insaat - Excel

					SNo Poz No   İmalatin Cinsi                         Birim  B. Fiyatı
 1 15.006/2 B Makine ile her derinlikte yumuĢak ve sert küskülük zeminin    m³     4.44
        kazılması (sert kil, yumuĢak marn ve tüf, sıkıĢık gravye, kazı
        güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrıĢmıĢ ve çatlaklı kaya,
        ayrıĢmıĢ yapıdaki gre, Ģist, taĢlaĢmıĢ marn ve kil, 0-0,400 m3
        büyükl
 2 15.140/2  Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve       m³     15.75
        sıkıĢtırılması
 3 16.057/1A Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım      m³     99.98
        sınıfı C 16/20 (BS 16) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli
        dahil)
 4 16.058/1A Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım      m³    103.79
        sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli
        dahil)
 5 16.059/A  Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım     m³    110.91
        sınıfı C 25/30 (BS 25 B 300) olan hazır beton dökülmesi (beton
        nakli dahil)
 6   17.138 Toplama taĢı ile blokaj yapılması                m³     45.94
 7 17.150/MK 8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke     m²     21.36
        taĢı ile döĢeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta)

 8  18.071/1 Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 250 doz çimento   m²   11.79
       harçlı yarım tuğla duvar yapılması
9 18.071/2  Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 200 doz      m³   73.31
       çimento harçlı duvar yapılması
10   18.093 25 cm yüksekliğinde asmolen döĢeme tuğla blokları döĢenmesi     m²   23.09

11   18.211 Oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması               m²   12.34
12   18.231 Oluklu kiremitle mahya yapılması                  m    4.94
13 18.233/9  Mevcut ahĢap, çelik, betonarme kiriĢ veya aĢıklı çatı üzerine 4   m²   52.14
        cm poliüretan dolgulu (üst 0,70 mm trapezoidal, alt 0,50 mm
        düz) alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu ) ile ısı
        yalıtımlı çatı örtüsü yapılması
14   18.246 AhĢap çatı.kiremit alt tahtasi üst. 1 kat bit. karton ser.     m²    1.71
15 18.460/ 1  Ø 150 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini    m    21.38
        ve yerine döĢenmesi (drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon
        için) Tip 4
16 19.023/3  3 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester  m²    22.5
        keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki katlı su yalıtımı
        yapılması (%5 eğime kadar geleneksel betonarme veya
        prefabrike elemanlarla yapılmıĢ teras çatı ve benzeri yerlerde)
        (plastrome
17   19.054 3 cm kalınlığında polistren köpüğü (EPS) ile yalıtım        m²    5.41
        yapılması,üzerine 1 kat serbest bitümlü karton serilmesi
18   21.011 Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taĢ ve benzeri     m²    15.5
        kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme
        yüzeylerde)
19 21.017/1  Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve    m²   20.14
        betonarme kalıbı (hiç bir kaplama malzemesi ve boya
        yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde)
20   21.054 En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m\'ye kadar olan yapı ve sınai   m³    2.5
        imalata (köprüler hariç) ait ahĢap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil)
21    21.057 En yüksek noktası (yüksekliği) 4.01-6 m\'ye kadar olan yapı ve   m³    5.33
         sınai imalata (köprüler hariç) ait ahĢap kalıp iskelesi (6.00 m.
         dahil)
22    21.065 0-12,50 m arası yükseklikteki duvarlar için iĢ iskelesi kurulması  m²    3.19
         (12,50 m. dahil)
23    21.066 0-12,50 m arası yükseklikteki tavanlar için iĢ iskelesi kurulması  m³    3.19
         (12,50 m dahil)
24     21.21 Rendesiz ve çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı ahĢap oturma    m²   43.44
         çatı yapılması
25    21.286 Beton zemin üzerine latalı olarak 16 mm kalınlıkta I. sınıf meĢe  m²   80.34
         parke kaplama yapılması
26    23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi,       Ton  1,564.69
         yerine konulması
27    23.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi,     Ton  1,479.06
         yerine konulması
28    23.152 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve     kg    5.34
         yerine konulması
29    23.202 ĠĢlenerek dekore edilmiĢ her çeĢit demirden parmaklık,       kg   10.54
         korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine
         konulması (her çeĢit demirlerden merdiven, balkon, köprü
         korkulukları çeĢitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve
         benzeri)
30     24.02 12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene    m    21.29
         pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine
         konulması
31  25.016/1  Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile      m²    9.33
         boyanması
32  25.048/1A Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı     m²    7.26
         mat plastik boya yapılması
33    26.082 Her renk karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması      m²   36.51
34    26.101 Her renkte 100X100 mm lik karo seramik döĢeme kaplaması       m²   47.26
         yapılması
35  26.196/6  400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla     m²   70.94
         fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması
36        3 cm kalınlıkta açık renkli traverten ile döĢeme kaplaması     m2   54.38
   26.302/A yapılması (30 cmxSerbest boy)
37    26.551 Beyaz çimentolu, mermer pirinçli suni mermer plaklarla duvar    m²   46.59
         kaplaması yapılması
38    27.104 Yontma ve kesme taĢ duvar yüzeylerine derz yapılması        m²    5.19
39    27.502 250/350 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (DıĢ duvar     m²    11.6
         yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında)
40    27.525 Alçı sıva yapılması                         m²   10.35
41    27.528 Alçı tavan sıvası yapılması                     m²    8.14
42  27.528/2  Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı     m²    5.06
         kaplama yapılması
43    27.531 Kireç - çimento karıĢımı harçla düz sıva yapılması         m²    8.9
44    27.535 Kireç-çimento karıĢımı harçla tavan sıvası yapılması        m²    8.5
45  27.560/7  Silikon esaslı dıĢ cephe boyası(su bazlı) yapılması         m²    9.94
46    27.585 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu Ģap yapılması       m²    8.61
47    27.586 4 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu Ģap yapılması        m²   10.83
POZ NO                   ĠMALATĠN CĠNSĠ              BĠRĠM   B. FĠYATI
09.002/1   Kirecin taĢıtlara yükleme ve boĢaltılması                Ton     3.75
       Kum, çakıl, tuvenan, stabilize ve kilin taĢıtlara yükleme, boĢaltma
09.003/1   ve figüresi                               m³     7.5
       Kum, çakıl, tuvenan, stabilize ve kilin taĢıtlara yükleme, boĢaltma
09.003/1/MK ve figüresi                                m³    1.36
09.004/1   Hafif agreganın taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve figüresi         m³    5.63
       Moloz, blokaj, kırmataĢ, balast, kaldırım taĢının taĢıtlara yükleme
09.005/1   ve boĢaltılması                             m³    3.75
09.006/1   150 kg dan büyük taĢların taĢıtlara yükleme ve boĢaltılması       m³    7.5
09.007/1   ÇaplanmıĢ moloz taĢının taĢıtlara yükleme ve boĢaltılması        m³    5.63
09.008/1   Her çeĢit yonu taĢı taslağının taĢıtlara yükleme ve boĢaltılması     m³    7.5
       Her nevi kaba yonu ve parke taĢının taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve
09.009/1   istifi                                  m³    9.38
09.010/1   Her nevi ince yonu taĢın taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve istifi      m³    11.25
09.011/1   Kesme taĢın taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve istifi            m³     15
       Her cins betonarme, profil, lama demirleriyle, düz siyah ve dkp
       sacların taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve istifi (fabrikadan
09.012/1   alınanlardan yükleme bedeli düĢülür)                  Ton    18.75
09.013/1   Font borunun taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve istifi           Ton     30
09.014/1   Çelik borunun taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve istifi           Ton    26.25
09.015/1   Asbestli borunun taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve istifi         Ton    37.5
09.016/1   Sert PVC borunun taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve istifi         Ton    37.5
       Normal, cephe, modüler dolu veya delikli tuğlalarla, oluklu
09.017/1   kiremidin taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve istifi            BxAd     15
       Delikli yeni tip tuğlalarla, delikli seramik döĢeme bloklarının
09.018/1   taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve istifi                 BxAd    22.5
09.020/1   Mermer pirinci ve tozunun taĢıtlara yükleme ve boĢaltılması       Ton    3.75
       Her cins hafif gaz beton malzemesinin ve genleĢtirilmiĢ perlit
       agregası ve genleĢtirilmiĢ perlit agregası ile yapılmıĢ ( tuğla, pano,
       hazır kuru harç vs.) her cins imalatın taĢıtlara yükleme, boĢaltma
09.021/1   ve istifi                                m³    3.75
       Alçı bölme blokunun (dolu gövdeli ve her kalınlıkta ) imalatın
09.021/2   taĢıtlara yükleme, boĢaltma ve istifi                  m³    4.88
       El ile yumuĢak toprak kazılması (gevĢek ve bitkisel toprak, gevĢek
    14.001 silt, kum ve benzeri zeminler)                      m³     7.5

       El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevĢek kil, killi kum
    14.002 ve çakıl, kürekle atılabilen taĢlı toprak ve benzeri zeminler)       m³   9.75
       El ile yumuĢak küskülük kazılması (sert kil, yumuĢak marn ve tüf,
       sıkıĢık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m3 e kadar
       büyüklükteki her cins blok taĢlar, kazı güçlüğü benzerliğinden
    14.003 dolayı çamur ve benzeri zeminler)                      m³  12.19
       El ile sert küskülük kazılması (ayrıĢmıĢ ve çatlaklı kaya, ayrıĢmıĢ
       yapıdaki gre, Ģist, taĢlaĢmıĢ marn ve kil, 0,100-0,400 m3
       büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taĢlar ve
    14.004 benzeri zeminler)                              m³  14.06

       El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuĢak kaya
       kazılması (tabakalaĢmıĢ kalker, marnlı kalker, marn, Ģist, gre,
       gevĢek konglomera, alçı taĢı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç),
    14.005 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri zeminle         m³  12.14
        El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya
        kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaĢmıĢ
        konglomera, kesif kalker, mermer, ayrıĢmamıĢ serpantin, andezit,
        trakit bazalt tüfleri, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve
    14.006 ben                                      m³  14.88
        El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya
        kazılması (ayrıĢmamıĢ granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars,
    14.007 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri zeminler)         m³  18.33

        El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuĢak kaya
        kazılması (tabakalaĢmıĢ kalker, marnlı kalker, marn, Ģist, gre,
        gevĢek konglomera, alçı taĢı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç)
    14.008 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri zeminler)         m³  20.31
        El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya
        kazılması (sert gre, betonlaĢmıĢ konglomera, kesif kalker, mermer,
        ayrıĢmamıĢ serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m3 den
    14.009 büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri zeminler)               m³  28.24

         El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya
         kazılması (ayrıĢmamıĢ granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars,
      14.01 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri zeminler)        m³  43.05

       El ile batak ve balçığın kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu
    14.011 suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapıĢkan nitelikteki zeminler)         m³  22.5
       El ile her derinlikte yumuĢak ve sert toprakta geniĢ derin kazı
       yapılması (gevĢek ve bitkisel toprak, gevĢek silt, kum, kil, siltli,
       kumlu ve gevĢek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taĢlı toprak
14.012/1   ve benzeri zeminler)                              m³  14.06
       El ile her derinlikte yumuĢak ve sert toprakta dar derin kazı
       yapılması(gevĢek ve bitkisel toprak, gevĢek silt, kum, kil, siltli,
       kumlu ve gevĢek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taĢlı toprak
14.012/2   ve benzeri zeminler)                              m³  15.48

         El ile her derinlikte yumuĢak ve sert küskülük zeminde geniĢ derin
         kazı yapılması (sert kil, yumuĢak marn ve tüf , sıkıĢık gravye, kazı
         güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrıĢmıĢ ve çatlaklı kaya,
14.013/1     ayrıĢmıĢ yapıdaki gre, Ģist, taĢlaĢmıĢ marn ve kil, 0-0           m³  20.25

         El ile her derinlikte yumuĢak ve sert küskülük zeminde dar derin
         kazı yapılması (sert kil, yumuĢak marn ve tüf , sıkıĢık gravye, kazı
         güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrıĢmıĢ ve çatlaklı kaya,
14.013/2     ayrıĢmıĢ yapıdaki gre, Ģist, taĢlaĢmıĢ marn ve kil, 0-0,4          m³  22.28

         El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte
         yumuĢak, sert, çok sert kayada geniĢ derin kazı yapılması
         (tabakalaĢmıĢ kalker, marnlı kalker, marn, Ģist, gre, gevĢek
14.014/1     konglomera, alçı taĢı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre,   m³  25.9

         El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte
         yumuĢak, sert, çok sert kayada dar derin kazı yapılması
         (tabakalaĢmıĢ kalker, marnlı kalker, marn, Ģist, gre, gevĢek
14.014/2     konglomera, alçı taĢı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, b  m³  28.49
        El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte
        yumuĢak kayada geniĢ derin kazı yapılması (tabakalaĢmıĢ kalker,
        marnlı kalker, marn, Ģist, gre, gevĢek konglomera, alçı taĢı,
14.015/1    volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m3 den büyük aynı    m³   28.88

        El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte
        yumuĢak kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaĢmıĢ kalker,
        marnlı kalker, marn, Ģist, gre, gevĢek konglomera, alçı taĢı,
14.015/2    volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m3 den büyük aynı c   m³   31.76

        El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte
        sert kayada geniĢ derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle
        halinde sert gre, betonlaĢmıĢ konglomera, kesif kalker, mermer,
14.016/1    ayrıĢmamıĢ serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m3    m³   36.79

       EI veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte
       sert kayada dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde
       sert gre, betonlaĢmıĢ konglomera, kesif kalker, mermer,
14.016/2   ayrıĢmamıĢ serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m3 de   m³   40.46
       El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte
       çok sert kayada geniĢ derin kazı yapılması (ayrıĢmamıĢ granit ve
       benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok
14.017/1   taĢlar ve benzeri zeminler)                      m³   52.64
       El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte
       çok sert kayada dar derin kazı yapılması (ayrıĢmamıĢ granit ve
       benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok
14.017/2   taĢlar ve benzeri zeminler)                      m³   57.9
       Dolguya gelmiĢ serilmiĢ her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle
    14.018 tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıĢtırılması               m³  4.2
    14.019 Dolgu altının sürülmesi                        1000  22.5
       El ile her derinlikte geniĢ derin batak ve balçık kazılması (su
       muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve
14.020/1   yapıĢkan nitelikteki zeminler)                     m³   33.94
       El ile her derinlikte dar derin batak ve balçık kazılması (su
       muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve
14.020/2   yapıĢkan nitelikteki zeminler)                     m³   37.34
       Kazı alanı içine rastlayan fundaların gerekli el aletleri kullanarak
    14.021 kesilmesi ve temizlenmesi                       100  93.75
       Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme iĢi
14.021/1   yapılması                               100  14.21
       El ile ağaç kesilmesi ve sökme iĢi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil)
14.022/1   beher ağaç için                            Adet  1.88
       El ile ağaç kesilmesi ve sökme iĢi, çapı 11-20 cm (20 cm dahil)
14.022/2   beher ağaç için                            Adet  3.75
       El ile ağaç kesilmesi ve sökme iĢi, çapı 21-30 cm (30 cm dahil)
14.022/3   beher ağaç için                            Adet  7.5
       El ile ağaç kesilmesi ve sökme iĢi, çapı 31-40 cm (40 cm dahil)
14.022/4   beher ağaç için                            Adet  11.25
       El ile ağaç kesilmesi ve sökme iĢi, çapı 41-50 cm (50 cm dahil)
14.022/5   beher ağaç için                            Adet  15
       El ile ağaç kesilmesi ve sökme iĢi, çapı 51-60 cm (60 cm dahil)
14.022/6   beher ağaç için                            Adet  22.5
       El ile ağaç kesilmesi ve sökme iĢi, çapı 61-70 cm (70 cm dahil)
14.022/7   beher ağaç için                               Adet  33.75
       El ile ağaç kesilmesi ve sökme iĢi, çapı 71-80 cm (80 cm dahil)
14.022/8   beher ağaç için                               Adet  45
       El ile ağaç kesilmesi ve sökme iĢi, çapı 81 cm den büyük olan
14.022/9   beher ağaç için                               Adet  75
14.023/1   Kazılara tam ahĢap kaplamalı iksa yapılması                 m²  22.91
14.023/2   Kazılara sık aralıklı ahĢap iksa yapılması                  m²  16.04
14.023/3   Kazılara aralıklı ahĢap kaplamalı iksa yapılması               m²  11.46
       Her cins zemindeki el ile yapılan iksasız (geniĢ-dar) derin kazılara
       derinlik zammı F=1.875xH - 3.75 (%25 müteahhit kârı ve genel
14.040/1   giderler dahil)                               m³   0
       Her cins zemindeki el ile yapılan sık kaplamalı veya tam kaplamalı
       iksalı (geniĢ-dar) derin kazılara derinlik zammı F=3.75xH - 7.5
14.040/2   (%25 müteahhit kârı ve genel giderler dahil)                m³   0

       Makine ile yumuĢak ve sert toprak kazılması (gevĢek ve bitkisel
       toprak, gevĢek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu ve gevĢek kil, killi kum
15.001/1 A  ve çakıl, kürekle atılabilen taĢlı toprak ve benzeri zeminler)       m³   2.15
       Makine ile her derinlikte yumuĢak ve sert toprağın kazılması
       (gevĢek ve bitkisel toprak, gevĢek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil,
       gevĢek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taĢlı toprak ve
15.001/2 B  benzeri zeminler)                              m³   2.76
       Makine ile her derinlikte yumuĢak ve sert toprağın kazılması
       (gevĢek ve bitkisel toprak, gevĢek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil,
       gevĢek kil, killi kum ve çakıl,kürekle atılabilen taĢlı toprak ve
15.001/3 C  benzeri zeminler)                              m³   4.06

       Makine ile yumuĢak ve sert küskülük kazılması (sert kil, yumuĢak
       marn ve tüf, sıkıĢık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı
       çamur, ayrıĢmıĢ ve çatlaklı kaya, ayrıĢmıĢ yapıdaki gre, Ģist,
15.006/1 A  taĢlaĢmıĢ marn ve kil, 0-0,400 m3 büyüklükte parçalanıp el ile       m³   3.31
       Makine ile her derinlikte yumuĢak ve sert küskülük zeminin
       kazılması (sert kil, yumuĢak marn ve tüf, sıkıĢık gravye, kazı
       güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrıĢmıĢ ve çatlaklı kaya,
       ayrıĢmıĢ yapıdaki gre, Ģist, taĢlaĢmıĢ marn ve kil, 0-0,400 m3
15.006/2 B  büyükl                                   m³   4.44

       Makine ile her derinlikte yumuĢak ve sert küskülük kazılması (sert
       kil, yumuĢak marn, yumuĢak tüf, sıkıĢık gravye, kazı güçlüğü
       benzerliğinden dolayı çamur, ayrıĢmıĢ ve çatlaklı kaya, ayrıĢmıĢ
15.006/3 C  yapıdaki gre, Ģist, taĢlaĢmıĢ marn ve kil, 0-0,400 m3 büyüklük       m³   6.49

       Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuĢak kaya kazılması
       (tabakalaĢmıĢ kalker, marnlı kalker, marn, Ģist, gre, gevĢek
       konglomera, alçı taĢı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç, 0,400 m3
15.010/1 A  den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri zeminler)            m³   6.95

       Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuĢak kaya veya
       batak ve balçık kazılması (tabakalaĢmıĢ kalker, marnlı kalker,
       marn, Ģist, gre, gevĢek konglomera, alçı taĢı, volkanik tüfler (bazalt
15.010/2 A  tüfleri hariç), su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bıra       m³   4.83
       Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte yumuĢak
       kaya kazılması (tabakalaĢmıĢ kalker, marnlı kalker, marn, Ģist, gre,
       gevĢek konglomera, alçı taĢı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç),
15.010/3 B  0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri z          m³  10.35

       Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuĢak
       kaya veya batak ve balçık kazılması (tabakalaĢmıĢ kalker, marnlı
       kalker, marn, Ģist, gre, gevĢek konglomera, alçı taĢı, volkanik tüfler
15.010/4 B  (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m3 den büyük aynı cins bl         m³  7.34
       Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte yumuĢak
       kaya kazılması (tabakalaĢmıĢ kalker, marnlı kalker, marn, Ģist, gre,
       gevĢek konglomera, alçı taĢı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç),
15.010/5 C  0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri z          m³  11.1

       Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuĢak
       kaya, batak ve balçık kazılması (tabakalaĢmıĢ kalker, marnlı
       kalker, marn, Ģist, gre, gevĢek konglomera, alçı taĢı, volkanik tüfler
15.010/6 C  (bazalt tüfleri hariç), su muhtevası yüksek olan ve bu suyu       m³  8.21

       Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kaya kazılması (kalın
       tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaĢmıĢ konglomera, kesif
       kalker, mermer, ayrıĢmamıĢ serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri,
15.014/1 A  0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri ze          m³  9.08
       Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte sert kaya
       kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaĢmıĢ
       konglomera, kesif kalker, mermer, ayrıĢmamıĢ serpantin, andezit,
15.014/2 B  trakit, bazalt tüfleri ve 0,400 m3 den                  m³  12.44
       Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte sert kaya
       kazılması (sert gre, betonlaĢmıĢ konglomera, kesif kalker, mermer,
       ayrıĢmamıĢ serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m3 den
15.014/3 C  büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri zeminler)             m³  14.2

       Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kaya kazılması (kalın
       tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaĢmıĢ konglomera, kesif
       kalker, mermer, ayrıĢmamıĢ serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri,
15.014/4 A  0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri z          m³  13.81

       Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte sert kaya
       kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaĢmıĢ
       konglomera, kesif kalker, mermer, ayrıĢmamıĢ serpantin, andezit,
15.014/5 B  trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m3 den büyük aynı cins blok ta      m³  19.91

       Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kaya
       kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaĢmıĢ
       konglomera, kesif kalker, mermer, ayrıĢmamıĢ serpantin, andezit,
15.014/6 C  trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢl     m³  23.7
       Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kaya kazılması
       (ayrıĢmamıĢ granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m3 den
15.018/1 A  büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri zeminler)             m³  11.98
       Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte çok sert kaya
       kazılması (ayrıĢmamıĢ granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars,
15.018/2 B  0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri           m³  15.29
        Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte çok sert kaya
        kazılması (ayrıĢmamıĢ granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars,
15.018/3 C   0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri zeminler)     m³  17.05
        Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan çok sert kaya kazılması
        (ayrıĢmamıĢ granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m3 den
15.018/4 A   büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri zeminler)            m³  18.44
        Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte çok sert
        kaya kazılması (ayrıĢmamıĢ granit ve benzeri, bazalt, profir,
15.018/5 B   kuvars, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar??????????       m³  23.59
        Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert
        kaya kazılması (ayrıĢmamıĢ granit ve benzeri, bazalt, profir,
        kuvars, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taĢlar ve benzeri
15.018/6 C   zeminler)                               m³  29.38
        El ile kırmataĢ, kum, çakıl ve benzeri malzemenin serilmesi
15.140/1    (malzeme hariç)                            m³  2.25
                                            m³
15.140/2    Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıĢtırılması     15.75
15.140/3    Hafif agrega (elenmiĢ kömür cürufu) ile dolgu yapılması        m³  3.08
        Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme,     m³
15.140/4    sulama, sıkıĢtırma yapılması                         3.68
        Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama,   m³
15.140/5    sıkıĢtırma yapılması                             7.96
15.140/6    Ocak taĢından drenaj yapılması                     m³  30.09
15.140/7    Kum ile drenaj yapılması                        m³  14.91
15.140/8    Çakıl ile drenaj yapılması                       m³  14.91
    16.001  Basınç dayanımı C 6/8 ( 150 dozlu) olan demirsiz beton         m³   88.3
16.001/MK    Basınç dayanımı C 6/8 ( 150 dozlu) olan demirsiz beton         m³  70.93
    16.002  Basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton         m³  94.46
16.002/1    201 dozlu hafif agrega betonu                     m³  69.13
16.002/MK    Basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton         m³  77.49
    16.003  Basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton        m³  100.63
16.003/MK    Basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton        m³  84.05
        Basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton (kırma taĢ
    16.012  ile)                                  m³  93.31
        Basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton (kırma taĢ
16.012/MK    ile)                                  m³  85.84
        Basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton
    16.013  (kırmataĢ ile)                             m³  99.59
        Basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton
16.013/MK    (kırmataĢ ile)                             m³  92.11
        Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton
16.035/1    (granülometrik kum ve çakıl ile)                    m³  113.74
        Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton
16.035/1/MK   (granülometrik kum ve çakıl ile)                    m³  91.69
        Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme betonu
16.035/2    (granülometrik kum ve çakıl ile)                    m³  88.3
        Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme betonu
16.035/2/MK   (granülometrik kum ve çakıl ile)                    m³  95.86
        Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton
16.036/1    (granülometrik kum ve kırma taĢ ile)                  m³  105.86
        Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton
16.036/1/MK   (granülometrik kum ve kırma taĢ ile)                  m³  97.6
       Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme betonu
16.036/2   (granülometrik kum ve kırmataĢ ile)                 m³  112.88

       Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme betonu
16.036/2/MK  (granülometrik kum ve kırmataĢ ile) C 20/25 BETONLARI (BS.20)    m³  104.61
       Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu
16.044/4   (granülometrik kum ve çakıl ile)                   m³  123.25
       Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu
16.044/4/MK  (granülometrik kum ve çakıl ile)                   m³  100.59
       Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu
16.044/5   (granülometrik kum ve kırmataĢ ile)                 m³  117.6
       Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu
16.044/5/MK  (granülometrik kum ve kırmataĢ ile)                 m³  109.34
       Basınç dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu
16.045/1   (granülometrik kum ve çakıl ile)                   m³  135.54
       Basınç dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu
16.045/1/MK  (granülometrik kum ve çakıl ile)                   m³  112.88
       Basınç dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu
16.046/1   (granülometrik kum ve kırma taĢ ile ile)               m³  129.89
       Basınç dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme betonu
16.046/1/MK  (granülometrik kum ve kırma taĢ ile ile)               m³  121.63

       Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C
16.057/1A   16/20 (BS 16) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)     m³  99.98

       Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C
16.058/1A   20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)     m³  103.79

       Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C
16.059/2A   35/45 (BS 35) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)     m³  123.79

       Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C
16.059/3A   40/50 (BS 40) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)     m³  131.54

       Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C
16.059/4A   45/55 (BS 45) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)     m³  136.66

       Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C
16.059/5A   50/60 (BS 50) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)     m³  140.54
16.059/6   Her sınıf beton harcının pompa ile basılması             m³  3.16

       Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C
16.059/A   25/30 (BS 25 B 300) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)  m³  110.91

16.060/1   Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil)    m  86.25

16.060/1/MK  Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil)    m  84.59
       Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-
16.060/2   24 m dahil)                             m  95.53
       Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-
16.060/2/MK  24 m dahil)                             m  93.86
       Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç -
16.060/3   32 m dahil)                             m  104.4
       Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç -
16.060/3/MK  32 m dahil)                            m  103.74

16.061/1   Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil)   m  142.61
       Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-
16.061/2   24 m dahil)                            m  150.88
       Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-
16.061/2/MK  24 m dahil)                            m  147.58
       Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-
16.061/3   32 m dahil)                            m  164.18
       Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-
16.061/3/MK  32 m dahil)                            m  160.88

16.062/1   Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil)   m  189.11

16.062/1/MK  Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil)   m  184.15
       Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-
16.062/2   24 m dahil)                            m  202.01
       Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-
16.062/2/MK  24 m dahil)                            m  197.05
       Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-
16.062/3   32 m dahil)                            m  224.95
       Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-
16.062/3/MK  32 m dahil)                            m  214.39

16.063/1   Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil)   m  266.9

16.063/1/MK  Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil)   m  259.05
       Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-
16.063/2   24 m dahil)                            m  279.2
       Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-
16.063/2/MK  24 m dahil)                            m  271.35
       Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-
16.063/3   32 m dahil)                            m  300.55
       Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-
16.063/3/MK  32 m dahil)                            m  292.7

16.064/1   Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil)   m  348.95

16.064/1/MK  Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil)   m  337.79
       Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-
16.064/2   24 m dahil)                            m  365.06
       Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-
16.064/2/MK 24 m dahil)                             m  353.9
       Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-
16.064/3   32 m dahil)                            m  390.05
       Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-
16.064/3/MK 32 m dahil)                             m  378.89
    16.068 Ø 20 cm çapında fore kazık(her boyda mini kazık) yapılması     m  33.24
16.068/MK   Ø 20 cm çapında fore kazık(her boyda mini kazık) yapılması     m  32.93
    16.069 Ø 30 cm çapında her boyda fore kazık yapılması           m  54.79
16.069/MK   Ø 30 cm çapında her boyda fore kazık yapılması           m  54.24
       0-20 m (20 m dahil) arasında her türlü zeminde her türlü açıda ve
    16.07 çapta ankraj deliklerinin açılması                   m  37.48
16.071/01   0,5 inç çapında ve 3 halatlı öngermeli ankraj yapılması         m  50.93
16.071/02   0,5 inç çapında ve 4 halatlı öngermeli ankraj yapılması         m  54.28
16.071/03   0,6 inç çapında ve 3 halatlı öngermeli ankraj yapılması         m  55.63
16.071/04   0,6 inç çapında ve 4 halatlı öngermeli ankraj yapılması         m  60.54
       Her uzunlukta,her çapta ve her açıda Jet Grouting kolonu
       enjeksiyon deliği açılması (SPT değeri 10 ve 10\'dan küçük
    16.072 zeminler için)                             m  16.29

        Her uzunlukta ve her açıda Ø60 cm çapında Jet Grouting kolonu
16.072/1    imalatı yapılması (SPT değeri 10 ve 10\'dan küçük zeminler için)   m  39.33

       Her uzunlukta ve her açıda Ø80 cm çapında Jet Grouting kolonu
16.072/2   imalatı yapılması (SPT değeri 10 ve 10\'dan küçük zeminler için)    m  43.76
       Her uzunlukta,her çapta ve her açıda Jet Grouting kolonu
       enjeksiyon deliği açılması (SPT değeri ortalama 10\'dan büyük
    16.073 zeminler için)                             m  27.85

        Her uzunlukta ve her açıda Ø60 cm çapında Jet Grouting kolonu
16.073/1    imalatı yapılması (SPT değeri 10\'dan büyük zeminler için)      m  64.15
        Her uzunlukta ve her açıda Ø80 cm çapında Jet Grouting kolonu
        imalatı yapılması (SPT değeri 10\'dan büyük zeminler için) ZEMĠN
16.073/2    ALTINDAN BORU SÜRÜLMESĠ ĠġLERĠ                    m  70.58
        Karayolu,demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 400 mm. çapında
16.075/1    boru sürülmesi                            m  819.98
        Karayolu,demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 1600 mm. çapında
16.075/10    boru sürülmesi                            m  2,655.93
        Karayolu,demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 1800 mm. çapında
16.075/11    boru sürülmesi                            m  2,961.53
        Karayolu,demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 2000 mm. çapında
16.075/12    boru sürülmesi                            m  3,373.35
        Karayolu,demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 2200 mm. çapında
16.075/13    boru sürülmesi                            m  3,791.69
        Karayolu,demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 2400 mm. çapında
16.075/14    boru sürülmesi                            m  4,270.05
        Karayolu,demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 500 mm. çapında
16.075/2    boru sürülmesi                            m  934.61
        Karayolu, demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 600 mm. çapında
16.075/3    boru sürülmesi                            m  1,043.35
        Karayolu,demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 700 mm. çapında
16.075/4    boru sürülmesi                            m  1,197.83
        Karayolu, demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 800 mm. çapında
16.075/5    boru sürülmesi                            m  1,348.33
        Karayolu,demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 900 mm. çapında
16.075/6    boru sürülmesi                            m  1,501.06
        Karayolu, demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 1000 mm. çapında
16.075/7    boru sürülmesi                            m  1,629.28
        Karayolu,demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 1200 mm. çapında
16.075/8    boru sürülmesi                            m  1,931.39
        Karayolu, demiryolu vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde)
        yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø 1400 mm. çapında
16.075/9    boru sürülmesi                            m  2,220.34
    16.08  Mevcut beton veya taĢ bordür döĢenmesi                m    2.4
16.080/MK    Mevcut beton veya taĢ bordür döĢenmesi                m   2.39
    17.001  Ocak taĢı ile kuru duvar inĢaat yapılması               m³  54.45
    17.002  Ocak taĢı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inĢaat yapılması    m³  85.41
17.002/MK    Ocak taĢı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inĢaat yapılması    m³   80.8
    17.011  Kazı taĢı ile kuru duvar inĢaatı yapılması              m³   47.9
    17.012  Kazı taĢı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inĢaat yapılması    m³  79.13
17.012/MK    Kazı taĢı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inĢaat yapılması    m³  74.53
    17.02  Toplama taĢ ile kuru duvar inĢaatı yapılması             m³  58.36
        Ocaktan çaplanmıĢ moloz taĢı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir
    17.031  inĢaat yapılması                           m³  125.95
        Ocaktan çaplanmıĢ moloz taĢı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir
17.031/MK    inĢaat yapılması                           m³  122.46
        Kazıdan çaplanmıĢ moloz taĢı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir
    17.036  inĢaat yapılması                           m³  117.1
        Kazıdan çaplanmıĢ moloz taĢı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir
17.036/MK    inĢaat yapılması                           m³  113.61
        200 dozlu çimento harçlı kaba yonu (ocak veya kazı taĢı ile) kargir
        inĢaat yapılması (sıra, ĢaĢırtma.mozayik düzeninde ve kenarları
    17.051  çerçeveli yada çerçevesiz)                      m³  232.06
        200 dozlu çimento harçlı kaba yonu (ocak veya kazı taĢı ile) kargir
        inĢaat yapılması (sıra, ĢaĢırtma.mozayik düzeninde ve kenarları
17.051/MK    çerçeveli yada çerçevesiz)                      m³  229.3
        201 dozlu çimento harçlı özel kaba yonu kargir inĢaat (ocak taĢı
        veya kazı taĢı ile) yapılması (kemerler yada projesinde özelliği
    17.056  belirtilmiĢ inĢaatlarda)                       m³  299.7

       Ocak veya kazı taĢı ile 200 dozlu çimento harçlı ince yonu kargir
    17.061 inĢaat yapılması (sıra, ĢaĢırtma yada mozayik düzeninde)        m³  326.56

       Ocak veya kazı taĢı ile 250 dozlu çimento harçlı ince yonu kargir
    17.062 inĢaat yapılması (sıra, ĢaĢırtma yada mozayik düzeninde)        m³  327.61

       Ocak veya kazı taĢı ile 300 dozlu çimento harçlı ince yonu kargir
    17.063 inĢaat yapılması (sıra ,ĢaĢırtma yada mozayik düzeninde)        m³  328.66
       Ocak veya kazı taĢı ile 250 dozlu çimento harçlı özel ince yonu
       kargir inĢaat yapılması (kemer yada projesinde özelliği belirtilmiĢ
    17.066 inĢaatlarda)                              m³  426.61
       Ocak veya kazı taĢı ile 300 dozlu çimento harçlı kesme taĢ inĢaat
   17.071 yapılması                                 m³  563.48
   17.081 101 kg ağırlığa kadar ocak taĢı ile istifsiz taĢ dolgu yapılması      m³  30.96
   17.082 101 kg ağırlığa kadar kazı taĢı ile istifsiz taĢ dolgu yapılması      m³  25.88

   17.083  101 kg ağırlığa kadar toplama taĢı ile istifsiz taĢ dolgu yapılması   m³   34
   17.084  101 kg ağırlığa kadar ocak taĢı ile istifli taĢ dolgu yapılması     m³  40.26
   17.085  101 kg ağırlığa kadar kazı taĢı ile istifli taĢ dolgu yapılması     m³  34.66
   17.086  101 kg ağırlığa kadar toplama taĢı ile istifli taĢ dolgu yapılması    m³  43.66
   17.136  Ocak taĢı ile blokaj yapılması                      m³  42.6
   17.137  Kazı taĢı ile blokaj yapılması                      m³   37
   17.138  Toplama taĢı ile blokaj yapılması                    m³  45.94
        Ocak taĢı ile kaldırım döĢenmesi yapılması (yol inĢaatında, yaya
   17.139  kaldırımlarında ve benzeri yerlerde)                   m²  16.13
        Ocak taĢı ile kaldırım döĢenmesi yapılması (yol inĢaatında, yaya
17.139/MK   kaldırımlarında ve benzeri yerlerde)                   m²  14.44
        Kazı taĢı ile kaldırım döĢenmesi yapılması (yol inĢaatında, yaya
    17.14  kaldırımlarında ve benzeri yerlerde)                   m²  14.9
        Kazı taĢı ile kaldırım döĢenmesi yapılması (yol inĢaatında, yaya
17.140/MK   kaldırımlarında ve benzeri yerlerde)                   m²  13.21
        Doğal büyük parke taĢı (BPT) ile döĢeme kaplaması yapılması (yol,
        meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (120-130 mm
        boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak
   17.141  ve benzeri taĢlar ile)                          m²  42.19
        Doğal büyük parke taĢı (BPT) ile döĢeme kaplaması yapılması (yol,
        meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (120-130 mm
        boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak
17.141/MK   ve benzeri taĢlar ile)                          m²  40.93
        Doğal mozaik parke taĢı ile döĢeme kaplaması yapılması (yol,
        meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (50-60 mm
        boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak
   17.143  ve benzeri taĢlar ile)                          m²  68.26
        Doğal mozaik parke taĢı ile döĢeme kaplaması yapılması (yol,
        meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (50-60 mm
        boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak
17.143/MK   ve benzeri taĢlar ile)                          m²  67
        Doğal küçük parke taĢı ile döĢeme kaplaması yapılması (yol,
        meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (80-100 mm
        boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak
   17.144  ve benzeri taĢlar ile)                          m²  52.36
        Doğal küçük parke taĢı ile döĢeme kaplaması yapılması (yol,
        meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (80-100 mm
        boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak
17.144/MK   ve benzeri taĢlar ile)                          m²  51.1
        8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taĢı
17.150/MK   ile döĢeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta)         m²  21.36
        10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taĢı
17.151/MK   ile döĢeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta)         m²  23.33
        8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taĢı
17.155/MK   ile döĢeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta)         m²  19.4
        10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taĢı
17.156/MK   ile döĢeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta)         m²  21.36
        8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taĢı ile
17.160/MK    döĢeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta)          m²  27.66
        10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton çim taĢı ile
17.161/MK    döĢeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta)          m²  28.89
        8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taĢı ile
17.165/MK    döĢeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta)          m²  21.1
        10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton çim taĢı
17.166/MK    ile döĢeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta)        m²  24.51
        50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton
        bordür döĢenmesi (pahlı, her renk)(Karekteristik eğilme dayanımı
17.170/MK    3,5 MPa)                               m  10.66
        75x30x15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton
        bordür döĢenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı
17.171/MK    3,5 MPa)                               m  11.98
        50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton
        bordür döĢenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı
17.175/MK    3,5 MPa)                               m   9.61
        75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton
        bordür döĢenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı
17.176/MK    3,5 MPa)                               m  11.31
        (30x10xserbest boy) cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü
17.190/MK    beton oluk taĢı döĢenmesi (her renk)                 m  13.55
        (30x10xserbest boy) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü
17.191/MK    beton oluk taĢı döĢenmesi (her renk)                 m  11.84
        Dolu harman tuğlası (19x9x5 cm) ile 200 doz çimento harçlı tuğla
    18.001  duvar yapılması                            m³  193.43
        Dolu harman tuğlası (19x9x5 cm) ile 200 doz çimento harçlı tuğla
18.001/MK    duvar yapılması                            m³  189.69
        Delikli harman tuğlası (19x9x5 cm) ile 200 doz çimento harçlı tuğla
    18.002  duvar yapılması                            m³  193.43
        Delikli harman tuğlası (19x9x5 cm) ile 200 doz çimento harçlı tuğla
18.002/MK    duvar yapılması                            m³  189.69
        Dolu harman tuğlası (19x9x5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım
    18.011  tuğla duvar yapılması                         m²  22.54
        Cephe tuğlası (19x9x5 cm) ile sıvasız olarak 250 doz çimento
18.011/2    harçlı yarım tuğla duvar yapılması                  m²  34.98
        Cephe tuğlası (19x9x5 cm) ile sıvasız olarak 250 doz çimento
18.011/2/MK   harçlı yarım tuğla duvar yapılması                  m²  34.64
        Delikli harman tuğlası (19x9x5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım
18.011/A    tuğla duvar yapılması                         m²  22.54
        Delikli harman tuğlası (19x9x5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım
18.011/A/MK   tuğla duvar yapılması                         m²  22.14
        Dolu harman tuğlası (19x9x5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım
18.011/MK    tuğla duvar yapılması                         m²  22.14
        Dolu veya düĢey delikli (19x9x5 cm) fabrika tuğlası ile 200 doz
18.031/1    çimento harçlı taĢıyıcı duvar yapılması                m³  250.2
        Dolu veya düĢey delikli (19x9x5 cm) fabrika tuğlası ile 200 doz
18.031/1/MK   çimento harçlı taĢıyıcı duvar yapılması                m³  246.81
        Dolu veya düĢey delikli (19x9x5 cm) fabrika tuğlası ile 250 doz
18.031/1A    çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması              m²  27.85
        Dolu veya düĢey delikli (19x9x5 cm) fabrika tuğlası ile 250 doz
18.031/1A/MK  çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması              m²  27.45
       DüĢey delikli hafif tuğla (39x13,5x19 cm) ile 200 doz çimento harçlı
18.031/2   duvar yapılması (AB sınıfı 800 kg/m3)                 m³  91.54
       DüĢey delikli hafif tuğla (39x13,5x19 cm) ile 200 doz çimento harçlı
18.031/2/MK duvar yapılması (AB sınıfı 800 kg/m3)                  m³  89.56
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x11,5x23,5 cm) ile 200 doz çimento
18.031/3   harçlı duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)              m³  105.38
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x11,5x23,5 cm) ile 200 doz çimento
18.031/3/MK harçlı duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)               m³  103.2
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x14,5x23,5 cm) ile 200 doz çimento
18.031/4   harçlı duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)              m³  85.56
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x14,5x23,5 cm) ile 200 doz çimento
18.031/4/MK harçlı duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)               m³  83.89
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x17,5x23,5 cm) ile 200 doz çimento
18.031/5   harçlı duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)              m³  83
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x17,5x23,5 cm) ile 200 doz çimento
18.031/5/MK harçlı duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)               m³  81.18
       DüĢey delikli hafif tuğla (29x19x23,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı
18.031/6   duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)                  m³  67.15
       DüĢey delikli hafif tuğla (29x19x23,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı
18.031/6/MK duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)                   m³  65.39
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x24x23,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı
18.031/7   duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)                  m³  63.39
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x24x23,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı
18.031/7/MK duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)                   m³  62.23
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x30x23,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı
18.031/8   duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)                  m³  57.19
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x30x23,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı
18.031/8/MK duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)                   m³  55.63
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x36,5x23,5 cm) ile 200 doz çimento
18.031/9   harçlı duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)              m³  65.58
       DüĢey delikli hafif tuğla (24x36,5x23,5 cm) ile 200 doz çimento
18.031/9/MK harçlı duvar yapılması (W sınıfı 800 kg/m3)               m³  63.09
       Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 200 doz çimento
    18.071 harçlı duvar yapılması                         m³  101.84
       Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 250 doz çimento
18.071/1   harçlı yarım tuğla duvar yapılması                   m²  11.79
       Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 250 doz çimento
18.071/1/MK harçlı yarım tuğla duvar yapılması                    m²  11.51
       Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 200 doz çimento
18.071/2   harçlı duvar yapılması                         m³  73.31
       Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 200 doz çimento
18.071/2/MK harçlı duvar yapılması                          m³  71.6
       Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13.5 cm) ile 250 doz çimento
18.071/3   harçlı yarım tuğla duvar yapılması                   m²  13.45
       Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13.5 cm) ile 250 doz çimento
18.071/3/MK harçlı yarım tuğla duvar yapılması                    m²  13.05
       Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 200 doz çimento
18.071/MK   harçlı duvar yapılması                         m³  99.13
       DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 200 doz çimento
    18.081 harçlı taĢıyıcı duvar yapılması                    m³  122.13
       DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x9x8,5 cm) ile 250 doz çimento
18.081/1   harçlı yarım tuğla duvar yapılması                   m²  19.05
        DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x9x8,5 cm) ile 250 doz çimento
18.081/1/MK   harçlı yarım tuğla duvar yapılması                   m²  18.65
        DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 250 doz çimento
18.081/2    harçlı yarım tuğla duvar yapılması                   m²  13.76
        DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 250 doz çimento
18.081/2/MK   harçlı yarım tuğla duvar yapılması                   m²  13.43
        DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 200 doz çimento
18.081/3    harçlı taĢıyıcı duvar yapılması                     m³  79.74
        DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 200 doz çimento
18.081/3/MK   harçlı taĢıyıcı duvar yapılması                     m³  77.6
        DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 250 doz çimento
18.081/4    harçlı yarım tuğla duvar yapılması                   m²  14.59
        DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 250 doz çimento
18.081/4/MK   harçlı yarım tuğla duvar yapılması                   m²  14.09
        DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x9x8,5 cm) ile 200 doz çimento
18.081/5    harçlı duvar yapılması                         m³  209.63
        DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x9x8,5 cm) ile 200 doz çimento
18.081/5/MK   harçlı duvar yapılması Tuğla blokları ile asmolen döĢeme iĢleri     m³  205.39
        DüĢey delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 200 doz çimento
18.081/MK    harçlı taĢıyıcı duvar yapılması                     m³  118.74

    18.091 21 cm yüksekliğinde asmolen döĢeme tuğla blokları döĢenmesi       m²  21.29

    18.092 22,5 cm yüksekliğinde asmolen döĢeme tuğla blokları döĢenmesi      m²  22.1

    18.093 26 cm yüksekliğinde asmolen döĢeme tuğla blokları döĢenmesi       m²  23.09

    18.094 27,5 cm yüksekliğinde asmolen döĢeme tuğla blokları döĢenmesi      m²  24.24

    18.095 31 cm yüksekliğinde asmolen döĢeme tuğla blokları döĢenmesi       m²  24.73

    18.096 32,5 cm yüksekliğinde asmolen döĢeme tuğla blokları döĢenmesi       m²  25.55
       Hafif gaz beton tutkalı ile 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.111/01   beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  16.49
       Hafif gaz beton tutkalı ile 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.111/02   beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  18.15
       Hafif gaz beton tutkalı ile 9 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.111/03   beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  19.16
       Hafif gaz beton tutkalı ile 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.111/04   beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  20.93
       Hafif gaz beton tutkalı ile 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif
18.111/05   gaz beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması         m²  25.39
       Hafif gaz beton tutkalı ile 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif
18.111/06   gaz beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması         m²  27.28
       Hafif gaz beton tutkalı ile 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.111/07   beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  29.83
       Hafif gaz beton tutkalı ile 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif
18.111/08   gaz beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması         m²  34.28
       Hafif gaz beton tutkalı ile 19 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.111/10   beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  36.85
       Hafif gaz beton tutkalı ile 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.111/11   beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  38.71
      Hafif gaz beton tutkalı ile 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif
18.111/12  gaz beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması         m²  43.16
      Hafif gaz beton tutkalı ile 25 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.111/13  beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  47.61
      Hafif gaz beton tutkalı ile 30 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.111/14  beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  55.56
      Hafif gaz beton tutkalı ile 35 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.111/15  beton duvar blokları (G2 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  63.53
      Hafif gaz beton tutkalı ile 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.112/01  beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  18.15
      Hafif gaz beton tutkalı ile 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.112/02  beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  20.03
      Hafif gaz beton tutkalı ile 9 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.112/03  beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  21.15
      Hafif gaz beton tutkalı ile 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.112/04  beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  23.15
      Hafif gaz beton tutkalı ile 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif
18.112/05  gaz beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması         m²  28.15
      Hafif gaz beton tutkalı ile 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif
18.112/06  gaz beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması         m²  30.26
      Hafif gaz beton tutkalı ile 15 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.112/07  beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  33.15
      Hafif gaz beton tutkalı ile 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif
18.112/08  gaz beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması         m²  38.15
      Hafif gaz beton tutkalı ile 19 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.112/10  beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  41.06
      Hafif gaz beton tutkalı ile 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.112/11  beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  43.14
      Hafif gaz beton tutkalı ile 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif
18.112/12  gaz beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması         m²  48.15
      Hafif gaz beton tutkalı ile 25 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.112/13  beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  53.15
      Hafif gaz beton tutkalı ile 30 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
18.112/14  beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması           m²  62.21
      Hafif gaz beton tutkalı ile 35 cm kalınlığındaki teçhizatsız hafif gaz
      beton duvar blokları (G4 sınıfı) ile duvar yapılması G2 Sınıfı
18.112/15  gazbeton asmolen blok döĢenmesi                      m²  71.29
      16 cm kalınlığındaki hafif gaz beton blokları (G2 sınıfı) ile asmolen
18.113/01  döĢeme yapılması                             m²  26.69
      17,5 cm kalınlığındaki hafif gaz beton blokları (G2 sınıfı) ile
18.113/02  asmolen döĢeme yapılması                         m²  30.7
      21 cm kalınlığındaki hafif gaz beton blokları (G2 sınıfı) ile asmolen
18.113/03  döĢeme yapılması                             m²  34.71
      22,5 cm kalınlığındaki hafif gaz beton blokları (G2 sınıfı) ile
18.113/04  asmolen döĢeme yapılması                         m²  38.71
      26 cm kalınlığındaki hafif gaz beton blokları (G2 sınıfı) ile asmolen
18.113/05  döĢeme yapılması                             m²  42.74
      27,5 cm kalınlığındaki hafif gaz beton blokları (G2 sınıfı) ile
18.113/06  asmolen döĢeme yapılması                         m²  46.75
      31 cm kalınlığındaki hafif gaz beton blokları (G2 sınıfı) ile asmolen
      döĢeme yapılması 7,5-35 cm kalınlıktaki teçhizatlı gazbeton (G3
18.113/07  Sınıfı) ile lento yapılması ve yerine konulması              m²  50.76
      Hafif gaz beton tutkalı ile 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/01  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  26.8
      Hafif gaz beton tutkalı ile 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/02  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  30.6
      Hafif gaz beton tutkalı ile 9 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/03  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  32.83
      Hafif gaz beton tutkalı ile 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/04  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  36.6
      Hafif gaz beton tutkalı ile 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/05  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  45.06
      Hafif gaz beton tutkalı ile 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/06  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  48.84
      Hafif gaz beton tutkalı ile 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/07  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  54.18
      Hafif gaz beton tutkalı ile 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/08  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  62.61
      Hafif gaz beton tutkalı ile 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/09  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  67.96
      Hafif gaz beton tutkalı ile 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/10  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  71.74
      Hafif gaz beton tutkalı ile 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/11  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  80.19
      Hafif gaz beton tutkalı ile 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/12  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  88.64
      Hafif gaz beton tutkalı ile 30 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
18.114/13  beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması          m²  104.85
      Hafif gaz beton tutkalı ile 35 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
      beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması 10-25 cm
      kalınlığında teçhizatlı G3 sınıfı hafif gazbeton duvar elemanları ile
18.114/14  vinç kullanarak duvar yapılması                      m²  121.09
      Hafif gaz beton tutkalı ile 35 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz
      beton (G3 sınıfı) ile lento temini ve yerine konulması 10-25 cm
      kalınlığında teçhizatlı G3 sınıfı hafif gazbeton duvar elemanları ile
18.114/14  vinç kullanarak duvar yapılması                      m²  121.09
      11 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton duvar elemanları (G3
18.115/01  sınıfı) ile duvar yapılması                        m²  37.03
      12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton duvar elemanları
18.115/02  (G3 sınıfı) ile duvar yapılması                      m²  44.13
      16 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton duvar elemanları (G3
18.115/03  sınıfı) ile duvar yapılması                        m²  51.25
      17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton duvar elemanları
18.115/04  (G3 sınıfı) ile duvar yapılması                      m²  59.18
      21 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton duvar elemanları (G3
18.115/05  sınıfı) ile duvar yapılması                        m²  66.3
      22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton duvar elemanları
18.115/06  (G3 sınıfı) ile duvar yapılması                      m²  74.24
      25 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton duvar elemanları (G3
18.115/07  sınıfı) ile duvar yapılması                        m²  81.24
      25 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton duvar elemanları (G3
18.115/07  sınıfı) ile duvar yapılması                        m²  81.24
      11 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gazbeton döĢeme plağı (G4
18.116/01  sınıfı) ile taĢıyıcı döĢeme yapılması                   m²  37.81
        12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gazbeton döĢeme plağı (G4
18.116/02   sınıfı) ile taĢıyıcı döĢeme yapılması                   m²  45.58
        16 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gazbeton döĢeme plağı (G4
18.116/03   sınıfı) ile taĢıyıcı döĢeme yapılması                   m²  53.34
        17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gazbeton döĢeme plağı (G4
18.116/04   sınıfı) ile taĢıyıcı döĢeme yapılması                   m²  61.91
        21 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gazbeton döĢeme plağı (G4
18.116/05   sınıfı) ile taĢıyıcı döĢeme yapılması                   m²  69.68
        22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gazbeton döĢeme plağı (G4
18.116/06   sınıfı) ile taĢıyıcı döĢeme yapılması                   m²  78.25
        22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gazbeton döĢeme plağı (G4
18.116/06   sınıfı) ile taĢıyıcı döĢeme yapılması                   m²  78.25
        26 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gazbeton döĢeme plağı (G4
18.116/07   sınıfı) ile taĢıyıcı döĢeme yapılması                   m²  86.01
        27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gazbeton döĢeme plağı (G4
        sınıfı) ile taĢıyıcı döĢeme yapılması 10-20 cm kalınlığında teçhizatlı
        G3 sınıfı hafif gazbeton plaklarla vinç kullanarak taĢıyıcı çatı
18.116/08   döĢemesi yapılması                            m²  93.78
        11 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton çatı döĢeme plağı
18.117/01   (G3 sınıfı) ile taĢıyıcı çatı döĢemesi yapılması             m²  33.9
        12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton çatı döĢeme plağı
18.117/02   (G3 sınıfı) ile taĢıyıcı çatı döĢemesi yapılması             m²  40.68
        15 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton çatı döĢeme plağı
18.117/03   (G3 sınıfı) ile taĢıyıcı çatı döĢemesi yapılması             m²  47.45
        15 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton çatı döĢeme plağı
18.117/03   (G3 sınıfı) ile taĢıyıcı çatı döĢemesi yapılması             m²  47.45
        17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton çatı döĢeme plağı
18.117/04   (G3 sınıfı) ile taĢıyıcı çatı döĢemesi yapılması             m²  55.05
        21 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton çatı döĢeme plağı
        (G3 sınıfı) ile taĢıyıcı çatı döĢemesi yapılması 5-20 cm kalınlığında
        teçhizatsız G2 sınıfı hafif gazbeton izolasyon plakları ile ısıya karĢı
18.117/05   yalıtım yapılması                             m²  61.84
18.118/01                                        m²  8.3
18.118/02                                        m²  12.26
18.118/03                                        m²  16.23
18.118/04                                        m²  20.19
18.118/05                                        m²  24.15
18.118/06                                        m²  28.11
       20 cm kalınlıkta teçhizatsız hafif gaz beton izolasyon plakları (G2
18.118/07   sınıfı) ile ısıya karĢı yalıtım yapılması                 m²  32.08
       20 cm kalınlıkta teçhizatsız hafif gaz beton izolasyon plakları (G2
18.118/07   sınıfı) ile ısıya karĢı yalıtım yapılması                 m²  32.08
       9 cm kalınlıktaki dolu gövdeli alçı bölme blokları ile sıva
    18.137 gerektirmeyen bölme duvarı yapılması                    m²  21.11
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat alçı
18.138/A 1  duvar levhası ile)                             m²  41.24
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat alçı
18.138/A 2  duvar levhası ile)                             m²  45.75
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı)(12,5 mm tek kat alçı
18.138/A 3  duvar levhası ile)                             m²  46.75
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı)(12,5 mm tek kat alçı
18.138/A 4  duvar levhası ile)                           m²  52.24

       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) bölme duvarının her
18.138/A 5  iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile     m²  52.03

       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks aralığı) bölme duvarının her
18.138/A 6  iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile     m²  56.55

       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı) bölme duvarının her
18.138/A 7  iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile     m²  58.46

       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı) bölme duvarının her
18.138/A 8  iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile     m²  63.99
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir
       yüzünde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat, diğer yüzünde(12,5 mm) tek
18.138/A 9  kat alçı duvar levhası)                        m²  47.11
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir
       yüzünde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat, diğer yüzünde(12,5 mm) tek
18.138/A10  kat alçı duvar levhası)                        m²  51.61
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir
       yüzünde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat, diğer yüzünde(12,5 mm) tek
18.138/A11  kat alçı duvar levhası)                        m²  52.61
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir
       yüzünde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat, diğer yüzünde(12,5 mm) tek
18.138/A12  kat alçı duvar levhası ile)                      m²  58.13
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir
       yüzünde(12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm) üç kat, diğer yüzünde(12,5
18.138/A13  mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile)              m²  57.9
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir
       yüzünde(12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm) üç kat, diğer yüzünde(12,5
18.138/A14  mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile)              m²  62.43
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir
       yüzünde(12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm) üç kat, diğer yüzünde(12,5
18.138/A15  mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile)              m²  64.34
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha dolgulu bölme
       duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı)(Bölme duvarının bir
       yüzünde(12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm) üç kat, diğer yüzünde(12,5
18.138/A16  mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile)              m²  70.35
       Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taĢ yünü levha dolgulu yüksek
       bölme duvar (>=4,5m)yapılması (Tek profil-60 cm aks
       aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat
18.138/A17  alçı duvar levhası ile)                         m²  59.23
       Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taĢ yünü levha dolgulu yüksek
       bölme duvar (>=4,5m)yapılması (Çift profil-60 cm aks
       aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat
18.138/A18  alçı duvar levhası ile)                         m²  70.8
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması(Tek profil-60 cm aks aralığı)(12,5
18.138/B 1  mm tek kat alçı duvar levhası ile)                   m²  44.91
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması(Tek profil-40 cm aks aralığı)(12,5
18.138/B 2  mm tek kat alçı duvar levhası ile)                   m²  49.43
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı)(12,5
18.138/B 3  mm tek kat alçı duvar levhası ile)                   m²  50.43
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı)(12,5
18.138/B 4  mm tek kat alçı duvar levhası ile)                   m²  55.91
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) (12,5
18.138/B 5  mm 12,5 mm çift kat alçı duvar levhası ile)               m²  59.38
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması(Tek profil-40 cm aks aralığı) (12,5
18.138/B 6  mm 12,5 mm çift kat alçı duvar levhası ile)               m²  63.9
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı) (12,5
18.138/B 7  mm 12,5 mm çift kat alçı duvar levhası ile)               m²  65.81
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı) (12,5
18.138/B 8  mm 12,5 mm çift kat alçı duvar levhası ile)               m²  71.38
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı)
       (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5 mm 12,5 mm çift kat,diğer
18.138/B 9  yüzünde 12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)             m²  52.63
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks aralığı)
       (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5 mm 12,5 mm çift kat,diğer
18.138/B10  yüzünde 12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)             m²  57.13
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması(Çift profil-60 cm aks aralığı) (Bölme
       duvarın bir yüzünde 12,5 mm 12,5 mm çift kat,diğer yüzünde 12,5
18.138/B11  mm tek kat alçı duvar levhası ile)                   m²  58.13
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı)
       (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5 mm 12,5 mm çift kat,diğer
18.138/B12  yüzünde 12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)             m²  63.64

       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı)
       (Bölme duvarın bir yüzünde (12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm) üç kat
18.138/B13  diğer yüzünde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile)     m²  67.09
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks aralığı)
       (Bölme duvarın bir yüzünde(12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm) üç kat
18.138/B14  diğer yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile)    m²  71.61

       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı)
       duvarın bir yüzünde (12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm) üç kat diğer
18.138/B15  yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile)       m²  73.53

       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı)(Bölme
       duvarın bir yüzünde (12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm) üç kat diğer
18.138/B16  yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat duvar levhası ile)          m²  79.54
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu yüksek bölme duvar(>=4,5m) yapılması(Tek profil-60 cm
       aks aralığı(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift
18.138/B17  kat alçı duvar levhası ile)                       m²  66.58
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu yüksek bölme duvar(>=4,5m) yapılması(çift profil-60 cm
       aks aralığı (Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift
18.138/B18  kat alçı duvar levhası ile)                       m²  66.58
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı)
18.138/C 1  (12,5 mm tek kat Alçı duvar yapılması)                 m²  45.04
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks aralığı)
18.138/C 2  (12,5 mm tek kat Alçı duvar yapılması)                 m²  49.55
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks aralığı)
18.138/C 3  (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)                m²  50.55
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı)
18.138/C 4  (12,5 mm tek kat Alçı duvar yapılması)                 m²  56.04
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması(Çift profil-40 cm aks aralığı)
       duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar
18.138/C 5  levhası ile)                              m²  59.04
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı)
       duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar
18.138/C 6  levhası ile)                              m²  64.1
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks
       aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat
18.138/C 7  alçı duvar levhası ile)                         m²  66.08
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks
       aralığı)(Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat
18.138/C 8  alçı duvar levhası ile)                         m²  71.6
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks
       aralığı)(Bölme duvarın bir yüzünde (12,5 mm 12,5 mm)çift kat diğer
18.138/C 9  yüzünde (12,5 mm) tek kat alçı duvar levhası ile)             m²  52.83
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması(Tek profil-40 cm aks
       aralığı)(Bölme duvarın bir yüzünde (12,5 mm 12,5 mm)çift kat diğer
18.138/C10  yüzünde (12,5 mm) tek kat alçı duvar levhası ile)             m²  57.33
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (çift profil-60 cm aks aralığı)
       (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5 mm 12,5 mm çift kat,diğer
18.138/C11  yüzünde 12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)              m²  58.33
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması(Çift profil-40 cm aks aralığı)
       (Bölme duvarın bir yüzünde 12,5 mm 12,5 mm çift kat,diğer
18.138/C12  yüzünde 12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)              m²  63.84

       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı)
       Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm) üç
18.138/C13  kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası      m²  67.41

       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks aralığı)
       Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm) üç
18.138/C14  kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası      m²  71.94

       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm)
18.138/C15  üç kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar        m²  73.85

       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ yünü
       levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks aralığı)
       Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm) üç
18.138/C16  kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhas      m²  79.86
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m)yapılması (Tek profil-60
       cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm)
18.138/C17  çift kat alçı duvar levhası ile)                      m²  66.84
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taĢ yünü levha
       dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m)yapılması (Çift profil-60 cm
       aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift
18.138/C18  kat alçı duvar levhası ile)                        m²  78.41
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks
18.138/D 1  aralığı) (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)             m²  48.33
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks
18.138/D 2  aralığı) (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)             m²  52.84
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks
18.138/D 3  aralığı) (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)             m²  53.84
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks
18.138/D 4  aralığı) (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)           m²  59.33
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat
18.138/D 5  alçı duvar levhası ile)                        m²  66.2
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat
18.138/D 6  alçı duvar levhası ile)                        m²  70.73
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat
18.138/D 7  alçı duvar levhası ile)                        m²  72.64
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın her iki yüzünde (12,5 mm 12,5 mm) çift kat
18.138/D 8  alçı duvar levhası ile)                        m²  78.16

       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm) çift
18.138/D 9  kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm) tek kat alçı duvar levhası ile)      m²  57.75

       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm) çift
18.138/D10  kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm) tek kat alçı duvar levhası ile)      m²  62.25

       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm) çift
18.138/D11  kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm) tek kat alçı duvar levhası ile)      m²  63.25

       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm) çift
18.138/D12  kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm) tek kat alçı duvar levhası ile)      m²  68.76

       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm)
18.138/D13  üç kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar      m²  75.61

       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-40 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm)
18.138/D14  üç kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar      m²  80.14
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-60 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm)
18.138/D15  üç kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duva        m²  82.05

       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Çift profil-40 cm aks
       aralığı) Bölme duvarın bir yüzeyinde (12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm)
18.138/D16  üç kat,diğer yüzeyinde(12,5 mm 12,5 mm) çift kat alçı duva        m²  88.06
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması
       (Tek profil-60 cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzeyinde (12,5
18.138/D17  mm 12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile)               m²  73.4
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli taĢ
       yünü levha dolgulu yüksek bölme duvar (>=4,5m) yapılması (Çift
       profil-60 cm aks aralığı) Bölme duvarın her iki yüzeyinde (12,5 mm
18.138/D18  12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile)                m²  84.98
       Alçı duvar levhaları ile yapıĢtırma yöntemiyle giydirme duvar
18.139/A1  yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)            m²  18.71
       Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması
18.139/A2  (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)                 m²  17.54
       Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması
18.139/A3  (12,5 mm çift kat alçı duvar levhası ile)                m²  23.89
       Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması
18.139/A4  (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)     m²  20.39
       Alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması
18.139/A5  (Duvar profilleri ile) (12,5 mm çift kat alçı duvar levhası ile)     m²  26.65

       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile yapıĢtırma yöntemiyle
18.139/B1  giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)    m²  20.55
       Suya dayanklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar
18.139/B2  yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)            m²  19.38
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar
18.139/B3  yapılması (12,5 mm çift kat alçı duvar levhası ile)           m²  27.56
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar
       yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası
18.139/B4  ile)                                   m²  22.14
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar
       yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm çift kat alçı duvar levhası
18.139/B5  ile)                                   m²  30.33

       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile yapıĢtırma yöntemiyle
18.139/C1  giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)    m²  20.01
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme
18.139/C2  duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)         m²  19.64
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme
18.139/C3  duvar yapılması (12,5 mm çift kat alçı duvar levhası ile)        m²  27.69
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme
       duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçı duvar
18.139/C4  levhası ile)                               m²  22.2
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme
       duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçı duvar
18.139/C5   levhası ile)                               m²  30.45
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile yapıĢtırma
       yöntemiyle giydirme duvar yapılması(12,5 mm tek kat alçı duvar
18.139/D1   levhası ile)                               m²  22.25

       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli
18.139/D2   giydirme duvar yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)     m²  21.08

       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli
18.139/D3   giydirme duvar yapılması (12,5 mm çift kat alçı duvar levhası ile)    m²  30.98
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli
       giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm tek kat alçı
18.139/D4   duvar levhası ile)                            m²  23.84
       Suya ve yangına dayankılı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli
       giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5 mm çift kat alçı
18.139/D5   duvar levhası ile)                            m²  33.74
       Alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan
18.140/A1   yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)            m²  27.25
       Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması
18.140/A2   (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)                 m²  25.43
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli
18.140/B1   asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)       m²  29.09
       Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma
18.140/B2   tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)         m²  27.26

       Yangına dayankılı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli
18.140/C1   asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)       m²  29.15
       Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma
18.140/C2   tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile)         m²  27.33
       Suya ve yangına dayanklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı
       sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası
18.140/D1   ile)                                   m²  30.79
       Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile tek iskeletli
       agraflı asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası
18.140/D2   ile) BĠMS BETON BLOK ĠġLERĠ                        m²  28.96
       (19x39x18.5/19 cm) boyutlarında boĢluklu bimsbeton blokla duvar
18.168/1   yapılması (10.043 harcı ile)                       m²  18.6
       (19x39x18.5/19 cm) boyutlarında boĢluklu bimsbeton blokla duvar
18.168/1/MK  yapılması (10.043/MK harcı ile)                      m²  18.38
       (10X39X18,5/19 cm) boyutlarında boĢluklu bimsbeton blokla duvar
18.168/2   yapılması (10.043 harcı ile)                       m²  13.86
       (10X39X18,5/19 cm) boyutlarında boĢluklu bimsbeton blokla duvar
18.168/2/MK  yapılması (10.043/MK harcı ile)                      m²  13.75
       (15X39X18,5/19 cm) boyutlarında boĢluklu bimsbeton blokla duvar
18.168/3   yapılması (10.043 harcı ile )                       m²  16.79
       (15X39X18,5/19 cm) boyutlarında boĢluklu bimsbeton blokla duvar
18.168/3/MK  yapılması (10.043/MK harcı ile )                     m²  16.63
       (19X39X18,5/19 cm) boyutlarında boĢluksuz bimsbeton blokla
18.168/5   duvar yapılması (10.043 harcı ile)                    m²  20.39
       (19X39X18,5/19 cm) boyutlarında boĢluksuz bimsbeton blokla
18.168/5/MK  duvar yapılması (10.043/MK harcı ile)                   m²  20.15
        GenleĢtirilmiĢ perlit agregalı (0-3 mm tane iriliğinde) perlit betonu
        (100 dozlu) ile çatı arası döĢeme üzerine sıcağa ve soğuğa karĢı
    18.171 yalıtım yapılması                            m³  121.73

