok güzel hareketler bunlar öyle bir geçer zaman ki kavak yelleri tusdata
rezaleti gerçeği gerçekleri TUS REHBERİ TUS KAMPI VAKA KAMPI kitapları tus calisma taktikleri tus cerrahi bilimler tus cerrahi bilimler
soruları tus dahili biliimler soruları tus dahili bilimler tus ek yerlestirme sonuçları tus embriyoloji soruları tus en kucuk en buyuk puanlar tus
2011 mayıs basvuruları tus 2011 mayıs cevap anahtarları tus 2011 mayıs cikan sorular ali tus 2011 mayıs sınav soruları tus 2011 mayıs sınav
tarihi tus 2011 mayıs sınav yerleri tus 2011 mayıs sonuçları notlar 11 12 mayıs tus 2011 sonbahar soru kitapcikları tus 2011 sonbahar soruları
tusla ilgili sık sorulan sorular güncel 2011 tus hazırlık kursu selçuk, biricik 2011 sonbahar basvuruları tus 2011 sonbahar cevap anahtarları tus
2011 sonbahar cikan sorular tus 2011 sonbahar dönemi tus 2011 sonbahar sınav soruları 35 dönem 36. Dönem tusd ses fizyoloji video offline tus
video ders tusem offline pdf data anatomi ses tus ders video ses mayıs 2011 2011 mayıs 37. Dönem 38. Dönem mecburi hizmet kurası devlet
zorunlu hizmet tus 2011 sonbahar 11-12 mayıs tus 2011 sonbahar sınav tarihi tus 2011 sonbahar sınav yerleri tus 2011 sonbahar sonuçları tus
2011 sonbahar soru kitapcikları tus 2011 sonbahar soruları tus 2011 sonbahar basvuruları tus 2011 sonbahar cevap anahtarları tus 2011 sonbahar
cikan sorular tus 2011 sonbahar dönemi tus 2011 sonbahar sınav soruları tus 2011 sonbahar sınav tarihi Şahin Aile Hekimliği Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Fizyoloji Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları özkaya zonguldak karaelmas, denetmeni kahramanmaraş, sütçü imam, afyon,
kocatepe, balıkesir, uludağ, trakya, erciyes, cumhuriyet, giresun, ordu, hocaları, hocası, hoca kadrosu, kitap, kitapları, kamp, kurs, kazananlar,
listesi, birincisi, ikincisi, şubelerkitap, kitapları, kamp, kurs, kazananlar, listesi, birincisi, ikincisi, Ģubeler Hayrettin kayıtları Çevre Nelere Dikkat Edilmeli?
Soru ÇeĢitleri ve Soru Çözme Teknikleri (Vaka Kampı) Klinisyen OkumuĢ Dr. Ġntörn Pursaklar Orhan Nlp Osmangazi ġahin Fatih Fırat Gazi Gaziantep Hanım-
ların kamp ses kaydı Ġntern Stajyer Avukat Soru Askerlik Mecburi Hizmet Ġstifa gibi konularda Taban Puan Temel Sağlık Referanslı Serisi SERĠLERĠNĠN
BAġARISI Prospektus 2010 Nisan TUS Nisan 2010 TUS Genel Değerlendirmesi Online Deneme klinisyen, dersaneleri, online, puan, hesaplama, pediatri,
fiyatları, dersanesi, baĢarı sıralaması sırası, süleyman taban, kontenjan deneme, sınavları, koĢar vaka kampı vaka kampı soruları, biricik görüntüleri, offline off
line, gerçeği, yalanları gerçekleri, askerlik, biyolog, fiyat, forum, fasikülleri, kadrolar deneme, sınavları, vaka kampı vaka kampı soruları, görüntüleri, offline off
line, gerçeği, yalanları gerçekleri, askerlik,biyolog, fiyat, forum, fasikülleri, hocaları, hocası, hoca kadrosu, kitap, kitapları, kamp, kurs, kazananlar, listesi,
birincisi, ikinicisi, Ģubeler, Ģubeleri, iletiĢim ile kazananlar, telefon, tercih rehberi, taban puanlar, yan dal, puanlar, puanları, yayıncılık yayınları, ücret, spot
bilgiler, soruĢturma, burhan altıntop Sivas, sınav sonuçları,nlp, mı, tusem mi, yestus, özet tus biyokimya soruları tus calisma kitapları tus calisma taktikleri
nilüfer tus cerrahi bilimler tus cerrahi bilimler soruları tus dahili biliimler soruları tus dahili bilimler tus ek yerlestirme sonuçları tus embriyoloji soruları tus en
kucuk en buyuk puanlar tus 2010 aralık basvuruları tus 2010 aralık cevap anahtarları tus 2010 aralık cikan sorular koĢar tus 2010 aralık sınav soruları tus
2010 aralık sınav tarihi tus 2010 aralık sınav yerleri tus 2010 aralık sonuçları ali notlar 11 12 aralık tus 2010 sonbahar soru kitapcikları tus 2010 sonbahar
soruları çubukçu tusla ilgili sık sorulan sorular güncel 2010 tus 2010 sonbahar basvuruları tus 2010 sonbahar cevap anahtarları tus 2010 sonbahar cikan
sorular tus 2010 sonbahar dönemi tus 2010 sonbahar sınav soruları 35 dönem 36. Dönem 37. Dönem çelik 38. Dönem mecburi hizmet kurası devlet zorunlu
hizmet tus 2010 sonbahar 11-12 aralık tus 2010 sonbahar sınav tarihi tus 2010 sonbahar sınav yerleri rıza tus 2010 sonbahar sonuçları tus 2010 sonbahar
