UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH AFTREDEFONDS

Document Sample
UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH AFTREDEFONDS Powered By Docstoc
					 UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH AFTREDEFONDS HANDLEIDING TOT DIE
             ONTTREKKINGSPROSES
          (uitgesonderd aftrede met pensioen)
1. INLEIDING

  Hierdie handleiding is opgestel om u as „n lid van die Universiteit van Stellenbosch
  Aftredefonds (“die Fonds”) by te staan noudat u besluit het om die Fonds voor u
  aftrede te verlaat.

  Indien u besig is om te beplan vir u aftrede, moet u asseblief die “Handleiding tot die
  Aftredeproses” van die Universiteit van Stellenbosch Aftredefonds bestudeer.

  Wanneer u die Fonds verlaat, het u belangrike besluite om te neem wat u langtermyn
  finansiële sekuriteit kan beïnvloed. U word dus aangeraai om „n finansiële adviseur te
  nader om u by te staan, indien u voel dat dit nodig is.

2. AGTERGROND: HOE WERK DIE FONDS?

  Die Fonds is „n “vaste bydrae fonds”.     Dit beteken dat bydraes teen „n vaste
  persentasie van u pensioengewende salaris, op „n maandelikse basis, in die Fonds
  betaal word. Hierdie bydraes word belê ten einde beleggingsinkomste te verdien. Alle
  beleggingsinkomste insluitende rente- en kapitaalgroei word aan u toegeken in die
  vorm van „n maandelikse rente. Let op dat die Fonds se bates in gebalanseerde
  beleggingsportefeuljes belê word, wat substansiële beleggings in aandele insluit.
  Hierdie tipe bates het volatiele markwaardes en dit is moontlik dat die beleggingsgroei
  oor periodes negatief kan wees.

  Daar word maandeliks addisionele bydraes deur die Universiteit gemaak om
  versekeringspremies     ten    opsigte    van   sterftedekking    en
  ongeskiktheidsinkomstevoordele te betaal. Die administratiewe uitgawes van die
  Fonds word uit Fondsbates betaal.Die geakkumuleerde bydraes met beleggingsgroei
  daarop verteenwoordig u Fondskrediet.
                                             2

 Addisioneel tot die Fondskrediet word daar vir sekere lede wat op 1 November 1994
 van die Pensioenfonds vir Geassosieerde Inrigtings (PGI) of die Pensioenfonds vir
 Tydelike Werknemers    (PTW),  na  die  Fonds  oorgedra  het,  ‟n  addisionele
 Aftreereserwerekening (ARR) bedrag in die Fonds gehou. Hierdie ARR bedrag is
 destyds bereken ten einde te poog om die effek van die onderbefondsing van die PGI
 en PTW goed te maak by aftrede, gebaseer op sekere aktuariële aannames.

 Die ARR bedrag word geakkumuleer met dieselfde beleggingsgroei as wat op die
 normale bydraes toegeken word.

 In terme van die ooreenkoms wat met lede getref is toe die Fonds gestig is, word die
 ARR bedrag nie uitbetaal by bedanking of afdanking nie.      ‟n Gedeelte van die
 geakkumuleerde ARR word wel betaal by personeelvermindering.       Laasgenoemde
 word verder onder die volgende afdeling bespreek.

3. VOORDEEL BY BEëINDIGING VAN FONDSLIDMAATSKAP

 Indien u die Fonds voor u aftrede verlaat, sal u geregtig word op „n
 onttrekkingsvoordeel gelyk aan u Fondskrediet.

 Indien u die Fonds verlaat as gevolg van ‟n personeelvermindering sal u ook geregtig
 word op ‟n gedeelte van u geakkumuleerde ARR bedrag.       Hierdie gedeelte sal
 bereken word as die verhouding waartoe u verstreke diens by die Universiteit staan tot
 u totale potensiële diens tot en met die Fonds se normale aftree-ouderdom (nl. 60 jaar
 of sodanige later ouderdom (nie later as 65 jaar nie) soos in die Lid se dienskontrak
 met die Werkgewer gespesifiseer en skriftelik deur die Werkgewer aan die Trustees
 meegedeel is.) Die volgende voorbeeld verduidelik hoe hierdie berekening gedoen
 word:

 Aanvaar ‟n lid met 7 jaar verstreke diens, op ouderdom 51 jaar. Só ‟n lid met ‟n
 normale aftree-ouderdom van 60 het dus nog 9 jaar potensiële diens tot normale
 aftree-ouderdom, dit is 60 minus 51 jaar. Die lid se totale potensiële diensjare is dus
 16 jaar (7 jaar verstreke diens plus 9 jaar toekomstige diens).