        GenleĢtirilmiĢ perlitli çimentolu kuru karıĢım hazır harçla çatı arası
    18.172 döĢeme üzerine sıcağa ve soğuğa karĢı yalıtım yapılması          m³  202.59
        8 cm kalınlığında genleĢtirilmiĢ perlit Ģilte ile sıcağa ve soğuğa
        karĢı çatı arası döĢeme üzerine ve dıĢ duvarlarda (iki duvar
18.172/1    arasında) ısı yalıtımı yapılması                     m²  9.01
        (19x9x8,5 cm) ebadında kireç kum taĢı ile 200 doz çimento harçlı
18.178/2    tam duvar yapılması                           m³  138.93
        (19x9x8,5 cm) ebadında kireç kum taĢı ile 200 doz çimento harçlı
18.178/2/MK tam duvar yapılması                             m³  135.54
        (19x9x8,5 cm)boyutlarında kireç kum taĢı ile 200 doz çimento
18.178/2A   harçlı yarım duvar yapılması                       m²  15.61
        (19x9x8,5 cm)boyutlarında kireç kum taĢı ile 200 doz çimento
18.178/2A/MK harçlı yarım duvar yapılması                        m²  14.94
        (19x19x8,5 cm) ebadında kireç kum taĢı ile 200 doz çimento harçlı
18.178/4    tam duvar yapılması                           m³  91.1
        (19x19x8,5 cm) ebadında kireç kum taĢı ile 200 doz çimento harçlı
18.178/4/MK tam duvar yapılması                             m³  88.39
        (19x29x8,5 cm) ebadında kireç kum taĢı ile 200 doz çimento harçlı
18.178/9    tam duvar yapılması                           m³  172.54
        (19x29x8,5 cm) ebadında kireç kum taĢı ile 200 doz çimento harçlı
18.178/9/MK tam duvar yapılması                             m³  70.5
    18.181 Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inĢaatın yıkılması       m³  13.13
        Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inĢaatın
    18.182 yıkılması                                 m³  18.75
        Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir ve horasan
    18.183 inĢaatın yıkılması                            m³  28.13
18.183/1    Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inĢaatın yıkılması      m³  16.25
    18.184 Her türlü yıkımdan çıkan taĢ ve tuğlanın ayrılması            m³  11.25
        Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inĢaatın
    18.185 yıkılması                                 m³  58.13
18.185/1    Makina ile demirli ve demirsiz beton inĢaatın yıkılması         m³  32.5
    18.186 Demirli beton inĢaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması      kg  0.19
        Patlayıcı madde kullanarak her cins harçlı kargir inĢaatın ve
    18.187 horasanın yıkılması                            m³  23.38
        Patlayıcı madde kullanarak demirli ve demirsiz beton inĢaatın
    18.188 yıkılması                                 m³  35.05
    18.189 Doğal parke taĢı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi      m²  3.75
     18.19 Kırma taĢ, Ģose ve asfalt sökülmesi                   m³  20.63
    18.191 Her türlü bordür sökülmesi                        m   0.94
    18.192 Her türlü iç sıva sökülmesi                        m²  2.25
    18.193 Her türlü dıĢ sıva sökülmesi                       m²  4.13
    18.194 Her türlü ahĢap çatı sökülmesi                      m²  7.44
        Her türlü ahĢap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan
    18.195 sökülmesi                                 m²  3.69
    18.196 Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması          m²  3.04
    18.201 Alaturka kiremitle çatı örtüsü yapılması                 m²  21.64
    18.211 Oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması                  m²  12.34
        (42,5x33,5 cm) ebadında renksiz beton kiremitle çatı örtüsü
18.211/1    yapılması                                m²  6.84
        (42,5x33,5 cm) ebadında renkli beton kiremitle çatı örtüsü
18.211/2    yapılması                                m²  7.34
        (42x33 cm) ebadında perlit esaslı renksiz beton kiremitle çatı
18.211/3    örtüsü yapılması                            m²  20.84
        (42x33 cm) ebadında perlit esaslı renkli beton kiremitle çatı örtüsü
18.211/4    yapılması                                m²  27.71
18.212/1    Çatı kiremiti (Grup 1) ile çatı örtüsü yapılması            m²  12.83
18.212/2    Çatı kiremiti (Grup 2) ile çatı örtüsü yapılması            m²  12.11
18.212/3    Mahya kiremiti ile mahya yapılması                   m   5.03
18.212/3/MK   Mahya kiremiti ile mahya yapılması                   m   4.95
    18.221  Alaturka kiremitle mahya yapılması                   m   3.31
    18.231  Oluklu kiremitle mahya yapılması                    m   4.94
18.231/1    Renksiz beton kiremitle mahya yapılması                 m   3.61
18.231/1/MK   Renksiz beton kiremitle mahya yapılması                 m   3.54
18.231/2    Renkli beton kiremitle mahya yapılması                 m   4.06
18.231/2/MK   Renkli beton kiremitle mahya yapılması                 m   3.99
18.231/3    Perlit esaslı renksiz beton kiremitle mahya yapılması          m   7.66
18.231/3/MK   Perlit esaslı renksiz beton kiremitle mahya yapılması          m   7.59
18.231/4    Perlit esaslı renkli beton kiremitle mahya yapılması          m  11.11
18.231/4/MK   Perlit esaslı renkli beton kiremitle mahya yapılması          m  11.04
18.231/MK    Oluklu kiremitle mahya yapılması                    m   4.86
        AhĢap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta 10 nolu çinkodan çatı örtüsü
    18.232  yapılması                                m²  47
        AhĢap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıkta bakır levhadan çatı örtüsü
    18.233  yapılması                                m²  96.2
        AhĢap çatı üzerine 0,70 mm kalınlıkta düz alüminyum levha (EN
18.233/1    AW 3003 Al-Mn1 Cu ) ile çatı örtüsü yapılması              m²  42.68
        Mevcut ahĢap, çelik, betonarme kiriĢ veya aĢıklı çatı üzerine (4 cm)
        polistren dolgulu (Üst 0.70 mm trapezoidal Alt 0.50 mm düz)
        Alüminyum levhalar (EN AW 3003,Al-Mn1 Cu ) ile ısı yalıtımlı çatı
18.233/10    örtüsü yapılması                            m²  55.26
        Mevcut ahĢap, çelik, betonarme kiriĢ veya aĢıklı çatı üzerine 60
        mm polistren dolgulu (üst 0.70 mm trapezoidal, alt 0.50 mm düz)
        alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu ) ile ısı yalıtımlı çatı
18.233/11    örtüsü yapılması                            m²  56.84
        Mevcut ahĢap, çelik, betonarme kiriĢ veya aĢıklı çatı üzerine 40
        mm polistren dolgulu (üst 0.50 mm trapezoidal, alt 0.50 mm düz)
        alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu ) ile ısı yalıtımlı çatı
18.233/12    örtüsü yapılması                            m²  51.44
        Mevcut ahĢap, çelik ,betonarme kiriĢ veya aĢıklı çatı üzerinde 0.70
        mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-
18.233/5A    Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması                    m²  29.68
        Mevcut ahĢap, çelik ,betonarme kiriĢ veya aĢıklı çatı üzerinde 0.70
        mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 1050A, Al
18.233/5B    99,5) ile çatı örtüsü yapılması                     m²  28.94
        Mevcut ahĢap,çelik betonarme kiriĢ veya aĢıklı çatı üzerine arası 6
        cm cam yünü dolgulu üst kat 0.70 mm alt kat 0.50 mm trapezoidal
        alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile ısı yalıtımlı
18.233/6    (Sandviç sistem) çatı örtüsü yapılması                 m²  64.45
        Mevcut ahĢap,çelik,betonarme kiriĢ veya aĢıklı çatı üzerine arası 8
        cm taĢ yünü dolgulu üstü ve altı 0,65 mm trapezoidal boyalı sıcak
        daldırma galvanizli sacdan ısı yalıtımlı(sandviç) kenetli sistem çatı
18.233/6A    örtüsü yapılması                            m²  118.81
        Mevcut betonarme, ön yapımlı hazır beton plak veya kaplama
        tahtalı ahĢap çatı döĢemesi üzerine 0.70 mm kalınlığında
        trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı
18.233/7    örtüsü yapılması                             m²  34.98
        Mevcut betonarme, önyapımlı hazır beton plak veya kaplama
        tahtalı ahĢap çatı döĢemesi üzerine (6 cm) cam yünü dolgulu 0.70
        mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-
18.233/8    Mn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması                     m²  45.71
        Mevcut ahĢap, çelik, betonarme kiriĢ veya aĢıklı çatı üzerine 4 cm
        poliüretan dolgulu (üst 0,70 mm trapezoidal, alt 0,50 mm düz)
        alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu ) ile ısı yalıtımlı çatı
18.233/9    örtüsü yapılması                             m²  52.14
        mevcut ahĢap, çelik, betonarme kiriĢ veya aĢıklı çatı üzerine 40
        mm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz)
        fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmıĢ galvaniz çatı paneli
18.233/9A    levhalar ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması             m²  45.31

18.233/A   AhĢap çatı üzerine 0,66 mm bakır levhadan çatı örtüsü yapılması       m²  120.25
       Ahsap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz
    18.234 sac ile çatı örtüsü yapılması                        m²  30.65
       AhĢap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli
    18.241 oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması                    m²  20.48
       0,70 mm kalınlığında üzeri emaye kaplı sac levhalar (kiremit) ile
18.242/01   çatı örtüsü yapılması                            m²  71.46
    18.246 AhĢap çatılarda kiremit altı tahtası üstü                  m²  1.71
       Eğimli çatılarda kiremit ve metal çatı örtüsü altına iki yüzü polietilen
       film kaplı cam tülü taĢıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile bir kat
18.246/01   su yalıtımı yapılması                            m²  5.61
       Eğimli çatılarda kiremit ve metal çatı örtüsü altına iki yüzü polietilen
       film kaplı polyester keçe taĢıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile
18.246/02   bir kat su yalıtımı yapılması                        m²  6.3
       Eğimli çatılarda kiremit ve metal çatı örtüsü altına, su buharı
       geçiĢine açık su yalıtım örtüsü ile bir kat yalıtım yapılması (su
18.246/03   sızdırmazlık sınıfı W1)                           m²  4.81
       AhĢap çatı üzerine 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü
       taĢıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı su
       yalıtımı yapılması (-10c soğukta bükülmeli CPB1-C60) (soğuk
18.246/04   çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde)              m²  12.08

        AhĢap çatı üzerine 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polyester keçe
        taĢıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı su
        yalıtımı yapılması (-10 c soğukta bükülmeli PPB1-P180) (soğuk
18.246/05    çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde)             m²  15.09
        TaĢıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı su
        yalıtımı yapılması (-20 c soğukta bükülmeli CEB-C60) (soğuk
18.246/06    çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde)             m²  13.94
        AhĢap çatı üzerine 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı polyester keçe
        taĢıyıcılı polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı
        örtüsü altında 1 katlı su yalıtımı yapılması (-20 c soğukta bükülmeli
18.246/07    PEB-P180) (soğuk çatılarda %5 ile %36 arasında e             m²  17.25
        AhĢap çatı üzerine 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü
        taĢıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı su
        yalıtımı yapılması (-5 c soğukta bükülmeli CPB2-C50) (soğuk
18.246/08    çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde)            m²  11.06
        AhĢap çatı üzerine 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polyester keçe
        taĢıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı su
        yalıtımı yapılması (-5 c soğukta bükülmeli PPB2-P150) (soğuk
18.246/09    çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde)            m²  14.16
        AhĢap çatı üzerine elyaf takviyeli çimentodan yapılmıĢ oluklu
    18.247  levhalarla çatı örtüsü yapılması                    m²  19.83
        AhĢap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü
18.247/1    yapılması (KATEGORĠ R>=1400 N/M2)                  m²  16.94
        AhĢap çatı üzerine her renkte oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü
18.247/2    yapılması (KATEGORĠ S>=700 N/M2)                   m²  16.79
    18.251  Betonarme çatı üzerine oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması      m²  28.33
18.251/MK    Betonarme çatı üzerine oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması      m²  27.51
        Betonarme veya techizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile )
        Beton plaklarla yapılmıĢ mevcut çatı döĢemesi üzerine 0.50 mm
        kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, oluklu sac ile çatı örtüsü
    18.252  yapılması                                m²  21.18
        Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile)
        beton plaklarla yapılmıĢ mevcut çatı döĢemesi üzerine elyaflı
    18.253  çimentodan yapılmıĢ oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılması       m²  21.15
        Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile)
        beton plaklarla yapılmıĢ mevcut çatı döĢemesi üzerine her renkte
        oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORĠ R
18.253/1    >=1400 N/M2)                             m²  22.2
        Betonarme veya teçhizatlı hazır (hafif veya normal agrega ile)
        beton plaklarla yapılmıĢ mevcut çatı döĢemesi üzerine her renkte
        oluklu bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORĠ S >
18.253/2    =700 N/M2)                               m²  22.05
        Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriĢ üzerine her renkte oluklu
        bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORĠ S> = 700
18.253/3    N/M2)                                  m²  18.81
        Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriĢ üzerine her renkte oluklu
        bitümlü levhalarla çatı örtüsü yapılması (KATEGORĠ S> = 700
18.253/4    N/M2)                                  m²  18.66
    18.254  Betonarme çatı üzerine kurĢun levha ile çatı örtüsü yapılması      kg  3.4
        Techizatlı hazır beton plakla yapılmıĢ mevcut çatı döĢemesi
    18.255  üzerine oluklu kiremit ile çatı örtüsü yapılması            m²  21.68
        Techizatlı hazır beton plakla yapılmıĢ mevcut döĢemesi üzerine
        0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü
    18.256  yapılması                                m²  23.95

       Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriĢ üzerine 0.50 mm kalınlıkta
    18.257 sıcak daldırma galvanizli oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması      m²  18.93
       Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriĢ üzerine elyaflı çimentolu
    18.258 oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılması                  m²  18.9
       AhĢap, çelik ve betonarme kiriĢ veya âĢıklı çatı üzerine, arası 6 cm
       cam yünü dolgulu üst ve alt kat elyaflı çimentolu oluklu levhalarla
    18.259 ısı yalıtımlı (sandviç sistem) çatı örtüsü yapılması           m²  46.38
       Polietilen sentetik reçine esaslı termoplastik (Ø 6 mm) bant
    18.261 macunu ile muhtelif çatı kaplamalarında su yalıtımı yapılması       m  1.19
       Polietilen sentetik reçine esaslı termoplastik (Ø 10 mm) bant
    18.262 macunu ile muhtelif çatı kaplamalarında su yalıtımı yapılması    m   1.35
    18.301 Dolu beton briket ile duvar yapılması                m³  129.5
18.301/MK   Dolu beton briket ile duvar yapılması                m³  115.83

    18.302 (10x19x39 cm) ebadında boĢluklu beton briket ile duvar yapılması   m³  109.53

18.302/MK    (10x19x39 cm) ebadında boĢluklu beton briket ile duvar yapılması  m³  107.83

    18.303 (20x19x39 cm) ebadında boĢluklu beton briket ile duvar yapılması   m³  87

18.303/MK    (20x19x39 cm) ebadında boĢluklu beton briket ile duvar yapılması  m³  85.64

    18.304 (30x24x49 cm) ebadında boĢluklu beton briket ile duvar yapılması   m³  78.7

18.304/MK    (30x24x49 cm) ebadında boĢluklu beton briket ile duvar yapılması  m³  77.69
        20 cm yüksekliğinde boĢluklu hafif beton blok (asmolen) ile
    18.321  döĢeme yapılması                          m²  11.83
        22 cm yüksekliğinde boĢluklu hafif beton blok (asmolen) ile
    18.322  döĢeme yapılması                          m²  11.95
        25 cm yüksekliğinde boĢluklu hafif beto??? (asmolen) ile döĢeme
    18.323  yapılması                             m²  12.13
        25 cm yüksekliğinde boĢluklu hafif beton blok (asmolen) ile
    18.324  döĢeme yapılması                          m²  12.19
        26 cm yüksekliğinde boĢluklu hafif beton blok (asmolen) ile
    18.325  döĢeme yapılması                          m²  12.24
        28 cm yüksekliğinde boĢluklu hafif beton blok (asmolen) ile
    18.326  döĢeme yapılması                          m²  12.36
        29 cm yüksekliğinde boĢluklu hafif beton blok (asmolen) ile
    18.327  döĢeme yapılması                          m²  12.49
        30 cm yüksekliğinde boĢluklu hafif beton blok (asmolen) ile
    18.328  döĢeme yapılması                          m²  12.58
        32 cm yüksekliğinde boĢluklu hafif beton blok (asmolen) ile
    18.329  döĢeme yapılması                          m²  12.84
        34 cm yüksekliğinde boĢluklu hafif beton blok (asmolen) ile
    18.33  döĢeme yapılması                          m²  12.95
    18.351  DıĢ duvarlarda madeni dilatasyon fugası yapılması         m  51.61
        DıĢ duvarlarda alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası
18.351/A    yapılması                             m  67.11
        DıĢ duvarlarda alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası
18.351/A/MK   yapılması                             m   67.1
18.351/MK    DıĢ duvarlarda madeni dilatasyon fugası yapılması         m   51.6

    18.352 Bina içinde duvar ve tavanlarda ahĢap dilatasyon fugası yapılması  m  22.49
       Bina içinde duvar ve tavanlarda madeni dilatasyon fugası
    18.353 yapılması                              m   34.3
       Bina içinde, duvar ve tavanlarda alüminyum kapaklı dilatasyon
18.353/A   madeni fugası yapılması                       m  50.39
       Bina içinde, duvar ve tavanlarda alüminyum kapaklı dilatasyon
18.353/A/MK madeni fugası yapılması                        m  50.38
       Bina içinde duvar ve tavanlarda madeni dilatasyon fugası
18.353/MK   yapılması                              m  34.29
    18.354 DöĢemelerde madeni dilatasyon fugası yapılması            m  56.16
        DöĢemelerde alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası
18.354/A    yapılması                               m  72.88

        DöĢemelerde alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası
        yapılması Polietilen sentetik reçine esaslı termoplastik macun ile
18.354/A/MK  dilatasyon fugaları ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması   m  72.86
18.354/MK   DöĢemelerde madeni dilatasyon fugası yapılması            m  56.15
        Polietilen sentetik reçine esaslı macunla 25-50 mm2 kesitli
        dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (50
   18.361  mm2 dahil)                              m  2.54
        Polietilen sentetik reçine esaslı macunla 50-100 mm2 kesitli
        dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (50
   18.362  mm2 hariç-100 mm2 dahil)                       m  3.48
        Polietilen sentetik reçine esaslı macunla 100-200 mm2 kesitli
        dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (100
   18.363  mm2 hariç-200 mm2 dahil)                       m  4.73
        Polietilen sentetik reçine esaslı macunla 200-300 mm2 kesitli
        dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (200
   18.364  mm2 hariç-300 mm2 dahil)                       m  5.91
        Polietilen sentetik reçine esaslı macunla 300-400 mm2 kesitli
        dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (300
   18.365  mm2 hariç-400 mm2 dahil)                       m  7.15
        Polietilen sentetik reçine esaslı macunla 400-500 mm2 kesitli
        dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (400
        mm2 hariç-500 mm2 dahil) Neopren esaslı macun ile dilatasyon
   18.366  fugaları ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması         m  8.31
        Neopren esaslı macunla 25-50 mm2 kesitli dilatasyon fugası ve her
   18.371  türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (50 mm2 dahil)         m  3.05
        Neopren esaslı macunla 50-100 mm2 kesitli dilatasyon fugası ve
        her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (50 mm2 hariç-100 mm2
   18.372  dahil)                                m  4.5
        Neopren esaslı macunla 100-200 mm2 kesitli dilatasyon fugası ve
        her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (100 mm2 hariç-200 mm2
   18.373  dahil)                                m  6.76
        Neopren esaslı macunla 200-300 mm2 kesitli dilatasyon fugası ve
        her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (200 mm2 hariç-300 mm2
   18.374  dahil)                                m  8.98
        Neopren esaslı macunla 300-400 mm2 kesitli dilatasyon fugası ve
        her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (300 mm2 hariç-400 mm2
   18.375  dahil)                                m  11.24
        Neopren esaslı macunla 400-500 mm2 kesitli dilatasyon fugası ve
        her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (400 mm2 hariç-500 mm2
   18.376  dahil)                                m  13.38
        Silikon esaslı macunla 0-10 mm2 kesitli dilatasyon fugası ve her
   18.381  türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (10 mm2 dahil)         m  2.15

       Silikon esaslı macunla 10-25 mm2 kesitli dilatasyon fugası ve her
   18.382 türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (10 mm2 hariç-25 mm2 dahil)    m  2.38

       Silikon esaslı macunla 25-50 mm2 kesitli dilatasyon fugası ve her
   18.383 türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (25 mm2 hariç-50 mm2 dahil)    m  3.23
       Silikon esaslı macunla 50-100 mm2 kesitli dilatasyon fugası ve her
    18.384 türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (50 mm2 hariç-100 mm2 dahil)  m  4.81
       Kanalizasyon için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında
    18.401 400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  9.19
       Kanalizasyon için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında
18.401/MK   400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  8.96
       Kanalizasyon için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400
    18.405 dozlu beton büz döĢenmesi                      m  11.26
       Kanalizasyon için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400
18.405/MK   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  10.94
       Kanalizasyon için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında
    18.409 400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  13.43
       Kanalizasyon için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında
18.409/MK   400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  12.93
       Kanalizasyon için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400
    18.413 dozlu beton büz döĢenmesi                      m  15.75
       Kanalizasyon için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400
18.413/MK   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  15.05
       Kanalizasyon için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında
    18.417 400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  19.93
       Kanalizasyon için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında
18.417/MK   400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  19
       Kanalizasyon için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400
    18.421 dozlu beton büz döĢenmesi                      m  23.45
       Kanalizasyon için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400
18.421/MK   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  22.28
       Kanalizasyon için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında
    18.425 400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  27.13
       Kanalizasyon için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında
18.425/MK   400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  25.69
       Kanalizasyon için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında
    18.429 400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  34.98
       Kanalizasyon için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında
18.429/MK   400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  32.85
       Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında
    18.433 400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  45.44
       Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında
18.433/MK   400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  42.55
       Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında
    18.437 400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  71.31
       Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında
18.437/MK   400 dozlu beton büz döĢenmesi                    m  66.51
       Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 9 cm et kalınlığında 400
    18.441 dozlu beton büz döĢenmesi                      m  56.01
       Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 9 cm et kalınlığında 400
18.441/MK   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  52.38
       Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 11 cm et kalınlığında 400
    18.445 dozlu beton büz döĢenmesi                      m  83.24
       Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 11 cm et kalınlığında 400
18.445/MK   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  77.49
       Drenaj için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında 400
18.450/1   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  7.95
       Drenaj için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında 400
18.450/1/MK  dozlu beton büz döĢenmesi                      m  7.78
       Drenaj için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400 dozlu
18.451/1   beton büz döĢenmesi                         m  9.93
       Drenaj için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400 dozlu
18.451/1/MK  beton büz döĢenmesi                         m  9.65
       Drenaj için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400
18.452/1   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  11.53
       Drenaj için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400
18.452/1/MK  dozlu beton büz döĢenmesi                      m  11.09
       Drenaj için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400 dozlu
18.453/1   beton büz döĢenmesi                         m  13.75
       Drenaj için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400 dozlu
18.453/1/MK  beton büz döĢenmesi                         m  13.13
       Drenaj için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında 400
18.454/1   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  17.81
       Drenaj için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında 400
18.454/1/MK  dozlu beton büz döĢenmesi                      m  16.99
       Drenaj için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400 dozlu
18.455/1   beton büz döĢenmesi                         m  21.24
       Drenaj için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400 dozlu
18.455/1/MK  beton büz döĢenmesi                         m  20.18
       Drenaj için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında 400
18.456/1   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  24.81
       Drenaj için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında 400
18.456/1/MK  dozlu beton büz döĢenmesi                      m  23.5
       Drenaj için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında 400
18.457/1   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  32.56
       Drenaj için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında 400
18.457/1/MK  dozlu beton büz döĢenmesi                      m  30.56
       Drenaj için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında 400
18.458/1   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  42.91
       Drenaj için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında 400
18.458/1/MK  dozlu beton büz döĢenmesi                      m  40.18
       Drenaj için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında 400
18.459/1   dozlu beton büz döĢenmesi                      m  67.91
       Drenaj için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında 400
18.459/1/MK  dozlu beton büz döĢenmesi                      m  63.33

       Ø 150 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve
18.460/ 1   yerine döĢenmesi (drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 5  m  21.38

       Ø 200 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve
18.460/ 2   yerine döĢenmesi (drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 5  m  24.84

       Ø 300 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve
18.460/ 3   yerine döĢenmesi (drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4  m  36.99

       Ø 400 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve
18.460/ 4   yerine döĢenmesi (drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4  m  69.38

       Ø 500 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve
18.460/ 5   yerine döĢenmesi (drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 5  m  96.75
      Ø 600 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve
18.460/ 6  yerine döĢenmesi (drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4     m  116.85

      Ø 800 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve
18.460/ 7  yerine döĢenmesi (drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4     m  184.88

      Ø 1000 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve
18.460/ 8  yerine döĢenmesi (drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4     m  230.29

      Ø 1200 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve
18.460/ 9  yerine döĢenmesi ( drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4    m  275.58

      Ø 1400 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve
18.460/10  yerine döĢenmesi ( drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4    m  321.16

      Ø 1500 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve
18.460/11  yerine döĢenmesi ( drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4    m  391.53

      4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe
      taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması
      (temellerde 2 m\'ye kadar su basıncına karĢı, yüzme havuzu, su
18.465/1  depoları ve benzeri yerlerde) (plastromer esaslı -10C           m²  24.44

      4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe
      taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması
      (temellerde 2 m\'ye kadar su basıncına karĢı, yüzme havuzu, su
18.465/2  depoları ve benzeri yerlerde) (elastromer esaslı -20C           m²  28.46

      4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe
      taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması
      (temellerde 2 m\'ye kadar su basıncına karĢı, yüzme havuzu, su
18.465/3  depoları ve benzeri yerlerde) (plastromer esaslı -10C           m²  22.5

      4 mm kalınlıkta polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki
      katlı su yalıtımı yapılması (temellerde 6 m\'ye kadar su basıncına
      karĢı, yüzme havuzu, su depoları ve benzeri yerlerde) (plastromer
18.466/1  esaslı -10C soğukta bükülmeli, PBI-P 180)                 m²  27.46

      4 mm kalınlıkta polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki
      katlı suyalıtımı yapılması (temellerde 6 m\'ye kadar su basıncına
      karĢı, yüzme havuzu, su depoları ve benzeri yerlerde) (elastromer
18.466/2  esaslı -20C soğukta bükülmeli, EB-P 180)                 m²  31.78

      4 mm kalınlıkta polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki
      katlı su yalıtımı yapılması (temellerde 6 m\'ye kadar su basıncına
      karĢı, yüzme havuzu, su depoları ve benzeri yerlerde) (plastromer
18.466/3  esaslı -5C soğukta bükülmeli, PB2-P 150)                 m²  25.59

      5 mm ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü
      örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması (temellerde 8 m\'ye kadar su
      basıncına karĢı, yüzme havuzu, su depoları ve benzeri yerlerde)
18.467/1  (plastromer esaslı -10C soğukta bükülmeli, PBI-P 180)           m²  28.75
        5 mm ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü
        örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması (temellerde 8 m\'ye kadar su
        basıncına karĢı, yüzme havuzu, su depoları ve benzeri yerlerde)
18.467/2    (elastromer esaslı -20C soğukta bükülmeli, EB-P 180)           m²  34.21

        5 mm ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü
        örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması (temellerde 8 m\'ye kadar su
        basıncına karĢı, yüzme havuzu, su depoları ve benzeri yerlerde)
18.467/3    (plastromer esaslı -5C soğukta bükülmeli, PB2-P 150)           m²  26.53
        Beton yüzey üzerine 1,50 mm kalınlığında PVC esaslı jeomembran
        düz tip her renk malzeme ile su yalıtımı yapılması (temel, çatı ve
18.468/1    benzeri yerlerde)                            m²  18
        Beton yüzey üzerine 2,00 mm kalınlığında PVC esaslı jeomembran
        düz tip her renk malzeme ile su yalıtımı yapılması (temel, çatı ve
18.468/2    benzeri yerlerde)                            m²  22.46
        Beton yüzey üzerine 2,50 mm kalınlığında PVC esaslı jeomembran
        düz tip her renk malzeme ile su yalıtımı yapılması (temel, çatı ve
18.468/3    benzeri yerlerde)                            m²  28
        Beton yüzey üzerine 1,50 mm kalınlığında PVC esaslı jeomembran
        T-Grip tipi, her renk malzeme ile su yalıtımı yapılması (temel, çatı
18.469/1    ve benzeri yerlerde)                           m²  22.03
        Beton yüzey üzerine 2,00 mm kalınlığında PVC esaslı jeomembran
        T-Grip tipi, her renk malzeme ile su yalıtımı yapılması (temel, çatı
18.469/2    ve benzeri yerlerde)                           m²  27.85
        Beton yüzey üzerine 2,50 mm kalınlığında PVC esaslı jeomembran
        T-Grip tipi, her renk malzeme ile su yalıtımı yapılması (temel, çatı
18.469/3    ve benzeri yerlerde)                           m²  34.96

        2 mm kalınlığında EPDM esaslı jeomembran ile su yalıtmı
18.469/4    yapılması (bir yüzü 100 mikron PE kaplı her renkteki malzeme ile)    m²  16.44

        1,5 mm kalınlığında EPDM esaslı jeomembran ile su yalıtmı
18.469/5    yapılması (bir yüzü 100 mikron PE kaplı her renkteki malzeme ile)    m²  20.89

        3 mm kalınlığında EPDM esaslı jeomembran ile su yalıtmı
18.469/6    yapılması (bir yüzü 100 mikron PE kaplı her renkteki malzeme ile)    m²  25.93
        2 mm kalınlığında EPDM esaslı jeomembran ile su yalıtmı
        yapılması (bir yüzü 300 gr/m2 polyester keçe kaplı her renkteki
18.469/7    malzeme ile)                               m²  18.01
        1,5 mm kalınlığında EPDM esaslı jeomembran ile su yalıtmı
        yapılması (bir yüzü 300 gr/m2 polyester keçe kaplı her renkteki
18.469/8    malzeme ile)                               m²  22.46
     18.47 Geotekstil keçe serilmesi (250 gr/m2)                  m²  1.59
        Betanarme temellerde poliüretan esaslı elastik malzeme ile derz
18.471/01   dolgusu yapılması                            m  46.21
        Betanarme duvarlarda poliüretan esaslı elastik malzeme ile derz
18.471/02   dolgusu yapılması                            m  65.59
        Betanarme tavan döĢemelerinde poliüretan esaslı elastik malzeme
18.471/03   ile derz dolgusu yapılması                        m   38
       Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz
       çimentolu, düz veya desenli, terrazo karo plak (karo mozayik)
       döĢenmesi (Tip I asfalt kullanıldığında) (yalıtımlarda koruyucu kat
    19.014 olarak)                                   m²  24.63
       Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz
       çimentolu, düz veya desenli, terrazo karo plak (karo mozayik)
       döĢenmesi (Tip I asfalt kullanıldığında) (yalıtımlarda koruyucu kat
19.014/MK   olarak)                                   m²  24.33
       Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz
       çimentolu, düz veya desenli, terrazo karo plak (karo mozayik)
       döĢenmesi (Tip II asfalt kullanıldığında) (yalıtımlarda koruyucu kat
    19.015 olarak)                                   m²  24.63
       Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz
       çimentolu, düz veya desenli, terrazo karo plak (karo mozayik)
       döĢenmesi (Tip II asfalt kullanıldığında) (yalıtımlarda koruyucu kat
19.015/MK   olarak)                                   m²  24.33
       Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz
       çimentolu, düz veya desenli, terrazo karo plak (karo mozayik)
       döĢenmesi (Tip III asfalt kullanıldığında) (yalıtımlarda koruyucu kat
    19.016 olarak)                                   m²  24.63
       Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz
       çimentolu, düz veya desenli, terrazo karo plak (karo mozayik)
       döĢenmesi (Tip III asfalt kullanıldığında) (yalıtımlarda koruyucu kat
19.016/MK   olarak)                                   m²  24.33

        4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe
        taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması (%5
        eğime kadar geleneksel betonarme veya prefabrike elemanlarla
19.023/1    yapılmıĢ teras çatı ve benzeri yerlerde) (plastrome            m²  24.44

        4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe
        taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması (%5
        eğime kadar geleneksel betonarme veya prefabrike elemanlarla
19.023/2    yapılmıĢ teras çatı ve benzeri yerlerde) (elastrome            m²  28.46

        4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe
        taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması (%5
        eğime kadar geleneksel betonarme veya prefabrike elemanlarla
19.023/3    yapılmıĢ teras çatı ve benzeri yerlerde) (plastrome            m²  22.5
        3 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı polimer bitümlü örtü ile ısı yalıtım
        malzemeleri altına buhar kesici katman yapılması (plastromer
19.044/1    esaslı -10C soğukta bükülmeli CPB1-C60)                  m²  9.73
        3 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı polimer bitümlü örtü ile ısı yalıtım
        malzemeleri altına buhar kesici katman yapılması (elastromer
19.044/2    esaslı -20C soğukta bükülmeli CEB-C60)                   m²  10.51
        3 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı polimer bitümlü örtü ile ısı yalıtım
        malzemeleri altına buhar kesici katman yapılması (plastromer
19.044/3    esaslı - 5C soğukta bükülmeli CPB2-C50)                  m²  8.57

        4 mm kalınlıkta üst yüzü metal folyo kaplı cam tülü taĢıyıcılı polimer
        bitümlü örtü ile ısı yalıtım malzemeleri altına buhar kesici katman
19.044/4    yapılması (plastromer esaslı -10C soğukta bükülmeli CPB1-C60)       m²  17.28
      4 mm kalınlıkta üst yüzü metal folyo kaplı cam tülü taĢıyıcılı polimer
      bitümlü örtü ile ısı yalıtım malzemeleri altına buhar kesici katman
19.044/5  yapılması (elastromer esaslı -20C soğukta bükülmeli CEB-C60)        m²  19.28
      4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta bir yüzü
      mineral kaplı polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtü ile iki kat
      su yalıtımı yapılması (plastromer esaslı -10C soğukta bükülmeli
19.045/1  CPB1-C60, PPB1-P180)                            m²  26.65
      4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta bir yüzü
      mineral kaplı polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtü ile iki kat
      su yalıtımı yapılması (elastromer esaslı -20C soğukta bükülmeli
19.045/2  CEB-C60, PEB-P180)                             m²  30.18
      4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta bir yüzü
      mineral kaplı polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtü ile iki kat
      su yalıtımı yapılması (plastromer esaslı -5C soğukta bükülmeli
19.045/3  CPB2-C60, PPB2-P150)                            m²  24.35

      4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe
      taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle, iki kat su yalıtımı yapılması (%5
      eğime kadar geleneksel betonarme veya prefabrike elemanlarla
19.046/1  yapılmıĢ teras çatı ve benzeri yerlerde) (plastromer            m²  23.96

      4 mm kalınlıkta polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtü ile 50
      cm eninde derz yeri takviye bantları yapılması (betonarme
      prefabrike veya gazbeton prefabrike çatılarda ve benzeri yerlerde
19.046/10  mesnet üzerindeki derzlerde su yalıtım örtülerine ) (elastrom       m²  8.06

      4 mm kalınlıkta polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtü ile 50
      cm eninde derz yeri takviye bantları yapılması (betonarme
      prefabrike veya gazbeton prefabrike çatılarda ve benzeri yerlerde
19.046/11  mesnet üzerindeki derzlerde su yalıtım örtülerine) (plastrome       m²  6.55

      4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe
      taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle, iki kat su yalıtımı yapılması (%5
      eğime kadar geleneksel betonarme veya prefabrike elemanlarla
19.046/2  yapılmıĢ teras çatı ve benzeri yerlerde) (elastromer            m²  27.99

      4 mm kalınlıkta cam tülü taĢıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta polyester keçe
      taĢıyıcılı polimer bitümlü örtülerle, iki kat su yalıtımı yapılması (%5
      eğime kadar geleneksel betonarme veya prefabrike elemanlarla
19.046/3  yapılmıĢ teras çatı ve benzeri yerlerde) (plastromer            m²  22.03
      4 mm kalınlıkta polyester keçe taĢıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta bir
      yüzü mineral kaplı polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü
      örtülerle, iki kat su yalıtımı yapılması (hafif metal çatı üstüne ve %5
19.046/4  eğime kadar üzerinde gezilmeyen elemanlarla teras çatı           m²  35.84

      4,3 mm kalınlıkta bir yüzü mineral kaplı polyester keçe taĢıyıcılı
      polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması (%5 eğimden
      fazla betonarme veya prefabrike elemanlarla yapılmıĢ çatılar ve
19.046/5  benzeri yerlerde) (plastromer esaslı -10C soğukta bükülme         m²  19.78
      4,3 mm kalınlıkta bir yüzü mineral kaplı polyester keçe taĢıyıcılı
      polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması ( %5 eğimden
      fazla betonarme veya prefabrike elemanlarla yapılmıĢ çatılar ve
19.046/6  benzeri yerlerde) (elastromer esaslı -20C soğukta bükülm         m²  21.86

      4,3 mm kalınlıkta bir yüzü mineral kaplı polyester keçe taĢıyıcılı
      polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması (%5 eğimden
      fazla betonarme veya prefabrike elemanlarla yapılmıĢ çatılar ve
19.046/7  benzeri yerlerde) (plastromer esaslı -5C soğukta bükülmel         m²  17.98
      4,3 mm kalınlıkta bir yüzü mineral kaplı polyester keçe taĢıyıcılı
      polimer bitümlü örtülerle, hafif metal çatı üstüne tek kat su yalıtımı
      yapılması (hafif metal çatı üstüne (%5 eğimden fazla, üzerinde
19.046/8  gezilmeyen elemanlarla teras çatılarda ısı yalıtım pla          m²  24.13

      4 mm kalınlıkta polyester keçe taĢıyıcılı polimer bitümlü örtü ile 50
      cm eninde derz yeri takviye bantları yapılması (betonarme
      prefabrike veya gazbeton prefabrike çatılarda ve benzeri yerlerde
19.046/9  mesnet üzerindeki derzlerde su yalıtım örtülerine) (plastrome       m²  6.94
      3 cm kalınlıkta bir yüzü cam tülü kaplı cam yünü ile ısı yalıtımı
      yapılması ve üstüne bir kat serbest bitümlü karton serilmesi (cam
19.048/1  yünü 50 kg/m3 yoğunlukta yüklenemeyen)                  m²  11.15
      2,5 cm kalınlıkta bir yüzü cam tülü kaplı cam yünü ile ısı yalıtımı
      yapılması ve üstüne bir kat serbest bitümlü karton serilmesi (cam
19.048/2  yünü 50 kg/m3 yoğunlukta yüklenemeyen)                  m²  12.03
      4 cm kalınlıkta bir yüzü cam tülü kaplı cam yünü ile ısı yalıtımı
      yapılması ve üstüne bir kat serbest bitümlü karton serilmesi (cam
19.048/3  yünü 50 kg/m3 yoğunlukta yüklenemeyen)                  m²  13.08
      3 cm kalınlıkta taĢ yünü ile ısı yalıtımı yapılması ve üstüne bir kat
      serbest bitümlü karton serilmesi (taĢ yünü 110 kg/m3 yoğunlukta
19.048/4  yüklenebilen)                               m²  12.53
      2,5 cm kalınlıkta taĢ yünü ile ısı yalıtımı yapılması ve üstüne bir kat
      serbest bitümlü karton serilmesi (taĢ yünü 110 kg/m3 yoğunlukta
19.048/5  yüklenebilen)                               m²  15.78
      4 cm kalınlıkta taĢ yünü ile ısı yalıtımı yapılması ve üstüne bir kat
      serbest bitümlü karton serilmesi (taĢ yünü 110 kg/m3 yoğunlukta
19.048/6  yüklenebilen)                               m²  16.84
      3 cm kalınlıkta ekspande polistren (EPS) köpük ile çatılarda ısı
      yalıtımı yapılması veüzerine bir kat bitümlü karton serilmesi (20
19.048/7  kg/m3 yoğunluğunda)                            m²  5.1
      2,5 cm kalınlıkta ekspande polistren (EPS) köpük ile çatılarda ısı
      yalıtımı yapılması veüzerine bir kat bitümlü karton serilmesi (20
19.048/8  kg/m3 yoğunluğunda)                            m²  5.66
      4 cm kalınlıkta ekspande polistren (EPS) köpük ile çatılarda ısı
      yalıtımı yapılması veüzerine bir kat bitümlü karton serilmesi (20
19.048/9  kg/m3 yoğunluğunda)                            m²  6.29
      3 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması ve üstüne bir kat
      serbest bitümlü karton serilmesi (cam yünü 100 kg/m3 yoğunlukta
19.049/2  yüklenebilen)                               m²  10.34
      2,5 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması ve üstüne bir
      kat serbest bitümlü karton serilmesi (cam yünü 100 kg/m3
19.049/3  yoğunlukta yüklenebilen)                         m²  12.28
       4 cm kalınlıkta taĢ yünü ile ısı yalıtımı yapılması ve üstüne bir kat
       serbest bitümlü karton serilmesi (taĢ yünü 150 kg/m3 yoğunlukta
19.049/4   yüklenebilen)                              m²  18.84
       6 cm kalınlıkta taĢ yünü ile ısı yalıtımı yapılması ve üstüne bir kat
       serbest bitümlü karton serilmesi (taĢ yünü 150 kg/m3 yoğunlukta
       yüklenebilen) Çatı arasında döĢeme üzerine cam yünü (ġilte) ile ısı
19.049/5   yalıtımı yapılması                           m²  27.71
       Çatı arasında döĢeme üzerine 6 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı
19.050/1   yalıtımı yapılması (18 kg/m3 yoğunluğunda)               m²  5.89
       Çatı arasında döĢeme üzerine 8 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı
19.050/2   yalıtımı yapılması (18 kg/m3 yoğunluğunda)               m²  8.51
       Çatı arasında döĢeme üzerine 10 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı
19.050/3   yalıtımı yapılması (18 kg/m3 yoğunluğunda)               m²  10.08
       Ġki duvar arasına 5 cm kalınlığında ve silikonlu cam yünü ile ısı
       yalıtımı yapılması (sandviç sistem) (30 kg/m3 yoğunluğunda
    19.051 yüklenemeyen)                              m²  5.69
       6 cm kalınlığında yüzeyi düzgün extrüde polistren (XPS) köpük ısı
       yalıtım levhaları ile bodrum perdelerinde ısı yalıtımı yapılması
       (yoğunluğu 30 kg/m3 ten fazla ve 200 kpa (2kg/ cm2) basınç
    19.053 dayanımlı)                               m²  19.41
       DıĢ duvarlarda betonarme yüzeylere (içeriden veya dıĢarıdan) 5 cm
       kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve kanallı extrüde polistren
       (XPS) köpük ile ısı yalıtımı yapılması (yoğunluğu 20kg/m3 ten fazla
19.053/1   ve 100 kpa (1kg/ cm2) basınç dayanımlı)                 m²  21.11

       Zemine oturan döĢemelerde 4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün extrüde
       polistren (XPS) köpük ile ısı yalıtımı yapılması (yoğunluğu 30
19.053/2   kg/m3 ten fazla ve 200 kpa (2kg/ cm2) basınç dayanımlı)         m²  12.58
       5 cm kalınlıkta zemine oturan döĢemelerde (toprakla temas eden)
       ekspande polistren (EPS) köpük ile ısı yalıtımı yapılması (35 kg/m3
19.053/3   yoğunluğunda)                              m²  9.7
       6 cm kalınlıkta dıĢ duvarlarda betonarme yüzeylere içeriden
       ekspande polistren (EPS) köpük ile ısı yalıtımı yapılması (30 kg/m3
19.053/4   yoğunluğunda)                              m²  15.21
       6 cm kalınlıkta dıĢ duvarlarda betonarme yüzeylere dıĢarıdan
       ekspande polistren (EPS) köpük ile ısı yalıtımı yapılması (16 kg/m3
       yoğunluğunda, çekme dayanımı > = 100kpa, su e mmesi < =
19.053/5   0,3kg/m2)                                m²  12.44
       6 cm kalınlıkta ekspande polistren (EPS) köpük ile bodrum
       perdelerinde ısı yalıtımı yapılması (35kg/m3 yoğunluğunda, çekme
19.053/6   dayanımı >= 300kpa, su e mmesi <= 0,3 kg/m2)           m²  15.81
       4 cm kalınlığında polistren köpüğü (EPS) ile yalıtım
    19.054 yapılması,üzerine 1 kat serbest bitümlü karton serilmesi        m²  5.41

        7 cm kalınlığında ekspande polistren (EPS) köpük ile çatı arasında
19.054/1    döĢeme üzerine ısı yalıtımı yapılması (15 kg/m3 yoğunluğunda)     m²  7.06

        9 cm kalınlığında ekspande polistren köpük (EPS) ile çatı arasında
19.054/2    döĢeme üzerine ısı yalıtımı yapılması (15 kg/m3 yoğunluğunda)     m²  8.95
        11 cm kalınlığında ekspande polistren (EPS) köpük ile çatı
        arasında döĢeme üzerine ısı yalıtımı yapılması (15 kg/m3
19.054/3    yoğunluğunda)                             m²  10.84
       4 cm kalınlıkta taĢyünü ısı yalıtım levhaları ile dıĢ duvarların dıĢtan
19.055/A1   ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama)         m²  38.86
       4 cm kalınlıkta taĢyünü ısı yalıtım levhaları ile dıĢ duvarların dıĢtan
19.055/A2   ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (montalama)         m²  43.06
       5 cm kalınlıkta taĢyünü ısı yalıtım levhaları ile dıĢ duvarların dıĢtan
19.055/A3   ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (montalama)         m²  46.94
       6 cm kalınlıkta taĢyünü ısı yalıtım levhaları ile dıĢ duvarların dıĢtan
19.055/A4   ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (montalama)         m²  50.61
       7 cm kalınlıkta taĢyünü ısı yalıtım levhaları ile dıĢ duvarların dıĢtan
19.055/A5   ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (montalama)         m²  54.15
       8 cm kalınlıkta taĢyünü ısı yalıtım levhaları ile dıĢ duvarların dıĢtan
19.055/A6   ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (montalama)         m²  58.29
       6 cm kalınlıkta ekspande polistren (EPS) köpük ısı yalıtım levhaları
       ile dıĢduvarların dıĢtan ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması
19.055/B   (mantolama) (16 kg/m3 yoğunluğunda)                    m²  29.05
       6 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve kanallı ekstrüde
       polistren (XPS) köpük ısı yalıtım levhaları ile dıĢ duvarların dıĢtan
       ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) (yüzeylere
19.055/C1   dik çekme dayanımı >= 100 kpa TR 100)                 m²  37.68
       6 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve kanallı ekstrüde
       polistren (XPS) köpük ısı yalıtım levhaları ile dıĢ duvarların dıĢtan
       ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) (yüzeylere
19.055/C2   dik çekme dayanımı >= 200 kpa TR 200)                 m²  39.2
       Ġki duvar arasına 2,5 cm kalınlığında ekspande polistren (EPS)
       köpüğü ile ısı yalıtımı yapılması (sandviç sistem) (15 kg/m3
    19.056 yoğunluğunda)                               m²  2.88

        Teras döĢemelerine iki kat 2,5 cm kalınlıkta ekspande polistren
    19.057 (EPS) köpüğü ile ısı yalıtımı yapılması (30 kg/m3 yoğunluğunda)     m²  8.45
        Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin,
        düz çatıların, yan duvarların, cephe ve satıhların 0.8 mm kalınlıkta
    19.081 kaplanarak su yalıtımı yapılması (düĢeyde)                m²  21.5

       Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin,
       düz çatıların, yan duvarların, cephe ve satıhların cam tülü takviyeli
19.081/1   olarak 1 mm kalınlıkta kaplanarak su yalıtımı yapılması (düĢeyde)     m²  27.6
       Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin,
       düz çatıların, temel zeminlerinin 1 mm kalınlıkta kaplanarak su
    19.082 yalıtımı yapılması (yatayda)                       m²  25.59
       Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin,
       düz çatıların, temel zeminlerinin cam tülü takviyeli 1.2 mm kalınlıkta
19.082/1   kaplanarak su yalıtımı yapılması (yatayda)                m²  31.69
       Mevcut yatay ve düĢey satıhlara özel PVC ve cab reçineleri
       modifiyeli poliüretan esaslı sert parlak ve renkli sıvı kaplama ile
       suya, asitlere, alkalilere, tuzlara ve solventlere dayanıklı kaplama
    19.083 yapılması (düĢey ve trafiği az olan yatay satıhlarda)           m²  21.58

        Mevcut beton,Ģap,mozayik döĢeme üzerine özel PVC ve cab
        reçineleri modifiyeli poliüretan esaslı sert parlak ve renkli (sıvı)
        kaplama ile tozumaya aĢınmaya,asitlere,alkalilere,suya,solventlere
19.083/1    dayanıklı kaplama yapılması(ameliyathane,TV,radyo stüdyosu, ste     m²  26.78
        Mevcut beton,Ģap,mozayik döĢeme üzerine özel PVC ve cab
        reçineleri modifiyeli poliüretan esaslı sert parlak ve renkli (sıvı)
        kaplama ile tozumaya aĢınmaya,asitlere,alkalilere,suya,solventlere
19.083/1/MK   dayanıklı kaplama yapılması(ameliyathane,TV,radyo stüdyosu, ste     m²   26.76
        Mevcut yatay ve düĢey satıhlara özel PVC ve cab reçineleri
        modifiyeli poliüretan esaslı sert parlak ve renkli sıvı kaplama ile
        suya, asitlere, alkalilere, tuzlara ve solventlere dayanıklı kaplama
19.083/MK    yapılması (düĢey ve trafiği az olan yatay satıhlarda)          m²   21.54

       Özel PVC ve cab reçineleri modifiyeli (çinko kromat ihtiva eden)
       poliüretan esaslı sert, parlak (sıvı) kaplama malzemesi ile iki kat
    19.084 uygulanarak metal satıhların korozyona karĢı korunması           m²   22.54
       Özel PVC ve cab reçineleri modifiyeli (çinko kromat ihtiva eden)
       poliüretan esaslı sert parlak (sıvı) kaplama malzemesi ile metal
       satıhların iki kat ve bir kat da istenilen renkte (sıvı) malzemesi ile
19.084/1   kaplanarak korozyona karĢı korunması                    m²   28.94
       Betona akıĢkanlık verici katkı maddesi ilavesi (harç bünyesindeki
    19.087 her 100 kg çimentonun %0,15 oranı için)                  0,15  0.3
       Betona akıĢkanlık verici katkı maddesi ilavesi (harç bünyesindeki
       her 100 kg çimentonun %0,2 oranı için) Betona priz geciktirici katkı
19.087/1   maddesi ilavesi (her 100 kg çimento için)                 0,20  0.4
       Çimento ağırlığının 0.002 oranı için (harç bünyesindeki her 100 kg
19.088/1   çimentonun %0,2 oranı için)                        0,20  0.43
       Çimento ağırlığının 0.003 oranı için (harç bünyesindeki her 100 kg
19.088/2   çimentonun %0,3 oranı için)                        0,30  0.63
       Çimento ağırlığının 0.004 oranı için (harç bünyesindeki her 100 kg
19.088/3   çimentonun %0,4 oranı için)                        0,40  0.84
       Çimento ağırlığının 0.005 oranı için (harç bünyesindeki her 100 kg
19.088/4   çimentonun %0,5 oranı için)                        0,50  1.05
       Çimento ağırlığının 0.006 oranı için (harç bünyesindeki her 100 kg
19.088/5   çimentonun %0,6 oranı için)                        0,60  1.26
       Betona hava sürükleyici katkı maddesi ilâvesi (dona mukavemeti
       Ģart olan beton yollar, uçuĢ pistleri ve apronları, yeraltı su depoları,
       istinat duvarları, barajlar gibi yerlerde) (harç bünyesindeki her 100
    19.089 kg çimentonun %0,3 oranı için)                       0,30  0.48
       Betona su geçirimsizlik temin edici katkı maddesi ilâvesi (septik
       çukurlar, su depoları, temel perdeleri, kanal ve galeriler, çıplak
       beton yapı kısımlan v.b.) (harç bünyesindeki her 100 kg
19.090/1   çimentonun %0,5 oranı için)                        0,50  0.73

        ġap harcına, su geçirimsizlik temin edici katkı maddesinin ilâvesi
    19.091 (harç bünyesindeki her 100 kg çimentonun %0 7 oranı için)         0,70  1.01
        Yeni beton yüzlerinin dıĢ etkenlere karĢı yüzey koruyucu kür
    19.092 maddesi ile korunması.                          m²   0.88

        Sentetik gereç ile bağlantı tabakası (aderans köprüsü) yapılması
        (zor sıva tutan satıhlar üzerinde yapılacak sıvalar ile eski beton
        satıhlar üzerine yapılacak Ģapların aderansını teminde, eski betonu
    19.094 yeni betona yapıĢtırmada, beton ve sıva yüzlerin tashih          m²   3.4
        Sentetik gereç ile bağlantı tabakası (aderans köprüsü) yapılması
        (zor sıva tutan satıhlar üzerinde yapılacak sıvalar ile eski beton
        satıhlar üzerine yapılacak Ģapların aderansını teminde, eski betonu
19.094/MK   yeni betona yapıĢtırmada, beton ve sıva yüzlerin tashih         m²   3.39

        Sentetik gereç ile su geçirimsizlik tabakası teĢkili (teknik
        Ģartnamesine uygun olarak hazırlanmıĢ betonarme veya teras çatı
        üzeri Ģaplarının kesin geçirimsizlik iĢlemine tabi tutulması veya
    19.095 beton satıhlarının doğrudan doğruya harici sulara karĢı korunmas     m²   11.28

       Sentetik gereç ile su geçirimsizlik tabakası teĢkili (teknik
       Ģartnamesine uygun olarak hazırlanmıĢ betonarme veya teras çatı
       üzeri Ģaplarının kesin geçirimsizlik iĢlemine tabi tutulması veya
19.095/MK   beton satıhlarının doğrudan doğruya harici sulara karĢı korunmas     m²   10.79
       Harç içine karıĢan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtım
    19.101 Ģapı yapılması (fazla su basıncı olmayan mahallerde)           m²   14.49
       Harç içine karıĢan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtım
19.101/MK   Ģapı yapılması (fazla su basıncı olmayan mahallerde)           m²   14.01
       Harç içine karıĢan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtımlı
    19.102 Ģap yapılması (su basıncı olan mahallerde)                m²   15.4
       Harç içine karıĢan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtımlı
19.102/MK   Ģap yapılması (su basıncı olan mahallerde)                m²   14.93
       Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi yapılması (kuru
       sistem alkali içeren toz priz hızlandırıcı ile) (harç bünyesindeki her
    19.103 100 kg çimentonun %0,3 oranı için)                    0,30  0.49
       Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi yapılması (kuru
       sistem alkali içeren toz priz hızlandırıcı ile) (harç bünyesindeki her
19.103/1   100 kg çimentonun %0,4 oranı için)                    0,40  0.65
       Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi yapılması (kuru
       sistem alkali içermeyen toz priz hızlandırıcı ile) (harç bünyesindeki
19.103/1A   her 100 kg çimentonun %0,4 oranı için)                  0,40  1.05
       Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi (YaĢ sistem alkali
       içeren sıvı priz hızlandırıcı) (harç bünyesindeki her 100 kg
19.103/1B   çimentonun %0,4 oranı için)                        0,40  1.31
       Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi (YaĢ sistem alkali
       içermeyen sıvı priz hızlandırıcı) (harç bünyesindeki her 100 kg
19.103/1C   çimentonun %0,4 oranı için)                        0,40  1.58
       Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi yapılması (kuru
       sistem alkali içeren toz priz hızlandırıcı ile) (harç bünyesindeki her
19.103/2   100 kg çimentonun %0,5 oranı için)                    0,50  0.83
       Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi yapılması (kuru
       sistem alkali içermeyen toz priz hızlandırıcı ile) (harçtaki her 100 kg
19.103/2A   çimentonun %0,5 oranı için)                        0,50  1.31
       Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi (YaĢ sistem alkali
       içeren sıvı priz hızlandırıcı) (harç bünyesindeki her 100 kg
19.103/2B   çimentonun %0,5 oranı için)                        0,50  1.65
       Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi (YaĢ sistem alkali
       içermeyen sıvı priz hızlandırıcı) (harç bünyesindeki her 100 kg
19.103/2C   çimentonun %0,5 oranı için)                        0,50  1.98
       Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi yapılması (kuru
       sistem alkali içeren toz priz hızlandırıcı ile) (harç bünyesindeki her
19.103/3   100 kg çimentonun %0,6 oranı için)                    0,60  0.99
        Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi yapılması (kuru
        sistem alkali içermeyen toz priz hızlandırıcı ile) (harç bünyesindeki
19.103/3A   her 100 kg çimentonun %0,6 oranı için)                  0,60  1.58
        Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi (YaĢ sistem alkali
        içeren sıvı priz hızlandırıcı) (harç bünyesindeki her 100 kg
19.103/3B   çimentonun %0,6 oranı için)                       0,60  1.98
        Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi (YaĢ sistem alkali
        içermeyen sıvı priz hızlandırıcı) (harç bünyesindeki her 100 kg
19.103/3C   çimentonun %0,6 oranı için)                       0,60  2.36
        Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi yapılması (kuru
        sistem alkali içeren toz priz hızlandırıcı ile) (harç bünyesindeki her
        100 kg çimentonun %0,7 oranı için) (Kuru sistem, alkali içermeyen
19.103/4    toz priz hızlandırıcı)                          0,70  0.79
        Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi yapılması (kuru
        sistem alkali içermeyen toz priz hızlandırıcı ile) (harç bünyesindeki
        her 100 kg çimentonun %0,7 oranı için) Tutkallı kancalı teller (Bir
19.103/4A   ucu veya iki ucu kıvrımlı)                        0,70  1.84
        Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi (YaĢ sistem alkali
        içeren sıvı priz hızlandırıcı) (harç bünyesindeki her 100 kg
        çimentonun %0,7 oranı için) (YaĢ sistem alkali içermeyen sıvı priz
19.103/4B   hızlandırıcı)                              0,70  2.3
        Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi (YaĢ sistem alkali
        içermeyen sıvı priz hızlandırıcı) (harç bünyesindeki her 100 kg
19.103/4C   çimentonun %0,7 oranı için)                       0,70  2.76
        Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi yapılması (kuru
        sistem alkali içermeyen toz priz hızlandırıcı ile) (harç bünyesindeki
19.103/A    her 100 kg çimentonun %0,3 oranı için)                  0,30  0.79
        Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi (YaĢ sistem alkali
        içeren sıvı priz hızlandırıcı) (harç bünyesindeki her 100 kg
19.103/B    çimentonun %0,3 oranı için)                       0,30  0.99
        Betona ani priz yaptırıcı katkı maddesi ilavesi (YaĢ sistem alkali
        içermeyen sıvı priz hızlandırıcı) (harç bünyesindeki her 100 kg
19.103/C    çimentonun %0,3 oranı için)                       0,30  1.19

19.104/A   Tutkallı, düz pürüzsüz yüzeyli çelik tel ile beton takviyesi yapılması  kg   2.91
       Tutkallı, bütün uzunluğunca deforme olmuĢ (üzeri çentikli, boyunca
19.104/B   kıvrımlı, dalgalı) çelik tel ile beton takviyesi yapılması        kg   4.66
       Tutkallı, bir ucu veya iki ucu kıvrımlı 0,90 mm çapında 6 cm
19.104/C1   boyunda çelik tel ile beton takviyesi yapılması              kg   3.29
       Tutkallı, bir ucu veya iki ucu kıvrımlı 0,75 mm çapında 6 cm
19.104/C2   boyunda çelik tel ile beton takviyesi yapılması              kg   4.04
       Tutkallı, bir ucu veya iki ucu kıvrımlı 0,75 mm çapında 3 cm
19.104/C3   boyunda çelik tel ile beton takviyesi yapılması              kg   4.16
       Tutkallı, bir ucu veya iki ucu kıvrımlı 0,55 mm çapında 3 cm
19.104/C4   boyunda çelik tel ile beton takviyesi yapılması              kg   5.48
       AhĢaptan yapılan seri kalıp (plaklar, palplanĢ, kazık, tahkimat
       blokları, babalar, bordürler, saha betonları, her türlü lentolar,
    21.001 merdiven basamakları ve benzeri iĢler için)                m²   5.98
       Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taĢ ve benzeri
       kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme
    21.011 yüzeylerde)                                m²   15.5
    21.012 Sökülmeyen düz veya eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı        m²   32.56
       Rendeli düz yüzeyli beton, betonarme kalıbı (alçı perdah, boya ve
       boya benzeri kaplama malzemeleri dıĢında baĢkaca malzeme ile
    21.013 kaplama yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde)            m²  17.71
       Düz yüzeyli, rendeli ve lâmba zıvanalı beton ve betonarme kalıbı
       (alçı perdah, boya ve boya benzeri kaplama malzemeleri dıĢında
       baĢkaca malzeme ile kaplama yapılmayacak beton ve betonarme
    21.014 yüzeylerde)                                m²  24.35
       Rendeli kereste ile yapılan lâmba zıvanalı düz yüzeyli çıplak beton,
       betonarme kalıbı (hiç bir kaplama malzemesi ve boya
    21.015 yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde)                m²  37.74

       Kalıp yüzeyi tahtalarının birleĢtirilmesinde plastik madde kullanılan
       düz yüzeyli çıplak beton, betonarme kalıbı (hiç bir kaplama
    21.016 malzemesi ve boya yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde)       m²  31.81
       Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve
       betonarme kalıbı (hiç bir kaplama malzemesi ve boya
21.017/1   yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde)                m²  20.14
       PVC esaslı malzeme ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve
       betonarme kalıbı (hiç bir kaplama malzemesi ve boya
       yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde) (YaĢ sistem, alkali
21.017/2   içeren sıvı priz hızlandırıcı)                      m²  19.11

       Rendeli eğri yüzeyli beton, betonarme kalıbı (alçı perdah, boya ve
       boya benzeri kaplama malzemeleri dıĢında baĢkaca malzeme ile
    21.022 kaplama yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde)            m²  29.41
    21.023 Küresel yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (kubbeler için)         m²  44.95

       Eğri yüzeyli çıplak beton, betonarme kalıbı (hiç bir kaplama
    21.024 malzemesi ve boya yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde)       m²  55.81
    21.031 Eğri yüzeyli kargir inĢaat kalıbı                     m²  23.98
       Saç ile her aralık ve yükseklikte diĢli (nervürlü) betonarme döĢeme
    21.035 kalıbı                                  m²  19.14

21.035/1   Sac ile diĢli (nervürlü) çıplak beton ve betonarme döĢeme kalıbı     m²  37.74
    21.036 Çam kerestesi ile diĢli (nervürlü) betonarme döĢeme kalıbı        m²  27.76
    21.037 Bloklu betonarme döĢeme kalıbı (ızgaralı)                 m²  7.48
    21.038 Bloklu betonarme döĢeme kalıbı (aralıksız)                m²  9.71
       En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m\'ye kadar olan yapı ve sınai
    21.054 imalata (köprüler hariç) ait ahĢap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil)     m³  2.5

       En yüksek noktası (yüksekliği) 4.01-6 m\'ye kadar olan yapı ve
    21.057 sınai imalata (köprüler hariç) ait ahĢap kalıp iskelesi (6.00 m. dahil)  m³  5.33

       En yüksek noktası (yüksekliği) 6.01-8 m\'ye kadarolan yapı ve sınai
    21.059 imalata (köprüler hariç) ait ahĢap kalıp iskelesi (8.00 m. dahil)     m³  6.65
       En yüksek noktası (yüksekliği) 8.01-10m\'ye kadar olan yapı ve
       sınai imalata (köprüler hariç) ait ahĢap kalıp iskelesi (10.00 m.
    21.061 dahil)                                  m³  11.48
       En yüksek noktası (yüksekliği) 10 m\' den büyük olan yapı ve sınai
    21.062 imalata (köprüler hariç) ait ahĢap kalıp iskelesi             m³  14.9
       0-12,50 m arası yükseklikteki duvarlar için iĢ iskelesi kurulması
    21.065 (12,50 m. dahil)                             m²  3.19
        0-12,50 m arası yükseklikteki tavanlar için iĢ iskelesi kurulması
    21.066 (12,50 m dahil)                            m³  3.19
        12,50 metreden fazla yükseklikteki tavanlar için iĢ iskelesi
    21.068 kurulması (12,50 m. hariç)                       m³  5.09
    21.126 AhĢap inĢaat aksamının rendelenmesi                  m²  2.91
     21.2 Rendesiz ahĢap makaslı çatı yapılması                 m³  908.75
        Rendesiz ve çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı ahĢap oturma çatı
     21.21 yapılması                               m²  43.44
        Rendesiz ve çatı örtüsünün altı lata kaplamalı ahĢap oturma çatı
    21.215 yapılması                               m²  31.4
        Çatı örtüsü altına rendesiz tahta kaplama yapılması (mevcut
     21.22 mertekler üzerine)                          m²  19.83
        Çatı örtüsü altına 10 mm kalınlıkta çimentolu yonga levha ile
21.220/1    kaplama yapılması (mevcut mertekler üzerine)             m²  13.06
        Çatı örtüsü altına bir yüzeyi rendeli ve yarım bindirme tahtalarla
    21.225 kaplama yapılması (mevcut mertekler üzerine)              m²  25.5
        AhĢaptan çatı havalandırma feneri yapılması (üzeri 12 nolu çinko
    21.226 kaplı)                                 m  101.13
        Çatı örtüsü altına rendesiz çıta çakılması (mevcut mertekler
     21.23 üzerine)                               m²  4.69
    21.235 AhĢap saçak altı ve alın kaplaması yapılması              m²  34.43
        8 mm kalınlıkta çimentolu yonga levha ile saçak altı ve alın
21.235/1    kaplaması yapılması                          m²  31.55
        KullanılmıĢ çam kerestesi ile çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı
     21.24 ahĢap oturtma çatı yapılması                     m²  30.1
        KullanılmıĢ çam kerestesi ile çatı örtüsünün altı lata kaplı ahĢap
    21.245 oturtma çatı yapılması                         m²  20.6
    21.251 Çam kerestesi ile yapı karkası yapılması                m³  820.75
        Beton üzerine 1. sınıf çam kerestesi ile kadronlu ahĢap döĢeme
    21.261 yapılması                               m²  38.58
        Birinci sınıf çam kerestesinden ahĢap döĢeme yapılması (mevcut
    21.262 döĢeme kiriĢi üzerine)                         m²  34.1
    21.266 Birinci sınıf çam kerestesinden ahĢap kiriĢli döĢeme yapılması     m²  56.3
        Birinci sınıf çam kerestesi ile ahĢap karkas olarak yapılan bina
    21.267 iskeletinin dıĢ duvar kaplamasının yapılması              m²  36.99
        (16 mm) kalınlığında çimentolu yonga levha ile ahĢap karkas duvar
21.267/1    kaplaması yapılması (iç veya dıĢta)                  m²  18.84
        Mevcut kiriĢler üzerine ahĢap tavan yapılması (Birinci sınıf çam
    21.271 kerestesi ile)                             m²  32.66
        Mevcut kiriĢler üzerine (8 mm) kalınlığında çimentolu yonga levha
21.271/1    ile tavan yapılması                          m²  13.93
        Birinci sınıf çam kerestesi ile mevcut ahĢap karkas yapı üzerine iç
    21.276 duvar kaplaması yapılması                       m²  34.1
    21.281 AhĢap süpürgelik yapılması ve yerine konulması             m   3.98
        Beton zemin üzerine latalı olarak 16 mm kalınlıkta I. sınıf meĢe
    21.286 parke kaplama yapılması                        m²  80.34
        Beton zemin üzerine latalı olarak 16 mm kalınlıkta II. sınıf meĢe
    21.287 parke kaplama yapılması                        m²  78.69
        Beton zemin üzerine latalı olarak 16 mm kalınlıkta III. sınıf meĢe
    21.288 parke kaplama yapılması                        m²  77.19
        Beton zemin üzerine latalı olarak 16 mm kalınlıkta I. sınıf kayın
    21.289 parke kaplama yapılması                        m²  74.16
        Beton zemin üzerine latalı olarak 16 mm kalınlıkta II. sınıf kayın
     21.29 parke kaplama yapılması                         m²  72.65
        Beton zemin üzerine latalı olarak 16 mm kalınlıkta III. sınıf kayın
21.290/1    parke kaplama yapılması                         m²  71.15
        Beton zemin üzerine yapıĢtırma suretiyle 16 mm kalınlığında I. sınıf
    21.291 meĢe ahĢap parke kaplama yapılması                    m²  51.83
        Beton zemin üzerine yapıĢtırma suretiyle 16 mm kalınlığında II.
    21.292 sınıf meĢe ahĢap parke kaplama yapılması                 m²  50.18
        Beton zemin üzerine yapıĢtırma suretiyle 16 mm kalınlığında III.
    21.293 sınıf meĢe ahĢap parke kaplama yapılması                 m²  48.68
        Beton zemin üzerine yapıĢtırma suretiyle 16 mm kalınlığında I. sınıf
    21.294 kayın ahĢap parke kaplama yapılması                   m²  45.65
        Beton zemin üzerine yapıĢtırma suretiyle 16 mm kalınlığında II.
    21.295 sınıf kayın ahĢap parke kaplama yapılması                m²  44.14
        Beton zemin üzerine yapıĢtırma suretiyle 16 mm kalınlığında III.
    21.296 sınıf kayın ahĢap parke kaplama yapılması                m²  42.64
        Mevcut Ģap tabakası üzerine desenli tip mozayik meĢe parke
     21.3 döĢeme kaplaması yapılması                       m²  19.98
        Mevcut Ģap tabakası üzerine ekonomik tip mozayik meĢe parke
21.300/1    döĢeme kaplaması yapılması                       m²  19.39
        Mevcut Ģap tabakası üzerine endüstriyel tip mozayik meĢe parke
21.300/2    döĢeme kaplaması yapılması                       m²  18.2
        Kayın kerestesinden düz merdiven küpeĢtesi yapılması ve yerine
    21.301 konulması                                m  33.81
        Kayın kerestesinden eğri merdiven küpeĢtesi yapılması ve yerine
    21.306 konulması                                m  103.8
        Kayın kerestesinden çerçeve ve kontrplak tablalı lambri yapılması
    21.311 ve yerine monte edilmesi                         m²  111.45
        Izgara üzerine kontrplak kaplı, çerçevesiz basit lambri yapılması ve
    21.313 yerine monte edilmesi                          m²  97.7
        Ġç kapılara 1. sınıf beyaz çam kerestesinden masif kapı kasa ve
    22.001 pervaz yapılması ve yerine konulması                   m²  58.45
        Lamine levha kaplamalı iç kapılara ait masif kasa ve pervaz
22.001/A    yapılması ve yerine takılması                      m²  77.54
        DıĢ kapılara 1. sınıf çam kerestesinden masif kapı kasa veya telaro
    22.002 kasa ve pervaz yapılması ve yerine konulması               m²  68.75
        Ġç kapılara 1. sınıf beyaz çam kerestesinden tek taraflı prese kasa
    22.003 ve pervaz yapılması ve yerine konulması                 m²  59.53
        Ġç kapılara ait iki yüzü suni tahta (odun lifi levha) prefabrik kapı,
22.003/1    kasa ve pervazının temini ve yerine konulması              m²  40.96
        Ġç ve dıĢ kapılara kayın kerestesinden telaro kasa ve/veya pervazlı
    22.004 masif kasa yapılması, ve yerine konulması                m²  86.71
        Çarpma kapılara kayın kerestesinden pervazlı telaro kasa ve masif
    22.005 kasa yapılması ve yerine konulması                    m²  97.15
        1. sınıf çam kerestesinden kuĢaklı-lambalı çakma kapı kanadı
    22.006 yapılması ve yerine konulması                      m²  53.24
        1. sınıf beyaz çamdan kontrplâk tablalı iç kapı kanadı yapılması ve
    22.007 yerine konulması                             m²  46.31
    22.008 Mevcut kapılara suni deri ile kapitone kaplama yapılması         m²  50.65
        1. sınıf beyaz çam kerestesinden iki yüzü, sun\'i tahta (odun lifi
    22.009 levha) presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması        m²  58.48
        Ġki yüzü sun\'i tahta (odun lifi levha) tam dolu prefabrik iç kapı
22.009/1    kanadı temini ve yerine konulması                    m²  43.56
          Prefabrik yapay tahta (yönlendirilmiĢ odun lifi levha) tam dolu
22.009/1A     (mono-blok) kapı kanadı temini ve yerine konulması            m²  72.44
          Ġki yüzü sun\'i tahta (odun lifi levha) camlı prefabrik iç kapı kanadı
22.009/2      temini ve yerine konulması                        m²  34.75
          1. sınıf çam kerestesinden iki yüzü kontrplak presli iç kapı kanadı
22.009/3      yapılması ve yerine konulması                      m²  71.16
          1. sınıf çam kerestesinden lamine levha kaplamalı iki yüzü
22.009/3A     kontraplak presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması      m²  106.59

