Végre érvényesülhet a magyar érdek is by pengxuebo

VIEWS: 144 PAGES: 28

									            polgári közéleti napilap www.magyarhirlap.hu                                                         2010. július 10., hétvége
            e-mail: mh@magyarhirlap.hu telefon: +36-1-887-3230                                                   mai lapszámunkat szerkesztette: dippold pál
                                                                                                  43. évfolyam 159. szám
                                                                                                         28 oldal
                                                                                                     155 forinthatékonyabb lesz Pintér rendőrsége
a belügyminiszter tegnap több száz új autót adott át, s további eszközök beszerzése is várható j 3. oldal

derűlátó tőkés lászló, az euróPai ParlaMent új alelnöke                                     szinte biztosra vehető,
                                                                hogy kövér lászló lesz
                                                                a parlament új elnöke
                                                                pindroch tamás
                                                                Kövér László lesz az Országgyűlés el-
                                                                nöke – erősítették meg lapunk elnök-
                                                                ségi forrásai a már korábban megszel-
                                                                lőztetett információt. Úgy tudjuk, a
                                                                kétnapos alcsútdobozi tanácskozá-
                                                                son Orbán Viktor miniszterelnök-
                                                                pártelnök is Kövért javasolta a poszt-
                                                                ra, miután Schmitt Pál köztársasági
                                                                elnökké választása után megürese-
                                                                dik a házelnöki szék. Az érintett ál-
                                                                lítólag el is fogadta a jelölést, amely-
                                                                ről még a nyári szünet előtt, július     Kövér László        fotó: béli balázs
                                                                19-én szavaz az Országgyűlés. A kor-
                                                                mánypárt – egyébként Kövér Lász-       kezdeményezte egyhangú szavazás-
                                                                ló vezette – országos választmánya      sal. Értesüléseink szerint nem kizárt,
                                                                ma dönt a Fidesz polgármesterjelölt-     hogy a Fidesznek már augusztus 20.
                                                                jeinek végleges névsoráról. A helyi      előtt meg kell kezdenie a kampányát,
                                                                szervezetek megtették javaslataikat,     erre az ajánlószelvények gyűjtésének
                                                                a budapesti választmány Tarlós Ist-      lerövidült ideje miatt van szükség.
Temesvár hőse most az Európai Parlamentben dolgozik a román–magyar megbékélésen                fotó: leéb ádám  ván főpolgármester-jelölti indítását                   belföld 3. oldal
Végre érvényesülhet                                                       Ma is kísért
                                                                a Fekszi család
                                                                                       a szélhámosokat
                                                                                       végre kizárják
a magyar érdek is                                                        ávós szelleme
                                                                vámos györgy
                                                                Vándor Tamás szerint a magyar em-
                                                                bereknek meg kell ismerniük, hogy
                                                                                       az építési piacról
                                                                                       pintér balázs–szalontay mihály
                                                                                       Azok a vállalkozók, akik többször is
                                                                                       csalárd módon jártak el, megkáro-
rendkívülinek ítélte az európai parlamenti alelnökké választott tőkés lászló a                         a Kádár-éra évtizedeiben kik ural-
                                                                kodtak felettük. Egyikük Fekszi Lász-
                                                                                       sították megrendelőiket vagy üzle-
                                                                                       ti partnereiket, ne térhessenek visz-
lapunknak adott interjúban a jelenlegi európai politikai környezetet. az erdélyi                        ló nyugalmazott határőr ezredes, aki     sza az építésügy piacára – mondta
politikus szerint most jóval nagyobb lesz a beleszólásunk európa ügyeibe, és                          dicstelen szerepet játszott az ötven-     lapunknak Bencsik János, a gazda-
                                                                hatos forradalom leverésében, és csa-     sági tárca energiaügyi és otthonte-
mind nemzeti, mind kelet-közép-európai szempontból nagy szolgálatot tehet ha-                          ládja is szolgálta a rendszert. Lányát,    remtési államtitkára. Kiemelte: a
zánk európának, miközben nemzeti érdekeink is előtérbe kerülhetnek. „könnyű                           Horváthné Fekszi Mártát a Bajnai-       lakás-takarékpénztári törvény mó-
                                                                kormány nevezte ki hazánk ENSZ-        dosításával 250-300 milliárd fo-
belátni, hogy ehhez képest milyen hátrányt jelentett az, amikor a balliberális                         nagykövetévé, előtte, a moszkvai       rint kerülhet be gyorsan a lakásfi-
kormányok más irányba húzták a szekeret, mint amerre a nemzeti erők vitték                           kereskedelmi képviselet botrányos el-     nanszírozási piacra. Hosszú távon
volna. ezért is oltották ki a törekvéseink egymást, és ezért is vált súlytalanná a                       adásának idején még a Külügyminisz-
                                                                térium államtitkáraként dolgozott.
                                                                                       az előtakarékosságra kell helyezni a
                                                                                       hangsúlyt, amit a költségvetés támo-
magyar jelenlét az unióban” – jelentette ki tőkés lászló. j külföld 6. oldal                                    belföld/háttér 4. oldal  gatna. Az államtitkár hangsúlyozta:
                                                                                       az energiaellátásban nem garantált
                                                                                       a biztonságos szolgáltatás. A jelenle-
                                                                                       gi energiaárak mellett esély sincs rá,

hullámtér                hírvilág                                        Cselényi lászló                hogy talpra álljon a gazdaság, s érzé-
                                                                                       kelhető mértékben csökkenjen a la-
van, aki a megvilágosodás
után jól elhomályosult
                     csak az egyik eltűnt óvári
                     diák holtteste került elő                               mégis lemond                 kosság terhe. Ezért kell kidolgozni a
                                                                                       hatósági árképzés új rendszerét, tár-
                                                                                       gyalásokat kell folytatni az energeti-
Zen buddhista, informatikus, újság­   Megtalálták az egyik mosonmagyar­                           mh-összeállítás                kai multikkal.
író és bankszakember ­ a Hullám­     óvári fiatal holttestét, aki társá­                          Sajtóinformációk szerint benyújtot-                  gazdaság 9. oldal
térben Varga Zoltán. Lady Diana ho­   val együtt szerdán tűnt el egy kétéltű                         ta lemondását a közpénzekből mű-
roszkópja mellett ott az értelmiségi   busz és egy uszály ütközésekor Phila­                         ködő Duna Televízió elnöke. Cselényi
                                                                                                        HIRDETÉS
alkoholfüggőség is. j 15– 18. oldal   delphiában. A tizenhat éves lány föl­         fotó: reuters/kai pfaffenbach  László a csatornát felügyelő kuratóri-
                     di maradványait egy horgász fedezte    sport                    umi elnökség csütörtök esti ülésén be-
                     fel a Delaware folyóban. Ugyan a he­
                     lyi hatóságok tegnap még arról tájé­
                                          ma elődöntő, holnap döntő          szélt döntéséről, amelyet azonban hi-
                                                                vatalosan csak a jövő héten jelent be.
                     koztattak, hogy a másik eltűnt tanu­   a futball-világbajnokságon          A tévé és a kuratóriumi elnökség teg-
                     ló tetemét is megtalálták, ezt később a  Egy hónap után végéhez ér a dél­af­     napi közös közleménye nem erősítette
                     parti őrség cáfolta. A Külügyminisz­   rikai labdarúgó­világbajnokság. Ma      meg ugyan ezt az információt, de nem
                     térium hivatalosan is megerősítette,   Németország és Uruguay mérkő­        is cáfolta. Emlékezetes, Szabó László
                     hogy S. Dóra földi maradványai ke­    zik a bronzéremért, holnap este pe­     fideszes kuratóriumi tag hétfőn doku-
                     rültek elő. A 13 tanuló és két kísérője  dig Spanyolország és Hollandia küzd     mentumokat mutatott be hűtlen vagy
                     hamarabb hazatér. j 20. oldal       meg az elsőségért. j 27-28. oldal      hanyag kezelés gyanúját felvető külsős
                                                                szerződésekkel kapcsolatban.
                                                                             belföld, 2. oldal
2  magyar hírlap  belföld       2010. július 10., hétvége                                                     rovatvezető: petán péter, e-mail: petan.peter@magyarhirlap.hu
Minden fejlesztés célja a MunkahelytereMtés lesz                         VukoVich Gabriella, a ksh elnöke szerint csak Mérsékelni lehet a foGyást
baja lehet a
legsikeresebb
                        – Baja iskolaváros. Erre az adott-
                       ságra alapozva, regionális tudásköz-
                       ponttá kell válnunk. A baloldali ok-
                       tatáspolitika nehéz helyzetbe sodorta
                       a kisebb felsőoktatási intézménye-
                                                 tízmilliónál kevesebben
magyar város                 ket, s azok eddig kénytelenek voltak
                       finanszírozási problémáikkal fogla-
                       latoskodni. Remélem, ezentúl arra
                                                 sereg lászló
                                                 Az ENSZ július 11-ét tette meg a né-
                                                 pesedés világnapjává. A Közpon-
Programom fő eleme, hogy megvá-       koncentrálhatnak, hogy munkájuk-          ti Statisztikai Hivatal ennek kapcsán
lasztásom esetén Baja visszakapja ré-    kal segítsék a város szellemi és anya-       tartott tegnapi tájékoztatóján el-
gi rangját – mondta lapunknak Zsigó     gi gyarapodását. Nagy szükségünk          hangzott: megállítani nem, csupán
Róbert, akinek célkitűzése a dél-al-     van a főiskolánkra. Ugyancsak nagy         mérsékelni lehet hazánk drasztikus
földi település megyei jogú várossá     gond, hogy a bajai kórház 2006-ban,         népességfogyását.
emelése is. A fideszes polgármester-     a rossz kormányzati döntés miatt nem
jelölt a térség tudás- és egészségügyi    lett súlyponti kórház. Szeretnénk, ha        Magyarország népessége 1981 óta fo-
központjává avatná a várost.         a Szent Rókus az egészségügyi szek-         lyamatosan öregszik és csökken, el-
                       torban várható változások nyertese         lentétben a világ országainak több-
                       lenne, hiszen itt kívánjuk létrehozni a       ségével, ahol öregszik, de stagnál a
           5 perces interjú    térség egyik egészségügyi centrumát.        népességszám – hívta fel a figyel-
                        – Júniusban adták át a felújított, s       met Vukovich Gabriella, a KSH új el-
                       az ön javaslatára Mindszenty József         nöke a népesedési világnap kapcsán
                       hercegprímás nevére keresztelt te-         tartott tegnapi sajtóbeszélgetésen.     Hazánk népessége harminc éve folyamatosan csökken             Fotó: leéb ádám
zsigó róbert (Fidesz)            ret. Milyen további városszépítő és         Megtudtuk, népességünk jelenleg tíz-
Baja polgármesterjelöltje          -építő terveket fontolgat?             millió-hétezer fő, ám ebbe beletarto-    ségünk nagyságáról, a magyar és nem      dőbb gondja éppen a túlnépesedés
                        – A városszépítés jegyében csino-        zik a mintegy 170-180 ezer bevándorló    magyar nemzetiségűek arányáról, a       – hangzott el. Ez elsősorban a husza-
– A dél-alföldi térség parlamen-       sabb lett a település az elmúlt esz-        is. Tehát a magyar származású állam-     családok és háztartások összetételé-      dik század második felétől van így, és
ti képviselőjeként Baja megyei jogú     tendőkben, a közeljövőben pedig           polgárok száma már a kritikus tízmil-    ről, valamint a munkaerő-piaci hely-      jól tetten érhető, ha megnézzük a kü-
várossá emeléséért küzd. Történt el-     Mindszenty-szobrot avatunk közada-         lió alá csökkent, s a becslések és a fenn-  zetről. Fontos még, hogy a népszám-      lönböző évek adatait: a Föld lakossága
mozdulás az ügyben?             kozásból. Fontos feladat, hogy felmér-       álló tendenciák alapján 2050-re nyolc    lálók a legkisebb területi egységekre is    1950-ben kétmilliárd fő volt, 2009-
  – A parlamentben egyeztetéseket     jük az infrastruktúra állapotát is. Meg       és fél millióra apadhat. Mint mondta, a   eljutnak adatot gyűjteni, ezzel segítsé-    ben csaknem hétmilliárd és a becs-
kezdeményeztem ezzel kapcsolat-       kell oldanunk az utak és járdák rend-        folyamat elkerülhetetlen és megállít-    get nyújtva a kistérségi elemzésekhez     lések szerint 2050-re kilencmilliárd
ban, s mindent megteszek azért, hogy     betételét, s a rosszul funkcionáló csa-       hatatlan, legfeljebb csupán enyhíthető    és a vidékfejlesztéshez, valamint le-     lehet.
a közigazgatás átszervezését követően    padékvíz-elvezető rendszer hely-          és mérsékelhető: népességünk elöre-     hetőség nyílik az adatok összevetésére      Spéder Zsolt, a KSH Népességtudo-
valóra váljon a terv. Ez megteremt-     rehozatalát. A kikötő felé vezető út        gedett korstruktúrája determinálja a     időbeli és nemzetközi viszonylatban,      mányi Kutatóintézetének vezetője a
hetné a lehetőséget, hogy a jövőben     megépítésével újabb ipari terület ki-        fogyást. Hangsúlyozta azonban, hogy     s ezek alapján további kutatásokra is.     gyermekvállalási ügyek közösségi és
Baja legyen a legsikeresebb magyar      jelölése válhat valóra. Minden fej-         pontos adatokat csak a 2011-es nép-     Hozzátette, a jövő évi népszámlálás      egyéni nézőpontjainak feltárását cé-
város, és hogy a település visszakap-    lesztésnek a munkahelyteremtés lesz         számlálás után kaphatunk majd. En-      már egy kötelező európai uniós jog-      lozta meg. Fontos szerinte választ ta-
ja régi rangját.               a legfőbb célja, hogy a boldogulásu-        nek kapcsán kiemelte a referendum      szabály alapján valósul meg.          lálni a kérdésre, hogy miért jóval ala-
  – Milyen fejlesztésekkel valósul-    kat most máshol kereső helyi fiatalok        fontosságát, amely által egzakt ké-       Magyarország lakosságcsökkené-       csonyabb hazánkban a tervezettnél a
hatna meg ez a terv?             visszatérjenek városunkba.      vk       pet kaphatunk a többi között népes-     sével szemben a világ legkiemelke-       megvalósuló gyermekvállalás. w
pécsi egyetem
ismét letartóztatás
                       cselényi lászló                   empátiával                  az lMP-s jávor a fideszben
Újabb gyanúsítottat helyezett előzetes    mégis lemond                    közelít az új                benedek is indul bíznak a hívő
letartóztatásba a Pécsi Városi Bíróság a
Pécsi Tudományegyetem gazdálkodá-
sával összefüggő vesztegetési ügyben.
                       az elnökségről                   főigazgató                  tarlós ellen   fiatalok
A joghatóság döntését bűnszövetségben    mh-összeállítás                   niczky emőke                 zsebők csaba                  vass krisztián
elkövetett csalás bűntettének és magán-   Benyújtotta lemondását a Duna Tele-         Új hangnemet, nagyobb együttérzést,     Az LMP számára fordulópont lehet az      Gyurcsány Ferencet „patás ördög-
okirat-hamisítás vétségének megalapo-    vízió elnöke, Cselényi László a csator-       szakszerűbb munkát és átláthatóságot     elkövetkező önkormányzati válasz-       höz” hasonlítják a hívő fiatalok –
zott gyanúja miatt hozta meg. (MTI)     nát felügyelő kuratóriumi elnökség         ígér Pósfai Gábor, az Országos Reha-     tás, különösen annak budapesti része      mondta Szécsi Árpád politológus a
                       csütörtök esti ülésén beszélt dön-         bilitációs és Szociális Szakértői Intézet  – jelentette ki tegnap a párt főpolgár-    vallásos ifjúság közéleti attitűdjét
ovb-s beadvány                téséről, amelyet azonban hivatalo-         (ORSZI) tegnap kinevezett főigazga-     mester-jelöltje. Jávor Benedek közöl-     vizsgáló véleménykutatás eredmé-
szigeti aggódik               san csak a jövő héten jelent be – ér-
                       tesült a távirati iroda. A közmédium,
                                                 tója. Az intézményt a köznyelv legin-
                                                 kább orvosszakértői intézetnek vagy
                                                                       te, olyan alternatívát kínálnak, amely
                                                                       lényegileg különbözik az elmúlt húsz
                                                                                               nyeit ismertető tájékoztatón. A Ke-
                                                                                               resztény Demokrata Fórum által ko-
Az Alkotmánybírósághoz fordult tegnap    valamint az azt felügyelő közalapít-        annak a helynek nevezi, „ahol leszá-     év „megcsontosodott politikájától”.      ordinált, csaknem ötszáz fős felmérés
az Országos Választási Bizottság a vá-    vány kuratóriumi elnöksége azonban         zalékolják az embert”. Itt dől el az is,   Jávor programja öt hangsúlyos elemet      alkalmával a válaszadók hitelessé-
lasztási jogszabályok módosítása miatt.   péntek délután közös közleményben          hogy egy kérvényező milyen mér-       tartalmaz: a közlekedés, a városstruk-     gi skálán értékelték a pártok kampá-
A marxista nézeteiről elhíresült Szigeti   így reagált: „A Duna Televízió Zrt. el-       tékben szorul idősotthoni vagy házi     túra és -irányítás átalakítását, szociális   nyát. Kiderült, a Fidesz–KDNP bírja
Péter által vezetett OVB, a testület min-  nöke, Cselényi László lemondásáról         gondozásra.                 programot, valamint a helyi kultu-       a hívő fiatalok többségének bizalmát.
den általános választás előtti újraválasz-  szóló MTI-hírt sem Cselényi László, a          Az intézmény működését sok kri-     rális kezdeményezések segítését. Az      Orbán Viktor kormányfőnek a három
tását célzó törvénymódosítást tartja az   közmédium elnöke, sem a Duna Te-          tika érte az utóbbi években, s az érin-   LMP jelöltje szerint a városvezetésnek     legjobb pontszám egyikét adta a vá-
alaptörvénnyel ellentétesnek. (MTI)     levíziót felügyelő Hungária Televízió        tettek többsége nemcsak a döntések      a kerületekkel és az agglomerációs te-     laszadók több mint hatvan százaléka,
                       Közalapítvány Kuratóriumi Elnöksé-         jogosságát vitatta, hanem kifogásol-     lepülésekkel együtt kell a közlekedé-     s a felmérés összegzése megállapít-
médiacsomag                 ge nem erősíti meg.”                ta a szakértők stílusát is. A gondok-    si gondokra megoldást találni, ugyan-     ja: jelzésértékű, hogy a két legpozití-
demokratikus diadal               Szabó László fideszes kuratóriumi
                       tag hétfőn dokumentumokat mu-
                                                 kal az új főigazgató tisztában van azért
                                                 is, mert alapító tagja és alelnöke volt a
                                                                       akkor szociális bérlakásprogramot
                                                                       kell megvalósítani.
                                                                                               vabb értéknél a politikus megítélése
                                                                                               felülmúlja a pártjáét. A megkérdezet-
A demokrácia és a jogállamiság győzel-    tatott be arról, hogy a televízió más-       Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak    Lapunknak nyilatkozva Jávor fon-      tek háromnegyede a lehető legrosz-
mének tartja a kulturális és sajtóbizott-  fél milliárd forint értékben szerző-        Egyesületének, és rendszeresen be-      tosnak nevezte a főpolgármesteri        szabb pontszámot az MSZP-re adta,
ság fideszes elnöke, hogy Sólyom László   dött külső gyártású produkciókra,          kapcsolódott a szociális ágazat jogsza-   tisztség elnyerését, de az LMP szem-      s ennél alig volt jobb az MDF eredmé-
államfő aláírta a médiacsomag alkot-     ám „azok ennek az összegnek a 68-70         bályaival kapcsolatos egyeztetésekbe     pontjából prioritásnak azt tartja, hogy    nye. A Jobbik esetében húsz százalék
mánymódosítást érintő részét. L. Simon    százalékát lenyelték”. A tévé ugyan-        is. A problémák egyik okát abban lát-    a Fővárosi Közgyűlésben minél több       körüli volt a pozitív pontozók aránya,
László szerint a Fidesz szándékai egybe-   is több filmsorozatot nem közvetle-         ja, hogy a szociális ellátás iránti igény-  mandátumot szerezzen, hiszen így        a kétharmad viszont negatívan ítélte
vágnak a köztársasági elnök alkotmány-    nül a gyártó cégtől, hanem közvetí-         jogosultságát mindeddig olyan szak-     kerülhet a párt alkupozícióba.         meg a radikális pártot.
értelmezésével. Az alaptörvény mostan-    tőkőn keresztül rendelt meg. Ezek a         értői bizottságnak kellett vizsgálnia,      Annak kapcsán, hogy az LMP önál-       A felmérés szerint a hívő fiatalok
tól biztosítja a véleménynyilvánításhoz,   vállalkozások azonban százmilliókkal        amelynek tagjait zömében az ORSZI      ló aspiránst indít, Lendvai Ildikó tá-     „derékhada” morálisan igényes, köz-
szólásszabadsághoz és a közérdekű ada-    olcsóbban gyártatták le a műsorokat,        állította ki, ráadásul az ellátóknál na-   vozó szocialista pártelnök közölte: ha     életileg pedig mérsékelten aktív, ám
tok megismeréséhez való jogot. (MTI)     míg a különbözetet a politikus szerint       gyon vegyes volt a kép a személyze-     civilszervezetek tudnak olyan jelöl-      egy „hiteles keresztény erő” mellett
                       zsebre tették. Szabó lapunknak úgy         tet és a finanszírozást tekintve. Ezen    tet állítani, aki mögé a hasonló elveket    mobilizálni lehetne. Suplicz Sándor
érettségi vita                nyilatkozott, felmerül a hűtlen vagy        most változtat egy kormány-előter-      valló pártok is felsorakozhatnak, ak-     pszichológus megállapította: a pár-
eltérő álláspontok              hanyag kezelés gyanúja. Cselényi
                       Lászlót lapzártáig nem értük el. w
                                                 jesztés, amely felfüggesztené a műkö-
                                                 dés eddigi reguláját.
                                                                       kor ez az út még nem zárult le az MSZP
                                                                       számára sem. w
                                                                                               tokhoz való kapcsolat elsősorban ér-
                                                                                               zelmi ügy. Kifejtette, a megkérdezet-
A Magyarországi Szülők Országos Egyesü-                               A rokkantsági vizsgálattal kapcso-                           tek a Jobbikot morálisan és praktikus
lete szerint – a több éve emlegetett szín-                            latban Pósfai Gábor azt mondta: a bi-                            okokból vállalhatatlannak tartják.
vonalcsökkenéssel szemben – az idén                               zottságoknak úgy kell működniük,                                Szalma Botond, a Keresztény De-
szigorúbb volt az érettségi követelmény,                             hogy a korrupciónak még a gyanú-                              mokrata Fórum képzési igazgató-
ez vezethetett a vizsgaeredmények lát-                              ja se merülhessen föl. Ezért szerve-                            ja lapunkat arról tájékoztatta, hogy
ványos romlásához. „A változások nem                               zeti átalakításokra, a szakértői mun-                            februárban Apor Vilmos Közéleti Kol-
jelentősek, ráadásul volt olyan tantárgy                             ka utólagos ellenőrzési lehetőségének                            légium néven politikai és közigaz-
is, amelyben jobban szerepeltek a diá-                              megteremtésére, s ha kell, személy-                             gatási vezetőképző indulhat. Olyan
kok, mint a múlt évben” – mondta la-                               cserékre is készül, ugyanakkor azt                             katolikus fiatalok részvételére számí-
punknak Bakonyi László, az Oktatási Hi-                             sem engedné, hogy bárki indokolat-                             tanak, akik potenciálisan aktív szere-
vatal elnöke. (SZÉ)             Cselényi László     Fotó: horváth péter gyula  lanul részesüljön a közpénzekből. w     Jávor Benedek      Fotó: csudai sándor  pet vállalhatnak majd a közéletben. w
www.magyarhirlap.hu                                                                     2010. július 10., hétvége  belföld    magyar hírlap  3
                                  marad a honlapon a támogatással visszaélők listája
                                  Nem távolítja el Hódmezővásárhely honlapjáról az önkormányzat azt a listát, amely azoknak az állampol-
                                  gároknak az adatait tartalmazza, akik visszaéltek a támogatásokkal – tájékoztatta az ügyben vizsgálatot in-
                                  dító adatvédelmi biztost Lázár János polgármester (képünkön). A listán mindazok neve szerepel, akik a vá-
                                  rostól segélyt igényeltek, de azt nem vették át, vagy a megítélt támogatást, a felajánlott munkát később
                                  visszautasították. A településvezető szerint törvény mondja ki, hogy közérdekből elrendelheti a személyes
                                  adat nyilvánosságra hozatalát. Úgy fogalmazott, az ombudsman „fordítva ül a lovon”, azok pártján áll, akik
                                  folyamatosan megszegik a társadalmi normákat, a jogszabályokat. (MTI) fotó: horváth péter gyula
 Gyorsabb és
                                              Pintér azt is bejelentette, hogy a


                                                                    Fogyunk és…
                                             rendőrség kilencszáz új autót kapott.
                                             Ebből tegnap háromszázötvenet már
                                             át is adott a Készenléti Rendőrség Ke-
 hatékonyabb
                                             repesi úti székhelyén. Mint fogalma-
                                             zott, rég volt már, amikor egyszerre
                                             ennyi autót tudtak a bűnügyi szol-
                                             gálatnak adni, ezért ünnepnapnak
                                             nevezte az eseményt. Hozzátette: a       álláspont
                                             bővítés azt jelenti, hogy gyorsabb, ha-
 rendőrség
                                             tékonyabb lesz a rendőrség működé-       Létezik egy Honlap a holnapért nevű szájt a neten, hogy korunk nyel-
                                             se. Hangsúlyozta, az új autók szolgá-     vén fejezzem ki magunkat, ahol kitűnő tudósok fejtik ki vélemé-
                                             latba állítása újabb lehetőség annak a     nyüket a népességfogyásról: Andorka Rudolf, Benda József, Kováts
                                             célkitűzésnek a teljesítésére, hogy mi-    Zoltán, Tárkányi Ákos, Gábor András és Gál Róbert Iván után nehéz
                                             nél kevesebb bűncselekmény történ-       okosnak lenni.
                                             jen, és minél több bűnözőt fogjanak el.      Fekete Gyula előtt nem illett riadót fújni, őutána meg már nem is
 pindroch tamás                                       A tárcavezető újságírói felvetésre
                                                                    érdemes: tudjuk, amit tudunk, mégis újra és újra összeülnek a de-
 Terrorelhárító központ alakul, ki-      rendőrként dolgozó szakember fe-      arról is beszélt, hogy az előző veze-
                                                                    mográfusok és a szociológusok, hogy megvallják aggodalmaik okát.
 lencszáz új autót használhat a rend-     lelős az új intézmény létrehozásáért.   tés megkötött szerződéseit betartják.
 őrség, felkészültek a melegfelvo-      A Hivatalos Értesítő szerint a biztos   Hozzátette, a kormány ígéretet tett a     Ez történt tegnap is a KSH-ban.
 nulásra – erről tájékoztatott tegnap     feladata a tervezési, döntés-előké-    közbiztonság és a közrend helyreál-        Mert aggódni, azt nagyon tudunk. A népesedés európai mére-
 Pintér Sándor belügyminiszter, aki      szítési, egyeztetési feladatok irányí-   lítására, ehhez viszont eszközök kel-     tű gond, ezzel is lehetne menteni közállapotainkat, de ez, ebből az
 szerint a járműpark bővítésével gyor-    tása, koordinálása és ellátása lesz.    lenek. Mint jelezte, ennek csak egyik     országból nézve, nem igaz. Lehet persze Európa gondja is, de itt és
 sabb és hatékonyabb lett a rendőrség.    Hajdú munkáját a tárcavezető irá-     része a gépjármű, további eszközök       most nyugodtan elhessenthetjük borús redőzetű összeurópai homlo-
 Közölte, további eszközök beszerzése     nyítja, a Belügyminisztérium kabi-     beszerzése is szükséges. A költsé-       kunk felől a fellegeket, a népesedés minden népnek-nemzetnek saját
 szükséges.                  netfőnökével és a személyügyi főosz-    gekről szólva kijelentette: kétéves lí-
                                                                    gondja marad, az európai trend egyik népet sem vigasztalhatja.
                       tály vezetőjével, valamint az országos   zingszerződésről van szó, s egy jármű
 Szeptember elsejétől működik majd      rendőrfőkapitánnyal együttműködve     költsége mintegy hetvenezer forint
                                                                      Demográfusainkat sohasem irigyeltem. Ők látják a legtisztábban a
 a Terrorelhárító Központ – jelentet-     dolgozik majd, akikkel együtt havon-    havonta.                    szomorú jövőt, s minden tudományág megszállott művelői közt ők a
 te be tegnap Pintér Sándor belügy-      ta jelentést tesz Pintér Sándornak.      A belügyminiszter szerint a rend-      legtehetetlenebbek. Hiába követelnék a gazdasági helyzet javulását,
 miniszter. Június 21-től miniszte-      Hajdú mandátuma a központ főigaz-     őrség megfelelő erőkkel készül a mai      az egyrészt nem a demográfusok kívánságműsora, másrészt bizonyí-
 ri biztosként Hajdú János, a Fidesz     gatójának kinevezéséig, de legfeljebb   Budapest Pride 2010 elnevezésű me-       tott tény, hogy önmagában a gazdasági növekedés sem állítja meg a
 volt biztonsági igazgatója, korábban     hat hónapig érvényes.           legfelvonulásra. w               népességfogyást. Kell mellé-mögé még valami, ami miatt az emberek
                                                                    többsége úgy dönt, hogy fontos számára a kettőnél több gyerek válla-
                                                                    lása, gondozása, felnevelése, taníttatása.

 Kövér lehet                                                                Ez a valami soha nem mutatja meg magát teljes valójában. Soha
                                                                    nem tudjuk meg – előre –, milyen hangulatjavító intézkedés, körül-

 a parlament                                                              mény, eseménysor válthat ki olyan hatást a társadalomból, hogy azt
                                                                    mondják az emberek, pontosítsunk: a nők és a férfiak, hogy érdemes

 új elnöke                                                               úgy tekinteniük egymásra, mint leendő szülőkre. (Itt most vethe-
                                                                    tünk egy komor, sötét pillantást mindazokra, akik merő kalandvágy-
                                                                    ból feladják heteroszexuális természetüket, s ezzel esélyt sem adnak
 Kövér László lesz az Országgyűlés el-
                                                                    leendő utódaik megszületésének. És szánakozhatunk azokon, akik
 nöke – erősítették meg lapunk elnök-
 ségi forrásai tegnap a már korábban                                                  bármilyen egyéb okból képtelenek a nemzésre, a gyermekszülésre.)
 megszellőztetett információt. Úgy                                                     „Ha évszázados perspektívában gondolkozunk, nemzetünk he-
 tudjuk, a kétnapos alcsútdobozi ta-                                                  lyét és lehetőségeit az európai népek körében a népesség száma szab-
 nácskozáson Orbán Viktor miniszter-                                                  ja meg” – olvasható az emlegetett honlapon. Cáfolhatatlan. Mögötte
 elnök-pártelnök is Kövért javasolta a                                                 a nemzethalál rémének sötétsége, az a vaksötét gödör, amelyből soha
 posztra, miután Schmitt Pál köztársa-                                                 többé nem lehet kijutni.
 sági elnökké választása után megüre-
                                                                      Bármit is írunk a nemzetfogyásról, mondunk, képzelünk, álmo-
 sedik a házelnöki szék. Az érintett ál-   Több száz új autót adott át Pintér Sándor belügyminiszter       fotó: béli balázs
 lítólag el is fogadta a jelölést, amelyről
                                                                    dunk, jelentős részében szószaporítás. Olyasminek kellene történ-
 július 19-én szavaz majd az Ország-                                                  nie, ami tényleg megrázza azt a tízmillió embert, aki nem szeretné,
 gyűlés. Lapunk kereste Kövér Lászlót                                                  hogy néhány évtized múlva csak nyolcmillió honfitársa legyen. Saj-
 az ügyben, azonban lapzártánkig nem     Mesterházy Már fellépne a Korrupciós üGyeK ellen                     nos fogalmam sincs, mi lehetne az a társadalmi, az egyes emberek

                       Gyurcsánynak mennie kell?
 értük el.                                                               érdekein túlmutató erő, ami képes lenne a fenyegető folyamatokat
   Szijjártó Péter, Orbán Viktor szó-                                                 megfordítani.
 vivője közleményében azt írta: az                                                     Hagyjuk a demográfusokat, forduljunk a szociológusok felé. Ők
 Országgyűlés új elnökének megvá-       zsebők csaba
                                                                    azok, akik nemcsak megszámolják az embereket, de arra is képe-
 lasztásával kapcsolatban a pártelnök     Azon kívül, hogy Balogh András volt    megfogalmazódott, hogy ilyen hely-
 meghallgatta az elnökségi tagok ál-     államfőjelöltből milyen vezető tiszt-   zetben, mint amilyenben a szocialis-      sek, hogy minősítsék őket a társadalomban elfoglalt helyük szerint.
 láspontját és szempontjait. „Orbán      ségviselő lesz az MSZP-ben, most      ták vannak, érdemes hátrébb lépniük      Nem kell persze túl erős nagyító ahhoz, hogy megállapítsák, meg-
 Viktor mindezt mérlegelve kellő idő-     nem sok izgalom várható, normá-      azoknak, akik az elmúlt években az       állapítsuk, hogy a szegények jóval többen hemzsegnek a jól csiszolt
 ben megteszi személyi javaslatát a      lis menetrend szerint ugyanis a kö-    első sorban képviselték és határozták     lupé alatt, mint a gazdagabbak. Azt is láthatja a szociológus, milyen
 Fidesz országgyűlési képviselőcso-      vetkező tisztújító kongresszuson, az-   meg a pártot. Mint korábban megír-       a legfiatalabbak bőrének színe, de jobbnak látja, ha erről nem beszél.
 portjának a parlamenti elnök jelö-      az 2012-ben dőlhet el, hogy kiknek a    tuk, Gyurcsány Ferenc, Lendvai Il-       A rasszizmus vádját azonnal ráragasztják arra, aki a még meg sem
 lésére vonatkozóan, úgy, hogy még      vezetésével futunk majd neki a 2014-    dikó, Kiss Péter, Szekeres Imre vagy
                                                                    született cigánygyerekek életére támad.
 az Országgyűlés nyári szünete előtt     es választásoknak – közölték pártbé-    Lamperth Mónika ezúttal – jelen ál-
                                                                      Szokás hajtogatni, hogy a katasztrófa előtt még semmi baj nem
 a képviselők megválaszthassák az új     li informátoraink a szocialisták mai    lás szerint – nem indul vezető tisztsé-
 házelnököt.” Ma épp a Kövér Lász-      rendkívüli kongresszusa előtt.       gért, mindazonáltal a bukott minisz-      volt. Ideje lenne legalább azt eldönteni, hogy a katasztrófa előtt vagy
 ló vezette országos választmány         Most viszont Mesterházy Atti-     terelnök még mindig a pártalapítvány      után vagyunk. Amíg ezt sem tudjuk, tegyük le a lantot. De valamit
 ülésezik, hogy véglegesítsék a párt     la frakcióvezető veheti át a pártel-    élén áll.                   csak kellene lant nélkül is tenni. Káromkodjunk? Fütyörésszünk?
 polgármesterjelöltjeinek névsorát.      nöki posztot Lendvai Ildikótól. Szo-     Mesterházy hangsúlyozta, hogy         Amikor a múlt század hatvanas éveinek végén az akkori kormány-
 A helyi szervezetek megtették javas-     cialista forrásaink szerint egyébként   „demokratikus, nyitott, modern,        zat úgy döntött, hogy gyermekgondozási segély bevezetésével támo-
 lataikat, a budapesti választmány      a következő hónapokban egy ko-       nemzeti baloldali néppártban” gon-       gatja a gyermekszülési kedvet, pontosan lehetett tudni, hogy azok
 Tarlós István főpolgármester-jelöl-     moly személyi kérdés még felvetőd-     dolkodik. Állítása szerint a továb-
                                                                    körében nő meg a kedv, akik nem szeretik a munkájukat, mert nem
 ti indítását kezdeményezte egyhan-      het, mégpedig az, hogy Gyurcsány      biakban a szocialisták a munka-
 gú szavazással.               Ferenc, legalábbis a jelenlegi jogkö-
                                                                    fizetik meg őket. A szegények szülni mentek, a szegények és a gazda-
                                             vállalókat akarják képviselni. Az
   Értesüléseink szerint nem kizárt,    rökkel, megmaradhat-e a Táncsics      elnökjelölt ugyanakkor kijelentette,      gok közt szélesebbre nyílt az olló, s ez rögzült mostanra biológiailag
 hogy a Fidesznek már augusztus 20.      Mihály pártalapítvány élén. Lapun-     hogy pártjában súlyos gondot okoz-       is. Nemcsak fogyunk, szegényedünk is? w
 előtt meg kell kezdenie a kampányát,     kat emlékeztették arra, hogy egy év-    tak a korrupciós ügyek, ezért egy, a
 hiszen az ajánlószelvények gyűjtésé-     vel ezelőtt már felmerült: nem a volt   párton belül a jövőben létrehozan-
 nek kezdete a nemzeti ünnepünk elé,     szocialista vezérnek kellene irányí-    dó testület lehetne jogosult a korrup-
 15–16-ára fog esni. Mivel erre az új     tania az egyik legfontosabb MSZP-s     ciós ügyekbe keveredettekkel szem-
 szabályozás szerint csak tizenöt nap-    intézményt.                ben azonnal és határozottan fellépni.                                      apáti miklós
 juk lesz a jelölteknek, a politikusok      Mesterházy Attila a mai kongresz-   Lendvai Ildikó leköszönő pártelnök –                               apati.miklos@magyarhirlap.hu
 bemutatását augusztus közepén meg      szus kapcsán a Duna Televíziónak úgy    mint közölte – az MSZP programta-
 kell kezdenie a pártnak.        pt  nyilatkozott, a párttagság részéről is   nácsának vezetője lehet. w
4  magyar hírlap  háttér/belföld              2010. július 10., hÉtvÉge                                                        www.magyarhirlap.hu
Vándor Tamás: Meg kell ismerniük a magyar embereknek, hogy valójában kik uralkodtak felettük, kik voltak azok, akik a néphatalmat csak kihasználták                             Fotó: leÉb ádám
„tegyenek saját
                                                                  jektumok védelmére. Legfőbb hibá­      belgyógyászatának egyik vezető or­
                                                                  nak azonban azt tekintették, hogy az    vosa, lánya pedig, Horváthné Fekszi
                                                                  akkor már elhunyt Szalva János ha­     Márta hosszú éveken keresztül jelen­
                                                                  tárőr ezredes, aki 1956 augusztusá­     tős beosztásokat töltött be.
                                                                  tól tizenegy hónapon át a határőr­       – Féltek-e Feksziék, hogy újra-
                                                                  ség országos parancsnoka volt, a neki    szerveződhet az ellenállás az addig-
belátásuk szerint”
                                                                  jelentő és tőle konkrét utasítást ké­    ra már Kádár János kezébe került
                                                                  rő parancsnokoknak olyan utasítást     hatalommal szemben?
                                                                  adott, hogy tegyenek saját belátásuk      – Igen, és erre egyértelmű utalást
                                                                  szerint.                  találhatunk memoárjában.
                                                                    – Fekszi családja is mindvégig el-     – Mi lett Fekszi további sorsa?
                                                                  kötelezett volt a nem létező kommu-      – Fekszi László ezredes 1984­ben
                                                                  nista rendszer iránt.            nyugállományba került. Azonban
vámos györgy                                                              – Ne feledjük, testvére Nyíregy­     a Fekszi név továbbra is ismerősen
Sokan próbálnak tenni azért a mai       még New York-i ENSZ-nagykövet       tek meg. Kutatásaim szerint azonban    házán megyei tanácselnök volt, ahol     cseng a hazai bel­ és külpolitikai élet­
napig is, hogy a magyar félmúlt egy-     között?                  ez nem így történt, hanem a nemzet­    Benkei András későbbi belügymi­       ben, mint ahogy más, a munkásha­
szer kikerekedhessen. Ezek közé tar-       – Rokoni, a hölgy ugyanis Fekszi    őrök szabadon engedték őket. A nyo­    niszter az MDP megyei titkára volt.     talomért elkötelezett elvtársak gyer­
tozik Vándor Tamás, aki szerint a       László lánya.               mozást irányító Dejcző őrnagy, aki a    Felesége, Raffai Márta a BM kórház     mekeinek neve is. w
teljes igazságot még mindig nem is-       – Hogyan került kapcsolatba Fek-    BRFK III/II osztályától ment nyug­
merhettük meg. Az egykori rendőr       szi Lászlóval?               díjba, több gyanúsítottnak felvetet­
századossal Fekszi László nyugalma-
zott határőr ezredesről beszélgetünk,
                         – A BM Tartalékos Tisztképző Is­
                       kolán, a büntetőjog tanszéken taní­
                                             te 1957­ben, hogy hívjanak meg ha­
                                             tárőrtiszteket felmentő tanúként.
                                                                  visszavont megbízatás
aki egy volt azok közül, akik a mun-     tottam 1978 márciusától tíz hónapig    Feksziék visszaüzentek, sohasem tár­    A Külügyminisztérium 2010. július 31-i hatállyal visszavonja Horváthné Fekszi Már-
káshatalmat védték a munkásoktól.       Kerepestarcsán. Az intézmény pa­      gyalnak ellenforradalmárokkal.       ta New York-i ENSZ-nagykövet megbízatását. Horváthné Fekszi Mártát tavaly ősz-
                       rancsnoka akkor már tíz éve Fekszi      – Aztán a határőrség politi-      szel a Bajnai-kormány nevezte ki a posztra. Nem sokkal korábban indított a tárca bel-
– Miért kíván Fekszi Lászlóról be-      László volt. Tudom, sokaknak sem­     kai csoportfőnökének nevezték ki      ső vizsgálatot a moszkvai kereskedelmi képviselet eladásának ügyében. A vizsgálat
szélni, miért aktuális ez most?        mit sem mond ez a név, habár az Ál­    Fekszit az ötvenes évek végén. Mi     befejezése után, tavaly novemberben a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozást
  – Sokszor gondoltam arra, hogy fel     lamvédelmi Hatóságnál szolgáltak      volt a feladata?              rendelt el az ingatlan eladása miatt. Azt gyanítják, hogy ha a jogszabályoknak meg-
kell tárni a múltat. Meg kell ismer­     listáján az ő neve is szerepel. A sor­    – A tisztek állományban tartásáról   felelő módon adták volna el a moszkvai ingatlant, akkor magasabb áron lehetett vol-
niük a magyar embereknek, hogy va­      tűzperek hiteles feltárása valamiért    vagy elküldéséről dönthetett. A sor­    na értékesíteni a korábban állami tulajdonban lévő épületet. Horváthné Fekszi Már-
lójában kik uralkodtak felettük, kik     nem úgy folyt le, ahogy azt a rend­    tüzek után Csehszlovákiába átmene­     ta az eladás idején a Külügyminisztérium államtitkáraként, majd kabinetfőnökeként
voltak azok, akik a néphatalmat csak     szerváltás hajnalán a magyar embe­     külő Dudás századost és helyettesét    dolgozott. Horváthné Fekszi Márta korábban Ukrajnában és Görögországban is be-
kihasználták, mert jegyezzük csak       rek elképzelték. Sohasem vizsgál­     például alkalmasnak tartotta továb­    töltött konzuli állást. w
meg, a nép kezében sohasem volt ha­      ták például Fekszi László szerepét és   bi szolgálatra. Fekszi minden alka­
talom. Ráadásul nem hiszek a vélet­      felelősségét az 1956. október 26­i,    lommal arra hivatkozott, ezzel védve
lenekben, pontosabban abban, hogy
a hatalmi elitnek csak sikeres gyer­
                       mosonmagyaróvári határőrsortűz
                       ügyében.
                                             saját beosztottjait is, hogy olyan uta­
                                             sításokat kapott, hogy cselekedjen
                                                                  szemelvények a Fekszi-memoárból (1985)
mekei születhettek, akik közül sokan       – Mit csinált Fekszi abban az idő-   saját belátása szerint. Dudás termé­    „Az ’56-os események idején kommunista parancsnok voltam, ma is ebben a meg-
mindmáig jelentős pozícióban lehet­      ben Mosonmagyaróváron?           szetesen cselekedett is. A sortüzeket   győződésemben szolgálom a párt és a haza ügyét… Működési területem Komárom,
nek. És ezek közé tartozik a Fekszi       – A BM Határőrség anyagokat kért    vizsgáló bizottság 1993­ban 55 halot­   és Győr-Sopron megyére terjedt ki. 1956 november-decemberében 70-80 fő pufaj-
család is.                  a volt határőrtisztektől 1985­ben.     tat és 86 sebesültet állapított meg. Et­  kás érkezett a győr-soproni határszakasz őrzésére.”
  – Névazonosság, vagy roko-         Fekszi is írt egy dolgozatot, amelyet,   től eltérő azonban, hogy az 1957­ben    (Egyes történeti források szerint a budapesti karhatalmi ezred alakulata szolgált itt
ni kapcsolat áll fenn Fekszi László      félve az esetleges felelősségre vonás­   lefolytatott perben, amelyben Föl­     Orbán Miklós ÁVH-s ezredes vezetésével. Egyébként Orbán Miklós pufajkás alakula-
és Horváthné Fekszi Márta jelenleg      tól, 1989­ben visszakért. A birto­     des Gábort, Szigeti Attilát és másokat   tában állítólag Horn Gyula is szolgált.)
                       komban lévő visszaemlékezése sze­     is halálra ítéltek, 105 halottról és 180  „Ma, 30 év után is meggyőződésem, hogy a segítségünkre érkezett szovjet csapa-
                       rint 1956. október 26­án személyesen    sebesültről szól a jelentés.        tok parancsnokai nem kapták meg azt a minimális tájékoztatást, amire feltétlenül
                       tárgyalt Szigeti Attilával, a Nemzeti     – Miért eltérőek az adatok?       szükség lett volna. November 7-én telefonértesítést kaptam Budapestről, hogy az
                       Bizottság elnökével arról, hogy a ha­     – A BM Felügyeleti és Ellenőrzési    MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága Akadémia utcai székházában értekezlet lesz.
                       tárőrök részt vesznek a rend fenntar­   Főosztály a korabeli jelentések, hiá­   A tanácskozáson 180-200 fő egyenruhás volt jelen. Az érkezőket Czinege elvtárs fo-
                       tásában. A mosonmagyaróvári sortűz     nyos hadműveleti naplók és az elérhe­   gadta. Majd megérkezett Münnich és Uszta elvtárs is. Később egy csoport, úgy 35-40
                       után több tiszttel átment a város­     tő irattári anyagok alapján vizsgálatot  fő Münnich elvtárssal az élen átment a József Attila utcai objektumba. Eligazítás után
                       ba Fekszi, ahol az „Itt a gyilkosok ve­  folytatott le a sortüzekkel kapcsolat­   igazolványt kaptam, 788-as sorszám alatt, amelyet ma is becsben tartva őrzök.”
                       zére!” felkiáltásra a tömeg kirángat­   ban 1989­ben. Megállapították, hogy    „Közelgett február 23., a Szovjet Hadsereg Napja. Kineveztem magam helyőrségi pa-
                       ta a kocsiból, és több tiszttel együtt   a laktanyában tartózkodó, különböző    rancsnoknak, és elrendeltem a szovjet emlékművek helyreállítását. Az ünnepség-
                       őrizetbe vették. Ezután a tanácshá­    helyekről odavezényelt határőrök és    re egy zászlóalj alegységet állítottunk ki: egy szovjet, egy határőr- és egy pufajkás
                       zán helyezték el. Fekszi visszaemlé­    tisztek nem ismerték egymást, nem     századot. Tudtuk, hogy a különböző ellenforradalmi szervezetek részéről fellángolt a
Horváthné Fekszi Márta Fotó: hegedüs róbert  kezése szerint kalandos úton szök­     voltak megfelelően felkészülve az ob­   MUK-ra való készülődés.” w
www.magyarhirlap.hu                                                          2010. július 10., hétvége  háttér/belföld             magyar hírlap   5


