Docstoc

CARE-09-24 Enquete inventarisatie boekwaarde_AWBZ - NZa.nl

Document Sample
CARE-09-24 Enquete inventarisatie boekwaarde_AWBZ - NZa.nl Powered By Docstoc
					Bijlage bij brief GVER/shok/Care/09/024
INZENDEN VÓÓR 1 MAART 2010                  (via inbox@nza.nl)
(samen met het raport van bevindingen van de accountant en bijlagen)


Inventarisatie boekwaarde AWBZ
AWBZ inclusief GGZ (integraal)

U dient het NZa-nummer in te vullen.                 cat.  nr.
Registratienummer NZa                                                              Niet invullen
Overige registratienummer(s) NZa:                                           AVR              2009
(indien enquête op concernniveau wordt ingevuld).                                   Datum
Instellingen met alleen genormeerde zorg (extramuraal                                 Versiedatum        1/25/2010
en kleinschalig wonen) vallen hierbuiten, zie toelichting.                               Systeemdatum        8/9/2011
                                                            Controlegetal          0

Levert u deze zorg (deels) grootschalig?
(dat wil zeggen: niet volledig kleinschalig of extramuraal)

Zorgaanbieder                                      Externe accountant
Naam         onbekend                              Naam
Zorgkantoor     n.v.t.                               Plaats
Plaats                                         Contactpersoon
Contactpersoon                                     Telefoon
Telefoon                                        E-mail
E-mail

Hierbij verklaart de zorgaanbieder dat de opgeleverde cijfers conform de jaarrekening 2008 zijn. Informatie ter specificatie van de enquête is beschikbaar.


Ondertekening namens het bestuur van de zorgaanbieder                  Stempel externe accountant:
Naam
Datum
                              Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ
TOELICHTING / INVULINSTRUCTIE

ALGEMEEN

Hieronder is een algemene toelichting op de doelstellingen van de enquête opgenomen. Nadere bijzonderheden zijn opgenomen in de brief met referentie
GVER/shok/Care/09/024 van d.d. 12 januari 2010.

De procedure van de vraagstelling behelst gelijktijdig inventarisatie en verificatie van eventuele Immateriële Vaste Activa (IVA), oudbouw- en
nieuwbouwproblematiek voor zover deze valt binnen de reikwijdte van de verleende WZV/WTZi-vergunning en eerder vergunning is verleend ter zake. Deze
inventarisatie heeft tot doel om een betrouwbare schatting (op sectorniveau) te krijgen van de bedragen die gemoeid zijn met de aangegeven problematiek.

De enquête dient ingezonden te worden vóór 1 maart 2010, samen met het rapport van bevindingen en inclusief bijlagen die door de accountant dienen te
worden gewaarmerkt.

Alle zorgaanbieders van AWBZ-zorg vallen binnen de reikwijdte van de inventarisatie (inclusief GGZ-zorgaanbieders voor alle soorten van GGZ zorg), voor zover
sprake is van op nacalculatie gebaseerde kapitaallastenvergoedingen. Genormeerd vergoede vaste activa zoals in de extramurale setting, Kleinschalig Wonen
alsmede zorginfrastructuur vallen buiten de reikwijdte van deze inventarisatie. Zorgaanbieders die uitsluitend de hiervoor genoemde zorg leveren hoeven de
enquête dus niet in te vullen.
De enquête is daarom alleen in te vullen door zorgaanbieders die grootschalige verblijfszorg leveren.

Zorgaanbieders die behoren tot een concern, hoeven de enquête slechts één keer in te vullen. Dit houdt in dat een concern met meerdere budgetten per
deelsector (GGZ, GHZ, V&V) en/of meerdere deelsectoren, de enquête op totaalniveau kan invullen. Op het voorbad wordt het registratienummer van de Nza
vermeld (bijv. de instelling met het hoogste budget) en vallen binnen de reikwijdte van deze enquête.

Voor activa wordt uitgegaan van peildatum 31 december 2008. Voor de omzet (som der opbrengsten) en kosten geldt het jaar 2008 (1 januari tot en met 31
december). Verder diente er aansluiting te zijn op de jaarrekening/nacalculatie 2008, hierbij moeten verschillen onderbouwd worden.

