CANDIDATE'S EXAMINATION NUMBER KANDIDAAT SE EKSAMENNOMMER by wanghonghx

VIEWS: 36 PAGES: 18

									ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG        - 1-               DOE/2002
 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT - EKSAMEN - 2002


   CANDIDATE'S EXAMINATION NUMBER / KANDIDAAT SE EKSAMENNOMMER
           SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
            SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN

                  NOVEMBER 2002
                DEPARTMENT OF EDUCATION
                DEPARTEMENT VAN ONDERWYS

               ACCOUNTING STANDARD GRADE
              REKENINGKUNDE STANDAARDGRAAD


   SPECIAL ANSWER BOOK / SPESIALE ANTWOORDEBOEK

              This answer book consists of 18 pages.
            Hierdie antwoordeboek bestaan uit 18 bladsye.
     QUESTION        MARKS       INITIAL           NO.
      VRAAG         PUNTE      PARAFEER           NR.
   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.
      TOTAL
      TOTAAL


Please note that this special answer book caters for the alternative formats
             for Financial Statements.
 Neem kennis dat hierdie spesiale antwoordeboek voorsiening maak vir
       alternatiewe formate van die Finansiële State.
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou            Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG       -2-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


                    QUESTION 1 / VRAAG 1

CASH RECEIPTS JOURNAL OF HASIE TRADERS - MAY 2002                     CRJ1
KONTANTONTVANGSTEJOERNAAL VAN HASIE HANDELAARS – MEI 2002                 KOJ1
                           Sundry accounts / Diverse rekeninge
Doc Day       Details         Bank  Amount Fol       Details
Dok Dag     Besonderhede        Bank  Bedrag Fol     Besonderhede
    31  Totals / Totale       44 190  44 190
                                             10


CASH PAYMENTS JOURNAL OF HASIE TRADERS – MAY 2002                     CPJ1
KONTANTBETALINGSJOERNAAL VAN HASIE HANDELAARS – MEI 2002                 KBJ1
                           Sundry accounts / Diverse rekeninge
Doc Day       Details         Bank  Amount Fol       Details
Dok Dag     Besonderhede        Bank  Bedrag Fol     Besonderhede
    31  Totals / Totale       42 500  42 500
                                             19
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou             Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG       -3-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


            GENERAL LEDGER OF HASIE TRADERS
          ALGEMENE GROOTBOEK VAN HASIE HANDELAARS

Dr                                                      Cr
Dt.                          BANK                         Kt.
 Date   Details           Fol  Amount    Date  Details          Fol    Amount
 Datum   Besonderhede        Fol  Bedrag   Datum  Besonderhede       Fol    Bedrag
2002                           2002
                                                     6


    BANK RECONCILIATION STATEMENT OF HASIE TRADERS – MAY 2002
     BANKVERSOENINGSTAAT VAN HASIE HANDELAARS – MEI 2002
                       DEBIT    CREDIT
                       DEBIET    KREDIET
                                             10

                       45
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou               Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG       -4-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


                  QUESTION 2/ VRAAG 2
               NN TRADERS / NN HANDELAARS
                        J. NAIDOO P. NORRIS           TOTAL
                                           TOTAAL
1. Capital / Kapitaal
Balance - last day of previous year (28/02/01)
Saldo – laaste dag vorige jaar (28/02/01)
Additional capital contributed
Addisionele kapitaal bygedra
Decreasing of capital
Vermindering van kapitaal
Balance - last day of current year (28/02/02)
Saldo – laaste dag huidige jaar (28/02/02)


                           J. NAIDOO  P. NORRIS      TOTAL
2. Current accounts / Privaatrekeninge                        TOTAAL
 Salaries
 Salarisse
 Interest on capital
 Rente op kapitaal
 Primary division of profits
 Primêre verdeling van wins
 Final division of profits
 Finale verdeling van winste
 Net profit as per Income Statement
 Netto wins per Inkomstestaat
 Drawings during the year
 Onttrekkings gedurende die jaar


Balance - last day of previous year (28/02/01)
Saldo – laaste dag vorige jaar (28/02/01)
Balance - last day of current year (28/02/02)
Saldo – laaste dag huidige jaar (28/02/02)
                        30


       ALTERNATIVE FORMAT – PTO / ALTERNATIEWE FORMAAT B.O.
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou              Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG       -5-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


