Fjklasdfj sldfjlsdf sldfjksdf lsdfkjs dlflsdfjksdf by cuiliqing

VIEWS: 223 PAGES: 96

									Resolució de 3 de juliol de 2009 del president de la Comissió Executiva d’Ajuts
de Recerca, per la qual es resol la convocatòria d’ajuts per donar suport a les
activitats dels grups de recerca per a l’any 2009 (SGR-DGR)

Per Resolució IUE/3485/2008, de 10 de novembre (DOGC núm. 5265 – 25.11.2008)
s’aproven les bases i s’obre la convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats
dels grups de recerca per a l’any 2009 (SGR-DGR).

Per Resolució IUE/3908/2008, de 18 de desembre (DOGC núm. 5288 – 31.12.2008)
s’aprova una primera ampliació de l’import global destinat a la convocatòria d’ajuts per
donar suport a les activitats dels grups de recerca per a l’any 2009 (SGR-DGR) per
import de 1.950.000,00.-€.

Per Resolució IUE/1741/2009, d’11 de juny (DOGC núm. 5407 – 25.6.2009), s’amplia
el pressupost global i es modifiquen determinats termes de l’annex de la Resolució
IUE/3485/2008, de 10 de novembre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la
convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca per a l’any
2009 (SGR-DGR).
L’article 1 de la Resolució IUE/1741/2009, d’11 de juny, amplia el pressupost per
import de 3.000.000,00.-€, amb la qual cosa el pressupost global màxim destinat a la
convocatòria es fixa en 35.950.000,00.-€.
L’article 2 de la Resolució IUE/1741/2009, d’11 de juny, disposa que el document
d’acceptació s’ha de presentar al registre de l’AGAUR o, d’acord amb el que estableix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, des de l’endemà de la data de
publicació de la resolució d’atorgament dels ajuts al tauler d’anuncis de l’AGAUR fins
al 30 de setembre de 2009.

És d’aplicació el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, amb relació al règim jurídic de les subvencions i transferències de la
Generalitat de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

És d’aplicació la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les
bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades per
l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

L’article 11.1.q dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Decret 168/2002, d’11 de juny,
disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i
subvencions, així com la seva resolució, i que aquestes facultats han estat delegades
en el president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca, amb data 5 de desembre
de 2002.

El president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca, en l’ús de les funcions que
li han estat delegades pel Consell de Direcció de l’Agència, en sessió de 5 de
desembre de 2002, i vista la proposta de la Comissió de Selecció reunida en data 30
de juny de 2009;
Resolc:
1.- Atorgar els ajuts a les sol·licituds que figuren en el document annex 1: Grups de
Recerca de la Generalitat de Catalunya reconeguts finançats 2009-2013 per un import
de 35.823.516,33 € que aniran a càrrec de les partides pressupostàries 449.0001 i
749.001. D’aquest import total, 1.950.000,00 euros van a càrrec del pressupost de
l’AGAUR per a l’any 2008, 9.000.000,00 euros van a càrrec del pressupost de
l’AGAUR per a l’any 2009, 5.969.643,91 euros van a càrrec del pressupost de
l’AGAUR per a l’any 2010, 5.696.643,92 euros van a càrrec del pressupost de
l’AGAUR per a l’any 2011, 6.467.114,25 euros van a càrrec del pressupost de
l’AGAUR per a l’any 2012 i 6.467.114,25 euros van a càrrec del pressupost de
l’AGAUR per a l’any 2013.

2.- Atorgar el reconeixement de grup de recerca de la Generalitat de Catalunya a les
sol·licituds que figuren en l’annex 2: Grups de Recerca de la Generalitat de Catalunya
reconeguts 2009-2013.

3.- Desestimar les sol·licituds que figuren en l’annex 3, atenent als motius de
denegació que s’hi fan constar i als criteris d’avaluació i selecció.

4.- Excloure les sol·licituds que figuren en l’annex 4, atenent als motius que s’hi fan
constar.

5.- Sotmetre l’atorgament dels ajuts al compliment per part dels seus destinataris de
les condicions i obligacions establertes a la Resolució IUE/3485/2008, de 10 de
novembre (DOGC núm. 5265 – 25.11.2008), així com a la Resolució IUE/1741/2009,
d’11 de juny (DOGC núm. 5407 – 25.6.2009).

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la
Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al tauler
d’anuncis de l’AGAUR, o bé poden interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de
l’AGAUR, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Barcelona, 3 de juliol de 2009


El president de la Comissió Executiva
d’Ajuts de Recerca


Joan Roca Acín
     ANNEX 1: Grups de Recerca de la Generalitat de Catalunya reconeguts finançats 2009-2013

         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució        Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                                          CULTURA I CONTINGUTS DIGITALS:
                 Abadal Falgueras,    UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 177   39322893T                             ASPECTES DOCUMENTALS, POLÍTICS I       GRC                  33.600,00 €
                 Ernest          BARCELONA                                     reconegut i finançat
                                          ECONÒMICS
                 Acín Dal Maschio,    ICFO- INSTITUT DE                                  Grup de recerca
2009 SGR 21   46237204M                             GRUP D’INFORMACIÓ QUÀNTICA          GRC                  53.040,00 €
                 Antonio         CIÈNCIES FOTÒNIQUES                                 reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE TOPOLOGIA ALGEBRAICA DE             Grup de recerca
2009 SGR 1092  37262616V    Aguadé Bover, Jaume                                       GRC                  50.960,00 €
                             DE BARCELONA        BARCELONA (GTAB)                     reconegut i finançat
                 Aguadé Porres,     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1287  36544603H                             GENÈTICA MOLECULAR EVOLUTIVA         GRC                  46.800,00 €
                 Montserrat       BARCELONA                                      reconegut i finançat
                 Aguilar Navarro,    UNIVERSITAT DE       GRUP DE DINÀMICA DE REACCIONS              Grup de recerca
2009 SGR 17   40829670R                                                    GRC                  46.800,00 €
                 Antonio         BARCELONA         QUÍMIQUES (GDRQ)                     reconegut i finançat
                             INSTITUT CATALÀ DE     CONTEXT CLIMÀTIC I AMBIENTAL DE LES
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 324   37660838V    Agustí Ballester, Jordi PALEOECOLOGIA HUMANA I   DISPERSIONS HUMANES EN EL          GRC                  49.920,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             EVOLUCIÓ SOCIAL      PLISTOCÈ
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 711   39640401Q    Agusti Comes, Ramon                COMUNICACIONS MÒBILS             GRC                  45.760,00 €
                             DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ CENTRE UDL-    CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES               Grup de recerca
2009 SGR 1415  37715513K    Albajes Garcia, Ramon                                      GRC                  54.080,00 €
                             IRTA            AGRÍCOLES I FORESTALS                  reconegut i finançat
                                          GRUP DE RECERCA EN TERAPÈUTICA              Grup de recerca
2009 SGR 321   38075099W    Albanell Mestres, Joan  FUNDACIÓ IMIM                             GRC                  47.840,00 €
                                          EXPERIMENTAL DEL CÀNCER                 reconegut i finançat
                 Alberich Carramiñana,  UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GEOMETRIA DE VARIETATS I                 Grup de recerca
2009 SGR 1284  46134830G                                                    GRC                  45.760,00 €
                 Maria          DE CATALUNYA       APLICACIONS                       reconegut i finançat
                             FUNDACIO PRIVADA
                                          QUÍMICA COMBINATÒRIA PER AL
                 Albericio Palomera,   INSTITUT DE RECERCA                                Grup de recerca
2009 SGR 1024  46315521F                             DESENVOLUPAMENT DE NOUS           GRC                  55.120,00 €
                 Fernando         BIOMEDICA DE BARCELONA                               reconegut i finançat
                                          COMPOSTOS
                             (IRB BARCELONA)
                 Albert Cristòbal, Rosa  UNIVERSITAT DE      GRUP D’ESTUDIS PALAEOECOLÒGICS I             Grup de recerca
2009 SGR 1418  36562251W                                                    GRC                  53.600,00 €
                 María          BARCELONA         GEOARQUEOLÒGICS (GEPEG)                 reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE      GRUP D'ESTUDIS CONSTITUCIONALS I             Grup de recerca
2009 SGR 181   77089887M    Albertí Rovira, Enoch                                      GRC                  60.000,00 €
                             BARCELONA         EUROPEUS                         reconegut i finançat
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 559   77530324S    Aldea Malo, Martí    UNIVERSITAT DE LLEIDA   CICLE CEL·LULAR EUCARIOTA          GRC                  45.760,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                 Alemán Llansó, Carles  UNIVERSITAT POLITÈCNICA  INNOVACIÓ, MODELITZACIÓ I                Grup de recerca
2009 SGR 925   37745583F                                                    GRC                  49.920,00 €
                 Enric          DE CATALUNYA       ENGINYERIA EN (BIO)MATERIALS? (IMEM)           reconegut i finançat
                 Alemany Vilamajó,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA   FONTES EURASIAE SEPTENTRIONALIS             Grup de recerca
2009 SGR 18   37745396G                                                    GRE                  30.000,00 €
                 Agustí          DE BARCELONA       ANTIQUAE ET MEDII AEVI (FESAMA)             reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 1 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                 Almeda Samaranch,    UNIVERSITAT DE       COPOLIS. BENESTAR COMUNITAT I             Grup de recerca
2009 SGR 178   43685004T                                                   GRC                  35.200,00 €
                 Elisabet         BARCELONA         CONTROL SOCIAL                     reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA EN SERVEIS               Grup de recerca
2009 SGR 1095  37732070H    Alonso Caballero, Jordi FUNDACIÓ IMIM                             GRC                  66.560,00 €
                                           SANITARIS                       reconegut i finançat
                 Alonso Chamarro,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA                               Grup de recerca
2009 SGR 323   39153066M                              GRUP DE SENSORS I BIOSENSORS        GRC                  50.960,00 €
                 Julian          DE BARCELONA                                   reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                 Alonso Fernández,                  GRUP DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA I           Grup de recerca
2009 SGR 685   51339374Q                RECERCA BIOMÈDICA                           GRC                  43.680,00 €
                 Pedro Luís                     SALUT INTERNACIONAL (GRESI)              reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                 Alonso Pérez De     UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUPO DE GEOTECNIA Y MECÁNICA DE            Grup de recerca
2009 SGR 180   00131733N                                                   GRC                  74.880,00 €
                 Ágreda, Eduardo     DE CATALUNYA        MATERIALES                       reconegut i finançat
                 Alsina Esteller, Maria  UNIVERSITAT DE       PÈPTIDS I PROTEÏNES: ESTUDIS              Grup de recerca
2009 SGR 560   37616507F                                                   GRC                  30.000,00 €
                 Asunción         BARCELONA         FISICOQUÍMICS                     reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POMPEU     CEDIT (CENTRE D'ESTUDIS DE DISCURS I          Grup de recerca
2009 SGR 771   46110989Z    Alsina Keith, Victòria                                     GRC                  40.800,00 €
                             FABRA           TRADUCCIÓ)                       reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE RECERCA EN ANTROPOLOGIA            Grup de recerca
2009 SGR 566   36919664H    Aluja Paris, Mª Pilar                                     GRC                  45.760,00 €
                             DE BARCELONA        BIOLÒGICA (GREAB)                   reconegut i finançat
                             INSTITUT DE RECERCA DE
                                           GRUP DE RECERCA EN TRASTORNS              Grup de recerca
2009 SGR 179   46210218K    Alvarez Martinez, Enric L' HOSPITAL DE LA SANTA                        GRC                  42.640,00 €
                                           PSIQUIÀTRICS DE SANT PAU                reconegut i finançat
                             CREU I SANT PAU
                 Alvarez Reverter,    UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1459  38076188X                              GRUP D'ESTRUCTURA ELECTRÒNICA       GRC                  45.760,00 €
                 Santiago        BARCELONA                                     reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                           QUIRALITAT EN SUPERFÍCIES I              Grup de recerca
2009 SGR 158   X2075648J    Amabilino , David B.  INVESTIGACIONES                            GRE                  40.560,00 €
                                           MÀQUINES MOLECULARS                  reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA   GRUP DE RECERCA EN ROBÒTICA              Grup de recerca
2009 SGR 1098  38001003N    Amat Girbau, Josep                                       GRC                  44.720,00 €
                             DE CATALUNYA        INTELLIGENT I SISTEMES                 reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA SOBRE
                             UNIVERSITAT DE                                  Grup de recerca
2009 SGR 1392  41378089P    Amorós Martí, Pere                 INTERVENCIONS SÒCIOEDUCATIVES EN      GRC                  36.000,00 €
                             BARCELONA                                     reconegut i finançat
                                           LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT (GRISIJ)
                             UNIVERSITAT DE       PERSONALITAT: PREDICCIO I AVALUACIÓ          Grup de recerca
2009 SGR 20   39653816E    Andres Pueyo, Antonio                                     GRC                  45.760,00 €
                             BARCELONA         DEL COMPORTAMENT                    reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA I INNOVACIO EN
                 Anguera Argilaga, M.   UNIVERSITAT DE       DISSENYS (GRID). TECNOLOGIA I             Grup de recerca
2009 SGR 829   39827540G                                                   GRC                  47.840,00 €
                 Teresa          BARCELONA         APLICACIÓ MULTIMÈDIA I DIGITAL ALS           reconegut i finançat
                                           DISSENYS OBSERVACIONALS
                             UNIVERSITAT ROVIRA I    IDEOLOGIES I SOCIETAT A LA               Grup de recerca
2009 SGR 1390  39836917C    Anguera Nolla, Pere                                      GRC                  35.200,00 €
                             VIRGILI          CATALUNYA CONTEMPORÀNIA                reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 2 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució        Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                             UNIVERSITAT ROVIRA I   GRUP D'ANÀLISI TERRITORIAL I ESTUDIS           Grup de recerca
2009 SGR 744   39674882C    Anton Clavé, Salvador                                     GRC                  34.400,00 €
                             VIRGILI          TURÍSTICS (GRATET)                    reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 1389  33863866T    Ara Bertran, Pere                 GRUP DE RECERCA EN TEORIA D'ANELLS GRC                       49.920,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          GRUP DE RECERCA DE CIRCUITS I
                 Aragones Cervera,    UNIVERSITAT POLITÈCNICA                              Grup de recerca
2009 SGR 1497  46541436Q                             SISTEMES INTEGRATS D'ALTES          GRC                  44.720,00 €
                 Xavier         DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                                          PRESTACIONS (HIPICS)
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE
                 Arango Del Corro,    RECERCA DE L'HOSPITAL                               Grup de recerca
2009 SGR 157   11816307B                             GRUP D'ONCOLOGIA MOLECULAR          GRE                  40.560,00 €
                 Diego          UNIVERSITARI VALL                                 reconegut i finançat
                             D'HEBRON
                 Araus Ortega, Jose   UNIVERSITAT DE      ECOFISIOLOGIA DE CONREUS                 Grup de recerca
2009 SGR 327   36924747H                                                   GRC                  46.800,00 €
                 Luis          BARCELONA         MEDITERRANIS                       reconegut i finançat
                 Arauzo Carod, Josep   UNIVERSITAT ROVIRA I   QUANTITATIVE, URBAN AND REGIONAL             Grup de recerca
2009 SGR 322   38123372K                                                   GRC                  35.200,00 €
                 Maria          VIRGILI          ECONOMICS (QURE)                     reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT ROVIRA I                                Grup de recerca
2009 SGR 838   39692326F    Arenas Moreno, Alex                PHYSCOMP2                  GRC                  43.680,00 €
                             VIRGILI                                      reconegut i finançat
                 Ariño Carmona,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA   EQUIP DE TRANSDUCCIÓ DE SENYALS             Grup de recerca
2009 SGR 1091  37273798K                                                   GRC                  44.720,00 €
                 Joaquin         DE BARCELONA       EN CÈL?LULES EUCARIOTES                 reconegut i finançat
                 Armario García,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA   NEUROBIOLOGIA DE L'ESTRÈS I               Grup de recerca
2009 SGR 16   37660046F                                                   GRC                  41.600,00 €
                 Antonio         DE BARCELONA       L'ADDICCIÓ                        reconegut i finançat
                                          QÜESTIONS ACTUALS DE DRET                Grup de recerca
2009 SGR 762   01490705Y    Armenta Deu, Teresa   UNIVERSITAT DE GIRONA                         GRC                  34.400,00 €
                                          PROCESSAL                        reconegut i finançat
                            INSTITUT DE RECERCA I
                                          ENGINYERIA I PROCESSAT DELS               Grup de recerca
2009 SGR 1094  40291018D    Arnau Arboix, Jacint  TECNOLOGIA                               GRC                  49.920,00 €
                                          ALIMENTS                         reconegut i finançat
                            AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
                 Arola Ferrer, Lluís  UNIVERSITAT ROVIRA I                                Grup de recerca
2009 SGR 526   39642182A                             NUTRIGENÒMICA                GRC                  53.040,00 €
                 Maria         VIRGILI                                       reconegut i finançat
                            FUNDACIÓ PRIVADA
                            INSTITUT DE RECERCA                                 Grup de recerca
2009 SGR 328   51379201F    Arribas López, Joaquín              GRUP DE FACTORS DE CREIXEMENT        GRC                  44.720,00 €
                            ONCOLÒGICA VALL                                   reconegut i finançat
                            D'HEBRON
                            FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                          INVESTIGACIÓ HEPÀTICA: RECERCA              Grup de recerca
2009 SGR 1484  45042450D    Arroyo Pérez, Vicente RECERCA BIOMÈDICA                            GRC                  43.680,00 €
                                          BÀSICA I EXPERIMENTAL                  reconegut i finançat
                            (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                            ICFO- INSTITUT DE                                  Grup de recerca
2009 SGR 159   39342375R    Artigas Garcia, David               BIOPHOTONICS                 GRC                  45.760,00 €
                            CIÈNCIES FOTÒNIQUES                                 reconegut i finançat
                            CONSEJO SUPERIOR DE
                 Artigas Pérez,                                               Grup de recerca
2009 SGR 220   37256035Z               INVESTIGACIONES      NEUROQUÍMICA I NEUROFARMACOLOGIA GRC                        49.920,00 €
                 Francesc                                                  reconegut i finançat
                            CIENTIFICAS (CSIC)
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 3 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 564   46302292A    Artís Ortuño, Manuel                ANÀLISI QUANTITATIVA REGIONAL (AQR)     GRC                  36.800,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             CONSORCI CSIC-IRTA-UAB
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1391  39009128R    Arús Gorina, Pere    CENTRE DE RECERCA EN    GENÈTICA VEGETAL               GRC                  56.160,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             AGRIGENÒMICA (CRAG)
                 Aubet Semmler, Mª    UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA DEL LABORATORI              Grup de recerca
2009 SGR 557   36460341M                                                    GRC                  32.000,00 €
                 Eugenia         FABRA           D'ARQUEOLOGIA                      reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA I             Grup de recerca
2009 SGR 1485  73523566H    Ausina Ruiz, Vicenç                                       GRC                  49.920,00 €
                             DE BARCELONA        PATOLOGIA INFECCIOSA EXPERIMENTAL            reconegut i finançat
                 Avilés Puigvert,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA    ENGINYERIA DE PROTEÏNES I                Grup de recerca
2009 SGR 218   23670550P                                                    GRC                  50.960,00 €
                 Francesc Xavier     DE BARCELONA        PROTEÒMICA                        reconegut i finançat
                 Ayguadé Parra,      UNIVERSITAT POLITÈCNICA  MODELS DE PROGRAMACIO I ENTORNS             Grup de recerca
2009 SGR 980   38428764L                                                    GRC                  81.120,00 €
                 Eduard          DE CATALUNYA        D'EXECUCIÓ PARAL.LELS (MPEXPAR)             reconegut i finançat
                 Aymerich Humet,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA    ENGINYERIA DE DISPOSITIUS MICRO I            Grup de recerca
2009 SGR 783   37260873E                                                    GRC                  48.880,00 €
                 Xavier          DE BARCELONA        NANOELECTRÒNICS                     reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Aznar Benitah,                                                Grup de recerca
2009 SGR 1458  02547635V                CENTRE DE REGULACIÓ    EPITHELIAL HOMEOSTASIS AND CANCER      GRE                  40.560,00 €
                 Salvador                                                   reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP D'ESTUDIS DEL EXILIO LITERARIO           Grup de recerca
2009 SGR 1286  22511057Z    Aznar Soler, Manuel                                       GRC                  37.600,00 €
                             DE BARCELONA        (GEXEL)                         reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE
                 Azpiroz Vidaur,     RECERCA DE L'HOSPITAL   UNITAT DE RECERCA DEL SISTEMA              Grup de recerca
2009 SGR 219   15903957D                                                    GRC                  52.000,00 €
                 Fernando         UNIVERSITARI VALL     DIGESTIU                         reconegut i finançat
                             D'HEBRON
                 Bacardí Tomàs,      UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP D'ESTUDI DE LA TRADUCCIÓ              Grup de recerca
2009 SGR 1294  40892949F                                                    GRE                  32.800,00 €
                 Montserrat        DE BARCELONA        CATALANA CONTEMPORÀNIA (GETCC)              reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1382  38386462Z    Bachs Valldeneu, Oriol               PROLIFERACIÓ CEL·LULAR            GRC                  43.680,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 27   X6254024W    Bachtold , Adrian    INVESTIGACIONES      QUANTUM NANOELECTRONICS GROUP        GRE                  41.600,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             ICFO- INSTITUT DE                                  Grup de recerca
2009 SGR 287   33891572Z    Badenes Guia, Gonçal                NANOFOTÒNICA                 GRC                  83.200,00 €
                             CIÈNCIES FOTÒNIQUES                                 reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE       GRUP DE CULTURA I LITERATURA A LA            Grup de recerca
2009 SGR 1261  37256445X    Badia Pàmies, Lola                                        GRC                  44.800,00 €
                             BARCELONA         BAIXA EDAT MITJANA                    reconegut i finançat
                                          Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 4 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució          Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                                           GRUP DE PATOLOGÍA MOLECULAR I
                                           TERAPÈUTICA DE LES MALALTIES
                            CONSORCI INSTITUT
                                           ATEROTROMBÒTIQUES I ISQUÈMIQUES             Grup de recerca
2009 SGR 826   36498631T    Badimon Maestro, Lina CATALÀ DE CIÈNCIES                             GRC                  45.760,00 €
                                           (ABANS ANOMEMANT GRUP                  reconegut i finançat
                            CARDIOVASCULARS (ICCC)
                                           D'INVESTIGACIÓ CARDIOVASCULAR A LA
                                           CONVOCATÒRIA SGR2005)
                             UNIVERSITAT DE                                    Grup de recerca
2009 SGR 221   37229278Y    Badosa Coll, Ferran                 GRUP DE DRET CIVIL CATALÀ          GRC                  44.800,00 €
                             BARCELONA                                       reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA     GRUP D'INFORMACIÓ QUÀNTICA I               Grup de recerca
2009 SGR 985   33862269J    Bagan Capella, Emili                                       GRC                  48.880,00 €
                             DE BARCELONA         FENÒMENS QUÀNTICS                    reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE        EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT                Grup de recerca
2009 SGR 336   37701392E    Baguñà Monjo, Jaume                                        GRC                  45.760,00 €
                             BARCELONA          (EVODEVO)                        reconegut i finançat
                             INSTITUT DE RECERCA DE
                 Baiget Bastus,                                                Grup de recerca
2009 SGR 1299  37716538B                L' HOSPITAL DE LA SANTA   SERVEI DE GENETICA              GRC                  42.640,00 €
                 Montserrat                                                  reconegut i finançat
                             CREU I SANT PAU
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                           FISIOPATOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ             Grup de recerca
2009 SGR 1099  77069681Q    Balasch Cortina, Joan  RECERCA BIOMÈDICA                             GRC                  58.240,00 €
                                           HUMANA                          reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                 Balbuena Martínez, M  UNIVERSITAT POLITÈCNICA   PROPIETATS DE XARXES DISCRETES I             Grup de recerca
2009 SGR 1298  09710588B                                                     GRC                  44.720,00 €
                 Camino Teofila     DE CATALUNYA         LLURS APLICACIONS (PROXARDIS).              reconegut i finançat
                             BARCELONA
                             SUPERCOMPUTING
                 Baldasano Recio, José                GRUP DE CIENCIES DE LA TERRA DEL             Grup de recerca
2009 SGR 338   37639867E                CENTER - CENTRO                              GRC                  45.760,00 €
                 María                        BSC (GCT-BSC)                      reconegut i finançat
                             NACIONAL DE
                             SUPERCOMPUTACIÓN
                                                                        Grup de recerca
2009 SGR 1116  25137431H    Ballarin Castán, José  FUNDACIÓ PUIGVERT      GRUP D'INVESTIGACIÓ EN NEFROLOGIA      GRC                  46.800,00 €
                                                                        reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Ballestar Tarín,    INSTITUT DINVESTIGACIÓ                                Grup de recerca
2009 SGR 184   52724012P                              GRUP DE CROMATINA I MALALTIA         GRE                  39.520,00 €
                 Esteban         MÉDICA DE BELLVITGE-                                 reconegut i finançat
                             IDIBELL
                             INSTITUT CATALÀ
                 Ballester Balaguer,                 QUÍMICA SUPRAMOLECULAR                  Grup de recerca
2009 SGR 686   42985233G                D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (                         GRS                  47.840,00 €
                 Pau                         MULTIDISCIPLINAR                     reconegut i finançat
                             ICIQ)
                 Baras Gómez,      UNIVERSITAT AUTÒNOMA     GRUP DE RECERCA SOBRE ELITS I              Grup de recerca
2009 SGR 1290  10764996F                                                     GRC                  35.200,00 €
                 Montserrat       DE BARCELONA         PARTITS POLÍTICS (GREP)                 reconegut i finançat
                             INSTITUT BARCELONA
                                           OBSERVARTORI DE POLÍTICA EXTERIOR            Grup de recerca
2009 SGR 990   36919725X    Barbé Izuel, Esther   DESTUDIS                                 GRC                  33.600,00 €
                                           EUROPEA                         reconegut i finançat
                             INTERNACIONALS
                                          Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 5 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució        Nom del grup                Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Barceló Culleres,                                             Grup de recerca
2009 SGR 965   40847495R                INVESTIGACIONES      UNITAT DE QUALITAT DE L'AIGUA I SÒLS    GRC                  46.800,00 €
                 Damià                                                   reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                                          GRUP DE CIRCUITS I SISTEMES
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                               Grup de recerca
2009 SGR 1375  33883975F    Barniol Beumala, Núria               ELECTRÒNICS. ELECTRONIC CIRCUIT       GRC                  41.600,00 €
                             DE BARCELONA                                   reconegut i finançat
                                          AND SYSTEMS GROUP(ECAS)
                 Baró Mariné, Maria    UNIVERSITAT AUTÒNOMA   GRUP DE MATERIALS                    Grup de recerca
2009 SGR 1292  39824000Y                                                   GRC                  48.880,00 €
                 Dolors          DE BARCELONA       NANOESTRUCTURATS                    reconegut i finançat
                 Barranco Gómez,     UNIVERSITAT DE      FÍSICA NUCLEAR TEÒRICA I DE MOLTES           Grup de recerca
2009 SGR 1289  36913607X                                                   GRC                  48.880,00 €
                 Manuel          BARCELONA         PARTÍCULES EN INTERACCIÓ                reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA   INTERACCIÓ PERSONA - AMBIENT EN             Grup de recerca
2009 SGR 672   43417840G    Barrantes Vidal, Neus                                     GRE                  41.600,00 €
                             DE BARCELONA       PSICOPATOLOGIA                     reconegut i finançat
                 Bartolomé Pina,     UNIVERSITAT DE      LMI. LABORATORI DE MITJANS               Grup de recerca
2009 SGR 847   39018666V                                                   GRC                  55.200,00 €
                 Antonio Ramón      BARCELONA         INTERACTIUS                       reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                             INSTITUT DE RECERCA                                Grup de recerca
2009 SGR 342   46114216K    Baselga Torres, Josep               GRUP DE TERAPIA EXPERIMENTAL        GRC                  42.640,00 €
                             ONCOLÒGICA VALL                                  reconegut i finançat
                             D'HEBRON
                                          CENTRE CATALÀ DE METODOLOGIA
                                          ESTADÍSTICA APLICADA I
                 Batista Foguet, Joan   UNIVERSITAT RAMON                                 Grup de recerca
2009 SGR 821   37721889A                             D'ENQUESTES/CATALAN CENTER FOR       GRC                  49.920,00 €
                 Manuel          LLULL                                       reconegut i finançat
                                          SURVEY RESEARCH AND APPLIED
                                          STATISTICS
                             FUNDACIO PRIVADA
                                          LABORATORY DE CANCER
                             INSTITUT DE RECERCA                                Grup de recerca
2009 SGR 989   38098998G    Batlle Gómez, Eduard                COLORRECTAL I BIOLOGIA DEL EPITELI     GRS                  69.680,00 €
                             BIOMEDICA DE BARCELONA                              reconegut i finançat
                                          INTESTINAL
                             (IRB BARCELONA)
                             INSTITUT DE RECERCA DE
                                          GRUP ICREC - INSUFICIÈNCIA CARDIACA           Grup de recerca
2009 SGR 29   33933657D    Bayés Genís, Antoni   L' HOSPITAL DE LA SANTA                        GRC                  48.880,00 €
                                          I REGENERACIÓ CARDIACA                 reconegut i finançat
                             CREU I SANT PAU
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Beato Del Rosal,                                              Grup de recerca
2009 SGR 574   12986063X                CENTRE DE REGULACIÓ    CHROMATIN AND GENE EXPRESION        GRC                  43.680,00 €
                 Miguel                                                   reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                             UNIVERSITAT DE                                  Grup de recerca
2009 SGR 1066  40921536M    Bel Queralt, Germà                 GOVERNS I MERCATS              GRC                  36.800,00 €
                             BARCELONA                                     reconegut i finançat
                 Belmonte Soler,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA   GRUP DE RECERCA PALINOLÒGICA I DE            Grup de recerca
2009 SGR 1102  40284067G                                                   GRC                  69.680,00 €
                 Jordina         DE BARCELONA       TRANSPORT ATMOSFÈRIC (GREPAT)              reconegut i finançat
                                          INTER-ASIA. GRUP DE RECERCA
                 Beltrán Antolín,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA                               Grup de recerca
2009 SGR 1103  21429276S                             INTERDISCIPLINARI D'ESTUDIS D'ÀSIA     GRC                  34.400,00 €
                 Joaquín         DE BARCELONA                                   reconegut i finançat
                                          ORIENTAL
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 6 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                             UNIVERSITAT DE                                    Grup de recerca
2009 SGR 1487  73358675Z    Beltran Pepió, Vicenç                TROBADORS A LA PENÍNSULA IBÈRICA       GRC                  56.800,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE RECERCA DE CITOGENÈTICA             Grup de recerca
2009 SGR 1107  39838609X    Benet Català, Jordi                                        GRC                  46.800,00 €
                             DE BARCELONA        BÀSICA I CLÍNICA                     reconegut i finançat
                 Berástegui Batalla,   INSTITUT GEOLÒGIC DE                                 Grup de recerca
2009 SGR 1499  41400516X                              PROCESSOS GEOLÒGICS ACTIUS I RISCS GRC                       46.800,00 €
                 Xavier          CATALUNYA                                      reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                 Bernardo Arroyo,                                               Grup de recerca
2009 SGR 1295  38536380H                RECERCA BIOMÈDICA      GRUP ESQUIZOFRÈNIA CLINIC          GRC                  47.840,00 €
                 Miguel                                                    reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                             UNIVERSITAT DE       FÍSICA I ENGINYERIA DE MATERIALS             Grup de recerca
2009 SGR 185   39837927H    Bertran Serra, Enric                                       GRC                  50.960,00 €
                             BARCELONA          AMORFS I NANOESTRUCTURES (FEMAN)             reconegut i finançat
                 Bertranpetit Busquets,  UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA EN BIOLOGIA               Grup de recerca
2009 SGR 1101  78021308H                                                     GRC                  49.920,00 €
                 Jaume          FABRA            EVOLUTIVA                        reconegut i finançat
                             ICFO- INSTITUT DE                                  Grup de recerca
2009 SGR 341   X8417977T    Biegert , Jens                    ULTRAFAST NONLINEAR OPTICS          GRE                  46.800,00 €
                             CIÈNCIES FOTÒNIQUES                                 reconegut i finançat
                                           CEL.LULES MARE I CANCER (NOM
                                           ANTERIOR: REGULACIO                   Grup de recerca
2009 SGR 23   46125919V    Bigas Salvans, Anna   FUNDACIÓ IMIM                              GRC                  41.600,00 €
                                           TRANSCRIPCIONAL DE LA                  reconegut i finançat
                                           DIFERENCIACIO CEL.·LULAR)
                                                                        Grup de recerca
2009 SGR 28   17997197L    Blanc Altemir, Antoni  UNIVERSITAT DE LLEIDA    LA REFORMA DE LES NACIONS UNIDES.      GRC                  43.200,00 €
                                                                        reconegut i finançat
                 Blancafort San José,                 QUÍMICA TEÒRICA I MODELATGE I              Grup de recerca
2009 SGR 528   35093720K                UNIVERSITAT DE GIRONA                          GRC                  49.920,00 €
                 Lluís                        ENGINYERIA MOLECULAR (QTMEM)               reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    FONÈTICA, LEXICOLOGIA I SEMÀNTICA            Grup de recerca
2009 SGR 1552  38083437Z    Blanco Escoda, Xavier                                       GRC                  53.600,00 €
                             DE BARCELONA        (FLEXSEM)                        reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE       ÀREA DE DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I           Grup de recerca
2009 SGR 1114  46224063C    Bonet Pérez, Jordi                                        GRC                  40.000,00 €
                             BARCELONA          RELACIONS INTERNACIONALS                 reconegut i finançat
                             INSTITUT DE RECERCA DE
                                           GRUP D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA I              Grup de recerca
2009 SGR 786   40556538V    Bonfill Cosp, Xavier   L' HOSPITAL DE LA SANTA                         GRC                  41.600,00 €
                                           SANITÀRIA APLICADA                    reconegut i finançat
                             CREU I SANT PAU
                 Borràs Castanyer,    UNIVERSITAT OBERTA DE    HERMENEIA (ESTUDIS LITERARIS I              Grup de recerca
2009 SGR 529   46130536B                                                     GRC                  36.800,00 €
                 Laura          CATALUNYA          TECNOLOGIES DIGITALS)                  reconegut i finançat
                 Borrás Rodríguez,    UNIVERSITAT DE       ÀREA DE DRET INTERNACIONAL PRIVAT            Grup de recerca
2009 SGR 845   37232391Z                                                     GRC                  34.400,00 €
                 Alegría         BARCELONA          DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA              reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE       I-VIU: GRUP D'ESTUDIS MÈTRICS SOBRE           Grup de recerca
2009 SGR 846   13304402Y    Borrego Huerta, Ángel                                       GRC                  15.000,00 €
                             BARCELONA          EL VALOR I ÚS D'INFORMACIÓ                reconegut i finançat
                 Borrell Bilbao, José   UNIVERSITAT RAMON                                  Grup de recerca
2009 SGR 332   36927898H                              GRUP D'ENGINYERIA MOLECULAR (GEM)      GRC                  44.720,00 €
                 Ignacio         LLULL                                        reconegut i finançat
                 Borrós Gómez,      UNIVERSITAT RAMON      GRUP D'ENGINYERIA DE MATERIALS              Grup de recerca
2009 SGR 1461  37741284D                                                     GRC                  41.600,00 €
                 Salvador         LLULL            (GEMAT)                         reconegut i finançat
                                          Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 7 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                 Borrull Ballarin,    UNIVERSITAT ROVIRA I    CROMATOGRAFIA I APLICACIONS               Grup de recerca
2009 SGR 223   39649998E                                                   GRC                  44.720,00 €
                 Francesc        VIRGILI          MEDIAMBIENTALS                     reconegut i finançat
                                          GRUP DE RECERCA I
                                          DESENVOLUPAMENT EN SÍNTESI
                             UNIVERSITAT DE       ORGÀNICA PER A LA INDÚSTRIA               Grup de recerca
2009 SGR 1111  46304136F    Bosch Cartes, Joan                                       GRC                  50.960,00 €
                             BARCELONA         QUÍMICOFARMACÈUTICA (SINTEFARMA)            reconegut i finançat
                                          (FINS ARA GRUP DE SÍNTESI DE
                                          COMPOSTOS NITROGENATS BIOACTIUS)
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                 Bosch Genover,                   HEMODINAMICA HEPATICA I                 Grup de recerca
2009 SGR 1108  40256665H                RECERCA BIOMÈDICA                           GRC                  47.840,00 €
                 Jaume                       HIPERTENSIO PORTAL                   reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                             INSTITUT DINVESTIGACIÓ   VIRUS DEL PAPIL?LOMA HUMÀ (VPH) I            Grup de recerca
2009 SGR 1026  37709383D    Bosch Jose, F Xavier                                      GRC                  70.720,00 €
                             MÉDICA DE BELLVITGE-    CÀNCER (VPH&C)                     reconegut i finançat
                             IDIBELL
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 24   37644669V    Bosch Navarro, Albert               VIRUS ENTÈRICS               GRC                  71.760,00 €
                             BARCELONA                                     reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    LABORATORI D'ENGINYERIA GENÈTICA            Grup de recerca
2009 SGR 224   40426868K    Bosch Tubert, Fatima                                      GRC                  81.120,00 €
                             DE BARCELONA        ANIMAL                         reconegut i finançat
                                          ANÀLISI ECONÒMICA DEL
                                          COMPORTAMENT EN ELS RECURSOS
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 820   35019127V    Brandts Bernad, Jordi               HUMANS I L'ORGANITZACIÓ // ECONOMIC     GRS                  33.600,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          ANALYSIS OF BEHAVIOR OF HUMAN
                                          RESOURCES AND ORGANIZATIONS
                                          EQUIP INTERFASE GRUP DE
                 Breton Renard,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 1027  46315697E                             RECERQUES EN RECURSOS            GRC                  35.200,00 €
                 Françoise        DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          COSTANERS, TERRITORIS I PAISATGES
                             UNIVERSITAT DE       LABORATORI D'ELECTROQUÍMICA DE             Grup de recerca
2009 SGR 984   40948216M    Brillas Coso, Enric                                      GRC                  44.720,00 €
                             BARCELONA         MATERIALS I DEL MEDI AMBIENT              reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                 Brugada Terradellas,                                            Grup de recerca
2009 SGR 1104  40288120D                RECERCA BIOMÈDICA     ARÍTMIES I ESTIMULACIÓ CARDIACA       GRC                  43.680,00 €
                 Josep                                                   reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                 Brugada Terradellas,                CENTRE DE GENÈTICA                   Grup de recerca
2009 SGR 712   77910723V                UNIVERSITAT DE GIRONA                         GRE                  43.680,00 €
                 Ramon                       CARDIOVASCULAR                     reconegut i finançat
                 Brugué Torruella,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA    ANÀLISI, GESTIÓ I AVALUACIÓ DE             Grup de recerca
2009 SGR 1414  46116462J                                                   GRC                  40.000,00 €
                 Quim          DE BARCELONA        POLÍTIQUES PÚBLIQUES (AGAPP)              reconegut i finançat
                 Brugués Domènech,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 568   40253130W                             BRIÒFITS                  GRC                  42.640,00 €
                 Montserrat       DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA  ONCOLOGIA HEPÀTICA -BARCELONA              Grup de recerca
2009 SGR 1100  46315237E    Bruix Tudó, Jordi                                       GRC                  47.840,00 €
                             RECERCA BIOMÈDICA     CLINIC LIVER CANCER (BCLC)               reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 8 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC

                                           GRUP DE RECERCA EN VISUALITZACIÓ,
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 1393  46307781H    Brunet Crosa, Pere                 REALITAT VIRTUAL I INTERACCIÓ        GRC                  57.200,00 €
                             DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                                           GRÀFICA (VIRVIG)
                             UNIVERSITAT ROVIRA I                                Grup de recerca
2009 SGR 310   38530164N    Brunet Icart, Ignasi                ANÀLISI SOCIAL I ORGANITZATIVA        GRC                  35.200,00 €
                             VIRGILI                                       reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Burguet Verde,                                                Grup de recerca
2009 SGR 1420  09726161J                INVESTIGACIONES      MICROECONOMIA TEÒRICA I APLICADA       GRC                  32.800,00 €
                 Roberto                                                   reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 350   37794438X    Caballé Vilella, Jordi               GRUP D'ANÀLISI MACROECONÒMICA        GRC                  32.800,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           GRUP D'ESTUDIS CITOGENÈTICS I
                 Caballín Fernández,   UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 584   15230036B                              MOLECULARS DEL EFECTES DE LES        GRC                  48.880,00 €
                 Maria Rosa        DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           RADIACIONS IONITZANTS I DEL CÀNCER
                 Cabré Castellví, M.   UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 1306  39285916F                              IULATERM (LÈXIC I TECNOLOGIA)        GRC                  44.800,00 €
                 Teresa          FABRA                                        reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 30   38015512P    Cabré Pla, Anna M.                 GRUP D'ESTUDIS DE LA POBLACIÓ        GRC                  36.000,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE RECERCA EN REMUGANTS               Grup de recerca
2009 SGR 291   41392961E    Caja López, Gerardo                                   GRC                      49.920,00 €
                             DE BARCELONA        (G2R)                          reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE       GRUP INTERDISCIPLINAR DE POLÍTIQUES           Grup de recerca
2009 SGR 352   40973517Y    Calero Martínez, Jorge                                 GRC                      35.200,00 €
                             BARCELONA         EDUCATIVES (GIPE)                    reconegut i finançat
                 Calle Rosingana,                                               Grup de recerca
2009 SGR 581   33931583M                UNIVERSITAT DE VIC     BIOINFORMÀTICA I ESTADÍSTICA MÈDICA     GRS                  43.680,00 €
                 María Luz                                                  reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA EN
                 Camins Espuny,      UNIVERSITAT DE       NEUROFARMACOLOGIA: PREVENCIÓ DE             Grup de recerca
2009 SGR 853   36972279D                                                    GRC                  49.920,00 €
                 Antoni          BARCELONA         L'ENVELLIMENT I DE LA MORT NEURONA            reconegut i finançat
                                           (GREN)
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Campabadal Segura,                                              Grup de recerca
2009 SGR 228   33863537Q                INVESTIGACIONES      MNT: MICRO I NANOTECNOLOGIES         GRC                  57.200,00 €
                 Francesca                                                  reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             FUNDACIÓ SANT JOAN DE
                 Campistol Plana,                  GRUP DE RECERCA EN NEUROCIÈNCIES             Grup de recerca
2009 SGR 355   40270437J                DÉU PER LA RECERCA I LA                         GRC                  40.000,00 €
                 Jaume                        I METABOLISME PEDIÀTRIC                 reconegut i finançat
                             DOCÈNCIA
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                           ONCOMORFOLGIA FUNCIONAL HUMANA I             Grup de recerca
2009 SGR 992   40908557K    Campo Güerri, Elias   RECERCA BIOMÈDICA                            GRC                  58.240,00 €
                                           EXPERIMENTAL                       reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 347   17139475J    Campos Coloma, Juan                 GRUP D'ÒPTICA                GRC                  52.000,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 9 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                                           CRET-GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT
                 Camps Olivé,       UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 850   37737105Q                              SOBRE ESTUDIS DE TRADUCCIÓ I         GRC                  44.800,00 €
                 Assumpta         BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           MULTICULTURALITAT
                             UNIVERSITAT DE       GRUP DE RECERCA EN GEOCIÈNCIES              Grup de recerca
2009 SGR 1305  78065303Z    Canals Artigas, Miquel                                      GRC                  53.040,00 €
                             BARCELONA         MARINES                         reconegut i finançat
                                           GRUP DE GESTIÓ D'INFORMACIÓ I
                             UNIVERSITAT OBERTA DE                                Grup de recerca
2009 SGR 32   40309205A    Canals Parera, Agustí                GESTIÓ DEL CONEIXEMENT A LES         GRC                  32.800,00 €
                             CATALUNYA                                      reconegut i finançat
                                           ORGANITZACIONS (KIMO)
                            UNIVERSITAT ROVIRA I                                 Grup de recerca
2009 SGR 358   39854133D    Canals Sans, Josepa                 NUTRICIÓ I SALUT MENTAL           GRS                  40.560,00 €
                            VIRGILI                                        reconegut i finançat
                 Canas Torres, Josep  UNIVERSITAT POLITÈCNICA                                Grup de recerca
2009 SGR 1120  37753002C                              GEOFÍSICA I ENGINYERIA SÍSMICA        GRC                  46.800,00 €
                 Antoni         DE CATALUNYA                                     reconegut i finançat
                 Canela Campos, Enric UNIVERSITAT DE                                     Grup de recerca
2009 SGR 12   37637088A                              NEUROBIOLOGIA MOLECULAR           GRC                  44.720,00 €
                 Isidre         BARCELONA                                       reconegut i finançat
                 Cànoves Valiente,   UNIVERSITAT AUTÒNOMA     TURISME I DINÀMIQUES SOCIO                Grup de recerca
2009 SGR 288   46217134Z                                                    GRC                  36.000,00 €
                 Gemma         DE BARCELONA         TERRITORIALS                       reconegut i finançat
                            FUNDACIÓ PRIVADA
                            INSTITUT DINVESTIGACIÓ    GRUP CÀNCER HEREDITARI ICO-IDIBELL-           Grup de recerca
2009 SGR 290   46114965B    Capellá Munar, Gabriel                                      GRC                  47.840,00 €
                            MÉDICA DE BELLVITGE-     IMPPC                          reconegut i finançat
                            IDIBELL
                            UNIVERSITAT DE        GRUP DE RECERCA D'ESTUDIS LOCALS             Grup de recerca
2009 SGR 357   40555803H    Capo Giol, Jordi                                         GRE                  31.200,00 €
                            BARCELONA          (GREL)                          reconegut i finançat
                            CONSEJO SUPERIOR DE
                 Carbonell Bertran,                 ESTRUCTURA I DINÀMICA DE LA               Grup de recerca
2009 SGR 6    40964254N               INVESTIGACIONES                              GRC                  52.000,00 €
                 Ramon                        LITOSFERA                        reconegut i finançat
                            CIENTIFICAS (CSIC)
                            INSTITUT CATALÀ DE      DESENVOLUPAMENT SOCIAL I
                 Carbonell Roura,                                               Grup de recerca
2009 SGR 188   78020884P               PALEOECOLOGIA HUMANA I    TECNOLÒGIC AL PLISTOCÈ INFERIOR I      GRC                  38.400,00 €
                 Eudald                                                    reconegut i finançat
                            EVOLUCIÓ SOCIAL       MITJÀ
                            CONSEJO SUPERIOR DE
                 Carranza Gil-Dolz Del                GRUP DE RECERCA EN SISTEMÀTICA I             Grup de recerca
2009 SGR 1462  38510283A               INVESTIGACIONES                              GRC                  50.960,00 €
                 Castellar, Salvador                 EVOLUCIÓ ZOOLÒGICA - ZOOSYSEVO              reconegut i finançat
                            CIENTIFICAS (CSIC)
                            FUNDACIÓ INSTITUT DE
                 Carrascosa Lezcano,  RECERCA DE L'HOSPITAL                                 Grup de recerca
2009 SGR 31   17424106L                              FISIOPATOLOGIA DEL CREIXEMENT        GRC                  47.840,00 €
                 Antoni         UNIVERSITARI VALL                                   reconegut i finançat
                            D'HEBRON
                 Carreras Escobar,   UNIVERSITAT POLITÈCNICA                                Grup de recerca
2009 SGR 1029  39114924C                              GRUP DE RECERCA EN TEORIA DE JOCS      GRC                  45.760,00 €
                 Francisco       DE CATALUNYA                                     reconegut i finançat
                 Carrillo De La Plata, UNIVERSITAT AUTÒNOMA     EQUACIONS DIFERENCIALS EN                Grup de recerca
2009 SGR 345   24237371V                                                    GRC                  83.200,00 €
                 José Antonio      DE BARCELONA         DERIVADES PARCIALS I APLICACIONS             reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 10 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                             FUNDACIÓ INSTITUT     CENTRE D'ESTUDIS EPIDEMIOLÒGICS
                 Casabona Barbarà,    DINVESTIGACIÓ EN      SOBRE LES INFECCIONS DE                 Grup de recerca
2009 SGR 1124  37316053W                                                    GRS                  41.600,00 €
                 Jordi          CIÈNCIES DE LA SALUT    TRANSMISSIÓ SEXUAL I LA SIDA DE             reconegut i finançat
                             GERMANS TRIAS I PUJOL   CATALUNYA (CEEISCAT)
                 Casacuberta Vergés,   UNIVERSITAT DE       GRUP DE RECERCA EN GEOMETRIA I              Grup de recerca
2009 SGR 119   40292055B                                                    GRC                  50.960,00 €
                 Carles          BARCELONA         TOPOLOGIA ALGEBRAICA                   reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA EN INNOVACIÓ
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 577   77961204J    Casadesús Fa, Martí   UNIVERSITAT DE GIRONA   TECNOLÒGIA AL SISTEMA PRODUCTIU       GRC                  41.600,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                                           (GITASP)
                 Casado Gonzalez,     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 580   51441245C                              GRC BIOETICA DRET I SOCIETAT         GRC                  36.000,00 €
                 Maria          BARCELONA                                      reconegut i finançat
                 Casal Fàbrega,      UNIVERSITAT POLITÈCNICA  CENTRE D'ESTUDIS DEL RISC                Grup de recerca
2009 SGR 1118  40258434Q                                                    GRC                  44.720,00 €
                 Joaquim         DE CATALUNYA        TECNOLÒGIC (CERTEC)                   reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                           DESENVOLUPAMENT I MORFOGÈNESI A             Grup de recerca
2009 SGR 343   35011259S    Casanova Roca, Jordi   INVESTIGACIONES                             GRC                  44.720,00 €
                                           DROSOPHILA                        reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Casanovas        INSTITUT DINVESTIGACIÓ   INTERACCIONS TUMOR-ESTROMA I               Grup de recerca
2009 SGR 681   46616810L                                                    GRE                  41.600,00 €
                 Casanovas, Oriol     MÉDICA DE BELLVITGE-    RESISTÈNCIA A ANTITUMORALS (ITERT)            reconegut i finançat
                             IDIBELL
                 Casanovas Romeu,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 688   39040091Y                              INSTITUT DE DRET I TECNOLOGIA        GRC                  40.800,00 €
                 Pompeu          DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                 Casanovas Ruiz-     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 187   46111204E                              GRUP DE LÒGICA                GRC                  36.000,00 €
                 Fornells, Enrique    BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE PROCESSAMENT D'IMATGE I             Grup de recerca
2009 SGR 1534  43408359E    Casas Pla, Josep R.                                       GRC                  46.800,00 €
                             DE CATALUNYA        VÍDEO (GPI)                       reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE       GEOLOGIA ECONÒMICA, AMBIENTAL I             Grup de recerca
2009 SGR 852   46206507J    Casas Ponsati, Albert                                      GRC                  56.160,00 €
                             BARCELONA         HIDROLOGIA                        reconegut i finançat
                 Casassas Ymbert,     UNIVERSITAT DE       GRUP D'ESTUDIS D'HISTÒRIA DE LA             Grup de recerca
2009 SGR 1130  46102176X                                                    GRC                  36.000,00 €
                 Jordi          BARCELONA         CULTURA I DELS INTEL·LECTUALS              reconegut i finançat
                 Cascante Canut, Maria  UNIVERSITAT DE       GRUP DE TEORIA DE FUNCIONS DE LA             Grup de recerca
2009 SGR 1303  46116256Z                                                    GRC                  54.080,00 €
                 Del Carmen        BARCELONA         UAB/UB                          reconegut i finançat
                 Cascante Serratosa,   UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1308  43390587Y                              GRUP DE BIOQUÍMICA INTEGRATIVA        GRC                  80.080,00 €
                 Marta          BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA EN PROCESSAMENT             Grup de recerca
2009 SGR 773   21432303Y    Caselles Costa, Vicent                                      GRC                  68.640,00 €
                             FABRA           D'IMATGE                         reconegut i finançat
                             IESE BUSINESS SCHOOL,   GRUP D'INNOVACIÓ DEL CENTRE SPSP             Grup de recerca
2009 SGR 919   X2204520Q    Cassiman , Bruno                                         GRC                  33.600,00 €
                             UNIVERSITAT DE NAVARRA   (GISPSP)                         reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 1263  37249197F    Castañer Muñoz, Luis                MICRO I NANOTECNOLOGÍES (MNT)        GRC                  58.240,00 €
                             DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 11 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP D'ESTUDIS DE LITERATURA              Grup de recerca
2009 SGR 349   37758896A    Castellanos Vila, Jordi                                     GRC                  64.000,00 €
                              DE BARCELONA        CATALANA CONTEMPORÀNIA                 reconegut i finançat
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                 Castells Garangou,                  GRUP DE RECERCA EN ONCOLOGIA              Grup de recerca
2009 SGR 849   40293114N                 RECERCA BIOMÈDICA                           GRC                  50.960,00 €
                 Antoni                        GASTROINTESTINAL I PANCREÀTICA             reconegut i finançat
                              (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GNOM: GROUP OF NUMERICAL                Grup de recerca
2009 SGR 1122  43702608D    Castro Pérez, Jordi                                       GRC                  42.640,00 €
                              DE CATALUNYA        OPTIMIZATION AND MODELLING               reconegut i finançat
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                                           GRUP D'ECOLOGIA DELS CANVIS               Grup de recerca
2009 SGR 361   77093062Y    Catalan Aguilà, Jordi   INVESTIGACIONES                            GRC                  58.240,00 €
                                           AMBIENTALS                       reconegut i finançat
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIA              Grup de recerca
2009 SGR 968   35054076Y    Cayuela Marín, Diana                                       GRC                  42.640,00 €
                              DE CATALUNYA        TÈXTIL (TECTEX)                     reconegut i finançat
                              FUNDACIO PRIVADA
                 Celada Cotarelo,     INSTITUT DE RECERCA    GRUP DE BIOLOGIA DEL MACRÒFAG.             Grup de recerca
2009 SGR 856   15141135M                                                    GRC                  47.840,00 €
                 Antonio          BIOMEDICA DE BARCELONA   REGULACIÓ DE L'EXPRESSIÓ GÈNICA             reconegut i finançat
                              (IRB BARCELONA)
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                 Cervera Segura,                   GRUP DE RECERCA EN MALALTIES              Grup de recerca
2009 SGR 1421  38493021Z                 RECERCA BIOMÈDICA                           GRC                  44.720,00 €
                 Ricard                        AUTOIMMUNES SISTÈMIQUES                 reconegut i finançat
                              (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                 Chaqués Bonafont,     UNIVERSITAT DE       ANÀLISI COMPARADA DE L'AGENDA              Grup de recerca
2009 SGR 536   46234388H                                                    GRE                  32.000,00 €
                 Laura           BARCELONA         POLÍTICA                        reconegut i finançat
                 Chillón Rodríguez,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE RECERCA EN TERÀPIA GÈNICA            Grup de recerca
2009 SGR 1300  38078288V                                                    GRC                  41.600,00 €
                 Miguel          DE BARCELONA        PER MALALTIES AUTOIMMUNES                reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA DE LA BIBLIOTHECA
                 Cirlot Valenzuela,    UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 1551  46213545J                              MYSTICA ET PHILOSOPHICA ALOIS M.      GRC                  32.800,00 €
                 Victoria         FABRA                                       reconegut i finançat
                                           HAAS
                 Claver Cabrero,      UNIVERSITAT ROVIRA I    ORGANOMETÈL·LICS I CATÀLISI               Grup de recerca
2009 SGR 116   17992471P                                                    GRC                  73.840,00 €
                 Carmen          VIRGILI          HOMOGÈNIA                        reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 1067  33866678Y    Claveria Nadal, Glòria                GRUP DE LEXICOGRAFIA I DIACRONIA      GRC                  56.800,00 €
                              DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                 Clotet Sala,                     GRUP DE RECERCA CLÍNICA I BÀSICA DE           Grup de recerca
2009 SGR 111   46106081M                 FUNDACIÓ IRSICAIXA                           GRC                  58.240,00 €
                 Bonaventura                     LA SIDA                         reconegut i finançat
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                                           GRUP DE CRISTAL.LOGRAFIA DE               Grup de recerca
2009 SGR 1309  39646360H    Coll Capella, Miquel   INVESTIGACIONES                            GRC                  56.160,00 €
                                           PROTEÏNES                        reconegut i finançat
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                                           GRUP DE RECERCA SOBRE
                              UNIVERSITAT DE       DESENVOLUPAMENT, INTERACCIÓ I              Grup de recerca
2009 SGR 933   18880421C    Coll Salvador, César                                       GRC                  58.240,00 €
                              BARCELONA         COMUNICACIÓ EN CONTEXTOS                reconegut i finançat
                                           EDUCATIUS
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 12 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Colomer Calsina,                                               Grup de recerca
2009 SGR 1126  46308081L                INVESTIGACIONES      ECONOMIA POLÍTICA              GRC                  32.800,00 €
                 Josep Maria                                                 reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                                           GRETEL (GRUP DE RECERCA DE
                                           LITERATURA INFANTIL I JUVENIL I
                 Colomer Martínez,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 1477  46209804K                              EDUCACIÓ LITERÀRIA DE LA           GRE                  32.800,00 €
                 Teresa          DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
                                           BARCELONA)
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA  DIANES TERAPEUTIQUES I NOVES
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 967   39321274Z    Colomer Pujol, Dolors  RECERCA BIOMÈDICA     TECNIQUES DIAGNOSTIQUES EN          GRC                  43.680,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC   NEOPLASIES LIMFOIDES
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 346   40881366Q    Comella Carnice, Joan                SENYALITZACIO CEL.LULAR I APOPTOSI      GRC                  45.760,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 854   38768987A    Comerón Tejero, Adolf                GRUP DE FOTÒNICA               GRC                  52.000,00 €
                             DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                 Company Climent,                                               Grup de recerca
2009 SGR 354   19975898F                UNIVERSITAT DE LLEIDA   ART I CULTURA D'ÈPOCA MODERNA        GRC                  39.500,00 €
                 Joaquim                                                   reconegut i finançat
                                           MICRO-NANOTECNOLOGIES I
                 Cornet Calveras,     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 35   39025518S                              NANOSCÒPIES PER DISPOSITIUS         GRC                  49.920,00 €
                 Albert          BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           ELECTRÒNICS I FOTÒNICS (MIND)
                 Coronas Salcedo,     UNIVERSITAT ROVIRA I    CREVER - GRUP DE RECERCA                 Grup de recerca
2009 SGR 33   17997447Q                                                    GRC                  43.680,00 €
                 Alberto         VIRGILI          D'ENGINYERIA TÈRMICA APLICADA              reconegut i finançat
                                           MINOS (MICROSYSTEMS AND
                 Correig Blanchar,    UNIVERSITAT ROVIRA I                                Grup de recerca
2009 SGR 789   39849924D                              NANOTECHNOLOGIES FOR CHEMICAL        GRC                  47.840,00 €
                 Xavier          VIRGILI                                       reconegut i finançat
                                           ANALYSIS)
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    LA MÚSICA EN LES SOCIETATS                Grup de recerca
2009 SGR 227   38801597E    Cortès Mir, Francesc                                       GRE                  36.000,00 €
                             DE BARCELONA        CONTEMPORÀNIES                      reconegut i finançat
                                           AMADE - ANÀLISI I MATERIALS AVANÇATS           Grup de recerca
2009 SGR 351   46540625X    Costa Balanzat, Josep  UNIVERSITAT DE GIRONA                          GRC                  49.920,00 €
                                           PER AL DISSENY ESTRUCTURAL                reconegut i finançat
                                           CENTRE D'ANÀLISI ECONÒMICA I DE LES
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 359   38147486P    Costa Font, Joan                  POLÍTIQUES SOCIALS (CAEPS) -         GRC                  36.800,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           WWW.UB.EDU/EPS
                             UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA EN NEUROCIÈNCIA             Grup de recerca
2009 SGR 1521  46565770Q    Costa Martínez, Albert                                      GRC                  70.720,00 €
                             FABRA           COGNITIVA (GRNC)                     reconegut i finançat
                 Cots Caimons, Josep                                             Grup de recerca
2009 SGR 360   40869324A                UNIVERSITAT DE LLEIDA   CERCLE DE LINGÜÍSTICA APLICADA        GRC                  34.400,00 €
                 Maria                                                    reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA EN ECONOMIA
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 578   X1440739L    Creel, Michael                   COMPUTATIONAL I SIMULACIONS -        GRC                  36.800,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           GRECS
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 13 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                                          INSTITUCIONS I MITES A LA GRÈCIA
                 Cuartero Iborra,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 1030  21301303Z                             ANTIGA: ESTUDI DIACRÒNIC A PARTIR DE GRC                      39.200,00 €
                 Francesc Josep     DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          LES FONTS GREGUES
                 Cuevas Diarte, Miquel  UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1307  36946754Z                             CRISTAL·LOGRAFIA               GRC                  46.800,00 €
                 Àngel          BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ INSTITUT
                 Davalos Errando,    DINVESTIGACIÓ EN                                  Grup de recerca
2009 SGR 39   46109205R                             GRUP DE RECERCA EN NEUROCIÈNCIES       GRE                  41.600,00 €
                 Antoni         CIÈNCIES DE LA SALUT                                reconegut i finançat
                             GERMANS TRIAS I PUJOL
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 121   40264406P    De Bolós Pi, Carme   FUNDACIÓ IMIM       CARCINOGÈNESIS GASTROESOFÀGICA        GRE                  40.560,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                                          ESTUDIO DE LAS BASES CELULARES Y
                             FUNDACIÓ PRIVADA      MOLECULARES DE PROCESOS DEL
                 De La Luna                                                 Grup de recerca
2009 SGR 1464  05380813D                CENTRE DE REGULACIÓ    NEURODESARROLLO REGULADOS POR        GRC                  42.640,00 €
                 Gargantilla, Susana                                             reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )      PROTEÍNAS QUINASA Y SU IMPLICACIÓN
                                          EN ANEUPLOIDIAS DEL CROMOSOMA 21.
                                          GRUP DE RECERCA CLÍNICA EN
                 De La Torre Fornell,                                            Grup de recerca
2009 SGR 718   37686919Q                FUNDACIÓ IMIM       FARMACOLOGIA I EPIDEMIOLOGIA DE       GRC                  43.680,00 €
                 Rafael                                                   reconegut i finançat
                                          LES DROGUES D'ABÚS I NEUROCIÈNCIES
                                          EDUAB-HSP GRUP D' INVESTIGACIÓ DE
                             INSTITUT DE RECERCA DE
                 De Leiva Hidalgo,                 ENDOCRINOLOGÍA I DIABETIS DE               Grup de recerca
2009 SGR 806   25037460M                L' HOSPITAL DE LA SANTA                         GRC                  47.840,00 €
                 Alberto                      L'HOSPITAL SANT PAU - UNIVERSITAT            reconegut i finançat
                             CREU I SANT PAU
                                          AUTÒNOMA DE BARCELONA
                                          SEMINARI INETERUNIVERSITÀRI
                 De Montagut       UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 766   46313611Y                             D'HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ JOSEP       GRC                  44.800,00 €
                 Estrugués, Tomàs    FABRA                                        reconegut i finançat
                                          MARIA FONT RIUS (SFR)
                 De Riquer Permanyer, UNIVERSITAT AUTÒNOMA     GRUP D'HISTÒRIA DEL                   Grup de recerca
2009 SGR 920   36941098Q                                                    GRC                  33.600,00 €
                 Borja        DE BARCELONA         PARLAMENTARISME                     reconegut i finançat
                           FUNDACIÓ PRIVADA
                 De Sanjose      INSTITUT DINVESTIGACIÓ    EPILYMPH - EPIDEMIOLOGIA DELS              Grup de recerca
2009 SGR 1465  37673624S                                                    GRC                  42.640,00 €
                 Llongueras, Silvia  MÉDICA DE BELLVITGE-     LIMFOMES                         reconegut i finançat
                           IDIBELL
                 De Sostoa Fernández, UNIVERSITAT DE                                     Grup de recerca
2009 SGR 43   46310095D                             BIOLOGIA DE VERTEBRATS            GRC                  50.960,00 €
                 Adolfo        BARCELONA                                       reconegut i finançat
                           UNIVERSITAT POMPEU      COGNITIVE AND COMPUTATIONAL               Grup de recerca
2009 SGR 292   X4823212C    Deco -, Gustavo                                         GRC                  74.880,00 €
                           FABRA             NEUROSCIENCE                       reconegut i finançat
                           CENTRE DE RECERCA EN
                 Del Portillo Obando,                                            Grup de recerca
2009 SGR 1080  X8077473B              SALUT INTERNACIONAL DE    GRUP DE PLASMODIUM VIVAX           GRE                  43.680,00 €
                 Hernando                                                  reconegut i finançat
                           BARCELONA (CRESIB)
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 14 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                 Del Pozo Carrascosa,   UNIVERSITAT ROVIRA I    DRET CIVIL CATALÀ I DRET PRIVAT             Grup de recerca
2009 SGR 689   37733896G                                                    GRC                  38.400,00 €
                 Pedro          VIRGILI          EUROPEU                         reconegut i finançat
                                           GRUP D'INVESTIGACIÓ EN ECONOMIA             Grup de recerca
2009 SGR 189   02893435N    Del Rey Canteli, Elena  UNIVERSITAT DE GIRONA                          GRS                  34.400,00 €
                                           PÚBLICA                         reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                           BASES CEL.LULARS I MOLECULARS EN
                 Del Río Fernández,    INSTITUT DE                                     Grup de recerca
2009 SGR 366   38552812M                              NEURODEGENERACIÓ I              GRC                  70.720,00 €
                 Josep Antoni       BIOENGINYERIA DE                                  reconegut i finançat
                                           NEUROREPARACIÓ
                             CATALUNYA (IBEC)
                                           GRUP DE RECERCA DE L'INSTITUT
                 Delgado Ribas, Josep   UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 363   37777500T                              UNIVERSITARI D'HISTÒRIA JAUME        GRC                  42.400,00 €
                 Maria          FABRA                                        reconegut i finançat
                                           VICENS I VIVES
                 Delshams I Valdés,    UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 859   38490659K                              SISTEMES DINÀMICS DE LA UPC         GRC                  58.240,00 €
                 Amadeu          DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1265  X4891577Y    Di Croce , Luciano    CENTRE DE REGULACIÓ    EPIGENETIC EVENTS IN CANCER         GRC                  44.720,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                                           ALGORÍSMIA, BIOINFORMÀTICA,
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 1137  19443255K    Díaz Cort, Josep                  COMPLEXITAT I MÈTODES FORMALS        GRC                  58.240,00 €
                             DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                                           (ALBCOM)
                 Díaz Gonzalez,      UNIVERSITAT ROVIRA I    FICMA (FÍSICA I CRISTAL?LOGRAFIA DE           Grup de recerca
2009 SGR 235   33816818X                                                    GRC                  45.760,00 €
                 Francesc         VIRGILI          MATERIALS)                        reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Dierssen Sotos, Maria                FENOTIPACIÓ NEUROCONDUCTUAL DE              Grup de recerca
2009 SGR 1313  13745638X                CENTRE DE REGULACIÓ                           GRC                  42.640,00 €
                 Del Mar                       MODELS MURINS D'ENFERMETATS               reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                             CENTRE DE RECERCA EN
                 Dobaño Lázaro,                                                Grup de recerca
2009 SGR 934   46593855H                SALUT INTERNACIONAL DE   GRUP D'IMMUNOLOGIA DE LA MALÀRIA       GRE                  39.520,00 €
                 Carlota                                                   reconegut i finançat
                             BARCELONA (CRESIB)
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  FLUMEN. DINÀMICA FLUVIAL I                Grup de recerca
2009 SGR 1139  39114715H    Dolz Ripollès, Josep                                       GRC                  45.760,00 €
                             DE CATALUNYA        ENGINYERIA HIDROLÒGICA                  reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT ROVIRA I                                Grup de recerca
2009 SGR 1135  33890313C    Domingo Ferrer, Josep                CRISES - COMERÇ ELECTRÒNIC SEGUR       GRC                  46.800,00 €
                             VIRGILI                                       reconegut i finançat
                 Domingo Miralles,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE RECERCA EN RADIACIONS              Grup de recerca
2009 SGR 122   37735627X                                                    GRC                  44.720,00 €
                 Carles          DE BARCELONA        IONITZANTS                        reconegut i finançat
                 Domingo Pascual,     UNIVERSITAT POLITÈCNICA  SISTEMES DE COMUNICACIONS DE               Grup de recerca
2009 SGR 1140  40858217M                                                    GRC                  46.800,00 €
                 Jordi          DE CATALUNYA        BANDA AMPLA (CBA)                    reconegut i finançat
                 Domingo Pedrol, Joan   UNIVERSITAT DE       TRANSPORT I VEHICULACIÓ DE                Grup de recerca
2009 SGR 367   78070351W                                                    GRC                  48.880,00 €
                 Carles          BARCELONA         FÀRMACS                         reconegut i finançat
                 Domingo Roig, Josep   UNIVERSITAT ROVIRA I    LABORATORI DE TOXICOLOGIA I SALUT            Grup de recerca
2009 SGR 1133  40904430B                                                    GRC                  52.000,00 €
                 Lluís          VIRGILI          MEDIAMBIENTAL                      reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 15 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                             CENTRE D'ESTUDIS      GRUP D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS I DE             Grup de recerca
2009 SGR 858   36933305C    Domingo Valls, Andreu                                      GRC                  36.800,00 €
                             DEMOGRÀFICS        MIGRACIONS (GEDEM)                    reconegut i finançat
                 Domínguez Garcia,    UNIVERSITAT DE       EPIDEMIOLOGIA, PREVENCIÓ I CONTROL            Grup de recerca
2009 SGR 42   46504712T                                                    GRC                  47.840,00 €
                 Angela         BARCELONA         DE MALALTIES TRANSMISSIBLES.               reconegut i finançat
                             INSTITUT CATALÀ
                 Echavarren Pablos,                 QUÍMICA ORGANOMETÀL.LICA EN               Grup de recerca
2009 SGR 47   05342738E                D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (                        GRC                  70.720,00 €
                 Antonio M.                     SÍNTESI ORGÀNICA.                    reconegut i finançat
                             ICIQ)
                             UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 1141  X2411717Y    Eeckhout , Jan                   GROUP APPLIED THEORY             GRE                  52.000,00 €
                             FABRA                                        reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA EN DRET                 Grup de recerca
2009 SGR 1535  39123296C    Egea Fernández, Joan                                      GRC                  44.800,00 €
                             FABRA           PATRIMONIAL                       reconegut i finançat
                             INSTITUT D'ESTUDIS
                                          FÍSICA TEÒRICA I COSMOLOGIA               Grup de recerca
2009 SGR 994   78050229M    Elizalde Rius, Emili  ESPACIALS DE CATALUNYA                         GRC                  42.640,00 €
                                          FONAMENTAL                        reconegut i finançat
                             (IEEC)
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1526  38399143E    Enrich Bastús, Carles               ENDOCITOSI, TRÀFIC I SENYALITZACIÓ      GRC                  47.840,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Ercilla Zarraga,                  GRUPO DE MARGENES CONTINENTALES             Grup de recerca
2009 SGR 1071  30564679W                INVESTIGACIONES                             GRC                  43.680,00 €
                 Gemma                       (GMC)                          reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             UNIVERSITAT DE       GRUP DE RECERCA EN NEUROCIÈNCIA             Grup de recerca
2009 SGR 11   36971173F    Escera I Micó, Carles                                      GRC                  46.800,00 €
                             BARCELONA         COGNITIVA                        reconegut i finançat
                 Esping Andersen,    UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA EN SOCIOLOGIA I             Grup de recerca
2009 SGR 1069  X2749783H                                                    GRC                  36.800,00 €
                 Gosta          FABRA           DEMOGRAFIA (SOCIODEM)                  reconegut i finançat
                 Esplugas Vidal,     UNIVERSITAT DE       ENGINYERIA DE PROCESSOS                 Grup de recerca
2009 SGR 1466  37772460C                                                    GRC                  43.680,00 €
                 Santiago        BARCELONA         D'OXIDACIÓ AVANÇADA                   reconegut i finançat
                 Espuña Camarasa,    UNIVERSITAT POLITÈCNICA   CENTRE D'ENGINYERIA DE PROCESSOS I            Grup de recerca
2009 SGR 861   46037901C                                                    GRC                  45.760,00 €
                 Antonio        DE CATALUNYA        MEDI AMBIENT - CEPIMA                  reconegut i finançat
                            CONSEJO SUPERIOR DE
                 Esteban Marquillas,                CONFLICTE, COHESIO SOCIAL I               Grup de recerca
2009 SGR 1142  37239840B               INVESTIGACIONES                             GRC                  52.000,00 €
                 Joan Maria                     POLÍTIQUES PUBLIQUES                   reconegut i finançat
                            CIENTIFICAS (CSIC)
                            FUNDACIÓ PRIVADA
                            INSTITUT DINVESTIGACIÓ                                Grup de recerca
2009 SGR 1315  52194384R    Esteller Badosa, Manel               GRUP D'EPIGENÈTICA DEL CÀNCER        GRC                  74.880,00 €
                            MÉDICA DE BELLVITGE-                                 reconegut i finançat
                            IDIBELL
                            FUNDACIÓ MUTUA DE
                                          GRUP DE RECERCA DE MALALTIES DEL             Grup de recerca
2009 SGR 1316  38061192X    Esteve Comas, Maria  TERRASSA. HOSPITAL                            GRC                  43.680,00 €
                                          TRACTE DIGESTIU                     reconegut i finançat
                            MUTUA DE TERRASSA
                                          ERJAIDI-UE. EQUIP DE RECERCA SOBRE
                 Esteve Garcia,     INSTITUT UNIVERSITARI                                Grup de recerca
2009 SGR 236   40514157W                             JUSTICIA, AFERS INTERNS, DRETS I       GRC                  34.400,00 €
                 Francina        D'ESTUDIS EUROPEUS                                 reconegut i finançat
                                          IMMIGRACIÓ DE LA UE
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 16 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                     Institució         Nom del grup                Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                            CENTRE D'ESTUDIS      GRUP DE RECERCA EN DEMOGRAFIA I             Grup de recerca
2009 SGR 48   52912067S    Esteve Palós, Albert                                      GRC                  36.000,00 €
                            DEMOGRÀFICS         FAMÍLIES (DEMFAMS)                   reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE      GRUP DE REGULACIÓ DE RISCOS I DE            Grup de recerca
2009 SGR 372   46216264H    Esteve Pardo, José                                       GRC                  37.600,00 €
                             BARCELONA         SECTORS ESTRATÈGICS (GRRISE)              reconegut i finançat
                             INSTITUT DE RECERCA I
                                          GRUP DE REPRODUCCIÓ I CULTIU              Grup de recerca
2009 SGR 860   50695443Q    Estévez García, Alicia TECNOLOGIA                               GRC                  69.680,00 €
                                          LARVARI D'ORGANISMES AQUÁTICS              reconegut i finançat
                             AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
                 Estévez Povedano,    UNIVERSITAT DE      FISIOLOGIA I PATOLOGIA DE LA RELACIÓ          Grup de recerca
2009 SGR 719   37381932D                                                   GRE                  41.600,00 €
                 Raúl           BARCELONA         FUNCIONAL GLIA-NEURONA                 reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                          CAUSES GENÈTIQUES DE MALALTIA              Grup de recerca
2009 SGR 1502  38485069C    Estivill Pallejà, Xavier CENTRE DE REGULACIÓ                          GRC                  53.040,00 €
                                          (GCD)                          reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                                                      Grup de recerca
2009 SGR 588   37243767M    Estrada Miyares, Marta INVESTIGACIONES       GRUP D'OCEANOGRAFIA MEDITERRÀNIA      GRC                  44.720,00 €
                                                                      reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                          MECANISMES MOLECULARS I
                 Fabregat Romero,     INSTITUT DINVESTIGACIÓ                              Grup de recerca
2009 SGR 312   00790754Z                             CEL.LULARS ASSOCIATS AL FENOTIP       GRE                  44.720,00 €
                 Isabel          MÉDICA DE BELLVITGE-                               reconegut i finançat
                                          TUMORAL INVASIU I METASTÀSIC
                             IDIBELL
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Fabriàs Domingo,                  RESEARCH UNIT ON BIOACTIVE               Grup de recerca
2009 SGR 1072  40961208W                INVESTIGACIONES                            GRC                  44.720,00 €
                 Gemma                       MOLECULES (RUBAM)                    reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                                          GENS I AMBIENT EN LA COMPRENSIÓ DE
                 Fañanás Saura,     UNIVERSITAT DE       LA DIVERSITAT DE LA CONDUCTA              Grup de recerca
2009 SGR 827   18009650Y                                                   GRC                  43.680,00 €
                 Lourdes        BARCELONA          HUMANA I DE LA ETIOPATOGÈNIA DE LA           reconegut i finançat
                                          MALALTIA MENTAL.
                 Fernández Buey,    UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA DEL CENTRE               Grup de recerca
2009 SGR 1035  12680907H                                                   GRE                  32.800,00 €
                 Francisco       FABRA            D'ESTUDIS SOBRE MOVIMENTS SOCIALS            reconegut i finançat
                            FUNDACIÓ PRIVADA
                                          GRUP DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA,
                 Fernández Muñoz,    INSTITUT DINVESTIGACIÓ                               Grup de recerca
2009 SGR 192   46123632F                             PREVENCIÓ I CONTROL DEL           GRC                  40.560,00 €
                 Esteve         MÉDICA DE BELLVITGE-                                reconegut i finançat
                                          TABAQUISME (GRET)
                            IDIBELL
                            INSTITUT D'ESTUDIS
                 Fernández Sopuerta,                GRUP D'ASTRONOMIA D'ONES                Grup de recerca
2009 SGR 935   38445668H               ESPACIALS DE CATALUNYA                         GRC                  40.560,00 €
                 Carlos                       GRAVITATÒRIES - LISA                  reconegut i finançat
                            (IEEC)
                 Fernández Teruel,   UNIVERSITAT AUTÒNOMA    MODELS ANIMALS I HUMANS EN               Grup de recerca
2009 SGR 51   39157292E                                                   GRC                  43.680,00 €
                 Albert         DE BARCELONA        TRANSTORNS MENTALS.                   reconegut i finançat
                 Fernández Ubiergo,   UNIVERSITAT RAMON                                  Grup de recerca
2009 SGR 293   36978939E                             GRUP DE TECNOLOGIES MÈDIA (GTM)       GRC                  44.720,00 €
                 Gabriel        LLULL                                        reconegut i finançat
                                        Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 17 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                                           APRELS. DESENVOLUPAMENT,
                 Fernández Viader,    UNIVERSITAT DE       ENSENYAMENT I APRENENTAGE DE               Grup de recerca
2009 SGR 830   37625221G                                                    GRC                  50.960,00 €
                 Maria Del Pilar     BARCELONA         PERSONES SORDES I SORDCEGUES I              reconegut i finançat
                                           LLENGÜES DE SIGNES
                                           GRUP DE RECERCA TRASLACIONAL EN
                 Florensa Brichs,                                               Grup de recerca
2009 SGR 541   40833673W                FUNDACIÓ IMIM       NEOPLÀSIES HEMATOLÒGIQUES          GRC                  44.720,00 €
                 Lourdes                                                   reconegut i finançat
                                           (GRETNHE)
                 Foguet Boreu,      UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE RECERCA EN ARTS                 Grup de recerca
2009 SGR 1034  78080234H                                                    GRE                  36.000,00 €
                 Francesc         DE BARCELONA        ESCÈNIQUES (GRAE)                    reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POMPEU     CENTRE D'INVESTIGACIÓ ESTÈTICA DELS           Grup de recerca
2009 SGR 970   40833279E    Font Blanch, Domènec                                       GRC                  36.000,00 €
                             FABRA           MITJANS AUDIOVISUALS (CINEMA)              reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 378   36951139Y    Font Ferré, Jordi    INVESTIGACIONES      GRUP D'OCEANOGRAFIA FÍSICA          GRC                  52.000,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             UNIVERSITAT DE       GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT DRET             Grup de recerca
2009 SGR 1478  37270264Y    Font Llovet, Tomas                                        GRC                  44.800,00 €
                             BARCELONA         ADMINISTRATIU                      reconegut i finançat
                             INSTITUT DE RECERCA DE
                                           GRUP DE RECERCA EN HEMOSTASIA I             Grup de recerca
2009 SGR 1147  46308248W    Fontcuberta Boj, Jordi  L' HOSPITAL DE LA SANTA                         GRC                  43.680,00 €
                                           TROMBOSI                         reconegut i finançat
                             CREU I SANT PAU
                                           GRUP DE TRANSPORT EN SISTEMES              Grup de recerca
2009 SGR 374   40312970L    Fort Viader, Joaquim   UNIVERSITAT DE GIRONA                          GRC                  44.720,00 €
                                           COMPLEXOS                        reconegut i finançat
                             INSTITUT D'ESTUDIS
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1398  46626143Z    Fosalba Vela, Pablo   ESPACIALS DE CATALUNYA   COSMOLOGIA OBSERVACIONAL           GRC                  44.720,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             (IEEC)
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 776   43421815T    Franco Puntes, Victor  INSTITUT CATALÀ DE     INORGANIC NANOPARTICLES GROUP.        GRE                  41.600,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             NANOTECNOLOGIA
                                           CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN IMAGEN
                 Frangi Caregnato,    UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 866   X1383980R                              COMPUTACIONAL Y TECNOLOGÍAS DE        GRC                  55.120,00 €
                 Alejandro        FABRA                                        reconegut i finançat
                                           SIMULACIÓN EN BIOMEDICINA (CISTIB)
                                           GRACMON GRUP DE RECERCA EN
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1320  46306186X    Freixa Serra, Mireia                HISTÒRIA DE L'ART I DEL DISSENY       GRC                  40.800,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           CONTEMPORANI
                 Freixas Dargallo,    UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 1504  37713090J                              GRUP DE FINANCES I COMPTABILITAT       GRE                  34.400,00 €
                 Xavier          FABRA                                        reconegut i finançat
                                           VICOROB - VISIÓ PER COMPUTADOR I             Grup de recerca
2009 SGR 380   40320328V    Freixenet Bosch, Jordi  UNIVERSITAT DE GIRONA                          GRC                  57.200,00 €
                                           ROBÒTICA                         reconegut i finançat
                 Freixes Sanjuán,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 767   40833912B                              DRET CONSTITUCIONAL EUROPEU         GRC                  36.800,00 €
                 Teresa          DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                 Fullola Pericot, Josep  UNIVERSITAT DE       SERP (SEMINARI D'ESTUDIS I                Grup de recerca
2009 SGR 1145  46315039P                                                    GRC                  39.200,00 €
                 M.            BARCELONA         RECERQUES PREHISTÒRIQUES)                reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 18 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució        Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA   EQUIP DE DESENVOLUPAMENT                 Grup de recerca
2009 SGR 397   17993264L    Gairin Sallan, Joaquín                                     GRC                  43.200,00 €
                             DE BARCELONA       ORGANITZACIONAL                     reconegut i finançat
                 Galceran Huguet, Mª   UNIVERSITAT DE      QUÍMICA ANALÍTICA. ANÀLISI DE              Grup de recerca
2009 SGR 1325  37618814Z                                                    GRC                  42.640,00 €
                 Teresa          BARCELONA         CONTAMINANTS                       reconegut i finançat
                             CENTRE DE RECERCA EN
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1157  37738366N    Galí Garreta, Jordi   ECONOMIA         CREI                     GRC                  56.000,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             INTERNACIONAL
                             INSTITUT DE RECERCA DE
                                          RECERCA EN MALALTIES                   Grup de recerca
2009 SGR 1004  46561935E    Gallardo Vigo, Eduard  L' HOSPITAL DE LA SANTA                        GRC                  43.680,00 €
                                          NEUROMUSCULARS                      reconegut i finançat
                             CREU I SANT PAU
                                          TRILCAT (GRUP D'ESTUDIS DE
                             UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 194   38044099Y    Gallén Miret, Enric                TRADUCCIÓ I RECEPCIÓ EN LA          GRC                  34.400,00 €
                             FABRA                                       reconegut i finançat
                                          LITERATURA CATALANA)
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                          ATOMIC MANIPULATION AND                 Grup de recerca
2009 SGR 695   X7660333E    Gambardella , Pietro   INSTITUT CATALÀ DE                           GRE                  42.640,00 €
                                          SPECTROSCOPY GROUP                    reconegut i finançat
                             NANOTECNOLOGIA
                 García Benavides,    UNIVERSITAT POMPEU    CENTRE DE RECERCA EN SALUT                Grup de recerca
2009 SGR 239   28357393A                                                    GRC                  42.640,00 €
                 Fernando         FABRA           LABORAL                         reconegut i finançat
                                          REGULACIÓ DELS CONTACTES
                 García De Herreros                                             Grup de recerca
2009 SGR 867   05232128L                FUNDACIÓ IMIM       INTERCEL?LULARS A L'EPITELI         GRC                  44.720,00 €
                 Madueño, Antonio                                              reconegut i finançat
                                          INTESTINAL
                 Garcia De Vicuña
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  CONTROL DE SISTEMES ELECTRICS              Grup de recerca
2009 SGR 1161  37668059Q    Muñoz De La Nava,                                        GRC                  47.840,00 €
                             DE CATALUNYA       D'ENERGÍA RENOVABLE (COSEER)               reconegut i finançat
                 Jose Luis
                             UNIVERSITAT DE      TALLER D'ESTUDIS I INVESTIGACIONS            Grup de recerca
2009 SGR 1400  36909942W    García Jordán, Pilar                                      GRC                  35.200,00 €
                             BARCELONA         ANDINO-AMAZÒNICS                     reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POMPEU    GRUP DE MACROECONOMIA APLICADA I             Grup de recerca
2009 SGR 391   22693175H    García Montalvo, José                                      GRC                  58.400,00 €
                             FABRA           MÈTODES QUANTITATIUS                   reconegut i finançat
                                          PROPIETATS DINÀMIQUES I NO LINEALS
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA                              Grup de recerca
2009 SGR 1168  33917830Y    García Ojalvo, Jordi                DE MATERIALS I SISTEMES FOTÒNICS,      GRC                  54.080,00 €
                             DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                                          ELÈCTRICS I BIOLÒGICS.
                 Garcia Ramon, Maria   UNIVERSITAT AUTÒNOMA   GRUP DE RECERCA DE GEOGRAFIA I              Grup de recerca
2009 SGR 1321  36938108Q                                                    GRC                  39.200,00 €
                 Dolors          DE BARCELONA       GÈNERE                          reconegut i finançat
                                          GRUP DE RECERCA EN DRET
                 García Segura,      UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 129   42991773N                             INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS       GRC                  36.000,00 €
                 Caterina         FABRA                                       reconegut i finançat
                                          INTERNACIONALS
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  XARXES DE COMPUTADORS I SISTEMES             Grup de recerca
2009 SGR 1167  72531833E    García Vidal, Jorge                                       GRC                  45.760,00 €
                             DE CATALUNYA       DISTRIBUITS                       reconegut i finançat
                 García-Albea Ristol,   UNIVERSITAT ROVIRA I   GRUP D'INVESTIGACIÓ EN                  Grup de recerca
2009 SGR 401   13282061K                                                    GRC                  44.720,00 €
                 José Eugenio       VIRGILI          PSICOLINGÜÍSTICA-URV (GIP-URV)              reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 19 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                 García-Berro Montilla,  UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 1002  35008600R                              GRUP D'ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA       GRC                  47.840,00 €
                 Enrique         DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE
                 Garcia-Dorado Garcia,  RECERCA DE L'HOSPITAL                                Grup de recerca
2009 SGR 802   01397791N                              PATOLOGIA CARDIOCIRCULATÒRIA         GRC                  58.240,00 €
                 Antonio David      UNIVERSITARI VALL                                  reconegut i finançat
                             D'HEBRON
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                           SINGLE MOLECULE BIONANOPHOTONICS
                             INSTITUT DE                                     Grup de recerca
2009 SGR 597   46914156K    Garcia-Parajo , Maria                (BIONANOFOTÒNICA DE MOLÈCULES        GRS                  40.560,00 €
                             BIOENGINYERIA DE                                  reconegut i finançat
                                           INDIVIDUALS )
                             CATALUNYA (IBEC)
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Garrabou Vancells,                 BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ MARINA            Grup de recerca
2009 SGR 1174  36980271C                INVESTIGACIONES                             GRC                  44.720,00 €
                 Joaquim                       EN ECOSISTEMES LITORALS                 reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                                           NEOLCYT (GRUP DE RECERCA EN
                 Garriga Escribano,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 937   46530091X                              LLENGUA DE LA CIÈNCIA I DE LA        GRC                  36.000,00 €
                 Cecili          DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           TÈCNICA)
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR I            Grup de recerca
2009 SGR 1402  37279675X    Garriga Solé, Pere                                        GRC                  44.720,00 €
                             DE CATALUNYA        INDUSTRIAL (GBMI)                    reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE NUTRICIÓ MANEIG I BENESTAR            Grup de recerca
2009 SGR 1160  78064072W    Gasa Gasó, Josep                                         GRC                  49.920,00 €
                             DE BARCELONA        ANIMAL                          reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA  GRUP DE RECERCA EN PATOLOGIA
                 Gascon Brustenga,                                              Grup de recerca
2009 SGR 385   77269277H                RECERCA BIOMÈDICA     IMPORTADA I MALALTIES EMERGENTS I      GRS                  46.800,00 €
                 Joaquim                                                   reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC   RE-EMERGENTS. (GREPIMER).
                             CONSEJO SUPERIOR DE    ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE XARXES
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1177  39326757T    Gasol Piqué, Josep M   INVESTIGACIONES      TRÒFIQUES MICROBIANES            GRC                  43.680,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)     PLANCTÒNIQUES
                                           LARCA: LABORATORI D'ALGORÍSMIA
                 Gavaldà Mestre,     UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 1428  46120559Q                              RELACIONAL, COMPLEXITAT I          GRC                  46.800,00 €
                 Ricard          DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                                           APRENENTATGE
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Geli Fernández-                   MECANISME I FUNCIÓ DEL TRÀFIC              Grup de recerca
2009 SGR 1324  38080794Q                INVESTIGACIONES                             GRE                  41.600,00 €
                 Peñaflor, María Isabel               ENDOCÍTIC                        reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE
                             RECERCA DE L'HOSPITAL   UNITAT DE RECERCA EN MALALTIES              Grup de recerca
2009 SGR 383   77283465S    Genescà Ferrer, Joan                                       GRC                  54.080,00 €
                             UNIVERSITARI VALL     HEPATOBILIARS                      reconegut i finançat
                             D'HEBRON
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    INTEGRATED ASSESSMENT: SOCIOLOGY,            Grup de recerca
2009 SGR 594   X8819057Y    Giampietro , Mario                                  GRE                       54.400,00 €
                             DE BARCELONA        TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT                reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POMPEU     UNITAT D'INVESTIGACIÓ EN                 Grup de recerca
2009 SGR 387   40239426Y    Gifreu Pinsach, Josep                                      GRC                  40.800,00 €
                             FABRA           COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (UNICA)             reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 20 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                 Gil Mur, Francesc    UNIVERSITAT POLITÈCNICA  BIOMATERIALS, BIOMECÀNICA I               Grup de recerca
2009 SGR 1039  43394027L                                                    GRC                  46.800,00 €
                 Xavier         DE CATALUNYA        ENGINYERIA TISSULAR, BIBITE               reconegut i finançat
                             CENTRE DE RECERCA EN
                             ECONOMIA I
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1166  17213466J    Gil Roig, José María  DESENVOLUPAMENT      CREDA                    GRE                  31.200,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             AGROALIMENTARI-UPC-
                             IRTA (CREDA)
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 381   40884547T    Giné Mesa, Jaume    UNIVERSITAT DE LLEIDA   SEMINARI DE SISTEMES DINÀMICS        GRC                  43.680,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                          GRUP DE RECERCA EN HEPATOLOGIA              Grup de recerca
2009 SGR 1401  40282587L    Ginès Gibert, Pere   RECERCA BIOMÈDICA                            GRC                  45.760,00 €
                                          CLINICA                         reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                             FUNDACIO PRIVADA
                             INSTITUT DE RECERCA    DISSENY, SÍNTESI I ESTRUCTURA DE             Grup de recerca
2009 SGR 1005  38470628T    Giralt Lledo, Ernest                                      GRC                  48.880,00 €
                             BIOMEDICA DE BARCELONA   PÈPTIDS I PROTEÏNES                   reconegut i finançat
                             (IRB BARCELONA)
                             UNIVERSITAT ROVIRA I                                Grup de recerca
2009 SGR 1529  37250132E    Giralt Prat, Francesc               FENÒMENS DE TRANSPORT (FET)         GRC                  45.760,00 €
                             VIRGILI                                       reconegut i finançat
                             INSTITUT D'ESTUDIS
                 Girart Medina, Josep                MEDI INTERESTEL·LAR I                  Grup de recerca
2009 SGR 1172  35105330Q                ESPACIALS DE CATALUNYA                         GRC                  42.640,00 €
                 Miquel                       RADIOINTERFEROMETRIA                   reconegut i finançat
                             (IEEC)
                                          ESTUDIS DE GÈNERE: TRADUCCIÓ,
                                          LITERATURA, HISTÒRIA I COMUNICACIÓ
                                          (ANTIC ESTUDIS DE GÈNERE: DONA I
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 833   33938220H    Godayol Nogué, Pilar  UNIVERSITAT DE VIC     SOCIETAT, RECONEGUT COM A GRUP        GRC                  34.400,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                                          EMERGENT EN LA CONVOCATÒRIA SGR
                                          2005: REFERÈNCIA DE CONCESSIÓ 2005
                                          SGR 00283)
                 Godia Casablancas,   UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GECIT: GRUP D'ENGINYERIA CEL·LULAR I           Grup de recerca
2009 SGR 1038  39043282T                                                    GRC                  43.680,00 €
                 Francesc        DE BARCELONA        TISSULAR                         reconegut i finançat
                                          GRUP D'ESTUDIS D'INVARIÀNCIA DELS
                             UNIVERSITAT DE       INSTRUMENTS DE MESURA I ANÀLISI DEL           Grup de recerca
2009 SGR 822   38527308P    Gómez Benito, Juana                                       GRC                  50.960,00 €
                             BARCELONA         CANVI EN ELS ÀMBITS SOCIAL I DE LA            reconegut i finançat
                                          SALUT
                             UNIVERSITAT DE       PAISATGE I PALEOAMBIENTS A LA              Grup de recerca
2009 SGR 868   37753220P    Gómez Ortiz, Antonio                                      GRC                  57.600,00 €
                             BARCELONA         MUNTANYA MEDITERRÀNIA                  reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA  DIABETIS EXPERIMENTAL. INVESTIGACIÓ
                 Gomis De Barbarà,                                              Grup de recerca
2009 SGR 1426  39822513Z                RECERCA BIOMÈDICA     CEL·LULAR I MOLECULAR EN MODELS DE      GRC                  53.040,00 €
                 Ramon                                                    reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC   DIABETIS EXPERIMENTAL.
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 21 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                          Finançament
Núm. Expedient                      Institució        Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                          Atorgat
                                         BIOLOGIA ESTRUCTURAL: MÈTODES
                             CONSEJO SUPERIOR DE   COMPUTACIONALS I ANÀLISI
                                                                      Grup de recerca
2009 SGR 1036  46121143W    Gomis Rüth, F. Xavier  INVESTIGACIONES     ESTRUCTURA-FUNCIÓ DE PROTEÏNES        GRC                  42.640,00 €
                                                                      reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)    D'INTERÈS BIOMÈDIC I BIOTECNOLÒGIC
                                         (MEBIO).
                 Gonzàlez Duarte,    UNIVERSITAT DE      GENÒMICA FUNCIONAL DE LES                Grup de recerca
2009 SGR 1427  37241738T                                                   GRC                  41.600,00 €
                 Roser          BARCELONA        PATOLOGIES                        reconegut i finançat
                 González Echevarría,  UNIVERSITAT AUTÒNOMA   GRUP DE RECERCA EN ANTROPOLOGIA             Grup de recerca
2009 SGR 53   10532433C                                                   GRC                  40.000,00 €
                 Aurora         DE BARCELONA       FONAMENTAL I ORIENTADA (GRAFO)              reconegut i finançat
                             FUNDACIO PRIVADA
                 Gonzalez Hernandez,   INSTITUT DE RECERCA                                Grup de recerca
2009 SGR 938   05341333C                           GRUPO DE DIVISION CELULAR           GRC                  43.680,00 €
                 Cayetano        BIOMEDICA DE BARCELONA                              reconegut i finançat
                             (IRB BARCELONA)
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 González Svatetz,    INSTITUT DINVESTIGACIÓ GRUP D'ETIOLOGIA I PATOGÈNIA DEL              Grup de recerca
2009 SGR 939   46124961W                                                   GRC                  43.680,00 €
                 Carlos Alberto     MÉDICA DE BELLVITGE-  CÀNCER                           reconegut i finançat
                             IDIBELL
                                        EDUCACIÓ MATEMÀTICA I CONTEXT
                 Gorgorió Solà, Maria  UNIVERSITAT AUTÒNOMA                               Grup de recerca
2009 SGR 590   40290905B                           SOCIOCULTURAL (EMICS)             GRC                  51.200,00 €
                 Núria          DE BARCELONA                                   reconegut i finançat
                                        2005SGR000211
                 Gosálbez Noguera,    UNIVERSITAT DE     BIOLOGIA I PARASITOLOGIA DE                Grup de recerca
2009 SGR 403   39630549P                                                   GRC                  54.080,00 €
                 Joaquim         BARCELONA       MAMÍFERS TERRESTRES                    reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                        DIFERENCIACIÓ HEMATOPOYETICA I               Grup de recerca
2009 SGR 768   X8103559S    Graf , Thomas      CENTRE DE REGULACIÓ                          GRC                  44.720,00 €
                                        BIOLOGIA DE CELULES MARE                  reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                                        GRUP D'EFICIENCIA I COMPETIITIVITAT
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                               Grup de recerca
2009 SGR 1001  39310048N    Grifell Tatjé, Emili              EMPRESARIAL. BUSINESS EFICIENCY        GRC                  37.600,00 €
                             DE BARCELONA                                   reconegut i finançat
                                        AND COMPETITIVENESS GROUP
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                        GRUP DE RECERCA GEOQUÍMICA EN               Grup de recerca
2009 SGR 1178  42956375B    Grimalt Obrador, Joan  INVESTIGACIONES                            GRC                  68.640,00 €
                                        CANVI GLOBAL I CLIMÀTIC (GRGCGC)              reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                 Grinberg Vaisman,    UNIVERSITAT DE                                  Grup de recerca
2009 SGR 971   46126307Z                           GENÈTICA MOLECULAR HUMANA           GRC                  42.640,00 €
                 Daniel-Raul       BARCELONA                                     reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Grinyó Boira, Josep   INSTITUT DINVESTIGACIÓ NEFROLOGIA I TRANSPLANTAMENT                Grup de recerca
2009 SGR 396   40831680X                                                   GRC                  45.760,00 €
                 Maria          MÉDICA DE BELLVITGE-  RENAL                           reconegut i finançat
                             IDIBELL
                             UNIVERSITAT DE     LABORATORI DE NEUROFISIOLOGIA I              Grup de recerca
2009 SGR 869   38474204B    Gual Sala, Arcadi                                       GRC                  42.640,00 €
                             BARCELONA       BIOMEMBRANES                        reconegut i finançat
                                        Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 22 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE SIMULACIÓ PER ORDINADOR             Grup de recerca
2009 SGR 1003  78067866R    Guàrdia Manuel, Elvira                                      GRC                  56.160,00 €
                             DE CATALUNYA        EN MATÈRIA CONDENSADA                  reconegut i finançat
                 Guardia Pons,      UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 593   41491311R                              ARS PICTA                  GRC                  32.000,00 €
                 Milagros         BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT ROVIRA I    UNITAT DE MICOLOGIA I MICROBIOLOGIA           Grup de recerca
2009 SGR 386   39632620D    Guarro Artigas, Josep                                      GRC                  47.840,00 €
                             VIRGILI          AMBIENTAL                        reconegut i finançat
                                           GREAL (GRUP DE RECERCA SOBRE
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 1383  36477469K    Guasch Boyé, Oriol                 L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE DE      GRC                  26.000,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           LLENGÜES)
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 871   38169146W    Guerrero Pérez, Angel  INVESTIGACIONES      UNITAT D'ECOLOGIA QUÍMICA (UCE)       GRC                  42.640,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1430  37278217R    Guigó Serra, Roderic   CENTRE DE REGULACIÓ    BIOINFORMATICS AND GENOMICS         GRC                  47.840,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                 Guillén Estany,     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1328  38504054F                              RISC EN FINANCES I ASSEGURANCES       GRC                  35.200,00 €
                 Montserrat        BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             FUNDACIO PRIVADA
                 Guinovart Cirera, Joan  INSTITUT DE RECERCA    ENGINYERIA METABÒLICA I TERÀPIA DE            Grup de recerca
2009 SGR 1176  39629191F                                                    GRC                  46.800,00 €
                 Josep          BIOMEDICA DE BARCELONA   LA DIABETIS.                       reconegut i finançat
                             (IRB BARCELONA)
                                           GRUP DE RECERCA ARQUEOLÒGICA
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 1163  38712798A    Guitart Duran, Josep                UAB-ICAC. ARQUEOLOGIA DE LA CIUTAT I     GRC                  36.800,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           DEL PAISATGE.
                                           EQUIP DE RECERCA ARQUEOLÒGICA I
                 Gurt Esparraguera,    UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1173  40422341W                              ARQUEOMÈTRICA DE LA UNIVESITAT DE      GRC                  41.600,00 €
                 Josep Maria       BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           BARCELONA (ERAUB)
                                           REGULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DEL
                 Gutiérrez Fruitós,    UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 402   37679942P                              CREIXEMENT EN ESPÈCIES DE PEIXOS       GRC                  50.960,00 €
                 Joaquim         BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           D'INTERÉS EN AQÜICULTURA
                             FUNDACIÓ SANT JOAN DE
                 Haro Abad, Josep                  GRUP DE RECERCA EN TRASTORNS               Grup de recerca
2009 SGR 1180  36564997B                DÉU PER LA RECERCA I LA                         GRC                  45.760,00 €
                 Maria                        MENTALS GREUS                      reconegut i finançat
                             DOCÈNCIA
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 163   38543146E    Haro Bautista, Diego                SENYALITZACIÓ CEL.LULAR           GRC                  43.680,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           DIDÀCTICA DEL PATRIMONI,
                 Hernández Cardona,    UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 245   36501276T                              MUSEOGRAFIA COMPRENSIVA I NOVES       GRC                  55.200,00 €
                 Francesc Xavier     BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           TECNOLOGIES
                 Hernàndez Encuentra,   UNIVERSITAT OBERTA DE                                Grup de recerca
2009 SGR 197   43407414C                              PSINET. PSICOLOGIA, SALUT I XARXA.      GRE                  46.800,00 €
                 Eulàlia         CATALUNYA                                      reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 23 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                             Finançament
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                             Atorgat
                 Herrero Perpiñan,                   ESTRÈS OXIDATIU I PROLIFERACIÓ              Grup de recerca
2009 SGR 196   46400241H                 UNIVERSITAT DE LLEIDA                          GRC                  44.720,00 €
                 Enric                         CEL·LULAR EN LLEVATS                   reconegut i finançat
                                            RESPUESTAS A ESTRÉS OXIDATIVO Y
                 Hidalgo Hernando,     UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 195   35074524F                               CONTROL DEL CICLO CELULAR EN         GRC                  41.600,00 €
                 Elena           FABRA                                        reconegut i finançat
                                            SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE
                                            GRUP D'RECERCA EN EPISTEMOLOGIA I
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA    CIENCIES COGNITIVES (GRECC)               Grup de recerca
2009 SGR 1528  X2049459K    Hoefer , Carl                                           GRC                  29.500,00 €
                              DE BARCELONA        (RESEARCH GROUP ON EPISTEMOLOGY             reconegut i finançat
                                            AND COGNITIVE SCIENCE)
                              UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA EN ESTRATÈGIES              Grup de recerca
2009 SGR 1431  X3230236R    Hogarth , Robin                                          GRC                  38.400,00 €
                              FABRA           EMPRESARIALS                       reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT DE       MATERIALS INORGÀNICS AVANÇATS I             Grup de recerca
2009 SGR 674   39653979R    Homs Martí, Narcís                                         GRC                  43.680,00 €
                              BARCELONA         CATÀLISI                         reconegut i finançat
                              INSTITUT
                 Hotter Corripio,      DINVESTIGACIONS      BIOREGENERACIÓ I                     Grup de recerca
2009 SGR 1074  52204005P                                                     GRC                  70.720,00 €
                 Georgina          BIOMÈDIQUES AUGUST PI I  MICROMONITORITZACIÓ HIPÓXICA               reconegut i finançat
                              SUNYER (IDIBAPS)
                 Huerta Cerezuela,     UNIVERSITAT POLITÈCNICA  MÈTODES NUMÈRICS EN CIÈNCIES               Grup de recerca
2009 SGR 875   35004572K                                                     GRC                  48.880,00 €
                 Antonio          DE CATALUNYA        APLICADES I ENGINYERIA                  reconegut i finançat
                                            GRUP DE RECERCA EN GEOMETRIA
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 1040  39298059Y    Hurtado Díaz, Ferran                 COMPUTACIONAL I MATEMÀTICA          GRC                  52.000,00 €
                              DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                                            DISCRETA
                                            REPERCUSSIÓ DE LES ALTERACIONS
                              FUNDACIÓ SANT JOAN DE
                                            PRENATALS I PERINATALS EN EL               Grup de recerca
2009 SGR 828   46314657V    Ibáñez Toda, Lourdes    DÉU PER LA RECERCA I LA                         GRC                  41.600,00 €
                                            DESENVOLUPAMENT POSTNATAL.                reconegut i finançat
                              DOCÈNCIA
                                            MALATIES D'ORIGEN FETAL
                              CENTRE TECNOLÒGIC DE
                                            GRUP DE XARXES DE COMUNICACIONS I            Grup de recerca
2009 SGR 940   40321802L    Ibars Casas, Christian   TELECOMUNICACIONS DE                          GRC                  45.760,00 €
                                            SISTEMES D'ACCÉS RÀDIO                  reconegut i finançat
                              CATALUNYA (CTTC)
                                            LABORATORI DE CIENCIA DE MATERIALS
                                            COMPUTACIONAL / COMPUTATIONAL
                              UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1041  39646384L    Illas Riera, Francesc                 MATERIALS SCIENCE LABORATORY         GRC                  47.840,00 €
                              BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                            (CMSL; ABANS GRUP DE QUÍMICA
                                            QUÀNTICA DE MATERIALS)
                 Imbernon Muñoz,      UNIVERSITAT DE       FODIP - FORMACIÓ DOCENT I INNOVACIÓ           Grup de recerca
2009 SGR 246   36910728Y                                                     GRC                  40.800,00 €
                 Francesc          BARCELONA         PEDAGÒGICA                        reconegut i finançat
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                 Infante Martínez-                                               Grup de recerca
2009 SGR 1331  21367745D                 INVESTIGACIONES      TENSIOACTIUS I QUÍMICA SOSTENIBLE      GRC                  47.840,00 €
                 Pardo, Maria Rosa                                               reconegut i finançat
                              CIENTIFICAS (CSIC)
2009 SGR 1042  38032547T    Iniesta I Vernet, Ferran  UNIVERSITAT DE       GRUP D'ESTUDI DE LES SOCIETATS        GRC     Grup de recerca      38.400,00 €
                                          Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 24 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                             BARCELONA         AFRICANES                        reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE       GRUP DE RECONEIXEMENT DE FORMES I            Grup de recerca
2009 SGR 696   53297674G    Ivanova Radeva, Petia                                      GRC                  45.760,00 €
                             BARCELONA         D'ANÀLISI D'IMATGES                   reconegut i finançat
                 Izquierdo Aymerich,   UNIVERSITAT AUTÒNOMA    LLENGUATGE I ENSENYAMENT DE LES             Grup de recerca
2009 SGR 1543  37238120Q                                                    GRC                  35.200,00 €
                 Mercè          DE BARCELONA        CIÈNCIES (LIEC)                     reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                          COMPARATIVE ANALYSIS OF                 Grup de recerca
2009 SGR 406   10080981N    Jaeger , Johannes    CENTRE DE REGULACIÓ                           GRE                  40.560,00 €
                                          DEVELOPMENTAL SYSTEMS                  reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 792   39165764F    Jarque Ribera, Xavier               SISTEMES DINÀMICS HOLOMORFS         GRE                  40.560,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Jiménez Cañero,                                               Grup de recerca
2009 SGR 1075  46551272P                INVESTIGACIONES      DESENVOLUPAMENT I EVOLUCIÓ          GRS                  39.520,00 €
                 Gerardo                                                   reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             FUNDACIÓ SANT JOAN DE
                 Jiménez Chillarón,                                             Grup de recerca
2009 SGR 407   38447408X                DÉU PER LA RECERCA I LA  GRUP DIABETIS EXPERIMENTAL          GRE                  39.520,00 €
                 Josep Carles                                                reconegut i finançat
                             DOCÈNCIA
                                          GRUPO DE INVESTIGACIÓN
                             INSTITUT
                                          TRASLACIONAL EN NUEVAS
                 Jimenez Povedano,    DINVESTIGACIONS                                   Grup de recerca
2009 SGR 1496  36556415P                             ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO Y         GRC                  42.640,00 €
                 Wladimiro        BIOMÈDIQUES AUGUST PI I                               reconegut i finançat
                                          TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
                             SUNYER (IDIBAPS)
                                          HEPÁTICA
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE TELEDETECCIÓ, ANTENES,              Grup de recerca
2009 SGR 1270  77531229T    Jofre Roca, Lluis                                        GRC                  83.200,00 €
                             DE CATALUNYA        MICROONES I SUPERCONDUCTIVITAT              reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 67   77626088F    Jorba Monte, Àngel                 GRUP DE SISTEMES DINÀMICS          GRC                  72.800,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             INSTITUT BARCELONA
                 Jordana Casajuana,                 GRUP DE RECERCA EN ESTUDIS                Grup de recerca
2009 SGR 1183  77107231F                D'ESTUDIS                                GRE                  36.800,00 €
                 Jacint                       INTERNACIONALS (GREI)                  reconegut i finançat
                             INTERNACIONALS
                 Josa Fernández,     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 973   43690527A                             AULA MÚSICA POÈTICA             GRC                  32.000,00 €
                 Dolores         BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 164   77078173K    Jou Mirabent, David                GRUP DE FÍSICA ESTADÍSTICA          GRC                  45.000,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Juárez Giménez,     INSTITUT DE        BIOLOGIA MOLECULAR BACTERIANA DE             Grup de recerca
2009 SGR 66   38404336V                                                    GRC                  43.680,00 €
                 Antonio         BIOENGINYERIA DE      LES INTERACCIONS HOSTE-PATÒGEN              reconegut i finançat
                             CATALUNYA (IBEC)
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 408   40266464L    Julià Muné, Joan    UNIVERSITAT DE LLEIDA   GRUP DE RECERCA EN FONÈTICA         GRC                  32.800,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 941   77998694J    Junque Plaja, Carme                NEUROPSICOLOGIA               GRC                  58.240,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 25 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE COMUNICACIONS ÒPTIQUES I             Grup de recerca
2009 SGR 1076  37640041N    Junyent Giralt, Gabriel                                      GRC                  48.880,00 €
                              DE CATALUNYA        XARXES DE BANDA AMPLA (COXBA)              reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA EN ARQUEOLOGIA,
                 Junyent Sanchez,                                               Grup de recerca
2009 SGR 198   37617804Q                 UNIVERSITAT DE LLEIDA   PREHISTÒRIA I HISTÒRIA ANTIGA        GRC                  35.200,00 €
                 Emili                                                     reconegut i finançat
                                           (GRAPHA)
                              CENTRE DE RECERCA EN
                                           GRUP DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA             Grup de recerca
2009 SGR 599   X1836596T    Kogevinas , Manolis    EPIDEMIOLOGIA                              GRC                  48.880,00 €
                                           OCUPACIONAL I AMBIENTAL                 reconegut i finançat
                              AMBIENTAL (CREAL)
                 Koubychine Merkulov,   UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GREMI - GRUP DE RECERCA DE                Grup de recerca
2009 SGR 1516  48060751C                                                     GRE                  40.560,00 €
                 Youri           DE CATALUNYA        MICROTRÓ                         reconegut i finançat
                 Lacasta Palacio, Ana   UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP INTERDISCIPLINAR DE CIÈNCIA I            Grup de recerca
2009 SGR 878   40975621V                                                     GRE                  42.640,00 €
                 María           DE CATALUNYA        TECNOLOGÍA A L'EDIFICACIÓ (GICITED)           reconegut i finançat
                                           GRUP DE TRACTAMENT BIOLÒGIC
                                           D'EFLUENTS LÍQUIDS I GASOSOS.
                 Lafuente Sancho,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 815   46032357L                              ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS, OLORS I       GRC                  46.800,00 €
                 Francisco Javier     DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           COMPOSTOS ORGÀNICS
                                           VOLÀTILS.(GENOCOV)
                                           RECEPTORS NUCLEARS, METABOLISME
                 Laguna Egea, Juan     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 413   46031322L                              ENERGÈTIC I TERÀPIA DE LES          GRC                  44.720,00 €
                 Carlos          BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           MALALTIES DEL METABOLISME
                 Lamuela Raventós,     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 724   46121028W                              POLIFENOLS NATURALS             GRE                  44.720,00 €
                 Rosa Maria        BARCELONA                                      reconegut i finançat
                              FUNDACIÓ INSTITUT DE
                 Laporte Roselló, Joan-  RECERCA DE L'HOSPITAL   FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE               Grup de recerca
2009 SGR 412   46205884B                                                     GRC                  42.640,00 €
                 Ramon           UNIVERSITARI VALL     FARMACOLOGIA                       reconegut i finançat
                              D'HEBRON
                 Lavín González,      UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP D'INVESTIGACIÓ EN                  Grup de recerca
2009 SGR 750   09724421K                                                     GRC                  5.550,00 €
                 Santiago         DE BARCELONA        ECOPATOLOGIA DE FAUNA SALVATGE              reconegut i finançat
                              FUNDACIÓ PRIVADA
                                                                        Grup de recerca
2009 SGR 112   X8072846F    Lehner , Ben       CENTRE DE REGULACIÓ    METAZOAN SYSTEMS               GRE                  44.720,00 €
                                                                        reconegut i finançat
                              GENÒMICA (CRG )
                 Llavador Gonzalez,    UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 306   21474438M                              GRUP D'ANÀLISI MICROECONÒMICA        GRC                  57.600,00 €
                 Humberto         FABRA                                        reconegut i finançat
                 Lleal Galceran,      UNIVERSITAT DE       GRUP D'HISTÒRIA I CONTACTE DE              Grup de recerca
2009 SGR 2    38707175S                                                     GRC                  34.400,00 €
                 Coloma          BARCELONA         LLENGÜES (GHCL)                     reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE SÍNTESI I MODELITZACIÓ DE            Grup de recerca
2009 SGR 68   38484956E    Lledós Falcó, Agustí                                       GRC                  43.680,00 €
                              DE BARCELONA        SISTEMES AMB METALLS DE TRANSICIÓ            reconegut i finançat
                              FUNDACIÓ INSTITUT DE
                 Lleonart Pajarín,                                               Grup de recerca
2009 SGR 604   01173076F                 RECERCA DE L'HOSPITAL   ONCOLOGÍA Y PATOLOGÍA MOLECULAR       GRE                  39.520,00 €
                 Matilde Esther                                                reconegut i finançat
                              UNIVERSITARI VALL
                                          Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 26 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                             D'HEBRON