Dit formulier bestaat uit een viertal onderdelen waarin gegevens kunnen worden ingevuld: IVA, Oudbouw, Nieuwbouw en Segmentatie. U wordt verzocht de in
te vullen bedragen te baseren op de jaarrekening 2008. In het formulier wordt aangegeven welke bedragen en percentages gespecificeerd moeten worden
d.m.v. een bijlage. Deze bijlagen dient u in PDF-vorm mee te sturen naar de NZa. Als een antwoord in het formulier betrekking heeft op meerdere locaties, dan
dient in de bijlage het antwoord uitgesplitst te worden per locatie.


Om de betrouwbaarheid van de gegevens vast te stellen wordt een toetsing door de externe accountant van de zorgaanbieder gevraagd. Deze toetsing
geschiedt op basis van het rapport van bevindigen die via de website van de NZa beschikbaar wordt gesteld.

Of vergoeding aan de orde zal zijn hangt af van een te definiëren overgangsregime. In dit kader is de aard van de hiermee samenhangende bedrijfsactiviteiten
van belang. De relatie respectievelijk toedeling aan verschillende bedrijfsactiviteiten kan onder andere worden gelegd via de omzetsegmentatie. In dit kader
wordt gevraagd naar de omzetsegmentatie.
                                     toelichting
                               Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ
ELEKTRONISCH INDIENEN
U wordt verzocht het formulier elektronisch in te dienen. Hiervoor kunt u het formulier als bijlage versturen naar: inbox@nza.nl
Tevens wordt u verzocht om het ondertekende voorblad als PDF bestand mee te sturen. dit geldt ook voor de bijlagen. Gebruikt u a.u.b. als onderwerp van het
mailbericht alleen het NZa-registratienummer van uw instelling zonder verdere toevoegingen, bijvoorbeeld 600-001. U wordt verzocht per mail één formulier op
te nemen, dit formulier niet te comprimeren en in XLS-format op te slaan. Het toevoegen van werkbladen, koppelen aan eigen bestanden en plakken van waarden
is niet toegestaan; dit kan ertoe leiden dat wij de ingestuurde gegevens niet kunnen verwerken.

Neem bij onduidelijkheden of vragen contact op met de NZa: uw contactpersonen zijn Mariem El Aidi (melaidi@nza.nl), Gerhard Verschoor (gverschoor@nza.nl)
en Loek Fresen (lfresen@nza.nl).

Immateriële Vaste Activa (IVA)

Het doel van deze inventarisatie is om te komen tot een versnelde afschrijving of andere wijze van compensatie van de IVA bij het beëindigen van de huidige
bekostiging, waar een vergunning of andere goedkeuring onder ligt en die uit dien hoofde nacalculeerbaar zijn.

Het betreft hier IVA die nog niet in de jaarrekening zijn geclassificeerd naar materiële vaste activa maar volgens de verslaggevingsregels onder de Financiële
Vaste Activa (FVA) behoren te zijn opgenomen.
Indien sprake is van eerder naar de materiële vaste activa ge-herclassificeerde IVA bedragen, moeten deze dus niet hier worden opgenomen; deze bedragen
komen ook niet voor compensatie als IVA in aanmerking (deze vormen een onderdeel van de boekwaarde problematiek die in de andere rubrieken van deze
enquête wordt gevraagd).

Als sprake is van onder de FVA of overige vorderingen in de jaarrekening opgenomen bedragen die voor compensatie in aanmerking komen, dient toegelicht te
worden voor welk bedrag onder welke post deze zijn opgenomen en wat de omschrijving hiervan is.

Specifieke problemen, zoals asbestsanering, vallen in het kader van deze enquête onder de oudbouwproblematiek, met uitzondering van specifieke problemen die
vroeger niet als IVA zijn geclassificeerd.
Als IVA geboekte posten als betaalde goodwill voor praktijkovernames/bedrijfsovernames, geactiveerde disagio op leningen dienen hier niet te worden vermeld.
Het betreft dus alleen posten die nog op de balans zijn opgenomen, die op grond van een vergunning nu nog worden nagecalculeerd terwijl feitelijk de betreffende
panden er niet meer zijn.
Oude DKPH-saneringen die verwerkt zijn in huursituaties in huurprijzen (komt soms voor bij verzorgingshuizen) worden geacht in het kader van deze enquête qua
aard van de problematiek inbegrepen te zijn onder oudbouwproblematiek (vraag 2).
                                      toelichting
                                Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ
                                                                               pagina 1
1. Overzicht van opgenomen bijlagen en toelichtingen                                                        /


