I venis by MikeJenny

VIEWS: 9 PAGES: 18

									                    Pedagogia Tago
               Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
     Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo


I. segédigék
   1. Mia filo ne … skribi, ĉar li estas ankoraŭ tre juna.
    A) scias   B) povas     C) estas    D) havas

  2. Ĉu vi … skribi sen plumo?
   A) scias   B) povas  C) konas        D) estas

  3. Ĉu vi … monon?
   A) estas  B) scias      C) devos     D) havas

  4. Mi … skribi la lecionon, do mi … plumon.
   A) devas - bezonas B) estas - havas   C) bezonas -devas    D) estas – estas

  5. Hodiaŭ pluvas, tial ni ne … ekskursi.
   A) scias   B) povas    C) konas      D) estas

  6. Ĉu vi …, kiu telefonis?
   A) scias   B) povas     C) konas     D) respondas

  7. … bofilon.
   A) Al la avino ne estas    B) Ĉe la avino ne havas
   C) La avino ne havas      D) Kun la avino

  8. La infanetoj ne … manĝi per tranĉilo.
   A) estas    B) povas   C) eblas       D) havas

  9. Mi … iri al la najbaro.
   A) scias    B) volas    C) ebla      D) ŝata

  10. Mi … tiun libron.
    A) devas   B) bezonas   C) necesas    D) estas

  11. Se mi … multan mono, mi veturus al Ameriko.
    A) povus  B) estus   C) devus   D) havus

  12. Ĉu vi …, kiel Petro fartas?
    A) scias   B) konos    C) devas     D) bezonas

  13. Ili ne … unu la alian.
    A) scias    B) rekonis   C) povos     D) estu

  14. Ĉu vi …, kiu gajnis oran medalon dum la Olimpiaj Ludoj?
    A) konas   B) havas   C) scias   D) scipovas

  15. Hodiaŭ mi … gaja.
    A) estas  B) havas     C) scias     D) konas
                        1/18
                  Pedagogia Tago
             Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
    Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo
16. Manjo … skribi la taskon.
  A) estas    B) devas    C) konas   D) havas

17. Ĉu vi … hundon en la ĝardeno?
  A) estas  B) havas    C) devas      D) povas

18. Hundo … bona besto.
  A)havas  B) devas     C) estas     D) scias

19. La arboj … verdajn foliojn.
  A) povas   B) havas    C) estas     D) scias

20. Mi ne … kudri, ĉar mi neniam lernis ĝin.
  A) povas   B) povi    C) scias      D) kapabla

21. Mi … tri fratojn.
  A) havi    B) estas   C) havas     D) devas

22. Mia nepo ankoraŭ ne povas …
  A) paroli  B) parolado C) havi       D) scii

23. Ĉu vi … akompani min?
  A) estas  B) havas    C) volas     D) scias

24. Tiu libro … al Eva.
  A) estas   B) havas   C) posedas    D) apartenas

25. Li … belajn fabelojn.
  A) konas   B) povas   C) estas     D) devas

26. Mi ne … naĝi, ĉar estas malfermita la naĝejo.
  A) scias   B) ebla    C) konas    D) povas

27. Ni jam renkontiĝis, sed bedaŭrinde mi ne … lian nomon.
  A) povas   B) scias    C) bezonas D) kapablas

28. Kiom da jaroj vi …?
  A) estas   B) volas   C) havas     D) konas

29. Mi … pli ol cent eŭrojn.
  A) povas   B) havas   C) estas     D) devas

30. Mi nepre volas … vian telefonnumeron!
  A) voli    B) devi    C) devas     D) scii
                      2/18
                    Pedagogia Tago
               Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
     Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

