Docstoc

Slide 1 ITU Blogs

Document Sample
Slide 1 ITU Blogs Powered By Docstoc
					    Forretning og Ledelse – Lektion 6
Intern Økonomi
   Forretning og Ledelse – Lektion 6
Strategy Maps
                Forretning og Ledelse – Lektion 6

               Mission
              Why we Exist

                Values
            What's Important to Us

                Vision
            Where We Want to Be

               Strategy
              Our Game Plan

              Strategy Map
            Translate the Strategy

           Balanced Scorecard
            Measure and Focus

          Targets and Initiatives
          What We Need to Do

          Personal Objectives
           What I Need to Do


          Strategic Outcomes


 Satisfied  Delighted         Efficient and Effective  Motivated and Prepared
Shareholders  Customers            Processes        Workforce
                        Forretning og Ledelse – Lektion 6

                   Strategy Maps

”.. In general, strategic themes reflect what the management team believes must be done to succeed”

Temaer fra kompendiet: p.52:
•Manage Producers
•Focus geographically
•Upgrade the underwriting process
•Align the organisation

Generic Themes:
•Build the Franchise -> Long term         Links to Treacy and Wiersema
•Increase Customer Value -> Mid term
•Achieve Operational Excellence -> Short term
•Be a good Corporate Citizen
             Forretning og Ledelse – Lektion 6

         Strategy Maps
Her starter det
               Forretning og Ledelse – Lektion 6


    Intern Økonomi


Budgetlægning/regnskab
 Cost Management
     ROI
  Sarbanes-Oxley
    Revision

”Livet i et firma er nedfældet i bogholderiet”
                        Forretning og Ledelse – Lektion 6

            Omkostningstyper

 Support
 Activities
           Primary Activities
Omkostninger ved fremstilling af et produkt/service består af følgende dele:
• Direkte omkostninger som er omkostninger fra de primære aktiviteter og som
 kan henføres direkte til det enkelte produkt.
• Indirekte, men direkte henførbare omkostninger, som er omkostninger fra
 support aktiviteter, som direkte kan henføres til det enkelte produkt (attributed
 cost)
• Indirekte, men direkte henførbare omkostninger, som er omkostninger fra
 support aktiviteter, som ikke direkte kan henføres til det enkelte produkt, men
 som skal fordeles via en mere eller mindre klar fordelingsnøgle (allocated cost)
                 Forretning og Ledelse – Lektion 6

         Budget/budgetopfølgning

Budgetter tjener to overordnede økonomistyringsformål:

• 1. Planlægning/koordination (likviditet, kapacitet etc.) Det er
 vigtigt, at budgettet er realistisk, da det skal bruges til at indkøbe
 resourser Her er målesystemer (ex. ABC) og prognosesystemer
 vigtige
• 2. Motivation (decision control): Påvirke adfærd ved hjælp af
 delegering af beslutningsrettigheder, måle adfærd og belønning
                        Forretning og Ledelse – Lektion 6

             Budget/budgetopfølgning

Et omkostningsbudget er et estimat af en periodes omkostninger.
Omkostningerne budgetteres ofte i de tre hovedkategorier fra forrige slide.
Direkte omkostninger budgetteres i forhold til forventet afsætning af produkt/service.
Eksempel: Det forventes at der sælges 2000 maskiner det næste år. De direkte omkostninger
pr. maskine er kr. 1000,- Der budgetteres således med direkte omkostninger 2.000.000,- pr.
år

Indirekte, men direkte henførbare omkostninger budgetteres på samme måde som direkte
omkostninger.

Indirekte, ikke direkte henførbare omkostninger budgetteres efter nøgletal, som der er opnået
enighed om. Dette kan være antal personer i en afdeling, kvadratemeter etc. Problemet med
disse omkostninger opstår når en afdeling ikke tager sin del af omkostningerne f.eks. pga. af
svigtende afsætning. Hvorledes skal dette manglende budget fordeles på de øvrige
afdelinger? Se eksempel i kompendium side 137 ”Assigning Service Department Cost”
                              Forretning og Ledelse – Lektion 6

