nuusbrief by wanghonghx

VIEWS: 20 PAGES: 6

									                 1.  KERSBOODSKAP     VAN   DIE   gebreke waarvan daar maandelikse
                    PRESIDENT               rente gehef sal word.
   November 2010
                 2010 was weereens `n besonder       3. ELEKTRONIESE INBETALINGS
                 suksesvolle jaar vir die Boran        – ONBEKENDE DEPOSITO’S
                 Beestelersgenootskap. `n     Uiters
   OMSENDBRIEF
    nuusbrief         suksesvolle Nasionale veiling sowel as   Ons het groot waardering vir telers wat
                 verskeie produksie- en klubveilings het  getrou hul rekening aan die Genootskap
   Kersboodskap van die     plaasgevind. Goeie gehalte diere is    vereffen.   U word versoek om
1  President          aangebied wat weerspieel word in die    asseblief u Genootskap rekening-
                 pryse wat behaal is. Daar is `n besliste  nommer as verwysing op betalings te
   2010 – 2011 Fooie      toename van belangstelling vanuit die   gebruik.    Ons ontvang gereeld
2                 kommersiele sektor.            inbetalings sonder enige verwysing en
   Elektroniese Inbetalings –
                                       dit bemoeilik ons taak om die
   onbekende deposito’s
3                 Die afgelope jaar is gekenmerk deur    inbetalings na die regte rekening te
                 goeie en swaarder tye. Van ons telers   allokeer.
4  2011 Nasionale Veiling    het geliefdes aan die dood afgestaan, en
                 ander moes ernstige siektetoestande    Die   volgende   ongeidentifiseerde
   2011 Boran
                 oorkom. Ons dank die Here vir die     inbetalings is ontvang:
5  Opleidingskursusse
                 beterskap wat daar te bespeur is.     30/08/2010 – R2 850-00 verw: PB RT
   Embriospoelings – Zambië +                       28/07/2010 – R2 800-00 verw: Harry
6  Kenia            Ek wil in die besonder al die Raadslede,  Rossouw.
                 Keurders sowel as al die telers bedank
                 vir hul toewyding en harde werk van die  Ons sal dit waardeer as die telers wat
7  Ouderdom Eerste Kalwing
                 afgelope jaar. `n Spesiale woord van    die inbetalings gemaak het ons sal
                 dank aan ons sekretaresse mev. Kokkie   kontak en van u rekeningnommer
8  2011 Joernaal        Spangenberg, wat te midde van       verwittig sodat die nodige regstellings
8                 moeilike gesondheidstoestande haar     gemaak kan word.
                 taak met soveel blymoedigheid verrig
9  Spesiale Vermeldings
                 het. Sy is werklik `n inspirasie vir ons  4.  2011 NASIONALE VEILING
                 almal.
                                       Die datum vir die 2011 Nasionale
10  2011 Veilingsdatums
                 Namens die Boran Raad en myself wens    Veiling is op 16/07/2011 vasgestel en
                 ek u `n geseënde Christusfees toe. Ek   sal weer in die Afridome te Parys
   Beskikbaarstelling van KI-
                 bid dat u die geboorte van Christus in u  aangebied word. Die veiling sal deur
11  bulle aan Taurus
                 persoonlike lewe sal ervaar sodat u die  CMW Elite aangebied word en Mnr.
                 werklike vreugde en vrede van Kersfees   Johan van der Nest sal as Afslaer
                 sal ken.                  optree.
12  Bemarking
                 Eloff Muller                BAIE BELANGRIK:
                                         Slegs gekeurde SP-diere sal
   Boran Beestelersgenootskap  2. 2010-2011 FOOIE                toegelaat word. Bulle 30
   van Suid-Afrika                                maande en ouer en vroulike
   Pobus 506,          U word versoek om asb u BTW-           diere, dragtig of met kalf.
   Bloemfontein, 9300      nommer so spoedig moontlik aan die       Toegelate aantal inskrywings
   Tel: 051-4100 951      kantoor deur te gee ten einde u in staat     per teler:- 3 bulle en 3 vroulike
   Fax:051-448 4220 / 086 572  te stel om BTW terug te kan eis.         diere.
   0762                                     Die amptelike spoelrekords
   e-pos:boran@studbook.co.za  Lede wie se ledegeld vir die 2010/2011      van gespoelde diere wat
                 boekjaar nog uitstaande is, word         aangebied word, moet gelewer
                 versoek om dit asseblief voor of op       word.
                 30 November 2010 te vereffen, by        Telers wat foto‟s van hul diere
                                          in     die     Nasionale
                                          Veilingsbrosjure wil plaas,
                               2
    moet self fotomateriaal aan    7.  OUDERDOM        EERSTE
    CMW voorsien.              KALWING               Welgedaan – ons is trots op julle!

