Nota Kaedah Belajar Cara Belajar by muhammadihzam88

VIEWS: 98 PAGES: 36

									  1. OBJEKTIF MODUL

•  Menjelaskan konsep BCB.

•  Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran.

•  Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran.

•  Membantu guru mengaplikasi BCB dalam p & p

•  Membantu guru melatih guru lain BCB

•  Menyediakan contoh rancangan p & p
                               1
  2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR


  • Masa dan pengetahuan yang diterima di kelas
   terhad

  • Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran.

  • Mempertingkatkan keupayaan murid untuk
   mempelajari sesuatu.

  • Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat
   pendidikan untuk belajar seumur hidup.
3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR


• Menyediakan murid berupaya belajar sendiri
 tanpa guru.

• Membolehkan murid menggunakan pengetahuan
 sedia ada, rakan dan bahan lain sebagai sumber
 pembelajaran.

• Membolehkan murid membuat refleksi danmenilai
 tahap pembelajaran sendiri.

• Membolehkan murid mengaplikasikan
 pengetahuan dan kemahiran ke situasi lain.
                           2
4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR
 • Belajar Cara Belajar adalah proses teknik
  pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak
   KEMAHIRAN BELAJAR
                          3
• Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap
 murid untuk meraih kecemerlangan dalam
 peperiksaan dan kehidupan.

• Kemahiran belajar melibatkan beberapa
 kemahiran seperti:

    »Kemahiran Mendengar
    »Kemahiran Membaca
    »Kemahiran Menulis
    »Kemahiran Mengambil Nota
    »Kemahiran Mengingat
a. Kemahiran Mendengar
 Apa yang didengar ..........pelbagai teks
 seperti:
 Arahan         Lakonan
 Puisi          Berita
 Ucapan         Syarahan
 Lagu          Taklimat
 Pengumuman       Penerangan
                         4
b. Kemahiran Membaca
• Skimming
 Untuk maklumat ringkas dan pantas
 Baca tajuk, pendahuluan dan rumusan

• Scanning/ Imbasan
 Untuk maklumat lebih dalam dari skimming
 Baca pendahuluan, rumusan dan bab
 Perhatikan kata kunci, konsep, rajah, grafik,
 data
• Bacaan Intensif
 Untuk mendapat maklumat terperinci

 Untuk Maklumat Terperinci
 strategi : SQ3R
 Survey - pendahuluan, tajuk, ringkasan
 Question –tajuk jadi soalan – jawab
 Read – baca perenggan untuk maklumat
 Recite – ringkaskan, refrasakan perenggan
 Record – catatan- bentuk yang diolah
 Review – lihat nota semula, pastikan ingat isi
                          5
• Baca Laju

 Boleh baca laju dan faham kandungan
 Tumpuan sepenuhnya masa membaca
 Kesan isi penting melalui tanda:
  tulisan condong/ bergaris/tebal
  graf/gambar rajah/peta minda
 Membuat catatan nota
c. Mencatat Nota
 Mencatat nota adalah aktiviti merekod
 fakta,maklumat dan isi penting daripada
 bahan yang dibaca, dilihat atau
 didengar.
 Mencatat nota berlaku dalam semua
 situasi belajar seperti semasa kuliah,
 ceramah, penerangan, temuduga,
 membaca buku atau bahan lain.
                      6
d. Kemahiran Menulis
i.   Menulis Laporan
ii.  Menulis Cepat
Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran
menulis dengan kepantasan yang tinggi dan
tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh
itu, menulis cepat memerlukan unsur:
  Kelajuan menulis
  Tulisan yang boleh dibaca
  Kandungannya difahami
e. Mengingat
   Mengingat ialah proses pembelajaran yang
   berkaitan dengan kefahaman dan
   penggunaan deria dengar dan deria dengar
   dan deria lihat yang baik.
   Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk
   mengingat kembali dengan menyebut atau
   menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku
   selepas beberapa jam.
                           7
 KEMAHIRAN MAKLUMAT
     Definisi Maklumat
Maklumat ialah pengetahuan, data, butiran, fakta,
keterangan, maklumat atau cerita tentang sesuatu
      perkara atau seseorang.

