Onze ref by wanghonghx

VIEWS: 6 PAGES: 13

									                            Stichting Leaseverlies
                            Postbus 824
                            2501 CV Den Haag
                            emailadres: info@leaseverlies.nl
                              Den Haag, 12 februari 2003
Geachte heer, mevrouw,

Betreft: Stichting Leaseverlies, Eegalease / Dexia

Op 16 januari jl. publiceerde Dexia Bank Nederland een toelichting op "Het Dexia Aanbod”, dat zij
doet aan haar klanten met één of meerdere effectenlease-overeenkomsten, waarbij aan het einde
van de looptijd een restschuld over zal blijven of al over is gebleven.

De Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de VEB hebben deze
toelichting bestudeerd en willen u door middel van deze brief informeren over hun visie op "Het
Dexia Aanbod”.


LET OP! Deze brief is alleen maar voor u van belang, als u in aanmerking komt voor "Het Dexia
Aanbod”. “Het Dexia Aanbod” wordt namelijk niet aan iedereen gedaan.

*  Contractanten met effectenleaseproducten waarvan de lening volledig wordt afgelost
   gedurende de looptijd van de overeenkomst komen niet voor "Het Dexia Aanbod” in
   aanmerking.
*  Contractanten die na verkoop van de aandelen aan het einde van de looptijd van de
   effectenlease-overeenkomst een restschuld overhouden of hebben overgehouden van
   minder dan € 350,-- komen ook niet in aanmerking voor "Het Dexia Aanbod”.
*  Datzelfde geldt voor effectenlease-overeenkomsten die voor 1 januari 2001 zijn geëindigd.


                                                1
Of u in aanmerking komt voor "Het Dexia Aanbod” kunt u lezen in de “Toelichting op het Dexia
Aanbod”, dat u door Dexia is of zal worden toegezonden.

De Stichting Leaseverlies treedt op voor iedereen die schade heeft geleden als gevolg van een
effectenlease-overeenkomst met Legio Lease (of Bank Labouchere, Dexia Bank Nederland en
andere rechtsvoorgangers en/of -opvolgers van de genoemde bedrijven). Dus niet alleen voor de
contractanten, die nu voor het Dexia-Aanbod in aanmerking komen.

Komt u niet in aanmerking voor "Het Dexia Aanbod” of wijst u het aanbod af, dan blijft u vallen
onder de collectieve actie die de Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease en de
Consumentenbond voor u voeren.Standaardmogelijkheid bij einde van het contract

Aan het einde van het effectenleasecontract heeft u in het algemeen gesproken standaard drie
mogelijkheden.

1. u kunt de effecten verkopen; de opbrengst komt in mindering op de lening en als die opbrengst
  lager is dan het restant van de lening blijft er een restschuld over. Die zult u moeten voldoen
  aan Dexia.

2. u kunt de effecten overnemen; dit betekent dat deze naar een effectenrekening worden
  overgeboekt en u moet een eventuele openstaande schuld ineens aan Dexia betalen. Voor de
  producten 10=20 Effect, Prive Pensioen Effect en WinstVer10dubbelaar geldt dat het
  overnemen van effecten niet mogelijk is.

3. u kunt de effectenlease-overeenkomst verlengen."Het Dexia Aanbod”

"Het Dexia Aanbod” houdt slechts in dat de hierboven genoemde standaardmogelijkheden wat
worden verruimd.

Ad 1. Als u de effecten aan het einde van de looptijd verkoopt mag u de restschuld in een aantal
   maanden terugbetalen. Dexia noemt dit een 'renteloze lening'.                                                2
    Als u die restschuld in één keer terug betaalt dan ontvangt u één of meer callopties op de
    AEX-index. Hoeveel call-opties u dan krijgt is afhankelijk van de hoogte van uw restschuld.

Ad 2. Als u de effecten overneemt moet u de restschuld in één keer terug betalen. Als u "Het
   Dexia Aanbod” aanvaardt ontvangt u bij die betaling eveneens één of meer callopties op de
   AEX-index.