5.  2011 BORAN    OPLEIDINGS-     „n Mandaat was deur die 2010
   KURSUSSE               Algemende Jaarvergadering aan die    10. 2011 VEILINGSDATUMS
                      Raad gegee om die verlenging van die
Ons beplan om landwyd gedurende      ouderdom eerste kalwing te ondersoek   Circle C       -   12/02/2011
2011 opleidingskursusse aan te bied.    en daaroor te besluit.          Tambaraine      -   07/05/2011
Dit behels „n twee-dag kurses wat in                        ID van Zyl Fam. Trust-   28/05/2011
samewerking met die LNR deur mnr.     Die Raad het na oorweging besluit dat  Circle C       -   04/06/2011
Clynton Collett aangebied sal word.    die ouderdom eerste kalwing vanaf 39   Nasionale veiling  -   16/07/2011
Volledige opleidingsmateriaal sal aan   tot 42 maande verleng word. Hierdie   Tambaraine      -   20/08/2011
kursusgangers beskikbaar gestel word.   reël sal geld vanaf 10 Sept. 2010. Om  Vrystaat Klub    -   10/09/2011
                      hierdie aangeleentheid nie onnodig    Waterberg Klub    -   15/10/2011
Voorlopige kursusdatums:          ingewikkeld te maak nie, sal diere wat  KZN Klub Veiling   -   24/09/2011
Maart 2011 te Fonteine Borane –      voor 10 Sept. 2010 nie op ouderdom 39  Dr. BC Spies     -   05/10/2011
Noord-wes.                 maande gekalf het nie, nie kwalifiseer  Diamantveld Klub   -   29/10/2011
April 2011 op die plaas van mnr.      vir die nuwe reël nie.          S.v.Oudtshoorn    -   05/11/2011
Clynton Collett – Oos-Kaap
Junie 2011 te Tambaraine Boran –      8.  2011 JOERNAAL            11. BESKIKBAARSTELLING
Mosselbaai omgewing.                                  VAN KI-BULLE AAN TAURUS
Oktober 2011 op die plaas van mnr.     Ons 2011 Joernaal sal weer deur me.
Clynton Collett – Oos-Kaap         Lollie Botha saamgestel word. Stuur   Daar word na verskeie bemarkings-
                      asb. u advertensiemateriaal direk aan  moontlikhede vir maksimum bloot-
Die doel van die opleidingskursusse is   haar by: lol_viljoen@hotmail.com of   stelling van die Boranras aan onder
om   aan   bestaande,  nuwe   en  lolliebotha@iburst.co.za.        andere die kommersiële mark gekyk.
voornemende telers volledige inligting   Selnommer: 082-787 1051         Onderhandelings is ook met Taurus oor
en administratiewe opleiding ten opsigte  Faksno: 086-503 3230           bemarking van semen van prominente
van stoetteling te gee.                               Boran bulle aangegaan.
                      SPERDATUM: 15/02/2011 – GEEN
Vir verdere inligting kan u skakel met   LAAT  ADVERTENSIES   SAL       Taurus benodig drie uitstaande Boran
ons opleidingsbeampte, mnr. Clynton    AANVAAR WORD NIE.            bulle vir die bemarking van semen. Ons
Collett – (051)654 0538.                              rig graag „n uitnodiging aan telers wat
                      Advertensiekoste:            in besit is van goeie Boran bulle om