Hieronder wordt weergegeven welke bijlagen noodzakelijk zijn ter specificatie van de enquête. Deze bijlagen meesturen met de enquête.
Als een antwoord in het formulier betrekking hebben op meerdere locaties, dan dient in een bijlage het antwoord uitgesplitst te worden per locatie.No.   Omschrijving                                                               Bijlage:
    Tabblad IVA
 101  Bij regel 201: saldo IVA                                                           nee
 102  Bij regel 211: additionele IVA                                                        nee
 103  Bij regel 212: specifieke afspraken versnelde afschrijving IVA                                        nee
 104  Bij regel 301: nog lopende aanvragen versnelde afschrijving                                          nee
    Tabblad oudbouw
 105  Bij regel 414: specifieke afspraken versnelde afschrijving IVA                                        nee
 106  Bij regel 415: nog lopende aanvragen versnelde afschrijving                                          nee
 107  Bij regel 416: overschrijdingen in onderhanden projecten of geactiveerde afschrijvingen                            nee
 108  Bij regel 417: andere relevante informatie                                                  nee
 109  Bij regel 506: winstopslag of indexatie huurcontract                                             nee
 110  Bij regel 507: beëindiging huurovereenkomst                                                  nee
 111  Bij regel 510: vervangen capaciteit                                                      nee
 112  Bij regel 517: herwaardering meerdere panden                                                 nee
 113  Bij regel 518: in gebruik zijnde gerenoveerde gebouwen                                            nee
 114  Bij regel 615: opbrengst bij verkoop                                                     nee
 115  Bij regel 616: saldo IVA                                                           nee
    Tabblad nieuwbouw
 116  Bij regel 714: werkelijk rentepercentage nieuwbouw 2008 en eerder                                       nee
 117  Bij regel 807: werkelijk rentepercentage nieuwbouw 2009                                            nee
                                       bijlagen
                                 Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ
                                                                   pagina 2
2. Immateriële vaste activa (IVA)                                                      /


2.1 Saldo IVA
 201 Saldo boekwaarde IVA12.2 Reguliere afschrijvingen (conform beleidsregels NZa)
 202    2009
 203    2010
 204    2011
 205    2012
 206    2013
 207    2014
 208    2015
 209    saldo Saldo boekwaarde IVA -/- afschrijvingen 2009-2015                                     -

 210   Wat is het laatste jaar van afschrijving (tot boekwaarde nihil), uitgaande van continuering beleidsregels?

2.3 Additionele IVA (onder vergunning) t/m 2015
Indien er sprake is van mogelijke (nieuwe) problemen en eventuele nieuwe/oude plankosten van nu lopende of niet af te ronden
projecten, waarvoor nog een (WTZi-)vergunning is verleend kunt u onderstaande vraag invullen. Dit is alleen voor zover deze kosten
niet vallen onder de oudbouwproblematiek in de materiële vaste activa (zie onderdeel 3 van deze enquête)
 211 Welk bedrag (totale boekwaarde) is hiermee gemoeid?2.4 Specifieke afspraken over versnelde afschrijving IVA
Deze regel invullen indien er afspraken gemaakt zijn over bijvoorbeeld versnelde afschrijving van de IVA.
 212 Welk bedrag (totale boekwaarde) is hiermee gemoeid?

1: zie toelichting
                                          IVA
                                  Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ
                                                                    pagina 3
                                                                        /
2.5 Lopende aanvragen voor versnelde afschrijving
Deze regel invullen indien er nog aanvragen lopen m.b.t. versnelde afschrijving. 1
 301 Welk bedrag (totale boekwaarde) is hiermee gemoeid?2.6 Panden die er niet meer zijn (zogenaamde "spookgebouwen")
Deze tabel kunt u invullen indien er panden zijn die er niet meer zijn, maar waarvan de nacalculatie nog wel onder de materiële vaste
activa is opgenomen. Dit betreft gevallen die eigenlijk onder IVA/FVA zouden moeten staan.
U kunt hieronder de betreffende boekwaarde en de afschrijvingen in de komende jaren opnemen.