Ad 3. Als u gebruik maakt van de standaardmogelijkheid om de effectenlease-overeenkomst te
   verlengen duurt die verlenging minimaal één jaar. U betaalt dan een rente tegen de dan
   geldende commerciële rentetarieven. Wanneer u “Het Dexia Aanbod” aanvaardt dan kunt u
   verlengen voor maximaal drie jaar tegen betaling van een lagere rente. U kunt dan op elk
   moment stoppen, er is geen minimum looptijd.
   Het maandbedrag dat u tot het einde van het contract betaalde, verandert niet. Dit zal
   tijdens de verlenging van die maximaal drie jaar gelijk blijven. Omdat er een lagere rente
   gevraagd wordt, maar het maandbedrag gelijk blijft, kan een deel van die maandbedragen
   gebruikt worden als aflossing van de schuld.
   Blijft er aan het einde van de looptijd een restschuld over dan zult u, ook als u “Het Dexia
   Aanbod” hebt geaccepteerd, die dan bestaande restschuld ineens moeten betalen.

Wij hebben in bijlage 1 enkele rekenvoorbeelden uitgewerkt waarmee u kunt zien wat de
financiële gevolgen zijn als u ervoor kiest om "Het Dexia Aanbod" te aanvaarden of niet.


Het maakt niet uit wanneer uw effectenlease-overeenkomst afloopt. U zult nu al moeten kiezen of
u in zult gaan op “Het Dexia Aanbod” of niet.
Als u "Het Dexia Aanbod" accepteert hoeft u nu nog niet vast te leggen wat u bij het einde van uw
contract zult gaan doen (restschuld in termijnen terug betalen, in een keer en een of meerdere call-
opties ontvangen of verlengen). Dus als uw overeenkomst pas in 2004 afloopt, zult u pas dan
hoeven te kiezen voor verkopen of overnemen van de effecten of verlengen van de overeenkomst.


Gevolg van het accepteren van “het Dexia Aanbod”

Als u “Het Dexia Aanbod” accepteert kunt u bij het einde van het contract gebruik maken van de
enigszins verruimde mogelijkheden. Tot het moment dat de effectenlease-overeenkomst afloopt
verandert er echter niets. U zult de maandtermijnen en het rentepercentage moeten betalen dat in
de effectenlease-overeenkomst met Dexia is afgesproken.

U zult - als u gebruik wilt maken van de enigszins verruimde mogelijkheden - wel (schriftelijk)
moeten beloven dat u geen juridische actie zult ondernemen tegen Dexia en/of haar
tussenpersonen (zoals bijvoorbeeld SpaarSelect) met betrekking tot de gesloten effectenlease-


                                                 3
overeenkomsten. Bovendien zegt u dan toe geen beroep te zullen doen op een eventuele
rechterlijke uitspraak in een procedure, die in verband met effectenlease is of mocht worden
aangespannen door een belangenvereniging of belangen Stichting, zoals de Stichtingen
Leaseverlies en Eegalease.

Dexia eist dan verder dat niet alleen degene die de effectenlease-overeenkomst daadwerkelijk
heeft ondertekend “Het Dexia Aanbod” moet accepteren en af moet zien van verdere juridische
actie, maar dat ook de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner daarvoor moet tekenen.
Bent u minderjarig, dan moeten uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers meetekenen.


LET WEL! Als u ingaat op het aanbod van Dexia moet     u zich realiseren dat de Stichting
Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond  en de VEB niets meer voor u kunnen
betekenen. Als de door ons gestarte procedures succes    hebben of als er later alsnog een
schikking wordt getroffen, dan profiteren gedupeerden    die “Het Dexia Aanbod” hebben
geaccepteerd, hier niet meer van.


Ons oordeel over “Het Dexia Aanbod”

De Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de VEB vinden “Het
Dexia Aanbod” ver beneden de maat. Eigenlijk is het naar ons oordeel zelfs een sigaar uit eigen
doos. Dexia ontvangt op dit moment voor de leningen nog steeds een hoge rente. De vergoeding,
die Dexia aan u wil geven (de waarde van de callopties of het niet innen van de rente als u in
termijnen uw schuld terug betaalt) komt neer op het terug geven van een klein deel van de -hoge-
rente, die u aan Dexia moet betalen tijdens de normale looptijd van het contract

Bovendien zijn wij van oordeel dat de juridische kansen in de procedure gunstig zijn.
Voor de geïnteresseerden wordt in bijlage 2 ingegaan op wat Dexia volgens de "Toelichting op het
Dexia Aanbod" van haar juridische positie vindt en hoe wij daarover denken.