II. utóképzők

  31. La dommastrino pretigis la manĝaĵon en la kuir… .
    A) ado    B) ino     C) ejo     D) aĵo

  32. En la plum…o estas miaj plumoj.
    A) an    B) ej     C) uj       D) in

  33. La suno … la pejzaĝon.
    A) oris   B) oradis   C) orumis    D) oremis

  34. Ĉiuj admiras ŝian bel… .
    A) ejon    B) eman    C) econ     D) iston

  35. Moderna kaf… staris sur la tablo.
    A) ujo   B) ejo      C) aĵo     D) aro

  36. Li prenis la labor… kaj eklaboris.
    A) on      B) ulon   C) emon     D) ilon

  37. En kin…o oni prezentas bonan filmon.
    A) uj    B) eg     C) ej       D) aĵ

  38. La ŝip… salutas la vojaĝantojn.
    A) estro   B) ero     C) eto     D) ejo

  39. La miaŭ… kato alvenis.
    A) ema   B) inda     C) ega      D) aĵon

  40. En mia urbo ne troviĝas 50 metra naĝ… .
    A) ujo    B) isto    C) ejo      D) aro

  41. Gajan homon oni ofte nomas gaj… .
    A) ulo   B) eco     C) eto      D) ado

  42. La malsan…o ne havas apetiton.
    A) aĵ    B) ul     C) ej       D) ist

  43. La malsanul… alivorte estas hospitalo.
    A) ujo   B) aĵo     C) ingo     D) ejo

  44. El la … la vulpo forportis tri birdojn.
    A) anasejo  B) anasego C) anasano     D) anasero

  45. La tramo estas urba vetur…o.
    A) ad     B) ej    C) il       D) ec

  46. Mia kon…o estas Jozefo.
    A) it    B) atul     C) ist      D) in


                       3/18
                  Pedagogia Tago
             Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
   Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

47. Tio estas far…a, sed mi bezonus multe da tempo.
  A) it     B) ant    C) ebl     D) eg

48. Taj Mahal estas fama … en Hindio.
  A) konstruado B) konstrueco C) konstruaĵo D) konstruo

49. Tiu pentr… ege plaĉas al mi.
  A) eco    B) aĵo     C) ujo      D) eje

50. Bonvolu aer… la ĉambron!
  A) igi   B) iĝi    C) umi        D) adi

51. Ne ekzistas vend… en la apuda strato.
  A) eco    B) aĵo    C) iĝo       D) ejo

52. En la butiko laboras du … .
  A) vendistoj B) vendulo C) vendato      D) vendanoj

53. En la ofic… oni laboras ĝis vespero.
  A) istoj   B) ejo     C) ino      D) istino

54. Kio estas via profesio? Mi estas … .
  A) poŝtisto B) poŝtas    C) poŝteulo   D) poŝtistina
                      4/18
                    Pedagogia Tago
               Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
     Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

III. végződés

  55. Ĉu vi povas montri al mi interesan … ?
    A) libron  B) libroj    C) libro    D) librojn

  56. Mi ŝatas legi bonajn … .
    A) libro    B) kajeron  C) librojn   D) gazeton

  57. Antaŭ kvin jaroj nia domo kostis dudek kvin … .
    A) milionojn B) milionoj C) milionojn forintojn     D) milionoj forintoj

  58. Je la oka ili iris … .
    A) la klasĉambron      B) en la klasĉambron
    C) je la klasĉambron     D) al la klasĉambron

  59. La bovino manĝis la herb… .
    A) on    B) oj     C) an      D) e

  60. Mi ne havas … .
    A) fratinon B) fratino    C) fratinoj  D) fratine

  61. Mi vidas du ĉeval… .
    A) ojn    B) oj     C) on     D) o

  62. Dimanĉ… mi vizitos Petron.
    A) o    B) e      C) a       D) en

  63. La blank… kolombon kaptis katoj.
    A) on    B) an     C) aj       D) oj

  64. En la teatro oni vidis du … .
   A) aktorojn B) aktoroj     C) aktoron  D) aktora

  65. La verkisto verkis …
    A) longan romanon B) longa romano      C) longa romanon  D) longan romano

  66. Kial vi ne solvis la …?
    A) taskon   B) testo   C) tekstoj   D) tabela

  67. Li konas la voj… .
    A) o      B) oj     C) on     D) e

  68. Mi konas mult… da bonaj homoj.
    A) e     B) aj    C) ajn      D) o

  69. Donu al mi …, mi petas.
    A) du donacoj B) du donacon     C) du donacojn   D) duaj donacoj
                      5/18
                  Pedagogia Tago
             Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
   Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

70. Mi hieraŭ vid… ekspozicion.
  A) u     B) os     C) us      D) is

71. … je la sesa antaŭ la teatro!
  A) Estus    B) Estu    C) Estas   D) Estinta

72. Kiel vi … hieraŭ?
  A) fartu   B) fartas   C) fartus   D) fartis

73. Se mi estus en via situacio, mi … alimaniere.
  A) agus    B) agis     C) agintus  D) estas aginta

74. Morgaŭ ni vetur… al miaj gepatroj.
  A) i     B) as     C) os      D) is
                     6/18
                    Pedagogia Tago
               Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
      Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