  QUESTION 2 (ALTERNATIVE FORMAT) / VRAAG 2 (ALTERNATIEWE FORMAAT )

                NN TRADERS / NN HANDELAARS
                        J. NAIDOO P. NORRIS           TOTAL
                                            TOTAAL
1. Capital / Kapitaal
Balance - last day of previous year (28/02/01)
Saldo – laaste dag vorige jaar (28/02/01)
Additional capital contributed
Addisionele kapitaal bygedra
Decreasing of capital
Vermindering van kapitaal
Balance - last day of current year (28/02/02)
Saldo – laaste dag huidige jaar (28/02/02)                           J. NAIDOO    P. NORRIS      TOTAL
2. Current accounts / Privaatrekeninge                         TOTAAL
Balance - last day of previous year (28/02/01)
Saldo – laaste dag vorige jaar (28/02/01)
 Net profit as per Income Statement
 Netto wins per Inkomstestaat
 Salaries
 Salarisse
 Interest on capital
 Rente op kapitaal
 Primary division of profits
 Primêre verdeling van wins
 Final division of profits
 Finale verdeling van winste
 Drawings during the year
 Onttrekkings gedurende die jaar
Balance - last day of current year (28/02/02)
Saldo – laaste dag huidige jaar (28/02/02)
                         3

                     30


Copyright reserved/Kopiereg voorbehou              Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG       -6-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


                    QUESTION 3 / VRAAG 3

               LM STORES / LM WINKELS
No.         GENERAL LEDGER
Nr.       ALGEMENE GROOTBOEK
                          Assets        Owner’s    Liabilities
    Account to be debited Account to be credited Bates         Equity     Laste
    Rekening te debiteer  Rekening te krediteer           Eienaars-
                                     belang
                       30


Copyright reserved/Kopiereg voorbehou             Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG       -7-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002
                    QUESTION 4 / VRAAG 4

           GENERAL LEDGER OF CHEETAH TRADERS
         ALGEMENE GROOTBOEK VAN CHEETAH HANDELAARS

Dr                      MEMBERS' CONTRIBUTIONS                    Cr
Dt.                        LEDEBYDRAE                        Kt.
 Date   Details           Fol   Amount  Date  Details          Fol    Amount
 Datum   Besonderhede        Fol   Bedrag  Datum  Besonderhede        Fol    Bedrag
                                                 6


Dr  RECEIVER OF REVENUE – INCOME TAX / SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICES                  Cr
Dt.        ONTVANGER VAN INKOMSTE – INKOMSTEBELASTING                       Kt.
              SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS
 Date   Details           Fol   Amount  Date  Details          Fol    Amount
 Datum   Besonderhede        Fol   Bedrag  Datum  Besonderhede        Fol    Bedrag
                                                 11

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou              Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG       -8-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


Dr                      DISTRIBUTION TO MEMBERS                    Cr
Dt.                       VERDELING AAN LEDE                     Kt.
 Date   Details           Fol   Amount  Date  Details          Fol    Amount
 Datum   Besonderhede        Fol   Bedrag  Datum  Besonderhede        Fol    Bedrag
                                                  5
Dr                      APPROPRIATION ACCOUNT                     Cr
Dt.                       VERDELINGSREKENING                     Kt.
 Date   Details           Fol   Amount  Date  Details          Fol    Amount
 Datum   Besonderhede        Fol   Bedrag  Datum  Besonderhede        Fol    Bedrag
                                                  10
                          32

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou               Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG       -9-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002
                    QUESTION 5 / VRAAG 5

                 EZILDA LIMITED/EZILDA BEPERK
           Income Statement for the year ended 28 February 2002
           Inkomstestaat vir die jaar geëindig 28 Februarie 2002
                          45
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou             Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG      -10-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


  NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS / NOTAS TOT DIE FINANSIëLE STATE


5.2.1  Interest income / Rente-inkomste
                                      45.2.2  Interest expense / Rente-uitgawe
                                      4
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou          Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG      -11-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


5.2.3 TRADE AND OTHER DEBTORS / RECEIVABLES
   HANDELS- EN ANDER DEBITEURE / ONTVANGBARE BEDRAE
                                   11
5.2.4 CASH AND CASH EQUIVALENTS
   KONTANT EN ANDER KONTANTEKWIVALENTE
                                   5
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou          Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG      -12-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