Zoals in een eerdere brief is gemeld, zullen twee juridische procedures worden gevoerd tegen
Dexia Bank:
 één op grond van de misleiding in het advertentie- en het reclamemateriaal en
 één op grond van het feit dat Dexia Bank heeft gehandeld in strijd met de zogenoemde
  "gezinsbeschermende bepalingen". Die gezinsbeschermende bepalingen houden volgens ons
  in dat geregistreerde partners en echtgenoten van effectenleasecontractanten de
  effectenlease-overeenkomst mede hadden moeten ondertekenen.

In beide procedures voelen wij ons gesterkt door een rapport dat de Autoriteit Financiële Markten
over effectenlease-aanbieders in het algemeen heeft uitgebracht, door de berichten in de pers over


                                                4
het onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten naar Legio Lease zelf, maar ook door de
eerdere uitspraak van de Klachtencommissie DSI – ook al ging dit over één individueel geval – én
door wat een hoogleraar heeft gesteld over het feit dat "gezinsbeschermende bepalingen" (ook)
op effectenlease-overeenkomsten van toepassing zijn.

Gevolgen van het niet accepteren van “het Dexia Aanbod”

Als u “Het Dexia Aanbod” niet accepteert kunt u geen gebruik maken van de wat verruimde
mogelijkheden bij het aflopen van uw effectenlease-overeenkomst. Natuurlijk kunt u dan wel
profiteren van een eventueel resultaat als de rechter voor ons (en dus u) gunstig oordeelt.


NB! Over de vraag of het in uw individuele situatie wenselijk is “Het Dexia Aanbod” te aanvaarden
of niet, kunnen Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de VEB u
niet individueel adviseren! Hierbij spelen uw persoonlijke achtergronden en uw inschatting van de
zaak een belangrijke rol. Die beslissing moet u zelf nemen.

Op grond van de juridische situatie zijn Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de
Consumentenbond en de VEB echter van oordeel dat een juridische procedure tot een
aanmerkelijk betere uitkomst zou kunnen leiden dan het nu accepteren van "Het Dexia Aanbod”.


Schrijnende gevallen

Dexia heeft toegezegd dat in situaties, waarin klanten zeer zwaar gedupeerd zijn, er naar andere
oplossingen kan worden gezocht dan die van "Het Dexia Aanbod". Vindt u zelf dat u in een
uitzichtloze situatie bent terechtgekomen, dan kunt u op dat aanbod een beroep doen. Een
commissie zal dan over uw situatie een oordeel vellen. Oordeelt de commissie in uw voordeel, dan
is dat in uw situatie mogelijk gunstiger dan het afwachten van de procedures, mede in aanmerking
genomen de tijd die daarmee gemoeid is.


LET WEL! Het is niet duidelijk of u “het Dexia Aanbod” moet hebben aanvaard om een beroep te
kunnen doen op de hier bedoelde commissie. Wij zouden het onrechtvaardig vinden wanneer
Dexia in dat geval van u verlangt dat u vooraf afziet van al uw rechten, zodat u dan ook geen
beroep meer zou kunnen doen op een eventueel gunstige afloop van de door ons te voeren
rechtzaken. Zie dan ook pas van uw overige rechten af als Dexia u een goede oplossing voor uw
probleem aanbiedt.


U kunt hierover meer informatie vinden op www.dexia-aanbod.nl of bellen met 0800 – 23 55 344
(Bron: “Het Dexia Aanbod” / Toelichting)                                                5
Klachtenregeling DSI

Als u "Het Dexia Aanbod” niet wilt accepteren en ook niet wilt afwachten wat de rechter over onze
eisen uit zal spreken dan zou u nog zelfstandig actie kunnen ondernemen.

U kunt dan zelf (of met behulp van een adviseur) een klacht indienen bij de Klachtencommissie
DSI. De Klachtencommissie DSI heeft echter aangegeven dat zij niet in staat is om een hele grote
hoeveelheid klachten over effectenlease-producten in een korte periode te kunnen behandelen.
Klaagt u bij de Klachtencommissie DSI dan zult u er dus rekening mee moeten houden dat ook die
procedure veel tijd kost.