 „a cigányoK előbb érneK, a lányoK hamarabb menneK férjhez, soKszor magántanulóK leszneK, mert 18 éves KoruK előtt szülneK”


 Kis zsákfaluba zárt szegénység
 pintér balázs
 Belső-Somogyba tartunk. Az M7-      dolgozni. Érkeztünkkor a közmunká-    amikor száz-száztíz gyermeket ok-      se” után szinte egyből regisztráltatják    a negyedikeseket Nagybajomba. Ez
 es széles sávjai után üdezöld lan-    sok éppen kaszálnak az önkormány-     tattak. Felesége az első, a második és    magukat munkanélküliként.           nem a gyerekekről, hanem a pénz-
 kákon, keskeny utakon autózunk.      zat ülésének is otthont adó iskola- és  a harmadik osztályosokkal, ő az idő-                            ről szól” – mondja némi indulattal a
 Nagybajomot elhagyva csupán egyet-    óvodaépület mellett. Idénymunkák     sebb összevont csoportokkal fog-                              hangjában Erzsébet asszony.
 len táblácska mutatja a helyes irányt   is főleg most, nyáron vannak, gyü-    lalkozott. „Jelenleg egy tanulócso-     „persze hogy cigányiskola”            Az ülésnek vége, sétálunk egyet.
 – a leágazást alig vesszük észre. A dús  mölcsszedés, kaszálás.          portunk van, a most zárult tanévben     Éppen az iskoláról esik szó ott-        Kora délután van, szinte néptelen a fa-
 növényzet szinte teljesen leárnyékol-                        harmincegy gyermek tanult itt” – ve-     jártunkkor a testületi ülésen is. Hi-     lucska egyetlen utcája. A vegyesbolt
 ja a szűk utat. Újfent gyorsítunk, de                        szi át a szót Török Krisztina, az isko-   szen „szegregációra” hivatkozva már      fél ötkor nyit, a kocsma csak este üze-
 már olvassuk is a táblán: Pálmajor.    magyarok már csak mutatóban        la jelenlegi vezetője, egyben egyetlen    a negyedik osztályt is elvennék a kis-     mel. Kevesen vannak a házak előtt. Az
  Megérkezünk hát a kis zsákfaluba,   Somogy megye talán leghátrányosabb    tanítója. Ő szintén Nagybajomról jár     településtől. „Sokan talán azt hinnék,     egyik rossz állapotú ingatlan „kert-
 amely egy összeállítás szerint a leg-   kistérségében járunk. Pálmajor lako-   át Pálmajorra. A két település koráb-    hogy a nebulókkal van gond. Pedig jó      jében” MÁV-emblémás, sildes sap-
 szegényebb magyar település. Tava-    sainak száma mindössze 368 fő. Alig    ban közoktatási megállapodást kötött     magaviseletűek, egy gyerekre még        kában kaszál egy középkorú férfi. Az
 lyi adatok alapján az egy főre jutó ha-  több mint felük, 195 a 19 éven felüli.  egymással, amely szerint a diákok a     két nap hiányzás sem jutott az idén.      idős, beteg asszonyhoz gyakran jár át
 vi legális jövedelem mindössze 32 925   Gyakorlatilag minden gyermek után     nagybajomi általános iskolában foly-     A szülők is tisztában vannak azzal,      segíteni. Balog Imre a vasútnál dol-
 forint volt itt. Az összeg még a mini-  jár az önkormányzattól valamifajta    tatják felsős tanulmányaikat.        hogy fontos a tanulás. De az esély-      gozott éveken át, de a rendszerválto-
 málbér felét is csak alulról súrolja.   pénz, rendszeres és kiegészítő gyer-     „A gyerekek a cigány nyelvet ott-     egyenlőségi szakemberek! – sóhajt       zás óta nincs rendes munkája. Néhány
                      mekvédelmi támogatás. Egy nemrég     honról hozzák, de magyarul is meg-      Török Krisztina. – Az esélyegyenlőség     házzal odébb egy többgyermekes nő-
                      közölt statisztika szerint a magyarok   tanulnak. Sőt a területi versmon-      az esély elvételében merül ki. Újra és     vel elegyedünk szóba. Nem tudtuk, de
 állandó munka híján            száma elenyésző: mindössze három     dó versenyeken és egyéb tanulmányi      újra felmerül, hogy elveszik az iskolát    véletlenül éppen Balogné az. A párnak
 „Mást mutat a statisztika, mint ami    idősebb pár él már csak a faluban.    versenyeken szép eredményeket        Pálmajortól, mondván, szegregálunk.      öt gyermeke van. A két nagylány már
 a valóság” – mondja határozottan a      „Néhány évtizeddel ezelőtt ez még   érünk el” – meséli a tanítónő. A gon-    De könyörgöm, ha nincs magyar gye-       férjnél van, de csak néhány házzal köl-
 76 éves Boross István Lászlóné, aki    színmagyar település volt” – ezt már   dok szerinte később jönnek. „A cigá-     rek, persze hogy cigányiskolát mű-       tözött odébb. „Négy éve jöttünk ide, a
 már 16 éve irányítja a települést. Fér-  Boross Lászlótól tudom meg, aki fe-    nyok előbb érnek, a lányok hamarabb     ködtetünk. Viszont ha nem lenne itt      férjem olcsón jutott hozzá a házhoz.
 jével 41 éven át tanított a község ál-  lesége mellett szintén kiveszi részét   mennek férjhez, sokszor magántanu-      tanítás, mi lenne velük? Már egész       Nem tudtunk Nagybajomban marad-
 talános iskolájában. Friss diplomás-   az önkormányzati feladatokból. El-    lók lesznek, mert 18 éves koruk előtt    kiskorukban buszozhatnának, ingáz-       ni – mondja keserűen. – De munka se-
 ként a házaspár 1954-ben került ide.   mondása szerint a hatvanas években    szülnek” – mondja. „Ez a régi idők-     hatnának, sokkal több gondot okozva      hol sincs.”
 Néhány éve a közeli Nagybajom-      kezdődött a magyar családok elván-    ből megszokott” – teszi hozzá Or-      ezzel” – háborog.                 Az utcán kissrácok passzolgatnak.
 ban laknak, ahol évekkel ezelőtt pe-   dorlása. „A téeszesítés helyett sokan   sós Ferenc, aki a települési kisebbségi     A polgármester a kormányra hi-       Bár harmincon még innen vagyunk,
 dagóguskölcsönből építkeztek. Ma     inkább elköltöztek, és a cukorgyár-    önkormányzat képviselője. A mun-       vatkozik, amelynek Arccal a kisis-       illedelmes csókolommal köszönnek.
 már mindketten nyugdíjasok, a pol-    ban, a finommechanikánál, a vas-     ka nélküli szülőket látva azonban a     kolák felé című programjához csat-       A nyár tombol, a Balaton közel. Szá-
 gármester asszony négy ciklus után    útnál, a húskombinátban vagy más     szakma kitanulása vagy egyszerűen      lakozva szeretnének kitartani az        mukra mégis elérhetetlen messze-
 nem indul újra az önkormányzati      üzemekben vállaltak munkát” – em-     csak az iskolakötelezettség „kinövé-     intézmény mellett. „Nem engedjük        ségben. w
 választáson.               lékezik. Eközben a hatvanas-hetve-
  „Gyakorlatilag senkinek nincs ál-   nes években az úgynevezett cigány-
 landó munkája, de ez nem azt jelen-
 ti, hogy ne dolgoznának” – mond-
                      kölcsönből a romák bagóért juthattak
                      hozzá a házakhoz. „Tudták, hogy
                                           budai kerületeket előzött meg a 336. helyről az élre törő felcsút
 ja Erzsébet asszony. Sorolni kezdi:    dolgozni kell, hiszen a családi pótlék  Némi meglepetésre Felcsút került az összeállítás élére, ahol     elmúlt években, és a szomszédos kistelepülésekről többen ná-
 közmunka, idénymunkák, napszám.      a mostani gyakorlattal ellentétben    171 092 forintot tett ki az egy főre jutó havi átlagjövedelem.    luk dolgoznak, a falunak fizetik adójukat. A felcsútiak jelentős
 Csak hát a legális jövedelem szinte ki-  még nem alanyi jogon járt, hanem     A 2008. évi összeállításban még csupán a 336. helyen álló Bu-     része viszont eközben a jobb fizetést nyújtó közeli városokba,
 zárólag a 28 500 forintos szociális se-  csak akkor, ha a szülő legalább 19 na-  dapest közeli település ezzel a hagyományosan leggazdagabb-      Budapestre, Tatabányára és Székesfehérvárra ingázik. Felcsút
 gélyből és a gyermekek után járó     pot dolgozott egy hónapban. De volt    nak számító budai részeket – sorrendben Felcsút mögött: II., XII.   az utóbbi években elsősorban az Orbán Viktor által megálmo-
 rendszeres és kiegészítő gyermekvé-    is munkalehetőség, nem úgy, mint     és I. kerület – is megelőzte. Felcsútot valószínűleg néhány új,    dott, Puskás Ferencről elnevezett labdarúgó-akadémia kap-
 delmi támogatások néhány ezer fo-     most” – mondja a férfi.          magasan adózó, vállalkozó adófizető emelte az élre. „Nálunk,     csán került be a hírekbe. „Az önkormányzattól teljesen függet-
 rintjából tevődik össze. Jelenleg húsz    Az iskola, ahol a Boross házaspár   az országos trenddel ellentétben, nő a lakosság lélekszáma.      lenül működik az akadémia. Persze sokat lendített rajtunk, és
 ember dolgozik így, általában napi    tanított, 1923 óta működik. Nagy-     A tavaly decemberi adatok szerint 1814-en vagyunk” – mond-      sok segítséget kapunk tőle. Például autóbuszaikat, egyéb jár-
 hat órában. Néhány havonta váltják    jából tíz évvel később jelentek meg a   ta Varga György független polgármester. Ő sem tudja, mi juttat-    műveiket havi rendszerességgel térítésmentesen használhat-
 a résztvevőket, hogy lehetőleg min-    kisdiákok között az első cigány gye-   hatta Felcsútot a leggazdagabb magyar település címéhez. Azt     juk iskolai kirándulások és a nyugdíjasoknak szánt programok
 denki sorra kerüljön, aki szeretne    rekek. A férfi úgy emlékszik, volt idő,  elismerte, hogy több jómódú vállalkozó választotta Felcsútot az    lebonyolításánál” – mondta Varga György. w
 Senkinek sincs állandó munkája, de ez nem azt jelenti, hogy ne dolgoznának. Közmunka, idénymunka, napszám – mindig akad valami                                       fotó: béli balázs
6  magyar hírlap    külföld              2010. július 10., hétvége                                                        rovatvezető: máté t. gyula, e-mail: mate.t.gyula@magyarhirlap.hu
MoST jöTT El a Magyarok idEjE TőkéS láSzló SzErinT


cukrászdát
kolozsváron
kristály lehel
Az oktatás, a kultúra és az egyhá-                – Nagyon tetszett annak idején,
zi kapcsolatok, valamint a Nyu-                amikor Sarkozy francia elnök ott-
gat-Balkán bővítése tartozik Tőkés               hon tartással próbált megoldást talál-
László, az Európai Parlament új alel-             ni a Franciaországot elárasztó észak-
nökének hatáskörébe – számolt be a               afrikai bevándorlók ügyére. Álságos
lapunknak adott interjúban az erdé-              megközelítés, amikor mi a nem ősla-
lyi politikus.                         kos harmadik világbeli bevándorlók
                                jogaiért küzdünk Nyugat-Európá-
– Európának is el kell jutnia az újon-             ban, és nem azzal foglalkozunk, hogy
nan csatlakozott országokhoz, nem               élhetővé tegyük az életet a hazájuk-
csak fordítva érvényes a haladási               ban. Európa ezen a ponton tudatha-
irány – fejtette ki pénteki, budapesti             sadásos állapotba kerül, s miközben
sajtótájékoztatóján. A mikéntet ho-              például kitoloncolja a cigányokat,
gyan képzeli el?                        nem tudja vagy kellőképpen nem                az Európai Parlament alelnöke a sajtótájékoztatón                              Fotó: horváth péter gyula
  – Évtizedeken át egyirányú közle-              akarja megoldani a helyzetet ott, ahol
kedés zajlott Európa útjain: átléptek a            a cigányság mélynyomorban él. Nos,              Schmitt Pál államfővé választását és     – Gondviselésszerűnek érzem,       ta a néppárti frakcióba való felvéte-
vasfüggönyön a kommunista elnyo-                ezen rendkívüli problémák viszony-              Jerzy Buzeknek, az EP lengyel elnö-    hogy húsz évvel ezelőtt Temesváron      lemet is, most támogatta az alelnökké
más alatt élők. Ma sincs másként: if-             latában egy EP-alelnök szerepe nem              kének kelet-európai illetőségét. Hadd   magyar és román összefogással in-      választásomat. Ilyen nagy eredményt
júságunk színe-java, a mi esetünkben              mérhető, de kiváló terepek mutat-               tegyem hozzá szerényen, hogy az én     dult a diktatúra bukásával végződő      elérni igazi temesvári eredmény.
a nemzetmegtartó magyar közép-                 koznak, főleg ha megtaláljuk szövet-             megválasztásommal is ez az integrá-    népfelkelés. Ezt neveztük el aztán Te-     – Öntől függ, hogy milyen egy-
nemzedék legjobbjai távoznak szü-               ségeseinket, és az EP vezérkara ki-              ciós és emancipációs vonulat erősö-    mesvár szellemének. Temesvár szel-      házpolitikája lesz az EP-nek. Mire
lőföldjükről, miközben mi nem a ki-              alakítja az életrevaló európai, illetve            dött meg. Nagyobb beleszólásunk van    leme megelőlegezte a hiteles Európa     számíthatunk?
vándorlás jogáért harcoltunk, hanem              nemzetközi politikát.                     és lesz Európa ügyeibe, főleg a magyar   szellemiségét. Az unió nem fenékig       – Brüsszelben tapasztaltam, hogy a
a megmaradásért és a felemelke-                  – Gondolom, nem mellékes eb-                EU-elnökség idején. Ha ezeket a ked-    tejfel, de ne mondjunk le annak a le-    kommunista ateizmusnál is van rosz-
dés ügyéért. Ezért Európában azt kell             ből a szempontból az sem, hogy az               vező körülményeket összeadjuk és      hetőségéről, hogy létrejön a valóban     szabb: a szekuláris, érték- és identi-
megértetnünk, hogy az unióban sen-               ön másfél éves alelnöksége alatt töl-             messzemenően kihasználjuk, mind      demokratikus, az emberi és nemze-      tását vesztett vallástalanság. Ez meg-
ki sem gondol arra: a mi problémánk              ti majd be Magyarország az Európai              nemzeti, mind kelet-közép-euró-      ti közösségek jogait, méltóságát, a     viseli Európát, elvágja a gyökereit.
nem az, hogy Bécsben nyithatunk-e               Unió soros elnöki tisztét.                  pai szempontból nagy szolgálatot te-    jogállamiság elveit tiszteletben tar-    Igyekezni fogok a legjobb ökumeni-
cukrászdát, hanem hogy Kolozsvá-                 – Nagyon jó a politikai környe-              het Magyarország Európának, és ha-     tó, spirituális szinten is tételeződő,    kus hagyományokat folytatva olyan
ron önálló magyar vállalkozóként ezt              zet jelenleg, hiszen Magyarorszá-               tékonyan szolgálhatja saját nemzeti    egységes Európa. Hadd legyünk mi       intézményes és rendszeres európai
megtehetjük-e.                         gon rendszerváltozással felérő kor-              érdekeit.                 Európa legjobb szellemének hordo-      egyházügyi kapcsolatot kiépíteni és
  – Azért némely törekvések esélyei              mányváltás történt, és megnyílt az                – Felvetette a román–magyar       zói, ebbe a célkitűzésbe beleillik a ro-   elősegíteni, amely Európának a már
mégiscsak megnőttek, amikor önt az               út a nemzetpolitikai rendszerválto-              megbékélés lehetőségét is. Milyen-     mán–magyar vagy a szlovák–magyar       említett hiányzó dimenzióját, a spiri-
EP alelnökévé megválasztották. Mit               zás előtt is a Kárpát-medencében.               nek tartja a két nemzet és ország     megbékélés is. Három éve a román       tualitást és a nemzetek értékközössé-
tehet a kisebbségi magyarokért?                Személyi téren ide számítanám még               mostani viszonyát?             néppárti küldöttség még megvétóz-      gen alapuló egységét kialakíthatja. w
                                                                               Megalakult
                                                               SrEBrEnicára EMlékEznEk vaSárnap BoSzniáBan

  kedvezményes előFizetés                                                 Ellenzik Boris Tadic részvételét az új kormány
  nyugdíjasoknak
                                                               j. garai béla (újvidék)
                                                               Nagyszabású gyászünnepélyt tar-
                                                               tanak a nyolcezer áldozatot kö-
                                                                               Szlovákiában
                                                                                    parlamentje ezt nem szavazta meg.
                                                                                    A belgrádi parlament hosszas huza-
                                                               vetelő srebrenicai tömegmészár-      vona után az idén tavasszal fogadta el    kocur lászló (pozsony)

  ne hagyja ki 2010-ben sem!                                                lás 15. évfordulóján a kelet-boszniai
                                                               Potocariban. Ratko Mladic, a legfőbb
                                                               felelős még mindig szökésben van.
                                                                                    a srebrenicai rémtettet elítélő határo-
                                                                                    zatot. Az Európai Parlament már ko-
                                                                                    rábban a srebrenicai mészárlás euró-
                                                                                                           Ivan Gasparovic államfő tegnap kine-
                                                                                                           vezte Iveta Radicová négypárti kor-
                                                                                                           mányát. A kisebbségekért felelős mi-
                                                                                    pai emléknapjává nyilvánította július    niszterelnök-helyettes Rudolf Chmel,
  nyugdíjas-előfizetési megrendelőlap a magyar hírlapra                                  Több mint tízezer látogatóra és szá-    11-ét.                    a külügyminiszter Mikulás Dzurinda,
                                                               mos rangos külföldi delegációra szá-     A Drina partján fekvő, Szerbiá-      a pénzügyminiszter Ivan Miklos, az
               engedmény        nyugdíjasok-        megtakarítás               mítanak a vasárnapi megemlékezé-      val határos Srebrenica az 1993–95-ös     igazságügyi Lucia Zitnanská, az okta-
                nélkül           nak
                                                               sen, amelynek keretében eltemetik     boszniai háború idején az ENSZ-       tási Eugen Jurzyca, a közlekedési Ján
    1 hónapra            3 672 Ft          2 880 Ft             21%     w
                                                               a tömegsírokból újabban kiásott 774    erők által védett terület volt, a Ratko   Figel, az egészségügyi Ivan Uhliarik,
    3 hónapra           11 015 Ft           8 700 Ft            20%     w      muzulmán és egy katolikus áldozat     Mladic tábornok vezette boszniai       a mezőgazdasági és környezetvédel-
    6 hónapra           22 030 Ft          16 104 Ft            27%     w      földi maradványait. Az emlékezésen     szerb erők azonban 1995. július 11-én    mi Simon Zsolt, a kulturális Daniel
                                                               ott lesz Martonyi János külügyminisz-   lerohanták az egykori bányászváros-     Krajcer, a védelmi Lubomír Galko, a
   12 hónapra           44 060 Ft          30 552 Ft            30%     w
                                                               ter is, aki a a dubrovniki csúcstalálko-  kát, és miután a holland békefenn-      gazdasági Juraj Miskov, a munkaügyi
                                                               zóról utazik Potocariba.          tartók távoztak, elhurcolták a helyi     Jozef Mihál, a belügyminiszter pedig
   Név (cégnév): .............................................................................................        Boris Tadic szerb államfő is beje-                          Daniel Lipsic lesz.
                                                                                    férfiakat és fiúkat. A tömeggyilkos-
   Irányítószám: ................................Település:.............................................         lentette részvételét, látogatása ellen   ságokban néhány nap alatt több mint       A kinevezést követően a tárcave-
                                                               azonban a Srebrenicai Anyák nevű      nyolcezer embert öltek meg, holttes-     zetők a kormányhivatalba mentek –
   Utca, házszám: ................................................... Tel.: .................................       szervezet tiltakozik. Éles hangú közle-  tüket tömegsírokba rejtették.        amelyet Radicová még csütörtök es-
                                                               ményükben azt üzenték a szerb veze-      Eddig 3749 áldozatot temettek új-     te átvett Ficótól –, s megtartották az
   E-mail: ........................................................................................................    tőnek: nemkívánatos vendégnek te-     ra, és még nagyjából ennyi holttest     első kormányülést. Ezalatt a parla-
                                                               kintik, amiért országa mindmáig nem    található a kelet-boszniai tömegsí-     ment negyedik alelnökévé válasz-
                                                               tartóztatta le a tömeggyilkos Ratko    rokban. A mészárlásért leginkább fe-     totta a leköszönt kormányfőt, Robert
                  dátum                     aláírás                  Mladicot, és szoros kapcsolatot tart    lelős Radovan Karadzicot, a boszniai     Ficót. A nap folyamán Iveta Radicová
                                                               fenn a boszniai Szerb Köztársasággal.   szerbek háborús vezetőjét tizenhá-      az összes minisztert személyesen ve-
  Kérjük, a megrendelőlapot          Lapunk megrendelhető még:
                                                                Potocariban, az áldozatok tisztele-   rom évi bujkálás után, két éve fogták    zette be hivatalába.
  az alábbi címre küldje:           Tel.:  (06 1) 887 3200                           tére létesített emlékközpontban ha-    el Belgrádban, majd kiadták Hágának,      Ma kerül sor a Magyar Koalíció
  Magyar Hírlap Kiadói Kft.          Fax:  (06 1) 887 3203                           talmas transzparensek jelentek meg,    ahol jelenleg is folyik az eljárás ellene.  Pártja (MKP) rendkívüli tisztújító
  ELŐFIZETÉS                      (06 80 ) 204 909 (ingyenes zöldszám)                amelyeken az áll, hogy Szerbia felelős   Mladic tábornok azonban még mindig      kongresszusára Dunaszerdahelyen.
  1145 Budapest, Thököly út 105–107.      E-mail: elofizetes@magyarhirlap.hu
                                                               a srebrenicai népirtásért. A boszniai   szökésben van. A hágai Nemzetközi      A felvidéki magyar párt a június 12-i
                                                               Szerb Köztársaság vezető köreiben     Bíróság a boszniai szerb hadsereg több    parlamenti választáson csak 4,3 szá-
                                                               ugyancsak ellenzik Tadic látogatását,   magasrangú tisztje ellen hozott ítéle-    zalékos támogatottságot szerzett, így
                                                               szerintük felesleges újból bocsána-    tében a srebrenicai mészárlást népir-    nem került be a parlamentbe. A ku-
                                                               tot kérni a srebrenicaiaktól a nemzet   tásnak minősítette.             darc után Csáky Pál és az elnökség le-
                                                               nevében, mivel két évvel ezelőtt már     Boris Tadic a hét elején azt nyi-     mondott. Ma 25 tisztségviselőt vá-
                                                        mindenhol,
                                                        mindenkor
                                                               megtette ezt.               latkozta, hogy részt kíván venni a      lasztanak meg. Előzetes információk
                               Polgári közélETi naPilaP                      Az évfordulót gyásznappá nyil-     potocari megemlékezésen, a belgrádi     szerint az elnöki tisztségre két je-
                               www.magyarhirlaP  .hu                     vánították    Bosznia-Hercegoviná-   elnöki iroda azonban tegnap ezt nem     lölt, Berényi József és Kvarda József
                                                               ban, kivéve a szerb entitást, amelynek   volt hajlandó megerősíteni. w        pályázik. w
www.magyarhirlap.hu                                                                      2010. július 10., hétvége  külföld        magyar hírlap    7


 Washington és Moszkva egyaránt gyorsan a szőnyeg alá akarta söpörni a kínos ügyet, de ez a sietség Még MegBosszulhatja Magát


 Bécsben cserélték ki a kémeket
 szalontay mihály
 A hidegháborús időszakot idéző kém-    tet élő orosz ügynökök lebuktatására.
 csere helyszíne volt tegnap a bécsi    Az alig három héttel később lezajlott
 reptér, ahol tíz feltételezett orosz és  fogolycsere a szakértők szerint egy-
 négy nyugati ügynök szállt át egy-egy   értelműen arra utal: egyik kormány
 hazafelé tartó repülőgépre. A szakér-   sem akarja kockára tenni a két fél ör-
 tők szerint a csere arra utal, hogy sem  vendetesen javuló kapcsolatait. Az
 az amerikai, sem az orosz kormány     orosz ügynökhálózat tagjai csütör-
 nem akarja kapcsolatainak javulását    tökön elismerték bűnösségüket egy
 kockára tenni az eset miatt.       New York-i bíróság előtt, s azonnal
                      kitoloncolták őket. Ugyanaznap éj-
 A Kelet-Németországot Nyugat-Ber-     félkor az orosz elnök megkegyelme-
 linnel a hidegháborús időkben ösz-    zett négy elítéltnek, akiket nyugati
 szekötő Glienicke híd szerepét teg-    kémkedéssel vádoltak.
 nap a bécsi reptér vette át. Egy orosz    Obama külpolitikája egyik alappil-
 és egy amerikai repülőgép érkezett    léreként jelölte meg az orosz viszony-
 ide, amelyeket egymás mellé terel-    lat újraindítását, hogy túlléphessen a
 tek, hogy a fedélzetükön lévő tíz fel-  2008. augusztusi grúziai háború utá-
 tételezett orosz ügynök és a nyugati   ni hidegháborús zsákutcán. Az ame-
 titkosszolgálatokkal való együttmű-    rikai elnök nem nélkülözheti az oro-
 ködésért Oroszországban elítélt négy   szokat sem a terrorizmus, sem az
 kém átszállhasson. Utasaik hivatalo-   iráni atomfegyverkezés elleni harc-
 san nem is léptek be Ausztria terüle-   ban, sem a stratégiai nukleáris fegy-
 tére, hiszen a két gép a cserét köve-   verzet leszerelésében. Az afganisztáni
 tően el is távozott.           csapatok ellátásához, az irániak elle-
  Az amerikai orosz ügynökhálózat    ni szankciókhoz és az idén áprilisban
 tíz tagját nem sokkal azután vették    megkötött, harmincszázalékos stra-
 őrizetbe a hatóságok, hogy Barack     tégiai leszerelést előíró egyezmény
 Obama elnök kedélyes beszélge-      végrehajtásához is szükség van az
 tést folytatott június végén Dmitrij   orosz partner jóindulatára.         Igor Szutyagin, az ellenzéki fizikus is visszanyerte szabadságát                        fotó: mti/ap/makszim marmur
 Medvegyev orosz államfővel a Fehér      A Kreml ugyanakkor számít Wa-
 Házban.                  shington támogatására a Kereske-       hogy az ország technológiai fejlesz-      amerikai ellenzék, a republikánusok        kezményei az orosz szolgálatoknál
  Az amerikai titkosszolgálatok már   delmi Világszervezet (WTO) tagsá-      tés elkerülhetetlen, s a felzárkózást     könnyen azzal vádolhatják meg a de-        is. A kémkedésért ugyanis általában
 évek óta dolgoztak a hálózat lelep-    gának elnyeréséhez, amelyről immár      jelentősen felgyorsíthatná az ame-       mokrata elnököt: túl kesztyűs kéz-         hosszú börtönbüntetéseket szab-
 lezésén, de csak most jött el a pilla-  17 éve folytat tárgyalásokat. Emel-     rikai tőke bevonása. A gyors kém-       zel bánik az oroszokkal. Nem kizárt,        nak ki mindenütt, hogy elriasszák az
 nat a látszólag átlagos amerikai éle-   lett az orosz vezetés is világosan látja,  csere azonban visszaüthet, mert az       hogy a kémkedésnek lesznek követ-         újabb jelentkezőket. w
 kuba még csak               finoMít a sarkozyt is Befeketítő nő                                                          Me
                                                                                                   gje
 keveseket                 valaki talán hazudott                                                                  júl lent
                                                                                                    ius a m
                                                                                                     i sz ag
 győzött meg                vörös szabolcs
                      Részben visszakozik korábbi állításától az a könyvelő, aki
                                                                                                       ám az
                                                                                                        a! in
 mh-összeállítás              több magas rangú francia politikust jogtalan kampány-
 Az összes bebörtönzött ellenzéki sza-   pénzek átvételével vádolt meg, amelyekkel akkori főnö-
 badon bocsátását követeli a Human     ke, a milliárdos Liliane Bettencourt tömte ki a honatyák
 Rights Watch (HRW). Az emberjog-     mellényzsebeit.
 védő szervezet pozitív lépésként ér-
 tékelte ugyan, hogy a kubai hatósá-    Játék a szavakkal. Meg a jelzőkkel. Kedden még attól volt
 gok ötvenkét politikai fogoly közelgő   hangos a sajtó, hogy Nicolas Sarkozy is részese lehet an-
 szabadon engedését jelentették be,    nak a botránynak, amely a 87 éves Liliane Bettencourt állí-
 egyik vezetőjük szerint azonban a     tólagos illegális kampánypénzei körül robbant ki. A hölgy
 kubai rezsimnek a megtorló appará-    szennyesét volt könyvelője teregette ki, aki egy interne-
 tusát is fel kell számolnia.       tes portálnak adott interjúban azt állította, hogy egyko-
  José Miguel Vivanco, a HRW Ame-    ri főnökénél – akinek vagyonát 17 milliárd euróra becsülik
 rikáért felelős igazgatója szerint a   – nem volt ritka, hogy vendégei – a kormányzó UMP több
 kubai törvények továbbra is drákói    prominense – teli borítékokkal távoztak egy-egy „mun-
 szigorral büntetik a másként gon-     kavacsora” után. Eric Woerth munkaügyi miniszter zse-
 dolkodókat, a koncepciós perek pe-    bébe például 50 ezer euró csúszott, kampánycélokra – ál-
 dig folytatódnak. Ha ennek a folya-    lította Claire Thibout. (Franciaországban ilyen jogcímen
 matnak nem vetnek véget, a mostani    legfeljebb 7500 eurót fogadhatnak el.) A könyvelő hozzá-
 szabadon engedéseket követően „új     tette, hogy – még a Párizs környéki Neuilly polgármestere-
 generáció” tölti meg a börtönöket –    ként – Sarkozy is gyakran megfordult a házban.
 vélekedett a HRW illetékese. Szóvi-      Az érintettek azonnal visszautasították a vádakat, mi-
 vőjük előzőleg kijelentette: „A kubai   után az elnöktől több párttársa is magyarázatot követelt.
 kormány látványosságot csinál a fog-   Az államfő fellélegezhet, mert – ki tudja, mi miatt – a köny-
 lyok szabadon bocsátásából, de köz-    velő az elnök szája íze szerint csiszolt hét eleji nyilatkozatán.
 ben semmit sem tesz azért, hogy le-    A „javított” változat szerint Nicolas Sarkozy jutalom nélkül
 bontsa az elnyomó rendszert, amely    távozott a Bettencourt-vizitációk után, ám azt továbbra is
                                                                ÓL:
                                                              ÁINKB
 jelenleg is folytatja a letartóztatáso-  fenntartja, hogy a „vádlott” 2007-es kampányát illegális
 kat, és viszi börtönbe az embereket.”
 Kuba mindig is tagadta, hogy politi-
                      támogatásokkal is pénzelték. „Sarko” kabinetfőnöke azon-
                      ban azt mondta, hogy felettese tisztázta magát.
                                                            TÉM
 kai foglyokat tart börtönben. Az ál-     Nem így Eric Woerth, aki mindent tagad, bár köztudott,
 lítólagos foglyok ottani szóhasználat   hogy felesége Bettencourt vagyonkezelő cégénél dolgo-
 szerint ugyanis az Egyesült Államok    zott, így aligha hihető, hogy az akkor pénzügyminiszter-         TRIANON ÁRVÍZI TÜKÖRBEN                ŐSZINTÉN JELEN LENNI
 fizetett zsoldosai, akik a kubai kor-   ként szolgáló miniszter ne tudott volna például az asszony        BESZÉLGETÉS DR. SCHMIDT MÁRIÁVAL            INTERJÚ CSERNA ANTAL
 mányt akarják megdönteni.         gyanítható adóelkerüléseiről.                                                  SZÍNMŰVÉSSZEL
  Elizardo Sanchez, a kubai Emberi      Noha a csúcsvezetést, úgy tűnik, elkerüli a botrány, em-        RAJASTAN
 Jogi Bizottság egyik alapítója és szó-  lékezetes, hogy múlt vasárnap két államtitkár távozott           INDIA LEGSZÍNESEBB ARCA                SZABÁLYTALAN DOBBANÁSOK
 vivője a bejelentést kommentálva úgy   egyéb gyanús, a sajtóban feltárt összeférhetetlenségi ügyek                                   A SZÍVRITMUSZAVAR
 fogalmazott, hogy a foglyokat erő-    miatt. Párizsban tehát áll a bál, s biztosak lehetünk abban,
                                                           CINKOS AKI NÉMA
 szakkal kényszerítik spanyolorszá-    hogy Liliane Bettencourttal még találkozunk, hiszen az őt         PEDOFÍLIA A CSALÁDBAN                 BARANGOLÁSOK A FERTŐ VIDÉKEN
 gi száműzetésbe, „márpedig ez nem     és a „kedvezményezettjeit” ért vádak legalábbis elgondol-
 azonos a feltétel nélküli szabadsággal,  kodtatók. Így vélheti a könyvelővel interjút készítő por-
 a kubai kormány folytatja hosszú táv-   tál is, amely közölte: minden – az eredeti beszélgetésben
 ra szóló eddigi politikáját, miközben   elhangzott – állítást vállalnak, mert riportalanyuk külső
 tesz néhány PR-lépést”. w         nyomásra változtatott álláspontján. w
                                                        100705_hird_magyarhirlap 136x207_02v.indd 1                             7/6/10 4:08 PM
8    magyar hírlap  gazdaság        2010. július 10., hétvége                                              rovatvezető: Csákó attila, e-mail: Csako.attila@magyarhirlap.hu
  Nemzetközi péNz-               loNdoN Ftse                 FraNkFurt dax               párizs CaC                  New york dow joNes          18 óra


  és tőkepiaCok                 e 5134,86 (+29,41)              e 6057,11 (+21,45)             e 3550,65 (+12,40)              e 10 139,67 (+0,68)

 Budapest Bux                  máv-muNkavállalók               a rendszeres ellenőrzéseK miatt egyre KeveseBB iroda és utas Kerül BajBa
 f 22 593,71 (-60,50)

                                               Hazahozzák a csődbe
                        Cáfolt az államtitkár
                        A MÁV-nál lesznek átalakítások, de a
hétzárás eséssel                szakmai és társadalmi egyeztetése-
                        ket követően, s nincs tervbe véve több
Korrigálta a csütörtöki nagy emelkedést     száz vagy több ezer fős létszámleépítés
                                               ment Karya utasait
a Budapesti Értéktőzsde pénteken, rész-     – mondta tegnap Völner Pál, a szaktár-
vényindexe, a BUX 60,50 pontos, 0,27      ca infrastruktúráért felelős államtitkára.
százalékos csökkenéssel 22 593,71 pon-     Hozzátette: nem látott ilyen előterjesz-
ton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5     tést. Ezzel az államtitkár cáfolta a Nép-
milliárd forint volt, a vezető részvények    szabadság információját, mely szerint
közül a Richter és a Magyar Telekom nye-    két-négyezer MÁV-munkavállaló kerül-
reségben zárt az előző napi záráshoz ké-    het az utcára. (MH)              szaloNtay mihály
pest, az OTP és a Mol veszített értékéből.                          Csődbe ment a Karya Tours utazá-      országokban is előfordulnak. Lukács     is az utcára tegyenek, tehát minden-
Varjú Péter, az Erste Befektetési Zrt. üz-   magyar–orosz kapCsolatok           si iroda, ezért törölték a nyilvántar-   Balázs ugyanakkor emlékeztetett ar-     kit hazahoznak. Aki akar, maradhat,
letkötője a csütörtöki nap korrekciójának
nevezte a pénteki részvénykereskedést.
                        Fellegi a kormánybiztos            tásból. Vagyoni biztosítékuk fedezi
                                               utasaik hazahozatalát Törökország-
                                                                     ra: ha a hivatal túl alacsony árakról,
                                                                     vagy egyéb rendellenességekről kap
                                                                                           de csak a saját költségére és felelős-
                                                                                           ségére. A tervek szerint ma hajnalig
Emlékeztetett arra, hogy csütörtökön      Fellegi Tamás fejlesztési minisztert ne-   ból. Az idei első irodacsőd kárval-    jelzést, akkor ellenőrzi az adott utazá-   mindenkit útnak indítanak.
„világtól elrugaszkodó” emelkedés volt     vezte ki a kormányfő a magyar–orosz      lottjai közül a tervek szerint legké-   si irodát, s ha kell, megemeli a vagyo-     Ezen kívül még mintegy 1500 utast
a BÉT-en. Mérsékelten, de megmaradt a      gazdasági kapcsolatokért felelős kor-     sőbb ma hajnalig mindenkit útnak      ni biztosítéka összegét is. A rendsze-    érintő befizetett, de még el nem kez-
pozitív hangulat a nemzetközi piacokon,     mánybiztosnak. (MTI)             indíthatnak.                res ellenőrzések miatt javult az utasok   dett nyaralást is rendeznie kell a biz-
de a budapesti piacot ez nem tudta nye-                                                 biztonsága, mert míg öt éve az irodák-    tosítónak. A kárigényekről Horváth
reségben tartani. A végén „felrántották”    külkereskedelem                A Magyar Kereskedelmi Engedélyezé-     nak csak alig nyolc százaléka tartotta    Péter elmondta: nem kell mindent
az indexet, de ez technikai jellegű volt.
  Szatmári Tamás, a Raiffeisen Bank Zrt.
                        pozitív mérleg                si Hivatal (MKEH) visszavonta a Karya
                                               Tour Utazásszervező Kft. engedélyét, s
                                                                     be a szabályokat, addig ma már csak-
                                                                     nem ugyanennyi azok aránya, akik
                                                                                           személyesen bejelenteni, postán
                                                                                           ajánlva is feladhatják azokat. Ehhez
brókere szerint többé-kevésbé sikerült     Májusban 428,8 millió euró aktívummal     törölte az utazási vállalkozók hatósági  nem felelnek meg a feltételeknek.      az eredeti számlákat, befizetési bi-
megtartani az index értékét, annak elle-    zárt a külkereskedelmi termékforgalom     nyilvántartásából. Lukács Balázs a hi-     A csődbe ment Karya a QBE bizto-     zonylatokat és az irodánál kapott ösz-
nére, hogy csütörtökön kiugróan magas      az első becslés szerint, az első öt hónap-  vatal idegenforgalmi hatósági irodá-    sítónál kötötte vagyoni biztosítását,    szes eredeti dokumentációt, valamint
volt az emelkedés. A bróker megjegyez-     ban a pozitívum 2250,4 millió euró volt.   jának osztályvezetője lapunknak el-    317 millió forint összegben. Horváth     a szerződött bank számlaszámát és el-
te, hogy a Richter a napi csúcson zárt, és   Az előbbi 4,6 millió, utóbbi 848,6 millió   mondta, az utasok úgy védekezhetnek    Péter, a QBE értékesítési igazgató-     érhetőségét kell megadni.
jól teljesített a Magyar Telekom is. A Mol   euróval több az egy évvel korábbinál –    a hasonló esetek ellen, hogy az MKEH    ja lapunknak úgy nyilatkozott, hogy       A csőd okát firtató kérdésre a szak-
340 forinttal, 1,63 százalékkal 20 500     közölte a KSH. A kivitel májusban 5692,4   honlapján megnézik: a bejegyzett      Egyiptomban mintegy ötvenen ma-       ember egyelőre nem tudott pon-
forintra csökkent, 3,5 milliárd forintos    millió euró volt, ami 22,7 százalékkal több  utazási irodával akarnak-e szerző-     radtak, de minden ki van fizetve, te-    tos választ adni, mert ehhez sze-
forgalomban. Az OTP-részvények ára 28      a tavalyinál. A behozatal 24,9 százalékkal  dést kötni, s ha igen, mekkora vagyo-   hát a nyaralóknak nem kell idő előtt     rinte alaposabb vizsgálatra volna
forinttal, 0,54 százalékkal 5150 forintra    5263,6 millió euróra nőtt. (MTI)       ni biztosítéka van az utaztatójuknak.   hazatérniük. Más a helyzet a törökor-    szükség. A cég törökországi vállala-
esett, forgalmuk 10,7 milliárd forint volt.                          Ebből kártéríthetik ugyanis a biztosí-   szági csaknem ötszáz utassal. Itt a biz-   tának bedőlését azonban valószínű-
A Magyar Telekom árfolyama hat forint-     péNzügyi Felügyelet              tók az utasokat. A csődök lehetőségét   tosítót nem tájékoztatták arról, kinek    leg a túlvállalás, a vártnál gyengébb
tal, 0,88 százalékkal 685 forintra erő-
södött, forgalma 743 millió forint volt.
                        kinevezett alelnökök             teljesen kizárni nem lehet, azok a ná-
                                               lunk jóval gazdagabb nyugat-európai
                                                                     van az útja kifizetve. Nem kockáztat-
                                                                     ják meg azt, hogy a hét végén valakit
                                                                                           turistaforgalom, s a nyomottabb árak
                                                                                           okozhatták. w
A Richter-papírok árfolyama 650 fo-       Balogh Lászlót és Sáray Évát nevezte ki a
rinttal, 1,45 százalékkal 45 500 forintra    pénzügyi felügyelet alelnökévé hat évre
nőtt, forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.  Orbán Viktor. A kormányfő Szász Károly-
Az Egis 105 milliós forgalom mellett 350    nak, a felügyelet elnökének javaslatára    töBB millió forintnyi KórHázi számláK, teljesen lenullázott családi KasszáK

                                               Biztosítás nélkül ráfizethetünk
forinttal, 1,72 százalékkal 20 050 forintra   döntött a személyek mellett. (MTI)
gyengült. A kis- és közepes részvények
indexe, a BUMIX 1997,81 ponton fejez-      euromoNey – magyar BaNkok
te be kereskedést, ez 23,52 pontos, 1,16
százalékos csökkenés a csütörtöki zá-
                        az otp az élen                m. orBáN aNdrás
ráshoz viszonyítva. (MTI)            Az idén is az OTP-t választotta a legjobb   Már napi néhány száz forinttól köthe-     Az egészségügyi szolgáltatások      amellyel azokat a szolgáltatásokat le-
                        magyar banknak a londoni Euromoney      tő utasbiztosítás, a külföldre látogató  költségei kontinensenként és orszá-     het igénybe venni, amelyeket az adott
 A BUX alakulása                gazdasági magazin, amely évente állít-    magyarok közül mégis kevesen élnek     gonként is markánsan eltérhetnek       ország polgárai használhatnak. Ám
 (    . július .)              ja össze globális pénzintézeti rangsorát.   a lehetőséggel. Holott adott esetben    egymástól, s például az Egyesült Ál-     csak erre számítani a baj esetén fele-
                        A bank vezető pozíciója változatlanul     milliókra rúghat a külföldi kórházi    lamokban kiugróan magas lehet egy      lőtlenség. Ez ugyanis csak sürgősségi
                        „kikezdhetetlen”. (MTI)            kezelés számlája.             baleset után vagy betegség alatt a      betegellátásra és csupán korlátozott
                                                                     kórházi kezelés számlája. „Európá-      számú egészségügyi intézményben
                                               Bárkit bármikor érhet baleset       ban is ajánlott legalább tízmillió fo-    használható. Ráadásul az adott ország
                                               külföldön, legyen szó egynapos vagy    rintos biztosítási limitet választani,    törvényeinek megfelelően önrészt
                        növekvő igény                 többhetes útról. Honfitársaink kö-
                                               zül mégis csak minden harmadik köt
                                                                     míg az Egyesült Királyságban, a Be-
                                                                     nelux-államokban vagy Izraelben a
                                                                                           kérhetnek az ellátásért, míg az utas-
                                                                                           biztosítás esetében azt megtérítik.