 By personeelvermindering sal hierdie lid dus 7/16 des (dit is 43.75%) van sy of haar
 geakkumuleerde ARR bedrag ontvang.
                                              3

 Die belangrikste besluit wat u moet neem wanneer u die Fonds verlaat, is of u u
 onttrekkingsvoordeel as „n kontant enkelbedrag wil ontvang, en of u dit eerder wil
 bewaar vir u aftrede deur dit oor te dra na „n ander aftreebesparingsproduk.

 Indien u u voordeel in kontant neem, sal dit belas word. Indien u dit bewaar deur dit
 oor te dra na „n ander goedgekeurde fonds (insluitend „n bewaringsfonds) of „n aftree
 annuïteitsfonds, sal dit nie belas word op die datum van onttrekking uit die Fonds nie.

 Die Fonds se administrateurs, Alexander Forbes Finansiële Dienste, sal u
 onttrekkingsvoordeel bereken op die datum wat u die Fonds verlaat.          Die
 Administrateurs sal ook aansoek doen by die Ontvanger van Inkomste vir „n
 belastingaanwysing en sal die netto voordeel betaal.

 U verskillende opsies met betrekking tot die betaling van u voordele word hieronder
 verder bespreek.

4. KONTANT VOORDEEL

 Indien u besluit om u volle onttrekkingsvoordeel as „n enkelbedrag kontantvoordeel te
 ontvang, sal die voordeel belas word teen die hoogste van u gemiddelde
 belastingkoers in die huidige of vorige belastingjaar.   Die eerste R1 800 van die
 voordeel is egter belastingvry. Indien u voorheen geld vanaf die PGI of PTW oorgedra
 het, is daardie oordragwaarde ook belastingvry.

 Die Fonds se administrateurs is verplig om hierdie belasting van u voordeel af te trek,
 voordat die netto voordeel aan u betaal word.

 Indien u jaarlikse salaris hoër as R60 000 is (of wat ook al die limiet mag wees van tyd
 tot tyd), sal die bedrag van belasting betaalbaar deur u plaaslike belastingkantoor
 bepaal word. Nadat die administrateurs u voordeel bereken het, sal hulle vir hierdie
 belastingaanwysing aansoek doen. Die administrateurs sal slegs die balans van u
 voordeel aan u betaal nadat hierdie belastingaanwysing ontvang is.       Indien u
 belastingsake nie in orde of op datum is nie, sal daar vertragings wees om die
 voordeel aan u te betaal.

 Indien belasting van u voordeel verhaal word, sal dit outomaties aan die Ontvanger
 van Inkomste oorbetaal word, en sal u „n IRP5 vorm van die administrateurs ontvang
 wat bewys lewer dat die belasting betaal is.
                                              4

 Nadat die belasting van u voordeel verhaal is, sal die administrateurs „n tjek vir die
 bedrag van die netto voordeel voorberei. Hierdie tjek sal gestuur word na Afdeling
 Menslike Hulpbronne. U kan die tjek daar afhaal of versoek dat die tjek aan u gepos
 word.  Die onttrekkingseisvorm wat deur u voltooi moet word, maak voorsiening
 daarvoor dat u bankrekeningbesonderhede ingevul kan word en dan sal die geld direk
 in u rekening inbetaal word. Dit is beide vinniger en veiliger. Let op dat indien die tjek
 aan u gepos word, dit op u risiko geskied.

5. BEWARING VAN VOORDEEL

 U mag versoek dat u onttrekkingsvoordeel bewaar word vir u latere aftrede. In so „n
 geval moet u voordeel oorgedra word na „n ander goedgekeurde fonds. Die nuwe
 fonds moet ontvangs erken van die oordragwaarde deur „n Erkenning van Ontvangs
 (EVO) vorm te onderteken.    Sodra die administrateurs van USAF hierdie vorm
 ontvang, sal u plaaslike belastingkantoor versoek word om „n nul belastingaanwysing
 uit te reik, wat beteken dat daar geen belasting op hierdie oordrag betaalbaar is nie.

 Die fonds waarheen u besluit om u voordeel oor te plaas, sal in een van die volgende
 kategorië val.