IV. tabella k-

  75. … knabo demandis la instruiston?
    A) tiu   B) kio      C) io        D) kiu

  76. Ĉu vi konas tiun knabinon, … nun alvenis?
    A) kio     B) kiom   C) kiu    D) kiel

  77. Mi ne komprenas, … vi ne venis kun mi.
    A) kiom   B) kial    C) kies       D) kia

  78. En … monato vi naskiĝis?
    A) kiu   B) kiam      C) kio      D) kiel

  79. … tago estas hodiaŭ?
    A) Kiu    B) Kiom     C) Kial      D) Kiam

  80. … da mono vi havas?
    A) Kiu   B) Kiam      C) Kiel      D) Kiom

  81. … vi faras?
    A) Kie     B) Kien    C) Kion      D) Kia

  82. Tie mi loĝas, … Petro.
    A) kiom    B) kia     C) tiu      D) kie

  83. Kiun vi atendas? … .
    A) Trajnon. B) Ŝin.      C) Objektoj. D) Trajnojn.

  84. Ĉu la libro, … vi legas, estas bona?
    A) kion    B) kiun     C) kien     D) kian

  85. … vi alvenis?
    A) Kiu    B) Kies     C) Kiam      D) Kiu

  86. … vi fartis hieraŭ?
    A) Kial    B) Kiam    C) Kiel      D) Kion

  87. … vi interkonatiĝis?
    A) Kiam    B) Kiu     C) Kio      D) Kies

  88. La libro, … mi legis, enuis min.
    A) kia    B) kion    C) kie       D) kiun

  89. Pri … temo vi parolas?
    A) kio    B) kie     C) kiu      D) kiam

  90. … vi ĝuste nun venis?
    A) Kioma   B) Kial     C) Kiam      D) Kioman


                        7/18
                  Pedagogia Tago
             Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
    Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

91. …jara estas via filino?
  A) Kia    B) Kiom    C) Kioma     D) Kiam

92. … vi ripozis somere?
  A) --     B) Kion    C) Kiun     D) Kie

93. … vi ĉiam malfruas?
  A) Kiam   B) Kiun     C) Kial     D) Kiu

94. Mi ne memoras la kanton, … ŝi kantis.
  A) kio   B) kiun    C) kion       D) tion

95. Mi volas iri tien, … ankaŭ vi iros.
  A) kien     B) kiej    C) ia      D) kioma
                      8/18
                     Pedagogia Tago
                Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
       Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

V. tabella

  96. En la densa mallumo mi vidis … .
    A) nenies  B) nenio   C) nenia      D) nenion

  97. Ĉe … tablo sidis po kvar homoj.
    A) tiu    B) iu     C) ĉiu       D) kiu

  98. … libro kuŝas sur la tablo?
    A) Neniom B) Ĉial       C) Kies     D) Kio

  99. La suno leviĝas … oriente.
    A) ĉiam   B) ĉie    C) ĉion       D) ĉiu

  100. Mi trovis … monujon.
    A) kaj      B) ies       C) kiu       D) tia

  101. Petro trovis ĉi … mian ŝlosilon.
    A) tiu     B) tio    C) tie      D) ties

  102. Mi ne vidis … en la salono.
    A) neniun B) nenion     C) iun       D) nenie
                        9/18
                    Pedagogia Tago
               Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
      Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

VI. birtoklás, birt.és visszaható nm.

  103. Liaj amikoj ne trovis lin, ĉar li kaŝis … malantaŭ la arbo.
    A) si    B) li      C) sin    D) ---

  104. Maria telefonis al … patrino.
    A) sia    B) ĝia     C) ŝi       D) havas

  105. La instruisto petis min legi … hejmtaskon.
    A) sian    B) ŝia     C) liajn   D) mian

  106. … geinstruistoj ankoraŭ ne alvenis.
    A) Nenia   B) Iliaj    C) Nura      D) Niaj

