Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Inhoud - OBplaza by wanghonghx

VIEWS: 37 PAGES: 27

									      Jaarrapportage
        GPS 2010
Overijsselse Bibliotheek Dienst als projecthouder voor de uitvoering van het
meerjarenprogramma2008-2011 GPS voor het Netwerk van Overijsselse
Bibliotheken.

Nijverdal, april 2011
JAARRAPPORTAGE GPS 2010
Inhoudsopgave
1.   INLEIDING ................................................................................................................................................. 3
2.   LANDELIJK EN PROVINCIAAL BELEID/LOKALE AFSTEMMING..................................................................... 4
   2.1 PROVINCIALE VISIE OP DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK ................................................................................................... 4
   2.2 LANDELIJKE VISIE OP DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK ..................................................................................................... 5
   2.3 LOKALE VISIE OP DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK .......................................................................................................... 7
3.   RESULTATEN DIENSTVERLENINGS-CONCEPTEN EN PRESTATIES 2010 ....................................................... 8
   3.1 DOELEN EN BEOOGDE EFFECTEN ............................................................................................................................ 8
   3.2  DOELGROEPEN............................................................................................................................................. 8
   3.3  DIENSTVERLENINGSCONCEPTEN EN PRESTATIES .................................................................................................. 9
    3.3.1 Dienstverleningsconcept ‘winkels’.......................................................................................................... 9
    3.3.2 Dienstverleningsconcept ‘institutionele klanten’ ................................................................................. 16
    3.3.3 Ondersteuning dienstverleningsconcepten .......................................................................................... 18
   3.4  PROJECTEN VERSUS PRIORITEITEN .................................................................................................................. 22
   3.5  INTEGRALITEIT, SAMENWERKING, COFINANCIERING EN VOORBEELDFUNCTIE ........................................................... 23
4. ORGANISATORISCHE VERANTWOORDING .................................................................................................. 25
   4.1 PROJECTOPZET ................................................................................................................................................. 25
   4.2 COMMUNICATIE ............................................................................................................................................... 25
BIJLAGE A: JAARREKENING 2010 .................................................................................................................... 27
           2
JAARRAPPORTAGE GPS 2010
 1. Inleiding
    Voor u ligt de inhoudelijke en financiële jaarrapportage GPS 2010 van de
    gezamenlijke Overijsselse Bibliotheken. In 2008 is het meerjarenprogramma
    GPS: de Tom Tom van Bibliotheekvernieuwing (2008-2011) van start gegaan.
    De letters GPS staan voor Gemeenschappelijke Plattegrond voor
    Samenwerking.

    Het meerjarenprogramma bestaat uit vijf programmalijnen waarvan twee
    inhoudelijke lijnen en drie ondersteunende lijnen. Voor realisatie van dit
    meerjarenprogramma heeft het DOBO besloten dat de marketinglijn leidend is.
    Dit betekent voor de uitvoeringsstrategie dat de wensen en behoeften van de
    klant centraal staan en daarmee ook in de rapportage van het GPS
    programma.

    Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma is in 2008 een strategie
    bedacht waarmee de verschillende programmalijnen en strategische lijnen een
    samenhangend geheel vormen en de gewenste doelen en effecten bereikt
    kunnen worden. In de uitvoeringsstrategie zien we twee
    dienstverleningsconcepten en een lijn die het programma en de
    dienstverleningsconcepten ondersteunt. In 2009 is deze strategie verder
    uitgediept zodat datgene wat is ontwikkeld op een efficiënte wijze
    geïmplementeerd en geëxploiteerd kan worden in de lokale Bibliotheken. In
    hoofdstuk 3 wordt deze strategie omschreven.

    2009 was het eerste jaar waarin het Rijk niet langer rechtstreeks bijdroeg aan
    de Bibliotheekvernieuwing in de provincie Overijssel. De landelijk beschikbare
    middelen worden vanaf 2009 ingezet op landelijk niveau met een centrale
    regie. In hoofdstuk 2 wordt in het kort de landelijke visie op de rol van de
    Bibliotheek omschreven en de ontwikkelingen die op landelijk niveau gaande
    zijn. In hoofdstuk 2 worden eveneens de kaders omschreven waarbinnen het
    jaarplan 2010 gerealiseerd is alsmede de samenhang tussen het GPS
    programma en de prioriteiten van de verschillende overheden.

    Het meerjarenprogramma van de Overijsselse Bibliotheken wordt uitgevoerd
    door de OBD als projecthouder van GPS. De organisatorische verantwoording
    van GPS staat omschreven in hoofdstuk 4.
    3
JAARRAPPORTAGE GPS 2010
 2. Landelijk en provinciaal
   beleid/lokale afstemming
    Het GPS meerjarenprogramma is gericht op vernieuwing van de Overijsselse
    Bibliotheken. De vernieuwing van de Overijsselse Bibliotheken is echter niet
    een op zichzelf staand proces. Het sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. De
    resultaten van de vernieuwing zullen vooral lokaal zichtbaar zijn. In dit
    hoofdstuk wordt de samenhang omschreven tussen het programma van het
    Overijsselse netwerk en de prioriteiten op provinciaal, landelijk en lokaal
    niveau.    2.1 Provinciale visie op de rol van de Bibliotheek
    In het provinciale coalitieakkoord 2007-2011 “Vertrouwen, verbinden en
    versnellen” wordt aangegeven dat de provincie de aanwezigheid van een
    basisinfrastructuur van culturele voorzieningen zal waarborgen waaronder het
    vernieuwingsproces van de Bibliotheken.

    In de nota “Samen&Overijssel! Jeugd, sociale infrastructuur en cultuur 2009-
    2012” van de Provincie Overijssel worden de Bibliotheken genoemd als
    toegangspoort tot informatie en een plek waar mensen elkaar ontmoeten.

    “Ook hebben Bibliotheken een belangrijke rol bij cultuureducatie, debatten en
    integratie. De Bibliotheken moeten zich wel blijven vernieuwen om deze rol
    ook in de toekomst te vervullen. Daarom hebben wij de afgelopen periode
    gewerkt aan een verdere modernisering van Bibliotheken”

    De provincie stelt zich al jaren op als regisseur en financieel ondersteuner van
    de Bibliotheekinnovatie waardoor Overijssel over een goed gespreid netwerk
    van moderne Bibliotheken beschikt.

    In het statenvoorstel PS/2009/121 wordt geschreven dat Bibliotheekinnovatie
    nodig is om iedereen een vrije toegang te kunnen bieden tot informatie. Vrije
    toegang tot informatie is nodig om volwaardig aan te maatschappij te kunnen
    deelnemen. Het voorstel wordt op 1 april 2009 door Provinciale Staten
    aangenomen om zodoende de ambities zoals verwoord in Samen&Overijssel te
    verwezenlijken. Met het aannemen van dit voorstel besluit de provincie om het
    landelijk geld dat vanaf 2009 niet langer beschikbaar is voor Overijssel in deze
    beleidsperiode te compenseren. De provincie geeft hiermee impliciet het
    belang van de Bibliotheekvernieuwing aan. De compensatie van de landelijke
    gelden maakt het voor de Overijsselse Bibliotheken mogelijk om met vaart het
    vernieuwingsproces van de Bibliotheken gestalte te geven en de
    koploperspositie in het land te behouden.

    Vanuit bovenstaande ambities zijn twee belangrijke componenten te
    benoemen:
     vrije toegang tot informatie
     moderne Bibliotheken in netwerkverband

    Op beide componenten wordt kort ingegaan.    4
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


    Vrije toegang tot informatie
    Van oudsher was de belangrijkste functie van de Bibliotheek om te voorzien in
    een behoefte aan informatie voor het grote publiek in een situatie van
    schaarste hiervan. Inmiddels is er echter sprake van een overvloed aan
    aangeboden informatie, zowel fysiek als digitaal. De informatiewereld was
    oorspronkelijk vrij overzichtelijk. Er bestond een duidelijke scheiding tussen
    consumenten en producenten van informatie. Deze scheiding is diffuus
    geworden: burgers en instellingen vervullen tegenwoordig zowel de rol van
    consument als producent.

    Voor Bibliotheken ligt er een belangrijke rol om in het veranderende
    informatielandschap richting en sturing te geven. Door middel van kwalitatieve
    en objectieve informatievoorziening willen we onze klanten door het oerwoud
    van informatie leiden. Om goed te kunnen participeren in onze
    kennismaatschappij is en blijft het bovendien van groot belang dat burgers
    opgeleid worden om de mogelijkheden van de nieuwe technologie goed te
    gebruiken. Internet is immers een basisvoorziening geworden die de komende
    jaren nog verder zal toenemen. De Bibliotheken spelen een belangrijke rol als
    het gaat om het mediawijs maken en houden van de burgers maar ook voor
    wat betreft het aanbieden van haar diensten via internet.