  .     .    .    .     .
                        a szakszerű                  utasbiztosítást – mondta lapunknak
                                               Maják Viktor, az Union Biztosító kom-
                                                                     magasabb gyógyítási költségek miatt
                                                                     legalább húszmillió forintos limit-
                                                                                             Sokan elfeledkeznek arról, hogy
                                                                                           egy utazás során nem csak károsul-

                        iratkezelésre                 munikációs igazgatója. A szakem-
                                               ber úgy véli: már az egynapos utak-
                                                                     tel rendelkező, magasabb kategóriájú
                                                                     termékeket ajánlunk” – magyarázta
                                                                                           tak, károkozók is lehetünk. Ilyen
                                                                                           baleset lehet egy elütött kerékpáros
a magyar Nemzeti Bank hivatalos                                ra, például egy bécsi bevásárlóútra is   Maják Viktor. Horváth Péter európai     vagy egy hotelszobában hagyott pa-
deviza-középárfolyamai             Egyre nagyobb az érdeklődés a hazai      érdemes biztosítást kötni. Az utas-    példaként említette, hogy egy lá-      rázsló cigaretta, egy bedugva felej-
                        kis- és középvállalkozások körében is     biztosítások minden esetben tartal-    bunkba fúródott tüske eltávolítása      tett elektromos berendezés. „Ezért
               2010. július 9.  a professzionális dokumentumkeze-       maznak élet-, baleset-, betegség- és    harminc-negyven euróba kerülhet.       figyeljünk oda, hogy az utasbizto-
Angol font            335,89 f   lési szolgáltatások iránt. Az üzleti si-   poggyászbiztosítást.             Az unióban lehetőség van az        sításunk felelősségbiztosítást is tar-
Ausztrál dollár          193,22 f   ker miatt nagyon fontos, hogy a lé-       A szolgáltatásokhoz az adott bizto-   európai egészségbiztosítási kártya      talmazzon” – hívta fel a figyelmet
Cseh korona            11,04 f   nyeges dokumentumokhoz gyorsan        sítók a megkötött változattól függően   (korábban E–111) használatára is,      Maják Viktor. w
Dán korona             37,59 f   és megbízható módon hozzá lehes-       más-más kockázati limitet vállalnak,
Euró               280,21 f   sen férni, mégis sok vállalatnak a fi-    s ennek megfelelően térítik meg az
Horvát kuna            38,98 f   zikai és az elektronikus iratok archi-    orvosi és egyéb költségeket. Horváth
Japán jen (100)          249,97 f   válása és elérése is problémát jelent.    Péter, a QBE Atlasz Biztosító Zrt. érté-
Kanadai dollár          211,55 f   Az iratkezelésben a két, talán legfon-    kesítési igazgatója kiemelte: „Az alap-
Lengyel zloty           68,78 f   tosabb tényező: az elérés és a költség.    szolgáltatások akár már háromszáz
Román lej             66,11 f   Szakonyi András, a világ legnagyobb      forinttól elérhetők, a középkategória
Svájci frank           209,17 f   irat- és adatkezelő nagyvállalatá-      napidíja ötszáz-hétszáz forint, míg a
Svéd korona            29,48 f   nak kelet-közép-európai társasága,      felsőkategóriában 750-1000 forint a
USA-dollár            221,07 f   az Iron Mountain Central Europe re-      tarifa naponta.” Horváth azt javasolja,
                        gionális ügyvezető igazgatója szerint     az utazásnak megfelelően biztosítsuk
                        a gazdasági válság nagy lökést adott     magunkat. „Egy két- vagy háromhe-
HIRDETÉS
                        ezen üzletágnak, hiszen jelen hely-      tes egyesült államokbeli nyaraláshoz
 a magyar hírlapot               zetben, amikor a vállalkozásoknál a      nem célszerű olcsóbb biztosítást köt-
                        költségcsökkentés került előtérbe a      ni, mert a többszöri reptéri átszállás
 reNdszereseN szemlézi:             növekedéssel szemben, a vállalat- és     során a poggyász könnyen elveszhet,
 imedia kFt.                  cégvezetők többsége belátta, ma már      s egy fapados szolgáltatásban nincs
                        a dokumentummenedzsment egy          benne a poggyászbiztosítás” – emel-
 www.imedia.hu                 külön szakma.             x   te ki a szakember.             Egy baleset vagy kár egy New York-i utat is pillanatok alatt tönkretehet     Fotó: mh
www.magyarhirlap.hu                                                                  2010. július 10., hétvége  gazdaság       magyar hírlap  9


 new york nasdaq               tokió nikkei               hongkong hang seng             budapest euró                  budapest dollár
 e 2179,73 (+4,33)              e 9585,32 (+49,58)            e 20 378,66 (+328,10)           f 280,21                    f 221,07

 pintér balázs–szalontay mihály
 Az energiaellátás elvesztette köz­       – A megújuló források mennyire
 szolgáltatási jellegét, viszont olyan    terjedhetnek el?
 környezetet szült, amely mellett a       – Ez nem jelenti azt, hogy a követ-
 hazai gazdaságnak esélye sem maradt     kező években nem nyerhetnek te-
 a kilábalásra a válságból – hangsú­     ret a megújuló források a villamos-
 lyozta lapunknak adott interjújában     energia-termelésben. De a legkisebb
 Bencsik János, a Nemzetgazdasági      költség alapelvének betartásához fel
 Minisztérium energiaügyi és otthon­     kell épülnie egy hazai gyártókapaci-
 teremtési államtitkára. Az építésügy­    tásnak is, amely képes nagy meny-
 höz kapcsolódó oktatásban rendbe      nyiségben jó minőségű és egyre csök-
 teszik a szakképzési rendszert, a szél­   kenő árú berendezések előállítására.
 hámos vállalkozókat pedig egy életre    A megújulóknak a szigetszerű fel-
 kizárnák a piacról.             használásban, vagyis ott, ahol nincs
                       energiahálózat, és a kiépítés költsége
 – Az előző kormány készített        igen tetemes lenne, jelentős szerepük
 egy energetikai stratégiát, ame­      lesz. A tanyavidékeken, mezőgaz-
 lyet azonban a szakma elhibá­        dasági térségekben olyan pályázato-
 zottnak tartott. Melyek voltak a fő     kat kell indítani, amelyek lehetőséget
 hiányosságai?                biztosítanak a szélkerekek, napkol-
  – Egyrészt csak a hagyományos      lektorok és napelemek kombinációi-
 energiahordozókra igyekezett felépí-    nak alkalmazására.
 teni az ország jövőbeni energiaellá-      – Mekkora megtakarítás érhető el
 tását, másrészt nem teremtette meg     a gázfelhasználásban ezen a téren?
 a végrehajtáshoz szükséges feltétel-      – Ez elsősorban a hatékonyság ja-
 rendszert. Márpedig világos, átlátha-    vításától függ, de ellátásbiztonsági
 tó iparági szabályozás nélkül nem le-    szempontból sem lehet sokáig ha-
 het stratégiát végrehajtani.        logatni az elöregedett erőműpark
  – Milyen következményekkel járt     megújítását.
 ez a hibás alapállás?             – A közlekedésben milyen irány­    Bencsik János: A szociálisan rászorulóknak az állam és az önkormányzatok közös felelősségével felállított lakbértámogatási
  – Az energiaellátás Magyarorszá-     váltás várható?              rendszert kell majd hosszabb távon működtetni fotó: horváth péter gyula
                                            mégis van kiút az
 gon elvesztette közszolgáltatási jel-     – Az energiatakarékos és környe-
 legét. Egyrészt a jelenleg érvényben    zetbarát megoldásoké a jövő, ami
 lévő stratégia nem garantálja az or-    azt jelenti, hogy a közösségi közle-
 szág biztonságos ellátását. Másrészt    kedésben a kötött pályás fejlesztése-
 nem veszi figyelembe a legkisebb      ket részesítjük előnyben. Ezeket kell
 költség elvének érvényesülését. Har-    összehangolni majd a még szintén ki-
 madsorban nincs tekintettel a termé-    dolgozásra váró közlekedési straté-
                                            energiacsapdából
 szeti környezet fenntarthatóságára.     giában a közúti és vízi lehetőségekkel.
 A jelenlegi energiaárak mellett esély    Ez a feladat sem megkerülhető, mert
 nincs arra, hogy talpra álljon a ma-    az ország teljes energiafelhasználásá-
 gyar gazdaság. És arra sem, hogy ér-    nak immáron csaknem harminc szá-
 zékelhető mértékben csökkenjen a      zalékát ez a szektor igényli.
 lakosság energiaszegénysége.          – Milyen változások várhatók a
  – Milyen mértékű az energia­       fűtési célú fogyasztásban?
 szegénység?                  – Ez a legnagyobb szelet, hiszen
  – A lakosság csaknem kétharma-      a fűtési célú felhasználás az összes   a szélhámos vállalkozókat egy életre kizárná az építőiparból a kormány
 da napi küzdelmet folytat a közüze-     csaknem negyven százalékát teszi ki.
 mi költségek, köztük az energia-      Ez az a terület, amelyen gyökeres, ra-
 számlák kifizetésével, és a saját fizikai  dikális változás következhet be két    teremthetünk a hazai kis- és közép-      – Rövid távon a lakás-takarék-        tás miatt kiteljesíteni, s nem volt már
 erőforrásai megújítására sem képes.     évtized alatt. Itt lehet jelentős mér-  vállalkozóknak. Emellett célirányos    pénztári törvény módosításával lá-       lehetőség mögé tenni azt a lakbér-tá-
 Márpedig egy fizikailag és mentáli-     tékben oldani az ország gázfüggősé-    támogatással felépíthető egy új hát-    tunk lehetőséget az előrelépésre.        mogatási rendszert, amely fenntart-
 san elfáradt közösség nem képes a jó    gét. Ha sikerül egy mély beavatkozá-   téripar is az építőanyag- és épületgé-   A mostani 25 százalékos tőkekihelye-      hatóvá és továbbfejleszthetővé tet-
 teljesítményre, ami viszont vissza-     sú épületrekonstrukciós programot     pészeti ellátásban.            zési limit jelentős, 75 százalékra törté-    te volna a rendszert. A szociálisan
 hat a nemzetgazdaság egészére. Nem     megvalósítanunk, akkor akár het-       – Az építőiparban drámai mun­      nő megemelésére teszünk javaslatot.       rászorulók esetében az állam és az
 véletlen, hogy az Országgyűlés el-     ven-nyolcvan százalékos is lehet az    kanélküliség alakult ki, szakképzett    A felszabaduló forrásokból mint-        önkormányzatok közös felelőssé-
 ső határozatai között volt az, amely    energiamegtakarítás, ami 35 száza-    munkaerőből viszont egyre nagyobb     egy 250-300 milliárd forint kerülhet      gével felállított lakbér-támogatá-
 felhatalmazta a Nemzeti Fejlesztési     lékos gázigénycsökkenést hozhat. Ez    a hiány.                  be nagyon gyorsan a lakásfinanszí-       si rendszert kell majd hosszabb távon
 Minisztériumot arra, hogy dolgozza     ugyanakkor az a terület, amelyen az     – Az építésgazdaság három év alatt   rozási piacra, amely átmeneti se-        működtetni.
 ki a hatósági árképzés új rendszerét,    energiahatékonysági beavatkozások     ötvenezer legális munkahelyet ve-     gítséget tud nyújtani. Hosszú távon         – Mikor léphet életbe az otthon­
 és kezdjen erről azonnali tárgyalá-     mellett a legnagyobb lehetőség nyí-    szített. Ez átmenetileg elősegítette    az előtakarékosságra kell helyezni a      teremtési program?
 sokat a többségében multinacionális     lik a megújuló források bevetésére is.  a szakképzett munkavállalók érvé-     hangsúlyt, amelyet költségvetési tá-        – Ősszel a kormány elé visszük a
 cégek kezében lévő szolgáltatókkal.     Magyarország ugyanis biomassza és     nyesülését, de két-három éven be-     mogatással egészítünk ki.            tervezetet, hogy a következő évtől fo-
 Ezek a tárgyalások várhatóan az őszre    geotermália vonatkozásában kiváló     lül óriási hiány lesz. Rendbe kell ten-                          kozatosan beindulhassanak a prog-
 befejeződnek, s akkorra ki is alakul az   adottságokkal rendelkezik.        ni a szakképzési rendszert, hogy jól                            ram első elemei. A bérlakás-építé-
                                                              ”
 árképzés új rendszere.             – Egy épületrekonstrukciós prog­    felkészült magyar munkaerő jusson                             si program érzékelhető indulása 2012
  – Melyek lesznek a legfontosabb     ramhoz tudnunk kellene, hogy a há­    lehetőséghez.                                       elejétől várható.
 elemei annak az új energiastraté­      zak milyen állapotban vannak. Je­      – A kisvállalkozások életét jelen­                             – A bajba jutott hitelesek megse­
 giának, amely az új kormány szán­      lenleg fogalmunk sincs erről.       leg a lánctartozás, a fizetési határ­                           gítését valóban képes lesz a nemzeti
 dékai szerint ez év végére végleges      – Egy olyan épületkataszterre van   idők kitolódása nehezíti. Ha bein­                             eszközkezelő társaság megoldani?
 formát ölt?                 szükség, amely mind a magán-, mind    dulnak az említett programok, akkor                              – A bankok hitelezési képessé-
  – Háromosztatú a hazai energiael-    a középületeket is magába foglalja.    sem várható ezek eltűnése egyik               energeti-
                                                                 A multinacionális energeti-           ge akkor növekszik, ha a kockáza-
 látás, három fő területre kell összpon-   Ezért teszünk javaslatot arra, hogy az  napról a másikra. Mit kívánnak ten­              várha-
                                                                 kai szolgáltatókkal várha-           tos portfóliójuk mértéke csökken. Ezt
 tosítanunk. Az első a biztonságos és    uniós források átcsoportosítása révén   ni a helyzet orvoslására?
 elérhető villamosenergia-termelés és    a magyar mérnöktársadalom hozzá-       – Jogfenntartó biztosítékokat kell
                                                                 tóan az őszre befejeződnek           tárgyalásos úton, diszkont értéken
                                                                                         számolva ki kell a rendszerből ven-
 -elosztás. A 2030-ig terjedő időszak-    láthasson az állami és önkormány-     beépíteni a polgári törvénykönyv-     a tárgyalások, s kialakul            ni, amely az eszközkezelőhöz kerül-
 ban csodák nem várhatók, miután a      zati intézmények fölméréséhez s az    be, a jogtalan vállalkozói tevékeny-    az árképzés új rendszere.            het. Az eszközkezelő első lépésben,
 megújuló energiaforrások ezen a te-     általuk szükségesnek ítélt műsza-     séget pedig a büntető törvénykönyv                             személyre szabottan a hitelképesség
 rületen csak kiegészítő jelleggel hasz-   ki megoldások megtervezéséhez. Az     szigorításával sokkal keményebben                             helyreállítását szolgáló javaslatokat
 nálhatók, ezért megkerülhetetlen a     állami költségvetést ugyanis jelen-    kell szankcionálni. El kell érni, hogy                           tesz. Ha ez nem hoz eredményt, ak-
 hazai gázbázisú erőművek hatékony-     tősen megterheli a jelenleg is folyó   azok a vállalkozók, akik már több al-   – Az elmúlt években bebizonyoso­        kor a bedőlt hitelesek otthonai költ-
 ságának növelése és a paksi atomerő-    energiapazarlás. Ha az állam komo-    kalommal is csalárd módon jártak      dott, hogy hitelek felvételével nem       ségelvű bérlakásokká válhatnak. Ha
 mű kifutó kapacitásának kiváltása.     lyan gondolja az energiatakarékos-    el, megkárosították megrendelőiket     tud mindenki lakáshoz jutni. Az ott­      viszont a család költségvetése teljesen
  – Ez az atomerőművi rész­        ságot, akkor azt magán kell kezdenie,   vagy üzleti partnereiket, ne térhesse-   honteremtésnek része lesz a szin­        összeomlott, szociális segítségről is
 arány bővítését jelenti az energia­     és példát kell mutatnia. A középüle-   nek vissza a piacra.            tén régóta tervezett bérlakás­építé­      gondoskodni kell. A mostani, tartha-
 felhasználásban?              teinknél csaknem ötvenszázalékos       – A Fidesz azt hangsúlyozta, hogy    si program is?                 tatlan helyzet megnyugtató rendezé-
  – Az atomerőmű kiöregedő blokk-     energiamegtakarítást lehet elérni.    egy új otthonteremtési program le­      – Óriási szükség van erre. A Szé-      sére és újrateremtődésének megaka-
 jai helyett újakat kell építeni, de Paks  Miközben tehát csökkentjük az ener-    het a gazdaság beindításának egyik     chenyi-terv keretében induló bér-        dályozására – a Pénzügyi Szervezetek
 részesedése hosszú távon jelentős      giaszámlát és a függőséget, bizton-    motorja. Ennek milyen főbb elemei     lakás-építési program előremutató        Állami Felügyelete együttműködésére
 mértékben nem változik.           ságosabbá téve az ellátást, munkát is   lesznek?                  volt, de nem sikerült a kormányvál-       is számítva – egyaránt törekszünk. w
10   magyar hírlap  a vidék magyarországa                  2010. július 10., hétvége                                            www.magyarhirlap.hu
                                                                  megrendelésre értékesítettek állami földeket
                                                                  vége a földlenyúlásoknak
                                                                  Botrányterület lett az elmúlt nyolc    kötelezettségével együtt. Ahogy azt
                                                                  évben a birtokpolitika a Fidesz sze-   lapunkban megírtuk: a javaslat cél-
                                                                  rint. A terület gyors és hatékony ke-   ja a családi gazdaságok kialakításá-
                                                                  zelésre szorul. „Az előző ciklusban    nak elősegítése, az agrárvállalkozók
                                                                  folyamatos botrányok kísérték az ál-   földhöz jutásának támogatása, illet-
                                                                  lami földügyeket. Politikai megren-    ve a föld- és haszonbérleti árak be-
                                                                  delésre nagyobb területekben, ér-     folyásolása. „A fő cél, hogy védelem
                                                                  tékesítési egységekben több ezer     alá kerüljön a magyar föld” – mond-
                                                                  hektárnyi, több milliárd forint értékű  ta a politikus. Ismertette: a javaslat
                                                                  földet adott el először a földalapkeze-  szerint állami földet bérelhetnek, és
                                                                  lő, majd a vagyonkezelő. Ezzel kivon-   azon gazdálkodhatnak olyan csalá-
                                                                  ták a parlament hatásköréből az álla-   dok, amelyek vidéken telepednek le,
                                                                  mi földek használata és értékesítése   mezőgazdasági tevékenységet foly-
                                                                  körüli teendőket” – mondta Győrffy    tatnak, s kötelezettséget fogadnak el
                                                                  Balázs fideszes parlamenti képviselő.   a gyermekvállalásra. Szerinte a nem-
                                                                  Kiemelte: az Orbán-kormány ezért     zeti földalapban lévő területeket zá-
                                                                  is nyújtotta be a nemzeti földalap-    portározók létesítésére is használ-
                                                                  ról szóló javaslatot, a teendők vissza-  ni kellene. Hangsúlyozta: tételes és
                                                                  kerülnének az Országgyűlés hatás-     nyilvános leltár készül az állami föl-
                                                                  körébe a szakminiszter beszámolási    dekről.              szsz
A tűzzel játszanak a gazdák, ha nem értesítik a tűzoltóságot az avar-, nád- és növényihulladék-égetés helyéről     fotó: mti
Papírmunka veszi el                                                        Bezár az aBlaktörlőgyár, mégis lesz munkahely
                                                                  megmentett veszprémi állások

az időt a gazdáktól
                                                                  füssy angéla
                                                                  Háromévi működés után bezár-         Az indiai vállalatnak két autóal-
                                                                  ja veszprémi gyárát az indiai Ashok    katrészeket előállító üzeme van a
                                                                  Piramal Grouphoz tartozó PMP s   ,   térségben. Egy Prágában, egy pe-
                                                                  csehországi gyárába költözik. Úgy     dig Veszprémben. Debreczenyi János
                                                                  tudjuk, az anyavállalat azért dön-    polgármestertől megtudtuk, régóta
szarvas szilveszter                                                        tött így, mert további elképzeléseihez  folytak a tárgyalások a korábbi indiai
Változtak az aratáskori tűzvédel-     a gépek igénybevétele. Éppen ezért is    ladék eltávolítását a gépekről, s fontos  nem találtak megfelelő ipari terü-    nagykövettel, aki támogatta a ma-
mi és a betakarítással, géphasználat-   fontos, hogy a berendezések tűzvé-     a földelő lánc megléte is. Az akkumu-    letet, valamint az újabb Suzuki mo-    gyar érdekeket, korábban ugyanis
tal, illetve kazalrakással kapcsola-    delme minden pillanatban megfelelő     látorok borítását is meg kell vizsgál-   dellekhez már nem ők szállítják az    még arról volt szó, hogy a prágai gyár
tos előírások. A korábbi csapadékos    legyen. A módosult országos tűzvé-     ni, hogy esetleges szikraképződés ne    alkatrészeket.              fog bezárni, s a veszprémi veszi át an-
időjárás, az ár- és belvíz miatt a gaz-  delmi szabályzat szerint például kö-    okozhasson tüzet, s meg kell szüntet-                         nak kapacitását. Időközben új indiai
dáknak sok helyen rohammunkában      telező tűzvédelmi szemlét tartani a     ni a különféle hidraulikai elemeknél    Nyolcvanhat embert érint, hogy há-    nagykövetet neveztek ki, és az Ashok
kellene elvégezniük a tennivalókat a    betakarításban részt vevő gépek ke-     az olajszivárgást. A földeken, mun-     romévi működés után bezárja veszp-    Piramal Grouphoz tartozó PMP szán-
földeken, hogy mentsék a menthetőt,    zelőinek, ezt előre be kell jelenteni az  ka közben is van teendőjük a gépke-     rémi gyárát az indiai Ashok Piramal    déka is megváltozott. Néhány nap-
miközben bejelentési kötelezettségei-   adott önkormányzati tűzoltóságnál,     zelőknek. Elsődleges szabály, hogy                  .
                                                                  Grouphoz tartozó PMP Az alkalma-     ja vált világossá, hogy a veszprémi
knek is eleget kellene tenniük. Szá-    s az sem mindegy, milyen távolságra     a tartalék üzemanyagot, kenőanya-      zottakat csoportos leépítéssel kül-    gyártósorokra lakatot tesznek, és el-
mos teendőjük akad, ha meg akarnak     rakják egymástól vagy az úttól, épü-    got a gépektől, a kazlaktól, a gabo-    dik el. Veszprém polgármesterének     küldik a nyolcvanhat dolgozót. Az
felelni a szabályoknak.          letektől a szalmakazlakat” – állítja a   natáblától legalább húsz méterre      közbenjárására viszont máris van     egykori Bakony Művek területén mű-
                      Magyar Agrárkamara.             kell elhelyezni, növénymentes he-      új munkahelyük. A Win-Pres Kft.      ködő Win-Pres Kft. tulajdonos-igaz-
Javában zajlik az országban az ara-      Az erő- és munkagépeket megha-      lyen. A gépek olyan karbantartása,     ugyanis nemcsak az ablaktörlő-gyár-    gatója azonban segítő kezet nyújtott.
tás, amely – ahogy lapunkban megír-    tározott számú és fajtájú, a gép mé-    javítása, amelyhez nyílt láng hasz-     tási technológiát veszi át, hanem vár-    A Bakony Ablaktörlő-rendszerek
tuk – csalódást okoz a termelőknek az   retétől függően egy-vagy két darab     nálata szükséges, vagy olaj-, üzem-     hatóan a megszűnő cég hetven alkal-    Kft.-t 2006-ban hozta létre az azóta
utóbbi évek egyik legalacsonyabb ter-   porral oltó készülékkel kell ellát-     anyag-elfolyással járhat együtt tilos a   mazottját is.               felszámolt Bakony Művek Autóal-
mésmennyisége miatt. Az idei drámai    ni. Emellett a gépek műszaki álla-     gabonatáblán” – figyelmeztet az ag-                          katrész-gyártó Zrt.-t. Kezdetben 150
                                                              ”
időjárás, az ár- és belvizek, a viharok  potát is vizsgálni kell, így például a   rárkamara. Munkaszünet idején pe-                           szakmunkást foglalkoztattak, és évi
számos termelő egész éves munká-      kipufogóvezetéket, a szikrafogót.      dig a kalászos terménytől, táblától,                         nettó egymilliárd forintos bevételt
ját tették teljesen tönkre. Az ország     Az aratás megkezdése előtt nyolc     tárolótól, kaszálótól legalább tizenöt                        termeltek, főként a Suzuki beszállí-
számos régiójában az aratást is meg-    nappal értesíteni kell az illetékes ön-   méterre kell a gépeket leállítani.                          tójaként. Később kiderült, jelentő-
határozta az időjárás, a betakarítást   kormányzat hivatásos tűzoltóságát,       Az aratást követő időszak tűzvé-                          sek a veszteségeik, ezért az üzemet
rohammunkában, menteni a ment-       s a munka megkezdése előtt napon-      delmére vonatkozik, hogy Magyar-                           eladták az ablaktörlőket, generáto-
hetőt elven végzik a gazdálkodók.     ta szemlét kell tartani. Erről jegy-    országon évek óta jogszabály tiltja a                         rokat, önindítókat és olajszenzoro-
  Mindeközben változtak az aratás-    zőkönyvet kell készíteni, egy aláírt    tarlóégetést, aki pedig ez ellen vét,
                                                                  Néhány napja vált világos-        kat gyártó indiai székhelyű PMP-
sal, tűzvédelemmel, géphasználat-     példányt az adott járművön kell elhe-    az szabálysértést követ el. Az avar-,    sá, hogy a veszprémi gyár-        nek. Csakhogy az Ashok Piramal
tal, illetve kazalrakással kapcsolatos   lyezni, egy másikat a tűzoltóságnak     nád- és növényihulladék-égetés he-     tósorokra lakatot tesznek,        Grouphoz tartozó cég Csehországban
előírások – hívja fel a figyelmet a Ma-  kell megküldeni.              lyéről, idejéről az égetés előtt hu-                         is bevásárolt. Ott a prágai Palt vette
gyar Agrárkamara. „A rohammunka        „Mindennap el kell végezni a mun-    szonnégy órával értesíteni kell a tűz-   és elküldik a nyolcvanhat         meg. Ide költöztetik át a veszprémi
miatt óriási az emberek leterheltsége,   ka közben felgyülemlett, éghető hul-    oltóságot. w                dolgozót.                 kapacitásukat. w


HIRDETÉS
                                                                                 &VITA
rovatvezető: várkonyi balázs, e-mail: varkonyi.balazs@magyarhirlaP.hu                                                         magyar hírlaP, 2010. július 10., hétvége  11


                                           VÉLEMÉNY                                     a hír szent, a vélemény szabad
 Függetlenség és gravitáció
                        1956-ra teszi a nemzeti függetlenség   netszerű a dokumentumban olvasha-       Ezt a másságot nem volt szabad tole-    latkozat karikírozásán fáradozik. Pro-
                        eszméjének kialakulását, megerősö-    tó „lehetőség és elvárás” szókapcsolat     rálni. A hazai balliberális politika egé-  vokálnak. Merthogy a nyilatkozatot
                        dését. Mintha megfeledkeztek volna    is, amely a polgári lét alapvető funda-    szen odáig ment, hogy önhatalmú-      is provokációnak tekintik. Jó helyen
                        arról, hogy volt azért egy 1848–49-es   mentumára utal.                lag diszkriminálni kezdett bizonyos     járnak, mert az is. Nekik az! Egy frics-
                        szabadságharc is, amelyben nemcsak      A Fidesz meghatározása szerint a      nemzeteket. Nem támogatta pél-       ka, amelyből azt a következtetést kell
                        a függetlenség gondolatát fogalmazta   nyilatkozat egy új, jelentőségét te-      dául a horvátok EU-felvételét, mert     levonniuk, hogy elindultunk azon az
 sinkovics ferenc                meg ez a nép, de akkor alakult ki mo-   kintve történelmi korszak megnyitá-      ez a nép ijesztő módon szállt szem-     úton, amelynek során nemcsak na-
 főmunkatárs                  dern magyarságtudata is. Persze il-    sára szólít. Ez a célja, ez a feladata. És a  be mindazzal, amit a globalizmus el-    gyok merünk lenni, de magyarok is.
                        lik valami jót is mondani, például ar-  párt szerint azért kell kifüggeszteni a    vár egyébként egy kelet-európai or-      Különben másként nem is lehet ér-
 Vajon hogy áll most a forint? Nyilván     ról az elegáns megoldásról, amelynek   legfontosabb közintézményekben ezt       szágtól. Először is fegyverhez nyúlt,    telmezni a kifüggesztésre tett orbáni
 rosszul. S biztosan jön majd egy bal-     jegyében bekerült az „együttműkö-     a pár mondatot, hogy mindig is emlé-      amikor saját szabadságáról, életé-     utasítást, mint fontos gesztusként.
 oldali közgazdász, aki elmagyarázza,      dés” szó a nyilatkozat nevébe. Ez azt   keztessen erre a célra és feladatra. Rö-    ről, önvédelméről volt szó. Másod-     Senki sem gondolja, hogy a közhiva-
 hogy mindez most éppen az Orbán-        jelenti, hogy a dokumentum alkotói    högni persze lehet. Mint ahogy sokan      szor pedig olyan politikai és gazdasági   talok szakemberei naponta átfutják
 féle A nemzeti együttműködés nyilat-      elfogadják a magyar társadalom et-    röhögnek is ezen az egészen. Nemcsak      korszakokat, pontosabban folyama-      majd a szöveget, de annak bizony üze-
 kozatának köszönhető.             nikai és kulturális fragmentáltságát,   azért, mert iskolás dolognak tartják      tokat produkál, amelyekben a balol-     nete van, hogy ott függ – emlékezte-
  Ami azt illeti, valóban szokat-       de a részek, rétegek, csoportok kö-    a dokumentumot, a kifüggesztését        dali és jobboldali kormányok egymás-    tőként! Magyarországon élni már egy
 lan Magyarországon, hogy valaki a       zös munkáját és akaratát követelik. Ha  pedig óvodásnak, de a társadalom        tól veszik át a stafétabotot a horvát    óvodásnak is komoly élettapasztalatot
 nagy nyilvánosság előtt hazaszere-       már követelés, nemcsak szép, de üze-   egy része úgy tartja, idejétmúlt ez az     társadalom számára valóban fontos      jelent, mégis sokak számára megdöb-
 tetre buzdítson, s mindezt az Ország-                          egész. Sőt, ami még nagyobb baj, nem      kezdeményezésekben.             bentő volt az a nyilatkozat, amellyel
                    ”
 gyűléssel is elfogadtassa. Nem ezért                           piackonform. Hogy léteznek gesztu-        És a lengyelek? Nem csak a proliból   például a bírák – pontosabban az OIT
 buzgólkodtak ugyanis Trianonban a                            sok, amelyekre minden időben szük-       lett szocialista politikus kultúrálat-   – utasították vissza a kifüggesztést.
 győztesek, ideértve azokat a köny-                            sége van egy nemzetnek? Hát ez az, ki     lansága miatt történhetett meg, hogy    Mondván, ez független testület. No
 nyűvérű hölgyeket is, akik a román                            beszél itt már nemzetről?! Hiszen ott     Gyurcsány Ferenc nem volt hajlan-      de mitől függetleníti magát a magyar
 királyné vezetésével érkeztek annak                           már nemcsak a konformitással van        dó tárgyalni a Magyarországra érkező    OIT? A magyar nemzettől?! És akkor
 idején Versailles-ba, hogy még ola-                           baj, hanem egyenesen a piacellenes-      lengyel elnökkel, Lech Kaczynskival…    hová köti őt identitása? A Holdhoz?
 jozottabbá tegyék a „békeszerződés”                           séggel! Márpedig az élet meghatá-       Ez a pofon a lengyel nemzettudatnak      Igaz, még ez a jobbik eset… w
 megalkotását, különösen az Erdélyről
                        Hogy léteznek gesztusok,         rozója a piac, azaz a kereskedés lett.     szólt. Pofon?! Egérharapás!
 szóló döntést.                 amelyekre minden időben          Méghozzá globális értelemben! Eddig        Gyurcsány és Lendvai most a nyi-     sinkovics.ferenc@magyarhirlap.hu
  Egyébként nem hibátlan a nyilatko-               nemzet-
                        szüksége van egy nemzet-         ez folyt a csapból is.
 zat. Azaz vannak részletei, amelyekkel                           Az, hogy másként is meg lehet kö-
 éppenséggel vitatkozni lehet. Látszik     nek? Hát ez az, ki beszél itt       zelíteni a dolgokat, fel sem vetődött.
 például, hogy Orbán Viktor és a Fidesz     már nemzetről?!              Pontosabban: fel sem vetődhetett.
 Újraélesztés
                        be lövető őszödi böszme demokráciát    pártszövetséget. A régi rendszer mű-
                        követel! Megint itt a kommunizmus     ködtetőiből csak maréknyi került        Hitvita                                   jókó csaba rajza
                        csodafegyvere, az amúgy is elégedet-   – mementóként – a parlamentbe. Ki-
                        len és – általuk – kifosztott emberek   mondhatjuk: az ő szavazóikon kívül

                                                                     Sarkosan fogalmazv�
                        egymásnak ugrasztása.           mindenki más, azaz a választók leg-
 csizmadia lászló                 A kormány takarítja az itt hagyott   alább négyötöde döntött az eddigi                                                   752
 a CÖF alapítója                szemetet. Eutanázia helyett új rend-   rendszer eltávolítása és egy újnak az
                        szert ígér – hisz a választásokon al-   alapozása mellett.
 Magyarországot volt vezetői csak-       kotmányozó többségű felhatalmazást      A felelős kormányerő mögött a mi
 nem magatehetetlen állapotba taszí-      kapott az emberektől. Ez testet öltött  civil feladatunk a támogató összefo-      szentmihályi szabó Péter
 tották. Az erkölcsi és gazdasági zül-     a társadalmi szerződésben. Az újra-    gás, tetteink összehangolása. Egyre       Az egész nyomorúságos, elfuserált „rendszerváltás” nagyon hasonlít a magyar tör-
 lesztés eredménye egy fizikailag és      élesztést követően jöhet a jól megter-  több hiteles ember közéletbe kapcso-      ténelemből jól ismert különböző kiegyezésekre az éppen létező erőközpontok kö-
 lelkileg beteg társadalom. Burjánzik      vezett terápia, és végül a gyógyult, új  lásával olyan politikai erővé kell vál-     zött: egyik sem törekedett sem igazságosságra, sem igazságtételre, vállalta a foly-
 a korrupció és a bürokrácia, a szak-      köztársaság reális jövőképe áll majd   nunk, amelyre bizton támaszkodhat        tonosságot az előző renddel. Mindez a Biszku-ügyről jutott eszembe, no meg arról
 tudás és a tisztességes munka elvesz-     előttünk. Magyarország civil polgá-    a miniszterelnök. Társadalmi moz-        a friss alkotmánymódosításról, amely a véleménynyilvánítás szabadsága mellett
 tette presztízsét. A gazdaság épp-       rainak most az a feladatuk, hogy fel-   galmainknak akkor van létjogosult-       megemlíti a szólásszabadságot is. Biszkuval kapcsolatban most meglehetősen gro-
 hogy lélegzik. Az európai közösségtől     vegyék a kormány munkatempóját.      ságuk, ha azok az igazságos, a polgá-      teszk vita folyik, vajon a Kádár-kor rettegett belügyminisztere közszereplőnek te-
 várt jóléthez vezető úton sorra esnek     Unalmas parlamenti szócsaták hall-    rok tevőleges részvételére alapozott,      kinthető-e, vannak-e személyiségi jogai, és főleg bíróság elé állítható-e vissza-
 el a kis- és középvállalkozások, a de-     gatására nincs időnk. Gyors dönté-    egészséges Magyarország szolgálatá-       menőleg olyan bűnökért, amelyek az elkövetés pillanatában „törvényesek” voltak.
 vizahiteles családok. Bezár a patika, a    sekre és következetes végrehajtásra    ban állnak.                   Érdekes módon a nácik esetében egy pillanatra sem merültek és merülnek fel ilyen
 vegyesbolt, az iskola, a posta, az utas    van szükség.                 Ezt a meggyötört országot az el-       aggályok. Nem vagyunk egyedül ezen a téren, hiszen tudomásom szerint egyet-
 hiába várja a szárnyvonalon a leállított     Az új rendszerhez erős alapok kel-   múlt húsz évben az éles ellentétek jel-     len szovjet tömeggyilkost sem végeztek ki vagy csuktak le, pedig voltak szép szám-
 vonatot. A kistermelő már nem vet       lenek. A polgárok bevonásával, szak-   lemezték, ami nagyban hozzájárult a       mal: a diszkrét hallgatás elismeri, hogy bár sok ezren voltak, de alapjában véve „jót
 magot, nem nevel csirkét, malacot.       mai alapokon készüljön el az új, de az  jelenlegi súlyos állapothoz. A terápia     akartak”, vagy felsőbb parancsot teljesítettek. A Biszku-ügyben csak egyetlen vé-
 A baj nem jár egyedül – jött az árvíz és    ezeregyszáz éves magyar államiság     a jövőben csakis a nemzeti együtt-       leményt idézek (Révész Sándor, Népszabadság): „Egy biztos: az ügy szempontjá-
 a sohasem látott, pusztító viharok.      minden értékét megőrző alkotmány.     működésen alapulhat. A bukott          ból mindegy, hogy Biszku kezéhez mennyi vér tapad, mennyi a nyugdíja, s hogy he-
  Az új kormány ebben a helyzet-       Közben a nemzeti együttműködés      balliberálisok, mielőtt a letűnt poli-     lyes lenne-e a megtorlásért felelős politikai vezetők felelősségre vonása, vagy nem.
 ben nem tehetett mást, mint sziréná-      kormánya váltsa valóra választási     tikusok panoptikumába kerülnének,        Azoktól a személyiségi jogoktól, amelyekről itt szó van, csak egyetemlegesen lehet
 zó rohamkocsiba ülve megkezdte az       ígéreteit. Ezt a munkát mi, civilek ja-  még ordítoznak egy kicsit. Azt adják,      megfosztani a magyar múlt, jelen és jövő közszereplőit. Ha Biszkut, akkor ezentúl
 újraélesztést. A csőd okozói pedig fé-     vaslatainkkal orientálni kívánjuk, és   ami a lényegük: diktatúrát kiáltanak.      mindenkit korlátlanul át lehet verni, minden politikus ki lesz szolgáltatva a gátlás-
 kevesztett kiabálásba fogtak. Tudjuk,     vigyázó szemünket rajta tartjuk.     Persze. Hiszen félnek a nemzeti ösz-      talan manipulátoroknak. És persze a köz is.” Vagy úgy. Az ügy szempontjából mind-
 az kiabál, akinek a háza ég. De mit?       Szilárd, kétharmados hatalom-     szefogás gondolatától, mint ördög a       egy. Az áldozatoknak nincsenek személyiségi jogaik, hiszen meghaltak. Rosszkor
 Nem hiszünk a fülünknek: a tömeg-       mal ruházta fel a nép a Fidesz–KDNP-   tömjénfüsttől. w                voltak rossz helyen – Magyarországon. w
12  magyar hírlap  vélemény és vita             2010. július 10., hÉtVÉgE                                                         www.magyarhirlap.hu
 ” bagatellek
                     A kormányzat nem hátrál meg – a bankoknak vissza kell térniük a való
                     világba, és banki adót kell fizetniük. Ez a következetes öncéllal, kegye-
                     lem nélkül munkálkodó szféra volt az egyetlen, amely nemzetközi érte-
                     lemben a maga által okozott pénzügyi válságból is nyereséggel jött ki.
Köznapi
                     alábbis megnyugvást hozhat. Nos, a        lete jelképét, a múltját. A fia még rosz-  pénzügyi válságból is nyereséggel jött    a megemelt részletet kell újra fizetni,
                     megoldás egyszerű, hülyébbnek kell        szabbul járt, előbb a gyorshadtesttel    ki. Az országban működő bankok ál-      hanem az elmaradt különbséget is,
                     mutatkozni a partnernél, akár szer-       ’42-ben megjárta a Szovjetuniót, majd    datlan tevékenységének jellemzésére     amely közben beépült a tartozás alap-
                     vezetről, akár személyes kapcsolatról      a háború után, a koalíciós időszakban    csak egyetlen címszavasított példa.     tőkéjébe, így lesz az ötmillió forintos
                     van szó. A pénzügyileg elúszó sziget,      avatták rendőrtisztté. A szépen ívelő     Jelzáloghitel – fix törlesztőrészletre,  tartozásból néhány év alatt húsz.
                     Izland példát mutat erre, hülyéske-       pályája azonban megtört. Imre nagy-     amely egy év után fölülvizsgáltatik, és     Így lehet az „eleven jog fájáról” le-
szabó tamás                dő pártot indított, és a szavazók tete-     bátyámat a Rajk-per kapcsán ’49-ben     130 százalékkal vagy ennél is teteme-    hullani és összerezzenni Simor And-
publicista                mes része hasonlóan válaszolt: akkor       letartóztatták, majd egy évre internál-   sebben emelkedik, aminek mértéke       rás jelenlegi jegybankelnök hihetetlen
                     hülyüljünk; ha a világ pénzügyei irra-      ták Kistarcsára. Aztán kocsis lett abban  2008-ban köszönő viszonyban sincs      arroganciával megfogalmazott kije-
A 20. századi filozófia számos helyen   cionálisan mozognak, mi is lehetünk       a kisvárosban, ahol előtte csak előre    a frank emelkedésével. Hát akkor       lentésén, amely szerint a kormány-
vonja szigorú bírálat alá a „minden-   debilek.                     köszöntek neki a Promenádon, hogy-     vissza, az adós szemszögéből az ere-     zat reguláló szándékainak következ-
napiság” világát, és úgy tekint erre a    Itt, Kelet-Közép-Európában per-        ha egy barátnőjével átsétáltak.       deti fixre (közjegyző, kérelem), ám     ménye úgyis az adósokra háríttatik;
szférára és szemléletmódra, a napi te-  sze másként mennek a dolgok, mint az        Szóval ez így ment, ma meg arra     fél év múlva ez is letelik, és nemcsak    és szerinte ez most tényleg fix. w
vés-vevésre, mint a lényegtelenség    „elúszó” szigeten, azzal együtt, hogy      sincs mód, hogy kimondassék: ez a
(lényegfelejtés) világára, amelyen csak  a túlpolitizáltság itt is mételyként       dolog az, ez az ember meg az volt.
néha sejlik át valami, ami a létezéssel  van jelen. Én a színvallás híve vagyok
meg a bevégzéssel való szembenézés-    (csakúgy mint Hagyó, akinek ingat-
kényszerrel jár. A szakrális kultúra (a  laneladásai felérnek egy beismerő val-      Vuvuzela                  mennyei kávéház
19. sz.) világában ez így nem létezett,  lomással), szóval folyamodni fogok a       A feleségem emlékei szerint utoljára a
nem volt filozófiai probléma a „kívül-
ről irányítottság”, a korszak enciklo-
pédikus (máig és talán végérvénye-
sen utolsó) összefoglalója, Hegel írja
                     kettős, magyar–szlovák állampolgár-
                     ságért. Végül is sohasem volt közöm-
                     bös számomra Pozsony, Érsekújvár,
                     Léva, Losonc etc., meg Nagyszom-
                                              barátságos rózsaszentmártoni budin
                                              élt át hasonló élményt a gyerekkori
                                              vakációzás alkalmából, mint a mos-
                                              tani futball-vb-n, tévézés közben.
                                                                    Taktika
könnyed szellemességgel, hogy „sen-    bat, ahol az első gyökeret vert magyar      Csakugyan van valami önfeledt ba-
ki sem lehet hős a saját komornyik-    egyetem működött (ma az ELTE).          romság a hangszerek önös, a meccs-     uNgVáry zsolt
ja előtt”. Hegel persze nem a 20–21.                            től független zengetésében, amely      publicista
század kérdéseiről beszél, hanem ta-                            amúgy megölte a meccsek harma-
lán arról, hogy ez a szféra a maga „lé-  Késésben                     dik szereplőjét, a közönséget. A do-    Mikszáth Kálmán kényelmesen hát-       praktikusabban politizál? – csóválta a
nyegtelenségével” együtt megadja a    2010-ig kellett elhaladni addig, hogy      log annyira sérthetetlen, mint a sok-    radőlt, és a baljában tartott paklit las-  fejét, és bemondta a tous les trois-t.
napok, a személyiség kohézióját, ki-   Biszku Béla volt belügyminiszter öt-       féleség eszméjének tisztelete maga,     san, az előbukkanó lapokat hosszasan      – Mi az a tous les trois? – kérdezte
nyilvánítva ezzel azt is, hogy nem le-  venhat utáni ténykedéséről a széle-       meg egyébként is, a vuvuzela nemze-     gusztálva, legyezőszerűen széthaj-      Antall József.
het „lényegszerűen” élni.         sebb közvélemény is tudomást sze-        ti jelkép (valószínűleg annyira, mint    togatta. Arca derűt és elégedettséget      A kártyások cinkos mosollyal ösz-
  A napi ügyek jelentős része a rezo-  rezzen. Eme ténykedés jellemzésére        a lyukas afrikai Nike pólók). Sepp     tükrözött, de ebből senki sem vonha-     szenéztek, végül Mikszáth válaszolt:
nanciára kényszerítő hírek sora, ezek   csupán egyetlen dokumentált mon-         Blatter, a FIFA „örökös” elnöke, aki    tott le következtetéseket, mivel a né-     – Van a három honőr. Ezek kima-
egy tekintélyes része azonnal kihul-   data megidézése is elegendő, misze-       falusi diszkósok módjára parádézott     hai író mindig jókedvűen fogadta a      gaslanak a lapok közül, eleve csak az
lik, más részei meg jobb esetben va-   rint a fizikai megtorlás mértéke (ma-      a nyitóünnepségen, védelmébe vet-      kártyát. Tisza Kálmán szigorúsága sem    licitálhat, akinek legalább egy a ke-
lamiképpen rendeződnek, mint a      gyarán a kivégzések száma) az akkori       te az ügyet. Néha nemigen tudom,      tévesztette meg az asztal körül ülőket,   zében van. Aki igazán ügyes, az mind
kaleidoszkóp (régi vásári játék) üveg-  miniszter szemszögéből csekélynek        hogy valójában miről van szó ebben     mert ő viszont hol mosolygott a va-     a hármat meg tudja szerezni. Nem
cserepei, újra és újra.          tűnt. Ez az ember tiltja most le a róla     a játékban. Amúgy borítékolhatóan      cak leosztásra, hol összevonta a szem-    muszáj mindjárt az elején megkap-
  Ha valamire fel lehet fűzni az aláb-  – némi fondorlattal készült – doku-       ez volt az utóbbi idők (a nyomorban)    öldökét, pedig kitűnő lapokat kapott.    ni mindet, menet közben, ha kellően
bi megjegyzéseket, akkor ez a neoli-   mentumfilmet, személyiségi jogokra        pénzvezérelt, legtrógerebb vb-je.      De igazi taktikusként örvendezett a jó    erősek vagyunk, szert tehetünk rájuk.
berális kapitalizmus perspektívát-    való hivatkozással, a húsz éve napvi-                            és sopánkodott a rossz lapjáráson is.    Igazán hatékonyan csak az játszhat,
lansága, röviden a jelenkor, a pénz,   lágra vergődő jogszolgáltatás támo-                               – Az ördög bibliája! – szólt rájuk    akinek mind a három a kezében van.
amely tényleg „a népek közös, általá-   gatására számítva.                Fix                     feddőn Pázmány.                 Mielőtt azonban a partit végigjátsz-
nos rimája”.                 Valamikor az ötvenes évek ele-        Jelenleg úgy néz ki, hogy mindenféle      – Ez csak játék, bíboros úr – tiltako-  hatták volna, érkezett István király a
                     jén a dolgok még katonásabban men-        sikítás, visítás, támogatáskeresési tú-   zott Jókai. – Acélozza az elmét, önfe-    szokásos ellenőrző körútján.
                     tek. A nagyapám, aki horthysta rendőr      rák ellenére a kormányzat nem hát-     gyelemre nevel és szórakoztat.         – Megint kártyáznak az urak? – ér-
Nagy ügyek                tiszthelyettes volt, azonnal eltávolít-     rál meg – a bankoknak vissza kell tér-     – Valójában stratégia – mondta Ti-    deklődött megrovón.
Nem tudom, hogy bírják-e azt az ér-    tatott az állásából, és a későbbiekben      niük a való világba, és banki adót kell   sza. – A jó miniszterelnöknek tud-       – A taktikát akartuk megmutatni
tekezési technikát, amely a hü-      mint nyugdíj nélküli éjjeliőr építette a     fizetniük. Ez a következetes öncéllal,   nia kell ügyesen bánni a lapokkal. Né-    Batthyány grófnak.
lyékkel szemben (akik az alapbajjal    szocializmust. Kardbojtját a halála után     kegyelem nélkül munkálkodó szfé-      ha szükséges blöffölni, olykor nem       – És mi a taktika?
együtt többnyire alattomosak és szá-   úgy tíz évvel találtam meg, a kukorica-     ra volt az egyetlen, amely a nemzet-    minden adut kell kijátszani túl korán,     – Az, felség, hogy nem elég tisztes-
mítók is) némi eredményt vagy leg-    morzsoló alján, oda rejtette el a becsü-     közi értelemben maga által okozott     és az sem mindegy, mit teszünk le a     ségesen játszani, a győzelemhez nem
                                                                    talonba.                   árt, ha az embernél van az összes adu.
                                                                     – Felesleges időpocsékolás! Hiszen      – Ne szólítson felségnek, itt mind-
                                                                    ez pusztán játék.              annyian egyenlőek vagyunk.
                                                                     – A politika is csak játék! De nem      – Akkor miért van, hogy a szentek


