841 31631469 - PDF by msds

VIEWS: 2 PAGES: 7

									Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Toote nimi Celvol Polyvinyl alcohol, copolymer (25-30%) EUEE/ET MSDS number 85771 Paranduse 20.apr.2009 kuupäev Registri number 0.01 Koostamise 21.apr.2009 kuupäev _______________________________________________________________________________________________

1. Aine/valmistise ja tootja identifitseerimine
Toote nimi

Celvol® Polyvinyl alcohol, copolymer solution (25-30%)
Tootja, maaletooja, varustaja Celanese Emulsions GmbH Frankfurter Straße 111 D-61476 Kronberg/Ts. Germany Informatsioon toote kohta PS-Emulsions@celanese.de Päästeameti telefoninumber +49 (0)69-305 6418 Kasutuse lõpp: keemilised vaheühendid (kaasa arvatud monomeerid), Abivahendid nahale, Tekstiilmaterjalide abi, pakendamine, Pindaktiivne aine, Kleepaine tööstus, Toiduainetetööstus

2. OHUTEGURITE IDENTIFITSEERIMINE
Ohutegurite aruanne Vastavalt EÜ direktiivile ei pea toodet iseloomustama

Frequent contact can lead to skin and eye irritation, especially if product is allowed to dry out

3. INFO KOOSTISE JA KOOSTISAINETE KOHTA
Keemilised omadused Polümeeride dispersioon Alus: Polüvinüülalkohol Vinüülpolümeer

Komponendid, osad Methanol

CAS-No 67-56-1

EC-No. 200-659-6

Klassifikatsioon F;R11 T;R23/24/2539/23/24/25 None

Protsent % < 1.0

Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol

25213-24-5

-

25 - 30

1 (7)

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Toote nimi Celvol Polyvinyl alcohol, copolymer (25-30%) EUEE/ET MSDS number 85771 Paranduse 20.apr.2009 kuupäev Registri number 0.01 Koostamise 21.apr.2009 kuupäev _______________________________________________________________________________________________

Märkused

See materjali ohutuskaart kehtib järgmistele Celvoli sortidele: 203 PV ALCOHOL; 203S PV ALCOHOL;205 PV ALCOHOL; 205S PV ALCOHOL; 418 PV ALCOHOL; 425 PV ALCOHOL; 430 PV ALCOHOL; 443 PV ALCOHOL; 502 PV ALCOHOL; 502S PV ALCOHOL; 504 PV ALCOHOL; 508 PV ALCOHOL; 513 PV ALCOHOL; 513S PV ALCOHOL; 518 PV ALCOHOL; 523 PV ALCOHOL; 523S PV ALCOHOL; 528 PV ALCOHOL; 530 PV ALCOHOL; 540 PV ALCOHOL; 540S PV ALCOHOL; 540TV PV ALCOHOL; 603 PV ALCOHOL; 6107 PV ALCOHOL; 711 PV ALCOHOL; 805 PV ALCOHOL; 818 PV ALCOHOL; 823 PV ALCOHOL; 830 PV ALCOHOL; 831 PV ALCOHOL; 840 PV ALCOHOL; 50-42N PV ALCOHOL; WS-53NF PV ALCOHOL; WS-724 PV ALCOHOL Konkreetse Celvoli sordi tehnilised andmed leiate spetsifikatsioonilehelt aadressil www.celvol.com

4. ESMAABI
Üldine informatsioon Sissehingamine Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist. Aurude sissehingamisel minna värske õhu kätte. Sümptomite säilimisel konsulteerida arstiga. Pesta kohe rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul. Sümptomite säilimisel konsulteerida arstiga. Loputada kiiresti rohke veega, kaasaarvatud silmalau aluseid, vähemalt 15 minuti jooksul. Vajalik kohene arstiabi. Allaneelamisel saada kiiresti arstiabi ja näidata arstile pakendit või silti. Oksendamine kutsuda esile vaid meditsiinitöötaja juuresolekul. Kiiresti kutsuda arst.

Nahk

Silmad

Seedimine

Märkused arstile Ravi Sümptomaatiline ravi.

5. TULEOHUTUSMEETMED
Sobiv kustutusvahend alkoholile vastupidav vaht. süsinikdioksiid (CO2). kuiv kemikaal. Kustutusvahendid, mida ei tohi ohtlikkuse tõttu kasutada Mitte kasutada veejuga, sest see võib tules laiali hajuda.