 5.1 U nuwe werkgewer se Fonds

    Indien u die Universiteit verlaat om by „n nuwe werkgewer aan te sluit wat „n
    aftredefonds  aan  hul  personeel  bied,  mag  u  geregtig  wees  om  u
    onttrekkingsvoordeel na daardie fonds oor te plaas.    Dit is egter onderhewig
    daaraan dat die reëls van die nuwe fonds wel so „n oordrag toelaat.

    Die voordele wat u uiteindelik onder die nuwe fonds sal geniet, en die opsies wat
    daar aan u gebied sal word, sal afhang van die nuwe fonds se reëls en
    voordeelstruktuur.

    Daar is nie normaalweg enige kostes met betrekking tot so „n oordrag betaalbaar
    nie.

 5.2 Aftree-annuïteitsfonds

    „n Aftree-annuïteitsfonds is „n individuele polis wat by „n versekeringsmaatskappy
    opgestel word. Geld word in die polis belê totdat u besluit om af te tree. U mag
    slegs tussen ouderdom 55 en 70 jaar onder „n annuïteitsfonds aftree.
                                         5

  Wanneer u aftree kan u tot een derde van die waarde van die polis as „n kontant
  enkelbedrag neem. Die balans moet dan gebruik word om „n pensioen aan te
  koop.  Hierdie pensioen kan normaalweg by enige versekeringsmaatskappy
  aangekoop word. U mag nie u fondse uit hierdie polis onttrek voordat u onder
  die polis aftree nie.

  Indien u reeds „n aftree-annuïteitspolis het, kan u versoek dat u geld na u
  bestaande polis oorgeplaas word.     Dui asseblief baie duidelik op u
  onttrekkingsvorm die naam van u aftree-annuïteitspolis, sowel as die
  polisnommer aan.

  U finansiële adviseur sal u van verdere inligting kan verskaf rondom die
  verskillende aftree-annuïteitsfondse wat beskikbaar is, en die verskillende
  beleggingsopsies wat die polisse bied.

5.3 Bewaringsfonds

  Bewaringsfondse word spesifiek opgestel om die onttrekkingsvoordele onder
  aftredefondse te ontvang. Geld wat oorgeplaas word na „n bewaringsfonds word
  belê totdat u besluit om af te tree.   Daar bestaan bewaringspensioen en -
  voorsorgfondse.     Omrede USAF ‟n voorsorgfonds is, mag u slegs van
  bewaringsvoorsorgfondse gebruik maak.

  Wanneer u onder ‟n bewaringsvoorsorgfonds aftree, mag u kies om u volle
  aftreevoordeel in kontant te ontvang, of om ‟n gedeelte daarvan aan te wend om
  ‟n eksterne pensioen aan te koop.

  „n Unieke eienskap van „n bewaringsfonds is dat u toegelaat word om een enkele
  onttrekking uit hierdie fonds te maak, voor u werklike aftreedatum.    So „n
  onttrekking is belasbaar.

  In terme van huidige wetgewing moet die Universiteit van Stellenbosch inskryf as
  „n deelnemende werkgewer van enige bewaringsfonds waaraan u wil behoort,
  voordat u die Universiteit se diens verlaat. U en u finansiële adviseur moet dus
  die nodige dokumentasie vroegtydig verskaf indien die Universiteit nie reeds „n
  deelnemende werkgewer van die bewaringsfonds van u keuse is nie.
                                             6

     Let asseblief op die volgende belangrike bepalings rondom die gebruik van
     bewaringsfondse.

     i.  U en u werkgewer moet die betrokke bewaringsfondsdokumentasie
       onderteken voor u diens verlaat;

     ii. Indien u enige gedeelte van u onttrekkingsvoordeel gebruik om „n
       behuisingslening af te los, sal dit gesien word as die enkele toegelate
       onttrekking onder die bewaringsfonds. Geen verdere onttrekkings sal dan
       toegelaat word nie. Die bedrag wat gebruik word om so „n behuisingslening
       af te los sal belasbaar wees;

     iii. U mag nie u onttrekkingsvoordeel na meer as een bewaringsfonds oorplaas
       nie.