Kiest u voor een procedure bij de Klachtencommissie DSI dan moet u door het tekenen van een
verklaring aangeven dat die uitspraak bindend is. U kunt dan niet meer naar de rechter, dus
kunnen de Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en VEB niets
meer voor u betekenen.
Als de door ons gestarte procedures succes hebben of als er later een schikking wordt getroffen,
dan profiteren gedupeerden die een procedure bij de Klachtencommissie DSI zijn gestart of
hebben doorlopen, hier niet meer van.


Daarnaast is het mogelijk een procedure te starten bij de burgerlijke rechter. Voor individueel
advies daarover zult u uw eigen juridisch adviseur moeten raadplegen.

Samenvattend

Naar ons oordeel is "Het Dexia Aanbod” zeer onvoldoende. Wij denken dat een procedure tot een
aanmerkelijk betere uitkomst zou kunnen leiden dan het nu accepteren van "Het Dexia Aanbod”.
Een garantie is echter niet te geven en de Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de
Consumentenbond en de VEB zijn niet aansprakelijk voor de keuze die u daarin zelf maakt. U zult
zelf moeten afwegen of u "Het Dexia Aanbod” aanvaardt of een definitieve rechterlijke uitspraak
afwacht. Ook is het mogelijk dat Dexia alsnog een zodanig aanbod doet, dat een minnelijke
regeling tot stand kan komen.

Wij zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk te procederen. Dexia noemt een termijn van 7 tot
15 jaar voor de totale procedure. Wij denken dat dit veel te ruim is. Wel is het zo dat waarschijnlijk
meerdere rechterlijke instanties zich over deze zaak zullen moeten uitlaten.
De eerste uitspraak verwachten wij over anderhalf tot twee jaar. Maar dat hoeft dan nog niet het
definitieve oordeel te zijn, want zowel Dexia als wij zouden dan nog in beroep kunnen gaan.                                                  6
We hebben deze brief met de grootste zorgvuldigheid totstand gebracht, maar kunnen geen
enkele aansprakelijkheid accepteren voor eventuele fouten of onjuistheden.

De informatie in deze brief en in de bijlagen is afgestemd met Consumentenbond en VEB. Ook is
deze brief – ter voorkoming van vermelding van feitelijke onjuistheden – voorgelegd aan Dexia,
met het verzoek te reageren als er feitelijke onjuistheden instaan. Dexia heeft op 11 februari 2003
laten weten dat zij van oordeel is dat naar haar oordeel de documentatie van “het Dexia Aanbod”
duidelijk is, zodat zij zich niet zal uitlaten over de inhoud van deze brief.

Wij vertrouwen op een goede afloop van de juridische procedure.

Met vriendelijke groet,
mede namens de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de VEB,de Stichting Leaseverlies
                                                 7
Bijlage 1

Als u gebruik gaat maken van het Dexia Aanbod dan moet u beseffen dat u niet meer zult kunnen
profiteren van een mogelijk betere uitkomst als de rechter ons (en dus u ) gelijk geeft.

U zult dan ook zelf moeten beslissen of u het afslaan van het Dexia Aanbod financieel vindt
opwegen tegen die mogelijk betere uitkomst bij een positieve uitspraak van de rechter.

Om enig inzicht te geven in wat de financiele gevolgen kunnen zijn als u wel of niet op "Het Dexia
Aanbod" ingaat geven wij hierna een paar rekenvoorbeelden.


LET WEL! Wij gaan er bij deze rekenvoorbeelden van uit dat u aan het einde van de looptijd een
schuld zult hebben (want anders komt u niet eens in aanmerking voor „Het Dexia-Aanbod“) en dat
u het contract niet zult willen verlengen. Als u namelijk de overeenkomst verlengt nu u weet wat de
daadwerkelijke risico's van zo'n overeenkomst zijn, zal de eventuele extra schade die ontstaat door
koersontwikkeling na de verlenging voor uw eigen rekening komen. Daarom zullen wij voor de
verlengingsmogelijkheid geen rekenvoorbeelden uitwerken.


*  Bij de rekenvoorbeelden 1a, 1b en 1c wordt aangenomen dat u zelf geld beschikbaar hebt om
  de schuld direct aan Dexia te kunnen betalen.