                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE SISTEMES DINÀMICS DE LA             Grup de recerca
2009 SGR 410   36911381S    Llibre Saló, Jaume                                        GRC                  76.960,00 €
                             DE BARCELONA        UAB                           reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Llimargas Casanova,                                             Grup de recerca
2009 SGR 1333  46127423A                INVESTIGACIONES      MECANISMES DE TUBULOGÈNESI          GRE                  39.520,00 €
                 Marta                                                    reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             INSTITUT CATALÀ
                 Llobet Dalmases,                                               Grup de recerca
2009 SGR 69   33870916N                D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (  CATALISIS REDOX               GRC                  42.640,00 €
                 Antoni                                                    reconegut i finançat
                             ICIQ)
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    EFECTES DE LES PERTORBACIONS EN             Grup de recerca
2009 SGR 247   38494728L    Lloret Maya, Francisco                                      GRC                  46.800,00 €
                             DE BARCELONA        ELS ECOSISTEMES TERRESTRES                reconegut i finançat
                             INSTITUT
                             DINVESTIGACIONS      RECERCA TRANSLACIONAL EN                 Grup de recerca
2009 SGR 1186  46117852T    Llovet Bayer, Josep                                       GRS                  41.600,00 €
                             BIOMÈDIQUES AUGUST PI I  ONCOLOGÍA HEPÀTICA                    reconegut i finançat
                             SUNYER (IDIBAPS)
                                           GRUP DE DINÀMICA I MECANISMES DE
                 Lluch López, Josep    UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 409   37666646Y                              LES REACCIONS QUÍMIQUES I          GRC                  43.680,00 €
                 Maria          DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           BIOQUÍMIQUES
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 López De Mántaras                  INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN                Grup de recerca
2009 SGR 1434  39300953W                INVESTIGACIONES                             GRC                  58.240,00 €
                 Badia, Ramon                    INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL                reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                 López García, Miguel   UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE RECERCA D'ECONOMIA I               Grup de recerca
2009 SGR 600   36926108E                                                    GRC                  35.200,00 €
                 Angel          DE BARCELONA        POLÍLTICA PÚBLIQUES                   reconegut i finançat
                                           GRUP DE TREBALL SOBRE FACTORS
                 López Gatius,                    QUE AFECTEN A LA FERTILITAT I AL             Grup de recerca
2009 SGR 816   40841063D                UNIVERSITAT DE LLEIDA                          GRC                  42.640,00 €
                 Fernando                      MANTENIMENT DE LA GESTACIÓ EN              reconegut i finançat
                                           VAQUÍ DE LLET.
                                           GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT
                 López Palomeque,     UNIVERSITAT DE       ANÀLISI TERRITORIAL I                  Grup de recerca
2009 SGR 253   78057099K                                                    GRC                  36.000,00 €
                 Francesc         BARCELONA         DESENVOLUPAMENT REGIONAL                 reconegut i finançat
                                           (ANTERRIT)
                                           ANTIOXIDANTS NATURALS, VINS I CAVES,
                 López Sabater, M.    UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 606   39040473C                              I ASPECTES NUTRICIONALS I          GRC                  44.720,00 €
                 Carmen          BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           BROMATOLÒGICS DELS LÍPIDS
                                           QUALITAT EN LA DETERMINACIÓ DE
                 López Sánchez, José   UNIVERSITAT DE       CONTAMINANTS PRIORITARIS I                Grup de recerca
2009 SGR 1188  37321321A                                                    GRC                  47.840,00 €
                 Fermín          BARCELONA         AVALUACIÓ DE LLUR COMPORTAMENT -             reconegut i finançat
                                           QÜESTRAM
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 411   39659628S    López Sintas, Jordi                 CONSUMO, MERCADOS Y CULTURA         GRE                  33.600,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 27 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                 López-Botet Arbona,  UNIVERSITAT POMPEU      COMUNICACIÓ EN EL SISTEMA                Grup de recerca
2009 SGR 601   22519051G                                                    GRC                  44.720,00 €
                 Miguel        FABRA             IMMUNITARI                        reconegut i finançat
                            FUNDACIÓ PRIVADA
                                           SENSORY CELL BIOLOGY &                  Grup de recerca
2009 SGR 305   X7899498X    Lopez-Schier , Hernan CENTRE DE REGULACIÓ                            GRE                  41.600,00 €
                                           ORGANOGENESIS                      reconegut i finançat
                            GENÒMICA (CRG )
                 Lorente Castelló,   UNIVERSITAT DE                                     Grup de recerca
2009 SGR 415   19809282A                              GRUP DE METEOROLOGIA             GRC                  45.500,00 €
                 Jerónimo       BARCELONA                                       reconegut i finançat
                            FUNDACIÓ PRIVADA
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1334  X8767234W    Louis, Matthieu    CENTRE DE REGULACIÓ      SENSORY SYSTEMS AND BEHAVIOUR        GRE                  55.000,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                            GENÒMICA (CRG )
                            UNIVERSITAT POMPEU                                   Grup de recerca
2009 SGR 70   39346356A    Lozano Solsona, Angel                WICOM (WIRELESS COMMUNICATIONS)       GRE                  41.600,00 €
                            FABRA                                         reconegut i finançat
                 Lozano Soto,     UNIVERSITAT DE                                     Grup de recerca
2009 SGR 252   35016390V                              IMMUNORECEPTORS               GRC                  68.640,00 €
                 Francisco       BARCELONA                                       reconegut i finançat
                 Lucena Gutiérrez,   UNIVERSITAT DE        MICROBIOLOGIA D'AIGÜES                  Grup de recerca
2009 SGR 1043  46020086F                                               GRC                       46.800,00 €
                 Francisco       BARCELONA           RELACIONADA AMB LA SALUT                 reconegut i finançat
                            UNIVERSITAT POMPEU      GRUP D'ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ            Grup de recerca
2009 SGR 295   X2198328B    Lugosi , Gábor                                    GRC                       47.840,00 €
                            FABRA             OPERATIVA                        reconegut i finançat
                            UNIVERSITAT AUTÒNOMA     GRUP DE RECERCA D'ARQUEOECOLOGIA             Grup de recerca
2009 SGR 778   37667596J    Lull Santiago, Vicenç                                 GRC                       37.600,00 €
                            DE BARCELONA         SOCIAL MEDITERRÀNIA                   reconegut i finançat
                 Luque Garriga,      UNIVERSITAT DE       BIOLOGIA COMPUTACIONAL I DISSENY             Grup de recerca
2009 SGR 249   35047889Y                                                    GRC                  42.640,00 €
                 Francesc Xavier     BARCELONA         DE FÀRMACS                        reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE
                             RECERCA DE L'HOSPITAL   GRUP DE RECERCA EN NEUROLOGIA              Grup de recerca
2009 SGR 78   39847836Z    Macaya Ruiz, Alfons                                       GRC                  41.600,00 €
                             UNIVERSITARI VALL     INFANTIL HUVH                      reconegut i finançat
                             D'HEBRON
                 Macho Perez, Ana     UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA EN DRET FINANCER I            Grup de recerca
2009 SGR 886   44184344X                                                    GRC                  36.000,00 €
                 Belen          FABRA           TRIBUTARI                        reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1380  35003866M    Mahy Géhenne, Nicole                GRUP DE NEUROQUÍMICA FM           GRC                  45.760,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                 Maldonado López,     UNIVERSITAT POMPEU     LABORATORI DE NEUROFARMACOLOGIA-             Grup de recerca
2009 SGR 731   02199639B                                              GRC                        74.880,00 €
                 Rafael          FABRA           NEUROPHAR                        reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA AULA MÀRIUS               Grup de recerca
2009 SGR 423   38801475S    Malé Pegueroles, Jordi  UNIVERSITAT DE LLEIDA                          GRE                  32.800,00 €
                                           TORRES (GRAMT)                      reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1488  X9212404F    Malhotra , Vivek     CENTRE DE REGULACIÓ    MECHANISM OF PROTEIN SECRETION.       GRE                  69.680,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                                           GREDINT (GRUP DE RECERCA EN DRET
                 Maluquer De Motes I   UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 944   37251719E                              PRIVAT, CONSUM I NOVES            GRC                  40.000,00 €
                 Bernet, Carlos Juan   BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           TECNOLOGIES)
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 28 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                                           BESCOLAR. GRUP DE RECERCA EN
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1479  46316465P    Mañà Terré, Teresa                 BIBLIOTEQUES DE CENTRES           GRS                  29.000,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           D'ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI
                             INSTITUT DE RECERCA DE
                 Mangues Bafalluy,                                              Grup de recerca
2009 SGR 1437  40859166B                L' HOSPITAL DE LA SANTA  GRUP D'ONCOGÈNESI I ANTITUMORALS       GRC                  69.680,00 €
                 Ramon                                                    reconegut i finançat
                             CREU I SANT PAU
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                           MACROECONOMÍA, POLITICA FISCAL I             Grup de recerca
2009 SGR 885   39155488N    Marcet Torrens, Albert  INVESTIGACIONES                             GRC                  32.800,00 €
                                           MONETARIA                        reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                           APPLIED MOLECULAR RECEPTORS               Grup de recerca
2009 SGR 1343  46400681K    Marco Colás, M.-Pilar  INVESTIGACIONES                             GRC                  70.720,00 €
                                           GROUP (AMRG)                       reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                 Marcos Dauder,      UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 725   39116042B                              GRUP DE MUTAGÈNESI              GRC                  43.680,00 €
                 Ricardo         DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                             INSTITUT DE RECERCA I
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1386  46104668H    Marfà Pagès, Oriol    TECNOLOGIA         GRUP DE RELACIONS HÍDRIQUES (GRH)      GRC                  52.000,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 1524  22517945W    Mari Bernat, Antonio                GRUP DE TECNOLOGIA D'ESTRUCTURES       GRC                  76.960,00 €
                             DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                 Marrugat De La                   UNITAT DE LÍPIDS I EPIDEMIOLOGÍA             Grup de recerca
2009 SGR 1195  36919254E                FUNDACIÓ IMIM                              GRC                  70.720,00 €
                 Iglesia, Jaume                   CARDIOVASCULAR                      reconegut i finançat
                 Marsal Garví, Lluís   UNIVERSITAT ROVIRA I    NANOELECTRONIC AND PHOTONIC               Grup de recerca
2009 SGR 549   39688257D                                                    GRC                  46.800,00 €
                 Francesc         VIRGILI          SYSTEMS (NEPHOS)                     reconegut i finançat
                 Martí Campillo,     UNIVERSITAT DE       LOGOS, GRUP DE RECERCA EN LÒGICA,            Grup de recerca
2009 SGR 1077  38487414L                                                    GRC                  44.800,00 €
                 Genoveva         BARCELONA         LLENGUATGE I COGNICIÓ                  reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    OCUPACIÓ, ORGANITZACIÓ I DEFENSA             Grup de recerca
2009 SGR 727   22113858W    Martí Castelló, Ramon                                      GRE                  32.800,00 €
                             DE BARCELONA        DEL TERRITORI MEDIEVAL (OCORDE)             reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE    SENYALITZACIO CEL.LULAR EN
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1007  42064032E    Marti Gorostiza, Elisa  INVESTIGACIONES      DESENVOLUPAMENT NORMAL I           GRC                  43.680,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)     PATOLÒGIC DEL SISTEMA NERVIOS
                 Martín Antolín, Joan   UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP D'ENGINYERIA DE MICROONES I             Grup de recerca
2009 SGR 421   33937177X                                                    GRC                  41.600,00 €
                 Ferran          DE BARCELONA        MIL.LIMÈTRIQUES APLICAT (GEMMA)             reconegut i finançat
                                           TECNOLOGIES INNOVADORES PER A
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 683   16528057G    Martín Belloso, Olga   UNIVERSITAT DE LLEIDA   L'OBTENCIÓ D'INGREDIENTS I          GRC                  46.800,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                                           PRODUCTES ALIMENTARIS
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                           CONTROL MOLECULAR I CEL.LULAR DE             Grup de recerca
2009 SGR 1009  00677198D    Martín Blanco, Enrique  INVESTIGACIONES                             GRC                  44.720,00 €
                                           PROCESOS MORFOGENÈTICS                  reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                                           GRUP DE RECERCA DE DRET PRIVAT              Grup de recerca
2009 SGR 614   40281178J    Martín Casals, Miquel  UNIVERSITAT DE GIRONA                          GRC                  32.800,00 €
                                           EUROPEU                         reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 29 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                                          GRUP DE RECERCA EN DADES
                 Martín Fernández,                                              Grup de recerca
2009 SGR 424   40300973M                UNIVERSITAT DE GIRONA   COMPOSICIONALS [RGCODA: RESEARCH       GRC                  45.760,00 €
                 Josep Antoni                                                reconegut i finançat
                                          GROUP IN COMPOSITIONAL DATA]
                 Martín Mateo, Miguel  UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP'S DE RECERCA D' AMÈRICA I              Grup de recerca
2009 SGR 1336  46307814M                                                    GRS                  43.680,00 €
                 Luis          DE BARCELONA        AFRICA LLATINES                     reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT ROVIRA I    GRLMC - GRUP DE RECERCA EN                Grup de recerca
2009 SGR 946   37268560G    Martín Vide, Carlos                                       GRE                  55.200,00 €
                             VIRGILI          LINGÜÍSTICA MATEMÀTICA                  reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 443   37265524G    Martín Vide, Javier                GRUP DE CLIMATOLOGIA             GRC                  20.800,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                          LA PERCEPCIÓ DE L'ISLAM EN LA
                                          SOCIETAT CRISTIANA. LES
                 Martinez Gazquez,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA    TRADUCCIONS LLATINES DE L'ALCORÀ I            Grup de recerca
2009 SGR 824   27149731W                                                    GRC                  33.600,00 €
                 José          DE BARCELONA        LA LITERATURA LLATINA MEDIEVAL DE            reconegut i finançat
                                          CONTROVÈRSIA AMB L'ISLAM I EL
                                          JUDAISME.
                 Martinez Martín,    UNIVERSITAT DE       GREM, GRUP DE RECERCA EN                 Grup de recerca
2009 SGR 612   37258687K                                                    GRC                  44.800,00 €
                 Miquel         BARCELONA         EDUCACIÓ MORAL                      reconegut i finançat
                 Martínez Pérez-Pérez,  UNIVERSITAT DE       GRUP D'ESTUDIS D''EVOLUCIÓ DELS             Grup de recerca
2009 SGR 884   35029032D                                                    GRC                  57.200,00 €
                 Alejandro        BARCELONA         HOMÍNIDS I D'ALTRES PRIMATS               reconegut i finançat
                 Marzo Lázaro, Josep                COMUNICACIONS I SISTEMES                 Grup de recerca
2009 SGR 1202  37725355L                UNIVERSITAT DE GIRONA                          GRC                  47.840,00 €
                 Lluís                       INTEL·LIGENTS (CSI)                   reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT ROVIRA I                                Grup de recerca
2009 SGR 73   36552423H    Mas Baron, Albert                 BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA           GRC                  48.880,00 €
                             VIRGILI                                       reconegut i finançat
                             CONSORCI CSIC-IRTA-UAB
                                          GRUP DE RECERCA EN REGULACIÓ DEL             Grup de recerca
2009 SGR 697   22974216E    Más Martínez, Paloma  CENTRE DE RECERCA EN                          GRC                  50.960,00 €
                                          DESENVOLUPAMENT (GRD)                  reconegut i finançat
                             AGRIGENÒMICA (CRAG)
                             INSTITUT DINVESTIGACIÓ
                                          UNITAT DE RECERCA EN LÍPIDS,               Grup de recerca
2009 SGR 1271  38535523N    Masana Marín, Lluís   SANITÀRIA PERE VIRGILI                         GRC                  45.760,00 €
                                          ARTERIOSCLEROSI I NUTRICIÓ                reconegut i finançat
                             (IISPV)
                             INSTITUT CATALÀ
                                          MODELATGE COMPUTACIONAL DE LA              Grup de recerca
2009 SGR 259   77293345M    Maseras Cuní, Feliu   D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (                        GRC                  49.920,00 €
                                          CATÀLISI HOMOGÈNIA I HETEROGÈNIA             reconegut i finançat
                             ICIQ)
                 Maspoch Andrés,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE QUIMIOMETRIA APLICADA              Grup de recerca
2009 SGR 1470  41490735T                                                    GRC                  42.640,00 €
                 Santiago        DE BARCELONA        (GQA)                          reconegut i finançat
                 Massip Bonet,      UNIVERSITAT ROVIRA I    LITERATURA, ART I REPRESENTACIÓ A            Grup de recerca
2009 SGR 258   40914745E                                                    GRC                  40.000,00 €
                 Francesc        VIRGILI          LA LLARGA EDAT MITJANA (LAIREM)             reconegut i finançat
                                          COALICIONS, INCENTIUS I DISSENY
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 419   37693275R    Massó Carreras, Jordi               INSTITUCIONAL EN LA PRESA DE         GRC                  52.000,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          DECISIONS COL·LECTIVES
2009 SGR 168   38104328K    Mateos Solé, David   UNIVERSITAT DE       GRAVITACION, PARTICULAS Y CUERDAS      GRC     Grup de recerca      44.720,00 €
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 30 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                 Julián         BARCELONA                                      reconegut i finançat
                 Mateu Bennassar,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP D'ANÀLISI HARMÒNICA I                Grup de recerca
2009 SGR 420   43007948H                                                    GRC                  52.000,00 €
                 Joan Eugeni       DE BARCELONA        COMPLEXA                         reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ CENTRE DE
                 Mateu De Antonio,                 INMUNOLOGIA VETERINÀRIA                 Grup de recerca
2009 SGR 1010  43405016Z                RECERCA EN SANITAT                           GRC                  47.840,00 €
                 Enrique M                     (IMMUNOVET)                       reconegut i finançat
                             ANIMAL (CRESA)
                                          GRUP DE CÀNCER DEL LABORATORI DE
                 Matias-Guiu Guia,                                              Grup de recerca
2009 SGR 794   37695625M                UNIVERSITAT DE LLEIDA   RECERCA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI      GRC                  48.880,00 €
                 Xavier                                                   reconegut i finançat
                                          ARNAU DE VILANOVA
                 Maydeu Olivares,   UNIVERSITAT DE        MODELS D'EQUACIONS ESTRUCTURALS I            Grup de recerca
2009 SGR 74   39673334J                                                    GRC                  45.760,00 €
                 Alberto        BARCELONA          DE TEORIA DE RESPOSTA ALS ITEMS             reconegut i finançat
                            CENTRE DE RECERCA
                                          BIOLOGIA EVOLUTIVA DE PLANTES              Grup de recerca
2009 SGR 608   43038857S    Mayol Martínez, Maria ECOLÒGICA I APLICACIONS                          GRC                  57.200,00 €
                                          MEDITERRÀNIES                      reconegut i finançat
                            FORESTALS (CREAF)
                 Melgarejo Draper,   UNIVERSITAT DE        RECURSOS MINERALS: JACIMENTS,              Grup de recerca
2009 SGR 444   35025142Y                                                    GRC                  55.120,00 €
                 Joan Carles      BARCELONA          APLICACIONS I SOSTENIBILITAT               reconegut i finançat
                            FUNDACIÓ PRIVADA
                 Menchón Magriñà,   INSTITUT DINVESTIGACIÓ    GRUPO DE PSIQUIATRÍA CLÍNICO-              Grup de recerca
2009 SGR 1554  46111773Q                                                    GRC                  52.000,00 €
                 Jose Manuel      MÉDICA DE BELLVITGE-     BIOLÓGICA Y PSICOLOGÍA                  reconegut i finançat
                            IDIBELL
                            FUNDACIÓ PRIVADA
                 Méndez De La Iglesia,               CONTROL TRADUCCIONAL DE                 Grup de recerca
2009 SGR 1436  02877229K               CENTRE DE REGULACIÓ                            GRC                  43.680,00 €
                 Raúl                        L'EXPRESIÓ GÈNICA                    reconegut i finançat
                            GENÒMICA (CRG )
                 Mendoza Fillola,   UNIVERSITAT DE        FORMACIÓ RECEPOTA. ANÀLISI DE              Grup de recerca
2009 SGR 79   36552073J                                                    GRC                  35.200,00 €
                 Antonio        BARCELONA          COMPETÈNCIES. (FRAC)                   reconegut i finançat
                            FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                 Menendez Santos,                  GRUP DE RECERCA EN SALUT MATERNA             Grup de recerca
2009 SGR 950   51347451C               RECERCA BIOMÈDICA                             GRE                  67.600,00 €
                 Clara                       I REPRODUCTIVA                      reconegut i finançat
                            (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                            CENTRE TECNOLÒGIC DE
                 Mestre Pons, Francesc               GRUP DE TECNOLOGIES DE LES                Grup de recerca
2009 SGR 1046  46683613F               TELECOMUNICACIONS DE                           GRC                  46.800,00 €
                 Xavier                       COMUNICACIONS RÀDIO                   reconegut i finançat
                            CATALUNYA (CTTC)
                                          CENTRE D'ESTUDIS SOCIOLÒGICS
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 254   15724034S    Miguélez Lobo, Fausto               SOBRE LA VIDA QUOTIDIANA I EL        GRC                  41.600,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          TREBALL - QUIT
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                 Mila Recasens,                   GRUP D'ESTUDI DE MALALTIES RARES             Grup de recerca
2009 SGR 1337  37658130T                RECERCA BIOMÈDICA                            GRC                  49.920,00 €
                 Montserrat                     D'ORIGEN GENÈTIC                     reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                             FUNDACIO PRIVADA
                 Milan Kalbfleisch,                 DEVELOPMENT AND GROWTH CONTROL              Grup de recerca
2009 SGR 5    08934905A                INSTITUT DE RECERCA                           GRS                  41.600,00 €
                 Marco                       LABORATORY                        reconegut i finançat
                             BIOMEDICA DE BARCELONA
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 31 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                     Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                            (IRB BARCELONA)