     Die Universiteit van Stellenbosch is „n deelnemende werkgewer van die volgende
     bewaringsvoorsorgfondse:

     i.  Alexander Forbes MultiRand Bewaringsfond

     ii. Sanlam Bewaringsfonds

     iii. Ou Mutual Protektor Fonds

     U finansiële adviseur is in „n posisie om u van meer inligting te verskaf rondom
     hierdie   bewaringsfondse,  insluitende  die  kostes  en  die  verskillende
     beleggingsopsies van elk.

6. DERDE DIMENSIE UITKEERPOLISSE

 Indien u voorheen die opsie gekry, en besluit het om ‟n gedeelte van u Fondswaarde
 binne ‟n Derde Dimensie (3D) uitkeerpolis te belê, moet u sekere verdere besluite in
 hierdie verband neem. Indien u nie in 3D polisse belê het nie, kan u hierdie Afdeling 6
 ignoreer.

 Wanneer u bedank het u die volgende keuses met betrekking tot u 3D polis:

  i.  U kan versoek om die 3D polis onder die Fonds te verkontant, en hierdie opbrengs
    by u Fondskrediet voeg.
                                            7

    Daarna kan u kies om die Fondskrediet (wat nou die 3D polis se opbrengs insluit),
    as ‟n kontant voordeel te ontvang of om dit te bewaar vir aftrede.

  ii. Alternatiewelik kan u versoek om sessie van die uitkeerpolis te neem, in watter
    geval die Fonds sal reël dat die eienaarskap van die polis aan u oorgedra word. U
    neem dus eienaarskap van die polis.    In so ‟n geval sal die Ontvanger van
    Inkomste egter ag dat u hierdie gedeelte van u voordeel as ‟n “kontant” bedrag
    ontvang het, en sal u gevolglik nie die balans van u Fondsvoordeel na ‟n
    bewaringsfonds kan oorplaas nie (sien ook 9.3). U sal die balans van die voordeel
    wel na ‟n uittree annuïteitsfonds kan oorplaas.

  Die werking en aanwending van 3D polisse is redelik ingewikkeld en u word ten
  sterkste aangeraai om met ‟n kundige finansiële adviseur te skakel sou u in so ‟n polis
  belê het.

7. WATTER FONDS?

  Voordat u besluit na watter fonds u u onttrekkingsvoordeel wil oorplaas, moet u die
  volgende in ag neem:

  i.  Watter langtermyn risiko‟s is u gewillig om te aanvaar in u aftreebeplanning?

  ii. Wil u toegang hê tot u fondse voordat u aftree, in geval van werklike nood?

  iii. Hoeveel aanpasbaarheid en keuses wil u hê?

  iv. Wat is die kostes betrokke?

  v. Wil u sessie neem van u 3D polisse?

8. U FINANSIëLE ADVISEUR

  Dit mag vir u van waarde wees om met „n finansiële adviseur te gesels voordat u
  besluit na watter fonds of in watter formaat u u onttrekkingsvoordeel wil neem. Die
  vraag is egter hoe kies „n mens „n finansiële adviseur?

  Finansiële adviseurs val normaalweg in een van twee kategorië:

  i.  Agente (ook genoem verteenwoordigers), is persone wat gekoppel is aan „n
    spesifieke versekeringsmaatskappy en gewoonlik slegs die produkte van daardie
    maatskappy verkoop; of
                                            8

  ii. Onafhanklike makelaars, wat u kan adviseer van produkte van verskeie
    versekeringsmaatskappye.

  Baie persone kies hul finansiële adviseurs op die basis van aanbevelings wat aan
  hulle gemaak word deur vriende of familie.    U finansiële adviseur moet egter
  gekwalifiseerd, kundig en betroubaar wees.    U betaal inderwaarheid vir hierdie
  kundigheid.  U finansiële adviseur moet ook u persoonlike omstandighede en
  behoeftes verstaan.

  Let asseblief op dat die Trustees van die Fonds nie in „n posisie is om enige adviseur
  of groep van adviseurs aan te beveel nie. U moet u eie keuse van adviseur maak.
  Indien u egter nie „n besluit kan maak nie, kan u die plaaslike kantoor van enige van
  die groter versekeringsmaatskappye skakel. Vra dan om met „n agent van daardie
  maatskappy te gesels.

  Alternatiewelik kan u ook die dienste van „n onafhanklike makelaar gebruik.
  Onafhanklike makelaars kan in hulle eie diens wees of kan behoort aan een van die
  groter finansiële dienste maatskappye wat „n groot aantal makelaars in diens het.