              Budget/budgetopfølgning


8 konsulenter, 2 "på kontoret"
                 1. kvartal       2. kvartal   3. kvartal   4. kvartal   Sum
Indtægt                    4000000    4000000    4000000    4000000   16000000
Løn (10 mand a 40.000)            1200000    1200000    1200000    1200000   4800000
Pension Husleje m.v.(100%)          1200000    1200000    1200000    1200000   4800000
Kørsel (2000km/md*8 mand*4kr)         192000     192000     192000     192000     768000
Kurser m.v. (30.000 pr. mand)         75000      75000     75000     75000     300000
Rejser (10.000 pr. mand)            25000      25000     25000     25000     100000
Kontor m.v.                   2500      2500      2500      2500     10000
Udgift                    2694500    2694500    2694500    2694500   10778000
Margen                    1305500    1305500    1305500    1305500   5222000
                               Forretning og Ledelse – Lektion 6

          Budget/budgetopfølgning
8 konsulenter, 2 "på kontoret"
                           1. kvartal  2. kvartal  3. kvartal  4. kvartal    Sum
Indtægt                        4000000    4000000   4000000   4000000   16000000
Løn (10 mand a 40.000)                1200000    1200000   1200000   1200000   4800000
Pension Husleje m.v.(100%)              1200000    1200000   1200000   1200000   4800000
Kørsel (2000km/md*8 mand*4kr)              192000    192000    192000    192000    768000
Kurser m.v. (30.000 pr. mand)              75000      75000   75000    75000   300000
Rejser (10.000 pr. mand)                 25000      25000   25000    25000   100000
Kontor m.v.                        2500      2500    2500     2500    10000
Udgift                        2694500    2694500   2694500   2694500   10778000
Margen                        1305500    1305500   1305500   1305500   5222000
Reality check 80% udnyttelse af årets arbejdstimer (1628 timer pr. år)       1302,4


Krævet timepris for 8 konsulenter                          1536
                           Forretning og Ledelse – Lektion 6

           Budget/budgetopfølgning


    8 konsulenter, 2 "på kontoret"
                     1. kvartal  2. kvartal  3. kvartal  4. kvartal    Sum
    Indtægt (1400/time U=75%)    2732800   2732800   2732800   2732800   10931200
    Løn (2mand a 30k 8 a 50k)    1380000   1380000   1380000   1380000   5520000
    Pension Husleje m.v.(100%)    1200000   1200000   1200000   1200000   4800000
    Kørsel (2000km/md*8 mand*4kr)   192000    192000    192000    192000    768000
    Kurser m.v. (30.000 pr. mand)    75000    75000    75000    75000   300000
    Rejser (10.000 pr. mand)      25000    25000    25000    25000   100000
    Kontor m.v.             2500     2500     2500     2500    10000
    Udgift              2874500   2874500   2874500   2874500   11498000
    Margen              -141700    -141700   -141700   -141700    -566800
Vi må finde på noget, hvor vi tjener noget mere! Kurser? Gennemfakturering?
                   Forretning og Ledelse – Lektion 6

   Budget/budgetopfølgning

Vi må finde på noget, hvor vi tjener noget mere! Kurser? Gennemfakturering? Kurser
 Løn (incl. forberedelse)                     20000
 Pension Husleje m.v.                     ?
 Sekretærbistand                       ?
 Egen uddannelse                       ?
 Kontor m.v.                         ?
 Licens på materiale                       10000
                 Forretning og Ledelse – Lektion 6


   Klassisk fordeling af indirekte omkostninger

                              Omkostninger
 KR        KR           KR        fra support afdelinger
                              AllokeringerProduktions    Produktions      Produktions
Cost Centre    Cost Centre      Cost Centre
                             Direkte Arbejdsløn
         Products/Services
                             Direkte Materialer
                      Forretning og Ledelse – Lektion 6           Formålet med fordeling

•  Formålet med at tildele produktionscentrer serviceomkostninger
   – Anspore lederne af serviceafdelingerne til effektivitet – relation mellem input
    og output.

   – Motivere lederne fra produktionsafdelingerne til fornuftigt brug af resurserne
    • Ting koster noget.

   – Kunne teste serviceafdelingen i forhold til eksterne leverandører

   – Giver produktionscentrene mulighed for at kommunikere afvejninger mellem
    kvalitet og omkostninger
                            Forretning og Ledelse – Lektion 6


               Activity Based Costing
 Actvity Based Costing allokerer ikke indirekte omkostninger på basis af en allokeringsnøgle. I
 stedet forsøger man at identificere aktiviteterne, som omkostningerne indgår i. I disse aktiviteter
 defineres en ”cost driver”, som er omkostningerne er proportionale med. Dette kunne være timer,
 enheder, maskinskift m.m.