*  Bij de rekenvoorbeelden 2a, 2b en 2c wordt aangenomen dat u het geld dat u aan Dexia moet
  betalen niet direct zelf ter beschikking heeft, maar nog wel in staat bent om de
  maandtermijnen, die u tot het einde van het contract al aan Dexia moest betalen, door te
  betalen.

*  Ook in de rekenvoorbeelden 3a, 3b, en 3c gaan we er van uit dat u het geld, dat u aan Dexia
  moet betalen niet direct zelf beschikbaar heeft, maar dat u nog wel maandelijks een bedrag
  kunt betalen, dat wat hoger zal zijn dan de maandtermijnen die u tot het einde van het contract
  aan Dexia gewend was te betalen.
                                                 8
Rekenvoorbeeld 1
Deze voorbeelden zijn voor diegenen, die
    aan het einde van het contract een schuld overhouden
    genoeg geld op bijvoorbeeld een spaarrekening hebben om die schuld aan Dexia te kunnen betalen.

Bij voorbeeld 1a wordt verondersteld dat er een schuld over blijft van € 5.000, bij 1b van € 14.875 en bij 1c van € 300.
Volgt u verder per kolom hoe de situatie zal zijn als er wel wordt ingegaan op „Het Deixa Aanbod“ en hoe als dat niet
gebeurt. Bij de conslusie vindt u de uitkomst in deze voorbeelden van wat het u meer kost als u niet op „Het Dexia
Aanbod“ in zult gaan.


                                  1a         1b           1c
Stel: u gaat in op het Dexia aanbod.                               N.v.t. (want de
U betaalt aan Dexia                      € 5.000      € 14.875  restschuld is lager
                                                   dan € 350)
U krijgt een call-optie. U besluit om niet te
wachten of die call-optie u geld op gaat leveren en
verkoopt deze direct aan Dexia. U ontvangt
daarvoor ca.                          € 500       € 1.490         n.v.t.
Per saldo bent u kwijt                    € 4.500      € 13.385         € 300

Stel: u gaat niet in op "Het Dexia Aanbod".
U moet aan Dexia betalen                   € 5.000      € 14.875         € 300

Conclusie
Als u niet ingaat op "Het Dexia-Aanbod" bent u         € 500       € 1.490          €0
meer kwijt dan wanneer u er wel op ingaat
Daar staat tegenover dat als de rechter ons (en u )
gelijk geeft u van Dexia maximaal terug zou
kunnen krijgen                        € 5.000 *     € 14.875 *      € 300 *
                            * plus de in het verleden betaalde maandtermijnen
                                                              9
Rekenvoorbeeld 2

Deze voorbeelden zijn voor diegenen, die
    aan het einde van het contract een schuld overhouden
    zelf niet (genoeg) geld hebben om die schuld aan Dexia te kunnen betalen,
    daardoor (elders) geld moeten lenen en
    daarvoor maandelijks een bedrag moeten betalen,
    dat niet hoger is dan wat oorspronkelijk aan Dexia werd betaald


Bij voorbeeld 2a wordt verondersteld dat er een schuld over blijft van € 5.000, bij 2b van € 14.875 en bij 2c van € 300.
Volgt u verder per kolom hoe de situatie zal zijn als er wel wordt ingegaan op „Het Deixa Aanbod“ en hoe als dat niet
gebeurt. Bij de conslusie vindt u de uitkomst in deze voorbeelden van wat het u meer kost als u niet op „Het Dexia
Aanbod“ in zult gaan.

                                  2a        2b           2c
Stel: u gaat in op het Dexia aanbod.
De maandtermijn tot dan toe was                 € 250       € 250          € 50
U moet dit bedrag door blijven betalen gedurende    (5000 : 250=)  (14.875 : 250=)      (300 : 50=) 6
                             20 maanden    59 maanden        maanden
                                     plus € 125 aan
                                        het einde
Per saldo bent u kwijt                    € 5.000     € 14.875          € 300

Stel: u gaat niet in op het Dexia aanbod.
U moet aan Dexia betalen                   € 5.000     € 14.875          € 300
Dat geld moet u lenen. U betaalt rente en
aflossing in een maandtermijn van                € 250       € 250          € 50