  Definisi Kemahiran Maklumat
  Keupayaan seseorang mengenal pasti
    keperluan maklumat mencari dan
  mengumpulkan, mengurus dan mengolah
 maklumat dan membekalkan maklumat bagi
    memenuhi keperluan tertentu.
                          8
   Kemahiran maklumat terdiri daripada:


    Kemahiran perpustakaan
    Kemahiran belajar
    Kemahiran penyelidikan
    Kemahiran komunikasi dan penyampaian
 SUMBER MAKLUMAT

 Sumber berasaskan manusia            Bahan audiovisual
     Contohnya ibu bapa, guru,      Contohnya filem, video, aset, cakera laser,
     pakar bidang, tokoh dan        mirofilem, mikrofis, pita magnetik
        sebagainya.                  SUMBER
                 MAKLUMAT


Sumber berasaskan komputer                 Bahan bercetak
  Contohnya dalam talian dan luar       Contohnya buku, majalah, monograf, surat
 talian, cakera padat, dan internet.         khabar, jurnal dan laporan.
                                              9
     JENIS SUMBER/BAHAN
 1. Jurnal        17. Buku Tahunan
 2. Laporan /Statistik  18. Monograf
 3. Kertas Kerja     19. Buku log/diari
 4. Paten         20. Kitab suci/Hadith
 5. Standard/Piawaian   21. Almanak
 6. Tesis/Disertasi    22. Indeks
 7. Katalog Perdagangan  23. Abstrak
 8. Ensiklopedia     24. Bibliografi
 9. Kamus         25. Ulasan/Resensi
 10. Tesaurus       26. Direktori
 11. Atlas/Peta      27. Biografi
 12. Gazetiar       28. Buku Panduan/Manual
 13. Brosur/risalah    29. Pangkalan Data Dalam
 14. Akhbar          Talian
 15. Majalah/Buletin   30. Internet
 16. Buku teks/rujukan  31. CD-ROM
Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah
individu tertentu seperti tokoh, pakar dalam
bidang berkenaan, orang kenamaan atau orang
yang terlibat secara langsung dalam sesuatu
peristiwa.
                           10
 KEMAHIRAN MEMBUAT RUJUKAN
Dalam era ledakan maklumat, terlalu banyak
maklumat yang perlu diingati. Oleh itu, kita
perlu mengetahui cara mengesan maklumat
dengan cekap tanpa perlu mengingat
semuanya.
KAEDAH MENGESAN MAKLUMAT DAN
MERUJUK KEPADA BAHAN DI PSS
 menggunakan          dengan
 kad katalog          pembaca
                mikrofis

           dengan
          komputer
          OPAC
                        11
menggunakan    Sistem Perpuluhan Dewey.
Berdasarkan sistem ini, terdapat sepuluh kelas
maklumat iaitu:


000-099  Karya Am
100-199  Falsafah
200-299  Agama
300-399  Sains Kemasyarakatan
400-499  Bahasa
500-599  Sains Tulen
600-699  Teknologi
700-799  Kesenian dan Hiburan
800-899  Kesusasteraan
900-999  Geografi, Sejarah dan Biografi
Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku

Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan, kulit
belakang, halaman judul, halaman kandungan,
  indeks, bibliografi dan daftar kata/glosari
   menawarkan maklumat yang tertentu .
                         12
KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA ENSIKLOPEDIA

  Ensiklopedia ialah bahan (berbentuk buku atau
  CD ROM) yang mengandungi maklumat bagi
     semua bidang ilmu pengetahuan.