          Lamine levha kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmıĢ levhalarla
22.009/3B     presli, köknar dolgu çıtalı iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması  m²  94.35

          Lamine levha kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmıĢ levhalarla
22.009/3C     presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması     m²  89.24
          1. sınıf çam kerestesinden masif tablalı dıĢ kapı kanadı yapılması
    22.011   ve yerine konulması                           m²  67.7
          Kayın kerestesinden masif tablalı dıĢ kapı kanadı yapılması ve
    22.012   yerine konulması                             m²  76.96
          1. sınıf beyaz çam kerestesinden kontrplak tablasız camlı iç ve dıĢ
    22.015   kapı kanadı yapılması ve yerine konulması                m²  39.13
          1. sınıf beyaz çam kerestesinden camlı iç kapı kanadı yapılması
    22.017   (1/3 kontrplak tablalı) ve yerine konulması               m²  45.44
          1. sınıf beyaz çam kerestesinden camlı çarpma iç-dıĢ kapı kanadı
      22.02  yapılması ve yerine konulması                      m²  40.04
          Kayın kerestesinden masif tek katlı tablalı dıĢ kapı kanadı
    22.033   yapılması ve yerine konulması                      m²  97.19
          Kayın kerestesinden masif çift kat tablalı dıĢ kapı kanadı yapılması
    22.037   ve yerine konulması                           m²  151.5
          Kayın kerestesinden camlı iç ve dıĢ kapı kanadı yapılması ve
      22.04  yerine konulması                             m²  66.34
          Kayın kerestesinden camlı çarpma iç ve dıĢ kapı kanadı yapılması
    22.043   ve yerine konulması                           m²  66.34
          1. sınıf çam kerestesinden telarolu ve tek satıhlı pencere yapılması
    22.045   ve yerine konulması                           m²  56.53
          1. sınıf çam kerestesinden kasa ve pervazlı tek satıhlı pencere
    22.048   yapılması ve yerine konulması                      m²  63.1
          1. sınıf çam kerestesinden pencere kanadı yapılması ve yerine
      22.05  konulması                                m²  23.86
          1. sınıf çam kerestesinden kasa ve pervazlı çift satıhlı pencere
22.051/1      yapılması ve yerine konulması                      m²  119.11
          1. sınıf beyaz çam(köknar) kerestesinden iç camekan yapılması ve
    22.054   yerine konulması                             m²  46.5
          1. sınıf çam kerestesinden dıĢ camekan yapılması ve yerine
    22.055   konulması                                m²  49.91
          1. sınıf çam kerestesinden bitiĢik (muntabık) kanatlı pencere
    22.057   yapılması ve yerine konulması                      m²  108.75
          1. sınıf çam kerestesinden kasalı sürme kontrpua pencere
      22.06  yapılması ve yerine konulması                      m²  75.5
          1. sınıf çam kerestesinden kasa ve pervazlı sürme çift satıhlı
    22.063   pencere yapılması ve yerine konulması                  m²  127.36
          1. sınıf çam kerestesinden kontrpualı kasa ve pervazlı (tek satıhlı)
    22.066   sürme pencere yapılması ve yerine konulması               m²  104.81
      1. sınıf çam kerestesinden kontrpualı kasa ve pervazlı çift satıhlı
   22.069 sürme pencere yapılması ve yerine konulması               m²   156.28
      1. sınıf çam kerestesinden pencerelere takılır-sökülür çerçeveli
   22.071 galvanizli telden sineklik yapılması ve yerine konulması        m²   38.1
      1. sınıf çam kerestesinden pencerelere takılır-sökülür çerçeveli
   22.072 plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması          m²   36.04
      1. sınıf çam kerestesinden galvanizli telden sabit sineklik yapılması
   22.073 ve yerine konulması                           m²   21.74
      1. sınıf çam kerestesinden plastik telden sabit sineklik yapılması ve
   22.074 yerine konulması                            m²   19.68
      1. sınıf çam kerestesinden kuĢaklı çakma kepenk yapılması ve
   22.075 yerine konulması                            m²   60.2
      1. sınıf çam kerestesinden tablalı kepenk yapılması ve yerine
   22.076 konulması                                m²   78.39
      1. sınıf çam kerestesinden sabit nefeslik (panjur) yapılması ve
   22.077 yerine konulması                            m²   100.49
      1. sınıf çam kerestesinden sabit paletli kapı ve pencere panjuru
   22.078 yapılması ve yerine konulması                      m²   126.98
      1. sınıf çam kerestesinden hareketli paletli kapı ve pencere panjuru
   22.079 yapılması ve yerine konulması                      m²   118.33
      Tip ahĢap gömme dolap yapılması ve yerine monte edilmesi
   22.08 (2,50x1,80)=4,50m2                           m²   117.66
      Tip ahĢap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte
   22.081 edilmesi (1,68x0,85)=1,43m2                       m²   207.88
      Tip ahĢap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte
   22.082 edilmesi (3,04x0,80)=2,46m2                       m²   163.7
 23.001   Ø 6 mm beton çelik çubukların bükülmesi ve yerine konulması       Ton  1,473.38
      Ø 8 - Ø 12 mm beton çelik çubuklarının bükülmesi ve yerine
23.001/1  konulması                                Ton  1,593.75
      Ø 14 - Ø 50 mm beton çelik çubuklarının bükülmesi ve yerine
 23.002   konulması                                Ton  1,459.38
 23.003   Ø 26 mm düz beton çelik çubuğunun manĢonla eklenmesi          Adet  22.85
23.003/1  Ø 26 mm düz beton çelik çubuğunun kayna??????              Adet  12.81
 23.004   Ø 28 mm düz beton çelik çubuğunun manĢonla eklenmesi          Adet  26.51
 23.005   Ø 30 mm düz beton çelik çubuğunun manĢonla eklenmesi          Adet  30.25
 23.006   Ø 32 mm düz beton çelik çubuğunun manĢonla eklenmesi          Adet  32.71
 23.007   Ø 36 mm düz beton çelik çubuğunun manĢonla eklenmesi          Adet  40.01
 23.008   Ø 40 mm düz beton çelik çubuğunun manĢonla eklenmesi          Adet  47.25
 23.009   Ø 50 mm düz beton çelik çubuğunun manĢonla eklenmesi.          Adet  60.79
      Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000
 23.01   kg/m2 dahil)                              Ton  1,521.25
      Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2
 23.011   (10,000 kg/m2 dahil)                          Ton  1,485.00
      Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine
 23.014   konulması                                Ton  1,564.69
      Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi,
 23.015   yerine konulması                            Ton  1,479.06
      35 kg/m ye kadar ağırlığındaki münferit olarak kullanılan her türlü
      profil demirlerinin hazırlanması ve yerine tespiti (basit olarak
      kullanılan münferit çatı aĢıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi
 23.051   döĢemeler, köĢe takviye demirleri, kolonlar, dikmeli kolo        Ton  2,287.26
     35 kg/m ve daha fazla ağırlıktaki münferit olarak kullanılan her türlü
     profil demirlerinin hazırlanması ve yerine tespiti (basit olarak
     kullanılan münferit çatı aĢıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi
23.061  döĢemeler, köĢe takviye demirleri, kolonlar, dikmeli k          Ton  2,082.26
     Profil demirlerinin birleĢik olarak hazırlanması ve yerlerine tespit
     edilmesi (aĢık olarak yapılan mertekler, hurdi döĢemeler, mütemadi
23.071  kiriĢler ve benzeri imalât)                       Ton  2,510.54
23.081  Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması      Ton  3,377.56
23.086  Uzay sistem çelik çatı yapılması ve yerine monte edilmesi         kg   7.96

     Her çeĢit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve)
     inĢaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil
23.101  demirlerinden kiriĢler, baĢlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)   Ton  3,340.06
     Demirden (kapı, kepenk, pencere, camekân, açılır kapanır sürme
     (akordeon) parmaklıklı) kapı, pencere yapılması ve yerine
23.111  konulması                                kg   5.25
     Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine
23.152  konulması                                kg   5.34
     1,50 mm kalınlığında DKP sacdan bükme kapı kasası yapılması ve
23.153  yerine konulması                             kg   6.11
     2,00 mm kalınlığında DKP sacdan bükme kapı kasası yapılması ve
23.155  yerine konulması                             kg   6.11
     1,50 mm kalınlığında düz siyah sacdan bükme kapı kasası
23.157  yapılması ve yerine konulması                      kg   6.15
     2,00 mm kalınlığında DKP sacdan bükme kapı kasası yapılması ve
23.159  yerine konulması                             kg   6.05
     1,00 mm kalınlığında DKP sacdan bükme camekân ve pencere
23.161  yapılması ve yerine konulması                      kg   6.11
     1,20 mm kalınlığında DKP sacdan bükme camekân ve pencere
23.162  yapılması ve yerine konulması                      kg   6.11
     1,50 mm kalınlığında DKP sacdan bükme camekân ve pencere
23.163  yapılması ve yerine konulması                      kg   6.11
     2,00 mm kalınlığında DKP sacdan bükme camekân ve pencere
23.165  yapılması ve yerine konulması                      kg   6.11
     ÇeĢitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve
23.167  yerine konulması (su depoları ve benzeri)                kg   4.14
     ÇeĢitli demir iĢleri yapılması ve yerine konulması (her çeĢit
     merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe
     parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan
23.176  merdivenler, ızgara ve benzeri iĢler)                  kg   4.45
23.201  Basit dövme demir iĢlerinin yapılması, yerine konulması         kg   4.91

     ĠĢlenerek dekore edilmiĢ her çeĢit demirden parmaklık, korkuluk
     v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her
     çeĢit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeĢitli
23.202  parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri)              kg   10.54
     Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması
23.22  (pencere ve bahçe duvarı parmaklıkları ve benzeri iĢler)         kg   4.11
     Bayrak direği yapılması ve yerine tespiti (2 inç -2 ´ inç çelik boru
23.226  ve baĢlık makarası ile)                         kg   5.4
     Baklavalı sacla döĢeme yapılması ve yerine konulması (mevcut
23.231  kiriĢ, bölme, merdiven ve taĢıyıcı üzerine)               kg    3
      Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC
      doğrama profillerinden her çeĢit kapı, pencere, kaplama ve benzeri
23.241/A  imalat)                                 kg  7.29
      Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC
      doğrama profillerinden her çeĢit kapı, pencere, kaplama ve benzeri
23.241/B  imalat) (PVC ha mmaddesi kurĢun ihtiva etmeyen)             kg  7.21

      4 cm ile 5 cm (5 cm dahil) arası yalıtım kalınlıkları için alüminyum
23.242/1  su basman (baĢlangıç) profili yapılması ve yerine tespiti        m  6.18
      30x30x1 mm ebadında alüminyum köĢe profili yapılması ve yerine
23.242/2  tespiti                                 m  1.63
      30x30x1 mm ebadında PVC köĢe profili (fileli) yapılması ve yerine
23.242/3  tespiti                                 m  1.78
      30x30x1 mm ebadında polistrol esaslı köĢe profili (fileli) yapılması
23.242/4  ve yerine tespiti                            m  2.33
      30x50x1 mm ebadında alüminyum damlalık profili (fileli) yapılması
23.242/5  ve yerine tespiti                            m  3.91
      30x50x1 mm ebadında PVC damlalık profili (fileli) yapılması ve
23.242/6  yerine tespiti                             m  6.76
      4 cm ile 5 cm (5 cm dahil) arası kalınlıkları için 90x1 mm ebadında
23.242/7  dilatasyon profili (fileli) yapılması ve yerine tespiti         m  22.19
      30x30x1 mm ebadında doğrama bitiĢ profili yapılması ve yerine
23.242/8  tespiti                                 m  3.23
      41 mm ebadında su sızdırmazlık derz bandı yapılması ve yerine
23.242/9  tespiti                                 m  1.49
      60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
      elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum
      plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan
23.243/ 1  yapılması                                m²  42.64

      60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
      elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan
23.243/ 2  (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması        m²  44.14
      60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
      elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaĢ
      kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı
23.243/ 3  sistem asma tavan yapılması                       m²  48.94
      30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
      elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum
      plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan
23.243/ 4  yapılması                                m²  57.54

      30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
      elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan
23.243/ 5  (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması        m²  59.11
      30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
      elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaĢ
      kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı
23.243/ 6  sistem asma tavan yapılması                       m²  62.39
      60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
      elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma
23.243/ 7  galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması       m²  37.78
       60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli sıcak daldırma
23.243/ 8  galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması       m²  39.43
       60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaĢ
       kaplı delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı sistem
23.243/ 9  asma tavan yapılması                          m²  42.64
       60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum
       plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan
23.243/10  yapılması                                m²  42.78

       60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan
23.243/11  (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması        m²  44.28
       60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaĢ
       kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı
23.243/12  sistem asma tavan yapılması                       m²  47.44
       30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum
       plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan
23.243/13  yapılması                                m²  57.21
       30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum
       plakadan (EN AW 3000 SERISI) sarkmalı sistem asma tavan
23.243/13A  yapılması                                m²  60.81

       30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan
23.243/14  (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması        m²  59.25

       30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan
23.243/14A  (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması        m²  62.59
       30X30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaĢ
       kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı
23.243/15  sistem asma tavan yapılması                       m²  62.53
       30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaĢ
       kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı
23.243/15A  sistem asma tavan yapılması                       m²  67.19
       60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma
23.243/16  galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması       m²  34.76
       60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli sıcak daldırma
23.243/17  galvanize sac plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması       m²  36.4
       60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaĢ
       kaplı delikli sıcak daldırma galvanize sac plakadan sarkmalı sistem
23.243/18  asma tavan yapılması                          m²  39.56
       60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alümünyum
       plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taĢıyıcılı sistem asma tavan
23.243/19  yapılması                               m²  54.95
       Özel fırın boyalı alüminyum lameller ile baskı çıtalı asma tavan
23.243/1B  yapılması ve yerine tespiti                      m²  38.34
       60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum
       plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taĢıyıcılı sistem asma tavan
23.243/20  yapılması                               m²  58.11
       60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaĢ
       kaplı delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli
23.243/21  taĢıyıcılı sistem asma tavan yapılması                m²  62.96
       30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alümünyum
       plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taĢıyıcılı sistem asma tavan
23.243/22  yapılması                               m²  67.04
       30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alümünyum
       plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taĢıyıcılı sistem asma tavan
23.243/22A  yapılması                               m²  73.41
       30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum
       plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taĢıyıcılı sistem asma tavan
23.243/23  yapılması                               m²  67.04
       30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alümünyum
       plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taĢıyıcılı sistem asma tavan
23.243/23A  yapılması                               m²  75.05
       30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaĢ
       kaplı delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli
23.243/24  taĢıyıcılı sistem asma tavan yapılması                m²  71.9

       60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma
23.243/25  galvanize sac plakadan gizli taĢıyıcılı sistem asma tavan yapılması  m²  46.96

       60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli sıcak daldırma
23.243/26  galvanize sac plakadan gizli taĢıyıcılı sistem asma tavan yapılması  m²  48.6
       60x60 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron
       elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaĢ
       kaplı delikli sıcak daldırma galvaniz sac plakadan gizli taĢıyıcılı
23.243/27  sistem asma tavan yapılması                      m²  51.75

       86 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester
       esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmıĢ delikisz alüminyum
23.243/34  lameller ile 15 mm derz çıtalı asma tavan yapılması          m²  51.88
      86 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester
      esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmıĢ delikli alüminyum lameller
23.243/35  ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması              m²   58.46
      101 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester
      esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmıĢ alüminyum lameller ile 20
23.243/36  mm derz çıtalı asma tavan yapılması                  m²   48.3

      101 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester
      esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmıĢ delikli alüminyum lameller
23.243/37  ile 20 mm derz çıtalı asma tavan yapılması              m²   54.55
      30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
      elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum
      plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan
23.243/4A  yapılması                               m²   62.39

      30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
      elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan
23.243/5A  (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması        m²  65.21
      30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron
      elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaĢ
      kaplı delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı
23.243/6A  sistem asma tavan yapılması                      m²  67.05
      Özel fırın boyalı alüminyum lameller ile baskı çıtasız asma tavan
23.243/B  yapılması ve yerine tespiti                      m²  33.45
      Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama
23.244/A1  imalatı yapılması ve yerine konulması                 kg  16.98
      Naturel-parlak veya kumlanmıĢ veya satinajlı ve eloksallı ısı
      yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine
23.244/B1  konulması                               kg  17.31
      Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı
23.244/C1  yapılması ve yerine konulması                     kg  17.31
      Renkli-parlak veya kumlanmıĢ veya satinajlı ve eloksallı ısı
      yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine
23.244/D1  konulması                               kg  17.51
      Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı
23.244/E1  yapılması ve yerine konulması                     kg  17.51
      Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı
23.244/F1  yapılması ve yerine konulması                     kg  17.85
      Naturel-parlak veya kumlanmıĢ ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum
23.244/G1  doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması             kg  18.45
      Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı
23.244/H1  yapılması ve yerine konulması                     kg  18.45
      Renkli-parlak kumlanmıĢ ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum
23.244/K1  doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması             kg  18.45
      Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı
23.244/L1  yapılması ve yerine konulması                     kg   18.65
 23.245   Profil demirinden iksa yapılması                   Ton  616.41
 23.255   Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması ve yerine konulması      kg   2.3
      Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine
 23.256   konulması (kapak net açıklığı minumum 600 mm)             Adet  322.65
      30x100x5 cm boyutlarında cam elyaf takviyeli kompozit ızgara
23.257/01  temini ve yerine konulması                       m   184.11
      40x100x6 cm boyutlarında cam elyaf takviyeli kompozit ızgara
23.257/02  temini ve yerine konulması                       m   241.86
      50x100x6 cm boyutlarında cam elyaf takviyeli kompozit ızgara
23.257/03  temini ve yerine konulması                       m   299.61
      60x100x6 cm boyutlarında cam elyaf takviyeli kompozit ızgara
23.257/04  temini ve yerine konulması                       m   357.36
      13 no\'lu çinko levhadan 150 mm çapında düĢey yağmur borusu
 24.001   yapılması ve yerine tespiti.                      m   21.63
      13 no\'lu çinko levhadan 120 mm çapında düĢey yağmur borusu
 24.002   yapılması ve yerine tespiti.                      m   18.75
      12 no\'lu çinko levhadan 100 mm çapında düĢey yağmur borusu
 24.003   yapılması ve yerine tespiti.                      m   16.85
      10 no\'lu çinko levhadan 100 mm çapında düĢey yağmur borusu
 24.004   yapılması ve yerine tespiti.                      m   14.75
      10 no\'lu çinko levhadan 80 mm çapında düĢey yağmur borusu
 24.005   yapılması ve yerine tespiti.                      m   13.64
      12 no\'lu çinko levhadan 80 mm çapında düĢey yağmur borusu
 24.006   yapılması ve yerine tespiti.                      m   15.43
      11 no\'lu çinko levhadan 75 mm çapında düĢey yağmur borusu
 24.007   yapılması ve yerine tespiti.                      m   12.9
      11 no\'lu çinko levhadan 70 mm çapında düĢey yağmur borusu
 24.008   yapılması ve yerine tespiti.                      m   11.88
      15 no\'lu çinko levhadan 240 mm çapında yağmur oluğu yapılması
 24.01   ve yerine tespiti.                           m   43.86
      13 no\'lu çinko levhadan 185 mm çapında yağmur oluğu yapılması
 24.011   ve yerine tespiti.                           m   39.09
      13 no\'lu çinko levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması
 24.012   ve yerine tespiti.                           m   30.98
      13 no\'lu çinko levhadan 130 mm çapında yağmur oluğu yapılması
 24.013   ve yerine tespiti.                           m   27.93
      13 no\'lu çinko levhadan 110 mm çapında yağmur oluğu yapılması
 24.014   ve yerine tespiti.                           m   26.18
      13 no\'lu çinko levhadan 90 mm çapında yağmur oluğu yapılması
 24.015   ve yerine tespiti.                           m   23.83
      15 no.lu çinko levhadan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine
 24.016   konulması                               m   29.63
      15 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve
 24.017   yerine konulması                            m   55.13
      13 no.lu çinko levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu
 24.018   haznesi yapılması ve yerine konulması                 Adet  50.11
      15 no.lu çinko levhadan atika duvar arkası için çatı deresi
 24.019   yapılması ve yerine konulması                     m   60.75

      13 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene
 24.02   pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması  m   21.29
      13 No.lu çinko levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama
 24.021   yapılması ve yerine konulması                     m²   41.8

 24.022   Ø 120 mm iç çapında pikdofenlerin temini ve yerlerine konulması    Adet  27.23
      13 no.lu çinko levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine
 24.023   konulması                               m   19.24
      13 no.lu çinko levhadan baca temizleme kutusu yapılması ve
 24.025   yerine konulması                           Adet  11.03
      13 no.lu çinko levhadan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması ve
 24.026   yerine konulması                           Adet  8.05
      0.50 mm bakır levhadan 125 mm çapında düĢey yağmur borusu
 24.051   yapılması ve yerine tespiti                      m   33.05
      0,50 mm bakır levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması
 24.052   ve yerine tespiti (yuvarlak veya köĢeli kesitte)            m   51.05
 24.053   0,50 mm bakır levhadan çatı deresi yapılması ve yerine tesbiti     m   54.44
      0,50 mm bakır levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması ve
 24.054   yerine tespiti                             m   94.5
      0,50 mm bakır levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu
 24.055   haznesi yapılması ve yerine tespiti                  Adet  77.39
      0,50 mm bakır levhadan atika duvarı arkasına çatı deresi yapılması
 24.056   ve yerine konulması                          m   99.85
      0,50 mm bakır levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene
 24.057   pencereleri ve çatı feneri dipleri yapılması ve yerine konulması    m   38.26
      0,50 mm bakır levhadan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama
 24.058   yapılması ve yerine konulması                     m²   79.94
      0,50 mm bakır levhadan pencere denizliği yapılması ve yerine
 24.059   konulması                               m   33.49
      Ø 70 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve
 24.06   yerine tesbiti                             m   4.4
      Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini
 24.061   ve yerine tesbiti                           m   6.46
      Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini
 24.062   ve yerine tesbiti                           m   7.81

 24.063   Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti    m   9.88

 24.064   Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti    m   11.83
25.001/1  AhĢap yüzeylerin boya iĢlemine hazır hale getirilmesi         m²   1.98
      Boyası bozulmuĢ ahĢap imalatın bir kat sentetik boya ile
25.002/1  boyanması                               m²   7.54
      Boyası bozulmuĢ ahĢap imalatın iki kat sentetik boya ile
25.003/1  boyanması                               m²   9.73
      Yeni ahĢap,kapı,pencere,camekan,bölme,möble yüzlerinin iki kat
25.004/1  sentetik boya ile boyanması                      m²   11.7
      Demir Ġmalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi (Pas-
 25.014   yağlekeleri ve kirlerin temizlenmesi)                 Ton  754.41
      Demir Ġmalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi (Pas-
25.014/MK  yağlekeleri ve kirlerin temizlenmesi)                 Ton  731.28

25.015/1  Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması  m²   7.43

25.016/1  Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması  m²   9.33
      Yeni sıvalı yüzeylere(0,350 kg macun çekilerek) iki kat sentetik
25.020/1  boya yapılması                            m²   9.99
25.020/2                                     m²   14.29
      Eski kireç badanalı yüzeylere su bazlı boya macunu ile yüzeysel
25.024/1  tamirat yapılarak iki kat sentetik boya yapılması           m²   11.06
      Eski plastik boyalı yüzeylere su bazlı boya macunu ile yüzeysel
25.024/2  tamirat yapılarak iki kat sentetik boya yapılması           m²   11.44
      Eski sentetik boyalı yüzeylere yeniden bir kat sentetik boya
25.028/1  yapılması                               m²   6.34
      Eski sentetik boyalı yüzeylere yeniden iki kat sentetik boya
25.029/1  yapılması                                 m²  8.23

      Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek akrilik esaslı
25.034/1  kalın cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama yapılması       m²  9.2

      Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek silikon esaslı
25.034/2  grenli cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama yapılması       m²  10.28
      Çıplak beton veya ince sıva üzerine astar çekilerek termoplastik
      reçine esaslı cephe malzemesi ile istenilen renkte kaplama
25.034/3  yapılması                                 m²  12.49
      Sıvasız hafif beton üzerine akrilik esaslı kalın cephe malzemesi ile
 25.035   istenilen renkte kaplama yapılması                    m²  7.63
      Çıplak beton veya ince sıva yüzeylerin astar çekilerek akrilik esaslı
25.036/1  ince malzeme ile her renkte boyanması                   m²  8.03
      DıĢta ve içte ince sıva veya çıplak beton yüzeylerin üzerine astar
25.036/2  çekilerek termoplastik reçine esaslı boya yapılması            m²  8.6
      DıĢta ve içte ince sıva veya çıplak beton yüzeylerin üzerine astar
25.036/3  çekilerek elastometrik reçine esaslı boya yapılması            m²  8.55
 25.04   Eski badanalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması        m²  2.16
 25.041   Eski badanalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması       m²  2.2
      Eski badanalı yüzeylere beyaz veya renkli iki kat tutkallı badana
 25.042   yapılması                                 m²  3.44
      Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su
25.043/1  bazlı mat plastik boya yapılması                     m²  5.43
      Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su
25.043/2  bazlı yarımat plastik boya yapılması                   m²  5.91
      Eski boyalı yüzlere iki kat su bazlı %3-30 fluora
      polimerler/klorafluora polimerler (co-polimerler dahil) ihtiva eden
25.043/3  katkılı ipek mat boya yapılması                      m²  5.84
 25.045   Yeni sıva yüzeylerine beyaz üç kat kireç badana yapılması         m²  1.06
 25.046   Yeni sıva yüzeylerine renkli üç kat kireç badana yapılması        m²  1.35
      Yeni sıva yüzeylerine renkli veya beyaz iki kat tutkallı badana
 25.047   yapılması                                 m²  2.6
      Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı(mat)
25.048/10  antibakteriyel boya yapılması                       m²  6.98
      Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı(yarımat)
25.048/11  antibakteriyel boya yapılması                       m²  8.03
      Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat
25.048/1A  plastik boya yapılması                          m²  7.26
      Yeni sıva yüzlerine 1,250 kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat
25.048/1B  plastik boya yapılması                          m²  11.56
      Saten alçılı yüzlere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya
25.048/2  yapılması                                 m²  4.31
      Saten alçılı yüzeylere astar çekilerek iki kat yarımat su bazlı plastik
25.048/3  boya yapılması                              m²  4.95
      Yeni sıva yüzeylere 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı
25.048/4  yarımat plastik boya yapılması                      m²  8.16
      Yeni sıva yüzeylere 1,250 kg macun çekilerek iki kat su bazlı
25.048/4A  yarımat plastik boya yapılması                      m²  12.19
      Yeni sıva yüzlerine iki kat akrilik modifiye poliüretan esaslı su bazlı
      antibakteriyel boya yapılarak iki kat antibakteriyel Ģeffaf koruyucu
25.048/5  sürülmesi(bakteri,maya,mantar vb. önleyici)                m²  23.39
      Yeni sıvalı yüzlere macun çekilerek iki kat su bazlı %3-30 fluora
      polimerler/klorafluora polimerler(co-polimerler dahil) ihtiva eden
25.048/6  katkılı ipek mat boya yapılması                     m²  8.2
      Yeni sıva yüzeylere 1,250 kg macun ve astar uygulanarak iki kat su
25.048/7  bazlı(mat)antibakteriyel boya yapılması                 m²  11.8
      Yeni sıvalı yüzeylere 0,350 kg macun ve astar uygulanarak iki kat
25.048/7A  su bazlı(mat)antibakteriyel boya yapılması               m²  7.78
      Yeni sıvalı yüzeylere 1,250 kg macun ve astar uygulanarak iki kat
25.048/8  su bazlı(yarımat) antibakteriyel boya yapılması             m²  12.85
      Yeni sıvalı yüzeylere 0,350 kg macun ve astar uygulanarak iki kat
25.048/8A  su bazlı(yarımat) antibakteriyel boya yapılması             m²  8.83
      Yeni sıvalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı(mat)
25.048/9  antibakteriyel boya yapılması                      m²  5.93
      Yeni sıva yüzeylerine mermer tozu ilavesiyle üç kat kireç badana
 25.049   yapılması                                m²  1.33
 25.051   Normal çimento ile badana yapılması                   m²  0.98
25.051/1  Beyaz çimento ile badana yapılması                   m²  0.99
 25.052   Katran badana yapılması                         m²  2.11
25.060/1  Dolu kapı, lambri, möble v.b.sert ağaç imalatın verniklenmesi      m²  8.45
      Dolu kapı,lambri,möble v.b.sert ağaç imalatın vernikli ahĢap
25.060/2  koruyucu ile verniklenmesi                       m²  7.34
      Dolu kapı,lambri,möble v.b.sert ağaç imalatın renkli ahĢap
25.060/3  koruyucu ile korunması                         m²  6.74
      Camlı kapı,pencere ve camekan v.b.sert ağaç imalatın
25.061/1  verniklenmesi                              m²  7.34
      Camlı kapı,pencere ve camekan v.b. sert ağaç imalatın vernikli
25.061/2  ahĢap koruyucu ile verniklenmesi                    m²  6.09
      Camlı kapı,pencere ve camekan v.b. sert ağaç imalatın renkli
25.061/3  ahĢap koruyucu ile korunması                      m²  5.64
      Yeni sıvalı, düzgün satıhlı badanasız veya kireç badanalı
25.064/1A  duvarların plastik duvar kağıdı ile kaplanması             m²  3.9
      Yeni sıvalı, düzgün satıhlı badanasız veya kireç badanalı
25.064/1B  duvarların kabartma duvar kağıdı ile kaplanması.            m²  2.61
      Yeni sıvalı, düzgün satıhlı badanasız veya kireç badanalı
25.064/1C  duvarların düz duvar kağıdı ile kaplanması.               m²  2.31
      Yeni sıvalı, düzgün satıhlı yağlı boya veya plastik boyalı duvarların
25.064/2A  plastik duvar kağıdı ile kaplanması.                  m²  3.69
      Yeni sıvalı, düzgün satıhlı yağlı boya veya plastik badanalı
25.064/2B  duvarların kabartma duvar kağıdı ile kaplanması.            m²  2.4
      Yeni sıvalı, düzgün satıhlı yağlı boya veya plastik badanalı
25.064/2C  duvarların düz duvar kağıdı ile kaplanması.               m²  2.1
      Eski sıvalı bozuk satıhlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı
25.064/3A  boyalı duvarların plastik duvar kağıdı ile kaplanması.         m²  5.34
      Eski sıvalı bozuk satıhlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı
25.064/3B  boyalı duvarların kabartma duvar kağıdı ile kaplanması.         m²  4.05
      Eski sıvalı bozuk satıhlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı
25.064/3C  boyalı duvarların düz duvar kağıdı ile kaplanması.           m²  3.75
 25.07   Tabii ve sun\'i taĢların cilalanması.                  m²  6.66
 25.081   Her cins ahĢap parkenin cilalanması.                  m²  17.39

      1,5 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döĢeme malzemeleri ile döĢeme
25.116/A1  kaplaması yapılması (Konutlarda vb.) (homojen) (Grup P)         m²  26.24
       2 mm kalınlıkda PVC esaslı karo yer döĢeme kaplaması
       yapılması(Kamu kurum ve kuruluĢlarının makam personel
25.116/A10  odaları,misafirhane ve kreĢleri,hasta odaları vb.) (Homojen grup T)  m²  46.58

       2 mm kalınlıkda PVC esaslı karo yer döĢeme kaplaması
       yapılması(Kamu kurum ve kuruluĢlarının makam personel
25.116/A10  odaları,misafirhane ve kreĢleri,hasta odaları vb.) (Homojen grup T)  m²  46.58

       4 mm kalınlıkda PVC esaslı yer döĢeme kaplaması
       yapılması(Ameliyathaneler, X-Ray odaları, bilgi iĢlem ana santral
       odaları, savunma sanayi üretim ve depolama alanları, elektronik
25.116/A11  cihazların üretim ve onarım mahallerinde vb.) (Homojen GrupT)     m²  56.43
       1,5 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döĢeme malzemeleri ile döĢeme
       kaplaması yapılması (Konutlarda vb.) (heterojen) (Üst tabaka
25.116/A2  kalınlığı min.030 mm saf PVC) (Grup T)                m²  30.18
       1,5 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döĢeme malzemeleri ile döĢeme
       kaplaması yapılması (Konutlarda vb.) (heterojen) (Üst tabaka
25.116/A2  kalınlığı min.030 mm saf PVC) (Grup T)                m²  30.18
       4 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döĢeme malzemeleri ile döĢeme
       kaplaması yapılması(kamu kurum ve kuruluĢlarının makam,
       personel odaları, misafirhane kreĢleri, hasta odaları vb) (homojen)
25.116/A3  (Grup P)                               m²  38.7

       4 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döĢeme malzemeleri ile döĢeme
       kaplaması yapılması(kamu kurum ve kuruluĢlarının (hastaneler
       hariç) makam,personel odaları,misafirhane ve kreĢleri vb)
25.116/A4  (heterojen) (Üst tabaka kalınlığı min.055 mm saf PVC )(Grup T)    m²  39.36
       4 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döĢeme malzemeleri ile döĢeme
       kaplaması yapılması (kamu hizmet binalarının bütün koridorları,
       adliye duruĢma salonu, kondisyon ve çok amaçlı salonlar,
       hastaneler, yoğun bakım odaları, hasta odaları (ameliyathane ve x-
25.116/A5  ray oda                                m²  46.58
       4 mm kalınlıkta PVC esaslı karo yer döĢeme malzemeleri ile
       döĢeme kaplaması yapılması (ameliyathaneler, x-ray odaları, bilgi
       iĢlem ana santral odaları, savunma sanayi üretim ve depolama
       alanları, elektronik cihazları üretim ve onarım mahallerinde
25.116/A6  vb.(homo                               m²  45.26

       4 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döĢeme malzemeleri ile döĢeme
       kaplaması yapılması (ıslak mekanlarda vb.) (heterojen) (Üst tabaka
25.116/A7  kalınlığı min.055 mm saf PVC) (Grup T)                m²  41.33

       2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döĢeme malzemeleri ile döĢeme
       kaplaması yapılması(Eğimli yüzeylerde) (Üst tabaka kalınlığı
25.116/A8  min.070 mm saf PVC ) (GrupT) vb. (rampalarda) (heterojen)       m²  49.2

       2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döĢeme malzemeleri ile döĢeme
       kaplaması yapılması(Eğimli yüzeylerde) (Üst tabaka kalınlığı
25.116/A8  min.070 mm saf PVC ) (GrupT) vb. (rampalarda) (heterojen)       m²  49.2
      3 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döĢeme malzemeleri ile döĢeme
      kaplamas yapılması (Toplantı,konferans salonları ve
      kütüphanelerin okuma salonları vb. (heterojen) (Üsttabaka kalınlığı
25.116/A9  min.065 mm saf PVC) (Grup T)                      m²  46.58
      3 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döĢeme malzemeleri ile döĢeme
      kaplamas yapılması (Toplantı,konferans salonları ve
      kütüphanelerin okuma salonları vb. (heterojen) (Üsttabaka kalınlığı
25.116/A9  min.065 mm saf PVC) (Grup T)                      m²  46.58
 25.117   PVC esaslı malzemeler ile süpürgelik yapılması             m   3.19
 25.117   PVC esaslı malzemeler ile süpürgelik yapılması             m   3.19
      PVC esaslı malzemeler ile kendinden dönüĢlü kepli süpürgelik
      yapılması Tekstil yer döĢeme kap. yapılması(Her Renk Halı
25.117/1  döĢeme) (......) ile                          m  4.91
      PVC esaslı malzemeler ile kendinden dönüĢlü kepli süpürgelik
      yapılması Tekstil yer döĢeme kap. yapılması(Her Renk Halı
25.117/1  döĢeme) (......) ile                          m  4.91
      Tekstil yer döĢeme kaplaması yapılması (her renk-halı döĢeme)
25.120/1  (Tafting tüylü, polyamid esaslı kesik havlı ile)            m²  22.16
      Tekstil yer döĢeme kaplaması yapılması (Her renk-Halı DöĢeme)
25.120/2  (Tafting tüylü, Akrilik esaslı kesik havlı ile)             m²  21.7
      Tekstil yer döĢeme kaplaması yapılması (Her renk-Halı DöĢeme)
25.120/2  (Tafting tüylü, Akrilik esaslı kesik havlı ile)             m²  21.7
      Tekstil yer döĢeme kaplaması yapılması (Her renk-Halı DöĢeme)
25.120/3  (Tafting poliproplen, esaslı kesik havlı ile)              m²  18.23
      Tekstil yer döĢeme kaplaması yapılması (Her renk-Halı DöĢeme)
25.120/3  (Tafting poliproplen, esaslı kesik havlı ile)              m²  18.23
      Tekstil yer döĢeme kaplaması yapılması (Her renk-Halı DöĢeme)
25.120/4  (Tafting bukle poliproplen esaslı halkalı havlı ile)          m²  13.04

      Tekstil yer döĢeme kaplaması yapılması (Her renk-Halı DöĢeme)
25.120/5  (Yün esaslı, köpük tabanlı, tafting bukle halkalı havlı ile)      m²  27.01

      Tekstil yer döĢeme kaplaması yapılması (Her renk-Halı DöĢeme)
25.120/5  (Yün esaslı, köpük tabanlı, tafting bukle halkalı havlı ile)      m²  27.01
      Tekstil yer döĢeme kaplaması yapılması (Her renk-Halı DöĢeme)
25.120/6  (Tafting keçe, poliproplen esaslı halkalı havlı ile)          m²  7.73

      Tekstil yer döĢeme kaplaması yapılması (Her renk-Halı DöĢeme)
25.120/7  (Tafting çelik tabanlı, poliproplen esaslı halkalı havlı ile)      m²  15.86

      Koruyucu sıvı malzeme ile döĢeme ve duvar kaplaması yapılması
      (Ameliyathane, televizyon ve radyo stüdyoları, steril odaları,
 25.121   laboratuar ve laboratuvar masalarını ve benzeri yerlerde)        m²  27.65

      Koruyucu sıvı malzeme ile döĢeme ve duvar kaplaması yapılması
      (Ameliyathane, televizyon ve radyo stüdyoları, steril odaları,
 25.121   laboratuar ve laboratuvar masalarını ve benzeri yerlerde)        m²  27.65
      Temel ve kargir yüzeylerde izolasyon yapılması (Yatay ve düĢey
      temeller, kuranglezler beton, su, akaryakıt, her nev\'i gıda
 25.122   endüstrisi asit havuzlarında)                      m²  21.43
 25.123   Yüzme havuzları izolasyonu ve kaplaması yapılması            m²  31.86
      Metal yüzeylerin izolasyonu (su, akaryakıt, her çeĢit gıda endüstrisi
 25.124   ve asit havuzlarında)                          m²  24.88
      Koruyucu sıvı malzeme ile beton satıhların darbeye, aĢınmaya,
      tozumaya, emiciliğe, yağ ve akaryakıt tahribatına karĢı korunması
 25.126   (Beton, Ģap, mozayik, kargir yüzeyler ve benzeri yerlerde)         m²  6.46
      Ġnce sıva üzerine istenilen renkte akrilik esaslı malzeme ile düz
 25.128   kaplama yapılması ve renkli cila sürülmesi                 m²  13.61
 25.129   Düz kaplama üzerine bir kat noktalı süs yapımı               m²  0.58
 25.13   Düz kaplama üzerine iki kat noktalı süs yapımı               m²  1.15
 25.131   Düz kaplama üzerine bir kat ağ Ģeklinde süs yapılması           m²  0.28
 25.132   Düz kaplama üzerine iki kat ağ Ģeklinde süs yapılması           m²  0.53
 25.136   Demir ve madeni imalatın korozyona karĢı bir kat boyanması         m²  4.39
 25.137   Demir ve madeni imalatın korozyona karĢı iki kat boyanması         m²  7.35
      Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı
      normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak
      (karosiman-sınıf 1) ile dıĢ mekanlarda döĢeme kaplaması
 26.021   yapılması                                 m²  22.23
      Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı
      normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak
      (karosiman-sınıf 1) ile dıĢ mekanlarda döĢeme kaplaması
26.021/MK  yapılması                                 m²  21.88

      Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı
      normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak
 26.031   (karosiman - sınıf 1) ile dıĢ mekanlarda duvar kaplaması yapılması     m²  24.91

      Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı
      normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak
26.031/MK  (karosiman - sınıf 1) ile dıĢ mekanlarda duvar kaplaması yapılması     m²  24.58
      Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve
      kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile
 26.041   iç mekanlarda döĢeme kaplaması yapılması                  m²  25.5
      Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve
      kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile
26.041/MK  iç mekanlarda döĢeme kaplaması yapılması                  m²  25.15
      Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve
      kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile
 26.042   iç mekanlarda döĢeme kaplaması yapılması                  m²  24.85
      Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve
      kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile
26.042/MK  iç mekanlarda döĢeme kaplaması yapılması                  m²  24.5
      Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve
      kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile
 26.051   iç mekanlarda duvar kaplaması yapılması                  m²  28.19
      Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve
      kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile
26.051/MK  iç mekanlarda duvar kaplaması yapılması                  m²  27.85
      Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve
      kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile
 26.052   iç mekanlarda duvar kaplaması yapılması                  m²  27.54
      Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve
      kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile
26.052/MK  iç mekanlarda duvar kaplaması yapılması                  m²  27.2
 26.061  Beyaz karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması           m²  27.9
26.061/MK  Beyaz karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması        m²  27.76
 26.062   Her renk karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması      m²  27.9
26.062/MK  Her renk karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması      m²  27.76
 26.071   Beyaz karo fayans ile duvar kaplaması yapılması           m²  29.36
26.071/MK  Beyaz karo fayans ile duvar kaplaması yapılması           m²  29.03
 26.072   Her renk karo fayans ile duvar kaplaması yapılması         m²  29.36
26.072/MK  Her renk karo fayans ile duvar kaplaması yapılması         m²  29.03
 26.081   Beyaz karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması       m²  36.51
26.081/MK  Beyaz karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması       m²  36.18
 26.082   Her renk karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması      m²  36.51
26.082/MK  Her renk karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması      m²  36.18
       Fayans ve seramik yapıĢtırıcı ile beyaz karo fayans duvar
 26.091   kaplaması yapılması                         m²  15.28
       Alçı blok bölme duvarlarına veya alçı yüzeylere beyaz karo fayans
 26.091/1  duvar kaplaması yapılması                      m²  15.1
       Alçı blok bölme duvarlarına veya alçı yüzeylere her renkte karo
 26.091/2  fayans duvar kaplaması yapılması                  m²  15.1
       Fayans ve seramik yapıĢtırıcı ile her renkte karo fayans duvar
 26.092   kaplaması yapılması                         m²  15.28
       Her renkte 100X100 mm lik karo seramik döĢeme kaplaması
 26.101   yapılması                              m²  47.26
       Her renkte 100X100 mm lik karo seramik döĢeme kaplaması
26.101/MK  yapılması                              m²  47.06
       Her renkte 100X50 mm lik karo seramik ile döĢeme kaplaması
 26.111   yapılması                              m²  57.45
       Her renkte 100X50 mm lik karo seramik ile döĢeme kaplaması
26.111/MK  yapılması                              m²  57.25
       Her renkte 150X150 mm lik karo seramik ile döĢeme kaplaması
 26.121   yapılması                              m²  32.85
       Her renkte 150X150 mm lik karo seramik ile döĢeme kaplaması
26.121/MK  yapılması                              m²  32.65

       50X50 veya 20X20 mm lik 40X40 cm lik kağıt yaprağa yapıĢtırılmıĢ
 26.131   sırsız karo mozayik ile döĢeme kaplaması yapılması         m²  18.9

       50X50 veya 20X20 mm lik 40X40 cm lik kağıt yaprağa yapıĢtırılmıĢ
26.131/MK  sırsız karo mozayik ile döĢeme kaplaması yapılması         m²  18.7

       50X50 veya 20X20 mm lik 40X40 cm lik kağıt yaprağa yapıĢtırılmıĢ
 26.151   sırlı karo mozayik seramikler ile duvar kaplaması yapılması     m²  26.21

       50X50 veya 20X20 mm lik 40X40 cm lik kağıt yaprağa yapıĢtırılmıĢ
26.151/MK  sırlı karo mozayik seramikler ile duvar kaplaması yapılması     m²  25.9

 26.171   100X100 mmlik sırlı karo seramik ile duvar kaplaması yapılması   m²  45.41

26.171/MK  100X100 mmlik sırlı karo seramik ile duvar kaplaması yapılması    m²  45.08
      100X200 veya 200X200 mm lik düz renkli sırlı gre seramiklerle
 26.191/1 fugalı döĢeme kaplaması yapılması                  m²  29.73
      100X200 veya 200X200 mm lik düz renkli sırlı gre seramiklerle
26.191/1/MK fugalı döĢeme kaplaması yapılması                  m²  29.43
      100X200 veya 200X200 mm lik dekoratif sırlı gre seramiklerle
 26.191/2 fugalı döĢeme kaplaması yapılması                  m²  30.45
      100X200 veya 200X200 mm lik dekoratif sırlı gre seramiklerle
26.191/2/MK fugalı döĢeme kaplaması yapılması                    m²  30.15
      100X200 veya 200X200 mm lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı
 26.191/3 döĢeme kaplaması yapılması                       m²  31.16
      100X200 veya 200X200 mm lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı
26.191/3/MK döĢeme kaplaması yapılması                       m²  30.86

       Fayans ve seramik yapıĢtırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm lik
 26.192/1   düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı döĢeme kaplaması yapılması  m²  17.55

       Fayans ve seramik yapıĢtırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm lik
 26.192/2   dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı döĢeme kaplaması yapılması  m²  18.28
       Fayans ve seramik yapıĢtırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm lik
 26.192/3   roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı kaplaması yapılması      m²  18.99
       100X200 veya 200X200 mm lik düz renkli sırlı gre seramiklerle
 26.193/1   fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması               m²  37.39
       100X200 veya 200X200 mm lik düz renkli sırlı gre seramiklerle
26.193/1/MK  fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması               m²  36.88
       100X200 veya 200X200 mm lik dekoratif sırlı gre seramiklerle
 26.193/2   fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması              m²  38.11
       100X200 veya 200X200 mm lik dekoratif sırlı gre seramiklerle
26.193/2/MK  fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması              m²  37.6
       100X200 veya 200X200 mm lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı
 26.193/3   duvar veya cephe kaplaması yapılması                 m²  38.83
       100X200 veya 200X200 mm lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı
26.193/3/MK  duvar veya cephe kaplaması yapılması                 m²  38.31
       Fayans ve seramik yapıĢtırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm lik
       düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması
 26.194/1   yapılması                               m²  18.09
       Fayans ve seramik yapıĢtırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm lik
       dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması
 26.194/2   yapılması                               m²  18.81
       Fayans ve seramik yapıĢtırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm lik
       roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya cephe kaplaması
       yapılması Granit seramik karolarla fugalı döĢeme kaplaması
 26.194/3   yapılması                               m²  19.53
       300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
 26.195/1   döĢeme kaplaması yapılması                      m²  38.11
       300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
26.195/1/MK  döĢeme kaplaması yapılması                      m²  37.81
       300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
 26.195/2   döĢeme kaplaması yapılması                      m²  52.09
       300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
26.195/2/MK  döĢeme kaplaması yapılması                      m²  51.79
       330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
 26.195/3   döĢeme kaplaması yapılması                      m²  43.7
       330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
26.195/3/MK  döĢeme kaplaması yapılması                      m²  43.4
       330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
 26.195/4   döĢeme kaplaması yapılması                      m²  60.48
       330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
26.195/4/MK  döĢeme kaplaması yapılması                      m²  60.18
       400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
 26.195/5   döĢeme kaplaması yapılması                      m²  45.14
       400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
26.195/5/MK  döĢeme kaplaması yapılması                      m²  44.84
       400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
 26.195/6   döĢeme kaplaması yapılması                      m²  63.28
       400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
       döĢeme kaplaması yapılması Granit seramik karolarla fugalı duvar
26.195/6/MK  veya cephe kaplaması yapılması                    m²  62.98
       300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
 26.196/1   duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  45.78
       300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
26.196/1/MK  duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  45.26
       300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
 26.196/2   duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  59.75
       300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
26.196/2/MK  duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  59.24
       330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
 26.196/3   duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  51.36
       330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
26.196/3/MK  duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  50.85
       330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
 26.196/4   duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  68.14
       330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
26.196/4/MK  duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  67.63
       400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
 26.196/5   duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  52.8
       400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı
26.196/5/MK  duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  52.29
       400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
 26.196/6   duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  70.94
       400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı
26.196/6/MK  duvar ve cephe kaplaması yapılması                  m²  70.43
       3 cm kalınlıkta beyaz mermer ile döĢeme kaplaması yapılması (30
 26.202/A   cmxSerbest boy)                           m²  44.86
       3 cm kalınlıkta beyaz mermer ile döĢeme kaplaması yapılması (30
26.202/A/MK  cmxSerbest boy)                           m²  44.45
       4 cm kalınlıkta beyaz mermer ile döĢeme kaplaması yapılması (30
 26.203/A   cmxSerbest boy)                           m²  47.81
       4 cm kalınlıkta beyaz mermer ile döĢeme kaplaması yapılması (30
26.203/A/MK  cmxSerbest boy)                           m²  47.4
       3 cm kalınlıkta renkli mermer ile döĢeme kaplaması yapılması (30
26.206/A/MK  cmxSerbest boy)                           m²  52.65
       4 cm kalınlıkta renkli mermer ile döĢeme kaplaması yapılması (30
 26.207/A   cmxSerbest boy)                           m²  58.31
       4 cm kalınlıkta renkli mermer ile döĢeme kaplaması yapılması (30
26.207/A/MK  cmxSerbest boy)                           m²  57.9
       4 cm kalınlıkta andezit plaklarla döĢeme kaplaması yapılması (30
  26.21   cmxserbest boy)                           m²  55
       4 cm kalınlıkta andezit plaklarla döĢeme kaplaması yapılması (30
26.210/MK   cmxserbest boy)                           m²  54.59
       4 cm kalınlıkta mucartalı andezit plaklarla döĢeme kaplaması
 26.211   yapılması (30 cmxserbest boy)                    m²  63.25
       4 cm kalınlıkta mucartalı andezit plaklarla döĢeme kaplaması
26.211/MK   yapılması (30 cmxserbest boy)                   m²  62.84
       3 cm kalınlıkta andezit plaklarla duvar kaplaması yapılması (30
 26.215   cmxserbest boy)                          m²  57.83
       3 cm kalınlıkta andezit plaklarla duvar kaplaması yapılması (30
26.215/MK   cmxserbest boy)                          m²  57.48
 26.22    3 cm kalınlıkta andezit plaklarla söve yapılması          m²  56.83
26.220/MK   3 cm kalınlıkta andezit plaklarla söve yapılması          m²  56.34
       10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine
 26.221   döĢenmesi                             m  22.2
       10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine
26.221/MK   döĢenmesi                             m  22.19
       10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine
 26.222   döĢenmesi                             m  24.93
       10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine
26.222/MK   döĢenmesi                             m  24.91
       2 cm kalınlıkta beyaz mermer ile duvar kaplaması yapılması (30
 26.251/A   cmxSerbest boy)                          m²  46.8
       2 cm kalınlıkta beyaz mermer ile duvar kaplaması yapılması (30
26.251/A/MK  cmxSerbest boy)                          m²  46.45
       2 cm kalınlıkta renkli mermer ile duvar kaplaması yapılması (30
 26.252/A   cmxSerbest boy)                          m²  51.4
       2 cm kalınlıkta renkli mermer ile duvar kaplaması yapılması (30
26.252/A/MK  cmxSerbest boy)                          m²  51.05
       3 cm kalınlıkta açık renkli traverten ile döĢeme kaplaması
 26.302/A   yapılması (30 cmxSerbest boy)                   m²  54.38
       3 cm kalınlıkta açık renkli traverten ile döĢeme kaplaması
26.302/A/MK  yapılması (30 cmxSerbest boy)                   m²  53.96
       3 cm kalınlıkta koyu renkli traverten ile döĢeme kaplaması
 26.302/B   yapılması (30 cmxSerbest boy)                   m²  50.44
       3 cm kalınlıkta koyu renkli traverten ile döĢeme kaplaması
26.302/B/MK  yapılması (30 cmxSerbest boy)                   m²  50.03
       4 cm kalınlıkta açık renkli traverten ile döĢeme kaplaması
 26.303/A   yapılması (30 cmxSerbest boy)                   m²  59.63
       4 cm kalınlıkta açık renkli traverten ile döĢeme kaplaması
26.303/A/MK  yapılması (30 cmxSerbest boy)                   m²  59.21
       4 cm kalınlıkta koyu renkli traverten ile döĢeme kaplaması
 26.303/B   yapılması (30 cmxSerbest boy)                   m²  55.69
       4 cm kalınlıkta koyu renkli traverten ile döĢeme kaplaması
26.303/B/MK  yapılması (30 cmxSerbest boy)                   m²  55.28
       2 cm kalınlıkta açık traverten ile duvar kaplaması yapılması (30
 26.351/A   cmxSerbest boy)                          m²  57.96
       2 cm kalınlıkta açık traverten ile duvar kaplaması yapılması (30
26.351/A/MK  cmxSerbest boy)                          m²  57.61
       2 cm kalınlıkta koyu traverten ile duvar kaplaması yapılması (30
 26.351/B   cmxSerbest boy)                          m²  50.09
       2 cm kalınlıkta koyu traverten ile duvar kaplaması yapılması (30
26.351/B/MK  cmxSerbest boy)                          m²  49.74
       Normal çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer -
 26.501   sınıf 2) ile iç mekanlarda döĢeme kaplaması yapılması (cilalı)   m²  36.29
       Normal çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer -
26.501/MK   sınıf 2) ile iç mekanlarda döĢeme kaplaması yapılması (cilalı)   m²  35.75
       Beyaz çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer - sınıf
 26.502   2) ile iç mekanlarda döĢeme kaplaması yapılması (cilalı)        m²  36.94
       Beyaz çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer - sınıf
26.502/MK   2) ile iç mekanlarda döĢeme kaplaması yapılması (cilalı)        m²  36.4
       Beyaz çimentolu, mermer pirinçli suni mermer plaklarla duvar
 26.551   kaplaması yapılması                          m²  46.59
       Beyaz çimentolu, mermer pirinçli suni mermer plaklarla duvar
26.551/MK   kaplaması yapılması                          m²  46.11
 26.601   Mozayik merdiven basamağı kaplaması yapılması             m  12.14
 26.602   Yerinde dökme mozaik ile limonluk yapılması              m   5.04
       Beyaz mermer plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak
 26.621/A   3 cm,rıht 2 cm kalınlıkta) yapılması                  m  25.41
       Beyaz mermer plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak
26.621/A/MK  3 cm,rıht 2 cm kalınlıkta) yapılması                  m  25.24
       Renkli mermer plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak
 26.622/A   3 cm,rıht 2 cm kalınlıkta) yapılması                  m  19.04
       Renkli mermer plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak
26.622/A/MK  3 cm,rıht 2 cm kalınlıkta) yapılması                  m  28.86
       Açık renkli traverten plaklar ile merdiven basamağı kaplaması
 26.641/A   (basamak 4 cm,rıht 3 cm kalınlıkta) yapılması             m  32.73
       Açık renkli traverten plaklar ile merdiven basamağı kaplaması
26.641/A/MK  (basamak 4 cm,rıht 3 cm kalınlıkta) yapılması             m  32.55
       Koyu renkli traverten plaklar ile merdiven basamağı kaplaması
 26.641/B   (basamak 4 cm,rıht 3 cm kalınlıkta) yapılması             m  30.74
       Koyu renkli traverten plaklar ile merdiven basamağı kaplaması
26.641/B/MK  (basamak 4 cm,rıht 3 cm kalınlıkta) yapılması             m  30.56

       Normal çimentolu ve teçhizatlı mermer pirinçli plaklarla merdiven
 26.661   basamağı kaplaması (basamak 4, Rıht 3 cm kalınlıkta)          m  26.25

       Normal çimentolu ve teçhizatlı mermer pirinçli plaklarla merdiven
26.661/MK   basamağı kaplaması (basamak 4, Rıht 3 cm kalınlıkta)          m  26.08

       Beyaz çimentolu ve teçhizatlı mermer pirinçli plaklarla merdiven
 26.662   basamağı kaplaması (basamak 4, Rıht 3 cm kalınlıkta)          m  27.08

       Beyaz çimentolu ve teçhizatlı mermer pirinçli plaklarla merdiven
 26.662/MK  basamağı kaplaması (basamak 4, Rıht 3 cm kalınlıkta)          m   26.9
 26.701/A  3 cm beyaz mermer plaklar ile dıĢ denizlik yapılması          m²  62.31
26.701/A/MK  3 cm beyaz mermer plaklar ile dıĢ denizlik yapılması          m²  61.09
 26.702/A  5 cm renkli mermer plaklar ile dıĢ denizlik yapılması         m²  70.51
26.702/A/MK  5 cm renkli mermer ile dıĢ denizlik yapılması             m²  69.29
 26.751/A  3 cm beyaz mermer plaklar ile parapet yapılması            m²  65.06
26.751/A/MK  3 cm beyaz mermer plaklar ile parapet yapılması            m²  63.84
 26.752/A  3 cm renkli mermer plaklar ile parapet yapılması            m²  73.26
26.752/A/MK  3 cm renkli mermer plaklar ile parapet yapılması            m²  72.04
       Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Siyah,
 26.801   kahverengi, lacivert vb. renkler) renkli ve her boyutta        m²  53.44
       Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Siyah,
26.801/MK   kahverengi, lacivert vb. renkler) renkli ve her boyutta        m²  52.99
       Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Sarı ve
 26.802   orta renkler )renkli ve her boyutta                  m²  49.38
      Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Sarı ve
26.802/MK  orta renkler) renkli???????                       m²  48.93
      Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Açık
 26.803   renkler) renkli ve her boyutta                      m²  47.39
      Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Açık
26.803/MK  renkler) renkli ve her boyutta                      m²  46.94
 27.101  Moloz taĢ duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması         m²  4.33
27.101/MK  Moloz taĢ duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması         m²  4.19
 27.102  Moloz taĢ duvar yüzeylerine gömme derz yapılması             m²  4.78
27.102/MK  Moloz taĢ duvar yüzeylerine gömme derz yapılması             m²  4.64
 27.103  Moloz taĢ duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması           m²  4.98
27.103/MK  Moloz taĢ duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması           m²  4.78
 27.104  Yontma ve kesme taĢ duvar yüzeylerine derz yapılması           m²  5.19
27.104/MK  Yontma ve kesme taĢ duvar yüzeylerine derz yapılması           m²  5.13

 27.105   Cephe tuğlası ile yapılan duvar yüzlerine gömme derz yapılması      m²  6.96

27.105/MK  Cephe tuğlası ile yapılan duvar yüzlerine gömme derz yapılması      m²  6.9
      250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (DıĢ duvar
 27.501   yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında)                  m²  11.33
      250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (DıĢ duvar
27.501/MK  yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında)                  m²  10.91
      250/350 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (DıĢ duvar
 27.502   yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında)                  m²  11.6
      250/350 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (DıĢ duvar
27.502/MK  yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında)                  m²  11.16
      250/400 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (DıĢ duvar
 27.503   yüzeyleri ile subasmanlarda)                       m²  11.68
      250/400 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (DıĢ duvar
27.503/MK  yüzeyleri ile subasmanlarda)                       m²  11.23
 27.504  Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması         m²  10.26
27.504/MK  Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması         m²  9.85
      350/500 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (TaĢ duvarlı su
 27.506   depoları için)                              m²  11.45
      350/500 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (TaĢ duvarlı su
27.506/MK  depoları için)                              m²  10.94
      500 kg. çimento dozlu harçla tek kat düz sıva yapılması (Beton
 27.507   duvarlı su depoları için)                        m²  8.33
      500 kg. çimento dozlu harçla tek kat düz sıva yapılması (Beton
27.507/MK  duvarlı su depoları için)                        m²  8.06
      350 kg. çimento dozlu harçla tek kat serpme düz sıva yapılması
 27.508   (Beton yüzeyler üzerine)                         m²  7.91
      350 kg. çimento dozlu harçla tek kat serpme düz sıva yapılması
27.508/MK  (Beton yüzeyler üzerine)                         m²  7.65
 27.511  Kireç harçlı düz sıva yapılması (Ġç sıvalarda)              m²  8.4

 27.511/1  Kireç harçlı düz sıva yapılması (sönmüĢ kireç, torbalı) (Ġç sıvalarda)  m²  7.86
27.511/MK  Kireç harçlı düz sıva yapılması (Ġç sıvalarda)              m²  7.95
 27.516  Metal depluvaye üzerine kireç harçlı sıva (rabitz) yapılması       m²  14.35
      Metal depluvaye üzerine kireç harçlı sıva(rabitz sıva) yapılması
 27.516/1  (sönmüĢ kireç torbalı)                          m²  13.64
27.516/MK  Metal depluvaye üzerine kireç harçlı sıva (rabitz) yapılması       m²  13.76
      Çimento ve kireç harçları karıĢımı ile metal depluvaye üzerine
 27.517   (rabitz sıva) yapılması                          m²  14.79
      Çimento ve kireç harçları karıĢımı ile metal depluvaye üzerine
27.517/1  sıva(rabitz sıva)yapılması (sönmüĢ kireç torbalı)             m²  14.11
      Çimento ve kireç harçları karıĢımı ile metal depluvaye üzerine
27.517/MK  (rabitz sıva) yapılması                          m²  14.19
 27.521  Bağdadi sıva yapılması                          m²  23.34
 27.521/1  Bağdadi sıva yapılması(sönmüĢ kireç torbalı)               m²  23.19
27.521/MK  Bağdadi sıva yapılması                          m²  23.19
 27.525  Alçı sıva yapılması                            m²  10.35
      Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama
27.525/1  yapılması                                 m²  16.78
      Saten perde alçısı ve perlitli sıva alçısı karıĢımı ile 5 mm kalınlıkta
      düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli
 27.525/2  sıva alçısı ve benzeri yerlerde)                     m²  10.54
 27.525/A  Alçı sıva yapılması(sönmüĢ kireç torbalı)                 m²   10
27.525/MK  Alçı sıva yapılması                            m²  10.04
 27.526  Kumlu alçı sıva yapılması                         m²  8.96
 27.526/1  Kumlu alçı sıva yapılması(sönmüĢ kireç torbalı)              m²  8.53
27.526/MK  Kumlu alçı sıva yapılması                         m²  8.56
 27.527  Kumlu kireç - alçı harçlı sıva yapılması                 m²  9.95
 27.527/1  Kumlu kireç-alçı sıva yapılması (sönmüĢ kireç torbalı)          m²  9.73
27.527/MK  Kumlu kireç - alçı harçlı sıva yapılması                 m²  9.75
 27.528  Alçı tavan sıvası yapılması                        m²  8.14
 27.528/1  Alçı astar (perdah) yapılması (Tamirat iĢlerinde)             m²  1.86
      Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı
27.528/2  kaplama yapılması                             m²  5.06
      Ġnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten
27.528/3  alçı kaplama yapılması                          m²  3.81
      Hazır makine sıvası ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı
27.530/1  sıva yapılması                              m²  9.65
      Hazır makine sıvası ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı
27.530/2  sıva yapılması (Beton, tuğla ve benzeri yüzeylere)            m²  11.75
 27.531   Kireç - çimento karıĢımı harçla düz sıva yapılması            m²  8.9
      Kireç çimento karıĢımı harçla düz sıva yapılması (sönmüĢ kireç
 27.531/1  torbalı)                                 m²  8.44
27.531/MK  Kireç - çimento karıĢımı harçla düz sıva yapılması            m²  8.45
 27.532  Kireç-çimento karıĢımı harçla düz sıva yapılması             m²  8.9
      Kireç çimento karıĢımı harçla düz sıva yapılması (sönmüĢ kireç
 27.532/1  torbalı)                                 m²  8.43
27.532/MK  Kireç-çimento karıĢımı harçla düz sıva yapılması             m²  8.45
 27.533  Kireç-çimento karıĢımı harçla düz sıva yapılması             m²  8.78
      Kireç çimento karıĢımı harçla düz sıva yapılması (sönmüĢ kireç
 27.533/1  torbalı)                                 m²  8.29
27.533/MK  Kireç-çimento karıĢımı harçla düz sıva yapılması             m²  8.33
 27.534  Kireç-çimento karıĢımı harçla bir kat düz sıva yapılması         m²  7.4
      Kireç-çimento karıĢımı harçla bir kat düz sıva yapılması (sönmüĢ
 27.534/1  kireç torbalı)                              m²  7.05
27.534/MK  Kireç-çimento karıĢımı harçla bir kat düz sıva yapılması         m²  7.06
 27.535  Kireç-çimento karıĢımı harçla tavan sıvası yapılması           m²  8.5
      Kireç çimento karıĢımı harçla tavan sıvası yapılması(sönmüĢ kireç
 27.535/1  torbalı)                                 m²  8.15
27.535/MK  Kireç-çimento karıĢımı harçla tavan sıvası yapılması           m²  8.16
 27.538  Serpme (çarpma) sıva yapılması                   m²  8.66
 27.538/1  Serpme(çarpma) sıva yapılması(sönmüĢ kireç torbalı)         m²  7.14
27.538/MK  Serpme (çarpma) sıva yapılması                   m²  8.15
 27.541  Edelputz sıva yapılması                       m²  12.26
 27.541/1  Edelputz sıva yapılması(sönmüĢ kireç torbalı)            m²  11.54
27.541/MK  Edelputz sıva yapılması                       m²  11.58
 27.542  Püskürtme (spritz) sıva yapılması                  m²  2.81
 27.542/1  Püskürtme(Spritz) sıva yapılması (sönmüĢ kireç torbalı)       m²  2.78
27.542/MK  Püskürtme (spritz) sıva yapılması                  m²  2.81
 27.545  Renkli mermer tozlu sıva yapılması                 m²  16.05
 27.545/1  Renkli mermer tozlu sıva yapılması (sönmüĢ kireç torbalı)      m²  14.36
27.545/MK  Renkli mermer tozlu sıva yapılması                 m²  15.74
 27.546  Beyaz mermer tozlu sıva yapılması                  m²  16.28
 27.546/1  Beyaz mermer tozlu sıva yapılması (sönmüĢ kireç torbalı)      m²  15.96
27.546/MK  Beyaz mermer tozlu sıva yapılması                  m²  15.96
 27.551  Mermer pirinçli sun'i taĢ sıva yapılması              m²  29.08
27.551/MK  Mermer pirinçli sun'i taĢ sıva yapılması              m²  28.76
 27.552  Doğal taĢ ve mermer pirinçli sun'i taĢ sıva yapılması        m²  29.29
27.552/MK  Doğal taĢ ve mermer pirinçli sun'i taĢ sıva yapılması        m²  28.98
 27.553  Mermer pirinçli renkli sun'i taĢ sıva yapılması           m²  26.69
27.553/MK  Mermer pirinçli renkli sun'i taĢ sıva yapılması           m²  29.38
 27.554  Doğal taĢ pirinçli renkli sun'i taĢ sıva yapılması         m²  29.64
27.554/MK  Doğal taĢ pirinçli renkli sun'i taĢ sıva yapılması         m²  29.33
 27.555  Beyaz çimento ile mermer pirinçli sun'i taĢ sıva yapılması     m²  29.99
 27.556  Beyaz çimento ile doğal taĢ pirinçli sun'i taĢ sıva yapılması    m²  29.91
27.556/MK  Beyaz çimento ile doğal taĢ pirinçli sun'i taĢ sıva yapılması    m²  29.6

