Mednarodno gospodarsko pravo - PowerPoint by cuiliqing

VIEWS: 130 PAGES: 39

									Mednarodno
gospodarsko pravo
Viri mednarodnega
gospodarskega prava
Viri MGP
 Ohranjanje&moderniziranje tradicionalnih
 področij in ureditev
 Kodificiranje novih pravnih razmerij
 Avtonomno pravo
 Posebne oblike “neobveznega” prava
 Pravo mednarodnih integracij
Viri MGP
  Ohranjanje&moderniziranje tradicionalnih področij in ureditev
  Katera so “tradicionalna” področja MGP?
    mednarodna prodaja blaga
    vrednostni papirji in komercialni krediti,
    zavarovanje,
    transport,
    industrijska lastnina,
    posli dejavnosti, ki so povezane z mednarodno trgovino,
    avtorsko pravo,
    mednarodna trgovinska arbitraža.
Viri MGP
  nosilci, oblikovalci aktov mgp na teh področjih si
  prizadevajo, da bi dosedanji akti sledili razvoju
  gospodarske prakse
  Tipičen primer  MTZ (International Chamber of
  Commerce), Pariz
    Enotna pravila in uzance o dokumentarnih akreditivih (prva
    izdaja 1933, potem več revizij)
       Na začetku prilagajanje posameznim bančnim sistemom  REV
       1962 angleški bančni sistem, REV 1983 US bančni sistem
       Toda: REV 1983 prinese vrsto vsebinskih novosti nova tehnična
       sredstva, razvile so se različne nove oblike prevoza blaga,
       trgovinska tehnika je oblikovala različne nove stike
       Tej dejanskosti se približujejo tudi Enotna pravila
Viri MGP
  MTZ 
    kodifikacija mednarodnih trgovinskih klavzul v zvezi z distančno
    (mednarodno) prodajo blaga
    Kot International Commercial Terms (Incoterms) izdala mtz
    najprej leta 1936
    Revizije: 1953, 1967, 1976, 1980, 1990,…
    So revizije le plod nekreativne zarote birokratov?
    NE: ob reviziji 1990 mtz zapiše, da gre za nujne spremembe
    zaradi 
       prilagoditve klavzul vedno pogostejši uporabi “elektronske
       izmenjave podatkov" (electronic data interchange,
       EDI)
Viri MGP
  Pri zadnjih revizijah MTZ upošteva tudi
  spremembe na področju 
   tehnike  prevoza
     uporaba zabojnikov
     večnačinski (multimodalni) prevoz