                            CONSEJO SUPERIOR DE
                                                                      Grup de recerca
2009 SGR 441   17422582J    Millán Gómez, José   INVESTIGACIONES      GRUP DE DISPOSITIUS DE POTÈNCIA       GRC                  48.880,00 €
                                                                      reconegut i finançat
                            CIENTIFICAS (CSIC)
                 Miquel Pascual,    INSTITUT DE FÍSICA     DIVISIÓ EXPERIMENTAL DE L'IFAE              Grup de recerca
2009 SGR 732   38499828J                                                   GRC                  83.200,00 €
                 Ramon         D'ALTES ENERGIES      (INSTITUT DE FÍSICA D'ALTES ENERGIES)          reconegut i finançat
                                          GRUP DE RECERCA EN DRET PENAL I
                            UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 755   37246596M    Mir Puig, Santiago                POLÍTICA CRIMINAL DE LA UNIVERSITAT     GRC                  36.000,00 €
                            BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                          DE BARCELONA (DPPCUB)
                 Miralles González,   UNIVERSITAT DE       DRET VICIL CONSTITUCIONAL I DRET             Grup de recerca
2009 SGR 313   36959444P                                                   GRC                  35.200,00 €
                 Isabel         BARCELONA         CATALA                          reconegut i finançat
                            UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 138   37612883V    Miralles Solà, Carles               AULA CARLES RIBA (ACR)            GRC                  34.400,00 €
                            BARCELONA                                      reconegut i finançat
                            FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                                                      Grup de recerca
2009 SGR 1385  43501031G    Miró Andreu, Òscar   RECERCA BIOMÈDICA     URGÈNCIES: PROCESSOS I PATOLOGIES      GRC                  45.760,00 €
                                                                      reconegut i finançat
                            (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                            UNIVERSITAT ROVIRA I                                Grup de recerca
2009 SGR 434   39858523Y    Miró Martínez, Jordi               ALGOS. RECERCA EN DOLOR           GRE                  41.600,00 €
                            VIRGILI                                       reconegut i finançat
                            UNIVERSITAT DE       BIODIVERSITAT I BIOSISTEMÀTICA              Grup de recerca
2009 SGR 439   39821712H    Molero Briones, Julián                                     GRC                  58.240,00 €
                            BARCELONA         VEGETALS                         reconegut i finançat
                            CONSEJO SUPERIOR DE
                                                                      Grup de recerca
2009 SGR 203   37686374T    Molins Grau, Elies   INVESTIGACIONES      LABORATORI DE CRISTAL·LOGRAFIA        GRC                  43.680,00 €
                                                                      reconegut i finançat
                            CIENTIFICAS (CSIC)
                            UNIVERSITAT AUTÒNOMA    SEMINARI D'ARQUEOLOGIA                  Grup de recerca
2009 SGR 607   77089127G    Molist Montaña, Miquel                                     GRC                  36.000,00 €
                            DE BARCELONA        PREHISTÒRICA DEL PRÒXIM ORIENT              reconegut i finançat
                                          SEMINARI INTERUNIVERSITARI
                            UNIVERSITAT AUTÒNOMA    D'INVESTIGACIÓ EN ESTRATÈGIES              Grup de recerca
2009 SGR 134   38489800J    Monereo Font, Carles                                      GRC                  50.960,00 €
                            DE BARCELONA        D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE               reconegut i finançat
                                          (SINTE)
                            FUNDACIÓ INSTITUT DE
                 Montalban Gairín,   RECERCA DE L'HOSPITAL   UNITAT DE NEUROIMMUNOLOGIA                Grup de recerca
2009 SGR 793   46516411S                                                   GRC                  43.680,00 €
                 Xavier         UNIVERSITARI VALL     CLÍNICA (UNIC)                      reconegut i finançat
                            D'HEBRON
                            UNIVERSITAT POLITÈCNICA  UPC LIGHTNING RESEARCH GROUP UPC-            Grup de recerca
2009 SGR 446   77736834P    Montañá Puig, Joan                                       GRE                  40.560,00 €
                            DE CATALUNYA        LRG                           reconegut i finançat
                 Montaner Martorell,  UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 435   40953292K                             MODEL BARCELONA               GRE                  66.560,00 €
                 Josep Maria      DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                 Montaner Villalonga,  FUNDACIÓ INSTITUT DE    GRUP DE RECERCA EN MALALTIES               Grup de recerca
2009 SGR 432   31265043Q                                                   GRC                  46.800,00 €
                 Joan          RECERCA DE L'HOSPITAL   NEUROVASCULARS                      reconegut i finançat
                                        Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 32 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                             UNIVERSITARI VALL
                             D'HEBRON
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Montanya Mias,     INSTITUT DINVESTIGACIÓ   GRUP DE RECERCA EN DIABETIS I              Grup de recerca
2009 SGR 201   40861312H                                                    GRC                  44.720,00 €
                 Eduard         MÉDICA DE BELLVITGE-    METABOLISME                       reconegut i finançat
                             IDIBELL
                             CONSORCI CSIC-IRTA-UAB   INTEGRA- GRUPO DE INTEGRACIÓN DE
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 206   46561040R    Monte Collado, Elena  CENTRE DE RECERCA EN    FACTORES AMBIENTALES Y ENDÓGENOS       GRE                  41.600,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             AGRIGENÒMICA (CRAG)     EN EL DESARROLLO DE LA PLANTA
                                           MICROESTRUCTURA, IDENTITAT I
                                           COMPORTAMENT SOCIAL.
                 Montón Subías,     UNIVERSITAT POMPEU                                  Grup de recerca
2009 SGR 835   37744523M                              REINTERPRETACIÓ DE L'EVIDÈNCIA        GRE                  32.000,00 €
                 Sandra         FABRA                                        reconegut i finançat
                                           ARQUEOLÒGICA DE LES SOCIETATS
                                           ARGÀRIQUES (MIDARQ)
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA  UNITAT CLÍNICO-BIOLÒGICA PER
                 Montserrat Costa,                                              Grup de recerca
2009 SGR 1008  39280191D                RECERCA BIOMÈDICA      L'ESTUDI DE LIMFOMES I SÍNDROMES       GRC                  43.680,00 €
                 Emili                                                    reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC   LIMFOPROLIFERATIVES
                 Moragas Spà, Miquel   UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP INTERNACIONAL D'ESTUDIS               Grup de recerca
2009 SGR 615   36460974V                                                    GRC                  39.200,00 €
                 De           DE BARCELONA        SOBRE COMUNICACIÓ I CULTURA               reconegut i finançat
                 Morata Tierra,     INSTITUT UNIVERSITARI    GOVERNANÇA MULTINIVELL A LA UNIÓ             Grup de recerca
2009 SGR 263   37714968M                                                    GRC                  34.400,00 €
                 Francesc        D'ESTUDIS EUROPEUS     EUROPEA - EUGOV                     reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE
                             RECERCA DE L'HOSPITAL                                Grup de recerca
2009 SGR 257   41333978B    Morell Brotad, Ferran                UNITAT DE RECERCA DE PNEUMOLOGIA       GRC                  54.080,00 €
                             UNIVERSITARI VALL                                  reconegut i finançat
                             D'HEBRON
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE RECERCA SOBRE MIGRACIONS             Grup de recerca
2009 SGR 728   46726258X    Morén Alegret, Ricard                                      GRC                  36.000,00 €
                             DE BARCELONA        (GRM)                          reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                             INSTITUT DINVESTIGACIÓ   ETIOPATOGÈNIA DEL CÀNCER                 Grup de recerca
2009 SGR 1489  35046710T    Moreno Aguado, Victor                                      GRC                  43.680,00 €
                             MÉDICA DE BELLVITGE-    COLORECTAL                        reconegut i finançat
                             IDIBELL
                 Moreso Mateos, Josep  UNIVERSITAT POMPEU                                  Grup de recerca
2009 SGR 425   40914658G                              GRUP DE FILOSOFIA DEL DRET          GRC                  64.000,00 €
                 Joan          FABRA                                        reconegut i finançat
                             INSTITUT CATALÀ DE     GRUP DE PALEOPRIMATOLOGIA I               Grup de recerca
2009 SGR 754   42963183B    Moyà Solà, Salvador                                       GRC                  45.760,00 €
                             PALEONTOLOGIA        PALEONTOLOGIA HUMANA -PIPH-.               reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    CIEN, COMUNICACIÓ INTERCULTURAL I            Grup de recerca
2009 SGR 1340  47866177A    Moyer Greer, Melissa                                       GRE                  33.600,00 €
                             DE BARCELONA        ESTRATÈGIES DE NEGOCIACIÓ                reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ SANT JOAN DE
                 Muñoz Almagro,                   MALALTIES INFECCIOSES EN LA EDAT             Grup de recerca
2009 SGR 136   05643718R                DÉU PER LA RECERCA I LA                         GRE                  44.720,00 €
                 Carmen                       PEDIATRICA                        reconegut i finançat
                             DOCÈNCIA
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 33 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                             UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 1407  19995743A    Muñoz Cánoves, Pura                BIOLOGIA CEL.LULAR Y MIOGENESI        GRC                  48.880,00 €
                             FABRA                                        reconegut i finançat
                 Muñoz De La Fuente,   UNIVERSITAT DE       GRUP DE GEODINÀMICA I ANÀLISI DE             Grup de recerca
2009 SGR 1198  40862531H                                                    GRC                  58.240,00 €
                 Josep Anton       BARCELONA         CONQUES                         reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE       GRAL: GRUP DE RECERCA EN                 Grup de recerca
2009 SGR 137   37725545W    Muñoz Lahoz, Carmen                                       GRC                  36.800,00 €
                             BARCELONA         ADQUISICIÓ DE LLENGÜES                  reconegut i finançat
                 Muñoz Lecanda,     UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GEOMETRIA DIFERENCIAL, SISTEMES             Grup de recerca
2009 SGR 1338  30014104R                                                    GRC                  44.720,00 €
                 Miguel Carlos      DE CATALUNYA        DINAMICS I APLICACIONS                  reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Muñoz Pascual,                                               Grup de recerca
2009 SGR 260   46036538Z                INVESTIGACIONES      BIOMEMS                   GRE                  42.640,00 €
                 Francesc Xavier                                               reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                 Muntañola Thornberg,  UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GIRAS (GRUP INTERNACIONAL DE               Grup de recerca
2009 SGR 1194  37200472L                                                    GRC                  48.880,00 €
                 Josep          DE CATALUNYA        RECERCA, ARQUITECTURA I SOCIETAT)            reconegut i finançat
                                          COMUNICACIÓ I ORALITAT. ANÀLISI
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    EXPERIMENTAL DE L'ORALITAT EN EL             Grup de recerca
2009 SGR 1201  10551903D    Murillo Puyal, Julio                                      GRS                  3.000,00 €
                             DE BARCELONA        CONTACTE DE LLENGÜES I EN ELS              reconegut i finançat
                                          TRASTORNS DEL LLENGUATGE
                                          CELLULAR AND MOLECULAR                  Grup de recerca
2009 SGR 1409  24334710C    Navarro Medrano, Pilar FUNDACIÓ IMIM                              GRC                  43.680,00 €
                                          MECHANISMS OF DISEASE                  reconegut i finançat
                                          GRUP DE RECERCA EN AVALUACIÓ DE
                             AGÈNCIA DE SALUT                                  Grup de recerca
2009 SGR 1345  38057605B    Nebot Adell, Manel                 POLÍTIQUES I PROGRAMES DE SALUT       GRE                  42.640,00 €
                             PÚBLICA DE BARCELONA                                reconegut i finançat
                                          PÚBLICA.
                                          HISTORY OF SCIENCE, TECHNOLOGY
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 887   35032594Y    Nieto Galan, Agusti                AND MEDICINE IN MODERN CATALONIA       GRC                  58.400,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          (18TH-20TH CENTURIES)
                 Ninot Sugrañes, Josep  UNIVERSITAT DE       GEOBOTÀNICA I CARTOGRAFIA DE LA             Grup de recerca
2009 SGR 451   38055097X                                                    GRC                  46.800,00 €
                 Maria          BARCELONA         VEGETACIÓ                        reconegut i finançat
                                          ART I CIENCIA: IMPLICACIONS I
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1    40273772J    Nogué Font, Alexandre               APLICACIONS. -BARCELONA: ART,        GRC                  35.200,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                          RECERCA I CREACIÓ (BRAC)-
                                          UNITAT DE RECERCA FISIOPATOLOGIA
                 Nogues Solan,                                                Grup de recerca
2009 SGR 818   37318757S                FUNDACIÓ IMIM       OSSIA I ARTICULAR (URFOA) AIXI COM      GRC                  53.040,00 €
                 Francesc Xavier                                               reconegut i finançat
                                          AMB LA XARXA D'ENVELLIMENT RETICEF.
                 Nolla Brufau, Josep                                             Grup de recerca
2009 SGR 450   40263698J                UNIVERSITAT DE GIRONA   ARQUEOLOGIA ROMANA              GRC                  36.800,00 €
                 Maria                                                    reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 951   X8832052Y    Notredame , Cedric   CENTRE DE REGULACIÓ    COMPARATIVE BIOINFORMATICS          GRS                  41.600,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 34 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                       Institució        Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                 Nussbaum Capdevila,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA   GRUP DE RECERCA EN ENSENYAMENT I             Grup de recerca
2009 SGR 1273  37690113J                                                    GRC                  35.200,00 €
                 Lucila          DE BARCELONA       INTERACCIÓ PLURILINGÜES                 reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  CENTRE TECNOLÒGIC DE                   Grup de recerca
2009 SGR 80   39012494D    Oliva Llena, Assensi                                       GRC                  47.840,00 €
                             DE CATALUNYA        TRASFERÈNCIA DE CALOR                  reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1472  46301048R    Olivella Nello, Santiago INVESTIGACIONES      QUÍMICA TEÒRICA I COMPUTACIONAL       GRC                  43.680,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                                           NOM ANTIC: GRUP DE RESISTENCIA DE
                                           MATERIALS I ESTRUCTURES A
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA  L'ENGINYERÍA. SECCÓ CAMINS NOM NOU            Grup de recerca
2009 SGR 1510  37653414E    Oliver Olivella, Xavier                                     GRC                  50.960,00 €
                              DE CATALUNYA       QUE ES PROPOSA: GRUP DE                 reconegut i finançat
                                           RESISTENCIA DE MATERIALS I
                                           ESTRUCTURES A L'ENGINYERÍA (GRMEI)
                                           GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIES I
                              UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 617   18216297K    Oliver Riera, Miquel                ESTRATÈGIES DE LES              GRC                  43.680,00 €
                              FABRA                                       reconegut i finançat
                                           TELECOMUNICACIONS (NETS)
                              CENTRE INTERNACIONAL
                 Oñate Ibáñez De                   GRUP DE MÈTODES NUMÈRICS EN               Grup de recerca
2009 SGR 1011  22514914F                 DE MÈTODES NUMÈRICS                          GRC                  54.080,00 €
                 Navarra, Eugenio                  ENGINYERIA                        reconegut i finançat
                              EN ENGINYERIA
                                           GRUP DE RECERCA D'ESTRUCTURA DE
                              INSTITUT DE RECERCA DE
                                           LIPOPROTEÏNES, DISLIPÈMIES I ALTRES           Grup de recerca
2009 SGR 1205  37650797G    Ordóñez Llanos, Jordi   L' HOSPITAL DE LA SANTA                        GRC                  46.800,00 €
                                           FACTORS DE RISC DE                    reconegut i finançat
                              CREU I SANT PAU
                                           L'ARTERIOSCLEROSI
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 700   19836927W    Orero Clavero, Pilar                TRANSMEDIA                  GRC                  36.000,00 €
                              DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                              FUNDACIO PRIVADA
                 Orozco López,       INSTITUT DE RECERCA    MODELITZACIÓ MOLECULAR I                 Grup de recerca
2009 SGR 1348  38502924G                                                    GRC                  79.040,00 €
                 Modesto          BIOMEDICA DE BARCELONA  BIOINFORMÀTICA                      reconegut i finançat
                              (IRB BARCELONA)
                              UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 14   37279813X    Ortín Rull, Jordi                  FÍSICA NO LINEAL               GRC                  44.720,00 €
                              BARCELONA                                     reconegut i finançat
                 Ortuño Mingarro, Rosa   UNIVERSITAT AUTÒNOMA   SÍNTESI, ESTRUCTURA I REACTIVITAT            Grup de recerca
2009 SGR 733   36911291V                                                    GRC                  42.640,00 €
                 Maria           DE BARCELONA       QUÍMICA (SERQ)                      reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT ROVIRA I   INTERFIBIO: GRUP DE RECERCA DE LA            Grup de recerca
2009 SGR 139   X3105901G    Osullivan , Ciara                                        GRC                  46.800,00 €
                              VIRGILI          INTERFÍCIE FÍSICO/BIOLÒGICA               reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA D'ARQUEOLOGIA
                 Padilla Lapuente, José  UNIVERSITAT DE      MEDIEVAL I POSTMEDIEVAL DE LA              Grup de recerca
2009 SGR 469   15896561L                                                    GRC                  40.000,00 €
                 Ignacio          BARCELONA         UNIVERSITAT DE BARCELONA, GRAMP.-            reconegut i finançat
                                           UB
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 35 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                                           GRUP DE RECERCA D'ARQUEOLOGIA
                 Padró Parcerisa,     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 464   38466447M                              CLÀSSICA, PROTOHISTÒRICA I EGÍPCIA      GRC                  44.000,00 €
                 Josep          BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           (GRACPE)
                             CONSORCI CSIC-IRTA-UAB
                 Pagès Torrens,                                                Grup de recerca
2009 SGR 626   39622387B                CENTRE DE RECERCA EN    GRUP D'ESTRÉS BIÒTIC I ABIÒTIC        GRC                  52.000,00 €
                 Montserrat                                                  reconegut i finançat
                             AGRIGENÒMICA (CRAG)
                                          GRUP D'ESTUDI DE LES BASES
                                          MOLECULARS DE PATOLOGIES
                             FUNDACIO PRIVADA
                                          ASSOCIADES A TRANSPORTADORS DE
                             INSTITUT DE RECERCA                                 Grup de recerca
2009 SGR 1355  37727799W    Palacín Prieto, Manuel              MEMBRANA (GENEXARTIS:PATOLOGÍA I        GRC                  45.760,00 €
                             BIOMEDICA DE BARCELONA                               reconegut i finançat
                                          TERAPIA MOLECULARS EN
                             (IRB BARCELONA)
                                          ENFERMETATS HETEROGÉNIQUES I
                                          MULTIGÉNIQUES
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Palanques Monteys,                GRUP DE PROCESSOS LITORALS I                Grup de recerca
2009 SGR 899   37685650N                INVESTIGACIONES                             GRC                  47.840,00 €
                 Albert                      OCEÀNICS                          reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                 Palazón Barandela,    UNIVERSITAT DE      BIOTECNOLOGIA VEGETAL. PRODUCCIÓ              Grup de recerca
2009 SGR 1217  37689130L                                                    GRS                  43.680,00 €
                 Javier          BARCELONA        DE FITOFÀRMACS                       reconegut i finançat
                             INSTITUT CATALÀ
                 Palomares Gil, Emilio               LABORATORI DE MATERIALS I                 Grup de recerca
2009 SGR 207   73559843R                D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (                        GRE                  65.520,00 €
                 J.                        DISPOSITIUS OPTOELECTRÒNICS.                reconegut i finançat
                             ICIQ)
                 Pamplona Gras,                                                Grup de recerca
2009 SGR 735   52190808J                UNIVERSITAT DE LLEIDA   FISIOPATOLOGIA METABÒLICA          GRC                  48.880,00 €
                 Reinald                                                   reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1206  39137363B    Panés Díaz, Julián    RECERCA BIOMÈDICA     MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL       GRC                  48.880,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                 Paradells Aspas,     UNIVERSITAT POLITÈCNICA  WIRELESS NETWORKS GROUP (GRUP DE             Grup de recerca
2009 SGR 1215  35025712R                                                    GRC                  43.680,00 €
                 Josep          DE CATALUNYA        XARXES SENSE FILS) (WNG)                 reconegut i finançat
                 Paramio Nieto, Maria   UNIVERSITAT AUTÒNOMA    BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ             Grup de recerca
2009 SGR 621   12236218B                                                    GRC                  50.960,00 €
                 Teresa          DE BARCELONA        EN ESPÈCIES RAMADERES (BRER)               reconegut i finançat
                 Parcerisa Bundó,     UNIVERSITAT POLITÈCNICA  LABORATORI D'URBANISME DE                Grup de recerca
2009 SGR 466   46214951Q                                                    GRC                  43.680,00 €
                 Josep          DE CATALUNYA        BARCELONA                        reconegut i finançat
                                           GRUP DE SISTEMES ENZIMÀTICS
                 Parés Casasampera,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 795   38039529J                              IMPLICATS EN DESINTOXICACIÓ I        GRC                  47.840,00 €
                 Xavier          DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           REGULACIÓ CEL.LULARS
                             CONSEJO SUPERIOR DE    FISICOQUÍMICA I ESTRUCTURACIÓ
                 Parra Juez, Josep                                              Grup de recerca
2009 SGR 1212  40795790T                INVESTIGACIONES      VESICULAR DE LIPIDS I BIOPOLIMERS      GRC                  54.080,00 €
                 Lluís                                                    reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)     BACTERIANS
                 Pastor Anglada,     UNIVERSITAT DE       REGULACIÓ DELS SISTEMES DE                Grup de recerca
2009 SGR 624   35010485T                                                    GRC                  47.840,00 €
                 Marçal          BARCELONA         TRANSPORT (RST)                     reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 36 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                                           GRUP DE BIODEGRADACIÓ DE
                 Pastor Blasco,      UNIVERSITAT DE       XENOBIÒTICS I PRODUCTES NATURALS:            Grup de recerca
2009 SGR 819   18907212Q                                                    GRC                  55.120,00 €
                 Francisco I Javier    BARCELONA         ASPECTS BÀSICS I APLICACIONS A             reconegut i finançat
                                           TECNOLOGIES NETES
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Pedro Cardoso, Ana                                             Grup de recerca
2009 SGR 896   X9799101C                INVESTIGACIONES      MIGRATIONS                 GRE                  32.800,00 €
                 Rute                                                    reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                           DIVERSITAT MICROBIANA EN                Grup de recerca
2009 SGR 956   37262926M    Pedrós Alió, Carles   INVESTIGACIONES                            GRC                  42.640,00 €
                                           ECOSISTEMES AQUÀTICS                  reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                 Pedroso Muller,     UNIVERSITAT DE       GRUP DE SÍNTESI I ESTRUCTURA DE             Grup de recerca
2009 SGR 208   46205427Z                                                    GRC                  55.120,00 €
                 Enrique         BARCELONA         BIOMOLÈCULES                      reconegut i finançat
                             INSTITUT DE MEDICINA
                 Peinado Morales,     PREDICTIVA I                                    Grup de recerca
2009 SGR 1356  46518450F                              EPIGENÒMICA I CÀNCER            GRE                  41.600,00 €
                 Miguel A.        PERSONALITZADA DEL                                 reconegut i finançat
                             CÀNCER (IMPPC)
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                           GRUP DE BIOGEOQUÍMICA MARINA I             Grup de recerca
2009 SGR 142   46127029T    Pelejero Bou, Carles   INVESTIGACIONES                            GRC                  68.640,00 €
                                           CANVI GLOBAL                      reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             CENTRE DE RECERCA     GRUP D'ECOFISIOLOGIA I EFECTES
                 Peñuelas Reixach,                                              Grup de recerca
2009 SGR 458   40427810C                ECOLÒGICA I APLICACIONS  ECOLÒGICS DELS CANVIS AMBIENTALS      GRC                  83.200,00 €
                 Josep                                                    reconegut i finançat
                             FORESTALS (CREAF)     GLOBALS
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA DE            Grup de recerca
2009 SGR 169   22718439M    Pérez Castrillo, David                                     GRC                  32.000,00 €
                             DE BARCELONA        LES ORGANIZACIONS (CREO)                reconegut i finançat
                 Pérez Jurado, Luis    UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 1274  05374172S                              UNITAT DE GENÈTICA             GRC                  45.760,00 €
                 Alberto         FABRA                                       reconegut i finançat
                 Perez Madrid,      UNIVERSITAT DE       GRUP INTERUNIVERSITARI DRETS              Grup de recerca
2009 SGR 267   22961389Y                                                    GRE                  36.800,00 €
                 Francisca        BARCELONA         CULTURALS I DIVERSITAT (GIDD)              reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE    GRUP DE NANOFABRICACIÓ I
                 Pérez Murano,                                                Grup de recerca
2009 SGR 265   43408715X                INVESTIGACIONES      PROPIETATS FUNCIONALS DE          GRC                  43.680,00 €
                 Francesc                                                  reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)     NANOESTRUCTURES
                                           GRUP DE PROCESSAMENT D'ARRAYS I
                 Pérez Neira, Ana     UNIVERSITAT POLITÈCNICA  SISTEMES MULTICANAL ARRAY AND              Grup de recerca
2009 SGR 891   35105577X                                                    GRC                  42.640,00 €
                 Isabel          DE CATALUNYA        MULTICHANNEL PROCESSING GROUP              reconegut i finançat
                                           (A&MP)
                             INSTITUT CATALÀ
                                           LABORATORY FOR HETEROGENEOUS              Grup de recerca
2009 SGR 461   29025102E    Perez Ramirez, Javier  D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (                        GRE                  42.640,00 €
                                           CATALYSIS                        reconegut i finançat
                             ICIQ)
                 Pérez Tornero, José   UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 455   27224383L                              GABINET DE COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ      GRC                  33.600,00 €
                 Manuel          DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 37 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                            INSTITUT CATALÀ
                 Pericàs Brondo, Miquel               GRUP DE RECERCA EN SISTEMES               Grup de recerca
2009 SGR 623   41391413S               D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (                         GRC                  52.000,00 €
                 Àngel                       CATALÍTICS MODULARS (SICAM)               reconegut i finançat
                            ICIQ)
                                          PUBLIRADIO. GRUP DE RECERCA EN
                 Perona Páez, Juan    UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 454   52170041S                             PUBLICITAT I COMUNICACIÓ           GRE                  32.800,00 €
                 José          DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          RADIOFÒNICA
                 Piera Eroles, Miquel  UNIVERSITAT AUTÒNOMA    LOGISIM: MODELATGE, SIMULACIÓ I             Grup de recerca
2009 SGR 629   37745233W                                                    GRC                  42.640,00 €
                 Angel          DE BARCELONA        OPTIMITZACIÓ DE SISTEMES LOGÍSTICS            reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Piferrer Circuns,                 FISIOLOGIA I GENÒMICA DE PEIXOS.             Grup de recerca
2009 SGR 1050  38785055V                INVESTIGACIONES                             GRC                  46.800,00 €
                 Francesc                      APLICACIONS A LA AQÜICULTURA               reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             UNIVERSITAT ROVIRA I    TERRITORI, CIUTADANIA I                 Grup de recerca
2009 SGR 81   36964050Z    Pigrau Solé, Antoni                                       GRC                  44.000,00 €
                             VIRGILI          SOSTENIBILITAT                      reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 924   42974340J    Piña Capó, Benjamí   INVESTIGACIONES      TOXICOLOGIA AMBIENTAL            GRC                  52.000,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                                          TIREC - TECNOLOGIA INFORMÀTICA I
                 Pintó Casulleras,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 737   39282309B                             RECERCA SOBRE L'EDUCACIÓ           GRC                  38.400,00 €
                 Roser          DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          CIENTÍFICA
                 Pinyol Torrents,                  TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS:             Grup de recerca
2009 SGR 736   39130110A                UNIVERSITAT DE VIC                           GRC                  35.200,00 €
                 Ramon                       ESTUDI, EDICIÓ I TRADUCCIÓ                reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    AGREST: ARQUEOLOGIA DE LA GESTIÓ             Grup de recerca
2009 SGR 734   52170407J    Piqué Huerta, Raquel                                      GRC                  39.200,00 €
                             DE BARCELONA        DELS RECURSOS SOCIALS I TERRITORI            reconegut i finançat
                                           LABORATORI D'ICTIOLOGIA GENÈTICA            Grup de recerca
2009 SGR 144   37756555P    Pla Zanuy, Carles    UNIVERSITAT DE GIRONA                          GRC                  43.680,00 €
                                          (LIG)                          reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ I              Grup de recerca
2009 SGR 1539  46309883G    Planas Coll, Jordi                                       GRC                  36.000,00 €
                             DE BARCELONA        TREBALL (GRET)                      reconegut i finançat
                             INSTITUT
                 Planas Obradors,    DINVESTIGACIONS      GRUP D'INVESTIGACIÓ                   Grup de recerca
2009 SGR 890   39330061S                                                    GRC                  55.120,00 €
                 Anna Maria       BIOMÈDIQUES AUGUST PI I  CEREBROVASCULAR (GICV)                  reconegut i finançat
                             SUNYER (IDIBAPS)
                 Planas Rosselló,    UNIVERSITAT DE       GRUP DE FISIOLOGIA I NUTRICIÓ              Grup de recerca
2009 SGR 471   41404193F                                                    GRC                  43.680,00 €
                 Joana M.        BARCELONA         EXPERIMENTAL (FINEX)                   reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ INSTITUT
                             DINVESTIGACIÓ EN      UNITAT DE RECERCA EN PATOLOGIA              Grup de recerca
2009 SGR 738   37307310E    Planas Vilà, Ramon                                       GRC                  49.920,00 €
                             CIÈNCIES DE LA SALUT    DIGESTIVA                        reconegut i finançat
                             GERMANS TRIAS I PUJOL
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Planell Estany, Josep               BIOMATERIALS I MECANOBIOLOBIA PER            Grup de recerca
2009 SGR 474   36952122T                INSTITUT DE                               GRC                  44.720,00 €
                 A.                         A MEDICINA REGENERATIVA                 reconegut i finançat
                             BIOENGINYERIA DE
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 38 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                             CATALUNYA (IBEC)