      Çıplak beton, perdahlanmıĢ kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı
 27.557   elemanları üzerine sentetik reçineli ince plastik sıva yapılması  m²  9.35
      Çıplak beton, perdahlanmıĢ kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı
      elemanları üzerine sentetik reçineli plastik sıva ile 1.8 mm
27.558/1  kalınlığında istenilen renkte sıva yapılması            m²  8.16
      Çıplak beton, perdahlanmıĢ kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı
      elemanları üzerine sentetik reçineli plastik sıva ile 3 mm
27.558/2  kalınlığında istenilen renkte sıva yapılması            m²  9.79
      Çıplak beton, perdahlanmıĢ kaba sıva, ince sıva ve benzeri yapı
      elemanları üzerine sentetik reçineli doğal taĢlı plastik sıva ile
 27.559   istenilen renkte 3 mm kalınlığında sıva yapılması          m²  16.51
27.560/1  Silikon esaslı koruyucu astar ile duvarların astarlanması      m²  4.08
      2 mm kalınlıkta beton, sıva ve benzeri yüzeylere çimento esaslı
27.560/10  kendinden renkli kaplama yapılması (Her renkte)           m²  6.63
      3 mm kalınlıkta beton, sıva ve benzeri yüzeylere çimento esaslı
27.560/11  kendinden renkli kaplama yapılması (Her renkte)           m²  7.53
      1,5 mm kalınlıkta beton, sıva ve benzeri yüzeylere akrilik esaslı
27.560/12  kaplama yapılması (Her renkte)                   m²  8.98
      2 mm kalınlıkta beton, sıva ve benzeri yüzeylere akrilik esaslı
27.560/13  kaplama yapılması (Her renkte)                   m²  11.48
      3 mm kalınlıkta beton, sıva ve benzeri yüzeylere akrilik esaslı
27.560/14  kaplama yapılması (Her renkte)                   m²  13.48
      1,5 mm kalınlıkta beton, sıva ve benzeri yüzeylere slikon katkılı
27.560/15  akrilik esaslı kaplama yapılması (Her renkte)            m²  10.63
      2 mm kalınlıkta beton, sıva ve benzeri yüzeylere slikon katkılı
27.560/16  akrilik esaslı kaplama yapılması (Her renkte)            m²  13.88
      3 mm kalınlıkta beton, sıva ve benzeri yüzeylere slikon katkılı
27.560/17  akrilik esaslı kaplama yapılması (Her renkte)              m²  16.48
      Polyester (yağ esaslı) elyaflı kalın hazır sıva ile duvarların
27.560/2  kaplanması                                m²  17.54

      Ġç ve dıĢ yüzeyler (tuğla, briket, beton ve benzeri) üzerine çimento -
27.560/3  kireç esaslı hazır beyaz sıva malzemesi ile sıva yapılması        m²  5.93
      Ġç yüzeyler (sıva, beton ve benzeri) üzerine çimento- kireç esaslı
27.560/4  ince sıva malzemesi ile astar (perdah) sıva yapılması          m²  2.84
      DıĢ yüzeyler (çıplak beton, perdahlanmıĢ kaba sıva ince sıva ve
      benzeri) üzerine,çimento esaslı her renkte hazır dıĢ cephe kaplama
27.560/5  malzemesi ile sıva yapılması                       m²  4.01
      Ġç yüzeyler (çıplak beton, perdahlanmıĢ kaba sıva ve benzeri)
      üzerine,çimento-kireç esaslı her renkte hazır iç cephe kaplama
27.560/6  malzemesi ile sıva yapılması                       m²  2.76
27.560/7  Silikon esaslı dıĢ cephe boyası(su bazlı) yapılması           m²  9.94
      DıĢ ve iç yüzeyler (çıplak beton ve ince sıva vb) üzerine
      çimento,mermer tozu ve kimyasal katkılı hazır sıva malzemesi ile
27.560/8  her renk, elastik, dekoratif kaplama yapılması              m²  21.81
      1,5 mm kalınlıkta beton, sıva ve benzeri yüzeylere çimento esaslı
27.560/9  kendinden renkli kaplama yapılması (Her renkte)             m²  5.63
      Perlitli-çimentolu hazır kuru karıĢımlı 22 mm. kalınlıkta izolasyon
 27.561   sıvası yapılması                             m²  16.66
      Perlitli-çimentolu hazır kuru karıĢımlı 32 mm. kalınlıkta izolasyon
27.561/1  sıvası yapılması                             m²  23.44
      Hazır kuru karıĢım perlitli sıva alçısı ile tek kat ortalama 15 mm.
 27.563   kalınlıkta sıva yapılması                        m²  17.95
      Hazır kuru karıĢım perlitli sıva alçısı ile ortalama 20 mm kalınlıkta
27.563/1  duvar sıvası yapılması                          m²  11.68
      Alçı blok bölme duvar (sıva yapılmayan) yüzeylerindeki tesisat
 27.564   kanallarının kapatılması                         m   0.75
 27.565   Düz mozayik döĢeme kaplaması yapılması                  m²  18.44
 27.566   Renkli düz mozayik döĢeme kaplaması yapılması              m²  18.95
      Her renkte mermer princi ve renklendirilmiĢ çimentolu renkli düz
27.566/1  mozayik döĢeme kaplaması yapılması                    m²  19.1
      Beyaz mermer pirinçli ve beyaz çimentolu düz mozayik döĢeme
27.566/2  kaplaması yapılması                           m²  19.15
      Renkli mermer pirinci ve beyaz çimentolu renkli düz mozayik
27.566/3  döĢeme kaplaması yapılması                        m²  19.3
      Beyaz mermer pirincli ve renklendirilmiĢ beyaz çimento ile renkli
27.566/4  düz mozayik döĢeme kaplaması yapılması                  m²  19.66
      Her renkte mermer pirinci ve renklendirilmiĢ beyaz çimentolu renkli
27.566/5  düz mozayik döĢeme kaplaması yapılması                  m²  19.81

 27.567   Renkli doğal taĢ pirinçli düz mozayik döĢeme kaplaması yapılması     m²  18.33
      Renkli doğal taĢ pirinçli, renkli düz mozayik döĢeme kaplaması
 27.568   yapılması                                m²  18.79
 27.57   Mozayik duvar kaplaması yapılması                    m²  23.15
      Beyaz mermer pirinçli ve beyaz çimentolu mozayik duvar
27.570/1  kaplaması yapılması                           m²  23.73
      Her renkte mermer pirinçli ve beyaz çimentolu mozayik duvar
27.570/2  kaplaması yapılması                           m²  23.84
      Her renkte mermer pirinçli ve renklendirilmiĢ normal çimento ile
27.570/3  renkli mozayik duvar kaplaması yapılması               m²  23.69
      Beyaz mermer pirinçli ve renklendirilmiĢ beyaz çimento ile mozayik
27.570/4  duvar kaplaması yapılması                      m²  24.14
      Her renkte mermer pirinçli ve renklendirilmiĢ beyaz çimento ile
 27.570/5  mozayik kaplaması yapılması                     m²  24.25
27.570/MK  Mozayik duvar kaplaması yapılması                  m²  22.86
 27.571  Mozayik denizlik yapılması                      m²  94.35
27.571/MK  Mozayik denizlik yapılması                      m²  93.95
 27.572  Beyaz çimentolu mozaik denizlik yapılması              m²  95.2
27.572/MK  Beyaz çimentolu mozaik denizlik yapılması              m²  94.8
 27.576  Mozayik parapet yapılması                      m²  91.6
27.576/MK  Mozayik parapet yapılması                      m²  91.25
 27.577  Beyaz çimentolu mozaik parapet yapılması               m²  92.31
27.577/MK  Beyaz çimentolu mozaik parapet yapılması               m²  91.96
      Her geniĢlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuĢta
 27.578   yapılması                              m²  71.5
      Her geniĢlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuĢta
27.578/MK  yapılması                              m²  70.69
      Her geniĢlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuĢta
 27.579   yapılması (Beyaz çimentolu)                     m²  72.21
      Her geniĢlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuĢta
27.579/MK  yapılması (Beyaz çimentolu)                     m²  71.4
 27.581  200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması           m²  5.93
27.581/MK  200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması           m²  5.45
 27.582  Mala perdahlı Ģap yapılması                     m²  4.45
 27.583  2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu Ģap yapılması        m²  8.28
27.583/MK  2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu Ģap yapılması        m²  7.94
 27.584  2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu Ģap yapılması        m²  8.4
27.584/MK  2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu Ģap yapılması        m²  8.06
 27.585  2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu Ģap yapılması        m²  8.61
27.585/MK  2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu Ģap yapılması        m²  8.28
 27.586  4 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu Ģap yapılması         m²  10.83
27.586/MK  4 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu Ģap yapılması         m²  10.3
 27.587  Duvar yüzeylerine 500 kg çimento dozlu Ģap yapılması         m²  10.16
27.587/MK  Duvar yüzeylerine 500 kg çimento dozlu Ģap yapılması         m²  9.59
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 2,00 mm kalınlıkta renksiz düz
 28.001   cam takılması                            m²  10.95
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 3,00 mm kalınlıkta renksiz düz
 28.002   cam takılması                            m²  11.31
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 4,00 mm kalınlıkta renksiz düz
 28.003   cam takılması                            m²  12.64
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 5,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.003/1  cam takılması                            m²  15.5
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 6,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.003/2  cam takılması                            m²  17.38
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 8,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.003/4  cam takılması                            m²  21.91
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 6,00 mm kalınlıkta renksiz telli
 28.01   buzlu cam takılması                         m²  25.25
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 4,00 mm kalınlıkta renksiz buzlu
 28.014   cam takılması                            m²  12.69
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 2,00 mm kalınlıkta düz kumlanmıĢ
28.016   cam takılması                             m²  12.08
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 3,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.017   kumlanmıĢ cam takılması                        m²  14.18
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 4,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.018   kumlanmıĢ cam takılması                        m²  15.75
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 5,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.019   kumlanmıĢ cam takılması                        m²  17.25
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 2,00 mm kalınlıkta renksiz düz cam
28.021   takılması                               m²  10.83
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 3,00 mm kalınlıkta renksiz düz cam
28.022   takılması                               m²  11.19
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 4,00 mm kalınlıkta renksiz düz cam
28.023   takılması                               m²  12.51
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 5,00 mm kalınlıkta renksiz düz cam
28.023/1  takılması                               m²  15.38
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 6,00 mm kalınlıkta renksiz düz cam
28.023/2  takılması                               m²  17.25
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 8,00 mm kalınlıkta renksiz düz cam
28.023/4  takılması                               m²  21.79
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 6,00 mm kalınlıkta renksiz telli buzlu
 28.03   cam takılması                             m²  25.13
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 4,00 mm kalınlıkta renksiz buzlu cam
28.034   takılması                               m²  12.56
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 2,00 mm kalınlıkta düz kumlanmıĢ
28.036   cam takılması                             m²  11.95
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 3,00 mm kalınlıkta düz kumlanmıĢ
28.037   cam takılması                             m²  14.05
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 4,00 mm kalınlıkta düz kumlanmıĢ
28.038   cam takılması                             m²  15.63
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 5,00 mm kalınlıkta düz kumlanmıĢ
28.039   cam takılması                             m²  17.13
      Madeni konstrüksiyona macun ile 2,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.041   cam takılması                             m²  12.59
      Madeni konstrüksiyona macun ile 3,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.042   cam takılması                             m²  12.95
      Madeni konstrüksiyona macun ile 4,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.043   cam takılması                             m²  14.28
      Madeni konstrüksiyona macun ile 5,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.043/1  cam takılması                             m²  17.14
      Madeni konstrüksiyona macun ile 6,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.043/2  cam takılması                             m²  19.01
      Madeni konstrüksiyona macun ile 8,00 mm kalınlıkta renksiz düz
28.043/4  cam takılması                             m²  23.55
      Madeni konstrüksiyona macun ile 6,00 mm kalınlıkta renksiz telli
 28.05   buzlu cam takılması                          m²  26.89
      Madeni konstrüksiyona macun ile 4,00 mm kalınlıkta renksiz buzlu
28.054   cam takılması                             m²  14.33
      Madeni konstrüksiyona macun ile 2,00 mm kalınlıkta düz
28.056   kumlanmıĢ cam takılması                        m²  13.71
      Madeni konstrüksiyona macun ile 3,00 mm kalınlıkta düz
28.057   kumlanmıĢ cam takılması                        m²  15.81
      Madeni konstrüksiyona macun ile 4,00 mm kalınlıkta düz
28.058   kumlanmıĢ cam takılması                       m²  17.39
      Madeni konstrüksiyona macun ile 5,00 mm kalınlıkta düz
28.059   kumlanmıĢ cam takılması                       m²  18.89
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 2,00 mm
28.061   kalınlıkta renksiz düz cam takılması                 m²  13.55
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 3,00 mm
28.062   kalınlıkta renksiz düz cam takılması                 m²  13.91
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4,00 mm
28.063   kalınlıkta renksiz düz cam takılması                 m²  15.24
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 5,00 mm
28.063/1  kalınlıkta renksiz düz cam takılması                 m²  18.1
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 6,00 mm
28.063/2  kalınlıkta renksiz düz cam takılması                 m²  19.98
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 8,00 mm
28.063/4  kalınlıkta renksiz düz cam takılması                 m²  24.51
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 6,00 mm
 28.07   kalınlıkta renksiz telli buzlu cam takılması             m²  27.85
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4,00 mm
28.074   kalınlıkta renksiz buzlu cam takılması                m²  15.29
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 2,00 mm
28.076   kalınlıkta düz kumlanmıĢ cam takılması                m²  14.68
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 3,00 mm
28.077   kalınlıkta düz kumlanmıĢ cam takılması                m²  16.78
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4,00 mm
28.078   kalınlıkta düz kumlanmıĢ cam takılması                m²  18.35
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 5,00 mm
28.079   kalınlıkta düz kumlanmıĢ cam takılması                m²  19.85
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 3 3 mm kalınlıkta ve 12 mm ara
28.081   boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması            m²  44.56
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 4 4 mm kalınlıkta ve 12 mm ara
28.082   boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması            m²  47.44
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 5 5 mm kalınlıkta ve 12 mm ara
28.083   boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması            m²  62.56
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 6 6 mm kalınlıkta ve 12 mm ara
28.084   boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması            m²  68.94
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 3 3 mm kalınlıkta 12 mm ara boĢluklu
28.086   çift camlı pencere ünitesi takılması                 m²  45.51
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 4 4 mm kalınlıkta 12 mm ara boĢluklu
28.087   çift camlı pencere ünitesi takılması                 m²  48.39
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 5 5 mm kalınlıkta 12 mm ara boĢluklu
28.088   çift camlı pencere ünitesi takılması                 m²  63.51
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 6 6 mm kalınlıkta 12 mm ara boĢluklu
28.089   çift camlı pencere ünitesi takılması                 m²  69.89
      Madeni konstrüksiyona macun ile 3 3 mm kalınlıkta 12 mm ara
28.091   boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması            m²  47.03
      Madeni konstrüksiyona macun ile 4 4 mm kalınlıkta 12 mm ara
28.092   boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması            m²  49.9
      Madeni konstrüksiyona macun ile 5 5 mm kalınlıkta 12 mm ara
28.093   boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması            m²  65.03
      Madeni konstrüksiyona macun ile 6 6 mm kalınlıkta 12 mm ara
28.094   boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması            m²  71.4
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 3 3 mm kalınlıkta
 28.096   12 mm ara boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması          m²  48.23

      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4 4 mm kalınlıkta
 28.097   12 mm ara boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması          m²  51.1

      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 5 5 mm kalınlıkta
 28.098   12 mm ara boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması          m²  66.23
      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 6 6 mm kalınlıkta
      12 mm ara boĢluklu çift camlı pencere ünitesi takılması Cam parke
 28.099   ve duvar iĢleri                              m²   72.6
 28.101   24x245x245 mm ebadında cam parke ile döĢeme yapılması           m²  167.63
 28.111   19x300x350 mm ebadında cam parke ile döĢeme yapılması           m²  11.85
      190x190x90 mm ebadında cam tuğlası ile duvar yapılması AhĢap
      konstrüksiyonlara macun ile... ... mm ısı kontrol kaplamalı çift cam
 28.121   takılması                                 m²  143.31
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 4 4 mm kalınlıkta 12 mm ara
28.131/A  boĢluklu ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması             m²  58.94
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 4 5 mm kalınlıkta 12 mm ara
28.131/B  boĢluklu ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması             m²  64.31
      AhĢap konstrüksiyona macun ile 4 6 mm kalınlıkta 12 mm ara
      boĢluklu ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması AhĢap
      konstrüksiyonlara çıta ile ..... ... mm ısı kontrol kaplamalı çift cam
28.131/C  takılması                                 m²  67.06
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 4 4 mm kalınlıkta 12 mm ara boĢluklu
28.132/A  ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması                  m²  59.89
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 4 5 mm kalınlıkta 12 mm ara boĢluklu
28.132/B  ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması                  m²  65.26
      AhĢap konstrüksiyona çıta ile 4 6 mm kalınlıkta 12 mm ara boĢluklu
28.132/C  ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması                  m²  68.01
      Madeni konstrüksiyona macun ile 4 4 mm kalınlıkta 12 mm ara
28.133/A  boĢluklu ısı kontrol, kaplamalı çift cam takılması             m²  61.4
      Madeni konstrüksiyona macun ile 4 5 mm kalınlıkta 12 mm ara
28.133/B  boĢluklu ısı kontrol, kaplamalı çift cam takılması             m²  66.78
      Madeni konstrüksiyona macun ile 4 6 mm kalınlıkta 12 mm ara
      boĢluklu ısı kontrol, kaplamalı çift cam takılması Madeni
      konstrüksiyonlara profil veya çıta ile ... ...ısı kontrol kaplamalı çift
28.133/C  cam takılması                               m²  69.53

      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4 4 mm kalınlıkta
28.134/A  12 mm ara boĢluklu ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması        m²  62.6

      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4 5 mm kalınlıkta
28.134/B  12 mm ara boĢluklu ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması        m²  67.98

      Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4 6 mm kalınlıkta
28.134/C  12 mm ara boĢluklu ısı kontrol kaplamalı çift cam takılması        m²  70.73
      12 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boĢluklu, taĢıyıcı beton
 30.001   döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması                   m²  65.34
      12 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boĢluklu, taĢıyıcı beton
30.001/MK  döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması                   m²  65.25
      16 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boĢluklu, taĢıyıcı beton
  30.002  döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması                m²  67.71
      16 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boĢluklu, taĢıyıcı beton
 30.002/MK döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması                 m²  67.4
      20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boĢluklu, taĢıyıcı beton
  30.003 döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması                m²  70.85
      20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boĢluklu, ağır taĢıyıcı
  30.003/A beton döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması             m²  85.2
      20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boĢluklu, ağır taĢıyıcı
30.003/A/MK beton döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması             m²  85.04
      22 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boĢluklu, taĢıyıcı beton
 30.003/MK döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması                 m²  70.69
      26 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boĢluklu taĢıyıcı beton
  30.004 döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması                m²  92.89
      24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boĢluklu ağır taĢıyıcı
  30.004/A beton döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması             m²  104.04
      24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boĢluklu ağır taĢıyıcı
30.004/A/MK beton döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması             m²  103.85
      26 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boĢluklu taĢıyıcı beton
 30.004/MK döĢeme elemanları ile döĢeme yapılması                 m²  92.7
      12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boĢluklu beton bölme
   30.1  (duvar) elemanları ile duvar yapılması                m²  60.01
      16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boĢluklu beton bölme
  30.101 (duvar) elemanları ile duvar yapılması                m²  66.39
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/10A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/z9'dan 0,050 lt)       Hk  19.91
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/11A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/z10'dan 0,030 lt)       Hk  18.11
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/12A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/Z17 den 0,016 lt)       Hk  16.79
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/13A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/Z18 den 0,011 lt)       Hk  17.23
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/14A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/Z24 den 0,013 lt)       Hk  17.46
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/1A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/a'dan 0,016 lt)        Hk  16.96
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/2A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/b'den 0,0125 lt)       Hk  16.6
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/3A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/c'den 0,005 lt)        Hk  16.53
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/4A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/d'den 0,02 lt)        Hk  17.79
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/5A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/e'den 0,066 lt)        Hk  19.05
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/6A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/g'den 0,075 lt)        Hk  18.98
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/7A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/h'den 0,050 lt)        Hk  19.41
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/8A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/z1'den 0,020 lt)       Hk  17.91
      Açık alanda yerden termal fog (sıcak sisleme) cihazı ile ergin
 30.102/9A karasinek-sivrisinek mücadelesi (04.853/z2'den 0,016 lt)       Hk  16.93
       Açık alanda yerden ulv cihazı ile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/10A  mücadelesi (04.853/Z9 dan 0,005 lt)                 Hk  7.58
       Açık alanda yerden ulv cihazı ile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/11A  mücadelesi (04.853/Z10 dan 0,02 lt)                 Hk  8.5
       Açık alanda yerden ulv cihazı ile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/12A  mücadelesi (04.853/Z17 den 0,016 lt)                Hk  7.83
       Açık alanda yerden ulv cihazı ile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/13A  mücadelesi (04.853/Z18 den 0,011 lt)                Hk  8.26
       Açık alanda yerden ulv cihazı ile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/14A  mücadelesi (04.853/Z19 dan 0,011 lt)                Hk  8.38
       Açık alanda yerden ulv cihazı ile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/15A  mücadelesi (04.853/Z20 den 0,013 lt)                Hk  8.66
       Açık alanda yerden ulv cihazı ile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/16A  mücadelesi (04.853/Z21 den 0,023 lt)                Hk  9.65
       Açık alanda yerden ulv cihazı ile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/17A  mücadelesi (04.853/Z22 den 0,023 lt)                Hk  9.5
       Açık alanda yerden ulv cihazı ile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/18A  mücadelesi (04.853/Z24 den 0,013 lt)                Hk  8.5
       Açık alanda yerden ulv cihazıile ergin karasinek-
30.103/1A  sivri????????????????????                      Hk  7.45
       Açık alanda yerden ulv cihazıile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/2A  mücadelesi (04.853/b'den 0,0125 lt)                 Hk  7.64
       Açık alanda yerden ulv cihazıile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/3A  mücadelesi (04.853/c'den 0,005 lt)                 Hk  7.56
       Açık alanda yerden ulv cihazıile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/4A  mücadelesi (04.853/d'den 0,02 lt)                  Hk  8.83
       Açık alanda yerden ulv cihazıile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/5A  mücadelesi (04.853/e'den 0,033 lt)                 Hk  8.65
       Açık alanda yerden ulv cihazıile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/6A  mücadelesi (04.853/z1'den 0,030 lt)                 Hk  9.83
       Açık alanda yerden ulv cihazıile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/7A  mücadelesi (04.853/z3'den 0,016 lt)                 Hk  8.1
       Açık alanda yerden ulv cihazıile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/8A  mücadelesi (04.853/z9'dan 0,050 lt)                 Hk  10.95
       Açık alanda yerden ulv cihazıile ergin karasinek-sivrisinek
30.103/9A  mücadelesi (04.853/z10'dan 0,030 lt)                Hk  9.15

       Açık alanda yerden ekolojik atomizer cihazı ile ergin
30.104/1A  karasinek,sivrisinek ve larva mücadelesi (04.853/m'den 0,12 lt)   Hk  53.44

       Açık alanda yerden ekolojik atomizer cihazı ile ergin
30.104/2A  karasinek,sivrisinek ve larva mücadelesi (04.853/o'dan 0,568 lt)  Hk  78.51

       Açık alanda yerden ekolojik atomizer cihazı ile ergin
30.104/3A  karasinek,sivrisinek ve larva mücadelesi (04.853/s'den 0,075 lt)  Hk  138.19

       Açık alanda yerden ekolojik atomizer cihazı ile ergin
30.104/4A  karasinek,sivrisinek ve larva mücadelesi (04.853/z4'den 0,10 lt)  Hk  57.56

       Açık alanda yerden ekolojik atomizer cihazı ile ergin
30.104/5A  karasinek,sivrisinek ve larva mücadelesi (04.853/z13'den 1,25 lt)  Hk  255.38
       Açık alanda yerden ekolojik atomizer cihazı ile ergin karasinek,
30.104/6A  sivrisinek ve larva mücadelesi (04.853/Z12 den 0,20 lt)       Hk  60.69
       Açık alanda yerden ekolojik atomizer cihazı ile ergin karasinek,
30.104/7A  sivrisinek ve larva mücadelesi (04.853/Z13 den 1,25 lt)          Hk  255.38
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/10A  mücadelesi (04.853/s'den 0,75 lt)                     Hk  469.55
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/11A  mücadelesi (04.853/t'den 3 lt)                      Hk  732.05
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/12A  mücadelesi (04.853/u'dan 2 lt)                      Hk  538.3
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin kara sinek,sivrisinek ve larva
30.105/13A  mücadelesi (04.853/v'den 5 ?                       Hk  782.05
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/14A  mücadelesi (04.853/z2'den 1 lt)                      Hk  423.3
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek,sivrisinek ve larva
30.105/15A  mücadelesi (04.853/z4'den 0,10 lt)                    Hk  388.93
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/16A  mücadelesi (04.853/z11'den 0,10 lt)                    Hk  381.43
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/17A  mücadelesi (04.853/z12'den0,08 lt)                    Hk  381.3
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/18A  mücadelesi (04.853/z13'den 1,25 lt)                    Hk  586.74
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/19A  mücadelesi (04.853/Z12 den 0,08 lt)                    Hk  382.3
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/1A  mücadelesi (04.853/a'dan 1,25 lt)                     Hk  438.3
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/20A  mücadelesi (04.853/Z13 den 0,125 lt)                   Hk  396.9
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/2A  mücadelesi (04.853/b'den 3,125 lt)                    Hk  485.18
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/3A  mücadelesi (04.853/c'den 1,25 lt)                     Hk  466.43
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/4A  mücadelesi (04.853/ı'dan 1,00 kg)                     Hk  463.3
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/5A  mücadelesi (04.853/j'den 20 kg)                      Hk  4,750.80
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/6A  mücadelesi (04.853/k'den 10 kg)                      Hk  2,675.80
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/7A  mücadelesi (04.853/l'den 16 kg)                      Hk  1,375.80
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/8A  mücadelesi (04.853/m'den 0,12 lt)                     Hk  384.8
       Açık alanda sırt pulvarizatörü ile ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.105/9A  mücadelesi (04.853/o'dan 0,568 lt)                    Hk  409.88
       Açık alanda el ile granül atarak ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.106/10A  mücadelesi (04.853/Z16 dan 6 kg)                     Hk  160.13
       Açık alanda el ile granül atarak ergin karasinek, sivrisinek ve larva
       mücadelesi (04.853/Z23 den 1,166 kg)(1 adet jel 33 gr)
       DOĞRAMA MADENĠ AKSAMLARI Kapı Doğramaları Madeni
30.106/11A  Aksam Birim Fiyatı (AhĢap, Metal, Plastik)                Hk  61.78
       Açık alanda el ile granül atarak ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.106/1A  mücadelesi (04.853/n'den 1,2 kg)                     Hk  119.63
       Açık alanda el ile granül atarak ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.106/2A  mücadelesi (04.853/p'den 0,625 kg)                    Hk  102.94
      Açık alanda el ile granül atarak ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.106/3A  mücadelesi (04.853/r'den 5 kg)                     Hk   133.88
      Açık alanda el ile granül atarak ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.106/4A  mücadelesi (04.853/y'den 5 kg)                     Hk   224.38
      Açık alanda el ile granül atarak ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.106/5A  mücadelesi (04.853/z6'dan 5 kg)                     Hk   132.63
      Açık alanda el ile granül atarak ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.106/6A  mücadelesi (04.853/z7'den 6 kg)                     Hk   152.63
      Açık alanda el ile granül atarak ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.106/7A  mücadelesi (04.853/z8'den 200 adet)                   Hk   1,407.63
      Açık alanda el ile granül atarak ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.106/8A  mücadelesi (04.853/z14'den 1 kg)                    Hk   63.88
      Açık alanda el ile granül atarak ergin karasinek, sivrisinek ve larva
30.106/9A  mücadelesi (04.853/z15'den 1 kg)                     Hk   63.88
 A.01   Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (GeniĢ Tip)          Adet   6.75
 A.02   Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Dar Tip)           Adet   6.75

 A.03   Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (GeniĢ ve dar tip)  Adet  11.25
      Gömme silindirli iç ve dıĢ kapı kilidinin yerine takılması (GeniĢ ve
 A.04   dar tip)                                Adet   20
      Gömme makaralı silindirli iç ve dıĢ kapı kilidinin yerine takılması
 A.05   (GeniĢ ve dar tip)                           Adet   20
      Gömme makaralı silindirli iç ve dıĢ kapı kilidinin yerine takılması
 A.06   (Dar tip)                                Adet   20
 A.07   Silindirli traĢlı dıĢ kapı kilidinin yerine takılması          Adet  22.5
 A.08   Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)          Adet  6.75
 A.09   Lastik baĢlı tamponun yerine takılması                 Adet  1.31
 A.10   MenteĢenin yerine takılması                       Adet  1.19
 A.11   Yaylı menteĢenin yerine takılması                    Adet  9.85
 A.12   Sürgünün yerine takılması (DüĢey tespit takımı)             Adet  1.19
 A.13   Stopun yerine takılması (Nikelajlı)                   Adet  6.19
 B.01   Ġspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı)    Adet  6.19
 B.02   Vasistas takımının yerine takılması (Basit Makas)            Adet  2.41
      Vasistas takımının yerine takılması (Çelik makas, kromaj kol
 B.03   tutanak)                                Adet  7.13
      Mandalın yerine takılması (Ġspanyolet kolu ve damak) Sarı pirinç
 B.04   montevet vidası                             Adet  4.13
 B.05   Sürgünün yerine takılması                        Adet  1.04
 B.06   Lastik baĢlı tamponun yerine takılması                 Adet  1.38
 B.07   Yaylı tespit mandalının yerine takılması                Adet  1.73
      Kontrpua takımının yerine takılması (Pik, tel, sarıdan makara,
 B.08   örme, tel yuvaları ile komple)                      kg   1.73
 B.09   Sürme kanat tutamağının yerine takılması                Adet  5.19
      Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 80
 B.10   cm.lik) (2 kavramalı) (AhĢap için)                   Adet  6.88
      Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 100
 B.11   cm.lik) (3 kavramalı) (AhĢap için)                   Adet  7.56
      Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 120
 B.12   cm.lik) (3 kavramalı) (AhĢap için)                   Adet  9.09
      Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 140
 B.13   cm.lik) (3 kavramalı) (AhĢap için)                   Adet  9.09
      Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 160
 B.14   cm.lik) (3 kavramalı) (AhĢap için)                   Adet  9.81
    Kavramalı ispanyolet takımının yerine takılması (Kol dahil 180
B.15  cm.lik) (4 kavramalı) (AhĢap için)                  Adet  10.56
B.16  MenteĢenin yerine takılması                      Adet  1.38
B.17  Boy menteĢenin yerine takılması                    m   2.14
B.18  Ayarlı menteĢe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması      Adet  5.19
    Ġspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2
C.01  kavramalı                               Adet  19.69
    Ġspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3
C.02  kavramalı                               Adet  24.31
    Ġspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'den büyük,
C.03  4 kavramalı                              Adet  24.31

C.04  Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil)   Adet  19.69
 İLLER BANKASI
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    2008 YILI
BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKİ
  FİYAT CETVELİ
     İLLER BANKASI
    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
      ANKARA-2008
           İLLER BANKASI
            GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                  2008 YILI
       BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKİ
              FİYAT CETVELİ

           Bu birim fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlardan;
1. kolondaki fiyatlar 01/01/2002 tarihinden önce ihalesi yapılmıĢ olan iĢler için geçerlidir.
2. kolondaki fiyatlar 01/01/2002 tarihinden sonra ihalesi yapılmıĢ olan iĢler için geçerlidir.
3. kolondaki fiyatlar 01/01/2006 tarihinden sonra ihalesi yapılmıĢ olan iĢler için geçerlidir.
                    İLLER BANKASI
                   GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                    ANKARA-2008
                         ĠÇĠNDEKĠLER
SIRA NO                YAPILAN ĠġĠN ADI                       P.N.   SAHĠFE NO
     Ġller Bankası TaĢıma Formülleri                              07       1
 1-   Kazılardan Minha Edilecek Değerler                                    1
 2-   Nakliye Cetvelleri (Cetvel 1)                               07     2,......., 4
 3-   Makinaların 1 Saatlik Ücreti                               03     5,….,7
                         TAġIMALAR
 4-   Ġhzaratta (Karsız)                                    07      8, 9
 5-   Ġmalatta (Karlı)                                     07      9, 10
                       ĠHZARAT ĠġLERĠ
 6-   Kum, Çakıl ve KırmataĢ (ĠĢ BaĢında)                            08      11
 7-   TaĢ, Kil, Font, Sfero Baca Kapağı ve Izgara                        08      11
 8-   Beton, Betonarme Borular, "C" Parçası, Dirsek Muayene ve Parsel Bacaları         08    12, ......., 15
 9-   Harç ĠĢleri                                        10      16
                           ĠMALAT    ĠġLERĠ
     Beton, Betonarme, HDPE Borular, "C" Parçası, Dirsek, Muayene ve Parsel
 10-                                                12    16, ......., 20
     Bacaları, BaĢ Bağlama
 11-   HDPE esaslı Koruge ve Spiral Sarımlı Boruların DöĢenmesi                  12      21
 12-   HDPE esaslı Boruların Kaynağı ve Baca TeĢkili                       12      22
 13-   DüĢey AhĢap Ġksalar                                    14      22
 14-   Kazı ĠĢleri Ġle Ġlgili Paçal Fiyatlar                           14     23,24
 15-   Su BoĢaltma ĠĢleri                                     14      24
 16-   Su BoĢaltma ve Çamur MüĢkülat Zamları                           14      24
 17-   Dolgu ve Zemin Islah ĠĢleri                               14-15     25,26
 18-   Yükleme, BoĢaltma ve Figüre ĠĢleri                             15     26,27
 19-   Drenaj ĠĢleri                                       15      27
 20-   Beton ĠĢleri                                        16      27
 21   Fore Kazık, Ankraj ĠĢleri                                 16      27
 22-   Prefabrik Beton Ġmalat, Beton Oluk ve Kanalizasyon Kontrol Bacası Yapılması        16      27
 23-   Kargir ĠĢleri, Kaldırım, Çim TaĢı ve YavaĢ Kum Filitre Tabanına Beton Parke Yapılması   17      28
 24-   Sökme ĠĢleri                                        18    28,….,30
 25-   Fiberglas Donatılı Bitümlü Malzeme Ġle Çatı Örtüsü ve Mahya Yapılması           18      30
 26-   Derz ve Yaltım ĠĢleri                                  18-19    30,….,32
 27-   Çelik PalplanĢ Ġksa                                    20    32,….,33
 28-   Kaset DöĢeme, Kalıp, TaĢıyıcı Ġskele ve Yükseklik Zamları                 21      34
 29-   AhĢap Çatı ve Akustik Tavan Yapılması                           21      35
 30-   AhĢap Doğrama ve Mobilya ĠĢleri                             21-22    35,….,36
 31-   Demir, Saç, Kapak ve Çubuk Izgara ĠĢleri                          23    36,…,37
 32-   Kaplama, Demir Yüzeylerinin Temizlenmesi ve Epoxy Boya ĠĢleri              24-25     37
 33-   Kaplama, Sıva, ġap, Mozayik, Asam Tavan, Alçı Plaka ve Alçı Reğlaj ĠĢleri        25-26-27    37.38
 34-   Tünel ve Galeri ĠĢleri                                   32      38
 35-   Boru, Galeri ve Menfez Temizleme ĠĢleri                          32     38,39
 36-   Karayolu ve Demiryolu Altından Yatay Delgi Metodu Ġle Boru Geçirilmesi ĠĢleri       32     39,40
 37-   Proje ĠĢleri                                        33      40
 38-   Çim ve Ağaç Dikim ĠĢleri                                  37      40
 39-   Alüminyum Doğrama Aksesuarları                               D      41
 40-   Ġçmesuyu Arıtma ve Yapı ĠnĢaatlarına Ait Birim Fiyatların Eski ve Yeni Poz No' ları           42


                                                             III
                 AÇIKLAMALAR

1- Tesis inşaatı sözleşmesi ekinde bulunan keşif özetindeki birim fiyatlar ile Birim
  Fiyat Cetveli kitabında yer alan birim fiyatlar arasında farklılık görüldüğü
  takdirde; Birim Fiyat Cetvelindeki birim fiyatlar esas alınacaktır.


2- Birim Fiyat Cetvelinde yer alan birim fiyatlar ile özel rayiç fiyatlara, Katma Değer
  Vergisi dahil değildir.

3- Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi, Birim Fiyat Cetveline dahil
  edilmemiş olsa dahi; Bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş
  sayılacaktır.

4- İşlerin yapım şartları ve uygulamaya ait özellikleri '' İller Bankası 1995 yılı Birim
  Fiyat Tarifleri'', 2001 yılı Birim Fiyat Tarifleri (EK 1) ve 2004 yılı Birim Fiyat
  Tarifleri (EK 2) kitaplarının poz tarifleri bölümünde ve devamı notlarda belirtilmiş
  olup, bu pozlara ait işin birim fiyatları, aynı poz numaralarıyla Birim Fiyat Cetvelinde
  gösterilmiştir. Bu Birim Fiyat Cetvelindeki birim fiyatlar, Birim Fiyat Tarifleri
  kitabında yer alan poz tariflerinin karşısındaymış gibi uygulanacaktır.


5- 2008 Yılı Birim Fiyat Cetveli kitabında yer alan birim fiyat fiyatları
  1 OCAK 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
                                               ıv
                ĠLLER BANKASI TAġIMA FORMÜLLERĠ

       Bankamız karayolu taşıma formüllerinin uygulandığı taşıma birim fiyatları; yapılan her türlü
     Bankamız karayolu taşıma formüllerinin uygulandığı taşıma birim fiyatları; yapılan her türlü hiz-
     hizmet ve masraflar dahil (Yüklenici karı ve genel giderleri, yükleme, boşaltma ve istif bedelleri
     hariç) aşağıdaki formüllere göre hesap edilecektir.
  Not: Formüllerde ;
     1- ( M ) : Taşıma mesafesi (Değeri mt. cinsinden alınacaktır )
     2- ( A,B) : Sabit katsayılar
     3- ( k ) : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından İnşaat Birim Fiyatları-
     na esas işcilik, araç ve gereç rayiç listesinde her yıl mutad olarak yayınlanan yol cinsi, vasıtanın
     dingil yükü ve tonajına göre değişmeyen, 02.017 poz no 'lu " Her cins ve tonajda motorlu araç
     taşıma katsayısı "dır. Yol cinsi ve vasıtanın dingil yüküne göre değişen ve 1977 yılından itibaren
     rayiç listesinde yayınlanan özel durumlardaki "k" katsayısına ait diğer değerler ise, İller Bankası
     karayolu taşıma formüllerinin içine sabit katsayılarla ( A , B ) dahil edilmiş olduğundan dikkate
     alınmayacaktır.
     4- ( n ) : 1994 yılı 02.017 Poz karşılığı 719000. TL (k) katsayısı baz kabul edilerek,
     uygulama yılı ( k ) katsayısı esas alınarak hesaplanan artış katsayısıdır.
     F= ( ...........A...............X M+..........B...............) X n ( TL/ Ton)
Poz No
07.ĠB-1 a)    0-    50 mt' arası     F= (50,79016x M +       0.)   X  0.0001822
07.ĠB-2 b)   51-    400 mt' arası     F= ( 7,67819 x M + 2155.)       X  0.0001822
07.ĠB-3 c) 401- 1000 mt' arası          F= ( 4,78909 x M + 3311.)       X  0.0001822
07.ĠB-4 d) 1001- 3000 mt' arası         F= ( 2,87290 x M + 5227.)       X  0.0001822
07.ĠB-5 e) 3001- 10000 mt' arası         F= ( 1,20792 x M +10222.)       X  0.0001822
07.ĠB-6 h) 10001- 30000 mt' arası        F= ( 0,95727 x M +12729.)       X  0.0001822
07.ĠB-7 i) 30001-100000 mt' arası        F= ( 0,86189 x M +15590.)       X  0.0001822
07.ĠB-8 j) 100000 mt'      den fazla     F= ( 0,76578 x M +25202.)       X  0.0001822


     BĠRĠM FĠYATLARDA KULLANILAN DÖVĠZ KURLARI

     Dövize dayalı malzeme, makina, araç ve gereç bedelleri ; 01.01.2008 tarihinde uygulanmak
 üzere Merkez Bankası'nca yayımlanan ;
     1 EURO ( YTL) için                     ....................... :  1.7142
     1 ABD Doları ( YTL) için                  ....................... :  1.1649
 olarak yayımlanan döviz satış değeri üzerinden hesap edilecektir.


    1- KAZI BĠRĠM FĠYATLARINDAN DOLGU
     KARġILIĞI DÜġÜLECEK MĠKTARLAR                               01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI

     14.16003, 14.16003/1, 14.16004 ve 14.16004/1         ile devamları olan     İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER

 poz no'lu paçal (tek) klas kazı birim fiyatlar; bu birim fiyatların dayalı olduğu
 analizlerindeki,                                         BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
     EL ĠLE YAPILAN KAZILARDA                                   YTL     YTL
   A- Elle dar derin kazı birim fiyatlarından            (YTL) ................ :      4.13     4.13
   B- Elle geniş derin kazı birim fiyatlarından           (YTL) ................ :      1.88     1.88
     MAKĠNALI KAZILARDA
   A- Makinalı dar derin kazı birim fiyatlarından          (YTL) ................ :         0.94        0.94
   B- Makinalı geniş derin kazı birim fiyatlarından         (YTL) ................ :         0.30        0.21
     dolgu bedeli düşülerek hesap edilecektir.
                                                                     1
                                                                    01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                                    İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER  POZ NO                   YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                             BĠRĠM   BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                                      YTL     YTL
       2- NAKLĠYE CETVELLERĠ (Cetvel 1)
    1      10 mt mesafeye nakliye fiyatı....................................................................................
                                                                 ton         0.09        0.09
    2      15 mt mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................    ton         0.14        0.14
    3      20 mt mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................    ton         0.19        0.19
    4      30 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................     ton         0.28        0.28
    5      50 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................ ton           0.46        0.46
    6      70 mt mesafeye nakliye fiyatı................................................................................ ton         0.49        0.49
    7     100 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................ ton           0.53        0.53
    8     200 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................... ton         0.67        0.67
    9     300 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................ ton           0.81        0.81
   10     400 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................. ton          0.95        0.95
   11     500 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................... ton           1.04        1.04
   12     1000 mt mesafeye nakliye fiyatı..........................................................................    ton         1.48        1.48
   13     1500 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................ ton           1.74        1.74
   14     2000 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................     ton         2.00        2.00
   15     2500 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................     ton         2.26        2.26
   16     3000 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................. ton          2.52        2.52
   17     3500 mt mesafeye nakliye fiyatı.................................................................................ton         2.63        2.63
   18     4000 mt mesafeye nakliye fiyatı................................................................................ ton         2.74        2.74
   19     4500 mt mesafeye nakliye fiyatı....................................................................................
                                                                 ton         2.85        2.85
   20     5000 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................... ton         2.96        2.96
   21     5500 mt mesafeye nakliye fiyatı..........................................................................    ton         3.07        3.07
   22     6000 mt mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................    ton         3.18        3.18
   23     6500 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................... ton           3.29        3.29
   24     7000 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................... ton           3.40        3.40
   25     7500 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................     ton         3.51        3.51
   26     8000 mt mesafeye nakliye fiyatı.......................................................................     ton         3.62        3.62
   27     8500 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................     ton         3.73        3.73
   28     9000 mt mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................    ton         3.84        3.84
   29     9500 mt mesafeye nakliye fiyatı................................................................................ ton         3.95        3.95
   30    10000 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................... ton           4.06        4.06
   31    10500 mt mesafeye nakliye fiyatı..........................................................................    ton         4.15        4.15
   32    11000 mt mesafeye nakliye fiyatı.................................................................................ton         4.24        4.24
   33    11500 mt mesafeye nakliye fiyatı...................................................................................
                                                                 ton         4.32        4.32
   34    12000 mt mesafeye nakliye fiyatı.................................................................................ton         4.41        4.41
   35    12500 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................     ton         4.50        4.50
   36    13000 mt mesafeye nakliye fiyatı..........................................................................    ton         4.59        4.59
   37    13500 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................     ton         4.67        4.67
   38    14000 mt mesafeye nakliye fiyatı..........................................................................    ton         4.76        4.76
   39    14500 mt mesafeye nakliye fiyatı....................................................................................
                                                                 ton         4.85        4.85
   40    15000 mt mesafeye nakliye fiyatı..................................................................................
                                                                 ton         4.94        4.94
   41    20000 mt mesafeye nakliye fiyatı................................................................................ ton         5.81        5.81
   42    25000 mt mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................    ton         6.68        6.68
2
                                                                         01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                                        İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLERPOZ NO                 YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                                 BĠRĠM        BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                                          YTL     YTL


 43   30000 mt  mesafeye nakliye fiyatı............................................................................... ton                7.55        7.55
 44   35000 mt  mesafeye nakliye fiyatı................................................................................ ton                8.34        8.34
 45   40000 mt  mesafeye nakliye fiyatı........................................................................... ton                  9.12        9.12
 46   45000 mt  mesafeye nakliye fiyatı............................................................................. ton                 9.91        9.91
 47   50000 mt  mesafeye nakliye fiyatı................................................................................ ton               10.69        10.69
 48   55000 mt  mesafeye nakliye fiyatı............................................................................... ton                11.48        11.48
 49   60000 mt  mesafeye nakliye fiyatı................................................................................ ton               12.26        12.26
 50   65000 mt  mesafeye nakliye fiyatı............................................................................. ton                 13.05        13.05
 51   70000 mt  mesafeye nakliye fiyatı............................................................................ ton                 13.83        13.83
 52   75000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..................................................................................
                                                               ton               14.62        14.62
 53   80000 mt  mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................    ton               15.40        15.40
 54   85000 mt  mesafeye nakliye fiyatı................................................................................ ton               16.19        16.19
 55   90000 mt  mesafeye nakliye fiyatı.............................................................................. ton                16.97        16.97
 56   95000 mt  mesafeye nakliye fiyatı................................................................................................
                                                               ton               17.76        17.76
 57   100000 mt  mesafeye nakliye fiyatı....................................................................................................
                                                               ton               18.54        18.54
 58   105000 mt  mesafeye nakliye fiyatı...........................................................................................
                                                               ton               19.24        19.24
 59   110000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..................................................................................
                                                               ton               19.94        19.94
 60   115000 mt  mesafeye nakliye fiyatı...............................................................................................
                                                               ton               20.64        20.64
 61   120000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..........................................................................................
                                                               ton               21.33        21.33
 62   125000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..............................................................................................
                                                               ton               22.03        22.03
 63   130000 mt  mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................................................
                                                               ton               22.73        22.73
 64   135000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..............................................................................................
                                                               ton               23.43        23.43
 65   140000 mt  mesafeye nakliye fiyatı........................................................................................
                                                               ton               24.12        24.12
 66   145000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..................................................................................................
                                                               ton               24.82        24.82
 67   150000 mt  mesafeye nakliye fiyatı........................................................................     ton               25.52        25.52
 68   155000 mt  mesafeye nakliye fiyatı...........................................................................................
                                                               ton               26.22        26.22
 69   160000 mt  mesafeye nakliye fiyatı................................................................................................
                                                               ton               26.92        26.92
 70   165000 mt  mesafeye nakliye fiyatı.......................................................................................
                                                               ton               27.61        27.61
 71   170000 mt  mesafeye nakliye fiyatı...........................................................................................
                                                               ton               28.31        28.31
 72   175000 mt  mesafeye nakliye fiyatı.......................................................................................
                                                               ton               29.01        29.01
 73   180000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..............................................................................................
                                                               ton               29.71        29.71
 74   185000 mt  mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................................
                                                               ton               30.40        30.40
 75   190000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..............................................................................................
                                                               ton               31.10        31.10
 76   195000 mt  mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................................
                                                               ton               31.80        31.80
 77   200000 mt  mesafeye nakliye fiyatı.......................................................................................................
                                                               ton               32.50        32.50
 78   210000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..........................................................................    ton               33.89        33.89
 79   220000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..................................................................................................
                                                               ton               35.29        35.29
 80   230000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..............................................................................................
                                                               ton               36.68        36.68
 81   240000 mt  mesafeye nakliye fiyatı..............................................................................................
                                                               ton               38.08        38.08
 82   250000 mt  mesafeye nakliye fiyatı.....................................................................................................
                                                               ton               39.47        39.47
 83   260000 mt  mesafeye nakliye fiyatı...................................................................................................
                                                               ton               40.87        40.87
 84   270000 mt  mesafeye nakliye fiyatı...............................................................................................
                                                               ton               42.26        42.26
 85   280000 mt  mesafeye nakliye fiyatı...............................................................................................
                                                               ton               43.66        43.66
 86   290000 mt  mesafeye nakliye fiyatı.......................................................................................
                                                               ton               45.05        45.05
                                                                                            3
                                                                             01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                                            İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER  POZ NO                      YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                              BĠRĠM       BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                                              YTL     YTL


   87     300000 mt mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................    ton               46.45        46.45
   88     310000 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................................
                                                                  ton               47.84        47.84
   89     320000 mt mesafeye nakliye fiyatı...............................................................................................
                                                                  ton               49.24        49.24
   90     330000 mt mesafeye nakliye fiyatı.............................................................................................
                                                                  ton               50.63        50.63
   91     340000 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................... ton                 52.03        52.03
   92     350000 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................ ton                 53.42        53.42
   93     360000 mt mesafeye nakliye fiyatı.....................................................................................
                                                                  ton               54.82        54.82
   94     370000 mt mesafeye nakliye fiyatı...........................................................................................
                                                                  ton               56.22        56.22
   95     380000 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................................
                                                                  ton               57.61        57.61
   96     390000 mt mesafeye nakliye fiyatı.......................................................................................
                                                                  ton               59.01        59.01
   97     400000 mt mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................................
                                                                  ton               60.40        60.40
   98     410000 mt mesafeye nakliye fiyatı......................................................................................
                                                                  ton               61.80        61.80
   99     420000 mt mesafeye nakliye fiyatı......................................................................................
                                                                  ton               63.19        63.19
   100     430000 mt mesafeye nakliye fiyatı.......................................................................................
                                                                  ton               64.59        64.59
   101     440000 mt mesafeye nakliye fiyatı......................................................................................
                                                                  ton               65.98        65.98
   102     450000 mt mesafeye nakliye fiyatı.......................................................................................
                                                                  ton               67.38        67.38
   103     460000 mt mesafeye nakliye fiyatı.......................................................................................
                                                                  ton               68.77        68.77
   104     470000 mt mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................................
                                                                  ton               70.17        70.17
   105     480000 mt mesafeye nakliye fiyatı..........................................................................................
                                                                  ton               71.56        71.56
   106     490000 mt mesafeye nakliye fiyatı...............................................................................................
                                                                  ton               72.96        72.96
   107     500000 mt mesafeye nakliye fiyatı.......................................................................................
                                                                  ton               74.35        74.35
   108     510000 mt mesafeye nakliye fiyatı................................................................................ ton               75.75        75.75
   109     520000 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................................
                                                                  ton               77.14        77.14
   110     530000 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................................
                                                                  ton               78.54        78.54
   111     540000 mt mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................    ton               79.93        79.93
   112     550000 mt mesafeye nakliye fiyatı.............................................................................. ton                81.33        81.33
   113     560000 mt mesafeye nakliye fiyatı...........................................................................................
                                                                  ton               82.72        82.72
   114     570000 mt mesafeye nakliye fiyatı..........................................................................................
                                                                  ton               84.12        84.12
   115     580000 mt mesafeye nakliye fiyatı..........................................................................................
                                                                  ton               85.52        85.52
   116     590000 mt mesafeye nakliye fiyatı................................................................................................
                                                                  ton               86.91        86.91
   117     600000 mt mesafeye nakliye fiyatı..............................................................................................
                                                                  ton               88.31        88.31
   118     610000 mt mesafeye nakliye fiyatı......................................................................................
                                                                  ton               89.70        89.70
   119     620000 mt mesafeye nakliye fiyatı.....................................................................................................
                                                                  ton               91.10        91.10
   120     630000 mt mesafeye nakliye fiyatı........................................................................................
                                                                  ton               92.49        92.49
   121     640000 mt mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................................
                                                                  ton               93.89        93.89
   122     650000 mt mesafeye nakliye fiyatı...............................................................................................
                                                                  ton               95.28        95.28
   123     660000 mt mesafeye nakliye fiyatı.....................................................................................
                                                                  ton               96.68        96.68
   124     670000 mt mesafeye nakliye fiyatı.........................................................................................................
                                                                  ton               98.07        98.07
   125     680000 mt mesafeye nakliye fiyatı.......................................................................................
                                                                  ton               99.47        99.47
   126     690000 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................. ton                100.86        100.86
   127     700000 mt mesafeye nakliye fiyatı............................................................................. ton                102.26        102.26
      Not: Cetvel 1 de ki nakliye fiyatları İller Bankası analiz kitabında yer
        alan nakliye formüllerinden hesaplanmış olup, imalattaki kazı ve
        malzeme taşımalarında uygulanacaktır. (Yükleme, boşaltma, istif,
         % 25 yüklenici karı ve genel gider bedelleri hariç )
4
                                                       01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                       İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                 YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                     BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                         YTL     YTL
       3- MAKĠNALARIN 1 SAATLĠK ÜCRETĠ
03.501    *Ekskavatör .......................................................1 Yd3 100 DHP    sa         73.54        54.11
                                          3
03.501/1   *Ekskavatör -Beko................. ..........3/4, 1 5/8 Yd ve 125 DHP          sa         95.38        71.10
                                          3
03.502    *Ekskavatör .............................................1 1/2 Yd ve 140 DHP      sa         93.25        66.06
                                          3
03.503    *Ekskavatör....................................................2 Yd ve 170 DHP     sa        110.23        77.21
                                          3
03.504    *Ekskavatör........................................... 2 1/2 Yd ve 210 DHP       sa        133.79        92.99
                                          3
03.505    *Ekskavatör........................................... 2 1/2 Yd ve 260 DHP       sa        161.72        111.21
03.506    *Traktör Skreyper........................................... TD 20 veya emsali     sa         77.49        55.93
03.507    *Traktör Ripper...........................TD25 veya emsali 185 DHP+rip.         sa        128.54        92.60
03.508    *Motor Greyder....................................80 DHP den yukarı 9 ton        sa         59.00        43.46
03.509    *Lastik tekerlekli Traktör Skreyper............................... 250 DHP       sa        180.65        132.08
                                              3
03.509/KH   *Lastik tekerlekli Traktör Skrayper........... 80 DHP ve 2 Yd luk            sa         45.48        29.93
03.510/1   Traktör Buldozer ..........................................70 DHP Gücünde        sa         53.84        40.24
03.510/2   Traktör Buldozer ............ ............................. 100 DHP gücünde       sa         69.45        50.02
03.510/3   Traktör Buldozer ..........................................160 DHP Gücünde       sa         99.63        68.55
03.511    Traktör Buldozer ............................185 DHP Gücünde TD 25           sa        119.65        83.71
03.512    Traktör Buldozer .......................................... 285 DHP gücünde       sa        186.72        131.35
03.513    Traktör Buldozer.......................................... 345 DHP gücünde       sa        219.13        152.10
03.516/1   Kompresörlü Şahmerdan.................................... 50 HP gücünde         sa         63.66        53.94
03.516/2   Her kapasitede buharlı Şahmerdan                            sa         79.41        79.41
03.516/İB   Hidrolik Yatay itme makinası                              sa         62.14        54.23
03.517    Kompresör.........................................210 Cfm lik ve 2 tabancalı      sa         48.74        42.26
03.517/1   Vantilasyon için Komp. tüm ekipmanları ile birlikte ....210 Cfm lik           sa         34.59        28.11
03.517/2   Enjeksiyon Makinası tüm ekipmanları ile birlikte                    sa         34.59        28.11
03.517/İB-1  221 HP Dizel hidrolik güç kaynağı                            sa        173.67        130.73
03.517/İB-2  328 HP Dizel hidrolik güç kaynağı                            sa        227.05        163.33
03.517/İB-3  382 HP Dizel hidrolik güç kaynağı                            sa        259.13        184.92
03.517/İB-4  482 HP Dizel hidrolik güç kaynağı                            sa        312.72        219.08
03.517/İB-5  (250-300gr.) 180 ton/cm2 kapasiteli enjeksiyon makinası                 sa         19.68        19.68
03.517/İB-6  Ø 60 mm çekme makinası (Extrüler ve çekici)                       sa         26.15        26.15
03.521    Lastik tekerlekli yükleyici..........................1 1/2 Yd3 ve 80 DHP        sa         56.06        40.52
03.521/İB-1  Fabrikada beton boru taşıma makinası                          sa         34.39        24.86
03.521/İB-2  Beton boru imalat makinası                               sa         61.30        61.30
03.522    Paletli yükleyici.........................................1 1/2 Yd3 ve 56 DHP      sa         57.07        46.17
03.524    Betoniyer....................................................... Motorlu 250 lt. lik  sa         19.11        16.95
03.524/İB   Prefabrik Parsel, Muayene Bacası ,halka ve konik imalat fabrikası            sa         29.55        29.55
03.524/İB-1  1000 lt kapasiteli otomatik beton santralı                       sa         24.29        24.29
03.525    Mozayik silme makinası                                 sa         11.08        11.08
03.527    Vibratör.................................................. 2 1/2 HP 9-16 Yd3/h     sa         4.99         4.50
03.527/İB-1  46.4 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS -6 HFB)             sa         24.18        24.18
03.527/İB-2  50 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-15 HHF)              sa         40.21        40.21
03.527/İB-3  75 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-25HHF)              sa         52.41        52.41
03.527/İB-4  97 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-16HF)               sa         54.09        54.09
03.527/İB-5  146 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-24 HF)              sa         72.03        72.03
03.530    Konkasör Primer (15 x24+sek. 24x16 inç ,25 m3/h 1'' ve 40 m3/h 2''randumanlı)      sa        122.81        93.67
                                                                          5
                                                       01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                      İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER  POZ NO                   YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                  BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                        YTL     YTL


03.531    Elek makinası......................................................... SB 60 emsali  sa         45.89        32.29
03.533    Motopomp........................................................... 5 PS gücünde    sa          6.78        5.48
03.533/İB   Motorlu tulumbanın 1 saatlik ücreti........................5 PS gücünde        sa         13.64        13.64
03.534    Motopomp..........................................................20 PS gücünde    sa         16.33        11.15
03.534/1   Motopomp..........................................................30 PS gücünde    sa         24.15        17.14
03.534/İB-1  *20 PS motorla aküple 125 mm çapında emme
       borulu santrifüj tulumbanın 1 saatik ücreti                      sa         21.62        21.62
03.534/İB-2 (20 + 45) PS motorla aküple (125, 200) mm çapında emme
       borulu 2 adet santrifüj tulumbanın 1 saatlik ücreti                  sa         44.09        37.61
03.534/İB-3 (20 + 45 + 60) PS motorla aküple (125, 150, 200) mm çapında
        emme borulu 3 adet santrifüj tulumbanın 1 saatlik ücreti               sa         88.63        67.05
03.535     Motopomp........................................................ 45 PS gücünde    sa         35.40        23.74
03.536     Motopomp.........................................................60 PS gücünde    sa         44.89        29.34
03.538    5 tonluk Arazöz                                    sa         35.81        24.15
03.538/1   Pick-Up Arazöz                                     sa         34.76        23.10
03.539/İB   Yüksek basınçlı tripleks pompa                             sa        327.74        259.77
03.540    Her cins ( titreşimli darbeli ) motörlü Kompaktör 9 HP                 sa         17.67        15.92
03.541    Titreşimli Silindir .....(35-58 DHP, 4-5 ton statik 8-9 ton dinamik
       kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör)                     sa         52.33        36.79
03.542    Titreşimli Silindir (41 - 56 DHP, 4-5 statik 8-9 ton dinamik
       kuvvette silindir+paletli traktör)                           sa         54.99        38.67
03.542/KH-1 Titreşimli Silindir (70 DHP , 8 ton statik 14--18 ton dinamik
       kuvvette silindir+paletli. traktör. )                         sa         53.46        39.86
03.543    Komple keçi ayağı silindir (40 DHP gücünde paletli traktör
        + 4000 Kg, 1.20 mt uzunlukta 2 tamburlu)                       sa         32.30        24.53
03.543/1   Komple keçi ayağı silindir (70 DHP gücünde paletli, traktör
        +8000 Kg, 4 tamburlu)                                 sa         51.68        39.24
03.543/2    Keçi ayağı silindir
       (100 DHP gücünde paletli traktör + 12000 Kg 6 tamburlu)                sa         67.83        51.51
03.544    Demir merdaneli silindir
       (40 DHP gücünde , 8 - 10 tonluk 2 - 3 tekerlekli )                   sa         32.30        24.53
 03.544/1   Demir merdaneli silindir
       (60 DHP gücünde çekici + 10-14 tonluk 2-3 tekerlekli)                 sa         42.19        30.53
03.545    Lastik tekerlekli silindir
       (40 DHP gücünde çekici ,7-8 tonluk )                          sa         32.30        24.53
03.547    Küçük eleme makinası (25 m3/h, 30 HP gücünde dizel motor, komple )           sa         31.64        25.81
03.560/İB-1 Çift kazanlı karıştırıcı mikser                             sa                   43.18
03.568    Fore kazık delgi makinası.. (40HP motoru ve boruları ile komple)            sa         34.05        26.28
03.568/1   Fore kazık delgi makinası. (76HP motoru ve boruları ile komple)            sa         80.48        63.78
03.568/İB   Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinası. (304 HP komple)              sa        291.60        232.54
03.568/İB-1 Rotary tip jet grout delgi makinası (165 HP)                       sa                   142.66
03.570    Otomatik beton santralı...................(50 m3/h ,1000 lt. kapasiteli)        sa         11.29        11.29
03,570/İB   Beton yapma tesisinin 1 saatlik ücreti                         sa         26.25        26.25
03,570/İB-1 Prefabrik beton plak, parke yapma tesisinin 1 saatlik ücreti               sa        153.54        153.54
03.572/1   Rotor sistemli BEP 80 M. ve benzeri tip beton pompası                 sa        104.01        93.64
03.572/3   Kablo germe makinası                                  sa         13.64        13.64
03.572/özel-4 Elekrofüzyon HDPE kaynak makinası                           sa         5.20         5.206
                                                          01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                          İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                   YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                      BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                            YTL     YTL
03.573    5 KW jeneratör grubu (7,5 HP, benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)         sa         14.85        14.85
03.574/1   Duba.......................................... 125 ton klapeli anroşman dubası        sa         9.76         9.76
03.574/3   Duba ................................................................400 ton kapasiteli    sa         15.38        15.38
03.575/1   Romörkör..................................... 116 HP gücünde dizel motorlu          sa         93.03        70.49
03.575/2   Romörkör..................................... 240 HP gücünde dizel motorlu          sa        158.68        112.05
03.575/3   Romörkör...................................... 310 HP gücünde dizel motorlu          sa        191.18        130.95
03.575/4   Romörkör...................................... 525 HP gücünde dizel motorlu          sa        314.69        212.69
03.575/5   Romörkör...................................2x300 HP gücünde dizel motorlu           sa        353.07        236.51
03.576    Maçula..............................................................400 HP, 60 ton luk    sa        291.96        214.25
03.577    Çim biçme makinası                                      sa         3.03         3.03
03.578    Ziraat işlerinde kullanılan traktör (11 DHP lik ekipmanları ile)               sa         21.44        17.49
03.579    Ziraat işlerinde kullanılan traktör (35 DHP lik ekipmanları ile)               sa         31.29        24.49
03.579/KH-1  45 HP gücünde traktör + romörkör                               sa         36.91        28.16
03.580    10 lt lik kollu sırt pulverizatörü                              sa         3.86         3.86
03.581    10 lt lik motorlu sırt pulverizatörü                             sa         5.99         5.99
03.582    100 lt. lik el ile çekilen motorlu pulverizatör                        sa         11.17        11.17
03.583    250 lt. lik vasıta ile çekilen motorlu pulverizatör                      sa         50.94        39.29
03.584    560 lt. lik vasıta ile taşınır motorlu pulverizatör                      sa         57.25        45.60
03.585    1200 lt. lik kendi yürür motorlu pulverizatör                         sa         34.67        25.49
03.586    2200 lt. lik vasıta ile taşınır hidrolik düzenli motorlu pulverizatör             sa         67.54        55.88
03.590    Vinç ( 36 HP, 5 ton'luk )                                   sa         35.17        27.01
03.591    Bardör Vinç (30 KW, 60 ton'luk )                               sa         29.98        29.98
03.591/İB-1  30 ton luk vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç) toplam 270 HP gücünde)              sa        200.80        148.35
03.591/İB-2  50 ton luk vinç (320 HP kamyon + 130 HP vinç) toplam 450 HP gücünde)             sa        365.07        277.65
03.591/İB-3  80 ton luk vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç) toplam 476 HP gücünde)             sa        340.04        247.57
03,593    Emici basıcı Refülör........................................... 215 HP gücünde        sa        149.13        107.36
03,594    Prizman ......................................180 HP, 15 ton vinç, 3 Yd3 lük         sa        138.21        103.24
03,596    Panton (Kreyn dubası)................................................ 100 tonluk       sa         13.89        13.89
03.596/1   Panton vinci                                         sa        147.67        106.87
03,597    Dalgıç B10633 botu                                      sa         32.16        25.36
03.597/1   Dalgıç takımı                                         sa         46.51        39.71
03,598    Blok motorlu şantiye briket imal makinası ..........7+3 Ps komple               sa         19.02        19.02
03,599    Oto treyler........................................................................ 300 HP  sa        161.82        103.54
03.600    Dizel motoru ve jeneratörü ile komple kaynak makinası.... 25 HP                sa         15.48        11.17
03.601    Kanalet Fabrikası                                       sa        262.26        223.41
03.601/İB-1  Ø 150 - Ø 800 mm buhar kürlü Beton ve B.A. Boru imal eden
       Fabrika. (Tüm ekipmanlar dahil )                               sa         80.64        80.64
03.601/İB-2  Ø 900 - Ø 1200 mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden
       Fabrika. (Tüm ekipmanlar dahil )                               sa        120.96        120.96
03.601/İB-3  Ø 1400 - Ø 1600 mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden
       Fabrika. (Tüm ekipmanlar dahil )                               sa        181.44        181.44
03.601/İB-4  Ø 1800 - Ø 2000 mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden
       Fabrika. (Tüm ekipmanlar dahil )                               sa        262.08        262.08
03.601/İB-5  Ø 2200 - Ø 2600 mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden
       Fabrika. (Tüm ekipmanlar dahil )                               sa        302.40        302.40
03.601/İB-6  Ø 2800 - Ø 3000 mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden
       Fabrika. (Tüm ekipmanlar dahil )                               sa        372.95        372.95
03.917/İB-1  Asfalt kesme makinası (10 HP )                                sa         26.20        24.25                                                                             7
                                                                                 01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                                                İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER  POZ NO                      YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                                    BĠRĠM      BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                                                  YTL     YTL


                                TAŞIMALAR

       4- ĠHZARATTA (Karsız )
       Çimento:             : ( ................................Çimento fab.)
07.05101/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................           ton
07.05101/B  Şantiye içi nakli.....................................................................................................................
                                                                        ton
07.05101   İşyerine nakli.....................(A + B)............................................................................... ton

       Betonarme Demiri         : (................................Fabrikasından)
07.05102/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................           ton
07.05102/B  Şantiye içi nakli.....................................................................................................................
                                                                        ton
07.05102   İşyerine nakli.....................(A + B)............................................................................... ton

       B.A.ve Profil Demiri : (.................................Fabrikasından)
07.05103/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................           ton
07.05103/B  Şantiye içi nakli.....................................................................................................................
                                                                        ton
07.05103   İşyerine nakli.....................(A + B)............................................................................... ton

       Esas ĠnĢaat Gereçleri
07.05107                                                                    1000
       Kiremit ................................................................................................................................... ad
07.05108   Sönmemiş kireç ................................................................................................................ton
07.05109   Tuğla ..........................................................................................................................................
                                                                        1000 ad       Çelik Borular          : (................................Fabrikasından)
07.05111/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................           ton
07.05111/B  Şantiye içi nakli.....................................................................................................................
                                                                        ton
07.05111   İşyerine nakli.....................(A + B)............................................................................... ton

       A. Ç. Borular          : (................................Fabrikasından)
07.05112/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................           ton
07.05112/B  Şantiye içi nakli.....................................................................................................................
                                                                        ton
07.05112   İşyerine nakli.....................(A + B)............................................................................... ton       Plastik Borular         : (.................................Fabrikasından)
07.05113/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................        ton
07.05113/B  Şantiye içi nakli...................................................................................................     ton
07.05113   İşyerine nakli....................(.A + B).....................................................................................on
                                                                      t
8
                                                                                 01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                                                İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                        YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                                    BĠRĠM      BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                                                  YTL     YTL
       Ġdarece Verilen
07.05160   Yangın musluğu     (İşyeri nakli) :..............................................                        ton
07.05161   Her cins vana     (İşyeri nakli) :.....................................................                     ton
07.05162   Font kapak ve ızgara  (İşyeri nakli) :............................................................                  ton
07.05163   A.Ç. B. Hususi Aksam (İşyeri nakli) :..............................................                          ton
07.05164   P.V.C.B. Hususi aksam (İşyeri nakli) :................................................................                ton
07.05165   Çelik B. Hususi aksam (İşyeri nakli) :......................................................................             ton
07.05166   Font B. Hususi aksam (İşyeri nakli) :.......................................................                     ton
       Not:Ġhzarat nakliye bedeli imalat nakliye bedelinin % 80'i dir.