     roll-on/roll-off prevoz s cestnimi vozili

     prevoz z železniškimi vagoni v short-sea prevozu
Viri MGP
  Poleg omenjenih aktov se MTZ loti tudi drugih
  področij:
   enotna pravila za  inkaso,
   enotna pravila za  pogodbene garancije,
   vodič za izdelavo  pogodb o trgovskem zastopanju,
   vodič za izdelavo pogodb o mednarodni
   distribuciji,
   publikacija o višji sili in spremenjenih
   okoliščinah,
   publikacija o valutnih tečajih in tečajnem riziku
Viri MGP
  “Tradicionalni” del MGP je nedvomno
  mednarodna prodaja blaga
   vrsta aktov, ki se razlikujejo glede na
   izdajatelje, temelj obveznosti, obseg področja
  Ne gre torej zgolj za “prodajo” “blaga”
  temveč za široko pahljačo področij, ki so
  povezana s prehodom lastninske pravice
  na premičnih stvareh…
Viri MGP
  Viri (akti) MGP o “mednarodni prodajni pogodbi”
  UNCITRAL
    konvencija ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (dunajska konvencija,
    leta 1980).
    konvencija o mednarodnih trasiranih in lastnih menicah (gen. skupščina ZN,
    oktober leta 1988)
    konvencija ZN o odgovornosti podjetnikov transportnih terminalov v mednarodni
    trgovini (Dunaj, 1991)
  UNIDROIT (Mednarodni inštitut za unifikacijo zasebnega prava)
     konvencija o mednarodnem finančnem leasingu
     konvencija o civilni odgovornosti za škodo, nastalo s prevozom nevarnega blaga
     (Ženeva, oktober 1989)
  WIPO (Svetovne organizacije za intelektualno lastnino)
     konvencija o intelektualni lastnini na integriranih vezjih (Washington, maj 1989).
Viri MGP
  Na kakšen način takšni akti pridobijo pravno obveznost?
    Stranke jih lahko sprejmejo vnaprej, za vse posle z
    drugimi
       torej v obliki splošnih poslovnih pogojev (na primer pravila o
       dokumentarnem akreditivu),
    Lahko z vključitvijo v vsako posamezno pogodbo
       s posebnim izrecnim dogovorom (na primer uporaba določene
       klavzule Incoterms).
    Pri nekaterih aktih je potrebno močno sodelovanje strank.
       vodiči, priporočila, ki so le pripomoček strankam
       Stranke same spogajajo in kreirajo pogodbeno razmerje
       Vodič jih le opozarja, katera vprašanja morajo urediti in kakšne
       klavzule lahko v ta namen uporabijo.
Viri MGP
  Urejanje novih pravnih razmerij v kodificirani obliki
    Posledica modernizacije tehnologije  infrastruktura,
    telekomunikacije…
    nastajajo povsem nova pravna razmerja ali
    doslej znana se pomembno spreminjajo
    Nacionalni pravni sistemi  reakcija na nastanek novih pravnih
    razmerij
       Sodišča uporaba analogije s že poznanimi pravnimi razmerji.
       Razlike v pojmovanju pravnih razmerij ovirajo njihovo
       uporabo v mednarodni trgovini.
       Težnja nekaterih mednarodnih vladnih ali nevladnih organizacij 
       kodificikacija novo nastalih pravnih razmerij
Viri MGP
  Težave  povsem nova pravna razmerja
    Pri spremembi obstoječih ni večjih problemov (npr. Incoterms…)
  Tipično “nova” področja
    Elektronski prenos denarnih sredstev (Electronic Funds
    Transfer)
    E-Commerce
  EFT
    - avtomatizirani bančnoračunalniški stroji (automated teller
    machines, ATM)
    - elektronski prenos denarnih sredstev na prodajnih mestih
    (electronic Funds Transfer at a Point of Sale - EFTPoS);
    - domači bančni terminal (Home Banking Point)
Viri MGP
  “Avtonomno” mednarodno gospodarsko
  pravo
   Velika prednost pred “konvencijskim” načinom
   urejanja novih razmerij
   Ne gre za harmonizacijo
   Ne gre za unifikacijo
   Gre za sprejemanje novih pravnih režimov
   med uporabniki
Viri MGP
  Zakaj ima “avtonomno” MGP prednost pred
  “Konvencijskim”?
   manjša  odvisnost od nacionalnih pravnih sistemov
   manjši vpliv mednarodnih političnih razmer
   večje upoštevanje strokovnih pravil
   lažji in hitrejši postopek sprejemanja in sprememb
Viri MGP
  Definicija “avtonomnega” MGP:
    Pravna ureditev, ki jo ustvarjajo sami subjekti, ki so naslovljenci te
    ureditve.
    Subjekti si torej sami predpisujejo pravila ravnanja v
    medsebojnih razmerjih.
    Neke vrste lex mercatoria
  Gre res za avtonomno MGP?
    Subjekti res SAMI SEBI predpisujejo ureditev?
    Položaj je ponavadi drugačen:
       pravila sicer oblikujejo gospodarski subjekti
       avtonomnost med ustvarjalci pravil je zagotovljena
       vendar so ta pravila namenjena razmerjem z
       drugimi osebami.
       Zanje (za NAS) pa to pravo ni avtonomno, ampak
       heteronomno.
Viri MGP
  Primer:
    banke prek svojih združenj sprejmejo
    enotna pravila o dokumentarnih akreditivih
    velik del razmerij, ki so urejena s temi pravili, nastaja s podjetji
       nalogodajalci in uporabniki akreditivov
  Podjetja NISO sodelovala pri nastajanju pravil!!
  Težava z “avtonomnim” MGP 
    Lahko tudi enostransko določena ureditev, s katero
    si organizacije izvajalcev (zlasti velikih podjetij oziroma
    podjetij iz razvitih držav) utrjujejo svoj položaj do
    naročnikov, uporabnikov storitev
Viri MGP
  Organizacije, ki se ukvarjajo s
  poenotenjem prava MT
   ICC  (MTZ)  nevladna organizacija
     Ni možnosti prisile svojih članov
     Ni sankcij za neuporabo

