Pengurusan Zakat by drhalim

VIEWS: 1,666 PAGES: 15

									                      Bab 23

              Pengurusan Agihan Zakat
                   Abd Halim Mohd Noor

       Pengenalan
       Sistem yang digunakan atau kaedah yang dilaksana dalam mengendalikan
       dana zakat yang telah dikumpul, untuk diagihkan kepada mereka yang
       berhak menerimanya.
         Pengagihan zakat adalah berdasarkan mereka yang berhak atau golongan
       asnaf. Al-Qur’an menyatakan secara jelas berkaitan dengan asnaf zakat. Ini
       dapat dilihat daripada firman Allah SWT dalam yang bermaksud:
         “Sesungguhnya sedekah-sedekah [zakat] itu hanyalah untuk orang-
         orang miskin, dan ‘amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang
         mualaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang
         hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang,
         dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang
         musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (ketetapan hukum
         yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan ( yang datangnya)
         dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha
         Bijaksana”.
                               (Surah al-Taubah: 60)
         Al-Qur’an surah al-Taubah ayat 58.
         “dan terdapat di antara golongan munafik yang bermasam muka
         dengan Nabi dalam urusan pembahagian zakat apabila mereka
         mendapat habuan mereka gembira dan apabila mereka tidak dapat
         mereka amat marah”.
Bab 23.indd 327                                    23/06/2011 16:35:32
       Fiqh Zakat Malaysia

         Seterusnya maksud firman Allah dalam surah al-Baqarah: 267;
         “Wahai orang-orang yang beriman belanjakan (pada jalan
         Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Dan
         sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
         Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya
         (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat) pada
         hal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk
         itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan
         mata padanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya,
         lagi sentiasa terpuji”.


       Dalil Hadith
       Ini diperkukuhkan lagi oleh Hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan
       oleh Abu Dawud yang bermaksud “Allah tidak menyukai ketentuan Nabi
       atau orang lain mengenai agihan zakat selain ketentuan-Nya sendiri. Zakat
       diagihkan kepada lapan bahagian, kalau kamu termasuk dalam lapan
       bahagian itu akan aku berikan bahagian kamu itu”.
          Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud “sesungguhnya Allah tidak
       reda dengan pengagihan Nabi sehingga hukum Allah itu dipatuhi. Agihan
       mesti ke atas lapan asnaf, jika kamu termasuk salah satu asnaf yang lapan
       itu nescaya akan aku agihkan kepada kamu”.


       Pendapat Ulama
       Dalam membahaskan kelompok yang berhak menerima zakat terdapat
       beberapa perbezaan pandangan (fatwa) di kalangan ulama. Menurut
       Syafii wajib mengagihkan wang zakat kepada lapan asnaf yang telah
       disenaraikan dalam al-Qur’an, dan tidak ada kekecualian daripadanya.
       Walau bagaimanapun pada fatwa Syafii beliau lebih cenderung untuk
       memberi keutamaan kepada al-‘Amilin kerana padanya al-‘Amilin lebih
       berhak menerima wang zakat dari asnaf yang lain, kerana mereka telah
       bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan zakat, sementara yang
       lain ada di antaranya tidak wujud dalam sesuatu wilayah dan sesuatu masa
       atau hanya sekadar menerima sahaja apa yang telah diusahakan oleh amil.
       Dari aspek yang lain menurut fatwa imam Syafii pada kebiasaannya empat

                        328
Bab 23.indd 328                                   23/06/2011 16:35:32
                               Pengurusan agihan Zakat