6.  EMBRIOSPOELINGS – KENIA        Telerslede:Halfblad - R1 700 + BTW    moontlik die bulle vir „n tydperk van 10
   EN ZAMBIë                    Volblad - R2 800 + BTW    maande aan Taurus teen kompensasie
                           Dubbelblad– R5 000 + BTW    beskikbaar te stel. Taurus sal self die
Dit blyk dat die protokol in plek is vir  Buite-adverteerders:           koste van die toets en bemarking van
embriospoelings in bg. twee lande. Die        Halfblad - R2 000 + BTW    semen dra.
Genootskap   het  reeds  keurders       Volblad - R3 000 + BTW
aangewys om die embrio- en              Dubbelblad – R5 500 + BTW   Rig navrae aan mnr. Francois Smit –
semenskenkers te gaan keur.                             083-273 8332.
                      HIERDIE KOSTE SLUIT ONTWERP
Keurings sal vroeg in 2011 in Kenia en   IN.                   12.  BEMARKING
Zambië uitgevoer word en „n lys met
die goedgekeurde diere se nommers sal   U word versoek om asb. streng by die   Die Bemarkingskomitee beplan om die
daarna by die kantoor beskikbaar wees.   sperdatum te hou.     Berei asb.   Boran intensief aan die kommersiële
                      vroegtydig u advertensiemateriaal voor  beesboere by groot skoue, tydskrif
Dit is noodsaaklik dat telers wat     om teleurstelling te voorkom.    U  advertensies, op die internet, asook
embrio‟s wil invoer moet seker maak    deelname bepaal grootliks die sukses   groot borde langs die paaie te bemark.
dat die embrioskenkers wel deur die    van ons Joernaal. Kom ons wys hoe dit
Genootskap gekeur is. Indien „n teler „n  gedoen kan word!             Drie van die Boran se unieke
dier buite die groep gekeurde diere vir                       eienskappe wat hiervoor gebruik word
gebruik wil laat keur, sal die       9.  SPESIALE VERMELDINGS        is,  "  X-FAKTOR    "  ,"DIE
keuringskoste vir sy eie rekening wees.                       MOEDERKOEI van Afrika en " The
Telers wat embrio‟s van ongekeurde     Dit is vir ons „n groot voorreg om die  ROUGHAGE CONVERTER" . Die
diere invoer, doen dit op eie risiko en  volgende telers geluk te wens met    X-faktor verwys na sy kruiskrag en
sal nie deur die Genootskap vir      besondere prestasies behaal:       daardie voorsprong of erfdwang wat hy
registrasie aanvaar word nie.                            aan sy nageslag gee, asook sy unieke
                      Mnre. Freddie & Mark Schmidt wat as   suiwer genetika. Moederkoei verwys na
Vir u inligting word „n skrywe van Dr.   Kommersiële Veeboer van die Jaar op   haar hoë speenpersentasies en speen
Sally Shiel (Zambië) hierby aangeheg.   Aldam aangewys is.            getalle en “The Roughage Converter”
                      Mnr. Mike Bosch het die derde plek in  verwys na die nie-selektiewe vreet
                      dieselfde kompetisie verower.      gewoontes, vermoë om te floreer onder
                     3
slegte toestande, en vinnige respons op
goeie toestande.