  107. Matene la belulino kombis … .
    A) ŝian       B) si      C) ŝi      D) sin

  108. Li estas sola en la banĉambro, li razas … .
    A) ĝin        B) lin     C) sin     D) ŝin

  109. Mi purigis … loĝejon.
    A) al si      B) sian     C) la mia    D) mian

  110. … gepatroj multe helpis al ni.
    A) siaj       B) vian     C) ilia     D) niaj

  111. La … estas longa.
    A) libro de Johano B) Johano de libro     C) Johana libro  D) libro Johanos
                       10/18
                    Pedagogia Tago
               Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
     Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

VII. számn.; dátum, óra

  112.   Duoble … fariĝas ses.
   A) dekdu  B) ok     C) tri       D) tridek ses

  113.   Piedpilk-teamo konsistas el … anoj.
   A) dekdu   B) dek-du   C) dek du   D) dek dua

  114.   Mia onklo salajras … .
   A) milono dolarojn B) milionon da dolaroj C) milionojn dolarojn D) milionon dolaron

  115.   Mi naskiĝis la … aprilo.
   A) 1-a de  B) 1-e al    C) 1-an de    D) 1-an al

  116. Ni renkontiĝu … la 8-a kaj duono.
    A) je    B) en     C) ĉe      D) sub

  117. Mi venos …, en la venonta semajno.
    A) mardo  B) marde    C) sur mardo D) marden

  118. … de decembro ni vizitis Belartan Muzeon.
    A) La 15-a B) La 15-an C) Sur 15-a D) 15.

  119. La naskiĝdato de Deák Ferenc estas … .
    A) je la 17 de oktobro B) la 17-an oktobro C) 17-a en oktobro D) la 17-a de oktobro

  120. Ni renkontiĝos … .
    A) la sesan de marto B) je la sesa marto C) la sesa je marto D) la sesan marton
                      11/18
                    Pedagogia Tago
               Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
     Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

VIII. vonzat
  121. Mi tre ĝojas … via letero.
    A) pri    B) por     C) al      D) per

  122. Ĉiam …pensu vian celon!
    A) en   B) por    C) pri        D) pro

  123. Hieraŭ mi pensis … vi.
    A) kiam   B) pri     C) tie      D) al

  124. Venu al ni dimanĉe, kaj … kun mia familio!
    A) ekkonu B) interkonu C) konatiĝu D) ekkonigu

  125. … devas multe lerni.
    A) je mi  B) al mi     C) kun mi    D) mi

  126. … kostas la libro?
    A) Kiel    B) Kiom    C) Kion     D) Kian

  127. Kiel … fartis hieraŭ?
    A) vi     B) vin     C) sin      D) li sin

  128. Mi havas … .
    A) problemo B) problemon C) probleme D) du problemo

  129. Mi demandas … vi, kie vi loĝas?
    A) al   B) por     C) --       D) el

  130. La tuto kostis malpli ol 400 … .
    A) forinton B) eŭrojn    C) dinaroj    D) dolaro

  131. Mi havas … .
    A) bonŝancon     B) bonŝanco C) bonŝance D) bonŝancan

  132. Via problemo pensigis … .
    A) ili   B) min    C) vi        D) –

  133. Al kiu … tiu ĉi jako?
    A) estas   B) havas    C) apartenas D) devas
                       12/18
                     Pedagogia Tago
                Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
       Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

IX. elölj.

  134. Mi alvenis hejmen je la kvina kaj duono kaj … miaj gefiloj.
     A) posta   B) poste    C) post    D) postaj

  135. Li lernas Esperanton … kompreni la mondon.
     A) pro        B) por   C) pri        D) per

  136. Ankaŭ en Esperanta Eŭropa Unio oni laboras … la lingva egalrajto.
     A) por       B) pro    C) al     D) ĉe

  137. Dank’al Pasporta Servo ankaŭ vi povas tranoktadi …mone.
     A) pri   B) sen    C) kun     D) per

  138. La hundo dormis … la tablo.
     A) en    B) inter   C) sub       D) de sur

  139. Karlo iras … la lernejo … la hejmon.
     A) de - al  B) el - en   C) al - el    D) el - al

  140. La kato estas … seĝo.
     A) sur la   B) la sur   C) en      D) de la

  141. La kunveno estas … la strato Kárpát.
     A) dum   B) al     C) en       D) –

  142. Mi …veturis la urbon laŭ la rivero.
     A) tra   B) post     C) dum      D) per
                       13/18
                    Pedagogia Tago
               Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
      Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

