Ansell eldivenlerini kul- lanmak şimdi büyük has- taneler ve by hedumpsitacross

VIEWS: 25 PAGES: 2

									Success Stories                 Sektör:
                         tıp

KSG / Marien-Krankenhaus
Bergisch-Gladbach

KSG, Marien Krankenhaus ve
Ansell arasındaki etraflı işbirliği
sağlık uygulamacılarının etkinliğini
artırıyor

Ansell eldivenlerini kul-
lanmak şimdi büyük has-                               « Kaliteli muayene ve cerrahi eldivenleri sağ-
                                          lamanın yanı sıra Ansell, hastanelerin kurum
                                          içi anketler, personel eğitimi ve güvenlik öne-
taneler ve bakımevleri                               rileri gibi ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.»

gruplarında standart bir                              KSG için yararları


uygulamadır.                                    • Bütün aplikasyonlar için eldivenleri bir tek
                                           ortağın sağlaması
                                          • Her tür bakım kurumu için standardizasyon
Krankenhaus-Service-Gesellschaft (KSG)                       • KSG ve müşterileri için önemli maliyet tasarrufu
tarafından sağlanan danışma hizmetleri geniş
                                          Marien Krankenhaus için
bir alana yayılan sosyal kurumların emrindedir.                   yararları
KSG’nin hizmetleri satın alma tavsiyesinden
                                           • Doğru kullanım için doğru eldivenin her zaman
genel günlük tedarik yönetimine kadar geniş                     bulunması
bir alana yayılmaktadır. Marien-Krankenhaus                     • Ansell ürünlerinin yüksek kalitesindeki tutarlılık
Bergisch-Gladbach da KSG’nin himayesinde                      • Ansell ile doğrudan irtibat
faaliyet gösteren organizasyonlardan biridir.
Bu hastane neredeyse sadece Ansell tıbbi                      KSG’nin profili
eldivenlerini kullanmaktadır. Tıbbi uzmanlık
alanlarının neredeyse hepsinin temsil edildiği                   Almanya’da Bergisch-Gladbach’da konuşlanmış
bir sağlık kurumu için her ihtiyaç için eldiven                   Krankenhaus-Service-Gesellschaft’ın temel ama-
                                          cı, hastaneler, bakımevleri ve rehabilitasyon kli-
sağlayan bir ortağa sahip olmak son derece                     nikleri gibi sosyal kurumların stratejik satın alma
önemlidir.                                     süreçlerini üstlenmektir. Müşterilerinin ihtiyacı,
                                          eldiven, mobilya, yiyecek veya diğer ürünler, her
                                          ne olursa olsun KSG gereken danışmanlık ve
Hasta bakımında optimum kalite ancak hastane personelinin işlerine odak-      operasyonel hizmetleri sunar. Bu hizmetler fiyat
lanmaları halinde mümkün olabilir. Bununla birlikte her sosyal kurum, idari     ve koşulları müzakere etmekten satın alım ve
                                          lojistik konularında desteğe kadar yayılır. KSG 14
işlerin yükünü taşımak zorundadır ve sadece tedarik yönetimini yürütmek       büyük hastane, 64 bakımevi ve pek çok diğer sos-
başlı başına bir ekip gerektirir.                          yal organizasyondan oluşan bir müşteri tabanını
                                          başarılı bir şekilde tesis etmiştir. İletişim: Bruno
                                          Grünewald, Tel. +49 22 02 244 155.
Mesele: tedarik lojistiği ve bütçelerini yakından
takip ederken yüksek bir hasta odaklanımını
garanti altına                                   Marien-Krankenhaus'un profili
almak
                                          Marien-Krankenhaus hastanesi 1896’da
En üst kalite tıp hizmetleri, eldivenden mobilyaya kadar geniş bir yelpazeye    Bergisch-Gladbach’da Franciscan Sisters of the
yayılmış malzemeler gerektirir. Beceri gerektiren sınırlı bütçeler, sıkı teslimat  Poor tarafından kurulmuştur. Organizasyon
                                          1976 yılında genel hastaneye dönüştürülmüş ve
zaman sınırları ve kaynakların etkin kullanımı satın alma uzmanları için me-    1982 yılında ise Köln Üniversitesi Eğitim Hasta-
sele haline gelmiştir. KSG tedarik yönetimini üstlenerek, hastanenin yalnızca    nesi olmuştur. Hastanenin 330’dan fazla yatağına
                                          ek olarak yakınındaki rehabilitasyon merkezinin
idari görevler yükünü azaltmakla kalmamakta personelin de hem hastalar ve      de 89 yatağı vardır. Hastane dahiliye, geriyatri,
hem de kendileri için olabilecek en güvenli koşullarda çalışmasına yardım      nöroloji, cerrahi, ortopedi, anesteziyoloji ve
etmektedir.                                     yoğun bakım gibi geniş bir yelpazeye yayılmış
                                          uzmanlık alanlarında 600’den fazla tam zamanlı
                                          veya yarı zamanlı profesyonel personel istihdam
                                          etmektedir.
Success StoriesÇözüm: KSG ve Ansell, kapsamlı eldiven
stratejisinin mimarları