       5- ĠMALATTA (Karlı)
       Çimento:             : (.................................Çimento fab.)
07.06101/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................           ton
07.06101/B  Şantiye içi nakli.....................................................................................................................
                                                                        ton
07.06101   İşyerine nakli.....................(A + B)............................................................................... ton       Betonarme Demiri         : (................................Fabrikasından)
07.06102/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................           ton
07.06102/B  Şantiye içi nakli.....................................................................................................................
                                                                        ton
07.06102   İşyerine nakli.....................(A + B)............................................................................... ton

       B.A.ve Profil Demiri : (.................................Fabrikasından)
07.06103/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................           ton
07.06103/B  Şantiye içi nakli.....................................................................................................................
                                                                        ton
07.06103   İşyerine nakli..........................(A + B)...............................................................................ton

       Esas inĢaat gereçleri
07.06105/2  Toprak (Depo dolgusu veya imlada) ....................................................                         m3
                                                                            3
07.06105/3  Kazı malzemesi (Kesin veya geçici depo )..............................................                         m
07.06105/4  Kil nakli..............................................................................................                m3
07.06107                                                                    1000 ad
       Kiremit.........................................................................................................................................
07.06108   Sönmemiş kireç.....................................................................................................          m3
07.06109   Tuğla ................................................................................................................................
                                                                        1000 ad       Çelik Borular          : (................................Fabrikasından)
07.06111/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................           ton
07.06111/B  Şantiye içi nakli.....................................................................................................................
                                                                        ton
07.06111   İşyerine nakli.....................(A + B)............................................................................... ton
                                                                                                   9
                                                                            01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                                           İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                       YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                                  BĠRĠM    BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                                             YTL     YTL
       A. Ç. Borular          : (................................Fabrikasından)
07.06112/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................           ton
07.06112/B  Şantiye içi nakli.....................................................................................................................
                                                                        ton
07.06112   İşyerine nakli.....................(A + B)............................................................................... ton

       Plastik Borular         : (.................................Fabrikasından)
07.06113/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................        ton
07.06113/B  Şantiye içi nakli...................................................................................................     ton
07.06113   İşyerine nakli....................(.A + B).....................................................................................on
                                                                      t

       Ön Gerilmeli B.A. Borular
07.06114/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................        ton
07.06114/B  Şantiye içi nakli...................................................................................................     ton
07.06114   İşyerine nakli....................(.A + B).....................................................................................on
                                                                      t

       Beton veya B.A. Borular
07.06115/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................        ton
07.06115/B  Şantiye içi nakli...................................................................................................     ton
07.06115   İşyerine nakli....................(.A + B).....................................................................................on
                                                                      t

       C.T.P Borular
07.06116/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................        ton
07.06116/B  Şantiye içi nakli...................................................................................................     ton
07.06116   İşyerine nakli....................(.A + B).....................................................................................on
                                                                      t

       H.D.P.E Borular
07.06117/A  Şantiye deposuna nakli........................................................................................        ton
07.06117/B  Şantiye içi nakli...................................................................................................     ton
07.06117   İşyerine nakli....................(.A + B).....................................................................................on
                                                                      t

       Prefabrik Beton ve B.A.Elemanların ġantiye Ġçi Nakli
07.06118/1  Muayene ve parsel bacası prefabrik elemanlarının şantiye içi nakli...................................................................................................
                                                             ton
07.06118/2  Dolu gövdeli prefabrik elemanların şantiye içi nakli...................................................................................................
                                                             ton

       Hazır Beton Nakli
07.06119   Transmikser ile taze beton nakli................................................................                 m3

       Ġdarece Verilen
07.06160   Yangın musluğu             (İşyeri nakli)...........................................                ton
07.06161   Her cins vana             (İşyeri nakli)...........................................                 ton
07.06162   Font kapak ve ızgara         (İşyeri nakli) ..........................................                 ton
07.06163   A.Ç. B. Hususi Aksam          (İşyeri nakli) ..........................................                 ton
07.06164   P.V.C.B. Hususi aksam         (İşyeri nakli) ..........................................                 ton
07.06165   Çelik B. Hususi aksam         (İşyeri nakli) ..........................................                 ton
07.06166   Font B. Hususi aksam         (İşyeri nakli) ..........................................                 ton
10
                                               01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                               İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO              YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                 YTL     YTL
                     ĠHZARAT ĠġLERĠ

       6- KUM, ÇAKIL VE KIRMATAġ ( Ġġ BAġINDA)

08.001    El ile tuvenan kum, çakıl ( kum - çakıl ) hazırlanması         m3          9.00        9.00
08.002/İB   El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi
                                            3
        (Taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması dahil )             m          16.50        16.50
08.003/İB   El ile elenmiş kum, çakıl veya kum - çakıl hazırlanması
                                            3
       ( Figüre bedeli hariç )                         m          15.00        15.00
08.008    Makina ile tuvenan kum, çakıl veya stabilize hazırlanması
                                            3
       ( Figüre bedeli dahil )                         m          1.93        1.66
08.008/İB   Makina ile tuvenan kum, çakıl veya stabilize hazırlanması
                                            3
       ( Figüre bedeli hariç )                         m          1.18        0.91
08.009/İB-1  El ile temin edilen tuvenan kum - çakıl malzemeden
       her katagoride granülometrik kum - çakıl hazırlanması
       (08.009 Poz no'lu analizden) (Figüre bedeli hariç)           m3         12.85        12.25
08.009/İB-2  Makina ile temin edilen tuvenan kum ,çakıl malzemeden
       her katagoride granülometrik kum-çakıl hazırlanması
                                            3
       (08.009 Poz nolu analizden) (Figüre bedeli hariç)            m          4.88        4.01
08.009/İB-3  Dere malzemsinden elenmiş (70 - 150 mm'lik) temel
                                            3
       mazemesi hazırlanması                          m          4.88        4.01
08.010    Demirden basit ihzarat (Kaynaklı- Kaynaksız)              kg          3.78        3.78       7-TAġ, KĠL, FONT VEYA SFERO BACA KAPAĞI VE IZGARA
08.021/İB   El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Taş'ın Ocaktan
       Taşıtlara yükleme ve boşaltılması dahil olup figüre bedeli harıçtır)  m3         14.06        13.57
08.022/İB-1  Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0- 70) mm'lik
       kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç )              m3         20.06        18.24
08.022/İB-2  Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0- 70) mm'lik
       kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç )              m3         15.02        13.68
08.022/İB-3  Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (70 - 150) mm'lik
       temel malzemesi hazırlanması (Figüre bedeli hariç )           m3         18.84        17.31
08.023/İB-1  Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0- 30) mm'lik
       kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç )              m3         22.92        20.80
08.023/İB-2  Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0- 30) mm'lik
       kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç )              m3         17.87        16.24
08.023/İB-3  Makina ile temin edilen elenmemiş tuvenan kum, çakıl malzemeden
       konkasörle kırılmış ve elenmiş ( 0 -70 ) mm'lik kırma taş
                                            3
       hazırlanması (Figüre bedeli hariç )                   m          6.05        4.95
08.023/İB-4  Makina ile temin edilen elenmemiş tuvenan kum, çakıl malzemeden
       konkasörle kırılmış ve elenmiş ( 0 -30 ) mm'lik kırma taş
       hazırlanması (Figüre bedeli hariç )                   m3          8.50        6.82
08.024/İB   Kazı Taşından Taş Hazırlanması (Kazı taşının çıkarıldığı yerden
       taşıtlara yükleme ve boşaltılması dahil olup figüre bedeli hariçtir)  m3         9.50         9.50
08.1556    Font baca kapağı hazırlanması                      kg         1.77         1.77
08.1557    Font ızgara ve basamak hazırlanması                   kg         1.40         1.40
08,1558/İB  Sfero döküm baca kapağı hazırlanması (88 kg)              Adet        218.00        218.00
08,1559/İB  Sfero döküm ızgara hazırlanması                     kg         2.32         2.32


                                                                 11
                                         01.01.2006 ÖNCESİ  01.01.2006 SONRASI

                                        İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO            YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ            BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                          YTL     YTL
      8-BETON VE BETONARME BORULAR, "C" PARÇASI,
      DĠRSEK, MUAYENE VE PARSEL BACALARI
      A- Buhar kürlü Betonarme Kanalizasyon Borularının
       (Muflu) ġantiye deposundaki Hazırlık fiyatı
08,157043  Ø 500 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru         mt         41.04        33.43
08,157044  Ø 600 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru         mt         51.45        41.94
08,157045  Ø 700 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru .        mt         58.85        48.71
08,157046  Ø 800 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru         mt         76.36        62.42
08,157047  Ø 900 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru         mt
08,157048  Ø 1000 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru         mt        127.27        104.45
08,157049  Ø 1200 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru         mt        179.17        143.68
08,157050  Ø 1400 mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru .        mt        260.66        216.29

      B- Buhar Kürlü Betonarme Kanalizasyon Borularının
       (Lamba zıvanalı) ġantiye deposundaki Hazırlık Fiyatı
08,157051  Ø 1400 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı) betonarme boru    mt        247.43       202.89
08,157052  Ø 1600 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı) betonarme boru    mt        315.07       256.76
08,157053  Ø 1800 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru    mt        471.10       392.52
08,157054  Ø 2000 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru    mt        581.27       484.94
08,157055  Ø 2200 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru    mt        694.30       590.36
08,157056  Ø 2400 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru    mt        789.19       674.75
08,157057  Ø 2600 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru    mt        895.99       769.96
08,157058  Ø 2800 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru    mt       1,090.14       951.43
08,157059  Ø 3000 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru    mt       1,206.66      1,054.19

      C- Buhar Kürlü Beton Kanalizasyon Borularının
       (Muflu) ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı
08,157060  Ø 150 mm buhar kürlü (muflu) beton boru           mt          9.04        7.14
08,157061  Ø 200 mm buhar kürlü (muflu) beton boru           mt         11.56        9.02
08,157063  Ø 300 mm buhar kürlü (muflu) beton boru           mt         18.85        15.05
08,157065  Ø 400 mm buhar kürlü (muflu) beton boru           mt         27.18        22.11
08,157067  Ø 500 mm buhar kürlü (muflu) beton boru           mt         36.53        30.19
08,157068  Ø 600 mm buhar kürlü (muflu) beton boru           mt         49.48        39.97      D- Entegre Contalı, Buhar Kürlü, Beton ve Betonarme
        Kanalizasyon Borularının(Muflu) Santiye deposundaki
        Hazırlık Fiyatı (Conta Bedeli Dahil)
08,157071  Ø 150 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru   mt         12.29        10.39
08,157072  Ø 200 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru   mt         15.91        13.38
08,157073  Ø 300 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru   mt         26.10        22.30
08,157074  Ø 400 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru   mt         39.05        33.98
08,157075  Ø 500 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru   mt         51.49        45.15
08,157076  Ø 600 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru   mt         67.09        57.58
08,157077  Ø 800 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru   mt        108.27        94.33
08,157078  Ø 1000 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru  mt        160.36        137.54
08,157079  Ø 1200 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru  mt        218.00        182.51
08.157083  Ø 1400 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru  mt        290.28        244.48
08.157084  Ø 1600 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru  mt        391.35        329.79


12
                                             01.01.2006 ÖNCESİ  01.01.2006 SONRASI

                                             İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO             YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ               BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                               YTL     YTL
      E- Entegre Contalı, Buhar Kürlü, Betonarme Kanalizasyon
       Borularının (Lamba Zıvanalı) ġantiye deposundaki
      Hazırlık Fiyatı (Conta Bedeli Dahil)
08.157085  Ø 1600 mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) beton boru       mt        389.90        323.15
08.157086  Ø 1800 mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) beton boru       mt        514.42        434.78
08.157087  Ø 2000 mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) beton boru       mt        629.26        532.23
08.157088  Ø 2200 mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) beton boru       mt        783.80        673.90
08.157089  Ø 2400 mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) beton boru       mt        927.51        801.24
      F - Kanalizasyon Beton ve Betonarme Boru Dirseği
        Hazırlık Fiyatı
08,157101  Ø 150 mm 45'lik buhar kürlü beton boru (Muflu) dirseği        ad          4.62        3.67
      G-Buhar Kürsüz Parsel Bacası Prefabrik Elemanların
      ġantiye deposundaki Hazırlık Fiyatı
08.1574   500 dz'lu prefabrik parsel bacası Gövde Bileziği ( Beton )
       ( 1.00 mt.yükseklik için )                      mt         52.09        51.84
      H-Buhar Kürlü Parsel Bacası Prefabrik Elemanların
      ġantiye deposundaki Hazırlık Fiyatı
08.1574/1  Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik taban
      elemanlarının şantiyede hazırlanması,                 ad        134.86        114.78
08.1574/2  Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik gövde
      elemanlarının şantiyede hazırlanması. (H=0.50 mt yüksekliğinde,
      0.80x0.80 mt.iç ebadında,0.10 mt et kalınlığında)           ad         93.25        72.67
08.1574/3  Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik gövde
      elemanlarının şantiyede hazırlanması. (H=0.25 mt yüksekliğinde,
      0.80x0.80 mt.iç ebadında, 0.10 mt et kalınlığında)          ad         68.02        47.94
08.1574/4  Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik gövde
      yüksekliği ayar elemanının şantiyede hazırlanması. (Değişken
      yüksekliklerde 0.80x0.80 mt.iç ebadında, 0.10 mt et kalınlığında)   mt        185.88        144.71
08.1574/5  Parsel bacası için BS 18 betonu (350 dz.lu) kullanılarak
      çerçevesiz prefabrik betonarme kapağın şantiyede hazırlanması.
      (Bahçedeki Parsel Bacaları için)                   ad         21.35        21.25
08.1574/6  Parsel bacası için BS 18 betonu (350dz.lu) kullanılarak profil
      demiri ile çerçevelenmiş prefabrik betoarma kapağın şantiyede
      hazırlanması. (Cadde ve sokaklardaki Parsel bacaları için)      ad         42.12        42.02

      I-Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası Elemanlarının
        ( Lastik conta ile birleĢtirilen ) ġantiye Deposundaki
        Hazırlık Fiyatı
08.1575/1  Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği
      (H= 0.60 mt. yüksekliğinde, 1.00 mt. iç çapında )           ad         93.85        73.77
08.1575/2  Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği
      (H= 0.35mt. yüksekliğinde, 1.00 mt. iç çapında )           ad         63.16        50.61
08.1575/3  Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği
      (H= 0.60 mt. yüksekliğinde, 1.20 mt. iç çapında )           ad         99.84        79.25
08.1575/4  Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği
      (H= 0.35 mt. yüksekliğinde, 1.20 mt. iç çapında )           ad         66.24        53.44
08.1575/5  Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde yüksekliği ayar
      bileziği (H=0.15- 0.60 mt arasında değişken yükseklikte d=1.00mt
      iç çapında imal edilen gövde yüksekliği ayar bileziği elemanları )  mt        151.69        120.32


                                                               13
                                              01.01.2006 ÖNCESİ  01.01.2006 SONRASI

                                              İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO              YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ               BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                YTL     YTL
08.1575/6   Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde yüksekliği ayar
       bileziği (H=0.15- 0.60 mt arasında değişken yükseklikte d=1.20mt
       iç çapında imal edilen gövde yüksekliği ayar bileziği elemanları )  mt        159.35        127.98
08.1576/1   Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı
       (1.00 mt. iç çapında)                         ad         90.10        70.02
08.1576/2   Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı
       (1.20 mt. iç çapında)                         ad        111.88        89.29
08.1577    Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası boyun bileziği          ad         24.92        18.64
08.1578    Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası çerçeve montaj elemanı      ad         28.85        22.58
       J-Buhar Kürlü, Prefabrik Muayene Bacası Taban
        Elemanlarının (Lastik conta bağlantılı) ġantiye
        Deposundaki Hazırlık Fiyatı
08.1579/1-1  Çıkış çapı Ø 200 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 1 Giriş 1 çıkışlı)          ad        295.12        239.90
08.1579/1-2  Çıkış çapı Ø 200 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 2 Giriş 1 çıkışlı)          ad        297.20        241.98
08.1579/1-3  Çıkış çapı Ø 200 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 3 Giriş 1 çıkışlı)          ad        299.14        243.92
08.1579/2-1  Çıkış çapı Ø 300 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 1 Giriş 1 çıkışlı)          ad        296.40        241.18
08.1579/2-2  Çıkış çapı Ø 300 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 2 Giriş 1 çıkışlı)          ad        298.16        242.94
08.1579/2-3  Çıkış çapı Ø 300 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 3 Giriş 1 çıkışlı)          ad        300.12        244.90
08.1579/3-1  Çıkış çapı Ø 400 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 1 Giriş 1 çıkışlı)          ad        297.20        241.98
08.1579/3-2  Çıkış çapı Ø 400 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 2 Giriş 1 çıkışlı)          ad        299.27        244.05
08.1579/3-3  Çıkış çapı Ø 400 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 3 Giriş 1 çıkışlı)          ad        301.13        245.91
08.1579/4-1  Çıkış çapı Ø 500 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 1 Giriş 1 çıkışlı)          ad        332.39        277.17
08.1579/4-2  Çıkış çapı Ø 500 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 2 Giriş 1 çıkışlı)          ad        334.68        279.46
08.1579/4-3  Çıkış çapı Ø 500 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 3 Giriş 1 çıkışlı)          ad        336.52        281.30
08.1579/5-1  Çıkış çapı Ø 600 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 1 Giriş 1 çıkışlı)          ad        332.86        277.64
08.1579/5-2  Çıkış çapı Ø 600 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 2 Giriş 1 çıkışlı)          ad        334.94        279.72
08.1579/5-3  Çıkış çapı Ø 600 mm lik 500 Dz. lu, buhar kürlü,
        muayene bacası taban elemanı ( 3 Giriş 1 çıkışlı)          ad        337.43        282.21
08.1579/6   Çıkış çapı Ø 700 mm lik buhar kürlü 500 Dz'lu.
        prefabrik muayene bacası taban elemanı                ad        545.49        490.27
08.1579/7   Çıkış çapı Ø 800 mm lik buhar kürlü 500 Dz'lu.
        prefabrik muayene bacası taban elemanı                ad        543.36        488.14
08.1579/8   Demirli BS 18 (B.225) betonu kullanılarak font ızgaralı
       prefabrik betonarme taban elemanı kapağının şantiyede
       hazırlanması. (Çıkış çapı Ø700-Ø800mm elemanlar için)         ad        157.15        156.6314
                                                 01.01.2006 ÖNCESİ  01.01.2006 SONRASI

                                                İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO            YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                   BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                  YTL     YTL
      K-Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Prefabrik Muayene Bacası
       Elemanlarının ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı
08.1580/1  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği
      (H= 0.60 mt. yüksekliğinde, 1.00 mt. iç çapında )              ad        130.34        106.03
08.1580/2  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği
      (H= 0.35mt. yüksekliğinde, 1.00 mt. iç çapında )               ad         93.21        78.08
08.1580/3  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği
      (H= 0.60 mt. yüksekliğinde, 1.20 mt. iç çapında )              ad        138.88        114.54
08.1580/4  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği
      (H= 0.35 mt. yüksekliğinde, 1.20 mt. iç çapında )              ad        101.46        85.84
08.1580/5  Buhar kürlü, entegre contalı,500 Dz. muayene bacası gövde yüksekliği ayar
      bileziği (H=0.15- 0.60 mt arasında değişken yükseklikte d=1.00mt
      iç çapında imal edilen gövde yüksekliği ayar bileziği elemanları )      mt        180.26        143.52
08.1580/6  Buhar kürlü,entegre contalı,500 Dz. muayene bacası gövde yüksekliği ayar
      bileziği (H=0.15- 0.60 mt arasında değişken yükseklikte d=1.20mt
      iç çapında imal edilen gövde yüksekliği ayar bileziği elemanları )      mt        190.57        153.82
08.1581/1  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı
      (1.00 mt. iç çapında)                            ad        114.33        92.64
08.1581/2  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı
      (1.20 mt. iç çapında)                            ad        134.97        111.90
08.1582   Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz. muayene bacası boyun bileziği      ad         37.68        30.55
08.1583   Buhar kürlü,entegre contalı,500 Dz. muayene bacası çerçeve montaj elemanı  ad         45.53        37.89
                                                                  15
                                           01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI  01.01.2006 SONRASI

                                          İHALE EDİLEN İŞLER  İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO  YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                        BĠRĠM BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                            YTL     YTL     YTL
                                        3
08.321   Söndürülmüş kireç hazırlanması                  m         57.60        57.60
      9- HARÇ ĠġLERĠ
                                        3
10.001   200 kg. çimento dozlu tesviye harcı hazırlanması         m         49.40        49.40
                                        3
10.003   200 kg. çimento dozlu harç hazırlanması              m         49.65        49.65
10.004   250 kg. çimento dozlu harç hazırlanması              m3         55.11        55.11
                                        3
10.005   300 kg. çimento dozlu harç hazırlanması              m         60.57        60.57
                                        3
10.006   300 kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması           m         61.77        61.77
                                        3
10.009   400 kg. çimento dozlu harç hazırlanması              m         71.50        71.50
                                        3
10.01    400 kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması           m         72.70        72.70
10.013   500 kg. çimento dozlu harç hazırlanması              m3         82.42        82.42
                                        3
10.014   500 kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması           m         83.62        83.62
                                        3
10.042   250 kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması           m         62.02        62.02
                                        3
10.081   Mozayik harcı hazırlanması                    m         109.24       109.24
                                        3
10.084   Renkli doğal taş pirinç ile renkli mozayik harcı hazırlanması   m         120.57       120.57
10.085/İB  Beyaz çimentolu renkli doğal taş pirinçli mozayik
      harcı hazırlanması                        m3        126.84       126.84

                 ĠMALAT ĠġLERĠ
      10-BETON VE BETONARME BORULAR, "C" PARÇASI,
      DĠRSEK, MUAYENE VE PARSEL BACALARI
      A-Buhar Kürlü Lastik Contalı (Muflu) Beton Kanalizasyon
       Boru ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi (Boru, lastik conta,
       baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
12.218201  Ø 150 mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi        mt         17.65       17.65         15.08
12.218202  Ø 200 mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi        mt         21.45       21.45         18.02
12.218204  Ø 300 mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi        mt         40.26       37.80         32.66
12.218206  Ø 400 mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi        mt         58.77       54.92         48.06
12.218208  Ø 500 mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi        mt         79.00       73.74         65.17
12.218209  Ø 600 mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi        mt        100.54       94.57         81.72

      B-Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Kanalizasyon
       Boru ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi (Boru, lastik conta,
       baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
12.218221  Ø150 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşen.  mt         21.02       21.02         18.45
12.218222  Ø200 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşen.  mt         26.47       26.47         23.04
12.218223  Ø300 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşen.  mt         48.49       46.04         40.90
12.218224  Ø400 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşen.  mt         72.78       68.93         62.07
12.218225  Ø500 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşen.  mt         96.37       91.11         82.55
12.218226  Ø600 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşen.  mt        121.01       115.05        102.20
16
                                            01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI  01.01.2006 SONRASI

                                            İHALE EDİLEN İŞLER  İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO   YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                         BĠRĠM BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                             YTL     YTL     YTL
      C-Buhar Kürlü Lastik Contalı Betonarme Kanalizasyon
        Borularının DöĢenmesi ( Boru bedeli, lastik contalı baĢ
        bağlama bedeli ve sızdırmazlık bedeli dahil )
12.218304  Ø 500 mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru             mt         83.03       77.77         67.74
12.218305  Ø 600 mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru             mt        100.67       94.71         82.17
12.218306  Ø 700 mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru             mt        115.23       108.57         95.19
12.218307  Ø 800 mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru             mt        143.39       136.03        117.64
12.218308  Ø 900 mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru             mt
12.218309  Ø 1000 mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru            mt        239.04       221.16        191.63
12,218310  Ø 1200 mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru            mt        312.91       293.60        247.67
12.218311  Ø 1400 mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru            mt        427.38       406.63        349.23
12.218312  Ø 1400 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru        mt        405.03       384.28        326.64
12.218313  Ø 1600 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru        mt        525.38       500.12        424.68
12.218314  Ø 1800 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru        mt        741.69       713.47        611.78
12.218315  Ø 2000 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru        mt       1,013.06       957.35        832.70
12.218316  Ø 2200 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru        mt       1,192.84      1,129.70        995.21
12.218317  Ø 2400 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru        mt       1,349.53      1,278.96       1,130.88
12.218318  Ø 2600 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru        mt       1,528.39      1,449.15       1,286.07
12.218319  Ø 2800 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru        mt       1,794.85      1,701.86       1,522.38
12,218320  Ø 3000 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru        mt       1,982.50      1,880.35       1,683.07
      D-Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme
      Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi
      (Boru, entegre conta, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
12.218321  Ø800 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) B.A. boru döşen.    mt        180.23       172.87        154.47
12.218322  Ø1000 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) B.A. boru döşen.    mt        274.64       256.75        227.23
12.218323  Ø1200 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) B.A. boru döşen.    mt        352.53       335.28        289.35
12.218324  Ø1400 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) B.A. boru döşen.    mt        453.48       432.73        373.46
12.218325  Ø1600 mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) B.A. boru döşen.    mt        616.01       590.75        511.09
      E-Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Lamba Zıvanalı) Betonarme
      Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi
      (Boru, entegre conta, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
12.218326  Ø1600 mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) B.A. boru döşen.    mt        614.13       588.87        502.50
12.218327  Ø1800 mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) B.A. boru döşen.    mt        787.87       759.64        656.59
12.218328  Ø2000 mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) B.A. boru döşen.    mt       1,063.03      1,007.31        881.76
12.218329  Ø2200 mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) B.A. boru döşen.    mt       1,295.73      1,232.58       1,090.38
12.218330  Ø2400 mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) B.A. boru döşen.    mt       1,514.42      1,443.85       1,280.47
      F- Kanalizasyon Beton ve Betonarme Boru Dirseği
        ile " C" parçasının DöĢenmesi
12.218401  Her çapta buhar kürlü beton boru '' C '' parçası ile parsel
      bağlantısı teşkili yapılması.                     ad         8.06        8.06         6.94
12.218601  Ø 150 mm 45' lik (Muflu ) buhar kürlü muflu beton kanalizasyon
      dirseklerinin döşenmesi                        ad         8.96        8.96         7.68
      G-Buhar Kürsüz Prefabrik Parsel Bacası Elemanları
        (Harç birleĢimli) Ġle Parsel Bacası TeĢkil Edilmesi
12.2190   Parsel bacası halkasının yerine montajı ile parsel bacası teşkili  mt         84.98       82.12         81.80
                                                                        17
                                           01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI  01.01.2006 SONRASI

                                           İHALE EDİLEN İŞLER  İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO  YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                        BĠRĠM BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                            YTL     YTL     YTL
      H-Buhar Kürlü Parsel Bacası Prefabrik elemanların
      Ġmalat Birim Fiyatları
12.2190/1  Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası
      teşkili (H=0.60 mt ve boru birleşim yerleri lastik contalı)     ad        183.08       180.22        155.12
12.2190/2  Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası
      teşkili (H=0.50 mt ve birleşim yerleri 600 dz.'lu harç)       ad        134.48       131.63        105.90
12.2190/3  Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası
      teşkili (H=0.25 mt ve birleşim yerleri 600 dz.'lu harç)       ad        102.95       100.09         74.99
12.2190/4  Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı ile
      parsel bacası teşkili (H=Değişken yüksekliklerde ve birleşim
      yerleri 600 dz.'lu harç)                      mt        299.34       290.78        239.32
12.2190/5  BS 18 Betonu (350 dz.lu) ile imal edilmiş çerçevesiz prefabrik
      betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi.
      (Bahçedeki Parsel Bacaları için)                  ad        27.44       27.44         27.31
12.2190/6  BS 18 Betonu (350 dz.lu) ile imal edilmiş profil demiri ile
      çerçevelenmiş prefabrik betonarme kapağın parsel bacası üzerine
      yerleştirilmesi (Cadde ve sokaklardaki Parsel Bacaları için)    ad        53.40       53.40         53.27
      I-Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası Elemanları
        (Lastik contalı) Ġle Muayene Bacası TeĢkil Edilmesi
12.2191/1  Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.60 mt. yüksekliğinde, 1.00 mt. iç çapında )          ad        161.22       158.07        132.22
12.2191/2  Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.35mt. yüksekliğinde, 1.00 mt. iç çapında )          ad        114.06       111.96         95.80
12.2191/3  Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.60 mt. yüksekliğinde, 1.20 mt. iç çapında )          ad        178.87       175.20        148.70
12.2191/4  Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.35 mt. yüksekliğinde, 1.20 mt. iç çapında )          ad        127.97       125.34        108.86
12.2191/5  Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde yüksekliği ayar bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.15-0.60 mt arasında değişken yükseklikte ve 1.00 mt. iç
      çapındaki gövde yüksekliği ayar bileziği elemanları ile)      mt        254.54       247.71        207.31
12.2191/6  Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde yüksekliği ayar bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.15-0.60 mt arasında değişken yükseklikte ve 1.20 mt. iç
      çapındaki gövde yüksekliği ayar bileziği elemanları ile)      mt        273.90       265.92        225.52
12.2192/1  Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      konik elemanı ile baca teşkili (1.00 mt. iç çapında)        ad        156.40       153.25        127.40
12.2192/2  Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      konik elemanı ile baca teşkili (1.20 mt. iç çapında)        ad        194.38       190.70        161.62
12.2193   Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      boyun bileziği elemanı ile baca teşkili               ad        47.03       47.03         38.95
12.2194   Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      çerçeve montaj elemanı ile baca teşkili               ad        52.10       52.10         44.02
18
                                       01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI  01.01.2006 SONRASI

                                       İHALE EDİLEN İŞLER  İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO               YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ        BĠRĠM BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                        YTL     YTL     YTL
       J- Buhar Kürlü, Prefabrik Muayene Bacası
         Taban Elemanları (Lastik conta bağlantılı)
         Ġle Muayene Bacası TeĢkil Edilmesi
12.2195/1-1  Çıkış çapı Ø 200 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası
       taban elemanı ile baca teşkili ( 1 giriş --1 çıkışlı)   ad        420.40       412.59        341.49
12.2195/1-2  Çıkış çapı Ø 200 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası
       taban elemanı ile baca teşkili ( 2 giriş --1 çıkışlı)   ad        423.08       415.27        344.17
12.2195/1-3  Çıkış çapı Ø 200 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası
       taban elemanı ile baca teşkili ( 3 giriş --1 çıkışlı)   ad        425.57       417.76        346.66
12.2195/2-1  Çıkış çapı Ø 300 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası     ad
       taban elemanı ile baca teşkili ( 1 giriş --1 çıkışlı)           422.05       414.23        343.14
12.2195/2-2  Çıkış çapı Ø 300 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası     ad
       taban elemanı ile baca teşkili ( 2 giriş --1 çıkışlı)           424.31       416.50        345.40
12.2195/2-3  Çıkış çapı Ø 300 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası
       taban elemanı ile baca teşkili ( 3 giriş --1 çıkışlı)           426.85       419.03        347.93
12.2195/3-1  Çıkış çapı Ø 400 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.      ad
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası
       taban elemanı ile baca teşkili ( 1 giriş --1 çıkışlı)           423.08       415.27        344.17
12.2195/3-2  Çıkış çapı Ø 400 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.      ad
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası
       taban elemanı ile baca teşkili ( 2 giriş --1 çıkışlı)           425.75       417.93        346.84
12.2195/3-3  Çıkış çapı Ø 400 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.      ad
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası
       taban elemanı ile baca teşkili ( 3 giriş --1 çıkışlı)           428.15       420.33        349.24
12.2195/4-1  Çıkış çapı Ø 500 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.      ad
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası
       taban elemanı ile baca teşkili ( 1 giriş --1 çıkışlı)           468.38       460.50        389.47
12.2195/4-2  Çıkış çapı Ø 500 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası     mt
       taban elemanı ile baca teşkili ( 2 giriş --1 çıkışlı)           471.33       463.51        392.42
12.2195/4-3  Çıkış çapı Ø 500 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası
       taban elemanı ile baca teşkili ( 3 giriş --1 çıkışlı)  mt        473.70       465.89        394.79
12.2195/5-1  Çıkış çapı Ø 600 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası     ad
       taban elemanı ile baca teşkili ( 1 giriş --1 çıkışlı)           468.99       461.18        390.08
12.2195/5-2  Çıkış çapı Ø 600 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.      ad
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası
       taban elemanı ile baca teşkili ( 2 giriş --1 çıkışlı)   ad        471.68       463.86        392.76
12.2195/5-3  Çıkış çapı Ø 600 mm lik 500 Dz.lu, buhar kürlü.
       lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası     ad
       taban elemanı ile baca teşkili ( 3 giriş --1 çıkışlı)           474.88       467.06        395.96                                                                   19
                                           01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI  01.01.2006 SONRASI

                                          İHALE EDİLEN İŞLER  İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO             YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ             BĠRĠM BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                            YTL     YTL     YTL
12.2195/6  Çıkış çapı Ø 700 mm'lik buhar kürlü lastik conta birleşimli,
      prefabrik 500 doz'lu muayene bacası betonarme taban
      elemanı (H=140 mt. yüksekliğinde) ile baca teşkili
      (Taban elemanı bedeli dahil, conta bedeli hariç)                  742.76       734.95        663.85
12.2195/7  Çıkış çapı Ø 800 mm'lik buhar kürlü lastik conta birleşimli,    ad
      prefabrik 500 doz'lu muayene bacası betonarme taban
      elemanı (H=140 mt. yüksekliğinde) ile baca teşkili
      (Taban elemanı bedeli dahil, conta bedeli hariç)          ad        740.01       732.19        661.10
12,2195/8  Çıkış çapı Ø 700-Ø800 mm ( lastik conta birleşimli)
      font ızgaralı prefabrik muayene bacası betonarme taban
      elemanı kapağı ile baca teşkili.                 ad        215.89       212.17        212.17
      K-Buhar Kürlü, Entegre Contalı Prefabrik Muayene
       Bacası Elemanları Ġle Muayene Bacası TeĢkil Edilmesi
12.2196/1  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.60 mt. yüksekliğinde, 1.00 mt. iç çapında )         ad        190.76       187.61        156.31
12.2196/2  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.35mt. yüksekliğinde, 1.00 mt. iç çapında )          ad        135.30       133.20        113.73
12.2196/3  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.60 mt. yüksekliğinde, 1.20 mt. iç çapında )         ad        205.59       201.91        170.57
12.2196/4  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.35 mt. yüksekliğinde, 1.20 mt. iç çapında )         ad        149.75       147.12        127.02
12.2196/5  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde yüksekliği ayar bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.15-0.60 mt arasında değişken yükseklikte ve 1.00 mt. iç
      çapındaki gövde yüksekliği ayar bileziği elemanları ile)     mt        291.32       284.49        237.18
12.2196/6  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      gövde yüksekliği ayar bileziği ile baca teşkili
      (H= 0.15-0.60 mt arasında değişken yükseklikte ve 1.20 mt. iç
      çapındaki gövde yüksekliği ayar bileziği elemanları ile)     mt        314.09       306.11        258.80
12.2196/7  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      konik elemanı ile baca teşkili (1.00 mt. iç çapında)        ad        170.14       166.99        139.07
12.2196/8  Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      konik elemanı ile baca teşkili (1.20 mt. iç çapında)        ad        200.54       196.87        167.17
12.2197   Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      boyun bileziği elemanı ile baca teşkili              ad        52.01       52.01         42.83
12.2198   Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası
      çerçeve montaj elemanı ile baca teşkili              ad        62.11       62.11         52.27
20
                                           01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                           İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO             YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ             BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                             YTL     YTL
     11- HDPE ESASLI (KORUGE ve SPĠRAL SARIMLI) BORULARIN DÖġENMESĠ

12.2201  Ø 150 mm anma çaplı HDPE koruge kanal. borusunun döşenmesi     mt.         11.07        11.07
12.2202  Ø 200 mm anma çaplı HDPE koruge kanal. borusunun döşenmesi     mt.         15.98        15.98
12.2203  Ø 300 mm anma çaplı HDPE koruge kanal. borusunun döşenmesi     mt.         32.36        32.36
12.2204  Ø 400 mm anma çaplı HDPE koruge kanal. borusunun döşenmesi     mt.         47.16        47.16

12.2256  Ø 500 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5   mt.        134.16       131.73
12.2257  Ø 600 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5   mt.        203.16       200.58
12.2258  Ø 800 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5   mt.        308.31       304.97
12.2259  Ø 1000 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5  mt.        615.32       611.52
12,2260  Ø 1200 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5  mt.        980.26       976.16
12.2261  Ø 1400 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5  mt.       1,386.89      1,382.49
12.2262  Ø 1600 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5  mt.       1,944.86      1,939.70
12.2263  Ø 1800 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5  mt.       2,561.01      2,555.24
12.2264  Ø 2000 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5  mt.       3,502.41      3,495.58
12.2265  Ø 2200 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5  mt.       4,339.04      4,331.30
12.2266  Ø 2400 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5  mt.       5,037.72      5,029.07
12.2267  Ø 2600 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5  mt.       5,736.36      5,726.64
12.2268  Ø 2800 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5  mt.       6,851.92      6,841.14
12.2269  Ø 3000 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5  mt.       7,828.50      7,816.66
12,2270  Ø 500 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 6   mt.        181.66       179.23
12.2271  Ø 600 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 6   mt.        294.96       292.38
12.2272  Ø 800 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 6   mt.        562.42       559.08
12.2273  Ø 1000 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 6  mt.       1,026.51      1,022.71
12.2274  Ø 1200 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 6  mt.       1,406.62      1,402.52
12.2275  Ø 1400 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 6  mt.       2,030.26      2,025.86
12.2276  Ø 1600 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 6  mt.       2,939.10      2,933.94
12.2277  Ø 1800 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 6  mt.       3,548.37      3,542.60
12.2278  Ø 2000 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 6  mt.       4,334.73      4,327.90
12.2279  Ø 2500 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 6  mt.       4,761.68      4,752.57
12,2280  Ø 3000 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 6  mt.       8,660.82      8,648.98
12.2281  Ø 500 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 7   mt.        251.85       249.42
12.2282  Ø 600 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 7   mt.        366.04       363.46
12.2283  Ø 800 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 7   mt.        844.57       841.23
12.2284  Ø 1000 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 7  mt.       1,315.42      1,311.63
12.2285  Ø 1200 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 7  mt.       1,962.52      1,958.42
12.2286  Ø 1400 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 7  mt.       2,796.53      2,792.13
12.2287  Ø 1600 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 7  mt.       3,217.05      3,211.89
12.2288  Ø 1800 mm anma çaplı HDPE kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 7  mt.       4,329.18      4,323.41
                                                             21
                                               01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                              İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ              BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                YTL     YTL
       12- HDPE ESASLI BORULARIN KAYNAGI ve BACA TEġKĠLĠ

12.2301    Ø500-Ø1000 mm.anma çaplı HDPE boru başlarının elektrofüzyon
       kaynağı ile bağlanması                         ad.         46.16        41.61
12.2302    Ø1200-Ø2000 mm.anma çaplı HDPE boru başlarının elektrofüzyon
       kaynağı ile bağlanması                         ad.        108.53        93.35
12.2203    Ø2200-Ø3000 mm.anma çaplı HDPE boru başlarının elektrofüzyon
       kaynağı ile bağlanması                         ad.        176.86        149.54

12.2401/1   Ø 1000mm. anma çapında spiral sarımlı lı HDPE esaslı muayene bacası
       taban elemanın imali ve yerine montaj edilmesi h=1,75 m. yüksek.    ad.       1,424.69      1,424.69
12.2402/1   Ø 1000mm. anma çapında spiral sarımlı lı HDPE esaslı muayene bacası
       gövde elemanın yerine montaj edilmesi h=1,00 m.            m.        388.45        388.45
12.2401/2   Ø 1200mm. anma çapında spiral sarımlı lı HDPE esaslı muayene bacası
       taban elemanın imali ve yerine montaj edilmesi h=1,75 m. yüksek.    ad.       1,974.28      1,974.28
12.2402/2   Ø 1200mm. anma çapında spiral sarımlı lı HDPE esaslı muayene bacası
       gövde elemanın yerine montaj edilmesi h=1,00 m.            m.        674.56        674.56
12.2401/3   Ø 1400mm. anma çapında spiral sarımlı lı HDPE esaslı muayene bacası
       taban elemanın imali ve yerine montaj edilmesi h=1,75 m. yüksek.    ad.       2,940.81      2,940.81
12.2402/3   Ø 1400mm. anma çapında spiral sarımlı lı HDPE esaslı muayene bacası
       gövde elemanın yerine montaj edilmesi h=1,00 m.            m.       1,032.71      1,032.71
12.2401/4   Ø 1600mm. anma çapında spiral sarımlı lı HDPE esaslı muayene bacası
       taban elemanın imali ve yerine montaj edilmesi h=1,75 m. yüksek.    ad.       4,937.96      4,937.96
12.2402/4   Ø 1600mm. anma çapında spiral sarımlı lı HDPE esaslı muayene bacası
       gövde elemanın yerine montaj edilmesi h=1,00 m.            m.       1,812.50      1,812.50       13- DÜġEY AHġAP ĠKSALAR
14.023/İB-1  20 x 20 cm kesitli kuşak ve 14 cm çapında payandalarla düşey
                                            2
       kaplama standart iksa yapılması                    m          55.86        55.86
14.023/İB-2  16 x 16 cm kesitli kuşak ve 12 cm çapında payandalarla düşey
                                            2
       kaplama standart iksa yapılması                    m          46.60        46.60
22
                                          01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                          İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                 YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ         BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                            YTL     YTL
       14 - KAZI ĠġLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ PAÇAL FĠYATLAR
       A- Serbest Kazılar
                                       3
14.16001   Her cins zeminde yapılan serbest kazılar            m
       B- Hendek Kazıları
14.16003   Her cins zeminde (0-2 m. ) iksasız hendek kazısı yapılması   m3
                                       3
14.160031  Her cins zeminde (2-3 m. ) iksasız hendek kazısı yapılması   m
                                       3
14.160032  Her cins zeminde (3-4 m. ) iksasız hendek kazısı yapılması   m
                                       3
14.160033  Her cins zeminde (4-5 m. ) iksasız hendek kazısı yapılması   m
                                       3
14.160034  Her cins zeminde (5-6 m. ) iksasız hendek kazısı yapılması   m
14.160035  Her cins zeminde (6-7 m. ) iksasız hendek kazısı yapılması   m3
                                       3
14.160036  Her cins zeminde (7-8 m. ) iksasız hendek kazısı yapılması   m
                                       3
14.160037  Her cins zeminde (8-9 m. ) iksasız hendek kazısı yapılması   m
                                       3
14.160038  Her cins zeminde (9-10 m) iksasız hendek kazısı yapılması   m
                                       3
14.160039  Her cins zeminde(10-11m) iksasız hendek kazısı yapılması    m
14.1600300  Her cins zeminde (0 - 2 m. ) iksalı hendek kazısı yapılması  m3
14.1600301  Her cins zeminde (2 - 3 m. ) iksalı hendek kazısı yapılması  m3
                                       3
14.1600302  Her cins zeminde (3 - 4 m. ) iksalı hendek kazısı yapılması  m
14.1600303  Her cins zeminde (4 - 5 m. ) iksalı hendek kazısı yapılması  m3
                                       3
14.1600304  Her cins zeminde (5 - 6 m. ) iksalı hendek kazısı yapılması  m
14.1600305  Her cins zeminde (6 - 7 m. ) iksalı hendek kazısı yapılması  m3
                                       3
14.1600306  Her cins zeminde (7 - 8 m. ) iksalı hendek kazısı yapılması  m
                                       3
14.1600307  Her cins zeminde (8 - 9 m. ) iksalı hendek kazısı yapılması  m
14.1600308  Her cins zeminde (9 -10m. ) iksalı hendek kazısı yapılması   m3
14.1600309  Her cins zeminde (10-11m.) iksalı hendek kazısı yapılması   m3
       C - Temel Kazıları
14.16004   Her cins zeminde (0 - 2 m. ) iksasız temel kazısı yapılması  m3
14.160041  Her cins zeminde (2 - 3 m. ) iksasız temel kazısı yapılması  m3
                                       3
14.160042  Her cins zeminde (3 - 4 m. ) iksasız temel kazısı yapılması  m
14.160043  Her cins zeminde (4 - 5 m. ) iksasız temel kazısı yapılması  m3
                                       3
14.160044  Her cins zeminde (5 - 6 m. ) iksasız temel kazısı yapılması  m
14.160045  Her cins zeminde (6 - 7 m. ) iksasız temel kazısı yapılması  m3
                                       3
14.160046  Her cins zeminde (7 - 8 m. ) iksasız temel kazısı yapılması  m
14.160047  Her cins zeminde (8 - 9 m. ) iksasız temel kazısı yapılması  m3
14.160048  Her cins zeminde (9 - 10m.) iksasız temel kazısı yapılması   m3
14.160049  Her cins zeminde (10-11m.) iksasız temel kazısı yapılması   m3
14.16005   Her cins zeminde (11-12m.) iksasız temel kazısı yapılması   m3
14.160051  Her cins zeminde (12-13m.) iksasız temel kazısı yapılması   m3
14.160052  Her cins zeminde (13-14m.) iksasız temel kazısı yapılması   m3
14.160053  Her cins zeminde (14-15m.) iksasız temel kazısı yapılması   m3
                                       3
14.1600400  Her cins zeminde (0 - 2 m. ) iksalı temel kazısı yapılması   m
14.1600401  Her cins zeminde (2 - 3 m. ) iksalı temel kazısı yapılması   m3
14.1600402  Her cins zeminde (3 - 4 m. ) iksalı temel kazısı yapılması   m3
14.1600403  Her cins zeminde (4 - 5 m. ) iksalı temel kazısı yapılması   m3
14.1600404  Her cins zeminde (5 - 6 m. ) iksalı temel kazısı yapılması   m3
14.1600405  Her cins zeminde (6 - 7 m. ) iksalı temel kazısı yapılması   m3
14.1600406  Her cins zeminde (7 - 8 m. ) iksalı temel kazısı yapılması   m3
14.1600407  Her cins zeminde (8 - 9 m. ) iksalı temel kazısı yapılması   m3
                                                            23
                                                           01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                           İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                     YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                     BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                             YTL     YTL
                                                        3
14.1600408  Her cins zeminde (9 - 10m.) iksalı temel kazısı yapılması                    m
14.1600409  Her cins zeminde (10-11m.) iksalı temel kazısı yapılması                     m3
                                                        3
14.1600410  Her cins zeminde (11-12m.) iksalı temel kazısı yapılması                     m
                                                        3
14.1600411  Her cins zeminde (12-13m.) iksalı temel kazısı yapılması                     m
14.1600412  Her cins zeminde (13-14m.) iksalı temel kazısı yapılması                     m3
                                                        3
14.1600413  Her cins zeminde (14-15m.) iksalı temel kazısı yapılması                     m

                                                        3
14.16021   Elle röpriz :Depo edilmiş toprağın yeniden kazılması                       m

       15 -SU BOġALTMA ĠġLERĠ

14.1653   5 PS gücünde motorlu santrifüj tulumbanın 1 saatlik ücreti
       ( Bütün masraflar % 25 yüklenici karı ve genel giderler dahil)                  sa         17.05        17.05
14.1654   20 PS gücünde motorla aküple 125 mm çapında emme borulu
       santrifüj tulumbanın 1 saatlik ücreti
       (Bütün masraflar % 25 yüklenici karı ve genel giderler dahil)                  sa         27.02        27.02
14.1655   ( 20 + 45 ) PS gücünde motorla aküple 125, 150 mm çapında
       emme borulu santrifüj tulumbanın 1 saatlik ücreti
       ( Bütün masraflar % 25 yüklenici karı ve genel giderler dahil)                  sa         55.11        47.01
14.1656   ( 20 + 45 +60) PS gücünde motorla aküple 125, 150, 200 mm
       çapında emme borulu santrifüj tulumbanın 1 saatlik ücreti
       (Bütün masraflar % 25 yüklenici karı ve genel giderler dahil)                  sa        110.79        83.81

       16- SU BOġALTMA VE ÇAMUR MÜġKÜLAT ZAMLARI
14.1659   Paçal (Tek klas esasına göre yapılan temel ve hendek kazılarında)
       su boşaltma zammı m=.........................................................................  m3
14.1660   Paçal (Tek klas esasına göre yapılan temel ve hendek kazılarında)
       su veya çamur içinde çalışma müşkülat zammı(%10-%25'e kadar)                   %

14.23320   Keson kuyu indirilmesi müĢkülat zammı
       Kesonun Kazı ile birlikte kademeli olarak zemine indirilmesi
       halinde en son kota ininceye kadar tabii zemin altında kalan ve
       imalat kapsamına giren tüm imalat kalemleri ile bunlara ait su ve
       kazı derinlik zammı (Yalnız imalat nakli ile keson kuyu çarığı hariç)
       bedelleri toplamının en çok % yüzüne kadar bir ek ödeme yapılır.
       Keson kuyu taban betonu döküldükten sonra kuru ortamda yapılacak
       her türlü imalatlar için keson kuyu indirme müşkülat zammı
       ödenmez.                                             %
24
                                               01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                               İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                 YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ             BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                 YTL     YTL
        17- DOLGU VE ZEMĠN ISLAH ĠġLERĠ
14.1700    Paçal hendek ve temel dolgusu yapılması                m3       ---         ---
                                            3
14.1712    Curuf dolgu yapılması                         m           3.08         3.08
                                            3
14.1713    Duvar arka ve üstlerinin toprakla doldurulması             m           5.63         5.63
14.1714    El ile hendek ve temel dolgusu yapılması                m3          7.50         7.50
                                            3
14.1714/1   Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması    m           4.94         4.64
                                            3
14.1717    Ariyetten alınan toprakla hendek ve temel dolgusu yapılması      m          13.13        13.13
                                            3
14.1721    Kil dolgu yapılması                          m          32.25        32.25
                                            2
14.2122    Kil kaplama yapılması (0.20 mt. kalınlıkta )              m           8.18         8.18
14.2123    Kil kaplama yapılması (0.40 mt. kalınlıkta )              m2          14.63        14.63
                                            3
14.2200/İB   Servis yolu platform kazısı yapılması                 m
                                            3
15.140/İB-1  Stabilize( 08.008)malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması    m           6.91         6.57
15.140/İB-2  Stabilize malzemenin (08.008) titreşimli silindirle sıkıştırılarak
        yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve
        temel altı dolgusu yapılması.                     m3          15.39        11.52
15.140/İB-3  Stabilize malzemenin(08.008)demir merdaneli (40 DHP)silindirle
        sıkıştırılarak içmesuyu ve kanalizasyon inşaatlarında hendek ve
        temel üst dolgusu yapılması.                      m3          10.55         8.86
15.140/İB-4  Her katagoride granülometrik kum-çakıl'ın (08.009/İB-2) el ile
        sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı
                                            3
        yataklanması ve boru gömleklenmesinin yapılması            m          12.22        10.78
15.140/İB-5  Her katagoride granülometrik kum-çakıl 'ın (08.009/İB-2)
        titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı
        ve boru tabanı yataklanması yapılması                 m3          18.03        14.38
15.140/İB-6a  Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0 - 70 mm
        çapında kırma taşın el ile (Tokmaklanarak) sıkıştırılarak
        hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması
                                            3
        ve boru gömleklenmesinin yapılması.                  m          32.32        29.68
15.140/İB-6b  Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-70 mm
        çapında kırma taşın el ile (Tokmaklanarak) sıkıştırılarak
        hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması
                                            3
        ve boru gömleklenmesinin yapılması.                  m          26.01        23.98
15.140/İB-6c  Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-30 mm
        çapında kırma taşın el ile (Tokmaklanarak) sıkıştırılarak
        hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması
        ve boru gömleklenmesinin yapılması.                  m3          35.88        32.89
15.140/İB-6d  Kazı taşından konk. kırılmış ve elenmiş 0-30 mm çapında
        kırma taşın el ile (Tokmaklanarak) sıkıştırılarak hendek ve temel
        taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve boru gömleklemesi yap.    m3          29.57        27.18
15.140/İB-6e  Tuvenan kum-çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-70 mm
        çapında kırma taşın el ile (Tokmaklanarak) sıkıştırılarak
        hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması
        ve boru gömleklenmesinin yapılması.                  m3          14.80        13.08
15.140/İB-6f  Tuvenan kum-çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-30 mm
        çapında kırma taşın el ile (Tokmaklanarak) sıkıştırılarak
        hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması         m3          17.87        15.42
        ve boru gömleklenmesinin yapılması.
                                                                 25
                                              01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                             İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ             BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                               YTL     YTL
15.140/İB-6g Dere malzemesinden elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel mal-
       zemesinin makine ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi  m3         14.52        11.75
15.140/İB-6h Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel mal-
                                           3
       zemesinin makine ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi  m          31.97        28.37
15.140/İB-7a Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0 - 70 mm
       çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek
                                           3
       ve temel taban ıslahı ile boru tabanı yataklanması yapılması     m          42.88        37.73
15.140/İB-7b Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0 - 70 mm
       çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek
       ve temel taban ıslahı ile boru tabanı yataklanması yapılması     m3         34.99        30.60
15.140/İB-7c Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0 - 30 mm
       çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek
                                           3
       ve temel taban ıslahı ile boru tabanı yataklanması yapılması     m          47.34        41.73
15.140/İB-7d Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 0 - 30 mm
       çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek
       ve temel taban ıslahı ile boru tabanı yataklanması yapılması     m3         39.45        34.61
15.140/İB-7e Tuvenan kum - çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-70 mm
       çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek
                                           3
       ve temel taban ıslahı ile boru tabanı yataklanması yapılması     m          20.98        16.97
15.140/İB-7f Tuvenan kum - çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-30 mm
       çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek
                                           3
       ve temel taban ıslahı ile boru tabanı yataklanması yapılması     m          24.82        19.90
15.140/İB-8 Tuvenan kum -çakıl'ın ( 08.008 / İB ) el ile ( tokmaklanarak)
       sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı , boru tabanı
       yataklanması, borunun gömleklenmesi , hendek ve temel dolgusu
       yapılması                               m3          7.59        6.90
15.140/İB-9 Plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile filtre malzemesi temin
                                           3
       edilmesi ve yerine konulması                     m         396.72        396.72
15.140/İB-10 Plastik malzemeden çekme metodu ile filtre malzemesi temin
                                           3
       edilmesi ve yerine konulması                     m         372.48        372.48
15.140/İB-11 Filtre tabanına kum ve çakıl serilmesi                m3         4.50         4.50

       18- YÜKLEME , BOġALTMA VE FĠGÜRE ĠġLERĠ
15.142    Kırmataş, kum, çakıl ve benzer malzemelerin, taşıtlara makina ile
       yüklenmesi                              m3          0.58        0.42
15.145/K   Kum, çakıl, kırmataş, kil, tüvenan stabilize v.b. malzemelerin
       taşıtlara el ile yükleme boşaltma ve figüresi             m3          6.56        6.56
15.146/K   Kırmataş, kum, çakıl stabilize tüvenan ve benzer malzemelerin,
       taştlara makina ile yükleme boşaltma ve figüre edilmesi        m3          1.71        1.55
15.147/K   08.021/K, 08.024/ K Poz no'lu moloz taşın el ile taşıtlara
       yükleme ,boşaltma ve figüresi                     m3          5.63        5.63
15.148/K   08.021/K, 08.024/K Poz no'lu moloz taşın makina ile taşıtlara
       yükleme ,boşaltma ve figüresi                     m3          3.58        3.37
15.150/K   Kum, çakıl, kil tüvenan, stabilize ve benzeri malzemelerin figüre
       edilmesi                               m3          0.94        0.94
26
                                               01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                              İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ              BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                YTL     YTL
15.151/K   08.021/K, 08.024/K Poz no'lu ocak taşı, toplama taş ve moloz
       taşın figüre edilmesi                         m3          1.88        1.88
       Not: K ile belirlenen birim fiyatlar Karayolları Birim Fiyat Analiz
       kitabından alınmıştır.
       19- DRENAJ ĠġLERĠ
15.23283   Kum ve çakıl ile kanalizasyon hendek tabanı drenajı yapılması ve
                                            3
       körletilmesi                              m          22.50        22.50
       20- BETON ĠġLERĠ
                                            3
16.006/İB   400 Dozlu demirsiz beton                        m         121.08        120.25
16.021    250 Dozlu demirli beton                        m3        106.79        106.00
                                           3
16.022/İB   300 Dozlu demirli beton                        m         113.60        112.80
                                           3
16.023    350 Dozlu demirli beton                        m         119.77        118.98
                                           3
16.024    400 Dozlu demirli beton                        m         125.95        125.15
                                           3
16.034    Kırma taş ile 400 Dozlu demirli beton                 m         130.20        127.78
       21- FORE KAZIK, ANKRAJ ĠġLERĠ
     Not: Ölçü olarak; Sızdırmazlık perdesi için yapılan her kazığın metre
       cinsinden uzunluğu alınacaktır.
16.062/İB-1 Ø 80 cm. çapında keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi
       yapılması (0 - 16 mt. boyunda)                     m         292.38        252.83
16.062/İB-2 Ø 80 cm. çapında keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi
       yapılması (16.01 - 24 mt. boyunda)                   m         309.80        266.55
16.062/İB-3 Ø 80 cm. çapında keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi
       yapılması (24.01 - 32 mt. boyunda)                   m         346.25        295.62
16.063/İB-1 Ø 100 cm. çapında keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi
       yapılması (0 - 16 mt. boyunda)                     m         405.63        353.47
16.063/İB-2 Ø 100 cm. çapında keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi
       yapılması (16.01 - 24 mt. boyunda)                   m         422.23        366.38
16.063/İB-3 Ø 100 cm. çapında keşişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi
       yapılması (24.01 - 32 mt. boyunda)                   m         457.67        394.43

       22-PREFABRĠK BETON ĠMALAT, BETON OLUK VE
       KANALĠZASYON KONTROL BACASI YAPILMASI
16.200/İB   100 kg dan hafif prefabrik imalat yapılması              m3        715.00       709.66
16.200/İB-1  100-500 kg arası prefabrik imalat yapılması              m3       1,045.61      1,039.38
16.200/İB-2  500 kg ve daha ağır prefabrik imalat yapılması             m3       1,658.90      1,652.67
16.200/İB-3  Prefabrik beton olukların imali ve yerine konulması          mt.        149.36       148.49
16.200/İB-4  Kanalizasyon kontrol bacası yapılması                 mt.        728.45       724.89
                                                                27
                                              01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                             İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                 YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ            BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                               YTL     YTL
       23-KARGĠR ĠġLERĠ, KALDIRIM, ÇĠM TAġI VE YAVAġ
       KUM FĠLĠTRE TABANINA BETON PARKE YAPILMASI
17.004    100 Kg.ağırlığa kadar ocak taşı ile kargir inşaat yapılması
                                           3
       (300 dz. lu çimento harcı ile )                   m          90.82        90.82
17.101    20 cm kalınlıkta (ocak taşı ile) kuru pere yapılması         m2         20.86        20.86
                                          2
17.102    20 cm kalınlıkta ( kazı taşı ile) kuru pere yapılması        m          19.44        19.44
                                          2
17.103    30 cm kalınlıkta (ocak taşı ile) kuru pere yapılması         m          26.28        26.28
                                          2
17.104    30 cm kalınlıkta ( kazı taşı ile) kuru pere yapılması        m          24.28        24.28
                                          2
17.105    40 cm kalınlıkta (ocak taşı ile) kuru pere yapılması         m          37.10        37.10
17.106    40 cm kalınlıkta ( kazı taşı ile) kuru pere yapılması        m2         34.25        34.25
                                          2
17.107    20 cm kalınlıkta (ocak taşı ile) harçlı (250 dz. ) pere yapılması  m          27.66        27.66
                                          2
17.116    30 cm kalınlıkta (ocak taşı ile) harçlı (250 dz. ) pere yapılması  m          36.22        36.22
17.141/İB   Beton bordür yapılması                        mt         13.13        13.09
                                          2
17.145/İB-1  Yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşenmesi         m          18.38        18.38
17.2144    Mevcut taşlarla arnavut kaldırımı yapılması             m2         11.44        11.44
17.2146    Mevcut parke taşları ile kaldırım yapılması             m2         11.44        11.44
17.2153    Mevcut taşlarla bordür yapılması                   mt          8.02        8.02

       24-SÖKME ĠġLERĠ
       A- BETON, AHġAP VE DĠĞER ĠMALATLAR
                                           3
18.1695    Beton yol sökülmesi                         m          22.50        22.50
                                          3
18.1732    Beton yol kırılması                         m          52.50        52.50
18.190/İB-1  Her türlü asfaltın kesilmesi     Ölçü: (Kalınlık x Uzunluk)   m2         21.94        20.48
18.194/İB   Her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pen. sök.      m2          2.31        2.31
18.211/İB   Marsilya tipi kiremit örtülü çatıda kiremit aktarılması       m2          3.03        3.03

       B- BORULARIN SÖKÜLMESĠ
       Ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins boruların sökülmesi ve
       hendek dıĢına çıkarılması
18.225501   Ø 60 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          0.94        0.94
18.225502   Ø 75 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          1.35        1.35
18.225503   Ø 80 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          1.50        1.50
18.225504   Ø 100 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          1.95        1.95
18.225505   Ø 125 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          2.25        2.25
18.225506   Ø 150 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          2.59        2.59
18.225507   Ø 175 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          2.96        2.96
18.225508   Ø 200 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          3.34        3.34
18.225509   Ø 225 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          3.56        3.56
18.22551   Ø 250 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          3.71        3.71
18.225511   Ø 300 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          4.39        4.39
18.225512   Ø 350 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular      mt          4.84        4.84
28
                                         01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                         İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ         BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                           YTL     YTL
18.225513  Ø 400 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular  mt          5.63        5.63
18.225514  Ø 450 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular  mt          6.56        6.56
18.225515  Ø 500 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular  mt          8.25        8.25
18.225516  Ø 550 mm lik ambuatmanlı, vidalı, biritli her cins borular  mt          8.63        8.63
      A.Ç.Boruların sökülmesi ve söküldükten sonra hendek
       dıĢına çıkarılması
18.226101  Ø 40 mm lik A.Ç. Boru                     mt          0.47        0.47
18.226102  Ø 50 mm lik A.Ç. Boru                     mt          0.47        0.47
18.226103  Ø 60 mm lik A.Ç. Boru                     mt          0.47        0.47
18.226104  Ø 70 mm lik A.Ç. Boru                     mt          0.47        0.47
18.226105  Ø 80 mm lik A.Ç. Boru                     mt          0.47        0.47
18.226106  Ø 90 mm lik A.Ç. Boru                     mt          0.56        0.56
18.226107  Ø 100 mm lik A.Ç. Boru                    mt          0.66        0.66
18.226108  Ø 125 mm lik A.Ç. Boru                    mt          0.84        0.84
18.226109  Ø 150 mm lik A.Ç. Boru                    mt          1.03        1.03
18.22611  Ø 175 mm lik A.Ç. Boru                    mt          1.28        1.28
18.226111  Ø 200 mm lik A.Ç. Boru                    mt          1.50        1.50
18.226112  Ø 225 mm lik A.Ç. Boru                    mt          1.65        1.65
18.226113  Ø 250 mm lik A.Ç. Boru                    mt          1.78        1.78
18.226114  Ø 300 mm lik A.Ç. Boru                    mt          2.25        2.25
18.226115  Ø 350 mm lik A.Ç. Boru                    mt          2.81        2.81
18.226116  Ø 400 mm lik A.Ç. Boru                    mt          3.38        3.38
18.226117  Ø 450 mm lik A.Ç. Boru                    mt          4.22        4.22
18.226118  Ø 500 mm lik A.Ç. Boru                    mt          4.69        4.69
18.226119  Ø 550 mm lik A.Ç. Boru                    mt          5.16        5.16
18.22612  Ø 600 mm lik A.Ç. Boru                    mt          5.63        5.63

      Her cins P. V .C. Boruların sökülmesi ve hendek
      dıĢına çıkarılması
18.226201  Ø 40 mm lik P.V.C. Boru                    mt          0.08        0.08
18.226202  Ø 50 mm lik P.V.C. Boru                    mt          0.08        0.08
18.226203  Ø 60 mm lik P.V.C. Boru                    mt          0.09        0.09
18.226204  Ø 65 mm lik P.V.C. Boru                    mt          0.11        0.11
18.226205  Ø 70 mm lik P.V.C. Boru                    mt          0.11        0.11
18.226206  Ø 75 mm lik P.V.C. Boru                    mt          0.11        0.11
18.226207  Ø 80 mm lik P.V.C. Boru                    mt          0.11        0.11
18.226208  Ø 90 mm lik P.V.C. Boru                    mt          0.13        0.13
18.226209  Ø 100 mm lik P.V.C. Boru                   mt          0.15        0.15
18.226210  Ø 110 mm lik P.V.C. Boru                   mt          0.17        0.17
18.226211  Ø 125 mm lik P.V.C. Boru                   mt          0.17        0.17
18.226212  Ø 150 mm lik P.V.C. Boru                   mt          0.21        0.21
18.226213  Ø 175 mm lik P.V.C. Boru                   mt          0.24        0.24
18.226214  Ø 200 mm lik P.V.C. Boru                   mt          0.28        0.28
18.226215  Ø 225 mm lik P.V.C. Boru                   mt          0.32        0.32
18.226216  Ø 250 mm lik P.V.C. Boru                   mt          0.34        0.34
18.226217  Ø 275 mm lik P.V.C. Boru                   mt          0.39        0.39
18.226218  Ø 300 mm lik P.V.C. Boru                   mt          0.41        0.41
                                                           29
                                               01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                              İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                 YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ             BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                YTL     YTL
18.226219   Ø 350 mm lik P.V.C. Boru                       mt          0.49        0.49
18.226220   Ø 400 mm lik P.V.C. Boru                       mt          0.58        0.58
18.226221   Ø 450 mm lik P.V.C. Boru                       mt          0.66        0.66
18.226222   Ø 500 mm lik P.V.C. Boru                       mt          0.75        0.75
        25-FĠBERGLAS DONATILI BĠTÜMLÜ MALZEME
        ĠLE ÇATI ÖRTÜSÜ VE MAHYA YAPILMASI
18.260/İB-1  Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve
        üzerigranüle malzeme ile kaplanmış(asphalt shıngle) malzeme
                                            2
        ile çatı örtüsü yapılması                       m          20.87        20.87
18.260/İB-2  Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve
        üzeri granüle malzeme ile kaplanmış(asphalt shıngle) malzeme
        ile mahya yapılması                          mt.         9.48        9.48

