Cam endüstrisi

Document Sample
Cam endüstrisi Powered By Docstoc
					                                           Petra Chromcová, AGC Flat Glass Czech a.s.
                                           Güvenlik Müdürü: «Ansell’deki bir uzmanla
Cam endüstrisi                                    düzenli olarak karşılıklı irtibat hâlinde olmak
                                           paha biçilemez bir deneyim. Tesislerimizi
Ansell eldivenlerinin tek bir sakatlanma olmadan                   ziyaret ediyor, çalışma istasyonlarımızı analiz
                                           ediyor, gereksinimlerimizi ölçüyor ve koru-
1000 gün kullanılması…                                yucu eldivenlerle testler yapıyor.»
AGC Flat Glass Czech a.s., doğru Ansell eldivenlerini se-
                                           Customer company profile
çerek, cam taşımadan doğan riskleri gözle görülür ölçüde
azaltmıştır.                                     AGC Flat Glass Czech a.s., Çek
                      Bu çabaların sonucu olarak şirket,     Cumhuriyeti’nde 6 üretim sahası ve 9
Endüstrisinde lider olan AGC Flat     sağlık ve güvenlik yönetimi ile ilgili   dağıtım merkezinde toplam 2.500 kişi-
Glass Czech a.s., yakın zamanda      uluslararasında oldukça kabul gören bir  nin çalıştığı bir şirkettir ve yüzdürme
üretim ekipmanları üzerinde bir      eşik olan OHSAS 18001 sertifikasını    cam üretimi ve Orta ve Doğu Avrupa’da
modernizasyon programı uyguladı.      aldı. Tüm bu girişimlerinin arasında,   uygulamaları konusunda lider konumun-
Şirket; özellikle sıcak, soğuk, gürültü,  üretim prosesinin farklı çalışma      dadır. Şirketin üretimi, AGC Group’un
yangın, zorla girilme ve kazalara karşı  istasyonlarındaki operatörlerin ellerini  Dünya çapındaki satış ağına ek olarak
koruma sağlayabilen yüksek katma      korumak için en uygun çözüm arayışı,    Avrupa’daki pazarlara da başarılı bir şekil-
değerli cam üretimi konusundaki      öncelik sırasını hâlâ korumaktadır.    de dağıtılmaktadır. Yüzdürme cam üre-
üretkenliğini sürekli olarak        Şirket proseslerinin büyük ölçüde     timi ve Avrupa’daki uygulamalarında bir
                      otomasyonda ilerlemesine rağmen; cam    Dünya lideri olan AGC group, Dünya’nın
iyileştirmektedir. AGC Flat Glass’
                      taşıma, kesme ve depolama işleri, kesik  en baskın cam üreticisi Asahi Glass Co,
Czech fabrikalarında üretilen, özel
                      ve yaralanmalar konusunda önemli      Ltd’nin bir parçasıdır.
lamine yangına dayanıklı cam Pyrobel
gibi ürünler, şu anda tüm Dünya’ya     riskleri barındırmaya devam etmektedir.
                      “Camı yeterince iyi kavrayamamak      AGC Flat Glass Czech a.s.
dağıtılmaktadır.
                      ve çalışırken ellerin rahatsız olması,   Şirketinin Kazançları
                      cam panellerin düşürülmesine neden
                                           • Gereksinimler ve çözümlerle ilgili genel
Zorluk: kişisel korumayı          olabilir,” diyen AGC Flat Glass Czech
                                            bir bakış açısı sağlayan deneyimli bir
güçlendirirken personel          a.s. Güvenlik Müdürü Petra Chromcová,
                                            tedarikçiyle güçlü bir ortaklık
sayısını azaltmaktır            sözlerine şöyle devam ediyor: “Malzeme   • Bir “tedarikçi/danışman” ile kişisel ve
                      kaybının yanı sıra, çalışanların elleri   doğrudan temas
Geleceğe yönelik üretkenliğini       ve bacakları, bazen ölümcül olabilecek
sağlama almanın yanı sıra, tesislerinin                        • Ansell tarafından düzenlenen, devam
                      sakatlıklar geçirebilmektedirler.      eden eldiven test prosesleri
yeniden yapılandırılmasını ve       Ayrıca, camın modern niteliklerinden    • Koruyucu eldivenler için yenilikçi
iş gücünün kapsamlı bir şekilde      kaynaklanan özel ve bazen hassas       çözümler
rasyonelleştirilmesini aynı anda      olabilen yüzeyler, kullanılan en      • Garantili ürün temini: Ansell, stoklarında
gerçekleştirebilmek için AGC Flat Glass  uygun koruyucu eldivenin seçilmesi      her an yeterli ürün olduğundan emin
Czech a.s., çalışma güvenliğini artırmak  aşamasında ek zorluk çıkarmaktadır.     olmak için dağıtıcılarıyla sevkiyat
için bazı önleyici tedbirleri hayata    Bu camın, aşırı sert bir malzemeyle     anlaşmaları imzalamıştır
geçirdi.                  taşındığı için yüzeyinde herhangi bir   • Ansell’in uluslararası alandaki varlığı,
                      bozulma oluşmasını önlemek bizim       AGC group içindeki diğer şirketlerle en
                      önceliğimizdir.”               iyi koruma çözümlerinin paylaşılmasını
                                            daha da kolaylaştırır.
                                           • Güvenlikle ilgili doğrudan ve dolaylı
                                            maliyet açısından denge ekonomisi.
                                                   Kullanılan Ansell ürünleri