                             UNIVERSITAT ROVIRA I                                Grup de recerca
2009 SGR 462   77781464H    Poblet Rius, Josep Mª               QUÍMICA QUÀNTICA (QQ)            GRC                  48.880,00 €
                             VIRGILI                                       reconegut i finançat
                 Poch Espallargas,                 LABORATORI D'ENGINYERIA QUÍMICA I            Grup de recerca
2009 SGR 620   40425463L                UNIVERSITAT DE GIRONA                          GRC                  48.880,00 €
                 Manuel                       AMBIENTAL (LEQUIA)                    reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE       GRUP DE RECERCA EN PSICOLOGIA              Grup de recerca
2009 SGR 210   38480435D    Pol Urrútia, Enric                                       GRC                  56.160,00 €
                             BARCELONA         SOCIAL, AMBIENTAL I ORGANITZACIONAL           reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    UNITAT DE PARTÍCULES I                  Grup de recerca
2009 SGR 894   35038746V    Pomarol Clotet, Alex                                      GRC                  57.200,00 €
                             DE BARCELONA        ASTROPARTÍCULES                     reconegut i finançat
                             GERMANES
                             HOSPITALÀRIES DEL S.                                Grup de recerca
2009 SGR 211   43428268J    Pomarol Clotet, Edith               UNITAT DE RECERCA BM CASM          GRE                  41.600,00 €
                             COR DE JESÚS - BENITO                                reconegut i finançat
                             MENNI
                                          GRUP DE MÈTODES I APLICACIONS DE
                 Pons Fernández,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 1511  37291291B                             TELEDETECCIÓ I SISTEMES           GRC                  33.600,00 €
                 Xavier         DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (GRUMETS)
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                          IMATGE MOLECULAR EN MEDICINA               Grup de recerca
2009 SGR 1049  41732865D    Pons Pons, Francesca  RECERCA BIOMÈDICA                            GRC                  69.680,00 €
                                          NUCLEAR                         reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                             FUNDACIO PRIVADA
                             INSTITUT DE RECERCA    RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR DE             Grup de recerca
2009 SGR 1352  39311310D    Pons Vallès, Miquel                                       GRC                  70.720,00 €
                             BIOMEDICA DE BARCELONA   BIOMOLÈCULES (BIO-RMN)                  reconegut i finançat
                             (IRB BARCELONA)
                                          GRUP DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA             Grup de recerca
2009 SGR 1350  37674854A    Porta Serra, Miquel   FUNDACIÓ IMIM                              GRC                  40.560,00 €
                                          CLÍNICA & MOLECULAR DEL CÀNCER              reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 1207  39346636F    Porti Piqué, Joan                 GRUP DE GEOMETRIA DIFERENCIAL        GRC                  46.800,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                 Posas Garriga,     UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA EN SENYALITZACIÓ             Grup de recerca
2009 SGR 1530  77303568Q                                                    GRC                  48.880,00 €
                 Francesc        FABRA           CEL.LULAR                        reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE RECERCA EN IMATGE, SO I             Grup de recerca
2009 SGR 1013  36954722R    Prado Pico, Emili                                        GRC                  43.200,00 €
                             DE BARCELONA        SÍNTESI (GRISS)                     reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE       FRESHWATER ECOLOGY AND                  Grup de recerca
2009 SGR 677   40264357M    Prat Fornells, Narcís                                      GRC                  42.640,00 €
                             BARCELONA         MANAGEMENT (F.E.M.)                   reconegut i finançat
                                          DIDÀCTICA DE LA HISTÒRIA, LA
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 463   22506442E    Prats Cuevas, Joaquim               GEOGRAFIA I ALTRES CIÈNCIES SOCIALS     GRC                  34.400,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                          (DHIGECS)
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE    GRUP D'INVESTIGACIÓ EN                  Grup de recerca
2009 SGR 296   37223537S    Prats Pastor, Guillem                                      GRC                  42.640,00 €
                             RECERCA DE L'HOSPITAL   MICROBIOLOGIA DE L'HOSPITAL VALL             reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 39 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                             Finançament
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                             Atorgat
                              UNIVERSITARI VALL     D'HEBRON
                              D'HEBRON
                              UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 701   40433627H    Prieto Vives, Pilar                  GRUP D'ESTUDIS DE PROSÒDIA          GRE                  33.600,00 €
                              FABRA                                        reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1211  38034635H    Pueyo Mur, Juan Jose                 GEOQUÍMICA DE FLUIDS             GRC                  43.680,00 €
                              BARCELONA                                      reconegut i finançat
                              INEFC (INSTITUT NACIONAL  GRUP D'INVESTIGACIÓ SOCIAL I
                                                                        Grup de recerca
2009 SGR 1548  37256705V    Puig Barata, Núria     D'EDUCACIÓ FÍSICA DE    EDUCATIVA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I      GRS                  36.800,00 €
                                                                        reconegut i finançat
                              CATALUNYA)         L'ESPORT
                              UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 1216  77289577D    Puig Junoy, Jaume                   GRUP DE ECONOMIA DE LA SALUT         GRE                  35.200,00 €
                              FABRA                                        reconegut i finançat
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                                            MATERIALS SUPERCONDUCTORS I               Grup de recerca
2009 SGR 770   39174185X    Puig Molina, Teresa    INVESTIGACIONES                             GRC                  50.960,00 €
                                            NANOESTRUCTURACIÓ A GRAN ESCALA             reconegut i finançat
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              CONSORCI CSIC-IRTA-UAB
                 Puigdomènech Rosell,                                              Grup de recerca
2009 SGR 703   37629687P                 CENTRE DE RECERCA EN    GENÈTICA MOLECULAR VEGETAL          GRC                  57.200,00 €
                 Pere                                                      reconegut i finançat
                              AGRIGENÒMICA (CRAG)
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 1208  37731832X    Puiggali Bellalta, Jordi               GRUP DE QUÍMICA MACROMOLECULAR        GRC                  44.720,00 €
                              DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                              FUNDACIÓ INSTITUT
                                            LIRAD ( LABORATORI D'IMMUNOLOGIA
                              DINVESTIGACIÓ EN                                  Grup de recerca
2009 SGR 1442  37646607T    Pujol Borrell, Ricardo                PER A LA RECERCA I APLICACIONS        GRC                  47.840,00 €
                              CIÈNCIES DE LA SALUT                                reconegut i finançat
                                            DISGNÒSTIQUES)
                              GERMANS TRIAS I PUJOL
                              FUNDACIÓ PRIVADA
                              INSTITUT DINVESTIGACIÓ   RECERCA TRANSLACIONAL EN                 Grup de recerca
2009 SGR 85   38084156C    Pujol Onofre, Aurora                                        GRC                  44.720,00 €
                              MÉDICA DE BELLVITGE-    MALALTIES PEROXISOMALS                  reconegut i finançat
                              IDIBELL
                              UNIVERSITAT OBERTA DE   LLENGUA, CULTURA I IDENTITAT EN             Grup de recerca
2009 SGR 460   46670094N    Pujolar Cos, Joan                                         GRE                  50.406,48 €
                              CATALUNYA         L'ERA GLOBAL                       reconegut i finançat
                                            GRUP DE FÍSICO-QUÍMICA DE SISTEMES
                                                                        Grup de recerca
2009 SGR 465   39312943D    Puy Llorens, Jaume     UNIVERSITAT DE LLEIDA   MACROMOLECULARS D'INTERÈS          GRC                  49.920,00 €
                                                                        reconegut i finançat
                                            AMBIENTAL
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE RECERCA EN TEORIA DE               Grup de recerca
2009 SGR 1220  77729566P    Quer Bosor, Jordi                                         GRC                  47.840,00 €
                              DE CATALUNYA        NOMBRES DE LA UPC                    reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT DE       GRUP DE CONDUCTA ADAPTATIVA I              Grup de recerca
2009 SGR 1492  37688975W    Quera Jordana, Vicenç                                       GRC                  44.720,00 €
                              BARCELONA         INTERACCIÓ                        reconegut i finançat
                              FUNDACIÓ PRIVADA
                 Queralt Badia,       INSTITUT DINVESTIGACIÓ                               Grup de recerca
2009 SGR 1015  44790226A                               GRUP DE CICLE CEL·LULAR           GRE                  39.520,00 €
                 Ethelvina         MÉDICA DE BELLVITGE-                                reconegut i finançat
                              IDIBELL
                                          Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 40 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                          Finançament
Núm. Expedient                      Institució        Nom del grup                Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                          Atorgat
                            CONSEJO SUPERIOR DE
                 Querol Carceller,                                            Grup de recerca
2009 SGR 8    73378906M               INVESTIGACIONES      GEOLOGIA AMBIENTAL             GRC                  49.920,00 €
                 Xavier                                                  reconegut i finançat
                            CIENTIFICAS (CSIC)
                 Quetglas Nicolau, Pere UNIVERSITAT DE       GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS             Grup de recerca
2009 SGR 705   41401015A                                                  GRC                  51.200,00 €
                 J.           BARCELONA         CATALONIAE (GMLC)                   reconegut i finançat
                            UNIVERSITAT AUTÒNOMA                               Grup de recerca
2009 SGR 552   36955829G    Quintana Trias, Lluís               A CURA DE                 GRE                  32.800,00 €
                            DE BARCELONA                                   reconegut i finançat
                 Raich Escursell, Rosa UNIVERSITAT AUTÒNOMA    COMPORTAMENTS, ESTILS DE VIDA I            Grup de recerca
2009 SGR 1450  37242222R                                                  GRC                  43.680,00 €
                 M.           DE BARCELONA        SALUT EN DONES                     reconegut i finançat
                            UNIVERSITAT POLITÈCNICA                              Grup de recerca
2009 SGR 1512  46330953Y    Ramis Juan, Xavier                POLÍMERS TEMOESTABLES EPOXÍDICS      GRC                  49.920,00 €
                            DE CATALUNYA                                   reconegut i finançat
                            FUNDACIÓ INSTITUT DE
                 Ramón Y Cajal     RECERCA DE L'HOSPITAL                               Grup de recerca
2009 SGR 756   17203724T                             PATOLOGÍA MOLECULAR            GRC                  41.600,00 €
                 Agüeras, Santiago   UNIVERSITARI VALL                                 reconegut i finançat
                            D'HEBRON
                 Ramos Martín, María                                           Grup de recerca
2009 SGR 633   12240849L               UNIVERSITAT DE LLEIDA   SÒLS I AIGÜES               GRC                  48.880,00 €
                 Concecpión                                                reconegut i finançat
                 Raurich Puigdevall,   UNIVERSITAT DE      GRUP D'ECONOMIA DEL BENESTAR:             Grup de recerca
2009 SGR 1051  40320160X                                                  GRC                  36.000,00 €
                 Francesc Xavier     BARCELONA         TEORIA I APLICACIONS                  reconegut i finançat
                 Recasens Vives,     INSTITUT D'ESTUDIS                                Grup de recerca
2009 SGR 3    39644729C                             GRUP DE FONÈTICA EXPERIMENTAL       GRC                  35.200,00 €
                 Daniel         CATALANS                                     reconegut i finançat
                                          CENTRO PARA EL ESTUDIO DE LA
                 Remesal Rodríguez,   UNIVERSITAT DE                                  Grup de recerca
2009 SGR 480   28331331T                             INTERDEPENDENCIA PROVINCIAL EN LA     GRC                  44.800,00 €
                 José          BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          ANTIGÜEDAD CLÁSICA
                 Remesar Betlloch,    UNIVERSITAT DE                                  Grup de recerca
2009 SGR 903   37651919E                             ART, CIUTAT, SOCIETAT           GRC                  39.200,00 €
                 Antoni         BARCELONA                                    reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POMPEU    GRUP DE RECERCA EN CIÈNCIA               Grup de recerca
2009 SGR 1052  37259278Z    Requejo Coll, Ferran                                     GRC                  42.400,00 €
                             FABRA           POLÍTICA                        reconegut i finançat
                             CENTRE DE RECERCA
                 Retana Alumbreros,                DINÀMICA D'ECOSISTEMES FORESTALS I           Grup de recerca
2009 SGR 488   46219651R                ECOLÒGICA I APLICACIONS                       GRC                  49.920,00 €
                 Javier                      ECOLOGIA DEL FOC                    reconegut i finançat
                             FORESTALS (CREAF)
                             INSTITUT D'ESTUDIS
                                          ASTROFÍSICA ESPACIAL ESTEL·LAR I            Grup de recerca
2009 SGR 315   39348751Y    Ribas Canudas, Ignasi  ESPACIALS DE CATALUNYA                        GRC                  42.640,00 €
                                          PLANETÀRIA                       reconegut i finançat
                             (IEEC)
                             FUNDACIO PRIVADA
                 Ribas De Pouplana,   INSTITUT DE RECERCA                               Grup de recerca
2009 SGR 1277  40307951Z                             BIOLOGIA DE LA TRADUCCIÓ GENÈTICA     GRC                  41.600,00 €
                 Lluís          BIOMEDICA DE BARCELONA                              reconegut i finançat
                             (IRB BARCELONA)
                                       Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 41 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                                           GRUP D'ESTUDI DE MALALTIES
                 Richart Jurado,     UNIVERSITAT ROVIRA I    METABÒLIQUES ASSOCIADES A INSULIN            Grup de recerca
2009 SGR 959   21352822J                                                    GRC                  45.760,00 €
                 Cristóbal        VIRGILI          RESISTÈNCIA (GEMMAIR) GRC-2005-             reconegut i finançat
                                           01033
                             CONSORCI CSIC-IRTA-UAB
                 Riechmann                      ARABIDOPSIS DEVELOPMENTAL                Grup de recerca
2009 SGR 476   50812300X                CENTRE DE RECERCA EN                          GRE                  39.520,00 €
                 Fernández, José Luis                GENOMICS - GEANARADEV                  reconegut i finançat
                             AGRIGENÒMICA (CRAG)
                                           GRUP DE RECERCA EN PEDAGOGIA
                             UNIVERSITAT RAMON                                 Grup de recerca
2009 SGR 482   37284315G    Riera Romaní, Jordi                 SOCIAL I TECNOLOGIES DE LA         GRC                  38.400,00 €
                             LLULL                                       reconegut i finançat
                                           INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (PSITIC)
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    CODIFICACIÓ, COMPRESSIÓ I                Grup de recerca
2009 SGR 1224  37640152P    Rifà Coma, Josep                                        GRC                  49.920,00 €
                             DE BARCELONA        SEGURETAT (CCS)                     reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 1079  40260540Y    Rigau Oliver, Gemma                 GRUP DE LINGÜÍSTICA TEÒRICA         GRC                  44.000,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE       ESTUDIS SOBRE LITERATURA GREGA             Grup de recerca
2009 SGR 799   38780124P    Riu Camps, Xavier                                        GRE                  37.600,00 €
                             BARCELONA         ANTIGA I LA SEVA RECEPCIÓ - ELGAR            reconegut i finançat
                 Rius Ferrús, Francesc  UNIVERSITAT ROVIRA I    QUIMIOMETRIA, QUALIMETRIA I               Grup de recerca
2009 SGR 270   39836149B                                                    GRC                  45.760,00 €
                 Xavier          VIRGILI          NANOSENSORS                       reconegut i finançat
                 Rivera Garretas, María  UNIVERSITAT DE       PROJECTE DUODA. BIBLIOTECA VIRTUAL           Grup de recerca
2009 SGR 1358  37627410P                                                    GRC                  36.800,00 €
                 Milagros         BARCELONA         DUODA (BVD)                       reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  QUALITAT DE VIDA URBANA I                Grup de recerca
2009 SGR 1233  41402596C    Roca Cladera, Josep                                       GRC                  46.800,00 €
                             DE CATALUNYA        SOSTENIBILITAT                     reconegut i finançat
                 Roca Marvà, Francesc   CENTRE DE VISIÓ PER    AVALUACIÓ DE SEQÜENCIES D'IMATGES            Grup de recerca
2009 SGR 273   39865206L                                                    GRC                  42.640,00 €
                 Xavier          COMPUTADOR         (ASI)                          reconegut i finançat
                             INSTITUT CATALÀ
                 Rodà De Llanza,                   PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES I CIÈNCIES           Grup de recerca
2009 SGR 1087  37632796N                DARQUEOLOGIA CLÀSSICA                         GRC                  40.000,00 €
                 Isabel                       DE L'ANTIGUITAT                     reconegut i finançat
                             (ICAC)
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  CONTROL, DINÀMICA I APLICACIONS -            Grup de recerca
2009 SGR 1228  38405126W    Rodellar Benedé, José                                      GRC                  48.880,00 €
                             DE CATALUNYA        CODALAB                         reconegut i finançat
                                           GRUP DE MECANISMES DE
                 Rodríguez Alvarez,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA    SUPERVIVENCIA CEL.LAR DE L'INSTITUT           Grup de recerca
2009 SGR 1231  33877845H                                                    GRC                  46.800,00 €
                 José           DE BARCELONA        DE NEUROCIENCIES DE LA UNIVERSITAT           reconegut i finançat
                                           AUTÒNOMA DE BARCELONA
                 Rodríguez Fornells,   UNIVERSITAT DE       NEURODINÀMICA COGNITIVA I DELS             Grup de recerca
2009 SGR 93   46543118L                                                    GRC                  57.200,00 €
                 Antoni          BARCELONA         TRASTORNS MENTALS (NECOM)                reconegut i finançat
                             INEFC (INSTITUT NACIONAL
                 Rodríguez Guisado,                 GRUP DE RECERCA EN CIÈNCIES DE             Grup de recerca
2009 SGR 1054  36977446R                D'EDUCACIÓ FÍSICA DE                          GRC                  36.800,00 €
                 Ferran A.                      L'ESPORT DE L'INEFC-BARCELONA              reconegut i finançat
                             CATALUNYA)
                 Rodríguez Hontoria,   UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GPLN: GRUP DE PROCESSAMENT DEL             Grup de recerca
2009 SGR 1082  38522661F                                                    GRC                  58.240,00 €
                 Horacio         DE CATALUNYA        LLENGUATGE NATURAL                   reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 42 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                 Rodríguez Illera, José  UNIVERSITAT DE       GRUP DE RECERCA ENSENYAMENT I              Grup de recerca
2009 SGR 485   38481390K                                                    GRC                  35.200,00 €
                 Luis           BARCELONA         APRENENTAGE VIRTUAL                   reconegut i finançat
                 Rodríguez Morató,    UNIVERSITAT DE       CENTRE D'ESTUDIS SOBRE CULTURA,             Grup de recerca
2009 SGR 92   32423978G                                                    GRC                  36.800,00 €
                 Arturo         BARCELONA          POLÍTICA I SOCIETAT (CECUPS)               reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Rodríguez Ranero,                  BARCELONA CENTER FOR SUBSURFACE             Grup de recerca
2009 SGR 146   16035327A                INVESTIGACIONES                             GRE                  47.840,00 €
                 César                        IMAGING (BARCELONA - CSI)                reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                 Rodríguez Teijeiro,   UNIVERSITAT DE       ECOLOGIA EVOLUTIVA, COMPORTAMENT             Grup de recerca
2009 SGR 481   38478571P                                                    GRC                  50.960,00 €
                 José Domingo      BARCELONA          I CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT            reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE FÍSICA I ENGINYERIA DE              Grup de recerca
2009 SGR 1225  46620967J    Rodríguez Viejo, Javier                                     GRC                  45.760,00 €
                             DE BARCELONA        MATERIALS                        reconegut i finançat
                 Rom Rodríguez, Josep UNIVERSITAT RAMON       GRUP DE RECERCA EN ESTRATÈGIA I             Grup de recerca
2009 SGR 477   46334641Z                                                    GRE                  31.200,00 €
                 A.           LLULL            CREATIVITAT PUBLICITÀRIES                reconegut i finançat
                 Romeral Martinez,    UNIVERSITAT POLITÈCNICA   MCIA: GRUP D'ACCIONAMENTS                Grup de recerca
2009 SGR 1235  11385423D                                                    GRC                  43.680,00 €
                 Jose Luis        DE CATALUNYA        ELÈCTRICS I APLICACIONS INDUSTRIALS           reconegut i finançat
                 Romero Martinengo,    UNIVERSITAT DE       GRUP DE RECERCA EN BIOLOGIA I              Grup de recerca
2009 SGR 484   37667042B                                                    GRC                  47.840,00 €
                 Javier          BARCELONA         ECOLOGIA BENTÓNIQUES                   reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    ESTUDI DE PROCESSOS OCEÀNICS I              Grup de recerca
2009 SGR 91   38507681T    Rosell Melé, Antoni                                       GRC                  35.200,00 €
                             DE BARCELONA        CLIMÀTICS - GEPOC                    reconegut i finançat
                 Rossich Estragó,                  LLENGUA I LITERATURA DE L'EDAT              Grup de recerca
2009 SGR 90   40271571C                UNIVERSITAT DE GIRONA                          GRC                  38.400,00 €
                 Albert                       MODERNA                         reconegut i finançat
                 Royo Calpe,       FUNDACIÓ CENTRE UDL-                                Grup de recerca
2009 SGR 958   37674552T                              MILLORA GENÈTICA DE CULTIUS         GRC                  46.800,00 €
                 Concepción        IRTA                                        reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE RECERCA EN ENGINYERIA              Grup de recerca
2009 SGR 1474  46656173Y    Royo Royo, Santiago                                       GRC                  48.880,00 €
                             DE CATALUNYA        ÒPTICA                          reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIES I
                                           COMUNICACIONS SENSE FILS,
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 1473  46118155G    Ruiz Boqué, Silvia                 WICOMTEC ( WIRELESS             GRC                  41.600,00 €
                             DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                                           COMMUNICATIONS AND TECHNOLOGIES
                                           RESEARCH GROUP)
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE GENÒMICA, BIOINFORMÀTICA I            Grup de recerca
2009 SGR 88   15896845G    Ruiz Panadero, Alfredo                                      GRC                  45.760,00 €
                             DE BARCELONA        EVOLUCIÓ                         reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE RECERCA EN URBANISME               Grup de recerca
2009 SGR 1245  42011115M    Sabaté Bel, Joaquim                                       GRC                  52.000,00 €
                             DE CATALUNYA        (GRU)                          reconegut i finançat
                                           GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT EN
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 274   77288169G    Sabaté Curull, Flocel  UNIVERSITAT DE LLEIDA   ESTUDIS MEDIEVALS ESPAI, PODER I       GRC                  44.800,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                                           CULTURA
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE PROCESSAMENT DEL SENYAL             Grup de recerca
2009 SGR 1236  39342206Q    Sala Alvarez, Josep                                       GRC                  50.960,00 €
                             DE CATALUNYA        EN COMUNICACIONS                     reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 43 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució        Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1451  39624049V    Salas Roig, Ramon                 GEOLOGIA SEDIMENTÀRIA            GRC                  58.240,00 €
                             BARCELONA                                     reconegut i finançat
                             INSTITUT DINVESTIGACIÓ
                                          NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I           Grup de recerca
2009 SGR 1237  39846706B    Salas Salvadó, Jordi  SANITÀRIA PERE VIRGILI                         GRC                  43.680,00 €
                                          SALUT MENTAL                       reconegut i finançat
                             (IISPV)
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  DISSENY I AVALUACIÓ DE XARXES I             Grup de recerca
2009 SGR 1475  77081677Y    Sallent Ribes, Sebastià                                    GRC                  49.920,00 €
                             DE CATALUNYA       SERVEIS DE BANDA AMPLA (BAMPLA)             reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE      BIOLOGIA I GENÈTICA DEL                 Grup de recerca
2009 SGR 1018  37653509W    Saló Boix, Emili                                        GRC                  47.840,00 €
                             BARCELONA         DESENVOLUPAMENT                     reconegut i finançat
                 Salvador Solé,     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 217   37722035B                             ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA           GRC                  58.240,00 €
                 Eduardo         BARCELONA                                     reconegut i finançat
                 Salvat Gavaldà,     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 276   39840086S                             DOSIMETRIA I RADIOFÍSICA MÈDICA       GRC                  46.800,00 €
                 Francesc        BARCELONA                                     reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                             INSTITUT DE        BIOELECTRÒNICA I                     Grup de recerca
2009 SGR 505   38424107P    Samitier Martí, Josep                                     GRC                  52.000,00 €
                             BIOENGINYERIA DE     NANOBIOENGINYERIA: SIC-BIO                reconegut i finançat
                             CATALUNYA (IBEC)
                                          BIOLOGIA I ECOLOGIA EVOLUTIVES DELS
                 Sampera Trigueros,   UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 963   39654533A                             TETRÀPODES. APLICACIONS A LA         GRC                  55.120,00 €
                 Carolina        BARCELONA                                     reconegut i finançat
                                          CONSERVACIÓ
                             UNIVERSITAT DE      GRUP MILLÀS VALLICROSA D'HISTÒRIA            Grup de recerca
2009 SGR 497   37229675N    Samsó Moya, Julio                                       GRC                  37.600,00 €
                             BARCELONA         DE LA CIÈNCIA ÀRAB                    reconegut i finançat
                 Sánchez Bonastre,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA   GRUP DE MILLORA GENÈTICA                 Grup de recerca
2009 SGR 100   37309050Z                                                   GRC                  75.920,00 €
                 Armand         DE BARCELONA       MOLECULAR VETERINÀRIA                  reconegut i finançat
                                          KNOWLEDGE ENGINEERING AND
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  MACHINE LEARNING GROUP (GRUP               Grup de recerca
2009 SGR 1365  35037982N    Sànchez Marrè, Miquel                                     GRC                  47.840,00 €
                             DE CATALUNYA       D'ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT I              reconegut i finançat
                                          APRENENTATGE AUTOMÀTIC)
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Sánchez Martínez,                 RENDA FEUDAL I FISCALITAT A LA              Grup de recerca
2009 SGR 1367  26150321B                INVESTIGACIONES                            GRC                  35.200,00 €
                 Manuel                      CATALUNYA BAIX-MEDIEVAL                 reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                 Sanchez Vila,      UNIVERSITAT POLITÈCNICA                              Grup de recerca
2009 SGR 1057  35084119B                             GRUP D'HIDROLOGIA SUBTERRANIA        GRC                  79.040,00 €
                 Francisco Javier    DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                             INSTITUT
                 Sanchez Vives, Maria  DINVESTIGACIONS                                  Grup de recerca
2009 SGR 1363  21451174V                             SYSTEMS NEUROSCIENCE             GRC                  45.760,00 €
                 Victoria        BIOMÈDIQUES AUGUST PI I                              reconegut i finançat
                             SUNYER (IDIBAPS)
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Sánchez Zalacain, Mª                                            Grup de recerca
2009 SGR 1364  46209700D                INVESTIGACIONES      ECOLOGIA DE COMUNITATS MARINES        GRC                  55.120,00 €
                 Del Pilar                                                 reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                                        Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 44 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                 Sánchez-Arcilla     UNIVERSITAT POLITÈCNICA  LABORATORI D'ENGINYERIA MARÍTIMA             Grup de recerca
2009 SGR 909   02193409Z                                                    GRC                  54.080,00 €
                 Conejo, Agustín     DE CATALUNYA        (LIM/UPC)                        reconegut i finançat
                 Sanchis Almenar,                  UNITAT DE TECNOLOGIA DE PRODUCTES            Grup de recerca
2009 SGR 781   19825378E                UNIVERSITAT DE LLEIDA                          GRC                  47.840,00 €
                 Vicente                      VEGETALS                         reconegut i finançat
                 Sancho Gil, Juana    UNIVERSITAT DE       SUBJECTIVITATS I ENTORNS EDUCATIUS            Grup de recerca
2009 SGR 503   17829893V                                                    GRC                  42.400,00 €
                 María          BARCELONA         CONTEMPORÀNIS (ESBRINA)                 reconegut i finançat
                 Sanfeliu Cortés,    UNIVERSITAT POLITÈCNICA  VISIÓ ARTIFICIAL I SISTEMES               Grup de recerca
2009 SGR 908   37664248T                                                    GRC                  48.880,00 €
                 Alberto         DE CATALUNYA        INTEL·LIGENTS                      reconegut i finançat
                                          LINGORIE (GRUP DE LINGÜÍSTICA
                 Sanmartín Ascaso,    UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1241  17797743K                             ORIENTAL ANTIGA - ASSIRIOLOGIA,       GRC                  40.800,00 €
                 Joaquín         BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                          SEMITÍSTICA I INDOEUROPEÍSTICA)
                             UNIVERSITAT DE       ECOLOGÍA DELS SISTEMES AGRÍCOLES             Grup de recerca
2009 SGR 1058  46115751S    Sans Serra, F. Xavier                                      GRE                  44.720,00 €
                             BARCELONA         (AGROECOSYSTEMS)                     reconegut i finançat
                 Santa Bañeres, Mª                 LITERATURA POPULAR FRANCESA I              Grup de recerca
2009 SGR 646   40825771N                UNIVERSITAT DE LLEIDA                          GRC                  36.000,00 €
                 Ángeles                      CULTURA MEDIÀTICA -LIPOFRANCUME             reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 636   32413679D    Santos Maroño, Mauro                GRUP DE BIOLOGIA EVOLUTIVA (GBE)       GRC                  72.800,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                             INSTITUT DE        BIOELECTROQUIMICA I                   Grup de recerca
2009 SGR 277   37711022S    Sanz Carrasco, Fausto                                      GRC                  44.720,00 €
                             BIOENGINYERIA DE      NANOTECNOLOGIES                     reconegut i finançat
                             CATALUNYA (IBEC)
                                          UNITAT DE RECERCA EN INFORMÀTICA             Grup de recerca
2009 SGR 1553  37644017D    Sanz Carreras, Ferran  FUNDACIÓ IMIM                              GRC                  58.240,00 €
                                          BIOMÈDICA                        reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1360  39014502Q    Sanz Solé, Marta                  PROCESSOS ESTOCÀSTICS            GRC                  44.720,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP D'ASTRONOMIA I GEOMÀTICA              Grup de recerca
2009 SGR 1244  35020050C    Sanz Subirana, Jaume                                      GRC                  66.560,00 €
                             DE CATALUNYA        (GAGE)                          reconegut i finançat
                 Sastre Requena, Ana   UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ I             Grup de recerca
2009 SGR 905   38408777L                                                    GRC                  46.800,00 €
                 Maria          DE CATALUNYA        TRACTAMENT DE RESIDUS INDUSTRIALS            reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUIP DE RECERCA EN AIGUA,                Grup de recerca
2009 SGR 172   46323312R    Saurí Pujol, David                                       GRC                  36.000,00 €
                             DE BARCELONA        TERRITORI I SOSTENIBILITAT (GRATS)            reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE
                             RECERCA DE L'HOSPITAL                                Grup de recerca
2009 SGR 493   46227910A    Sayós Ortega, Joan                 IMMUNOBIOLOGIA                GRE                  42.640,00 €
                             UNIVERSITARI VALL                                  reconegut i finançat
                             D'HEBRON
                 Sbert Casasayas,                                              Grup de recerca
2009 SGR 643   42948994J                UNIVERSITAT DE GIRONA   GRÀFICS I IMATGE               GRC                  49.920,00 €
                 Mateu                                                    reconegut i finançat
                 Schwartz Navarro,    FUNDACIÓ INSTITUT DE    DIRECCIONAMENT I ALLIBERAMENT              Grup de recerca
2009 SGR 758   46560904A                                                    GRC                  44.720,00 €
                 Simó          RECERCA DE L'HOSPITAL   FARMACOLÒGIC                       reconegut i finançat
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 45 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                           Finançament
Núm. Expedient                      Institució        Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                           Atorgat
                             UNIVERSITARI VALL
                             D'HEBRON
                                          GRUP DE PROCESSAMENT DEL SENYAL
                 Seco Granados,      UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 298   46728867C                             PER COMUNICACIONS I NAVEGACIÓ        GRE                  41.600,00 €
                 Gonzalo         DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          (SPCOMNAV)
                             FUNDACIÓ CENTRE DE
                 Segalés Coma,                   PATOGENIA INFECCIONS VÍRIQUES              Grup de recerca
2009 SGR 1247  33944020E                RECERCA EN SANITAT                           GRC                  50.960,00 €
                 Joaquim                      (PATOVIR)                        reconegut i finançat
                             ANIMAL (CRESA)
                             UNIVERSITAT ROVIRA I   GRUP DE RECERCA D'INNOVACIÓ I              Grup de recerca
2009 SGR 907   18916670K    Segarra Blasco, Agustí                                     GRE                  32.800,00 €
                             VIRGILI          DINÀMICA EMPRESARIAL                   reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE      GRUP DE RERCERCA I ANÀLISI DEL MÓN            Grup de recerca
2009 SGR 99   38045439N    Segura Mas, Antoni                                       GRC                  40.800,00 €
                             BARCELONA         ACTUAL (GRANMA)                     reconegut i finançat
                                          GRUP DE RECERCA EN BIOANÀLISI I             Grup de recerca
2009 SGR 492   37633351S    Segura Noguera, Jordi  FUNDACIÓ IMIM                             GRC                  52.000,00 €
                                          PROTEÒMICA                        reconegut i finançat
                 Serés Guillén,      UNIVERSITAT AUTÒNOMA   TETSO: TRANSMISIÓN Y EDICIÓN DE             Grup de recerca
2009 SGR 297   73186752Q                                                    GRC                  44.800,00 €
                 Guillermo        DE BARCELONA       TEXTOS DEL SIGLO DE ORO                 reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  COMBINATÒRIA, TEORIA DE GRAFS I             Grup de recerca
2009 SGR 1387  37688360P    Serra Albó, Oriol                                        GRC                  58.240,00 €
                             DE CATALUNYA       APLICACIONS                       reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POMPEU    GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIA              Grup de recerca
2009 SGR 800   36936560D    Serra Casals, Xavier                                      GRC                  46.800,00 €
                             FABRA           MUSICAL                         reconegut i finançat
                                          GESTIÓ, POLÍTIQUES DE PREUS I
                 Serrat Fernandez,    UNIVERSITAT POLITÈCNICA                              Grup de recerca
2009 SGR 1242  40269028F                             SERVEIS EN XARXES DE NOVA          GRC                  45.760,00 €
                 Joan           DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                                          GENERACIÓ (MAPS)
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 499   X4112760S    Sharpe , James      CENTRE DE REGULACIÓ    SYSTEMS ANALYSIS OF DEVELOPMENT       GRE                  42.640,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                             INSTITUT DE RECERCA DE
                                          GRUP DE DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE            Grup de recerca
2009 SGR 1246  37727364G    Sierra Gil, Jordi    L' HOSPITAL DE LA SANTA                        GRC                  46.800,00 €
                                          LES NEOPLÀSSIES HEMATOLÒGIQUES              reconegut i finançat
                             CREU I SANT PAU
                 Silva Sánchez, Jesús-  UNIVERSITAT POMPEU    GRUP DE DRET PENAL ECONÒMICO-              Grup de recerca
2009 SGR 490   33864615J                                                    GRC                  39.200,00 €
                 María          FABRA           EMPRESARIAL                       reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE
                             RECERCA DE L'HOSPITAL   GRUP DE RECERCA EN DIABETIS I              Grup de recerca
2009 SGR 739   39659222T    Simó Canonge, Rafael                                      GRC                  43.680,00 €
                             UNIVERSITARI VALL     METABOLISME                       reconegut i finançat
                             D'HEBRON
                                          MANUSCRITS. GRUP DE RECERCA
                                          D'HISTÒRIA MODERNA. IDENTITATS,
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 808   40286567C    Simon Tarrés, Antoni                CULTURA I PENSAMENT POLÍTIC EN EL      GRC                  40.000,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                          PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ NACIONAL
                                          CATALÀ
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 46 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                                           OFICINA DE LLENGUA I LITERATURA DE            Grup de recerca
2009 SGR 741   37697080B    Sistac Vicen, Ramon    UNIVERSITAT DE LLEIDA                          GRC                  32.800,00 €
                                           PONENT I DEL PIRINEU                   reconegut i finançat
                                           TRESORS, MARXANTS I COL.LECCIONS.
                 Socias Batet,       UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 317   39633573L                              EL DIALEG ARTISTIC ENTRE ESPANYA I      GRE                  40.000,00 €
                 Immaculada        BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           AMERICA (1850-1955)
                 Sodupe Roure,       UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP D'ESTUDIS TEÒRICS D'ACTIVACIÓ            Grup de recerca
2009 SGR 638   46118937G                                                     GRC                  42.640,00 €
                 Mariona          DE BARCELONA        DE BIOMOLECULES                     reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT DE       GRUP DE FÍSICA TEÒRICA D'ALTES              Grup de recerca
2009 SGR 502   40282680C    Solà Peracaula, Joan                                       GRC                  58.240,00 €
                              BARCELONA         ENERGIES                         reconegut i finançat
                                           DISSENY I MODELATGE DE REACCIONS
                                                                        Grup de recerca
2009 SGR 637   40301955K    Solà Puig, Miquel     UNIVERSITAT DE GIRONA   CATALITZADES PER METALLS DE         GRC                  43.680,00 €
                                                                        reconegut i finançat
                                           TRANSICIÓ (DIMOCAT)
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                 Solà Vilarrubias, Maria               BIOLOGIA ESTRUCTURAL DE PROTEÏNES            Grup de recerca
2009 SGR 1366  43412682K                 INVESTIGACIONES                             GRE                  39.520,00 €
                 Gràcia                        MITOCONDRIALS                      reconegut i finançat
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                                                                        Grup de recerca
2009 SGR 961   37627040Y    Solans Marsà, Conxita   INVESTIGACIONES      TENSIOACTIUS                 GRC                  49.920,00 €
                                                                        reconegut i finançat
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              UNIVERSITAT DE       GRUP DE RECERCA EN FEDERALISME              Grup de recerca
2009 SGR 102   39701004Z    Solé Ollé, Albert                                         GRC                  40.000,00 €
                              BARCELONA         FISCAL I ECONOMIA REGIONAL                reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP D'ESTUDIS D'IMMIGRACIÓ I              Grup de recerca
2009 SGR 148   37612380C    Solé Puig, Carlota                                        GRC                  35.200,00 €
                              DE BARCELONA        MINORIES ÈTNIQUES                    reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT DE       MINERALOGIA APLICADA I MEDI AMBIENT           Grup de recerca
2009 SGR 103   37737487F    Soler Gil, Albert                                         GRC                  45.760,00 €
                              BARCELONA         (MAIMA)                         reconegut i finançat
                                                                        Grup de recerca
2009 SGR 740   39153382E    Soler Tatché, Rosa M   UNIVERSITAT DE LLEIDA   UNITAT DE SENYALITZACIÓ NEURONAL       GRE                  42.640,00 €
                                                                        reconegut i finançat
                                           MIMESI. EL PENSAMENT LITERARI
                              UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1239  39337782P    Solervicens Bo, Josep                CATALÀ DE L'EDAT MODERNA           GRE                  33.600,00 €
                              BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           (RENAIXEMENT, BARROC, IL·LUSTRACIÓ)
                 Solsona Sancho,      UNIVERSITAT DE       LABORATORI DE NEUROBIOLOGIA               Grup de recerca
2009 SGR 152   37646420C                                                     GRC                  47.840,00 €
                 Carles          BARCELONA         CEL·LULAR I MOLECULAR                  reconegut i finançat
                              INSTITUT DE RECERCA DE
                 Soria Fernández, José                UNITAT DE GENÒMICA DE MALALTIES             Grup de recerca
2009 SGR 1240  43403357B                 L' HOSPITAL DE LA SANTA                         GRE                  41.600,00 €
                 Manuel                        COMPLEXES                        reconegut i finançat
                              CREU I SANT PAU
                              FUNDACIO PRIVADA
                                           NEUROBIOLOGIA DEL
                 Soriano García,      INSTITUT DE RECERCA                                 Grup de recerca
2009 SGR 1017  37694994H                              DESENVOLUPAMENT I DE LA           GRC                  49.920,00 €
                 Eduardo          BIOMEDICA DE BARCELONA                               reconegut i finançat
                                           REGENERACIÓ NEURONAL
                              (IRB BARCELONA)
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ             Grup de recerca
2009 SGR 1362  35081169M    Soriano Ibáñez, Miquel                                      GRC                  71.760,00 €
                              DE CATALUNYA        (ISG)                          reconegut i finançat
                                          Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 47 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                                           MODELS MATEMÀTICS I ESTADÍSTICS EN
                                           BIOLOGIA DE SISTEMES, GENÈTICA DE
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 809   36959889Q    Sorribas Tello, Albert  UNIVERSITAT DE LLEIDA   MALALTIES COMPLEXES I MODELS         GRC                  47.840,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                                           BIOLÒGICO-FACTORIALS DE LA
                                           PERSONALITAT
                                           GRUP DE NANOESTRUCTURES
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Sotomayor Torres,                  FONÒNIQUES I FOTÒNIQUES PHONONIC             Grup de recerca
2009 SGR 150   X8882824V                INSTITUT CATALÀ DE                           GRE                  46.800,00 €
                 Clivia                       AND PHOTONIC NANOSTRUCTURES               reconegut i finançat
                             NANOTECNOLOGIA
                                           GROUP
                                           HISTÒRIA I DESENVOLUPAMENT
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 153   37651011B    Sudrià Triay, Carles                ECONÒMICS (INDÚSTRIA, EMPRESA I       GRC                  44.800,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           SOSTENIBILITAT)
                 Sueiras Romero,     UNIVERSITAT ROVIRA I                                Grup de recerca
2009 SGR 1238  32369713L                              GRUP DE MATERIALS CATALÍTICS         GRC                  43.680,00 €
                 Jesús E.         VIRGILI                                       reconegut i finançat
                             CENTRE DE RECERCA EN    GRUP DE RECERCA EN SALUT
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 501   46216893A    Sunyer Deu, Jordi    EPIDEMIOLOGIA       RESPIRATORIA, CONTAMINACIÓ I         GRC                  71.760,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             AMBIENTAL (CREAL)     DESENVOLUPAMENT INFANTIL
                             UNIVERSITAT ROVIRA I    GRUP DE RECERCA IDENTITATS EN LA             Grup de recerca
2009 SGR 644   39654889Z    Sunyer Molné, Magí                                        GRE                  32.800,00 €
                             VIRGILI          LITERATURA CATALANA (GRILC)               reconegut i finançat
                 Surrallés Calonge,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA    INESTABILITAT GENÒMICA I REPARACIÓ            Grup de recerca
2009 SGR 489   39177023L                                                    GRC                  44.720,00 €
                 Jordi          DE BARCELONA        DEL DNA                         reconegut i finançat
                 Tamarit Mur, Josep    UNIVERSITAT POLITÈCNICA  TRANSICIONES DE FASE, POLMORFISME            Grup de recerca
2009 SGR 1251  37283971M                                                    GRC                  52.000,00 €
                 Lluís          DE CATALUNYA        I DINÀMICA DE LA METAESTABILITAT             reconegut i finançat
                 Tamarit Sumalla,                                               Grup de recerca
2009 SGR 510   40872837C                UNIVERSITAT DE LLEIDA   SISTEMA DE JUSTICIA PENAL          GRC                  33.600,00 €
                 Josep Maria                                                 reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Teixidor Bombardó,                                              Grup de recerca
2009 SGR 279   40268331T                INVESTIGACIONES       SÍNTESI INORGÀNICA I CATÀLISI        GRC                  66.560,00 €
                 Francesc                                                   reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             UNIVERSITAT DE                                    Grup de recerca
2009 SGR 1249  72634965E    Tejada Palacios, Javier               GRUP DE MAGNETISME              GRC                  66.560,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Thomson Okatsu,                   CÀNCER, SENALITZACIÓ CEL.LULAR I             Grup de recerca
2009 SGR 1482  07826380D                INVESTIGACIONES                             GRC                  42.640,00 €
                 Timothy                       UBIQUITINACIÓ                      reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                 Tolchinsky Brenman,   UNIVERSITAT DE       GRUP DE RECERCA PER A L'ESTUDI DEL            Grup de recerca
2009 SGR 555   47658267J                                                    GRC                  35.200,00 €
                 Liliana         BARCELONA          REPERTORI LINGÜÍSTIC (GRERLI)              reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                           GRUP DE RECERCA DE MALALTIES               Grup de recerca
2009 SGR 1019  46201390W    Tolosa Sarró, Eduard  RECERCA BIOMÈDICA                            GRC                  72.800,00 €
                                           NEUROLÒGIQUES                      reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                                           GRUP DE GENÒMICA I PROTEÒMICA
                             UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 4    46108675T    Tomás Magaña, Joan                 DELS FACTORS DE VIRULÈNCIA          GRC                  49.920,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           BACTERIANS
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 48 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                 Torcal Loriente,     UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA EN OPINIÓ PÚBLICA,            Grup de recerca
2009 SGR 1368  00395342H                                                     GRE                  32.000,00 €
                 Mariano          FABRA           VOT I METODOLOGIA D'ENQUESTES              reconegut i finançat
                              FUNDACIÓ PRIVADA
                 Tormos Muñoz, Josep    INSTITUT DE        INSTITUT UNIVERSITARI DE                 Grup de recerca
2009 SGR 511   52682887F                                                     GRC                  44.720,00 €
                 Maria           NEUROREHABILITACIÓ     NEUROREHABILITACIÓ GUTTMANN               reconegut i finançat
                              GUTTMANN
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 651   46543896S    Torras Francés, Meri                 COS I TEXTUALITAT              GRC                  36.000,00 €
                              DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                                                                        Grup de recerca
2009 SGR 155   37270770Y    Torras Genís, Carme    INVESTIGACIONES      GRUP DE ROBÒTICA               GRC                  47.840,00 €
                                                                        reconegut i finançat
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              UNIVERSITAT OBERTA DE   I2TIC (INVESTIGACIÓ                   Grup de recerca
2009 SGR 508   40321660S    Torrent Sellens, Joan                                       GRE                  23.779,85 €
                              CATALUNYA         INTERDISCIPLINÀRIA SOBRE LES TIC)            reconegut i finançat
                                           MAP: RESEARCH GROUP ON THE MULTI-
                              INSTITUT D'ESTUDIS     MESSENGER APPROACH TO ASTRO-
                 Torres , Diego                                                Grup de recerca
2009 SGR 811   X7179519T                 ESPACIALS DE CATALUNYA   PARTICLE PHYSICS (GRUP DE RECERCA      GRE                  41.600,00 €
                 Fernando                                                   reconegut i finançat
                              (IEEC)           APROXIMACIÓ MULTI-MISSATGER A LA
                                           FÍSICA D'ASTROPARTÍCULES)
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                           FISIOPATOLOGIA I TRACTAMENT DE LES            Grup de recerca
2009 SGR 911   46316498H    Torres Marti, Antoni   RECERCA BIOMÈDICA                            GRC                  58.240,00 €
                                           MALALTIES RESPIRATÒRIES                 reconegut i finançat
                              (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE PATOLOGIA I SALUT EN PEIXOS           Grup de recerca
2009 SGR 554   37674154Q    Tort Bardolet, Lluís                                       GRC                  44.720,00 €
                              DE BARCELONA        (PISP)                          reconegut i finançat
                 Torta Margalef, Joan   UNIVERSITAT RAMON                                  Grup de recerca
2009 SGR 507   78578006R                              GEOFÍSICA                  GRC                  42.640,00 €
                 Miquel          LLULL                                        reconegut i finançat
                 Tubella Murgadas,     UNIVERSITAT POLITÈCNICA  MICROARQUITECTURA I COMPILADORS             Grup de recerca
2009 SGR 1250  35048122D                                                     GRC                  46.800,00 €
                 Jordi           DE CATALUNYA        (ARCO)                          reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GEOGRAFIA APLICADA; GEOGRAFÍA              Grup de recerca
2009 SGR 106   37295640J    Tulla Pujol, Antoni F.                                      GRC                  44.800,00 €
                              DE BARCELONA        APLICADA; APPLIED GEOGRAPHY               reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT POMPEU                                 Grup de recerca
2009 SGR 650   37714535D    Turell Julià, M. Teresa               UNITAT DE VARIACIÓ LINGÜÍSTICA (UVAL) GRC                     33.600,00 €
                              FABRA                                        reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT DE       GRAM (GRUP DE RECERCA AMBIENTAL             Grup de recerca
2009 SGR 1515  35112720T    Úbeda Cartañá, Xavier                                       GRE                  32.000,00 €
                              BARCELONA         MEDITERRÀNIA)                      reconegut i finançat
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                 Uriz Lespe, Maria                                               Grup de recerca
2009 SGR 655   72647770Q                 INVESTIGACIONES      ECOLOGIA BENTONICA              GRC                  50.960,00 €
                 Jesús                                                     reconegut i finançat
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              FUNDACIÓ PRIVADA
                                           MECHANISMS OF ALTERNATIVE PRE-              Grup de recerca
2009 SGR 514   33845962J    Valcárcel Juárez, Juan  CENTRE DE REGULACIÓ                           GRC                  44.720,00 €
                                           MRNA SPLICING REGULATION.                reconegut i finançat
                              GENÒMICA (CRG )
                                          Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 49 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                 Valero Barranco,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA    ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I               Grup de recerca
2009 SGR 281   36512054Z                                                    GRC                  53.040,00 €
                 Francisco        DE BARCELONA        BIOCATÀLISI APLICADA                   reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA   ARQUITECTURA DE COMPUTADORS               Grup de recerca
2009 SGR 1372  17684150W    Valero Cortés, Mateo                                       GRC                  82.160,00 €
                             DE CATALUNYA        D'ALTES PRESTACIONS (ACAP)                reconegut i finançat
                                           UNITAT DE RECERCA INFÀNCIA I ENTORN           Grup de recerca
2009 SGR 1388  37608811Q    Vall Combelles, Oriol  FUNDACIÓ IMIM                              GRC                  41.600,00 €
                                           (URIE)                          reconegut i finançat
                             UNIVERSITAT DE       GRUP EDUCACIÓ SUPERADORA DE               Grup de recerca
2009 SGR 743   37673153G    Valls Carol, Rosa                                        GRC                  42.400,00 €
                             BARCELONA          DESIGUALTATS                       reconegut i finançat
                 Vallverdú Bayés,    UNIVERSITAT POLITÈCNICA   VEU: GRUP DE TRACTAMENT DE LA              Grup de recerca
2009 SGR 1063  46218284Z                                                    GRC                  49.920,00 €
                 Francesc        DE CATALUNYA        PARLA                          reconegut i finançat
                 Valverde De Castro,   UNIVERSITAT POMPEU     FISIOLOGIA MOLECULAR Y                  Grup de recerca
2009 SGR 1369  09276484D                                                    GRC                  45.760,00 €
                 Miguel Angel      FABRA            CANALOPATIAS                       reconegut i finançat
                 Valverde Granados,    UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA EN NEUROBIOLOGIA             Grup de recerca
2009 SGR 684   32852959N                                                    GRE                  40.560,00 €
                 Olga           FABRA           DEL COMPORTAMENT (GRNC)                 reconegut i finançat
                 Van Den Bergh ,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 517   X8954498T                              ECONOMIA ECOLÒGICA (ECONECOL)        GRE                  44.720,00 €
                 Jeroen          DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                             CENTRE DE VISIÓ PER                                 Grup de recerca
2009 SGR 669   43038223W    Vanrell Martorell, Maria              CIC: COLOR IN CONTEXT GROUP         GRC                  30.000,00 €
                             COMPUTADOR                                     reconegut i finançat
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Vaquero Garcia,     INSTITUT DINVESTIGACIÓ                               Grup de recerca
2009 SGR 914   52461768X                              GRUP DE BIOLOGIA DE LA CROMATINA       GRE                  65.520,00 €
                 Alejandro        MÉDICA DE BELLVITGE-                                reconegut i finançat
                             IDIBELL
                 Vázquez Ramonich,    UNIVERSITAT POLITÈCNICA                               Grup de recerca
2009 SGR 1021  37208484G                              MATCAR                    GRC                  44.720,00 €
                 Enric          DE CATALUNYA                                    reconegut i finançat
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                           NANOCIÈNCIA MOLECULAR I MATERIALS            Grup de recerca
2009 SGR 516   46104447G    Veciana Miró, Jaume   INVESTIGACIONES                             GRC                  45.760,00 €
                                           ORGÀNICS (NANOMOL)                    reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                 Vega Fernández, Mª                                              Grup de recerca
2009 SGR 666   08817077G                INVESTIGACIONES      SIMULACIÓ MOLECULAR             GRC                  45.760,00 €
                 Lourdes                                                   reconegut i finançat
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                 Vega Ramos, María    UNIVERSITAT AUTÒNOMA    SEMINARIO DE POÉTICA EUROPEA DEL            Grup de recerca
2009 SGR 660   06991534V                                                    GRC                  38.400,00 €
                 José           DE BARCELONA        RENACIMIENTO                       reconegut i finançat
                                           LITTERA (LABORATORI PER A LA
                             UNIVERSITAT DE                                    Grup de recerca
2009 SGR 1254  16012221N    Velaza Frías, Javier                INVESTIGACIÓ I TRACTAMENT DE         GRC                  38.400,00 €
                             BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                           TEXTOS EPIGRÀFICS, ROMANS I ANTICS)
                             INSTITUT DINVESTIGACIÓ
                 Vendrell Ortega, Joan                GRUP DE RECERCA EN DIABETIS I CO-            Grup de recerca
2009 SGR 1257  39663032S                SANITÀRIA PERE VIRGILI                          GRC                  48.880,00 €
                 Josep                        MORBIDITATS ASSOCIADES. DIRECOR.             reconegut i finançat
                             (IISPV)
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 50 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                            Finançament
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                            Atorgat
                                           ANTROPOLOGIA I HISTÒRIA DE LA
                 Ventura Oller,      UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 658   39161343W                              CONSTRUCCIÓ D'IDENTITATS SOCIALS I      GRS                  34.400,00 €
                 Montserrat        DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           POLÍTIQUES (AHCISP)
                 Ventura Zamora,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP D'ESTUDI DE PROTEÏNES                Grup de recerca
2009 SGR 760   52145373A                                                    GRC                  67.600,00 €
                 Salvador         DE BARCELONA        AUTOAGREGATIVES (2005 SGR 00037)             reconegut i finançat
                 Verdaguer Autonell,                 GRUP BÀSIC I CLÍNIC D'IMMUNOLOGIA I           Grup de recerca
2009 SGR 805   35027227K                UNIVERSITAT DE LLEIDA                          GRE                  42.640,00 €
                 Joan                        ENDOCRINOLOGIA                      reconegut i finançat
                             INSTITUT D'ESTUDIS
                                           COSMOLOGICAL PHYSICS WITH FUTURE             Grup de recerca
2009 SGR 1280  X9058487Y    Verde , Licia      ESPACIALS DE CATALUNYA                         GRE                  42.640,00 €
                                           SURVEYS                         reconegut i finançat
                             (IEEC)
                                           GRUP DE RECERCA PER A L'ESTUDI DE
                 Vergara Esteras,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 708   17137400P                              LA MOTILITAT DIGESTIVA I LA SEVA       GRC                  46.800,00 €
                 Patrocinio        DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           ALTERACIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES
                             FUNDACIÓ PRIVADA
                 Vernos Ruscassier,                 FUNCION DE LOS MICROTUBULOS Y              Grup de recerca
2009 SGR 1089  50715168F                CENTRE DE REGULACIÓ                           GRC                  41.600,00 €
                 Isabelle                      DIVISION CELULAR                     reconegut i finançat
                             GENÒMICA (CRG )
                 Viaplana Lleonart,    UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 521   37610125L                              GRUP D'ESTUDI DE LA VARIACIÓ         GRC                  44.800,00 €
                 Joaquim         BARCELONA                                      reconegut i finançat
                 Vicente Castillo,    UNIVERSITAT DE       INTERACCIONS MAGNÈTIQUES I                Grup de recerca
2009 SGR 1454  37668024G                                                    GRC                  44.720,00 €
                 Ramón          BARCELONA         MAGNETISME MOLECULAR                   reconegut i finançat
                 Vidal Domínguez,     UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 282   37723965D                              UNITAT DE BIOLOGIA CEL·LULAR         GRC                  48.880,00 €
                 Francesca        DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                             INSTITUT DINVESTIGACIÓ
                                           GRUP DE RECERCA EN VIH/SIDA CAMP             Grup de recerca
2009 SGR 1061  37652385M    Vidal Marsal, Francesc  SANITÀRIA PERE VIRGILI                         GRC                  42.640,00 €
                                           DE TARRAGONA (VIHCAMP)                  reconegut i finançat
                             (IISPV)
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                                                       Grup de recerca
2009 SGR 1022  35046840S    Vieta Pascual, Eduard  RECERCA BIOMÈDICA     TRASTORN BIPOLAR               GRC                  44.720,00 €
                                                                       reconegut i finançat
                             (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE
                             RECERCA DE L'HOSPITAL   GRUP DE RECERCA EN MALALTIES               Grup de recerca
2009 SGR 664   33940372P    Vila Bover, Miquel                                        GRE                  42.640,00 €
                             UNIVERSITARI VALL     NEURODEGENERATIVES                    reconegut i finançat
                             D'HEBRON
                                           GRUP DE RECERCA ESTUDIS
                                           INTERNACIONALS I EUROPEUS DE
                                           L'INSTITUT DE DRET I TECNOLOGIA -
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA                                Grup de recerca
2009 SGR 810   38046163T    Vilà Costa, Blanca                 GEIE-IDT GRUPO DE INVESTIGACIÓN  GRC                       32.800,00 €
                             DE BARCELONA                                    reconegut i finançat
                                           ESTUDIOS INTERNACIONALES Y
                                           EUROPEOS DEL INSTITUTO DE DERECHO
                                           Y TECNOLOGÍA - GEIE-IDT
                                         Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 51 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                             Finançament
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                             Atorgat
                                            BASES MOLECULARS DE LA
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                            RESISTÈNCIA BACTERIANA ALS                Grup de recerca
2009 SGR 1256  77088070M    Vila Estapé, Jordi     RECERCA BIOMÈDICA                            GRC                  44.720,00 €
                                            ANTIBIÒTICS: DISSENY DE NOUS               reconegut i finançat
                              (FCRB) HOSPITAL CLÍNIC
                                            ANTIMICROBIANS.
                              UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1370  37657501S    Vila Oliva, Mª Núria                 TEORIA DE NOMBRES              GRC                  48.880,00 €
                              BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                            GRUP DE RECERCA EN MEDIACIÓ               Grup de recerca
2009 SGR 680   37259086Y    Vila Rubio, Neus      UNIVERSITAT DE LLEIDA                          GRC                  31.000,00 €
                                            LINGÜÍSTICA                       reconegut i finançat
                 Viladomat Meya,      UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 1060  40556696Z                               GRUP DE PRODUCTES NATURALS          GRC                  45.760,00 €
                 Francesc          BARCELONA                                      reconegut i finançat
                 Vilaplana Fernàndez,    UNIVERSITAT DE       GRUP DE RECERCA EN RISCOS                Grup de recerca
2009 SGR 520   37655918L                                                     GRC                  47.840,00 €
                 Joan Manuel        BARCELONA         NATURALS (RISKNAT)                    reconegut i finançat
                              FUNDACIÓ INSTITUT DE
                              RECERCA DE L'HOSPITAL   AUTOIMMUNITAT Y MALALTIA                 Grup de recerca
2009 SGR 661   39285966B    Vilardell Tarres, Miquel                                      GRC                  49.920,00 €
                              UNIVERSITARI VALL     TROMBÒTICA                        reconegut i finançat
                              D'HEBRON
                                            SÍNTESI ESTEREOSELECTIVA
                                            D'ANTITUMORALS I ANTIVÍRICS
                 Vilarrasa Llorens,     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 825   77528011W                               (STEREOSELECTIVE SYNTHESIS OF        GRC                  40.560,00 €
                 Jaume           BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                            ANTITUMORAL AND ANTIVIRAL AGENTS,
                                            SSAAA)
                              UNIVERSITAT DE       GRAT: GRUP DE RECERQUES EN                Grup de recerca
2009 SGR 1255  40862838A    Vilella Masana, Josep                                       GRC                  40.000,00 €
                              BARCELONA         ANTIGUITAT TARDANA                    reconegut i finançat
                                            GENÈTICA I BIOLOGIA MOLECULAR DE
                 Villarroya Gombau,     UNIVERSITAT DE                                   Grup de recerca
2009 SGR 284   38055137G                               PROTEINES MITOCONDRIALS.           GRC                  45.760,00 €
                 Francesc          BARCELONA                                      reconegut i finançat
                                            PATOLOGIES ASSOCIADES
                 Villaverde Corrales,    UNIVERSITAT AUTÒNOMA    GRUP DE RECERCA EN MICROBIOLOGIA             Grup de recerca
2009 SGR 108   38065490F                                                     GRC                  49.920,00 €
                 Antonio P         DE BARCELONA        BÀSICA I APLICADA                    reconegut i finançat
                              FUNDACIÓ PRIVADA
                                            GENÈTICA, TERÀPIA I ANGIOGÈNESI DE
                 Viñals Canals,       INSTITUT DINVESTIGACIÓ                               Grup de recerca
2009 SGR 283   46536856J                               TUMORS COLORECTALS, PANCREÀTICS I      GRC                  45.760,00 €
                 Francesc          MÉDICA DE BELLVITGE-                                reconegut i finançat
                                            GERMINALS
                              IDIBELL
                 Viñas Almenar,       FUNDACIÓ CENTRE UDL-                                Grup de recerca
2009 SGR 1088  19828532W                               POSTCOLLITA                 GRC                  52.000,00 €
                 Inmaculada         IRTA                                        reconegut i finançat
                 Vives Torrents, F.     IESE BUSINESS SCHOOL,   GRUP DE REGULACIÓ I COMPETÈNCIA             Grup de recerca
2009 SGR 1062  46108240W                                                     GRE                  33.600,00 €
                 Xavier           UNIVERSITAT DE NAVARRA   DEL CENTRE SPSP (GRCSPSP)                reconegut i finançat
                              UNIVERSITAT POMPEU     GRUP DE RECERCA EN ECONOMIA               Grup de recerca
2009 SGR 309   X2642586R    Voth , Hans Joachim                                        GRC                  40.000,00 €
                              FABRA           APLICADA I HISTORIA ECONOMICA              reconegut i finançat
                                            DIFERENCIACIÓ I FISIOPATOLOGIA              Grup de recerca
2009 SGR 524   27506365K    Yélamos López, José    FUNDACIÓ IMIM                              GRE                  41.600,00 €
                                            LIMFOCITÀRIA                       reconegut i finançat
                                          Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 52 de 53
         NIF/NIE     Cognoms i Nom                                                         Finançament
Núm. Expedient                     Institució       Nom del grup                 Modalitat  Resolució
         coordinador/a  coordinador/a                                                         Atorgat
                                        GRUP DE RECERCA EN LIDERATGE I
                            UNIVERSITAT RAMON                                Grup de recerca
2009 SGR 1483  46570538T    Ysa Figueras, Tamyko             INNOVACIÓ A LA GESTIÓ PÚBLICA        GRC                  38.400,00 €
                            LLULL                                      reconegut i finançat
                                        (GLIGP)
                            UNIVERSITAT AUTÒNOMA  GRUP DE RECERCA SOBRE L'ÈPOCA              Grup de recerca
2009 SGR 710   77269419E    Ysàs Solanes, Pere                                     GRC                  37.600,00 €
                            DE BARCELONA      FRANQUISTA (GREF)                    reconegut i finançat
                                        GRUP D'ESTUDI DE LES BASES
                            FUNDACIO PRIVADA    MOLECULARS DE PATOLOGIES
                 Zorzano Olarte,    INSTITUT DE RECERCA  ASSOCIADES A TRANSPORTADORS DE              Grup de recerca
2009 SGR 915   46025113C                                                 GRC                  48.880,00 €
                 Antonio        BIOMEDICA DE BARCELONA MEMBRANA (GENEXARTIS: PATOLOGÍA I            reconegut i finançat
                            (IRB BARCELONA)    TERAPIA MOLECULAR EN ENFERMETATS
                                        HETEROGÉNICAS Y POLIGÉNICAS)
                                      Reconeguts finançats SGR 2009-Pàgina 53 de 53
         ANNEX 2: Grups de Recerca de la Generalitat de Catalunya reconeguts 2009-2013