 Pilih jilid yang mengandungi perkataan
 atau huruf yang pertama yang dicap
 dengan huruf besar yang berkaitan
 dengan maklumat yang hendak dikesan
 seperti SUNGAI, TOKOH, TEMPAT,
 dan KEJADIAN.
                          13
  maklumat tentang perkataan dalam satu atau
  lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau
  makna, asal usul, ejaan, sebutan, silabikasi,
  penggunaan dan kedudukan semasa yang
  disusun mengikut urutan abjad.
 Terdapat dua jenis kamus:

 • kamus umum
 • kamus khas atau kamus istilah.
     Buka terus halaman yang bermula dengan
       huruf pertama kata yang ingin dicari
      maknanya. Setelah dapat halaman, cari
             perkataannya.


        Fabulous

        fabulous – wonderful
 entri
        a fabulous day
frasa      It was a fabulous week.
        Everything went well   Keterangan
 ayat                  makna
                            14
KEMAHIRAN MENCARI MAKLUMAT MELALUI INTERNET
 Senarai enjin
 pencarian:
  Infoseek (http://www.go.com)
   Alta Vista (http://www.altavista.com)
   Yahoo (http://www.yahoo.com)
   Google (http://www.google.com)
   Lycos (http://www.lycos.com)
   Cari (http://www.cari.com.my)
    CONTOH ENJIN PENCARIAN
                       15
16
       STRATEGI
      METAKOGNITIF
  STRATEGI METAKOGNISI
Metakognisi ialah kebolehan mengetahui apa yang
                 ketahui.
kita ketahui dan yang tidak kita ketahui.
                Costa,
                Costa, A.L.:1981)

  Metakognisi ialah kesedaran tentang hal
   yang diketahui dan apa yang tidak
  diketahui. Strategi metakognisi merujuk
   kepada cara untuk meningkatkan
  kesedaran mengenai proses berfikir dan
   pembelajaran yang berlaku. Apabila
  kesedaran ini wujud, seseorang dapat
 mengawal fikirannya dengan merancang,
 memantau dan menilai apa yang dipelajari.
                          17
STRATEGI METAKOGNISI
   Pelajar mengawal pembelajarannya
   dengan:
   dengan:

   I.  Merancang apa yang ingin
     dipelajari.
   Ii. Memantau kemajuan
     pembelajaran diri.
   Iii Menilai apa yang
     dipelajari.
i.    PROSES METAKOGNITIF

   PROSES MERANCANG


     • Meramal

     • Menyediakan diri

     • Membuat perancangan
                    18
 PROSES MEMANTAU

  Kemahiran ini memerlukan murid bertanya
  soalan seperti:

  Adakah ini membawa makna kepada saya?
  Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan?
  Apakah soalan yang harus saya tanyakan?
PROSES MENILAI

Murid perlu membuat refleksi:

• Bagaimana kemahiran, nilai dan
 pengetahuan dapat dikuasai ?
• Mengapa saya mudah/sukar
 menguasainya?
• Apakah tindakan/pengubahsuaian
 yang harus saya ambil?
                        19
   CARA MENGAJAR METAKOGNISI

   Metakognisi tidak perlu diajar sebagai
      satu mata pelajaran.
   Metakognisi perlu disisipkan dalam
   kaedah mengajar, perkembangan staf
      dan proses penyeliaan.
STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN
METAKOGNISI
a.   Merancang
   Sebelum aktiviti pembelajaran dimulakan,
   guru mengajarkan peraturan yang patut
   dipatuhi , strategi untuk menanangi masalah
   dan hala tuju yang harus diikuti.
   Semasa aktiviti itu dilaksanakan, guru perlu
   memberi peluang kepada murid untuk
   berkongsi kemajuan, proses pemikiran dan
   pandangan tingkah laku mereka.
   Selepas aktiviti pembelajaran, guru perlu
   meminta murid menilai sejauh mana
   peraturan itu dipatuhi .
                          20
b.   Menyoal Pada Semua Peringkat

• Menyoal ialah satu teknik penting untuk
 menjelaskan fikiran.

