Diapozitivul 1 GENA by cuiliqing

VIEWS: 8 PAGES: 55

									           GENA
Genomul uman este constituit din 3,5 miliarde de
perechi de nucleotide (numite şi perechi de baze
sau pb).
 Genele reprezintă 3-5% din acest ansamblu.
Restul de ADN este constitut din
-secvenţele de reglare a expresiei genei,
-secvenţe repetitive şi
-secvenţe cu funcţii necunoscute.
• Varianta nepatologică a genomului este
 polimorfismul

• La om, între 2 indivizi există mici variante de
 secvenţe estimate între 1 şi 2% considerate
 ca nepatogene şi numite gene de polimorfism
 (exp. de polimorfism, culoarea ochilor: bleo,
 maron, verde).
• Polimorfisumul, este dat de secvenţe scurte,
 repetate, a unui număr mai mic sau mai
 mare de perechi de baze care pot varia pe
 fiecare din cei 2 cromozomi.
• După numărul de variaţii ale secvenţelor se
 disting după talia lor:
• - secvenţe repetate simple sau STRs (short
 tandem reapeats)– acestea sunt 2, 3, 4 şi 5
 nucleotide de exp
• numărul lor este estimat între 50000 şi 100000
 copii în genom;
• - secvenţe repetate în tandem în număr
 variabil sau VNTRs (variabile number of
 tandem repeats) din care :
• - secvenţe scurte repetate la mai puţin de
 500 pb -SINEs (short interopersed repetitive
 nucleotides elements),.
• Ex. secvenţele Alu de 4 kb - 5 kb repartizate în
 genom la nivelul intronilor.
• .
• -secvenţe mai lungi de câteva milioane de
 pb (în jur de 6-7 kb) LINEs (long interpersed
 repetitive nucleotides elements);
• - ADN satelit α şi β.
• Sateliţii α prezenţi la nivelul centromerilor sunt
 secvenţe repetate în tandem de 171 pb
 constituie între 1-3% din cromozomi.
• Sateliţii β sunt secvenţe repetate în tandem de
 68 pb situate în cromatina cromozomilor
 acrocentrici şi a cromozomului 9.
• Structura genei
• În secvenţa genei se disting :
• -secvenţe în amonte –reglatoare care structurează
 promotorul,
• - un situs de iniţiere al transcripţiei, sau „start
 point” notat cu +1, locul unde este încorporat
 primul nucleotid de unde începe transcripţia
• -o succesiune variabilă de exoni şi introni; exonii
 traduşi, intronii netraduşi conţinând alte secvenţe
 reglatoare şi în sfârşit
• -ultimul exon.
• Ansamblul mecanismelor care conduc la producerea
 unui ARNm sau a unei proteine sunt desemnate prin
 termenul de expresia genei.
• Promotorul situat în amonte de genă, în poziţia 5', are
 între 800 şi 1000 pb. El nu este transcris şi tradus,
 intervine
• în iniţierea transcripţiei,
• orientarea direcţiei în care aceasta se va derula,
• prezintă secvenţe consens pentru situl de fixare a
 ARN polimerazei şi
• a unui capişon pe ARNm indispensabil pentru
 transducţia sa ulterioară.
• În poziţia 3' a aceluiaşi sit de iniţiere (de la 10 la
 câteva sute de baze mai departe), codonul ATG va
 semnala sit de iniţiere a transducţiei adică debutul
 părţii codante a genei.
• Apoi urmează o succesiune de secvenţe fie codante şi
 conservate în ARN (exoni) fie necodante şi eliminate
 de la transcripţie (introni).
• În general intronii nu există la virusuri şi bacterii.
 Ei sunt prezenţi doar la eucariote.
Typical Gene Structure