       golongan sahaja yang sentiasa ada dalam sesuatu kawasan pada sesuatu masa
       iaitu fakir, miskin, Ibn Sabil dan al-Gharimin. Sementara fatwa daripada
       imam Hanafi dan imam Hambali hukumnya harus mengagihkan dana zakat
       itu kepada lapan asnaf, berlainan dengan fatwa yang dikemukakan oleh imam
       Maliki di mana hukumnya sunat dana zakat diagihkan kepada lapan asnaf
       tersebut, pada mereka pengagihan dana zakat itu sudah sempurna walaupun
       ia hanya dibahagikan kepada satu asnaf sahaja sebagai dalil imam Malik
       menunjukkan dana zakat memadai hanya dibahagikan kepada golongan
       fakir sahaja dan tidak kepada asnaf yang lain dapat diambil daripada sabda
       Rasulullah SAW ketika baginda menghantar Mua‘as bin Jabal ke Yaman. Di
       mana Rasulullah SAW menyatakan supaya mengambil harta daripada orang
       kaya dan dibahagikan kepada golongan fakir, sabdanya “dan jika mereka
       telah mentaati engkau, ketahuilah sesungguhnya Allah telah memfardukan
       zakat ke atas mereka dan ambillah daripada orang kaya bahagikanlah ia
       kepada mereka yang fakir…” pendapat ini dipersetujui oleh Muhammad
       Said, baginya walaupun al-Qur’an telah menyebut lapan golongan, tetapi
       ia tidak menjadi syarat untuk kita mengikuti apa yang diperkatakan oleh
       al-Qur’an tersebut. Kerana tidak sekali-kali kita mengetahui kesemua
       kelapan-lapan golongan dalam membuat pengagihan.
          Pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim Nakha`ie agak sederhana,
       beliau telah mengemukakan fatwanya jika harta yang dizakatkan itu banyak
       dan boleh dibahagikan kepada semua golongan maka hendaklah dibahagikan,
       dan jika harta itu hanya sedikit, penguasa hendaklah mengkhususkan kepada
       salah satu golongan yang ada. Berlainan pula dengan fatwa imam Malik
       di mana beliau mengemukakan, kalau begitu keadaannya petugas [amil]
       yang membahagikan dana zakat itu hendaklah membuat penyelidikan
       golongan yang mana lebih memerlukannya, maka golongan itulah hendak
       didahulukan. Sementara pendapat Hanafi pembayar zakat hendaklah diberi
       kesempatan memilih untuk memberikan kepada golongan mana sahaja yang
       dikehendakinya. Pendapat ini disokong oleh Hasan al-Basri dan ‘Ata.


       Bentuk Agihan Zakat
       Terdapat beberapa bentuk agihan yang dilaksanakan oleh institusi zakat.
       Berikut adalah contoh senarai bentuk agihan zakat yang dilaksanakan;
       • Agihan saraan bulanan kepada fakir miskin
       •	 Agihan pelajaran kepada fakir miskin

                         329
Bab 23.indd 329                                   23/06/2011 16:35:33
       Fiqh Zakat Malaysia

       •		 Agihan Hari Raya kepada fakir miskin
       •		 Agihan membina dan membaiki tempat kediaman kepada fakir
         miskin
       •		 Agihan berdikari kepada fakir miskin
       •		 Agihan terus kepada fakir miskin melalui pengeluar
       •		 Agihan rawatan kepada pasakit fakir miskin
       •		 Agihan/latihan kepada fakir miskin
       •		 Agihan serta-merta kepada miskin/fakir pelbagai
       •		 Agihan kepada pejuang-pejuang Islam
       •		 Agihan kepada pengembara dalam Malaysia
       •		 Agihan kepada pengembara luar Malaysia
       •		 Pelbagai termasuk orang yang terkandas dalam perjalanan
       •		 Agihan pelajaran dalam negeri
       •		 Agihan pelajaran luar negeri
       •		 Agihan tambang kepada para pelajar yang berjaya menyambung
         pelajaran luar negeri
       •		 Agihan tambang kepada para pelajar yang berjaya menyambung
         pelajaran dalam negeri
       •		 Agihan tambang kepada para pelajar untuk pulang kerana kecemasan
         (kematian ibu/bapa)
       •		 Agihan kepada masjid dan surau
       •		 Agihan kerana menganjurkan projek kebajikan
       •	 Agihan kepada Rumah Kebajikan Anak Yatim
       •		 Agihan kepada pelajar Sekolah Agama Rakyat/Pondok
       •		 Majalah & kitab-kitab agama/Percetakan Khutbah dan Risalah dan
         lain-lain
       •		 Imbuhan guru yang mengajar kelas saudara kita
       •		 Agihan/Sumbangan untuk mengadakan Majlis Keraian Saudara Kita
       •		 Orang-orang Islam yang tinggal di perbatasan yang berhampiran dengan
         negara musuh Islam
       •		 Mereka yang bukan beragama Islam tetapi boleh dipujuk supaya
         memeluk Islam
       •		 Boleh dipujuk supaya tidak merbahaya kepada orang-orang Islam
       •		 Agihan berdikari kepada saudara kita
       •		 Saguhati wang tunai kepada saudara kita
       •		 Cenderamata, buku agama, pakaian dan kelengkapan kepada saudara
         kita


