HC Alert no 1_2011 by ernstyoung

VIEWS: 18 PAGES: 1

									              No. 2011-1   Nr. 2011-1
           4 February 2011   4 februarie 2011


Human Capital
    Alert
In this issue:              Joint Order 53/2011 of the Health Minister   Ordin comun 53/1011 al Ministerului
                     and 25/2011 of the National Health       Sănătăţii şi 25/2011 al Casei Naţionale de
4 Order approving the format and     Insurance House for approving the format    Asigurări de Sănătate pentru aprobarea
content of the Inventory         and content of the “Inventory Statement     modelului şi conţinutului formularului
Statement                regarding contribution for medical leave    „Declaraţie-Inventar privind contribuţia
                     and other health insurance allowances      pentru concedii şi indemnizaţii de
                     available on 31 December 2010 and left     asigurări sociale de sănătate aflată în
This update is accurate to the best of  unpaid until 31 January 2011, including     sold la data de 31 decembrie şi neachitată
our knowledge at the time of issue. It  the related accessory payments for the     până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv
is, however, meant as a general     fiscal years and the amounts to be       accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul
guide and comes with the         recovered from the budget of Social       sumelor de recuperat de la bugetul
recommendation that professional     health insurance single social fund”      Fondului naţional unic de asigurări
advice be sought before any action
                                             sociale de sănătate”
is taken.
                     (published in Official Gazette 85/2 February  (publicată în Monitorul Oficial 85/2 februarie
                     2011)                      2011)

In această ediţie:            The Order approves the format and content    Ordinul aprobă formatul şi conţinutul
                     of the aforementioned Inventory-Statement    Declaraţiei-Inventar menţionată mai sus şi
4 Ordin pentru aprobarea         and presents the methods of submitting such   descrie mijloacele de depunere al acestui
modelului şi conţinutului        document.                    document.
formularului Declaraţie-Inventar
                     The Inventory-Statement should be        Declaraţia-Inventar se depune prin mijloace
                     submitted electronically and on hard copy    electronice şi pe formular editat la casele de
Acest material este conform cu      with the health insurance houses, together   asigurări de sănătate însoţit de certificatul de
informaţiile pe care le deţinem la    with the company’s certificate of taxes paid.  atestare fiscală al companiei.
momentul redactării. Datorită
caracterului său informativ, se     The deadline for submitting the statement    Temenul de depunere al declaraţiei la casele
recomandă apelarea la asistenţă     with the local health insurance house is
specializată înainte de a întreprinde                          de asigurări de sănătate locale este 15
orice acţiune în baza lui.        15 February 2011.                februarie 2011.
                     For additional information, please contact:   Pentru informaţii suplimentare, persoana de
                     Venkatesh Srinivasan              contact este: Venkatesh Srinivasan, Partener
                     Partner – Head of Tax and Legal         Director al Departamentului de Asistenţă Fiscală si
                                             Juridică

                     Ernst & Young SRL                Ernst & Young SRL
                     63-69 Dr. Iacob Felix Street          Strada Dr. Iacob Felix nr. 63-69,
                                   th
                     Premium Plaza Building, 15 Floor        Clădirea Premium Plaza, etaj 15
                     Sector 1, 1011033, Bucharest, Romania      Sector 1, 1011033, Bucureşti, România
All rights reserved           Tel: (40-21) 402 4000              Tel: (40-21) 402 4000
Ernst & Young 2011                                    Fax: (40-21) 310 7124
                     Fax: (40-21) 310 7124
  1                                                      Human Capital Alert

								
To top