          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                  Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                                           BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR DE
2009 SGR 1096  38022691B  Aguilar Piera, Juan      UNIVERSITAT DE BARCELONA                         GRC     Grup de recerca reconegut
                                           MICROORGANISMES
                                           GRUP DE RECERCA DE GRANS VERTEBRATS
2009 SGR 842   46319293F  Aguilar Vila, Alejandro    UNIVERSITAT DE BARCELONA                         GRC     Grup de recerca reconegut
                                           MARINS
                                           GRUP D’ESTUDI DE LES INSTITUCIONS I DE LA
2009 SGR 318   37688349C  Albareda Salvadó, Joaquim   UNIVERSITAT POMPEU FABRA SOCIETAT A LA CATALUNYA MODERNA (SEGLES XVI-   GRC     Grup de recerca reconegut
                                           XIX)
                                           FISIOPATOLOGIA DE MALALTIES
2009 SGR 326   35017100Z  Alberch Vié, Jordi      UNIVERSITAT DE BARCELONA                         GRC     Grup de recerca reconegut
                                           NEURODEGENERATIVES
                              INSTITUT CATALÀ DE
                                           PATRIMONIALITZACIÓ I USOS DEL PATRIMONI
2009 SGR 1065  77900447E  Alcalde Gurt, Gabriel     RECERCA EN PATRIMONI                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                           CULTURAL
                              CULTURAL
                                           GRUP DE DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES
2009 SGR 562   46205513P  Alcalde Pais, M. Ermitas   UNIVERSITAT DE BARCELONA POLICÍCLICS NITROGENTS D’INTERÈS BIOLÒGIC    GRC     Grup de recerca reconegut
                                           (DSPNIB)
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 325   37262197N  Alcañiz Baldellou, Josep M               PROTECCIÓ DE SÒLS                GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                           GRUP DE RECERCA EN UROLOGIA ONCOLÒGICA
2009 SGR 837   36935150W  Alcaraz Asensio, Antonio   RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                         GRC     Grup de recerca reconegut
                                           (GRUO)
                              HOSPITAL CLÍNIC
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                                           GRUP D’ECOLOGIA DEL ZOOPLÀNCTON MARÍ
2009 SGR 1283  36467401G  Alcaraz Medrano, Miquel    INVESTIGACIONES                              GRC     Grup de recerca reconegut
                                           (GEZMA)
                              CIENTIFICAS (CSIC)
2009 SGR 1416  38783810Z  Alcoy Pedros, Rosa      UNIVERSITAT DE BARCELONA GRUP EMAC. ROMÀNIC I GÒTIC            GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ I EQUITAT
2009 SGR 563   52594477D  Alegre Canosa, Miguel Ángel                                       GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA         (GREDEQ)
                              CONSEJO SUPERIOR DE
               Alonso Carmona, Maria                  PROPIETATS OPTOELECTRÒNIQUES I SUPERFICIALS
2009 SGR 558   77100214M                 INVESTIGACIONES                              GRC     Grup de recerca reconegut
               Isabel                         DE MATERIALS NANOESTRUCTURATS
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              FUNDACIO PRIVADA INSTITUT
                              DE RECERCA BIOMEDICA DE  STRUCTURAL BIOINFORMATICS AND NETWORK
2009 SGR 1519  77609655L  Aloy Calaf, Patrick                                           GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA (IRB      BIOLOGY
                              BARCELONA)
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE SEMINARI DE PALEOGRAFIA, DE CODICOLOGIA I DE
2009 SGR 1093  36956711N  Alturo Perucho, Jesús                                          GRS     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA         DIPLOMÀTICA
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 567   X1552004X  André , Michel                     LABORATORI D’APLICACIONS BIOACÚSTIQUES     GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
                                                     Reconeguts SGR 2009-Pàgina 1 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              FUNDACIÓ INSTITUT DE
                              RECERCA DE L’HOSPITAL
2009 SGR 1520  35023140M  Andreu Périz, Antoni Lluís                PATOLOGIA NEUROMUSCULAR I MITOCONDRIAL      GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITARI VALL
                              D'HEBRON
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 981   07497007L  Anduiza Perea, Eva                    DEMOCRÀCIA, CIUTADANIA I ELECCIONS (DEC)     GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA   CENTRE D’INTEGRITAT ESTRUCTURAL I FIABILITAT
2009 SGR 1285  41487233V  Anglada Gomila, Marc                                            GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA        DELS MATERIALS (CIEFMA)
                              FUNDACIÓ CENTRE DE
                                            PATOGÈNIA D’INFECCIONS BACTERIANES
2009 SGR 1486  29153544D  Aragón Fernández, Virginia  RECERCA EN SANITAT                              GRC     Grup de recerca reconegut
                                            (PATOBACT)
                              ANIMAL (CRESA)
                              UNIVERSITAT OBERTA DE
2009 SGR 982   35020902K  Ardévol Piera, Elisenda                  MEDIACCIONS                    GRE     Grup de recerca reconegut
                              CATALUNYA
                                            GRUP DE RERCERCA EN RESPONSABILITAT SOCIAL
2009 SGR 156   52213634T  Arenas Vives, Daniel     UNIVERSITAT RAMON LLULL                            GRE     Grup de recerca reconegut
                                            DE L’EMPRESA (GRRSE)
                                            GRUP DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR DEL
2009 SGR 13   40857482Y  Argilés Huguet, Josep Maria  UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            CÀNCER
                              FUNDACIÓ INSTITUT
                              DINVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES
2009 SGR 841   28395743N  Ariza Fernández, Aurelio                 PATOLOGIA ESTRUCTURAL I MOLECULAR         GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE LA SALUT GERMANS
                              TRIAS I PUJOL
                                            GRUP DE MAGNETISME I MOLÈCULES FUNCIONALS
2009 SGR 1064  38102689S  Aromí Bedmar, Guillem     UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRE     Grup de recerca reconegut
                                            (GMMF)
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1417  39125056D  Arqués Corominas, Rossend                 TEATRESIT (TEATRE COMPARAT ITÀLIA-EUROPA)     GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                                            PROPIETATS ÒPTIQUES MATERIALS
2009 SGR 527   37255547D  Artús Surroca, Lluís     INVESTIGACIONES                                GRS     Grup de recerca reconegut
                                            OPTOELECTRÒNICS (POMOP)
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                                            GRUP D’APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 926   37312642H  Arús Caraltó, Carles                   L’ESPECTROSCÒPIA DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA     GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                                            NUCLEAR DE CATALUNYA (GABERC)
                                            METAL·LOPROTEÏNES, METAL·LÒMICA I XARXES DE
2009 SGR 1457  37669034W  Atrian Ventura, Sílvia    UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            RESPOSTA A METALLS (METMET)
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                                            ANÀLISI ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE LA
2009 SGR 1023  37655533W  Azorin Marin, Ferran     INVESTIGACIONES                                GRC     Grup de recerca reconegut
                                            CROMATINA
                              CIENTIFICAS (CSIC)
2009 SGR 763   38169143E  Badia Cardús, Toni      UNIVERSITAT POMPEU FABRA  UNITAT DE RECERCA EN LINGÜÍSTICA (UR-LING)    GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 843   46102776N  Badia Sancho, Albert                   FARMACOLOGIA                   GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
               Ballester Oyarzun, Miguel   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1293  44627003B                               RATIONALITY AND INSTITUTIONAL DESIGN       GRE     Grup de recerca reconegut
               Angel             BARCELONA
                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 2 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                            GRUP DE RECERCA DE TRACTAMENT
2009 SGR 928   35008186R  Ballús Creus, Carles     RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                           GRE     Grup de recerca reconegut
                                            INTERDISCIPLINAR DEL DOLOR CRÒNIC
                              HOSPITAL CLÍNIC
                              UNIVERSITAT
2009 SGR 988   15900709G  Banús Irusta, Enrique    INTERNACIONAL DE      MEDIACIÓ I RECEPCIÓ EN CULTURA          GRE     Grup de recerca reconegut
                              CATALUNYA
                              INSTITUT DE RECERCA DE L'
               Barbanoj Rodríguez, Manel
2009 SGR 1297  39156248J                 HOSPITAL DE LA SANTA CREU  CENTRE D’INVESTIGACIÓ DE MEDICAMENTS       GRC     Grup de recerca reconegut
               Josep
                              I SANT PAU
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1106  36920093X  Barbé García, Jordi                   MICROBIOLOGIA MOLECULAR              GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
2009 SGR 1110  37715212L  Barbosa Torralbo, José    UNIVERSITAT DE BARCELONA  BIOANÀLISI                    GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRUP DE RECERCA D’ESTUDIS FEDERALS I
2009 SGR 1291  38501371S  Barceló Serramalera, Mercè                                         GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          AUTONÒMICS (GREFA)
                                            LABORATORI D’INNOVACIÓ EN PROCESSOS I
2009 SGR 182   46322667T  Bardají Rodríguez, Eduard  UNIVERSITAT DE GIRONA                             GRC     Grup de recerca reconegut
                                            PRODUCTES DE SÍNTESI ORGÀNICA (LIPPSO)
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1262  37595475C  Basañez Villaluenga, Luis                SIR SERVICE AND INDUSTRIAL ROBOTICS        GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
               Bassegoda Hugas,       UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRUP D’ART DEL RENAIXEMENT I DEL BARROC A
2009 SGR 917   46106936D                                                        GRC     Grup de recerca reconegut
               Bonaventura         BARCELONA          CATALUNYA
                                            GRUP DE COMPLEXITAT, COMUNICACIÓ I
2009 SGR 844   77072968Z  Bastardas Boada, Albert   UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            SOCIOLINGÜÍSTICA
                                            GRUP DE RECERCA EN EGOVERNANÇA:
                              UNIVERSITAT OBERTA DE
2009 SGR 22   52147779V  Batlle Rubio, Albert                   ADMINISTRACIÓ I DEMOCRÀCIA ELECTRÒNICA      GRE     Grup de recerca reconegut
                              CATALUNYA
                                            (GADE)
                              CONSEJO SUPERIOR DE
2009 SGR 1498  38532338R  Bellés Ros, Xavier      INVESTIGACIONES       EVOLUCIÓ FUNCIONAL EN INSECTES          GRC     Grup de recerca reconegut
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 987   21383716H  Bendito Pérez, Enrique                  VARIDIS                      GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
2009 SGR 339   06897948H  Bermudo Ávila, José Manuel  UNIVERSITAT DE BARCELONA  CRISI DE LA RAÓ PRÀCTICA             GRC     Grup de recerca reconegut
                                            GRUP DE RECERCA EN SISTEMES INTEL·LIGENTS
2009 SGR 183   78080625H  Bernadó Mansilla, Ester   UNIVERSITAT RAMON LLULL                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            (GRSI)
2009 SGR 1532  40922589T  Bertomeu Balagueró, Joan   UNIVERSITAT DE BARCELONA  GRUP D’ENERGIA SOLAR               GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 983   40277206C  Bertran Alberti, Eduard                 CONTROL, MONITORITZAT I COMUNICACIONS (CMC)    GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
                                            GRUP DE RECERCA CLÍNICA APLICADA EN
2009 SGR 929   37651648G  Besses Raebel, Carles    FUNDACIÓ IMIM                                 GRE     Grup de recerca reconegut
                                            HEMATOLOGIA
2009 SGR 1112  41369239J  Bestard Camps, Joan     UNIVERSITAT DE BARCELONA  GRUP D’ESTUDIS SOBRE FAMÍLIA I PARENTIU (GEFP)  GRC     Grup de recerca reconegut
                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 3 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                        Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  GRUP DE RECERCA D’ESTUDIS D’HISTÒRIA
2009 SGR 329   46610193A  Betrán Moya, José Luis                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA         CULTURAL (GREHC)
2009 SGR 785   40848698P  Binefa Valls, Xavier      UNIVERSITAT POMPEU FABRA  COGNITIVE MEDIA TECHNOLOGIES           GRE     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  PETRO (PERSONES QUE TREBALLEN EN
2009 SGR 335   40253597D  Blanch Ribas, Josep M.                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA         ORGANITZACIONS)
                               CORPORACIÓ SANITÀRIA    RECERCA TRASLACIONAL EN FISIOPATOLOGIA
2009 SGR 532   39027206R  Blanch Torra, Lluís                                             GRC     Grup de recerca reconegut
                               PARC TAULÍ (CSPT)     ASSOCIADA AL MALALT CRÍTIC.
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 569   77526699R  Boada Junca, Marti                    CONSERVACIÓ, ETNOECOLOGIA, I CANVI GLOBAL     GRE     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
               Bodelón González, Ma.     UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  ANTÍGONA. DRET I SOCIETAT EN PERSPECTIVA DE
2009 SGR 570   46046723X                                                        GRC     Grup de recerca reconegut
               Encarnación          BARCELONA         GÈNERE
2009 SGR 745   40292120F  Bonet Marull, Sergi      UNIVERSITAT DE GIRONA   BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ          GRC     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 331   38556854E  Bonil Gargallo, Josep                   GRUP CÒMPLEX                   GRE     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
2009 SGR 927   17844321R  Borderías Mondéjar, Cristina  UNIVERSITAT DE BARCELONA  TREBALL, INSTITUCIONS I GÈNERE          GRC     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE RECERCA EN ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
2009 SGR 1113  35038212N  Bordonau Farrerons, Josep                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA        (GREP)
               Bordons De Porrata-Doria,
2009 SGR 286   40271686C                  UNIVERSITAT DE BARCELONA  POCIÓ (POESIA I EDUCACIÓ)             GRC     Grup de recerca reconegut
               Glòria
                                            BIOLOGIA MOLECULAR I BIOTECNOLOGIA
2009 SGR 26   38720861Q  Boronat Margosa, Albert    UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            D'ISOPRENOIDES
2009 SGR 114   40520668G  Borrego Moré, Carles      UNIVERSITAT DE GIRONA   ECOLOGIA MICROBIANA MOLECULAR (GEMM)       GRC     Grup de recerca reconegut
                                            GRUP DE RECERCA EN ENINYERIA DE FRONTS
2009 SGR 1460  39843633C  Bosch Puig, Salvador      UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRE     Grup de recerca reconegut
                                            D'ONA
                                            GRACO (GRUP DE RECERCA EN APRENENTATGE,
2009 SGR 571   13157240K  Bou Alameda, Maria Elena    UNIVERSITAT RAMON LLULL                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            CONEIXEMENT, I ORGANITZACIÓ)
                                            GRUP INTERDISCIPLINAR D'ESTUDIS DE
               Bretón Solo De Zaldívar,
2009 SGR 772   40880880J                  UNIVERSITAT DE LLEIDA   DESENVOLUPAMENT I MULTICULTURALITAT        GRC     Grup de recerca reconegut
               Víctor
                                            (GIEDEM)
                               CENTRE TECNOLÒGIC      GESTIÓ MULTIFUNCIONAL D'ECOSISTEMES
2009 SGR 531   46577008F  Brotons Alabau, Lluís                                            GRC     Grup de recerca reconegut
                               FORESTAL DE CATALUNYA   FORESTALS MEDITERRANIS
                               UNIVERSITAT ROVIRA I
2009 SGR 573   39645657M  Brunet India, Manola                   CENTRE EN CANVI CLIMÀTIC             GRS     Grup de recerca reconegut
                               VIRGILI
2009 SGR 25   37310736K  Bulbena Vilarrasa, Antonio   FUNDACIÓ IMIM       URP, UNITAT DE RECERCA EN PSIQUIATRIA       GRC     Grup de recerca reconegut
2009 SGR 1025  29100699H  Burdio Pinilla, Fernando    FUNDACIÓ IMIM       TERAPIAS DE HIPERTERMIA LOCALIZADA        GRE     Grup de recerca reconegut
                                            DE LA RECERCA APLICADA A LA SOCIALITZACIÓ DEL
                               INSTITUT CATALÀ DE
                                            CONEIXEMENT: ELS CANVIS TECNO-CULTURALS I
2009 SGR 813   77898131Y  Burjachs Casas, Francesc    PALEOECOLOGIA HUMANA I                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            PAISATGÍSTICS DURANT EL PLEISTOCÈ SUPERIOR I
                               EVOLUCIÓ SOCIAL
                                            L'HOLOCÈ.
2009 SGR 36   38405566M  Caballé Masforoll, Anna    UNIVERSITAT DE BARCELONA  UNITAT D'ESTUDIS BIOGRÀFICS DE LA UNIVERSITAT   GRC     Grup de recerca reconegut                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 4 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                    Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                                           DE BARCELONA
               Cabañes Saenz, Francisco  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 225   37279334Z                              GRUP DE MICOLOGIA VETERINÀRIA           GRC     Grup de recerca reconegut
               Javier           BARCELONA
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE
                             RECERCA DE L'HOSPITAL
2009 SGR 537   46205111C  Cabero Roura, Lluis                  GRUP DE RECERCA EN MEDICINA MATERNA I FETAL    GRC     Grup de recerca reconegut
                             UNIVERSITARI VALL
                             D'HEBRON
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1121  77076169H  Cabestany Moncusi, Joan                ARQUITECTURES HARDWARE AVANÇADES - AHA       GRC     Grup de recerca reconegut
                             DE CATALUNYA
               Cabeza Fabra, Luisa                  GRUP DE RECERCA EN ENERGIA I MAQUINÀRIA
2009 SGR 534   43505667V                UNIVERSITAT DE LLEIDA                             GRC     Grup de recerca reconegut
               Fernanda                        AGROINDUSTRIAL
                             UNIVERSITAT ROVIRA I
2009 SGR 1550  21357026P  Cádiz Deleito, Virginia                POLÍMERS                      GRC     Grup de recerca reconegut
                             VIRGILI
                             CORPORACIÓ SANITÀRIA    GRUP DE RECERCA EN INFLAMACIÓ
2009 SGR 1500  37280896N  Calvet Calvo, Xavier                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                             PARC TAULÍ (CSPT)     GASTROINTESTINAL I MALALTIES HEPÀTIQUES.
                             FUNDACIÓ PARC DE
                             RECERCA BIOMÈDICA DE    GRUP DE RECERCA EN BIBLIOMETRIA I AVALUACIÓ
2009 SGR 1129  39126399H  Camí Morell, Jordi                                            GRS     Grup de recerca reconegut
                             BARCELONA (FUNDACIÓ    EN CIÈNCIA
                             PRBB)
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE RECERCA DE SENYALS I SISTEMES
2009 SGR 1395  37650745K  Caminal Magrans, Pere                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                             DE CATALUNYA        BIOMÈDICS (SISBIO)
                             FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                           LENIT (LABORATORI EXPERIMENTAL DE
2009 SGR 1125  40288985T  Campistol Plana, Josep M  RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                           NEFROLOGIA I TRASPLANTAMENT)
                             HOSPITAL CLÍNIC
2009 SGR 289   46113620T  Campo Francés, Gema     UNIVERSITAT DE BARCELONA  CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI       GRC     Grup de recerca reconegut
2009 SGR 1396  15740218F  Camps Garcia, Pelayo    UNIVERSITAT DE BARCELONA  QUÍMICA FARMACÈUTICA                GRC     Grup de recerca reconegut
                             CONSEJO SUPERIOR DE
2009 SGR 186   40265053B  Canadell Casanova, Enric  INVESTIGACIONES      GRUP`D'ESTRUCTURA ELECTRÒNICA DE MATERIALS     GRC     Grup de recerca reconegut
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                                           DINÀMICA DE C I N EN SISTEMES AGRÍCOLES
2009 SGR 117   37684856T  Cantero Martínez, Carlos  UNIVERSITAT DE LLEIDA                             GRS     Grup de recerca reconegut
                                           EXTENSIUS DE ZONES MEDITERRÀNIES
               Cantero Serena, Francisco
2009 SGR 233   43402325Z                UNIVERSITAT DE BARCELONA  GRUP DE RECERCA EN ENTONACIÓ I PARLA (GREP)    GRC     Grup de recerca reconegut
               José
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 535   40877139K  Capdevila Ortís, Lluís                 ESTIL DE VIDA, ESPORT I SALUT           GRC     Grup de recerca reconegut
                             BARCELONA
2009 SGR 765   40893293Y  Capell Capell, Teresa    UNIVERSITAT DE LLEIDA   BIOTECNOLOGIA VEGETAL APLICADA           GRC     Grup de recerca reconegut
                             INSTITUT DINVESTIGACIONS
2009 SGR 1501  46105842L  Carné Cladellas, Xavier   BIOMÈDIQUES AUGUST PI I  FARMACOLOGIA CLÍNICA I FARMACOGENÈTICA       GRC     Grup de recerca reconegut
                             SUNYER (IDIBAPS)
2009 SGR 344   46202238E  Carreras Planells, Jordi  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  GRUP DE RECERCA EN GEOLOGIA I TECTONICA DE     GRC     Grup de recerca reconegut
                                                      Reconeguts SGR 2009-Pàgina 5 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                        Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                               BARCELONA         SÒCOLS (BG&T)
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA  MATERIALS POLIMÈRICS I QUÍMICA TÈXTIL -
2009 SGR 1028  45470345N  Carrillo Navarrete, Fernando                                        GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA        POLQUITEX
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRIC - GRUP DE RECERCA I INNOVACIÓ DE LA
2009 SGR 1302  77736725Z  Casals Casanova, Miquel                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA        CONSTRUCCIÓ
                                            GRUP DE NANOENGINYERIA DE MATERIALS
               Casanova Hormaechea,      UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1083  43401274K                               NANOESTRUCTURATS AMB APLICACIONS         GRE     Grup de recerca reconegut
               Ignasi             DE CATALUNYA
                                            ENERGÈTIQUES I MEDIAMBIENTALS (N-ENG)
2009 SGR 993   40419419R  Casas Alvero, Eduardo     UNIVERSITAT DE BARCELONA  GEOMETRIA ALGEBRAICA               GRC     Grup de recerca reconegut
                                            GR@EL - GRUP DE RECERCA SOBRE
2009 SGR 803   77294935P  Cassany Comas, Daniel     UNIVERSITAT POMPEU FABRA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LLENGÜES
                               INSTITUT DINVESTIGACIÓ
                                            AKUMI. GRUP MULTIDISICIPLINAR D’INVESTIGACIÓ
2009 SGR 851   39654477Q  Castel Riu, Antoni       SANITÀRIA PERE VIRGILI                            GRE     Grup de recerca reconegut
                                            EN DOLOR.
                               (IISPV)
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 110   39137783V  Castellano Lopez, Bernardo                GRUPO DE INVESTIGACION EN CELULAS GLIALES     GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
2009 SGR 788   37318995T  Castells Oliveres, Xavier   FUNDACIÓ IMIM       SERVEI D’AVALUACIÓ I EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA     GRC     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT ROVIRA I
2009 SGR 230   77252981Y  Castells Piqué, Francesc                 ANÀLISI I GESTIÓ AMBIENTAL (ACRÒNIM AGA)      GRC     Grup de recerca reconegut
                               VIRGILI
                               UNIVERSITAT ROVIRA I
2009 SGR 746   17992491M  Castillón Miranda, Sergio                SÍNTESI ORGÀNICA                  GRC     Grup de recerca reconegut
                               VIRGILI
                               FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                            GRUP DE RECERCA EN PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA
2009 SGR 1119  37694605C  Castro Fornieles, Josefina   RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            INFANTIL CLÍNIC (GRUPPIC)
                               HOSPITAL CLÍNIC
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA  GRUP DE RECERCA EN ENGINYERIA DE
2009 SGR 855   37670585N  Català Mallofré, Andreu                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA       CONEIXEMENT
2009 SGR 1128  41325501K  Cerdà Martín, Joan Lluís    UNIVERSITAT DE BARCELONA GRUP D’ANÀLISI REAL I FUNCIONAL (GARF)       GRC     Grup de recerca reconegut
                                            VISUALITZACIÓ DE VOLUM I INTEL·LIGÈNCIA
2009 SGR 362   43435205G  Cerquides Bueno, Jesus     UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRS     Grup de recerca reconegut
                                            ARTIFICIAL
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1117  41078151J  Cid Moliné, Josep                    CRIMINOLOGIA APLICADA A LA PENOLOGIA        GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
                               FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                            GRUP DE RECERCA SOBRE INFLAMACIÓ VASCULAR
2009 SGR 1301  40910389J  Cid Xutglà, Maria Cinta    RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                           GRE     Grup de recerca reconegut
                                            (VASCULITIS)
                               HOSPITAL CLÍNIC
2009 SGR 232   43504115Y  Ciruela Alférez, Francisco   UNIVERSITAT DE BARCELONA NEUROFARMACOLOGIA I DOLOR              GRE     Grup de recerca reconegut
                                            TERAPIA ANTICANCEROSA, INFLAMACIÓ I
2009 SGR 118   37651065L  Ciudad Gómez, Carles J.    UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            IMMUNOMODULACIÓ
                               INSTITUT DE RECERCA DE L'
                                            GRUP DE RECERCA EN DEMÈNCIES: UNITAT DE
2009 SGR 1123  46655758M  Clarimón Echavarria, Jordi   HOSPITAL DE LA SANTA CREU                          GRC     Grup de recerca reconegut
                                            MEMÒRIA-LABORATORI ALZHEIMER
                               I SANT PAU                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 6 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                        Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                               INSTITUT DINVESTIGACIONS
2009 SGR 966   35043808L  Closa Autet, Daniel      BIOMÈDIQUES AUGUST PI I  REGULACIÓ DE LA INFLAMACIÓ AGUDA I CRÓNICA    GRC     Grup de recerca reconegut
                               SUNYER (IDIBAPS)
                                            QUALITAT NUTRICIONAL I TECNOLÒGICA DELS
2009 SGR 1422  37659088S  Codony Salcedo, Rafael     UNIVERSITAT DE BARCELONA                          GRC     Grup de recerca reconegut
                                            LÍPIDS
                               INSTITUT DE RECERCA DE L'
2009 SGR 1394  40276205P  Coll Figa, Pere        HOSPITAL DE LA SANTA CREU GRUP DE RECERCA EN MICROBIOLOGIA CLÍNICA     GRC     Grup de recerca reconegut
                               I SANT PAU
                                            ANÀLISI I COMPORTAMENT DE FÀRMACS EN
2009 SGR 1423  46014737V  Companyó Beltrán, Ramon    UNIVERSITAT DE BARCELONA                          GRC     Grup de recerca reconegut
                                            ALIMENTS I EN EL MEDI AMBIENT
2009 SGR 356   40554632C  Contreras Hernández, Jesús   UNIVERSITAT DE BARCELONA OBSERVATORI DE L’ALIMENTACIÓ (ODELA)        GRC     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1068  40976866C  Cortes Rossell, Guillem Pere               GRETER                      GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1304  37304578G  Crespi Rosell, Martín                  ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT (ENMA)        GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA
2009 SGR 1310  X3436892W  Crosetto , Michele       INSTITUT DE GEOMÀTICA   GAIA                       GRS     Grup de recerca reconegut
                               CONSEJO SUPERIOR DE
                                            OPERATIONAL MARINE SCIENCE AND
2009 SGR 857   37983265F  Cruzado Alorda, Antonio    INVESTIGACIONES                               GRE     Grup de recerca reconegut
                                            SUSTAINABILITY UNIT
                               CIENTIFICAS (CSIC)
                                            GRUP DE MODELITZACIÓ ESTADÍSTICA
2009 SGR 932   40417501S  Cuadras Avellana, Carles M   UNIVERSITAT DE BARCELONA                          GRC     Grup de recerca reconegut
                                            MULTIVARIANT I COMPUTACIONAL
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE ESTUDIS SOCIALS I DE GÈNERE DEL PODER I LA
2009 SGR 348   46128036H  Cubells Serra, Jenny                                            GRE     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA         SUBJECTIVITAT
                                            ECOMMFIT (EXPERIMENTACIÓ, COMPUTACIÓ I
                               UNIVERSITAT ROVIRA I
2009 SGR 311   39671898A  Cuesta Romeo, Ildefonso                 MODELITZACIÓ EN MECÀNICA DE FLUIDS I       GRC     Grup de recerca reconegut
                               VIRGILI
                                            TRUBULÈNCIA)
2009 SGR 229   37254805A  Cunill Garcia, Fidel      UNIVERSITAT DE BARCELONA CATÀLISI I CINÈTICA APLICADA            GRC     Grup de recerca reconegut
                               FUNDACIÓ MUTUA DE
2009 SGR 161   33864070C  Dalmau Juanola, David     TERRASSA. HOSPITAL MUTUA GRUP DE RECERCA EN VIH/SIDA            GRE     Grup de recerca reconegut
                               DE TERRASSA
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE GRUP DE SIMULACIÓ BIOMOLECULAR I DE
2009 SGR 790   37746347N  Daura Ribera, Xavier                                            GRS     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA         PROTEÒMICA DE PATÒGENS (GSIP)
                                            DESENVOLUPAMENT I TRANSFERÈNCIA DE
2009 SGR 45   37747756H  De Juan Capdevila, Anna    UNIVERSITAT DE BARCELONA METODOLOGIA QUIMIOMÈTRICA DE RESOLUCIÓ       GRC     Grup de recerca reconegut
                                            MULTIVARIANT
2009 SGR 717   46311878K  De Llorens Duran, Rafael    UNIVERSITAT DE GIRONA   BIOQUÍMICA I CLÍNICA DEL CÀNCER          GRC     Grup de recerca reconegut
2009 SGR 1138  47723437R  Decesaris Ward, Janet     UNIVERSITAT POMPEU FABRA INFOLEX                      GRC     Grup de recerca reconegut
                                            DISTRIBUTED MULTIMEDIA APPLICATIONS GROUP
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1134  35006157L  Delgado Mercé, Jaime                   (DMAG, GRUP D’APLICACIONS MULTIMÈDIA       GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA
                                            DISTRIBUÏDES)
                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 7 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                        Institució         Nom del grup                    Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                                             GRUP DE RECERCA SOBRE L’EXCLUSIÓ I EL
2009 SGR 587   37360386Z  Delgado Ruiz, Manuel      UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                             CONTROL SOCIALS (GRECS)
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 364   46106505S  Deulofeu Piquet, Jordi                   EDUCACIÓ I COMPETÈNCIA MATEMÀTICA (PREMAT)     GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
                                             GRUP IQS PER A LA SEGURETAT ALIMENTARIA I
2009 SGR 365   46132912H  Diaz Ferrero, Jordi       UNIVERSITAT RAMON LLULL                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                             MEDIAMBIENTAL (IQS-SAMA)
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1136  78069749K  Dies Llovera, Javier                   NUCLEAR ENGINEERING RESEARCH GROUP (NERG)      GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA
2009 SGR 368   74181228H  Díez Antón, Juana        UNIVERSITAT POMPEU FABRA VIROLOGIA MOLECULAR                 GRS     Grup de recerca reconegut
                                            APRENENTATGE I COGNICIÓ: UN ENFOCAMENT
                                            COMPARAT (RESOLUCIÓ DE 18 D’OCTUBRE DE 2005.
2009 SGR 836   19821774Y  Díez Chamizo, Victoria     UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            NÚM EXPEDIENT: 01094. GRUP DE RECERCA
                                            SINGULAR).
2009 SGR 41   37263158F  Díez Noguera, Antoni      UNIVERSITAT DE BARCELONA GRUP DE CRONBIOLOGIA                 GRS     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE GRUP D’ESTUDIS SOCIALS DE LA CIÈNCIA I LA
2009 SGR 586   38495515R  Domènech Argemí, Miquel                                            GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA        TECNOLOGIA (GESCIT)
                               CENTRE D'ALT RENDIMENT  GRUP D’INVESTIGACIÓ DEL RENDIMENT I LA SALUT
2009 SGR 1032  46220626X  Drobnic Martínez, Francisco                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE SANT CUGAT (CAR)   DE L’ALT NIVELL ESPORTIU (GIRSANE)
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 585   46323666X  Duñach Masjuan, Mireia                  CATENINES I CÀNCER                  GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA SISTEMES NOLINEALS, TURBULÈNCIA I APLICACIONS
2009 SGR 921   15382490K  Echebarria Dominguez, Blas                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA       PLURIDISCIPLINARS
                                            TRÀFIC INTRACEL·LULAR I DINÀMICA DEL
2009 SGR 1070  46218960T  Egea Guri, Gustavo       UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            CITOESQUELET
                               INSTITUT D'ESTUDIS
2009 SGR 690   15975775K  Elosegui Larrañeta, Pedro    ESPACIALS DE CATALUNYA  OBSERVACIÓ DE LA TERRA                GRS     Grup de recerca reconegut
                               (IEEC)
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE GRUP MULTIDISCIPLINARI PER A L’ESTUDI DEL
2009 SGR 190   37634048E  Escrich Escriche, Eduard                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA        CÀNCER DE MAMA (GMECM)
                               AGÈNCIA D'AVALUACIÓ DE
                                            GRUP DE RECERCA EN AVALUACIÓ I RESULTATS EN
2009 SGR 1317  43423949H  Espallargues Carreras, Mireia  TECNOLOGIA I RECERCA                             GRC     Grup de recerca reconegut
                                            SALUT (RAR)
                               MÈDIQUES
2009 SGR 370   40822410D  Esquerda Colell, Josep Enric  UNIVERSITAT DE LLEIDA  NEUROBIOLOGIA CEL·LULAR               GRC     Grup de recerca reconegut
                                             ÈTICA I FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA [NOM
2009 SGR 373   46630615R  Esquirol Calaf, Josep Maria   UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                             ANTERIOR: ÈTICA DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA]
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  GRUP D’ESTUDIS HUMANÍSTICS DE CIÈNCIA I
2009 SGR 46   78047241F  Estany Profitos, Anna                                             GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA         TECNOLOGIA
2009 SGR 371   38780498Z  Estévez Araujo, José Antonio  UNIVERSITAT DE BARCELONA  GRC FILOSOFIA DEL DRET, MORAL I POLÍTICA      GRC     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT
2009 SGR 862   35036307Q  Estévez Escalera, Alberto T.                ARQUITECTURES GENÈTIQUES              GRC     Grup de recerca reconegut
                               INTERNACIONAL DE                                                        Reconeguts SGR 2009-Pàgina 8 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              CATALUNYA
                                            RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ I MINERIA DE
2009 SGR 775   21778132F  Estivill Castro, Vladimir   UNIVERSITAT POMPEU FABRA                           GRS     Grup de recerca reconegut
                                            DADES EN LA WEB
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   ISOR, INVESTIGACIONS EN SOCIOLOGIA DE LA
2009 SGR 1143  37698143Q  Estruch Gibert, Joan                                            GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          RELIGIÓ
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   EPIDEMIOLOGIA I DIAGNÒSTIC EN PSICOPATOLOGIA
2009 SGR 540   17702301Y  Ezpeleta Ascaso, Lourdes                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          DEL DESENVOLUPAMENT
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                                            MÚSICA I PATRIMONI A LA CORONA D’ARAGÓ
2009 SGR 863   17218817M  Ezquerro Esteban, Antonio   INVESTIGACIONES                                GRE     Grup de recerca reconegut
                                            (SS.XVI-XIX)
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA  GRUP DE RECERCA EN NEUROANESTÈSIA, EN EL
2009 SGR 1378  38774359Q  Fàbregas Julià, Neus     RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)  PACIENT NEUROCRÍTIC I EN RISC D'ISQUÈMIA     GRE     Grup de recerca reconegut
                              HOSPITAL CLÍNIC       CEREBRAL PERIOPERATÒRIA.
                              UNIVERSITAT ROVIRA I    GRUP D'ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA I
2009 SGR 865   40906417C  Fabregat Llangostera, Azael                                         GRC     Grup de recerca reconegut
                              VIRGILI           INTENSIFICACIÓ DE PROCESSOS
                              UNIVERSITAT ROVIRA I
2009 SGR 1146  39692032N  Farré Coma, Jordi                     ASTERISC. GRUP DE RECERCA EN COMUNICACIÓ     GRC     Grup de recerca reconegut
                              VIRGILI
               Farriol Roigés, Francesc   UNIVERSITAT ROVIRA I    STRUCTURED SYSTEMS ENGINEERING FOR
2009 SGR 237   39652711K                                                        GRC     Grup de recerca reconegut
               Xavier            VIRGILI           ENERGY, MATERIALS AND CHEMISTRY (SYSTEMIC)
                              ESCOLA UNIVERSITÀRIA
2009 SGR 1318  46336579C  Faundez Zanuy, Marcos                   GRUP DE TRACTAMENT DEL SENYAL           GRC     Grup de recerca reconegut
                              POLITÈCNICA DE MATARÓ
2009 SGR 9    37686090S  Felipe Campo, Antonio     UNIVERSITAT DE BARCELONA  FISIOLOGIA MOLECULAR            GRE        Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA   PROMALS (PROGRAMACIÓ MATEMÁTICA LOGÍSTICA I
2009 SGR 999   15915657W  Fernández Aréizaga, Elena                                       GRC        Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA        SIMULACIÓ)
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 377   36918536V  Fernández Castro, Jordi                  GRUP D'INVESTIGACIÓ EN ESTRÈS I SALUT (GIES)   GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA   COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA EN CIRCUITS
2009 SGR 1425  52408798D  Fernández García, Raúl                                           GRE     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA        INTEGRATS
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 997   46219712Q  Fernandez Gimeno, Ester                  INFLAMACIO I TOLERANCIA              GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRIAL - GRUP DE RECERCA INTERUNIVERSITARI EN
2009 SGR 49   43499588X  Fernández Montraveta, Ana                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          APLICACIONS LINGÜÍSTIQUES
                              CONSEJO SUPERIOR DE
               Fernández-Checa Torres,
2009 SGR 379   02518537Z                 INVESTIGACIONES       REGULACIÓ MITOCONDRIAL DE LA MORT CEL·LULAR    GRC     Grup de recerca reconegut
               Jose Carlos
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
               Fernández-Real Lemos, José  D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA
2009 SGR 1150  35047815R                               NUTRICIÓ, EUMETABOLISME I SALUT          GRC     Grup de recerca reconegut
               Manuel            DE GIRONA DR. JOSEP
                              TRUETA
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
2009 SGR 1144  36980252R  Ferrer Marrades, Jorge                  PROGRAMACIO GENOMICA DE CÈL·LULES BETA      GRC     Grup de recerca reconegut
                              RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 9 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              HOSPITAL CLÍNIC