Elke klub/streek kry die geleentheid om
'n groot advertensiebord langs 'n
hoofpad op te rig. Die Genootskap
subsidieer R10 000 vir die bord en elke
klub verskaf die oprigtingsmateriaal.
Daar is 6 verskillende ontwerpe van die
3 bemarking slagspreuke om van te
kies. Aangeheg vind u hierdie ontwerpe.


Geniet die rustyd en bestuur veilig
wanneer u moontlik met vakansie gaan.

Sukses met u boerdery!

Boran groete

Eloff Muller
PRESIDENT
                              4
                                          30 November 2010, to prevent interest
                    1.  CHRISTMAS   MESSAGE
   November 2010                                 being charged
                       FROM THE PRESIDENT
                                          3. 2010 2011 FEES
                    The Boran Cattle Breeders` Society
                    experienced a very successful 2010. An
     CIRCULAR
     nuusbrief           above average National Sale, as well as
                                          We request that you please send in your
                                          VAT number to the Society Office as
   Christmas Message from       various National and Club Sales took
                                          soon as possible. This will enable you
   the President           place. The good prices fetched once
1                    again reflect on the very good quality of
                                          to claim back the correct VAT due to
                                          you.
                    animals on offer. The breed is currently
   2010 – 2011 Fees
2                    experiencing a period of exceptional
                                          We urge Boran Society Members who
   Electronic deposits –       growth in the commercial sector.
                                          still have 2010/2011 fees outstanding, to
   Unknown Deposits
3                                          please pay before 30 November 2010,
                    The past year we all experienced good
   2011 National Boran Sale                            to prevent interest being charged.
                    and bad times. Some Breeders lost
4                    loved ones and others had to cope with
   2011 Boran Training        ailments and recoveries after the
   Courses              drought. We thank our Heavenly Father    4. ELECTRONIC DEPOSITS –
5                                           UNKNOWN DEPOSITS
   Embryo Flushing –         for helping us through and pray for
   Zambia + Kenya           improvement and change for the better
6                    during 2011.                We would like to thank our Breeders
                                          who pay their accounts on a regular,
   Age 1st Calving          I would like to thank all our councilors,  monthly basis. Please always use your
7
                    breeders, inspectors and office staff for  Boran Society Account number as
   2011 Journal            all their hard work during the past year.  reference with your payment.
8
8                    A special word of thanks to Mrs.      Unfortunately we still often receive
                    Kokkie Spangenberg, who has been an     payments without references, which
   Special Announcements       absolute inspiration to all of us, doing  cause problems with allocation.
9
                    her work with such dedication while
                    having to cope with her own health     The following un-identified payments
   2011 Boran Sale Dates       problems.                  was received:
10                                         30/08/2010 – R2 850-00 ref: PB RT
   Availability of A.I Bulls     On behalf of the Boran Cattle Breeders`   28/07/2010 – R2 800-00 ref: Harry
   for Taurus             Society and myself, I would I like to    Rossouw
11
                    wish you all a blessed Festive Season.
                    May you experience this time of year    We will appreciate your help in
   Marketing             for what it really is, the birth of Jesus  allocating the above to the correct
12
                    Christ.                   accounts. Please contact us with the
                                          correct name and account numbers as
                    Eloff Muller                soon as possible.
   Boran Cattle Breeders Society of
   South Afrika            2. 2010-2011 FEES              5. 2011 NATIONAL BORAN SALE
   P.O BOX 506,
   Bloemfontein, 9300         We request that you please send in your   The National Sale will take place at The
   Tel: 051-4100 951         VAT number to the Society Office as     Afridome,   Parys,   Freestate  on
   Fax:051-448 4220 / 086 572     soon as possible. This will enable you   16/07/2011. The sale will be held by
   0762                to claim back the correct VAT due to    CMW Elite and Mr. Johan van der Nest
   e-mail:boran@studbook.co.za    you.                    will be the Auctioneer for the day.