soru kitapcikları tus 2010 sonbahar soruları tus 2010 sonbahar basvuruları tus 2010 sonbahar cevap anahtarları tus 2010 sonbahar cikan sorular tus 2010
sonbahar dönemi tus 2010 sonbahar sınav soruları tus 2010 sonbahar sınav tarihi tus 2010 sonbahar sınav yerleri tus 2010 sonbahar sonuçları tus 2010
sonbahar soru kitapcikları tus 2010 sonbahar soruları okumuĢ tus aday bilgi formu tus a hazirlik tus anatomi tus biokimya soruları, dersane, , ses kayıtları,
video kayıtları, ses kaydı, idris ses KAYITLARI, kaydı, ders, kayıt, indir, 2010, 2011 nisan, dahiliye patoloji, anatomi, cerrahi, Erdinç erkek genel cerrahi, video,
videoları, Ahmet nayır slaytları, ders, notları, kayıtları, klinisyen, online, puan, hesaplama, pediatri, fiyatları, özkaya dersanesi, baĢarı sıralaması sırası, taban,
anıl eröksüz kontenjan kadrolar tus, , tıp fakültesi, hacettepe, ankara, gazi, baĢkent, tıp fakültesi, tıp, üniversitesi, cerrahpaĢa, çapa, bozok, atatürk, Ģahin
dicle, fırat, harran, yüzüncü yıl, tokat, gaziantep, mustafa kemal, on dokuz mayıs, düzce, abant izzet baysal, sakarya, akdeniz, kastamonu, uludağ,
dumlupınar, gata,Selçuk, biricik, dr.stj.dr.,uz.dr.,doç.dr. tıp fakültesi ders notları tıp fakültesi puanları tıp fakültesi taban puanları tıp fakültesi hastanesi tıp
fakültesi taban puanları 2011 tıp fakültesi dersleri tıp fakültesi bölümleri Tus Tusdata Kamp Ses Kayıtları
Tusdata Dahiliye Ses Kayıtları tusdata ses kaydı kamp kayıtlar slaytlar dersane notları, Tıp Tus,Tus Soruları,Tus Sonuçları,Tus Rehberi,Tus Taban
Puanları,doktor tus ses kaydı tus dersane ses kayıtları tus ders kayıtları tusdata ses kayıtları pediatri eze eze
tusdata ses kayıtları patoloji tusdata ses kayıtları 2009 2010 2011 Eylül TUS tusem ses kayıtları tusdata ses kayıt tus ders kayıtları tus ses kayıt ders
videoları, tıpta uzmanlık sınavı, tumer, tus dersaneleri ses kayıtları, tus dersaneleri videoları, tusdata, uts, yestus Dersane notları, ders ses kayıtları tus tv
offline soruları cevapları açıklamaları sonuçları ankara gazi baĢkent çapa cerrahpaĢa ufuk hacettepe kırıkkale istanbul marmara ege dokuz eylü üniversitesi
tıp fakültesi ders programı Ģubeleri, iletiĢim ile kazananlar, telefon, tercih rehberi, taban puanlar, yan dal, puanlar, puanları, yayıncılık yayınları, ücret, spot
bilgiler, soruĢturma, Sivas, sınav sonuçları,nlp, mı, tusem mi, yestus, idris okumuĢ özet tus biyokimya soruları sami tus calisma kitapları tus calisma taktikleri
tus cerrahi bilimler tus cerrahi bilimler soruları tus dahili biliimler soruları tus dahili bilimler tus ek yerlestirme sonuçları tus embriyoloji soruları tus en kucuk en
buyuk puanlar tus 2011 mayıs basvuruları tus 2011 mayıs cevap anahtarları tus 2011 mayıs cikan sorular ali tus 2011 mayıs sınav soruları tus 2011 mayıs
sınav tarihi tus 2011 mayıs sınav yerleri tus 2011 mayıs sonuçları notlar 11 12 mayıs tus 2011 sonbahar soru kitapcikları tus 2011 sonbahar soruları tusla ilgili
sık sorulan sorular güncel 2011 tus hazırlık kursu selçuk, biricik 2011 sonbahar basvuruları tus 2011 sonbahar cevap anahtarları tus 2011 sonbahar cikan
sorular tus 2011 sonbahar dönemi tus 2011 sonbahar sınav soruları 35 dönem 36. Dönem tusd ses fizyoloji video offline tus video ders tusem offline pdf data
anatomi ses tus ders video ses mayıs 2011 2011 mayıs 37. Dönem 38. Dönem mecburi hizmet kurası devlet zorunlu hizmet tus 2011 sonbahar 11-12 mayıs
tus 2011 sonbahar sınav tarihi tus 2011 sonbahar sınav yerleri tus 2011 sonbahar sonuçları tus 2011 sonbahar soru kitapcikları tus 2011 sonbahar soruları
tus 2011 sonbahar basvuruları tus 2011 sonbahar cevap anahtarları tus 2011 sonbahar cikan sorular tus 2011 sonbahar dönemi tus 2011 sonbahar sınav
soruları tus 2011 sonbahar sınav tarihi ġahin Selçuk tus 2011 sonbahar sınav yerleri tus 2011 sonbahar sonuçları tus 2011 sonbahar soru kitapcikları tus
2011 sonbahar soruları tus aday bilgi formu tus a hazirlik tus anatomi tus biokimya soruları, dersane, , ses kayıtları, video kayıtları, ses kaydı, ses
KAYITLARI,Nurullah kaydı, ders, kayıt, indir, 2011, 2011 nisan, dahiliye patoloji, anatomi, cerrahi, genel cerrahi, dersi video, videoları, slaytları, ders,
notları, kayıtları, klinisyen, dersaneleri, online, puan, hesaplama, pediatri, fiyatları, dersanesi, baĢarı sıralaması sırası, taban, kontenjan

								
To top