                                           QUALITAT EN ELECTRÒNICA: DISSENY DE BAIX
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1151  39616499B  Figueras Pàmies, Joan                  CONSUM, TEST, VERIFICACIÓ I TOLERÀNCIA A     GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
                                           FALLADES
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1319  37271053J  Figueredo Galimany, Marta                GRUP DE SÍNTESI ORGÀNICA ESTEREOSELECTIVA    GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE
2009 SGR 1527  77732805G  Fillat Fonts, Cristina    DE REGULACIÓ GENÒMICA   TERÀPIA GÈNICA                  GRS     Grup de recerca reconegut
                              (CRG )
                              GIRO CENTRE TECNOLÒGIC
                                           GRUP DE RECERCA EN BIOPROCESSOS PER A LA
2009 SGR 791   39134139F  Flotats Ripoll, Xavier    (FUNDACIÓ ESTUDIS MEDI                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                           GESTIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS
                              AMBIENT DE MOLLET V.)
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                                              MATERIALS MAGNÈTICS I ÒXIDS
2009 SGR 376   77267909F  Fontcuberta Griñó, Josep   INVESTIGACIONES                               GRC     Grup de recerca reconegut
                                           FUNCIONALS    (MAGIFOX)
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                           HEPATITIS VÍRIQUES A L'HOSTE
2009 SGR 1503  35080723L  Forns Bernhardt, Xavier   RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                          GRC     Grup de recerca reconegut
                                           IMMUNOCOMPETENT I AL TRASPLANTAT HEPÀTIC
                              HOSPITAL CLÍNIC
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 998   77091144C  Fossas Colet, Enric                   ACES CONTROL AVANÇAT DE SISTEMES D'ENERGIA    GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
                              CONSEJO SUPERIOR DE    GRUP DE PREPARACIÓ DE PEL·LÍCULES PRIMES
2009 SGR 1152  39667667G  Fraxedas Calduch, Jordi   INVESTIGACIONES      NANOESTRUCTURADES DE MATERIALS ORGÀNICS I    GRC     Grup de recerca reconegut
                              CIENTIFICAS (CSIC)     INORGÀNICS.
                              CONSEJO SUPERIOR DE
                                           CARACTERITZACIÓ AVANÇADA I
2009 SGR 126   43062896L  Frontera Beccaria, Carlos  INVESTIGACIONES                               GRC     Grup de recerca reconegut
                                           NANOESTRUCTURACIÓ DE MATERIALS (CANEM)
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              CONSEJO SUPERIOR DE
2009 SGR 50   22678630D  Fuertes Miquel, Amparo    INVESTIGACIONES      LABORATORI DE QUÍMICA D'ESTAT SÒLID       GRC     Grup de recerca reconegut
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              ESCOLA SUPERIOR DE
                                           GRUP D'INVESTIGACIÓ EN GESTIÓ AMBIENTAL
2009 SGR 1399  43018038B  Fullana Palmer, Pere     COMERÇ INTERNACIONAL                            GRE     Grup de recerca reconegut
                                           (GIGA)
                              (ESCI)
                              FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE
               Gabaldón Estevan, Juan
2009 SGR 1175  22569511W                 DE REGULACIÓ GENÒMICA   COMPARATIVE GENOMICS               GRE     Grup de recerca reconegut
               Antonio
                              (CRG )
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  SOSTENIPRA. SOSTENIBILITAT I PREVENCIÓ
2009 SGR 1505  37740977R  Gabarrell Durany, Xavier                                         GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA         AMBIENTAL
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1379  39156948T  Gaju Ricart, Núria                   GRUP DE MICROBIOLOGIA AMBIENTAL         GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
2009 SGR 1084  37659948R  Gallardo Garcia, Iluminada  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  GRUP D'ELECTROQUÍMICA, FOTOQUÍMICA I       GRC     Grup de recerca reconegut
                                                      Reconeguts SGR 2009-Pàgina 10 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                    Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              BARCELONA          REACTIVITAT ORGÀNICA (GEFRO)
                              INSTITUT CATALÀ DE
2009 SGR 59   33875196Z  Galobart Lorente, Àngel                  GRUP DE RECERCA DEL MESOZOIC            GRS     Grup de recerca reconegut
                              PALEONTOLOGIA
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1266  X4623665K  Gambetti , Luca                      QUANTITATIVE MACROECONOMICS GROUP (QMG)      GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA   GRUP DE TRACTAMENT BIOLÒGIC DE
2009 SGR 1506  39345321A  Gamisans Noguera, Xavier                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA        CONTAMINANTS GASOSOS I OLORS (TRAGASOL)
                              FUNDACIÓ INSTITUT DE
                              RECERCA DE L'HOSPITAL
2009 SGR 130   35101310K  García Fontecha, César Galo                ORTOPÈDIA PEDIÀTRICA                GRE     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITARI VALL
                              D'HEBRON
2009 SGR 382   77906978K  Garcia Gil, Jesús       UNIVERSITAT DE GIRONA    MICROBIOLOGIA DE LA MALALTIA INTESTINAL      GRS     Grup de recerca reconegut
                                            REGULACIÓ DE LOXIDACIÓ DACIDS GRASSOS I
2009 SGR 1037  17659706F  García Hegardt, Fausto    UNIVERSITAT DE BARCELONA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            CETOGENESI
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1327  22899804S  García Hernández, Miguel                 GRUP SISTEMES SENSORS               GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   LITPOST (GUP DE RECERCA EN LITERATURES I
2009 SGR 1330  27513067F  Garcia López, Maria Del Mar                                         GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          ALTRES ARTS POSTCOLONIALS I EMERGENTS)
                              FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
2009 SGR 303   40345043F  García Palmer, Héctor     DE RECERCA ONCOLÒGICA    LABORATORIO DE CÉLULAS MADRE Y CÁNCER       GRE     Grup de recerca reconegut
                              VALL D'HEBRON
                              INSTITUT DE RECERCA I
               García Regueiro, José
2009 SGR 1165  37264674M                 TECNOLOGIA         QUALITAT I SEGURETAT ABIÒTICA DELS ALIMENTS    GRC     Grup de recerca reconegut
               Antonio
                              AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
2009 SGR 55   39002011Z  Garcia Rovira, Anna Maria   UNIVERSITAT DE GIRONA    HISTÒRIA, MEMÒRIA, IDENTITATS           GRE     Grup de recerca reconegut
                                            MECANISMES MOLECULARS DE LA
               García Sánchez, M. C.     UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1322  16779318J                               NEURODEGENERACIÓ ASSOCIADA A LA PATOLOGIA     GRC     Grup de recerca reconegut
               Agustina           BARCELONA
                                            NEUROINFLAMATÒRIA
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA   GRUP D'ENGINYERIA I MICROBIOLOGIA DEL MEDI
2009 SGR 1169  46650832R  García Serrano, Joan                                             GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA        AMBIENT --- GEMMA
                              FUNDACIÓ INSTITUT DE
                              RECERCA DE L'HOSPITAL    GRUP DE RECERCA EN OFTALMOLOGIA VALL
2009 SGR 384   36962523M  Garcia-Arumí , José                                             GRE     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITARI VALL      D'HEBRON
                              D'HEBRON
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 873   46228179L  Gargatagli , Ana                     TRADIA 1611 (TRADUCCIÓN IBÉRICA Y AMERICANA)    GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
2009 SGR 1268  39155325X  Garrido Beltran, Lluís    UNIVERSITAT DE BARCELONA  GRUP DE FÍSICA EXPERIMENTAL D'ALTES ENERGIES    GRC     Grup de recerca reconegut
                              INSTITUT DE RECERCA I
2009 SGR 1323  40283622L  Garriga Turon, Margarita   TECNOLOGIA         MICROBIOLOGIA ALIMENTARIA             GRC     Grup de recerca reconegut
                              AGROALIMENTÀRIES (IRTA)                                                        Reconeguts SGR 2009-Pàgina 11 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
2009 SGR 1159  39637429B  Gatell Artigas, Josep Maria  RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)  GRUP DE RECERCA VIH/SIDA             GRC     Grup de recerca reconegut
                              HOSPITAL CLÍNIC
                                            UNITAT DE RECERCA EN MÚSCUL I APARELL
2009 SGR 393   36925939Z  Gea Guiral, Joaquim      FUNDACIÓ IMIM                                GRC     Grup de recerca reconegut
                                            RESPIRATORI
                              FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE  REGULACIO DE LA SINTESI DE PROTEINES EN
2009 SGR 242   42813113Q  Gebauer Hernández, Fátima   DE REGULACIÓ GENÒMICA   EUKARIOTESREGULACIO DE LA SINTESI DE       GRC     Grup de recerca reconegut
                              (CRG )           PROTEINES EN EUKARIOTES
                                            GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ CIENTÍFICA I
2009 SGR 54   40267448Z  Geli De Ciurana, Anna M.   UNIVERSITAT DE GIRONA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            AMBIENTAL (GRECA)
                              CONSEJO SUPERIOR DE
2009 SGR 1329  15835131E  Gembero Ustárroz, María    INVESTIGACIONES      MÚSICA, PATRIMONI I SOCIETAT           GRE     Grup de recerca reconegut
                              CIENTIFICAS (CSIC)
2009 SGR 1073  18948709K  Gil Gómez, Gabriel      FUNDACIÓ IMIM       APOPTOSIS SIGNALING GROUP             GRS     Grup de recerca reconegut
2009 SGR 395   90001052M  Gil Santano, Joan       UNIVERSITAT DE BARCELONA  APOPTOSI I CÀNCER                 GRC     Grup de recerca reconegut
                                            PEGEFA (PETROLOGIA I GEOQUÍMICA, FONAMENTAL
2009 SGR 972   37278719C  Gimeno Torrente, Domingo   UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            I APLICADA)
                                            GRUP DE RECERCA EN DISCAPACITAT I QUALITAT
2009 SGR 132   37248261Z  Giné Giné, Climent      UNIVERSITAT RAMON LLULL                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            DE VIDA: ASPECTES EDUCATIUS
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1170  77108147A  Ginebra Molins, Josep                  ANÀLISI DE DADES COMPLEXES            GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
                                           BIOLOGIA DEL
2009 SGR 238   00649510J  Giraldez Orgaz, Fernando   UNIVERSITAT POMPEU FABRA DESENVOLUPAMENT/DEVELOPMENTAL BIOLOGY        GRC     Grup de recerca reconegut
                                           (BIODES)
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1171  39042423S  Giraldo Arjonilla, Jesús                LABORATORI DE FARMACOLOGIA DE SISTEMES       GRS     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              UNIVERSITAT ROVIRA I   ARGET: APPLIED RESEARCH GROUP IN EDUCATION
2009 SGR 596   78576971R  Gisbert Cervera, Mercè                                           GRE     Grup de recerca reconegut
                              VIRGILI          AND TECHNOLOGY
2009 SGR 10   37284920B  Gómez Foix, Ana Maria     UNIVERSITAT DE BARCELONA ENGINYERIA CEL.LULAR I TERÀPIA GÈNICA        GRC     Grup de recerca reconegut
                                           GRUP DE RECERCA EN PERTORBACIONS
2009 SGR 127   38556680D  Gómez López, Crisanto     UNIVERSITAT DE GIRONA   ECOLÒGIQUES I COMUNITATS ANIMALS          GRC     Grup de recerca reconegut
                                           TERRESTRES (GR-PECAT)
                              FUNDACIO PRIVADA INSTITUT
                              DE RECERCA BIOMEDICA DE
2009 SGR 1429  38139231X  Gomis Cabré, Roger                   GRUP DE RECERCA DE METÀSTASI TUMORAL        GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA (IRB
                              BARCELONA)
                                           GRAP - GRUP DE RECERCA EN ARQUEOLOGIA
2009 SGR 243   35025991G  Gracia Alonso, Francesc    UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                           PROTOHISTÒRICA
2009 SGR 543   40965131S  Gràcia Solé, Lluïsa      UNIVERSITAT DE GIRONA   GRUP DE LÈXIC I GRAMÀTICA             GRC     Grup de recerca reconegut
               Granell Sanvicente, Jaime
2009 SGR 1164  37661710S                 UNIVERSITAT DE BARCELONA  GRUP DE QUÍMICA ORGANOMETÀL·LICA         GRC     Grup de recerca reconegut
               Ramon                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 12 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
2009 SGR 1158  39124155M  Grau Junyent, Josep Maria   RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)  GRUP DE RECERCA MUSCULAR             GRC     Grup de recerca reconegut
                              HOSPITAL CLÍNIC
2009 SGR 923   17866264W  Gros Salvat, Begoña      UNIVERSITAT DE BARCELONA  ENTORNS I MATERIALS PER L'APRENENTATGE      GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              SUPERCOMPUTING CENTER -
2009 SGR 777   43714250J  Guallar Tasies, Victor                  ELECTRONIC AND ATOMIC PROTEIN MODELLING      GRE     Grup de recerca reconegut
                              CENTRO NACIONAL DE
                              SUPERCOMPUTACIÓN
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   CENTRE ESPECIAL DE RECERCA PLANTA DE
2009 SGR 922   19451730D  Guamis López, Buenaventura                                         GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          TECNOLOGIA DELS ALIMENTS (CERPTA)
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA   PESPECTIVES URBANES: APROXIMACIONS
2009 SGR 1326  38037834C  Guardia Bassols, Manuel                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA        COMPARADES
                                            GRUP DE RECERCA EN TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES
2009 SGR 388   46322931B  Guàrdia Olmos, Joan      UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            AVANÇADES APLICADES A LA PSICOLOGIA (GTEAAP)
                                            GRUP DE RECERCA EN PATOLOGIA INFECCIOSA I
2009 SGR 241   38992783D  Gudiol Munté, Francesc    UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            SENSIBILITAT ANTIBIÒTICA
                              FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
2009 SGR 244   46325639M  Guedea Edo, Ferran      DINVESTIGACIÓ MÉDICA DE   PCB (PATTERNS OF CARE FOR BRACHYTHERAPY)     GRE     Grup de recerca reconegut
                              BELLVITGE-IDIBELL
2009 SGR 592   02535976L  Guerra Balic, Miriam     UNIVERSITAT RAMON LLULL   SALUT, ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT (SAFE)      GRC     Grup de recerca reconegut
2009 SGR 721   02161169C  Guerrero Moreno, Ricard    UNIVERSITAT DE BARCELONA  ECOGENÈTICA I DIVERSITAT MICROBIANES       GRC     Grup de recerca reconegut
               Guilemany Casadamon,
2009 SGR 390   38029582W                 UNIVERSITAT DE BARCELONA  CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA PROJECCIÓ TÈRMICA   GRC     Grup de recerca reconegut
               Josep Maria
2009 SGR 1162  40420884V  Guillamet Lloveras, Jaume   UNIVERSITAT POMPEU FABRA GRP - GRUP DE RECERCA EN PERIODISME         GRE     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT OBERTA DE
2009 SGR 591   37745334B  Guitert Catasús, Montserrat              EDU L@B, GRUP DE RECERCA EN TIC I EDUCACIÓ      GRE     Grup de recerca reconegut
                              CATALUNYA
                                           GRUP D'INVESTIGACIÓ SOBRE APLICACIONS DE LA
2009 SGR 823   33930298P  Gutiérrez Maldonado, José   UNIVERSITAT DE BARCELONA REALITAT VIRTUAL EN PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA    GRE     Grup de recerca reconegut
                                           SALUT (VR-PSY LAB)
                                           SISTEMES D'INSTRUMENTACIÓ I COMUNICACIONS
2009 SGR 1522  39311868S  Herms Berenguer, Atilà    UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                           (SIC)
                                           NANOESTRUCTURA DE BIOMEMBRANES
2009 SGR 1179  35003455P  Hernández Borrell, Jordi   UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRS     Grup de recerca reconegut
                                           (NANOBIOMEMB)
                              INSTITUT CATALÀ     GRUP DE RECERCA EN ORNITOLOGIA. APLICACIONS
2009 SGR 1467  52393928C  Herrando Vila, Sergi                                            GRE     Grup de recerca reconegut
                              D'ORNITOLOGIA      A LA GESTIÓ I A LA PLANIFICACIÓ
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 404   33869919G  Hidalgo Pareja, Juan                  GRUP DE NEUROINFLAMACIÓ I ESTRÈS OXIDATIU      GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
2009 SGR 874   18006613M  Huguet Canalís, Àngel     UNIVERSITAT DE LLEIDA  PLURILINGÜISME I EDUCACIÓ              GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE PACTE (PROCÉS D'ADQUISICIÓ DE LA COMPETÈNCIA
2009 SGR 64   22518034E  Hurtado Albir, Amparo                                            GRS     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA        TRADUCTORA I AVALUACIÓ)                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 13 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                        Institució          Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                               INSTITUT DE RECERCA I
2009 SGR 1181  39667915E  Ibáñez Martí, Josep Carles   TECNOLOGIA          CANVI GLOBAL I ECOSISTEMES AQUÀTICS (CANGEA)   GRE     Grup de recerca reconegut
                               AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
                               INSTITUT DE RECERCA I
2009 SGR 1085  41094730D  Iglesias Castellarnau, Ignasi  TECNOLOGIA          GRUP DE FRUCTICULTURA              GRC     Grup de recerca reconegut
                               AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
                                              COMPETÈNCIES, TECNOLOGIA I SOCIETAT
2009 SGR 749   40850576T  Isus Barado, Sofia       UNIVERSITAT DE LLEIDA                             GRE     Grup de recerca reconegut
                                              (COMPETECS)
                               FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
                                              BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND
2009 SGR 722   36934729H  Jané Campos, Raimon       DE BIOENGINYERIA DE                              GRC     Grup de recerca reconegut
                                              INTERPRETATION (BIOSPIN)
                               CATALUNYA (IBEC)
2009 SGR 1433  37257850N  Jansana Ferrer, Ramon      UNIVERSITAT DE BARCELONA   GRUP DE RECERCA EN LÒGIQUES NO CLÀSSIQUES    GRC     Grup de recerca reconegut
               Jaraquemada Pérez De      UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   INFLAMACIÓ, RESPOSTA I REGULACIÓ EN
2009 SGR 165   08674367D                                                         GRC     Grup de recerca reconegut
               Guzmán, Dolores         BARCELONA          AUTOIMMUNITAT
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   EQUIP DE RECERCA EN EDUCACIÓ I SEGURETAT
2009 SGR 598   40976180R  Jariot Garcia, Mercè                                             GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA          VIÀRIES (ERES-V)
                                              SUSCAPE- IMPROVE PROCESS SUSTAINABILITY
                               UNIVERSITAT ROVIRA I
2009 SGR 545   46667781E  Jiménez Esteller, Laureano                  USING COMPUTER AIDED PROCESS ENGINEERING     GRE     Grup de recerca reconegut
                               VIRGILI
                                              TOOLS
                               CONSEJO SUPERIOR DE
2009 SGR 133   36976115G  Jimenez Jorquera, Cecilia    INVESTIGACIONES       GRUP DE TRANSDUCTORS QUÍMICS           GRC     Grup de recerca reconegut
                               CIENTIFICAS (CSIC)
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 723   19076850Y  Joan Arinyo, Robert                     GRUP D'INFORMÀTICA A L'ENGINYERIA        GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA
                               INSTITUT DINVESTIGACIÓ
2009 SGR 1182  46027207K  Joven Maried, Jorge       SANITÀRIA PERE VIRGILI    CENTRE DE RECERCA BIOMÈDICA (CRB)        GRC     Grup de recerca reconegut
                               (IISPV)
                               INSTITUT DE RECERCA DE L'
2009 SGR 943   06205031E  Juárez Rubio, Candido      HOSPITAL DE LA SANTA CREU  GRUP D'IMMUNOLOGIA                GRC     Grup de recerca reconegut
                               I SANT PAU
                               IDIAP FUNDACIÓ JORDI GOL I  GRUP DE RECERCA EN SERVEIS A L'ATENCIÓ
2009 SGR 1468  46216853D  Juncosa Font, Sebastià                                            GRE     Grup de recerca reconegut
                               GURINA            PRIMÀRIA (GRENSAP)
2009 SGR 1332  37662880N  Junyent Figueras, M. Carme   UNIVERSITAT DE BARCELONA   GRUP D'ESTUDI DE LLENGÜES AMENAÇADES (GELA)   GRC     Grup de recerca reconegut
2009 SGR 166   77895380S  Juvinyà Canal, Dolors      UNIVERSITAT DE GIRONA    SALUT I ATENCIÓ SANITÀRIA            GRE     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   ARQUEOLOGIA AGRÀRIA DE D'EDAT MITJANA
2009 SGR 304   35062422A  Kirchner Granell, Helena                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA          (ARAEM)
                               INSTITUT DE RECERCA DE L'
2009 SGR 1184  38510673W  Kulisevsky Bojarski, Jaume   HOSPITAL DE LA SANTA CREU  GRUP DE TRASTORNS DEL MOVIMENT          GRC     Grup de recerca reconegut
                               I SANT PAU
2009 SGR 876   37690249B  Labarta Rodríguez, Amílcar   UNIVERSITAT DE BARCELONA   GRUP DE NANOMATERIALS MAGNÈTICS         GRS     Grup de recerca reconegut
                                                        Reconeguts SGR 2009-Pàgina 14 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                  Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              INEFC (INSTITUT NACIONAL
2009 SGR 1404  40889792R  Lavega Burgués, Pere     D'EDUCACIÓ FÍSICA DE    GRUP DE RECERCA EN JOCS ESPORTIUS (GREJE)    GRE     Grup de recerca reconegut
                              CATALUNYA)
                              FUNDACIÓ DR. FERRAN /
                                            GRUP DE PATOLOGIA ONCOLÒGICA I
2009 SGR 1544  X2690548P  Lejeune , Marylène      HOSPITAL DE TORTOSA                             GRE     Grup de recerca reconegut
                                            BIOINFORMÀTICA
                              VERGE DE LA CINTA
                              CONSEJO SUPERIOR DE   LABORATORIO DE MATERIALES
2009 SGR 605   48141558M  Lira Cantu, Monica      INVESTIGACIONES     NANOESTRUCTURADOS PARA ENERGIA           GRE     Grup de recerca reconegut
                              CIENTIFICAS (CSIC)    FOTOVOLTAICA (NANOEF)
                              CENTRE DE VISIÓ PER   STRING: STRUCTURE, INDEXATION AND GRAPHICAL
2009 SGR 418   46664310R  Lladós Canet, Josep                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                              COMPUTADOR        PATTERNS IN SMART DOCUMENT IMAGING
                                          NOM ANTERIOR: BIOQUÍMICA DE L'ESTRÈS ARA
2009 SGR 831   41394648F  Llobera Sande, Miquel    UNIVERSITAT DE BARCELONA PROPOSEM QUE PASSI A DIR-SE: METABOLISME      GRC     Grup de recerca reconegut
                                          LIPÍDIC I LIPASES: OBESITAT I ESTRÈS (MELLOE)
2009 SGR 414   39644037H  Llobet Mallafré, Joan M   UNIVERSITAT DE BARCELONA GRUP DE RECERCA EN TOXICOLOGIA           GRC     Grup de recerca reconegut
                                          PROCESSOS DE SEPARACIÓ, MEMBRANES I
2009 SGR 416   78054357Q  Llorens Llacuna, Joan    UNIVERSITAT DE BARCELONA                          GRE     Grup de recerca reconegut
                                          POLÍMERS
                                          ARQUITECTURA I ANTROPOLOGIA. APROXIMACIÓ
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 832   46319403W  Llorente Díaz, Marta                 INTERDISCIPLINAR A L'EXPERIÈNCIA D'HABITAR EN   GRE     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
                                          LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
2009 SGR 417   38044086Q  Llosa Carrasco, Josep    UNIVERSITAT DE BARCELONA LABORATORI DE FÍSICA MATEMÀTICA          GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT ROVIRA I   GRUP D'INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA D'ALIMENTS
2009 SGR 1044  39656818B  López Bonillo, Francisco                                         GRC     Grup de recerca reconegut
                              VIRGILI         (GITA)
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DISCRETA DE
2009 SGR 974   37286570M  López Codina, Daniel                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA       SISTEMES BIOLÒGICS (MOSIMBIO)
                                          GRUP DE RECERCA EN DRET DEL TREBALL I DE LA
2009 SGR 1190  00654100A  López López, Julia      UNIVERSITAT POMPEU FABRA                          GRC     Grup de recerca reconegut
                                          SEGURETAT SOCIAL (GREDTISS)
                              CENTRE DE VISIÓ PER   ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS BASED
2009 SGR 71   33965274R  López Peña, Antonio Manuel                                        GRC     Grup de recerca reconegut
                              COMPUTADOR        ON COMPUTER VISION (CVC-ADAS)
2009 SGR 1191  35051849X  López Villegas, José María  UNIVERSITAT DE BARCELONA  GRUP DE RADIO FREQÜÈNCIA (GRAF)         GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT ROVIRA I    INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES EN LA MESURA DE
2009 SGR 1549  39868705E  Lorenzo Seva, Urbano                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                              VIRGILI           TRETS LATENTS (ITEM)
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   MIGRACOM (OBSERVATORI I GRUP DE RECERCA
2009 SGR 675   38482234Z  Lorite Garcia, Nicolas                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          SOBRE MIGRACIÓ I COMUNICACIÓ)
                              FUNDACIO PRIVADA INSTITUT
                              DE RECERCA BIOMEDICA DE
2009 SGR 1536  X9430594L  Lüders , Jens                      MICROTUBULE ORGANIZATION GROUP         GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA (IRB
                              BARCELONA)
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRUP D'ARQUITECTURA DE COMPUTADORS I
2009 SGR 1006  51574293J  Luque Fadón, Emilio                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          SISTEMES OPERATIUS
                                                      Reconeguts SGR 2009-Pàgina 15 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                    Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
2009 SGR 1185  17169510X  Luzón Benedicto, José Luis  UNIVERSITAT DE BARCELONA  MEDAMERICA                     GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT ROVIRA I    MOLECULAR SIMULATION: COMPLEX SYSTEMS,
2009 SGR 882   X2240384T  Mackie , Allan                                                GRC     Grup de recerca reconegut
                              VIRGILI           INTERFACES AND POLYMERS
2009 SGR 72   36480325W  Malet Tomàs, Antoni      UNIVERSITAT POMPEU FABRA  SEMINARI D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA         GRS     Grup de recerca reconegut
                                            GRUP D'INVESTIGACIÓ I ASSESSORAMENT DIDÀCTIC
2009 SGR 1193  40421162L  Mallart Navarra, Joan     UNIVERSITAT DE BARCELONA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            (GIAD)
               Mañanas Villanueva, Miguel  UNIVERSITAT POLITÈCNICA   ANÀLISI DE BIOSENYALS PER A LA REHABILITACIÓ I
2009 SGR 1342  35116826N                                                         GRE     Grup de recerca reconegut
               Ángel             DE CATALUNYA        LA TERÀPIA (BIOART)
                                            GRUP DE RECERCA CLINIC-EXPERIMENTAL DE
2009 SGR 817   37704563L  Manresa Presas, Frederic   UNIVERSITAT DE BARCELONA  MALALTIES INFLAMATORIES, PROLIFERATIVES I     GRE     Grup de recerca reconegut
                                            FIBROTIQUES DEL PULMÓ
                              INSTITUT D'ESTUDIS
2009 SGR 135   43505691H  Manuel Hidalgo, Cristina   ESPACIALS DE CATALUNYA   EXTREME QCD (XQCD)                 GRE     Grup de recerca reconegut
                              (IEEC)
2009 SGR 609   17854513G  Marín Gracia, María Ángeles  UNIVERSITAT DE BARCELONA  GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ INTERCULTURAL     GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA   DINÀMICA DE FLUIDS: FORMACIÓ D'ESTRUCTURES I
2009 SGR 1045  78191462H  Marques Truyol, Francesc                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA        APLICACIONS GEOFÍSIQUES
2009 SGR 611   38473164Y  Martí Antonín, Mª Antònia   UNIVERSITAT DE BARCELONA  CLIC-CENTRE DE LLENGUATGE I COMPUTACIÓ       GRC     Grup de recerca reconegut
                              INSTITUT DE RECERCA DE L'
2009 SGR 1196  38785500W  Martí Fàbregas, Joan     HOSPITAL DE LA SANTA CREU  MALALTIES VASCULARS CEREBRALS           GRS     Grup de recerca reconegut
                              I SANT PAU
2009 SGR 426   39846340J  Marti Henneberg, Jordi    UNIVERSITAT DE LLEIDA    TERRITORI I SOCIETAT                GRC     Grup de recerca reconegut
                              INSTITUT CATALÀ
2009 SGR 726   38129823D  Martin Romo, Ruben      D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA   GRUP D’INVESTIGACIÓ DEL DR. RUBÉN MARTÍN      GRE     Grup de recerca reconegut
                              (ICIQ)
                                            GRUP DE RECERCA EN FONÈTICA EXPERIMENTAL
2009 SGR 200   22390571W  Martínez Celdrán, Eugenio   UNIVERSITAT DE BARCELONA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            (GREFE)
                              CONSEJO SUPERIOR DE
2009 SGR 449   05163278P  Martínez González, José    INVESTIGACIONES       GRUP D’INVESTIGACIÓ EN BIOLOGIA VASCULAR      GRE     Grup de recerca reconegut
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   TRAFIL. TRADUIR I APROPAR FILOSOFIES
2009 SGR 676   46623380B  Martínez Melis, Nicole                                            GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          LLUNYANES
                              UNIVERSITAT ROVIRA I    GRUP D’AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
2009 SGR 548   17996566D  Martínez Salamero, Luis                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                              VIRGILI           (GAEI)
                              UNIVERSITAT OBERTA DE
2009 SGR 730   44004056L  Martínez Sanmartí, Roger                 GRECS (GRUP D’ESTUDIS EN CULTURA I SOCIETAT)    GRE     Grup de recerca reconegut
                              CATALUNYA
                              FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
2009 SGR 682   46128144B  Martinez Tirado, Oscar    DINVESTIGACIÓ MÉDICA DE   GRUP DE RECERCA EN SARCOMES            GRE     Grup de recerca reconegut
                              BELLVITGE-IDIBELL
2009 SGR 1199  40293896N  Mas Pla, Josep        UNIVERSITAT DE GIRONA    GAIA - GEOLOGIA APLICADA I AMBIENTAL        GRC     Grup de recerca reconegut
                                                        Reconeguts SGR 2009-Pàgina 16 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                    Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA   CENTRE D’ARQUITECTURES AVANÇADES DE
2009 SGR 1508  52210872K  Masip Bruin, Xavier                                             GRE     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA        XARXES DE COMUNICACIONS (CRAAX)
2009 SGR 779   19872256A  Medina Piles, Vicente     UNIVERSITAT DE LLEIDA    INTERACCIÓNS PLANTA-MICROORGANISME-VECTOR     GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT OBERTA DE    K-RIPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY FOR
2009 SGR 167   52177794V  Megías Jiménez, David                                            GRC     Grup de recerca reconegut
                              CATALUNYA          OPEN NETWORKS (KISON)
                                            OBSERVATORI SOBRE LA DIDÀCTICA DE LES ARTS
2009 SGR 445   10823831P  Menéndez Varela, José Luis  UNIVERSITAT DE BARCELONA                            GRE     Grup de recerca reconegut
                                            (ODAS)
                              FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
2009 SGR 76   46874595C  Merkoçi Hyka, Arben      CATALÀ DE          NANOBIOELECTRONICS & BIOSENSORS GROUP       GRE     Grup de recerca reconegut
                              NANOTECNOLOGIA
                              FUNDACIÓ INSTITUT DE
                              RECERCA DE L'HOSPITAL
2009 SGR 75   36961672M  Meseguer Navarro, Anna                  PATOLOGIA CEL·LULAR                GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITARI VALL
                              D'HEBRON
2009 SGR 1047  37725234J  Mestre Roca, Francesca    UNIVERSITAT DE BARCELONA  GRAECIA CAPTA                   GRS     Grup de recerca reconegut
                                            GRUP DE RECERCA EN HISTÒRIA DE LA CREACIÓ
2009 SGR 427   38069430Z  Micó Juan, José María     UNIVERSITAT POMPEU FABRA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            LITERÀRIA - CREALIT
               Milheiro Tanqueiro, Helena  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1081  X2174261W                               AUTOTRAD                      GRS     Grup de recerca reconegut
               Maria             BARCELONA
               Millán García-Varela, María  UNIVERSITAT POLITÈCNICA   GRUP D’ÒPTICA APLICADA I PROCESSAMENT
2009 SGR 1546  74183281R                                                         GRC     Grup de recerca reconegut
               Sagrario           DE CATALUNYA        D’IMATGE - GOAPI
2009 SGR 442   40872349S  Miret Biosca, Josep M.    UNIVERSITAT DE LLEIDA    CRIPTOGRAFIA I GRAFS                GRE     Grup de recerca reconegut
2009 SGR 261   77111308J  Mitjans Prat, Francesc    CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT  DIVISIÓ BIOMED                   GRE     Grup de recerca reconegut
                              FUNDACIÓ INSTITUT DE
               Molero Richard, Francesc   RECERCA DE L'HOSPITAL    GRUP DE RECERCA EN PATOLOGIA PANCREATICA
2009 SGR 256   36962711D                                                         GRE     Grup de recerca reconegut
               Xavier            UNIVERSITARI VALL      EXOCRINA
                              D'HEBRON
2009 SGR 610   46201400N  Molinas Ferrer, Marisa    UNIVERSITAT DE GIRONA    LABORATORI DEL SURO                GRC     Grup de recerca reconegut
2009 SGR 883   37684060D  Monegal Brancós, Antonio   UNIVERSITAT POMPEU FABRA  GRUP DE RECERCA EN LITERATURA COMPARADA      GRE     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1200  46508973Y  Monguet Fierro, Josep Mª                 COLS                        GRE     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
                                            EIDOS (HERMENÈUTICA, PLATONISME I
2009 SGR 447   46560847S  Monserrat Molas, Josep    UNIVERSITAT DE BARCELONA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            MODERNITAT)
                                            NOVES TECNOLOGIES DE CONTROL I MILLORA DE
2009 SGR 812   36924117D  Montesinos Segui, Emilio   UNIVERSITAT DE GIRONA    LA QUALITAT EN PRODUCCIÓ VEGETAL I         GRC     Grup de recerca reconegut
                                            D'INGREDIENTS ALIMENTARIS
                              INSTITUT DINVESTIGACIONS
2009 SGR 1339  78021358E  Monzo Planella, Mariano    BIOMÈDIQUES AUGUST PI I   ONCOLOGIA I EMBRIOLOGIA MOLECULAR         GRE     Grup de recerca reconegut
                              SUNYER (IDIBAPS)
                                                        Reconeguts SGR 2009-Pàgina 17 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              FUNDACIÓ SANT JOAN DE
                                            GRUP DE RECERCA EN TUMORS DEL
2009 SGR 436   38802724E  Mora Graupera, Jaume     DÉU PER LA RECERCA I LA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            DESENVOLUPAMENT.
                              DOCÈNCIA
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   CULTURA MATERIAL I ARQUEOLOGIA DEL
2009 SGR 729   17430626F  Mora Torcal, Rafael                                            GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          COMPORTAMENT HUMÀ
2009 SGR 1408  13283403Y  Moral Castrillo, Pedro    UNIVERSITAT DE BARCELONA  BIOLOGIA DE LES POBLACIONS HUMANES        GRC     Grup de recerca reconegut
                              INSTITUT DE RECERCA EN
               Morante Lleonart, Joan
2009 SGR 440   38768724Q                 ENERGIA DE CATALUNYA    MATERIALS ELECTRÒNICS I ENERGIA. (M-2E)      GRC     Grup de recerca reconegut
               Ramón
                              (IREC)
                                            RADICALS LLIURES I EICOSANOIDES EN BIOLOGIA I
2009 SGR 438   46116695Q  Moreno Aznárez, Juan José  UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            MEDICINA
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
               Moreno Camacho, Mª                    INFECCIONES EN EL TRASPLANTE DE ÓRGANO
2009 SGR 1341  27217438C                 RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                           GRE     Grup de recerca reconegut
               Asunción                         SÓLIDO (INFTOS)
                              HOSPITAL CLÍNIC
                              UNIVERSITAT ROVIRA I    ITAKA-TECNOLOGIES INTEL·LIGENTS AVANÇADES
2009 SGR 1523  46128266H  Moreno Ribas, Antonio                                           GRE     Grup de recerca reconegut
                              VIRGILI           PER A LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
               Morente Valero, Francisco  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 255   35020412Z                               GRUP D'ESTUDIS REPÚBLICA I DEMOCRÀCIA (GERD)   GRC     Grup de recerca reconegut
               José             BARCELONA
2009 SGR 1538  39627891H  Morenza Gil, José Luis    UNIVERSITAT DE BARCELONA  CAPES FINES I ENGINYERIA DE SUPERFÍCIES      GRC     Grup de recerca reconegut
                              FUNDACIÓ INSTITUT
                              DINVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES  GRUP DE RECERCA TRANSLACIONAL EN MALALTIES
2009 SGR 448   77062380Y  Morera Prat, Josep                                             GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE LA SALUT GERMANS     RESPIRATORIES
                              TRIAS I PUJOL
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   POTENCIACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA EN
2009 SGR 804   07039057E  Morgado Bernal, Ignacio                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          RATES NORMALS I AMB DANY CEREBRAL
                                            EMERGÈNCIA, AMPLIFICACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE
2009 SGR 881   37267611K  Moyano Baldoire, Alberto   UNIVERSITAT DE BARCELONA  QUIRALITAT- CHIRALITY EMERGENCE,         GRE     Grup de recerca reconegut
                                            AMPLIFICATION AND TRANSFER (CHEAT)
2009 SGR 949   46311008W  Muller Jevenois, Carlos M.  UNIVERSITAT DE BARCELONA  ELECTRODEP                    GRC     Grup de recerca reconegut
                              CENTRE TECNOLÒGIC DE
2009 SGR 1438  33951577N  Muñoz González, Raül     TELECOMUNICACIONS DE    ÀREA DE XARXES ÒPTIQUES              GRE     Grup de recerca reconegut
                              CATALUNYA (CTTC)
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA   POLÍMERS INDUSTRIALS AVANÇATS I BIOPOLÍMERS
2009 SGR 1469  28379767K  Muñoz Guerra, Sebastián                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA        TECNOLÒGICS
                              FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
                                            NUEVAS DIANAS TERAPÉUTICAS EN CÁNCER
2009 SGR 1406  35098830W  Muñoz Moruno, Purificación  DINVESTIGACIÓ MÉDICA DE                            GRE     Grup de recerca reconegut
                                            EPITELIAL
                              BELLVITGE-IDIBELL
                              FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
2009 SGR 945   44220520F  Muñoz Pinedo, Cristina    DINVESTIGACIÓ MÉDICA DE   REGULACIÓN DE LA MUERTE CELULAR          GRE     Grup de recerca reconegut
                              BELLVITGE-IDIBELL
                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 18 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                        Institució         Nom del grup                    Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                                             GRUP D’ESTUDIS D’HISTÒRIA DE LA CARTOGRAFIA
2009 SGR 1048  35008166G  Nadal Piqué, Francesc     UNIVERSITAT DE BARCELONA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                             (GEHC)
               Narotzky Molleda, Susana
2009 SGR 1471  46760375H                  UNIVERSITAT DE BARCELONA  GRUP D'ESTUDIS SOBRE RECIPROCITAT         GRC     Grup de recerca reconegut
               Elena
                                             GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT
2009 SGR 616   37267132W  Nash Baldwin, Mary       UNIVERSITAT DE BARCELONA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                             MULTICULTURALISME I GÈNERE
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1509  37669921S  Navarro Acebes, Xavier                   GRUP DE NEUROPLASTICITAT I REGENERACIÓ       GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1439  X0170162P  Nieuwenhuis , Robert                    LÒGICA I PROGRAMACIÓ                GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRUPO DE SOCIOLOGÍA ANALÍTICA Y DISEÑO
2009 SGR 1204  46652264F  Noguera Ferrer, José Antonio                                         GRE     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA          INSTITUCIONAL (GSADI)
                                             GRUP D’ESTRUCTURA DE MATERIALS MOLECULARS
2009 SGR 1203  38052451D  Novoa Vide, Juan José     UNIVERSITAT DE BARCELONA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                             (GEM2)
                               FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
2009 SGR 1490  36978140M  Nunes Martínez, Virginia    DINVESTIGACIÓ MÉDICA DE   GRUP DE GENÈTICA MOLECULAR HUMANA (GGMH)      GRC     Grup de recerca reconegut
                               BELLVITGE-IDIBELL
                               FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
2009 SGR 1440  46325095J  Oliva Virgili, Rafael     RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)  GRUP DE GENÈTICA HUMANA              GRC     Grup de recerca reconegut
                               HOSPITAL CLÍNIC
                               INSTITUT DE RECERCA I
                                             UNITAT DE BENESTAR I QUALITAT DE LA CANAL I DE
2009 SGR 1346  40291453F  Oliver Pratsevall, Ma.Àngels  TECNOLOGIA                                   GRC     Grup de recerca reconegut
                                             LA CARN
                               AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
                                             GRUP D’ESTUDIS SOBRE CULTURES INDÍGENES I
2009 SGR 1078  36568745X  Orobitg Canal, Gemma      UNIVERSITAT DE BARCELONA                            GRS     Grup de recerca reconegut
                                             AFROAMERICANES (CINAF)
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 452   37738387X  Ortiz De Pablo, Jordi                   BIOQUIMICA DE NOUS PSICOFARMACS          GRE     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 143   39334094T  Padró Laimon, Carles                    MATEMÀTICA APLICADA A LA CRIPTOGRAFIA (MAK)    GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1014  38991672W  Padrós Morell, Esteve                   GRUP DE BIOFÍSICA DE MACROMOLÈCULES        GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRUP DE RECERCA EN DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES
2009 SGR 468   38756407G  Pagès Blanch, Joan                                              GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA          SOCIALS (GREDICS)
                               FUNDACIÓ INSTITUT DE
                               RECERCA DE L'HOSPITAL
2009 SGR 86   37247916Z  Pahissa Berga, Albert                   MALALTIES INFECCIOSES               GRC     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITARI VALL
                               D'HEBRON
                               INSTITUT CATALÀ
                                             GRUP DE RECERCA EN ARQUEOLOGIA DEL
2009 SGR 1219  35094242Z  Palet Martínez, Josep Maria  DARQUEOLOGIA CLÀSSICA                             GRE     Grup de recerca reconegut
                                             PAISATGE I SIG
                               (ICAC)
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1444  37262168Y  Pallàs Areny, Ramon                    GRUP D’INSTRUMENTACIÓ, SENSORS I INTERFÍCIES    GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA                                                        Reconeguts SGR 2009-Pàgina 19 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució          Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                                             LES CORTS VIRREGNALS AL MÓN MEDITERRANI:
2009 SGR 1214  77999291N  Palos Peñarroya, Joan-Lluis  UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                             PODER I REPRESENTACIÓ A L’ÈPOCA MODERNA
                                             CREATIVITAT, INNOVACIÓ I TRANSFORMACIÓ
2009 SGR 628   46554884D  Pareja Eastaway, Montserrat  UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                             URBANA
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 456   52177182A  Parrón Granados, Josep                   GRUP DE COMUNICACIONS SENSE FILS         GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1012  35124890A  Pastor Llorens, Enric                   ICARUS                      GRE     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1443  35097114B  Pastor Moreno, Rafael                   ENGINYERIA D’ORGANITZACIÓ I LOGÍSTICA      GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA
                                             LABORATORI D'ENGINYERIA PAPERERA I MATERIALS
2009 SGR 622   40310384D  Pèlach Serra, M. Àngels    UNIVERSITAT DE GIRONA                           GRC       Grup de recerca reconegut
                                             POLÍMERS (LEPAMAP)
                                             GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER
2009 SGR 1354  35105008Q  Pera Román, Miguel      FUNDACIÓ IMIM                               GRE       Grup de recerca reconegut
                                             COLORRECTAL
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 453   38504348W  Peral Pérez, José                     FOTOCATÀLISI I QUÍMICA VERDA           GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              INSTITUT DINVESTIGACIONS
2009 SGR 952   33920978A  Peralta Uroz, Carmen     BIOMÈDIQUES AUGUST PI I   PRESERVACIÓ DEL L’EMPELT HEPÀTIC         GRC     Grup de recerca reconegut
                              SUNYER (IDIBAPS)
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA   CARACTERITZACIÓ ELÈCTRICA DE MATERIALS I
2009 SGR 1446  39112955Y  Pérez Pérez, Rafel                                             GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA         DISPOSITIUS
2009 SGR 141   37729951S  Pérez Testor, Carles     UNIVERSITAT RAMON LLULL   GRUP DE RECERCA DE PARELLA I FAMÍLIA (GRPF)   GRC     Grup de recerca reconegut
                                           EXPERIMENTAL QUANTUM INFORMATION WITH
                              ICFO- INSTITUT DE CIÈNCIES
2009 SGR 473   37283929D  Pérez Torres, Juan                                             GRC     Grup de recerca reconegut
                              FOTÒNIQUES        COLD ATOMS AND NONCLASSICAL LIGHT
                                           ADQUISICIÓ DE LLENGUES A LA CATALUNYA
2009 SGR 140   37657374A  Pérez Vidal, Carmen      UNIVERSITAT POMPEU FABRA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                           MULTILINGÚE (ALLENCAM)
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                           INFLAMACIÓ I TRACTTAMENT DE LES MALALTIES
2009 SGR 954   41068785P  Picado Valles, Cesar     RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                           RESPIRATÒRIES
                              HOSPITAL CLÍNIC
                                           COGNICIÓ I CONTEXT: APRENENTATGE
2009 SGR 625   40885243Y  Pifarré Turmo, Manoli     UNIVERSITAT DE LLEIDA                             GRC     Grup de recerca reconegut
                                           COL·LABORATIU MEDIAT PER ORDINADOR
                                           GRUP DE RECERCA EN ELECTROMAGNETISME I
2009 SGR 459   35089655G  Pijoan Vidal, Joan Lluís   UNIVERSITAT RAMON LLULL                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                           COMUNICACIONS (GRECO)
                                           LABORATORI D’ANÀLISI I GESTIÓ DEL PAISATGE
2009 SGR 457   39137662B  Pintó Fusalba, Josep     UNIVERSITAT DE GIRONA                             GRE     Grup de recerca reconegut
                                           (LAGP)
                              FUNDACIÓ MOSSEN MIQUEL
                                           GRUP DE RECERCA DE SERVEIS SANITARIS I
2009 SGR 1411  40511886P  Plaja Roman, Pere       COSTA - HOSPITAL DE                              GRE     Grup de recerca reconegut
                                           RESULTATS EN SALUT
                              PALAMÓS
                                           GRUP DE QUÍMICA BIOLÒGICA I BIOTECNOLOGIA
2009 SGR 82   46115663L  Planas Sauter, Antoni     UNIVERSITAT RAMON LLULL                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                           (GQBB)
                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 20 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                        Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                                             GRUP DE RECERCA EN INICIATIVA EMPRENEDORA
2009 SGR 1353  77273112N  Planellas Aran, Marcel     UNIVERSITAT RAMON LLULL                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                             (GRIE)
2009 SGR 618   17845580H  Planes Pedra, Montserrat    UNIVERSITAT DE GIRONA    PSICOLOGIA DE LA SALUT              GRC     Grup de recerca reconegut
                                             MATERIALS: TRANSICIONS DE FASE ESTRUCTURALS
2009 SGR 893   36956615P  Planes Vila, Antoni      UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                             I MAGNÈTIQUES
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRUP D’ESTUDIS EN QUÍMICA ORGÀNICA I
2009 SGR 1441  78148202K  Pleixats Rovira, Roser                                            GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA          ORGANOMETÀL·LICA (GEQOOM)
2009 SGR 1275  38988056C  Pons Griera, Lídia       UNIVERSITAT DE BARCELONA  LLENGUA I PUBLICITAT (LIP)            GRC     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1210  38998166X  Pons Muñoz, Josep Maria                  GRUP DEL CRETACI I TERCIARI INFERIOR       GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 953   37685674J  Poschenrieder Wiens, Carlota                FISIOLOGIA VEGETAL                GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA   PROCESSOS DE CONFORMACIÓ DE MATERIALS
2009 SGR 472   38464232K  Prado Pozuelo, José Manuel                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA        METÀL·LICS
                               INSTITUT DE RECERCA DE L'
2009 SGR 1209  41906026A  Prat Diaz De Losada, Jaime   HOSPITAL DE LA SANTA CREU  GRUP D’INVESTIGACIÓ EN CÀNCER GINECOLÒGIC     GRC     Grup de recerca reconegut
                               I SANT PAU
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   INNOVACIÓ DIDÀCTICA I VALORS A L’EDUCACIÓ
2009 SGR 1349  39327463Q  Prat Grau, Maria                                               GRE     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA          FÍSICA I L’ESPORT
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRUP DE RECERCA SOBRE AVALUACIÓ DE LES
2009 SGR 976   42767601K  Prior Jiménez, Diego                                             GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA          ORGANITZACIONS
                                             MODULACIÓ FARMACOLÓGICA DE LA
2009 SGR 977   46050519B  Pubill Sánchez, David     UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRS     Grup de recerca reconegut
                                             NEUROTOXICITAT PER DERIVATS AMFETAMÍNICS.
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 702   36965062Z  Puig Casado, Pere                     ADVANCED STATISTICAL MODELLING          GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1491  40525941X  Puig Cayuela, Vicenç                    SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL (SAC)        GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA
                                             GRUP DE RECERCA EN ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA
2009 SGR 84   78084686P  Puig Ribera, Anna       UNIVERSITAT DE VIC                              GRE     Grup de recerca reconegut
                                             (GREAF)
                               UNIVERSITAT
                                             GRUP DE RECERCA EN CREATIVITAT DE GÈNERE I
2009 SGR 897   46338438Q  Puigarnau Torelló, Alfonso   INTERNACIONAL DE                               GRE     Grup de recerca reconegut
                                             CULTURA VISUAL
                               CATALUNYA
                                             GRUP DE RECERCA I INNOVACIÓ SOBRE ESPORT I
2009 SGR 796   36973345V  Pujadas Martí, Xavier     UNIVERSITAT RAMON LLULL                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                             SOCIETAT
                                             GRUP DE RECERCA EN TERRITORI, POBLACIÓ I
2009 SGR 1086  40829393T  Pujadas Rúbies, Isabel     UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRS     Grup de recerca reconegut
                                             CIUTADANIA
                                             DRE_DIX (DOCÈNCIA I RECERCA DEL DISCURS A LA
2009 SGR 470   36513893J  Pujolà Font, Joan-Tomàs    UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRE     Grup de recerca reconegut
                                             XARXA)
                                             GRUP DE RECERCA SOBRE ATENCIÓ A LA
2009 SGR 704   40261808D  Pujolàs Maset, Pere      UNIVERSITAT DE VIC                              GRC     Grup de recerca reconegut
                                             DIVERSITAT
                                                        Reconeguts SGR 2009-Pàgina 21 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1351  40425926E  Pumarola Batlle, Martí                  MEDICINA ANIMAL                 GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              UNIVERSITAT ROVIRA I    GRUP D’ESTUDIS INTERCULTURALS /
2009 SGR 83   X0955086B  Pym -, Anthony                                              GRC     Grup de recerca reconegut
                              VIRGILI           INTERCULTURAL STUDIES GROUP
                              UNIVERSITAT ROVIRA I    GRUP DE RECERCA EN ORGANITZACIÓ I DECISIÓ
2009 SGR 900   38446893R  Quesada Arana, Antonio                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                              VIRGILI           ECONÒMIQUES
                                            LIMNOLOGIA D’AIGUAMOLLS I LLACUNES
2009 SGR 797   46219949T  Quintana Pou, Xavier     UNIVERSITAT DE GIRONA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            MEDITERRÀNIES
                              PARC CIENTÍFIC BARCELONA  GRUP DE RECERCA EMERGENT EN DESCOBRIMENT
2009 SGR 1221  35025511F  Quintana Ruiz, Jordi Ramon                                        GRE     Grup de recerca reconegut
                              (PCB)            DE FÀRMACS
                                            TEORIA DE JOCS, INVESTIGACIÓ OPERATIVA I
2009 SGR 960   46215051R  Rafels Pallarola, Carles   UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            OPTIMITZACIÓ
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                            GRUP DE RECERCA EN LA SÍNDROME DE SJÖGREN
2009 SGR 1357  43706136H  Ramos Casals, Manuel     RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                           GRE     Grup de recerca reconegut
                                            (GRESS)
                              HOSPITAL CLÍNIC
2009 SGR 268   34571758K  Ramos Méndez, Francisco   UNIVERSITAT POMPEU FABRA  RECERCA DE DRET PROCESSAL (REDEPRO)       GRC     Grup de recerca reconegut
                              ESCOLA UNIVERSITÀRIA DEL  GRABET: GRUP DE RECERCA APLICADA EN
2009 SGR 1232  38826733L  Raya Vílchez, Josep Maria                                         GRE     Grup de recerca reconegut
                              MARESME           BENESTAR I TURISME
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 478   37761076K  Raymond Bara, Josep Lluis                GRUP DE RECERCA EN ECONOMIA APLICADA       GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
2009 SGR 479   40861465X  Recasens Guinjuan, Jordi   UNIVERSITAT DE LLEIDA    MALHERBOLOGIA I ECOLOGIA VEGETAL         GRC     Grup de recerca reconegut
                              INSTITUT DINVESTIGACIÓ
                                            GRUP DE RECERCA EN SÈPSIA I INFECCIÓ
2009 SGR 1226  46330860M  Rello Condomines, Jordi   SANITÀRIA PERE VIRGILI                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            RESPIRATÒRIA GREU
                              (IISPV)
2009 SGR 798   36955342T  Remesar Betlloch, Xavier   UNIVERSITAT DE BARCELONA  NITROGEN-OBESITAT                GRC     Grup de recerca reconegut
                              FUNDACIÓ INSTITUT DE
                              RECERCA DE L'HOSPITAL
2009 SGR 487   37263073Z  Reventós Puigjaner, Jaume                ONCOLOGIA TRANSLACIONAL             GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITARI VALL
                              D'HEBRON
                              FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
2009 SGR 1541  41078781E  Ribes Puig, Josepa      DINVESTIGACIÓ MÉDICA DE   REGISTRE DE CÀNCER DE CATALUNYA         GRE     Grup de recerca reconegut
                              BELLVITGE-IDIBELL
                              FUNDACIO PRIVADA INSTITUT
                              DE RECERCA BIOMEDICA DE   UNITAT DE RECERCA EN SÍNTESI ASIMÈTRICA DEL
2009 SGR 901   37696060A  Riera Escalé, Antoni                                           GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA (IRB       PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
                              BARCELONA)
                                            FISICA DE BIOMOLECULES I SISTEMES PETITS
2009 SGR 271   46230540B  Ritort Farran, Felix     UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            (SMALL BIOSYSTEMS LAB)
                                            OBSERVATORI DEL SISTEMA PENAL I ELS DRETS
2009 SGR 316   46235723L  Rivera Beiras, Ignacio    UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            HUMANS
                                                      Reconeguts SGR 2009-Pàgina 22 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                        Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                               CONSEJO SUPERIOR DE
2009 SGR 1222  35026021B  Roca Bosch, Joaquim      INVESTIGACIONES       GENOMICA ESTRUCTURAL I APLICADA          GRC     Grup de recerca reconegut
                               CIENTIFICAS (CSIC)
                               UNIVERSITAT ROVIRA I
2009 SGR 1540  39663192Z  Roca Girona, Jordi                     GRUP D’ANTROPOLOGIA SOCIAL            GRC     Grup de recerca reconegut
                               VIRGILI
                               INSTITUT CATALÀ DE
2009 SGR 1513  43625767B  Rodo Lopez, Xavier                     UNITAT DE DINÀMICA I IMPACTE CLIMÀTIC       GRS     Grup de recerca reconegut
                               CIENCIES DEL CLIMA
2009 SGR 1234  37270730N  Rodríguez Díaz, José Antonio  UNIVERSITAT DE BARCELONA  ESTUDIS DE PODER I PRIVILEGI           GRC     Grup de recerca reconegut
                               CONSEJO SUPERIOR DE
2009 SGR 214   37570750C  Rodríguez Farré, Eduard    INVESTIGACIONES       FARMACOLOGIA I TOXICOLOGIA            GRC     Grup de recerca reconegut
                               CIENTIFICAS (CSIC)
2009 SGR 213   77905051A  Roget Armengol, Elena     UNIVERSITAT DE GIRONA    GRUP DE FÍSICA AMBIENTAL             GRC     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   DRETS LABORALS DELS TREBALLADORS
2009 SGR 212   37722459K  Rojo Torrecilla, Eduardo                                           GRE     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA          ESPANYOLS I ESTRANGERS
2009 SGR 631   07542266Z  Romero García, M. Isabel    UNIVERSITAT DE GIRONA    CATÀLISI REDOX BIOINSPIRADA (CREBIO)       GRC     Grup de recerca reconegut
                               INSTITUT DE RECERCA I
                                             GRUP MULTIDISCIPLINARI DE SANITAT I PATOLOGIA
2009 SGR 902   X5571898X  Roque Trigo De Sousa, Ana   TECNOLOGIA                                  GRC     Grup de recerca reconegut
                                             DE MOL·LUSCS
                               AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
2009 SGR 1223  37317570R  Roquer Gonzàlez, Jaume     FUNDACIÓ IMIM        NEUROMAR                     GRE     Grup de recerca reconegut
                               FUNDACIÓ INSTITUT
                               DINVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES  LABORATORI DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL
2009 SGR 1448  39292328W  Rosell Costa, Rafael                                             GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE LA SALUT GERMANS     CÁNCER
                               TRIAS I PUJOL
               Rosell Ferrer, Francisco    UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1053  36936554A                                INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA I BIOMÈDICA      GRC     Grup de recerca reconegut
               Javier             DE CATALUNYA
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1227  46203371M  Rovira Gimeno, Josep Maria                 ARQUITECTURA I CIUTAT A CATALUNYA, 1975- 1992.  GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA
                               UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1481  37708044G  Rovira Llobera, Teresa                   LA FORMA MODERNA                 GRC     Grup de recerca reconegut
                               DE CATALUNYA
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   PATOLOGIA VASCULAR EN LES COMPLICACIONS
2009 SGR 486   17148393F  Ruberte Paris, Jesús                                             GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA          SECUNDÀRIES DE LA DIABETIS
2009 SGR 634   46211969R  Rubi Capaceti, Miguel     UNIVERSITAT DE BARCELONA  FÍSICA ESTADÍSTICA                GRC     Grup de recerca reconegut
2009 SGR 632   40856550V  Rué Monné, Montserrat     UNIVERSITAT DE LLEIDA    GRUP DE RECERCA EN ANÀLISI ECONÒMICA I SALUT   GRS     Grup de recerca reconegut
                               CONSEJO SUPERIOR DE
                                             NANOSTRUCTURED FUNCTIONAL MATERIALS
2009 SGR 171   34733715N  Ruiz Molina, Daniel      INVESTIGACIONES                                GRC     Grup de recerca reconegut
                                             (NANOSFUN)
                               CIENTIFICAS (CSIC)
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 89   44962826B  Ruiz-Herrera Moreno, Aurora                GRUP DE GENÓMICA ANIMAL              GRE     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA
                                             GRUP DE RECERCA DEL FUNCIONAMENT I
2009 SGR 759   37732615B  Sabater Cortes, Sergi     UNIVERSITAT DE GIRONA                             GRC     Grup de recerca reconegut
                                             CONSERVACIÓ DE SISTEMES AQUÀTICS                                                        Reconeguts SGR 2009-Pàgina 23 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                      Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                                           CONTINENTALS (GREFCO)