 302  Is er sprake van "spookgebouwen"?
 303  Welk bedrag (totale boekwaarde) is hiermee gemoeid?

Reguliere afschrijvingen (conform NZa-beleidsregels):
 304     2009
 305     2010
 306     2011
 307     2012
 308     2013
 309     2014
 310     2015
 311     saldo Saldo boekwaarde "spookgebouwen" -/- afschrijvingen 2009-2015                               -
1: bijvoorbeeld aanvragen bouwimpuls voor zover nog geen besluit is genomen en voor zover nog niet opgenomen onder de materiële
vaste activa
                                           IVA
                                    Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ
                                                                           pagina 4
3. Versnelde afschrijving van oudbouw (met vergunning)                                                    /
Het gaat in dit onderdeel om oudbouwproblematiek bij gerealiseerde nieuwbouw en/of oplevering nieuwbouw tijdens de looptijd van een mogelijke
overgangsregeling. In dat kader wordt vooralsnog geïnventariseerd t/m 2015. De vragen hebben alleen betrekking op materiële vaste activa waarvan
op grond van vergunning/trekkingsrechten of anderszins, de kosten in het huidige regime nacalculeerbaar zijn en die bij het in gebruik nemen van de
nieuwbouw nog niet volledig zijn afgeschreven op grond van de bestaande beleidsregels voor afschrijvingen (exclusief genormeerd vergoede activa).

3.1.1 Oudbouw bij (gerealiseerde en/of geplande) nieuwbouw, zowel eigendom als huur
 401 Geplande datum oplevering nieuwbouw (volgens actuele bouwdossier) (dd-mm-jj)
 402 Is sprake van oudbouwproblematiek binnen de oude kaders van het WZV/WTZi bouwregime? (ja/nee)
 403 Op basis van welke vergunning/melding/vkp/anderszins ?
 404 Voor welke locatie of bouwdeel?
 405 Boekwaarde ultimo 2008 volgens jaarrekening
 406 Reguliere afschrijving t/m datum van oplevering nieuwbouw1
 407 Laatste jaar van afschrijving op basis van historische afschrijvingstermijnen2
 408 Verwachte restwaarde per 2015, incl. restwaarde onderdelen waarover niet wordt afgeschreven (grond)
 409 Versneld af te schrijven                                                                -

    Bedrag aan door u doorberekende kapitaalslasten3, tot einde gebruik oudbouw gesplitst in:
 410  - binnen concern/WTZi-instelling
 411  - derde zorginstelling /WTZi
 412  - niet WTZi-partijen / niet-zorg
 413  Totaal                                                                       -

3.1.2 Specifieke afspraken over versnelde afschrijving MVA (Materiele Vaste Activa)
Deze regel invullen indien er afspraken gemaakt zijn over bijvoorbeeld versnelde afschrijving van MVA
 414 Welk bedrag (totale boekwaarde) is hiermee gemoeid?

3.1.3 Lopende aanvragen voor versnelde afschrijving
Deze regel invullen indien er nog aanvragen lopen m.b.t. versnelde afschrijving.
 415 Welk bedrag (totale boekwaarde) is hiermee gemoeid?

3.1.4 Overige vragen m.b.t. versnelde afschrijving van oudbouw
Deze regel invullen indien overschrijdingen zijn in onderhanden projecten of geactiveerde overschrijdingen.
 416 Welk bedrag (overschrijding) is hiermee gemoeid?

 417  Is er andere (naar uw mening) relevante informatie rond deze problematiek buiten deze vraagstelling?

1: inclusief eventueel versneld af te schrijven bedrag conform afspraken met NZa
2: indien afschrijving (theoretisch) voortgezet zou worden
3: zoals gezamenlijke voorzieningen, winkeltjes, verhuur en niet bekostigde functies
                                            oudbouw
                                 Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ
                                                                             pagina 5
                                                                                /
3.1.5 Huursituaties
 501 Is sprake van een  huurovereenkomst rond vastgoed?
 502 - huurbedrag/jaar  binnen concernverband WTZI/zorginstelling:
 503 - huurbedrag/jaar  met derde WTZi (andere zorginstelling buiten concern/geen gerelateerde partij):
 504 - huurbedrag/jaar  met derde niet-WTZi (woningbouwcorporatie, anderszins private of publiek verhuurder):
 505 Totaal                                                                           -

3.1.6. Inhoud huurcontract
 506 Is er in het huurcontract sprake van een winstopslag en/of indexatie t.o.v. de historische afschrijvingskosten?