                Indirekte Arbejde                        Ressourcepulje
                                                 Ressource driver
 Inspicer     Flyt     Vedligehold     Opsætning   Forbered
Indgående    materialer   maskiner      af maskiner   værktøj           Aktiviteter
materialer


 Antal      Antal      Vedligehold     Opsætning    Antal            Aktivitetens Cost Driver
 Kvitteringer  Flytninger   Timer        Timer      Skift

 Pris pr.    Pris pr.     Pris pr.      Pris pr.   Pris pr.
 enhed      enhed      enhed        enhed    enhed
 Produkt     ...        ...         ...    Produkt           Omkostningsobjekter
 Services                              Services
 Kunder                               Kunder
                         Forretning og Ledelse – Lektion 6


             Baggrunden for ABC

ABC blev udviklet, fordi der opstod utilfredshed med måden at fordele omkostningerne på i det
traditionelle omkostningssystem. Her spredes de indirekte omkostninger ud på
omkostningsobjekterne uden hensynstagen til deres træk på ressourcen. Det betyder, at
fordelingsnøglerne (cost driver) bliver baseret på gennemsnitsbetragtninger og at fordelinger
derfor ofte ikke er i tråd med de aspekter i produktionen som rent faktisk driver omkostningerne,
jf. ”kuglepenseksemplet sidst i artiklen”.

ABC adskiller sig derved fra de traditionelle omkostningsfordelinger ved at fordele
omkostningerne på baggrund af udførte aktiviteter snarere end på baggrund af
afdelingsstrukturbaserede omkostningscentre. Se evt. slide ”Klassisk fordeling af
indirekte omkostninger” og ”Activity Based Costing”.


Formålet med et ABC system er at skabe gennemsigtighed i forhold til de omkostninger,
som en virksomheden har i forbindelse med at udføre en gives opgave eller producere et
givet produkt, således at lederen er i stand til at træffe de korrekte beslutninger
                           Forretning og Ledelse – Lektion 6


         Design trin for Activity Based Costing
ABC starter ligesom et traditionel omkostningssystem med at identificere alle udgiftskategorier
(ressourcepuljer). Disse ressourcepuljer kan typisk identificeres ved at tage udgangspunkt i
virksomhedens udgiftsregnskab, hvor udgifterne er udspecificeret


Dernæst kortlægges de aktiviteter, som foretages på baggrund af organisationens ressourcer. Jo
flere aktiviteter der identificeres des mere nøjagtigt vil et ABC-system være i forhold til at fordele
omkostningerne ud på omkostningsobjekterne. På den anden side risikerer man, at bliver for
komplekst og analysedelen tager for lang tid. Således skal man være opmærksom på cost/benefit
betragtningen imellem nøjagtighed og detaljeniveau


Herefter henføres ressourceforbruget fra ressourcepuljen ud til de givne aktiviteter vha. ressource
drivere.


Dernæst identificeres, hvordan de enkelte omkostningsobjekter trækker på aktiviteterne. Udfra en cost-
benefit betragtning afgøres det, hvor nøjagtig en cost driver det kan betale sig at anvende i forhold til
den enkelte aktivitet. 3 typer cost drivere kan benyttes: transaktions, varighed eller intensitetsdrivere.
Henfør aktivitetsomkostningerne til omkostningsobjekterne vha. en af de tre drivere.
                       Forretning og Ledelse – Lektion 6


           Opsummering

ABC analysen tager udgangspunkt i en meget mere nuanceret tilgang til
  omkostningsfordelingen ved dens fokusering på de forskellige omkostninger, der rent
  faktisk forårsager omkostningerne


ABC analysen gør det muligt at


•  At henføre indirekte omkostninger til de aktiviteter, som faktisk forårssager
  omkostningerne
•  At identificere aktiviteternes fysiske og økonomiske basis på baggrund af opdelingen i
  homogene omkostningspuljer (ressourcepuljer)
•  At beregne omkostningssatser ved hjælp af cost drivere
•  At fordele indirekte omkostninger på ordrer, kunder og produkter
•  At beregne kunderentabilitet mv.
                      Forretning og Ledelse – Lektion 6

   Vurdering af investeringers fordelagtighed
•Kapitalværdimetoden (NPV)
•Den interne rentefods metode (ROI)

Kapitalværdimetoden kigger på værdien af projektet i dag for den givne
investering.
Hvis virksomheden investerer i et projekt, der koster 100 kroner i dag og giver
en indtægt på 30 kroner de næste 5 år . Alle betalingerne tilbagediskonteres med
en given rente, der bl.a. er bestemt udfra risikoen i projektet. Her 10 % (1,1)
som eksempel
-100 + 30/1.1+30/1.12 + 30/1.13 + 30/1.14 + 30/1.15 = 13,72 kr.
Da NPV er positiv bør virksomheden påbegynde projektet.