    Moderne Bibliotheken in netwerkverband
    In Overijssel is al vele jaren een sterk netwerk actief. In het
    Meerjarenprogramma van het netwerk staan de inhoudelijke prioriteiten
    benoemd die het beleidskader vormen voor de uitvoering van netwerktaken.
    De inhoudelijke prioriteiten leiden tot modern ingerichte en georganiseerde
    Bibliotheken op lokaal niveau met een ondersteuning op netwerkniveau daar
    waar het nodig is. Door de intensieve wijze waarop in netwerkverband wordt
    samengewerkt ontstaat de behoefte aan bestuurlijke verankering waardoor
    daadkrachtiger en slagvaardiger gestuurd kan worden. In 2009 zijn
    mogelijkheden tot bestuurlijke verankering van het inhoudelijke werk
    onderzocht. In 2010 wordt een keuze gemaakt voor een bestuurlijk model en
    worden de vervolgstappen gezet om dit te realiseren.

    De Overijsselse Bibliotheken leveren met de uitvoering van het GPS
    programma een bijdrage aan het verwezenlijken van de ambities
    zoals verwoord in de nota “Samen&Overijssel! Jeugd, sociale
    infrastructuur en cultuur 2009-2012” en het provinciale
    coalitieakkoord “Vertrouwen, verbinden en versnellen”.

    2.2 Landelijke visie op de rol van de Bibliotheek
    In 2009 heeft ontvlechting van de VOB plaatsgevonden in een sectorinstituut
    (SIOB) en een brancheorganisatie (NVOB) en is de Stichting Bibliotheek.nl
    opgericht. In 2010 zijn de drie organisaties van start gegaan en is de
    Stichting Samenwerkende PSO‟s opgericht.

    1. Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB)
    Het SIOB is verantwoordelijk voor de algemene strategische oriëntatie op het
    bestel. Besteltaken van het SIOB zijn: afstemming en coördinatie, educatie,
    informatie en reflectie, de instandhouding van een voorziening voor
    leesgehandicapten en vertegenwoordiging en promotie van de sector. In het
    bijzonder: de ontwikkeling en realisatie van de digitale Bibliotheek, de
    bevordering van kwaliteitszorg en van een stelsel van certificering, de opbouw
    en de samenhang van de collectie Nederland en het bevorderen van    5
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


    beroepsopleidingen. Innovatie is een wezenlijk onderdeel van de taken van
    het SIOB.

    2. Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
    De openbare Bibliotheken zijn verenigd in de Vereniging van Openbare
    Bibliotheken, die hun belangen behartigt. Belangrijkste zaken en taken zijn:
    strategie; marketing; digitale ontwikkelingen en HRM (personeelsbeleid). De
    VOB is per 1 januari 2011 gefuseerd met de Werkgeversorganisatie Openbare
    Bibliotheken (WOB).

    3. Stichting Bibliotheek.nl
    De stichting Bibliotheek.nl heeft tot doel de landelijke Bibliotheek op internet
    in stand te houden door uitvoering van de volgende taken:
     het ontwikkelen, exploiteren en in stand houden van een landelijke portal
      voor de presentatie van de openbare Bibliotheek op internet;
     het ontwikkelen en in stand houden van de gemeenschappelijke informatie
      infrastructuur voor de digitale Bibliotheek;
     het ontwikkelen, verwerven en in stand houden van digitale producten en
      diensten en de inhoud ervan;
     het onderhouden en stimuleren van samenwerking met partijen binnen
      het openbare Bibliotheekwerk en met andere organisaties en instellingen
      in de sectoren van Bibliotheekwerk, cultuur, media en educatie in de
      ruimste zin en met derden.

    4. Stichting Samenwerkende Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s)
    De Provinciale Serviceorganisaties zijn op verschillende manieren betrokken
    bij hun provinciale netwerken. In 2010 hebben de PSO‟s gezamenlijk de
    Stichting Samenwerkende PSO‟s opgericht. Doelstellingen van de stichting
    zijn:
     vormgeven van Bibliotheekinnovatie
     ontwikkelen van producten en diensten

    De VOB, het Sectorinstituut SIOB, Stichting Bibliotheek.nl en de Stichting
    Samenwerkende PSO‟s werken samen ten faveure van de ontwikkeling en de
    innovatie van de openbare Bibliotheken die daartoe deel uitmaken van een
    landelijk dekkend bestel. Gezamenlijk zullen ze de ambities waarmaken die
    vastliggen in de Agenda voor de toekomst.

    Begin 2008 is de Agenda van de Toekomst tot stand gekomen. De rode draad
    in de vele aanbevelingen die gedaan zijn is dat er meer focus moet komen op
    de kerntaken die maatschappelijk gezien het meest relevant en ook het meest
    kansrijk zijn. Om de kerndoelen te realiseren concentreren de Bibliotheken
    zich de komende jaren op de thema‟s: digitale Bibliotheek, de collectie,
    mediawijsheid, lezen en leesbevordering. Deze thema‟s strekken zich uit over
    de kerntaken: Informatie, Educatie en Lezen.

    April 2009 is het rapport “de Bibliotheek 10 jaar na nu” verschenen van het
    Sociaal Cultureel Planbureau. Dit rapport is aangeboden aan minister Plasterk
    van OC&W. In dit rapport wordt de urgentie voor Bibliotheken om te
    vernieuwen opnieuw benadrukt. Er is veel bereikt, maar de vernieuwing moet
    doorgaan.

    Inhoudelijke handreikingen voor beleid uit het SCP rapport geven aan waar
    onze kansen liggen.
     maak content beter vindbaar
     maak de collectie hybride

    6
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


     ga op de gebruiker af
     beschouw ontlezing en ontlening niet als onvermijdelijk
     personaliseer dienstverlening en doe hiertoe onderzoek
     diversifieer de toegang tot digitale content
     maak keuzes in de gidsfunctie
     steun burgers bij ontwikkeling van informatievaardigheden en (breder)
     mediawijsheid
     zorg voor lokale verankering (front-Office taken) en landelijk verankering
     (BackOffice taken)

    Als antwoord op dit rapport heeft minister Plasterk een commissie ingesteld
    die als opdracht kreeg een advies uit te brengen over het te voeren
    innovatiebeleid in de periode 2009-2012. Deze commissie, de Commissie-Calff
    heeft een rapport geschreven “innovatie met effect”. Dit rapport kent drie
    lijnen: de digitale infrastructuur, innovatie van digitale diensten en producten
    en innovatie van beleid.

    De vanuit GPS behaalde resultaten in 2010 dragen bij aan de invulling van de
    landelijk gestelde kerntaken. In een matrix op pagina 18 wordt deze invulling
    weergegeven.

    Het GPS programma sluit aan bij de landelijk gestelde kerntaken
    Informatie, Educatie en Lezen. De ingezette vernieuwing door de
    provincie Overijssel versterkt hierdoor de landelijk uitgezette
    beleidslijnen.    2.3 Lokale visie op de rol van de Bibliotheek
    Elke Bibliotheekorganisatie in Overijssel heeft een eigen ondernemingsplan
    geformuleerd. De beleidsvisie van de gemeente vormt voor de Bibliotheken de
    basis voor de ondernemingsplannen. In de verschillende
    ondernemingsplannen van deze organisaties is het meerjarenprogramma van
    het netwerk geïntegreerd.

    Alle afzonderlijke Bibliotheekorganisaties baseren zich in hun
    ondernemingsplannen op de richtlijnen voor de openbare Bibliotheek die door
    de branche zijn geformuleerd. Deze richtlijnen omvatten vijf kernfuncties voor
    het openbare Bibliotheekwerk:
     warenhuis voor kennis en informatie
     centrum voor educatie en ontwikkeling
     encyclopedie van kunst en cultuur
     inspiratiebron voor lezen en literatuur
     podium voor ontmoeting en debat

    Bibliotheken hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook veel
    verschillen. Belangrijkste overeenkomsten zijn de overkoepelende
    missie en visie. De verschillen zitten vooral in: omvang, organisatie,
    cultuur, besturen, dienstverlening (accenten in strategische thema‟s
    en de maatschappelijke opdracht van de eigen gemeente).
    7
JAARRAPPORTAGE GPS 2010
 3. Resultaten dienstverlenings-
   concepten en prestaties 2010
    3.1 Doelen en beoogde effecten
    Het jaarplan 2010 is gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan 2008 – 2011,
    waarin de doelen en de gewenste effecten op de langere termijn geformuleerd
    zijn.