 Promoter  Coding Region    +1
       transcription
• În poziţia 3' a genei pe ultimul exon, se află
 unul din cei 3 codoni STOP TAA, care se
 continuă cu o secvenţă de poliadenilare
 AAAAA care va semnala oprirea transducţiei
 la nivelul ribozomilor.
• Coada de poliadenilare este situată în aval de
 codonul STOP, secvenţă care nu va fi
 transdusă.
• Ea reprezintă un sit de recunoaştere pentru
 secţiunea de ARNm primar şi este
 indispensabilă pentru stabilitatea ARNm.
• Pot exista mai multe situri de poliadenilare
 corespunzătoare mărimii diferite a ARNm. Ele
 pot fi specifice ţesuturilor.
• Unele gene specifice ţesuturilor conţin 20-30 pb în
 amonte de situl de iniţiere a transcripţiei, o casetă
 TATA (5'TATA AA3') pe care se fixează unele
 complexe proteice.
• Există gene care se exprimă în toate ţesuturile
 (ubicvitare sau gene de menaj) sunt conţinute
 constant în aceeaşi regiune.
• Acestea, conţin secvenţe bogate în GC (5'GGG
 CGG3') pe care se fixează factori de transcripţie SP1.
• Factorii proteici numiţi şi factori de transcripţie
 interactivă prezintă secvenţe reglatoare care
 modulează expresia genei.
• O genă poate avea mai muţi promotori. Unii
 promotori pot fi specifici ţesuturilor.
• Secvenţa unei gene apoA II
• Apolipoproteina apoA este componenta
 proteică a oricărei lipoproteine, în special a
 celor plasmatice.
• Ea este asociată lipoproteinelor cu densitate
 mare (HDL) şi realizează stabilizarea
 acestora.