     En investering skal accepteres så længe NPV er positiv
                       Forretning og Ledelse – Lektion 6

                    ROI
ROI: din forrentning af en investering i et aktiv eller lignende. Afkastet på din
investering er altså udtrykt i en rente i stedet for kroner (NPV).


Illustration af ROI – et meget forenklet eksempel:


Et projekt koster 100 kroner i dag og giver 115 kroner om et år. Hvad er forrentningen
af dette projekt?
15% er afkastet på dette projekt,
Er et projekt med en forrentning på 15% så en god investering?
Dette afhænger af din kalkulationsrente jf. eksempel:
                     Forretning og Ledelse – Lektion 6

Som det ses af eksemplet er IRR (den interne rente) den rentefod, der
netop giver en kapitalværdi på 0
 Af figuren ses det, at en kalkulationsrente på under ca. 15% giver en
 positiv kapitalværdi, mens en kalkulationsrente på over 15% giver en
 negativ kapitalværdi
                        Forretning og Ledelse – Lektion 6


           Ulemper ved ROI
Hvis investeringen ikke er så enkel som den ovenfor (hvilket sjældent er tilfældet) vil der
opstå problemer med at finde den interne rente.

Forestil dig i stedet at investeringen koster dig 100 kroner i dag og giver dig 60 kroner
per år de næste to år. Formlen ser nu således ud:

K0 (NPV) = -100 + [60/(1+Rint)] + [60/(1+Rint)2]

Denne ligning er umiddelbart ikke lige til at løse og kan kun løses ved at man via
lommeregner prøver sig frem ved at sætte forskellige renter ind på Rint’s plads indtil der
er fundet en rente, der giver NPV = 0 (renten er ca. 13,1%)

Eksemplet der illustrere NPV metoden har en intern rente på: 15,28 % (fundet vha.
excel) En anden måde at vurderer projektets lønsomhed på er ved at sammenligne den
interne rente med diskonterings renten. 15,28 % > 10 % en anden måde til at konkludere
at projektet bør påbegyndes.
                 Forretning og Ledelse – Lektion 6
         Ulemper ved ROI

•Problemer hvis der opstår negative cashflows i løbet af
perioden
•Kan være svært at sammenligne to projekter, da du skal
holde dem op mod diskonteringsrente hvori der bl.a. er
taget højde for risikoen.
Forretning og Ledelse – Lektion 6
Forretning og Ledelse – Lektion 6
Forretning og Ledelse – Lektion 6
Forretning og Ledelse – Lektion 6
Forretning og Ledelse – Lektion 6
Forretning og Ledelse – Lektion 6
Statsautoriseret revisor Ove Frederiksen
 Revisor skal efterleve etiske
      regler
• Uafhængighed

• Integritet / objektivitet

• Professionel kompetence og omhu

• Fortrolighed / tavshedspligt
Revisors arbejdsområder

• Lovpligtig revision
• Særlige erklæringer
• Rekvireret assistance – hvor virksomheden ikke
 har
 nødvendige resurser

  –  Regnskabsmæssig assistance
  –  Investeringer
  –  Skat
  –  Køb / salg af virksomheder
  –  Opbygninger af forretningsgange / interne kontroller
  –  Finansiering
  –  EDB (specialfunktion)
   Lovpligtig revision i
      praksis

•  Årsrapport
•  Revisionsudførelse
•  Revisionsprotokoller
•  Erklæring
  – Revisionserklæring – eksempel
  – Reviewerklæring - eksempel
      Revisionserklæring - eksempel     Til aktionærerne i selskab B A/S

 Vi har revideret årsrapporten for Selskab B A/S for
 regnskabsåret 1/1 – 31/12 20XX, der aflægges efter
         årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort
 ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en
       konklusion om årsrapporten.
         Revisionserklæring - eksempel

                Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske
revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører
revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten
ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis
undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb
og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen
anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har
udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det
er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
                     .
        Revisionserklæring - eksempel
                 Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets
 aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 20XX samt af resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 – 31/12 20XX i overensstemmelse
               med årsregnskabsloven.