5.2.5 TRADE AND OTHER CREDITORS / PAYABLES
   HANDELS- EN ANDER KREDITEURE / BETAALBARE BEDRAE
                                   85.2.6 SHARE CAPITAL (EXTRACT)/AANDELEKAPITAAL (UITTREKSEL)


    AUTHORISED / GEMAGTIG

    _________ ordinary shares / gewone aandele @ R_____ each/elk      R__________

    ISSUED / UITGEREIK

    __________ ordinary shares / gewone aandele @ R_____ each/elk R__________
                                     4


                    81
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou          Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG      -13-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


                  QUESTION 6.1/ VRAAG 6.1


                 AZ TRADERS / AZ HANDELAARS


          Debtors collection Schedule: 1 April 2003 to 31 May 2003
         Debiteure-invorderingskedule: 1 April 2003 tot 31 Mei 2003


                            April 2003         May 2003
                            April 2003         Mei 2003
 February
 Februarie                        4 200
 March
 Maart
 April
 April
 May
 Mei
                                             12
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou             Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG      -14-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


                  QUESTION 6.2 / VRAAG 6.2

                 AZ TRADERS / AZ HANDELAARS
         Cash Budget for the months: 1 April 2002 to 31 May 2002
        Kontantbegroting vir die maande: 1 April 2002 tot 31 Mei 2002
                                April 2002  May 2002
                                April 2002  Mei 2002

 CASH RECEIPTS / KONTANTONTVANGSTE
 Cash sales / Kontantverkope
 Cash from debtors / Kontant van debiteure
 Rent income / Huurinkomste
  TOTAL RECEIPTS / TOTALE ONTVANGSTE

 CASH PAYMENTS / KONTANTBETALINGS
 Cash purchases / Kontantaankope
 Payments to creditors / Betalings aan krediteure
 TOTAL PAYMENTS / TOTALE BETALINGS

 Cash surplus (shortfall) / Kontantsurplus (-tekort)

 Bank – opening balance / Bank – beginsaldo

 Bank – closing balance / Bank – eindsaldo
                                               30
                         42
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou             Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG      -15-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


                  QUESTION 7.1 / VRAAG 7.1

          GENERAL LEDGER OF CANDICE SOCIAL CLUB
         ALGEMENE GROOTBOEK VAN CANDICE SOSIALE KLUB

Dr                    MEMBERSHIP FEES                      Cr
Dt.                     LEDEGELD                        Kt.
  Date       Details      Amount   Date       Details         Amount
 Datum      Besonderhede     Bedrag   Datum      Besonderhede        Bedrag
                                              12
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou             Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG      -16-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002
                  QUESTION 7.2 / VRAAG 7.2

          CANDICE SOCIAL CLUB / CANDICE SOSIALE KLUB
 Statement of Receipts and Payments for the year ended 31 December 2001
 Staat van Ontvangste en Betalings vir die jaar geëindig 31 Desember 2001
SAVINGS ACCOUNT/SPAARREKENING
                                    28


       ALTERNATIVE FORMAT – PTO / ALTERNATIEWE FORMAAT B.O.
Copyright reserved/Kopiereg voorbehou             Please turn over/Blaai asseblief om
ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG      -17-                DOE/2002
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


 QUESTION 7.2 (ALTERNATIVE FORMAT) / VRAAG 7.2 (ALTERNATIEWE FORMAAT)

        CANDICE SOCIAL CLUB / CANDICE SOSIALE KLUB
   Statement of Receipts and Payments for the year ended 31 December 2001
   Staat van Ontvangste en Betalings vir die jaar geëindig 31 Desember 2001
                                        28


      ALTERNATIVE FORMAT – PTO / ALTERNATIEWE FORMAAT B.O.Copyright reserved/Kopiereg voorbehou          Please turn over/Blaai asseblief om
 ACCOUNTING/REKENINGKUNDE/SG      -18-                DOE/2002
 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION/NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN - 2002


  QUESTION 7.2 (ALTERNATIVE FORMAT) / VRAAG 7.2 (ALTERNATIEWE FORMAAT)


         CANDICE SOCIAL CLUB / CANDICE SOSIALE KLUB
Statement of Receipts and Payments for the year ended 31 December 2001
Staat van Ontvangste en Betalings vir die jaar geëindig 31 Desember 2001
RECEIPTS /                  PAYMENTS /
ONTVANGSTE                  BETALINGS
                                       28
                      40
 Copyright reserved/Kopiereg voorbehou

								
To top