• Ansamblul informaţiei genetice transcrisă
 este de 3 miliarde de litere (o biblioteca de
 7000 cărţi cu 300 pagini fiecare).
Secvenţa unei gene (apoA-II).
• Expresia unei gene
• Expresia unei gene este o succesiune de
 sinteze chimice şi reacţii care conduc la
 producerea unei proteine.
• În prima etapă are loc sinteza ARN
 premesager sau ARN precursor (denumit şi
 ARN heterogen sau Hn-ARN) a cărei secvenţă
 este complementară catenei antisens a genei
 deci identică celeilalte catene sens
• şi este orientată în acelaşi sens.
• După reacţii de maturare a transcriptului primar
 ARN devine ARNm şi trece din nucleu în
 citoplasmă.
• Ulterior ARNm este citit de un grup de câte 3
 nucleotide de la 5 la 3 şi are loc sinteza
 proteinelor de către ribozomi.
• Cuplarea aminoacizilor se realizează de la
 extremitatea NH2 terminală către extremitatea
 COOH terminală.
Expresia unei gene
• TRANSCRIPŢIA
• Sinteza ARN utilizând matriţa de ADN este
 catalizată de ARN polimeraze ADN-
 dependente, care utilizează nucleozid trifosfaţi
 ca substrat.
• Numai un singur lanţ al dublului helix ADN
 este utilizat ca matriţă.
• Întrucât dubla catenă a ADN este conservată,
 sinteza ARN premesager este descrisă ca fiind
 conservativă, dar întrucât se produce numai
 un lanţ polinucleotidic, ea este asimetrică
• Catena de ADN utilizată ca model pentru transcripţie
 este cunoscută sub numele de catenă matriţă sau
 catenă antisens, în contrast cu cealaltă catenă
 care este cunoscută ca şi catenă codificatoare sau
 catenă sens.
• Secvenţa de baze a ARN sintetizat va fi identică faţă
 de catena codificatoare, cu menţiunea că uracilul
 înlocuieşte timina.
• ARN polimerazele sunt enzime multisubunitare mari
 şi complexe, care au capacitatea de a identifica
 locul în care este iniţiată sinteza ARN pe matriţa
 ADN.
• Spre deosebire de ADN polimeraze, ARN
 polimerazele nu au nevoie de amorsă. Cele două
 catene de ADN se separă la locul de iniţiere a
 sintezei.
• Nucleii celulelor eucariote conţin 3 tipuri distincte de
 ARNpolimeraze:
• -ARN polimeraza I este localizată în nucleoli, unde
 se găsesc genele ribozomale şi catalizează sinteza
 precursorilor majorităţii moleculelor de ARNr 18S, 5,
 8S, 28S;
• -ARN polimeraza II este localizată în nucleoplasmă
 şi catalizează sinteza precursorilor ARNm şi a unor
 snARN (ribonucleoproteine mici);
• -ARN polimeraza III este localizată în
 nucleoplasmă şi catalizează sinteza precursorilor
 moleculelor ARNr, 5S şi o varietate de mici
 fragmente de ARN nucleari şi citoplasmatici (ARNt, ,
 snARN, 7SL-ARN).
• Ultima linie a următoarei imagini este secvenţa
 primului exon a genei apoproteinei AII. Cele
 900 nucleotide care o preced conţin numeroase
 secvenţe recunoscute de proteine care permit
 începerea transcripţiei sau reglarea acestei
 etape.
• Porţiunea de ADN care va fi transcrisă se
 numeşte unitate de transcripţie. Aceasta este
 delimitată de un promotor, urmat de un punct
 de iniţiere sau „start point” notat cu +1, locul
 unde este încorporat primul nucleotid de
 unde începe transcripţia şi un terminator
 unde se termină transcripţia (Fig. 19).
Secvenţa unui promotor.
• Promotorii pentru ARNpolimeraza sunt pe
 latura 5' a startului (în amonte).
• Secvenţa aflată înaintea punctului start, se
 numeşte din amonte, iar cea de după punctul
 start, în aval.
•   Promotorului i se disting următoarele
 secvenţe:
• -secvenţă numită caseta TATA(sau domeniu) ,
 care este recunoscută specific prin proteinele
 TFIID, cofactor al ARN polimeraza II;
• -secvenţe sau casetă CAAT şi GG box, pe care
 vin să se fixeze alte proteine de transcripţie
 CTF şi SP1.
• Activităţile multor promotori sunt amplificate
 de către secvenţe de ADN (enhancers)
 situate la distanţă până la câteva sute de
 perechi de baze de promotor.
• Asemenea amplificatori sunt recunoscuţi de
 proteine specifice denumite factori de
 transcripţie care stimulează legarea
 ARNpolimerazei de un promotor vecin.
• Faptul că amplificatorii sunt aşezaţi la distanţă
 (considerând ADN liniar) faţă de promotorii pe
 care îi controlează este explicat pe baza
 împachetării ADN prin care ia naştere o
 structură terţiară care aduce cele 2 elemente
 în poziţii apropiate.
• Enhancerii. Aceste secvenţe de ADN sunt localizate
 în 5' sau 3' a unei gene într-un exon sau intron.
• Funcţia lor este interdependentă de poziţie şi
 orientare.
• Fiecare enhancer conţine unul sau mai multe situri
 de fixare pentru un factor de transcripţie. care
 acţionează sinergic. Această secvenţă stimulează
 expresia genei.
• Silancerii. Această secvenţă diminuă sau inhibă
 expresia genei. Sunt localizaţi adesea între promotori
 şi enhanceri, sunt numiţi antienhanceri.
• Factori care acţionează în transcripţie. Sunt
 proteine care acţionează asupra ADN prin activarea
 sau inhibarea parţială sau totală a receptorilor
 transcripţiei.
• Enzima cheie în transcrierea genelor pentru
 proteine structurale este ARN polimeraza II.

• Promotorii recunoscuţi de această enzimă
 sunt mult mai mari şi mai diverşi.

• Primul nucleotid (situsul start) al secvenţei ADN
 este notat cu +1, urmat de +2 etc. Nucleotidul
 dinaintea situsului start este notat cu-1.
• Factorii care sunt produşi ai genelor, altele
 decât cele pe care ei le controlează, sunt
 denumiţi factori trans-acting sau trans-
 activatori.