Afhankelijk van het percentage rente dat u moet
betalen moet u dat doen gedurende een periode
van                              21 a 22      72 à 75     Iets meer dan 6
                              maanden      maanden         maanden
In totaal bent u dus na die periode kwijt          € 5.250 à    € 18.000 à  Iets meer dan € 300
                               € 5.500     € 19.750
Ten opzichte van het afslaan van "Het Dexia-
Aanbod" bent u dus extra kwijt             € 250 à € 500     € 3.125 à       Bijna niets
                                        € 4.125
Daar staat tegenover dat als de rechter ons (en u)
gelijk geeft u van Dexia maximaal terug zou
kunnen krijgen                    € 5.000 *     € 14.875 *    € 300 *
                           * plus de in het verleden betaalde maandtermijnen
                                                              10
Rekenvoorbeeld 3


Deze voorbeelden zijn voor diegenen, die
    aan het einde van het contract een schuld overhouden
    zelf niet (genoeg) geld hebben om die schuld aan Dexia te kunnen betalen,
    daardoor (elders) geld moeten lenen en
    daarvoor maandelijks een bedrag moeten betalen,
    dat hoger mag zijn dan wat oorspronkelijk aan Dexia werd betaald


Bij voorbeeld 3a wordt verondersteld dat er een schuld over blijft van € 5.000, bij 3b van € 14.875 en bij 3c van € 300.
Volgt u verder per kolom hoe de situatie zal zijn als er wel wordt ingegaan op „Het Dexia Aanbod“ en hoe als dat niet
gebeurt. Bij de conslusie vindt u de uitkomst in deze voorbeelden van wat het u meer kost als u niet op „Het Dexia
Aanbod“ in zult gaan.

                           3a        3b         3c
U eindigt uw contract met een restschuld van     € 5.000      € 14.875      € 300
                           U heeft het geld niet beschikbaar. U zult (elders) geld
                                     moeten lenen.
Stel: u gaat in op het Dexia aanbod.
De maandtermijn tot dan toe was           € 250       € 250        € 50
U moet dit bedrag door blijven betalen gedurende   (5000 : 250=)   (14.875 : 250=)   (300 : 50=) 6
                           20 maanden    59 maanden plus   maanden
                                    € 125 aan het
                                    einde


Per saldo bent u kwijt                € 5.000      € 14.875      € 300

Stel: u gaat niet in op het Dexia aanbod.
U moet aan Dexia betalen               € 5.000      € 14.875      € 300


Dat geld moet u lenen. U betaalt net zo veel
maanden als u aan Dexia zou moeten betalen.
Omdat dan u niet alleen aflossing, maar ook rente
moet betalen wordt de maandtermijn          € 265 à € 270   € 290 à € 310    Ongeveer € 51
In totaal bent u dus na die periode kwijt      € 5.300 à €    € 17.400 à     Ongeveer
                           5.400       € 18.600      € 306
Ten opzichte van het afslaan van "Het Dexia
Aanbod" bent u dus extra kwijt            € 300 à € 400   € 2.615 à      Ca € 6
                                    € 3.815
Daar staat tegenover dat als de rechter ons (en u)
gelijk geeft u van Dexia maximaal terug zou kunnen
krijgen                      € 5.000 *     € 14.875 *    € 300 *
                          * plus de in het verleden betaalde maandtermijnen
                                                           11
BIJLAGE 2

Juridische positie Dexia

In de toelichting op "Het Dexia Aanbod” geeft Dexia haar standpunten over de juridische positie.
Terecht wijst zij er op dat de daar ingenomen standpunten die van Dexia zijn. Bovendien lijkt Dexia
intern niet zo zeker van haar zaak te zijn, gezien het feit dat zij enige tijd geleden een procedure is
gestart tegen Aegon. Aegon wordt daarin door Dexia aangesproken op onvolledige informatie over
Legio Lease bij de overname door Dexia van Aegon-dochter Labouchere enige tijd geleden.