Megjött az ész?
                                                                    mindegy, mi a cél. Mert azon dől el     mégis külön előjogokat élveznek? –
                                                                    minden. A taktika nem más, mint       pattogott Petőfi.
                                                                    eszköz, és szemünk előtt a szent cél      – Mert rendnek kell lennie.
                                                                    lebeg. Itt van például a gróf úr – foly-    – Szép kis demokrácia – fanyalgott
                                                                    tatta Mikszáth, és Batthyány Lajos-     a költő.
láziN miKlós aNdrás                                                          hoz fordult, aki Tisza mögött kibicelt,     Ekkor az ismert, mennydörgés-
újságíró                                                                hogy megtanulja a szabályokat. – Re-     szerű hang hasított bele a kávéház
                                                                    mek ember volt, ha szabad ezt mon-      levegőjébe:
Új fegyvertörvényünk bevezetné a     dik, már évtizedek óta van erre lehe-      kívül beszélgetünk velük, maguk is     danom. Becsületes, tisztességes, jót      – Ez nem is demokrácia, hanem
„muzeális fegyverek” fogalmát. Az     tőségük a polgároknak. De működik        elismerik: a lakosság rémisztő meny-    akart. Ó, de túlságosan naiv. Meg-      monarchia!
ember szinte nem is hiszi: megjött a   ez Német-, Olasz-, Spanyol- és Szlo-       nyiségű éles lőfegyvert birtokol ille-   bízott a gazemberekben és árulók-        – Persze, persze – dünnyögött
jogalkotó esze, s végre olyan papírt ad  vákhonban is. Azaz nem kell mester-       gálisan. A tanyavilágban egy családra    ban, azt gondolta, ők is éppen úgy      megszeppenten a máskor magabiz-
ki a törvénygyártó, amely á-tól z-ig   ségesen tönkretenni, szétbarmolni a       átlag másfél puskát szokás számolni, s   jót akarnak a népnek, mint ő. Ez sú-     tos Tisza. – Hajlamos vagyok elfelej-
EU-kompatibilis. A születő paragra-    nemzeti kincsnek is számító eszkö-        a militáriáért rajongó fiatalok, idősek   lyos hiba! Mert ez személyes pusztu-     teni, hogy azért mindig van fölöttünk
fusok szerint a jövőben a gyűjtők bi-   zöket, hanem azok épségben kerül-        is tekintélyes darabszámmal részel-     lásán kívül az ország pusztulásához is    valaki.
zonyos korhatár fölött éles puskát,    nek az utódok kezébe.              tetnek a statisztikából. Az előbbiek    hozzájárult.                  – Az ő szemszögéből pedig – böl-
pisztolyt is tarthatnának lakásuk-      Már hallom a fölzúdulást: meg-        önvédelemből, az utóbbiak „szere-       – Én nem tudtam a tisztességet elvá-   cselkedett Batthyány, akinek rosszul-
ban, azzal a megkötéssel, hogy ahhoz   ugrik a fegyveres visszaélések szá-       tetből” szereznek be ilyesmit. Aki öl-   lasztani sem az élettől, sem a politiká-   esett, hogy az imént kioktatták – ne-
lőszert nem birtokolhatnak, s a régi   ma, a lőtt sebekkel kórházba kerü-        ni akar, az vesz magának egy AK-t az    tól – mondta önérzetesen Batthyány.     vetséges ez az egész kártyázás.
fegyverek tárolását roppant rigoró-    lő polgárok mennyisége, mert a mi        Ecserin, s nem bajlódik a visszaélesí-     – Hogyne, gróf úr – bólogatott Ti-      – Természetesen – helyeselt Mik-
zusan szabályozzák.            népünk – úgymond – erre az ado-         téssel. Történelmi pisztolyokkal pe-    sza. – Azért van ön itt. A személyes     száth, s már keverte is a lapokat. –
  Angliában, ahol a világ talán leg-   mányra még nem elég érett. Rend-         dig roppant csekély számú bűncse-      üdvtörténetben teljes siker. De vajon    Legközelebb megcsináljuk a négy ki-
szigorúbb fegyvertörvénye műkö-      őrségi vezetők viszont, ha műsoron        lekményt követtek el eddig is. w      a nemzet nem járt volna-e jobban, ha     rályt – kacsintott Jókai felé. w
rovatvezető: péntek orsolya, e-mail: pentek.orsolya@magyarhirlap.hu                                                            2010. július 10., hétvége    kultúra             magyar hírlap      13


 Püski sándor, ErdEi katalin, kEmény andrás mondja

 Hajnalt várnak a kiadók
 Elutasított pályázatok, hátrányos megkülönbözte-
 tés, terjesztési nehézségek – a nemzeti szellemű
 magyarországi könyvkiadók hosszú évek óta válto-
 zatlannak tűnő gondjai. az elmúlt időszak sötétsége
 után virradatra számítanak a könyvkiadók vezetői.
 PüsKi istváN,                 zeti a honoráriumot vagy a nyomda-
 a Püski Kiadó igazgatója:           költséget… Rövid idő telt még el az új
  – A legnagyobb baj, hogy ahelyett,     kormány felállása óta, millió megol-
 hogy az igényeket próbálták volna       dásra váró gond van, mégis gyors és
 a kultúra színvonalához igazítani, a      hathatós támogatásban reményke-
 kultúra színvonalát „vitték le” az igé-    dünk. Hosszú lejáratú, kedvező hite-
 nyekhez… „Nincs rá igény” – ez ma a      lekkel és a pályázati rendszer becsü-
 varázsige minden komoly szándék-        letes működtetésével megfordítható
 ra, próbálkozásra. Ebből aztán csak az     ez a gyászos folyamat, de ha sokat ké-
 következhetett, hogy a nívós könyvek      sik a segítség, attól félek, sok kiadó
 szinte semmiféle támogatásra nem        elvérzik.
 számíthattak a korábbi kormány-        KEMéNy aNdrás,
 tól. Abban reménykedünk, hogy az új      az Unicus Műhely Kiadó vezetője:
 kulturális kormányzat talán felismeri:       – Az az igazi kiadó, amelyet nem    hajós érseki kastélya szerencsésen vészelt át két évszázadot, a megújulására az idén nyárig kellett várni                                     Fotó: mh
                                              Egy 18. századi
 akkor lesz igazán változás, ha az em-     feltétlenül és mindenekfelett üzle-
 beri gondolkodásban is az lesz… Eh-      ti szempontok vezérelnek – mondja.                                                                     üdülő felújítása, s ez illeszkedik a táv-
 hez pedig komoly színvonalemelés        – Jelenleg azonban teljesen pénzköz-                                                                    lati célokhoz. Bányai Gábor úgy fogal-
 szükséges. Ami viszont csak úgy le-      pontú a hazai, semmilyen kereske-                                                                      mazott: „Minden remény megvan rá,
 hetséges, ha megfelelő támogatásban      dői kockázatot nem vállaló könyvke-                                                                     hogy lesznek nagyon komoly fejlesz-
 részesülnek mindazok, akik megpró-       reskedés, ami az őt jogosan megillető                                                                    tések, újabb partnereink a turizmus
                                              barokk kastély
 bálják a magyar lelket „visszacsem-      haszonkulcson felül további sarcot                                                                     fellendítéséhez Bács-Kiskunban”.
 pészni” az országlakosokba…          vet ki, főképpen a kis tőkeerővel ren-                                                                     A kastélyrekonstrukcióról és a most
 ErdEi KataliN,                 delkező kiadói műhelyekre. Így nehéz                                                                    nyíló hajósi érseki kastély látogató-
 a Masszi Kiadó ügyvezető igazgatója:      azt elérni, hogy a kiadványok az olva-                                                                   központ kiállításairól megkérdeztük
  – Az utóbbi években a magunkfajta      só elé kerüljenek. Örüljünk annak,                                                                     a kastély projektmenedzsment-szer-
 kisebb kiadók nemigen jutottak pá-       hogy megszűnt a cenzúra, de nem                                                                       vezet tagját, Virág Zsolt jogász-mű-
 lyázati pénzhez, így aztán megany-       nyugodhatunk bele abba, hogy he-      somogyi F. anikó                                                        vészettörténészt, aki elmondta, hogy
 nyi elutasítás után úgy döntöttünk,      lyébe bármilyen szűrő lépjen. A pénz    Nem messze Kalocsától és Bajától,                 az ugyancsak 18. században felhúzott             a megyei önkormányzat tulajdoná-
 nem kevés időt és pénzt takarítunk       rémuralmának legalább az enyhülé-      Hajóson, a borkultúrájáról is híres te-              melléképület alá vezet be, és egy kút-            ban levő hajósi érseki épület a megye
 meg azzal, ha nem is nyújtunk be pá-      sét várom a könyvkereskedelemben.      lepülésen található az az érseki kas-               ban végződik. Ez utóbbiba – a tervek             legrégebbi, a Dél-Alföld régió má-
 lyázatot – mondja. Úgy véli: a nyom-      Azt, hogy a valódi értékek nagyobb     tély, amely szerencsésen átvészelt                szerint – lemehetnek majd a kastély              sodik legöregebb kastélya. A megye
 dák, a kiadók és a kisebb-nagyobb       mértékben érvényre juthatnak. Ta-      két évszázadot, s hamarosan meg-                 látogatói is.                         egyik legrégebbi világi műemléke,
 terjesztők között igen nagyarányú és      lán ha a lelkek egy idő elteltével hely-  újult formában fogadja a közönséget.                 Az érseki palota megújítása kapcsán            amely művészettörténeti és kultúr-
 nyomasztó a körbetartozás, a jelenle-     rebillennek, az a gazdasági erőtér is    Bács-Kiskun megye egyik legrégebbi                a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnö-             történeti adottságait tekintve is egyi-
 gi adózási rend mellett, állami támo-     kialakul, ami megteremti ehhez a      világi műemlék épülete várhatóan a                ke, Bányai Gábor országgyűlési képvi-             ke a legjelentősebb épületeknek az Al-
 gatás nélkül szinte lehetetlen nyere-     feltételeket…                nyár végétől látogatható majd.                  selő lapunknak elmondta: 2006-ban               földön. Az egykori főpapi rezidencia
 ségesen működtetni ma könyvkiadót         Van olyan, neve elhallgatását ké-                                     azt ígérte a hajósiaknak, hogy megol-             építéstörténetét sikerült a kutatók-
 Magyarországon.                rő nemzeti szellemű kiadó is, amely-    A kéttraktusos, egyemeletes épüle-                dást keresnek a megyei önkormányzat              nak tisztázniuk, így derült ki, hogy két
  – A könyv lassan mozgós áru, ne-      nek vezetője szerint a kiadók és nagy-   tet Patachich Gábor kalocsai érsek                egyik szégyenfoltjának számító érseki             periódusban épült.
 hezen térül meg a befektetett pénz       kereskedők    kapcsolatát   kellene  1739–40-ben építtette Hajóson. Az                 kastély jövőjével kapcsolatban. 2007               Kérdésünkre, hogy milyen típusú
 – folytatja az igazgató asszony.        újragondolni. Szerződéseik diktátu-     1760-as években tovább bővített va-                nyarán tovább romlott a kastély álla-             kiállításokat terveznek itt, Virág Zsolt
 A mindenható reklám jószerével         mok, a kiadónak csak kötelezettsé-     dászkastély 1907-ig őrizte meg bel-                pota, ezért összeszedték az elsődleges            elmondta, hogy tematikailag állandó
 megfizethetetlen, így aztán az értékes     gei, a nagykernek csak jogai vannak,    ső berendezését épségben, ekkor ár-                állagmegóvásnak számító tetőfelújí-              (például Főúri enteriőrök, Vadászat az
 és hiánypótló irodalom szinte titok-      az árrés ötvenszázalékos, a keres-     vaházzá alakították át. Az idén nyáron              táshoz a pénzt. 2008-ban szerencsére             Alföldön, A hajósi búcsú sokszínűsége,
 ban marad. Nagy gond persze az em-       kedő önhatalmúlag szűkítheti a ki-     lassan befejezik a felújítási munká-               nyílt egy EU-forrás a régióban, amely             Borászat az Alföldön) és időszakos ki-
 berek elszegényedése is, meg is látszik    adó kínálatát, a kiadónak semmi be-     latokat, s hosszú távra terveznek: az               lehetőséget adott a turisztikai vonzerő            állításokkal (a régióban élő művészek
 a nemzet lelkületén, hogy gyakran       tekintése nincs abba, könyveit hány     igényesen helyreállított műemlék                 fejlesztésére. Bányai Gábor kiemelte,             és a megyei alkotótelepek tárlatai, a
 anyagi megfontolásból az olvasást már     boltjában „terítik”. A jelenlegi, telje-  épületben nemcsak az eredeti állapo-               hogy a fő szempont az „értékmentés,              testvérmegyék bemutatkozó anya-
 nem tartják alapvető emberi szükség-      sen egyoldalú helyzetben az lehetne a    tában talált kéményrendszer, hanem                nemzeti örökségünk megőrzése volt               gai) várják majd a látogatókat. Számos
 letnek. Gyalázatos, hogy a szerzők       megoldás, ha a kereskedő nem foly-     a restaurált emeleti műmárvány és                 az utókor számára”.                      szolgáltatás is lesz a kastélyban, és kü-
 munkáját sem tudjuk kellőképpen        tathatna kiadói tevékenységet, az ár-    stukkódíszek, a földszint kovácsolt-                 Hozzátette, hogy önmagában a                lönleges látnivalónak ígérkezik a most
 honorálni, szégyenletes, hogy évek       rést csökkenteni kellene, az árut a     vas ablakrácsai és a belső tereket díszí-             kastély nem lesz sikeres, ha nem lesz-            feltárt alagút vagy az eredeti formájá-
 munkája után megjelenéskor kény-        kiadótól a kereskedő pedig ötven-öt-    tő – eddig lemeszelt – falfestés is lát-             nek kapcsolódó turisztikai események             ban fennmaradt barokk kori kémény-
 telenek vagyunk könyvvel fizetni, ha      ven százalékos megoszlásban vehet-     ható lesz. Külön figyelmet fordítottak              a megyében. A Duna egyik legszebb               rendszer és fűtőfolyosó bemutatá-
 csak nem akad egy jó szándékú üzlet-      né át, így megoszlana a kockázat ket-    a barokk kert helyreállítására, és fel-              szakaszán, Érsekcsanádnál, Veránka              sa. A kastély szeptember végétől várja
 ember, aki fontosnak érzi a nemzeti      tejük között.                tártak egy „titkos alagutat” is, amely              szigetén most folyik a régi megyei              látogatóit. w
 szellemű művek támogatását, és kifi-                 Domonkos lÁszló


                                                                               előFizetési megrenDelőlap a magyar hírlapra

 Fizessen elő                                                                             1 hónapra
                                                                                               engedmény
                                                                                                nélkül
                                                                                                    3 672 Ft
                                                                                                            előfizetőknek

                                                                                                                   3 455 Ft
                                                                                                                            megtakarítás

                                                                                                                                   6,00% w
 keDvezményes Áron*
                                                                                   3 hónapra            11 015 Ft            9 900 Ft           10,00% w
                                                                                   6 hónapra            22 030 Ft           18 480 Ft            16,00% w
                                                                   * az árus árhoz képest
                                                                                  12 hónapra            44 060 Ft           33 060 Ft            25,00% w
 ne hagyja ki 2010-ben sem!                                                                  Név (cégnév): ....................................................................................................

                                                                                Irányítószám: .................................... Település: ...............................................

                                                                                Utca, házszám: ..................................................................................................

                                                                                E-mail: .........................................................Tel.: ...............................................


                                                                                         dátum                             aláírás

                                                                                Kérjük a megrendelőlapot           Lapunk megrendelhető még:
                                                               minDenhol,
                                                               minDenkor
                                                                                az alábbi címre küldje:            Tel.:  (06 1) 887 3200
                                                                                Magyar Hírlap Kiadói Kft.           Fax:  (06 1) 887 3203
                                              Polgári közélETi naPilaP                      ELŐFIZETÉS                      (06 80) 204 909 (ingyenes zöldszám)
                                              www.magyarhirlaP  .hu
                                                                                1145 Budapest, Thököly út 105–107.      E-mail: elofizetes@magyarhirlap.hu
14   Magyar hírlap  kultúra      2010. július 10., hétvége                                                                      www.Magyarhirlap.hu                                   az a-ha, a klasszikus pop világa
                                   Huszonöt év, harminchatmillió eladott album. E számok jellemzik a nyolcvanas, kilencvenes évek nagy
                                   népszerűségnek örvendő együttesét, a norvég a-hát. Július 14-én a trió hazánkba látogat, és fergeteges
                                   koncertet ad a Budapest Sportarénában. Egyedülálló színpadképpel, tizenhat méteres videofallal teszik lát-
                                   ványossá az estét, amelyen az ismert slágerek mellett elhangzanak dalok az együttes legújabb albumáról.
                                   Hazánkat Németország és Ausztria után látogatják meg. Külön érdekessége a budapesti koncertnek, hogy
                                   szervezése a nyolcvanas évek óta terítéken volt, de nem valószínű, hogy lesz még rá alkalom, hogy itthon
                                   élőben láthassuk az együttest. (MH) fotó: Mh
fEsztivál a Balaton soundot akkor sEm érdEmEs kiHagyni, Ha valamElyik sztárzEnEkar gyomorrontás miatt lEmondja a Bulit


Elektrokalandorok, kíméljetek!
Trendi hajak, sötétben villanó fehér     De a lemondás nem mindig öröm.
atlétatrikók, szálkás felsőtestek, for-  A Klaxons zenekar nagyszínpados
rónacik, szigorú napszemüvegek –     megnyilvánulása ugyanis elmaradt,
elindult az idei Balaton Sound sok-    mert az együttes éppen Kairóból ér-
sok energiával, úgy, ahogy azt már jó   kezett, ahol legújabb klipjét forgat-
ideje vártuk. Ahogy a jó időt is.     ta, és az énekes olyan gyomorrontást
  Jótett helyébe jót várj, mondhat-   kapott, hogy Zamárdiból a kórházba
nánk, hiszen csak csütörtökön es-     kellett szállítani. Hál’ istennek, nem
te egy magára hagyott mobiltelefont    a balatoni büféreggeli okozta az egye-
és egy női táskát (külön-külön) ta-    dülálló problémát – egyedülálló, mert
láltunk. A táska gazdája hamar meg-    a Klaxons még sohasem mondott le
                     koncertet –, hanem a kairói bifidus
                     actiregularis-koncentráció lehetett a
                     kelleténél alacsonyabb. Az űr itt tehát
                     valóban űr maradt.
                       Nem mondhatni, hogy a Pet Shop
                     Boys a nosztalgikus várakozásoknak
”
                     megfelelően – hiába öltöztek kissé
                     alpári módon – a brit popbirodalom
                     csillagrombolójaként hasított bele a
                     nagyszínpadi vákuumba. Go West –
                     Irány a Nyugat, énekelte a kései slá-
                     gerük refrénjét éppen Neil Tennant,
                     amikor a küzdőtérre kavarodtunk.
Örökzöldgyanúsnak tetsző         Érdekes, a kilencvenes években,
PSB-szám elprüntyögése,          amikor a most Elton John-klónként
valamint az óvodai kubiz-         tötyögő-lötyögő nótafa és billentyűs
                     kísérete ráfolyt a serdülő hazai köz-      A Pet Shop Boys nem tud csalódást okozni azoknak sem, akik más együttesek fanjaiként érkeztek a bulira         fotó: csudai sándor
musba rontott színpadon          ízlésre a zenei kanálisokról, nyilván
lejtett minimalista            kevesek egészítették ki gondolatban       certet Barabás Lőrinc és csapata ad-
                     az atlantista propagandaízű sorokat       ta, amely a tőle megszokott lendület-
táncperformance megte-          Máraival: „Mindig nyugatra tarts. De       tel és profizmussal, ezúttal mindkét     kiállítás nagyvázsony kisiskolája az Első HElyszín
kintése után (a felhő-
                                                                     Horváth Balázs emlékszobája
                     ne feledd el soha, hogy keletről jöt-      csodálatos énekesnőjét – Fábián Juli,
karcolóknak öltözött           tél.” Néhány, régebben, a választék       Sena Dagadu – bevetve hódította meg
                     hiányában örökzöldgyanúsnak tetsző        a Sound instrumentális zenére fogé-
statiszták hömpölygésé-          PSB-szám elprüntyögése, valamint az       konyabb közönségét. Az alapvetően       füssy angéla
nél feladtuk) leléptünk.         óvodai kubizmusba rontott színpadon       dzsesszcentrikus, a hiphop, a dub, a     Háromszázhúszezer forintot gyűjtött       Veszprémben. A két rendezvény be-
                     lejtett minimalista táncperformance       funk, a reggae és az elektronika széles    össze jótékonysági gálaesten, majd       vételét az emlékszoba kialakítására
                     megtekintése után (a felhőkarcolók-       mezsgyéjén is szlalomozó csapat kö-      egy úgynevezett nemzeti vacsorán a       ajánlották fel.
lett, maga kereste elhagyott kis életét  nak öltözött statiszták hömpölygé-        zönségbarát muzsikája mindig em-       Pannon Térség Fejlődéséért Alapít-         Fábry Szabolcs, Nagyvázsony pol-
(bizonyára mindenféle jóval, a föl-    sénél feladtuk) leléptünk. A mellet-       berére talál (szemben a fiatal trom-     vány, hogy ezzel támogassa a Nagy-       gármestere lapunknak elmondta,
di léthez elengedhetetlen holmik-     tünk fürtökben lelécelők látványa azt      bitás jóval kockázatosabb, „random”      vázsonyba tervezett Horváth Balázs-       egyelőre a kisiskola egyik tantermé-
kal volt tele), a mobiltelefon gazdá-   sugallta, nem csak mi nem bántuk,        vállalkozásával, ami talán keveseb-      emlékszoba kialakítását.            ben kap helyet az a hagyaték, amelyet
ja azonban sehol, még fel sem hívta a   hogy az elektrokalandorok produk-        beket is vonz), legfőképp azért, mert                             a volt miniszter ikertestvére ajánlott
saját számát, így leadtuk a készüléket  ciója a színpad előtt jó tíz méterrel      nagyjából ismert recept alapján koty-     Horváth Zsolt kuratóriumi elnök         fel a településnek. A későbbiekben az
a megfelelő helyre, ahol körülbelül    is halkabbnak tűnt a kisebb sátrak-       vaszt. Így pedig még nehezebb egye-      csütörtökön adta át az utalásról szó-      egykori körzeti megbízotti épület-
úgy néztek ránk, mintha éppen delfin   ból dübörgő zenénél. Akkor inkább a       dit létrehozni.                ló bizonylatot Nagyvázsony polgár-       be költöztetnék az anyagot. Az épü-
ugrott volna ki a Balatonból. A nyolc   szeletelés…                     Ami azonban a hazai élvonalba he-     mesterének, a helységben első kör-       let évek óta üresen áll. Csak 60 száza-
hölgy a bódéban ügyeleteskedett, s      A tilitolis, csavargatós zenei        lyezi a Barabás Lőrinc Eklektricet,      ben július 24-én időszakos kiállítást      lékban az önkormányzat tulajdona,
csillogó szemekkel, szinte kórusban    kütyük, a fejhallgatók szorításában       az a végtelenül laza komolyság, ami      nyitnak a volt belügyminiszter ha-       ezért először meg kell vásárolni, majd
énekelte nekünk a Köszönjük szé-     monotonon topogó lemezszagga-          pörgőssé és gördülékennyé teszi a       gyatékából. Az első szabad kormány       fel is kell újítani.
pen kezdetű zenemuzsikát. Mi pedig    tók armadája mellett, hál’ istennek,       koncertjeit, ugyanakkor nem hagyja,      belügyminiszterének leveleit, fel-         A kiállítást Kilián László, a veszp-
örömmel nyugtáztuk magunkban a      „igazi” zenével is találkozhattunk        hogy az improvizációk túlnyúljanak      jegyzéseit és személyes tárgyait a ter-     rémi Művészetek Háza igazgató-he-
jó cselekedetet.             az első napon. Az egyik legjobb kon-       vagy üres járatokba fussanak. Lő-       vek szerint véglegesen egy külön épü-      lyettese rendezi be. A bemutatni kí-
                                              rinc játéka szinte sosem kifogásolha-     letben helyeznék el, s ehhez legalább      vánt anyagok között található többek
                                              tó, ezúttal is remekelt, nem különben     húszmillió forintra van szükség.        közt az a nemzeti lobogó, amely alatt
HIRDETÉS
                                              a fekete torkú Fábián Juli és a spoken      Széles körű összefogást kezdemé-       az első szabad kormány letette eskü-
                                              word hazai (igazából ghánai szárma-      nyezett Horváth Zsolt országgyűlési       jét, továbbá a taxisblokáddal kapcso-


      66 új mini sci-fi                                zású) dívája, Sena. Hallhattunk ré-
                                              gi klasszikusokat és újabb szerzemé-
                                              nyeket is, s kijelenthetjük, hogy ez a
                                              projekt egyáltalán nem fáradt el az
                                                                     képviselő, hogy összegyűjtsék a Hor-
                                                                     váth Balázs-emlékszoba kialakításá-
                                                                     hoz szükséges összeget. Néhány hó-
                                                                     nappal ezelőtt jótékonysági gálaesten
                                                                                             latos feljegyzések, személyes leve-
                                                                                             lek és egy határidő napló is 1998-ból.
                                                                                             Az emlékszoba a rendszerváltás egyik
                                                                                             vidéki emlékhelye, szimbóluma lehet
  Megjelent Szentmihályi Szabó Péter új könyve, a 66 mini sci-fi.             évek alatt, sőt erősebb, mint valaha.     léptek fel a térség kiemelkedő mű-       – mondta lapunknak Horváth Zsolt,
                                               A csúcson illik abbahagyni, mond-     vészei, művészeti csoportjai, majd       aki Nagyvázsony polgármesterével
                                              ják. Az Eklektric után nem is lehet-     Horváth Balázs egykori baráti társa-      közösen Pintér Sándor belügymi-
                        A könyvet Szentmihályi Sza-        tünk kíváncsiak másra.            ságával közösen rendeztek nemzeti        niszter segítségét kéri a végleges kiál-
                        bó Péter dedikálásával meg          Ménes Márta–Markovics péter– pion istván  vacsorát, a politikus volt törzshelyén,     lítási hely kialakításához. w
                        lehet rendelni a Szépirodalmi
                        Kft. címén (1311 Budapest,
                        Pf. 8) 1450 forintért rózsaszín
                        postai csekken (az ár a posta-       Martonvásár                  Manhattan                    aMerikai beMutató
                        költséget is tartalmazza). Kér-
                        jük, a megrendelők a csekken
                                              Zenés segélykoncert              a vakondok versenghet              antal nimród horrorfilmje
                        tüntessék fel nevüket nyom-        Segélykoncert volt a Fejér megyei árvíz-   Beválasztották a világ egyik legnagyobb     Akcióban bővelkedő, véres horror ke-
                        tatott betűkkel, valamint pon-       károsultak megsegítésére tegnap este az    nemzetközi független filmes fesztiváljá-    rült ki Antal Nimród, a magyar szárma-
                        tos címüket irányítószámmal        MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében,     nak versenyprogramjába New Yorkban       zású amerikai filmrendező keze alól: Ra-
                        együtt, és jelezzék, amennyi-       a martonvásári Brunszvik-kastély park-    a Vakondok című magyar dokumen-         gadozók című filmjét, amely pénteken
                        ben a könyvet dedikálva sze-        jában. A program lapzártánk után kezdő-    tumfilmet. A Csépai Gábor és Matusik      debütált Amerikában, az első kritikák
                        retnék megkapni.              dött, többek között Budai Ilona népdal-    Szilárd által készített, a Flame Film Bt. ál-  John McTiernan 1987-es Ragadozójához
                                              énekesnő, Nemcsák Károly, Papadimitriu    tal gyártott Vakondokot július 23-án ve-    hasonlították. A szörnyekben bővelke-
                                              Athina, Trokán Péter színművészek és a    títik a manhattani City Cinemas Village     dő horrorral elsősorban a fiatal férfiakat
                                              Tolcsvay Trió adtak műsort. (MTI/MH)     Eastben. (MTI)                 célozták meg. (MTI)
                                    Hullámtér
                                                                                                                 15


                                                            magyar hírlap, 2010. július 10., hétvége, rovatvezetŐ: végh attila, e-mail: vegh.attila@magyarhirlap.hu


                                                               Marharépa révüléseiből 4.                            16. oldal
                                                               Ember, kakaófüggőségben                             17. oldal
                                                                Lady Diana horoszkópja                             18. oldal
SZÓ
Varga Zoltán: Ma Magyarországon egyedülálló lehetőségünk van rá, hogy változtassunk a dolgokon                                                          fotó: csudai sándor
A zen mester és az eső
A Ponyvaregény című Tarantino-       a közösségben, az egyikük Csong An     nem használsz? Az olyan, mint a súly-    nak. A másik pedig a világ embere,        nának az aszfalton. Ha valaki egyszer
filmben van egy ember, aki mes�-      Szunyim, aki mára a Zen Kwan Um is-     felesleg. Ha bármit is tudsz magad-     aki elkeveredik, ráfekszik a sodrás-       végre eldöntené, hogy mit akar csinál-
s�iről, Európából jött, és akinek a� a   kola vezetőjévé vált. Akkoriban több    ról, a világról, életről és halálról, ak-  ra, és megpróbál boldogulni. Azt         ni, akkor még az a csoda is megtörtén-
foglalko�ása, hogy „problémákat old     rendkívüli emberrel találkoztam, s     kor vidd be az emberek közé, hogy ők    mondod, van arany középút?            hetne, hogy reggel örömmel kel fel. Én
meg”. Varga Zoltán nem mess�iről      ezek a találkozások megváltoztatták     is megélhessék.                 – Igen. Bizonyos értelemben né-        hiszek a változásban. Nagyobb képze-
jött ember, de s�intén e�t válas�tot-    az életem. Ekkor jártam az európai Zen     – Aki nézegeti a honlapodat, annak    hány civilizációs betegség áldozatai       lőerőre volna szükség, hogy élvezzük
ta életfeladatának. Vég�ettsége s�erint   Kwan Um lengyelországi központjá-      az az érzése támad, hogy Magyaror-     vagyunk, amelyeknek egyik tünete a        az életet.
informatikus, banks�akember, újság-     ban, egy kolostorban is, és tanulhat-    szág teljesen beteg. Ez nem véletlen,    jelenlegi kultúránk jellegzetes intel-        – És te éppen ezt tanítod.
író és �en buddhista. E� így első hallás-  tam Seung Sahn koreai zen mester-      hiszen az egész Föld beteg. Általá-     lektuális arroganciája. Intellektuális        – Igen. Abban tudok segíteni, hogy
ra kissé meghökkentő. Magyarors�ág     től. Nagyon érdekes és izgalmas volt.    nos a szellemi, környezeti, gazdasági    arrogancia például annak a feltétele-       valaki megismerje, hogy mit gon-
betegségéről és a gyógyítás esélyeiről   Elképesztő energiákat mozdít meg az     válság. Te mire kínálsz megoldást?     zése, hogy tökéletesen értünk bármely       dol, mit érez, és mit tesz. Aki jól ér-
bes�élgettünk vele.             emberben, ha megtapasztalja az itteni     – Megy a mester és a tanítványa     gondolatot első hallásra, csak mert        zi magát, annak gondolatai, érzései
                      életet. És volt egy pillanat, amikor tör-  egyik kolostorból a másikba. Szakad az   felismerjük a szavakat. Pedig a gon-       és tettei összecsengnek. Amikor za-
– Manapság az ilyen emberre, ami-      tént velem valami igazán izgalmas…     eső, süvít a szél, és mire odaérnek, bő-  dolatokat csak akkor tudjuk felfogni,       var van a gondolatokban, érzésekben
lyen te vagy, azt a jelzőt aggatják rá:    – Megvilágosodtál? Ez nagy divat.    rig áznak, átfagynak. Amikor belépnek    ha azok egy megfelelő belső változást       vagy tettekben, akkor rosszul érez-
reneszánsz.                  – Igen, megvilágosodtam. És utána    a kolostor kapuján, a tanítvány örven-   tükröznek; csak azt értjük meg, ami        zük magunkat. A legtöbben elmerül-
  – Eredetileg régész, történész akar-   nem sokkal elhomályosultam! A meg-     dezve dörzsöli össze a kezét és azt kér-  bennünk létezik, és semmi olyan nem        nek abban a kérdésben, hogy kik is ők.
tam lenni. De amikor gimnázium-       tapasztalt állapot a továbbiakban vi-    dezi: „Jaj mester, de jó, hogy megér-    létezik bennünk, amit nem mi vit-         Sokkal érdekesebb abban dűlőre jutni,
ba jártam, betörtek a számítógépek a    szonyítási pontként használható. Ha     keztünk! Téged nem zavart a jéghideg    tünk volna be, megemésztve és alapo-       hogy ki legyek. Ehhez a válaszhoz aka-
köztudatba. 1982-ben a Commodore      megtapasztaljuk ezeket az állapotokat,   eső?” Mire a mester így felelt: „Az eső   san mérlegelve. Ehhez több kell, mint       rom hozzásegíteni azokat, akik hoz-
64 az év számítógépe volt. Előbb csak    akkor is el kell feledkeznünk róluk,    odakint esett.” A mi dolgunk itt, Ma-    az intellektualitás. A munkám során        zám fordulnak.
játszottam rajta, aztán elkezdtem szá-   amikor „visszatérünk”. El kell felejte-   gyarországon az, hogy belül megvál-     bemutatott módszerek többsége fel-          – A céged neve: Stalker. Te szeret-
mítógépprogramokat írni. Jelentkez-     nünk, hogy mindenhatók és minden-      tozzunk, és élhető viszonyokat alakít-   kínálja az eszközt önmagunk megvál-        nél lenni az az ember, aki a többieket
tem programozónak, amit el is végez-    tudók lehetünk, és komolyan kell ven-    sunk ki. Ami az én dolgom, azt nekem    toztatásához. De mit is jelent megvál-      elvezeti abba a szobába, ahol a vá-
tem. Ekkor már ügyviteli szoftvereket    ni a játékot, mert csak úgy léphetünk    kell megtennem. Nemrég a gyerek in-     tozni? Mi fog megváltozni, és milyen       gyak teljesülnek?
is fejlesztettem. Készítettem néhány    kapcsolatba egymással, csak úgy le-     tőt hozott haza. Azt írta a tanárnő,    célból? Mi ennek a haszna? És ami a         – Pontosan, ahogy ezt Sztrugackij
programot, aztán építettem egy majd     het családunk. Amikor valaki nagyon     hogy a gyerek beszélgetett, nem fi-     legfontosabb: egészen pontosan ki         megírta. A nevet egyébként nem én
százfős, milliárdos forgalmú szoftver-   mélyről tér vissza – mondjuk, kómá-     gyelt az órán. Legközelebb én is beír-   vagy mi az, ami keresztülmegy az át-       találtam ki. Tréningrésztvevők mond-
fejlesztő céget. A mai napig piacvezető.  ból, pszichózisból vagy meditációból –,   tam az ellenőrzőbe: megintettem a ta-    alakuláson? Hiszen a szokásokról nem       ták, hogy amit teszek velük, az épp
Ezt végül családi okok miatt abbahagy-   mindig megmarad a „földönkívüliség”     nárt, mert a gyerek nem mosogatott el    feledkezhetünk meg. Az ember egyen-        olyan, mintha stalker lennék. Ez rám
tam. A cégnél saját belső képzésünk     érzése. Ilyenkor el kell olvasni a kesz-  ebéd után. Persze nem értették. Min-    lő a szokásaival. De helyettesíthetjük a     nézve megtisztelő. Ezért választottam
volt, és arra gondoltam, hogy mivel     tyűtartóban lévő útmutatót, hogy újra    denkinek a saját dolgát kell elvégeznie,  szokásainkat, és ez hozzájárul tudatos      ezt a nevet.
több cég ügyviteli folyamatát, struk-    működtetni tudjuk „járművünket”.      és nem jó, ha az ember a saját dolgát    énünk, tudatos életünk megterem-           – Nekem például mikor érdemes
túráját láttam, és többet tárgyaltam a     – És amikor ezeket a meditációban    máson kéri számon. Abban kell pél-     téséhez. Ez hosszú időt vesz igény-        fölkeresnem téged?
legtöbb szakértőnél, trénernél, akivel   szerzett tapasztalatokat elkezded      dát mutatnunk, amiben tudunk. Én is     be. A szokásra persze nem szabad úgy         – Ha vannak problémáid, ha bi-
valaha találkoztam, miért ne haszno-    cégépítésre vagy tréningre használ-     ezt teszem a tréningeken. Szerintem     gondolnunk, mint valami negatív do-        zonytalanságot érzel azzal kapcsolat-
síthatnám ezt. Így – visszatérve kicsit a  ni, az nem a tan kiárusítása? Hiszen    ma Magyarországon egyedülálló esé-     logra. Szokások szándékos és véletlen-      ban, hogy valóban azt az életet éled-e
történelemtanári attitűdhöz – elkezd-    annak épp az a lényege, hogy önma-     lyünk van arra, hogy radikálisan vál-    szerű kialakulásának az eredménye         és úgy, amit a legjobban élveznél. Vagy
tem ezt tanítani.              gában elegendő, tehát nem használ-     toztassunk a dolgokon. Érdemes ösz-     vagyunk. De esetleg az is szokásunk-       ha kíváncsi vagy rá, hogyan lehetne
  – És így találkozott végül a hu-     ható fel alacsonyabb létsíkon.       szefognunk végre. Hűségesnek kell      ká válhat, hogy tudatos életet éljünk.      másképp. Ezt felfedezheted a közös
mán és a reál vonal. De hogy jön ide a     – Nem hiszem, hogy ez kiárusí-      maradnunk önmagunkhoz, és min-       Persze a változásokért tenni kell. Sok      munkánkban. Hogy aztán mit kezdesz
buddhizmus?                 tás volna. A barátaim között vannak,    den lehetőséget meg kell ragadnunk     embernél látom, hogy csak azért tesz       azzal a tudással, amit így megszer-
  – Alapító tagja vagyok a hazai budd-   akik elvonultak és „remeteéletet” él-    ahhoz, hogy megpróbáljuk elmonda-      valamit időnként, mert valaki megfe-       zel, az már a te dolgod. Én csak a szol-
hista egyháznak. A rinzai zen, amelyet   nek. Amikor pszichodrámát tanul-      ni, amit tudunk.              nyegeti. A munkahelyük megfenyegeti        ga vagyok, aki fölpakolom a különbö-
azóta is gyakorlok, a Tavasz, nyár, ősz,  tam az új-zélandi Max Claytontól, aki     – Érdekes, én mindig azt hittem,     őket nap mint nap, hogy ha nem men-        ző ételeket a tálcára és körbeviszem.
tél, és megint tavasz című Kim-Ki-     akkor már idős, hetvenvalahány éves     hogy kétféle ember létezik. Az egyik    nek be dolgozni, akkor ki lesznek rúg-      Mindenki azt vesz magához erről a tál-
Duk-filmben is megjelenik. Ez a „szür-   bácsi volt, és mindig azt kérdezte tő-   a szellem embere, aki elvonul, és – ha   va, vagy kevesebb pénzt kapnak. Így        cáról, amit ő választ.
ke ruhás” csan buddhizmus. Több ba-     lünk, hogy mit ér az a tudás, amit nem   úgy tetszik – a mesterséges remete-     is lehet élni, de ez az élet olyan, mint-
rátommal kezdtünk gyakorolni ebben     viszel az emberek közé? Mit ér az, amit   élet lehetőségét teremti meg magá-     ha valakit a hajánál fogva végighúz-       végh attila
16  magyar hírlap     tér
           hullámtér         2010. július 10., hétvége                                                              tárca
                                                                 por és hamu

                                                                 Marharépa
                                                                 révüléseiből
                                                                 (4. rész)
                                                                 A nagy ír poéngyáros, G. B. Shaw     solyognak. Jó tanács: ha beteg vagy,
                                                                 mondta egyszer:              gyorsan bocsáss meg ellenségeidnek,
                                                                   Szeretem a lábadozást, csak ezért   mielőtt felépülsz. Én megetettem.
A magyar pilóták évente száz órát töltenek a levegőben                           fotó: csudai sándor  éri meg betegnek lenni.          Számba vettem őket szendergéseim-
                                                                   Nem tudom, hogy milyen hosz-      ből ébredvén, és kivétel nélkül min-