     Ponudila v uporabo strankam

     Uspešno!
Viri MGP
  Organizacije, ki se ukvarjajo s
  poenotenjem prava MT
   UNCITRAL
     Komisija v okviru UN
     Medvladna organizacija

     mednarodne konvencije in drugi
     javnopravni, obvezni akti.
Viri MGP
  Organizacije, ki se ukvarjajo s poenotenjem prava MT
    mednarodna
    strokovna združenja
    združenja podjetij določene stroke
       Mednarodna federacija združenj transporterjev in sorodnih podjetij
       (Fédération Internationale des Associations des Transporteurs et
       Assimilés – FIATA)
       Mednarodna federacija svetovalnih inženirjev (Fédération
       Internationale des Ingénieurs-Conseil, FIDIC)  urejanje razmerij
       med svetovalnim inženirjem in investitorjem in med
       investitorjem, izvajalcem gradbenih del, dobaviteljem opreme in
       svetovalnim inženirjem.
Viri MGP
  SOFT LAW
  Ta označba se uporablja pretežno takrat, kadar
  bi se določena organizacija (država,
  mednarodna javnopravna organizacija kot na
  primer OZN ali EU), ki sicer ima zakonodajno
  pristojnost, v določenem primeru odrekla tej
  oblasti in izdala pravila v neobvezni obliki, na
  primer kot priporočila, resolucije,
  deklaracije, smernice, pravne vodiče in
  podobno.
LEX MERCATORIA
Definicija
 Izhodiščno naj bo lex mercatoria
 avtonomno pravo mednarodne trgovine
 Lex mercatoria kot (mednarodno) pravo
 trgovcev kot zbirni pojem označuje pravila,
 ki urejajo mednarodne transakcije med
 subjekti zasebnega prava
LM – za ali proti?
  Zagovorniki se naslanjajo predvsem na to,
  da so se
   praksa,
   države pri kodificiranju in
   sodišča pri sojenju,