                København, den

            THEILL ANDERSEN
         Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab


                Ove Frederiksen
              statsautoriseret revisor
      Reviewerklæring - eksempel    Til aktionærerne af virksomhed ABC

  Vi har efter aftale med selskabets ledelse udført
  review af årsrapporten for Virksomhed ABC for
regnskabsåret 1. januar 2004 til 31. december 20XX ,
    der aflægges efter årsregnskabs-loven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort
 ansvar er på grundlag af vort review at afgive en
    konklusion om årsrapporten.
       Reviewerklæring - eksempel

       Den udførte gennemgang

Vi har udført vort review i overensstemmelse med den
danske revisionsstandard om review. Denne standard
 kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med
  henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at
årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
  Et review er begrænset til først og fremmest at
  omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og
 medarbejdere samt analyse af regnskabstal og giver
 derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke
     udført revision og afgiver derfor ingen
   revisionskonklusion om årsrapporten
          Reviewerklæring - eksempel

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at
årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
den finansielle stilling pr. 31. december 20XX samt af resultatet af
virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 20XX i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

                København, den


             THEILL ANDERSEN
          Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab                Ove Frederiksen
           statsautoriseret revisor
        Love, regler og
        forordninger
•  Revision
   – Revisionsvejledninger - 8 stk.
   – Revisionsstandarder – 31 stk.

•  Regnskab
   – Årsregnskabsloven
   – Danske regnskabsvejledninger – 20 stk.
   – Internationale regnskabsstandarder IAS. – 31 stk.
   – Internationale regnskabsstandarder IFRS. – 6 stk.
 ”Revisionsprocessen”

• Planlægning

 – Beskrivelse af virksomheden
 – Vurdering af internt kontrolmiljø
 – Vurdering af risikoen for besvigelser
 – Vurdering af going concern
 – Vurdering af risici i virksomheden
 – Vurdering af risikoområder i forbindelse med
  revisionen af virksomheden
 – Udarbejdelse af plan for revisionen
  Hovedprincipper for
    revision

• Generelt

• Systemanalytisk revision

• Substansrevision
           Generelt
•  Gennemgang af referater
•  Interview af ledelsen om regnskabsfunktion
•  Analyser af indre sammenhænge i regnskabet / udvikling m.v.
•  Analyse af risikoområder
•  Overholdelse af lovgivning
•  Indhentelse af erklæring fra selskabets ledelse på modtagelse
  af relevant information
Systemanalytisk revision

•  Test og gennemgang af forretningsgange

•  Test af, at interne kontroller fungerer som beskrevet. Udføres
  ved stikprøver

•  Revisionen baseres i høj grad på tillid til de interne systemer og
  kontroller
      Substansrevision

•  Gennemgang og test af forretningsgange

•  Internt kontrolmiljø, normalt ikke tilstrækkeligt til at danne
  grundlag for revision

•  Udvidet stikprøvekontrol inden for de enkelte revisionsområder
        Eksempel på
       revisionsområder

•  Omsætning
•  vareforbrug
•  Eksterne omkostninger
•  Finansielle poster
•  Ekstraordinære poster
•  Skat af årets resultat
        Eksempel på
       revisionsområder
•  Immaterielle anlægsaktiver
•  Materielle anlægsaktiver
   – Grunde og bygninger
•  Finansielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver
•  Varebeholdninger
•  Igangværende arbejder
•  Tilgodehavender fra salg
•  Andre tilgodehavender
•  Likvide beholdninger
        Eksempel på
       revisionsområder
•  Egenkapital
•  Hensatte forpligtelser
•  Langfristede gældsforpligtelser
•  Kortfristede gældsforpligtelser
•  Eventualforpligtelser
•  Begivenheder efter balancedagen
•  Ledelsesberetningen
•  Nærtstående partnere
                 Forretning og Ledelse – Lektion 6


       Opgave til næste gang

Omkostningsberegning for Spinit, opgaven ligger på hjemmesiden

Afleveres 23/10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4
posted:8/10/2011
language:Danish
pages:50