• Genele individuale sunt transcrise în ARN
 monocistronici individuali codificând
 proteine singulare.
• Astfel trebuie să existe alte căi de coordonare
 ale transcripţiei, mai ales că adesea, genele
 implicate sunt pe cromozomi diferiţi.
• În acest fel, producerea unei molecule de anticorp
 funcţional necesită sinteza de proteine
 imunoglobulinice cu lanţ greu (H) sau uşor (L).
• În timp ce locusul lanţului greu H este pe
 cromozomul 14 la om, genele lanţului uşor sunt pe
 cromozomii 2 şi 22.
• O situaţie similară există şi în cazul hemoglobinei,
 unde familia α-globinei este pe cromozomul 16 la
 om, şi gena β-globinelor pe cromozomul 11.
• Antibioticul actinomicina D inhibă transcrierea
 prin legarea de matriţă, în timp ce rifampicina
 inhibă transcrierea prin legarea de
 ARNpolimeraza.
• La virusurile cu ADN dublu catenar,
 transcrierea va avea loc la fel ca în celulele
 normale, de obicei utilizând ARN polimeraza
 din nucleul celulei gazdă.
• Genele sunt situate pe cele două lanţuri ADN
 de la stânga la dreapta şi de la dreapta la
 stânga. Genele apolipoproteinei AI şi AIII sunt
 vecine.
Catenă sens şi antisens.
• Factori de transcripţie

• De caseta TATA se leagă un complex de
 proteine cunoscut ca TFIID (factor de
 transcriere D pentru ARN polimeraza II).

• În acest complex numai o proteină, cunoscută
 ca TPB (TATA binding protein) se leagă direct
 de ADN, alte proteine ale complexului legându-
 se prin asociere cu TPB.
• Controlul transcrierii prin hormoni
• Mulţi hormoni îşi exercită efectele biologice
 prin legarea la receptori de suprafaţa
 celulară care activează mesageri secundari
 cum este AMPc.
• Hormonii steroizi şi tiroxina acţionează în mod
 diferit.
• Ei intră în celula ţintă şi se leagă de proteine
 receptor specifice în citosol.
• Aceştia migrează în nucleu şi controlează
 transcrierea prin legare la ADN şi controlează
 exprimarea a 50-100 de gene.
• Reglarea expresiei genelor
• Sinteza ARNm se mai numeşte expresie
 genică, deoarece din molecula de ADN
 reprezentată de o genă, când este activată se
 transcrie un ARNm pentru o proteină dată.
• Genele din genomul celulelor eucariote sunt
 întrerupte de secvenţe care nu vor fi regăsite în
 secvenţa proteinelor.
• Astfel unitatea transcriptibilă a genei la
 eucariote este formată din introni şi exoni.
• Reglarea întregii căi metabolice se face în
 principal de la prima reacţie pentru a nu
 sintetiza intermediari inutili. Expresia unei
 gene reglatoare este legată de 4 nivele:
• transcripţia;
• maturarea transcriptului;
• transducţia;
• activarea proteinelor mature.
• Punctul de control principal al transcripţiei
 este ARN polimeraza I, enzima cheie a
 expresiei unei gene.
• Cis şi transreglatoare
• Secvenţa nucleotidelor promotorului factorul
 cis reglator este recunoscută printr-o
 clasă de proteine specifice 8 factori
 transreglatori a căror structură permite o
 legătură cu ADN (ADN proteine de legătură).
• Factorii transreglatori influenţeză viteza
 de transcripţie. Ei pot fi enhanceri cu rol
 activator, sau pot fi inhibitori (secvenţe
 silencer). Legătura lor cu ADN depinde de
 circumstanţe fiziologice care induc sau
 reprimă expresia genelor.
• Există elemente esenţiale prezente în
 majoritatea genelor:
• elementul principal este caseta TATA ;
• elemente de bază, ca octamer recunoscut de
 factorul OCT1 prezent în aproape toate
 celulele.
• Există elemente care răspund la factori a căror
 prezenţă depinde de semnale care parvin la
 celule, în special hormoni ca insulina sau
 mesagerii de ordinul II ca AMPc.
• Astfel, promotorul lipoprotein- lipazei conţine
 TATA box, elemente ale promotorului de bază,
 elemente de răspuns la hormoni şi elemente de
 expresie tisulară specifice.
• În promotorul genelor există 20-30 situsuri
 de fixaţie pentru factorii transreglatori din
 care majoritatea au efect inductor, sau
 represor asupra expresiei unei gene.
• Recunoaşterea ADN de către proteine