3.1.7. Beëindiging huurovereenkomst
Deze regel invullen indien er sprake is van contractueel vastgelegde beëindigingskosten van de huurovereenkomst.
 507 Welk bedrag (beëindigingskosten) is hiermee gemoeid?

 508  Welke locatie is vervangen?
 509  Om hoeveel plaatsen gaat het?
 510  Wat waren de met de oude capaciteit samenhangende totale huurkosten (incl. afschrijving/rente, excl. service)?3.2. Eventuele herwaardering bestaande in gebruik zijnde gebouw(en) in verband met verkorten afschrijvingstermijn
De boekwaarden van de componenten zoals gebouw, installaties etc. dienen aan te sluiten bij de jaarrekening. De berekening van de fictieve inhaal-
afschrijving is de uitkomst van de werkelijke cumulatieve afschrijvingen en de thans berekende afschrijvingen op basis van een verkorte gebruiksduur
van 50 naar 40 jaar etc. Voor installaties wordt geïnventariseerd wat het effect zou zijn van een verkorting van de afschrijvingstermijn van 20 naar
16 jaar. U kunt dat hier in de berekening meenemen.
Aangezien voor investeringen in gebouwen die onder de trekkingsrechten/instandhoudinginvesteringen zijn gerealiseerd, al andere termijnen
gelden, wordt u gevraagd een uitsplitsing te maken naar deze categorieën (e.e.a. conform de uitsplitsing die ten behoeve van de nacalculatie resp.
jaarrekeningbijlagen ex WTZi wordt gevraagd). Voor huursituaties zal nog bezien worden of, in welke situaties en onder welke condities ook sprake
zal zijn van levensduurverkorting. Deze kunnen opgenomen worden in deze rubriek voor zover deze bedragen geactiveerd zouden zijn in de jaar-
verslaggeving of toegelicht kan worden wat de resterende huurbedragen per jaar zijn (kapitaallastenvergoeding excl. servicekosten, incl. BTW).

                         Terreinen /    Gebouwen    Verbouwingen   Installaties  Trekkings-  Onderhanden    Totaal
                         voorzieningen                             rechten   projecten
 511  Boekwaarde per 31-12-2008                                                                0
 512  Af te schrijven t/m 2015                                                                 0
 513  Nog af te schrijven na 2015              0         0        0        0       0        0        0

 514  Jaartal waarin alle investeringen volledig zouden zijn afgeschreven
    A - Fictieve inhaalafschrijving t/m 2008 (dus niet prospectief) bij 20% kortere afschrijvingstermijnen
 515
    B - Fictieve afschrijving 2009 t/m 2015 (dus niet prospectief) bij 20% kortere afschrijvingstermijnen
 516  Indien van toepassing, huur te betalen tot en met (dd-mm-jj):
 517  Gaat het om meerdere panden?

 518  Is één of meerdere ingebruik zijnde gebouw(en) gerenoveerd?
                                        oudbouw
                                  Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ
                                                                            pagina 6
                                                                               /

Geef in de volgende tabel een overzicht van de totale boekwaarde per 31 december 2008 op (jaar ingebruikname is leidend):
                                                                          Boekwaarde
 601  < 10 jaar
 602  10 jaar - 20 jaar
 603  20 jaar - 30 jaar
 604  30 jaar - 40 jaar
 605  > 40 jaar
 606  Totaal                                                                         0
 607  Verschil tussen regel 511 en regel 606 (dient nihil te zijn)                                              0

3.3. Eventuele buiten gebruik gestelde panden

Indien sprake is van buiten gebruik gestelde panden die nog onder de MVA zijn opgenomen en als zodanig worden nagecalculeerd, dan kunt u
de gegevens hiervan in onderstaand overzicht opnemen. Hierbij valt ook te denken aan leegstand a.g.v. capaciteitsreductie of effect van
capaciteitsreductie zonder leegstand, maar met minder bezetting in hetzelfde gebouw. Deze bedragen zijn niet opgenomen
onder 3.2 (geen dubbeltelling).