                        330
Bab 23.indd 330                                  23/06/2011 16:35:33
                                Pengurusan agihan Zakat

       •		 Imbuhan menghadiri kelas saudara kita
       •		 Pusat pendidikan & latihan saudara kita
       •		 Agihan pelajaran (anak saudara kita yang maju dalam pelajaran dan
         saudara yang belajar)
       •		 Sumbangan kepada Badan/Pertubuhan Kebajikan yang mengendalikan
         saudara kita
       •		 Agihan Kecemasan/Kemalangan
       •		 Agihan Am (Berkhatan/Bantuan perkahwinan dan lain-lain)
       •		 Agihan membina/membaiki tempat kediaman
       •		 Agihan Hari Raya kepada saudara kita


       Prinsip-prinsip Agihan
       Menurut Majlis Agama Islam Negeri Johor, proses pengagihan mestilah
       mengambil kira perkara-perkara berikut:
       1. Isti’ab (menyeluruh)
         a.  Fakir
         b.  Miskin
         c.  Amil       } Muqaddam (terawal)
         d.  Mualaf
         e.  Fisabilillah
         f.  Ibnu Sabil
         g.  Al-Riqab     } Muakhar (kemudian)
         h.  Al-Gharimin
         Harta zakat diagih mengikut keperluan asnaf berdasarkan keutamaan
         Pemindahan peruntukan dari satu asnaf ke asnaf yang lain dibenarkan
       berdasarkan kepada keperluan dan lebihan yang ada.
       2. Ikhtisas (Ketetapan)
       Harta zakat hanya boleh diagihkan kepada lapan asnaf yang disebut Allah
       SWT di dalam surah al-Taubah ayat 60.
         Tiada ijtihad lagi dalam masalah menentukan asnaf yang menerima
       zakat kecuali pada perkara yang berkaitan dengan perlaksanaan agihan
       kepada asnaf.
         Sebarang “QIAS” yang hendak dibuat mestilah tidak keluar dari asnaf
       yang lapan.

                         331
Bab 23.indd 331                                   23/06/2011 16:35:33
       Fiqh Zakat Malaysia

         Pengagihan dibuat kepada mereka yang menetap di negeri Johor dalam
       tempoh yang ditetapkan oleh MAINJ.
       3. Hak
       Harta zakat mesti disalurkan kepada asnaf.
         Polisi/prosedur agihan wajar dibuat bagi melicinkan proses agihan tetapi
       tidak boleh hingga menafikan hak asnaf.
         Wang zakat diagih mengikut keperluan semasa asnaf.
       4. Muraqabah
       Semua agihan zakat hendaklah dilakukan dengan pengawasan dan kawalan
       rapi.
          Sebarang pengagihan zakat yang meragukan perlu dirujuk kepada
       Jawatankuasa Fatwa Johor dan Jawatankuasa Zakat dan Fitrah.
          Setiap peringkat kelulusan dan keputusan hendaklah dibuat dengan
       sifat-sifat:
       •	 Takut kepada Allah
       •		 Bertanggungjawab
       •		 Ikhlas – Amanah
       5. Al-Kifayah (Mencukupi had pemberian)
       Menepati keperluan asasi sebenar.
       Berdasarkan kepada hak yang ditentukan syarak.
       Pemohon diberi hak menerima zakat apabila tidak memenuhi had kifayah
       yang ditetapkan.
       Penentuan kelayakan berdasarkan had kifayah sesuatu kawasan.
       6. Fauran (serta-merta)
       Agihan dilakukan dengan segera selepas dikenal pasti layak menerima
       wang zakat.
         Kakitangan yang terlibat memproses permohonan hendaklah menjalankan
       tugas dengan segera bersesuaian dengan prinsip Muraqabah.