        26- DERZ VE YALITIM ĠġLERĠ
18.500/İB-1  Beton döşemelerde, A ( 20/5 ) tipi 1. kalite P .V. C. Conta
        ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması             mt         25.23        25.23
18.500/İB-2  Beton döşemelerde, O ( 22 ) tipi 1. kalite P .V. C. Conta
        ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması             mt         21.05        21.05
18.500/İB-3  Beton döşemelerde, I ( 20/5 ) tipi 1. kalite P .V. C. Conta
        ile daralma derzi yapılması                      mt         21.32        21.32
18.500/İB-4  Beton döşemelerde, V ( 20/4 ) tipi 1. kalite P .V. C. Conta
        ile daralma derzi yapılması                      mt         19.99        19.99
18.500/İB-5  Beton döşemelerde, M (20/4 ) tipi 1. kalite P .V. C. Conta
        ile sızdırmazlık, genleşme ve daralma derzi yapılması         mt         21.39        21.39
18.500/İB-6  Beton duvarlarda, A ( 20/5 ) tipi 1. kalite P .V. C. Conta
        ile sızdırmazlık, genleşme ve daralma derzi yapılması         mt         33.10        33.10
18.500/İB-7  Beton duvarlarda, O (22 ) tipi 1. kalite P .V. C. Conta
        ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması              mt         28.92        28.92
18.500/İB-8  Beton duvarlarda, I ( 20/5 ) tipi 1. kalite P .V. C. Conta
        ile sızdırmazlık, genleşme ve daralma derzi yapılması         mt         29.19        29.19
18.500/İB-9  Beton duvarlarda, V ( 20/4 ) tipi 1. kalite P .V. C. Conta ile
        sızdırmazlık, genleşme ve daralma derzi yapılması           mt         27.85        27.85
18.500/İB-10  B (15/5 )Tipi P.V.C. su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi
        yapılması                               mt         11.95        11.95
18.500/İB-11  B (25/5 )Tipi 1. kalite P.V.C. su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve
        inşaat derzi yapılması                        mt         23.65        23.65
18.500/İB-12  Beton döşemelerde A (15/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
        sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması.               mt         17.98        17.98
18.500/İB-13  Beton döşemelerde A (25/8) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
        sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması.               mt         37.56        37.56
18.500/İB-14  Beton döşemelerde M(25/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
        sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması.               mt         27.94        27.94
18.500/İB-15  Beton döşemelerde DT(20/4) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
        sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması.               mt         19.57        19.57
18.500/İB-16  Beton döşemelerdeDI (25/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
        sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması.               mt         24.06        24.06
30
                                             01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                            İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ            BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                              YTL     YTL
18.500/İB-17 Beton döşemelerde DO (25/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması.              mt         26.13        26.13
18.500/İB-18 Beton döşemelerde DI (20/4) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması.              mt         19.98        19.98
18.500/İB-19 Beton döşemelerde DI (25/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması.              mt         24.39        24.39
18.500/İB-20 Beton duvarlarda A (15/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması.              mt         25.84        25.84
18.500/İB-21 Beton duvarlarda A (25/8) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması.              mt         45.43        45.43
18.500/İB-22 Beton duvarlarda O (22/4) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması.              mt         28.58        28.58
18.500/İB-23 Beton döşemelerdeB (15/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         19.38        19.38
18.500/İB-24 Beton döşemelerde B(20/6) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         23.72        23.72
18.500/İB-25 Beton döşemelerde I(15/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         18.04        18.04
18.500/İB-26 Beton döşemelerde V (25/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         25.66        25.66
18.500/İB-27 Beton döşemelerde DI (20/4) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         19.98        19.98
18.500/İB-28 Beton döşemelerde DI (25/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         24.40        24.40
18.500/İB-29 Beton döşemelerde DT (20/4) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         19.58        19.58
18.500/İB-30 Beton döşemelerde DT (25/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         24.06        24.06
18.500/İB-31 Beton duvarlarda B (15/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         27.25        27.25
18.500/İB-32 Beton duvarlarda B (20/6) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         33.61        33.61
18.500/İB-33 Beton duvarlarda I (15/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         25.91        25.91
18.500/İB-34 Beton duvarlarda V (25/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         33.53        33.53
18.500/İB-35 Beton duvarlarda B (15/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         27.25        27.25
18.500/İB-36 Beton duvarlarda B (20/6) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile
       sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması.              mt         31.59        31.59
18.500/İB-37 DT (20/4) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile kayma derzi yapılması.  mt         19.58        19.58
18.500/İB-38 DT (25/5) tipi 1. kalite P.V.C. conta ile kayma derzi yapılması.  mt         24.06        24.06
19.022/İB-1 Düz yüzeyli mevcut beton ,mozayik ,tuğla veya biriket duvar, sıva
       veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı bitüm kaplanmış su
       geçirmez (En az 3 mm kalınlıkta,180 gr/m2 keçe ve 4 kg/m2 bitüm
       ile kaplanmış) örtü ile 2 katlı su yalıtımı yapılması.       m2         41.46        41.46
                                                              31
                                              01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                              İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ             BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                YTL     YTL
19.022/İB-2 Eğri yüzeyli mevcut beton ,mozayik ,tuğla veya biriket duvar, sıva
       veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı bitüm kaplanmış su
                             2      2
       geçirmez (En az 3 mm kalınlıkta,180 gr/m keçe ve 4 kg/m bitüm
                                           2
       ile kaplanmış) örtü ile 2 katlı su yalıtımı yapılması.         m          45.19        45.19
19.056/İB  Beton kaplama arasına (2,5 cm) polistren köpüğü ile derz
                                           2
       dolgusu yapılması                           m          2.88        2.88
                                           2
19,056/İB-1 Derzler için polistren levha temin edilmesi ve serilmesi        m          7.90        7.90
19,056/İB-2 Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm. kalınlığında silikonlu cam
                                           2
       yünü ile ısı yalıtımı yapılması                    m          5.69        5.69
19.057/İB  Derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile
       boyanması.                               mt         16.98        16.85
19.095/İB-1 İki komponenli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama
       malzemesi ile ıslak hacimlerde 2,5 mm kalınlığında su yalıtımı
                                           2
       yapılması                               m          19.72        19.72
19.095/İB-2 İki komponenli çimento esaslı su geçirimsiz elastik
       kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde
                                           2
       (Havuzlarda) 3 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması.         m          22.63        22.63
       27- ÇELĠK PALPLANġ ĠKSA
    Not: 10.3.1997 tarihinden önce ihale edilmiĢ olan iĢler için uygulanacak
       çelik palplanĢ profillerinin çakma ve sökme fiyatları
20.011/A-1 Larssen ( Larssen 20 ) veya benzeri tip çelik elemanlarla palplanş
                                           2
       iksa yapılması                             m          68.65        63.79
20.011/A-2 Larssen ( Larssen 21 ) veya benzeri tip çelik elemanlarla palplanş
       iksa yapılması                             m2         72.31        67.45
20.011/A-3 Larssen ( Larssen 22 ) veya benzeri tip çelik elemanlarla palplanş
       iksa yapılması                             m2         78.48        73.63
20.011/A-4 Larssen ( Larssen 23 ) veya benzeri tip çelik elemanlarla palplanş
                                           2
       iksa yapılması                             m          86.03        81.17
20.011/A-5 Larssen ( Larssen 24 ) veya benzeri tip çelik elemanlarla palplanş
                                           2
       iksa yapılması                             m          90.61        85.75
20.011/A-6 Larssen ( Larssen 25 ) veya benzeri tip çelik elemanlarla palplanş
                                           2
       iksa yapılması                             m          97.70        92.84
20.011/A-7 Larssen ( Larssen VI ) veya benzeri tip çelik elemanlarla palplanş
       iksa yapılması                             m2        116.91        112.05
20.011/A-8 Larssen ( Larssen VII ) veya benzeri tip çelik elemanlarla palplanş
       iksa yapılması                             m2        121.48        116.63
20.011/B   Larssen veya benzeri tip çelik elemenlarla yapılan palplanş
       iksanın sökülmesi                           m2         25.29        22.86
    Not: 10/3/1997 tarihinden sonra ihale edilmiĢ olan iĢler
       için uygulanacak çelik palplanĢ profillerinin
       çakılması ve sökülmesine ait birim fiyatları
32
                                              01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                             İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ            BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                               YTL     YTL
20.011/İB-1 L<9.00 mt Boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz
       gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere, L < 6 00 mt boyunda
       çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve
                                           2
       kohezyonlu plastik zeminlere çakılması.                m          30.32        22.75
20.011/İB-2 L > 9.00 mt Boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz
       gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere, 6.00 mt < L < 8.00 mt
       boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı
                                           2
       ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılması .              m          28.51        21.74
20.011/İB-3 L< 9.00 mt Boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz
       sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, L > 8.00 mt boyunda çelik
       palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu
       plastik zeminlere, L < 6.00 mt boyunda çelik palplanş iksa
       profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı
                                           2
       zeminlere çakılması .                         m          31.79        23.98
20.011/İB-4 L> 9.00 mt Boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz
       sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, 6.00 mt< L<7.00 mt boyunda
       çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu
       çok katı zeminlere çakılması .                    m2         33.48        25.14
20.011/İB-5 L >7.00 mt Boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz
       çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması          m2         37.05        27.75
20.012/İB-1 Kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere çakılmış
       L < 9.00 mt boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile
       kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış
       L<6.00 mt boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi.    m2         17.06        12.74
20.012/İB-2 Kohezyonsuz gevşek zeminler ile kohezyonlu yumuşak zeminlere
       çakılmış L > 9.00 mt boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile
       kohezyonsuz orta sıkı zeminler ve kohezyonlu plastik zeminlere
       çakılmış 6.00 mt < L < 8.00 mt boyunda çelik palplanş iksa
       profillerinin sökülmesi.                       m2         18.68        14.13
20.012/İB-3 Kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere çakılmış L< 9.00
       mt boyunda çelik palplanş iksa profilleri , kohezyonsuz orta
       sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış L> 8.00 mt boyunda
       çelik palplanş iksa profilleri ile kohezyonsuz çok sıkı ve
       kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış L< 6.00 mt boyunda çelik
       palplanş iksa profillerin sökülmesi .                 m2         20.32        15.25
20.012/İB- 4 Kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere çakılmış L > 9.00
       mt boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile kohezyonsuz çok sıkı
       ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış 6.00 mt < L < 7.00 mt
       boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi .         m2         21.17        15.83
20.012/İB- 5 Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış
       L>700 mt boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi.     m2         22.96        17.14
                                                               33
                                              01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                             İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                 YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ            BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                               YTL     YTL
       28-KASET DÖġEME, KALIP,TAġIYICI
        ĠSKELE VE YÜKSEKLĠK ZAMLARI
                                           2
21,011/İB-1  Kaset döşeme kalıbı yapılması                    m          32.60        32.60
21.053     Beher göz açıklığı 10 m. den büyük olan köprüler
       ( Kompozit köprüler hariç ) için taşıyıcı iskele yapılması      m3         15.36        15.36
                                          3
21.188901   Binalarda Birinci katlar için yükseklik zammı            m          4.50        4.50
                                          3
21.188902   Binalarda İkinci katlar için yükseklik zammı            m          9.00        9.00
                                          3
21.188903   Binalarda Üçüncü katlar için yükseklik zammı            m          13.50        13.50
                                          3
21.188904   Binalarda Dördüncü katlar için yükseklik zammı            m          18.00        18.00
21.188905   Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren 3- 6 m. için
                                           3
       yükseklik zammı                           m          4.50        4.50
21.188906   Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren 6- 9 m. için
                                           3
       yükseklik zammı                           m          9.00        9.00
21.188907   Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren 9-12 m. için
       yükseklik zammı                           m3         13.50        13.50
21.188908   Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren 12-15 m. için
                                           3
       yükseklik zammı                           m          18.00        18.00
21.188909   Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren 15-18 m. için
                                           3
       yükseklik zammı                           m          22.50        22.50
21.18891   Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren 18-21 m. için
                                           3
       yükseklik zammı                           m          27.00        27.00
21.188911   Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren 21-24 m. için
       yükseklik zammı                           m3         31.50        31.50
21.188912   Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren 24-27 m. için
       yükseklik zammı                           m3         36.00        36.00
21.188913   Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren 27-30 m. için
       yükseklik zammı                           m3         40.50        40.50
21.188914   Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren 30-33 m. için
       yükseklik zammı                           m3         45.00        45.00
21.188915   Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren 33-36 m. için
       yükseklik zammı                           m3         49.50        49.50
                                          2
21.19850   Ahşaptan yapılan düz seri kalıp                   m          5.97         5.97
21.19851   Tünel ve galerilerde düz seri kalıp                 m2         7.16         7.16
21.19852   Eğri satıhlı seri kalıp                       m2         8.40         8.40
21.19853   Galeri ve tünellerde eğri satıhlı seri kalıp             m2         9.74         9.74
21.19854   Yerinde dökme kollektörlerde iç ve dış eğri satıhlı seri kalıp    m2         12.61        12.61
21.1993    Ayaklı depolar için 1 m3 mamül taşıyıcı iskele            m3        266.58        266.58
       Taşıyıcı iskele bedeli
21.19943     01-10.00 m. yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele  m3          2.67        2.67
                                          3
21.19944   10.01-20.00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele   m          5.33        5.33
21.19945   20.01-30.00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele   m3          8.00        8.00
21.19946   30.01-40.00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele   m3         10.66        10.66
21.19947   40.01-50.00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele   m3         13.33        13.33
21.19948   50.01-60.00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele   m3         15.99        15.99
21.19951   Ayaklı depo cıdarlarının 3 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması     m2         31.46        31.46
21.19952   Ayaklı depo cıdarlarının 5 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması     m2         43.81        43.81
34
                                              01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                             İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ            BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                               YTL     YTL
       29-AHġAP ÇATI VE AKUSTĠK TAVAN YAPILMASI
21,210/İB   Bir yüzü rendeli, (temizi 24 mm. kalınlıkta) lamba
                                           2
       zıvanalı, geçmeli ahşap ile ahşap oturtma çatı yapılması       m          50.21        50.21
21,261/İB-1  Meyilli betonarme tabliye üzerine çam kereste ile
       kadronlu ahşap çatı yapılması                    m2         33.49        33.49
21,261/İB-2  Meyilli betonarme tabliye üzerine (bir yüzü rendeli,
                                           2
       geçmeli ahşap kaplama ile) kadronlu ahşap çatı yapılması       m         40.26        40.26
                                          2
21,271/İB   Akustik tavan kaplaması                       m         122.29        122.29
       30- AHġAP DOĞRAMA VE MOBĠLYA ĠġLERĠ
21.301/İB-1  Ceviz kaplamalı sun'i tahta ile merdiven korkuluğu yapılması     mt         40.21        40.21
21.301/İB-2  Meşe kaplamalı sun'i tahta ile merdiven korkuluğu yapılması     mt         37.81        37.81
21.301/İB-3  Maun kaplamalı sun'i tahta ile merdiven korkuluğu yapılması     mt         36.83        36.83
21.301/İB-4  Kayın kaplamalı sun'i tahta ile merdiven korkuluğu yapılması     mt         35.18        35.18
21.301/İB-5  Kara ağaç kaplamalı sun'i tahta ile merdiven korkuluğu yapılması   mt         35.93        35.93
21.318/İB-1  Ahşap ızgara üzerine ceviz kaplamalı masif sunta ile lambri
       yapılması                              m2        116.18        116.18
21.318/İB-2  Ahşap ızgara üzerine meşe kaplamalı masif sunta ile lambri
       yapılması                              m2        113.78        113.78
21.318/İB-3  Ahşap ızgara üzerine maun kaplamalı masif sunta ile lambri
       yapılması                              m2        112.80        112.80
21.318/İB-4  Ahşap ızgara üzerine kara ağaç kaplamalı masif sunta ile lambri
                                           2
       yapılması                              m         111.90        111.90
21.318/İB-5  Ceviz kaplamalı sun'i tahta elemanlarla perde bandı yapılması    mt         34.10        34.10
21.318/İB-6  Meşe kaplamalı sun'i tahta elemanlarla perde bandı yapılması     mt         33.38        33.38
21.318/İB-7  Maun kaplamalı sun'i tahta elemanlarla perde bandı yapılması     mt         33.09        33.09
21.318/İB-8  Kara ağaç kaplamalı sun'i tahta elemanlarla perde bandı yapılması  mt         32.82        32.82
22.003/İB-1  İki yüzü sun'i tahta presli ceviz kaplamalı kapı kasa ve pervazı
                                           2
       yapılması                              m         113.82        113.82
22.003/İB-2  İki yüzü sun'i tahta presli meşe kaplamalı kapı kasa ve pervazı
                                           2
       yapılması                              m         111.42        111.42
22.003/İB-3  İki yüzü sun'i tahta presli maun kaplamalı kapı kasa ve pervazı
                                           2
       yapılması                              m         110.44        110.44
22.003/İB-4  İki yüzü sun'i tahta presli kara ağaç kaplamalı kapı kasa ve
       pervazı yapılması                          m2        109.54        109.54
22.009/İB-1  İki yüzü sun'i tahta presli ceviz kaplamalı kapı kanadı yapılması  m2        117.54        117.54
22.009/İB-2  İki yüzü sun'i tahta presli meşe kaplamalı kapı kanadı yapılması   m2        112.74        112.74
22.009/İB-3  İki yüzü sun'i tahta presli maun kaplamalı kapı kanadı yapılması   m2        110.79        110.79
22.009/İB-4  İki yüzü sun'i tahta presli kara ağaç kaplamalı kapı kanadı yap.   m2        108.99        108.99
22.017/İB-1  İki yüzü sun'i tahta presli ceviz kaplamalı camlı çarpma kapı
                                           2
       yapılması                              m          67.13        67.13
22.017/İB-2  İki yüzü sun'i tahta presli meşe kaplamalı camlı çarpma kapı
       yapılması                              m2         65.21        65.21
22.017/İB-3  İki yüzü sun'i tahta presli maun kaplamalı camlı çarpma kapı
       yapılması                              m2         64.43        64.43
22.017/İB-4  İki yüzü sun'i tahta presli kara ağaç kaplamalı camlı çarpma kapı
       yapılması                              m2         63.71        63.71
                                                               35
                                              01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                              İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                 YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ            BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                YTL     YTL
                                           2
22.301/İB-1  Mutfak tezgah altı dolabı yapılması ( Kaplamasız)           m         113.36        113.36
22.301/İB-2  Ceviz kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması          m2        230.65        230.65
                                           2
22.301/İB-3  Meşe kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması          m         228.25        228.25
                                           2
22.301/İB-4  Maun kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması          m         227.28        227.28
22.301/İB-5  Kara ağaç kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması        m2        226.38        226.38
                                           2
22.302/İB-1  Mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ( Kaplamasız)           m         94.95        94.95
                                           2
22.302/İB-2  Ceviz kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması          m         199.62        199.62
                                           2
22.302/İB-3  Meşe kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması          m         195.54        195.54
                                           2
22.302/İB-4  Maun kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması          m         193.88        193.88
22.302/İB-5  Kara ağaç kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması        m2        192.35        192.35
                                           2
22.303/İB-1  Ahşap gömme dolap yapılması (Kaplamasız)               m         105.63        105.63
                                           2
22.303/İB-2  Ceviz kaplamalı gömme dolap yapılması                 m         206.47        206.47
                                           2
22.303/İB-3  Meşe kaplamalı gömme dolap yapılması                 m         204.07        204.07
                                           2
22.303/İB-4  Maun kaplamalı gömme dolap yapılması                 m         203.09        203.09
22.303/İB-5  Kara ağaç kaplamalı gömme dolap yapılması               m2        202.19        202.19
22.304/İB-1  Ceviz kaplamalı portmanto yapılması                  m2        121.68        121.68
                                           2
22.304/İB-2  Meşe kaplamalı portmanto yapılması                  m         118.84        118.84
22.304/İB-3  Maun kaplamalı portmanto yapılması                  m2        117.68        117.68
                                           2
22.304/İB-4  Karağaç kaplamalı portmanto yapılması                 m         116.62        116.62
22.305/İB-1  Ceviz kaplamalı danışma bankosu yapılması               m2        329.67        329.67
                                           2
22.305/İB-2  Meşe kaplamalı danışma bankosu yapılması               m         316.27        316.27
                                           2
22.305/İB-3  Maun kaplamalı danışma bankosu yapılması               m         310.83        310.83
22.305/İB-4  Kara ağaç kaplamalı danışma bankosu yapılması             m2        305.80        305.80
22.306/İB-1  Ceviz kaplamalı anahtarlık yapılması                 m2        193.26        193.26
22.306/İB-2  Meşe kaplamalı anahtarlık yapılması                  m2        182.98        182.98
22.306/İB-3  Maun kaplamalı anahtarlık yapılması                  m2        178.80        178.80
22.306/İB-4  Kara ağaç kaplamalı anahtarlık yapılması               m2        174.94        174.94       31-DEMĠR, SAÇ, KAPAK VE ÇUBUK IZGARA ĠġLERĠ
23.001/İB  İdarece verilen Ø 6- 12 mm lik ( 12 mm dahil ) B. A. demirin
       işlenmesi ve yerine konulması                     ton        533.13        533.13
23.002/İB  İdarece verilen Ø 14- 50 mm lik ( 14 mm dahil ) B. A. demirin
       işlenmesi ve yerine konulması                     ton        368.75        368.75
23.011/İB-1 B.A. Borularda kullanılan hasır çeliğin dairesel olarak bükülmesi,
       projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirılmesi    ton       2,223.13      2,223.13
23.051/İB  Zemine çakılmış ve sökülmüş çelik palplanş profili bedeli
    Not: (10.3.1997 tarihinden sonra ihale edilecek işlerde uygulanacaktır.)  ton         43.75        43.75
23.167/İB-1 4 mm D.K.P. saçtan her türlü savak, köpük tutma hunisi,dalgıç
       perde, stengel yapısı , reflektör yapılması ve yerine konulması    kg          3.90        3.90
23.167/İB-2 5 mm D.K.P. saçtan her türlü savak, köpük tutma hunisi,dalgıç
       perde, stengel yapısı , reflektör yapılması ve yerine konulması    kg          3.87        3.87
23.167/İB-3 Paslanmaz çelik saçtan Savak, Köpük tutma hunisi, Dalgıç perde
       Stengel yapısı ve reflektor yapılması                 kg         14.20        14.20
23.176/İB  Paslanmaz çelikten çubuk ızgara yapılması               kg         17.50        17.50
36
                                                 01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                 İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                 YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ               BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                   YTL     YTL
23.2336    Dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılması                 mt        18.51        18.48
23.2337    Köprü geçitlerinde boru mesnetleri yapılması ve yerine konulması      kg         2.31         2.31
23.245/İB-1  Palplanş iksalarda profil demirleri ile destekleme yapılması        ton        616.41        616.41
23.245/İB-2  Çelik konstrüksiyon panolarla ( krinks - verbau veya benzeri)
       iksa yapılması                               m2         39.83        35.71
23.255/İB-1  Kanalizasyon inşaatlarında kırdöküm baca kapağı yapılması
       ve yerine konulması                             kg          3.89        3.89
23.255/İB-2  Kanalizasyon ve içmesuyu inşaatında kullanılan idare malı
       kırdöküm baca kapağının yerine konulması.                  kg          1.68        1.68
23.255/İB-3  Kanalizasyon inşaatlarında kırdöküm basamak ve ızgara
       yapılması ve yerine konulması                        kg          3.43        3.43
23.255/İB-4  Kanalizasyon inşaatlarında İdarece verilen kırdöküm basamak
       ve ızgaranın yerine konulması                        kg          1.68        1.68
23.255/İB-5  Kanalizasyon inşaatlarında kırdöküm çamur kovası yapılması
       ve yerine konulması                             kg          3.51        3.51
23.255/İB-6  Kanalizasyon inşaatlarında sfero döküm baca kapağı yapılması
       ve yerine konulması (küresel grafitli dökme demir)             Adet        322.75        322.75
23.255/İB-7  Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarında; sfero döküm ızgara
       yapılması ve yerine konulması                        kg          3.12        3.12
23.260/İB-1  2.63 m. yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye
       Çiti yapılması                               mt         60.91        60.82
23.301/İB-1  Her türlü demir kapak ve savak kapağı (kaldırma tertibatı ve
       sızdırmazlık dahil) yapılması                        kg         12.15        12.15
23.301/İB-2  Her türlü demir kapak (kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık
       dahil ) yapılması                              kg         14.17        14.17
23.301/İB-3  Her türlü paslanmaz çelik kapak ve savak kapağı ( kaldırma tertibatı ve
       sızdırmazlık dahil) yapılması kg.                      kg         24.32        24.32
       32- KAPLAMA , DEMĠR YÜZEYLERĠNĠN
       TEMĠZLENMESĠ VE EPOXY BOYA ĠġLERĠ
24.020/İB   Çatı havalandırma feneri ve çinko kaplaması                 mt        100.93        100.93
25.001/İB-1  Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi  m2         2.20         2.20
25.001/İB-2  Demir yüzeylerinin özel (Silis Quartz) kumla kopresör kullanılarak
       parlak bir yüzey elde edilinceye kadar raspa edilmesi            m2         22.57        21.11
25.017/İB-1  Kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin
       toplam 400 mikron kalınlığında EPOXY, çinko yoğun primer astar
       (İki kat), EPOXY Coaltar boya ile (İki kat) boyanması            m2         33.33        33.33
25.052/İB-1  Motorlu pulverizatör (El ile çekilen 100 lt. lik) kullanarak
       prefabrik sınai imalat beton dış yüzeyleri ile B. A. ve beton
       boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat
       bitümlü asfalt emilsyonu tatbiki ile sülfat veya zararlı maddelere
       karşı tecrit yapılması                           m2         16.69        16.69
       33- KAPLAMA, SIVA, ġAP, MOZAYĠK, ASMA
       TAVAN, ALÇI PLAKA VE ALÇI REGLAJ ĠġLERĠ
25,116/İB   Tesviye betonu üzerine polietilen levha temin edilmesi ve serilmesi     m2          9.96        9.96
26.501/İB   Beyaz çimentolu mermer pirinçli plakalarla döşeme kaplaması
       yapılması                                  m2         36.93        36.93
26.601/İB   Yerinde dökme mozayik limonluk yapılması                  mt          4.67        4.67
26.671/İB   Gönye şeklinde, hazır teçhizatlı, mermer pirinçli,
       beyaz çimentolu) suni mermer merdiven basamağı yapılması          mt         37.76        37.76                                                                   37
                                               01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                               İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                 YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ             BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                 YTL     YTL


27.528/İB-1  Yerinde dökme alçı asma tavan yapılması                 m2         81.80        81.80
                                            2
27.528/İB-2  Yerinde dökme alçı asma tavan yapılması (Eğri yüzeyler için )      m         102.26        102.26
                                            2
27.530/İB-1  Taş yünü asma tavan yapılması                      m         62.21        62.21
        (Usg-donn,asmstrong vb.fine fisüred tipi)
                                            2
27.560/İB   Fasarit kaplama yapılması                        m          4.15        4.15
                                            2
27.565/İB-1  Taraklı mozayik döşeme kaplaması                    m          27.34        27.34
27.565/İB-2  Renkli doğal taş pirinçli, taraklı, renkli, döşeme
                                            2
       kaplaması yapılması                           m          27.76        27.76
27.565/İB-3  Beyaz çimentolu, renkli doğal taş pirinçli, taraklı,
                                            2
       döşeme kaplaması yapılması                       m          28.00        28.00
                                            2
27.571/İB   Beyaz çimento ve renkli doğal taş pirinci ile mozayik denizlik yap.   m          95.01        95.01
27.576/İB   Beyaz çimento ve renkli doğal taş pirinci ile mozayik parapet
                                            2
       yapılması                                m          92.13        92.13
27.578/İB   Beyaz çimentolu, renkli doğal taş pirinçli,
       mozayik harcı ile harpuşta yapılması                  m2         72.05        72.05
                                            2
27.583/İB-1  2.5 cm kalınlıkta 400 Dz 'lu şap yapılması               m          7.24        7.24
27.583/İB-2  2.5 cm kalınlıkta 400 Dz 'lu sikalı şap yapılması            m2          7.94        7.94
                                            2
27.585/İB-1  2.5 cm kalınlıkta 500 Dz 'lu sikalı şap yapılması            m          8.48        8.48
27.587/İB-2  Duvar yüzeylerine 1.5 cm kalınlığında 500 Dz'lu sikalı şap yapılması  m2          9.66        9.66
       34-TÜNEL VE GALERĠ ĠġLERĠ
                                            3
32.001    Her cins zeminde tünel kazısı                      m          93.22        91.60
32.002    Her cins zeminde kesiti 6 m2 den az olan drenaj, kaptaj
       ve benzeri galeri kazısı                        m3        139.83        137.41
32.003    Tünelde vantilasyon zammı                        m3         8.65         7.03
32.004    Tünel kazısına verilecek su zammı                    m3         1.86         1.83
32.005    Galeri kazılarına verilecek su zammı                  m3         13.98        13.74
32.006    Tünel inşaatında taşıma bedeli verilen inşaat malzemesinin tünel
       içine taşınmasıda beher ton'a ödenecek doldurma, boşaltma bedeli    ton         6.09        6.09

       35- BORU, GALERĠ VE MENFEZ TEMĠZLEME ĠġLERĠ
             2
32.İB/1    Kesiti 6 m den büyük üstü kapalı BOX tipi menfezler içinde
       biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, menfez
       dışına çıkartılması ve menfez kenarından 4 mt uzaklığa taşınması.    m3         59.16        59.16
32. İB/2   Ø 2600-Ø 3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya yerinde
       dökme kollektör mecraları içine biriken batak, balçık, moloz ve
       her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve
       4 m. ye kadar taşınması                         m3         80.13        78.10
32. İB/3   Ø 2400-Ø 2600 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya yerinde
       dökme kollektör mecraları içine biriken batak, balçık, moloz ve
       her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve
       4 m. ye kadar taşınması                         m3         88.14        85.92
32. İB/4   Ø 2000-Ø 2200 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya yerinde
       dökme kollektör mecraları içine biriken batak, balçık, moloz ve
       her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve
       4 m. ye kadar taşınması                         m3        105.77        103.10
38
                                                      01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                     İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                  YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                  BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                       YTL     YTL
32. İB/5     Ø 1600-Ø 1800 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya yerinde
         dökme kollektör mecraları içine biriken batak, balçık, moloz ve
         her türlü artığın kazılması ,mecra içinden dışarı çıkartılması ve
                                                   3
         4 m. ye kadar taşınması                              m        104.17        101.54
32. İB/6     Ø 1200-Ø 1400 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya yerinde
         dökme kollektör mecraları içine biriken batak, balçık, moloz ve
         her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve
                                                   3
         4 m. ye kadar taşınması                              m        112.18        109.35
32. İB/7     Ø 800-Ø 1000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya yerinde
         dökme kollektör mecraları içine biriken batak, balçık, moloz ve
         her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve
                                                   3
         4 m. ye kadar taşınması                              m        120.19        117.16
32.İB/8      Kanalizasyon projeleri kapsamında imal edilen her çaptaki
         muayene bacaları içine biriken batak, balçık, moloz ve her türlü
         artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m. ye          m3        73.75        73.75
         taşınması
         36- KARAYOLU VE DEMĠRYOLU ALTINDAN YATAY
           DELGĠ METODU ĠLE BORU GEÇĠRĠLMESĠ ĠġLERĠ
      Not:  01.01.2005 tarihinden önce ihale edilen ve devam eden iĢler için geçerlidir.
         01.01.2005 tarinden sonra ihale edilen iĢler için Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı
         Birim fiyatları kullanılacaktır.
32.014/İB-1    Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 400 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt       873.14        702.90
32.014/İB-2    Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 500 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt       951.61        766.52
32.014/İB-3    Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 600 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt      1,036.21        835.30
32.014/İB-4    Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 700 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt      1,096.63        880.59
32.014/İB-5    Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 800 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt      1,157.27        970.61
32.014/İB-6    Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 900 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt      1,224.16      1,027.87
32.014/İB-7    Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 1000 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt      1,300.10      1,094.37
32.014/İB-8    Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 1100 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt      1,371.03      1,155.76
32.014/İB-9    Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 1200 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt      1,451.14      1,226.53
32.014/İB-10   Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 1300 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt      1,510.67      1,278.08
32.014/İB-11   Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 1400 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt      1,569.85      1,328.80
32.014/İB-12   Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 1500 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt      1,625.02      1,376.95
32.014/İB-13   Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
         Ø 1600 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması               mt      1,684.78      1,428.49
                                                                       39
                                                 01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                                İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO                 YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ             BĠRĠM   BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                  YTL     YTL
32.014/İB-14 Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
       Ø 1800 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması          mt        1,845.23      1,573.21
32.014/İB-15 Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
       Ø 2000 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması          mt        1,964.16      1,677.06
32.014/İB-16 Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
       Ø 2200 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması          mt        2,085.32      1,782.83
32.014/İB-17 Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
       Ø 2400 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması          mt        2,212.16      1,893.22
32.014/İB-18 Karayolunu ve demiryolunu zemin altından delerek
       Ø 2600 mm çapında çelik boru ile yatay geçiş yapılması          mt        2,338.81      2,003.42
       37- PROJE ĠġLERĠ
     A- İçmesuyu Projeleri
       SözleĢmeye ekli projeler için değiĢiklik
       yapılmasına ait birim fiyatlar.
33.238701   İsaleler için (Mevcut haritadan yararlanılan kısımlar için)       km        1,657.21      1,657.21
33.238702   İsaleler için ( Haritası yeniden çıkartılan kısımlar için)        km        3,314.42      3,314.42
33.238703   Şebeke için (Mevcut haritadan yararlanılan kısımlar için)        km         916.01       916.01
33.238704   Şebeke için ( Haritası yeniden çıkartılan kısımlar için)         km        1,527.84      1,527.84
33.238705   Servis yolu platform kazı projesi yapılması:(Proje hazırlanmasına
       ait her türlü topoğrafik çalışma ve her türlü çizim bedeli dahil     km        1,657.21      1,657.21
     Not:
 01.01.2008 tarihi itibari ile tespit edilmiş olan yukarıdaki 33,238701-05 poz
       no'lu proje bedelleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yılı içinde
       tespit edilecek proje bedeli artış oranı mertebesinde arttırılarak
       ödenecektir.

     B-  Sayısal (Şebeke) İşletme Planı Harita İşlerine Ait Birim fiyatlar
33.239102   Sayısal içmesuyu (isale hatları) işletme planı harita işleri      ad.
33.239103   Sayısal içmesuyu (şebeke) işletme planı harita işleri          ad.
33,239103/1  İçmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin sayısal işletme
        düzenleme ve çizim işleri                        ad.
33.239203   Sayısal kanalizasyon (şebeke) işletme planı harita işleri        ad.
        38-ÇĠM VE AĞAÇ DĠKĠM ĠġLERĠ
37,030/İB   Çim ve çiçek ekimi                           Dekar        795.45       780.88
37,035/İB   Fidan dikilmesi                            1000 Ad.      1,850.38      1,850.38
40
                                                01.01.2002 ÖNCESİ  01.01.2002 SONRASI
                                               İHALE EDİLEN İŞLER İHALE EDİLEN İŞLER POZ NO              YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ                 BĠRĠM  BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI
                                                 YTL     YTL


     39-ALÜMĠNYUM DOĞRAMA AKSESUARLARI
     Alüminyüm doğrama aksesuar fiyatları (montaj bedeli dahil ve karlı bedel)
D 01   İspanyolet kol mekanizması, beyaz eloksallı                 takım        20.84        20.84
D 02   İspanyolet kol mekanizması, renkli eloksallı                takım        21.25        21.25
D 03   Eksenel (pivot) menteşe mekanizması,beyaz eloksallı              ad         16.64        16.64
D 04   Eksenel (pivot) menteşe mekanizması,renkli eloksallı             ad         27.91        27.91
D 05   Gömme kapı kilidi, kromajsız                         ad         29.16        29.16
D 06   Gömme kapı kilidi, kromajlı                          ad         29.16        29.16
D 07   Özel aliminyum profil kapı bandı, beyaz eloksallı               ad         26.00        26.00
D 08   Özel aliminyum profil kapı bandı, renkli eloksallı              ad         26.21        26.21
D 09   Özel aliminyum profil kapı tutamağı, beyaz eloksallı (l=15 cm)        ad         10.00        10.00
D 10   Özel aliminyum profil kapı tutamağı,renkli eloksallı (l=15 cm)        ad         10.41        10.41
D 11   Özel aliminyum profil kapı tutamağı, beyaz eloksallı (l=24 cm)        ad         11.75        11.75
D 12   Özel aliminyum profil kapı tutamağı, renkli eloksallı (l=15 cm)        ad         15.09        15.09
D 13   Kapı kolu ve plastik burçları, beyaz eloksallı                ad         13.31        13.31
D 14   Kapı kolu ve plastik burçları, renkli eloksallı                ad         13.74        13.74
D 15   Vasistas makası (l=15 cm)                           ad         4.79        4.79
D 16   Vasistas makası (l=25 cm)                           ad         5.63        5.63
D 17   Gömme kapı sürgüsü, beyaz eloksallı                      ad         9.71        9.71
D 18   Gömme kapı sürgüsü, renkli eloksallı                     ad         10.06        10.06
D 19   Vasistas çarpması beyaz eloksallı                       ad         5.78        5.78
D 20   Vasistas çarpması renkli eloksallı                      ad         5.59        5.59
D 21   Çarpma kapı menteşesi                             ad         25.76        25.76
D 22   Menteşeli özel vasistas makası (Galvanizli saç)                ad         6.54        6.54
D 23   Kapı altı fırça                                ad         5.63        5.63
D 24   Dairesel boru kol (0.25x250 mm.) beyaz eloksallı               ad         30.84        30.84
D 25   Dairesel boru kol (0.25x250 mm.) renkli eloksallı               ad         31.25        31.25
D 26   Sürme kanat-kapı makarası, piyasa tipi                    ad         12.50        12.50
     NOT: 5-6-15-16-21-22-23-26 no'lu aksesuar haricinde
     kalan aksesuarların, elektrostatik toz fırın boya olmaları
     halinde, bedeli yukarıda belirtilen renkli eloksallı fiyatlara
     %10 ilave edilerek ödenecektir.
                                                                 41
  YENĠ                                       ESKĠ
 POZ NO                      YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ        POZ NO       40-ĠÇMESUYU ARITMA VE YAPI ĠNġAATLARINA AĠT
         BĠRĠM FĠYATLARIN ESKĠ VE YENĠ POZ NO' LARI

       A-ĠÇMESUYU ARITMA ĠNġAATLARI
21.271/ĠB   Akustik tavan kaplaması                         Ġ.Ö.B.F.4
16.200/ĠB   100 kg dan hafif prefabrik imalat yapılması               Ġ.Ö.B.F.7
16.200/ĠB-1  100-500 kg arası prefabrik imalat yapılması               Ġ.Ö.B.F.8
16.200/ĠB-2  500 kg ve daha ağır prefabrik imalat yapılması             Ġ.Ö.B.F.9
16.200/ĠB-3  Prefabrik beton olukların imali ve yerine konulması          Ġ.Ö.B.F.12
16.200/ĠB-4  Kanalizasyon kontrol bacası yapılması                 Ġ.Ö.B.F.13
15.140/ĠB11  Filtre tabanına kum ve çakıl serilmesi                 Ġ.Ö.B.F.16
17.145/ĠB-1  Yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşenmesi          Ġ.Ö.B.F.23
19.056/ĠB-1  Derzler için polistren levha temin edilmesi ve serilmesi        Ġ.Ö.B.F.10
25.116/ĠB   Tesviye betonu üzerine polietilen levha temin edilmesi ve serilmesi  Ġ.Ö.B.F.11
37.030/ĠB   Çim ve çiçek ekimi                           Ġ.Ö.B.F.15
37.035/ĠB   Fidan dikilmesi                            Ġ.Ö.B.F.14

       B-YAPI ĠNġAATLARI
08.610/ĠB-1 Beton parke taşı (h=8 cm.)                        08.6101
08.610/ĠB-2 Beton parke taşı (h=10 cm.)                        08.6102
08.610/ĠB-3 Renkli beton parke taşı (h=8 cm.)                     08.6103
08.610/ĠB-4 Renkli beton parke taşı (h=10 cm.)                    08.6104
08.610/ĠB-5 Çim taşı (h=8 cm.)                            08.6105
08.610/ĠB-6 Çim taşı (h=10 cm.)                            08.6106
17.214/ĠB-7 Beton parke taşı ile döşeme yapılması (h=8cm)               17.2147
17.214/ĠB-8 Beton parke taşı ile döşeme yapılması (h=10cm)              17.2148
17.214/ĠB-9 Renkli beton parke taşı ile döşeme yapılması (h=8cm)           17.2149
17.214/ĠB-10 Renkli beton parke taşı ile döşeme yapılması (h=10m)           17.21410
17.216/ĠB-1 Çim taşı ile döşeme yapılması (h=8 cm.)                  17.2161
17.216/ĠB-2 Çim taşı ile döşeme yapılması (h=10 cm.)                 17.2162
18.260/ĠB-1 Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden             18.2601
       üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış
       (asphalt shıngle) malzeme ile çatı örtüsü yapılması.
18.260/ĠB-2 Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden             18.2602
       üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış
       (asphalt shıngle) malzeme ile mahya yapılması.
19,056/ĠB-2 Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm. kalınlığında             19,056/ĠB-1
       silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması
21,261/ĠB-1 Meyilli betonarme tabliye üzerine çam kereste ile             21.2611
       kadronlu ahşap çatı yapılması
21,261/ĠB-2 Meyilli betonarme tabliye üzerine (bir yüzü rendeli,           21.2612
       geçmeli ahşap kaplama ile) kadronlu ahşap çatı yapılması
42
     İLLER BANKASI
     GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 2008 YILINDA ĠLLER BANKASI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM FĠYAT KĠTABINA ĠLAVE
   EDĠLEN ĠġLERE AĠT ANALĠZLER
2002 YILINDAN ÖNCE ĠHALE EDĠLEN ĠġLER ĠÇĠN
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                  MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ
       D- Entegre Contalı, Buhar Kürlü, Beton ve Betonarme
         Kanalizasyon Borularının(Muflu) Santiye deposundaki
         Hazırlık Fiyatı (Conta Bedeli Dahil)

08.157083   Ø 1400 mm. entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-3  Fabrika amortisman bedeli                    sa.           0.361       181.44  65.50
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3            0.586        22.80  13.36
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3            0.413        19.80   8.18
04.008    Çimento                             ton           0.413       108.15  44.67
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3            0.454        3.60   1.63
04.108    Benzin                             kg.           2.891        3.47  10.03
04.109    Mazot                              kg.           3.510        2.51   8.81
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.           36.140        2.51  90.71
04.110    Kalıp yağı                           kg.           0.289        4.35   1.26
04.112    Elektrik                            Kw/h           36.140        0.17   6.14
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.           0.289        4.85   1.40
04.92748   Ø1400 mm. entegre conta                     ad           0.286        75.00  21.45
01.403    Makinist                            sa.           0.413        4.50   1.86
01.404    Operatör                            sa.           0.413        5.15   2.13
01.409    Formen                             sa.           0.210        6.50   1.37
01.501    Düz işçi                            sa.           0.743        3.00   2.23
01.502    Erbab işçi                           sa.           0.743        3.25   2.41
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.           0.330        4.40   1.45
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.           0.330        3.10   1.02
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.           0.248        4.15   1.03
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.           0.248        3.10   0.77
                                                        Toplam :      287.41
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                                2.87
                                   1 mt.fiyatı :                         290.28

08.157084   Ø 1600 mm. entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-3  Fabrika amortisman bedeli                    sa.           0.485       181.44  88.00
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3            0.787        22.80  17.94
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3            0.560        19.80  11.09
04.008    Çimento                             ton           0.560       108.15  60.56
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3            0.610        3.60   2.20
04.108    Benzin                             kg.           3.880        3.47  13.46
04.109    Mazot                              kg.           4.720        2.51  11.85
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.           48.570        2.51  121.91
04.110    Kalıp yağı                           kg.           0.388        4.35   1.69
04.112    Elektrik                            Kw/h           48.570        0.17   8.26
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.           0.390        4.85   1.89
04.92749   Ø1600 mm. entegre conta                     ad           0.286       103.06  29.48
01.403    Makinist                            sa.           0.560        4.50   2.52
01.404    Operatör                            sa.           0.560        5.15   2.88
01.409    Formen                             sa.           0.280        6.50   1.82
01.501    Düz işçi                            sa.           0.998        3.00   2.99
01.502    Erbab işçi                           sa.           0.998        3.25   3.24
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.           0.440        4.40   1.94
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.           0.440        3.10   1.36
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.           0.330        4.15   1.37
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.           0.330        3.10   1.02
                                                        Toplam :      387.48
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                                3.87
                                   1 mt.fiyatı :                         391.35
                                                                    1
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                  MĠKTARI    BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ
       E- Entegre Contalı, Buhar Kürlü, Betonarme Kanalizasyon
       Borularının (Lamba Zıvanalı) ġantiye deposundaki
       Hazırlık Fiyatı (Conta Bedeli Dahil)

08.157085   Ø 1600 mm. entegre contalı buhar kürlü (lamba-zıvanalı) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-3  Fabrika amortisman bedeli                    sa.         0.458       181.44  83.10
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3         0.719        22.80  16.39
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3         0.506        19.80  10.02
04.008    Çimento                             ton         0.506       108.15  54.72
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3         0.556        3.60   2.00
04.108    Benzin                             kg.         4.810        3.47  16.69
04.109    Mazot                              kg.         4.810        2.51  12.07
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.        52.660        2.51  132.18
04.110    Kalıp yağı                           kg.         0.366        4.35   1.59
04.112    Elektrik                            Kw/h        50.370        0.17   8.56
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.         0.366        4.85   1.78
04.92749   Ø1600 mm. entegre conta                     ad         0.286       103.06  29.48
01.403    Makinist                            sa.         0.506        4.50   2.28
01.404    Operatör                            sa.         0.506        5.15   2.61
01.409    Formen                             sa.         0.253        6.50   1.64
01.501    Düz işçi                            sa.         0.911        3.00   2.73
01.502    Erbab işçi                           sa.         0.911        3.25   2.96
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.         0.405        4.40   1.78
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.405        3.10   1.26
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.         0.303        4.15   1.26
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.303        3.10   0.94
                                                     Toplam :      386.04
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                              3.86
                                   1 mt.fiyatı :                      389.90

08.157086   Ø 1800 mm. entegre contalı buhar kürlü (lamba-zıvanalı) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-4  Fabrika amortisman bedeli                    sa.         0.582       262.08  152.53
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3         0.805        22.80  18.35
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3         0.567        19.80  11.23
04.008    Çimento                             ton         0.567       108.15  61.32
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3         0.623        3.60   2.24
04.108    Benzin                             kg.         5.790        3.47  20.09
04.109    Mazot                              kg.         5.790        2.51  14.53
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.        62.830        2.51  157.70
04.110    Kalıp yağı                           kg.         0.363        4.35   1.58
04.112    Elektrik                            Kw/h        66.020        0.17  11.22
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.         0.368        4.85   1.78
04.92750   Ø1800 mm. entegre conta                     ad         0.286       130.03  37.19
01.403    Makinist                            sa.         0.566        4.50   2.55
01.404    Operatör                            sa.         0.566        5.15   2.91
01.409    Formen                             sa.         0.283        6.50   1.84
01.501    Düz işçi                            sa.         1.020        3.00   3.06
01.502    Erbab işçi                           sa.         1.020        3.25   3.32
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.         0.454        4.40   2.00
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.454        3.10   1.41
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.         0.340        4.15   1.41
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.340        3.10   1.05
                                                     Toplam :      509.32
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                              5.09
                                   1 mt.fiyatı :                      514.42
                                                                 2
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                  MĠKTARI    BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ

08.157087   Ø 2000 mm. entegre contalı buhar kürlü (lamba-zıvanalı) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-4  Fabrika amortisman bedeli                    sa.         0.719       262.08  188.43
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3         0.988        22.80  22.53
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3         0.696        19.80  13.78
04.008    Çimento                             ton         0.696       108.15  75.27
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3         0.765        3.60   2.75
04.108    Benzin                             kg.         7.195        3.47  24.97
04.109    Mazot                              kg.         7.195        2.51  18.06
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.        76.550        2.51  192.14
04.110    Kalıp yağı                           kg.         0.403        4.35   1.75
04.112    Elektrik                            Kw/h        78.560        0.17  13.36
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.         0.403        4.85   1.95
04.92751   Ø2000 mm. entegre conta                     ad         0.286       154.00  44.04
01.403    Makinist                            sa.         0.696        4.50   3.13
01.404    Operatör                            sa.         0.696        5.15   3.58
01.409    Formen                             sa.         0.347        6.50   2.26
01.501    Düz işçi                            sa.         1.250        3.00   3.75
01.502    Erbab işçi                           sa.         1.250        3.25   4.06
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.         0.557        4.40   2.45
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.557        3.10   1.73
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.         0.418        4.15   1.73
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.418        3.10   1.30
                                                     Toplam :      623.03
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                              6.23
                                   1 mt.fiyatı :                      629.26

08.157088   Ø 2200 mm. entegre contalı buhar kürlü (lamba-zıvanalı) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-5  Fabrika amortisman bedeli                    sa.         0.906       302.40  273.97
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3         1.193        22.80  27.20
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3         0.840        19.80  16.63
04.008    Çimento                             ton         0.840       108.15  90.85
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3         0.924        3.60   3.33
04.108    Benzin                             kg.         8.035        3.47  27.88
04.109    Mazot                              kg.         8.035        2.51  20.17
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.        86.700        2.51  217.62
04.110    Kalıp yağı                           kg.         0.465        4.35   2.02
04.112    Elektrik                            Kw/h        88.810        0.17  15.10
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.         0.465        4.85   2.26
04.92752   Ø2200 mm. entegre conta                     ad         0.286       175.00  50.05
01.403    Makinist                            sa.         0.839        4.50   3.78
01.404    Operatör                            sa.         0.839        5.15   4.32
01.409    Formen                             sa.         0.420        6.50   2.73
01.501    Düz işçi                            sa.         1.512        3.00   4.54
01.502    Erbab işçi                           sa.         1.512        3.25   4.91
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.         0.672        4.40   2.96
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.672        3.10   2.08
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.         0.504        4.15   2.09
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.504        3.10   1.56
                                                     Toplam :      776.04
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                              7.76
                                   1 mt.fiyatı :                      783.80
                                                                 3
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                  MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ

08.157089   Ø 2400 mm. entegre contalı buhar kürlü (lamba-zıvanalı) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-4  Fabrika amortisman bedeli                    sa.         1.103          302.40   333.54
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3         1.418          22.80   32.33
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3         0.998          19.80   19.76
04.008    Çimento                             ton         0.998          108.15   107.93
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3         1.099           3.60    3.96
04.108    Benzin                             kg.         9.268           3.47   32.16
04.109    Mazot                              kg.         9.930           2.51   24.92
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.        99.614           2.51   250.03
04.110    Kalıp yağı                           kg.         0.532           4.35    2.31
04.112    Elektrik                            Kw/h        100.870           0.17   17.15
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.         0.533           4.85    2.59
04.92753   Ø2400 mm. entegre conta                     ad         0.286          200.00   57.20
01.403    Makinist                            sa.         0.998           4.50    4.49
01.404    Operatör                            sa.         0.998           5.15    5.14
01.409    Formen                             sa.         0.499           6.50    3.24
01.501    Düz işçi                            sa.         1.797           3.00    5.39
01.502    Erbab işçi                           sa.         1.797           3.25    5.84
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.         0.799           4.40    3.52
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.799           3.10    2.48
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.         0.599           4.15    2.49
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.599           3.10    1.86
                                                        Toplam :       918.33
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                                 9.18
                                   1 mt.fiyatı :                          927.51

       K-Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Prefabrik Muayene Bacası
       Elemanlarının ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı

       Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği ihzarat fiyatı (H= 0,60 mt. yüksekliğinde,
08.1580/1
       1.00mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                        sa.       0.242        80.64   19.51
04.003/c   Granülömetrik çakıl                           m3       0.226        22.80    5.15
04.006/c   Granülömetrik kum                            m3       0.161        19.80    3.19
04.008    Çimento                                 ton       0.161       108.15   17.41
04.031    Su (sulama suyu dahil )                         m3       0.177        3.60    0.64
04.108    Benzin                                  kg.       0.777        3.47    2.70
04.109    Mazot                                  kg.       1.890        2.51    4.74
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                        kg.      19.370        2.51   48.62
04.110    Kalıp yağı                                kg.       0.154        4.35    0.67
04.112    Elektrik                                Kw/h      18.930        0.17    3.22
04.92755   Ø1000 mm. (BLR14) entegre conta                      ad       1.000        17.20   17.20
01.403    Makinist                                 sa.       0.212        4.50    0.95
01.404    Operatör                                 sa.       0.212        5.15    1.09
01.409    Formen                                  sa.       0.106        6.50    0.69
01.501    Düz işçi                                 sa.       0.378        3.00    1.13
01.502    Erbab işçi                                sa.       0.378        3.25    1.23
01.507    Birinci sınıf usta                            sa.       0.166        4.40    0.73
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                      sa.      0.166         3.10    0.51
01.508    İkinci sınıf usta                            sa.       0.13         4.15    0.54
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                       sa.       0.13         3.10    0.40
                                  1 adet fiyatı :                          130.34
                                                                      4
                                         ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                MĠKTARI       BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                         BĠRĠMĠ

       Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği ihzarat fiyatı (H= 0,35 mt. yüksekliğinde,
08.1580/2
       1.00mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                      sa.       0.180      80.64      14.51
04.003/c   Granülömetrik çakıl                         m3        0.131      22.80       2.99
04.006/c   Granülömetrik kum                          m3        0.094      19.80       1.86
04.008    Çimento                               ton       0.094      108.15      10.17
04.031    Su (sulama suyu dahil )                       m3        0.102       3.60       0.37
04.108    Benzin                                kg.       0.458       3.47       1.59
04.109    Mazot                                kg.       1.210       2.51       3.04
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.       12.050       2.51      30.25
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.840       4.35       3.65
04.112    Elektrik                              Kw/h       12.050       0.17       2.05
04.92755   Ø1000 mm. (BLR14) entegre conta                    ad       1.000      17.20      17.20
01.403    Makinist                               sa.       0.157       4.50       0.71
01.404    Operatör                               sa.       0.157       5.15       0.81
01.409    Formen                                sa.       0.080       6.50       0.52
01.501    Düz işçi                               sa.       0.289       3.00       0.87
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.289       3.25       0.94
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.133       4.40       0.59
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                    sa.       0.133       3.10       0.41
01.508    İkinci sınıf usta                          sa.       0.096       4.15       0.40
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.10       3.10       0.30
                                1 adet fiyatı :                            93.21
       Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği ihzarat fiyatı (H= 0,60 mt. yüksekliğinde,
08.1580/3
       1.20mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                      sa.       0.243      80.64      19.60
04.003/c   Granülömetrik çakıl                         m3        0.267      22.80       6.09
04.006/c   Granülömetrik kum                          m3        0.191      19.80       3.78
04.008    Çimento                               ton       0.191      108.15      20.66
04.031    Su (sulama suyu dahil )                       m3        0.210       3.60       0.76
04.108    Benzin                                kg.       0.777       3.47       2.70
04.109    Mazot                                kg.       1.890       2.51       4.74
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.       19.400       2.51      48.69
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.154       4.35       0.67
04.112    Elektrik                              Kw/h       18.930       0.17       3.22
04.92756   Ø1200 mm. (BLR14) entegre conta                    ad       1.000      20.70      20.70
01.403    Makinist                               sa.       0.212       4.50       0.95
01.404    Operatör                               sa.       0.212       5.15       1.09
01.409    Formen                                sa.       0.106       6.50       0.69
01.501    Düz işçi                               sa.       0.378       3.00       1.13
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.378       3.25       1.23
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.166       4.40       0.73
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                    sa.       0.166       3.10       0.51
01.508    İkinci sınıf usta                          sa.       0.13       4.15       0.54
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.13       3.10       0.40
                                1 adet fiyatı :                            138.88
                                                                      5
                                         ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                 MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                         BĠRĠMĠ


       Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği ihzarat fiyatı (H= 0,35 mt. yüksekliğinde,
08.1580/4
       1.20mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)


03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                       sa.       0.189      80.64       15.24
04.003/c   Granülömetrik çakıl                          m3       0.154      22.80       3.51
04.006/c   Granülömetrik kum                           m3       0.111      19.80       2.20
04.008    Çimento                                ton       0.111      108.15       12.00
04.031    Su (sulama suyu dahil )                        m3       0.122       3.60       0.44
04.108    Benzin                                kg.       0.463       3.47       1.61
04.109    Mazot                                 kg.       1.244       2.51       3.12
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.      12.440       2.51       31.22
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.853       4.35       3.71
04.112    Elektrik                               Kw/h      12.197       0.17       2.07
04.92756   Ø1200 mm. (BLR14) entegre conta                    ad       1.000      20.70       20.70
01.403    Makinist                               sa.       0.158       4.50       0.71
01.404    Operatör                               sa.       0.158       5.15       0.81
01.409    Formen                                sa.       0.085       6.50       0.55
01.501    Düz işçi                               sa.       0.293       3.00       0.88
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.293       3.25       0.95
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.134       4.40       0.59
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.134       3.10       0.42
01.508    İkinci sınıf usta                           sa.       0.098       4.15       0.41
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.10       3.10       0.30
                                1 adet fiyatı :                            101.46
       Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği. (H= 1,00 mt. yüksekliğinde,
08.1580/5
       1.00mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                       sa.       0.410      80.64       33.06
04.003/c   Granülömetrik çakıl                          m3       0.376      22.80       8.57
04.006/c   Granülömetrik kum                           m3       0.269      19.80       5.33
04.008    Çimento                                ton       0.268      108.15       28.98
04.031    Su (sulama suyu dahil )                        m3       0.294       3.60       1.06
04.108    Benzin                                kg.       1.238       3.47       4.30
04.109    Mazot                                 kg.       2.930       2.51       7.35
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.      29.280       2.51       73.49
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.246       4.35       1.07
04.112    Elektrik                               Kw/h      31.120       0.17       5.29
01.403    Makinist                               sa.       0.349       4.50       1.57
01.404    Operatör                               sa.       0.349       5.15       1.80
01.409    Formen                                sa.       0.168       6.50       1.09
01.501    Düz işçi                               sa.       0.600       3.00       1.80
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.600       3.25       1.95
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.264       4.40       1.16
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.264       3.10       0.82
01.508    İkinci sınıf usta                           sa.       0.216       4.15       0.90
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.22       3.10       0.67
                               1 metre fiyatı :                            180.26
                                                                      6
                                         ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                 MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                         BĠRĠMĠ


       Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği. (H= 1,00 mt. yüksekliğinde,
08.1580/6
       1.20mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                       sa.       0.427      80.64       34.43
04.003/c   Granülömetrik çakıl                          m3       0.444      22.80       10.12
04.006/c   Granülömetrik kum                           m3       0.318      19.80       6.30
04.008    Çimento                                ton       0.318      108.15       34.39
04.031    Su (sulama suyu dahil )                        m3       0.349       3.60       1.26
04.108    Benzin                                kg.       1.238       3.47       4.30
04.109    Mazot                                 kg.       2.930       2.51       7.35
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.      29.280       2.51       73.49
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.246       4.35       1.07
04.112    Elektrik                               Kw/h      32.570       0.17       5.54
01.403    Makinist                               sa.       0.363       4.50       1.63
01.404    Operatör                               sa.       0.363       5.15       1.87
01.409    Formen                                sa.       0.176       6.50       1.14
01.501    Düz işçi                               sa.       0.633       3.00       1.90
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.633       3.25       2.06
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.281       4.40       1.24
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.281       3.10       0.87
01.508    İkinci sınıf usta                           sa.       0.222       4.15       0.92
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.22       3.10       0.69
                               1 metre fiyatı :                            190.57
       Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası konik elemanı (H=0,65 mt. Yüksekliğinde, 1,00 mt iç çapında,
08.1581/1
       0,15 mt et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                       sa.       0.178      80.64       14.35
04.003/c   Granülömetrik çakıl                          m3       0.206      22.80       4.70
04.006/c   Granülömetrik kum                           m3       0.148      19.80       2.93
04.008    Çimento                                ton       0.148      108.15       16.01
04.031    Su (sulama suyu dahil )                        m3       0.163       3.60       0.59
04.108    Benzin                                kg.       0.684       3.47       2.37
04.109    Mazot                                 kg.       1.728       2.51       4.34
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.      17.280       2.51       43.37
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.138       4.35       0.60
04.112    Elektrik                               Kw/h      14.250       0.17       2.42
04.92755   Ø1000 mm. (BLR14) entegre conta                   adet       1.000      17.20       17.20
01.403    Makinist                               sa.       0.160       4.50       0.72
01.404    Operatör                               sa.       0.160       5.15       0.82
01.409    Formen                                sa.       0.074       6.50       0.48
01.501    Düz işçi                               sa.       0.280       3.00       0.84
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.280       3.25       0.91
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.129       4.40       0.57
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.129       3.10       0.40
01.508    İkinci sınıf usta                           sa.       0.097       4.15       0.40
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.10       3.10       0.30
                                1 adet fiyatı :                            114.33
                                                                      7
                                         ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                         BĠRĠMĠ

       Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası konik elemanı (H=0,78 mt. yüksekliğinde, 1,20 mt iç
08.1581/2
       çapında,0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                      sa.       0.235      80.64       18.95
04.003/c   Granülömetrik çakıl                         m3       0.269      22.80       6.13
04.006/c   Granülömetrik kum                          m3       0.192      19.80       3.80
04.008    Çimento                               ton       0.192      108.15       20.76
04.031    Su (sulama suyu dahil )                       m3       0.211       3.60       0.76
04.108    Benzin                                kg.       0.684       3.47       2.37
04.109    Mazot                                kg.       1.840       2.51       4.62
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.      18.380       2.51       46.13
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.153       4.35       0.67
04.112    Elektrik                              Kw/h      17.770       0.17       3.02
04.92756   Ø1200 mm. (BLR14) entegre conta                   adet       1.000      20.70       20.70
01.403    Makinist                               sa.       0.204       4.50       0.92
01.404    Operatör                               sa.       0.204       5.15       1.05
01.409    Formen                                sa.       0.102       6.50       0.66
01.501    Düz işçi                               sa.       0.368       3.00       1.10
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.368       3.25       1.20
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.163       4.40       0.72
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                    sa.       0.163       3.10       0.51
01.508    İkinci sınıf usta                          sa.       0.123       4.15       0.51
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.12       3.10       0.38
                                1 adet fiyatı :                            134.97
       Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası boyun bileziği (H=0,15 mt. Yüksekliğinde, 0,62 mt iç çapında,
08.1582
       0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                      sa.       0.060      80.64       4.84
04.003/c   Granülömetrik çakıl                         m3       0.035      22.80       0.80
04.006/c   Granülömetrik kum                          m3       0.025      19.80       0.50
04.008    Çimento                               ton       0.025      108.15       2.70
04.031    Su (sulama suyu dahil )                       m3       0.027       3.60       0.10
04.108    Benzin                                kg.       0.090       3.47       0.31
04.109    Mazot                                kg.       0.060       2.51       0.15
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.       5.680       2.51       14.26
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.045       4.35       0.20
04.112    Elektrik                              Kw/h       3.750       0.17       0.64
04.92754   Ø600 mm. (BLR14) entegre conta                   adet       1.000      10.40       10.40
01.403    Makinist                               sa.       0.034       4.50       0.15
01.404    Operatör                               sa.       0.034       5.15       0.18
01.409    Formen                                sa.       0.011       6.50       0.07
01.501    Düz işçi                               sa.       0.057       3.00       0.17
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.057       3.25       0.19
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.250       4.40       1.10
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                    sa.       0.25       3.10       0.78
01.508    İkinci sınıf usta                          sa.       0.023       4.15       0.10
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.02       3.10       0.07
                                1 adet fiyatı :                            37.68
                                                                     8
                                          ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                  MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                          BĠRĠMĠ

       Buhar kürlü,entegre contalı 500 Dz,prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı (H=0,29 mt. Yüksekliğinde, 0,62 mt iç
08.1583
       çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                        sa.      0.095      80.64      7.66
04.003/c   Granülömetrik çakıl                           m3       0.054      22.80      1.23
04.006/c   Granülömetrik kum                            m3       0.039      19.80      0.77
04.008    Çimento                                 ton      0.039     108.15      4.22
04.031    Su (sulama suyu dahil )                         m3       0.043      3.60      0.15
04.108    Benzin                                 kg.      0.134      3.47      0.46
04.109    Mazot                                  kg.      0.610      2.51      1.53
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                       kg.      6.090      2.51     15.29
04.110    Kalıp yağı                               kg.      0.049      4.35      0.21
04.112    Elektrik                                Kw/h      4.266      0.17      0.73
04.92754   Ø600 mm. (BLR14) entegre conta                     adet      1.000      10.40     10.40
01.403    Makinist                                sa.      0.049      4.50      0.22
01.404    Operatör                                sa.      0.049      5.15      0.25
01.409    Formen                                 sa.      0.024      6.50      0.16
01.501    Düz işçi                                sa.      0.024      3.00      0.07
01.502    Erbab işçi                               sa.      0.085      3.25      0.28
01.507    Birinci sınıf usta                           sa.      0.366      4.40      1.61
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                      sa.      0.036      3.10      0.11
01.508    İkinci sınıf usta                            sa.      0.024      4.15      0.10
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                      sa.       0.02      3.10      0.07
                                1 adet fiyatı :                           45.53
       7- SFERO DÖKÜM IZGARA HAZIRLANMASI:

08.1559/ĠB3 Sfero Döküm Izgara Hazırlanması


04.264/7   Sfero Döküm Malzeme                           kg       1.000      2.00      2.00
04.264/7   Sfero Döküm %5 zayiatı                         kg       0.050      2.00      0.10
01.027    Tornaca Ustası                             sa       0.020      4.40      0.09
01.501    Düz işçi                                sa       0.010      3.00      0.03
04.264/7   EPDM conta, paslanmaz cıvata ve bitüm boya karşılığı          kg       0.050      2.00      0.10
                                   1 kg fiyatı:                          2.32
                                                                     9
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                   MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ
       D-Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme
       Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi
       (Boru, entegre conta, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)

       Ø1400 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
12.218324
       döĢenmesi.

08.157083  Ø 1400 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı            mt.       1.005     290.28    291.74
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.505    260 HP ekskavatör drung (borunun hen .içine in. ve döş. için )      sa.      0.290     161.72    46.90
03.505    260 HP ekskavatör drung (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.029     161.72     4.69
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.290      3.15     0.91
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.290      4.40     1.28
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.290      4.20     1.22
01.409    Formen                                  sa.      0.290      6.50     1.89
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.200      3.00     3.60
                                                                 352.22
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      10.57
                                                                 362.78
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                         90.70
                                   1 mt. fiyatı                        453.48


12.218325  Ø1600 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
       döĢenmesi.

08.157084  Ø 1600 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı            mt.       1.005     391.35    393.31
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.340     200.80    68.27
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.034     200.80     6.83
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.340      3.15     1.07
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.340      4.40     1.50
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.340      4.20     1.43
01.409    Formen                                  sa.      0.340      6.50     2.21
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.280      3.00     3.84
                                                                 478.45
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      14.35
                                                                 492.81
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                        123.20
                                   1 mt. fiyatı                        616.01

       E-Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Lamba Zıvanalı) Betonarme
       Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi
       (Boru, entegre conta, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)

       Ø1600 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
12.218326
       döĢenmesi.

08.157085  Ø 1600 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     389.90    391.85
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.340     200.80    68.27
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.034     200.80     6.83
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.340      3.15     1.07
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.340      4.40     1.50
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.340      4.20     1.43
01.409    Formen                                  sa.      0.340      6.50     2.21
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.280      3.00     3.84
                                                                 476.99
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      14.31
                                                                 491.30
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                        122.83
                                   1 mt. fiyatı                        614.13                                                                   10
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                   MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ

       Ø1800 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli
12.218327
       dahil) döĢenmesi.

08.157086  Ø 1800 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     514.42    516.99
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.380     200.80    76.30
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.038     200.80     7.63
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.380      3.15     1.20
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.380      4.40     1.67
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.380      4.20     1.60
01.409    Formen                                  sa.      0.380      6.50     2.47
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.360      3.00     4.08
                                                                 611.94
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      18.36
                                                                 630.30
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                        157.57
                                   1 mt. fiyatı                        787.87


12.218328  Ø2000 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli
       dahil) döĢenmesi.

08.157087  Ø 2000 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     629.26    632.41
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.450     365.07    164.28
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.045     365.07     16.43
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.450      3.15     1.42
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.450      4.40     1.98
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.450      4.20     1.89
01.409    Formen                                  sa.      0.450      6.50     2.93
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.440      3.00     4.32
                                                                  825.65
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                       24.77
                                                                  850.42
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                         212.61
                                   1 mt. fiyatı                        1,063.03


       Ø2200 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
12.218329
       döĢenmesi.

08.157088  Ø 2200 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     783.80    787.72
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.510     365.07    186.19
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.051     365.07     18.62
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.510      3.15     1.61
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.510      4.40     2.24
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.510      4.20     2.14
01.409    Formen                                  sa.      0.510      6.50     3.32
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.520      3.00     4.56
                                                                 1,006.39
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                       30.19
                                                                 1,036.58
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                         259.15
                                   1 mt. fiyatı                        1,295.73
                                                                   11
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                   MĠKTARI       BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ

       Ø2400 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli
12.218330
       dahil) döĢenmesi.