    In 2008 is een strategie uitgewerkt waarmee de verschillende
    programmalijnen en strategische lijnen uit het GPS meerjarenprogramma een
    samenhangend geheel worden en zodoende de gewenste doelen en effecten
    bereikt kunnen worden. Deze strategie is gebaseerd op The Long Tail van
    Chris Anderson. De strategie van de Long Tail kent een kop en een staart. In
    de kop zien we de lokale Bibliotheken die omgebouwd worden naar
    vestigingen volgens een formule. In de staart zien we de netwerkcollectie.
    Bundeling van collecties en diensten op netwerkniveau maakt het mogelijk
    ook nichemarkten te benaderen.

    Met de uitvoeringsstrategie wordt niet alleen gelet op de resultaten op korte
    termijn maar ook op de duurzame effecten die op moeten treden na
    uitvoering. Hierbij staat voorop dat de klant iets moet merken van de
    resultaten. De wensen van bestaande klanten dienen als basis voor de
    ombouw van de fysieke Bibliotheek.

    In 2009 is deze strategie verder uitgediept zodat de ontwikkelde producten en
    diensten op een efficiënte wijze geïmplementeerd en geëxploiteerd kunnen
    worden in de lokale Bibliotheken. In 2010 zijn de ontwikkelde producten en
    diensten geïmplementeerd in de lokale Bibliotheken en is een start gemaakt
    met de exploitatie van het geheel. Door implementatie van de ontwikkelde
    producten en diensten in de lokale Bibliotheken worden resultaten behaald als
    meer leden en meer uitleningen.

    Naast de dienstverlening in de lokale vestigingen hebben de Bibliotheken van
    oudsher een goede band met het onderwijs. In de in 2008 uitgewerkte
    strategie is een aanvullend dienstverleningsconcept ontwikkeld. Digitale
    producten die in de vorige vernieuwingsperiode zijn ontwikkeld worden in één
    concept aangeboden aan het onderwijs onder de naam Biebsearch.
    Verschillende VO en MBO scholen hebben een samenwerkingsovereenkomst
    gesloten met de Bibliotheek. Ca. 23.000 VO en MBO scholieren zijn eind 2010
    lid van de Bibliotheek in Overijssel. Met landelijke subsidie is in 2010 een pilot
    Biebsearch Primair Onderwijs gestart.    3.2 Doelgroepen
    Uiteraard geldt dat alle burgers van Overijssel gerekend kunnen worden tot
    de doelgroep van de Overijsselse Bibliotheken. Echter, voor de uitvoering en
    realisatie van het meerjarenprogramma GPS is marketing leidend. Op basis
    hiervan is gekozen om in de eerste helft van het meerjarenprogramma vooral
    prioriteit te geven aan het vasthouden van bestaande klanten. In 2010 is dit
    in een flink aantal Bibliotheken gerealiseerd en een start gemaakt met het
    werven van nieuwe leden.

    8
JAARRAPPORTAGE GPS 2010    In 2007 is een klantonderzoek gehouden volgens de Mosaïc methode. Hieruit
    blijkt dat de doelgroep “traditionele gezinnen” erg belangrijk is voor de
    Overijsselse Bibliotheken. In de huidige periode richten we ons met voorrang
    op deze specifieke doelgroep. Voor de komende beleidsperiode zullen we ons
    blijven focussen op deze strategische doelgroep maar ook kijken welke
    klantsegmenten in mindere mate aanwezig zijn in de Bibliotheek en hoe we
    deze kunnen benaderen.

    Van oudsher is het onderwijs een belangrijke doelgroep voor de Bibliotheken.
    In 2010 hebben we gefocust op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs
    en middelbaar beroeps onderwijs.

    Met het oog op de verbetering van de dienstverlening aan klanten is een HRM
    beleid opgezet, gericht op de verdere professionalisering van de lokale
    Bibliotheken en het netwerk van Overijsselse Bibliotheken. Onder de beoogde
    interne doelgroep rekenen we de directies en het personeel in de
    Bibliotheken. In de projectplannen van de afzonderlijke projecten wordt altijd
    de specifieke doelgroep van het desbetreffende project genoemd.    3.3 Dienstverleningsconcepten en prestaties
    In de uitvoeringsstrategie zien we twee dienstverleningsconcepten en een lijn
    die het programma en de dienstverleningsconcepten ondersteunt. Elk concept
    draagt bij aan het behalen van de resultaten zoals ze genoemd worden in het
    GPS meerjarenprogramma 2008-2011. Zoals eerder gezegd is in 2009 de
    uitvoeringsstrategie verder uitgediept waardoor ontwikkelde producten en
    diensten efficiënt geïmplementeerd kunnen worden in de lokale Bibliotheek. In
    2010 zijn ontwikkelde producten en diensten in veel Bibliotheken
    geïmplementeerd waardoor de resultaten zoals omschreven in het GPS
    meerjarenprogramma behaald kunnen worden. De verantwoording van de
    resultaten vindt plaats op basis van de dienstverleningsconcepten en
    bijbehorende prestaties zoals ze in het jaarplan 2010 zijn omschreven.

    Hieronder worden de dienstverleningsconcepten en bijbehorende
    prestaties benoemd. Per prestatie worden de resultaten omschreven.


    3.3.1 Dienstverleningsconcept ‘winkels’
    Resultaten 2011 (uit meerjarenprogramma 2008-2011)
     in de periode 2008-2011 stijgt het aantal gebruikers van 25% naar 29%
      van het aantal inwoners
     het aantal uitleningen wordt geconsolideerd op het niveau van 1-1-2008
     het aantal bezoekers in de Bibliotheek stijgt met 10%;
     elke klant kan met zijn Bibliotheekpas overal via internet in alle relevante
      geselecteerde databanken zoeken en gevonden digitale bronnen
      raadplegen
     het aantal bezoekers van onze websites is verdubbeld
     10.000.000 raadplegingen per jaar van onze digitale informatiebronnen
     met onze provinciale collectie dekken wij op provinciaal niveau 95% van
      de uitleningen met een maximale levertijd van 1 week. De provinciale
      collectie sluit aan bij de landelijke collectie.
    Uit klantonderzoek weten we dat leesplezier één van de belangrijkste
    motieven is voor de klanten om naar de Bibliotheek te komen. De Overijsselse
    Bibliotheken spelen hierop in en hebben formules ontwikkeld waarin lezen en

    9
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


    het verleiden tot lezen centraal staan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
    ervaringen uit de retailsector. Leesbevordering is in deze formule de
    belangrijkste maatschappelijke opdracht.

    Het uitlenen van materialen is sinds jaar en dag de core business van
    Bibliotheken. In de fysieke vestigingen staan basiscollecties die aansluiten bij
    de belangrijkste doelgroepen in de desbetreffende Bibliotheek. Met behulp van
    retailervaringen wordt deze collectie zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd.
    Door gebruik te maken van het netwerk van Bibliotheken wordt een
    gevarieerde en gespecialiseerde collectie aangeboden, waarmee potentiële
    klanten bereikt kunnen worden. De basiscollecties worden aangevuld met
    samenwerkingscollecties en zwaartepuntcollecties zodat een zo compleet
    mogelijke collectie aangeboden kan worden aan de burgers van Overijssel.

    Klantgericht werken houdt niet op bij de voordeur van de fysieke vestiging.
    Een groot deel van de klanten bevindt zich op internet en komt binnen in de
    digitale vestiging van de Bibliotheek om materialen te reserveren, te
    verlengen of anderszins. De digitale vestiging sluit evenals de fysieke
    vestiging zoveel mogelijk aan bij de wensen van de klant en de werelden die
    zij vanuit de fysieke vestigingen kent. Ook hier staat het verleiden en
    verrassen van de klant centraal en wordt gebruik gemaakt van ervaringen uit
    de retailsector.

    Concept „de ideale Bibliotheek‟
    In 2009 is het concept voor ‘de ideale Bibliotheek’ ontwikkeld en
    geïmplementeerd in Bibliotheek Zwolle-Zuid en Delden. De ideale Bibliotheek
    is een totaalconcept waarin bereikbaarheid, toegankelijkheid en een
    aantrekkelijk aanbod met een aansprekende uitstraling dat voorziet in de
    wensen van klanten centraal staat. Het concept wordt vertaald naar een
    fysiek inrichtingsconcept, de collectie, de website, de huisstijl en
    merkidentiteit, de klant- en werkprocessen. Kortom, het betreft de hele
    organisatie.

    Prestaties dienstverleningsconcept ‘winkels’

    1. Werven en behoud van leden
    De eerste twee jaar van het GPS programma is vooral ingezet op de
    ontwikkeling van formules die er op gericht zijn bestaande klanten te
    behouden. In 2010 zijn betreffende formules geïmplementeerd in lokale
    Bibliotheken. Klanten krijgen hierdoor het gevoel dat er iets verandert in de
    Bibliotheek. Als vervolg op de herinrichting is een doelgerichte campagne
    opgezet om bestaande klanten te informeren en behouden en nieuwe klanten
    te verwelkomen.