  Finansiële adviseurs word besoldig deur middel van kommissie soos neergelê deur
  die versekeringswet. Hierdie besoldiging is ten opsigte van die werk wat hulle vir u
  doen en die kundigheid wat hulle bied. U word dus aangeraai om omvattende advies
  van u adviseur in te win.

  U mag versoek dat u adviseur die vlak van kommisie wat hy of sy verdien aan u
  bekend maak.

9. ADDISIONELE INLIGTING

  9.1 Hoe stel ek die fondsadministrateurs in kennis dat ek beplan om van die
    Universiteit van Stellenbosch Aftredefonds te onttrek?

    Wanneer u bedank uit u posisie by die Universiteit moet u twee dokumente invul.
    Die eerste is die Universiteit se bedankingsvorm en die tweede is „n
    onttrekkingseisvorm.  Nadat u die onttrekkingseisvorm voltooi het, sal die
    Afdeling Menslike Hulpbronne die vorm stuur na die Fonds se administrateurs,
    Alexander Forbes Finansiële Dienste. Beide vorms is beskikbaar by die Afdeling
    Menslike Hulpbronne.
                                          9

9.2 Wanneer kan ek verwag dat my onttrekkingsvoordeel aan my betaal word?

  Die Administrateurs sal poog om u onttrekkingsvoordeel so spoedig moontlik te
  betaal, nadat die volgende prosedures afgehandel is:

  i.   U onttrekkingseisvorm voltooi is;

  ii. U aangedui het na watter fonds u u onttrekkingsvoordeel wil oorbetaal (indien
      u gekies het om u voordeel te bewaar);

  iii. U onttrekkingseisvorm nagegaan is by die Afdeling Menslike Hulpbronne;

  iv. Die   administrateurs   u  voordeel  bereken  het,  insluitend  die
      beleggingsopbrengs wat u verdien het; en

  v. „n Belastingaanwysing deur u plaaslike belastingkantoor uitgereik is.

  Die algemene redes vir vertragings in die betaling van onttrekkingsvoordele, is
  dat die onttrekkingseisvorm nie volledig voltooi is nie, of dat die Ontvanger van
  Inkomste nie „n belastingaanwysing wil uitreik nie as gevolg van probleme met
  die lid se belastingopgawes.

9.3 Kan ek ‘n gedeelte van my onttrekkingsvoordeel as ‘n enkelbedrag neem en
  die balans na ‘n bewaringsfonds oorplaas?

  Nee. Die enigste omstandighede waar dit wel deur die Ontvanger van Inkomste
  toegelaat word, is waar ‟n gedeelte van u onttrekkingsvoordeel gebruik word om
  werkgewerskuld in terme van Seksie 37D van die Wet op Pensioenfondse af te
  los.

  In so ‟n geval sal die kontantgedeelte wat aangewend word om die skuld af te
  los, as u een toegelate onttrekking onder die bewaringsfonds geag word, en ook
  belasbaar wees.

9.4 Mag ek ‘n gedeelte van my onttrekkingsvoordeel aan ‘n derde party
  sedeer?

  Nee.    In terme van die pensioenfondswet mag u geen gedeelte van u
  onttrekkingsvoordeel aan „n derde party sedeer nie.
                                           10

  Die enigste uitsonderings op hierdie reël is in die geval van „n waarborg wat „n
  fonds mag bied vir „n behuisingslening, en „n egskeidingsbevel wat deur die hof
  uitgereik word wat u Fondsvoordele insluit.

9.5 In die geval dat my onttrekkingsvoordeel laat aan my betaal word, sal ek
  enige rente verdien?

  Ja. Die Trustees het bepaal dat rente op laat betaling van voordele betaal moet
  word. Hierdie rentekoers is gekoppel aan 32 dae vaste deposito koerse wat
  beskikbaar is by die grootste kommersiële banke.

9.6 Belasting op Onopgeëiste Voordele

  Dit is belangrik dat lede kennis neem van die implikasies van die Suid-Afrikaanse
  Inkomstedienste (SAID) se Algemene Nota 35 (“General Note 35”).

  Volgens GN 35, wat oor onopgeëiste voordele handel, sal „n voordeel wat nog
  SES maande na die toevaldatum (nl. die datum waarop die lid „n fonds verlaat) in
  „n fonds bly, geag word onopgeëis te wees en moet die administrateur van die
  fonds by die kantoor van die Ontvanger vir „n aanwysing aansoek doen. Die
  SAID hef tans belasting op hierdie onopgeëiste voordele teen ‟n koers van 40%.

