INFORMACIONE TEHNOLOGIJE by suchenfz

VIEWS: 57 PAGES: 17

									UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
   Tehnički fakultet
     ČAČAK
      INFORMACIONE
           TEHNOLOGIJE
 Student:         Profesor:
 AnĎelija Radak 3035/00  Dr Ţivadin Micić,dipl. inţ.
                             1
SADRŢAJ:
1 Definicija i zadatak štampača
2 Kategorijsanje štampača
3 Vrste štampača za PC računare
4 Matrični štampači-način rada
4.1 Karakteristike matričnih štampača
5 Slovni štampači
6 Crtači (ploteri)
7 Laserski štampači-način rada
7.1 Vrste štampe laserskih štampača
7.2 Karakteristike laserskih štampača
8 Ink-jet štampači-način rada
8.1 Karakteristike Ink-jet štampača
9 Termički štampači
10 Najpoznatiji proizvoĎači štampača
  Literatura
                    2
1 Definicija i zadatak štampača

ŠTAMPAČ (5.43;printer ISO:12.07.01) izlazni ureĎaj
koji daje trajni zapis podataka u obliku povorke
diskretnih grafičkih znakova koji pripadaju uapred
definisanom skupu znakova.

ZADATAK ŠTAMPAČA, kao najvaţnije i najčešće
korišćene izlazne jedinice, je da na papiru daju
obraĎene informacije, nekodirane i razumljive
krajnjim korisnicima. Štampaju izveštaje, tabe-
larne preglede, grafike,slike itd.                         3
 2 Kategorisanje štampača

UDARNI (fizički udaraju u papir) i NEUDARNI (svi drugi:
laserski, ink-jet...),
Prema tehnologiji štampanja (matrični, ink-jet, laserski,
termički),
Prema metodu štampanja (znakovni, linijski, stranični),
Prema metodu prenosa (paralelni, serijski),
Prema reţimu štampanja (tekstualni štampaci - sa lepezom,
tekstualno-grafički za sve vrste slika:matrični, ink-jet, laserski),
Prema kvalitetu štampanja (grubi, sa kvalitetom pisma),
Prema formatiranju znakova (od uzoraka tačkica ili od
kontinuiranih linija).
                                    4
3 Vrste štampača za PC računare

                    matrični
  (prave otisak udaranjem glave    slovni štampači
  štampaca o traku sa mastilom).
                    crtači
                    laserski
  (odlikuju se kvalitetnim otiskom,
  brzinom,tihim radom,         mlazni
  mogućnošću štampanja grafike).    termički                          5
  4 Matrični štampači - način rada

 MATRIČNI ŠTAMPAČI          spring
              magnet
formiraju sliku pomoću
kolone od 9,18,ili 24
iglice koje udaraju o
traku sa mastilom kako
                   Printing pin
bi na papiru ostavile   solenoid       ribbon  paper
otisak. Iglice se akti -
viraju pomoću svojih    Slika 1: Šema mehanizma za štampanje
elektromagneta.           kod matričnog štampača                              6
4.1 Karakteristike matričnih štampača

               Mogućnost štampanja
               teksta i grafike, ali je
               kvalitet otiska loš
               Niska cena
               Male dimenzije
               Brzina štampe 100 do
               400 znakova/sekundi
               Koriste se za brzo šta-
 Slika 2: EPSON matrični   mpanje dokumenata sa
   štampač LX-300+     više listova


                          7
5 Slovni štampači

SLOVNI ŠTAMPAČ za štampanje koristi glavu sa izlivenim
         (podsećaju na pisaće mašine) .  Oni ne mogu da štampaju grafiku, a oblici slova
  zavise od raspoloţivosti izmenjivih glava sa
  izlivenim različitim oblicima slova.

     Slovni štampači daju kvalitetniji otisak od
     matričnog,ali su i jedan i drugi previše spori i
     bučni da bi se koristili u firmama.


                               8
  6 Crtači (ploteri)
  PLOTER je zapravo štampač koji za crtanje koristi
izmenljive olovke ispunjene mastilom. Koriste se za štampanje
arhitektonskih i inženjerskih crteža.

             Razlikujemo sledeće vrste:

               Ploteri sa valjkom

               Elektrostatički ploteri

  Slika 3: Ploter HP    Ravni ploteri  (podsećaju na
    DesignJet
             Etch-O-Sketch mašine).