    Behaalde resultaten 2010
     Een doelgerichte campagne

    2. Doorontwikkeling en implementatie winkelformules
    De eerste helft van deze beleidsperiode lag de nadruk op de ontwikkeling van
    formules die als uitgangspunt dienen voor de inrichting van de Bibliotheken.
    In betreffende formules staat bereikbaarheid, toegankelijkheid en een
    aantrekkelijk aanbod met een aansprekende uitstraling dat voorziet in de
    wensen van klanten centraal. In 2009 is door een gespecialiseerd retailbureau
    een compleet inrichtingsconcept (White-Box) ontworpen voor een dorps- en
    vinexvestiging. In 2010 is een inrichtingsconcept voor de stadscentrale en een
    inrichtingsconcept voor de serviceBibliotheek ontwikkeld.

    10
JAARRAPPORTAGE GPS 2010    Stadsformule
    In de tweede helft van 2009 is met de vijf stadscentrales gestart met de
    beschrijving van de ideale stadsformule. De omvang en de bredere
    dienstverlening van deze vestigingen vraagt om andere assortiment en
    inrichtingseisen, bewegwijzering, services, klant- en werkprocessen,
    openingstijden, etc.. Op basis van deze beschrijving en het reeds ontwikkelde
    concept voor de dorp/vinex Bibliotheek is in 2010 een inrichtingsconcept
    ontworpen voor de stadscentrale. Het inrichtingsconcept is al
    geïmplementeerd in de stadscentrales Almelo en Zwolle.
    ServiceBibliotheek
    In 2010 is een inrichtingsconcept ontwikkeld voor Bibliotheken in
    werkgebieden met minder dan 5.000 inwoners. Evenals voor de
    stadscentrales vraagt de omvang en de dienstverlening van deze vestigingen
    om een ander assortiment en inrichtingseisen, bewegwijzering, service, klant-
    en werkprocessen, openingstijden etc. Steenwijkerwold is de eerste
    Bibliotheek die in ingericht volgens het concept voor de serviceBibliotheek.

    Implementatie formule
    Naast de ontwikkeling van de twee nieuwe concepten lag in 2010 de focus op
    de uitrol van de ontwikkelde concepten inclusief de nieuwe landelijke huisstijl.
    Een accountmanager heeft samen met een implementatieteam de
    Bibliotheken ondersteund bij de realisatie van alle onderdelen waardoor
    versnelling van de implementatie van het winkelconcept mogelijk was. Eind
    2010 hebben 17 Bibliotheken de Bibliotheek ingericht op basis van werelden,
    maken zij gebruik van displaytafels en wordt de collectie frontaal
    gepresenteerd. Met betreffende Bibliotheekdirecteuren is een gebruikersgroep
    gestart waarin de ervaringen worden gedeeld. Op basis van deze ervaringen
    worden aanpassingen en doorontwikkeling van het concept besproken en
    indien nodig in gang gezet.

    Navigatieplan
    In 2010 is op basis van de collectie indeling een navigatieplan gemaakt voor
    alle drie inrichtingsconcepten. Het plan voorziet in een goede bewegwijzering
    zodat bezoekers snel de media kunnen vinden waarnaar ze op zoek zijn.
    11
JAARRAPPORTAGE GPS 2010
    De Bibliotheek Nederland
    Op landelijk niveau hebben we een bijdrage geleverd aan het project De
    Bibliotheek Nederland. Met landelijke subsidie is dit project begin 2010 van
    start gegaan om een formule te ontwikkelen en een franchiseorganisatie op te
    zetten. Het in Overijssel ontwikkelde inrichtingsconcept is overgedragen aan
    De Bibliotheek Nederland.

    Behaalde resultaten 2010
     onderdelen van de winkelformules zijn uitgediept en uitgewerkt in full
     service-pakketten die worden doorontwikkeld en beheerd door het formule-
     en categoriemanagement in de Provinciale BackOffice;
     gebruikersgroepen van deelnemende Bibliotheken aan de winkelformule
     zijn gevormd en een systematiek van samenwerking en ondersteuning is
     georganiseerd;
     uitrol van het ideale inrichtingsconcept is gerealiseerd bij 17 vestigingen;
     uitrol van de nieuwe huisstijl van de openbare Bibliotheken is bij
      gerealiseerd 80% van de bibliotheken op organisatieniveau en website
      gerealiseerd. Fysiek is de uitrol van de huisstijl gerealiseerd bij alle
      heringerichte bibliotheken.
     formule en ideaal inrichtingsconcept voor de Bibliotheken in kernen met
     minder dan 5000 inwoners is ontwikkeld en gerealiseerd in
     Steenwijkerwold;
     een navigatieplan voor alle drie inrichtingsconcepten is ontwikkeld;
     kennisdeling met het landelijke project De Bibliotheek Nederland is
      gerealiseerd;
     formule en ideaal inrichtingsconcept voor de stadscentrale is ontwikkeld
      en gerealiseerd in Almelo en Zwolle

    3. Displayen
    Het displayen - oftewel het aantrekkelijk presenteren van de collectie - leidt
    direct tot meer uitleningen en tevreden klanten. In 2010 is een vervolg
    gegeven aan het displayen en is het displayaanbod doorontwikkeld. Vanuit het
    netwerk is hulp geboden bij de plaatsing van de displaymeubels in de
    Bibliotheek en wordt een provinciaal aanbod van displaymogelijkheden
    aangeboden d.m.v een gemeenschappelijke jaarkalender die uit 30 thema‟s
    bestaat. Maatschappelijke thema‟s worden evenals het activiteitenaanbod
    zoveel mogelijk geïntegreerd in het displayaanbod. Ook buiten Overijssel
    bestaat grote belangstelling voor de jaarkalender.

    Behaalde resultaten 2010
     het displayaanbod is doorontwikkeld;
     68 vestigingen in Overijssel maken gebruik van de jaarkalender en het

    12
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


       aanbod displayen. Dit is 68,7% van het aantal vestigingen.

    4. Concept ‘de ideale website’
    Alleen de fysieke vestiging herinrichten is niet voldoende. Een groot deel van
    de klanten komt binnen via de digitale vestiging. In 2009 is gestart met de
    ontwikkeling van het concept „de ideale website‟. De ideale website is voor
    klanten een ideale site waarin lay-out, content, merkidentiteit, look&feel en
    alle diensten en services zijn ingericht op de wensen en behoeften van de
    klanten. Hierbij denken we aan basisfuncties zoals attenderingen, verlengen
    e.d. maar ook display functionaliteiten zoals aanwinstenmodule,
    nieuwsberichten, activiteitenagenda e.d. Het concept voor „de ideale website‟
    sluit aan bij het fysieke concept van „de ideale Bibliotheek‟ en is
    geïmplementeerd in de Bibliotheken van Zwolle en Hof van Twente. Helaas
    bleek deze website niet stabiel in het gebruik waardoor voor de implementatie
    bij andere Bibliotheken gebruik is gemaakt van een eenvoudiger versie. In 17
    Bibliotheken is deze versie of de ideale versie geïmplementeerd.

    De ontwikkelingen op digitaal gebied gaan snel. Inmiddels is er weer een
    nieuwe release. Deze is gebaseerd op de ideale versie en is samen met het
    landelijke project webpresence ontwikkeld en gerealiseerd in bibliotheek
    Deventer. Hiermee is de provinciale aansluiting op landelijk niveau
    gegarandeerd. In 2011 wordt deze nieuwste versie uitgerold in alle
    Bibliotheken van Overijssel.

    Bijzonder trots zijn we op deze nieuwe release omdat Bibliotheek Deventer
    met deze versie van de website de winnaar is van de Award Digitale
    Bibliotheek 2011. Deze award is een initiatief van het tijdschrift Digitale
    Bibliotheek en wordt toegekend aan die bibliotheek in Nederland waar analoge
    en digitale bronnen beschikbaar zijn en advies gegeven wordt bij het
    samenhangend gebruik daarvan.

    Uit het juryrapport: 'OB Deventer is bekend van de introductie van de white label website,
    maar trekt digitale innovatie aanzienlijk breder dan die site. De bibliotheek heeft een
    mooie wiki opgezet die actief wordt bijgehouden en die verwijst naar collecties in de
    dossiers en digitale bestanden. Deventer durft ook het experiment aan te gaan rondom
    serious gaming, waarmee vorig jaar een prijs mee is gewonnen. Ook samenwerking met
    een partner als boekenliefde wordt niet geschuwd en uit de projectplannen van OB
    Deventer blijkt dat een aantal initiatieven bij voorkeur op een hoger en landelijk niveau
    worden uitgerold”.