• Galakkan murid menimbulkan soalan
 kepada diri mereka sendiri sebelum, semasa
 dan selepas membaca, mendengar, melihat
 dan menonton sesuatu.
c.   Memilih   Bincang dengan murid tentang pemilihan
   yang dibuat oleh murid dari segi kesan baik
    dan buruk sebelum keputusan dibuat.
                          21
d.  Menilai Dengan Pelbagai Kriteria

Guru harus memberikan peluang kepada
murid untuk membuat refleksi dan
mengkategorikan tindakan mereka mengikut
dua atau lebih kriteria penilaian sama ada

- membantu atau menghalang;

- yang disukai dan tidak disukai; atau

- baik dan buruk sesuatu aktiviti.
e.   Mengambil Kredit
      Guru harus meminta pelajar
    mendapatkan maklum balas daripada
   rakan dengan mengajukan soalan seperti:
   Bagaimanakah       Apakah tindakan ini
    tindakan itu      membanggakan diri
   harus diberikan        anda?
    pengiktirafan?

 Melalui cara ini, murid akan menyedari tingkah
 laku yang baik dan akan menerapkan tingkah
  laku tersebut dalam situasi yang berlainan
                           22
 f.   Mengelak Daripada Menyatakan
     ‘Saya Tidak Boleh’

 Pelajar harus menanyakan beberapa soalan:
• “
  Soalan ini akan memberikan kesedaran dan
 pengetahuan kepada pelajar tentang batasan yang
 diketahui dan apa yang perlu diketahui. Justeru,
   keyakinan murid dapat dipertingkatkan.
 g.  Menggalakkan Idea Daripada Murid

Guru boleh membantu murid dalam metakognisi
dengan mengemukakan frasa-frasa tertentu atau
memparafrasa pernyataan pelajar untuk menggalakkan
mereka berfikir dengan lebih mendalam. Contohnya:

 G
Melalui cara ini, mereka dibimbing agar menjelaskan,
memikirkan semula atau memikirkan idea mereka
dengan lebih mendalam.
                            23
h.   Memberikan Label Bagi Sesuatu Tindakan

    Guru boleh menyedarkan pelajar tentang
     tingkah laku kognitif mereka dengan
   memberikan label bagi tindakan itu dengan
   memuji dan memberi kan pengiktirafan seperti:

   “!     "


                       #
      $               %

                   #
   i.    Menerangkan Maksud Perkataan

        Biasanya murid mengeluarkan
        perkataan seperti “tidak adil’,
         ‘tidak baik’, “sangat tegas.”

      Guru perlu bertanya dan menjelaskan
      apakah yang dimaksudkan “tidak adil”,
       “tidak baik” atau “sangat tegas”
            kepada murid
                           24
 j.   Main Peranan Dan Simulasi


Dengan kaedah main peranan murid dapat
membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak
dan membuat modifikasi secara metakognitif
tingkah laku dan sifat peranan tersebut.

Simulasi memberi mereka peluang untuk
memikirkan bagaimana seseorang itu akan
bertindak dalam situasi berlainan.
      k.   Menyimpan Jurnal

Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu
pengalaman dalam buku log/ harian sepanjang pengalaman itu. Ini
membantu murid:

- Mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan
 mereka dalam bentuk simbolik / grafik.

- Melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan
 persepsi asal dengan keputusan baru.

- Mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara
 membuat keputusan.

- Mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan
 mengingat kembali kejayaan dan kesulitan yang dialami.
                                  25
     l.   Memberikan Teladan


·  Contoh teladan oleh guru dan menjadi
  ikutan oleh murid adalah proses sangat
  berkesan.

·  Untuk tujuan ini, guru hendaklah
  menunjukkan dengan jelas bagaimana guru
  merancang, mengenal pasti dan menilai
  sesuatu tingkah lakunya supaya murid dapat
  mencontohinya.
        Pengurusan Masa
           dan
        Gaya Pembelajaran
                         26
 PENGURUSAN MASA


Murid yang berjaya biasanya mempunyai:
 1. Jadual waktu
 2. Perancangan yang tersusun dan
   sistematik.
 Apakah jadual waktu dan
 Perancangan ?