       Tujuan
       Ada dua matlamat agihan zakat, pertama ketaatan ibadah kepada Allah dan
       kedua bermatlamatkan kepada pembangunan sosio ekonomi individu dan

                         332
Bab 23.indd 332                                    23/06/2011 16:35:33
                                 Pengurusan agihan Zakat

       masyarakat. Secara umumnya agihan zakat boleh diklasifikasikan kepada
       tiga matlamat, pertama untuk memenuhi keperluan hudup yang sederhana
       (sasarannya ialah fakir, miskin, hamba, berhutang dan ibn sabil), kedua
       memperkasakan urusan agama dan syariah (sasarannya ialah fi sabilillah
       dan mualaf) dan ketiga insentif kepada pegawai zakat (amil).
          Prinsip agihan mempengaruhi pendekatan pengagihan dana zakat yang
       diambil oleh institusi zakat. Pendekatan yang diambil adalah sama ada ia
       sekadar kecukupan seharian atau sepanjang hayat atau pemberian sehingga
       menjadi manusia berkemampuan atau pemberian berupa modal atau
       barangan gunaan semata-mata. Dasar agihan zakat pada masa pemerintahan
       Umar al-Khatab adalah berkonsepkan “berilah zakat sehingga penerimanya
       boleh menjadi kaya”.


       Isu-isu

       Keberkesanan Kutipan dan Agihan Dana Zakat

       Pengenalan

       Kewajipan menunaikan ibadat zakat adalah merupakan perintah Allah SWT
       seperti yang telah dilaksanakan sejak tahun kedua hijrah lagi. Kewajipan
       berzakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima telah menjadikan Islam
       sebagai suatu agama yang syumul. Berzakat merapatkan jurang pemisah
       antara golongan kaya dengan golongan miskin di kalangan anggota
       masyarakat (Al-Qur’an, 9: 60 dan 51: 19).
          Pada umumnya kesedaran berzakat di kalangan umat Islam di Malaysia
       telah meningkat. Ini berdasarkan statistik kutipan institusi zakat seluruh
       negara yang mencatatkan pertambahan setiap tahun. Peningkatan kutipan
       ini juga adalah hasil daripada inisiatif kerajaan yang meletakkan penubuhan
       institusi zakat sebagai salah satu agenda negara. Secara umum, zakat bukan
       sahaja difahami sebagai satu kewajipan syarak malah ia merupakan satu
       cara yang boleh dilaksanakan untuk mencapai matlamat pembangunan
       sosial ekonomi ummah.
          Terdapat perbezaan ketara dalam prestasi kutipan dan agihan zakat.
       Perbezaan ini juga dilihat di antara negeri-negeri di Malaysia. Terdapat negeri
       yang mencatitkan kadar kutipan yang tinggi berbanding negeri-negeri lain.
       Tidak dinafikan faktor tahap ekonomi mempengaruhi jumlah kutipan, walau


                          333
Bab 23.indd 333                                      23/06/2011 16:35:33
       Fiqh Zakat Malaysia

       bagaimanapun statistik menunjukkan terdapat negeri yang mencatitkan
       peningkatan yang memberangsangkan dalam kutipan zakat mereka.
         Struktur organisasi zakat di Malaysia adalah tidak seragam sebagai
       contoh, terdapat negeri yang mengkorporatkan keseluruhan institusi zakat
       mereka manakala sebahagian negeri pula hanya mengkorporatkan untuk
       kutipan zakat sahaja. Perbezaan kaedah pengurusan ini adalah kerana
       Perlembagaan Malaysia fasal 3(4) memperuntukkan bahawa agama
       Islam adalah terletak di bawah kuasa Sultan atau Raja bagi negeri yang
       beraja dan di bawah Yang Dipertuan Agong bagi negeri yang tidak beraja
       seperti Wilayah Persekutuan. Segala urusan pentadbiran hal ehwal zakat
       di Malaysia adalah berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Cara
       pengurusan organisasi seperti Baitulmal, Majlis Agama Negeri dan pusat
       zakat mempengaruhi keberkesanan agihan dana zakat.
         Penyelesaian masalah ekonomi memerlukan pendekatan pelbagai dari
       agensi bertanggungjawab. Ini ketara dalam menyelesaikan permasalahan
       ekonomi yang dihadapi oleh asnaf fakir dan miskin. Pergantungan kepada
       pemberian zakat sahaja menyukarkan untuk menyelesaikan masalah yang
       dihadapi oleh asnaf. Pendekatan yang melibatkan agensi lain mampu
       meningkatkan keberkesanan agihan yang diberikan. Untuk agihan dana
       zakat mencapai objektif, program yang membantu asnaf untuk meningkatkan
       keupayaan ekonomi mereka adalah perlu. Program masa kini menunjukkan
       terdapat ruang untuk meningkatkan keupayaan para asnaf.