    De publieksprijs van de Award Digitale Bibliotheek 2011 is aan Bibliotheek Enschede
    toegekend omdat Enschede de nieuwe mogelijkheden van sociale media uitprobeert.

    Behaalde resultaten 2010
       uitrol optimale of ideale versie van de website in 17 stichtingen;
       een nieuwe doorontwikkelde versie van het concept „de ideale website‟.

    5. Collectiemethodiek
    In 2007 is het provinciaal collectiebeleid geformuleerd dat in 2012
    gerealiseerd moet zijn.
    Elke burger – ongeacht woonplaats – moet dan kunnen beschikken over een
    zo compleet en volledig mogelijke collectie: een collectie waarin een optimale
    balans gevonden is tussen de vraag van de klant en het vakkundig
    geselecteerde aanbod van de gezamenlijke Overijsselse en Nederlandse
    openbare Bibliotheken.    13
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


    Om bovenstaande te realiseren is in 2008 het provinciaal collectiebeleid nader
    uitgewerkt in de vorm van een document Collectiemethodiek. In 2009 is de
    collectiemethodiek aan de praktijk getoetst en aangescherpt en in 2010 is een
    provinciebrede analyse gemaakt op basis van de in het najaar 2009 bij alle
    Overijsselse Bibliotheken uitgevoerde collectieanalyse. De inrichting van het
    collectieprofiel is verfijnd met Bicat RCB als analyse-instrument en de Bicat
    module besteladvies als aanschaf-instrument.

    Collectieprofielen
    In 2009 is in nauwe samenwerking met het project “de ideale Bibliotheek” een
    collectie indeling gemaakt op basis van werelden in de dorp/vinex formule. In
    2010 is de collectie indeling op basis van werelden gemaakt voor de
    stadsformule en de serviceBibliotheek formule. De indeling in werelden voor
    de drie formules zijn modulair en toegepast in vestigingen die inrichten
    volgens de formule.
    In 2010 zijn eveneens normen voor rendement en actualiteit van de collecties
    voor de verschillende formules opgesteld en vastgesteld. Bovendien is er
    aansluiting gemaakt met de collectieprojecten van het landelijke
    franchiseproject De Bibliotheek Nederland waarbij ervaring en kennis is
    gedeeld.

    Centraal collectioneren
    Er is een plan van aanpak gemaakt om het Centraal Collectioneren in
    Overijssel voor te bereiden. In 2011 zal het centraal collectioneren inclusief
    beleid gerealiseerd worden voor minimaal alle heringerichte Bibliotheken en
    voor de samenwerkingscollectie.

    Behaalde resultaten 2010
     er is een provincie brede analyse gemaakt op basis van de in het najaar
     2009 bij alle Overijsselse Bibliotheken uitgevoerde collectieanalyse;
     de inrichting van het collectieprofiel is verfijnd met Bicat RCB en Bicat
     module besteladvies;
     Kennisdeling met het landelijke project De Bibliotheek Nederland is
      gerealiseerd.

    6. Samenwerkingscollectie
    Door gebruik te maken van het netwerk volstaat het om in de lokale
    Bibliotheek een basiscollectie aan te bieden die zeker 95% van de vraag kan
    beantwoorden. Vanuit het netwerk wordt een gevarieerde en gespecialiseerde
    collectie aangeboden zodat een zo compleet mogelijke collectie beschikbaar is
    voor de burgers in Overijssel.

    Eind 2009 is een adviesrapport geschreven over het aanschaffen, saneren en
    bewaren van de basiscollectie en provinciale samenwerkingscollectie zodat de
    basiscollecties en samenwerkingscollectie zo goed mogelijk op elkaar
    aansluiten. Dit rapport is het uitgangspunt voor verdere afspraken die in 2010
    gemaakt zijn waardoor het beleid rondom de samenwerkingscollectie
    ingevoerd en verder aangescherpt is.

    Behaalde resultaten 2010
     aanscherping beleid en start uitvoering samenwerkingscollectie.

    7. Zwaartepuntcollecties
    De collectiemethodiek voor zwaartepunten is in 2009 uitgewerkt. In 2010 zou
    de werkgroep Zwaartepunten, bestaande uit deelnemers van SAB, OBD en
    een grote stadsBibliotheek (Enschede) het vervolg oppakken en afstemmen

    14
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


    met de landelijke ontwikkelingen. Helaas is dit niet tot stand gekomen i.v.m.
    andere prioriteiten zoals afstemming met het landelijke project De Bibliotheek
    Nederland. Hierdoor ontstond de noodzaak om het beleid Zwaartepunten door
    te schuiven naar 2011.

    8. Onderzoek naar logistiek en transport
    Elke burger moet kunnen beschikken over een zo compleet en volledig
    mogelijke collectie: een collectie met een optimale balans tussen de vraag
    van de klant en het vakkundig geselecteerde aanbod van de gezamenlijke
    Overijsselse en Nederlandse openbare Bibliotheken. Om deze doelstelling te
    realiseren is een goede logistieke afstemming in de Bibliotheek en tussen de
    Bibliotheken onderling een voorwaarde. In 2010 zijn verschillende scenario‟s
    rondom beschikbaarheid van verschillende collecties en de wijze waarop deze
    worden uitgeleend besproken. De scenario‟s zijn op hoofdlijnen beschreven en
    doorgerekend. Besloten is om voor de komende 1 a 2 jaren nog uit te gaan
    van het onderling leenverkeer tussen alle vestigingen in Overijssel zoals dat
    nu geregeld is en vast te houden aan de huidige afspraken over transport en
    logistiek. De belangrijkste reden hiervoor is dat op landelijk niveau een
    wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt naar de meest efficiënte organisatie
    van transport en logistiek t.b.v. het leenverkeer. De OBD doet mee aan de
    pilot landelijk transport voor kostenreductie en kwaliteitsverbetering van de
    distributie tussen Provinciale Service Organisaties onderling.

    Behaalde resultaten 2010
     uitgangspunten transport en logistiek vastgesteld;
     diverse scenario‟s zijn beschreven en doorgerekend.

    9. Voortzetting van de pilot aanbod sprintertitels
    In 2009 is een start gemaakt met het in Overijssel uittesten van het
    wekelijkse Gelderse titelaanbod sprinters/actuele titels. Indien succesvol zou
    deze pilot omgezet worden naar structureel gebruik van het aanbod. In 2009
    is besloten om niet langer in te zetten op deze pilot omdat er een landelijke
    pilot inkoop actuele titels van start is gegaan. Helaas is de landelijke pilot niet
    voldoende van de grond gekomen.

    10.Centrale Discotheek Rotterdam (CDR)
    Met Muziekweb/CDR is een tweejarige overeenkomst afgesloten. Overijsselse
    Bibliotheekleden kunnen in deze periode gratis cd‟s, muziek-dvd‟s en lp‟s
    lenen van de CDR. De overeenkomst is een logisch vervolg op de
    overeenkomst die in 2009 is afgesloten met de CD-uitleen in Enschede en op
    de proef met CDR die in 2009 is gehouden in de Bibliotheek Deventer. Met
    deze overeenkomsten is de lange staart van de muziek gerealiseerd. Tijdens
    een ontvangst van de commissieleden Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur
    op woensdag 24 maart in de Bibliotheek van Zwolle zuid is de overeenkomst
    op feestelijke wijze ondertekend.
    15
JAARRAPPORTAGE GPS 2010
    Behaalde resultaten 2010
     overeenkomst op Overijssels niveau met CDR waardoor de lange staart
     van de muziek gerealiseerd is;

    11. Monitoring van resultaten
    Na invoering van het dienstverleningsconcept gericht op individuele klanten
    moeten de behaalde resultaten in kaart worden gebracht.
    De huidige mogelijkheden om resultaten te monitoren zijn beperkt.
    Instrumenten om goed te kunnen meten, analyseren en vervolgens op te
    sturen moeten ontwikkeld worden. In 2009 is hiervoor een Programma van
    Eisen opgesteld en zijn de mogelijkheden om het datawarehouse van Probiblio
    te gebruiken uitgezocht. Het Programma van Eisen is overgedragen aan De
    Bibliotheek Nederland. Binnen het landelijke projectpakket is op basis van het
    Programma van Eisen een sturingsmonitor ontwikkeld en uitgeprobeerd in
    Bibliotheek Zwolle-zuid en Haren (Groningen). De sturingsmonitor werkt goed
    maar de technische mogelijkheden om deze in te zetten zijn nog niet
    compleet. In 2011 met de realisatie van Bicat Wise zal het voor alle
    Bibliotheken in Overijssel mogelijk zijn om deze monitor te gebruiken.