                                           SOC&SAM (SELF-ORGANIZED COMPLEXITY AND
2009 SGR 1055  39310209N  Sagués Mestre, Francesc   UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                           SELF-ASSEMBLING MATERIALS)
                             FUNDACIÓ INSTITUT DE
                             RECERCA DE L'HOSPITAL    UNITAT D’INVESTIGACIÓ DE
2009 SGR 495   40425401A  Sahuquillo Barris, Juan                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                             UNIVERSITARI VALL      NEUROTRAUMATOLOGIA I NEUROCIRURGIA (UNINN)
                             D'HEBRON
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA
2009 SGR 1278  35104979X  Sainz Sapera, Luis                   QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC       GRC     Grup de recerca reconegut
                             DE CATALUNYA
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRUP DE RECERCA EN MERCATS, INSTITUCIONS I
2009 SGR 307   46623299E  Sala Lorda, Hector                                            GRC     Grup de recerca reconegut
                             BARCELONA          REDISTRIBUCIÓ (GREMIR)
                             CONSEJO SUPERIOR DE
                                           LA CORONA CATALANOARAGONESA, L'ISLAM I EL
2009 SGR 1452  38807008M  Salicrú Lluch, Roser    INVESTIGACIONES                                GRC     Grup de recerca reconegut
                                           MÓN MEDITERRANI
                             CIENTIFICAS (CSIC)
                             UNIVERSITAT POLITÈCNICA   GRUP DE CARACTERITZACIO FÍSICA DE MATERIALS
2009 SGR 1243  78063508J  Salud Puig, Josep                                             GRE     Grup de recerca reconegut
                             DE CATALUNYA        MESOGENS I DE MEMORIA DE FORMA
2009 SGR 1495  39842336B  Salvadó Martin, Victòria  UNIVERSITAT DE GIRONA    QUÍMICA ANALÍTICA I AMBIENTAL (QAA)        GRC     Grup de recerca reconegut
                             FUNDACIO PRIVADA INSTITUT
                             DE RECERCA BIOMEDICA DE
2009 SGR 1514  46732629X  Salvatella Giralt, Xavier                LABORATORI DE BIOFÍSICA MOLECULAR         GRE     Grup de recerca reconegut
                             BARCELONA (IRB
                             BARCELONA)
                             FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
2009 SGR 639   35111993D  Sanchez Cespedes, Montse  DINVESTIGACIÓ MÉDICA DE   GRUP DE GENS I CÀNCER               GRC     Grup de recerca reconegut
                             BELLVITGE-IDIBELL
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRUP DE COMPOSTATGE DE RESIDUS SÒLIDS
2009 SGR 95   40985998K  Sánchez Ferrer, Antoni                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                             BARCELONA          ORGÀNICS
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 707   38560144T  Sánchez Gijón, Pilar                  GRUP TRADUMÀTICA                 GRE     Grup de recerca reconegut
                             BARCELONA
                             UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   UHE: INSTITUCIONS ECONÒMIQUES, NIVELLS DE
2009 SGR 962   05201878Z  Sarasúa García, Carmen                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                             BARCELONA          VIDA I MEDI AMBIENT
                             CONSEJO SUPERIOR DE
2009 SGR 1056  37255615P  Sardà Amills, Francesc   INVESTIGACIONES       RECURSOS MARINS RENOVABLES            GRC     Grup de recerca reconegut
                             CIENTIFICAS (CSIC)
2009 SGR 647   46333781M  Segarra Montaner, Marta   UNIVERSITAT DE BARCELONA  CREACIÓ I PENSAMENT DE LES DONES         GRC     Grup de recerca reconegut
                                           GRUP DE DISSENY I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS I
2009 SGR 645   35084771L  Segarra Rubí, Mercè     UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                           MATERIALS
                             CORPORACIÓ SANITÀRIA
2009 SGR 1531  46301831W  Segura Porta, Ferran                  GRUP D'ESTUDI DE ZOONOSI I VIH          GRC     Grup de recerca reconegut
                             PARC TAULÍ (CSPT)
2009 SGR 979   35055591A  Sempere Torres, Daniel   UNIVERSITAT POLITÈCNICA   CENTRE DE RECERCA APLICADA EN           GRC     Grup de recerca reconegut                                                      Reconeguts SGR 2009-Pàgina 24 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              DE CATALUNYA        HIDROMETEOROLOGIA (CRAHI)
                              FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
2009 SGR 504   38106349H  Seoane Suárez, Joan     DE RECERCA ONCOLÒGICA    NEUROONCOLOGIA                  GRS     Grup de recerca reconegut
                              VALL D'HEBRON
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 147   40333726Y  Serarols Tarrés, Christian                ÀMBIT LOCAL I EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA    GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              FUNDACIÓ SANT JOAN DE
                                            RECERCA EN SERVEIS SANITARIS I RESULTATS DE
2009 SGR 101   46135290G  Serrano Blanco, Antoni    DÉU PER LA RECERCA I LA                            GRE     Grup de recerca reconegut
                                            SALUT
                              DOCÈNCIA
                              CONSEJO SUPERIOR DE
2009 SGR 491   36951019R  Serratosa Serdà, Joan    INVESTIGACIONES       NEUROBIOLOGIA CEL·LULAR              GRC     Grup de recerca reconegut
                              CIENTIFICAS (CSIC)
                                            CENTRE D’ESTUDI I DE RECERCA PSICOEDUCATIUS
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 679   46100823Z  Silvestre Benach, Núria                 SOBRE LA SORDESA I D’ALTRES DIFICULTATS      GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                                            COMUNICATIVES
                                            FISIOLOGIA DE LES PLANTES EN RELACIÓ AMB EL
2009 SGR 1016  37610642F  Simón Martínez, Esther    UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            MEDI AMBIENT
                                            GRUP D’AGRONOMIA I QUALITAT DE CULTIUS
2009 SGR 299   48050645B  Slafer Lago, Gustavo Ariel  UNIVERSITAT DE LLEIDA                             GRC     Grup de recerca reconegut
                                            EXTENSIUS
                                            ENTORNS VIRTUALS EN NEUROCIENCIES I
2009 SGR 1361  X7419588H  Slater -, Mel        UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            TECNOLOGIA - EVENT LAB
                                            GRUP DE RECERCA EN GÈNERE, IDENTITAT I
2009 SGR 648   52217764J  Soler Gallart, Marta     UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            SOCIETAT
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                            GRUP DE PATOLOGIA SÈPTICA DE L’APARELL
2009 SGR 906   46234794X  Soriano Viladomiu, Alex   RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                           GRE     Grup de recerca reconegut
                                            LOCOMOTOR
                              HOSPITAL CLÍNIC
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRUP D’EXPRESSIÓ GÈNICA I REGULACIÓ
2009 SGR 706   41375986K  Suau León, Pere                                              GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          CEL·LULAR EUCARIÒTICA
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA   CENTRE D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN
2009 SGR 910   38474502X  Sudrià Andreu, Antoni                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA        CONVERTIDORS ESTÀTICS I ACCIONAMENTS
2009 SGR 308   X1985379L  Supèr , Hans         UNIVERSITAT DE BARCELONA   VISCA (VISION AND CONTROL OF ACTION) GROUP    GRC     Grup de recerca reconegut
                                            GRUP DE RECERCA SOBRE RELACIONS ENTRE
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 105   39668752P  Teixell Cácharo, Antoni                 PROCESSOS SUPERFICIALS I PROFUNDS A LA      GRS     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                                            TERRA
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE   GRUP DE RECERCA CIFO (COL·LECTIU DE
2009 SGR 512   24842805E  Tejada Fernández, José                                           GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA          INVESTIGACIÓ EN FORMACIÓ OCUPACIONAL)
                              CONSEJO SUPERIOR DE
2009 SGR 556   78067209B  Terés Terés, Lluís      INVESTIGACIONES       GRUP DE CIRCUITS I SISTEMES INTEGRATS (CSI)    GRE     Grup de recerca reconegut
                              CIENTIFICAS (CSIC)
2009 SGR 653   46312763D  Terés Tomàs, Maria Rosa   UNIVERSITAT DE BARCELONA  MAGNA ARS                     GRC     Grup de recerca reconegut
                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 25 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                        Institució         Nom del grup                   Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
               Terricabras Nogueras, Josep-               GRUP DE RECERCA DE FILOSOFIA DE LA CÀTEDRA
2009 SGR 506   37246442N                  UNIVERSITAT DE GIRONA                            GRS     Grup de recerca reconegut
               Maria                           FERRATER MORA
2009 SGR 509   40426048Y  Tibau Font, Joan        FUNDACIO CENTRE UDL-IRTA  MILLORA GENÉTICA Y GESTIÓ DE PORCÍ        GRC     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT ROVIRA I    UNITAT D’HISTOLOGIA I NEUROBIOLOGIA
2009 SGR 1248  40904451D  Tomàs Ferré, Josep Maria                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                               VIRGILI          (UHNEUROB)
                               CONSEJO SUPERIOR DE    FUSIÓ D’INFORMACIÓ PER PRIVADESA I PRESA DE
2009 SGR 7    43684045F  Torra Reventós, Vicenç     INVESTIGACIONES      DECISIONS / INFORMATION FUSION FOR PRIVACY    GRC     Grup de recerca reconegut
                               CIENTIFICAS (CSIC)     AND DECISION
                               INSTITUT DE RECERCA I
2009 SGR 1252  39843019G  Tous Marti, Joan        TECNOLOGIA         ARBORICULTURA MEDITERRANIA            GRC     Grup de recerca reconegut
                               AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
2009 SGR 652   37231151Q  Triadó Tur, Maria Carmen    UNIVERSITAT DE BARCELONA  GRUP D’INVESTIGACIÓ EN GERONTOLOGIA (GIG)     GRS     Grup de recerca reconegut
                               UNIVERSITAT ROVIRA I
2009 SGR 912   39688991F  Urquizu Cavallé, Àngel                  DRET TRIBUTARI INTERNACIONAL           GRE     Grup de recerca reconegut
                               VIRGILI
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  CENTRE GRUP DE TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ EN
2009 SGR 663   38398789J  Valiente Malmagro, Manuel                                          GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA         QUÍMICA
                               FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                            NEUROFISIOLOGIA DEL DOLOR, EPILÈPSIA, SON I
2009 SGR 1253  77255173J  Valls Sole, Josep       RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            CONTROL MOTOR (NEDESC)
                               HOSPITAL CLÍNIC
                               UNIVERSITAT ROVIRA I    FACTOR HUMÀ, ORGANITZACIONS I MERCATS
2009 SGR 667   39690967M  Valverde Aparicio, Mireia                                          GRE     Grup de recerca reconegut
                               VIRGILI          (FHOM)
                                            GRUP DE RECERCA SOBRE GOVERN CORPORATIU
2009 SGR 175   46538949J  Vázquez Albert, Daniel     UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            DE L’EMPRESA
               Vázquez Navarrete, María    CONSORCI HOSPITALARI DE  GRUP DE RECERCA EN POLÍTIQUES DE SALUT I
2009 SGR 670   29753820P                                                        GRE     Grup de recerca reconegut
               Luisa             CATALUNYA         SERVEIS SANITARIS (GRPSS)
                                            AEDS: AUTOMATION ENGINEERING AND DECISION
2009 SGR 523   40301620P  Vehí Casellas, Josep      UNIVERSITAT DE GIRONA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                            SUPPORT SYSTEMS
                                            GRUP DE RECERCA DE FACTORS DE CREIXEMENT,
2009 SGR 1059  38552672A  Ventura Pujol, Francesc    UNIVERSITAT DE BARCELONA                           GRC     Grup de recerca reconegut
                                            HORMONES I METABOLISME
                               INSTITUT DE RECERCA I
2009 SGR 1476  27215146M  Verdejo Lucas, Soledad     TECNOLOGIA         PATOLOGIA VEGETAL                 GRC     Grup de recerca reconegut
                               AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
                                            SYNTHETIC, PERCEPTIVE, EMOTIVE AND COGNITIVE
2009 SGR 709   X7311130M  Verschure , Paul        UNIVERSITAT POMPEU FABRA                           GRE     Grup de recerca reconegut
                                            SYSTEMS GROUP (SPECS)
                               UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  BIODEGRADACIÓ DE CONTAMINANTS INDUSTRIALS I
2009 SGR 656   73367678R  Vicent Huguet, Maria Teresa                                         GRC     Grup de recerca reconegut
                               BARCELONA         VALORITZACIÓ DE RESIDUS
2009 SGR 668   35029829R  Vidal Carou, M. Carmen     UNIVERSITAT DE BARCELONA  AMINES I POLIAMINES BIOACTIVES DELS ALIMENTS   GRC     Grup de recerca reconegut
                               INSTITUT CATALÀ DE LA
2009 SGR 1517  39659834Z  Vila Córcoles, Angel                   EPIVAC                      GRE     Grup de recerca reconegut
                               SALUT
               Vila Fernández-Santacruz,                 GRUGET, GRUP DE RECERCA EN GESTIÓ
2009 SGR 662   46233562C                  UNIVERSITAT RAMON LLULL                           GRE     Grup de recerca reconegut
               Mar                            D’EMPRESES TURÍSTIQUES                                                       Reconeguts SGR 2009-Pàgina 26 de 27
          NIF/NIE  Cognoms i Nom
Núm. Expedient                       Institució         Nom del grup                    Modalitat  Resolució
         coordinador/a coordinador/a
                              INSTITUT DE RECERCA DE L'
                                           LABORATORI DE ANGIOLOGIA, BIOLOGIA VASCULAR
2009 SGR 1281  37650742H  Vila Navarro, Luis      HOSPITAL DE LA SANTA CREU                           GRE     Grup de recerca reconegut
                                           I INFLAMACIÓN
                              I SANT PAU
                                           GRUP DE RECERCA EN ECONOMIA DE L’AIGUA
2009 SGR 665   37273120X  Viladrich Grau, Montserrat  UNIVERSITAT DE LLEIDA                             GRE     Grup de recerca reconegut
                                           (GREA)
2009 SGR 657   40461329M  Vilanova Brugués, Maria    UNIVERSITAT DE GIRONA   ENGINYERIA DE PROTEÏNES               GRC     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
2009 SGR 1373  37264600T  Vilar Monmany, Mercè                  MÚSICA I EDUCACIÓ                  GRE     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA
                              FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE
                                           INTERACCIONES DE RNA Y REGULACIÓN DE LA
2009 SGR 515   33889099W  Vilardell Trench, Josep    DE REGULACIÓ GENÒMICA                             GRS     Grup de recerca reconegut
                                           EXPRESIÓN GÉNICA
                              (CRG )
                              UNIVERSITAT OBERTA DE
2009 SGR 513   37289773B  Vilaseca Requena, Jordi                 OBSERVATORI DE LA NOVA ECONOMIA (ONE)        GRC     Grup de recerca reconegut
                              CATALUNYA
                              INSTITUT DE RECERCA DE L'
2009 SGR 964   37693742P  Villanueva Sánchez, Càndid  HOSPITAL DE LA SANTA CREU COMPLICACIONS DE LA CIRROSI HEPÀTICA         GRC     Grup de recerca reconegut
                              I SANT PAU
                                           [CONTRA] TAEDIUM. GRUP DE RECERCA D’HISTÒRIA
2009 SGR 15   37238976K  Vinyoles Vidal, Teresa    UNIVERSITAT DE BARCELONA                            GRC     Grup de recerca reconegut
                                           MEDIEVAL I INNOVACIÓ DOCENT UNIVERSITÀRIA.
                              UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE  GRUP DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR I
2009 SGR 109   37628015S  Virgili Moya, Albert                                             GRC     Grup de recerca reconegut
                              BARCELONA         ESTRUCTURES SUPRAMOLECULARS
2009 SGR 519   46126989Y  Voltas Velasco, Jordi     UNIVERSITAT DE LLEIDA   PRODUCCIÓ FORESTAL                 GRE     Grup de recerca reconegut
                              UNIVERSITAT OBERTA DE
2009 SGR 1456  33893220Y  Xalabarder Plantada, Raquel               DRET D’INTERNET (DDI)                GRE     Grup de recerca reconegut
                              CATALUNYA
                              FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA
                                            IMMUNOGENETICA EN LA RESPOSTA
2009 SGR 1260  37315969X  Yagüe Ribes, Jordi      RECERCA BIOMÈDICA (FCRB)                            GRE     Grup de recerca reconegut
                                            AUTOINFLAMATORIA
                              HOSPITAL CLÍNIC
                              UNIVERSITAT
2009 SGR 916   15847846H  Zabalegui Yárnoz, Adelaida  INTERNACIONAL DE      CURES A LA GENT GRAN DEPENDENT (CGGD)        GRC     Grup de recerca reconegut
                              CATALUNYA
                              UNIVERSITAT ROVIRA I
2009 SGR 285   39665811B  Zamora Marín, Fernando                  TECNOLOGIA ENOLÒGICA (TECNENOL)           GRC     Grup de recerca reconegut
                              VIRGILI
                              UNIVERSITAT POLITÈCNICA  LABORATORI DE TECNOLOGIA A L’ARQUITECTURA
2009 SGR 525   46322348A  Zamora Mestre, Joan-Lluis                                          GRE     Grup de recerca reconegut
                              DE CATALUNYA        (LITA)
                                                        Reconeguts SGR 2009-Pàgina 27 de 27
                         ANNEX 3: Sol·licituds Denegades

          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució                          Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 787   00673229L   UNIVERSITAT RAMON LLULL                   GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 561   02878808J   UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                 GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 202   06949601J   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRS
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 879   11713887X   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 120   13717103H   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA              GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) HOSPITAL       No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1435  15908887V                                  GRE
                CLÍNIC                                 compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1335  16011742Q   UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA            GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 300   17689800V   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRS
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 389   17691405N   UNIVERSITAT DE LLEIDA                    GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 877   17791772F   INSTITUT DINVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI (IISPV)    GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1282  17867626F   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA             GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 691   18013393T   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 870   20763236D   INSTITUT DINVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI (IISPV)    GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 551   21985760Z   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA              GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 892   25020903P   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA              GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 957   27269815A   UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU                  GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1403  30046644L   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 65   33107629A   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRS
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1371  33173122S   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    Denegats SGR 2009-Pàgina 1 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució                          Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a
                INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE GIRONA- HOSPITAL STA.       No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 751   33184822P                                 GRS
                CATERINA                                compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) HOSPITAL       No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1192  33403793L                                 GRE
                CLÍNIC                                 compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 96   33900580Y  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA               GRC
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 375   33924785S  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA               GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 538   33936910L  UNIVERSITAT DE VIC                      GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 314   33947338M  UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA                GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 38   33965251R  UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA                GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 56   34740074T  UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA                GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 693   34811664Z  UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                 GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1230  35021912L  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA             GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1276  35022481J  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA             GRC
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 801   35041344Q  UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1547  35041364J  UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA            GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1311  35048108H  UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA            GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 839   35051506N  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA               GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1381  35058692E  UNIVERSITAT RAMON LLULL                    GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 889   35070962X  FUNDACIÓ IMIM                         GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 530   35074784Z  UNIVERSITAT RAMON LLULL                    GRC
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1413  35096328F  UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA            GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1376  35099706G  UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA            GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                    Denegats SGR 2009-Pàgina 2 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució               Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a

2009 SGR 1155  35118264R   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA   GRS    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 400   35243960W   UNIVERSITAT DE BARCELONA        GRC
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 193   36453886J   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA   GRE
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 550   36555394E   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA   GRS
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1267  36569320X   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  GRC
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 814   36907788X   UNIVERSITAT DE GIRONA         GRC
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 948   36928046M   UNIVERSITAT RAMON LLULL        GRE
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 757   36933012A   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA   GRC
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1109  36953889L   UNIVERSITAT DE BARCELONA        GRC
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1314  36958186S   UNIVERSITAT DE BARCELONA        GRC
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 687   36965633X   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA   GRE
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 613   36969572Q   UNIVERSITAT DE BARCELONA        GRE
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1000  36982735T   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  GRC
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1397  37224813A   UNIVERSITAT RAMON LLULL        GRC
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1453  37239777V   UNIVERSITAT RAMON LLULL        GRS
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1449  37249062X   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  GRC
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 880   37254796V   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  GRC
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 123   37265407W   UNIVERSITAT DE GIRONA         GRE
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1542  37265443S   UNIVERSITAT RAMON LLULL        GRE
                                         compte la valoració de la proposta
                                         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1213  37265720Q   UNIVERSITAT DE BARCELONA        GRC
                                         compte la valoració de la proposta
                                         Denegats SGR 2009-Pàgina 3 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució                          Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 630   37266890J   FUNDACIÓ DOCTOR ROBERT                    GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 595   37267498T   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) HOSPITAL       No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 947   37271735M                                  GRE
                CLÍNIC                                 compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 898   37279678J   INEFC (INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA)   GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 405   37292950Z   UNIVERSITAT DE LLEIDA                    GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 174   37332273F   UNIVERSITAT DE LLEIDA                    GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 918   37333057D   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 864   37586201S   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA             GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 301   37616531P   UNIVERSITAT POMPEU FABRA                   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 583   37624535P   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1493  37627568M   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA              GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1154  37637053Z   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1149  37640417C   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA             GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 649   37640863Y   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 44   37654405R   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 280   37654473T   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA              GRS
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 895   37661047L   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA             GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1218  37664884S   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA             GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1105  37669008E   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA              GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 996   37670785M   INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA)   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    Denegats SGR 2009-Pàgina 4 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució                          Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a

2009 SGR 1374  37672182E   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRE    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1447  37683808X   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA             GRS
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 500   37697698P   UNIVERSITAT RAMON LLULL                   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1097  37700997H   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA             GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 986   37706695N   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 430   37715171R   UNIVERSITAT RAMON LLULL                   GRS
                                                    compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) HOSPITAL       No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 991   37718582P                                  GRC
                CLÍNIC                                 compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 498   37726538Y   UNIVERSITAT RAMON LLULL                   GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1264  37732230V   IDIAP FUNDACIÓ JORDI GOL I GURINA              GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 673   37733994X   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA              GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 437   37741840J   UNIVERSITAT DE VIC                      GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 191   37747290N   UNIVERSITAT DE VIC                      GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1197  38051566K   CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)    GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 62   38054052T   UNIVERSITAT DE LLEIDA                    GRS
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1187  38073457Q   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA             GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1153  38077516G   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA             GRC
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 494   38086682Q   UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA               GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 872   38123330W   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA              GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 627   38439862P   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRE
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 575   38476721K   UNIVERSITAT DE BARCELONA                   GRS
                                                    compte la valoració de la proposta
                                                    Denegats SGR 2009-Pàgina 5 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució                           Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 659   38477284D   UNIVERSITAT DE GIRONA                     GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1272  38491772F   UNIVERSITAT RAMON LLULL                    GRS
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1279  38499947V   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA              GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 209   38508740R   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 720   38536556X   UNIVERSITAT DE LLEIDA                     GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1525  38765276H   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1020  38803480L   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA              GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 115   38988941P   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA               GRS
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 955   39022528S   UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA             GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1419  39125257A   IDIAP FUNDACIÓ JORDI GOL I GURINA               GRS
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1258  39131594S   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA              GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 334   39161197V   UNIVERSITAT RAMON LLULL                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 576   39280156C   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 654   39294972R   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL       No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 319   39318906S                                   GRE
                D'HEBRON                                 compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1132  39329381W   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA               GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 431   39330934Z   UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA                GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1410  39334023K   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA              GRS
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 392   39632220T   UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                  GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 104   39642279P   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     Denegats SGR 2009-Pàgina 6 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució                           Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a

2009 SGR 807   39644830Y   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRC    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 125   39651429G   UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                  GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 769   39657056L   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 713   39672656W   UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                  GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 353   39674061G   IDIAP FUNDACIÓ JORDI GOL I GURINA               GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 240   39695914F   UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA                GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1115  39832923M   INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS EUROPEUS            GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1445  39848227Z   FUNDACIÓ IMIM                         GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL       No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 340   39849401S                                   GRE
                D'HEBRON                                 compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 176   39849841H   IDIAP FUNDACIÓ JORDI GOL I GURINA               GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1412  39850516A   INSTITUT DINVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI (IISPV)     GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 975   39869760L   UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                  GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 780   39872088R   UNIVERSITAT RAMON LLULL                    GRS
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 840   40271077D   UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA             GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 128   40283099W   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA               GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 714   40285213T   UNIVERSITAT DE GIRONA                     GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 269   40294333N   UNIVERSITAT DE GIRONA                     GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 764   40299256J   UNIVERSITAT DE GIRONA                     GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1189  40300469F   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA               GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1127  40310402G   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA               GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     Denegats SGR 2009-Pàgina 7 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució                         Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 553   40316953T   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA             GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 98   40428640E   UNIVERSITAT DE GIRONA                   GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 433   40503599R   UNIVERSITAT DE BARCELONA                  GRS
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 369   40522401N   UNIVERSITAT DE GIRONA                   GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 250   40825356B   UNIVERSITAT DE BARCELONA                  GRC
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 467   40838408E   UNIVERSITAT DE LLEIDA                   GRC
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1432  40838964A   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA            GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 107   40861679V   UNIVERSITAT DE VIC                     GRC
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 582   40862104M   UNIVERSITAT DE LLEIDA                   GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 149   40868957G   IDIAP FUNDACIÓ JORDI GOL I GURINA             GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 642   40872645N   UNIVERSITAT DE LLEIDA                   GRS
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1359  40875598K   UNIVERSITAT DE BARCELONA                  GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 483   40875865N   UNIVERSITAT DE LLEIDA                   GRC
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 57   40889337Y   UNIVERSITAT DE LLEIDA                   GRC
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 275   40893100C   UNIVERSITAT RAMON LLULL                  GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 124   40893749W   UNIVERSITAT DE LLEIDA                   GRC
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 37   40915853A   INEFC (INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA)  GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1533  40923943C   UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 61   40955625P   UNIVERSITAT DE BARCELONA                  GRC
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1269  40956541G   UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA           GRE
                                                   compte la valoració de la proposta
                                                   Denegats SGR 2009-Pàgina 8 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució                           Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a

2009 SGR 978   40985079E   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA               GRE    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 715   40993303N   UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA                GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) HOSPITAL        No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 888   41367276M                                   GRC
                CLÍNIC                                  compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 231   41390000M   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1288  41491853Z   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 930   41736214T   UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA             GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 547   42811278K   UNIVERSITAT DE LLEIDA                     GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL       No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 579   43022070H                                   GRE
                D'HEBRON                                 compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 761   43409207L   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA               GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 77   43412852F   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1494  43502456A   UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA             GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 936   43533564S   CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA (CTTC)   GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 546   43645884A   UNIVERSITAT DE VIC                       GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 834   43684870G   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRS
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 320   43700921R   UNIVERSITAT RAMON LLULL                    GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 742   43705966D   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA               GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 170   43722397H   UNIVERSITAT RAMON LLULL                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1455  46013839Q   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 716   46018254S   UNIVERSITAT DE LLEIDA                     GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 162   46056514A   CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR                 GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     Denegats SGR 2009-Pàgina 9 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució                           Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1424  46057400S   ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI)         GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1507  46106225B   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA              GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 635   46107551A   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 942   46114156F   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA              GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 496   46117279W   UNIVERSITAT RAMON LLULL                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1377  46117814P   UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA             GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 784   46125867B   UNIVERSITAT RAMON LLULL                    GRS
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 699   46134493N   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1131  46205558F   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA              GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1148  46206076L   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA              GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 539   46207630D   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 52   46207992A   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) HOSPITAL        No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1156  46213467G                                   GRE
                CLÍNIC                                  compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 337   46214326N   UNIVERSITAT DE LLEIDA                     GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 272   46218893W   CENIT (CENTRE D'INNOVACIÓ DEL TRANSPORT)            GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ D'OSONA PER A LA RECERCA I L'EDUCACIÓ SANITÀRIES        No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 678   46224395F                                   GRE
                (FORES)                                 compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 205   46224677J   UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU                   GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1344  46225002Q   HOSPITAL GENERAL DE L'HOSPITALET, CONSORCI SANITARI INTEGRAL  GRC
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 204   46230920T   UNIVERSITAT DE BARCELONA                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 278   46231424K   UNIVERSITAT RAMON LLULL                    GRE
                                                     compte la valoració de la proposta
                                                     Denegats SGR 2009-Pàgina 10 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució                            Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a

2009 SGR 475   46232441A   UNIVERSITAT RAMON LLULL                     GRE    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
                                                      compte la valoració de la proposta
2009 SGR 1384  46240524J   UNIVERSITAT RAMON LLULL                     GRE    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 234   46333473L   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA                GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1405  46562063N   UNIVERSITAT RAMON LLULL                     GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) HOSPITAL         No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1347  46579122M                                    GRE
                CLÍNIC                                   compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 619   46601010C   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA                GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1312  46617276W   UNIVERSITAT RAMON LLULL                     GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 428   46651632L   UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA                 GRC
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 58   46653670X   UNIVERSITAT DE VIC                        GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 782   46686054X   UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA                 GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1033  46686572E   UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA              GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 131   46729903K   UNIVERSITAT RAMON LLULL                     GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A           No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 931   46766250M                                    GRE
                CATALUNYA                                 compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 969   47650396P   UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA              GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 19   47656429S   UNIVERSITAT DE VIC                        GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 848   47729755V   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA               GRS
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 87   50297557F   UNIVERSITAT DE LLEIDA                      GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 694   50723868J   UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                   GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1031  52149932P   UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA              GRE
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 753   52150068Y   FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)  GRC
                                                      compte la valoració de la proposta
                                                      Denegats SGR 2009-Pàgina 11 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució                        Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a

2009 SGR 572   52195540F   CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)  GRS    No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 394   52437963X   INSTITUT D'ALTA TECNOLOGICA - PRBB            GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 640   71340083V   UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA             GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 215   77096366K   UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA             GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 34   77108165K   UNIVERSITAT DE VIC                    GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1537  77279683M   CONSORCI ESCOLA TÈCNICA D'IGUALADA (CETI)        GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 216   77301885N   UNIVERSITAT DE GIRONA                  GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1518  77303895K   UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA           GRC
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 671   77609253P   UNIVERSITAT DE GIRONA                  GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 429   77733835E   UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA             GRC
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 904   77831870P   CONSORCI ESCOLA TÈCNICA D'IGUALADA (CETI)        GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1090  77895397D   UNIVERSITAT DE BARCELONA                 GRC
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1296  77904144Q   UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA          GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 154   77906699H   UNIVERSITAT DE GIRONA                  GRS
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 698   77910807D   UNIVERSITAT DE VIC                    GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 641   78070488R   UNIVERSITAT DE LLEIDA                  GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 145   78070848Q   UNIVERSITAT DE LLEIDA                  GRC
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 294   78075944Y   UNIVERSITAT DE LLEIDA                  GRC
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 1545  X2061822X   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA            GRE
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 748   X2295483Z   UNIVERSITAT RAMON LLULL                 GRC
                                                  compte la valoració de la proposta
                                                  Denegats SGR 2009-Pàgina 12 de 13
          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució         Modalitat Motiu denegació
         coordinador/a
                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 302   X3804216Q   UNIVERSITAT POMPEU FABRA  GRS
                                   compte la valoració de la proposta
                                   No haver assolit el nivell de puntuació necessària tenint en
2009 SGR 151   X4637749Y   UNIVERSITAT DE VIC     GRE
                                   compte la valoració de la proposta
                                   Denegats SGR 2009-Pàgina 13 de 13
                         ANNEX 4: Sol·licituds Excloses

          NIF/NIE
Núm. Expedient         Institució              Modalitat  Motiu d’exclusió
         coordinador/a
2009 SGR 1259  15876122G   UNIVERSITAT DE GIRONA        GRC     Exclòs/Exclosa per incompliment de la base 8 de la convocatòria
2009 SGR 1463  33863055V   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  GRE     Exclòs/Exclosa per incompliment de la base 8 de la convocatòria
2009 SGR 995   43692540S   UNIVERSITAT DE BARCELONA      GRS     Exclòs/Exclosa per incompliment de la base 2 de la convocatòria
2009 SGR 1480  47807159A   ACCIÓ JOVE - JOVES DE CCOO     GRS     Exclòs/Exclosa per incompliment de la base 2 de la convocatòria
                                                        Exclosos SGR 2009-Pàgina 1 de 1

								
To top