       Kutipan Zakat

       Pendapatan per kapita yang rendah, jumlah populasi yang kecil tetapi
       kawasan geografi yang luas juga mempengaruhi kutipan institusi zakat.
       Bagi negeri yang jumlah penduduknya kecil dan ekonominya tidak semaju
       negeri lain maka jumlah kutipan adalah kecil. Ini dengan sendirinya akan
       memungkinkan jumlah kecil pula untuk diagihkan. Jumlah kutipan kecil
       tidak mampu merangsang institusi zakat untuk melaksanakan pengurusan
       secara kreatif dan proaktif dalam meningkatkan peranan institusi zakat
       dalam masyarakat. Ini menyebabkan organisasi terperangkap dalam putaran
       ketidakcekapan yang bukan sahaja memberi kesan negatif kepada organisasi
       tetapi hilang keyakinan masyarakat kepada institusi zakat untuk membantu
       permasalahan yang mereka hadapi.
         Gambar rajah 1 berikut menunjukkan statistik kutipan zakat yang
       berbeza mengikut negeri. Sebahagian besar kutipan tertumpu kepada

                        334
Bab 23.indd 334                                  23/06/2011 16:35:33
                                 Pengurusan agihan Zakat

       Wilayah Persekutuan dan Selangor, manakala negeri lain merekodkan
       jumlah kutipan yang jauh lebih kecil. Secara keseluruhan kutipan zakat,
       walau bagaimana terus mencatatkan peningkatan untuk tahun tahun pasca
       pengkorporatan. Gambar rajah 2 menunjukkan statistik kutipan zakat di
       Malaysia untuk tempoh 1991-2010.
       Sumber: PPZ-MAIWP, 2010
                       Gambar Rajah 1
       Sumber: Laporan Tahunan PPZ-MAIWP, pelbagai tahun
                       Gambar Rajah 2