    Behaalde resultaten 2010
     de resultaten van Bibliotheken die deelnemen aan de winkelformule zijn
     in kaart gebracht met de huidige mogelijkheden;
     Pilot in Zwolle-zuid van de landelijk ontwikkelde sturingsmonitor.


    3.3.2 Dienstverleningsconcept ‘institutionele klanten’
     Resultaten 2011 (uit meerjarenprogramma 2008-2011)
      in de periode 2008-2011 stijgt het aantal gebruikers van 25% naar 29%
      van het aantal inwoners;
      elke klant kan met zijn Bibliotheekpas overal via internet in alle relevante
      geselecteerde databanken zoeken en gevonden digitale bronnen
      raadplegen;
      10.000.000 raadplegingen per jaar van onze digitale informatiebronnen;
      600.000 Al@din vragen;
      Het aantal volwassen deelnemers aan cursussen op het gebied van
      mediawijsheid stijgt met 50%;
      Het marktaandeel in het onderwijsveld is substantieel gegroeid. We
      bereiken met onze dienstverlening 80-100% van de scholen van
      vroegschools onderwijs en basisonderwijs. We hebben een samenwerking
      met 30-50% van de scholen in het voortgezet onderwijs en ROC‟s;
     met onze provinciale collectie dekken wij op provinciaal niveau 95% van de
      uitleningen met een maximale levertijd van 1 week. De provinciale collectie
      sluit aan bij de landelijke collectie.


    16
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


    Het tweede dienstverleningsconcept richt zich op institutionele klanten en wel
    op het onderwijs in het bijzonder. Van oudsher zijn er nauwe
    samenwerkingsverbanden tussen de Bibliotheek en het basisonderwijs. In het
    voortgezet onderwijs wordt de positie van de Bibliotheken versterkt door
    samen te werken op basis van zakelijke overeenkomsten met wederzijds
    commitment.

    Prestaties dienstverleningsconcept ‘institutionele klanten’

    1. Biebsearch VO en ROC
    Biebsearch bewijst zich meer en meer als concept voor het VO en ROC. In
    2010 zijn er veelbelovende overeenkomsten aangegaan met deze
    onderwijsinstellingen waardoor ca. 23.000 scholieren lid zijn van de
    Bibliotheek. Deze voor Bibliotheken moeilijk bereikbare doelgroep maakt
    hierdoor volop gebruik van de informatie die aangeboden wordt door de
    Bibliotheken in de digitale leeromgeving van de school. Zodoende zijn de
    Bibliotheken volop in beeld bij de scholieren.

    De acquisitie van Biebsearch is in volle gang. Diverse verkennende
    gesprekken vinden plaats met ROC‟s en voortgezet onderwijsinstellingen in
    Overijssel.

    Ook buiten Overijssel bestaat grote belangstelling voor Biebsearch. Op
    landelijk niveau wordt ingestoken op doorontwikkeling van deze
    dienstverlening richting het voortgezet onderwijs en ROC‟s. Eind 2009 is
    subsidie toegekend om masterclasses te organiseren. Met succes zijn deze
    masterclasses afgerond. Dit maakt een goede uitbreiding op landelijk niveau
    mogelijk.
    Behaalde resultaten 2010
     ondersteuning van de pilot voortgezet onderwijs;
     start Thorbecke College en Twents Carmel College (samen 6.500
      leerlingen)
     uitbreiding dienstverlening ROC Deltion van 2.000 studenten naar 9.000
      studenten
     uitbreiding content en afstemming met landelijke partijen;
     23.000 leerlingen vo en mbo bediend met het Biebsearch concept.

    2. Biebsearch voor basisonderwijs
    Onder de naam Biebwijz is een gezamenlijke productencatalogus ontwikkeld
    voor het basisonderwijs. Door de krachten te bundelen wordt de kwaliteit van
    het gezamenlijk productaanbod primair onderwijs verbeterd en de
    productontwikkeling efficiënter georganiseerd. In het schooljaar 2010/2011 is
    het aantal Bibliotheken dat deelneemt aan Biebwijz uitgegroeid naar 17
    Bibliotheken en is de vervolgstap gemaakt in productontwikkeling. Samen met

    17
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


    het basisonderwijs is gekeken hoe de verschillende producten samengevoegd
    kunnen worden tot integrale dienstverlening. De producten worden
    aangeboden in drie domeinen namelijk: taal en lezen, mediawijsheid;
    schoolmediatheek.

    Eind 2009 is het project Biebsearch voor primair onderwijs van start gegaan.
    Dit project is landelijke opgepakt en gefinancierd. Het landelijke project werd
    aangestuurd door een projectleider uit Overijssel waardoor er een goede
    afstemming is tussen beide projecten.

    Behaalde resultaten 2010
     uitbreiding deelnemende Bibliotheken Biebwijz naar 17 Bibliotheken;
     Pilot met 10 basisscholen om de verschillende producten samen te voegen
      tot integrale dienstverlening


    3.3.3 Ondersteuning dienstverleningsconcepten
    In het dienstverleningsconcept „winkels‟ gaat het om de ombouw van
    aanbodgerichte Bibliotheken naar vraaggerichte Bibliotheken. Dit
    dienstverleningsconcept is een totaalconcept. Het gaat niet alleen om fysieke
    herinrichting van Bibliotheken maar ook om andere kwaliteiten van
    medewerkers, andere budgetten, en een andere huisstijl. Kortom een andere
    organisatie.

    In het dienstverleningsconcept „institutionele klanten‟ gaan we zakelijke
    overeenkomsten aan met institutionele klanten. Dit vraagt om een andere
    benadering van de klanten dan die we tot nu toe gewoon waren.

    Een aantal van deze werkzaamheden wordt op lokaal niveau uitgevoerd en
    een aantal werkzaamheden wordt vanuit een provinciale BackOffice
    georganiseerd. Door het realiseren en het accepteren van de consequenties
    die de bovenstaande dienstverleningsconcepten met zich meebrengen zitten
    de Overijsselse Bibliotheken op dit moment in een veranderingsproces. De
    komende periode zullen werkzaamheden op provinciaal niveau en lokaal
    niveau nauwkeurig op elkaar afgestemd worden. Om dit veranderingsproces
    te realiseren en de dienstverleningsconcepten te bestendigen is een aantal
    projecten opgezet.

    Prestaties ondersteuning dienstverleningsconcepten

    1. Scholing
    Voor beide dienstverleningsconcepten moeten de Bibliotheken
    verkoopkrachtiger worden. Evenals in 2008 en 2009 is er in 2010 vanuit GPS
    trainingen aangeboden aan de medewerkers in de lokale Bibliotheek om de
    collectie aantrekkelijker te presenteren op basis van ervaringen uit de retail;
    de Bibliotheek, en haar assortiment te „verkopen‟; met „retailogen‟ te kijken
    naar de Bibliotheek. Alle Bibliotheken in Overijssel hebben deze trainingen
    aangeboden aan hun medewerkers.

    Implementatie van winkelformules betekent een andere manier van werken
    met elkaar. Op netwerkniveau is ondersteuning georganiseerd voor de
    implementatie van de winkelformules en de bewaking en doorontwikkeling
    daarvan. Scholing van medewerkers die op netwerkniveau helpen met het
    implementeren van de winkelformule in de lokale Bibliotheek is niet
    gerealiseerd. Vanwege de latere start van de Provinciale BackOffice is dat
    vertraagd. In 2011 is deze deskundigheidsbevordering op gang gekomen.

    18
JAARRAPPORTAGE GPS 2010    Behaalde resultaten 2010
       alle Bibliotheken hebben display- en verkooptrainingen aangeboden
       aan hun medewerkers waardoor 90% van de Front en BackOffice
       medewerkers deze trainingen gevolgd hebben;
       scholing van medewerkers in de lokale Bibliotheken om de Bibliotheek
       en haar assortiment te verkopen.

    2. Organisatieontwikkeling en werkprocessen
    Realisatie van beide dienstverleningsconcepten brengt een behoorlijke
    organisatieverandering voor de Overijsselse Bibliotheken met zich mee. De
    dienstverlening vraagt om andere competenties van de medewerkers,
    verschuiving van budgetten, aanpassing van kwaliteitsbeleid etc.
    Op basis van het in 2009 ontwikkelde stappenplan “organisatieontwikkeling en
    werkprocessen” hebben de Bibliotheken die in 2010 het winkelconcept hebben
    ingevoerd ondersteuning gekregen op het gebied van organisatie.
    Medewerkers zijn niet alleen geschoold maar ook voldoende voorbereid op de
    veranderende werkprocessen. De klant- en werkprocessen zijn in 2009
    omschreven en op basis van ervaringen geactualiseerd zodat de invoering van
    het winkelconcept zo goed mogelijk gerealiseerd wordt. De bijbehorende
    functieprofielen zijn omschreven en vastgesteld zodat ze lokaal toegepast
    kunnen worden.