08.157089  Ø 2400 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.        1.005      927.51   932.15
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.        0.570      365.07   208.09
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.        0.057      365.07    20.81
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.        0.570       3.15    1.80
01.222    Borucu ustası                               sa.        0.570       4.40    2.51
01.406    Formen yardımcısı                             sa.        0.570       4.20    2.39
01.409    Formen                                  sa.        0.570       6.50    3.71
01.501    Düz işçi                                 sa.        1.600       3.00    4.80
                                                                  1,176.25
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                        35.29
                                                                  1,211.54
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          302.88
                                   1 mt. fiyatı                         1,514.42

       K-Buhar Kürlü, Entegre Contalı Prefabrik Muayene
       Bacası Elemanları ile Muayene Bacası TeĢkil Edilmesi


12.2196/1  Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.60 mt.yüksekliğinde, 1.00 mt iç
       çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)

08.1580/1  H=0.60 mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
       kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği        ad        1.000      130.34   130.34
03.590    5 Tonluk vinç                               sa        0.300       35.17   10.55
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa        0.300       3.15    0.95
01.222    Borucu ustası                               sa        0.300       4.40    1.32
01.406    Formen yardımcısı                             sa        0.300       4.20    1.26
01.409    Formen                                  sa        0.300       6.50    1.95
01.501    Düz işçi                                 sa        0.600       3.00    1.80
                                                                   148.16
       Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        4.44
                                                                   152.61
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          38.15
                                   1 adet fiyatı                          190.76


12.2196/2  Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.35 mt.yüksekliğinde, 1.00 mt iç
       çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)

08.1580/2  H=0.35mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
       kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği        ad        1.000       93.21   93.21
03.590    5 Tonluk vinç                               sa        0.200       35.17    7.03
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa        0.200       3.15    0.63
01.222    Borucu ustası                               sa        0.200       4.40    0.88
01.406    Formen yardımcısı                             sa        0.200       4.20    0.84
01.409    Formen                                  sa        0.200       6.50    1.30
01.501    Düz işçi                                 sa        0.400       3.00    1.20
                                                                   105.09
       Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        3.15
                                                                   108.24
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          27.06
                                   1 adet fiyatı                          135.30
                                                                     12
                                       ÖLÇÜ
POZ NO   ĠġĠN CĠNSĠ                               MĠKTARI       BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                       BĠRĠMĠ

12.2196/3  Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.60 mt.yüksekliğinde, 1.20 mt iç
      çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1580/3  H=0.60 mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad          1.000     138.88    138.88
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.350     35.17    12.31
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.350      3.15     1.10
01.222   Borucu ustası                              sa         0.350      4.40     1.54
01.406   Formen yardımcısı                            sa         0.350      4.20     1.47
01.409   Formen                                  sa         0.350      6.50     2.28
01.501   Düz işçi                                 sa         0.700      3.00     2.10
                                                                  159.68
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        4.79
                                                                  164.47
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          41.12
                                  1 adet fiyatı                          205.59
      Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.35 mt.yüksekliğinde, 1.20 mt iç
12.2196/4
      çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1580/4  H=0.35 mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad          1.000     101.46    101.46
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.250     35.17     8.79
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.250      3.15     0.79
01.222   Borucu ustası                              sa         0.250      4.40     1.10
01.406   Formen yardımcısı                            sa         0.250      4.20     1.05
01.409   Formen                                  sa         0.250      6.50     1.63
01.501   Düz işçi                                 sa         0.500      3.00     1.50
                                                                  116.31
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        3.49
                                                                  119.80
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          29.95
                                  1 adet fiyatı                          149.75

      Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği (H=0.15-0,60 mt.
12.2196/5  arasında değiĢken yükseklikte 1.00 mt iç çapında) ile baca teĢkili (Gövde yüksekliği ayar bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli
      dah
08.1580/5  H=1.00mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad         1.000     180.26     180.26
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.650      35.17     22.86
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.650      3.15      2.05
01.222   Borucu ustası                              sa         1.000      4.40      4.40
01.406   Formen yardımcısı                            sa         1.000      4.20      4.20
01.409   Formen                                  sa         1.000      6.50      6.50
01.501   Düz işçi                                 sa         2.000      3.00      6.00
                                                                   226.27
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)         6.79
                                                                   233.06
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                           58.26
                                 1 metre fiyatı                           291.32

      Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği (H=0.15-0,60 mt.
12.2196/6  arasında değiĢken yükseklikte 1.20 mt iç çapında) ile baca teĢkili (Gövde yüksekliği ayar bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli
      dah
08.1580/6  H=1.00mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad          1.000     190.57     190.57
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.760     35.17     26.73
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.760      3.15      2.39
01.222   Borucu ustası                              sa         1.150      4.40      5.06
01.406   Formen yardımcısı                            sa         1.150      4.20      4.83
01.409   Formen                                  sa         1.150      6.50      7.48
01.501   Düz işçi                                 sa         2.300      3.00      6.90
                                                                   243.96
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)         7.32
                                                                   251.27
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                           62.82
                                 1 metre fiyatı                           314.09

                                                                     13
                                        ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                        BĠRĠMĠ

12.2196/7   Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası konik elemanı (H=0.65 mt.yüksekliğinde, 1.00 mt iç
       çapında) ile baca teĢkili (Konik eleman bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1581/1   H=0.65 mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
       kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca konik elemanı       ad          1.000     114.33   114.33
03.590    5 Tonluk vinç                              sa         0.300     35.17    10.55
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa         0.300      3.15    0.95
01.222    Borucu ustası                              sa         0.300      4.40    1.32
01.406    Formen yardımcısı                            sa         0.300      4.20    1.26
01.409    Formen                                  sa         0.300      6.50    1.95
01.501    Düz işçi                                 sa         0.600      3.00    1.80
                                                                   132.15
       Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        3.96
                                                                   136.12
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          34.03
                                   1 adet fiyatı                         170.14


12.2196/8   Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası konik elemanı (H=0.78 mt.yüksekliğinde, 1.20 mt iç
       çapında) ile baca teĢkili (Konik eleman bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1581/2   H=0.78mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
       kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca konik elemanı       ad          1.000     134.97   134.97
03.590    5 Tonluk vinç                              sa         0.350     35.17    12.31
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa         0.350      3.15    1.10
01.222    Borucu ustası                              sa         0.350      4.40    1.54
01.406    Formen yardımcısı                            sa         0.350      4.20    1.47
01.409    Formen                                  sa         0.350      6.50    2.28
01.501    Düz işçi                                 sa         0.700      3.00    2.10
                                                                   155.76
       Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        4.67
                                                                   160.44
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          40.11
                                   1 adet fiyatı                         200.54

       Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası boyun bileziği (H=0.15mt. yüksekliğinde 0,62 mt iç
12.2197
       çapında) ile baca teĢkili (Boyun bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1582    H=0,15mt yüksekliğinde, 0,62 mt iç çapında buhar kürlü
       entegre contalı prefabrik muayene bacası boyun bileziği         ad          1.000     37.68    37.68
01.221    5 Tonluk vinç                              sa         0.200     3.15     0.63
01.222    Borucu usta yardımcısı                          sa         0.200     4.40     0.88
01.501    Borucu ustası                              sa         0.400     3.00     1.20
                                                                   40.39
       Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        1.21
                                                                   41.60
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          10.40
                                   1 adet fiyatı                          52.01

       Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı (H=0.29 mt.yüksekliğinde,
12.2198
       0,62 mt iç çapında) ile baca teĢkili (Çerçeve montaj elemanı bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1583    H=0.29 mt yüksekliğinde, 0,62 mt iç çapında buhar kürlü entegre contalı
       prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı             ad          1.000     45.53    45.53
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa         0.200     3.15    0.63
01.222    Borucu ustası                              sa         0.200     4.40    0.88
01.501    Düz işçi                                 sa         0.400     3.00    1.20
                                                                   48.24
       Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)       1.45
                                                                   49.69
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                         12.42
                                   1 adet fiyatı                         62.11

23.255/ĠB-7  Kanalizasyon ve yağmursuyu inĢaatlarında sfero döküm ızgara yapılması ve yerine konulması
08.1559/İB  Sfero dökümden mamûl ızgara                   kg         1.000        2.32       2.32
01.018    Sıcak demirci ustası                      sa         0.020        4.40       0.09
01.501    Düz işçi                            sa         0.030        3.00       0.09
                                                                   2.50
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          0.62
                                 1 kg fiyatı                             3.12
                       14
2002 YILINDAN SONRA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER ĠÇĠN
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                   MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ
       D-Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme
       Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi
       (Boru, entegre conta, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)

       Ø1400 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
12.218324
       döĢenmesi.

08.157083  Ø 1400 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı            mt.       1.005     290.28    291.74
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.505    260 HP ekskavatör drung (borunun hen .içine in. ve döş. için )      sa.      0.290     111.21    32.25
03.505    260 HP ekskavatör drung (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.029     111.21     3.23
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.290      3.15     0.91
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.290      4.40     1.28
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.290      4.20     1.22
01.409    Formen                                  sa.      0.290      6.50     1.89
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.200      3.00     3.60
                                                                 336.10
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      10.08
                                                                 346.19
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                         86.55
                                   1 mt. fiyatı                        432.73


12.218325  Ø1600 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
       döĢenmesi.

08.157084  Ø 1600 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı            mt.       1.005     391.35    393.31
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.340     148.35    50.44
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.034     148.35     5.04
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.340      3.15     1.07
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.340      4.40     1.50
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.340      4.20     1.43
01.409    Formen                                  sa.      0.340      6.50     2.21
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.280      3.00     3.84
                                                                 458.83
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      13.77
                                                                 472.60
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                        118.15
                                   1 mt. fiyatı                        590.75

       E-Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Lamba Zıvanalı) Betonarme
       Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi
       (Boru, entegre conta, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)


12.218326  Ø1600 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
       döĢenmesi.

08.157085  Ø 1600 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     389.90    391.85
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.340     148.35    50.44
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.034     148.35     5.04
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.340      3.15     1.07
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.340      4.40     1.50
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.340      4.20     1.43
01.409    Formen                                  sa.      0.340      6.50     2.21
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.280      3.00     3.84
                                                                 457.37
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      13.72
                                                                 471.10
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                        117.77
                                   1 mt. fiyatı                        588.87
                                                                   1
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                   MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ


12.218327  Ø1800 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli
       dahil) döĢenmesi.

08.157086  Ø 1800 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     514.42    516.99
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.380     148.35    56.37
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.038     148.35     5.64
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.380      3.15     1.20
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.380      4.40     1.67
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.380      4.20     1.60
01.409    Formen                                  sa.      0.380      6.50     2.47
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.360      3.00     4.08
                                                                 590.01
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      17.70
                                                                 607.71
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                        151.93
                                   1 mt. fiyatı                        759.64


12.218328  Ø2000 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli
       dahil) döĢenmesi.

08.157087  Ø 2000 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     629.26    632.41
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.450     277.65    124.94
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.045     277.65     12.49
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.450      3.15     1.42
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.450      4.40     1.98
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.450      4.20     1.89
01.409    Formen                                  sa.      0.450      6.50     2.93
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.440      3.00     4.32
                                                                  782.38
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                       23.47
                                                                  805.85
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                         201.46
                                   1 mt. fiyatı                        1,007.31


       Ø2200 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
12.218329
       döĢenmesi.

08.157088  Ø 2200 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     783.80    787.72
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.510     277.65    141.60
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.051     277.65     14.16
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.510      3.15     1.61
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.510      4.40     2.24
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.510      4.20     2.14
01.409    Formen                                  sa.      0.510      6.50     3.32
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.520      3.00     4.56
                                                                  957.35
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                       28.72
                                                                  986.07
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                         246.52
                                   1 mt. fiyatı                        1,232.58
                                                                    2
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                               ÖLÇÜ MĠKTARI        BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ

       Ø2400 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli
12.218330
       dahil) döĢenmesi.

08.157089  Ø 2400 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.        1.005      927.51   932.15
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )      sa.        0.570      277.65   158.26
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.        0.057      277.65    15.83
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.        0.570       3.15    1.80
01.222    Borucu ustası                              sa.        0.570       4.40    2.51
01.406    Formen yardımcısı                            sa.        0.570       4.20    2.39
01.409    Formen                                  sa.        0.570       6.50    3.71
01.501    Düz işçi                                 sa.        1.600       3.00    4.80
                                                                  1,121.44
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                        33.64
                                                                  1,155.08
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          288.77
                                   1 mt. fiyatı                         1,443.85

       K-Buhar Kürlü, Entegre Contalı Prefabrik Muayene
       Bacası Elemanları ile Muayene Bacası TeĢkil Edilmesi


12.2196/1  Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.60 mt.yüksekliğinde, 1.00 mt iç
       çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)

08.1580/1  H=0.60 mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
       kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad         1.000      130.34   130.34
03.590    5 Tonluk vinç                              sa         0.300       27.01    8.10
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa         0.300       3.15    0.95
01.222    Borucu ustası                              sa         0.300       4.40    1.32
01.406    Formen yardımcısı                            sa         0.300       4.20    1.26
01.409    Formen                                  sa         0.300       6.50    1.95
01.501    Düz işçi                                 sa         0.600       3.00    1.80
                                                                   145.71
       Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        4.37
                                                                   150.09
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          37.52
                                   1 adet fiyatı                          187.61


12.2196/2  Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.35 mt.yüksekliğinde, 1.00 mt iç
       çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)

08.1580/2  H=0.35mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
       kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad         1.000       93.21   93.21
03.590    5 Tonluk vinç                              sa         0.200       27.01    5.40
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa         0.200       3.15    0.63
01.222    Borucu ustası                              sa         0.200       4.40    0.88
01.406    Formen yardımcısı                            sa         0.200       4.20    0.84
01.409    Formen                                  sa         0.200       6.50    1.30
01.501    Düz işçi                                 sa         0.400       3.00    1.20
                                                                   103.46
       Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        3.10
                                                                   106.56
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          26.64
                                   1 adet fiyatı                          133.20
                                                                       3
                                       ÖLÇÜ
POZ NO   ĠġĠN CĠNSĠ                               MĠKTARI       BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                       BĠRĠMĠ

12.2196/3  Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.60 mt.yüksekliğinde, 1.20 mt iç
      çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1580/3  H=0.60 mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad          1.000     138.88    138.88
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.350     27.01     9.45
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.350      3.15     1.10
01.222   Borucu ustası                              sa         0.350      4.40     1.54
01.406   Formen yardımcısı                            sa         0.350      4.20     1.47
01.409   Formen                                  sa         0.350      6.50     2.28
01.501   Düz işçi                                 sa         0.700      3.00     2.10
                                                                  156.83
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        4.70
                                                                  161.53
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          40.38
                                  1 adet fiyatı                          201.91

12.2196/4  Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.35 mt.yüksekliğinde, 1.20 mt iç
      çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1580/4  H=0.35 mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad          1.000     101.46    101.46
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.250     27.01     6.75
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.250      3.15     0.79
01.222   Borucu ustası                              sa         0.250      4.40     1.10
01.406   Formen yardımcısı                            sa         0.250      4.20     1.05
01.409   Formen                                  sa         0.250      6.50     1.63
01.501   Düz işçi                                 sa         0.500      3.00     1.50
                                                                  114.27
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        3.43
                                                                  117.70
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          29.42
                                  1 adet fiyatı                          147.12
      Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği (H=0.15-0,60 mt.
12.2196/5  arasında değiĢken yükseklikte 1.00 mt iç çapında) ile baca teĢkili (Gövde yüksekliği ayar bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli
      dah
08.1580/5  H=1.00mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad          1.000     180.26     180.26
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.650     27.01     17.56
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.650      3.15      2.05
01.222   Borucu ustası                              sa         1.000      4.40      4.40
01.406   Formen yardımcısı                            sa         1.000      4.20      4.20
01.409   Formen                                  sa         1.000      6.50      6.50
01.501   Düz işçi                                 sa         2.000      3.00      6.00
                                                                   220.97
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)         6.63
                                                                   227.60
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                           56.90
                                 1 metre fiyatı                           284.49

      Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği (H=0.15-0,60 mt.
12.2196/6  arasında değiĢken yükseklikte 1.20 mt iç çapında) ile baca teĢkili (Gövde yüksekliği ayar bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli
      dah
08.1580/6  H=1.00mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad          1.000     190.57     190.57
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.760     27.01     20.53
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.760      3.15      2.39
01.222   Borucu ustası                              sa         1.150      4.40      5.06
01.406   Formen yardımcısı                            sa         1.150      4.20      4.83
01.409   Formen                                  sa         1.150      6.50      7.48
01.501   Düz işçi                                 sa         2.300      3.00      6.90
                                                                   237.76
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)         7.13
                                                                   244.89
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                           61.22
                                 1 metre fiyatı                           306.11

                                                                     4
                                         ÖLÇÜ
POZ NO   ĠġĠN CĠNSĠ                                   MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                         BĠRĠMĠ
      Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası konik elemanı (H=0.65 mt.yüksekliğinde, 1.00 mt iç
12.2196/7
      çapında) ile baca teĢkili (Konik eleman bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1581/1  H=0.65 mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca konik elemanı       ad          1.000     114.33    114.33
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.300     27.01     8.10
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.300      3.15     0.95
01.222   Borucu ustası                              sa         0.300      4.40     1.32
01.406   Formen yardımcısı                            sa         0.300      4.20     1.26
01.409   Formen                                  sa         0.300      6.50     1.95
01.501   Düz işçi                                 sa         0.600      3.00     1.80
                                                                  129.70
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        3.89
                                                                  133.60
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          33.40
                                  1 adet fiyatı                          166.99

12.2196/8  Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası konik elemanı (H=0.78 mt.yüksekliğinde, 1.20 mt iç
      çapında) ile baca teĢkili (Konik eleman bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1581/2  H=0.78mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca konik elemanı       ad          1.000     134.97   134.97
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.350     27.01    9.45
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.350      3.15    1.10
01.222   Borucu ustası                              sa         0.350      4.40    1.54
01.406   Formen yardımcısı                            sa         0.350      4.20    1.47
01.409   Formen                                  sa         0.350      6.50    2.28
01.501   Düz işçi                                 sa         0.700      3.00    2.10
                                                                  152.91
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        4.59
                                                                  157.50
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          39.37
                                  1 adet fiyatı                         196.87
                                                                    5
2006 YILINDAN SONRA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER ĠÇĠN
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                  MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ
       D- Entegre Contalı, Buhar Kürlü, Beton ve Betonarme
         Kanalizasyon Borularının(Muflu) Santiye deposundaki
         Hazırlık Fiyatı (Conta Bedeli Dahil)

08.157083   Ø 1400 mm. entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-3  Fabrika amortisman bedeli                    sa.           0.361       181.44  65.50
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3            0.586        22.80  13.36
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3            0.413        19.80   8.18
04.008    Çimento                             ton           0.413       108.15  44.67
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3            0.454        3.60   1.63
04.108    Benzin                             kg.           2.891        3.47  10.03
04.109    Mazot                              kg.           3.510        2.51   8.81
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.           18.070        2.51  45.36
04.110    Kalıp yağı                           kg.           0.289        4.35   1.26
04.112    Elektrik                            Kw/h           36.140        0.17   6.14
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.           0.289        4.85   1.40
04.92748   Ø1400 mm. entegre conta                     ad           0.286        75.00  21.45
01.403    Makinist                            sa.           0.413        4.50   1.86
01.404    Operatör                            sa.           0.413        5.15   2.13
01.409    Formen                             sa.           0.210        6.50   1.37
01.501    Düz işçi                            sa.           0.743        3.00   2.23
01.502    Erbab işçi                           sa.           0.743        3.25   2.41
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.           0.330        4.40   1.45
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.           0.330        3.10   1.02
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.           0.248        4.15   1.03
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.           0.248        3.10   0.77
                                                        Toplam :      242.05
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                                2.42
                                   1 mt.fiyatı :                         244.48


08.157084   Ø 1600 mm. entegre contalı buhar kürlü (muflu) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-3  Fabrika amortisman bedeli                    sa.           0.485       181.44  88.00
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3            0.787        22.80  17.94
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3            0.560        19.80  11.09
04.008    Çimento                             ton           0.560       108.15  60.56
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3            0.610        3.60   2.20
04.108    Benzin                             kg.           3.880        3.47  13.46
04.109    Mazot                              kg.           4.720        2.51  11.85
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.           24.285        2.51  60.96
04.110    Kalıp yağı                           kg.           0.388        4.35   1.69
04.112    Elektrik                            Kw/h           48.570        0.17   8.26
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.           0.390        4.85   1.89
04.92749   Ø1600 mm. entegre conta                     ad           0.286       103.06  29.48
01.403    Makinist                            sa.           0.560        4.50   2.52
01.404    Operatör                            sa.           0.560        5.15   2.88
01.409    Formen                             sa.           0.280        6.50   1.82
01.501    Düz işçi                            sa.           0.998        3.00   2.99
01.502    Erbab işçi                           sa.           0.998        3.25   3.24
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.           0.440        4.40   1.94
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.           0.440        3.10   1.36
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.           0.330        4.15   1.37
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.           0.330        3.10   1.02
                                                        Toplam :      326.52
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                                3.27
                                   1 mt.fiyatı :                         329.79
                                                                    1
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                  MĠKTARI    BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ
       E- Entegre Contalı, Buhar Kürlü, Betonarme Kanalizasyon
       Borularının (Lamba Zıvanalı) ġantiye deposundaki
       Hazırlık Fiyatı (Conta Bedeli Dahil)


08.157085   Ø 1600 mm. entegre contalı buhar kürlü (lamba-zıvanalı) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-3  Fabrika amortisman bedeli                    sa.         0.458       181.44  83.10
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3         0.719        22.80  16.39
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3         0.506        19.80  10.02
04.008    Çimento                             ton         0.506       108.15  54.72
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3         0.556        3.60   2.00
04.108    Benzin                             kg.         4.810        3.47  16.69
04.109    Mazot                              kg.         4.810        2.51  12.07
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.        26.330        2.51  66.09
04.110    Kalıp yağı                           kg.         0.366        4.35   1.59
04.112    Elektrik                            Kw/h        50.370        0.17   8.56
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.         0.366        4.85   1.78
04.92749   Ø1600 mm. entegre conta                     ad         0.286       103.06  29.48
01.403    Makinist                            sa.         0.506        4.50   2.28
01.404    Operatör                            sa.         0.506        5.15   2.61
01.409    Formen                             sa.         0.253        6.50   1.64
01.501    Düz işçi                            sa.         0.911        3.00   2.73
01.502    Erbab işçi                           sa.         0.911        3.25   2.96
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.         0.405        4.40   1.78
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.405        3.10   1.26
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.         0.303        4.15   1.26
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.303        3.10   0.94
                                                     Toplam :      319.95
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                              3.20
                                   1 mt.fiyatı :                      323.15


08.157086   Ø 1800 mm. entegre contalı buhar kürlü (lamba-zıvanalı) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-4  Fabrika amortisman bedeli                    sa.         0.582       262.08  152.53
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3         0.805        22.80  18.35
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3         0.567        19.80  11.23
04.008    Çimento                             ton         0.567       108.15  61.32
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3         0.623        3.60   2.24
04.108    Benzin                             kg.         5.790        3.47  20.09
04.109    Mazot                              kg.         5.790        2.51  14.53
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.        31.415        2.51  78.85
04.110    Kalıp yağı                           kg.         0.363        4.35   1.58
04.112    Elektrik                            Kw/h        66.020        0.17  11.22
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.         0.368        4.85   1.78
04.92750   Ø1800 mm. entegre conta                     ad         0.286       130.03  37.19
01.403    Makinist                            sa.         0.566        4.50   2.55
01.404    Operatör                            sa.         0.566        5.15   2.91
01.409    Formen                             sa.         0.283        6.50   1.84
01.501    Düz işçi                            sa.         1.020        3.00   3.06
01.502    Erbab işçi                           sa.         1.020        3.25   3.32
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.         0.454        4.40   2.00
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.454        3.10   1.41
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.         0.340        4.15   1.41
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.340        3.10   1.05
                                                     Toplam :      430.47
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                              4.30
                                   1 mt.fiyatı :                      434.78
                                                                 2
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                  MĠKTARI    BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ


08.157087   Ø 2000 mm. entegre contalı buhar kürlü (lamba-zıvanalı) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-4  Fabrika amortisman bedeli                    sa.         0.719       262.08  188.43
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3         0.988        22.80  22.53
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3         0.696        19.80  13.78
04.008    Çimento                             ton         0.696       108.15  75.27
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3         0.765        3.60   2.75
04.108    Benzin                             kg.         7.195        3.47  24.97
04.109    Mazot                              kg.         7.195        2.51  18.06
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.        38.275        2.51  96.07
04.110    Kalıp yağı                           kg.         0.403        4.35   1.75
04.112    Elektrik                            Kw/h        78.560        0.17  13.36
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.         0.403        4.85   1.95
04.92751   Ø2000 mm. entegre conta                     ad         0.286       154.00  44.04
01.403    Makinist                            sa.         0.696        4.50   3.13
01.404    Operatör                            sa.         0.696        5.15   3.58
01.409    Formen                             sa.         0.347        6.50   2.26
01.501    Düz işçi                            sa.         1.250        3.00   3.75
01.502    Erbab işçi                           sa.         1.250        3.25   4.06
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.         0.557        4.40   2.45
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.557        3.10   1.73
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.         0.418        4.15   1.73
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.418        3.10   1.30
                                                     Toplam :      526.96
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                              5.27
                                   1 mt.fiyatı :                      532.23


08.157088   Ø 2200 mm. entegre contalı buhar kürlü (lamba-zıvanalı) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-5  Fabrika amortisman bedeli                    sa.         0.906       302.40  273.97
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3         1.193        22.80  27.20
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3         0.840        19.80  16.63
04.008    Çimento                             ton         0.840       108.15  90.85
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3         0.924        3.60   3.33
04.108    Benzin                             kg.         8.035        3.47  27.88
04.109    Mazot                              kg.         8.035        2.51  20.17
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.        43.350        2.51  108.81
04.110    Kalıp yağı                           kg.         0.465        4.35   2.02
04.112    Elektrik                            Kw/h        88.810        0.17  15.10
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.         0.465        4.85   2.26
04.92752   Ø2200 mm. entegre conta                     ad         0.286       175.00  50.05
01.403    Makinist                            sa.         0.839        4.50   3.78
01.404    Operatör                            sa.         0.839        5.15   4.32
01.409    Formen                             sa.         0.420        6.50   2.73
01.501    Düz işçi                            sa.         1.512        3.00   4.54
01.502    Erbab işçi                           sa.         1.512        3.25   4.91
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.         0.672        4.40   2.96
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.672        3.10   2.08
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.         0.504        4.15   2.09
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.504        3.10   1.56
                                                     Toplam :      667.23
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                              6.67
                                   1 mt.fiyatı :                      673.90
                                                                 3
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                  MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ


08.157089   Ø 2400 mm. entegre contalı buhar kürlü (lamba-zıvanalı) betonarme boru ihzarat fiyatı.
03,601/İB-4  Fabrika amortisman bedeli                    sa.         1.103          302.40   333.54
04.003/c   Granülömetrik çakıl                       m3         1.418          22.80   32.33
04.006/c   Granülömetrik kum                        m3         0.998          19.80   19.76
04.008    Çimento                             ton         0.998          108.15   107.93
04.031    Su (sulama suyu dahil )                     m3         1.099           3.60    3.96
04.108    Benzin                             kg.         9.268           3.47   32.16
04.109    Mazot                              kg.         9.930           2.51   24.92
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                   kg.        49.807           2.51   125.02
04.110    Kalıp yağı                           kg.         0.532           4.35    2.31
04.112    Elektrik                            Kw/h        100.870           0.17   17.15
04.616/A-A  Sızdırmazlık contası                      kg.         0.533           4.85    2.59
04.92753   Ø2400 mm. entegre conta                     ad         0.286          200.00   57.20
01.403    Makinist                            sa.         0.998           4.50    4.49
01.404    Operatör                            sa.         0.998           5.15    5.14
01.409    Formen                             sa.         0.499           6.50    3.24
01.501    Düz işçi                            sa.         1.797           3.00    5.39
01.502    Erbab işçi                           sa.         1.797           3.25    5.84
01.507    Birinci sınıf usta                       sa.         0.799           4.40    3.52
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.799           3.10    2.48
01.508    İkinci sınıf usta                        sa.         0.599           4.15    2.49
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                  sa.         0.599           3.10    1.86
                                                        Toplam :       793.31
       Sızdırmazlık ve basınç deneyi kar. boru bedelinin % 1'i                                 7.93
                                   1 mt.fiyatı :                          801.24

       K-Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Prefabrik Muayene Bacası
       Elemanlarının ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı

       Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği ihzarat fiyatı (H= 0,60 mt. yüksekliğinde,
08.1580/1
       1.00mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                        sa.       0.242        80.64   19.51
04.003/c   Granülömetrik çakıl                           m3       0.226        22.80    5.15
04.006/c   Granülömetrik kum                            m3       0.161        19.80    3.19
04.008    Çimento                                 ton       0.161       108.15   17.41
04.031    Su (sulama suyu dahil )                         m3       0.177        3.60    0.64
04.108    Benzin                                  kg.       0.777        3.47    2.70
04.109    Mazot                                  kg.       1.890        2.51    4.74
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                        kg.       9.685        2.51   24.31
04.110    Kalıp yağı                                kg.       0.154        4.35    0.67
04.112    Elektrik                                Kw/h      18.930        0.17    3.22
04.92755   Ø1000 mm. (BLR14) entegre conta                      ad       1.000        17.20   17.20
01.403    Makinist                                 sa.       0.212        4.50    0.95
01.404    Operatör                                 sa.       0.212        5.15    1.09
01.409    Formen                                  sa.       0.106        6.50    0.69
01.501    Düz işçi                                 sa.       0.378        3.00    1.13
01.502    Erbab işçi                                sa.       0.378        3.25    1.23
01.507    Birinci sınıf usta                            sa.       0.166        4.40    0.73
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                      sa.      0.166         3.10    0.51
01.508    İkinci sınıf usta                            sa.       0.13         4.15    0.54
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                       sa.       0.13         3.10    0.40
                                  1 adet fiyatı :                          106.03
                                                                      4
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                             ÖLÇÜ MĠKTARI        BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)

       Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği ihzarat fiyatı (H= 0,35 mt. yüksekliğinde,
08.1580/2
       1.00mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                      sa.        0.180      80.64      14.51
04.003/c   Granülömetrik çakıl                         m3        0.131      22.80       2.99
04.006/c   Granülömetrik kum                          m3        0.094      19.80       1.86
04.008    Çimento                               ton        0.094      108.15      10.17
04.031    Su (sulama suyu dahil )                       m3        0.102       3.60       0.37
04.108    Benzin                               kg.        0.458       3.47       1.59
04.109    Mazot                                kg.        1.210       2.51       3.04
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                     kg.        6.025       2.51      15.12
04.110    Kalıp yağı                             kg.        0.840       4.35       3.65
04.112    Elektrik                              Kw/h       12.050       0.17       2.05
04.92755   Ø1000 mm. (BLR14) entegre conta                   ad        1.000      17.20      17.20
01.403    Makinist                              sa.        0.157       4.50       0.71
01.404    Operatör                              sa.        0.157       5.15       0.81
01.409    Formen                               sa.        0.080       6.50       0.52
01.501    Düz işçi                              sa.        0.289       3.00       0.87
01.502    Erbab işçi                             sa.        0.289       3.25       0.94
01.507    Birinci sınıf usta                         sa.        0.133       4.40       0.59
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                    sa.       0.133       3.10       0.41
01.508    İkinci sınıf usta                          sa.       0.096       4.15       0.40
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                    sa.        0.10       3.10       0.30
                                1 adet fiyatı :                            78.08
       Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği ihzarat fiyatı (H= 0,60 mt. yüksekliğinde,
08.1580/3
       1.20mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                      sa.        0.243      80.64      19.60
04.003/c   Granülömetrik çakıl                         m3        0.267      22.80       6.09
04.006/c   Granülömetrik kum                          m3        0.191      19.80       3.78
04.008    Çimento                               ton        0.191      108.15      20.66
04.031    Su (sulama suyu dahil )                       m3        0.210       3.60       0.76
04.108    Benzin                               kg.        0.777       3.47       2.70
04.109    Mazot                                kg.        1.890       2.51       4.74
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                     kg.        9.700       2.51      24.35
04.110    Kalıp yağı                             kg.        0.154       4.35       0.67
04.112    Elektrik                              Kw/h       18.930       0.17       3.22
04.92756   Ø1200 mm. (BLR14) entegre conta                   ad        1.000      20.70      20.70
01.403    Makinist                              sa.        0.212       4.50       0.95
01.404    Operatör                              sa.        0.212       5.15       1.09
01.409    Formen                               sa.        0.106       6.50       0.69
01.501    Düz işçi                              sa.        0.378       3.00       1.13
01.502    Erbab işçi                             sa.        0.378       3.25       1.23
01.507    Birinci sınıf usta                         sa.        0.166       4.40       0.73
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                    sa.       0.166       3.10       0.51
01.508    İkinci sınıf usta                          sa.        0.13       4.15       0.54
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                    sa.        0.13       3.10       0.40
                                1 adet fiyatı :                            114.54
                                                                      5
                                         ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                 MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                         BĠRĠMĠ

       Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği ihzarat fiyatı (H= 0,35 mt. yüksekliğinde,
08.1580/4
       1.20mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                       sa.       0.189      80.64       15.24
04.003/c   Granülömetrik çakıl                          m3       0.154      22.80       3.51
04.006/c   Granülömetrik kum                           m3       0.111      19.80       2.20
04.008    Çimento                                ton       0.111      108.15       12.00
04.031    Su (sulama suyu dahil )                        m3       0.122       3.60       0.44
04.108    Benzin                                kg.       0.463       3.47       1.61
04.109    Mazot                                 kg.       1.244       2.51       3.12
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.       6.220       2.51       15.61
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.853       4.35       3.71
04.112    Elektrik                               Kw/h      12.197       0.17       2.07
04.92756   Ø1200 mm. (BLR14) entegre conta                    ad       1.000      20.70       20.70
01.403    Makinist                               sa.       0.158       4.50       0.71
01.404    Operatör                               sa.       0.158       5.15       0.81
01.409    Formen                                sa.       0.085       6.50       0.55
01.501    Düz işçi                               sa.       0.293       3.00       0.88
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.293       3.25       0.95
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.134       4.40       0.59
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.134       3.10       0.42
01.508    İkinci sınıf usta                           sa.       0.098       4.15       0.41
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.10       3.10       0.30
                                1 adet fiyatı :                            85.84
       Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği. (H= 1,00 mt. yüksekliğinde,
08.1580/5
       1.00mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                       sa.       0.410      80.64       33.06
04.003/c   Granülömetrik çakıl                          m3       0.376      22.80       8.57
04.006/c   Granülömetrik kum                           m3       0.269      19.80       5.33
04.008    Çimento                                ton       0.268      108.15       28.98
04.031    Su (sulama suyu dahil )                        m3       0.294       3.60       1.06
04.108    Benzin                                kg.       1.238       3.47       4.30
04.109    Mazot                                 kg.       2.930       2.51       7.35
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.      14.640       2.51       36.75
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.246       4.35       1.07
04.112    Elektrik                               Kw/h      31.120       0.17       5.29
01.403    Makinist                               sa.       0.349       4.50       1.57
01.404    Operatör                               sa.       0.349       5.15       1.80
01.409    Formen                                sa.       0.168       6.50       1.09
01.501    Düz işçi                               sa.       0.600       3.00       1.80
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.600       3.25       1.95
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.264       4.40       1.16
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.264       3.10       0.82
01.508    İkinci sınıf usta                           sa.       0.216       4.15       0.90
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.22       3.10       0.67
                               1 metre fiyatı :                            143.52
                                                                      6
                                         ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                 MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                         BĠRĠMĠ


       Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği. (H= 1,00 mt. yüksekliğinde,
08.1580/6
       1.20mt. Ġç çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                       sa.       0.427      80.64       34.43
04.003/c   Granülömetrik çakıl                          m3       0.444      22.80       10.12
04.006/c   Granülömetrik kum                           m3       0.318      19.80       6.30
04.008    Çimento                                ton       0.318      108.15       34.39
04.031    Su (sulama suyu dahil )                        m3       0.349       3.60       1.26
04.108    Benzin                                kg.       1.238       3.47       4.30
04.109    Mazot                                 kg.       2.930       2.51       7.35
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.      14.640       2.51       36.75
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.246       4.35       1.07
04.112    Elektrik                               Kw/h      32.570       0.17       5.54
01.403    Makinist                               sa.       0.363       4.50       1.63
01.404    Operatör                               sa.       0.363       5.15       1.87
01.409    Formen                                sa.       0.176       6.50       1.14
01.501    Düz işçi                               sa.       0.633       3.00       1.90
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.633       3.25       2.06
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.281       4.40       1.24
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.281       3.10       0.87
01.508    İkinci sınıf usta                           sa.       0.222       4.15       0.92
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.22       3.10       0.69
                               1 metre fiyatı :                            153.82
       Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası konik elemanı (H=0,65 mt. Yüksekliğinde, 1,00 mt iç çapında,
08.1581/1
       0,15 mt et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                       sa.       0.178      80.64       14.35
04.003/c   Granülömetrik çakıl                          m3       0.206      22.80       4.70
04.006/c   Granülömetrik kum                           m3       0.148      19.80       2.93
04.008    Çimento                                ton       0.148      108.15       16.01
04.031    Su (sulama suyu dahil )                        m3       0.163       3.60       0.59
04.108    Benzin                                kg.       0.684       3.47       2.37
04.109    Mazot                                 kg.       1.728       2.51       4.34
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.       8.640       2.51       21.69
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.138       4.35       0.60
04.112    Elektrik                               Kw/h      14.250       0.17       2.42
04.92755   Ø1000 mm. (BLR14) entegre conta                   adet       1.000      17.20       17.20
01.403    Makinist                               sa.       0.160       4.50       0.72
01.404    Operatör                               sa.       0.160       5.15       0.82
01.409    Formen                                sa.       0.074       6.50       0.48
01.501    Düz işçi                               sa.       0.280       3.00       0.84
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.280       3.25       0.91
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.129       4.40       0.57
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.129       3.10       0.40
01.508    İkinci sınıf usta                           sa.       0.097       4.15       0.40
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.10       3.10       0.30
                                1 adet fiyatı :                            92.64
                                                                      7
                                         ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                         BĠRĠMĠ

       Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası konik elemanı (H=0,78 mt. yüksekliğinde, 1,20 mt iç
08.1581/2
       çapında,0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                      sa.       0.235      80.64       18.95
04.003/c   Granülömetrik çakıl                         m3       0.269      22.80       6.13
04.006/c   Granülömetrik kum                          m3       0.192      19.80       3.80
04.008    Çimento                               ton       0.192      108.15       20.76
04.031    Su (sulama suyu dahil )                       m3       0.211       3.60       0.76
04.108    Benzin                                kg.       0.684       3.47       2.37
04.109    Mazot                                kg.       1.840       2.51       4.62
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.       9.190       2.51       23.07
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.153       4.35       0.67
04.112    Elektrik                              Kw/h      17.770       0.17       3.02
04.92756   Ø1200 mm. (BLR14) entegre conta                   adet       1.000      20.70       20.70
01.403    Makinist                               sa.       0.204       4.50       0.92
01.404    Operatör                               sa.       0.204       5.15       1.05
01.409    Formen                                sa.       0.102       6.50       0.66
01.501    Düz işçi                               sa.       0.368       3.00       1.10
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.368       3.25       1.20
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.163       4.40       0.72
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                    sa.       0.163       3.10       0.51
01.508    İkinci sınıf usta                          sa.       0.123       4.15       0.51
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.12       3.10       0.38
                                1 adet fiyatı :                            111.90
       Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz.lu prefabrik muayene bacası boyun bileziği (H=0,15 mt. Yüksekliğinde, 0,62 mt iç çapında,
08.1582
       0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                      sa.       0.060      80.64       4.84
04.003/c   Granülömetrik çakıl                         m3       0.035      22.80       0.80
04.006/c   Granülömetrik kum                          m3       0.025      19.80       0.50
04.008    Çimento                               ton       0.025      108.15       2.70
04.031    Su (sulama suyu dahil )                       m3       0.027       3.60       0.10
04.108    Benzin                                kg.       0.090       3.47       0.31
04.109    Mazot                                kg.       0.060       2.51       0.15
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                      kg.       2.840       2.51       7.13
04.110    Kalıp yağı                              kg.       0.045       4.35       0.20
04.112    Elektrik                              Kw/h       3.750       0.17       0.64
04.92754   Ø600 mm. (BLR14) entegre conta                   adet       1.000      10.40       10.40
01.403    Makinist                               sa.       0.034       4.50       0.15
01.404    Operatör                               sa.       0.034       5.15       0.18
01.409    Formen                                sa.       0.011       6.50       0.07
01.501    Düz işçi                               sa.       0.057       3.00       0.17
01.502    Erbab işçi                              sa.       0.057       3.25       0.19
01.507    Birinci sınıf usta                          sa.       0.250       4.40       1.10
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                    sa.       0.25       3.10       0.78
01.508    İkinci sınıf usta                          sa.       0.023       4.15       0.10
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                     sa.       0.02       3.10       0.07
                                1 adet fiyatı :                            30.55
                                                                     8
                                        ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                        BĠRĠMĠ

       Buhar kürlü,entegre contalı 500 Dz,prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı (H=0,29 mt. Yüksekliğinde, 0,62 mt iç
08.1583
       çapında, 0,15 mt. et kalınlığında)

03.601/İB-1  Fabrika amortisman bedeli                      sa.       0.095      80.64       7.66
04.003/c   Granülömetrik çakıl                         m3       0.054      22.80       1.23
04.006/c   Granülömetrik kum                          m3       0.039      19.80       0.77
04.008    Çimento                               ton       0.039      108.15       4.22
04.031    Su (sulama suyu dahil )                       m3       0.043       3.60       0.15
04.108    Benzin                               kg.       0.134       3.47       0.46
04.109    Mazot                                kg.       0.610       2.51       1.53
04.109    Mazot (fuel-oil karşılığı)                     kg.       3.045       2.51       7.64
04.110    Kalıp yağı                             kg.       0.049       4.35       0.21
04.112    Elektrik                              Kw/h       4.266       0.17       0.73
04.92754   Ø600 mm. (BLR14) entegre conta                   adet       1.000      10.40      10.40
01.403    Makinist                              sa.       0.049       4.50       0.22
01.404    Operatör                              sa.       0.049       5.15       0.25
01.409    Formen                               sa.       0.024       6.50       0.16
01.501    Düz işçi                              sa.       0.024       3.00       0.07
01.502    Erbab işçi                             sa.       0.085       3.25       0.28
01.507    Birinci sınıf usta                         sa.       0.366       4.40       1.61
01.507/1   Birinci sınıf usta yardımcısı                    sa.      0.036       3.10       0.11
01.508    İkinci sınıf usta                          sa.      0.024       4.15       0.10
01.508/1   İkinci sınıf usta yardımcısı                    sa.       0.02       3.10       0.07
                               1 adet fiyatı :                            37.89
                                                                     9
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                   MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ
       D-Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme
       Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi
       (Boru, entegre conta, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)

       Ø1400 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
12.218324
       döĢenmesi.

08.157083  Ø 1400 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı            mt.       1.005     244.48    245.70
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.505    260 HP ekskavatör drung (borunun hen .içine in. ve döş. için )      sa.      0.290     111.21    32.25
03.505    260 HP ekskavatör drung (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.029     111.21     3.23
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.290      3.15     0.91
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.290      4.40     1.28
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.290      4.20     1.22
01.409    Formen                                  sa.      0.290      6.50     1.89
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.200      3.00     3.60
                                                                 290.07
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                       8.70
                                                                 298.77
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                         74.69
                                   1 mt. fiyatı                        373.47


12.218325  Ø1600 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
       döĢenmesi.

08.157084  Ø 1600 mm entegre contalı buhar kürlü ambuatmanlı            mt.       1.005     329.79    331.44
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.340     148.35    50.44
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.034     148.35     5.04
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.340      3.15     1.07
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.340      4.40     1.50
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.340      4.20     1.43
01.409    Formen                                  sa.      0.340      6.50     2.21
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.280      3.00     3.84
                                                                 396.97
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      11.91
                                                                 408.88
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                        102.22
                                   1 mt. fiyatı                        511.09

       E-Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Lamba Zıvanalı) Betonarme
       Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi
       (Boru, entegre conta, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)


12.218326  Ø1600 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
       döĢenmesi.

08.157085  Ø 1600 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     323.15    324.77
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.340     148.35    50.44
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.034     148.35     5.04
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.340      3.15     1.07
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.340      4.40     1.50
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.340      4.20     1.43
01.409    Formen                                  sa.      0.340      6.50     2.21
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.280      3.00     3.84
                                                                 390.29
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      11.71
                                                                 402.00
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                        100.50
                                   1 mt. fiyatı                        502.50
                                                                   10
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                   MĠKTARI      BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ

       Ø1800 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli
12.218327
       dahil) döĢenmesi.

08.157086  Ø 1800 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     434.78    436.95
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.380     148.35    56.37
03.591/İB1  270 HP 30 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.038     148.35     5.64
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.380      3.15     1.20
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.380      4.40     1.67
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.380      4.20     1.60
01.409    Formen                                  sa.      0.380      6.50     2.47
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.360      3.00     4.08
                                                                 509.98
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      15.30
                                                                 525.28
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                        131.32
                                   1 mt. fiyatı                        656.60


12.218328  Ø2000 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli
       dahil) döĢenmesi.

08.157087  Ø 2000 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     532.23    534.89
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.450     277.65    124.94
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.045     277.65    12.49
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.450      3.15     1.42
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.450      4.40     1.98
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.450      4.20     1.89
01.409    Formen                                  sa.      0.450      6.50     2.93
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.440      3.00     4.32
                                                                 684.86
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                      20.55
                                                                 705.41
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                        176.35
                                   1 mt. fiyatı                        881.76


       Ø2200 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil)
12.218329
       döĢenmesi.

08.157088  Ø 2200 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.       1.005     673.90    677.27
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.      0.510     277.65    141.60
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.      0.051     277.65     14.16
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.      0.510      3.15     1.61
01.222    Borucu ustası                               sa.      0.510      4.40     2.24
01.406    Formen yardımcısı                             sa.      0.510      4.20     2.14
01.409    Formen                                  sa.      0.510      6.50     3.32
01.501    Düz işçi                                 sa.      1.520      3.00     4.56
                                                                  846.90
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                       25.41
                                                                  872.31
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                         218.08
                                   1 mt. fiyatı                        1,090.38
                                                                   11
                                           ÖLÇÜ
POZ NO    ĠġĠN CĠNSĠ                                   MĠKTARI       BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                           BĠRĠMĠ

       Ø2400 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı betonarme boru ( boru bedeli, baĢ bağlama ve sızdırmazlık bedeli
12.218330
       dahil) döĢenmesi.

08.157089  Ø 2400 mm entegre contalı buhar kürlü lamba zıvanalı           mt.        1.005      801.24   805.25
       betonarme boru (conta bedeli dahil) bedeli
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun hen .içine in. ve döş. için )       sa.        0.570      277.65   158.26
03.591/İB2  450 HP 50 ton'luk vinç (borunun döş. ve baş bağ. için)          sa.        0.057      277.65    15.83
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa.        0.570       3.15    1.80
01.222    Borucu ustası                               sa.        0.570       4.40    2.51
01.406    Formen yardımcısı                             sa.        0.570       4.20    2.39
01.409    Formen                                  sa.        0.570       6.50    3.71
01.501    Düz işçi                                 sa.        1.600       3.00    4.80
                                                                   994.54
       Boru başlarının sızdırmazlık tec. bedeli kar. döşenmiş boru bedelinin %3'ü                        29.84
                                                                  1,024.37
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          256.09
                                   1 mt. fiyatı                         1,280.46

       K-Buhar Kürlü, Entegre Contalı Prefabrik Muayene
       Bacası Elemanları ile Muayene Bacası TeĢkil Edilmesi


12.2196/1  Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.60 mt.yüksekliğinde, 1.00 mt iç
       çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)

08.1580/1  H=0.60 mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
       kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği        ad        1.000      106.03   106.03
03.590    5 Tonluk vinç                               sa        0.300       27.01    8.10
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa        0.300       3.15    0.95
01.222    Borucu ustası                               sa        0.300       4.40    1.32
01.406    Formen yardımcısı                             sa        0.300       4.20    1.26
01.409    Formen                                  sa        0.300       6.50    1.95
01.501    Düz işçi                                 sa        0.600       3.00    1.80
                                                                   121.41
       Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        3.64
                                                                   125.05
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          31.26
                                   1 adet fiyatı                          156.31

       Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.35 mt.yüksekliğinde, 1.00 mt iç
12.2196/2
       çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)

08.1580/2  H=0.35mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
       kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği        ad        1.000       78.08   78.08
03.590    5 Tonluk vinç                               sa        0.200       27.01    5.40
01.221    Borucu usta yardımcısı                          sa        0.200       3.15    0.63
01.222    Borucu ustası                               sa        0.200       4.40    0.88
01.406    Formen yardımcısı                             sa        0.200       4.20    0.84
01.409    Formen                                  sa        0.200       6.50    1.30
01.501    Düz işçi                                 sa        0.400       3.00    1.20
                                                                   88.33
       Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        2.65
                                                                   90.98
       % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          22.75
                                   1 adet fiyatı                          113.73
                                                                     12
                                       ÖLÇÜ
POZ NO   ĠġĠN CĠNSĠ                               MĠKTARI       BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                       BĠRĠMĠ
      Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.60 mt.yüksekliğinde, 1.20 mt iç
12.2196/3
      çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1580/3  H=0.60 mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad          1.000     114.54    114.54
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.350     27.01     9.45
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.350      3.15     1.10
01.222   Borucu ustası                              sa         0.350      4.40     1.54
01.406   Formen yardımcısı                            sa         0.350      4.20     1.47
01.409   Formen                                  sa         0.350      6.50     2.28
01.501   Düz işçi                                 sa         0.700      3.00     2.10
                                                                  132.48
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        3.97
                                                                  136.46
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          34.11
                                  1 adet fiyatı                          170.57

      Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde bileziği (H=0.35 mt.yüksekliğinde, 1.20 mt iç
12.2196/4
      çapında) ile baca teĢkili (Gövde bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1580/4  H=0.35 mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad          1.000     85.84     85.84
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.250     27.01     6.75
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.250     3.15     0.79
01.222   Borucu ustası                              sa         0.250     4.40     1.10
01.406   Formen yardımcısı                            sa         0.250     4.20     1.05
01.409   Formen                                  sa         0.250     6.50     1.63
01.501   Düz işçi                                 sa         0.500     3.00     1.50
                                                                   98.66
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        2.96
                                                                  101.61
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          25.40
                                  1 adet fiyatı                          127.02

      Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği (H=0.15-0,60 mt.
12.2196/5  arasında değiĢken yükseklikte 1.00 mt iç çapında) ile baca teĢkili (Gövde yüksekliği ayar bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli
      dah
08.1580/5  H=1.00mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad          1.000     143.52     143.52
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.650     27.01     17.56
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.650      3.15      2.05
01.222   Borucu ustası                              sa         1.000      4.40      4.40
01.406   Formen yardımcısı                            sa         1.000      4.20      4.20
01.409   Formen                                  sa         1.000      6.50      6.50
01.501   Düz işçi                                 sa         2.000      3.00      6.00
                                                                   184.22
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)         5.53
                                                                   189.75
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                           47.44
                                 1 metre fiyatı                           237.19
      Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği (H=0.15-0,60 mt.
12.2196/6  arasında değiĢken yükseklikte 1.20 mt iç çapında) ile baca teĢkili (Gövde yüksekliği ayar bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli
      dah
08.1580/6  H=1.00mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca gövde bileziği       ad          1.000     153.82     153.82
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.760     27.01     20.53
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.760      3.15      2.39
01.222   Borucu ustası                              sa         1.150      4.40      5.06
01.406   Formen yardımcısı                            sa         1.150      4.20      4.83
01.409   Formen                                  sa         1.150      6.50      7.48
01.501   Düz işçi                                 sa         2.300      3.00      6.90
                                                                   201.01
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)         6.03
                                                                   207.04
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                           51.76
                                 1 metre fiyatı                           258.80

                                                                     13
                                      ÖLÇÜ
POZ NO   ĠġĠN CĠNSĠ                              MĠKTARI       BĠRĠM FĠYATI TUTARI (YTL)
                                      BĠRĠMĠ

12.2196/7  Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası konik elemanı (H=0.65 mt.yüksekliğinde, 1.00 mt iç
      çapında) ile baca teĢkili (Konik eleman bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1581/1  H=0.65 mt yüksekliğinde, 1.00 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca konik elemanı       ad          1.000     92.64    92.64
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.300     27.01     8.10
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.300     3.15     0.95
01.222   Borucu ustası                              sa         0.300     4.40     1.32
01.406   Formen yardımcısı                            sa         0.300     4.20     1.26
01.409   Formen                                  sa         0.300     6.50     1.95
01.501   Düz işçi                                 sa         0.600     3.00     1.80
                                                                  108.02
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        3.24
                                                                  111.26
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          27.81
                                  1 adet fiyatı                         139.07


12.2196/8  Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası konik elemanı (H=0.78 mt.yüksekliğinde, 1.20 mt iç
      çapında) ile baca teĢkili (Konik eleman bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1581/2  H=0.78mt yüksekliğinde, 1.20 mt iç çapında buhar
      kürlü entegre contalı prefabrik muayene baca konik elemanı       ad          1.000     111.90   111.90
03.590   5 Tonluk vinç                              sa         0.350     27.01    9.45
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.350      3.15    1.10
01.222   Borucu ustası                              sa         0.350      4.40    1.54
01.406   Formen yardımcısı                            sa         0.350      4.20    1.47
01.409   Formen                                  sa         0.350      6.50    2.28
01.501   Düz işçi                                 sa         0.700      3.00    2.10
                                                                  129.84
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        3.90
                                                                  133.74
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          33.43
                                  1 adet fiyatı                         167.17


12.2197   Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası boyun bileziği (H=0.15mt. yüksekliğinde 0,62 mt iç
      çapında) ile baca teĢkili (Boyun bileziği bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1582   H=0,15mt yüksekliğinde, 0,62 mt iç çapında buhar kürlü
      entegre contalı prefabrik muayene bacası boyun bileziği         ad          1.000     30.55    30.55
01.221   5 Tonluk vinç                              sa         0.200     3.15     0.63
01.222   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.200     4.40     0.88
01.501   Borucu ustası                              sa         0.400     3.00     1.20
                                                                  33.26
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)        1.00
                                                                  34.26
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                          8.56
                                  1 adet fiyatı                          42.82


12.2198   Buhar kürlü entegre conta birleĢimli, 500 Dz. lu prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı (H=0.29 mt.yüksekliğinde,
      0,62 mt iç çapında) ile baca teĢkili (Çerçeve montaj elemanı bedeli ve baĢ bağlama bedeli dahil)
08.1583   H=0.29 mt yüksekliğinde, 0,62 mt iç çapında buhar kürlü entegre contalı
      prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı             ad          1.000     37.89    37.89
01.221   Borucu usta yardımcısı                          sa         0.200     3.15    0.63
01.222   Borucu ustası                              sa         0.200     4.40    0.88
01.501   Düz işçi                                 sa         0.400     3.00    1.20
                                                                  40.60
      Prefabrik elem.birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş pref.elem.karsız bedelinin % 3'ü)       1.22
                                                                  41.82
      % 25 Yüklenici karı ve genel giderler                                         10.45
                                  1 adet fiyatı                         52.27
                                                                   14
     İLLER BANKASI
      GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  2008 YILINDA ĠLLER BANKASI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM FĠYAT KĠTABINA ĠLAVE
EDĠLEN ĠġLERE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ
 İLLER BANKASI
 İLLER BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  ANKARA-2008
         165
 İLLER BANKASI
 İLLER BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  ANKARA-2008
         166
1-Sözleşme eki keşif özeti cetvelindeki birim fiyatlarla, birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar arasında farklılık görülürse esas olan Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlardır.

2-Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların bünyesine Katma Değer Vergisi ( KDV ) dahil değildir.

3-Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi Birim Fiyat Cetveline dahil edilmemiş olsa dahi bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

4-2008 yılı rayiç listesinde bulunan gereçlerden standartlara göre değiştirilmiş bulunan yeni isimleri gösterir cetvel, boyut ve tarif bakımından 2008 yılı Birim Fiyatları
içinde geçerlidir.
5-Bu Birim Fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlar 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerlidir.
6-Bu birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların poz numaraları, birim fiyatları, ölçüleri ve başlıkları gösterilmiştir.Bu birim fiyatlara ait tarifler, ödeme şekilleri ve diğer
hususlar "ĠLLER BANKASI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ" kitabında yer almakta olup, hükü

7-Bu birim fiyat cetvelinde, ĠSO 9000 belgeli olması gereken boru donanımı malzemelerinin birim fiyat poz numaralarının sonuna ĠB ilavesi yapılmıştır.Bu malzemelerin
ĠSO 9000 belgesinin ve üzerinde ĠSO 9000 işaretinin bulunması gerekmektedir.Aksi halde bu
                                                                                   167
  POZ NO                        İŞİN CİNSİ          SAYFA NO

08.70100   HER ÇEġĠT KIRDÖKÜM BORUDA DÖġENMEDEN ÖNCE BASINÇ DENEYĠ YAPILMASI         7
08.71200   HER ÇEġĠT ÇELĠK BORUDA DÖġENMEDEN ÖNCE BASINÇ DENEYĠ YAPILMASI          7
08.72300   HER ÇEġĠT AÇB BORUDA DÖġENMEDEN ÖNCE BASINÇ DENEYĠ YAPILMASI          7-8
08.73200   HER ÇEġĠT PVC BORUDA DÖġENMEDEN ÖNCE BASINÇ DENEYĠ YAPILMASI           8
08.73250   HER ÇEġĠT HDPE BORUDA DÖġENMEDEN ÖNCE BASINÇ DENEYĠ YAPILMASI           8
08.73275   HER ÇEġĠT CTP BORUDA DÖġENMEDEN ÖNCE BASINÇ DENEYĠ YAPILMASI           8
08.76000   HER ÇEġĠT MUFLU KIRDÖKÜM BORU ÖZEL PARÇALARININ HAZIRLANMASI           8
08.76100   HER ÇEġĠT FLANġLI KIRDÖKÜM BORU ÖZEL PARÇALARININ HAZIRLANMASI          8
08.76200   HER ÇEġĠT VĠDALI MUFLU KIRDÖKÜM BORU ÖZEL PARÇALARININ HAZIRLANMASI        9
08.76300   HER ÇEġĠT VE HER ÇAPTA ÇELĠK BORU ÖZEL PARÇALARININ HAZIRLANMASI         9
08.76320   ÇELĠK BORULAR ĠÇĠN St 44 ÇELĠK FLANġ HAZIRLANMASI                 9
08.76350   HDPE FLANġ ADAPTÖRÜ ĠÇĠN St 44 ÇELĠK FLANġ HAZIRLANMASI              9
08.763100   HDPE FLANġ ADAPTÖRÜ ĠÇĠN 304 KALĠTE ÇELĠK FLANġ HAZIRLANMASI           10
08.763150   HDPE FLANġ ADAPTÖRÜ ĠÇĠN 316 KALĠTE ÇELĠK FLANġ HAZIRLANMASI           10
08.76400   HER ÇEġĠT AÇB BORU ÖZEL PARÇALARININ HAZIRLANMASI                10
08.76500   HER ÇEġĠT PVC BORU MANġONU VE ÖZEL PARÇALARININ HAZIRLANMASI         10-11
08.76510   PVC BORU DĠRSEKLERĠNĠN HAZIRLANMASI                       12
08.76550   PVC BORU DĠRSEKLERĠNĠN HAZIRLANMASI                       12
08.76600   FLANġLI SÖKME (MONTAJ-DEMONTAJ)PARÇALARININ HAZIRLANMASI             12
08.76700   HDPE DĠRSEKLERĠNĠN (PE-D) HAZIRLANMASI                      12
08.76760   HDPE FLANġ ADAPTÖRÜNÜN (PE-FA) HAZIRLANMASI                   12
08.76800   HDPE REDÜKSĠYON (PE-R) PARÇASININ HAZIRLANMASI (10 ATÜ)            12-15
08.76900   HDPE EġĠT TE (PE-ETE) PARÇASININ HAZIRLANMASI                  15
08.76930   HDPE KÖRTAPA (PE-Q) PARÇASININ HAZIRLANMASI                  15-16
08.77000   HDPE ĠNEGAL TE (PE-ĠTE) PARÇASININ HAZIRLANMASI                16-18
08.77100   HDPE ELEKTROFÜZYON MANġONUNUN (PE-EFM) PARÇASININ HAZIRLANMASI          19
08.77200   ELEKTROFÜZYONSUZ VANASIZ HDPE BRANġMAN AYIRICININ HAZIRLANMASI          19
08.772100   ELEKTROFÜZYONLU VANASIZ HDPE BRANġMAN AYIRICININ HAZIRLANMASI          19
08.77300   ELEKTROFÜZYONSUZ VANALI HDPE BRANġMAN AYIRICININ HAZIRLANMASI          20
08.773100   ELEKTROFÜZYONLU VANALI HDPE BRANġMAN AYIRICININ HAZIRLANMASI           21
08.77400   ELEKTROFÜZYONSUZ HDPE GEÇĠġ PARÇASI (PE-GP) HAZIRLANMASI             21
08.77450   ELEKTROFÜZYONLU HDPE GEÇĠġ PARÇASI (PE-EGP) HAZIRLANMASI             21
08.774100   MEKANĠK ÇELĠK KELEPÇELĠ SABĠT KAYAR TĠP BORU MONTAJ VE TAMĠR MANġONU       21
08.774150   MEKANĠK ÇELĠK KELEPÇELĠ AÇILIR TĠP BORU MONTAJ VE TAMĠR MANġONU         21
08.774200   MEKANĠK ÇELĠK KELEPÇELĠ KĠLĠTLĠ TĠP BORU MONTAJ VE TAMĠR MANġONU         22
08.78000/İB  YASSI VOLANLI VANALARIN HAZIRLANMASI                       22
08.78100/İB  OVAL VOLANLI VANALARIN HAZIRLANMASI                       22
08.78130/İB  OVAL VOLANLI VANALARIN HAZIRLANMASI                       23
08.78160/İB  OVAL VOLANLI VANALARIN HAZIRLANMASI                       23
08.78300/İB  OVAL BUġAKLELĠ VANALARIN HAZIRLANMASI                     23-24
08.78600/İB  EL KUMANDALI FLANġLI KELEBEK VANALARIN HAZIRLANMASI               24
08.78700/İB  MOTOR KUMANDALI FLANġLI KELEBEK VANALARIN HAZIRLANMASI              25
08.79000/İB  TEVFĠK KLAPELERĠNĠN (ÇEKVALF) HAZIRLANMASI                    25
08.79100   TAHLĠYE KLAPELERĠNĠN (KURBAĞALIK) HAZIRLANMASI                  25
08.79300   KREPĠNLERĠN (GĠRĠġ SÜZGEÇĠ) HAZIRLANMASI                     25
08.79400/İB  FLATÖRLÜ VANALARIN HAZIRLANMASI                         25
08.79500/İB  TEK KÜRELĠ VANTUZLARIN HAZIRLANMASI                       25
08.79525/İB  TEK KÜRELĠ VANTUZLARIN HAZIRLANMASI                      25-26
08.79550/İB  ÇĠFT KÜRELĠ VANTUZLARIN HAZIRLANMASI                       27
08.79575/İB  ÇĠFT KÜRELĠ VANTUZLARIN HAZIRLANMASI                       27
08.79600   YER ALTI YANGIN MUSLUĞU HAZIRLANMASI                       27
08.79700   KIRDÖKÜM HAVALANDIRMA BACASININ HAZIRLANMASI                   27
08.80000   PRĠZ KOLYELERĠNĠN HAZIRLANMASI                          27
08.80100/İB  BASINÇ KIRICILARIN HAZIRLANMASI                         27
08.80150/İB  BASINÇ KIRICILARIN HAZIRLANMASI                         27
08.80200   PVC DRENAJ BORULARININ HAZIRLANMASI                       27
08.80250   ASBEST ÇĠMENTO DRENAJ BORULARININ HAZIRLANMASI                  28
36.00100   SAVURMA MUFLU KIRDÖKÜM (FONT) BORU BAġLARININ BAĞLANMASI             28
36.00150   SAVURMA MUFLU KIRDÖKÜM BORU BAġLARININ BAĞLANMASI                28
36.00200   DÜġEY DÖKÜM MUFLU KIRDÖKÜM BORU BAġLARININ BAĞLANMASI              28
36.00250   DÜġEY DÖKÜM MUFLU KIRDÖKÜM BORU BAġLARININ BAĞLANMASI             28-29
36.00300   FLANġLI KIRDÖKÜM (FONT) BORU BAġLARININ BAĞLANMASI                30
36.00350   FLANġLI KIRDÖKÜM (FONT) BORU BAġLARININ KURġUN RONDELA ĠLE BAĞLANMASI      30
36.00400   FLANġLI KIRDÖKÜM (FONT) BORU BAġLARININ KURġUN RONDELA ĠLE BAĞLANMASI      30
36.00450   FLANġLI KIRDÖKÜM (FONT) BORU BAġLARININ KURġUN RONDELA ĠLE BAĞLANMASI      31
36.00500   FLANġLI HER ÇEġĠT BORU VE ÖZEL PARÇA BAġLARININ BAĞLANMASI            31
                                           168
  POZ NO                         İŞİN CİNSİ           SAYFA NO

36.00600   FLANġLI HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAġLARININ BAĞLANMASI                32
36.01100   BAġLIKSIZ DÜZ UÇLU KIRDÖKÜM (FONT) VEYA ÇELĠK BORU BAġLARININ BAĞLANMASI       32
36.01400   VĠDALI MUFLU KIRDÖKÜM BORU BAġLARININ BAĞLANMASI                   32
36.01800   DĠġLĠ ÇELĠK BORU BAġLARININ BAĞLANMASI                        33
36.01900   ÇELĠK BORU BAġLARININ BAĞLANMASI                           33
36.020A    ÇAPI 400MM'DEN KÜÇÜK ÇELĠK BORU BAġLARININ KAYNAKLA BAĞLANMASI            34
36.02010   ÇAPI 400MM'DEN DAHA BÜYÜK ÇELĠK BORU BAġLARININ KAYNAKLA BAĞLANMASI         35
36.02100   HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAġLARININ ALIN KAYNAĞI ĠLE EKLENMESĠ            36
36.02130   HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAġLARININ ALIN KAYNAĞI ĠLE EKLENMESĠ            36
36.02160   HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAġLARININ ALIN KAYNAĞI ĠLE EKLENMESĠ            36
36.021100   HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAġLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI ĠLE EKLENMESĠ        37
36.021130   HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAġLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI ĠLE EKLENMESĠ        37
36.021160   HDPE BORU VE ÖZEL PARÇA BAġLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI ĠLE EKLENMESĠ        37
36.02200   ASBESTLĠ ÇĠMENTO BORU (AÇB) BAġLARININ BAĞLANMASI                  38
36.02300   CTP BORU VE ÖZEL AKSAM BAġLARININ BAĞLANMASI                     38
36.02600   PLASTĠK (PVC) BORU BAġLARININ BAĞLANMASI                       38
36.03000   MUFLU BORULARIN KURġUN KALAFATLI BAġLARININ SÖKÜLMESĠ                38
36.03100   MUFLU BORULARIN KURġUN KALAFATLI BAġLARININ SÖKÜLMESĠ                38
36.03500   FLANġLI BORU BAġLARININ SÖKÜLMESĠ                          39
36.03600   KIRDÖKÜM BORULARIN VĠDALI MUFLU BAġLARININ SÖKÜLMESĠ                 39
36.03700   GĠBEAULT BORU BAġLARININ SÖKÜLMESĠ                          39
36.03800   DĠġLĠ ÇELĠK BORU BAġLARININ SÖKÜLMESĠ                        39
36.03900   SĠGUR, VĠKTOLĠK VE EMSALĠ KAUÇUK CONTALI ÇELĠK BORU BAġLARININ SÖKÜLMESĠ     39-40
36.04500   KIRDÖKÜM (FONT) VE ÇELĠK BORULARIN KESĠLMESĠ                     40
36.04600   ASBESTLĠ ÇĠMENTO BORULARIN (AÇB) KESĠLMESĠ VE TORNALANMASI              40
36.04650   CTP BORULARIN KESĠLMESĠ VE TORNALANMASI                       41
36.04700   PVC BORULARIN KESĠLMESĠ VE BĠR TARAFININ KONĠK TRAġLANMASI              41
36.04750   HDPE BORULARIN KESĠLMESĠ VE BORU ALINLARININ TRAġLANMASI               41
36.05000   HER ÇEġĠT KIRDÖKÜM [FONT] BORULARIN DÖġENMESĠ                    41
36.06000   HER ÇEġĠT ÇELĠK BORULARIN DÖġENMESĠ                         42
36.08000   HER ÇEġĠT ASBEST ÇĠMENTO BORULARIN DÖġENMESĠ                     42
36.08700   HER ÇEġĠT CTP BORULARIN DÖġENMESĠ                          43
36.08900   HER ÇEġĠT HDPE BORULARIN DÖġENMESĠ                          43
36.09000   HER ÇEġĠT PLASTĠK (PVC) BORULARIN DÖġENMESĠ                     43
36.10000   HER ÇEġĠT MUFLU KIRDÖKÜM (FONT) BORU ÖZEL PARÇALARININ DÖġENMESĠ           44
36.10100   HER ÇEġĠT FLANġLI KIRDÖKÜM (FONT) BORU ÖZEL PARÇALARININ DÖġENMESĠ          44
36.10200   HER ÇEġĠT VĠDALI MUFLU KIRDÖKÜM (FONT) BORU ÖZEL PARÇALARININ DÖġENMESĠ       44
36.10300   HER ÇEġĠT KIRDÖKÜM (FONT) BORU ÖZEL PARÇALARININ DÖġENMESĠ              44
36.10400   HER ÇAPTA ÇELĠK BORU ÖZEL PARÇALARININ DÖġENMESĠ                   44
36.10420   ÇELĠK BORULAR ĠÇĠN St 44 ÇELĠK FLANġ PARÇASI                     45
36.10450   HDPE FLANġ ADAPTÖRÜ ĠÇĠN St 44 ÇELĠK FLANġ PARÇASI                  45
36.104100   HDPE FLANġ ADAPTÖRÜ ĠÇĠN 304 KALĠTE ÇELĠK FLANġ PARÇASI               45
36.104150   HDPE FLANġ ADAPTÖRÜ ĠÇĠN 316 KALĠTE ÇELĠK FLANġ PARÇASI               46
36.10500   HER ÇEġĠT VE HER ÇAPTA ÇELĠK BORU ÖZEL PARÇALARININ DÖġENMESĠ(ĠDARE MALI)      46
36.10600   HDPE TE (PE-TE) PARÇASININ DÖġENMESĠ                         46
36.10630   HDPE KÖRTAPA (PE-Q) PARÇASININ DÖġENMESĠ                       46
36.10670   HDPE FLANġ ADAPTÖRÜNÜN (PE-FA) DÖġENMESĠ                       47
36.10700   HDPE REDÜKSĠYON (PE-R) PARÇASININ DÖġENMESĠ                    47-49
36.10800   HDPE ĠNEGAL TE (PE-ĠTE) PARÇASININ DÖġENMESĠ                   49-51
36.11000   HER ÇEġĠT VE HER ÇAPTA AÇB ÖZEL PARÇALARININ DÖġENMESĠ                51
36.11100   HER ÇEġĠT VE HER ÇAPTA AÇB ÖZEL PARÇALARININ DÖġENMESĠ                51
36.11200   FLANġLI SÖKME (MONTAJ-DEMONTAJ) PARÇALARININ MONTAJI                 51
36.11300   HDPE BORU DĠRSEKLERĠNĠN (PE-D) DÖġENMESĠ                       52
36.11500   HER ÇEġĠT VE HER ÇAPTA PVC ÖZEL PARÇALARININ DÖġENMESĠ                52
36.11510   PVC BORU DĠRSEKLERĠNĠN DÖġENMESĠ                           52
36.11550   PVC BORU DĠRSEKLERĠNĠN DÖġENMESĠ                           52
36.11600   HER ÇEġĠT VE HER ÇAPTA PVC BORU ÖZEL PARÇALARININ DÖġENMESĠ ĠġÇĠLĠĞĠ         53
36.11700   HER ÇEġĠT VE HER ÇAPTA CTP BORU ÖZEL PARÇALARININ DÖġENMESĠ ĠġÇĠLĠĞĠ         53
36.13000   HER ÇEġĠT VANANIN YERLEġTĠRĠLMESĠ ĠġÇĠLĠĞĠ                      53
36.13100/İB  YASSI VOLANLI VANALARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                       54
36.13200/İB  OVAL VOLANLI VANALARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                        54
36.13235/İB  OVAL VOLANLI VANALARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                        54
36.13270/İB  OVAL VOLANLI VANALARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                        54
36.13400/İB  OVAL BUġAKLELĠ VANALARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                       55
36.13600/İB  EL KUMANDALI FLANġLI KELEBEK VANALARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                55
                                             169
  POZ NO                         İŞİN CİNSİ          SAYFA NO