De Autoriteit Financiële Markten heeft zich onlangs zeer kritisch uitgelaten over aanbieders van
effectenlease-overeenkomsten. Zij concludeert letterlijk:

    Aanbieders leggen in hun uitingen te veel nadruk op de mogelijke positieve rendementen en de nominale
    break-even-rendementen. Zij baseren zich op een periode waarin de rendementen in vergelijking tot het
    verleden hoog waren. Zij nemen daarbij de factor risico, de kans dat het rendement niet gehaald wordt,
    onvoldoende in hun externe uitingen mee. Dat is een eenzijdige benadering, want een hoog rendement
    kan alleen worden behaald als een groot risico wordt genomen.


Bij de bespreking van de misleiding stelt Dexia dat zij haar klanten volledig heeft geïnformeerd
omdat uit het verstrekte reclamemateriaal zou blijken dat de klant zijn maandelijkse termijnen kan
kwijtraken en dat vermeld is dat een restschuld kan overblijven. Zelfs als dat al zou kloppen – en
naar ons oordeel klopt dat niet – betekent dat ons inziens nog niet dat Dexia haar klanten volledig
heeft voorgelicht over de risico’s van de verkochte producten. Nergens gaat zij namelijk in op het
feit dat de kans op verlies bij een driejarig effectenleasecontract ten opzichte van een normale
spaarrente groter is dan 45% (zoals blijkt uit het rapport van de Autoriteit Financiële Markten).
Dexia stelt niet dat voor dat daadwerkelijke risico in het reclame- en foldermateriaal is
gewaarschuwd, en dat kan ze ook niet, want daarover is niets te vinden in de effectenlease-
overeenkomsten of het reclamemateriaal.

Bovendien is er sprake van misleiding op een groot aantal punten en niet alleen maar ten aanzien
van de risico’s.

Er is naar ons oordeel sprake van:

a. misleiding ten aanzien van de risico’s

    op het termijnrisico is niet / onvoldoende gewezen;
    het risico van optieconstructies wordt onbesproken gelaten;
    dat belegging in een klein aantal fondsen tot grote risico’s leidt is niet vermeld;


                                                        12
    het risico van het niet kunnen wijzigen van de portefeuille wordt nergens genoemd;
    wel genoemde risico’s worden versluierd;
    de misleidende naamgeving wekt een onjuiste indruk over kenmerken van het product; en
    de winstkansen worden zwaar benadrukt, waardoor een eenzijdig beeld ontstaat.

b. misleiding ten aanzien van de rente en kosten

    rente zijn niet enige kosten, die in rekening gebracht worden;
    er is geen sprake van “een wat hogere rente”, maar van een veel hogere rente;
    een effectenleasebelegger is niet “beter uit dan een doe-het-zelver”;
    ten onrechte wordt gesuggereerd dat kosten voor de optieconstructie verschuldigd zijn.

c. misleiding ten aanzien van de verlengingsoptie als vangnet;

d. misleiding ten aanzien van de fiscale consequenties; gedoeld wordt hier ondermeer op het niet
  melden van (voornemens tot) de beperking en afschaffing van de renteaftrek voor de
  inkomstenbelasting.

Nu wij namens de klanten van Dexia hebben gesteld dat die klanten misleid zijn zal volgens de wet
Dexia ten aanzien van al de hierboven genoemde verwijten moeten aantonen dat zij haar klanten
wel juist en volledig heeft voorgelicht. Wij denken dat Dexia dit bewijs niet zalkunnen leveren.

Procedure voor echtgenoten en geregistreerd partners

De procedure die betrekking heeft op de zogenoemde "gezinsbeschermende bepalingen" (het niet-
meetekenen door de partner) biedt aan gedupeerde gezinnen een tweede mogelijkheid om uit de
ontstane situatie te komen. De vraag, die de rechter moet beantwoorden over de
gezinsbeschermende bepalingen, is juridisch eenvoudig. Die is namelijk: "geldt de regel dat er
een handtekening nodig is van echtgenoten of geregistreerd partners ook als er een
effectenleaseovereenkomst wordt aangegaan?".

Wij hebben onderzoek gedaan en laten doen naar de wetsgeschiedenis, de jurisprudentie en de
wetenschappelijke standpunten van juristen en op grond daarvan menen wij dat dat wel had
moeten gebeuren. Wij menen dan ook dat het door Dexia Bank ingenomen standpunt - namelijk
dat echtgenoten en geregistreerd partners niet hoefden mee te tekenen- in de procedure geen
stand zal kunnen houden.
                                                13

								
To top