X. elölj. párok

  143. … la banano mi ŝatas ankaŭ la fragon.
    A) inter      B) ekster   C) krom    D) kun

  144. Petro ŝatas vojaĝi … trajno.
    A) por        B) sur     C) kun    D) per

  145. Mi biciklas … mia amikino ĉiun mardon.
    A) per       B) kun    C) por     D) pri

  146. … la vespermanĝo hundo sidis … la tablo.
    A) Por __ dum   B) Sub __ en     C) Dum __ sub     D) En __ al

  147. Ni konatiĝis … la Silvestra balo.
    A) dum        B) sub     C) kun    D) per

  148. Mi vidis ĝardenon … belegaj floroj.
    A) per       B) kun     C) kaj    D) al

  149. La gefratoj ludis … pilko en la ĝardeno.
    A) kun        B) por     C) per    D) pro
                      14/18
                    Pedagogia Tago
               Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
     Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

XI. fokozás, hasonlítás, estas –e

  150. Estas feliĉ… , ke vi akurate alvenis.
    A) a     B) e      C) o        D) on

  151. Ĉiam estas agrabl… revidi vin.
    A) aj    B) an     C) e         D) ita

  152. Petro estas iom … alta … Johano.
    A) tiel - kiel B) tiel - ol C) pli - ol     D) pli - kiel

  153. Estas pli bone dormi … labori.
    A) ĉar    B) ol    C) al        D) kiel

  154. Hodiaŭ estas … bona la vetero ol hieraŭ.
    A) pli    B) ankaŭ   C) --     D) plej
                        15/18
                    Pedagogia Tago
               Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
     Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

XII. előképz.

  155. La gepatroj de mia patro estas miaj … .
    A) gefiloj  B) geavoj   C) gefratoj  D) gepatroj

  156. Mia …edzo donis al mi floron.
    A) bo   B) pra     C) eks      D) fi

  157. Oni kaptis la …faman rabiston.
    A) ek     B) re    C) el      D) fi

  158. Ni ŝatus …novigi nian esperantan centron.
    A) pri   B) de     C) re     D) mal

  159. Mi verŝajne …aŭdis viajn vortojn, bonvolu ripeti!
    A) mis       B) --      C) ne     D) re
                      16/18
                    Pedagogia Tago
               Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
     Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo

XIII. összetett mondatok, kötőszavak, aŭ-vortoj

  160. Mi volis aĉeti ĉemizon, sed … mi portis hejmen paron da ŝuoj.
    A) tamen   B) kaj    C) dum    D) ene

  161. Ili … aŭdis siajn voĉojn.
    A) preskaŭ B) laŭ      C) malgraŭ   B) apenaŭ

  162. Li post du horoj alvenos, do tre … .
    A) morgaŭ B) baldaŭ     C) hieraŭ   B) preskaŭ

  163. Mia avino … povas piediri pro sia malsano.
    A) kvazaŭ B) malgraŭ C) apenaŭ      D) ĉirkaŭ

  164. Estas malvarme, … en vintro.
    A) malgraŭ B) kvazaŭ   C) kontraŭ    D) preskaŭ
                      17/18
                   Pedagogia Tago
              Budapeŝto, la 15-an de oktobro 2005.
     Metiejo pri testoj: Kvarelektaj demandoj kun solvo laŭ gramatika enhavo


XIV. melléknévi inév

  165. Miaj … filinoj lernis dancojn.
    A) kreskataj B) kreskantaj C) kreskotaj D) kreskotajn

  166. La mortintoj … povas paroli.
    A) ĉiam   B) foje-foje C) ne      D) ofte

  167. La muntisto lasis la akvokranon … .
    A) malferminte    B) malfermanitan   C) malfermita       D) malfermiten

  168. Kion vi deziras, ĉu … fiŝon aŭ kolbason?
    A) rostinta B) rostitan   C) rostontan D) rostigajn

  169. Karaj …! Vi aŭdos la trian simfonion de Beethoven.
    A) aŭskultotoj B) aŭskultantaj C) aŭskultantoj D) aŭskultontaj

  170. … aperis lia amikino.
    A) Neatendite B) Neatendinta C) Neatendata      D) Neatendato
                      18/18

								
To top