Ugye eljönnek a repülők?                                                     szú és milyen utónyavalyákkal te-
                                                                 li felgyógyulásra gondolt a mester.
                                                                 A lábadozás igéi: erőre kap, lábra áll,
                                                                 kilábal a betegségből, helyrejön, fel-
                                                                                      denki számára találtam felmentést.
                                                                                        A. hozott egy autogén tréning ka-
                                                                                      zettát, a Csendes-óceán volt rajta és
                                                                                      némi természetzene. Valamikor a
                                                                 gyógyul, kigyógyul, visszanyeri ere-   repülőgépen is meg tudtam csinál-
Mindenki ezt kérdezi – fordul felém    fejében – érkezett MiG–29-es vadász-    sze ez az állandó, 24 órás készültsé-    jét, egészségét. Ezek mind külön     ni a gyakorlatot: a legapróbb porci-
Fekete Tamás őrnagy, a kecskemé-     gépeken repült. Az ezredforduló után    get adó gép párra nem vonatkozik.      szakaszai a lábadozásnak. Bizony,     kámat is ellazítani. Közben Kati állt
ti repülőbázis vadászpilótája, miután   tagja lett annak az ötfős csapatnak,    Azoknak bármikor, a riasztást követő     voltak pillanatok, amikor féltem,     a parton, mint egy csöndből kinövő
arról faggatom, hogy melyik gépet     amelyet elsőként képeztek ki Svédor-    néhány percen belül – a pontos idő-     nem tudok elég türelmes lenni. Nem    fácska.
szereti jobban: a MiG–29-est vagy a    szágban a Gripenek repülésére.       intervallum hadititok – a levegőben     csak a gyógyításhoz kell bátorság.      Csönd, hát az ritkán volt. A szom-
JAS–39 Gripent. „Távolsági légi harc-    A kabin letisztult digitális környe-  kell lenniük.                A gyógyuláshoz is. Az idő, ő meg be-   széd kórteremben egy öregember
ban a legújabb technikával felszerelt   zetét és a HOTAS-rendszert (Hands       A vezetőség szúrópróbaszerű el-      gyógyítja a sebeinket. És persze úja-   üvöltözött fantomfájdalmai miatt.
Gripen a jobb, alacsony magasságon,    On Throttle and Stick) – a kezek a gáz-  lenőrzései során mindig sikerült a pi-    kat teremt. Isten gyógyít, az orvosé a  A horkolásokról, horkantásokról
közelharcra a két sugárhajtóműves     karon és a botkormányon – volt a leg-   lótáknak a szintidőn belül levegőbe     dicséret. Legyen is az övé: A. dr. Ré-  nem is szólok. Voltak bizonyos na-
MiG–29-es alkalmasabb” – hangzik a    nehezebb megszokni. „A MiG-eken      emelkedniük. A magyar vadászpi-       titől tudta meg kórházból való elbo-   gyon határozott női léptek is a folyo-
diplomatikus válasz.           gyakrabban engedtük el a botkor-      lóták sikerét jelzi az is, hogy ten-     csátásom várható időpontját.       són, sosem tudtam meg, kié.
  Tovább próbálkozom: ha utoljá-    mányt vagy a gázkart ahhoz, hogy      gerentúli versenyekről is csak rit-       Két hét, de ahogy Temesi urat el-     A kabalák: kétéves unokám, Tün-
ra repülhetne, melyik gépet válasz-    különböző gombokat kapcsoljunk be     kán jönnek haza üres kézzel, annál      nézem, csak egy.             dér (polgári nevén Tünde) fényké-
taná? „A MiG-et – böki ki végül –,    vagy állítsunk át. A Gripennél szin-    gyakrabban az első helyezettnek járó      Négy nap múlva kiengedtek.       pe Dani fiamtól, és a Kismóni által
már csak nosztalgiából is.” A negy-    te el sem kell engedni a joystickot” –   aranyserleggel.                 Én persze mit sem tudtam az idő-    készített – és mindenki által meg-
venegy éves katona azért lépett a se-   avat be a részletekbe, s szerinte a své-   A tévhitekkel ellentétben vadász-     pontokról, mert hiába voltam a      csodált – fekete-fehér sörényű és
reg kötelékeibe, hogy repülhessen.    deknek is háromszáz órás repülés      pilóta tulajdonképpen bárki lehet,      „teacher’s pet”, vagyis a tanárnő     farkú lovacska, mind segítettek a
1987 nyarán vonult be Szolnokon, az    kellett ahhoz, hogy vérükké váljon a    buborékmentesen tömött fog vagy       kedvence, A. fogva tartásomról hall-   kijutásomban.
ősz azonban már a Szovjetunióban     HOTAS alkalmazása.             szemüveg nem akadály. A jelentke-      gatott, mint a sír. A főorvos meg is     Józsi barátommal tettem meg el-
találta. Az első évben egy L–39-es      A magyar pilóták évente száz órát    zők kilencven százaléka azonban a      kérdezte:                 ső sétámat a folyosón. Sétálnod kell,
Albatrosszal szelte az eget, ame-     töltenek a levegőben, a fiatalabbak    röntgenvizsgálatoknál kiesik.          Nem kérdezi, mikor megy innen     mondta Józsi. A. visszhangja volt.
lyet Csehszlovákiában gyártottak,     egy kicsit többet, az idősebbek keve-     „A számítógépes világ hátránya,      haza?                   Mit csinálsz, ha kijössz?
és a hetvenes évektől a Varsói Szer-   sebbet. Ez a repülési óraszám a nyu-    hogy a mai fiatalok sokat gubbaszta-      Babonás vagyok, főorvos úr, felel-     Olyan hosszú távra nem tervezek,
ződés alapvető kiképző repülőgép-     gati országokhoz képest kevesebb,     nak a képernyő előtt. Kevesen van-      tem, nem kérdezek én semmit.       feleltem.
évé vált. Ezt követően két évet töl-   bár ennek nem feltétlenül anyagi okai   nak, akik erős, egészséges gerinccel      Pontos információim voltak: lát-      Észrevehetően    türelmetlenebb
tött a MiG–21-es fedélzetén, majd     vannak. „Egy típusváltás évekig is el-   rendelkeznek, akik bírnák a kilenc      tam azt, aki hallotta egy ismerősé-    voltam, mint a műtét előtt, a figyel-
1990-ben érkezett haza, s a kikép-    tarthat, hiszen nemcsak a pilótákat,    G-s nyomást, vagyis a testsúlyuk       től, hogy a főorvos mondott valamit.   mem is vibrált, nem kötötte le hosz-
zését követően már nappali készült-    de a műszaki csoportot is át kell ké-   kilencszeresét.”               Magyarán nem tudtam semmit. Ne-      szan semmi. Az érzékeim viszont fel-
séget is adhatott volna, ha nem szól   pezni. Ezen a téren még munkaerő-       Fekete Tamás az órájára pillant,     kem csak egy kérdésem lett volna:     fokozottan működtek. Azok a szagok
közbe a rendszerváltás.          hiánnyal küzdünk.”             lejárt a húszperces beszélgetés ide-     Mikor, hol, kivel, mit, miért?      például. Egyedül a nemiségem volt
  A szolnoki utóképzés és az angol-    A MiG–29-esek idején pedig azért    je. A repülőhöz mikrobusz viszi a pi-      Amikor CT-re vittek, ezúttal tu-    kikapcsolva.
nyelv-leckék után a taszári bázisra    volt viszonylag alacsony a repült órák   lótát, amely csak egy rácsos „fekvő-     datomnál voltam, Lázár Ervin jutott      Egy nap, ahogy mondani szokás,
került, majd Pápa és Kecskemét kö-    száma, mert szervizigényes gépek      rendőr” – kavicsrázó – után áll meg     eszembe, meg a halál. A gyomor-      megjött Haska Makóról. A váratlan
vetkezett. „A feleségem, aki akkor    voltak, több időt töltöttek a földön.   egy pillanatra. A sofőr kiszáll, ellen-   röntgenen nem bírtam meginni az      vendég egy könyvkiadó haverom
még a barátnőm volt, jól viselte az ál-  A Gripeneket gyorsabb repülésre elő-    őrzi a kerekeket, nehogy kavics ke-     ánizssűrítményt, végül az egyik csö-   volt, valamikori költő, író. Alig is-
landó költözködést, hiszen nem lak-    készíteni, hiszen már nem „szerelik”    rüljön a kifutópályára.           vön át adták be. Ez döntő volt. Ki-    mertem meg, ő is csak nehezen. Plá-
tunk együtt. A »nőtlen tiszti« szál-   azokat, hanem panelegységeket cse-      Az őrnagy beszáll a gépbe, kigu-     mutatták, hogy beforrt a gyomrom.     ne, amikor morzsalékos, számom-
láson azért gyakran meglátogatott”    rélnek ki rajtuk. „A MiG-korszakban    rul, majd fülsiketítő hangon, csupán     Az első nap máris 3 deciliter vizet    ra is idegen hangon megszólaltam.
– hát, nem csak a repülés a szenve-    csak szerdán, csütörtökön és pén-     pár méter után, szinte függőlegesen     adtak. Később fél litert. Még később,   Ő csak kontrollon volt bent, este
délye. Tizenhárom éve szolgál Kecs-    teken repültünk, a Gripenekkel már     száll fel .                 azt mondták, ne másfél, hanem leg-    már ment is haza. Röviden elmond-
keméten, ahol a kilencvenes évek     hétfőn és pénteken is, pontosan a                            alább két litert igyak naponta. Nin-   tam itt-tartózkodásom okait. Ő is
közepétől – a fél orosz államadósság   szervizidő lerövidülése miatt.” Per-    wiedemann tamás               csen ízletesebb a víznél. Az első hé-   az övét. Aztán elmesélte, hogy ami-
                                                                 ten minden korty után hálát adtam     kor a halálán volt, egy író és egy köl-
                                                                 az Istennek. Imádkoztam is.        tő, akiket szinte egyedül adott ki, el-
                                                                   Amikor figyelmesen megnéztem      hagyták. Ha van tanulság, amivel e
                                                                 magam a tükörben, hol egy kamaszt,    betegség engem látott el, az az, hogy

Fűzőcske                                                             hol egy aggot láttam. A szemüre-
                                                                 gem barlangjában barna tűz lobo-
                                                                 gott. Pókhasam helyén egy kisebb
                                                                                      nekem vannak barátaim. Barátaim:
                                                                                      akik olyanok, mint az étel, ritkáb-
                                                                                      ban, mint a gyógyszer. Mind mellém
Meglehetősen későn kaptam kéz-                                                  pocak meredt, ha ültem vagy áll-     álltak a bajban.
hez az 1859-ben rendezett nagyvára-                                                tam. Csont és bőr voltam külön-        Aztán eljött az idő, amikor az utol-
di lövészegyleti bál meghívóját. Távol-                                              ben, 30 kiló mínusz ennyi idő alatt,   só, már kilazított drain is kiesett a
maradásomnak ugyanis számos oka                                                  nem tréfa. A zsírok után az izmokhoz   hasfalamból.
van. Mindenekelőtt az, hogy nem tu-                                                nyúl a szervezet energiaéhségében.      A. pedig megkérdezte:
dok táncolni. Magas korom miatt ma                                                Ne kicsinyeskedj, az életed volt a tét,    Ki az a Marharépa, akiről annyit
már francia négyes helyett legfeljebb                                               mondtam magamban.             hablatyoltál?
francia kettesre mernék vállalkozni,                                                 A. azonmás tudatomat erősítve        Én vagyok. De valójában tibe-
mert az időközben eltelt közel kétszáz                                              alsónadrággal, trikóval, szemüveg-    ti látnok is, szerzetes, mondtam én.
év ellenére napjainkban is változatla-                                              gel látott el, és a hajamat is levágta.  Valamikori gyilkos, költő, énekes.
nul kultiválják. Ám hagyjuk az ábrán-                                               Nők nélkül nem megy. A főnővér,      Egy dalából idéztem: „A világ ösz-
dozást. Beérem annyival, hogy eleget                                               Erzsike, akinek humora Szorgalmas     szes birodalmában / Bármi létez-
tettem szigorú szerkesztőm elvárásá-                                               Szenvedőből Gyorsan Gyógyuló-       zék, hadd legyen felajánlásom ré-
nak, hogy fűzzek magyarázatot a pub-                                               vá tett, egyáltalán nem viselkedett    sze, / Miként saját tetem, amelyről
likált dokumentumokhoz. Szívesen                                                 főnéni módjára. Ő tudta, a felnőt-    a jelenlétedben lemondok, / Hogy
vállaltam, mert fűzni még tudok…                                                 teket kissé gyerekként kell kezel-    megtisztulhassak minden bűnöm-
                                                                 ni és vica versa. A gyerekkorból sose   től.” Milarépának hívták, mondtam.
szilágyi györgy                                                          gyógyul ki az ember, ha esze van.     A „Vászonruhás Mila”, azt jelenti.
                                                          forrás: mh    Megfigyeltem, akik sírnak, gyor-
                                                                 sabban felépülnek, mint akik mo-     temesi ferenc
élet, érték                                                                  2010. július 10., hétvége  hullámtér       magyar hírlap   17
Iszik mindenki – az ivósok önmentő evidenciája ez                                                                           fotók: béli balázs
A kakaóhoz menekült ember
Dependencia. Ismeri ennek a szónak     próbálta többször… az ital nem eresz-   rek, de aztán újra és újra visszaesett. Jó                       szerű abbahagyása volt – vizsgaköte-
a pontos jelentését? – szegezi nekem    tette. De most… „Most készen állok!”   egy hónapja aztán, idézi fel azt az es-                         lezettségeimnek nem tettem eleget.
a kérdést a tudós képű férfi, ismer-    – jelenti ki határozottan. Nem reagá-   tét, egyedül volt otthon. Ivott, és fél-                        A bulikat követő másnap reggeli jó-
ni vélem, válaszolom, függőség, de ő    lok a tőmondatra. Ettől zavarba jön.   részeg állapotában agyába villant, mi                          zanodás miatt keveset jártam órákra,
a fejét csóválja. Mert ez csak az egyik  Én is. Nincs két napja ugyanis, hogy   is a dependencia egyik jelentése. Meg-                         így a tudásom olyan kevés lett, hogy
jelentése, világosít fel, a másik még   túl vagyok egy nehéz könyv olvasásán.   alázottnak érezte magát. Sírt. „El-                           szabályosan kirúgtak az egyetemről.
kegyetlenebb, de javasolja, térjünk    Egy sorstársa, egy alkoholista gyöt-   kezdtem fogadkozni, hogy holnaptól                           Innen főiskolára mentem, ahol kel-
vissza erre később, hadd legyen ez a    relmes vallomását rejti a kötet, benne  nem… de rádöbbentem, nincs hol-                             lő tudás nélkül szereztem diplomát.”
csattanó. Mert ez fordította őt vissza a  hosszan taglalva, mitől olyan rettene-  naptól! Most!” És, mondja szinte ma-                          Mégsem adta fel, ment is tovább, kö-
zsákutcában.                tes nehéz. Mitől olyan reménytelen-    gát szánva: azóta egy kortyot se ivott.                         vetkezett a közgazdasági egyetem,
  Az ötvenes úrral még tavaly hozott   nek tűnő…                   Hallgatunk. Mi a másodjelentés?                           már a munka mellett. Fiatal volt, még
össze a véletlen. Riportra voltam hi-                        – tudakolom. Egyszerű szó, mondja,                           könnyen tanult, de… „Önhitt viselke-
vatalos, függőségben szenvedők or-     alávetettségben              egyszerű és kegyetlen. „Alárendelt-                           désem, nemtörődöm magatartásom
szágos konferenciájára. Tudtam, ott    Ülünk, hallgatom a férfi történetét.   ség. Érti? Tehát hogy sosem lesz már                          mellé a folyamatos italozás párosult,
nem nikotinistákkal, nem a posztmo-    Kitüntetéssel végzett az egyetemen,    önmaga. Hogy nem több, mint egy                             ami miatt megint tudatlanul fejez-
dern fogyasztói társadalom kitermel-    aztán jött a szépen ívelő karrier, csa-  szédelgő matyi, egy kerti törpe, egy                          tem be az iskolát. Szereztem tehát két
te internetfüggőkkel vagy kényszeres    lád, gyerekek, viszonylagos jómód,    nulla. Ahogy ezt végiggondoltam, két-                          diplomát, amelyek mögött jó akarat-
szerencsejátékosokkal, nem is dro-     kiegyensúlyozott élet. Semmi, semmi,   ségbe estem. Az alárendeltség egyenlő                          tal mondva is csak felszínes tudás sze-
gosokkal találkozom. De elesett, szá-   ami hiányt jelentene. És egyszer, évek  alávetettség. Megvetettem magam. És                           rénykedett, s ez egyértelműen az al-
nandó emberekkel. Már az első per-     sora után volt egy tragikusan rossz    egyszer csak azt éreztem, hogy kijóza-                         koholizmusomnak volt köszönhető.”
cekben mellbe vágott az élmény. Az,    napja. Hatalmasat hibázott. Azt hitte,  nodtam. Biztosan nem volt ez igaz, de
hogy mindannyian így kezdték mon-     vége a hivatásának. Aznap rettenete-   mégis, a józanság mámorát éreztem.      menthet meg attól, hogy mint any-     veszteséglista
dandójukat: X. Y vagyok, alkoholista.
         .            sen berúgott. Várta a végítéletet. Te-  Hiányzik, sokszor nagyon, de remé-      nyi más, én is utcára kerüljek. Onnét   Sorra veszi, mi mindent rabolt el tőle
Megrázott az őszinteségük. Később,     kintélye valahogy mégis megvédte, az   lem, ez már örökre így marad.”        szinte reménytelen visszajönni. Csak a   végzetes szenvedélye. Munka. Család.
már beavatva, megtudtam: az ano-      esetből nem lett nagy botrány. De ez-                         szembenézéssel sikerülhet.”        Feleség. Szerelmek. Lakás. Kegyet-
nim alkoholistáknál, vagyis az AA-     tán mindig érezte, kollégái már nem    Csak remény?                  Miért az óvatos fogalmazás? Hát     len az összegzés: „…ittam, mert gyá-
közösségekben ez kötelező formu-      úgy néznek rá. A rossz élmény elkísé-   A tudós férfi azt mondta, ennyit egy-    nem lehet múlt időben beszélni róla?    va és akaratgyenge voltam.” De lehet
la. Az AA-didaxis alaptézise ugyanis,   ri máig. Ivott, egyre gyakrabban, a vé-  szerre még sose beszélt a titkáról. (Pe-   Hiszen a számvetésből is kiderül, 2006   gyáva és gyenge az, aki így szembe tud
hogy az első lépés a kilábalás felé – a  gén már nap mint nap. Feleségétől ul-   dig alig valami került a jegyzetfüzetbe.)  nyara óta nem ivott egy kortyot sem.    nézni önmagával? Aligha. Vass István
maguk felvállalása. A kegyetlen és fáj-  timátumot kapott, de ez sem segített.   Búcsúzóul szavamat vette: találko-      Tehát tiszta! No, ha valamitől különö-   Péter évek óta csak tejet meg kaka-
dalmas, őszinte önbírálat.         Ment Pestre, az „anonimokhoz”, ahol    zunk egy hónap múlva. Hát persze!      sen nehéz ez az olvasmány, az az új-    ót iszik, de azt sokat, szenvedélyesen.
  Néhányuk sorsának alakulásáról     sokáig nem tudta kimondani a varázs-     De miért csak remény az „örökre”?    ból és újból jövő megerősítés: aki egy-  Azt mondja, ma ezektől „függő”. Fe-
később tudósítottam az olvasót. Ám     igét: N. N. vagyok, alkoholista. Ka-   Miért nem lehet bizonyosság?         szer alkoholista lett, az már soha nem   je kitisztult, egészsége javult. Írni még
egyiküket akkor, ott semmiképp se     pott „szponzort”, vagyis olyan társat,    Ahogy említettem, nemrég volt      mondhatja, hogy végleg megszaba-      nem nagyon akar. De hátha egyszer
tudtam szóra bírni. Néma maradt. Pe-    aki már túl van a nehezén, aki segí-   egy különös olvasásélményem. A vé-      dult. Legfeljebb az utolsó számvetés-   ráveszi magát… A pokoljárás-könyv
dig izgatott, mi minden rejtezik az in-  ti őt, akibe kapaszkodhat. Kis sike-   letlen sodorta elém a szegedi Bá-      nél nyugtázhatja: mégis csak sikerült.   több nemes tárcája alapján hiszem, ma
tellektuális karakter mögött. Nemrég                         ba Kiadó könyvét, beszédes a címe:      Addig? Marad a folytonos küzdelem.     is érdemes.
aztán üzent. Mentem.                                 A pokol útján. Egy gyógyuló alkoho-                             „Micsoda paradoxon – mondta a
                                           lista vívódásai az alcím. Küzdöttem a    az első lépések a pokol felé        magával vívódó doktor ott, a Duna-
elúszni látszó praxis
Hídjával a Felvidék felé utat nyitó kis-
                      Alárendeltség. érti?           gyötrelmes-vallomásos kötettel, meg-
                                           döbbentett az író szókimondása, a tel-
                                                                 Miért ittam? – teszi fel könyve ele-
                                                                 jén a kérdést. És a féligazság a válasz:
                                                                                       parti kisvárosban –, az alkohol erje-
                                                                                       dés, vagyis egy bomlási folyamat révén
város a Duna mellett, annak is a pere-
me. A városrész valamikor önálló te-
                      hogy sosem lesz már            jes lelki lemeztelenedés, együtt éltem
                                           át a megpróbáltatásokat a szerzővel,
                                                                 mert iszik mindenki. Az ivósok ön-
                                                                 mentő evidenciája ez. Vass István Pé-
                                                                                       »születik«, a bomlás pedig romlás; és
                                                                                       az alkohol a kis ideig tartó öröm után
lepülés volt. Egy parkban leülünk a
félreeső padra, még akkor is erre-ar-
                      önmaga. hogy nem             aki… zavarban vagyok most, írjam le,
                                           adjam ki a titkát? De hülyeség ez a va-
                                                                 ter gondosan végigveszi aztán a piás-
                                                                 sá „fejlődés” állomásait, úgy, ahogy
                                                                                       végül maga is romlást hoz.” Rájöttem,
                                                                                       el kell küldenem a dokinak a könyvet.
ra kémlel. „Itt engem mindenki ismer,   több, mint egy szé-            cillálás, hisz vállalta a nevét: Vass Ist-  maga járta végig egykor a szomo-      Olvassa csak a fájdalmas önvallomást,
csak óvatosan!” – int. Nagyon aggá-
lyos. Megértem. Megbecsült értelmi-    delgő matyi, egy             ván Péter. Régi barát. És kolléga. An-
                                           no, még a kádári időben, szamizdatot
                                                                 rú stációkat: a veszélyérzet eltűnése,
                                                                 a stresszoldás fokozódó kényszere, a
                                                                                       hogy miért olyan kegyetlenül nehéz.
                                                                                       És hogy mégis, sikerülhet. És hogy le-
ségi, doktori címmel, stabil praxis-
sal, biztos egzisztenciával. „Na, épp   kerti törpe, nulla.            is együtt szerkesztettünk.
                                             Jaj, Pista, de nehéz olvasmány ez!
                                                                 fékezésképtelenség. Olvassunk bele a
                                                                 vallomásba.
                                                                                       het tisztelni ezért a könyv szerzőjét.
                                                                                       Meg őt, a doktort is. Ha erős marad.
ez az, amit kikezdett a szörnyű szen-                        „Nem, bátyuska – mondja Vasspista –,      „…első veszteségem a szegedi József   Olyan erős, mint Vasspista.
vedélyem” – mondja lehangoltan. Sok                         nem neked nehéz, nekem volt az meg-     Attila Tudományegyetem program-
éve titkolja rabságát. Próbálta egyszer,                       írni. Szembesülni magammal. Csak ez     tervezői matematikus szakának kény-    várkonyi balázs
18   magyar hírlap     tér
            hullámtér          2010. július 10., hétvége                                                         föld és ég
Őskori állatokra hasonlító gépszörnyek morognak a Nyergesújfalut Lábatlannal összekötő út fölött                                                  fotó: sárközy györgy
Fejlesztés terhe mellett
Csodás „dolog” egy cementgyár.       azaz, aki szeretne saját maga rácso-     ve nyolcvan-száz esztendő múltán     vő kalcium-karbonátból agyag        A kitermelés nyomai amúgy nehe-
„Öröm” nézni, ahogy az őskori ál-      dálkozni a barbarizmusra, bizonyo-      lefedjék a száz kilométerekről kiáltó   hozzáadásával extraktumot készíte-    zen tűnnek el: a kerecsensólymokat
latokra hajazó gépszörnyek cipe-      san könnyedén talál valahol a közelé-     pirosas lejtőket.             nek, azt megőrlik, majd felhevítik.   nevelő Pisznice oldalát csaknem két-
lik az üzemhez tartozó bányában le-     ben szörnyülködnivalót. További baj,       A bányászott kalcium-karbonát     A kiégetéssel nyert szürkészöld rö-   ezer éve a rómaiak metszették be – a
robbantott mészkövet, azt gigantikus    hogy a Kecske-követ, a Naszályt vagy     (CaCO3) amúgy a karbonátok közé      göket (klinkercementet) ismét por-    hatás mai is szembeötlő. A munkák
kalapácsok és hengerek ízzé-porrá      a Szársomlyót – ígérhetnek bármit a      tartozó szervetlen vegyület. Külön-    rá zúzzák. Az így kapott portlandce-   nyomait a természet ennyi idő alatt
zúzzák, keverik, főzik, az eredményt    kitermelők – senki nem fogja eredeti     böző ásványai számos kőzet, köztük    ment különböző ásványok keveréke,    sem tudta feledtetni.
pedig autókra, netán vonatra pakol-     állapotába visszaállítani, nagyképűen     a mészkő fő összetevői, a puhatestűek   tulajdonságai az összetevők arányától    Aki nem hiszi, győzze le a szem-
ják, s elszállítják a megrendelőnek.    fogalmazva: rekultiválni. Ugyan-       és a gerincesek vázának döntő alko-    függenek.                ben lévő hegyet, tekintsen le a mély-
Az ember nem tudja, sírjon vagy kín-    is nincs sem az Istennek, sem a világ     tórészei. Mivel a CaCO3 az építkezé-     Mielőtt valaki félreértene: fölfo-  be, s gondolkodjék a leírtakon. Jó
jában röhögjön a Duna-Dráva vagy      összes cégének annyi pénze, hogy –      sekhez szükséges habarcs és cement    gom külön magyarázat nélkül, szük-    távcső nem árt, mert a Pisznicét a
a Holcim nevű cégek által eltakarí-     maradjunk példának okáért a Vác fölé     alapanyaga – otthonunk alapvetően     ség van a cementre, a bányászatra.    turulfiókák miatt fegyveres embe-
tott hegyeket látva. Az, hogy mit je-    csonkult Naszálynál – e hatalmas lyu-     milliárdnyi elpusztult és megőrölt ál-  De ettől még jóérzésű, a természe-    rek őrzik, akik hála az égnek nem so-
lent egy-egy „bányamű,” csak az       kat, szebb szóval tájsebet elkendőz-     latból áll. Ezt jó észben tartani, ami-  tet szerető, csodáiért rajongó ember-  kat kertelnek, ha oda nem illő elemek
tudja elképzelni, aki látott már ilyet.   ze, befoltozza. Fölvigyen több millió     kor belépünk az előszobába.        ként hidegrázást kaphatok a bányák-   bukkannak elő a bozótból.
Sajnos az ország dugig van szomorú,     köbméter földet, belé csemetéket ül-       A lexikon szócikke szerint így ké-   tól, a zöldben tátongó gusztustalan
tetejét-oldalát veszejtett púpokkal,    tessen, hogy azok emberes fákká ér-      szül a cement: a mészkőben lé-      lyukaktól.                lázin miklós andráscsillagok, sorsok                                                                              távcső

Lady Diana, avagy                                                                              Rétisas
                                                                                       (Haliaëetus albicilla)
a mesés sors ára
Emlékszem, kislány voltam, mi-       mény akarata volt. A nyolcas házban
kor Diana hercegnő és Károly herceg     együtt álló Plútó és Mars, valamint az
pompás esküvőjét néztük a tévében.     Uránusz mutatják a rejtetten megélt
S persze, mint minden kislány, iri-     konokságot, keménységet. Ráadásul
gyeltem a fiatal Dianát utolérhetetle-   a Holddal is szembenállásban vannak
nül káprázatos, királyi esküvőjéért,    e bolygók, ami a lélek zabolázhatat-
amilyenről minden lány álmodik:       lan vadságára és néha egészen hisz-
Ó, ha nekem ilyen álomsors juthatna!    térikus voltára is mutatnak. Elzártan,                                              Szárnyasunk a vágómadár-alakúak
S Diana sorsa, léte valóban álom volt.   a külvilág felé meg nem mutatkozón                                                (Accipitriformes) rendjébe, ezen be-
A személyiségjelölő Jupiter a Neptu-    jelölődik ez a képletben, ám ez annál                                              lül a vágómadárfélék (Accipitridae)
nusszal kvadrátban, mely utóbbi az     pusztítóbb lehetett az egóra nézve.                                               családjába tartozó faj. Hossza hetven-
egzisztencia házában áll, jelzik, hogy   A férjnek, pedig egyenesen istencsa-                                               nyolcvan centiméter, szárnyfesztáv-
a karrier, az elfoglalt pozíció egy illú-  pása. A hirtelen halált is ez az elfojtott,                                           ja két-két és fél méter körül jár, a hím
zió, egy életen át tartó mesés szerep,   de időről időre kitörő konokság és za-                                              súlya 3,1-5,4, a tojóé 3,7-6,9 kilo-
mely a valódi személyiséget elleple-    bolátlanság okozta, s ha a tettlegesség                                             gramm. Tengerpartok és jelentősebb
zi, ködösíti, megfojtja. Igaz, ugyanez   nem is bizonyítható, de valóban kö-                                               folyók, tavak mellett költ, otthonát
a Neptunusz jó fényszögben áll a társ    ze van a férj személyéhez, amint azt a                                              öreg fákra, sziklaperemekre telepíti.
házában álló Nappal és Merkúrral. Tö-    fentebb leírt állás mutatja.                                                   Az öreg példányok az északiakat le-
kéletesen játszotta szerepét a kétség-     A Hold, az Uránusz és a Vénusz le-                                              számítva állandóak, a fiatalok vonu-
telenül magas származású férj mellett.   hető legrosszabb konstellációja,                                                 lók. Fő tápláléka a halak és a vízima-
A hitves szükségszerű előkelőségét     T-kvadrátja jelzi, hogy a szerelem        Az anyát a képletben a Mérleg je-   S mivel az őt jelölő Vénusz Diana ötös  darak, de szükség esetén a hüllőket
ugyanis előrevetíti a Merkúr, amely a    szinte abban a pillanatban tűnt el      gyében kezdődő tízes ház, s a benne    házában áll, mely az ő gyermekeinek   is fölfalja. Fészekalja egy-három to-
szellem házának uraként jelzi a hites    mindig Diana életéből, ahogy felbuk-     álló elködlő Neptunusz jelenti. Szép   is jelölője, aligha csodálnám, ha any-  jásból áll, a kikelési idő harminchat-
úr felsőbbrendűségét. Ám az ugyan-     kant. Folytonosan félreismerte vá-      külsejű, de viharos életű anyja lehe-   jának kelekótyaságra hajlamos lénye   negvenegy nap. A fiókák – amelyek
csak itt álló Nap viszont a halál házá-   lasztottját, a csodás, többnyire vil-     tett, aki inkább csak egy fénykép volt  az unokái valamelyikében is testet öl-  olykor felfalják gyengébb társukat –
nak ura: ebbe a házasságba bele lehet    lámcsapásszerűen hirtelen kezdetet      Diana számára, mint hús-vér sze-     tene. A Windsor-háznak ezért lesz    kettő-három hónap után repülnek
pusztulni, bármily tökéletes legyen is   gyorsan követte nála mindig a csaló-     mély. Álomszerű léte, lénye mintegy    még némi baja azzal, hogy talán még-   ki, de még egy hónapig szüleik kö-
a szereplés. Pedig a joviális, tündök-   dás, a kiábrándulás. A szeretet folya-    előrevetítette lánya sorsát, aki ha-   sem sikerült az oly tökéletesnek hitt  zelében maradnak. Magyarországon
lő felszín alatt a mélység erői hamar    matos veszteség, kudarc és bánatfor-     sonlóan illúziókban kereste saját lé-   mennyben a megfelelő választottat    egész évben előfordul, állományát
megmutatkoztak. Dianának, ha még      rás. Amilyen valószínűleg az anyával     tét. Az anya személye jelöli ki ugyan-  megtalálniuk Károly herceg számára.   másfél százra becsülik. Fokozot-
oly kevéssé látszott is rajta, különö-   való kapcsolata, és – sajnos – a gyer-    is – az emberek képletének kilencven                        tan védett, eszmei értéke egymillió
sen fiatal lánykaként, hihetetlen ke-    mekeivel való viszonya is lehetett.      százalékánál – a célokat életünkben.   végh nóra                forint.                lma
rovatvezető: szenvedi zoltán, e-mail: szenvedi.zoltan@magyarhirlap.hu                                                                    2010. július 10., hétvége        hírvilág               magyar hírlap    19

                                              ezen a napon Amália napja van. az amália a germán Amal kezdetű női nevekből származik, jelentése véde-
                                              lem, amely az Amálok – gót királyi család – nevére utal. Ötszázegy éve született Kálvin János francia születésű
                                              svájci reformátor, a kálvinizmus névadója, 154 éve Nikola Tesla horvát elektromérnök, az si mértékegység név-
                                              adója, a transzformátor feltalálója, 141 éve Kandó Kálmán gépészmérnök, a vasút-villamosítás úttörője. hét-
                                              százhúsz éve hunyt el IV. (Kun) László magyar király, 137 éve Latabár Endre színművész, a latabár színészcsalád
                                              őse, 30 éve Egri István színművész, 24 éve Molnár Csilla (képünkön) magyar szépségkirálynő.Esélyek, egyenlőségek                                                 éheztették                                                                        Hősök
                                                                                                                                         tere

 A szocialista kormány végóráiban ítélt meg hat és fél millió forintos támogatást a Ma-
                                                            az idősotthon
                                                                                                                                              Fe
 gyar ATV-nek a szociális minisztérium egy, az esélyegyenlőséget elősegítő műsor ké-                                                                           a                  ca
                                                                                                                 tc                   ut
                                                                                                                                               lvo
                                                                                                                 u

                                                            elesett lakóit                                             di                   áb
 szítésére. Hat részben böfögik vissza még egyszer a már számtalanszor elpufogtatott
                                                                                                                                                 nu
                                                                                                             on                   lib
                                                                                                                                                 lás
 szocialista frázisokat és szabad demokrata szlogeneket. Ahogy az elmúlt nyolc évben                                                                  Sz                   Dé
                                                                                                                                                  i té
 láthattuk is: esélyt csak annak adnak bármire is, aki megfelelően hozzájuk dörgölő-                                                                                                  r
                                                                                                                                                   r
                                                                                                                          Kodály            fa  so
 dzik, és néhány Nokiás-doboznyi pénzt a kijelölt zsebekbe visszaforgat. (SZPA)
                                                                                                                          körönd         g eti
                                                            mh
                                                                                                              ca                     sli
                                                                                                             t                    ro
                                                            Három illegálisan, megdöbbentő kö-                               iu                   Vá
                                                                                                                út
 „BomBát” is hagytak a helyszínen               rendezetlen ártér                                                                  ad
                                                                                                             sy
                                                            rülmények között működő vecsési                             Ar
                                                                                                            ás
 kiraboltak egy bankot                     tiltakozik a római-part
                                                                                                          dr
                                                            idősotthonra bukkantak a hatóságok
                                                                                                 Te
                                                                                                         An
                                                                                                 ézr
                                                            az egyik kereskedelmi adó műsorá-                                            a
                                                                                                  kö
                                Több csillaghegyi egyesület tegnap           nak információi alapján.                                               tc
                                                                                                   rú
                                                                                                                     u
                                                                                                                   ály
                                                                                                     t
                                írásban szólította fel a Fővárosi Ön­           Több idős ember a kiszáradás ha-                                      r                     ajánlott útvonal
                                                                                                                 Ki
                                kormányzatot, Óbuda­Békásmegyer             tárán volt, sőt – a Tv2 információi                                                           lezárt útszakaszok
                                Önkormányzatát és annak vezető­             szerint – néhány korábbi haláleset
                                jét, hogy hozzanak azonnali döntést           is összefüggésbe hozható a minő-
                                a főváros árvízvédelmi rendszere fe­          síthetetlen ellátással. A műsor ka-                                                                 FORRÁS: BRFK/MH GRAFIKA
                fotó: mti/szigetvary zsolt
                                lülvizsgálatának ügyében, hogy meg­           merái is jelen voltak abban a három
 Fegyverrel raboltak ki egy bankot tegnap           szüntessék az árterületen élők élet­ és         vecsési idősek otthonában, ahonnan            vonulnak a melegek        Budapest Pride 2010 elnevezésű melegfelvonulást
 kora délután a főváros XI. kerületében, a           vagyonbiztonságát veszélyeztető hely­          azonnal ki kellett költöztetni az ott          tartanak ma a fővárosban az Andássy úton, az Oktogon és a Hősök tere között. A ren-
 Fehérvári úton, majd a tettesek a helyszí­          zetet. (MH)                       élőket.                         dezvény miatt forgalomkorlátozásra és parkolási tilalomra számíthatnak az autósok
 nen hagytak egy dobozt, amelyben állítá­                                         Az illegálisan működő otthonok-            az érintett városrészben déltől este nyolc óráig. A Budapesti Rendőr-főkapitányság
 suk szerint bomba volt. A csomagban rob­           százÖtvenhárommilliót csalt               ra nemrég többmilliós közüzemi tar-           közleménye szerint az egyenruhások bárkit igazoltathatnak, megmotozhatnak, ve-
 bantásra alkalmas eszközt nem találtak.
 A rablásban senki nem sérült meg. (MTI)
                                elítélt ingatlancsaló                  tozásuk miatt bukkantak a hatósá-
                                                            gok, és a körülmények láttán azonnal
                                                                                        szélyes eszközöket lefoglalhatnak. A menetben résztvevők magatartását is figyelik,
                                                                                        az nem lehet közerkölcs- vagy közszeméremsértő – áll a közleményben. (MH)
                                Három év börtönbüntetésre ítélte jog­          bezáratták az intézményeket. A hely-
 meghalt egy idős férfi                    erősen a Zala Megyei Bíróság azt az asz­        színre érkezőket mindhárom helyen
 gázolt a traktor                       szonyt, aki leendő lakástulajdonoso­          döbbenetes körülmények, lehar-              életkép
                                kat tévesztett meg. A nő nagykanizsai          colt helyiségek és ápolatlanság, mo-
 Halálra gázolt egy traktor egy kerékpá­
 rost a Békés megyei Mezőberényben
 tegnap délután. A traktor sofőrje nem
                                cége útján foglalót és vételárat vett át,
                                de a lakások átadásának nem volt reá­
                                lis esélye. Három év alatt az asszony és
                                                            csok fogadta. Az emberek állítólag
                                                            még enni és inni sem kaptak rend-
                                                            szeresen, s emiatt többeket a kiszá-
                                                                                         Parancsoló szükség
 adott elsőbbséget a kerékpárral, szabá­            társa negyven vevőtől csaltak ki össze­         radás fenyegetett. Arra is volt példa,          A főváros tizenegy kulcsfontosságú, a turisták által is gyakran felkere-
 lyosan közlekedő 70 éves helybéli férfi­           sen mintegy százötvenhárommillió fo­          hogy a személyzet saját pénzén vá-            sett pontján tette használhatóvá az illemhelyeket a Fővárosi Csatorná-
 nak és elgázolta. Az idős férfi életét nem          rintot. (MTI)                      sárolt élelmiszert az otthonok lakó-           zási Művek. Mi tagadás, sürgető igény volt erre a beruházásra, hiszen
 tudták megmenteni. (MTI)                                               inak. A vecsési egészségügyi szolgá-           amíg 1996-ban még 112, mára csak 72, egykoron zöld villamosnak becé-
                                BetÖrőt fogott a miskolci család            lat igazgató főorvosa azt mondta: ő is          zett nyilvános WC van Budapesten, ráadásul csak 36 üzemel. Ám most
 fejsérülésekkel került kórházBa
                                tolvajra ült a házigazda                csak hallomásból tudott az esetek-            is bebizonyosodott, ahol a szükség, ott a segítség, hiszen a cég terveiben
 peronra zuhant                        Ráült a tolvaj hátára tegnap éjjel egy
                                                            ről, hozzájuk senkit nem szállítottak
                                                            be. A területileg illetékes dél-pes-
                                                                                         újabb illemhelyek nyitása szerepel. Így hát ezentúl nem kell majd a pin-
                                                                                         cérek szemrehányó pillantásától, valamint „kérem, ez nem nyilvános
 Súlyosan megsérült egy 19 éves bu­              miskolci lakástulajdonos, aki így tartotta       ti kórházban sem fekszik az érintett           illemhely” felkiáltásoktól kísérve, jól fizető vendég látszatát keltve kü-
 dapesti lány, amikor a peronra esett             vissza a meneküléstől az értékeikre pá­         otthonokból kiköltöztetett beteg –            lönböző vendéglátó-ipari egységek mellékhelyiségeibe osonni, máshova
 egy mozgó vonatról a fonyódligeti               lyázó hivatlan látogatót. Eközben a csa­        mondta a sürgősségi osztály egyik             is be lehet térni, ha hirtelen szorulttá válik helyzet. És lássuk be, ez nem
 vaútállomáson. A lányt fejsérülésekkel            lád többi tagja értesítette a rendőrséget,       dolgozója. w                       olyan kis dolog… F. P .
 vitték a siófoki kórházba. (MTI)               a 31 éves betörőt előállították. (Index)
 időjárás, július 10.                     napkelte 04.57, napnyugta 20.41                                 vízhőmérsékletek
                                                                                Duna          20­22 °C
 erősödő felmelegedés                                                                     Tisza         17­23 °C
 a hétvégén országszerte ragyogó, derűs idő
                                                                                Balaton          21 °C
 lesz. Eső nagy valószínűséggel nem esik,
 legfeljebb vasárnap délután, a Tiszántú­                                                           Velencei­tó        22 °C
 lon lehet futó zápor. Gyenge északias lég­                                                          Fertő tó         20 °C
 mozgás mellett, tovább erősödik a felme­
                                                         miskolc                   Tisza­tó         21 °C                                     28˚
 legedés. A hőmérséklet reggeli minimuma                                        29˚                                                                   stockholm
 14, a délutáni maximuma 30, vasárnap                                         15˚         debrecen      pollenjelentés                                                               moszkva
 32 fok körül alakul.
                               sopron       győr      Budapest  30˚                 29˚      Pázsitfüvek
                                                                                Csalánfélék
                                                                                            magas
                                                                                            magas
                                                                                                                                                      32˚
 orvosmeteorológiai jelentés
 Egyre erősödő kánikula várható. A meleg           33˚        32˚            15˚                 16˚      Gombák         magas
 elől szívesen menekülünk légkondicionált
                               13˚        13˚                                      Hárs          közepes                london
 lakásunkba, autónkba vagy munkahe­                                                                                                         Brüsszel
 lyünkre. A klímát nem érdemes túl ala­         zalaegerszeg                kecskemét  30˚                      időjárás a világban                      31˚            30˚     Berlin
                                                                                                                                           varsó  31˚
 csony hőmérsékletre állítani, ugyanis
                                 30˚          siófok          15˚   Békéscsaba    29˚         Abu­Dzabi   43 °C  napos                          párizs
                                                                                                                                  36˚
 a szabadból leizzadt testünkkel túl hűvös he­
 lyiségbe lépve könnyen megfázunk, súlyo­            14˚          28˚                        16˚         Buenos Aires  16 °C  napos
                                                                                                                         33˚             Bécs
 sabb esetben akár tüdőgyulladást is kapha­                      13˚                                   Hongkong    33 °C  esős
                                                                                                                                        31˚
 tunk. A klíma hatására a levegő páratartalma                                   szeged                   Los Angeles  25 °C  változó
 csökken, ami a nyálkahártyák szárazságá­                     pécs  29˚              29˚                   Moszkva
                                                                                New York
                                                                                       32 °C
                                                                                       29 °C
                                                                                            változó
                                                                                            eső
                                                                                                         madrid                                Bukarest
 hoz vezetve a vírusok mellett a baktériumok
 megtapadását is könnyebbé teszi. A véde­                        14˚              16˚                   Peking     30 °C  változó  lisszabon
                                                                                                            37˚                   róma
                                                                                                                                               28˚
 kezőképesség csökkenése ezáltal fertőzések
 kialakulásához vezethet.
                                                                                Sydney     31 °C  változó     29˚                           32˚
                                                                                Tel­Aviv    18 °C  napos
 a légszennyezettség átlaga                                                                  Tokió     30 °C  záporok
 A nagyvárosi légszennyezettség az eü. ha­                                                                                                                         athén
 tárérték 40­50 százaléka.                                                                                                                                  32˚
      Az előrejelzés bizonytalansága: KICSI        www.eumet.hu                        hidegfront        melegfront        vegyes front      hideg levegő             meleg levegő
      Az előrejelzést készítette: Aigner Szilárd
20   MagyaR híRlaP  hírvilág      2010. júlIus 10., hétvége                                                                 www.MagyaRhIRlaP.hu
                                     holnaP Nóra és Lili napja van. a nóra az Eleonóra rövidülése, amely az arab Ellinor névből származik, jelen-
                                     tése: Isten az én világosságom. a lili több idegen női név – Caroline, Elisabeth, Julia – angol és német becézésé-
                                     ből ered. százkilencvenegy éve született Reguly Antal néprajzkutató, 50 éve Csuja Imre jászai Mari-díjas szín-
                                     művész. százhuszonegy éve hunyt el Reviczky Gyula költő, író, 29 éve Bilicsi Tivadar színművész, 21 éve Sir
                                     Laurence Olivier oscar- és golden globe-díjas angol színművész (képünkön). huszonkét éve halt meg egy ma-
                                     gyar házaspár a görög éjina-sziget közelében, ahol terroristák támadták meg a city of Poros kirándulóhajót.élettársa gyilkolta meg
angliában a magyar nőt?
soós eszteR
Leszúrtak egy magyar gyógyszerészt      rint az áldozat Southamptonban, egy
az angliai Southamptonban szerda       drogériában dolgozott.
reggel. A gyilkossággal a rendőrség a      Az asszony angliai tartózkodásá-
nő 38 éves élettársát gyanúsítja, akit    ról a londoni magyar főkonzul, Takács
elfogtak és már ki is hallgattak.      László nem tudott részletekkel szol-
                       gálni. „ Annyit tudunk, hogy a tragé-
Magyar származású az a nő, aki-       dia bekövetkezett, arra vonatkozóan
re szerda reggel szúrt sebekkel, esz-    azonban nincs információnk, hogy az
méletlen állapotban találtak a rend-     asszony mennyi ideje és milyen célból
őrök southamptoni otthonában         tartózkodott az országban” – mond-
– adta hírül Daily Echo internetes ol-    ta lapunknak Takács, aki további kér-
dal. A szolnoki illetőségű, 37 éves,     désünkre azt is elmondta, hogy a gyil-
gyógyszerész végzettségű Sz. Má-       kosság vádjával letartóztatott férfi
riát egy még azonosítatlan vágóesz-     szintén magyar, és a rendőrség szerint
közzel szúrták le. A helyszínre érkező    nincs a bűnügynek más gyanúsítottja.
mentők megpróbálták újraéleszteni      Az összes részletet a hatóságok ilyen-
az asszonyt, azonban már nem tud-      kor nem közlik a konzulátussal. Sz.
tak rajta segíteni. A helyszínt megkö-    Mária fia szintén Angliába költözött
zelítőleg harminc rendőr kordonnal      édesanyjával. „A fiúról a brit gyer-
azonnal körülzárta a házat, ami sok-     mekvédelmi hatóság gondoskodik, és        A gimnazisták elkeseredett tanárait philadelphiai kísérőjük nyugtatja                 fotó: MtI/aP/Matt RouRke
                                               Csak a diáklány
kolta az egyébként csendes, nyugodt     az ilyenkor szükséges intézkedéseket
környék lakóit.               megtette” – mondta a főkonzul.                                                    sem tűnt komolynak, a viccelődés
  Az egyik szomszéd, Lisa Parker a tu-     A nyomozás folyamatban van, s a                                                  tovább folyt az utasok közt: „Tovale­
dósítások szerint nem hallott semmi-     rendőrök egyelőre értetlenül állnak a                                                 begünk egy halott kacsán a Delaware
lyen szokatlan zajt a gyilkosság valószí-  történtek előtt.                                                           folyón.” Az Atlanticbridge.org in­
                                               teteme lett meg
nűsíthető idején. Megjegyezte, furcsa,     „A rendőrség keresi azokat a tanú-                                                 ternetes oldal szerint „a hajó a folyó
magának való párnak tartotta a csak-     kat, akik a Harcourt Roadon és kör-                                                  közepén mondta fel a szolgálatot, a
nem egy éve a szomszédságában élő,      nyékén élnek vagy dolgoznak, és                                                    Delaware pedig hatalmas, szinte a
37 éves magyar nőt és annak 38 éves     láttak vagy hallottak bármi szokat-                                                  csodával határos, hogy a balesetet
élettársát. Alan Bamford főállású apu-    lant” – intézett felhívást a BBC ri-                                                 bárki élve megúszta”.
kaként szintén sokkot kapott a szom-     porterén keresztül a lakossághoz a                                                    Chris Herschend, a Ride the
szédban történtektől. „Még sohasem      southamptoni rendőrség felügyelő-                                                   Ducks turistahajóztatással foglalko­
történt hasonló, ez eddig igen barát-    je, Mark Hull, hogy mihamarabb ki-        EllEntmondásos hírEk érkEztEk a másik Eltűntről                   zó, a vízibuszt üzemeltető cég elnö­
ságos környék volt”– mondta a Daily     derítsék, miért kellett meghalnia Sz.                                                 ke a Philly.com­nak elmondta, hogy
Echónak Bamford. A szomszédok sze-      Máriának. w                   vIncze zIta                                     járműveiket naponta kétszer ellen­
                                               Megkerült annak a mosonmagyaró-      holttestét, így továbbkeresik. A mo­   őrzik, a reggeli vízre helyezés előtt,
                                               vári, 16 éves diáklánynak a holtteste,   sonmagyaróvári Kossuth Lajos Gim­     majd a nap végén, és évente a parti
                                               aki Philadelphiában egy turistahajó    názium tizenhárom diákkal és két kí­   őrség is átvizsgálja a kétéltűeket.
                                               balesetekor a Delaware folyóba esett    sérő tanárral nyelvi programon vett     Az ütközés kivizsgálása elkezdő­
                                               egy másik társával szerdán. A helyi    részt az Egyesült Államokban, s a     dött, s a hatóságok furcsállják, hogy
                                               hatóságok szerint megtalálták a má-    program egyik eseménye philadel­     a vízibusz nem adott le figyelmez­
                                               sik eltűnt diákot is, de ezt később a   phiai városnézés volt. A tizenöt ta­   tető üzenetet, amikor a folyó köze­
                                               parti őrség cáfolta.            gú csoport helyi kísérőivel együtt    pén állt. Az uszályról sem jeleztek,
                                                                     szállt fel egy úgynevezett kacsahajó­   így csak találgatni lehet, mi történt.
                                               A szerdai baleset után a parti őrség    ra, amely az elindulás után nem sok­   Az utasok beszámolója ennek ellent­
                                               búvárok segítségével kezdte meg a két   kal meghibásodott. A kétéltű város­    mond, egyikük a Fox Newsnak elme­
                                               eltűnt magyar felkutatását, de sokáig   néző busz a kisebb motorhiba miatt    sélte: a hajóvezető walkie­talkie­ján
                                               nem jártak eredménnyel. Péntek reg­    néhány perce vesztegelt a vízen, ami­   többször jelezte, hogy baj van.
                                               gel egy helyi halász jelezte: női holt­  kor egy uszályhajó hátulról belero­     Hansági Károly, a mosonmagyaró­
                                               testet fedezett fel az egyik mólónál, a  hant. Az ütközéskor a hajó 35 utasa    vári gimnázium igazgatója lapunknak
                                               baleset helyszínének közelében – kö­    és kétfős személyzete a vízbe esett, s  elmondta, hogy a csoport bizonyosan
                                               zölte a Fox News internetes kiadása.    csak később derült ki, hogy két ma­    hamarabb hazatér a tervezettnél, pa­
                                               Néhány órával később pedig, helyi idő   gyar diák eltűnt.             pírjaik pótlásában és a repülőjegyek
                                               szerint tíz óra körül egy tévéstáb ví­    A hajó egyik utasa a Philly.com    átírásában a New York­i magyar kon­
Sz. Máriát lakásában holtan találták                        fotó: Mh  zen lebegő holttestre lett figyelmes.   helyi internetes oldalnak elmesélte,   zul és a biztosítótársaságok segíte­
                                               A Külügyminisztérium tegnap dél­      hogy beszálláskor a személyzet fel­    nek. „A balesetben elhunyt fiatalok
                                               után erősítette meg hivatalosan, hogy   hívta figyelmüket a mentőmellény     szülei azt tervezik, elutaznak Phila­
HIRDETÉS
                                               a tizenhat éves S. Dóra és a húszéves P.  használatára, egyikük nevetve hoz­    delphiába, de minden olyan hirtelen
     HIVATALOS KÖZLEMÉNY
  A PARTIUMI EGYETEM ALAPÍTVÁNY
                       lengyel ifjak                  Szabolcs holttestét találták meg.
                                                 Azonban később a parti őrség cá­
                                                                     zátette: ez az, amire nem lesz szük­
                                                                     ségük, de a parti őrség előírja a hasz­
                                                                                          történik, hogy nem lehet előre meg­
                                                                                          mondani, végül miként döntenek” –