36.13900/İB  ELK.MOT.KUMANDALI FLANġLI KELEBEK VANALARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ          55-56
36.14000   HER ÇEġĠT TEVFĠK KLAPELERĠNĠN (ÇEKVALF) YERLEġTĠRĠLMESĠ              57
36.14100/İB  TEVFĠK KLAPELERĠNĠN (ÇEKVALF) YERLEġTĠRĠLMESĠ                   57
36.14500   HER ÇEġĠT TAHLĠYE KLAPELERĠNĠN (KURBAĞALIK) YERLEġTĠRĠLMESĠ ĠġÇĠLĠĞĠ       57
36.14600   KIRDÖKÜM TAHLĠYE KLAPELERĠNĠN (KURBAĞALIK) YERLEġTĠRĠLMESĠ            58
36.15000   HER ÇEġĠT EMĠCĠ KLAPELERĠN YERLEġTĠRĠLMESĠ ĠġÇĠLĠĞĠ                58
36.15100   KIRDÖKÜM EMĠCĠ KLAPELERĠN YERLEġTĠRĠLMESĠ                     58
36.15500   HER ÇEġĠT KREPĠNLERĠN(GĠRĠġ SÜZGECĠ) YERLEġTĠRĠLMESĠ ĠġÇĠLĠĞĠ         58-59
36.15600   KIRDÖKÜM KREPĠNLERĠN(GĠRĠġ SÜZGECĠ) YERLEġTĠRĠLMESĠ                60
36.16000   HER ÇEġĠT FLATÖRLÜ VANALARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ ĠġÇĠLĠĞĠ               60
36.16100/İB  FLATÖRLÜ VANALARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                        60
36.16500   HER ÇEġĠT TEK VEYA ÇĠFT KÜRELĠ VANTUZLARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ ĠġÇĠLĠĞĠ        60
36.16600/İB  TEK KÜRELĠ VANTUZLARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                      60
36.16625/İB  TEK KÜRELĠ VANTUZLARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                      61
36.16650/İB  ÇĠFT KÜRELĠ VANTUZLARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                      61
36.16675/İB  ÇĠFT KÜRELĠ VANTUZLARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                      61
36.17000   YER ALTI YANGIN MUSLUKLARININ YERLEġTĠRĠLMESĠ ĠġÇĠLĠĞĠ              61
36.17100/İB  YER ALTI YANGIN MUSLUKLARININ YERLEġTĠRĠLMESĠ                   61
36.17500   HAVALANDIRMA BACALARININ YERLEġTĠRĠLMESĠ ĠġÇĠLĠĞĠ                 61
36.17600   HAVALANDIRMA BACALARININ YERLEġTĠRĠLMESĠ                     61
36.17700   SU SEVĠYESĠ GÖSTERGESĠNĠN YERLEġTĠRĠLMESĠ                     62
36.18500   PRĠZ KOLYELERĠN YERLEġTĠRĠLMESĠ                          62
36.18600   HER ÇEġĠT BASINÇ KIRICILARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ ĠġÇĠLĠĞĠ               62
36.18700/İB  BASINÇ KIRICILARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                        62
36.18750/İB  BASINÇ KIRICILARIN YERLEġTĠRĠLMESĠ                        63
36.19600   ASBEST ÇĠMENTO DRENAJ BORULARININ DÖġENMESĠ                    63
36.19700   PVC DRENAJ BORULARININ DÖġENMESĠ                         63
36.19000   AÇIKTAKĠ SU BORULARININ CAM YÜNÜ VE KANAVĠÇE ĠLE ĠZOLASYON YAPILMASI       63
36.20000   KAYNAKLA BAĞLANMIġ ÇELĠK BORU BAġLARININ ĠÇ YÜZEYĠNE TECRĠT YAPILMASI       63
36.20101   HER ÇAPTA ÇELĠK BORU DIġ YÜZEYĠNE BĠR KAT TECRĠT YAPILMASI            63
36.20200   KAYNAKLA BAĞLANMIġ ÇELĠK BORU BAġLARININ DIġ YÜZEYĠNE TECRĠT YAPILMASI      64
36.21000   TEK KĠRĠġLĠ MOTOR KUMANDALI KRENLER                        65
36.21050   TEK KĠRĠġLĠ EL KUMANDALI KRENLER                         65
36.21100   ÇĠFT KĠRĠġLĠ MOTOR KUMANDALI KRENLER                       66
36.21150   ÇĠFT KĠRĠġLĠ EL KUMANDALI KRENLER                         66
36.21200   MOTOR KUMANDALI MONORAY VĠNÇLER                          67
36.21250   EL KUMANDALI MONORAY VĠNÇLER                           67
36.21300   MOTOR KUMANDALI CERASKALLER                            67
36.21350   EL KUMANDALI CERASKALLER                             67
                                            170
                        01.01.2002 DEN ÖNCE ĠHALE EDĠLEN ĠġLER     01.01.2002 DEN SONRA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER
  POZ NO        İŞİN CİNSİ                ĠÇĠN          ÖLÇÜ           ĠÇĠN
                             BİRİM FİYATI  YTL                BİRİM FİYATI  YTL
08.70100  HER ÇEŞİT KIRDÖKÜM BORUDA DÖŞENME-
      DEN ÖNCE BASINÇ DENEYİ YAPILMASI

08.70101  ÇAPI    60  mm                         0.57   mt                    0.62
08.70102  ÇAPI    70  mm                         0.67   mt                    0.73
08.70103  ÇAPI    75  mm                         0.71   mt                    0.78
08.70104  ÇAPI    80  mm                         0.76   mt                    0.83
08.70105  ÇAPI    90  mm                         0.86   mt                    0.94
08.70106  ÇAPI    100  mm                         0.95   mt                    1.04
08.70107  ÇAPI    125  mm                         1.14   mt                    1.25
08.70108  ÇAPI    150  mm                         1.43   mt                    1.56
08.70110  ÇAPI    200  mm                         1.81   mt                    1.98
08.70111  ÇAPI    225  mm                         2.00   mt                    2.18
08.70112  ÇAPI    250  mm                         2.28   mt                    2.50
08.70113  ÇAPI    275  mm                         2.47   mt                    2.70
08.70114  ÇAPI    300  mm                         2.66   mt                    2.91
08.70115  ÇAPI    350  mm                         3.14   mt                    3.43
08.70116  ÇAPI    400  mm                         3.61   mt                    3.95
08.70117  ÇAPI    450  mm                         4.18   mt                    4.58
08.70118  ÇAPI    500  mm                         4.75   mt                    5.20
08.70119  ÇAPI    550  mm                         5.13   mt                    5.62
08.70120  ÇAPI    600  mm                         6.18   mt                    6.76
08.70121  ÇAPI    700  mm                         7.89   mt                    8.63
08.70122  ÇAPI    800  mm                         9.50   mt                   10.40
08.70123  ÇAPI    900  mm                         11.69   mt                   12.79
08.70124  ÇAPI   1000  mm                         14.25   mt                   15.60

08.71200  HER ÇEŞİT ÇELİK BORUDA DÖŞENMEDEN
      ÖNCE BASINÇ DENEYİ YAPILMASI
08.71201  ÇAPI 11/2"  40 mm                          0.19   mt                    0.21
08.71202  ÇAPI 2"   50 mm                          0.29   mt                    0.31
08.71203  ÇAPI 21/2"  65 mm                          0.29   mt                    0.31
08.71204  ÇAPI 3"   80 mm                          0.38   mt                    0.42
08.71205  ÇAPI 4"   100 mm                          0.48   mt                    0.52
08.71206  ÇAPI 5"   125 mm                          0.57   mt                    0.62
08.71207  ÇAPI 6"   150 mm                          0.76   mt                    0.83
08.71209  ÇAPI 8"   200 mm                          0.95   mt                    1.04
08.71210  ÇAPI 9"   225 mm                          1.05   mt                    1.14
08.71211  ÇAPI 10"  250 mm                          1.14   mt                    1.25
08.71212  ÇAPI 12"  300 mm                          1.33   mt                    1.46
08.71213  ÇAPI 14"  350 mm                          1.62   mt                    1.77
08.71214  ÇAPI 16"  400 mm                          1.81   mt                    1.98
08.71215  ÇAPI 18"  450 mm                          2.09   mt                    2.29
08.71216  ÇAPI 20"  500 mm                          2.38   mt                    2.60
08.71217  ÇAPI 22"  550 mm                          2.57   mt                    2.81
08.71218  ÇAPI 24"  600 mm                          3.14   mt                    3.43
08.71219  ÇAPI 28"  700 mm                          3.99   mt                    4.37
08.71220  ÇAPI 32"  800 mm                          4.75   mt                    5.20
08.71221  ÇAPI 36"  900 mm                          5.89   mt                    6.45
08.71222  ÇAPI 40"  1000 mm                          7.13   mt                    7.80
08.71223  ÇAPI 44"  1100 mm                          8.08   mt                    8.84
08.71224  ÇAPI 48"  1200 mm                          9.12   mt                    9.98
08.71225  ÇAPI 52"  1300 mm                         10.55   mt                   11.54
08.71226  ÇAPI 56"  1400 mm                         11.97   mt                   13.10
08.71227  ÇAPI 60"  1500 mm                         13.78   mt                   15.08
08.71228  ÇAPI 64"  1600 mm                         15.58   mt                   17.06

08.72300  HER ÇEŞİT AÇB BORUDA DÖŞENMEDEN
      ÖNCE BASINÇ DENEYİ YAPILMASI
08.72301  ÇAPI     40 mm                          0.38   mt                    0.42
08.72302  ÇAPI     50 mm                          0.38   mt                    0.42
08.72303  ÇAPI     60 mm                          0.38   mt                    0.42
08.72304  ÇAPI     80 mm                          0.57   mt                    0.62
08.72305  ÇAPI    100 mm                          0.67   mt                    0.73
08.72306  ÇAPI    125 mm                          0.86   mt                    0.94
08.72307  ÇAPI    150 mm                          1.05   mt                    1.14
08.72309  ÇAPI    200 mm                          1.24   mt                    1.35
08.72310  ÇAPI    225 mm                          1.43   mt                    1.56
08.72311  ÇAPI    250 mm                          1.62   mt                    1.77
08.72312  ÇAPI    300 mm                          1.90   mt                    2.08
08.72313  ÇAPI    350 mm                          2.19   mt                    2.39
08.72314  ÇAPI    400 mm                          2.57   mt                    2.81
08.72315  ÇAPI    450 mm                          2.95   mt                    3.22
08.72316  ÇAPI    500 mm                          3.33   mt                    3.64
08.72317  ÇAPI    600 mm                          4.37   mt                    4.78
                                                              171
                         01.01.2002 DEN ÖNCE ĠHALE EDĠLEN ĠġLER     01.01.2002 DEN SONRA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER
                                  ĠÇĠN                       ĠÇĠN
  POZ NO        İŞİN CİNSİ                            ÖLÇÜ
                             BİRİM FİYATI  YTL                BİRİM FİYATI  YTL

08.72318  ÇAPI    700  mm                          5.51   mt                    6.03
08.72319  ÇAPI    800  mm                          6.65   mt                    7.28
08.72320  ÇAPI    900  mm                          8.17   mt                    8.94
08.72321  ÇAPI   1000  mm                          9.98   mt                   10.92

08.73200  HER ÇEŞİT PVC BORUDA DÖŞENMEDEN
      ÖNCE BASINÇ DENEYİ YAPILMASI
08.73201  ÇAPI     40 mm                          0.10   mt                    0.10
08.73202  ÇAPI     50 mm                          0.19   mt                    0.21
08.73203  ÇAPI     65 mm                          0.19   mt                    0.21
08.73204  ÇAPI     80 mm                          0.29   mt                    0.31
08.73205  ÇAPI    100 mm                          0.29   mt                    0.31
08.73206  ÇAPI    110 mm                          0.29   mt                    0.31
08.73207  ÇAPI    125 mm                          0.38   mt                    0.42
08.73208  ÇAPI    150 mm                          0.48   mt                    0.52
08.73210  ÇAPI    200 mm                          0.57   mt                    0.62
08.73211  ÇAPI    225 mm                          0.67   mt                    0.73
08.73212  ÇAPI    250 mm                          0.67   mt                    0.73
08.73213  ÇAPI    300 mm                          0.76   mt                    0.83

08.73250  HER ÇEŞİT HDPE BORUDA DÖŞENMEDEN
      ÖNCE BASINÇ DENEYİ YAPILMASI
08.73251  DIġ ÇAPI   75 mm                          0.48   mt                    0.52
08.73252  DIġ ÇAPI   90 mm                          0.57   mt                    0.62
08.73253  DIġ ÇAPI  110 mm                          0.67   mt                    0.73
08.73254  DIġ ÇAPI  125 mm                          0.76   mt                    0.83
08.73255  DIġ ÇAPI  140 mm                          0.86   mt                    0.94
08.73256  DIġ ÇAPI  160 mm                          0.95   mt                    1.04
08.73257  DIġ ÇAPI  180 mm                          1.09   mt                    1.20
08.73258  DIġ ÇAPI  200 mm                          1.24   mt                    1.35
08.73259  DIġ ÇAPI  225 mm                          1.43   mt                    1.56
08.73260  DIġ ÇAPI  250 mm                          1.52   mt                    1.66
08.73261  DIġ ÇAPI  280 mm                          1.71   mt                    1.87
08.73262  DIġ ÇAPI  315 mm                          2.12   mt                    2.32
08.73263  DIġ ÇAPI  355 mm                          2.12   mt                    2.32
08.73264  DIġ ÇAPI  400 mm                          2.38   mt                    2.60
08.73265  DIġ ÇAPI  450 mm                          2.85   mt                    3.12

08.73275  HER ÇEŞİT CTP BORUDA DÖŞENMEDEN
      ÖNCE BASINÇ DENEYİ YAPILMASI
08.73279  ÇAPI    300 mm                          3.42   mt                    3.74
08.73280  ÇAPI    350 mm                          3.80   mt                    4.16
08.73281  ÇAPI    400 mm                          4.56   mt                    4.99
08.73282  ÇAPI    450 mm                          5.32   mt                    5.82
08.73283  ÇAPI    500 mm                          5.99   mt                    6.55
08.73284  ÇAPI    600 mm                          7.79   mt                    8.53
08.73285  ÇAPI    700 mm                          9.88   mt                   10.82
08.73286  ÇAPI    800 mm                          11.88   mt                   13.00
08.73287  ÇAPI    900 mm                          14.73   mt                   16.12
08.73288  ÇAPI    1000 mm                          18.05   mt                   19.76
08.73289  ÇAPI    1100 mm                          20.43   mt                   22.36
08.73290  ÇAPI    1200 mm                          22.80   mt                   24.96
08.73291  ÇAPI    1300 mm                          26.60   mt                   29.12
08.73292  ÇAPI    1400 mm                          29.93   mt                   32.76
08.73293  ÇAPI    1500 mm                          34.20   mt                   37.44
08.73294  ÇAPI    1600 mm                          38.95   mt                   42.64
08.73295  ÇAPI    1700 mm                          43.70   mt                   47.84
08.73296  ÇAPI    1800 mm                          48.45   mt                   53.04
08.73297  ÇAPI    1900 mm                          54.15   mt                   59.28
08.73298  ÇAPI    2000 mm                          59.03   mt                   64.62

08.76000  HER ÇEŞİT MUFLU KIRDÖKÜM BORU ÖZEL
      PARÇALARININ HAZIRLANMASI
08.76001  350 MM'DEN KÜÇÜK ÇAPLAR ĠÇĠN                     1.40   Kg                    1.49
08.76002  350 MM'DEN BÜYÜK ÇAPLAR ĠÇĠN                     1.50   Kg                    1.60

08.76100  HER ÇEŞİT FLANŞLI KIRDÖKÜM BORU ÖZEL
      PARÇALARININ HAZIRLANMASI
08.76101  350 MM'DEN KÜÇÜK ÇAPLAR ĠÇĠN                     1.28   Kg                    1.36
08.76102  350 MM'DEN BÜYÜK ÇAPLAR ĠÇĠN                     1.36   Kg                    1.45

08.76200  HER ÇEŞİT VİDALI MUFLU KIRDÖKÜM BORU
      ÖZEL PARÇALARININ HAZIRLANMASI
08.76201  350 MM'DEN KÜÇÜK ÇAPLAR ĠÇĠN                     1.32   Kg                    1.41
08.76202  350 MM'DEN BÜYÜK ÇAPLAR ĠÇĠN                     1.53   Kg                    1.63
                                                              172
                                 01.01.2002 DEN ÖNCE ĠHALE EDĠLEN ĠġLER      01.01.2002 DEN SONRA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER
  POZ NO             İŞİN CİNSİ                    ĠÇĠN           ÖLÇÜ           ĠÇĠN

                                      BİRİM FİYATI   YTL                 BİRİM FİYATI  YTL
08.76300  HER ÇEŞİT VE HER ÇAPTA ÇELİK BORU
      ÖZEL PARÇALARIN HAZIRLANMASI
      (ÇELİK BORU St 44 ÇELİK FLANŞ PARÇALARI HARİÇ)

08.76301  HER ÇAP ĠÇĠN      [BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ]                    4.20  Kg                      4.45

08.76320  ÇELİK BORULAR İÇİN St 44 ÇELİK FLANŞ
      HAZIRLANMASI
      [TS İSO 7005 VE DİN 2501'E UYGUN FLANŞLAR İÇİN]
      [PN 10 ATÜ]
08.76321  ĠÇ  ÇAPI     65  mm                                18.90  Ad                     20.03
08.76322  ĠÇ  ÇAPI     80  mm                                21.55  Ad                     22.83
08.76323  ĠÇ  ÇAPI     100  mm                                23.94  Ad                     25.37
08.76324  ĠÇ  ÇAPI     125  mm                                31.31  Ad                     33.17
08.76325  ĠÇ  ÇAPI     150  mm                                35.91  Ad                     38.05
08.76327  ĠÇ  ÇAPI     200  mm                                49.20  Ad                     52.13
08.76328  ĠÇ  ÇAPI     250  mm                                67.60  Ad                     71.62
08.76330  ĠÇ  ÇAPI     300  mm                                89.21  Ad                     94.52
08.76331  ĠÇ  ÇAPI     350  mm                               111.89  Ad                     118.55
08.76332  ĠÇ  ÇAPI     400  mm                               131.86  Ad                     139.71
08.76333  ĠÇ  ÇAPI     450  mm                               149.00  Ad                     157.86
08.76334  ĠÇ  ÇAPI     500  mm                               169.97  Ad                     180.09
08.76335  ĠÇ  ÇAPI     600  mm                               252.82  Ad                     267.87
08.76336  ĠÇ  ÇAPI     700  mm                               338.12  Ad                     358.25
08.76337  ĠÇ  ÇAPI     800  mm                               464.06  Ad                     491.68
08.76338  ĠÇ  ÇAPI     900  mm                               552.83  Ad                     585.73
08.76339  ĠÇ  ÇAPI    1000  mm                               686.89  Ad                     727.78

08.76350  HDPE FLANŞ ADAPTÖRÜ İÇİN St 44 ÇELİK
      FLANŞ HAZIRLANMASI                   4- 6 ATÜ   10 ATÜ   12,50-16 ATÜ      4- 6 ATÜ    10 ATÜ    12,50-16 ATÜ
08.76351  DIġ ÇAPI   63 mm                     8.94    16.89      16.89  Ad     8.94      16.89       16.89
08.76352  DIġ ÇAPI   75 mm                     11.15    20.43      20.43  Ad    11.15      20.43       20.43
08.76353  DIġ ÇAPI   90 mm                     18.09    24.70      24.70  Ad    18.09      24.70       24.70
08.76354  DIġ ÇAPI  110 mm                     21.63    30.84      30.84  Ad    21.63      30.84       30.84
08.76355  DIġ ÇAPI  125 mm                     21.63    30.84      30.84  Ad    21.63      30.84       30.84
08.76356  DIġ ÇAPI  140 mm                     29.97    42.05      42.05  Ad    29.97      42.05       42.05
08.76357  DIġ ÇAPI  160 mm                     34.38    51.73      51.73  Ad    34.38      51.73       51.73
08.76358  DIġ ÇAPI  180 mm                     34.38    51.73      51.73  Ad    34.38      51.73       51.73
08.76359  DIġ ÇAPI  200 mm                     51.93    75.43      75.43  Ad    51.93      75.43       75.43
08.76360  DIġ ÇAPI  225 mm                     51.93    75.43      75.43  Ad    51.93      75.43       75.43
08.76361  DIġ ÇAPI  250 mm                     72.09    98.12      104.13  Ad    72.09      98.12       104.13
08.76362  DIġ ÇAPI  280 mm                     72.09    98.12      104.13  Ad    72.09      98.12       104.13
08.76363  DIġ ÇAPI  315 mm                     93.45    117.48      146.85  Ad    93.45     117.48       146.85
08.76364  DIġ ÇAPI  355 mm                    107.47    142.85      191.57  Ad    107.47     142.85       191.57
08.76365  DIġ ÇAPI  400 mm                    122.15    174.22      242.30  Ad    122.15     174.22       242.30
08.76366  DIġ ÇAPI  450 mm                    165.54    231.62      395.83  Ad    165.54     231.62       395.83
08.76367  DIġ ÇAPI  500 mm                    165.54    231.62      395.83  Ad    165.54     231.62       395.83
08.76368  DIġ ÇAPI  560 mm                    210.26    281.69      489.95  Ad    210.26     281.69       489.95
08.76369  DIġ ÇAPI  630 mm                    210.26    281.69      489.95  Ad    210.26     281.69       489.95
08.76370  DIġ ÇAPI  710 mm                    249.65    391.82      500.63  Ad    249.65     391.82       500.63
08.76371  DIġ ÇAPI  800 mm                    307.72    534.00      660.83  Ad    307.72     534.00       660.83
08.76372  DIġ ÇAPI  900 mm                    384.48    638.13      794.33  Ad    384.48     638.13       794.33
08.76373  DIġ ÇAPI  1000 mm                    413.18    760.95     1,061.33  Ad    413.18     760.95      1,061.33

08.763100  HDPE FLANŞ ADAPTÖRÜ İÇİN 304 KALİTE
      ÇELİK FLANŞLARIN HAZIRLANMASI
      (SU ALTINA DÖŞENECEK HDPE BORU FLANŞ ADAPTÖRÜ İÇİN)

                                        4- 6 ATÜ     10 ATÜ              4- 6 ATÜ      10 ATÜ
08.763104  DIġ ÇAPI      63  mm                       18.77      35.43  Ad            18.77       35.43
08.763105  DIġ ÇAPI      75  mm                       23.39      42.86  Ad            23.39       42.86
08.763106  DIġ ÇAPI      90  mm                       37.95      51.82  Ad            37.95       51.82
08.763107  DIġ ÇAPI     110  mm                       45.38      64.70  Ad            45.38       64.70
08.763108  DIġ ÇAPI     125  mm                       45.38      64.70  Ad            45.38       64.70
08.763109  DIġ ÇAPI     140  mm                       62.88      88.23  Ad            62.88       88.23
08.763110  DIġ ÇAPI     160  mm                       72.13      108.54  Ad            72.13       108.54
08.763111  DIġ ÇAPI     180  mm                       72.13      108.54  Ad            72.13       108.54
08.763112  DIġ ÇAPI     200  mm                       108.96      158.26  Ad            108.96       158.26
08.763113  DIġ ÇAPI     225  mm                       108.96      158.26  Ad            108.96       158.26
08.763114  DIġ ÇAPI     250  mm                       151.25      205.87  Ad            151.25       205.87
08.763115  DIġ ÇAPI     280  mm                       151.25      205.87  Ad            151.25       205.87
08.763116  DIġ ÇAPI     315  mm                       196.07      246.49  Ad            196.07       246.49
08.763117  DIġ ÇAPI     355  mm                       225.48      299.71  Ad            225.48       299.71
08.763118  DIġ ÇAPI     400  mm                       256.29      365.53  Ad            256.29       365.53
08.763119  DIġ ÇAPI     450  mm                       347.32      485.97  Ad            347.32       485.97
08.763120  DIġ ÇAPI     500  mm                       347.32      485.97  Ad            347.32       485.97
08.763121  DIġ ÇAPI     560  mm                       441.16      591.01  Ad            441.16       591.01
08.763122  DIġ ÇAPI     630  mm                       441.16      591.01  Ad            441.16       591.01
08.763123  DIġ ÇAPI     710  mm                       523.79      822.09  Ad            523.79       822.09
08.763124  DIġ ÇAPI     800  mm                       645.63     1,120.40  Ad            645.63      1,120.40
08.763125  DIġ ÇAPI     900  mm                       806.69     1,338.88  Ad            806.69      1,338.88
08.763126  DIġ ÇAPI     1000  mm                       866.91     1,596.57  Ad            866.91      1,596.57
                                                                         173
                                 01.01.2002 DEN ÖNCE ĠHALE EDĠLEN ĠġLER      01.01.2002 DEN SONRA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER
  POZ NO           İŞİN CİNSİ                      ĠÇĠN           ÖLÇÜ           ĠÇĠN
                                      BİRİM FİYATI   YTL                BİRİM FİYATI  YTL


08.763150  HDPE FLANŞ ADAPTÖRÜ İÇİN 316 KALİTE
      ÇELİK FLANŞ HAZIRLANMASI
      (SU ALTINA DÖŞENECEK HDPE BORU FLANŞ ADAPTÖRÜ İÇİN)
                                        4- 6 ATÜ     10 ATÜ             4- 6 ATÜ     10 ATÜ
08.763154  DIġ ÇAPI     63  mm                        24.76      46.75  Ad           24.76       46.75
08.763155  DIġ ÇAPI     75  mm                        30.86      56.54  Ad           30.86       56.54
08.763156  DIġ ÇAPI     90  mm                        50.07      68.36  Ad           50.07       68.36
08.763157  DIġ ÇAPI    110  mm                        59.87      85.36  Ad           59.87       85.36
08.763158  DIġ ÇAPI    125  mm                        59.87      85.36  Ad           59.87       85.36
08.763159  DIġ ÇAPI    140  mm                        82.96      116.41  Ad           82.96       116.41
08.763160  DIġ ÇAPI    160  mm                        95.16      143.20  Ad           95.16       143.20
08.763161  DIġ ÇAPI    180  mm                        95.16      143.20  Ad           95.16       143.20
08.763162  DIġ ÇAPI    200  mm                       143.75      208.79  Ad           143.75       208.79
08.763163  DIġ ÇAPI    225  mm                       143.75      208.79  Ad           143.75       208.79
08.763164  DIġ ÇAPI    250  mm                       199.55      271.61  Ad           199.55       271.61
08.763165  DIġ ÇAPI    280  mm                       199.55      271.61  Ad           199.55       271.61
08.763166  DIġ ÇAPI    315  mm                       258.68      325.20  Ad           258.68       325.20
08.763167  DIġ ÇAPI    355  mm                       297.48      395.41  Ad           297.48       395.41
08.763168  DIġ ÇAPI    400  mm                       338.13      482.25  Ad           338.13       482.25
08.763169  DIġ ÇAPI    450  mm                       458.23      641.15  Ad           458.23       641.15
08.763170  DIġ ÇAPI    500  mm                       458.23      641.15  Ad           458.23       641.15
08.763171  DIġ ÇAPI    560  mm                       582.03      779.73  Ad           582.03       779.73
08.763172  DIġ ÇAPI    630  mm                       582.03      779.73  Ad           582.03       779.73
08.763173  DIġ ÇAPI    710  mm                       691.04     1,084.60  Ad           691.04      1,084.60
08.763174  DIġ ÇAPI    800  mm                       851.79     1,478.16  Ad           851.79      1,478.16
08.763175  DIġ ÇAPI    900  mm                      1,064.28     1,766.40  Ad          1,064.28      1,766.40
08.763176  DIġ ÇAPI    1000  mm                      1,143.73     2,106.38  Ad          1,143.73      2,106.38

08.76400  HER ÇEŞİT AÇB BORU ÖZEL PARÇALARININ
      HAZIRLANMASI
08.76401  HER ÇAP ĠÇĠN                                       1.36  Kg                     1.36

08.76500  HER ÇEŞİT PVC BORU MANŞONU VE ÖZEL
      PARÇALARININ HAZIRLANMASI
08.76501  HER ÇAP ĠÇĠN                                       3.60  Kg                     3.60

08.76510  PVC BORU DİRSEKLERİNİN HAZIRLANMASI
      [PN 10 ATÜ]
08.76511  ÇAPI       65  mm11-22 DERECE                           4.38  Ad                     4.38
08.76512  ÇAPI       65  mm30-45 DERECE                           5.23  Ad                     5.23
08.76513  ÇAPI       65  mm 90 DERECE                            7.91  Ad                     7.91
08.76514  ÇAPI       80  mm11-22 DERECE                           8.04  Ad                     8.04
08.76515  ÇAPI       80  mm30-45 DERECE                           9.10  Ad                     9.10
08.76516  ÇAPI       80  mm 90 DERECE                           10.03  Ad                    10.03
08.76517  ÇAPI       100  mm11-22 DERECE                          13.91  Ad                    13.91
08.76518  ÇAPI       100  mm30-45 DERECE                          15.85  Ad                    15.85
08.76519  ÇAPI       100  mm 90 DERECE                           22.08  Ad                    22.08
08.76520  ÇAPI       125  mm11-22 DERECE                          23.73  Ad                    23.73
08.76521  ÇAPI       125  mm30-45 DERECE                          27.41  Ad                    27.41
08.76522  ÇAPI       125  mm 90 DERECE                           43.62  Ad                    43.62
08.76523  ÇAPI       150  mm11-22 DERECE                          33.37  Ad                    33.37
08.76524  ÇAPI       150  mm30-45 DERECE                          41.49  Ad                    41.49
08.76525  ÇAPI       150  mm 90 DERECE                           62.48  Ad                    62.48
08.76526  ÇAPI       200  mm11-22 DERECE                          86.29  Ad                    86.29
08.76527  ÇAPI       200  mm30-45 DERECE                          100.35  Ad                    100.35
08.76528  ÇAPI       200  mm 90 DERECE                           173.83  Ad                    173.83
08.76529  ÇAPI       250  mm11-22 DERECE                          99.17  Ad                    99.17
08.76530  ÇAPI       250  mm30-45 DERECE                          117.77  Ad                    117.77
08.76531  ÇAPI       250  mm 90 DERECE                           187.49  Ad                    187.49
08.76532  ÇAPI       300  mm11-22 DERECE                          114.04  Ad                    114.04
08.76533  ÇAPI       300  mm30-45 DERECE                          138.38  Ad                    138.38
08.76534  ÇAPI       300  mm 90 DERECE                           206.24  Ad                    206.24
08.76535  ÇAPI       350  mm11-22 DERECE                          146.97  Ad                    146.97
08.76536  ÇAPI       350  mm30-45 DERECE                          176.06  Ad                    176.06
08.76537  ÇAPI       350  mm 90 DERECE                           274.22  Ad                    274.22
                                                                        174
                         01.01.2002 DEN ÖNCE ĠHALE EDĠLEN ĠġLER      01.01.2002 DEN SONRA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER
                                  ĠÇĠN                       ĠÇĠN
  POZ NO          İŞİN CİNSİ                           ÖLÇÜ
                              BİRİM FİYATI  YTL                BİRİM FİYATI  YTL

08.76550  PVC BORU DİRSEKLERİNİN HAZIRLANMASI
      [PN 16 ATÜ]
08.76551  ÇAPI      65  mm11-22 DERECE                   8.22   Ad                    8.22
08.76552  ÇAPI      65  mm30-45 DERECE                   9.22   Ad                    9.22
08.76553  ÇAPI      65  mm 90 DERECE                   12.46   Ad                   12.46
08.76554  ÇAPI      80  mm11-22 DERECE                  12.66   Ad                   12.66
08.76555  ÇAPI      80  mm30-45 DERECE                  14.33   Ad                   14.33
08.76556  ÇAPI      80  mm 90 DERECE                   20.21   Ad                   20.21
08.76557  ÇAPI     100  mm11-22 DERECE                  21.43   Ad                   21.43
08.76558  ÇAPI     100  mm30-45 DERECE                  24.50   Ad                   24.50
08.76559  ÇAPI     100  mm 90 DERECE                   36.54   Ad                   36.54
08.76560  ÇAPI     125  mm11-22 DERECE                  41.14   Ad                   41.14
08.76561  ÇAPI     125  mm30-45 DERECE                  46.96   Ad                   46.96
08.76562  ÇAPI     125  mm 90 DERECE                   68.05   Ad                   68.05
08.76563  ÇAPI     150  mm11-22 DERECE                  52.78   Ad                   52.78
08.76564  ÇAPI     150  mm30-45 DERECE                  64.49   Ad                   64.49
08.76565  ÇAPI     150  mm 90 DERECE                   96.06   Ad                   96.06
08.76566  ÇAPI     200  mm11-22 DERECE                  118.29   Ad                   118.29
08.76567  ÇAPI     200  mm30-45 DERECE                  144.20   Ad                   144.20
08.76568  ÇAPI     200  mm 90 DERECE                   272.65   Ad                   272.65
08.76569  ÇAPI     250  mm11-22 DERECE                  137.60   Ad                   137.60
08.76570  ÇAPI     250  mm30-45 DERECE                  147.43   Ad                   147.43
08.76571  ÇAPI     250  mm 90 DERECE                   280.36   Ad                   280.36
08.76572  ÇAPI     300  mm11-22 DERECE                  129.28   Ad                   129.28
08.76573  ÇAPI     300  mm30-45 DERECE                  156.85   Ad                   156.85
08.76574  ÇAPI     300  mm 90 DERECE                   293.65   Ad                   293.65
08.76575  ÇAPI     350  mm11-22 DERECE                  203.93   Ad                   203.93
08.76576  ÇAPI     350  mm30-45 DERECE                  220.41   Ad                   220.41
08.76577  ÇAPI     350  mm 90 DERECE                   410.01   Ad                   410.01

08.76600  FLANŞLI SÖKME [MONTAJ-DEMONTAJ]
      PARÇALARININ HAZIRLANMASI
      [PN 10 ATÜ]
08.76601  ÇAPI      100  mm                        190.92  Ad                   190.92
08.76602  ÇAPI      150  mm                        251.06  Ad                   251.06
08.76603  ÇAPI      200  mm                        324.57  Ad                   324.57
08.76604  ÇAPI      250  mm                        425.76  Ad                   425.76
08.76605  ÇAPI      300  mm                        511.67  Ad                   511.67
08.76606  ÇAPI      350  mm                        602.35  Ad                   602.35
08.76607  ÇAPI      400  mm                        749.37  Ad                   749.37
08.76608  ÇAPI      500  mm                       1,011.88  Ad                  1,011.88
08.76609  ÇAPI      600  mm                       1,379.41  Ad                  1,379.41
08.76610  ÇAPI      700  mm                       1,780.35  Ad                  1,780.35
08.76611  ÇAPI      800  mm                       2,119.23  Ad                  2,119.23
08.76612  ÇAPI      900  mm                       2,644.27  Ad                  2,644.27
08.76613  ÇAPI     1000  mm                       3,259.99  Ad                  3,259.99
08.76614  ÇAPI     1100  mm                       4,367.34  Ad                  4,367.34
08.76615  ÇAPI     1200  mm                       5,479.47  Ad                  5,479.47
08.76616  ÇAPI     1300  mm                       6,243.15  Ad                  6,243.15
08.76617  ÇAPI     1400  mm                       6,997.29  Ad                  6,997.29
08.76618  ÇAPI     1500  mm                       8,171.46  Ad                  8,171.46
08.76619  ÇAPI     1600  mm                       8,734.69  Ad                  8,734.69
08.76620  ÇAPI     1800  mm                       11,455.32  Ad                  11,455.32
08.76621  ÇAPI     2000  mm                       14,844.18  Ad                  14,844.18
08.76622  ÇAPI     2200  mm                       17,813.03  Ad                  17,813.03
08.76623  ÇAPI     2400  mm                       20,484.97  Ad                  20,484.97

08.76700  HDPE DİRSEKLERİNİN [PE-D] HAZIRLANMASI
      [PN 10 ATÜ]


08.76701  DIġ ÇAPI    50  mm  45 DERECE                  15.74   Ad                   15.74
08.76702  DIġ ÇAPI    50  mm  90 DERECE                  12.15   Ad                   12.15
08.76703  DIġ ÇAPI    63  mm  45 DERECE                  22.14   Ad                   22.14
08.76704  DIġ ÇAPI    63  mm  90 DERECE                  15.98   Ad                   15.98
08.76705  DIġ ÇAPI    75  mm  45 DERECE                  30.62   Ad                   30.62
08.76706  DIġ ÇAPI    75  mm  90 DERECE                  20.75   Ad                   20.75
08.76707  DIġ ÇAPI    90  mm  45 DERECE                  35.66   Ad                   35.66
08.76708  DIġ ÇAPI    90  mm  90 DERECE                  21.07   Ad                   21.07
08.76709  DIġ ÇAPI   110  mm  45 DERECE                  61.61   Ad                   61.61
08.76710  DIġ ÇAPI   110  mm  90 DERECE                  34.94   Ad                   34.94
08.76711  DIġ ÇAPI   125  mm  45 DERECE                  61.78   Ad                   61.78
08.76712  DIġ ÇAPI   125  mm  90 DERECE                  50.88   Ad                   50.88
08.76713  DIġ ÇAPI   140  mm  45 DERECE                  63.22   Ad                   63.22
08.76714  DIġ ÇAPI   140  mm  90 DERECE                  71.83   Ad                   71.83
08.76715  DIġ ÇAPI   160  mm  45 DERECE                  118.06   Ad                   118.06
                                                               175
                                 01.01.2002 DEN ÖNCE ĠHALE EDĠLEN ĠġLER      01.01.2002 DEN SONRA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER
                                          ĠÇĠN                        ĠÇĠN
  POZ NO            İŞİN CİNSİ                                 ÖLÇÜ
                                      BİRİM FİYATI  YTL                BİRİM FİYATI  YTL

08.76716  DIġ ÇAPI     160  mm  90 DERECE                          94.40  Ad                    94.40
08.76717  DIġ ÇAPI     180  mm  45 DERECE                         140.34  Ad                    140.34
08.76718  DIġ ÇAPI     180  mm  90 DERECE                         102.32  Ad                    102.32
08.76719  DIġ ÇAPI     200  mm  45 DERECE                         179.92  Ad                    179.92
08.76720  DIġ ÇAPI     200  mm  90 DERECE                         134.03  Ad                    134.03
08.76721  DIġ ÇAPI     225  mm  45 DERECE                         233.47  Ad                    233.47
08.76722  DIġ ÇAPI     225  mm  90 DERECE                         175.46  Ad                    175.46
08.76723  DIġ ÇAPI     250  mm  45 DERECE                         461.95  Ad                    461.95
08.76724  DIġ ÇAPI     250  mm  90 DERECE                         321.60  Ad                    321.60
08.76725  DIġ ÇAPI     280  mm  45 DERECE                         708.24  Ad                    708.24
08.76726  DIġ ÇAPI     280  mm  90 DERECE                         478.42  Ad                    478.42
08.76727  DIġ ÇAPI     315  mm  45 DERECE                         962.63  Ad                    962.63
08.76728  DIġ ÇAPI     315  mm  90 DERECE                         616.31  Ad                    616.31
08.76729  DIġ ÇAPI     355  mm  45 DERECE                         942.88  Ad                    942.88
08.76730  DIġ ÇAPI     355  mm  90 DERECE                        1,515.39  Ad                   1,515.39
08.76731  DIġ ÇAPI     400  mm  45 DERECE                         958.39  Ad                    958.39
08.76732  DIġ ÇAPI     400  mm  90 DERECE                        1,816.75  Ad                   1,816.75
08.76733  DIġ ÇAPI     450  mm  45 DERECE                        1,287.03  Ad                   1,287.03
08.76734  DIġ ÇAPI     450  mm  90 DERECE                        1,888.53  Ad                   1,888.53
08.76735  DIġ ÇAPI     500  mm  45 DERECE                        1,951.39  Ad                   1,951.39
08.76736  DIġ ÇAPI     500  mm  90 DERECE                        2,261.05  Ad                   2,261.05
08.76737  DIġ ÇAPI     560  mm  45 DERECE                        2,457.90  Ad                   2,457.90
08.76738  DIġ ÇAPI     560  mm  90 DERECE                        2,370.16  Ad                   2,370.16
08.76739  DIġ ÇAPI     630  mm  45 DERECE                        1,615.56  Ad                   1,615.56
08.76740  DIġ ÇAPI     630  mm  90 DERECE                        2,581.27  Ad                   2,581.27
08.76741  DIġ ÇAPI     710  mm  45 DERECE                        1,668.03  Ad                   1,668.03
08.76742  DIġ ÇAPI     800  mm  90 DERECE                        2,734.24  Ad                   2,734.24
08.76741  DIġ ÇAPI     900  mm  45 DERECE                        1,512.77  Ad                   1,668.03
08.76742  DIġ ÇAPI    1000  mm  90 DERECE                        2,422.03  Ad                   2,734.24

08.76760  HDPE FLANŞ ADAPTÖRÜNÜN [PE-FA]
      HAZIRLANMASI
      [HDPE FLANŞ VE ÇELİK METAL FLANŞ PARÇASI İLE BİRLİKTE KOMPLE]
      [PN 10 ATÜ]
08.76762  DIġ ÇAPI     50  mm                                15.95  Ad                    15.95
08.76763  DIġ ÇAPI     63  mm                                23.12  Ad                    23.12
08.76764  DIġ ÇAPI     75  mm                                28.54  Ad                    28.54
08.76765  DIġ ÇAPI     90  mm                                32.15  Ad                    32.15
08.76766  DIġ ÇAPI     110  mm                                51.29  Ad                    51.29
08.76767  DIġ ÇAPI     125  mm                                64.30  Ad                    64.30
08.76768  DIġ ÇAPI     140  mm                                78.76  Ad                    78.76
08.76769  DIġ ÇAPI     160  mm                                79.12  Ad                    79.12
08.76770  DIġ ÇAPI     180  mm                                84.90  Ad                    84.90
08.76771  DIġ ÇAPI     200  mm                               107.65  Ad                    107.65
08.76772  DIġ ÇAPI     225  mm                               114.88  Ad                    114.88
08.76773  DIġ ÇAPI     250  mm                               168.36  Ad                    168.36
08.76774  DIġ ÇAPI     280  mm                               222.90  Ad                    222.90
08.76775  DIġ ÇAPI     315  mm                               277.45  Ad                    277.45
08.76776  DIġ ÇAPI     355  mm                               417.27  Ad                    417.27
08.76777  DIġ ÇAPI     400  mm                               650.52  Ad                    650.52
08.76778  DIġ ÇAPI     450  mm                               854.93  Ad                    854.93
08.76779  DIġ ÇAPI     500  mm                              1,016.81  Ad                   1,016.81
08.76780  DIġ ÇAPI     560  mm                              1,001.01  Ad                   1,001.01
08.76781  DIġ ÇAPI     630  mm                              1,106.96  Ad                   1,106.96
08.76782  DIġ ÇAPI     710  mm                              1,181.19  Ad                   1,181.19
08.76783  DIġ ÇAPI     800  mm                              1,181.19  Ad                   1,181.19

08.76800  HDPE REDÜKSİYON [PE-R] PARÇASININ
      HAZIRLANMASI [10 ATÜ]
08.76802  DIġ ÇAPI 63/ 50 mm                                   11.21   Ad                    11.21
08.76804  DIġ ÇAPI 75/ 63 mm                                   11.58   Ad                    11.58
08.76806  DIġ ÇAPI 90/ 63 mm                                   13.55   Ad                    13.55
08.76807  DIġ ÇAPI 90/ 75 mm                                   16.36   Ad                    16.36
08.76809  DIġ ÇAPI 110/ 63 mm                                  20.48   Ad                    20.48
08.76810  DIġ ÇAPI 110/ 75 mm                                  20.88   Ad                    20.88
08.76811  DIġ ÇAPI 110/ 90 mm                                  20.42   Ad                    20.42
08.76814  DIġ ÇAPI 125/ 75 mm                                  24.63   Ad                    24.63
08.76815  DIġ ÇAPI 125/ 90 mm                                  26.51   Ad                    26.51
08.76816  DIġ ÇAPI 125/110 mm                                  25.56   Ad                    25.56
08.76819  DIġ ÇAPI 140/ 75 mm                                  31.17   Ad                    31.17
08.76820  DIġ ÇAPI 140/ 90 mm                                  30.70   Ad                    30.70
08.76821  DIġ ÇAPI 140/110 mm                                  30.24   Ad                    30.24
08.76822  DIġ ÇAPI 140/125 mm                                  29.77   Ad                    29.77
08.76825  DIġ ÇAPI 160/ 75 mm                                  41.92   Ad                    41.92
08.76826  DIġ ÇAPI 160/ 90 mm                                  41.92   Ad                    41.92
                                                                       176
                     01.01.2002 DEN ÖNCE ĠHALE EDĠLEN ĠġLER     01.01.2002 DEN SONRA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER
  POZ NO          İŞİN CİNSİ           ĠÇĠN          ÖLÇÜ           ĠÇĠN
                          BİRİM FİYATI  YTL                BİRİM FİYATI  YTL

08.76827  DIġ ÇAPI  160/110  mm                    41.92  Ad                    41.92
08.76828  DIġ ÇAPI  160/125  mm                    40.98  Ad                    40.98
08.76829  DIġ ÇAPI  160/140  mm                    40.05  Ad                    40.05
08.76832  DIġ ÇAPI  180/ 75  mm                    75.83  Ad                    75.83
08.76833  DIġ ÇAPI  180/ 90  mm                    66.23  Ad                    66.23
08.76834  DIġ ÇAPI  180/110  mm                    47.75  Ad                    47.75
08.76835  DIġ ÇAPI  180/125  mm                    49.66  Ad                    49.66
08.76836  DIġ ÇAPI  180/140  mm                    39.61  Ad                    39.61
08.76837  DIġ ÇAPI  180/160  mm                    44.59  Ad                    44.59
08.76840  DIġ ÇAPI  200/ 75  mm                    139.49  Ad                    139.49
08.76841  DIġ ÇAPI  200/ 90  mm                    138.71  Ad                    138.71
08.76842  DIġ ÇAPI  200/110  mm                    137.78  Ad                    137.78
08.76843  DIġ ÇAPI  200/125  mm                    139.64  Ad                    139.64
08.76844  DIġ ÇAPI  200/140  mm                    141.94  Ad                    141.94
08.76845  DIġ ÇAPI  200/160  mm                    126.98  Ad                    126.98
08.76846  DIġ ÇAPI  200/180  mm                    131.22  Ad                    131.22
08.76849  DIġ ÇAPI  225/ 75  mm                    198.95  Ad                    198.95
08.76850  DIġ ÇAPI  225/ 90  mm                    182.20  Ad                    182.20
08.76851  DIġ ÇAPI  225/110  mm                    181.78  Ad                    181.78
08.76852  DIġ ÇAPI  225/125  mm                    99.88  Ad                    99.88
08.76853  DIġ ÇAPI  225/140  mm                    159.39  Ad                    159.39
08.76854  DIġ ÇAPI  225/160  mm                    146.62  Ad                    146.62
08.76855  DIġ ÇAPI  225/180  mm                    146.62  Ad                    146.62
08.76856  DIġ ÇAPI  225/200  mm                    155.76  Ad                    155.76
08.76859  DIġ ÇAPI  250/ 75  mm                    234.24  Ad                    234.24
08.76860  DIġ ÇAPI  250/ 90  mm                    251.11  Ad                    251.11
08.76861  DIġ ÇAPI  250/110  mm                    201.75  Ad                    201.75
08.76862  DIġ ÇAPI  250/125  mm                    201.36  Ad                    201.36
08.76863  DIġ ÇAPI  250/140  mm                    200.97  Ad                    200.97
08.76864  DIġ ÇAPI  250/160  mm                    171.05  Ad                    171.05
08.76865  DIġ ÇAPI  250/180  mm                    173.72  Ad                    173.72
08.76866  DIġ ÇAPI  250/200  mm                    141.46  Ad                    141.46
08.76867  DIġ ÇAPI  250/225  mm                    137.76  Ad                    137.76
08.76870  DIġ ÇAPI  280/ 75  mm                    264.83  Ad                    264.83
08.76871  DIġ ÇAPI  280/ 90  mm                    357.88  Ad                    357.88
08.76872  DIġ ÇAPI  280/110  mm                    357.41  Ad                    357.41
08.76873  DIġ ÇAPI  280/125  mm                    283.60  Ad                    283.60
08.76874  DIġ ÇAPI  280/140  mm                    273.97  Ad                    273.97
08.76875  DIġ ÇAPI  280/160  mm                    277.07  Ad                    277.07
08.76876  DIġ ÇAPI  280/180  mm                    267.01  Ad                    267.01
08.76877  DIġ ÇAPI  280/200  mm                    218.11  Ad                    218.11
08.76878  DIġ ÇAPI  280/225  mm                    201.30  Ad                    201.30
08.76879  DIġ ÇAPI  280/250  mm                    193.35  Ad                    193.35
08.76883  DIġ ÇAPI  315/110  mm                    337.48  Ad                    337.48
08.76884  DIġ ÇAPI  315/125  mm                    353.58  Ad                    353.58
08.76885  DIġ ÇAPI  315/140  mm                    362.30  Ad                    362.30
08.76886  DIġ ÇAPI  315/160  mm                    284.15  Ad                    284.15
08.76887  DIġ ÇAPI  315/180  mm                    309.87  Ad                    309.87
08.76888  DIġ ÇAPI  315/200  mm                    239.00  Ad                    239.00
08.76889  DIġ ÇAPI  315/225  mm                    213.67  Ad                    213.67
08.76890  DIġ ÇAPI  315/250  mm                    196.71  Ad                    196.71
08.76891  DIġ ÇAPI  315/280  mm                    181.61  Ad                    181.61
08.76898  DIġ ÇAPI  355/160  mm                    300.35  Ad                    300.35
08.76899  DIġ ÇAPI  355/180  mm                    302.02  Ad                    302.02
08.768100  DIġ ÇAPI  355/200  mm                    282.44  Ad                    282.44
08.768101  DIġ ÇAPI  355/225  mm                    298.29  Ad                    298.29
08.768102  DIġ ÇAPI  355/250  mm                    183.17  Ad                    183.17
08.768103  DIġ ÇAPI  355/280  mm                    262.12  Ad                    262.12
08.768104  DIġ ÇAPI  355/315  mm                    252.97  Ad                    252.97
08.768108  DIġ ÇAPI  400/110  mm                    614.87  Ad                    614.87
08.768109  DIġ ÇAPI  400/125  mm                    614.87  Ad                    614.87
08.768110  DIġ ÇAPI  400/140  mm                    614.87  Ad                    614.87
08.768111  DIġ ÇAPI  400/160  mm                    564.63  Ad                    564.63
08.768112  DIġ ÇAPI  400/180  mm                    564.63  Ad                    564.63
08.768113  DIġ ÇAPI  400/200  mm                   1,055.35  Ad                   1,055.35
08.768114  DIġ ÇAPI  400/225  mm                   1,030.86  Ad                   1,030.86
08.768115  DIġ ÇAPI  400/250  mm                   1,034.17  Ad                   1,034.17
08.768116  DIġ ÇAPI  400/280  mm                    872.68  Ad                    872.68
08.768117  DIġ ÇAPI  400/315  mm                    635.06  Ad                    635.06
08.768118  DIġ ÇAPI  400/355  mm                    585.71  Ad                    585.71
08.768125  DIġ ÇAPI  450/160  mm                    930.99  Ad                    930.99
08.768126  DIġ ÇAPI  450/180  mm                    930.99  Ad                    930.99
08.768127  DIġ ÇAPI  450/200  mm                   1,171.29  Ad                   1,171.29
08.768128  DIġ ÇAPI  450/225  mm                   1,164.22  Ad                   1,164.22
08.768129  DIġ ÇAPI  450/250  mm                   1,150.82  Ad                   1,150.82
                                                           177
                        01.01.2002 DEN ÖNCE ĠHALE EDĠLEN ĠġLER     01.01.2002 DEN SONRA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER
                                 ĠÇĠN                       ĠÇĠN
  POZ NO           İŞİN CİNSİ                        ÖLÇÜ
                            BİRİM FİYATI  YTL                BİRİM FİYATI  YTL

08.768130  DIġ ÇAPI  450/280  mm                     1,096.30  Ad                   1,096.30
08.768131  DIġ ÇAPI  450/315  mm                      650.87  Ad                    650.87
08.768132  DIġ ÇAPI  450/355  mm                      621.79  Ad                    621.79
08.768133  DIġ ÇAPI  450/400  mm                     1,007.30  Ad                   1,007.30
08.768141  DIġ ÇAPI  500/200  mm                     1,664.17  Ad                   1,664.17
08.768142  DIġ ÇAPI  500/225  mm                     1,636.24  Ad                   1,636.24
08.768143  DIġ ÇAPI  500/250  mm                     1,587.23  Ad                   1,587.23
08.768144  DIġ ÇAPI  500/280  mm                     1,595.17  Ad                   1,595.17
08.768145  DIġ ÇAPI  500/315  mm                     1,358.41  Ad                   1,358.41
08.768146  DIġ ÇAPI  500/355  mm                     1,147.44  Ad                   1,147.44
08.768147  DIġ ÇAPI  500/400  mm                     1,215.04  Ad                   1,215.04
08.768148  DIġ ÇAPI  500/450  mm                     1,266.37  Ad                   1,266.37
08.768156  DIġ ÇAPI  560/200  mm                     1,394.05  Ad                   1,394.05
08.768157  DIġ ÇAPI  560/225  mm                     1,262.60  Ad                   1,262.60
08.768158  DIġ ÇAPI  560/250  mm                     1,263.80  Ad                   1,263.80
08.768159  DIġ ÇAPI  560/280  mm                     1,261.48  Ad                   1,261.48
08.768160  DIġ ÇAPI  560/315  mm                     1,274.26  Ad                   1,274.26
08.768161  DIġ ÇAPI  560/355  mm                     1,018.31  Ad                   1,018.31
08.768162  DIġ ÇAPI  560/400  mm                     1,011.38  Ad                   1,011.38
08.768163  DIġ ÇAPI  560/450  mm                      728.83  Ad                    728.83
08.768164  DIġ ÇAPI  560/500  mm                     1,067.42  Ad                   1,067.42
08.768172  DIġ ÇAPI  630/200  mm                     1,925.97  Ad                   1,925.97
08.768173  DIġ ÇAPI  630/225  mm                     3,516.49  Ad                   3,516.49
08.768174  DIġ ÇAPI  630/250  mm                     3,314.57  Ad                   3,314.57
08.768175  DIġ ÇAPI  630/280  mm                     3,252.96  Ad                   3,252.96
08.768176  DIġ ÇAPI  630/315  mm                     2,950.48  Ad                   2,950.48
08.768177  DIġ ÇAPI  630/355  mm                     2,412.76  Ad                   2,412.76
08.768178  DIġ ÇAPI  630/400  mm                     2,300.73  Ad                   2,300.73
08.768179  DIġ ÇAPI  630/450  mm                     1,143.70  Ad                   1,143.70
08.768180  DIġ ÇAPI  630/500  mm                     1,162.09  Ad                   1,162.09
08.768181  DIġ ÇAPI  630/560  mm                     1,603.65  Ad                   1,603.65
08.768190  DIġ ÇAPI  710/200  mm                     6,127.07  Ad                   6,127.07
08.768191  DIġ ÇAPI  710/225  mm                     6,109.15  Ad                   6,109.15
08.768192  DIġ ÇAPI  710/250  mm                     5,932.90  Ad                   5,932.90
08.768193  DIġ ÇAPI  710/280  mm                     5,764.25  Ad                   5,764.25
08.768194  DIġ ÇAPI  710/315  mm                     5,907.50  Ad                   5,907.50
08.768195  DIġ ÇAPI  710/355  mm                     5,903.02  Ad                   5,903.02
08.768196  DIġ ÇAPI  710/400  mm                     5,463.89  Ad                   5,463.89
08.768197  DIġ ÇAPI  710/450  mm                     5,457.90  Ad                   5,457.90
08.768198  DIġ ÇAPI  710/500  mm                     4,516.89  Ad                   4,516.89
08.768199  DIġ ÇAPI  710/560  mm                     3,808.89  Ad                   3,808.89
08.768200  DIġ ÇAPI  710/630  mm                     2,678.17  Ad                   2,678.17

08.76900  HDPE EŞİT TE [PE-ETE] PARÇASININ
      HAZIRLANMASI    [PN 10 ATÜ]


08.76902  DIġ ÇAPI   50/ 50  mm                      17.88  Ad                    17.88
08.76903  DIġ ÇAPI   63/ 63  mm                      22.35  Ad                    22.35
08.76904  DIġ ÇAPI   75/ 75  mm                      32.42  Ad                    32.42
08.76905  DIġ ÇAPI   90/ 90  mm                      35.13  Ad                    35.13
08.76906  DIġ ÇAPI  110/110  mm                      49.95  Ad                    49.95
08.76907  DIġ ÇAPI  125/125  mm                      70.91  Ad                    70.91
08.76908  DIġ ÇAPI  140/140  mm                      169.22  Ad                    169.22
08.76909  DIġ ÇAPI  160/160  mm                      188.95  Ad                    188.95
08.76910  DIġ ÇAPI  180/180  mm                      248.19  Ad                    248.19
08.76911  DIġ ÇAPI  200/200  mm                      389.60  Ad                    389.60
08.76912  DIġ ÇAPI  225/225  mm                      416.19  Ad                    416.19
08.76913  DIġ ÇAPI  250/250  mm                      547.12  Ad                    547.12
08.76914  DIġ ÇAPI  280/280  mm                      779.61  Ad                    779.61
08.76915  DIġ ÇAPI  315/315  mm                     1,135.36  Ad                   1,135.36
08.76916  DIġ ÇAPI  355/355  mm                     1,603.93  Ad                   1,603.93
08.76917  DIġ ÇAPI  400/400  mm                     1,703.05  Ad                   1,703.05
08.76918  DIġ ÇAPI  450/450  mm                     1,888.78  Ad                   1,888.78
08.76919  DIġ ÇAPI  500/500  mm                     2,607.96  Ad                   2,607.96
08.76920  DIġ ÇAPI  560/560  mm                     3,129.55  Ad                   3,129.55
08.76921  DIġ ÇAPI  630/630  mm                     3,755.47  Ad                   3,755.47
08.76922  DIġ ÇAPI  710/710  mm                     4,506.56  Ad                   4,506.56

08.76930  HDPE KÖRTAPA [PE-Q] PARÇASININ
      HAZIRLANMASI    [PN 10 ATÜ]
08.76932  DIġ ÇAPI   50 mm                         12.13   Ad                    12.13
08.76933  DIġ ÇAPI   63 mm                         17.76   Ad                    17.76
08.76934  DIġ ÇAPI   75 mm                         24.24   Ad                    24.24
08.76935  DIġ ÇAPI   90 mm                         28.58   Ad                    28.58
08.76936  DIġ ÇAPI  110 mm                         37.26   Ad                    37.26
                                                             178
                         01.01.2002 DEN ÖNCE ĠHALE EDĠLEN ĠġLER     01.01.2002 DEN SONRA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER
                                  ĠÇĠN                       ĠÇĠN
  POZ NO         İŞİN CİNSİ                           ÖLÇÜ
                             BİRİM FİYATI  YTL                BİRİM FİYATI  YTL

08.76937  DIġ ÇAPI  125  mm                         44.35   Ad                   44.35
08.76938  DIġ ÇAPI  140  mm                         56.00   Ad                   56.00
08.76939  DIġ ÇAPI  160  mm                         71.62   Ad                   71.62
08.76940  DIġ ÇAPI  180  mm                         74.57   Ad                   74.57
08.76941  DIġ ÇAPI  200  mm                        109.19   Ad                   109.19
08.76942  DIġ ÇAPI  225  mm                        149.36   Ad                   149.36
08.76943  DIġ ÇAPI  250  mm                        252.91   Ad                   252.91
08.76944  DIġ ÇAPI  280  mm                        334.19   Ad                   334.19
08.76945  DIġ ÇAPI  315  mm                        479.95   Ad                   479.95
08.76946  DIġ ÇAPI  355  mm                        587.23   Ad                   587.23
08.76947  DIġ ÇAPI  400  mm                        703.20   Ad                   703.20
08.76948  DIġ ÇAPI  450  mm                        784.71   Ad                   784.71
08.76949  DIġ ÇAPI  500  mm                        838.84   Ad                   838.84
08.76950  DIġ ÇAPI  560  mm                        933.08   Ad                   933.08

08.77000  HDPE İNEGAL TE [PE-İTE] PARÇASININ
      HAZIRLANMASI     [PN 10 ATÜ]
08.77001  DIġ ÇAPI  50/ 40 mm                         13.76   Ad                   13.76
08.77002  DIġ ÇAPI  63/ 50 mm                         17.51   Ad                   17.51
08.77006  DIġ ÇAPI  90/ 63 mm                         49.18   Ad                   49.18
08.77007  DIġ ÇAPI  90/ 75 mm                         62.61   Ad                   62.61
08.77009  DIġ ÇAPI 110/ 63 mm                         72.96   Ad                   72.96
08.77010  DIġ ÇAPI 110/ 75 mm                         70.97   Ad                   70.97
08.77011  DIġ ÇAPI 110/ 90 mm                         83.57   Ad                   83.57
08.77013  DIġ ÇAPI 125/ 63 mm                         98.32   Ad                   98.32
08.77014  DIġ ÇAPI 125/ 75 mm                         100.91   Ad                   100.91
08.77015  DIġ ÇAPI 125/ 90 mm                         100.91   Ad                   100.91
08.77016  DIġ ÇAPI 125/110 mm                         83.51   Ad                   83.51
08.77019  DIġ ÇAPI 140/ 75 mm                         142.78   Ad                   142.78
08.77020  DIġ ÇAPI 140/ 90 mm                         142.68   Ad                   142.68
08.77021  DIġ ÇAPI 140/110 mm                         141.28   Ad                   141.28
08.77022  DIġ ÇAPI 140/125 mm                         139.88   Ad                   139.88
08.77025  DIġ ÇAPI 160/ 75 mm                         164.00   Ad                   164.00
08.77026  DIġ ÇAPI 160/ 90 mm                         178.10   Ad                   178.10
08.77027  DIġ ÇAPI 160/110 mm                         165.31   Ad                   165.31
08.77028  DIġ ÇAPI 160/125 mm                         171.53   Ad                   171.53
08.77029  DIġ ÇAPI 160/140 mm                         188.75   Ad                   188.75
08.77032  DIġ ÇAPI 180/ 75 mm                         226.54   Ad                   226.54
08.77033  DIġ ÇAPI 180/ 90 mm                         226.54   Ad                   226.54
08.77034  DIġ ÇAPI 180/110 mm                         225.14   Ad                   225.14
08.77035  DIġ ÇAPI 180/125 mm                         228.40   Ad                   228.40
08.77036  DIġ ÇAPI 180/140 mm                         240.64   Ad                   240.64
08.77037  DIġ ÇAPI 180/160 mm                         240.64   Ad                   240.64
08.77040  DIġ ÇAPI 200/ 75 mm                         318.25   Ad                   318.25
08.77041  DIġ ÇAPI 200/ 90 mm                         304.65   Ad                   304.65
08.77042  DIġ ÇAPI 200/110 mm                         288.34   Ad                   288.34
08.77043  DIġ ÇAPI 200/125 mm                         338.83   Ad                   338.83
08.77044  DIġ ÇAPI 200/140 mm                         294.69   Ad                   294.69
08.77045  DIġ ÇAPI 200/160 mm                         288.34   Ad                   288.34
08.77046  DIġ ÇAPI 200/180 mm                         273.93   Ad                   273.93
08.77049  DIġ ÇAPI 225/ 75 mm                         426.06   Ad                   426.06
08.77050  DIġ ÇAPI 225/ 90 mm                         391.58   Ad                   391.58
08.77051  DIġ ÇAPI 225/110 mm                         391.58   Ad                   391.58
08.77052  DIġ ÇAPI 225/125 mm                         391.58   Ad                   391.58
08.77053  DIġ ÇAPI 225/140 mm                         390.18   Ad                   390.18
08.77054  DIġ ÇAPI 225/160 mm                         390.18   Ad                   390.18
08.77055  DIġ ÇAPI 225/180 mm                         416.28   Ad                   416.28
08.77056  DIġ ÇAPI 225/200 mm                         395.43   Ad                   395.43
08.77059  DIġ ÇAPI 250/ 75 mm                         534.72   Ad                   534.72
08.77060  DIġ ÇAPI 250/ 90 mm                         522.28   Ad                   522.28
08.77061  DIġ ÇAPI 250/110 mm                         515.45   Ad                   515.45
08.77062  DIġ ÇAPI 250/125 mm                         515.45   Ad                   515.45
08.77063  DIġ ÇAPI 250/140 mm                         515.45   Ad                   515.45
08.77064  DIġ ÇAPI 250/160 mm                         526.00   Ad                   526.00
08.77065  DIġ ÇAPI 250/180 mm                         500.52   Ad                   500.52
08.77066  DIġ ÇAPI 250/200 mm                         504.17   Ad                   504.17
08.77067  DIġ ÇAPI 250/225 mm                         422.45   Ad                   422.45
08.77070  DIġ ÇAPI 280/ 75 mm                         709.32   Ad                   709.32
08.77071  DIġ ÇAPI 280/ 90 mm                         701.99   Ad                   701.99
08.77072  DIġ ÇAPI 280/110 mm                         700.26   Ad                   700.26
08.77073  DIġ ÇAPI 280/125 mm                         698.51   Ad                   698.51
08.77074  DIġ ÇAPI 280/140 mm                         680.47   Ad                   680.47
08.77075  DIġ ÇAPI 280/160 mm                         534.51   Ad                   534.51
08.77076  DIġ ÇAPI 280/180 mm                         721.30   Ad                   721.30
08.77077  DIġ ÇAPI 280/200 mm                         693.93   Ad                   693.93