  v vrsti zadev naslonili na “naravo
  stvari”, ki je pri podobnih dejanskih
  stanovih podobna v vseh ureditvah.
Razvoj
  Gospodarsko in posebej mednarodno
  gospodarsko pravo sta se razvijala v treh
  stopnjah.
  Prva je stopnja srednjeveškega prava
  trgovcev, ti. old lex mercatoria,
  druga je inkorporacija srednjeveške lex
  mercatoria v nacionalne sisteme prava med
  sedemnajstim in devetnajstim stoletjem,
  tretje pa je povojno obdobje sodobne lex
  mercatoria.
Prvo obdobje
  lex mercatoria izrazito mednarodna.
  Sestavljena je bila iz
   prakse  in običajev, ki so jih mednarodni
   trgovci razvili v Evropi, iz katerih je nastalo
   običajno pravo ter so bili enaki po vsej Evropi,
   saj so jih trgovci uporabljali ne glede na to, kje
   so trgovali
Prvo obdobje
  Zakaj so si bila pravila trgovcev tako
  podobna?
   harmonizirajoči vpliv obstoja vedno enotnejših
   sejemskih pravil,
   univerzalnost pomorskih običajev
   obstoj posebnih trgovinskih sodišč in
   notariata
  Stara lex mercatoria je bila torej
  kozmopolitska in popolnoma drugačna
  od prava, ki so ga uporabljali ostali sloji
Drugo obdobje
  mednarodna lex mercatoria z inkorporacijami v
  kodekse trgovinskega prava se inkorporira v
  kontinentalne nacionalne ureditve
   Ordonance  sur la commerce 1673, Ordonance de la
   marine 1681, Code de commerce 1807; Zollverein
   1834 in izenačeno menično pravo, HGB 1879
  v Angliji pa so to storila sodišča in srednjeveška
  lex mercatoria je postala del Common Law
   Razlog za inkorporacijo je ekonomski, pa tudi pravila
   dokazovanja so zahtevala, da se trgovski običaj
   dokazuje kot splošno sprejet običaj in to vsakič
   znova, kar je ogrožalo pravno varnost in zaviralo
   trgovino
Tretje obdobje
 Ponovna internacionalizacija
 Odstop od uporabe LM s pomočjo pravil
 MZP
 Zavesten, strokoven razvoj LM
   Organizacije
   Agencije
   Posamezniki
Viri lex mercatoria
  pogodba
  praksa, ki sta jo stranki vzpostavili doslej,
  splošni pogoji poslovanja,
  Mednarodne in nacionalne uzance
  konvencije mednarodnega gospodarskega
  prava,
  splošna načela iz določene konvencije,
  Kogentna pravila nacionalnega prava
  (pridržek ordre public),
  sodne in arbitražne odločbe in
  dosežki pravne znanosti.
Viri lex mercatoria
 Viri so hierarhično postavljeni
 Zakaj hierarhija?
   Smisel hierarhiziranja je v napotitvi sodišča ali
   arbitraže na relevantni vir
Načela v lex mercatoria
  pacta sunt servanda,
  rebus sic stantibus,
  abus de droit,
  culpa in contrahendo,
  good faith & fair dealing,
  podkupnina povzroči ničnost ali
  izpodbojnost
  država se ne more izogniti obveznostim z
  razglasitvijo, da je pogodba nearbitrabilna,
  kontrolni interes skupine podjetij je
  pogodbena zaveza za vse subjekte,
Načela v lex mercatoria
  veljavnost zlate ali devizne klavzule,
  razbremenitev stranke, če je druga bistveno kršila
  dogovor,
  tribunal je vezan z naravo pogodbe, ki izhaja iz volje
  strank,
  odškodnina je vezana na predvidljivost,
  obveznost izogibanju škode,
  škoda za neizročitev se izračuna na podlagi tržnih
  cen ali cen iz kritnega kupa,
  ut res magis valeat quam pereat,
  neodgovor na pismo kot dokaz o strinjanju z
  vsebino.
Značilnosti lex mercatoria
 Njena pravila so po naravi dispozitivna,
 razen specifičnih splošnih načel, ki stranke
 vežejo ne glede na izrecno ali
 konkludentno podreditev.
 Podreditev pravilom iz sklopa lex
 mercatoria ni obvezna, vendar subjekta
 to ne razreši
   lahko in mora pričakovati, da se bodo norme
   iz tega sklopa uporabile za posle, ne glede na
   to, ali so se jim stranke podredile ali ne.
Značilnosti lex mercatoria
  Pravila posegajo na področja
   prodaje blaga,
   trgovskega zastopanja,
   posredovanja,
   distribucije,
   komisije,
   špedicije in transportnega prava,
   bančnih poslov,
   zavarovalnih poslov,
   intelektualne lastnine,
   arbitražnega reševanja sporov.
  Druga področja civilnega prava so izključena
Značilnosti lex mercatoria
 Gre domala izključno za pravila
 materialnega prava, ki je avtonomno,
 transnacionalno in precej unificirano.
 Lex mercatoria izhaja
   iz vrste pojavnih oblik
   iz različnih virov različne moči zavezovanja,
      ki prihajajo od vrste kreatorjev
Značilnosti lex mercatoria
 večobličnost,
 nepopolnost,
 nesistematičnost,
 nehierarhiziranost in
 dispozitivnost
   So lastnosti ki pripeljejo do sklepa, da v lex
   mercatoria še ni zaslediti temeljnih
   atributov pravnega sistema.
Avtonomnost
  Država kot zakonodajalec ni udeležena, čeprav
  je veljavnost posameznega pravila ali sklopa
  pravil lex mercatoria odvisna od njegove
  manifestacije.
  Zato je avtonomnost relativna:
   konvencije,  ki so vir lex mercatoria, sprejema državni
   zakonodajalec,
   za MGP specifična splošna načela tako izhajajo iz
   splošne pravne dediščine civiliziranih narodov,
   stranke, ki delujejo po pravilih iz lex mercatoria veže
   javni red, ki je nacionalni atribut,
   države pravila iz modelnih zakonov, zbirk ali vzorcev
   tolerirajo
Anacionalnost
 Lex mercatoria ni nadnacionalna, ker
 njena pravila ne nastanejo kot posledica
 delno prenesene suverenosti države.
 Kolizij med lex mercatoria in
 nacionalno zakonodajo ni in področji sta
 komplementarni.
Anacionalnost
  nacionalna zakonodaja upošteva
  specializacijo v gospodarstvu, vendar ji ne
  more slediti
   kodifikacija je presplošna,
   sprejemanje področnih predpisov razvodeni
   preglednost sistema,
   tudi pravno in gospodarsko najbolj razvito
   nacionalno okolje ni sposobno reagirati na
   trende na posameznih področjih v tempu, ki
   jih trendi diktirajo.

								
To top