NB by wanghonghx

VIEWS: 11 PAGES: 3

									NB. De evenredig deelmethode wordt tegenwoordig wel: de Premie/Koopsom methode genoemd.
De methode van de verzekeraars wordt in de meest populaire pensioen programma's ten onrechte
aangeduid als de enig mogelijke premiemethode.

Uitwerking van een vereenvoudigd voorbeeld.
Stel doelvermogen       € 5.000 DV
opbouw periode        5 jaar       [n]
Verstreken jaren       2 jaar [m]
Toekomende jaren       3 jaar [n-m]

Lineaire methode : (oud)
Elk jaar € 1.000,- opzij zetten. ( € 5.000 / 5 jaar)
Geen rente bijschrijving, géén sterfte component.

Reserve na 2 volle jaren:        2 x € 1.000 = € 2.000

Reserve na m jaren:          DV x m / n

Met het pensioenprogramma te berekenen door de rente gedurende de opbouw periode op 0 (nul) te zetten.
Zowel de premie- als de koopsommethode (interest) kan worden gebruikt.
De interest methode moet worden gebruikt omdat anders ook de sterfte wordt doorberekend.


Koopsommethode
Jaarlijks een zodanig bedrag opzij zetten, dat dit bedrag, aangegroeid met rente (en sterfte), precies € 1000 aan doelkapitaal
oplevert.

Reserve na 1 jaar
De eerste € 1.000 aan doelvermogen is pas na één jaar verdiend.
Daar dan de pensioendatum nog 4 jaar verwijderd is , volstaat een reserve ad. € 1.000 x A     (4%) = € 855
                                               [4]


Reserve na 2 jaar
Na twee jaar is € 2000 aan doelvermogen verdiend.
de reserve bedraagt dus € 2.000 x A  (4%) = € 1.778
                    [3]

Reserve na m jaar
Reserve = DV x m / n x A
                [n-m]

  Een gelijk pensioen-inkoop vraagt dus een hoger bedrag naarmate de uitstel periode korter is.

  Het maakt bij de koopsommethode dus niets uit wanneer er begonnen is met de reserveringen.

  Er dient op elk moment precies zoveel kapitaal aanwezig te zijn dat op de einddatum exact het
   (verdiende/tijdsevenredige) beoogde kapitaal aanwezig is.

  De koopsommethode treffen wij veelal aan in collectieve pensioencontracten waar (door de spreiding van de leeftijden
   van de pensioengerechtigden) niet behoeft te worden gevreesd voor in de toekomst onevenredige pensioenlasten.Premiemethode

De lineaire - en de koopsommethode gaan uit van een jaarlijks gelijk in te kopen pensioen.
De premiemethode gaat uit van een jaarlijks gelijkblijvende storting.

Als we bovenstaand voorbeeld aanhouden komen we tot de volgende berekening:

Jaarlijkse dotatie (premie)  Pr =    € 5.000 x A     / ä    ( € 887,63)
                            [5]   [5]

Algemeen                 Pr = Doelkapitaal x A       / ä
                                   [n]     [n]
Reserve na 1 jaar
CW lasten =  € 5.000 x A         =      €  4.274
               [4]
CW baten = Pr x ä              =      €  3.351
            [4]
Reserve                         €  923

Reserve na 2 jaar
CW lasten =  € 5.000 x A         =      €  4.445
               [3]
CW baten = Pr x ä              =      €  2.562
            [3]
Reserve                         €  1.883

Reserve na m jaar
CW lasten     =  DV x A
                  [n-m]
CW baten      = Pr x ä
                [n-m]
Reserve      =  CW lasten - CW baten

(CW staat voor contante waarde.)

Bovenstaande berekening is uitgevoerd met verwaarlozing van sterfte. Gebruiken we "actuariële factoren " dan zal de
pensioenreserve lager uitvallen. We berekenen dan immers ook de kans door, dat de "pensioenspaarder" kan komen te
overlijden voor de pensioendatum. Premiebetaling heeft als consequentie dat in de verdere opbouw periode meer dan de
benodigde reserve aanwezig zal zijn. Een teveel dat in de laatste jaren weer wordt geneutraliseerd door de dan te ontvangen
"te lage " dotatie.

Backservice

Stel dat pas na 2 jaar na indiensttreding het bovenstaande pensioen wordt toegekend.
Het doelvermogen bedraagt nog steeds € 5.000

Omdat de opbouwperiode nog maar 3 jaar bedraagt, wordt de jaarlijkse dotatie :
Pr = € 5.000 x A    / ä   ( € 1.540,14 )
            [3]     [3]

Inhaalpremie

De tijdsevenredigdeelmethode volgt de volgende argumentatie:

Van de premie ad. € 1.540,14 is voor 2/5 afkomstig uit pensioenrechten die reeds verdiend zijn over de verstreken
dienstjaren. Dus € 616,06
De waarde hiervan bedraagt € 616,06 x ä    € 1.778 (backservice)
                        [3]


     Het zal u opgevallen zijn, dat de backservice precies gelijk is aan de reserve na twee jaar op basis van de
     koopsommethode!

De rechten voor de toekomst worden normaal met gelijkblijvende premie voldaan.
Premie wordt dus € 1.540,14 - € 616,06    € 924,08


De methode van de verzekeraars gaat uit van de volgende, niet meer te verdedigen, denkwijze.
Premie zou moeten zijn
Pr =   € 5.000 x A  / ä         €` 887,63
            [5]     [5]
De premie is echter                   € 1.540,14
De inhaalpremie derhalve                € 652,51

De waarde hiervan bedraagt € 652,51 x ä        = € 1.883 (backservice)
                        [3]


Het zal u opgevallen zijn, dat de backservice nu gelijk is aan de reserve na twee jaar op basis van de premiemethode!

De rechten voor de toekomst worden normaal met de “oorspronkelijke” gelijkblijvende premie voldaan,
te weten  € 887,63

De fiscus stelt: (HR 1-10-1980 BNB 1980/333)
Methode van de verzekeraars is niet acceptabel.       Hiermee lijkt de discussie gesloten  Alhoewel…..
Begeleidende brief januari 2003:

Na de premie/koopsom-methode (tijdsevenredig) is inmiddels ook de premiemethode (van de
verzekeraars) geaccepteerd. Het ligt voor de hand dat velen nu de berekeningen zullen gaan maken op
basis van de premiemethode. Reden voor ons om de lay-out en invoer enigszins aan te passen.
(vereenvoudigen)

De premie/koopsom- methode werd dermate lastig gevonden dat alleen Koolwijk Cijfers + het als
normale optie in de programmatuur heeft opgenomen.

De premie/koopsom-methode is vrijwel netzo eenvoudig uit te voeren als de koopsommethode omdat
er geen rekening behoeft te worden gehouden met de historie van de pensioenfinanciering.

Wel verwachten overigens nog heel wat mitsen en maren. Immers deze methode werd in het verleden
tot tweemaal toe door een uitspraken van de Hoge Raad verworpen. Het zal ons verbazen als de
inspectie de toen aangevoerde argumenten niet weer opnieuw in strijd zal werpen om de ruimhartige
toezegging (premiemethode akkoord) af te zwakken.

Zoals u van ons gewend bent mag u van ons verwachten dat wij de programma's steeds aanpassen aan
de nieuwste ontwikkelingen.

								
To top