                                                   • NitraSafe®, kesilmelere karşı koruma
                                                   • Sol-Vex®, kimyasal direnç ile birlikte
                                                    konfor için
                                                   • Gladiator®, hafif ve orta ağırlıklı cam
                                                    işlerinde çok daha iyi performans ve
                                                    kıvrımlı yüzeyi sayesinde mükemmel ıslak
                                                    ve kuru kavrama
                                                   • PVA ® , organik çözücülere karşı maliyeti
                                                    azaltan koruma
                                                   • Neptune ® Kevlar ® sleeves , el becerisini
                                                    etkilemeden, ön kolun verimli bir şekilde
Çözüm: uyumluluk                Eldivenleri giyme konusunda gönülsüz           korunması
disiplini, hassas bilgiler           olan operatörler, güvenlikten sorumlu         • HyFlex® 11-628, 11-630 , konfor ve üstün
ve ilgili PPE’nin seçilmesi          kişiler tarafından yapması gerekenlere          kesilme direncinin getirdiği tam kavrama
                        yönlendirildiler.                    özelliklerinin bir arada sağlanması
OHSAS 18001, risk yönetimi açısından
anlaşılır bir teorik çerçeve sunar. AGC
                                                   Ansell
Flat Glass Czech a.s., kişisel koruma     Yararları:
ekipmanlarının giyilmesine yönelik       zenginleştirilmiş
                                                   Ansell Limited bariyer koruyucu ürün-
pragmatik ve sistemli bir yaklaşım       güvenlik, üretkenlik ve
                                                   lerde dünya lideridir. Ansell, Amerika,
uygulayarak bunu desteklemektedir.       operatör memnuniyeti
                                                   Avrupa ve Asya çapında 11,000’den fazla
“Konu eldivenlere geldiğinde, bize                                  insana hizmet verir ve doğal lateks ve
yardımcı olması için Ansell’le bağlantıya   Kryry’deki tesisin tamamında, herhangi         sentetik polimer eldiven ve kondom
geçtik,” diyen Petra Chromcová, şöyle     bir sakatlanma olmadan geçen 1000 gün         pazarında lider konumundadır. Ansell üç
devam ediyor: “Üretim sahalarımızın      gibi rekor bir süreye ek olarak, AGC          ana iş dalında hizmet verir:
altısını şahsen gezen Ansell uzmanı,      Flat Glass Czech a.s.’ Şirketinin Ansell        Sağlık Hizmeti, endüstriyel pazarda el
her üretim istasyonuna özgü riskleri      eldivenlerini kullanması, hem şirket          koruması sunar; Profesyonel Sağlık Hiz-
ve gereksinimleri tanımladı. Ardından,     hem de çalışanlar için sayısız yarar          metleri, sağlık profesyonelleri için cerrahi
dokunurken daha az ya da daha çok       sağlamıştır:                      eldivenler ve muayene eldivenleri sağlar;
hassasiyete ihtiyaç duyma ölçütlerine     • Dışarıdan yardım almayı gerektiren          ve Tüketici Sağlığı, cinsel sağlık ürünleri
bağlı olarak operatörlerden alınan        kaza sayısında gözle görülür bir düşüş        ile el koruma sağlar. Ansell ve ürünleriyle
geri bildirimle süreç içinde değiştirilen    (5 yıl içinde %70 azalmıştır)            ilgili bilgiye http://www.ansell.eu adre-
eldivenleri bir dizi teste tabi tuttular.   • Sakatlanma nedeniyle oluşan üretim          sinden ulaşabilirsiniz
Ayrıca kesilmelere karşı koruma, camın      duraklamasında azalma
taşınması sırasında gereken özel ihtiyaçlar  • Eldivenlerin sağladığı koruma, konfor
                         ve hassasiyet bileşimi sayesinde, yüksek       İletişim
ve kavrama kalitesi vb. özelliklerin
arasında bir denge kurdular.” 6 aylık      üretkenlik ve daha hızlı cam işlem          Ansell: Wouter Piepers
test sonucunda AGC, operasyonları        prosedürleri.                    Director Communications EMEA
için uygun olan 4 farklı Ansell eldiveni    • Operatörlerde daha az yorgunluk           Tel : + 32 2 528 75 68
ve kolluğu seçti. Bu eldivenlerin hepsi    • Cam kırılmalarının neden olduğu           e-mail : wpiepers@eu.ansell.com
de, kesiklere karşı yeterli koruma        kayıplarda azalma
sağladılar. Ardından, personelin        • Cam yüzeyinin iyi bir şekilde
eldivenleri gerçekten giyip giymediğini     korunması
kontrol etmek için, kullanılacak olan     • Operatörlerin eldivenleri mükemmel
doğru PPE ile ilgili anlaşılır bilgiler, her   bir şekilde kabullenmeleri
çalışma istasyonuna asıldı ve o bölgelere
yalnızca o ekipmanlar yerleştirildi.
                              Ansell Healthcare Europe N.V.
                              Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
                              Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (2) 528 74 03
                              http://www.ansell.eu E-mail info@ansell.eu

				
DOCUMENT INFO