                          335
Bab 23.indd 335                                    23/06/2011 16:35:33
       Fiqh Zakat Malaysia

       Agihan Zakat

       Struktur Organisasi Institusi Zakat

       Pada awal tahun 90’an institusi zakat telah berubah corak pengurusannya
       dari sebuah organisasi di bawah Baitulmal kepada sebuah organisasi yang
       terasing dan mempunyai bidang kuasanya tersendiri khususnya dari aspek
       kutipan. Bermula dari Wilayah Persekutan Kuala Lumpur pada tahun
       1991. Di mana pengurusan Pusat Pungutan Zakat telah dikoporatkan dalam
       aspek kutipannya dengan melantik sebuah syarikat yang bertanggungjawab
       mengutip hasil yang dikategorikan sebagai amil. Tetapi persoalan agihan
       masih di bawah kuasa dan pentadbiran Jabatan Agama Islam Wilayah yang
       dikendalikan oleh Baitulmal sehingga sekarang. Konsep pengkorporatan
       pengurusan zakat juga telah diperkembangkan ke negeri negeri lain seperti
       Selangor (1994), Pulau Pinang (1995), Melaka (1996), Pahang (1998) dan
       Negeri Sembilan (1998). Demikian juga apa yang berlaku di Pulau Pinang
       isu kutipan dan agihan zakat telah diserahkan kepada sebuah badan yang
       bertanggungjawab dalam masalah itu, sementara Baitulmal tidak lagi
       bertanggungjawab dalam soal yang dibangkitkan. Berbeza dengan Pahang,
       Negeri Sembilan dan Melaka yang hanya dikorporatkan dari aspek kutipan,
       sementara dari aspek agihan masih di bawah kelolaan Baitulmal. Walau
       bagaimanapun di negeri-negeri seperti Kelantan dan Terengganu hak
       mengutip dan mengagih zakat masih di letak di bawah kelolaan Baitulmal
       (Abd Halim et al., 2004).
          Manakala di Selangor, kutipan zakat dan agihan yang dahulunya
       diuruskan oleh Pusat Zakat Selangor kini telah diubah statusnya dari
       syarikat kepada lembaga. Ditubuhkan di bawah Akta Pemegang Amanah
       (Pemerbadanan) 1952, kini ia dikenali sebagai Lembaga Zakat Selangor
       (LZS) (Ahmad Shahir, 2007). Status baru memberi lebih autoriti kepada
       institusi zakat ini selain daripada LZS tidak perlu membayar cukai syarikat
       seperti sebelumnya semasa ia didaftarkan sebagai sebuah syarikat.
          Pengkorporatan berupaya memangkin peningkatan prestasi institusi
       zakat melalui kuasa autonomi yang diperolehi. Melalui struktur organisasi
       ini, institusi zakat mampu membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat
       bersesuaian dengan keperluan sesuatu keadaan. Ia juga memberi ruang
       kepada inovasi dan kreativiti pihak pengurusan dalam meningkatkan kutipan
       dan agihan dana zakat.


                         336
Bab 23.indd 336                                    23/06/2011 16:35:33
                                     Pengurusan agihan Zakat

         Manakala pihak yang tidak melaksanakan pengkorporatan juga
       telah mengadakan usaha untuk meningkatkan prestasi mereka. Walau
       bagaimanapun, pemerhatian mendapati usaha yang dilakukan adalah
       agak terbatas kerana birokrasi pentadbiran yang terpaksa dilalui. Berikut
       adalah jadual yang menunjukkan status pengkorporatan institusi zakat di
       Malaysia.

             Bil.   Pengurusan Zakat yang Dikorporatkan / Lembaga
             1.    Pusat Pungutan Zakat, MAIWP 1
             2.    Lembaga Zakat Selangor, MAIS 2,
             3.    Pusat Urus Zakat Pulau Pinang, MAIPP 2
             4.    Pusat Kutipan Zakat Pahang, MAIP 1
             5.    Pusat Zakat Melaka, MAIM 1
             6.    Pusat Zakat Negeri Sembilan, MAINS 2
             1
               Hanya Unit Kutipan dikorporatkan
             2
               Unit Kutipan dan Unit Agihan dikorporatkan


          Bil.     Pengurusan Zakat yang Tidak Dikorporatkan
          1.      Setiausaha Jabatan Zakat Negeri Kedah Darul Aman
          2.      Majlis Agama Islam Sarawak
          3.      Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu.
          4.      Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis.
          5.      Majlis Ugama Islam Sabah 1
          6.      Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.
          7.      Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perak
          8.      Majlis Agama Islam Negeri Johor. 2
          1, 2
             Majlis Ugama Islam Sabah dan Majlis Agama Islam Negeri Johor adalah
          dalam proses untuk mengkorporatkan pengurusan zakat.


       Amalan Agihan antara Negeri
       Pentadbiran zakat negeri-negeri adalah berdasarkan kepada enakmen
       pentadbiran agama Islam dan hukum syarak negeri-negeri. Walau
       bagaimanapun, enakmen hanyalah memperuntukkan hal berkaitan
       pentadbiran dan kutipan zakat, manakala isu agihan hanya menyentuh
       tafsiran asnaf fakir dan miskin. Justeru itu setiap negeri menggunakan