                       Balatonőszödön
  2009. évi közhasznúsági jelentésének
      közzététele (kivonat)
                                               folta, hogy megtalálták volna a fiú    nálatát. Az indulás utáni motorhiba    magyarázta az igazgató. w

   Egyszerűsített beszámoló mérlege

 2009. XII. 31.        Tárgyév    soós eszteR
 A Befektetett eszközök         -
                       Megérkezett a balatonőszödi kor-         a kormány közmunkaprogrammal is sEgíti az árvíz sújtotta tElEpÜlésEkEt

                                               Ünnepség és tűzijáték félpénzen
 B Forgóeszközök        3.524 e Ft  mányüdülőbe tegnap este az a har-
 Eszközök összesen       3.780 e Ft  mincöt lengyel árvízkárosult kis-
 D saját tőke          3.763 e Ft
 Források összesen       3.780 e Ft
                       gyermek, akik két hétig pihenhetnek
 Beszámoló eredmény-kimutatása:       a Balaton-parton. „A miniszterelnök
 Összes közhasznú              első hivatalos külföldi látogatásakor      MtI
 tevékenység bevétele     16.167 e Ft
 Közhasznú célú támogatások:         Varsóban felajánlotta Donald Tusk mi-      A szokásos összeg feléből, csaknem     ta térségből ötszáz gyermeket hív-    közmunkaprogramokkal minél több
 - pályázatból          900 e Ft  niszterelnöknek, hogy szívesen nya-       150 millió forintból rendezi meg a     nak meg. Az elmúlt években 300 mil-    embernek adjanak munkát az árvíz
 - tevékenységből       14.801 e Ft
 - adó 1%-ból           391 e Ft  raltatnak lengyel árvízkárosult gye-       kormány az idén az augusztus 20-i     lió forint körüli összegbe került az   sújtotta településeken a romeltakarí-
 - egyéb bevételek         75 e Ft  rekeket” – mondta lapunknak Szalai        ünnepségeket – jelentette be tegnap a   ünnepség. Kovács hozzátette: elfo-    tásban és az újjáépítésben.”
 Közhasznú tevékenység
 ráfordításai:         17.123 e Ft  Attila, a varsói nagykövetség kulturá-      Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-    gadták annak a szombathelyi vál-       Nagy Anna emlékeztetett arra is,
 - anyagjellegű          491 e Ft  lis és sajtótanácsosa. Velük egy időben     térium kormányzati kommuniká-       lalkozónak a felajánlását, aki brut-   hogy a kormány 3 milliárd 170 mil-
 - személyi jellegű        377 e Ft
 - egyéb ráfordítások      1.707 eFt
                       magyar árvízkárosult gyerekek is pi-       cióért felelős államtitkára, Kovács    tó 70 millió forintból rendezi meg a   lió forintot ad a lakhatási feltételek
 Az alapítvány által             hennek Balatonőszödön. „Jó alkalom        Zoltán az Edelényben tartott, kihelye-   budapesti tűzijátékot. „A fennma-     megteremtésére, mert az a legfonto-
 nyújtott támogatások:     14.548 e Ft  lesz ez arra, hogy a kellemetlen él-       zett kormányszóvivői tájékoztatón.     radó összeget az árvíz sújtotta tér-   sabb, hogy mindenkinek fedél legyen
 Budapest, 2010.07.07.            ményeket megélt fiatalok kapcsolat-         Kovács Zoltán hangsúlyozta:       ségek közintézményeinek felújítá-     a feje fölött. Az árvízben országszer-
                       ba kerüljenek egymással” – mondta        augusztus 20-ról méltón emlékezik     sára fordítja a kormány” – mondta     te száz közintézmény is tönkrement,
               Bakos István
                   elnök  Szalai. A későbbiekben még 180 len-       meg az ország, ám szerényebb lesz az    Nagy Anna kormányszóvivő. Hoz-      ezeket központi támogatásból hoz-
                       gyel gyerek érkezik az üdülőbe. w        ünnep, s Budapestre az árvíz sújtot-    zátette: „A kormány szándéka, hogy    zák helyre. w
                                                                              2010. jÚlIUs 10., hétvége   heti tv-műsor               magyar hírlap    21
ajánló
21.15 tv2                  echo tv 2010. jÚlIUs 10., szombat
                       6.00 Teleshop           10.00 Hírek            14.00 Hírek              (ism.)               Műsorvezető: Vámos György     Műsorvezető: Zsebők Csaba.
                       7.00 Gazdafórum           Friss napi információk      14.05 Teleshop            Liebmann Katalin műsora.     19.30 Híradó            Vendég: Bogár László
                        Agrármagazin. Műsorvezető:   10.05 Hazai turizmus 5. (ism.)    Termékismertető percek       Vendég: dr. Bencze József      Hírösszefoglaló          közgazdász, Boros Bánk
                        Horváth Katalin.         Hazai üdülési és szabadidős   14.30 Isten, Isten          rendőr altábornagy. Téma:     20.00 Heti mérleg 1-2.       Levente politológus
                        Vendég: Fazekas Sándor      lehetőségek            Vallási műsor,           Bencze József és az ORFK      Műsorvezető:          23.30 Képtelenségek 2. (ism.)
                        vidékfejlesztési miniszter.   11.00 Légkör (ism.)         heti evangélium          17.30 Bírósági történetek 2.     Obersovszky Péter         Műsorvezető: Zsebők Csaba.
                        Téma: Gigantikus méretű      Műsorvezető: Dénes Tamás     15.00 Hazai turizmus 6.        (ism.)              21.00 Befejezetlen múlt 2.     Vendég: Bogár László
Ütközetben eltűnt               sertéstelep tervei Újlengyel  11.30 Mozaik 3. (ism.)        Hazai üdülési és szabadidős     Liebmann Katalin műsora.      Gereben Ágnes és         közgazdász, Boros Bánk
Amerikai akciófilm, 1984            határában             Közérdekű magazin         lehetőségek             Vendég: dr. Papcsák         Kun Miklós műsora         Levente politológus
                       7.30 Napi aktuális válogatás 1.  12.00 Híradó            16.00 Hírek              Ferenc elszámoltatási       21.30 Szerintem          0.00 Hírek
Rendező: Joseph Zito              Műsorvezető: Dizseri András    Friss napi információk       Friss napi információk       kormánybiztos. Téma:        Kerényi Imre műsora       0.05 Mélymagyar 1. (ism.)
Braddock ezredes számára a háború      8.00 Hírek            12.15 Teleshop           16.05 RáKérdés 1-2.          Elszámoltatás és a fekete     22.00 Híradó            Műsorvezető: Bayer Zsolt.
nem ér véget addig, amíg az utolsó ka-     Friss napi információk     12.30 Küldetésben          Prof. dr. Dávid Tamás        lista. - Vendég: dr. Kiss Erika   Friss napi információk      Vendég: Csete Árpád
tona haza nem tér. A vietnami hadifo-    8.05 Napi aktuális válogatás 2.   Dokumentumfilm           műsora.               ügyvéd. Téma: Polgárjog,     22.30 Energia központ        homoródalmási unitárius
                        Műsorvezető: Dizseri András   13.00 Vitalitás Életmód       Műsorvezető:            sőt, családjog           Műsorvezető: Szajlai       lelkész
golytábor emlékeitől évek múltán sem     8.30 Mozaik 1. (ism.)        magazin 1.             dr. Várhidi Hajna. Vendég:    18.00 Híradó             Csaba. Vendég: Kaderják     0.30 Mélymagyar 2. (ism.)
szabadul, mert tudja, még számtalan     9.00 Mozgás! (ism.)         Műsorvezető: Béky László      Engelmanné Kékesi Judit       Friss napi információk       Péter, a Corvinus Egyetem     Műsorvezető: Bayer Zsolt.
„eltűnt” bajtársa sínylődik valahol.      Sportműsor           13.30 Vitalitás Életmód       emlődaganatból gyógyult      18.30 Kiút többszemközt 1.      EnergiaKözpontjának        Vendég: Csete Árpád
                       9.30 Mozaik 2. (ism.)        magazin 2.             beteg                Műsorvezető: Vámos György      vezetője             homoródalmási unitárius
                        Közérdekű magazin         Műsorvezető: Béky László     17.00 Bírósági történetek 1.    19.00 Kiút többszemközt 2.     23.00 Képtelenségek 1. (ism.)    lelkész
21.35 rtl KlUb


                       vItal tv             m1                 m2                 tv2                 rtl KlUb             DUna tv
                       6.00 Formabontók         5.50 Ma Reggel           5.50 Ma Reggel           6.00 Teleki Sámuel útján      6.30 Top Shop           8.00 Fánk történetek 8.40 Cim-
                       7.00 Hazai turizmus        8.00 Híradó            7.55 Hogy volt!?          6.25 Tv2 matiné           7.00 Kölyökklub          bora 9.05 Kutyaélet 9.35 Vissza
                       8.00 Légkör            8.10 Szezon 2010          9.35 M I É R T ?          9.25 Mókás állatvilág        10.00 A fantasztikus négyes    Sherwoodba! 10.00 Az egyhá-
Dirty Dancing 2.               8.30 Hullámszelidítők       8.40 Mesék             10.55 Palackposta          9.55 Szurikáták udvarháza       Amerikai animációs sorozat   zi művészet kincsei 10.35 Vigyá-
                        Amerikai dokumentumfilm     10.30 Ötösfogat          11.28 Zöld 7-es           10.25 Doktorológia Leslie      10.25 06-91-33-55-33       zó szemekkel a világ körül 11.45
Amerikai romantikus film, 2004
                        sorozat - 8.          10.55 Sötét jóslat         11.30 Puskás Sándor          Nielsen módra           11.30 A dadus           Híradó 12.05 Isten kezében 12.30
Rendező: Guy Ferland             9.00 Adrenalinfüggők       11.25 Élet a Nagy-korallgáton    nótafelvételeiből         10.55 Két TestŐr           Amerikai vígjátéksorozat    "Én itt maradok" 13.30 Daktari
A 18 éves Katey (Romola Garai) Havan-    9.30 Kylie Kwong -         Japán természetfilm, 2003    12.01 Natúra            11.25 Babavilág           12.00 RTL Klub Híradó       14.25 Floyd Spanyolországban
nába érkezik, ahol apja a Ford Művek      Az én Kínám           12.01 Hírek            12.25 Kézfogás           11.55 Így készült a 14.       12.10 Autómánia          14.55 Kisenciklopédia 15.05 Fia-
                       10.00 Hazai turizmus       12.05 FIFA 2010 Labdarúgó     12.50 Koncertek az A38 hajón     Kapcsolat Koncert         12.45 Nagymenők          talok Dél-Afrikában 15.15 Stan-
vezetője. A kissé különc lányt mágnes-
                        Magazinműsor           világbajnokság          13.45 Csak egy kislány...      12.25 A láthatatlan ember       Amerikai filmsorozat, 2005   dard Táncok 16.15 Zenei Műhely
ként vonzzák az utcai táncosok, de leg-   11.00 Tele-kosár          Út a döntőbe... 1. rész      Magyar dokumentumfilm        Amerikai tévéfilmsorozat     13.40 Forma-1 Angol Nagydíj    17.00 Kalózsziget 18.00 Híradó
főképpen egy tüzes tekintetű, büszke és    Vásárlási ajánlat        14.00 Kell egy csapat       14.10 Magazinok           13.25 A kiválasztott -       15.25 Elveszett kincsek      18.35 Mese 19.00 Börtönrock
céltudatos kubai sráchoz vonzódik.      11.30 Nagy utazások        14.30 Telesport           sikertörténetei           Az amerikai látnok         kalandorai           20.40 Lélek Boulevard 21.10 Fény
                        Kalifornia - Kalandorok      WTA Tour női tenisztorna     15.00 Mindentudás Egyeteme      Amerikai filmsorozat, 1996     Angol kalandfilmsorozat     az éjszakában 22.45 Sport 23.00
                        nyomában            16.10 Hogy volt!?         15.55 Kalandozó           14.25 Doktorok           16.40 Utazás a föld mélyére    Martin H
23.00 m2                   12.30 Más-kép           17.40 Életképek          16.20 A hangszerkészítés       Amerikai filmsorozat, 1998     Kanadai katasztrófa film
                        Életmódmagazin
                       13.15 Tele-kosár
                                        19.00 SzerencseSzombat
                                         Luxor sorsolás
                                                          mesterei
                                                         16.45 A négy páncélos
                                                                           15.30 Rejtélyek kalandorai
                                                                           17.30 Knight Rider
                                                                                             18.30 RTL Klub Híradó
                                                                                             19.00 Fókusz Plusz
                                                                                                              hír tv
                       13.30 Ég és föld között      19.30 Híradó este          és a kutya             Amerikai tévéfilmsorozat     19.30 Jack, a villám       8.05 Befutó 8.30 BBC Reporters
                        A vendák földjén        20.00 SzerencseSzombat        Lengyel tévéfilmsorozat      18.30 Tények             Amerikai - ausztrál akció-   9.05 Felfedező 9.30 Arcok a lift-
                       14.30 Tele-kosár          Ötöslottó és Joker sorsolás   17.50 Angyalbőrben         19.05 Magellán            vígjáték, 1994         ben 10.05 Különkiadás 12.00
                       15.00 Hazai turizmus       20.10 FIFA 2010 Labdarúgó     18.45 Vakáción a Mézga család    19.35 Focianyu            Utána: RTL-hírek        Híradó 12.30 Hungarorama 13.05
                       17.00 Tele-kosár          világbajnokság          19.15 Sztársáv            Amerikai film, 2008        21.35 Dirty Dancing 2.      BBC Click 13.30 Negyedik 14.05
                       17.30 Hazai turizmus        Bronzmérkőzés          20.00 Híradó este          21.15 Ütközetben eltűnt        (Piszkos tánc 2.)        Garázs 14.30 BBC Hard Talk 15.05
a vörös kakadu                18.30 Korlátok nélkül       22.40 Hírek            20.25 Beugró             Amerikai akciófilm, 1984      Amerikai romantikus film    Ősök tere 15.30 Balaton Bike
Német filmdráma, 2006             Amerikai dokumentumfilm     22.50 Kultúrház          21.20 Machita             Közben: Kenósorsolás       23.10 Menedék           Fest 16.05 Értékmentés más-
Rendező: Dominik Graf             sorozat - 1.           Balaton Sound 2010         Magyar játékfilm, 1943      23.10 A lény 3.            Amerikai - angol - német -   ként 16.30 Európai híradó 17.00
Kelet-Németország, 1961 tavasza.       19.00 Vészhelyzet         23.20 Kubrick menet        23.00 A vörös kakadu         Amerikai sci-fi, 2004        spanyol krimi, 2005       Híradó 17.30 Célpont 18.05 Szi-
                        Amerikai filmsorozat, 1994    Angol - francia vígjáték, 2005   Német filmdráma, 2006       0.45 EZO.TV             1.10 Kung-fu           luett 19.00 Híradó 19.30 Riasztás
A húszéves Siggi Drezdába megy, hogy
                       20.00 Hazai turizmus       0.45 FIFA 2010 Labdarúgó      1.05 Ma Reggel (ism.)        1.35 Kalandjárat (ism.)        Amerikai - kanadai       20.05 Civil kaszinó 21.00 Híradó
díszletfestőként dolgozzon az egyik     21.00 Az ember és a tenger     világbajnokság (ism.)      2.45 M I É R T ?          2.00 Teleshop             akciófilm-sorozat        21 21.30 BBC Hard Talk 22.05 Ar-
színházban. Megismerkedik Luise-zal, a    22.00 Hazai turizmus        Bronzmérkőzés ismétlése      Műsor a történelemről       3.00 Animációs filmek        2.00 Fókusz Plusz (ism.)     cok a liftben 22.30 BBC Híradó
fiatal költőnővel, akibe fülig beleszeret.
Luise bevezeti őt az éjszakai életbe.

ajánló
22.45 m2                   echo tv 2010. jÚlIUs 11., vasárnap
                       6.00 Teleshop           9.30 Éjjeli menedék (ism.)     13.30 Mozaik 5. (ism.)       18.30 Kibeszélő 1-2.         - Cirkusz és Utcafesztivál,   23.00 Heti mérleg 1-2. (ism.)
                       7.00 Isten, Isten (ism.)      Siklósi Beatrix és        14.00 Hírek              Műsorvezető:            Seres Dóra fuvolaművész,     Műsorvezető:
                       7.30 Magyar Hírlap Sajtóklub    Matúz Gábor műsora        14.05 Teleshop            Pindroch Tamás           Fekete Dániel, a Magyar      Obersovszky Péter.
                        (ism.) Műsorvezető:       10.00 Hírek            14.30 Sorsfordító találkozások   19.30 Híradó             Ökumenikus Segélyszervezet    Vendég: Semjén Zsolt
                        Sinkovics Ferenc. Vendégek:   10.05 Hazai turizmus 6. (ism.)   15.00 Hazai turizmus 7.       20.00 A hét verse           kommunikációs vezetője,      miniszterelnök-helyettes
                        Máté T. Gyula és Hunyor      Hazai üdülési és szabadidős   16.00 Hírek              Kiss Dénes: A föld zsebében.    Mezey Katalin költő, Gereben   (KDNP). Téma: Javult a
                        Erna. Téma: Nemzeti        lehetőségek           16.05 Civil Akadémia 1-2.       Előadja: Szersén Gyula       Ágnes író             román-magyar viszony? -
a világ legjobb tanára             együttműködés. Bordély     11.00 Kor kontroll          Előadó: Pais István filozófius,   színművész            22.00 Híradó            Vendég: Magyarics Tamás
Német vígjáték, 2006              a Csepeli Fémműben?        Egészségügyi magazin        történész             20.05 Mélymagyar 1-2.        22.30 Olimpiász           egyetemi docens, Szlovák-
                        Ingatlanpanama: Budakeszi    11.30 Mozaik 4. (ism.)       17.00 Korrektúra 1-2. (ism.)     Műsorvezető: Bayer Zsolt.      Műsorvezető: Dobor Dezső.     szakértő. Téma: Hogyan
Rendező: Lars Becker              út 32              12.00 Híradó             Műsorvezető: Bayer Zsolt      Vendég: Soltész Miklós       Téma: Megdől-e az idén      alakul a szlovák-magyar
Gustav Kilian nem kifejezetten tanártí-   8.00 Hírek            12.15 Teleshop            Vendégek: Szentesi Zöldi      szociálpolitikáért felelős     a már 55 éves Kékszalag-     viszony? - Vendég: Szalai
pus. Nem érdeklik a merev szabályok.     8.05 Szerintem (ism.)       12.30 Gazdafórum (ism.)       László, Szentmihályi Szabó     államtitkár, Nemzeti        rekord? A vízilabda Puskása,   Annamária tag, ORTT (Fidesz).
Egyénisége megosztja a tanári kart, eg-    Kerényi Imre műsora        Agrármagazin. Műsorvezető:     Péter, Blaskó Péter és Bencze    Erőforrás Minisztérium       ahogy a finnek elnevezték, 75   Téma: Változó médiatörvény.
                       8.30 Időrosta 1-2.         Horváth Katalin. Vendég:      Izabella. Téma: Nemzeti      21.00 Repertoár 1-2.         éves. Autós csodák, csodás    - Vendég: Éger István elnök,
zisztenciája már-már veszélyben. Míg-     Szentesi Zöldi László       Fazekas Sándor vidékfejlesz-    együttműködés. Petrétei       Műsorvezető: Kolti Helga.      autók. A vizek Bugattijának    Magyar Orvosi Kamara.
nem egy nemzetközi versenyen az ő       műsora. Vendég: gróf       tési miniszter. Téma: Gigan-    alkalmatlannak vallotta       Vendég: Blaskó Balázs,       Európa-bajnoki felvonulása a   Téma: Fellélegezhet az
diákjai kerülnek ki győztesen.         Károlyi László, Kun Miklós    tikus méretű sertéstelep      magát. Vörös csillagos       Kelemen Csaba Mikó         Balatonon. Színen a Videoton   egészségügy?
                        történész, Szigethy Gábor     tervei Újlengyel határában     rendszerváltás           István színművészek,        régi és a Ferencváros új    0.00 Hírek
                        színháztörténész        13.00 Ebugatta           18.00 Híradó             Gallya Veronika szervező      vezetése            0.05 Civil Akadémia 1-2. (ism.)
23.30 tv2


                       vItal tv             m1                 m2                 tv2                 rtl KlUb             DUna tv
                       6.00 Formabontók         5.50 Ma Reggel           5.50 Ma Reggel           5.45 Reggeli gondolatok       6.30 Top Shop           8.05 Dunáról fúj a szél 8.10 Zen-
                       7.00 Hazai turizmus        8.00 Híradó            7.55 Mesék             6.15 Teleki Sámuel útján      7.00 Kölyökklub          gő ABC 8.20 Főzés? Gyerek-
                       8.00 Korlátok nélkül       8.05 Sporthírek          10.00 Utánam, srácok!        6.45 Tv2 matiné           10.00 Trendmánia         játék! 8.30 Traktor Tom 8.40
volt egyszer egy vadnyugat           Amerikai dokumentumfilm     8.10 Főtér - Hernád-túra       Magyar ifjúsági filmsorozat    10.00 Mókás állatvilá        10.30 06-91-33-55-33       Marsupilami 9.10 Csak az a fo-
                        sorozat - 1.          9.00 Egyházi műsorok        10.30 Fantaghiro, a harcos     10.30 Tv2 matiné           Hívjon! Játsszon! Nyerjen!   ci 10.40 Ki vagy te, Sophia? 11.45
Olasz–amerikai western, 1968
                       8.30 Ég és föld között      12.01 Hírek             hercegnő 5.            11.30 Stahl konyhája        11.35 meneTrend          Híradó 12.05 Élő egyház 12.30 Élő
Rendező: Sergio Leone             A vendák földjén        12.05 Sport7             Olasz fantasztikus        12.00 Kalandjárat          12.00 RTL Klub Híradó       népzene 13.00 Csellengők 13.25
Az elmaradhatatlan szájharmonikájá-     9.30 Más-kép           12.35 FIFA 2010 Labdarúgó      kalandfilm            12.30 Száguldó vipera        12.15 Dáridó Lajcsival      Szováthy Éva 14.50 Dunáról fúj a
ról egyszerűen csak Harmonikának ne-     10.00 Hazai turizmus        világbajnokság          12.01 Egyházi műsorok        13.30 Célkeresztben         12.45 A dadus           szél 14.55 A világ konyhái 15.25
                        Magazinműsor           Út a döntőbe... 2. rész     15.00 Ars Hungarica          Amerikai krimisorozat, 2008     Amerikai vígjátéksorozat    Muzsikál a mozi 16.15 Afrika szí-
vezett rejtélyes idegen már régóta haj-
                       11.00 Tele-kosár         14.30 Telesport          15.20 Női szemmel          14.30 Sheena, a dzsungel      13.15 Magyar autósport-      nei 17.15 Mese 17.35 Arcélek
szolja Franket, a gyilkos bandavezért,     Vásárlási ajánlat         WTA Tour női tenisztorna     15.45 Miért épp a demokrácia?     királynője             magazin             18.00 Híradó 18.25 Heti Hírmon-
akivel sürgős párbajoznivalója van.     11.30 Mozgás           16.10 Körhinta           16.40 Jelenetek a szobrok       Amerikai kalandfilmsorozat    13.35 Forma-1 Angol Nagydíj    dó 19.10 Álmok fátyla 20.00 Carl
Frank azonban mással van elfoglalva.     12.00 Az ember és a tenger     Fesztiválkalauz          életéből             15.30 Crusoe             Utána: 16.00 Hatoslottó     Orff 21.10 Fény az éjszakában
                       13.15 Tele-kosár         16.40 Hogy volt!?         17.05 Machita             Amerikai - angol - kanadai -   16.05 Míg a halál el nem     22.45 Divathét 23.15 Sport 23.30
                       13.30 Hullámszelidítők      18.05 Panoráma            Magyar játékfilm, 1943       dél-afrikai kalandfilm-       választ             Max Raabe és a Palast Orchester
0.30 DUna tv                  Amerikai dokumentumfilm      Világpolitikai magazin      18.45 Közeli, távoli, tájak      sorozat, 2008, 3. Áldozat      Amerikai vígjátéksorozat
                        sorozat - 8.
                       14.00 Kylie Kwong
                                        18.35 Hogy volt!?
                                        19.30 Híradó este
                                                         19.30 Vakáción a Mézga család
                                                         20.00 Híradó este
                                                                           16.30 Üsd, vágd, focizzál!
                                                                            Hongkongi - kínai - amerikai
                                                                                             16.30 Jég veled
                                                                                              Amerikai vígjáték
                                                                                                              hír tv
                        - Az én Kínám          20.00 FIFA 2010 Labdarúgó     20.25 Múlt-kor            akció-vígjáték, 2001       18.30 RTL Klub Híradó       7.30 Soroló 8.05 Balaton Bike
                       14.30 Tele-kosár          világbajnokság           Történelmi magazin        18.30 Tények            19.00 Cobra 11          Fest 8.30 Felfedező 9.05 Pén-
                       15.00 Hazai turizmus        Döntő              21.00 Charleston          19.00 Napló              Német akciófilm-sorozat     tek 8 10.05 Célpont 10.30 Napról
                       17.00 Tele-kosár          Élő közvetítés Dél-Afrikából    Olasz vígjáték, 1978       20.05 Shrek             20.00 80 nap alatt a Föld körül  napra 11.05 Civil kaszinó 12.00
                       17.30 Hazai turizmus       23.35 Kultúrház          22.45 A világ legjobb tanára     Amerikai rajzfilm, 2001       Amerikai - német - ír -     Híradó 12.30 Közvetlen ajánlat
                       18.30 A strand hősei        Kulturális talkshow        Német vígjáték, 2006       21.45 Nyakunkon az élet        angol kalandfilm, 2004     13.05 Különkiadás 15.05 Arcok
mambó az ezredfordulón             Animációs sorozat        0.30 Hírek             0.15 Beugró              Amerikai vígjáték, 1994      22.20 Ponyvaregény -       a liftben 15.30 Befutó 16.05 Ga-
Tajvani–francia romantikus dráma       19.00 Vészhelyzet         0.35 Sporthírek          1.05 Koncertek az A38 hajón      Közben: Kenósorsolás        Pulp Fiction          rázs 16.30 GyógyHír 17.00 Híradó
Rendező: Hsiao-hsien Hou            Amerikai filmsorozat, 1994   0.45 Telesport Motorsport     2.00 Ma Reggel           23.30 Volt egyszer egy        Amerikai krimi, 1994      17.30 Hírvilág 18.05 Keresztmet-
Nagyon mai, friss, igaz és eredeti film   20.00 Hazai turizmus        Technikai magazin         Benne: Híradó, sporthírek,     Vadnyugat              Utána: RTL-hírek        szet 19.00 Híradó 19.30 Napról
                       21.00 Telefonos ambulancia    1.10 Panoráma            időjárás-jelentés (ism.)      Olasz - amerikai western     1.25 Portré            napra 20.05 Kontraszt 21.00 Hír-
a huszonévesekről. A gyönyörű tajvani
                        Interaktív egészségügyi      Világpolitikai magazin (ism.)  3.40 A zenén túl          2.15 EZO.TV                              adó 21 21.30 Értékmentés más-
lány, Vicky egy éjszakai bárban dolgozik,   magazin - élő          1.40 Növények és emberek       Vásáry Tamás zenés        3.05 Napló (ism.)                           ként 22.05 Vetítő 22.06 Magyar
s két férfi között őrlődik. Az egyik Hao-  22.00 Hazai turizmus        Francia dokumentumfilm       beszélgetése           3.55 Animációs filmek                         génmesék 23.05 Kontraszt
hao, aki a lány minden lépését követi.
A másik Jack, aki tipikus üzletember.
22   magyar hírlap  heti tv-műsor             2010. jÚlius 10., hétvége                      echo tv 2010. jÚlius 12., hétfő
                      6.00 Világpanoráma 2. (ism.)    - Vendég: Gödri Irén, a    11.00 Ebugatta (ism.)       Gereben Ágnes és         19.00 Kibeszélő 2.         Dobor Dezsővel 2.
heti programajánló              Külpolitikai magazin.       KSH Népességtudományi      Kutyás magazinműsor       Kun Miklós műsora         Műsorvezető:           Tudjon meg többet
                       Műsorvezető: Szaniszló      Kutatóintézet tudományos    11.30 Hungarorama        15.00 Hazai turizmus 1.       Vámos György           Málta kultúrájáról és
                       Ferenc. Vendég: Nógrádi      főmunkatársa. Téma:       Időjárási körkép         Hazai üdülési és szabadidős   19.30 Híradó            mindennapjairól. Aki

Újra dübörög                 György biztonságpolitikai
                       szakértő. Téma: Baleset vagy
                       merénylet – a szmolenszki
                                        Tízmillió alá csökkenhet a
                                        lakosság száma
                                       8.00 Híradó
                                                       12.00 Híradó
                                                        Déli hírösszefoglaló
                                                       12.15 Teleshop
                                                                         lehetőségek
                                                                        16.00 Híradó
                                                                         Friss napi információk
                                                                                         20.00 Napi aktuális
                                                                                          Műsorvezető:
                                                                                          Obersovszky Péter
                                                                                                           körbevezet: Dobor Dezső
                                                                                                          23.00 Kiút többszemközt 1.
                                                                                                           (ism.)

a hegyalja                  rejtély
                      6.30 Kibeszélő 1-2. (ism.)
                                        Friss napi információk
                                       8.15 Teleshop
                                                       12.30 Isten, Isten (ism.)
                                                        Vallási műsor,
                                                                        16.30 Mozaik 1.
                                                                         Közérdekű magazin
                                                                                         20.30 Analízis 1.
                                                                                          Gazdasági előrejelzések
                                                                                                           Műsorvezető: Vámos György
                                                                                                          23.30 Kiút többszemközt 2.
                       Műsorvezető:           Termékismertető percek      heti evangélium        17.00 Kiút 1.            Szajlai Csabával         (ism.)
                       Pindroch Tamás         8.30 Hazai turizmus 7. (ism.)  13.00 Teleshop           Műsorvezető:           21.00 Analízis 2.         Műsorvezető: Vámos György
                      7.30 Napi aktuális (ism.)      Hazai üdülési és szabadidős   Termékismertető percek      Kubínyi Tamás           Gazdasági előrejelzések    0.00 Hírek
                       Műsorvezető: Petán Péter.     lehetőségek          13.30 Mozaik (ism.)       17.30 Kiút 2.            Szajlai Csabával        0.05 Időrosta 1. (ism.)
                       Vendég: Gaskó István, a     9.30 Küldetésben (ism.)      Közérdekű magazin        Műsorvezető:           21.30 Világpanoráma 1.       Szentesi Zöldi László műsora.
                       VDSZSZ elnöke. Téma:       Dokumentumfilm         14.00 Híradó            Kubínyi Tamás           Külpolitikai magazin.      Vendég: gróf Károlyi László és
                       Vasutasnap „fejcserékkel”?   10.00 Híradó            Friss napi információk     18.00 Híradó             Műsorvezető:           Kun Miklós történész
                       - Vendég: Győrffy Balázs     Friss napi információk     14.15 Teleshop           Friss napi információk       Szaniszló Ferenc        0.30 Időrosta 2. (ism.)
                       országgyűlési képviselő,    10.15 Teleshop           Termék ismertető percek    18.30 Kibeszélő 1.         22.00 Híradó            Szentesi Zöldi László műsora.
                       Fidesz–KDNP Téma: Fidesz:
                              .         10.30 Mozaik (ism.)       14.30 Befejezetlen múlt 2.     Műsorvezető:            Napi hírösszefoglaló       Vendég: Szigethy Gábor
                       Rendet a földügyek körül!     Közérdekű magazin        (ism.)              Vámos György           22.30 Máltai barangolások     színháztörténész


hegyalja fesztivál
Tokaj–Rakamaz               vital tv             m1                m2                tv2                rtl klub             duna tv
2010. július 14–18.
                      6.00 Formabontók         5.50 Ma Reggel          5.50 Ma Reggel          5.25 Teleshop           5.30 Top Shop          7.55 Isten kezében 8.25 Világ-
                      7.00 Hazai turizmus        9.00 Párizsi jóbarátok      9.00 Mesék            6.00 Magellán (ism.)        6.00 Fókusz Plusz (ism.)     vándor 8.50 Sebaj Tóbiás 9.00
Mintegy kétszáz fellépő, tíz színpad a   8.00 Mit eszünk?         9.50 Hogy volt!?         10.30 Slovenski Utrinki     6.25 Tények Reggel         6.25 Fókusz (ism.)        Mirabella Mama házimozija 9.10
Tisza-parton: a Hegyalja nem pusz-     9.15 Tele-kosár          10.45 Parlamenti Napló      10.55 Együtt           7.00 Mokka             6.55 Reggeli           Dunáról fúj a szél 9.15 Gyerek-
                      9.30 Hungarorama         12.01 Híradó délben       11.20 Kodály Zoltán:       9.00 Stahl konyhája        9.05 Te vagy az életem      kori könyveink 9.45 A dzsungel
tán Magyarország egyik legnagyobb
                      10.00 Hazai turizmus       12.30 Kárpát Expressz       Magyar Népzene         9.10 Babapercek           Argentin filmsorozat, 2006   könyve 10.10 Zorro 10.35 Magyar
zenei fesztiválja, hanem a nyaralni     Magazinműsor          13.00 Szomszédok         11.30 Átjáró           9.20 Telekvíz           10.05 Top Shop          elsők 0.50 Kisenciklopédia 11.00
vágyó fesztiválozók egyik kedvenc     11.00 Tele-kosár          Magyar filmsorozat, 1987    12.02 Híradó           10.30 Teleshop           12.00 RTL Klub Híradó      Onkológiai k+f 11.30 Kívánság-
helyszíne is, ahol új csónakkikö-      Vásárlási ajánlat        13.35 Roma Magazin        12.30 Kárpát Expressz      11.50 Smokey és a Bandita 3.    12.10 06-91-33-55-33       kosár 14.00 Híradó 14.10 Térkép
                      11.30 A strand hősei       14.05 Domovina          12.55 Napló            Amerikai vígjáték, 1983     13.30 Fél kettő         14.40 Erőtér 15.10 Ízőrzők 15.40
tő, vezetett és kötetlen kenutúrák és
                       Animációs sorozat         Szlovák nyelvű nemzetiségi   13.00 Közvetítés a parlament   13.25 Kvízió            14.25 Kung-fu          Heuréka!... 16.10 Második esély
strand várja a fesztivál Tisza-parti te-  12.00 Repertoár           magazin             üléséről            14.55 Szentek kórháza        Amerikai - kanadai akció-   17.00 25. szélességi fok Dél-
rületére látogatókat július 14. és 18.   13.15 Tele-kosár         14.35 Ma Reggel (ism.)      16.30 Bűvölet          15.55 Egy tini naplója        film-sorozat, 1993       re 18.00 Híradó 18.35 Mese 18.55
között.                  13.30 Hungarorama         16.25 Körzeti híradó        Olasz tévéfilmsorozat, 1998   Német vígjátéksorozat      16.15 A szerelem rabjai     Derrick 20.00 Híradó 20.05 Köz-
                       Élő panorámakép 56       16.35 Hírek           17.20 Magyar rock        16.25 Joshi Bharat          Argentin filmsorozat, 2005   beszéd 20.30 Charlotte Corday
  Esténként a Motörhead, a Groove
                       városból            16.45 Teadélután         18.15 Épített szépségek     17.30 Árva angyal         17.25 Mónika -          22.05 Sport 22.55 Párizs - Buda-
Armada, Roots Manuva, a Funeral for    14.00 Tele-kosár         17.40 Elit gimi         18.40 Bob, a mester        Mexikói filmsorozat, 2008     A kibeszélőshow        pest 23.45 Beavatás
a Friend, az Ektomorf, a Meshuggah,    14.30 Mozaik            Olasz drámasorozat, 2008    19.05 Afrika gyöngyszeme     18.30 Tények            18.30 RTL Klub Híradó
The Herbaliser, Goldie és még sokan    15.00 Hazai turizmus
                      16.00 Tele-kosár
                                       18.40 McLeod lányai
                                        Ausztrál kalandfilmsorozat
                                                        Portugál kalandfilmsorozat
                                                       20.00 Híradó este
                                                                        19.05 Monk - Flúgos nyomozó
                                                                        20.10 Aktív
                                                                                         19.05 Vacsoracsata
                                                                                         20.05 Fókusz
                                                                                                          hír tv
mások gondoskodnak a hamisítatlan
                      16.15 Hazai turizmus       19.30 Híradó este        20.25 Afrika gyöngyszeme     20.45 Hőhullám           20.40 Barátok közt        6.00 Befutó 6.30 Soroló 7.00 Hír-
Hegyalja-hangulatról.           17.15 Tele-kosár         20.00 Kékfény          21.20 Stingers          21.20 NCIS              Magyar filmsorozat, 1998    adó 8.05 Kontraszt 9.05 Külön-
  Közülük    kétségtelenül    a  17.30 Hazai turizmus        Bűnügyi magazin         Ausztrál krimisorozat, 1998   Amerikai krimisorozat, 2003    Közben: RTL-hírek       kiadás 11.05 Balaton Bike Fest
Motörhead koncertje ígérkezik a      18.30 Adrenalinfüggők       21.00 Ítéletlovasok       22.10 Záróra           22.20 Gyilkos számok        21.20 Hazudj, ha tudsz!     11.30 Hírvilág 12.00 Híradó 12.30
                       Amerikai dokumentumfilm      Amerikai western, 2002 - 1.  22.35 McLeod lányai        Közben: Kenósorsolás        Amerikai krimisorozat, 2009  Hungarorama 13.05 Soroló 13.30
legizgalmasabbnak – a rocklegenda
                       sorozat - 11.          22.35 Az Este           Ausztrál kalandfilmsorozat   23.20 Különleges ügyosztály    22.20 A rejtély         Garázs 14.05 Európai híradó
három év után tér vissza Magyar-      19.00 Rákérdés          23.00 Hírek           23.20 Elit gimi          - Párizs              Amerikai - kanadai       14.30 Napról napra 15.05 Pén-
országra, a Hegyalja Fesztivál nagy-    20.00 Hazai turizmus       23.10 Memento           Olasz drámasorozat, 2008    0.20 Tények Este           thrillersorozat, 2008     tek 8 16.05 Célpont 16.30 Paletta
színpadára. Lemmy Kilmister és       21.00 Vészhelyzet         23.20 Teadélután         0.15 Ítéletlovasok        0.50 EZO.TV             Utána: RTL-hírek        17.00 Híradó 17.30 Panaszkönyv
                       Amerikai filmsorozat, 1994    Hétfőtől péntekig minden,    Amerikai western        1.40 A csend kódja         23.25 Poker After Dark 2009   18.05 Vonalban 19.00 Híradó
bandája 1975 óta megkerülhetetlen a
                      22.00 Hazai turizmus        ami szórakoztató! (ism.)    1.45 Ma Reggel (ism.)       Amerikai akciófilm, 1985     0.20 Reflektor          20.05 Rájátszás 21.00 Híradó 21
rockszakmában, de az Ace of Spades      Magazinműsor          0.10 Parlamenti Napló (ism.)   3.25 Vezérlő fény        3.20 Magellán (ism.)        0.35 Nem szentírás        21.35 Lapzárta 22.05 Ősök tere
opusz megalkotóit kár is lenne kerül-   0.00 Műsorajánló         1.25 Revue déja vu         Amerikai tévéfilmsorozat    3.45 Animációs filmek        Amerikai filmsorozat, 2006   22.30 Pálya 23.05 BBC Híradó
getni vagy kihagyni az idei nyárból.
Felületes fülekkel speed metálnak
mondanák sokan a Motörheadet, de
kár okoskodni, hiszen Lemmy kife-
jezetten visszautasítja a bekategori-   echo tv 2010. jÚlius 13., kedd
zálást: amikor színpadra lép a banda,   6.00 Energiaközpont (ism.)     lehetőségek          12.30 Unió (ism.)        16.00 Híradó            20.00 Napi aktuális        Műsorvezető:
Lemmy egyszerűen így mutatkozik       Műsorvezető: Szajlai      9.30 Máltai barangolások      Műsorvezető: Csóti György.    Friss napi információk       Műsorvezető:           Bayer Zsolt.
be: Mi vagyunk a Motörhead. Mi rock     Csaba. Vendég: Kaderják      Dobor Dezsővel 2. (ism.)     Beszélgetés Csoóri Sándorral  16.15 Teleshop            Takács Bence           Vendég: Soltész Miklós
and rollt játszunk. A hetvenes évek     Péter, a Corvinus Egyetem     Tudjon meg többet        a kultúra nemzetépítő és     Termékismertető percek      20.30 Hangos többség 1.      szociálpolitikáért felelős
                       Energiaközpontjának        Málta kultúrájáról és      nemzetmentő szerepéről     16.30 Mozaik 2.           Műsorvezető:           államtitkár, Nemzeti
végén ez a hangos és gyors rock and     vezetője             mindennapjairól. Aki      13.00 Teleshop           Közérdekű magazin         Huth Gergely           Erőforrás Minisztérium
roll egy lavina sebességével söpört    6.30 Kibeszélő 1. (ism.)      körbevezet: Dobor Dezső     Termékismertető percek     17.00 Olimpiász (ism.)       21.00 Hangos többség 2.     23.30 Mélymagyar 2. (ism.)
végig a gitárzenék világán.         Műsorvezető:          10.00 Híradó           13.30 Mozaik 1. (ism.)       Műsorvezető: Dobor Dezső      Műsorvezető:           Műsorvezető:
  Lemmy tavaly év végén jelentet-      Vámos György           Friss napi információk      Közérdekű magazin       17.30 Ebugatta (ism.)        Huth Gergely           Bayer Zsolt.
                      7.00 Kibeszélő 2. (ism.)     10.15 Teleshop          14.00 Híradó            Kutyás magazinműsor       21.30 Demokrata-kör        Vendég: Soltész Miklós
te be, hogy a 2010 elején stúdióba      Műsorvezető:          10.30 Mozaik 1. (ism.)       Friss napi információk     18.00 Híradó             Műsorvezető:           szociálpolitikáért felelős
vonul – bár a huszadik, legújabb al-     Vámos György           Közérdekű magazin       14.15 Teleshop           Napi hírösszefoglaló        Bencsik András          államtitkár, Nemzeti
bum még nem jelent meg, de a klasz-    7.30 Napi aktuális (ism.)     11.00 Sorsfordító találkozások   Termékismertető percek     18.30 Kibeszélő 1.         22.00 Híradó            Erőforrás Minisztérium
szikusok mellett klasszikusjelölt dal-    Műsorvezető:           (ism.)             14.30 Világpanoráma2. (ism.)    Műsorvezető:            Napi hírösszefoglaló      0.00 Hírek
                       Obersovszky Péter        11.30 Hungarorama         Külpolitikai magazin.      Kubínyi Tamás          22.30 Barométer         0.05 Analízis 1. (ism.)
lamokra is számíthatunk. Lemmy       8.00 Híradó             Időjárási körkép         Műsorvezető:          19.00 Kibeszélő 2.          A Századvég Alapítvány és    Gazdasági előrejelzések
pedig – a pletykák szerint – a toka-     Friss napi információk     12.00 Híradó            Szaniszló Ferenc         Műsorvezető:            az Echo Tv közös elemző     Szajlai Csabával
ji borokra számít, ezért választotta    8.15 Teleshop            Déli hírösszefoglaló      15.00 Hazai turizmus 2.      Kubínyi Tamás           műsora Obersovszky       0.30 Analízis 2. (ism.)
második hazai fellépésének helyszí-    8.30 Hazai turizmus 1. (ism.)   12.15 Teleshop           Hazai üdülési és szabadidős  19.30 Híradó             Péterrel             Gazdasági előrejelzések
                       Hazai üdülési és szabadidős    Termékismertető percek      lehetőségek           Napi hírösszefoglaló       23.00 Mélymagyar 1. (ism.)     Szajlai Csabával
néül ismét a Hegyalját.
  Kiemelendő a sorból Roots Manuva
is – az elektronika és a hip-hop kes-
keny mezsgyéjén egyensúlyozó srác     vital tv             m1                m2                tv2                rtl klub             duna tv
a Nightmares on Waxszal is szerepelt    6.00 Formabontók         5.50 Ma Reggel          5.50 Ma Reggel          5.25 Teleshop           5.30 Top Shop          5.30 Gazdakör 5.50 Hattól Nyol-
együtt és a Gorillaz All Alone dalá-    7.00 Hazai turizmus        9.00 Párizsi jóbarátok      9.00 Közvetítés a parlament   6.00 Babavilág (ism.)       6.00 Trendmánia (ism.)      cig 7.55 Élő népzene 8.25 Világ-
hoz is kölcsön adta hangját. Bár kö-    8.00 Vitalitás          9.50 Kékfény (ism.)        üléséről            6.25 Tények Reggel         6.25 Fókusz (ism.)        vándor 8.50 Mesék 10.05 Zorro
zép- és észak-amerikai forrásokból     9.15 Tele-kosár          10.45 Nappali          16.00 Régi magyar országcímer  7.00 Mokka             6.55 Reggeli           10.30 Újrakezdés 11.30 Kíván-
                      9.30 Hungarorama         12.01 Híradó délben       16.25 Bűvölet          9.00 Stahl konyhája        9.05 Te vagy az életem      ságkosár 14.00 Híradó 14.10 Ki-
merít, de kifejezetten európai zenét
                      10.00 Hazai turizmus       12.30 Kárpát Expressz       Olasz tévéfilmsorozat, 1998  9.10 Babapercek           Argentin filmsorozat, 2006   kötő 14.20 Térkép 14.50 Érték-
játszik. A londoni The Times a városi    Magazinműsor          13.00 Szomszédok         17.15 Magyar pop         9.20 Telekvíz           10.05 Top Shop          adók 15.25 Saint-Tropez A-tól
Anglia hangjának nevezte, ami „az     11.00 Tele-kosár         13.35 Srpski Ekran         Válogatás az utób-       10.20 Teleshop           12.00 RTL Klub Híradó      Z-ig 16.20 Párizs, felülnézet-
utcasarkoktól egészen a legnagyobb      Vásárlási ajánlat        14.05 Unser Bildschirm       bi évtizedek legjobb magyar  11.30 Ki hitte volna?       12.10 06-91-33-55-33       ből 17.00 25. szélességi fok Dél-
                      11.30 Kylie Kwong -        14.35 Ma Reggel (ism.)       könnyűzenéiből.         Olasz családi film, 2007     13.30 Fél kettő         re 18.00 Híradó 18.35 Mese 19.00
arénákig sodor, magába építve dub, a
                       Az én Kínám           16.25 Körzeti híradó       18.10 Épített szépségek     13.25 Kvízió            14.30 Charles és Diana:     Újrakezdés 20.00 Híradó 20.05
ragga és a funk legjobbját”. A londo-    Ausztrál főzőshow        16.35 Hírek            Veszprém            14.55 Szentek kórháza        nemesi tragédiák        Közbeszéd 20.30 Az elzásziak,
ni hip-hop mester fellépése könnyen    12.00 Iskolatévé         16.45 Teadélután         18.40 Bob, a mester        Ausztrál filmsorozat, 1998, 5.  16.15 A szerelem rabjai     avagy a két Mathilde 21.55
válhat a Hegyalja Fesztivál egyik leg-   13.15 Tele-kosár         17.40 Elit gimi          Angol rajzfilm sorozat, 1999  15.55 Egy tini naplója        Argentin filmsorozat, 2005   Saint-Tropez A-tól Z-ig 22.50
                      13.30 Hungarorama          Olasz drámasorozat, 2008    19.00 Afrika gyöngyszeme      Német vígjátéksorozat, 2001   17.25 Mónika -          Sport 23.00 Kikötő 23.10 Divathét
kellemesebb élményévé.
                      14.00 Tele-kosár         18.40 McLeod lányai        Portugál kalandfilmsorozat   16.25 Joshi Bharat          A kibeszélőshow
  A hazaiak közül a Budapest Bártól,
a Csík Zenekaron, a Kispál és Kiscsil-
                      14.30 Mozaik
                      15.00 Hazai turizmus
                                        Ausztrál kalandfilmsorozat
                                       19.30 Híradó este
                                                       20.00 Híradó este
                                                       20.21 Sporthírek
                                                                        17.30 Árva angyal
                                                                         Mexikói filmsorozat, 2008
                                                                                         18.30 RTL Klub Híradó
                                                                                         19.05 Vacsoracsata
                                                                                                          hír tv
lagon, a Quimbyn és a Belgán át, egé-   16.00 Tele-kosár         19.50 Sporthírek         20.24 Időjárás-jelentés     18.30 Tények            20.05 Fókusz           6.00 Paletta 6.30 Lapzárta 7.00
                      16.15 Hazai turizmus       19.55 Időjárás-jelentés     20.25 Afrika gyöngyszeme     19.05 Monk - Flúgos nyomozó    20.40 Barátok közt        Híradó 8.05 Rájátszás 9.00 Ga-
szen a Subscribe-ig, a The Kollinig                                                                                        rázs 9.30 Soroló 10.05 BBC
                      17.15 Tele-kosár         20.00 Önök kérték!         Portugál kalandfilmsorozat   20.10 Aktív             Közben: RTL-hírek
vagy akár a The Idoruig minden-      17.30 Hazai turizmus       21.00 Ítéletlovasok       21.20 Stingers          20.45 Hőhullám           21.20 A mentalista        Reporters 10.30 Ősök tere 11.05
ki ott lesz a Hegyalján. Csemegének    18.30 Mit eszünk?          Amerikai western, 2002 - 2.   Ausztrál krimisorozat     21.20 Túlélésből jeles        Amerikai krimisorozat, 2008  Vonalban 12.00 Déli híradó 12.30
két hazai legendát: Ákost és a Tátrai   19.30 Sporthét          22.30 Az Este          22.05 Záróra            Amerikai - kanadai akciófilm   22.20 A Grace klinika      Hungarorama, Közvetlen aján-
                       Sporthét című mű-        23.00 Hírek           22.30 McLeod lányai        Közben: Kenósorsolás        Utána: RTL-hírek        lat 13.05 Lapzárta 13.30 Paletta
Bandet, ráadásnak pedig a finn Disco                                                                                        14.05 Keresztmetszet 15.05 Civil
                       sorunkban összeállí-      23.05 Sporthírek          Ausztrál kalandfilmsorozat   23.05 A médium           23.20 XXI. század - a legendák
Ensemble-t ajánlják a szervezők.       tást láthatnak a nagyvilág   23.10 Memento          23.15 Elit gimi          Amerikai krimisorozat, 2005    velünk élnek          kaszinó 16.05 Pálya 16.30 Palet-
  A Hegyalja Fesztivál csak egy ug-     sporteseményeiből        23.15 Teadélután (ism.)      Olasz drámasorozat, 2008    0.05 Tények Este          23.55 Végzetes visszaszámlálás  ta 17.00 Híradó 17.30 Zöld öve-
rás: Budapesttől – szűk három óra     20.00 Hazai turizmus       0.15 Nappali           0.10 Ítéletlovasok        0.35 EZO.TV             Kanadai - amerikai akciófilm  zet 18.05 Vonalban 19.00 Hír-
                      21.00 Több mint egészség      Közéleti szórakoztató      Amerikai western, 2002 - 2.  1.30 El Nino - A Kisded      1.40 Reflektor          adó 20.05 Rájátszás 21.00 Híradó
vonattal vagy autóval – máris a nyár                                                                                        21 21.35 Lapzárta 22.05 Riasztás
                       Tihanyi Tamás műsora       magazin (ism.)         1.40 Ma Reggel (ism.)       Magyar vígjáték, 1999
egyik legizgalmasabb forgatagának     22.00 Hazai turizmus       1.25 A Wroclaw-i egyetem     3.20 Vezérlő fény        3.05 Babavilág (ism.)                        22.30 Hírvilág 23.05 BBC World
közepébe érkeznek a fesztiválozók,     0.00 Műsorajánló          három évszázada         Amerikai tévéfilmsorozat    3.30 Animációs filmek                        Híradó 23.30 Zöld övezet
ahol a metál éppúgy jelen van, mint a
világzene és az elektronikus zene. w
                                                                        2010. JÚliuS 10., hétvége  heti tv-műsor             magyar hírlap    23
                     echo tv 2010. JÚliuS 14., Szerda
                     5.30 Gazdafórum (ism.)      8.00 Híradó            Déli hírösszefoglaló      Energiaközpontjának       18.30 Kibeszélő 1.       22.30 A gumid kopjon…
heti kiállítáSaJánló            Agrármagazin. Műsorvezető:    Friss napi információk    12.15 Teleshop          vezetője             Műsorvezető:          Magazin műsorunkban
                      Horváth Katalin.        8.15 Teleshop           Termékismertető percek    15.00 Hazai turizmus 3.       Vámos György          bemutatjuk a hazai
                      Vendég: Fazekas Sándor      Termékismertető percek    12.30 Barométer (ism.)      Hazai üdülési és szabadidős   19.00 Kibeszélő 2.        motoros klubokat és baráti