    Ook vanuit dit project is een bijdrage geleverd aan het landelijke project De
    Bibliotheek Nederland. Zo zijn de klant- en werkprocessen optimaal
    afgestemd op landelijk niveau.

    Behaalde resultaten 2010
     ondersteuning organisatieontwikkeling in alle 17 vestigingen die
     heringericht zijn;
     actualisering klant- en werkprocessen;
     functieprofielen beschreven en vastgesteld;
     bijgedragen aan het landelijk project De Bibliotheek Nederland.

    3. I-factor wordt Innovatielab
    Na 2 jaar kan gesteld worden dat het project I-factor wat betreft het aantal
    studenten niet geleid heeft tot het gewenste resultaat. Evaluatie in 2010
    maakte duidelijk dat doorzetten van de I-factor niet zinvol is. De
    aanmeldingen bleven achter, met als voornaamste reden dat de Bibliotheek
    niet gezien wordt als interessante werkplek door hbo studenten In totaal
    hebben er 7 studenten deelgenomen aan het project, werkzaam in 4
    Bibliotheken: Zwolle (1) Deventer (4), Arnhem (1) en Nijmegen (1).

    Het project heeft wel een positief resultaat wat betreft de samenwerking
    tussen Saxion en de Bibliotheken. Geconcludeerd kan worden dat beide
    partijen nog steeds veel voor elkaar kunnen betekenen m.b.t. de
    toekomst van de publieke dienstverlening. Saxion heeft behoefte aan een
    praktijkveld waar jongeren praktijkervaring en onderzoek kunnen doen. De
    Bibliotheken hebben behoefte aan nieuwe kennis, trendanalyses en scenario
    ontwikkeling voor de toekomst.

    Vanuit deze behoeften is een nieuw idee ontstaan om de
    projectsamenwerking voort te zetten: het Innovatielab. Het betreft het
    opzetten van een onderzoekslijn door Saxion Lectoraat, De Overijsselse
    Bibliotheken en het SAB. Studenten doen onderzoek aan de hand van
    opdrachten geformuleerd door het Bibliotheekveld.

    19
JAARRAPPORTAGE GPS 2010    Er is dus geen sprake van een doorstart. Wel zijn de studenten van de I-factor
    gaan participeren in het Innovatielab. Aansluiting bij het retailcconcept wordt
    gevonden door de opdrachten die geformuleerd zijn. Bijv. onderzoek naar een
    vervangend concept voor kleine vestigingen of wanneer er geen subsidie meer
    zal zijn. Het Innovatielab vindt aansluiting bij verschillende opleidingen van
    Saxion en de Universiteit van Twente. In de toekomst zal nog meer
    samenwerking gezocht worden met andere kenniscentra en opleidingen

    Acties en resultaten 2010
     I-factor heeft een doorstart gekregen in het Innovatielab;
     Het Innovatielab vindt aansluiting bij verschillende opleiding van Saxion
      en de Universiteit Twente

    4. Provinciale BackOffice (PBO)
    Met de realisatie van herinrichting, een verbeterde collectie en een ideale
    website bij meerdere Bibliotheken, is de behoefte aan serviceondersteuning
    toegenomen op het gebied van formulemanagement, collectiemanagement,
    digitale Bibliotheek en dienstverlening onderwijs. In 2009 is deze
    ondersteuning nog gerealiseerd vanuit de projectorganisatie. Vanaf 2010 is
    deze netwerkondersteuning grotendeels bekostigd met structurele inzet van
    middelen vanuit de lokale Bibliotheken. Helaas leverde het opstarten van een
    Provinciale BackOffice organisatorisch en juridisch meer problemen op dan
    aanvankelijk verwacht werd. De organisatie van deze BackOffice is niet van
    de grond gekomen. De benodigde serviceondersteuning is op een
    projectmatige wijze vormgegeven. Eind 2010 is een afspraak gemaakt voor
    een tijdelijke oplossing van de organisatorische en juridische problemen zodat
    in 2011 de Provinciale BackOffice met 4 fte van start kan gaan. In 2011 zal
    een plan gemaakt worden voor een doorstart van de in 2011 opgestarte
    Provinciale BackOffice.

    Naast de serviceondersteuning die deels vanuit de projectorganisatie en deels
    vanuit een projectmatig georganiseerde Provinciale BackOffice gerealiseerd is,
    zijn er ook structureel materiële kosten gemaakt. De inkoop van digitale
    content voor thuisgebruik en de overeenkomsten die voor langere tijd
    aangegaan worden met verschillende partijen zijn bekostigd met de
    structureel ingezette middelen vanuit de lokale Bibliotheken voor de
    Provinciale BackOffice.

    Behaalde resultaten 2010
     een projectmatige start van de Provinciale BackOffice o.a. door een
      interim formulemanager aan te stellen;
     een overeenkomst met alle Bibliotheken om structureel middelen vanuit
      de lokale Bibliotheek in te zetten om de Provinciale BackOffice te
      bekostigen:
     een plan voor een tijdelijke oplossing van de organisatorische en
      juridische problemen zodat in 2011 gestart kan worden met de Provinciale
      BackOffice
     netwerkondersteuning op de onderdelen formulemanagement,
      collectiemanagement, digitale Bibliotheek en dienstverlening onderwijs
     gerealiseerd;
     inkoop digitale content.


    5. Integrale kwaliteitszorg en controle (INK)    20
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


    Kwaliteitsbeleid is een middel om de gestelde doelen te helpen bereiken, die
    de lokale Bibliotheekorganisaties en de netwerkorganisaties zich hebben
    gesteld. Een belangrijk item in dit project is de verankering van het
    kwaliteitsdenken in het Bibliotheekbeleid.
    Om deel uit te kunnen blijven maken van het landelijk netwerk van
    Bibliotheken moet een Bibliotheekorganisatie gecertificeerd zijn. Eind 2009
    hebben alle Overijsselse Bibliotheken de eerste audit ondergaan en vanaf
    2010 begint de tweede auditronde met aangescherpte normen. Vanuit het
    INK project wordt ondersteuning aangeboden aan de Bibliotheken bij de
    voorbereiding op de audit in het kader van de certificering.

    Om gecertificeerd te worden moet een Bibliotheek gegevens hebben over de
    tevredenheid van klanten en medewerkers. De bestaande onderzoeken zijn
    niet volledig toereikend voor de Overijsselse Bibliotheken omdat zij volgens
    het winkelconcept werken. Vanuit GPS is uitgezocht hoe de beide
    onderzoeken aangepast kunnen worden op basis van het winkelconcept.

    Behaalde resultaten 2010
     ondersteuning aan de Bibliotheken bij de voorbereiding op de audit in het
     kader van de certificering;
     aangepaste versie van de Klant- en Medewerkerstevredenheids-
      onderzoeken

    6. Netwerkvorming
    Het meerjarenprogramma GPS wordt integraal uitgewerkt door de vijf
    programmalijnen te verbinden in een plan gebaseerd op de longtailstrategie
    van Chris Anderson. Het uitvoeringsplan kent twee dienstverleningsconcepten
    die de resultaten uit het meerjarenprogramma moeten behalen.

    Om deze ingezette koers succesvol te laten blijven, is het nodig ook op
    bestuurlijk niveau stappen te zetten. Hiervoor is behoefte aan een
    besluitvaardige netwerkorganisatie om de geformuleerde missie en visie ook
    bestuurlijk te verankeren en vrijblijvendheid van de afzonderlijke Bibliotheken
    te beperken. In 2009 is gestart met een bestuurlijk traject dat in 2010 een
    vervolg heeft gekregen. In 2010 zijn alle voorbereidingen getroffen om in
    2011 een besluit te nemen over de nieuwe organisatievorm. Inmiddels is dit
    besluit genomen en is het netwerk van Overijsselse Bibliotheken in 2011 een
    vereniging geworden.

    Behaalde resultaten 2010
     proces doorlopen dat aanzet tot besluitvorming nieuwe organisatievorm
     netwerk van Overijsselse Bibliotheken.

    7. Coördinatie en doorontwikkeling meerjarenprogramma en
      uitvoeringsplan GPS
    Afstemming en coördinatie op het gehele programma is nodig. Een van de
    programmamanagers is in 2010 coördinator van het GPS programma. Vanuit
    de coördinerende taken wordt ook de aansturing gedaan rondom de
    communicatie van het GPS programma. Communicatie en gezamenlijke
    promotie vormt een wezenlijke ondersteuning van het GPS programma. De
    provinciale promotie heeft een zodanige vorm dat er een meerwaarde is voor
    elke afzonderlijke Bibliotheek in het algemeen en het netwerk in het
    bijzonder. De communicatie ondersteunt het draagvlak voor het programma
    en de resultaten die het oplevert.
    21
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


    De uitvoeringsstrategie wordt gedurende de looptijd van GPS doorontwikkeld.
    De richting van deze doorontwikkeling zal mede bepaald worden door de
    resultaten die komen uit een onderzoek naar klantsegmenten die in mindere
    mate gebruik maken van de Bibliotheek en de groep niet-leden.