                          Terreinen /     Gebouwen    Verbouwingen   Installaties  Trekkings-  Onderhanden   Totaal
                         voorzieningen                             rechten   projecten
 608  Boekwaarde per 31-12-2008                                                               0
 609  Af te schrijven t/m 2015                                                                0
 610  Nog af te schrijven na 2015               0         0        0        0      0      0        0

 611  Jaartal waarin alle investeringen volledig zouden zijn afgeschreven

    A - Fictieve inhaalafschrijving t/m 2008 (dus niet prospectief) bij 20% kortere afschrijvingstermijnen
 612
    B - Fictieve afschrijving 2009 t/m 2015 (dus niet prospectief) bij 20% kortere afschrijvingstermijnen
 613  Indien van toepassing, huur te betalen tot en met (dd-mm-jj):
 614  Worden met deze panden nog opbrengsten gegenereerd?
 615  Wat is de verwachte opbrengstwaarde bij verkoop?

 616  Gaat het om meerdere panden?
                                         oudbouw
                                     Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ
                                                                             pagina 7
4. Boekwaardeprobleem i.v.m. onzekerheid opbrengsten / onrendabele top nieuwbouw                                         /
Het gaat om exploitatiekosten vanaf 2009 die betrekking hebben op recent gerealiseerde (2006-2008) of nog te realiseren (2009-2015) nieuwbouw,
die (naar volledig) door een gemiddelde kapitaallastenvergoeding of prijsafspraak wordt gedekt. Het dekkingstekort zal naar verwachting niet in alle
gevallen excact kunnen worden vastgesteld, aangezien daarvoor een besluit over de toekomstige vergoeding vereist is. Vandaar dat hier kan worden
volstaan met de werkelijk begrote kapitaallasten, aansluitend bij het vergunningsbedrag (dus excl. overschrijdingen, niet noodzakelijke bestanddelen
en onder aftrek van doorberekende kapitaallasten etc.).
U wordt verzocht de werkelijk begrote kapitaallasten te splitsen in afschrijvingen (te baseren op de oorspronkelijke afschrijvingstermijnen vanuit de
bekostiging) en rente (het volume: leningsbedrag als langlopend bedoelde financiering, inclusief zo te noemen roll-over leningen en rentepercentage).

4.1 nieuwbouw onder een WZV/WTZi vergunning (2006 - 2008):
 701 Datum oplevering (ver)nieuwbouw (dd-mm-jj)
 702 Vergunningsbedrag volgens vergunning Bouwcollege (totaal bedrag)
 703 Aantal vierkante meters
 704 Omvang niet noodzakelijke bestanddelen (in m2)
    Omschrijving niet noodzakelijke bestanddelen:
 705
 706
 707

Werkelijke / verwachte kapitaallasten (onder aftrek van doorberekende kapitaalslasten resp. kosten van "niet noodzakelijke bestanddeel"-meters):
    Afschrijvingen en rente gebouw (per jaar, gedurende 5 jaar op basis van huidige Nza beleidsregels)
      Jaar                            rente1     gebouw     installaties   inventaris    totaal
 708    2009                                                                    0
 709    2010                                                                    0
 710    2011                                                                    0
 711    2012                                                                    0
 712    2013                                                                    0
 713   Totaal                                0        0        0        0          0
 714 Werkelijke Rentepercentage


4.2 nieuwbouw 2009 - 2015 van voorheen vergunningplichtig vastgoed (nu geen vergunning vanwege vervallen bouwregime):
In dit onderdeel gaat het om projecten waarvoor de bouw in 2009 en 2010 in opdracht wordt gegeven en die in de periode 2009 - 2015
in gebruik worden genomen.
 715 Datum oplevering (ver)nieuwbouw (dd-mm-jj)
 716 Begroot bedrag nieuwbouw
 717 Aantal vierkante meters
 718 Omvang niet noodzakelijke bestanddelen (in m2) 2
    Omschrijving niet noodzakelijke bestanddelen:
 719
 720
 721
1
  rente te berekenen over gemiddelde boekwaarde in het jaar.
2
  dit onderdeel kan als facultatief worden beschouwd of bij benadering worden ingevuld. Zorgaanbieders kunnen dit op de regels 719 t/m 721 kwijt.
                                             nieuwbouw
                                Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ
                                                                            pagina 8
                                                                               /