                             337
Bab 23.indd 337                                        23/06/2011 16:35:34
       Fiqh Zakat Malaysia

       pendekatan yang berbeza-beza dari segi pengagihan zakat. Sebagai contoh,
       terdapat terdapat perbezaan serta pemahaman yang berbeza tentang asnaf
       yang berhak menerima dana zakat. Sesetengah negeri meletakkan 7 asnaf,
       dan ada juga yang membahagikan zakat kepada 8 asnaf. Ini disebabkan
       terdapat pelbagai khilaf di kalangan ahli mazhab di mana sesetengah negeri
       menerima pakai mazhab yang berlainan dalam urusan pembahagian dana
       zakat tersebut (Mohd Saufi & Hasan, 2006).
         Pembahagian zakat bersandarkan had kifayah bagi sesetengah negeri
       dan had kifayah bagi setiap negeri adalah berbeza-beza dan berubah
       mengikut dana zakat yang berjaya diperolehi oleh institusi zakat sesebuah
       negeri. Konsep Had Al-Kifayah dalam agihan zakat menurut Imam Al-
       Nawawi di dalam kitabnya al-Majmuk menyatakan; “Perkara-perkara yang
       ada hubungan dengan makan minum, tempat tinggal, pakaian dan perkara-
       perkara yang lazimnya menjadi keperluan harian secara sederhana bagi diri
       dan orang-orang yang wajib ditanggung”. Mengikut Wahbah Al-Zuhaili
       (1994) pula; “Keperluan itu ialah kemudahan-kemudahan yang diperlukan
       oleh manusia untuk kemudahan kehidupan mereka menghindarkan dari
       kepayahan hidup dan ketiadaannya akan menyebabkan hidup mereka
       ditimpa kesusahan dan kesulitan” (Mujaini, 2001).
         Secara amnya, amalan agihan dana zakat adalah berbeza mengikut
       negeri. Pentadbiran zakat di setiap negeri masih merupakan perkara
       pentadbiran negeri dengan setiap negeri mempunyai kebebasan dalam
       menentukan perjalanan pentadbiran zakat masing-masing. Zakat termasuk
       di dalam hal ehwal Islam, maka pentadbirannya dijalankan di bawah
       Majlis Agama Islam Negeri di setiap negeri. Badan ini yang menjadi badan
       pentadbir dan penggubal dasar yang utama.

       Keberkesanan Agihan
       Keberkesanan merupakan satu konsep penting dalam sesebuah organisasi.
       Konsep ini sering dikaitkan dengan tahap profesionalisme dan kejayaan
       organisasi dalam mencapai matlamat dan visi yang telah disepakati.
       Organisasi yang berjaya biasanya dikaitkan dengan organisasi yang berkesan
       dan cekap. Kewujudan sesebuah organisasi bergantung kepada keupayaan
       nya mencapai matlamat ianya ditubuhkan. Antara matlamat penubuhan
       organisasi zakat ialah mengagihkan dana zakat dengan berkesan. Prestasi
       agihan zakat di Malaysia adalah tidak sekata. Terdapat negeri yang tinggi


                         338
Bab 23.indd 338                                   23/06/2011 16:35:34
                                Pengurusan agihan Zakat

       peratusan dana zakat yang telah diagihkan manakala pada masa yang sama
       terdapat juga yang mengagihkan kurang daripada ½ dana yang zakat yang
       telah dikutip. Secara purata, institusi zakat di Malaysia mengagihkan 80%
       kutipan dana zakat (Abd Halim et al., 2004). Jika berdasarkan statistik
       2008, 72.17% telah diagihkan manakala bakinya sebanyak 27.83% belum
       lagi diagihkan. Walau bagaimanapun agihan juga dipengaruhi oleh budaya
       masyarakat yang membayar zakat pada hujung tahun untuk mengambil
       kesempatan potongan pembayaran cukai pendapatan. Pembayaran lewat
       ini menyukarkan pihak berkaitan untuk mengagihkan dana zakat. Gambar
       rajah 3 berikut menunjukkan peratusan agihan berbanding kutipan zakat
       bagi tahun 2008.
       Sumber: PPZ-MAIWP
                      Gambar Rajah 3

         Agihan zakat bukan sahaja berbentuk wang kepada asnaf, tetapi
       ia berbentuk program memajukan asnaf seperti latihan, kesihatan dan
       pendidikan. Setelah penyelesaian keperluan asas asnaf dilaksanakan, program
       berbentuk latihan, bantuan modal dan pendidikan akan meningkatkan
       keupayaan ekonomi asnaf. Pemberian wang tanpa disusuli program yang
       mantap akan membuatkan asnaf fakir dan miskin, terutamanya bergantung
       kepada wang zakat dan kekal menjadi penerima zakat berbanding pembayar
       zakat.