Çeşitli departmanların ihtiyaç duyduğu değişik tiplerde eldivenleri tedarik
edebilmek, doğru ortak seçiminde kilit niteliğinde kriterlerden biriydi.
                                             Kullanımdaki Ansell ürünleri
KSG, müşterilerinin ancak, bir genel kalite yaklaşımını benimsemeleri
halinde para tasarruf edebileceklerini bilmekte ve personel ve/veya hasta-        • Gammex® PF, pudrasız lateks cerrahi eldiven
lar için güvenli olmayan eldivenlerin yalnızca acıya neden olmayacağının         • Encore® Microptic®, pudrasız lateks cerrahi
masrafları da artıracağının çok iyi farkındadır. Bu nedenle bütün medikal         eldiven
ve paramedikal hizmetler için istisnai tedarikçi olarak Ansell’in seçilmesi        • DermaPrene® Ultra PF, pudrasız neopren cerrahi
                                             eldiven
kararı, bir yıl süren kapsamlı denemeden sonra alındı. Ansell ürünleri ve
                                             • SensiClean™ II, pudrasız lateks muayene eldiveni
hizmetlerinin tam seri sunumu artık hayatı herkes için çok daha kolaylaş-         • DermaClean™, pudrasız lateks muayene eldiveni
tırmıştır. Kalitesi bozulmayan muayene ve cerrahi eldivenleri sağlamanın         • Synsation™ PF, pudrasız sentetik muayene
yanı sıra Ansell kurum içi anketler ve personel eğitiminin yanı sıra güven-        eldiveni
lik önerileri sunma bakımından da müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktadır.         • Ethiparat®, pudrasız ve vinilsiz lateks temel
Marien-Krankenhaus’daki cerrahi personel de ameliyathanelerde yeni ve           bakım eldiveni
                                             • NitraTex® EP, pudrasız nitril muayene eldiveni
daha güvenli çözümler ortaya koymak için tasarlanmış olan paylaşımlı araş-
                                             • Encore® Microptic®, pudrasız lateks cerrahi
tırma projelerinde yer almaktadır.                            eldiven
KSG tarafından yürütülmekte olan fiyatlandırma ve kalite temelli pazar          • DermaPrene® Ultra PF, pudrasız neopren cerrahi
karşılaştırmalarına ek olarak Ansell de personelin eldivenlerle ilgili tecrübe-      eldiven
sini izlemek için hastane ile kapsamlı teması sürdürmektedir. Bu kapsamlı         • SensiClean™ II, pudrasız lateks muayene eldiveni
ortaklık, teslimat programlarında ve diğer alanlarda ortaya çıkabilecek          DermaClean™, pudrasız lateks muayene eldiveni
                                             • Synsation™ PF, pudrasız sentetik muayene
meselelerin hızlı bir şekilde çözümlenmesini mümkün kılmaktadır.
                                             eldiveni
                                             • Ethiparat®, pudrasız ve vinilsiz lateks temel
Yararlar: üst düzey ortaklık                               bakım eldiveni
KSG ve Ansell, Mariel Krankenhaus için toplam eldiven stratejisini yönet-         • NitraTex® EP, pudrasız nitril muayene eldiveni
mektedir:
                                             Ansell
• Ansell’in KSG ile genel bir ortaklığı vardır fakat hastane ile doğrudan
 ilişki temelinde hareket etmektedir.
                                             Ansell Limited bariyer koruyucu ürün-
• Hastane, pazarlıklar ve satın almayı gruplandırarak zaman ve paradan          lerde dünya lideridir. Ansell, Amerika,
 tasarruf etmektedir.                                  Avrupa ve Asya çapında 11,000’den fazla
• Ansell ve KSG’nin bütün eldivenler üzerinde sürekli kalite kontrolü           insana hizmet verir ve doğal lateks ve
• Ansell tarafından sağlanan ikincil nitelikli (ambalaj, enformasyon) ve         sentetik polimer eldiven ve kondom paza-
 bilimsel destek                                     rında lider konumundadır. Ansell üç ana
                                             iş dalında hizmet verir:
• Sağlık personeli hastalara daha fazla ilgi göstermektedir
                                             Sağlık Hizmeti, endüstriyel pazarda el
• Medikal personel bulaşıcı hastalıklara karşı optimum koruma altındadır         koruması sunar; Profesyonel Sağlık Hiz-
                                             metleri, sağlık profesyonelleri için cerrahi
                                             eldivenler ve muayene eldivenleri sağlar;
                                             ve Tüketici Sağlığı, cinsel sağlık ürünleri
                                             ile el koruma sağlar. Ansell ve ürünleriyle
                                             ilgili bilgiye http://www.ansell.eu adresin-
                                             den ulaşabilirsiniz


                                             Bağlantı Noktası

                                             Ansell: Wouters Piepers,
                                             Communications Director Ansell Healthcare
                                             Tel: + 32 2 528 75 68,
                                             E-Mail: wpiepers@eu.ansell.com


Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (2) 528 74 03
http://www.ansell.eu E-mail info@ansell.eu

								
To top