Werkelijke / verwachte kapitaallasten (onder aftrek van doorberekende kapitaalslasten resp. kosten van "niet noodzakelijke bestanddeel"-meters):
    Afschrijvingen en rente gebouw (per jaar, gedurende 5 jaar op basis van huidige Nza beleidsregels)
      Jaar                            rente1     gebouw     installaties   inventaris    totaal
 801                                                                        0
 802                                                                        0
 803                                                                        0
 804                                                                        0
 805                                                                        0
 806   Totaal                                0        0        0        0         0
 807 Werkelijke Rentepercentage
                                       nieuwbouw
                                 Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ
                                                                           pagina 9
5. Omzet- en vierkante meter segmentatie                                                           /

De segmentatie geeft een indicatie van de ontwikkeling van de bekostiging en de daarmee verband houdende overgangsproblematiek die per
deelsegment kan verschillen. De segmentatie kan worden gebruikt om bekostiging/overgangsregeling beter toe te snijden op de deelsegmenten.

In onderstaande tabel dient u de omzet over het jaar 2008 (som der bedrijfsopbrengsten) te vermelden. De omzet dient, op basis van de jaarrekening,
uitgesplitst te worden per segment. Deze opgave dient aan te sluiten bij de jaarrekening. De meters worden op basis van de normatieve
meters onderverdeeld.

De sectoren Verpleging&Verzorging en Gehandicaptenzorg hoeven de m2 niet in te vullen.

                         Huisvesting nacalculeerbaar     Huisvesting genormeerd      Huisvesting totaal
                          omzet       m2        omzet       m2      omzet       m2

 901  Verzorging en verpleging                                                0         0
 902  Thuiszorg / WMO                                                    0         0
 903  GGZ-WMO                                                        0         0
 904  GGZ-ZFW                                                        0         0
 905  GGZ-AWBZ                                                        0         0
 906  GGZ-Justitie                                                      0         0
 907  GGZ-reclassering                                                    0         0
 908  GGZ-jeugdzorg                                                     0         0
 909  Gehandicaptenzorg                                                   0         0
 910  Overige                                                        0         0
 911  Totaal                        0         0        0       0       0         0


Indien u behoefte heeft een uitgebreidere segmentatie aan te brengen kan dat in een bijlage worden gedaan. Hetzelfde geldt voor als er naar uw
mening sprake is van arbitraire toerekeningen, schattingen of onzekerheden.
                                       segmentatie
                              Enquête inventarisatie boekwaarde AWBZ                                                                          pagina 10
                                                                              /
6. Samenvatting
                                           boekwaarde
                                          2008    2015
    Immateriele vaste activa (IVA)
1001  Immateriële vaste activa (IVA), regel 201 en 209                   -         -
1002  Additionele IVA (onder vergunning) t/m 2015, regel 211                -         -
1003  Versnelde afschrijving IVA, regel 212                        -         0
1004  Lopende aanvraag versnelde afschrijving IVA, regel 301                -         0
1005  Materiële vaste activa spookgebouwen, regel 303 en 311                -         -
1006  Totaal IVA, regel 1001 t/m regel 1005                        -         -

    Oudbouw
1007  Oudbouw bij gerealiseerde nieuwbouw, regel 405 en 408                -         -
1008  Versnelde afschrijving, regel 414                          -         0
1009  Lopende aanvraag versnelde afschrijving, regel 415                  -         0
1010  Totaal oudbouw, regel 1007 t/m regel 1009                      0         0

1011 Totaal IVA en oudbouw, regel 1006 en 1010                       -         -

                                           boekwaarde          incl. verkorte afschr.
                                          2008    2015         2008      2015
   Herwaardering i.v.m. verkorten afschrijvingstermijn
1012 Bestaand gebouw                                    -         -        -        -
1013 Eventueel buiten gebruik gestelde gebouwen                       -         -        -        -
1014 Totaal herwaardering                                  -         -        -        -   Cumulatieve exploitatiekosten van nieuwbouw van 5 jaar            rente       gebouw    installaties  inventaris    totaal
1015 Exploitatiekosten van nieuwbouw in 2006-2008, regel 713                -         -        -        -      -
1016 Exploitatiekosten van nieuwbouw in 2009-2015, regel 806                -         -        -        -      -
1017 Totaal exploitatiekosten                                -         -        -        -      -
                                    samenvatting

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:53
posted:8/10/2011
language:Dutch
pages:13