allan Sekula a               vidékfejlesztési miniszter.
                      Téma: Gigantikus méretű
                      sertéstelep tervei Újlengyel
                                      8.30 Hazai turizmus 2. (ism.)
                                       Hazai üdülési és szabadidős
                                       lehetőségek
                                                       A Századvég Alapítvány
                                                       és az Echo Tv közös
                                                       elemző műsora
                                                                       lehetőségek
                                                                      16.00 Híradó
                                                                       Friss napi információk
                                                                                        Műsorvezető:
                                                                                        Vámos György
                                                                                       19.30 Híradó
                                                                                                       társaságokat, valamint hírt
                                                                                                       adunk rendezvényeikről
                                                                                                      23.00 Hangos többség 1. (ism.)

ludwigban                  határában
                     6.00 Világpanoráma 1. (ism.)
                                      9.30 Kor kontroll (ism.)
                                       Egészségügyi magazin
                                                       Obersovszky Péterrel
                                                      13.00 Teleshop
                                                                      16.15 Teleshop
                                                                      16.30 Mozaik 3.
                                                                                        Napi hírösszefoglaló
                                                                                       20.00 Napi aktuális
                                                                                                       Műsorvezető:
                                                                                                       Huth Gergely
                      Külpolitikai magazin.     10.00 Híradó           Termékismertető percek     Közérdekű magazin         Műsorvezető:         23.30 Hangos többség 2. (ism.)
                      Műsorvezető:           Friss napi információk    13.30 Mozaik 2. (ism.)     17.00 Pulzus 1.           Csete Beáta          Műsorvezető:
                      Szaniszló Ferenc        10.15 Teleshop          Közérdekű magazin        Prof. dr. Dávid Tamás      20.30 Bírósági történetek 1.   Huth Gergely
                     6.30 Kibeszélő 1. (ism.)     10.30 Mozaik 2. (ism.)     14.00 Híradó           műsora. Műsorvezető:       Liebmann Katalin műsora   0.00 Hírek
                      Műsorvezető:           Közérdekű magazin        Friss napi információk     dr. Várhidi Hajna        21.00 Bírósági történetek 2.   Friss napi információk
                      Kubínyi Tamás         11.00 Olimpiász (ism.)     14.15 Teleshop         17.30 Pulzus 2.           Liebmann Katalin műsora   0.05 Kiút 1. (ism.)
                     7.00 Kibeszélő 2. (ism.)      Műsorvezető:          Termékismertető percek     Prof. dr. Dávid Tamás      21.30 Befejezetlen múlt     Műsorvezető:
                      Műsorvezető:           Dobor Dezső          14.30 Energiaközpont (ism.)    műsora. Műsorvezető:       Gereben Ágnes és        Kubínyi Tamás
                      Kubínyi Tamás         11.30 Hungarorama         Műsorvezető: Szajlai      dr. Várhidi Hajna         Kun Miklós műsora      0.30 Kiút 2. (ism.)
                     7.30 Napi aktuális (ism.)     Időjárási körkép        Csaba. Vendég: Kaderják    18.00 Híradó           22.00 Híradó           Műsorvezető:
                      Műsorvezető: Takács Bence   12.00 Híradó           Péter, a Corvinus Egyetem    Napi hírösszefoglaló       Napi hírösszefoglaló      Kubínyi Tamás


polónia és más mesék –
allan Sekula kiállítása          vital tv             m1               m2               tv2                rtl klub            duna tv
Ludwig Múzeum
                     6.00 Formabontók         5.50 Ma Reggel         5.50 Ma Reggel         5.25 Teleshop           6.55 Reggeli          6.00 Hattól Nyolcig 8.00 Vé-
2010. szeptember 19-ig          7.00 Hazai turizmus       9.00 Párizsi jóbarátok     9.00 Mesék           6.00 Két TestŐr (ism.)      9.05 Te vagy az életem     dett szépségeink 8.30 Mesék
                     8.00 Telefonos ambulancia    9.50 Önök kérték! (ism.)    10.30 Roma Magazin       6.25 Tények Reggel         Argentin filmsorozat, 2006  9.15 Zorro 9.40 Magyar elsők
A világhírű amerikai alkotó, Allan    9.15 Tele-kosár         10.45 Nappali          10.55 Domovina         7.00 Mokka            10.05 Top Shop         9.55 Minoritates Mundi 10.30 Új-
                     9.30 Hungarorama          Benne: 11:20 Sírjaik hol   11.20 retrock          9.00 Stahl konyhája        12.00 RTL Klub Híradó     rakezdés 11.30 Kívánságkosár
Sekula dokumentarista fotó- és
                     10.00 Hazai turizmus        domborulnak?         11.30 Átjáró          9.10 Babapercek          12.10 06-91-33-55-33      14.00 Híradó 14.10 Térkép 14.40
videoművészete révén vált ismert-      Magazinműsor          12.01 Híradó délben       12.02 Híradó          9.20 Telekvíz            Hívjon! Játsszon! Nyerjen!  A mindenséggel mérd magad
té. A hetvenes évek elején induló pá-   11.00 Tele-kosár         12.30 Kárpát Expressz      12.30 Kárpát Expressz      10.30 Teleshop          13.30 Fél kettő        14.55 Négyszemközt a történe-
lyája kezdetétől a vizualitás, azon be-   Vásárlási ajánlat       12.55 Szomszédok        12.55 Záróra Frenák Pál     11.40 Hotzenplotz, a rabló     Magazin a legjobb      lemmel 15.25 Gyere egy körre!
                     11.30 Korlátok nélkül       Magyar filmsorozat, 1987   13.45 Sorstársak         Német családi vígjáték, 2006   történetekkel        16.20 Párizsi szívdobbanás 18.00
lül a művészi ábrázolás hagyományos
                      Amerikai dokumentumfilm    13.35 Hrvatska kronika     14.10 Lélek-tantörténetek    13.25 Kvízió           14.10 Kilenctől ötig      Híradó 18.35 Mese 19.00 Újra-
módjainak aláaknázása foglalkoztat-     sorozat - 2.          14.05 Ecranul nostru      14.35 Hétmérföld        14.55 Szentek kórháza        Amerikai vígjáték, 1980   kezdés 20.00 Híradó 20.05 Köz-
ta. Sekula a kapitalizmus bevett mí-   12.00 Iskolatévé         14.35 Kormányváró (ism.)    15.10 Kalandozó         15.55 Egy tini naplója      16.15 A szerelem rabjai    beszéd 20.30 Az elzásziak, avagy
toszainak állandó kritikusa, érdek-     Magyar ismeretterjesztő    15.05 Ma Reggel (ism.)     15.40 Egy lépés előre      16.25 Joshi Bharat         Argentin filmsorozat, 2005  a két Mathilde 22.10 A malom
                      filmsorozat          16.25 Körzeti híradó       Spanyol tévéfilmsorozat    17.30 Árva angyal         17.25 Mónika -         22.45 Francia utcabál 23.00 Sport
lődésének középpontjában a globális
                     13.15 Tele-kosár         16.35 Hírek           16.30 Bűvölet           Mexikói filmsorozat, 2008     A kibeszélőshow       23.10 Váltó 23.20 Tegnapi és mai
tőkének kiszolgáltatott dolgozó em-    13.30 Hungarorama        16.45 Teadélután        17.20 Magyar válogatott     18.30 Tények            Talk show          huszárok Párizsban
ber áll. A kiállításon a művész ko-    14.00 Tele-kosár         17.40 Elit gimi         18.15 Épített szépségek     19.05 Monk - Flúgos nyomozó    18.30 RTL Klub Híradó
rábbi és jelenlegi munkái egyaránt    14.30 Mozaik
                     15.00 Hazai turizmus
                                       Olasz drámasorozat, 2008
                                      18.40 McLeod lányai
                                                      18.40 Bob, a mester
                                                      19.05 Afrika gyöngyszeme
                                                                       Utána: Skandinávlottó
                                                                      20.10 Aktív
                                                                                       19.05 Vacsoracsata
                                                                                        Gasztroreality
                                                                                                      hír tv
szerepelnek.
                     16.00 Tele-kosár          Ausztrál kalandfilmsorozat   Portugál kalandfilmsorozat  20.45 Hőhullám          20.05 Fókusz          6.00 Paletta 6.30 Lapzárta 7.00
  A munka, valamint a hozzá kap-    16.15 Hazai turizmus       19.30 Híradó este        20.00 Híradó este        21.20 Doktor House         Közszolgálati magazin    Híradó 8.05 Rájátszás 9.05 Szilu-
csolódó egyéni és társadalmi helyze-   17.15 Tele-kosár         20.00 Yorkshire-i szívügyek   20.25 Afrika gyöngyszeme    22.20 Mercy angyalai       20.40 Barátok közt       ett 10.05 Panaszkönyv 10.30 Ri-
tek köré épülő tárlat része a Polonia   17.30 Hazai turizmus        Angol drámasorozat, 2006   21.20 Stingers          Közben: Kenósorsolás       Magyar filmsorozat, 1998   asztás 11.05 Vonalban 12.00 Déli
                     18.30 Olimpiász         21.00 Párizs, szeretlek!     Ausztrál krimisorozat, 1998  23.20 Szellemekkel suttogó     Közben: RTL-hírek      híradó 12.30 Hungarorama 13.05
and Other Fables című új sorozat
                     19.00 Ebugatta           Svájci - francia romantikus  22.05 Záróra          0.20 Tények Este         21.20 Dumb és Dumber      Lapzárta 13.30 Paletta 14.05 Kü-
is, amely kritikus szemmel vizsgál-     Kutyabarátok magazinja      film, 2006          22.35 McLeod lányai       0.50 EZO.TV             - Dilibogyók         lönkiadás 16.05 Ősök tere 16.30
ja a globalizáció társadalmi hatása-   19.30 Durbincs          23.05 Az Este          23.20 Elit gimi         1.40 Így készült a "Szenvedé-    Amerikai vígjáték, 1994   Paletta 17.00 Híradó 17.30 Is-
it. A kiállítás a varsói Zacheta Nemze-   Horgászmagazin         23.30 Hírek           0.10 Párizs, szeretlek!      lyünk a szórakoztatás"      Utána: RTL-hírek       kolapélda 18.05 Vonalban 19.00
                     20.00 Hazai turizmus       23.40 Memento           Svájci - francia romantikus  2.10 Se barátság, se szerelem   23.35 Cyborg 2 - Üvegárnyék  Híradó 20.05 Rájátszás 21.00 Hír-
ti Művészeti Galéria és a chicagói The
                     21.00 Vitalitás         23.50 Teadélután (ism.)      film, 2006           Amerikai - kanadai        Amerikai sci-fi akciófilm  adó 21 21.35 Lapzárta 22.05 Ne-
Renaissance Society együttműködé-     22.00 Hazai turizmus       0.45 Nappali (ism.)       2.10 Ma Reggel (ism.)       filmdráma            1.30 Reflektor         gyedik 22.30 BBC Click 23.05 BBC
sében jön létre. w            0.00 Műsorajánló         1.55 Hungarythm         3.50 Vezérlő fény        3.45 Két TestŐr (ism.)       Sztármagazin         World Híradó 23.30 Iskolapélda
                        REVICZKY GYULA vitkóci születésű magyar költő, író 1889. július 11-én hunyt el Budapesten. Pozsonyban tanult, ahol a fő-
                        gimnázium elvégzése után házitanítónak szegődött, később Budapesten ujságírói állást kapott. A magyar szimbolizmus, a
                        modern irodalom korai futáraként sokat foglalkoztatta a világ nyomorának megváltoztathatósága. Ezzel kapcsolatos vé-
                        leményét idézzük a fiatalon, súlyos betegségben elhunyt íróra emlékezve, a rejtvény számozott soraiban.

                        Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése:
                        Egyedül a szellem szabadsága teszi lehetővé a gondolat fejlődését.
24   magyar hírlap  heti tv-műsor            2010. jÚlius 10., hétvége                     echo tv 2010. jÚlius 15., csütörtök
                     6.00 Barométer (ism.)       9.30 A gumid kopjon… (ism.)   12.30 Ne legyen áldozat (ism.)  16.00 Híradó          19.30 Híradó           22.30 A munka világa
heti filmajánló               A Századvég Alapítvány      Magazin műsorunkban       Közérdekű magazin.        Friss napi információk     Napi hírösszefoglaló       Műsorvezető:
                      és az Echo Tv közös        bemutatjuk a hazai       Műsorvezető: Tímár László.   16.15 Teleshop         20.00 Napi aktuális        Matúz Gábor
                      elemző műsora           motoros klubokat és baráti   Téma: Balesetvédelem és     Termékismertető percek     Műsorvezető:          23.00 Időrosta 1. (ism.)

diaz és cruise               Obersovszky Péterrel
                     6.30 Kibeszélő 1. (ism.)
                      Műsorvezető:
                                       társaságokat, valamint hírt
                                       adunk rendezvényeikről
                                      10.00 Híradó
                                                       bűnmegelőzés
                                                      13.00 Teleshop
                                                       Termékismertető percek
                                                                       16.30 Mozaik 4.
                                                                        Közérdekű magazin
                                                                       17.00 Kiút 1.
                                                                                        Matúz Gábor
                                                                                       20.30 Képtelenségek 1.
                                                                                        Műsorvezető: Zsebők
                                                                                                        Szentesi Zöldi László
                                                                                                        műsora. Vendég: Károlyi
                                                                                                        László gróf, Kun Miklós

újra együtt                 Vámos György
                     7.00 Kibeszélő 2. (ism.)
                                       Friss napi információk
                                      10.15 Teleshop
                                                      13.30 Mozaik 3. (ism.)
                                                       Közérdekű magazin
                                                                        Műsorvezető:
                                                                        Vámos György
                                                                                        Csaba. Vendég: Bogár László
                                                                                        közgazdász, Boros Bánk
                                                                                                        történész
                                                                                                       23.30 Időrosta 2. (ism.)
                      Műsorvezető:           Termékismertető percek    14.00 Híradó           17.30 Kiút 2.           Levente politológus       Szentesi Zöldi László
                      Vámos György          10.30 Mozaik 3. (ism.)      Friss napi információk      Műsorvezető:         21.00 Képtelenségek 2.       műsora. Vendég: Szigethy
                     7.30 Napi aktuális (ism.)      Közérdekű magazin       14.15 Teleshop           Vámos György          Műsorvezető: Zsebők       Gábor színháztörténész
                      Műsorvezető: Csete Beáta    11.00 Demokrata-kör (ism.)    Termékismertető percek     18.00 Híradó           Csaba. Vendég: Bogár László  0.00 Hírek
                     8.00 Híradó             Műsorvezető:         14.30 Világpanoráma 1. (ism.)   Napi hírösszefoglaló      közgazdász, Boros Bánk      Friss napi információk
                      Friss napi információk      Bencsik András         Külpolitikai magazin.     18.30 Kibeszélő 1.        Levente politológus      0.05 Bírósági történetek 1.
                     8.15 Teleshop           11.30 Hungarorama         Műsorvezető:           Műsorvezető:         21.30 Magyar Hírlap Sajtóklub   (ism.)
                      Termékismertető percek      Időjárási körkép        Szaniszló Ferenc         Kubínyi Tamás          Műsorvezető:           Liebmann Katalin műsora.
                     8.30 Hazai turizmus 3. (ism.)   12.00 Híradó          15.00 Hazai turizmus 4.     19.00 Kibeszélő 2.        Sinkovics Ferenc        0.30 Bírósági történetek 2.
                      Hazai üdülési és szabadidős    Déli hírösszefoglaló      Hazai üdülési és szabadidős   Műsorvezető:         22.00 Híradó            (ism.)
                      lehetőségek           12.15 Teleshop          lehetőségek           Kubínyi Tamás          Friss napi információk      Liebmann Katalin műsora


kéjjel-nappal
Színes, magyarul beszélő, amerikai    vital tv             m1               m2                tv2               rtl klub             duna tv
akcióvígjáték
                     6.00 Formabontók         5.50 Ma Reggel         5.50 Ma Reggel          5.25 Teleshop          5.30 Top Shop          5.30 Gazdakör 5.50 Hattól Nyol-
110 perc, 2010              7.00 Hazai turizmus        9.00 Párizsi jóbarátok     9.00 Mesék            6.00 Segíts magadon!      6.00 ittHON (ism.)        cig 7.55 Arcélek 8.10 Lélek
Rendezte: James Mangold          8.00 Vitalitás          9.50 Üdítő (ism.)        10.30 Srpski Ekran        6.25 Tények Reggel       6.25 Fókusz (ism.)        Boulevard 8.40 Védett szép-
Szereplők: Tom Cruise, Cameron Diaz    9.15 Tele-kosár          10.45 Nappali          10.55 Unser Bildschirm      7.00 Mokka           6.55 Reggeli           ségeink 9.15 Mesék 9.55 Zorro
                     9.30 Hungarorama         12.01 Híradó délben       11.20 Martin György       9.00 Stahl konyhája       9.05 Te vagy az életem      10.25 Derrick 11.30 Kívánság-
                     10.00 Hazai turizmus       12.30 Kárpát Expressz       gyűjtéséből          9.10 Babapercek          Argentin filmsorozat, 2006   kosár 14.00 Híradó 14.10 Térkép
Amikor egy kisvárosi nő (Cameron      Magazinműsor          13.00 Szomszédok        11.30 Átjáró           9.20 Telekvíz          10.05 Top Shop          14.40 Fesztiválsoroló 15.05 Kis-
Diaz) találkozik egy rejtélyes férfival  11.00 Tele-kosár          Magyar filmsorozat, 1987   12.02 Híradó           10.20 Teleshop         12.00 RTL Klub Híradó      enciklopédia 15.10 Női pulzus
(Tom Cruise), aki láthatóan nem fél     Vásárlási ajánlat        13.35 Együtt          12.30 Kárpát Expressz      11.30 Szerelem és semmi más   12.10 06-91-33-55-33       15.40 Miért éppen Magyaror-
                     11.30 Durbincs           Velünk élő kisebbségek    12.55 Záróra Nyíri Kristóf     Amerikai vígjáték, 1996    13.30 Fél kettő         szág? 16.15 Második esély 17.00
semmitől, titkokkal teli, és mindig a
                      Horgászmagazin         14.35 Ma Reggel (ism.)     13.45 Magyar évszázadok     13.25 Kvízió          14.35 Végső zuhanás       25. szélességi fok Délre 18.00
legváratlanabb pillanatokban buk-     12.00 Iskolatévé         16.25 Körzeti híradó      14.10 Harmónia          14.55 Szentek kórháza       Amerikai katasztrófa film   Híradó 18.35 Mese 19.00 Frank
kan fel, azt gondolja talán ő az, ő ál-   Magyar ismeretterjesztő     16.35 Hírek           14.35 Hétmérföld         15.55 Egy tini naplója     16.15 A szerelem rabjai     Riva 20.00 Híradó 20.05 Közbe-
mai pasija.                 filmsorozat           16.45 Teadélután        15.10 Kalandozó          Német vígjátéksorozat, 2001   Argentin filmsorozat, 2005   széd 20.30 A korzikai testvérek
                     13.15 Tele-kosár         17.45 Elit gimi         15.35 Egy lépés előre      16.25 Joshi Bharat       17.25 Mónika -          22.15 Sport 22.20 Machuca
  Azonban hamarosan gyanítani
                     13.30 Hungarorama          Olasz drámasorozat, 2008    Spanyol tévéfilmsorozat    17.30 Árva angyal         A kibeszélőshow
kezdi, hogy valami nem stimmel, és
rájön, hogy a férfi nem más, mit egy
                     14.00 Tele-kosár
                     14.30 Mozaik
                                      18.40 McLeod lányai
                                       Ausztrál kalandfilmsorozat
                                                      16.30 Bűvölet
                                                      17.20 Magyar retro
                                                                        Mexikói filmsorozat, 2008
                                                                       18.30 Tények
                                                                                       18.30 RTL Klub Híradó
                                                                                       19.05 Vacsoracsata
                                                                                                       hír tv
profi ügynök. Nincs sok választása,    15.00 Hazai turizmus       19.30 Híradó este        18.15 Épített szépségek     19.05 Monk - Flúgos nyomozó   20.05 Fókusz           6.00 Paletta 6.30 Lapzárta 7.00
                     16.00 Tele-kosár         20.00 Már egyszer tetszett!   18.45 Bob, a mester       20.10 Aktív           20.40 Barátok közt        Híradó 8.05 Rájátszás 9.05 Ke-
vele kell tartania, és egyszer csak egy
                     16.15 Hazai turizmus       21.00 Két emelet boldogság   19.05 Afrika gyöngyszeme     20.45 Hőhullám          Közben: RTL-hírek       resztmetszet 10.05 BBC Click
árulásokkal, átverésekkel teli hely-   17.15 Tele-kosár          Magyar vígjáték, 1960     20.00 Híradó este        21.20 Szóljatok a köpcösnek!  21.20 Hetedik érzék       10.30 Negyedik 11.05 Vonal-
zetben találja magát. Halálos kalan-   17.30 Hazai turizmus       22.45 Az Este          20.25 Afrika gyöngyszeme      Amerikai vígjáték, 1995     Amerikai - kanadai       ban 12.00 Déli híradó 12.30
dokon verekszik keresztül magukat,    18.30 Hullámszelidítők      23.10 Hírek           21.20 Stingers           Közben: Kenósorsolás      filmsorozat, 2009, 5.     Hungarorama 13.05 Lapzárta
                      Amerikai dokumentumfilm     23.15 Sporthírek         Ausztrál krimisorozat, 1998  23.25 Painkiller Jane      22.20 Döglött akták       13.30 Paletta 14.05 Befutó 14.30
meghökkentő helyzeteket cseleznek
                      sorozat - 9.          23.20 Memento          22.05 Záróra            Kanadai - amerikai sci-fi    Utána: RTL-hírek        GyógyHír 15.05 Vetítő 15.06 Ma-
ki közös erővel. A túlélésük egyet-    19.00 A strand hősei       23.30 Teadélután        22.35 McLeod lányai        sorozat, 2007         23.25 Holtodiglan, holtodiglan  gyar génmesék 16.05 Arcok a
len záloga, ha bíznak egymásban. De     Animációs sorozat         Hétfőtől péntekig minden,   23.15 Elit gimi         0.25 Tények Este         Amerikai - kanadai       liftben 16.30 Paletta 17.00 Hír-
vajon az ügynök az, akinek mutat-     19.30 Mozgás            ami szórakoztató! (ism.)    Olasz drámasorozat, 2008    0.55 EZO.TV            filmsorozat, 2006       adó 17.30 Soroló 18.05 Vonal-
                     20.00 Hazai turizmus       0.25 Nappali          0.10 Két emelet boldogság    1.50 Patkányok Párizsban    23.50 Kemény zsaruk       ban 19.00 Híradó 20.05 Rájátszás
ja magát?
                     21.00 Vészhelyzet          Közéleti szórakoztató      Magyar vígjáték, 1960      Francia thriller, 2006     Amerikai akciófilm-sorozat   21.00 Híradó 21 21.35 Lapzár-
  Cameron Diaz és Tom Cruise a Va-     Amerikai filmsorozat, 1994    magazin (ism.)        1.45 Ma Reggel (ism.)      3.25 Segíts magadon! (ism.)   0.55 Reflektor          ta 22.05 Sziluett 23.05 BBC World
nília égbolt után ismét együtt – a    22.00 Hazai turizmus       1.40 Elszakítva         3.30 Vezérlő fény        3.50 Animációs filmek      1.10 Infománia          Híradó 23.30 Soroló
James Mangold rendezte filmet július
15-től vetítik a hazai mozik. wegy névtelen               echo tv 2010. jÚlius 16., péntek
firkászról
                     6.00 Demokrata-kör (ism.)      Műsorvezető:         13.00 Teleshop           Műsorvezető:         20.00 Napi aktuális        Veronika szervező - Cirkusz
                      Műsorvezető:           Matúz Gábor          13.30 Mozaik 4. (ism.)       Dénes Tamás           Műsorvezető:           és Utcafesztivál
                      Bencsik András         10.00 Híradó           Közérdekű magazin       17.30 Mozgás           Petán Péter          23.30 Repertoár 2. (ism.)
                     6.30 Kibeszélő 1. (ism.)      Friss napi információk    14.00 Híradó            Sportműsor          20.30 Korrektúra 1-2.       Műsorvezető: Kolti Helga.
                      Műsorvezető:          10.15 Teleshop          Friss napi információk     18.00 Híradó           Műsorvezető:           Vendég: Seres Dóra
                      Kubínyi Tamás          10.30 Mozaik 4. (ism.)     14.15 Teleshop           Friss napi információk     Bayer Zsolt           fuvolaművész, Fekete Dániel,
                     7.00 Kibeszélő 2. (ism.)      Közérdekű magazin        Termékismertető percek     18.30 Kibeszélő 1.       21.30 Világpanoráma 2.       a Magyar Ökumenikus
                      Műsorvezető:          11.00 A gumid kopjon… (ism.)  14.30 Befejezetlen múlt (ism.)   Műsorvezető:          Külpolitikai magazin.      Segélyszervezet vezetője,
                      Kubínyi Tamás           Magazinműsorunkban       Gereben Ágnes és         Vámos György          Műsorvezető:           Mezey Katalin költő, Gereben
                     7.30 Napi aktuális (ism.)      bemutatjuk a hazai       Kun Miklós műsora                        Szaniszló Ferenc         Ágnes író
                      Műsorvezető:           motoros klubokat és baráti  15.00 Hazai turizmus 5.                     22.00 Híradó           0.00 Hírek
                      Matúz Gábor            társaságokat, valamint hírt   Hazai üdülési és szabadidős                   Friss napi információk     0.05 Légkör 8ism.)
                     8.00 Híradó             adunk rendezvényeikről     lehetőségek                          22.30 Éjjeli menedék        Műsorvezető:
                      Friss napi információk     11.30 Hungarorama        16.00 Híradó                            Siklósi Beatrix és        Dénes Tamás
                     8.15 Teleshop            Időjárási körkép        Friss napi információk                      Matúz Gábor műsora       0.30 Képtelenségek 1. (ism.)
                      Termékismertető percek     12.00 Híradó          16.15 Teleshop                          23.00 Repertoár 1. (ism.)     Műsorvezető:
szellemíró                8.30 Hazai turizmus 4. (ism.)    Déli hírösszefoglaló      Termékismertető percek     19.00 Kibeszélő 2.        Műsorvezető: Kolti Helga.    Zsebők Csaba.
Színes, feliratos, francia–német–angol   Hazai üdülési és szabadidős   12.15 Teleshop         16.30 Mozaik 5.          Műsorvezető:          Vendég: Blaskó Balázs,      Vendég: Bogár László
filmdráma                  lehetőségek           12.30 Szerintem (ism.)      Közérdekű magazin        Vámos György          Kelemen Csaba és Mikó      közgazdász, Boros Bánk
                     9.30 A munka világa (ism.)     Kerényi Imre műsora      17.00 Légkör           19.30 Híradó           István színművészek, Gallyas   Levente politológus
128 perc, 2010
Rendezte: Roman Polanski
Szereplők: Ewan McGregor, Pierce
Brosnan                  vital tv             m1               m2                tv2               rtl klub             duna tv
                     6.00 Formabontók         5.50 Ma Reggel         5.50 Ma Reggel          5.25 Teleshop          5.30 Top Shop          5.50 Hattól Nyolcig 7.55
A cselekmény középpontjában a       7.00 Hazai turizmus        9.00 Párizsi jóbarátok     9.00 Mesék            6.00 Alexandra Pódium (ism.)  6.00 meneTrend (ism.)      Gyilkostói Szent Kristóf Kápolna
„szellemíró” (aki híres emberek he-    8.00 Pulzus            9.50 80 kert nyomában a Föld  10.30 Hrvatska kronika      6.25 Tények Reggel       6.25 Fókusz (ism.)        8.20 Heuréka!... 8.50 Mesék 9.25
lyett, az ő nevük alatt írja meg best-  9.15 Tele-kosár           körül             10.55 Ecranul nostru       7.00 Mokka           6.55 Reggeli           Zorro 9.50 Derrick 10.50 Carlo és
                     9.30 Hungarorama         10.50 Nappali          11.20 Van öt perce?       9.00 Stahl konyhája       9.05 Te vagy az életem      vendégei 11.30 Kívánságkosár
sellernek szánt önéletrajzi műveiket)
                     10.00 Hazai turizmus       12.01 Híradó délben       11.30 Átjáró           9.10 Babapercek         10.05 Top Shop          14.00 Híradó 14.10 Kikötő 14.20
tehetséges angol író áll, akit meg-     Magazinműsor          12.30 Kárpát Expressz      12.02 Híradó           9.20 Telekvíz          12.00 RTL Klub Híradó      Térkép 14.50 Földön, vízen, le-
győz az ügynöke, hogy van számá-     11.00 Tele-kosár         13.00 Szomszédok        12.30 Kárpát Expressz      10.20 Teleshop         12.10 06-91-33-55-33       vegőben 15.15 Megyejáró 15.25
ra egy soha vissza nem térő mun-     11.30 Ebugatta          13.35 Körzeti magazinok     12.55 Záróra Sándor Judit    11.30 Megvagy!         13.30 Fél kettő         Kupé 15.55 Mi vagyunk az unió
                      Kutyabarátok magazinja     14.25 Közlekedő         13.45 Magyar elsők         Amerikai akció-vígjáték    14.40 Végső száguldás      16.10 Második esély 17.00 25.
kalehetőség, amely csak egyszer
                     12.00 Több mint egészség     14.35 Ma Reggel (ism.)     14.00 Rajnán innen,       13.25 Kvízió           Amerikai akciófilm, 1999    szélességi fok Délre 18.00 Híradó
adódik az életben. Segítenie kell a    13.15 Tele-kosár         16.25 Körzeti híradó       Dunán túl...          14.55 Szentek kórháza      16.15 A szerelem rabjai     18.35 Mese 19.00 Férjhez mész -
brit exminiszterelnöknek, Adam      13.30 Hungarorama         16.35 Hírek           14.35 Hétmérföld         15.55 Egy tini naplója      Argentin filmsorozat, 2005   Mert azt mondtam 20.40 Sport
Langnek befejezni az emlékiratait,     Élő panorámakép 56       16.45 Teadélután        15.10 Kalandozó          Német vígjátéksorozat, 2001  17.25 Mónika -          20.45 Kikötő 20.55 Kisenciklopé-
                      városból            17.40 Elit gimi         15.35 Egy lépés előre      16.25 Joshi Bharat        A kibeszélőshow        dia 21.05 Inland Empire
miután az előzőleg felkért író rejté-
                     14.00 Tele-kosár          Olasz drámasorozat, 2008   16.30 Bűvölet          17.30 Árva angyal        18.30 RTL Klub Híradó
lyes körülmények között elhalálo-
zott. Miután a szellemíró megérkezik
                     14.30 Adrenalinfüggők
                      Amerikai dokumentumfilm
                                      18.40 McLeod lányai
                                       Ausztrál kalandfilmsorozat
                                                      17.20 Magyar bulizene
                                                      18.15 Épített szépségek
                                                                        Mexikói filmsorozat, 2008
                                                                       18.30 Tények
                                                                                       19.05 Vacsoracsata
                                                                                       20.05 Fókusz
                                                                                                       hír tv
az Egyesült Államok egy távoli villá-    sorozat - 11.          19.30 Híradó este        18.40 Bob, a mester       19.05 Monk - Flúgos nyomozó   20.40 Barátok közt        6.30 Lapzárta 7.00 Híradó 8.05
                     15.00 Hazai turizmus       20.00 Üdítő           19.05 Afrika gyöngyszeme     20.10 Aktív            Közben: RTL-hírek       Rájátszás 9.05 GyógyHír 9.30 Fel-
jába, hogy megkezdje a munkát az
                     16.00 Tele-kosár          Szilágyi Tibor műsora     20.00 Híradó este        20.45 Hőhullám         21.20 CSI: A helyszínelők    fedező 10.05 Balaton Bike Fest
exminiszterelnökkel, Langet háborús    16.15 Hazai turizmus       21.00 A csábító nyomozó     20.25 Afrika gyöngyszeme     21.20 NCIS           22.20 Vámpírnaplók        10.30 Soroló 11.05 Vonalban
bűncselekményekkel vádolják meg,     17.15 Tele-kosár          Francia vígjátéksorozat    21.20 24              Amerikai krimisorozat, 2003   Amerikai kalandfilmsorozat   12.00 Híradó 12.30 Hungarorama
amelyet állítólag korábbi kormány-    17.30 Hazai turizmus       22.30 Az Este           Amerikai filmsorozat, 2001   22.20 Shark - Törvényszéki    Utána: RTL-hírek        13.05 Lapzárta 13.30 Paletta
                     18.30 A strand hősei       22.55 Hírek           22.05 Ahová a Pápa is       ragadozó           23.20 Gyilkos elmék       14.05 Zöld övezet 14.30 Iskola-
minisztersége idején követett el.
                      Animációs sorozat        23.05 Memento           gyalog jár            Közben: Kenósorsolás     0.15 Reflektor          példa 15.05 BBC Reporters 15.30
  A tüntetők és a riporterek áradata   19.00 Ég és föld között      23.15 Teadélután         Uruguayi - brazil - francia  23.20 Trauma          0.35 ittHON           Panaszkönyv 16.05 Keresztmet-
közepette a szellemíró a kézirat mé-    A himbák földjén         Hétfőtől péntekig minden,    vígjáték, 2007          Amerikai akciófilm-sorozat  0.55 Alias            szet 17.00 Híradó 17.35 Európai
lyére ás, és arra jut, hogy elődjének   20.00 Hazai turizmus        ami szórakoztató! (ism.)   23.40 McLeod lányai       0.20 Tények Este         Amerikai akciófilm-sorozat   híradó 18.05 Értékmentés más-
                     21.00 Vitalitás          0.15 Nappali          0.25 Elit gimi          0.50 EZO.TV           1.45 Autómánia (ism.)      ként 18.30 BBC Hard Talk 19.00
azért kellett meghalnia, mert titkos
                      Interaktív egészségügyi      Közéleti szórakoztató     1.15 Miért épp a demokrácia?   1.40 Kyle, a rejtélyes idegen                  Híradó 20.05 Péntek 8 21.00 Hír-
kapcsolatot fedezett fel Lang és a CIA   műsor               magazin (ism.)        2.10 Ma Reggel (ism.)      3.20 Alexandra Pódium (ism.)                   adó 21 21.30 Célpont 22.05 Civil
között. Minél több információt tár fel,  22.00 Hazai turizmus       1.25 Rabszolgák útja      3.50 Magyar elsők        3.45 Animációs filmek                      kaszinó 23.05 Péntek 8
egyre inkább biztos benne, hogy im-
már az ő élete is veszélyben van. w
www.MAgyARHiRlAp.Hu                                                                            2010. július 10., Hétvége  sport    MAgyAR HíRlAp   25
                                  A Red Bull pilótái már a szabadedzésen is száguldoztak
                                  Sebastian Vettel (képünkön), a Red Bull német pilótája volt a leggyorsabb a Forma–1-es Brit Nagydíj első
                                  szabadedzésén Silverstone-ban, ahol a világbajnoki pontversenyben vezető brit Lewis Hamilton (McLaren)
                                  végzett a második, a Renault lengyel versenyzője, Robert Kubica pedig a harmadik helyen. A címvédő brit
                                  Jenson Button (McLaren) a nyolcadik pozícióban zárt. A hétszeres világbajnok német Michael Schumacher
                                  (Mercedes) kilencedik lett, míg a Ferrarit kormányzó kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso csak a
                                  13. legjobb időt autózta. A második felmérőn Mark Webber (Red Bull) volt a leggyorsabb, Alonso jelentősen
                                  javítva második lett, míg Vettel ezúttal a harmadik helyen végzett. fotó: ReuteRs/steve cRisp
 tenisz a következő ellenfél a román dulgheru


 szávay ágnes
 sietve jutott
 az elődöntőbe
 sAlánki Miklós
 Végre jól játszva, két szettben nyert a   Alizé Cornet ellen játszott. Mindket-
 címvédő Szávai Ágnes a francia Ali-     ten voltak az első tíz között is a világ-
 zé Cornet ellen a 220 ezer dollár össz-   ranglistán, ebben az idényben viszont
 díjazású, GDF Suez Grand Prix elne-     egyformán hullámzó teljesítményt      A nézők csak 1 óra 20 percig csodálhatták Szávay szinte hibátlan játékát                            fotó: Béli BAlázs
 vezésű budapesti salakpályás torna      nyújtottak.
 negyeddöntőjében.                Cornet most sok hibával kez-
                       dett, Szávay ezt kihasználva elnyer-
                                             ellen játszik az elődöntőben, aki ne-
                                             héz ellenfél, nagy küzdő, a 30. a vi-
                                                                        Döntetlenre áll a macedónok elleni viadal
 A tervezettnél egy órával később       te adogatását, viszont 2:0-s vezetés    lágranglistán, s Wimbledonban a            Jól kezdődött a Magyarország–Macedónia Davis-kupa-mérkőzés az euro-afrikai zó-
 kezdődött Szávay Ágnes negyed-        után az első szervái nem sikerültek,    3. fordulóig jutott, Varsóban pedig          na II. csoportjában Gödöllőn: Balázs Attila három szettben verte Pedrag Rusevskit.
 döntős mérkőzése a francia Alizé       türelmetlenebb lett, s így a fran-     megvédte címét. w                   Kellner Ádám azonban hiába nyerte meg az első két játszmát, Dimitar Grabuloski for-
 Cornet ellen, mert a korábbi két ta-     cia lány egyenlített. Döntőnek bizo-                               dítani tudott, így a vendégek egyenlítettek. A magyar válogatott a kiesés ellen harcol,
 lálkozón hatalmas és hosszú csa-       nyult, hogy 3:3 után a magyar játé-     Negyeddöntő: Szávay (7.)–Cornet (francia) 6:3, 6:1,  miután a márciusi első fordulóban 4–1-re kikapott az észtektől Tallinnban. Eredmé-
                                             Dulgheru (román, 2.)–Sevastova (lett) 6:7 (1-7),
 ta alakult ki a továbbjutásért a Ró-     kos azonnal visszabrékelt, majd, ha     6:2, 7:6 (7-4), Schnyder (svájci)–Hercog (szlovén,  nyek: Kellner Ádám–Dimitar Grabuloski 6:1, 7:5, 4:6, 4:6, 2:6, Balázs Attila–Predrag
 mai Teniszakadémián. A második        nehezen is, megnyerte saját adoga-     8.) 7:5, 1:6, 6:4                   Rusevski 6:4, 6:2, 6:4. (MTI)
 helyen kiemelt román Alexandra        tását is, s végül 6:3-ra győzött az el-
 Dulgheru három játszmában, 2 óra       ső játszmában.
 41 perc alatt tudta csak legyőzni a       A második szettben Szávay 2:1-nél
 lett Anastasija Sevastovát. A szlovén    ismét elnyerte Cornet adogatását,      atlétika újabb olimpiai bajnoknő akadt Fenn a doppingvizsgálaton