2 (7)

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Toote nimi Celvol Polyvinyl alcohol, copolymer (25-30%) EUEE/ET MSDS number 85771 Paranduse 20.apr.2009 kuupäev Registri number 0.01 Koostamise 21.apr.2009 kuupäev _______________________________________________________________________________________________ Eriline plahvatusoht on tingitud ainest/valmistisest endast, ta on plahvatusohtlik ise või eraldab gaase Mittetäielikul põlemisel võivad ohtlikud gaasid sisaldada Süsinikoksiid süsinikdioksiid (CO2) Orgaaniliste ainete põlemisel tekkivaid gaase määratletakse põhimõtteliselt gaasidena, mis on mürgised sissehingamisel Tuletõrjujate spetsiaalne kaitsevarustus tuld pidurdav kaitseriietus. personaalne hingamisaparaat (EN 133). Muu informatsioon Jahutuskonteinerid / pihustatud vee paagid. Puhastage põhjalikult punkrivarustus ning muu tuletõrje varustus enne taaskasutamist.

6. ÕNNETUSE VÄLTIMISE MEETMED
Kollektiivsed meetmed Vältida sattumist nahale ja silma. Moodustab veega kokkupuutel libedaid katteid. Keskkonnakaitse meetmed Vältida võimalikke lekkeid ja välja voolamist. Ärge valage kanalisatsioonitorudesse/pinnasele vette/põhjavette.. Puhastusmeetodid Lükata või pühkida kokku. Säilitada sobivas suletud jäätmeanumas. Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7. KÄITLEMINE JA SÄILITAMINE
Käitlemine Soovitused ohutuks käitlemiseks Tagada piisav ventilatsioon. Säilitada anumaid hästi suletult, kuivas, külmas ja hästi ventileeritavas kohas. Säilitamine Materjali hoidmine Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Hoidke eemal reaktiivsetest metallidest (naatrium, tsink, vask, kaltsium jne.). Tehnilised tingimused / Säilitamistingimused Konteinerid säilitada tihedalt suletuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis. Mittesobivad tooted Hoida eraldi:, kontsentreeritud peroksiidid, Perkloraadid, tugevad oksüdeerivad ained Saksa säilitusklass 12: Mittepõlevad vedelikud.

3 (7)

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Toote nimi Celvol Polyvinyl alcohol, copolymer (25-30%) EUEE/ET MSDS number 85771 Paranduse 20.apr.2009 kuupäev Registri number 0.01 Koostamise 21.apr.2009 kuupäev _______________________________________________________________________________________________

8. MÕJU KONTROLL / ISIKUTE KAITSE
EC Piirnorm Komponendid, osad Methanol EU TWA 200 PPM

260

mg/m3

200 PPM

Methanol Skin Designation

Can be absorbed through the skin.

Riigis kehtivad töökeskkonna piirnormid
Komponendid, osad Methanol Komponendid, osad Methanol Methanol Skin Designation TWA 250 mg/m3 STEL 350 mg/m3 250 PPM 200 PPM

Can be absorbed through the skin.

Tehnilised vahendid

Üld- või jagatav ventilatsioon on tihti ebapiisav töötaja kaitsmiseks. Tavaliselt on eelistatav kohtventilatsioon..

Isikukaitsevahendid Üldine nõuanne Vältida nahale ja silma sattumist. Kasutada ainult ohutusdussidega. Hoidke silmapesukraani käepärast.. Mitte hingata sisse udu. Kasutamisel mitte süüa, juua ja suitsetada. Kiiresti võtta ära saastunud riided. Kohe peale toote katsumist ja samuti töövaheaegade alguses pesta käsi. Harilikult ei ole vaja individuaalseid hingamisteede kaitsevahendeid. Mitte hingata sisse aure / tolmu. Varustus peaks vastama standarditele EN 136 või EN 140 ja EN 143. liibuvad kaitseprillid. Varustus peaks vastama standardile EN 166.. kaitseülikond Kemikaalide suhtes vastupidavad kindad nitriilkummi Pentaerythritol 4 (7)