                    We urge Boran Society Members who      VERY IMPORTANT:
                    still have 2010/2011 fees outstanding, to   Only inspected SP animals will be
                    please pay before               allowed. Bulls 30 months and
                                            older; and female animals, cow in
                                            calf or with calf at foot.
                                5
  Breeders will be allowed the      Society, do that on their own risk and   We would like to congratulate the
  following entries: 3 bulls & 3     the registrations will not be accepted by  following breeders on their outstanding
  female animals.            the Society.                achievements:
  The official flushing records of                          Mr. Freddie and Mr. Mark Schmidt who
  flushed animals must be presented.   For further information find attached    has both been appointed Commercial
  Breeders must provide their own    correspondence from Dr Sally Shiel     Cattle Farmers of the year at Aldam.
  photos of animals to CMW, if they   from Zambia.                Mr. Mike Bosch took 3rd place in the
  want to advertise in the National                         same category.
  Auction Brochure.           8. AGE AT FIRST CALVING
                                            What an achievement, we are so proud
6. 2011 BORAN TRAINING           A Mandate was given by the 2010       of you!
  COURSES                 AGM to the Board to extend the
                      maximum age at first calving. This had   11. 2011 BORAN SALE DATES
During   2011   training  courses  to be investigated and a decision had to
countrywide will be presented. This    be made accordingly.            Circle C         -  12/02/2011
will entail a 2day course in conjunction  After consideration the Council decided   Tambaraine        -  07/05/2011
with ARC and will be presented by Mr.   to extend the maximum age at first     ID van Zyl Fam. Trust   -  28/05/2011
Clynton Collett.   Complete training   calving from 39 to 42 months. This     Circle C         -
material will be made available to all   decision will take effect as from 10    04/06/2011National Sale  -  16/07/2011
candidates.                September 2010.      To prevent    Tambaraine        -  20/08/2011
                      unnecessary complication, females that   Free-State Club      -  10/09/2011
Preliminary dates:             did not calve at age 39 months (before   Waterberg Club      -  15/10/2011
March 2011:    Fonteine Boran –    10 September 2010), will not qualify    KZN Club Sale       -  24/09/2011
North West                 under the new ruling.            Dr. B.C. Spies      -  05/10/2011
April 2011:    Farm of Mr. Clynton                         Diamanteveld Club     -  29/10/2011
Collett – Eastern Cape                                 S. v. Oudtshoorn     -  05/11/2011
June 2011:    Tambaraine Boran –    9. 2011 JOURNAL
Mossel Bay area                                    12. AVAILABILITY OF AI REGIS-
October 2011: Farm of Mr. Clynton     Ms Lollie Botha will once again be       TERED BULLS TO TAURUS
Collett – Eastern Cape           responsible for our 2011 Journal.
                      For any advertisements, please send     We are currently conducting research
The purpose of this course is to provide  your information directly to her on:    within the Commercial market, as we
the necessary information and training,  lol    viljoen@hotmail.com    or   would like to achieve maximum
administrative and otherwise, to      lolliebotha@iburst.co.za Cellular: 082-   exposure for the Boran Cattle Breed.
excisting, new and possible future     787 1051 or                 We are also in negotiations with Taurus
members of the Boran Society.       Fax: 086-503 3230              in regards with marketing of semen of
                                            the more prominent Boran bulls.
For further information please contact   CLOSING DATE: 15/02/2011 – NO
your training instructor,         LATE ADVERTISEMENTS WILL          Taurus requires three outstanding Boran
Mr. Clynton Collett on (051) 654 0538.   BE ACCEPTED                 bulls for the marketing of their semen.
                                            We extend an invitation to breeders who
7. EMBRYO FLUSHINGS –           Advertising Costs:             are in possession of outstanding bulls,
  ZAMBIA + KENYA             Costs to Members              who are prepared to offer their bulls to
Protocol for embryo flushing seems to   : Half page – R1 700 + VAT         Taurus for a period of 10 months.
be in place for the above two countries.  : Full page – R2 800 + VAT         Taurus will be responsible for all
The Society has already nominated     : Double page – R5 000 + VAT        expenses relating to semen tests and
Inspectors to do the selection of Boran                        marketing. Compensation will be paid
embryo and semen donors.          Costs to Non-Members            to breeders for the use of their bulls.
                      : Half page – R2 000 + VAT         For further information contact: Mr.
Selection will be done early 2011 in    : Full page – R3 000 + VAT         Francois Smith – 083 273 8332.
Kenya and Zambia and a list with      : Double page – R5 500 + VAT
approved animals and their numbers                           13. MARKETING
will be available at the society office  ABOVE COST INCLUDE         THE
shortly thereafter.            DESIGN OF ADVERT              An intensive advertising campaign are
                                            being planned by the Marketing
It is very important for Breeders to    We request that you strictly adhere to   Committee   and   they  will  be
ensure that the embryos they want to    the closing date.    To prevent     concentrating on Commercial Cattle
import, have been approved by the     disappointment, please prepare and     Farmers,   exhibitions,   magazine
office. When a breeder wants to flush   finalize your advert well in advance,    advertisements, the internet and big
an animal not on the approved list, the  ready for publishing!            advertisements boards along roads.
said breeder will be responsible for the
extra inspection cost involved.                            The three outstanding and unique
Breeders who import embryos which     10. SPECIAL ANNOUNCEMENTS          characteristics of the Boran Breed,
have not been approved by the Boran                          which will be used for the above are as
                       6
follows: The “X-FACTOR”, THE
MOTHER COW from Africa and “THE
ROUGHAGE CONVERTER”. The X-
factor refers to the crossbreeding ability
and advantage on prepotency which the
Boran transfers to its progeny, as well
as its ability to transfer pure genetics.
The “Mothercow” refers to the high
weaning percentage and number of
calves weaned.
“The Roughage Converter” refers to the
non-selective grazing habits. While
some cattle stop eating and seek shade
during the heat of the day, the Boran
continues to graze.      The Boran
generally adapts better to hot, dry
conditions and has developed adaptive
traits of crucial importance for their
survival.

Each club/ region will be offered the
opportunity to place a large advertising
board along the highway. The Boran
Society will subsidize R10 000-00 for
the board and the Club will have to
provide the material for the construction
of the board. There are 6 different
designs from the 3 slogans to choose
from. Attached find all the necessary
designs for your information.

Enjoy your well-deserved holiday and
please drive safely wherever you go!

God speed with your Boran breeding!


Boran Greetings

Eloff Muller
PRESIDENT

								
To top