                               9
  7 Laserski štampači - način rada
  LASERSKI   ŠTAMPAČI
prave otisak usmerava-
njem laserskog zraka na
valjak. Time se čestice na
površini valjka naele-ktrišu,
a dok se valjak okreće, on
na sebe privlači takoĎe
naelektrisan prah - toner.
Toner se preko istog valjka
prenosi na papir na papir
gde daje otisak teksta ili
grafike.

                Slika 4: Princip rada laserskog štampača

                                    10
 7.2 Karakteristike laserskih štampača
               Visok kvalitet štampe
               Visoke cene
               Većina savremenih laserskih šta-
              mpača ima rezoluciju od 600 ili
              1200 dpi (dots per inch), mada
              većina moţe da štampa 300 dpi
               Brzine   štampanja   variraju
              izmeĎu 3 i 5 stranica u minuti (u
              boji) i 12 do 14 stranica u minuti (u
Slika 5: laserski štampač  crno-beloj)
 LEXMARK Optra E210
               Specijalni  laserski štampači
              mogu da oštamaju i preko 500
              stana u minuti
                               11
   7.1 Vrste štampe laserskih štampača
   Laserski štampači mogu štampati:
monohromatski (       ),
u boji (to se postiže  upotrebom plavog, crvenog i žutog u ko-
mbinaciji, da bi se proizvele      za štampu. Izvode se četri
prolaza kroz elektro-fotografski proces, obično postavljajući po
jedan toner na stranicu istovremeno, ili gradeći sliku od četri
osnovne boje istovremeno na jednoj posrednoj površini za prenos).
        Slika 6: Šema postupka štampanja u boji
                                12
   8 Ink-jet štampači - način rada
                    nozzle  column of ink
  INK-JET   ŠTAMPAČI   imaju
štrcaljke koje ispuštaju mastilo
kada preĎu preko više različitih resistor
mogućih medijuma. Tečno mastilo
se u tankom mlazu nanosi na papir
da bi se formirala slika. Glava   ink
štampača skenira stranicu u reservoir
horizontalnim trakama, koristeći                ink drawn from
sklop motora da bi se pomerila sa                 reservoir
levo na desno i nazad, dok drugi dot of ink
sklop motora postepeno vertikalno on paper
pomera papir. Glava štampača ne
štampa samo po jedan red piksela
pri svakom horizontalnom pro-
lasku,već i istovremeno štampa i
jedan vertikalni niz piksela.
                    Slika 7: Šematski prikaz kertridža
                                     13
 8.1 Karakteristike Ink-jet štampača
              Štampanje moţe biti           ili
             u
             Mastilo ima teţnju da se razmaţe
             odmah nakon štampanja
              Menjenje ketridţa moţe da bude
             nezgodno
              Moguće je biranje izmeĎu grubog,
             normalnog i kvalitetnog otiska
              Moguće postizanje “fotografskog”
             kvaliteta štampe
              Rade bešumno
 Slika 8: EPSON InkJet   Brzina im je do ~50 znakova/sekundi
StylusPhoto2000 Printer   Cena im je pristupačna

                                14
   9 Termički štampači
    TERMIČKI ŠTAMPAČI koriste toplotu za štampanje
 slike na specijalno obraĎenom papiru.
 Prvi termički štampači    premazana traka, zatim
koristili su sjajni papir, a  se vosak sa mastilom
kvalitet otiska je bio loš.  greje i rastapa na
Noviji modeli koriste     papiru. Mnogo su brži
tehnologiju   termičkog   od laserskih štampača u
prenosa   kroz  vosak   boji a daju i kvalitetniji
(eng.termal wax transfer)   otisak po nižoj ceni.
koja daje mnogo bolji     Koriste se u izdavaštvu,
otisak.   Mastilo   se  za štampanje časopisa
ubrizga u vosak kojim je    u        .
                            15
10 Najpoznatiji proizvoĎači štampača
      Canon    Samsung

Lexmark              OKI


Epson                DELL


  Xerox          Hewlett-
        COMPAQ    Packard


                      16
back


    Literatura
   Dr Živadin Micić: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE,
  Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet Čačak, 2001
   Hans Peter Messmer: PC Hardever, 2002

   http://www.asys.co.yu/stampaci/hp/colorlaserjet4550.html
   http://www.jeftino.co.yu/Komponente/komponente.htm
   http://user.sezampro.yu/~dejanr/Refer/laseri.htm
   http://www.ciocomputers.co.yu/html/ink_jet.html
   http://www.ciocomputers.co.yu/html/laseri.html
   http://www.ciocomputers.co.yu/html/matricni.html
                                17

								
To top