                         339
Bab 23.indd 339                                    23/06/2011 16:35:34
       Fiqh Zakat Malaysia

         Penyelesaian permasalahan sosioekonomi juga memerlukan kerjasama
       dari pelbagai pihak bertanggungjawab. Ini adalah kerana dimensi
       permasalahan yang pelbagai memerlukan sinergi dari agensi-agensi
       terbabit. Jaringan di antara agensi mampu menangani masalah dengan
       lebih berkesan berdasarkan kepakaran, kekuatan, kemampuan kewangan
       dan fokus organisasi (Mahmood Zuhdi et al., 2006).


       Penutup
       Zakat adalah merupakan instrumen utama untuk memperbaiki tahap
       sosioekonomi ummah. Pengagihan dana zakat yang berkesan adalah
       aspek penting dalam pengurusan institusi zakat. Peningkatan prestasi
       kutipan institusi zakat yang dialami oleh negara pada masa kini mestilah
       diikuti dengan peningkatan yang serupa dalam pengagihan dana zakat.
       Pengagihan dana zakat mestilah mencapai objektif menyelesaikan masalah
       sosioekonomi dan seterusnya meningkatkan taraf kehidupan asnaf zakat.
       Untuk mencapai objektif ini, kajian mendapati bentuk bantuan kepada asnaf
       perlu dimantapkan dan kerjasama di antara institusi perlu ditingkatkan untuk
       melahirkan asnaf yang berdikari dan seterusnya keluar dari senarai penerima
       zakat. Struktur organisasi institusi zakat yang mantap adalah penting untuk
       bukti meningkatkan tahap kutipan dan agihan zakat.


       Rujukan
       Al-Qur’an

       Abd Halim Mohd Noor, Musa Ahmad, Mujaini Tarimin, Hasan Bahrom &
         Shawal Kaslam (2004). Prestasi Pengagihan Dana Zakat di Malaysia,
         Conference on Scientific and Social Research 2004, Kuching, Sarawak,
         Institute of Research, Development and Commercialization (IRDC),
         UiTM

       Ahmad Shahir Makhtar (2007). Paradigma Pengurusan Institusi Zakat:
         Pengalaman Lembaga Zakat Selangor, Persidangan Zakat dan Cukai
         Kebangsaan 2007, Kuala Lumpur.                         340
Bab 23.indd 340                                    23/06/2011 16:35:34
                              Pengurusan agihan Zakat

       Mohd Saufi Ismail & Hasan Bahrom (2006). Kajian Terhadapa Corak
        Agihan dan Pembentukkan Modul Agihan Zakat di Kalangan Asnaf
        Fakir dan Miskin di Negeri Pantai Timur, Prosiding Seminar dan Ekspo
        Zakat Asia Tenggara 2006, Universitas Islam Negeri, Malang, Jawa
        Timur, Indonesia.

       Mahmood Zuhdi Hj Abd Majid, Musa Ahmad, Abd Halim Mohd Noor
         & Syahbudin Senin (2006). Sinergi Zakat Asia Tenggara, Prosiding
         Persidangan Zakat Asia Tenggara 2006, Kuala Lumpur.

       Mujaini Tarimin (2001). Prinsip dan Konsep Agihan Zakat dari Perspektif
         Semasa, Prosiding Seminar Profesionalisme dalam Pengurusan Agihan
         Zakat, Institut Kajian Zakat Malaysia (IKaZ), UiTM Melaka.

       Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
         (2005). Laporan Zakat Wilayah Persekutuan 2005, Kuala Lumpur.

       Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
         (2006). Laporan Zakat Wilayah Persekutuan 2006, Kuala Lumpur.

       Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
         (2011). Senarai Zakat Harta dan Fitrah Negeri-Negeri bagi Tahun
         2010.
                        341
Bab 23.indd 341                                  23/06/2011 16:35:34

								
To top