  Soos u seker weet, is onttrekkingsvoordele uit ‟n aftreefonds belasbaar behalwe
  as dit na ‟n ander goedgekeurde pensioen-, voorsorg- of aftreeannuïteitsfonds
  oorgedra word (onderworpe aan die bepalings van die Inkomstebelastingwet).
  As ‟n lid dus beplan om sy voordeel belastingvry na ‟n ander fonds oor te plaas
  maar langer as ses maande neem om hierdie opdrag aan die administrateur van
  die fonds deur te gee, is die administrateur verplig om die Ontvanger in kennis te
  stel dat die voordeel “onopgeëis” is en sal die Ontvanger die voordeel teen 40%
  belas. Versuim om oordragopsies binne ses maande na onttrekking uit te oefen,
  sal  veroorsaak  dat  die  lid  sy  opsie  om  die  belasting  op  sy/haar
  onttrekkingsvoordeel tot ‟n toekomstige datum te kan uitstel, verbeur. Sulke lede
  se voordele sal dan ten volle belas word as enkelbedrag kontant-onttrekkings.

  Indien ‟n lid se onopgeëiste voordeel teen 40% belas is en die lid kom later na
  vore om sy voordeel in kontant op te eis, sal ‟n belastingaanslag weer uitgereik
  word.
                                             11

     Indien die lid se gemiddelde belastingkoers meer as 40% was, sal die
     administrateur verplig wees om die verskuldigde belasting van die lid se voordeel
     af te trek voordat die restant aan die lid betaal kan word. Indien ‟n lid egter te
     veel belasting betaal het, moet die lid direk met die SAID skakel om die
     verskuldigde belasting terug te eis.

     Ten slotte moet lede kennis neem dat indien die onttrekkingsopdrag nie binne die
     voorgeskrewe tydsraamwerk ontvang word nie, hul voordele aan boetes en rente
     onderworpe sal wees wanneer dit belas word. Indien die werkgewer of die lid
     versuim om die nodige onttrekkingsopdrag aan die Fonds te verskaf, sal dit
     negatiewe gevolge vir die Fonds hê, veral waar die potensiële boetes en rente vir
     versuim om vir „n belastingaanslag aansoek te doen en die belasting in die
     tydperk soos voorgeskryf deur die SAID, te betaal, groter is as die lid se voordeel
     in die fonds. Die balans van hierdie boetes sal dan deur die fonds gedra moet
     word, wat dit dan daarna by die party wat die verlies veroorsaak het sal moet
     terugeis.

10. SAMEVATTING

  U mag dalk lus voel om u onttrekkingsvoordeel op „n nuwe motor of „n vakansie te
  spandeer. Onthou egter dat hierdie voordeel „n belangrike element van u toekomstige
  finansiële sekuriteit is. Die Fonds wil u aanraai om u onttrekkingsvoordeel te bewaar
  sodat u „n gemaklike en finansieel stabiele aftrede kan bekostig.     U word ook
  aanbeveel om die advies van „n betroubare finansiële adviseur in te win rondom die
  belegging van hierdie voordeel vir u aftrede.

NOTA

Hierdie handleiding is nie „n totaal omvattende dokument nie. Dit is eerder opgestel om
sekere van die belangrikste aspekte rondom u bedanking by die Universiteit aan u uit te
wys.

Die handleiding sal van tyd tot tyd opdateer word, maar mag dalk op sekere stadiums nie
ten volle op datum wees nie. U finansiële adviseur sal beskikbaar wees om u van die
jongste veranderings in wetgewing in te lig.
                                            12

Die handleiding beskryf verskillende voordele wat gebied word onder die Universiteit van
Stellenbosch Aftredefonds. Die voordele wat lede onder die Fonds geniet, is uiteengesit in
die geregistreerde Reëls van die Fonds. Terwyl alles moontlik gedoen is om seker te
maak dat hierdie handleiding akkuraat is, sal die Fonds se Reëls die finale uitspraak lewer
in geval van enige verskille.

Hierdie handleiding dek nie die vrystaande Groeplewensversekeringskema van die
Universiteit van Stellenbosch nie.
Die Raad van Trustees
Universiteit van Stellenbosch Aftredefonds
Mei 2004