    Behaalde resultaten 2010
     coördinatie meerjarenprogramma en uitvoeringsplan GPS;
     doorontwikkeling uitvoeringsstrategie;
     communicatie naar interne en externe doelgroepen over het GPS
     programma en de veranderende dienstverlening;
     gezamenlijke promotie op activiteiten zoals Nederland Leest, digitale
     nieuwsbrief, officiële openingen, displaykalender.    3.4 Projecten versus prioriteiten
    GPS kent vijf programmalijnen. De programmalijnen dragen bij aan de
    invulling van de drie landelijk gestelde kerntaken van de Bibliotheek. In
    onderstaande matrix wordt deze invulling weergegeven. De matrix geeft een
    beeld van de programmalijnen en de mate waarop ze raakvlakken hebben
    met de kerntaken. Veel programmalijnen hebben raakvlakken met meerdere
    kerntaken.     Kerntaken →
                     Informatie
     + = raakvlak met kerntaak
                           Educatie
     ++ = sluit nauw aan bij
     kerntaak
                                 Lezen     ↓ Projecten
     Werven en behoud van leden   +      +     ++
     Doorontwikkeling en       +      +     ++
     implementatie winkelformule
     Displayen            +            ++
     Ideale website         +
     Collectiemethodiek       +      +     ++
     Samenwerkingscollectie     ++      ++     ++
     Zwaartepuntcollectie      ++      ++     ++
     Onderzoek naar logistiek en   +      +     +
     transport
     Voortzetting van de pilot                +
     aanbod sprintertitels
     CDRotterdam
     Monitoren van resultaten    +            ++
     Biebsearch SSCO         ++      ++     +
     Biebsearch VO en ROC      ++      +     +
     Scholing            +      +     +
     Organisatieontwikkeling en   +      +     +
     werkprocessen
     I factor            +
     Provinciale BackOffice     +      +     +
     Intergrale Kwaliteitszorg en  +      +     +
     controle
     Netwerkvorming         +      +     +

    22
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


     Coordinatie MJP en        +     +     +
     uitvoeringsplan GPS
    3.5 Integraliteit, samenwerking, cofinanciering
      en voorbeeldfunctie
    GPS kan gekenschetst worden als een integrale aanpak voor vernieuwing van
    Bibliotheekwerk in Overijssel. Op vele fronten vindt afstemming plaats met
    activiteiten op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Voor de verschillende
    projecten geldt dat er belangstelling is uit den lande voor deelname of
    samenwerking (op onderdelen van projecten). Indien nodig wordt dergelijke
    belangstelling geformaliseerd in contracten of samenwerkings-
    overeenkomsten. Met regelmaat wordt gepubliceerd over de projecten,
    worden lezingen gegeven en wordt kennis overgedragen.
    23
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


    Binnen het meerjarenprogramma is duidelijk sprake van cofinanciering.
    Gemeenten en provincie dragen in 2010 bij aan de realisatie van het
    meerjarenprogramma 2008-2011.
    24
JAARRAPPORTAGE GPS 2010
4. Organisatorische
  verantwoording
    4.1 Projectopzet
    De Overijsselse Bibliotheken hebben gezamenlijk een meerjarenprogramma
    vastgesteld dat het vernieuwingsprogramma is voor de periode 2008-2011.
    De Bibliotheken hebben de OBD gevraagd de uitvoering van dit programma te
    realiseren. De algemeen directeur van de OBD heeft daarvoor in overleg met
    DOBO een projectorganisatie opgezet die behalve aan hem ook rechtstreeks
    aan DOBO rapporteert. De OBD is de formele aanvrager van de
    subsidiebeschikking en legt ook de formele verantwoording van de bestede
    middelen af via zijn jaarrekening. Met deze organisatievorm is zowel de
    inhoudelijke als de zakelijke en formele verantwoording op een effectieve
    wijze georganiseerd.

    Het meerjarenprogramma GPS is opgebouwd langs vijf programmalijnen. De
    OBD heeft vijf programmamanagers aangesteld. Elke programmalijn kent een
    manager die de lijn uitzet naar de uitvoering en resultaatverantwoordelijk is
    voor zijn programmalijn. De programmamanagers zijn collectief
    verantwoordelijk voor de resultaten in het meerjarenprogramma. Eén van de
    programmamanagers is verantwoordelijk voor de afstemming en coördinatie
    van de programmalijnen. De programmamanagers laten zich adviseren door
    de OBD op het gebied van organisatieontwikkeling, personeel, bedrijfsvoering
    en ICT.

    Binnen een programmalijn worden projecten uitgevoerd. De uitvoering van
    projecten ligt in handen van projectteams. De projectleiders van deze teams
    brengen verslag uit aan de betreffende programmamanager. Voor de
    uitvoering van projecten worden tijdelijk projectleiders en –medewerkers
    aangetrokken. De projectleiders en –medewerkers kunnen afkomstig zijn van
    de Bibliotheken, de OBD, SAB of van buiten het Overijssels
    Bibliotheeknetwerk. De selectie gebeurt op grond van de benodigde kennis,
    ervaring en competenties. Voor de inzet van projectpersoneel ontvangt de
    uitlenende instantie een vergoeding.    4.2 Communicatie
    Voor het behalen van de resultaten uit het jaarplan is het van groot belang
    dat iedere belanghebbende kan beschikken over de juiste informatie. Dit
    vraagt om een goede kennis- en informatie-uitwisseling binnen het netwerk.

    De Overijsselse Bibliotheken hebben de afgelopen jaren ruime ervaring
    opgebouwd met de interne en externe communicatie. De communicatie krijgt
    vorm door onder andere:

     agendering en bespreking van de inhoud en voortgang van projecten
     tijdens de DOBO vergaderingen die maandelijks plaatsvinden;
     regelmatige presentaties tijdens de gezamenlijke besturenbijeenkomsten;
     openingen, startbijeenkomsten, resultaatpresentaties organiseren rond de
     projecten, inclusief persberichten en daar gericht belangrijke relaties voor
     uit te nodigen;
     monitoring van de projecten en de deelprojecten: met een

    25
JAARRAPPORTAGE GPS 2010


     tweemaandelijkse voortgangsrapportage op hoofdlijnen aan DOBO en
     minimaal twee keer per jaar aan de Provincie in een mondeling
     toelichtingsgesprek met de beleidsambtenaar;
     verspreiding van een digitale nieuwsbrief;
     publiceren van informatie via intranet en de diverse websites.

    De coördinator van het meerjarenprogramma is verantwoordelijk voor de
    communicatie. De ontwikkelingen rondom communicatie en mogelijk in te
    zetten nieuwe communicatiemiddelen worden op de voet gevolgd.
    26
JAARRAPPORTAGE GPS 2010
Bijlage A: jaarrekening 2010
      De projecten van GPS maken onderdeel uit van de financiële
      verantwoordingen van de Overijsselse Bibliotheek Dienst. Derhalve maakt
      GPS deel uit van de jaarrekening van de OBD waarbij de accountant een
      goedkeurende verklaring heeft verstrekt.

De verkorte exploitatie en balans van GPS 2010 is als volgt:

1.) Exploitatie 2010
Lasten                                  Totaal
  4021 PR kosten                            4.730
  4070 Programmakosten                        640.698
  4200 Salarissen                           859.353
  4231 Reiskosten dienstreizen                     1.558
  4241 Studiekosten                          15.350
  4255 Inhuur derden                         202.992
  4351 Vormgeving en techniek                        0
  4515 Onderhoud automatisering                     5.500
  4800 Onvoorzien                              0
  4912 Rente rekening-courant en bankkosten                -96
     Totale lasten                        1.730.085
Baten
  8099 Diverse opbrengsten                       25.962
  8398 Overige verkopen                        183.468
  8550 Bijdragen derden                        445.913
  8700 Rente                               325
  8902 Subsidie projecten                      1.445.000
     Onttrekking bestemmingsreserve                176.432
     Totale baten                        2.277.100

     Saldo (toegevoegd aan de bestemmingsreserves)         547.0152.) Balans per 31-12-2010

Activa
Vorderingen en overlopende activa                   157.053
Rekening courant OBD                         1.010.255
Debiteuren                               238.196
Liquide middelen                             4.864
                                   1.410.368
Passiva
Bestemmingsreserve                          1.223.251
Crediteuren                              140.761
Schulden en overlopende passiva                     46.356
                                   1.410.368
      27

								
To top