 Jadual Waktu
 Pembahagian masa hari ke hari yang terperinci
  dan merangkumi:
  1. Sesi pembelajaran
  2. Aktiviti-aktiviti lain.

 Perancangan
 Pandangan menyeluruh tentang sesi
 pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain.
                         27
Bagaimana menghasilkan jadual waktu
persendirian?
 Tentukan masa untuk sesuatu
 mata pelajaran.
 Pilih keutamaan.
 Tumpuan kepada topik sukar.
 Pembahagian sama rata hari ke
 hari.
 Pilih masa yang paling sesuai.
 Peruntukan masa untuk aktiviti-
 aktiviti lain.
Selain belajar, masa harus
diperuntukkan untuk :
        Berehat.
        Membuat kerja rumah.
        Bersukan.
        Membantu ibu bapa
        Aktiviti yang diminati
        Kelas tambahan
                     28
Apakah kelebihan mempunyai
jadual waktu?
 Mengurangkan pembaziran waktu.
 Fokus pada pelajaran.
 Teratur.
 Mengambil kira semua mata pelajaran.
 Keutamaan.
 Melatih diri supaya tidak
 menangguhkan kerja.
GAYA PEMBELAJARAN
Mengapa perlu mengenal pasti gaya
pembelajaran?


Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran
yang berbeza.
Fokus terhadap apa yang dipelajari.
Memaksimumkan hasil pembelajaran.
                       29
 Apakah Gaya Pembelajaran?

Gaya pembelajaran adalah cara mempelajari
sesuatu mengikut kecenderungan individu.
Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya
pembelajaran supaya mereka dapat
mengenal pasti gaya pembelajaran yang
sesuai untuk diri mereka
1. Gaya pembelajaran VAK

 VISUAL

         AUDITORI KINESTETIK
                      30
2. Gaya Dunn & Dunn

Berasaskan beberapa aspek :

 Alam Sekitar
 Emosi
 Sosiologi
 Fizikal
 Psikologi
Alam Sekitar
         Bunyi
         Cahaya
         Suhu
         Pola
               31
Emosi

 Motivasi
 Ketabahan
 Tanggung
 jawab
 Struktur
Sosiologi

       Sendiri
       Pasangan
       Rakan Sebaya
       Pasukan
       Guru
       Pelbagai cara
               32
Fizikal

  Persepsi
  Makan
  Waktu
  Gerakan
Psikologi

 Global atau Analitik
 Otak Kiri atau Otak
 Kanan
 Impulsive atau
 Refleksif
            33
  PERSEDIAAN MENGHADAPI
  PEPERIKSAAN

Peperiksaan memberikan
pelbagai pengalaman
RISAU, SUKA, DUKA
KECEWA dan sebagainya….
  GURU PERLU:
   Memotivasikan murid supaya tekun
   belajar.
   Membantu murid untuk memberi
   tumpuan kepada pelajaran.
   Menggalakkan murid agar berminat
   dengan kerja sekolah.
   Mengajar murid teknik belajar yang
   betul
   Mengajar murid cara mengulang kaji
   dan mengambil nota yang betul
                     34
 SEBELUM PEPERIKSAAN
Murid perlu:
Bersedia dan membuat ulang kaji untuk
mengekalkan ingatan jangka panjang
Tidur secukupnya pada malam sebelum
hari peperiksaan
Hadapi peperiksaan dengan perasaan
yakin
Elakkan menduduki peperiksaan dengan
perut yang kosong
Datang awal dengan persiapan
secukupnya
Berdoa dan tenangkan diri
Jangan mengulang kaji pada
saat-saat akhir
  SEMASA PEPERIKSAAN

             Baca arahan dengan
             teliti
             Anggarkan masa
             Teruskan kepada
             soalan yang lebih
             mudah
             Jangan panik
             Relaks
                       35
36

								
To top