modelformulier jaarrekening - Leidschendam-Voorburg.nl

Document Sample
modelformulier jaarrekening - Leidschendam-Voorburg.nl Powered By Docstoc
					       Formulier jaarrekening (overzicht uitgaven en inkomsten)
                      begroting 2010    rekening 2010    rekening 2009
        LASTEN
Personeelskosten
salarissen
overig
af ontvangen ziekengelden
                subtotaal          0          0          0

Huisvestingskosten
kale huur
rente hypotheek
erfpacht
gas, water, elektra
OZB
verzekeringen
afschrijvingen
onderhoud
kleine inventarisaanschaffen
overig
                subtotaal          0          0          0

Organisatiekosten
afschrijvingen
administratie
bestuur
verzekeringen
bijdragen/contributies
overig
                subtotaal          0          0          0

Activiteitskosten
vrijwilligers
georganiseerde activiteiten
overig
                subtotaal          0          0          0


Mutatie bestemmingsreserve(s)
storting bestemmingsreserve ……
storting bestemmingsreserve ……
storting bestemmingsreserve ……
              subtotaal            0          0          0

           TOTAAL LASTEN             0          0          0
       Formulier jaarrekening (overzicht uitgaven en inkomsten)
                     begroting 2010    rekening 2010    rekening 2009

         BATEN
Diverse inkomsten
contributies
rente
(onder)verhuur
winst uit verkoop consumpties
sponsors/reclame
speciale activiteiten/acties
overig
               subtotaal          0          0          0

Subsidies
subsidie gemeente L´dam-Voorburg
subsidie andere gemeente(n)
              subtotaal           0          0          0

Mutatie bestemmingsreserve(s)
onttrekking bestemmingsreserve
onttrekking bestemmingsreserve
onttrekking bestemmingsreserve
              subtotaal           0          0          0

           TOTAAL BATEN             0          0          0

EXPLOITATIESALDO - voordelig               0          0          0
EXPLOITATIESALDO - nadelig

aflossing geldleningen via de balans

geraamde aflossing hypotheek
N.B. Exploitatiesaldo wordt verrekend met de egalisatiereserve

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:61
posted:8/10/2011
language:Dutch
pages:2