• Au fost identificate 3 motive proteice
 importante:
•
• motivul elice-cot-elice helix-turn-helix,

• proteină de tip amprentă de Zn sau zinc finger,

• proteine fermoar de leucină -leucine zipper.
• Domeniu helix-buclă-helix, permite
 legarea specifică a helixului α cu
 nucleotide în marele silon, în jur de 10
 perechi de baze.
Proteine de legătură ADN.
• Reglarea expresiei genelor în timpul
 hipoglicemiei
• hipofiză secretă ACTH. Acesta provoacă secreţia
 cortisolului de către celulele zonei fasciculate.
• Cortisolul acţionează asupra ficatului şi se leagă
 de proteine specifice, receptorii pentru cortisol.
 Aceste proteine leagă hormonii constituind
 factorii trans-reglatori.
• Factorii transreglatori trec în nucleul hepatocitelor
 se leagă de ADN la nivelul promotorului
 anumitor gene care au elemente cis reglatoare
 specifice: GRE (glucocorticoid responsive
 element).
• Legătura factorilor transreglatori cu secvenţa
 cis-reglatoare vor activa transcripţia genei în
 aval de acest promotor de unde se
 sintetizează mesagerul în concentraţie mare.
 Mesagerii astfel produşi vor induce sinteza
 enzimelor ce aparţin căii gluconeogenezei.
• Creşterea concentraţiei acestor enzime în
 hepatocite va permite transformarea
 aminoacizilor în glucoză, care va fi
 eliberată în circulaţie şi va ajunge la creier;
 are loc o creştere a nivelului glicemiei.
Reglarea hipoglicemiei
• Reglarea la efort
• Stresul activează mecanisme care pregătesc
 organismul pentru efort fizic, care necesită utilizarea
 glicogenului pentru contracţia musculară.
• Creierul activează medulosuprarenala pe cale
 nervoasă pentru producerea adrenalinei. Dacă
 concentraţia glucozei în sânge este scăzută
 (hipoglicemie) pancreasul secretă glucagon. Cei
 doi hormoni acţionează asupra muşchilor şi a ficatului
 activând sinteza AMPc.
• Acesta din urmă este activator a protein-kinazei A,
 care este capabilă să fosforileze CREB (AMPciclic
 element responsabil de legarea proteinelor).
• CREB-P fosforilate vor trece în nucleul celulei şi se
 leagă de ADN la nivelul promotorului unor gene, care
 au un element cis reglator specific: CRE (elemente
 responsabile de AMP cilcic).
• Legarea factorilor trans-reglatori (CREB
 fosforilate) pe secvenţa elementelor cis-
 reglatoare (secvenţe TGACGTCA), vor activa
 transcripţia genei în aval de promotori, care
 atrage sinteza mesagerilor.
• Mesagerii astfel produşi vor induce sinteza
 enzimelor aparţinând căii de glicogenoliză.
• Creşterea concentraţiei acestor enzime în
 muşchi vor permite transformarea
 glicogenului în energie care va fi utilizată
 pentru contracţia musculară.
Reglarea la efort.
• ARN polimeraza II
• Este enzima transcripţiei genelor exprimate
 sub formă de proteine. Ea este inhibată
 specific de toxic extras Amanite phalloide, α
 amanitină.
• ARN polimeraza II este prezentă în toţi nucleii
 celulelor.
• Transcripţia pe care o catalizează, necesită
 ribonucleotide trifosfat ca substrat (ATP, CTP,
 GTP, UTP) şi mai mulţi cofactori proteici
 (factorii de transcripţie TFIIA până la TFIIJ).
• Mecanismul transcripţiei
• Iniţierea
• Primul care recunoaşte promotorul şi în special
 TATAbox, este factorul de transcripţie D (s-a