                                             Frasernek nem a foga, a feje fáj
 Polona Hercog is nagy küzdelemre       ezzel megszabadult a lelki teher-
 kényszerítette a tavaly döntős svájci    től, s remekül, hibátlanul játszott.
 Patty Schnydert, aki három játszmá-     A mindössze 1 óra 20 perces mérkő-
 ban, 2 óra 7 perc alatt biztosította he-   zés végén megérdemelt taps köszön-
 lyét az elődöntőben.             tötte a magyar címvédőt, aki moso-     MH-összeállítás
  Szávay Ágnes hazai népszerűségét     lyogva nyilatkozta: „Az első játszma    Újabb olimpiai bajnok atléta bukott le
 jelzi, hogy külön szurkolótábo-       kemény volt, Cornet jól kezdett. Ezért   a doppingvizsgálaton: a női 100 méter
 ra is van, amelynek tagjai Hajrá, Ági!    is örülök, hogy sikerült két játszmá-    olimpiai és világbajnoka, a jamaicai
 felirattal biztatták kedvencüket, aki    ban legyőznöm.” Szávay ma fél ket-     Shell-Ann Fraser májusi vizsgálata
 a két évvel ezelőtti győztes, a francia   tőkor a román Alexandra Dulgheru      lett pozítiv, s ezért már nem engedték
                                             rajtolni Lausanne-ban, a Gyémánt
                                             Liga-versenyen.

 kosáRlABDA                  úszás                    Hogy manapság dopping nélkül lehe-
 vereség a szerbektől                                   tetlen 100 méteren olimpiai bajnok-

 Az augusztusi Európa-bajnoki selejte-
                       igen szorgalmas               ságot nyerni, azt jelzi, hogy az elmúlt
                                             években két aranyérmes is lebukott
 zőre készülő magyar női kosárlabda-vá-
 logatott csütörtök esti győzelme után    aranygyűjtő                 a vizsgálaton. A Sydneyben győztes
                                             Marion Jonest a nemzetközi szövet-
 (80–77) pénteken 85–78-ra kikapott
 Szerbia csapatától Baján. A hazai csa-
 patból kisebb sérülések miatt hiányzott
                       verrasztó evelyn              ség már meg is fosztotta bajnoki cí-
                                             métől. A két éve Pekingben arany-
                                             érmes jamaicai Shell-Ann Frasert a
 Fegyverneky Zsófia, Szlimák Hajnalka és   Mti                     május 23-i, sanghaji Gyémánt Liga-
 Horti Dóra, ennek ellenére sokáig a ma-   Schmitt Pál megválasztott államfő, a    viadalon ellenőrizték, s mintájában
 gyar együttes vezetett, a szerbek a haj-   Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is     oxikodont találtak.
 rában kerekedtek felül. (MTI)        megtekintette az Egerben zajló 112.      „Nincs mit rejtegetnünk, ki-
                       Allianz országos úszóbajnokság dön-     sebb doppingvétségről van szó. A
 AtlétikA                   tőit, s a 200 m pillangón győztes Cseh   szer nem teljesítményfokozó, s nem
 több ezer induló               Lászlónak ő adta át az első helyért járó
                       aranyérmet.
                                             is fedőszer, hanem nagyon erős fáj-
                                             dalomcsillapító, amelyet fogfájása
 Negyvenegy ország 3120 versenyzője ne-      A 400 m-es női gyorsúszásban      miatt vett be Kínában” – nyilatkoz-
 vezett a július 14. és 25. között Nyíregy-  Verrasztó Evelyn közepes idővel uta-    ta Bruce James, Fraser klubjának, az
 házán megrendezendő 17. veterán atlé-    sította maga mögé a mezőnyt, és sze-    MVP Track Clubnak az elnöke. Hoz-
 tikai Európa-bajnokságra. A legnagyobb,   rezte meg harmadik aranyérmét,       zátette, hogy a sanghaji verseny szer-
 528 fős delegáció Németországból érke-    míg 50 m háton Dara Eszter esélyes-     vezőitől kapták a gyógyszert, ám el-
 zik, a magyarok 321 atlétával képviselte-  hez méltóan diadalmaskodott. A fér-     felejtették hivatalosan bejelenteni a
 tik magukat. A legidősebb a 96 éves olasz  fiaknál 50 m mellen, a tavalyi bajnok    használatát.
 Ljubica Gabric lesz, aki három számban,   Szele Dávidot megelőzve, Bodor Ri-       Vajon a kábítószer-hatású szin-
 súlylökésben, diszkosz- és kalapácsve-    chárd győzött, 1500 m-en pedig Kis     tetizált ópium miért került fel a
 tésben áll rajthoz. A férfiak közül abszo-  Gergő csapott elsőként célba. A női     doppinglistára?
 lút korrekordernek a 94 esztendős né-    4 x 100-as gyorsváltóban a Jövő SC el-     „Nem véletlenül – mondta
 met Klaus Langer számít, aki öt számban   sőségéhez nem férhetett kétség.       Bakanek György doppingszakértő –,
 versenyez majd. (MTI)              Kiss László szövetségi kapitány     mert ugyan valóban nem fizikai tel-          Fraser ránézésre is gyanús                   fotó: ReuteRs/DAviD w ceRny
                       mérlege: „Színvonalas versenyeket      jesítményfokozó, de befolyásolhat-
 jégkoRong                  láttam a bajnokság harmadik napján     ja a sportoló eredményét. Ugyanúgy,          Bolt sérülten is száguldott lausanne-ban
 kóger Dániel Amerikában           is. Jól alakul a válogatott, a verseny-
                       zők biztató időket úsznak. Igaz, orszá-
                                             mint a kábítószerek, az oxikodon
                                             csökkenti az ember védekező              A sérüléssel bajlódó Usain Bolt, a jamaicaiak olimpiai és világbajnoka 9,82 mp-cel
 A tengerentúli CHL jégkorongligában     gos rekord eddig még nem született,     reakcióját, fájdalomérzetét, s ezért a        nyerte a 100 métert Lausanne-ban, a Gyémánt Liga-sorozat hatodik állomásán.
 szereplő Loredo Bucks együttesénél      de a budapesti Eb-n várhatóan már      sportoló szuper teljesítményre lehet         Bolt fölényesen győzött, és 24 századdal maradt el saját, tavaly augusztusban elért
 folytatja pályafutását a magyar válo-    megdőlhet néhány csúcs. Pekingben      képes. Ezzel egy olimpiai bajnoknak          9,58 mp-es világcsúcsától. Honfitársa, Asafa Powell egy hónapja Rómában szintén
 gatott Kóger Dániel. A Sapa Fehérvár 21   is a magyar csapat volt az egyik legné-   és csapatának tisztában kell lennie,         9,82-vel teljesítette a távot. Megdőlt egy álomhatár pénteken, a francia Christophe
 éves támadója a következő szezonra kö-    pesebb, ezt szeretnénk Londonban is     s érthetetlen az a magyarázkodás,           Lemaitre első fehér bőrű futóként 10 mp-en belül (9,98 mp. 1,3 m-es hátszélben) ért
 tött megállapodást új klubjával. (MTI)    megismételni.” w              hogy elfelejtették bejelenteni.” w          célba férfi 100 m-en a Valence-ben zajló francia bajnokságon. (MTI)
26    magyar hírlap    HIRDETÉS           2010. július 10., hétvége                    e-mail: kisvallalkozo@magyarhirlap.hu, telefon: 06-1-688-3575, 06- 1-688-3574, 06-1-688-3570, fax: 06-1-688-3576
                      Bayer zsolt könyvei akCiós áron
                      Bayer zsolt szibéria és medvék meg emberek című dedikált könyve kedvezményes áron vásárolható meg a rising star kft.-nél.


                                               Szibéria      Medvék meg emberek
                                                                           rising star médiaértékesítő és szolgáltató kft.
                       Eredeti ár                    4 490 Ft          3 490 Ft
                                                                           1145 Budapest, törökőr u. 78.
                       Akciós ár Magyar Hírlap előfizetőknek       950 Ft           950 Ft          fax:    06-1-688-3576
                       Akciós ár Magyar Hírlap olvasóknak        1 500 Ft          1 500 Ft          e-mail: ugyfelszolgalat@magyarhirlap.hu
                                                        Áraink az áfát tartalmazzák.

                       a könyvek átvehetők személyesen az irodánkban (rising star kft., 1145 Bp., törökőr u. 78.,
                       bejárat a Thököly út 105-107. felől) munkanapokon 9-16 óra között vagy megrendelhetők
                       postai kiszállítással (a postaköltség bruttó 1375 ft).
                                                                                                                      mindenhol,
                                                                                                                      mindenkor
                       ha ön előfizetőnk, kérjük tüntesse fel megrendelésében a megrendelői azonosítószámát!                                 POLGÁRI KöZéLETI NAPILAP
                                                                                                  www.MAGyARhIRLAP  .hU
         Tisztelt Hitelezők!
                                                                             Hévízen, a tófürdőtől 8 perc sétára,
                                Zalaegerszegen
 A HUNGARY-KO Zrt. „cs.a.” (4481 Nyíregy-                                                     6 lakásos társasházban lakásokat kínálunk:
 háza-Sóstóhegy, Igrice utca 3.; Cgj.sz.: 15-10-          exluzív, 140 fős
                                                                        26 + 12 m² (1 szobás)       73 m² (2 + 2 ½ szobás)        52 m² (2 szobás)
                                   étterem
 040321; adószám: 13607360-2-15) csődeljá-
 rás alatt áll 2010. május 20-tól.
 A HUNGARY-KO Zrt. értesíti hitelezőit, hogy                                                   Üzletnek vagy orvosi rendelőnek is alkalmas!
 egyezségi tárgyalás megtartására kerül sor         20 férőhelyes panzióval,
 2010. július 23. (péntek) 10 órakor. Az egyez-       céggel együtt is eladó.
 ségi tárgyalás helye: 4400. Nyíregyháza, Luj-
 za u. 4.szám. I/107-es tárgyaló.
 A hitelezők a csődeljárásról szóló törvény 8.§        Ár: 165 millió HUF.
 (2) bekezdésében foglalt iratokat, valamint a       Telefon: +36-30-832-6480
 reorganizációs programot a cégbíróság ál-
 tal kijelölt Pál Krisztina vagyonfelügyelőnél,
 a MININVEST Vagyonhasznosító Zrt. kiren-
 deltségén (4400. Nyíregyháza, Bocskai út. 5.
 szám I/109) tekinthetik meg.                Nyugat-magyarországi
                                  2 hektáros

   kisvállalkozói hirdetés                  termálfürdő
 rising star médiaértékesítő kft.               kempinggel, további
 1145 Bp., törökőr u. 78.
 tel.: 06-1-688-3575, 06-1-688-3574,            8 hektár építési területtel
 06-1-688-3577                         tavak mellett eladó.
 fax: 06-1-688-3576
 e-mail: kisvallalkozo@magyarhirlap.hu
                                Ár: 550 millió HUF.                                              Érdeklődni:
                               Telefon: +36-30-832-6480
 apróhirdetés                                                                 +36-92-511-086, +36-30-298-3685, www.hevizi-napraforgohaz.hu


 egészség
Fogászati és szájsebészeti hétvégi ügyelet: www.
dentalambulance.hu
                              Üdülési jogokat
 gépjármű
Autóját megvenném. 06-1-420-2703, +36 (vagy 06)
30-362-0674.
                              vásárolna, cserélne, bérelne?
                                Tekintse meg honlapunkat,
AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali készpénzfizetéssel! +36-
(vagy 06) 30-682-1390.
                                illetve hívja az információs
AZONNALI készpénzfizetéssel autófelvásárlás! 06-20-
410-1111.

 ingatlan
Budapest XX. kerületében városközpontban, 10. eme-
leti 68 nm-es távhőmérővel és vízórával felszerelt la-
kás eladó. +36 (vagy 06) 70-565-8443.
                                  vonalat (hétvégén is):
XII. kerületben, Maros utcában, 43 nm-es, kertkap-
csolatos, csendes lakás eladó. Irányár: 12.600.000 Ft.        70-637-1900, 1-769-0411,
                                   70-328-1900, 30-566-4594
06-20-512-6777.

 könyv


                                www.udulesijog.net
www.regikonyvek.hu

 oktatás

                                                                            apróhirdetési akCió*
MATEMATIKA, fizika kétszintű oktatás középiskolások-


                                 Ts-Xpress Kft. 1094. Budapest
nak, felkészítés vizsgákra, gyakorlott szakos tanárnál.
06-20-462-8398, 06-1-223-1370.

 régiség                                                                        megjelenés            listaár         engedményes ár
Gyűjtő keresi Orbán Balázs és Ortvai Tivadar ré-
gi kiadású könyveit, valamint régi földgömböt, Patek
                                                                        1 nap                 1 500 Ft + ÁFA     1 500 Ft + ÁFA (1 875 Ft)
Philippe és IWC-Schaffausen férfi karórát. Korrekt
árat készpénzben fizetek. +36 (vagy 06) 70-313-4161.
                                                                        1 hét (6 megjelenés)          9 000 Ft + ÁFA     4 000 Ft + ÁFA (5 000 Ft)
                                                                        2 hét (12 megjelenés)        18 000 Ft + ÁFA      6 000 Ft + ÁFA (7 500 Ft)
 szolgáltatás
                                                                        1 hónap (24 megjelenés)       36 000 Ft + ÁFA     11 000 Ft + ÁFA (13 750 Ft)
Kútfúró, kútfúró, kútfúró, kútfúró, kútfúró, kútfúró,
kútfúró, kútfúró, kútfúró, kútfúró, kútfúró, kútfú-                                              kérjük, a lenti vonalakra írja be olvashatóan, nyomtatott betűvel a hirdetés szövegét.
ró, kútfúró, kútfúró, kútfúró, vízkutak kivitelezése 40
mm műanyag csővel. +36 (vagy 06) 30-985-1477.
                                                                        vágja ki a szaggatott vonal mentén, és a hirdetés összegéről szóló befizetési utalvánnyal
                                                                        együtt küldje el címünkre.
 üdülés                                                                    *Az akció 1-25 szóig, a szavak számától függetlenül érvényes. A hirdetési szelvényt csak a
                                                                        befizetési utalvánnyal együtt tudjuk elfogadni. Apróhirdetését faxon, e-mailen vagy
Mezőkövesd Zsóry-fűrdőn a medencétől 100 méterre,
                                                                        személyesen is feladhatja.
megújult környezetben pihenés, gyógykezelés. 2 ágyas
szobában 4.695 Ft / fő, félpanzió 2.070 Ft. Üdülési csek-                                           Olvashatatlan, értelmetlen kitöltés
ket, étkezési jegyet elfogadunk. +36 (vagy 06) 49-413-                                             vagy nem megfelelő hirdetési díj befizetése esetén hirdetését nem tudjuk megjelentetni, a
227, www.zsoryfurdo.hu, panzio@zsoryfurdo.hu
                                                                        befizetett összeget visszaküldjük.
Sorrentó-Nápoly-Capri-Amalfi 79.900,- Milánó-Co-
mo-Garda-Lago Maggiore 69.900,- Róma-Nápoly-
                                                                        Cím: rising star médiaértékesítő és szolgáltató kft., 1145 Bp., törökőr u. 78.
Pompei-Pisa-S.Marino 99.900,- Róma-Tivoli-Nápoly-                                               tel./fax.: 06-1-688-3500     e-mail:aprohirdetes@magyarhirlap.hu
Firenze-Pisa 99.900,- Róma 69.900,- Krakkó 30.900,-,
Prága 30.900,- Drezda-Berlin 59.900,- Párizs 79.900,-
Umbria 99.900,- Toszkána 79.900,- www.tdmtravel.hu
(U-000204) Tel.: +36 (vagy 06) 1-336-0726.

Gyenesdiási gyermeküdülőben (Balatonpart közelében)
tábort szervezünk 8-12 éveseknek különböző progra-
mokkal augusztus 9-től. Érd.: +36 (vagy 06) 30-248-
9785.
                                                                        megjelenés időpontjai:
 vállalkozás
                                                                        feladó neve:
Cég eladó az egyik leghátrányosabb minősítésű kistér-
ségben. 06-30-244-9183.                                                             feladó címe:
www.magyaRhiRlaP.hU                                                                2010. júliUS 10., hétvégE  futball-vb           magyaR híRlaP  27


 a csoport a vb-címre is esélyes szövetségi kapitáNyok csúfos szereplése                                                      mérkőzésen számolt vele. De ez nem
 Nagy bukások
                                                                                  innEn nézvE   is csoda, mert az Eb-döntőben ő lőtte
                                             Brazília is nagy reményekkel ér-                             a győztes gólt. És lehet, hogy éppen a
                                            kezett Dél-Afrikába: ahogy koráb-                              világbajnoki döntőben villan megint.
                                            ban minden brazil válogatott, a mos-                              – Túl az esélylatolgatáson, hogy
                                            tani is az aranyérmet tűzte ki célul.     SzEndREi józSEf               tetszett a vb?
                                            Hollandia azonban a negyeddöntő-        egykori válogatott, a spanyol Cadiz       – Megváltozott a futball. Minden
 után új arcok
                                            ben megállította Carlos Dunga csapa-      volt kapusa                 csapat fut, ütközik, és valahogy meg-
                                            tát. Természetesen arrafelé azonnali                            ölték az eddigi szép játékot. Persze,
                                            menesztést von ez maga után, s már       – Mit szól ahhoz, hogy a polip spanyol    azok a csapatok, amelyek klasszisokat,
                                            a lehetséges utódokat is megnevez-       győzelmet vár a vb-döntőben?         zseniket vonultattak fel, azért előrébb
                                            te a sajtó: a korábban a Milant irányí-      – Nem hiszek az ilyen hókuszpó-      végeztek.
 a kispadon
                                            tó Leonardo mellett Mano Menezes,       kuszokban, de magam is azt várom,        – Ez aligha igaz a brazilokra, pedig
                                            Wanderley Luxemburgo és Felipe         hogy a spanyolok, mint két évvel ez-     ott is vannak klasszisok.
                                            Scolari is esélyes a kispadra.         előtt az Európa-bajnokságon, most is      – Így van, s vegyük úgy, a brazil csa-
                                             Pedig Dungával összességében        nyerjenek.                  pat a kivétel a szabály alól. Nagy meg-
                                            nem ment rosszul: tavaly megnyerte        – Mire alapozza ezt?           lepetés volt korai búcsújuk.
                                            a Konföderációs Kupát és a dél-ame-        – Arra, hogy a spanyolok min-        – Mit szól a játékvezetők téve-
                                            rikai selejtezőcsoportjában is első lett    den poszton világklasszisokkal ren-     déseihez?
 káRoly gáboR                                     a csapat. Dunga legnagyobb kritiká-      delkeznek, s tán a világ legerősebb       – A felgyorsult játékban nehéz a dol-
 A világbajnokság után több váloga-     úgy tűnik, hogy „csak utazott” a csa-   ja, hogy „saját magára” formálta az      középpályássorával. És bár a hol-      guk, pillanatok alatt kell dönteniük.
 tottnál is új korszak kezdődik. Olasz-   pattal, s köze sem volt az ezüstérem-   együttest. Olyan volt ez a brazil csa-     land válogatott is meglepően erős,      Ha technikailag megoldható, akkor
 országban és Franciaországban vissza    hez. A szövetség már a vb előtt beje-   pat, mint egykoron Dunga játéka:        úgy érzem, Spanyolországban lesz       én is valamilyen újítást vezettetnék
 kell állítani a csapat nimbuszát, Bra-   lentette, hogy a torna után a Girondins  rakkolós, s még véletlenül sem vir-      örömünnep.                  be. De nagy a felelőssége a nemzet-
 zíliában pedig a szövetség szerint új    Bordeaux-t irányító Laurent Blanc lesz  tuóz. Ezt pedig nehezen bocsátja meg       – Még akkor is, ha egyik kulcsem-     közi szövetségnek, mert azért azt is el
 csapatot kell építeni a 2014-es hazai    a szövetségi kapitány.          neki a brazil szurkolótábor, mert       berüknek, Fernando Torresnek nem       kell dönteni, hogy mely szituációkban
 vb-re. A mostani vb a nagy egyéni-       Marcello Lippi csapatával világbaj-  azt, hogy otthon hagyta Ronaldót,       megy a játék?                kérjék a videobíró segítségét.
 ségek bukását hozta: Marcello Lippi,    noki címvédőként érkezett Dél-Af-     Ronaldinhót, Adrianót vagy éppen         – Torres fiatalon került az erős és     – Ki lesz a világbajnok?
 Raymond Domenech, Carlos Dunga       rikába, s csoportutolsóként távozott.   Patót csak aranyéremmel lehetett        fizikailag kifacsaró angol ligába. Az      – Spanyolország. Nagy dolog, mert
 és Diego Maradona sem hozta a várt     Két éve, az Eb-n Roberto Donadoni     volna feledtetni.               utóbbi szezonban sokat volt sérült,     a vb-ken eddig nem nagyon ment ne-
 eredményt.                 irányította az olasz csapatot, ame-     A rivális Argentína is hasonló ci-     ám a szövetségi kapitány, Del Bosque     kik. Most, az Eb-arany után a világ-
                       lyet a negyeddöntőben a győztes Spa-   pőben járt Dél-Afrikában. Diego        nagyságát mutatja, hogy minden        bajnoki címet is megszerezhetik.    bf
 A francia válogatott bemutatta, ho-     nyolország búcsúztatott büntetők-     Maradona csapata sem hozta azt,
 gyan nem szabad képviselni egy or-     kel. Donadonit kirúgták, Lippit pedig   amit vártak tőle. Csoportjából há-                                             lapvilág
 szágot egy világversenyen. Nicolas     visszahívták a válogatott élére.     rom győzelemmel ment tovább,          El PERiódiCo dE CatalUnya
 Anelka összeveszett Domenechhel,
 aki a hangnem miatt hazaküldte já-
                        Most Olaszország kényelmesen fo-
                       cizta végig vb-t, s talán csak a Szlo-
                                            majd Mexikót is legyűrte a tizenhat
                                            között, de a negyeddöntőben Né-
                                                                   Cruyff: a spanyolok világbajnokok lesznek
 tékosát, mire a csapattársak kihagy-    vákia elleni utolsó csoportmeccs vé-   metország megállította: 4–0-ra el-       Az újságban a holland legenda elemezte a két csapatot: „Én a szép futballt szeretem.
 ták a következő edzést. A pályán is     gén mozgósított komolyabb erőket     verte. Az argentin keret még Zanetti      Spanyolország olyan, mint a Barcelona. Attraktív futballját ráerőlteti az ellenfelére.
 ugyanilyen „összhang” tükröződött:     – hiába. Lippi a kiesés után vállalta a  és Cambiasso nélkül is nagyon erős,      A németek nem is csalódtak… Hollandia is erre számíthat. A spanyolok játékstílusa
 egy rúgott gól és egy szerzett pont     felelősséget, s elismerte, „hibázott a  de velük még erősebb lett volna… Az      egy az egyben a Barcelonáé. Minden holland a németeket akarta a döntőbe. Egyrészt
 Uruguay ellen – ennyit tudnak fel-     válogatásnál”. Talán nem csak a vá-    első komolyabb ellenfél megállította      az 1974-es finálé visszavágójaként, másrészt, mert tudják, hogy a spanyol labdajára-
 mutatni a franciák.             logatásnál, mert úgy tűnt, kontrajá-   a „nem csapatot”, azaz az „egymás-       tás ellen nehéz játszani. Ez olyan meccs, ahol bármi megtörténhet, de az eredmény a
  Domenech ugyanilyen mérleg-       tékra rendezkedett be a csapata, amit   ra dobált” sztárok halmazát, s ezt       spanyolokon múlik. Lesz elég gólhelyzetük, s ha betalálnak, világbajnokok lesznek.”
 gel végzett a 2008-as Eb-n is, a fran-   pedig gyors játékosok nélkül nehéz    még Diego is nehezen fogja megma-
 cia szövetség mégis úgy gondolta, ő     kivitelezni. A Lippi-érának vége, új   gyarázni odahaza. Ám jelenleg még-       voEtbal intERnational, hollandia
 a megfelelő ember a válogatott élén.
 Igaz, négy évvel ezelőtt a döntőig jutott
                       olasz csapatot kell építeni, amelyre a
                       Fiorentinát irányító Cesare Prandellit
                                            is úgy fest, tőle függ, marad-e ka-
                                            pitány, mert annyira ragaszkodnak
                                                                   marwijk: Csak csapatként…
 Németországban, de mostanra inkább     kérte fel a szövetség.          hozzá a szurkolók. w              A szaklap a csapatjátékon kívül két játékosban bízik. Természetesen Robbentől és
                                                                   Sneijderről várnak sokat. Arjen Robben, aki a vb előtt éppen az ellenünk játszott fel-
                                                                   készülési mérkőzésen sérült meg, egy álom beteljesüléséről beszélt. „Csoda, hogy
                                                                   itt vagyok, egy nappal a gépünk indulása előtt még kórházban feküdtem. Iszonyatos
                                                                   lett volna a tévéről nézni a döntőt, de most itt vagyunk, és meg kell nyernünk.” Van
                                                                   Marwijk kapitány továbbra is bízik az eddig talán szerényebben teljesítő Van Persie-
                                                                   ben „Robinnak nem volt szerencséje a kapu előtt, de jó formában van. A spanyolokat
                                                                   csak csapatként tudjuk legyőzni, egyénileg nem” – mondta.

                                                                   kiCkER, némEtoRSzág
                                                                   forlán: magasba akarjuk emelni az uruguayi zászlót
                                                                   A lap szerint az uruguayiaknál a csatár Forlán és a középső védő, Lugano játéka kér-
                                                                   déses, de vélhetően mindketten ott lesznek a bronzmeccsen. Diego Forlán nagyon
                                                                   fontosnak tartja ezt: „Nem elég a negyedik hely. Magasba akarjuk emelni az uruguayi
                                                                   zászlót . Úgy fogunk játszani, mintha a világbajnoki címért küzdenénk.”

                                                                   gazEtta dEllo SPoRt, olaSzoRSzág
                                                                   Platini: Európa nagy sikere
                                                                   Michel Platini, az UEFA elnöke boldog, hogy három európai is bekerült a négy közé.
                                                                   „Európai győztes lesz, ez fontos. Az utóbbi tíz évben e három válogatott volt a legsike-
                                                                   resebb az utánpótlástornákon, s nem véletlen, hogy éppen ezek jutottak idáig.”


 Raymond Domenech: háttal a csapatnak, háttal a labdarúgásnak, háttal mindenkinek…          fotó: REUtERS/ChaRlES PlatiaU

                                                                     magyaR híRlaP online
 távol afrikától
                                                                     mozgóképben, állóképben,
 A bronz dicsérete                                                            mindenképpen legyen képben!
                                                                     www.magyaRhiRlaP.hU
 aPáti miklóS
 Ma lesz a bronzmeccs, az uruk utolsó esélye az érem-       ártatlanságára a nászéjszakáig vigyázott. De a vagá-
 szerzésre, a németeknek meg arra, hogy Európa harma-       nyabbaknak eszük ágába sem volt az önmegtartózta-
 dik legjobb csapatának vallhassák magukat – ami szin-      tás erényét a pezsgető tavaszban, a mámoros nyárban, a
 tén felérne egy bronzéremmel, ha csak európai csapatok      sulikezdéssel sújtott őszben, az összebújásra bujtó hideg
 kerültek volna a négy közé.                   télben gyakorolni. Beléjük érdemes volt a „végső” siker
  A mérkőzés kimenetele aránylag egyszerű: aki job-       reményében beleszeretni.
 ban akarja a bronzérmet, az nyeri a meccset. De lehet-e       Ám a nász előtt, alatt, után rendre megkapta az if-
 eléggé akarni egy ilyen sápatag plecsnit? Se német, se      jú férfiember azt a mondatot, hogyaszongya: „Te voltál
 uru nem vagyok, meg turista se, honnan tudnám én a        a harmadik az életemben…” Ilyenkor eltöprenghettünk
 választ?                             néhány dolgon. Például azon, hogy miért nem lettünk az
  Viszont élesen emlékszem ifjonti éveim első nagy ka-     elsők. Vagy azon, hogy miért hazudik bele a képünkbe
                                                                                                             mindEnhol,
                                                                                                             mindEnkoR
 landjaira. A középiskolás lányok akkor még valamivel       éppen az, aki mellettünk hever?
 erényesebbnek vallották magukat, mint a mostaniak,         Egy idő után azonban elkészültünk, mi, akkori fiatal                             PolgáRi közéleti naPilaP
 legalább a felük értéknek tartotta a szüzességet, óvta,     férfiak a lazának tűnő, kedélyesnek szánt válaszmon-                              www.magyaRhiRlaP  .hu
 amíg bírta. Olyan iskolatársnőmről is hallottam, aki az     dattal: „Nem baj, a bronz is szépen csillog…” w
magyar hÍrlap, 2010. július 10., hétvége

Főszerkesztő: Stefka István, főszerkesztő-helyettesek: Dippold Pál, Huth Gergely, Szentesi Zöldi László, lapszerkesztők: Faggyas Sándor,
Kiss László, Nagy Ottó, művészeti vezető: Salát Zalán Péter, fotórovat-vezető: Sárközy György, főmunkatársak: Apáti Miklós,
                                                                                                   futball-vb    rovatvezető: kiss lászló, e-mail: kiss.laszlo@magyarhirlap.hu
                                                                                                                                                             28
Bayer Zsolt, Niczky Emőke, Pindroch Tamás, Sinkovics Ferenc, Szajlai Csaba. Szerkesztőség és kiadó: 1145 Budapest, Thököly út 105–107.,
telefon: 06-1-887-3230, fax: 06-1-887-3253. Kiadja: Magyar Hírlap Kiadói Kft., felelős kiadó: Endrei Katalin ügyvezető igazgató.
Hirdetés: Rising Star Kft. Hirdetésfelvétel: telefon: 06-1-688-3590, fax: 06-1-688-3576, e-mail: hirdetes@magyarhirlap.hu.
A kiadó a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal. Előfizetésben terjeszti a MédiaLOG Zrt., árusításban a Lapker Rt.
Megrendelés és reklamáció: 06-80-204-909 (ingyenesen hívható zöldszám), elofizetes@magyarhirlap.hu, 06-1-887-3200,                                                       a szabad sajtó napilapja
06-1-887-3203 (telefax). Készült: Ringier Kiadó Kft. Nyomda, felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató,
www.ringier.hu, e-mail: ringierprint@ringier.hu, HU ISSN 1786-478X.                                                                     a legolvashatóbb, információkban gazdag
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője, az Observer                                                                  a vidék hiteles tájékoztatásáért                                                                                                                    a csoport
                                                                                                                    Dél-Afrika–Mexikó ........................................................... 1–1
                                                                                                                    Uruguay–Franciaország................................................. 0–0
                                                                                                                    Dél-Afrika–Uruguay ........................................................ 0–3
                                                                                                                    Franciaország–Mexikó ................................................... 0–2
                                                                                                                    Mexikó–Uruguay ............................................................... 0–1
                                                                                                                    Franciaország–Dél-Afrika ............................................ 1–2
                                                                                                                    1. URUGUAy                  3 2      1 –        4–0     7
                                                                                                                    2. MEXIKó                   3 1      1 1        3–2     4
                                                                                                                    3. Dél-Afrika                 3 1      1 1        3–5     4
                                                                                                                    4. Franciaország               3 –      1 2        1–4     1

                                                                                                                    b csoport
                                                                                                                    Dél-Korea–Görögország ............................................... 2–0
                                                                                                                    Argentína–Nigéria ............................................................. 1–0
                                                                                                                    Argentína–Dél-Korea ..................................................... 4–1
                                                                                                                    Görögország–Nigéria ...................................................... 2–1
                                                                                                                    Nigéria–Dél-Korea ........................................................... 2–2
                                                                                                                    Görögország–Argentína ................................................ 0–2
                                                                                                                    1. ARGENTíNA                 3 3 - -             7–1     9
                                                                                                                    2. DéL-KOREA                 3 1 1 1             5–6     4
                                                                                                                    3. Görögország                3 1 - 2             2–5     3
                                                                                                                    4. Nigéria                  3 - 1 2             3–5     1

                                                                                                                    c csoport
                                                                                                                    Anglia–Egyesült Államok ............................................... 1–1
                                                                                                                    Algéria–Szlovénia .............................................................. 0–1
                                                                                                                    Szlovénia–Egyesült Államok ....................................... 2–2
                                                                                                                    Anglia–Algéria ..................................................................... 0–0
 Az Európa-bajnoki győzelem után a spanyol válogatott a vb-aranyat is megszerezné. Lesz azonban egy-két szavuk ehhez a hollandoknak is                                 fotó: reuters/jerry lampen   Szlovénia–Anglia ............................................................... 0–1
 Most is a győztesnek lesz igaza
                                                                                                                    Egyesült Államok–Algéria ............................................. 1–0
                                                                                                                    1. EGyESüLT ÁLLAMOK              3 1      2 -        4–3     5
                                                                                                                    2. ANGLIA                   3 1      2 -        2–1     5
                                                                                                                    3. Szlovénia                 3 1      1 1        3–2     4
                                                                                                                    4. Algéria                  3 -      1 2        0–2     1

                                                                                                                    d csoport
                                                                                                                    Szerbia–Ghána ................................................................... 0–1
 róth ferenc                                                                                                              Németország–Ausztrália .............................................. 4–0
 Hatvanhárom mérkőzésen vagyunk               bronz nekik maga a csoda. Különö-               eleve vesztesként fut ki a gyepre. Küz-         kozta Del Bosque. A lehetséges kezdő-        Németország–Szerbia .................................................... 0–1
                                                                                                                    Ghána–Ausztrália .............................................................. 1–1
 túl, már csak kettő eredménye nem             sen úgy, hogy már hatvan éve annak,              deni fog, mert a harmadik helyezés           csapatáról annyit mondott, hogy nem         Ghána–Németország ...................................................... 0–1
 ismert. Szombaton a bronzéremért              hogy vb-győzelmet ünnepelhettek.               mégiscsak harmadik helyezés, s más           várható komoly változtatás, nem nyúl         Ausztrália–Szerbia ............................................................ 2–1
 mérkőzik meg a német és az uruguayi            Akkor hazájukban győzték le Brazíliát.            éremmel hazautazni, mint két vere-           az együttes gerincéhez.               1. NéMETORSZÁG                3   2 -      1     5–1     6
 válogatott, vasárnap pedig az finálé-           Azóta a környékén sem jártak ekkora              séggel, üres kézzel…                    Ha azt írtuk a spanyol szereplésről,       2. GHÁNA                   3   1 1      1     2–2     4
                                                                                                                    3. Ausztrália                 3   1 1      1     3-6     4
 nak ad otthont a johannesburgi Soccer           csodának.                            A döntő, az más, ott mindennek            hogy bravúros, akkor még dicsérőbb          4. Szerbia                  3   1 -      2     2–3     3
 City Arena. Spanyolország és Hollan-             Vegyük úgy, az uruk barátság-               különleges jelentősége van. Mert ott          jelzőt kell keresni a hollandok neve
 dia válogatottja dönti el, melyikük            ban lehetnek a bronzmérkőzéssel.               győzni kell! Vesztes persze Johan-           mellé. Marwijk csapata 14 meccs óta         e csoport
                                                                                                                    Hollandia–Dánia ................................................................ 2–0
 uralkodhat négy évig, melyikük neve            Ám nem így a németek. Válogatottjuk              nesburgban is lesz, csak az egyik fél          veretlen, s Dél-Afrikában is nyert ha-        Japán–Kamerun ................................................................. 1–0
 kerül a Világkupára.                    úgy utazott Dél–Afrikába, hogy 1954,             bulizik majd a Futballvárosban. Az           tot. Azért ennyit, mert ennyi meccset        Hollandia–Japán ................................................................ 1–0
                              1974 és 1990 után akár harmadszor is             Európa-bajnok Spanyolország és a            játszott… A szakember most is nyu-          Kamerun–Dánia ................................................................. 1–2
                                                                                                                    Dánia–Japán ........................................................................ 1–3
 Előbb, ma egy szomorújáték kez-              az övék lehet a győzelem. Hát, kevesen            kétszeres vb-ezüstérmes (1974, 1978)          godt. Mint mondta, a döntőt is ugyan-        Kamerun–Hollandia ........................................................ 1–2
 detére ad jelet a játékvezető Port             hittek nekik. Más kérdés, hogy eleve             Hollandia találkozik a döntőben.            úgy kezelik, mint az összes többit.         1. HOLLANDIA                 3 3     - -        5–1     9
 Elizabethben. Arra, mert a bronz-             jó csapatuk meccsről meccsre jobban               A spanyolok még sosem jutottak el            „Nem kell túlreagálni. A nagy mé-         2. JApÁN                   3 2     - 1        4–2     6
 meccs a természeténél fogva ilyen, de           játszott, s amikor az angoloknak és az            a végjátékig, ráadásul – bár ez most          diaérdeklődés miatt természetesen          3. Dánia                   3 1     - 2        3–5     3
                                                                                                                    4. Kamerun                  3 -     - 3        2–5     0
 legalábbis így kezdődik. Az elődöntő            argentinoknak is rúgtak egy négyest,             már lényegtelen – most is rosszul            folyamatosan találkozunk azzal, hogy
 két vesztese csap össze egy olyan ta-           mindenki azt hitte: itt a világbajnok.            kezdtek, a csoportban 1–0-ra kikap-           Hollandia vb-döntőt játszik, de a fel-        f csoport
 lálkozón, amelyet lejátszani senki sem           Ilyen lendületvétel után ugyanis rit-             tak Svájctól. Utána viszont helyreállt         hajtás nem befolyásol bennünket –          Olaszország–Paraguay .................................................. 1–1
                                                                                                                    Új-Zéland–Szlovákia ....................................................... 1–1
 szeret. Nem, mert még éppen azon              kán téved csapat, különösen, ha azt              a rend, elindult a szekér, s az egye-          nyilatkozta az 59 éves kapitány, aki         Szlovákia–Paraguay ........................................................ 0–2
 van mindenki, hogy feldolgozza a né-            Nationalelfnek hívják. Ez a vb ezt a             nes kieséses szakaszt már százszázalé-         kiállt Van Persie mellett, s kijelentette:      Olaszország–Új-Zéland ................................................. 1–1
                                                                                                                    Szlovákia–Olaszország ................................................... 3–2
 hány nappal ezelőtti kudarcot.               „törvényt” is hatályon kívül helyez-             kos teljestménnyel, kapott gólt nélkül         a döntőben nyújtja majd a legjobbját.
                                                                                                                    Paraguay–Új-Zéland ....................................................... 0–0
  Igaz, ha Uruguayban azt kérdez-             te, mert a németek kikaptak a spa-              vették, háromszor is 1–0-ra nyertek.            A remények, a vágyak után – is-
                                                                                                                    1. pARAGUAy                  3 1      2 -        3–1     5
 ték volna a vb előtt, hogy jó-e a bronz,          nyoloktól. S nehéz lesz felébresztenie              Vicente del Bosque kapitány azt           merve a mai futballt – egy szinte hihe-       2. SZLOvÁKIA                 3 1      1 1        4–5     4
 mindenki elfogadja. Egy hónappal ké-            csapatát Löwnek, hiszen maga a ka-              mondta, akad javítanivaló a játékuk-          tetlen információ: a spanyoloknál és a        3. Új-Zéland                 3 -      3 -        2–2     3
 sőbb és éppen ennek a harminc nap-             pitány is merő szomorúság. A csapat-             ban, elsősorban a gólszerzésben. Lehet         hollandoknál is mindenki egészséges.         4. Olaszország                3 -      2 1        4–5     2

 nak a tükrében azonban már értékte-            kapitány, Lahm sem lelkesedik, s ki is            igazsága, mert a csapat csak hét gólt           A szereplők (hogy ki lesz közülük a        g csoport
 lenebbé vált ez a fém. Mert annak, aki           mondta: nem hozza tűzbe a mérkő-               lőtt, a hollandok pedig tizenkettőt.          „fő”, azt most még nem tudni) készen         Elefántcsontpart–Portugália ...................................... 0–0
 egyetlen lépésre van a mindentől, a            zés… Ha egy csapatvezér így nyilatko-              „Kissé nehezen hozzuk meg a meg-           állnak. Azonban a lényegre, hogy ki         Brazília–Koreai NDK ......................................................... 2–1
                                                                                                                    Brazília–Elefántcsontpart ............................................ 3–1
 harmadik hely lehetősége nem sok.             zik, vajon ki lehel lelket a többiekbe?            felelő döntést a helyzeteknél. Persze ez        emeli a magasba a Világkupát, vasár-         Portugália–Koreai NDK ................................................... 7–0
  Bizonyára így vannak ezzel az               Ettől függetlenül azért nagy pénzt             a legnehezebb. Hinnünk kell az eddigi          nap estig még várni kell.              Portugália–Brazília ........................................................... 0–0
                                                                                                                    Koreai NDK–Elefántcsontpart .................................... 0–3
 uruguayi futballisták is, bár – hang-           senki se tegyen arra, hogy az európai             játékban úgy, hogy közben megtart-             Aki nyer, mindent visz, neki lesz
 súlyozzuk újra – tudják: a „lenézett”           csapat ellazsálja a bronzmérkőzést, s             juk a szervezettségünket” – nyilat-           igaza. S egy ideig, négy évig úgy akar        1. BRAZíLIA                  3 2 1 –            5–2     7
                                                                                                                    2. pORTUGÁLIA                 3 1 2 –            7–0     5
                                                                                         majd futballozni a világ, ahogy a győz-       3. Elefántcsontpart              3 1 1 1            4–3     4
                                                                                         tes. A kérdés tehát az: spanyolul vagy        4. Koreai NDK                 3 – – 3            1–12     0
 HIRDETéS
                                                                                         hollandul tanuljunk-e?
                                                                                                                    h csoport
                                                                                           Persze mi azért megmaradunk ma-          Honduras–Chile ................................................................. 0–1
                                                                                         gyarnak… w                      Spanyolország–Svájc ...................................................... 0–1
   FANTASZTIKUS AUTÓK!                                                                                                        Chile–Svájc ............................................................................ 1–0
                                                                                                                    Spanyolország–Honduras ............................................ 2–0

   Hihetetlen árakon!
                                                                                         Bronzmérkőzés, szombat
                                                                                                                    Chile–Spanyolország ....................................................... 1–2
                                                                                         Németország–Uruguay
                                                                                                                    Svájc–Honduras ................................................................. 0–0
                                                                                         port Elizabeth, Nelson Mandela Bay Stadion, 20.30,
                                                                                         vezeti: Archundia (mexikói)             1. SpANyOLORSZÁG               3 2 –        1     4–2     6

   ALTO                           SWIFT                             SX4
                                                                                         Döntő, vasárnap                   2. CHILE                   3 2 –        1     3–2     6
                                                                                         Spanyolország–Hollandia               3. Svájc                   3 1 1        1     1–1     4
                                                                                         Johannesburg, Soccer City Stadion, 20.30,      4. Honduras                  3 – 1        2     0–3     1
                                                                                         vezeti: Webb (angol)
                                                                                                                    Nyolcaddöntők
                                                                                                                    1. UrUGUAy–Dél-Korea ................................................ 2–1
                                                                                                                    2. Egyesült Államok–GHÁNA ...................................... 1–2
   1,0 GLX AC CD, 5 ajtós                  1,3 GLX AC CD, 5 ajtós                    1,5 GLX AC CD, 5 ajtós                                           3. NéMETOrSZÁG–Anglia ............................................. 4–1
                                                                                                                    4. ArGENTíNA–Mexikó ................................................... 3–1
    2.290.000 Ft                        2.690.000 Ft                         3.260.000 Ft                                              5. HOLLANDIA–Szlovákia ............................................. 2–1
                                                                                                                    6. BrAZíLIA–Chile ............................................................. 3–0
   4 légzsák, ABS, Szervokormány, Mp3-CD-Rádió,       2 légzsák, ABS, Szervokormány, CD-Rádió,           2 légzsák, ABS, Szervokormány, Mp3-CD-Rádió,                               7. PArAGUAy–Japán ................... 0–0, 11-esekkel 5-3
   Klíma, Központi zár, Elektromos első ablakok,       Klíma, Központi zár, Elektromos első ablakok,        Klíma, Központi zár, Elektromos első ablakok,                               8. SPANyOLOrSZÁG–Portugália ............................... 1-0
   Belülről állítható külső tükrök, stb.           Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök, stb.      Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök, stb.                            Negyeddöntők
                                                                                                                    9. HOLLANDIA–Brazília .................................................. 2-1
   Vegyes fogyasztás: 4,4 L/100 Km, CO2: 103 g/km      Vegyes fogyasztás: 5,8 L/100 Km, CO2: 140 g/km        Vegyes fogyasztás: 6,1 L/100 Km, CO2: 139 g/km
                                                                                                                    10. UrUGUAy–Ghána ................... 1–1, 11-esekkel 4-2
                                                                                                                    11. NéMETOrSZÁG–Argentína ................................... 4-0
   Ez már tényleg kihagyhatatlan!!! Készpénzes vásárlás esetén is! Hitellel terhelt használt autóját is beszámítjuk.                                                         12. Paraguay–SPANyOLOrSZÁG ............................... 0-1
                * Az akció a készlet erejéig érvényes, június 17-től július 31-ig! Swift esetén az első 100 vásárlónak!                                                Elődöntők
                 A képek illusztrációk! A kedvezményes árak más akcióval nem vonhatóak össze! A részletekről                                                     HOLLANDIA–Uruguay ..................................................... 3–2
                 érdeklődjön szalonunkban. A hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek, a változás jogát                                                     Németország–SPANyOLOrSZÁG .............................. 0-1
                 fenntartjuk. Az árak alapszínű gépkocsikra vonatkoznak, a metál fényezés feláras.                                                          Uruguay-Németország ......................... július 10, 20.30
                                                                                                                    Hollandia-Spanyolország .................... július 11., 20.30
   Telefonáljon, visszahívjuk!     |    06-30 959-4093         |   Bp. XIV. ker., Egressy út 17–21.          |   www.suzukihaz.hu

								
To top