Hügieenimeetmed

Hingamisteede kaitse

Silmade kaitse nahakaitsevahend Käe kaitse Sobiv matejal Referenceaine

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Toote nimi Celvol Polyvinyl alcohol, copolymer (25-30%) EUEE/ET MSDS number 85771 Paranduse 20.apr.2009 kuupäev Registri number 0.01 Koostamise 21.apr.2009 kuupäev _______________________________________________________________________________________________ Tüüp Hinnang Materjali paksus Ajavahe Sobiv matejal Referenceaine Tüüp Hinnang Materjali paksus Ajavahe Fleximax (Company Comasec) või kasutada võrreldavaid tooteid, võimalusel kokkuleppel kinnaste tootjaga vastavalt EN 374: aste 6 ligikaudu 0.55 mm 480 min Polüvinüülkloriid / nitriil Pentaerythritol Multiplus (Company Comasec) või kasutada võrreldavaid tooteid, võimalusel kokkuleppel kinnaste tootjaga vastavalt EN 374: aste 6 ligikaudu 0.9 mm > 480 min

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
Välimus Olek Värv, värvus Lõhn vedel selge lõhnatu

pH Vees lahustuv

neutraalne segunev

10. STABIILSUS JA REAKTIIVSUS
Stabiilsus Tingimusi vältimisabinõud Preventsioonimeetodid Stabiilne Product decomposes at elevated temperatures. Hoida eraldi:, hapnik, peroksiidid, Perkloraadid, Nitraadid, oksüdeerivad ühendid, Hoidke eemal reaktiivsetest metallidest (naatrium, tsink, vask, kaltsium jne.) Termiline lagunemine võib toimuda temperatuuril üle 200°C. Termilise lagunemise produktid võivad olla süsiniku oksiide.. Ei ole täheldatud ohtlikku polümerisatsiooni.

Termiline lagunemine

Ohtlikud reaktsioonid

11. TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON
Toksikolooglisi andmeid ei ole. 5 (7)

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Toote nimi Celvol Polyvinyl alcohol, copolymer (25-30%) EUEE/ET MSDS number 85771 Paranduse 20.apr.2009 kuupäev Registri number 0.01 Koostamise 21.apr.2009 kuupäev _______________________________________________________________________________________________

12. KESKKONNAKAITSELINE INFORMATSIOON

Ökoloogilisi andmeid ei ole esitatud..

13. UTILISEERIMISE NÕUDED
Informatsioon toote kohta Arvestades jäätmeid käsitlevaid seadusi ja määrusi viia jäätmehoidlasse. Jäätmete vedamis- või kõrvaldamisviis sõltub toote koostisest jäätmete kõrvaldamise hetkeks ja kohalikest määrustest jäätmete kõrvaldamise võimalustest.. Saastunud pakendid (nõud transportimiseks) tuleb võimalikult hästi tühjendada, neid võib pärast vastavat puhastamist jälle kasutada..

Puhastamata tühjad pakendid

14. INFORMATSIOON TRANSPORDI KOHTA
ADR/RID ADNR ei ole reguleeritud ei ole reguleeritud

ICAO/IATA IMDG

Ei ole ohtlik kaup ei ole reguleeritud

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID
Märgistus vastavalt EÜ direktiividele.

Vastavalt EÜ direktiivile / kehtivatele rahvuslikele seadustele ei pea toodet iseloomustama

WGK klass WGK reg-nr WGK allikas

1 5095 Klassifikatsioon vastavalt VwVwS, Lisa 3 Informatsioon põhineb peamisele komponendile

6 (7)

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Toote nimi Celvol Polyvinyl alcohol, copolymer (25-30%) EUEE/ET MSDS number 85771 Paranduse 20.apr.2009 kuupäev Registri number 0.01 Koostamise 21.apr.2009 kuupäev _______________________________________________________________________________________________

16. LISAINFORMATSIOON
R - laused R11 - Väga tuleohtlik. R23/24/25 - Mürgine sissehingamisel, nahale sattumisel ja allaneelamisel. R39/23/24/25 - Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, nahale sattumisel ja allaneelamisel.

Edasist informatsiooni leiate: Celanese koduleheküljelt (www.celanese.com) leiate täiendavat informatsiooni, materjalide ohutusandmeid ning tehnilist informatsiooni.. Muudatused eelneva versiooniga võrreldes on märgitud *** Ohutuskaarti andmete allikad Antud ohutuslehel olev info põhineb Celanese omandatud ning avalikel andmetel, mis on tunnustatud kehtivaiks või aktsepteeritavateks.. ANSI or 1907/2006 poolt nõutavate andmete puudumine näitab, et toodud nõudmistele vastavad andmed puuduvad.. Lisainformatsioon Antud teave põhineb meile hetkel teada olevatel andmetel. See on toodud meie toodete kirjelduseks, lähtudes ohutusnõuetest ega ole kehtiv garantiina ega kvaliteedi ja/või tingimuste avaldusena..

7 (7)


								
To top