 notat TFIID de la transcriptional factor TF şi II
 de la ARN polimeraza II). El se leagă de
 secvenţa TATAbox prin TBP (TATA Binding
 Protein).
• Acest factor odată legat de ADN v-a atrage şi
 alţi factori de transcripţie, cât şi ARN
 polimeraza.
• Dacă ARN polimerazele sunt universale,
 identice pentru toate celulele şi ţesuturile,
 factorii de transcripţie sunt specifici pentru
 anumite ţesuturi.
• Ei joacă un rol important în diferenţierea
 celulară şi menţinerea tipurilor de celule.
• Pe lângă aceşti factori de transcripţie
 implicaţi direct în sinteza ARN, există şi
 proteine care reglează desfăşurarea
 procesului, în sensul că îl intensifică,
 atenuează , nu blochează.
• Transcripţia poate începe dacă sunt prezente şi
 ribonucleotidele substrat.
• Complexul de iniţiere al transcripţiei
 recunoaşte o secvenţă de aproximativ 100
 nucleotide a lanţului antisens de ADN.
• TFIIH provoacă deschiderea şi derularea
 parţială a dublului helix la acest nivel.
• Transcripţia începe la a 22-a nucleotidă de pe TATA
 box, în direcţia opusă elementelor GC-CAAT şi se
 continuă crescând lanţul antisens în direcţia
 extremităţii sale 5.
• Formarea acestui complex este activată sau inhibată
 de factori transreglatori legaţi de secvenţa cis
 reglatoare a aceluiaşi promotor.
• Legarea TFIID pe ADN
• Fixarea factorului TFIID pe TATAbox este prima
 etapă a complexului de iniţiere a transcripţiei.După
 această fixare se deformează dublul helix de manieră
 importantă. Acest ansamblu va servi ca punct de
 ancoraj pentru alţi factori de iniţiere a transcripţiei ,
 după cum urmează:
• -complexul ADN-TFIID acţionează ca un situs de
 legare pentru un alt factor: TFIIB care leagându-se va
 stabiliza complexul. Acest factor are acţiune ATP-
 azică, eliberând energia necesară desfacerii catenelor
 de ADN, pentru formarea aşa zis-ului complex deschis
 (open);
• -la acest complex se asociază alţi factori : TFIIE şi
 TFIIH;
• -apoi la acest complex se leagă ARN polimeraza II şi
 în urma unui proces ATP-dependent începe iniţierea
 transcripţiei. Iniţierea începe cînd s-a format
 complexul de iniţiere, la nivelul promotorului genei
 ţintă;
• -la acest complex se asociază un alt factor : TFIIF,
 care este factorul de elongaţie.
• Acest factor împiedică terminarea prematură a
 sintezei ARN.
• ARN polimeraza I şi II formaeză complexe cu
 factori de transcripţie care se leagă upstream
 (deci înaintea punctului de iniţiere) pe când
 majoritatea factorilor de transcripţie pentru ARN
 polimeraza II se leagă downstrem (chiar la
 mijlocul unităţii de transcripţie).
Iniţierea transcripţiei
• Reglarea ARN polimerazei
• Activatorii sau inhibitorii transcripţiei (factori
 trans-reglatori) sunt proteine produse de ARN
 polimeraza II şi ca urmare induc sau reprimă
 expresia genelor transcrise.
• Situsul de fixare a acestor factori transreglatori
 pe ADN sunt secvenţe specifice numite
 elemente cis reglatoare.
• Cuplul elemente cis reglatoare cu factorii
 transreglatori legaţi, intră în contact cu
 complexul de iniţiere a ARN polimeraza prin
 intermediul unui ansamblu de proteine
 numite mediatori.
Reglarea ARN polimerazei

								
To top