Bent u op zoek naar het huis van uw dromen by wanghonghx

VIEWS: 88 PAGES: 6

									Bent u op zoek naar het huis van uw dromen? Of heeft u het al zien staan en bent u van
plan het te kopen? Het kopen van een huis is voor de meeste mensen geen dagelijkse
bezigheid. Er komt veel bij kijken en er moet van alles worden geregeld voordat u de
sleutel definitief in handen heeft. In deze folder brengen we het hele traject in kaart en
zetten we de aandachtspunten voor u op een rijtje.

De rol van de makelaar, hypotheekadviseur en notaris
Bij de aankoop van een huis krijgt u meestal te maken met ten minste drie experts: de makelaar, de
hypotheekadviseur en de notaris.

De makelaar. Het is verstandig om u bij de keuze van het huis en bij de onderhandelingen over de prijs te laten
bijstaan door een makelaar. Vaak heeft de verkopende partij ook een makelaar ingeschakeld.
De makelaar weet precies waarop u moet letten bij uw huizenjacht. Hij weet letterlijk en figuurlijk wat er te koop is.
Tijdens het kooptraject organiseert hij de bezichtiging, hij adviseert over de bouwkwaliteit en eventuele verborgen
gebreken. Bovendien is hij gewend over prijzen te onderhandelen. Hij kent de huizenmarkt en zal uit ervaring kunnen
bepalen of de prijs van het huis reëel is. Het bedrag dat u daarvoor aan uw makelaar betaalt, bedraagt een
percentage van de uiteindelijke verkoopprijs.

Voor de financiële aspecten van de aankoop kunt u terecht bij een verzekeringsadviseur. U kunt ook om advies
vragen bij makelaars, hypotheekwinkels en andere bemiddelaars in hypotheken. Het is zinvol om al in een vroeg
stadium met uw adviseur van gedachten te wisselen. U kunt samen met hem uitzoeken wat uw maximale
bestedingsruimte is.Is de koop eenmaal rond dan zoekt hij voor u uit welke hypotheek aantrekkelijk voor u is en het
beste aansluit op uw financiële situatie. De verzekeringsadviseur neemt daarbij een onafhankelijke positie in.

Het is wettelijk verplicht om de notaris in te schakelen voor de feitelijke verkoop. Om de officiële nieuwe eigenaar
van het huis te kunnen worden, moet er door de notaris een eigendomsakte (of transportakte) worden opgesteld. De
notaris draagt eveneens zorg voor het opstellen van de hypotheekakte. Al deze stukken moeten onder het toeziend
oog van de notaris worden ondertekend.

Koopakte. Vaak wordt er, in plaats van ‘koopakte’, nog vaak gesproken van een ‘voorlopig koopcontract’. Ten
onrechte, want met een ondertekende koopakte is de koop echt definitief. Tenzij er een beroep wordt gedaan op één
van de ontbindende voorwaarden in de overeenkomst. Bijvoorbeeld het ‘voorbehoud financiering’. Dit betekent dat de
overeenkomst wordt ontbonden als blijkt dat u de benodigde financiering niet binnen een bepaalde termijn rond kunt
krijgen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een landelijke regeling om het eigen woningbezit te bevorderen. Bij het
afsluiten van een hypotheek kan NHG worden aangevraagd. Bij een lening met deze garantie staat het
Waarborgfonds Eigen Woningen er borg voor dat de lening aan de geldverstrekker wordt terugbetaald. Als u door
onvoorziene omstandigheden de hypotheeklasten niet meer kunt betalen en het levert bij gedwongen verkoop
onvoldoende op om de lening terug te betalen, dan vergoedt het Waarborgfonds het tekort aan de financier.
Het Waarborgfonds kan dit bedrag vervolgens op u verhalen. Bij zo’n lening met NHG is het risico voor de
geldverstrekker lager. Daardoor kan hij u een lagere hypotheekrente aanbieden.

De Vereniging Eigen Huis is opgericht als service-instituut voor (aanstaande) bewoners van een eigen huis. De
Vereniging stelt zich tot doel het zonder winstoogmerk behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van
de huidige of toekomstige eigen woning. Leden kunnen onder andere gebruikmaken van adviesdiensten, bijvoorbeeld
op juridisch, financieel/fiscaal of bouwtechnisch gebied.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Vereniging Eigen Huis
Postbus 735
3800 AS Amersfoort
Telefoon: 033 - 450 77 50

Een borgsom of garantieverklaring? Bij de koop van een bestaand huis wordt in de koopakte meestal een
waarborgsom overeengekomen. Dit bedrag moet de koper storten bij de notaris binnen een bepaalde periode na het
sluiten van de koopovereenkomst. Zodra de eigendomsoverdracht plaatsvindt, wordt de waarborgsom in mindering
gebracht op de te betalen koopprijs. Mocht de koper weigeren om het huis daadwerkelijk te kopen dan ontvangt de
verkoper dit bedrag als genoegdoening. Zo heeft de verkopende partij meer zekerheid dat de koper zijn verplichtingen
nakomt. Overigens kan de verkoper de koper langs juridische weg nog steeds dwingen tot afname. Als u geen geld
beschikbaar heeft voor deze waarborgsom, kunt u door uw geldverstrekker een bankgarantie laten afgeven.
Taxatie. In de meeste gevallen verlangt de geldverstrekker dat het te kopen huis wordt getaxeerd door een
onafhankelijk taxateur om de waarde vast te stellen. Het huis dient immers als onderpand voor de hypothecaire lening
en de geldverstrekker moet er zeker van zijn dat het huis voldoende zekerheid biedt. Het taxatierapport en de taxateur
dienen te voldoen aan de eisen van de geldverstrekker.

De kosten van een huis. Bij de aanschaf van een huis betaalt u niet alleen de overeengekomen koopsom. U krijgt ook
te maken met de zogenaamde verwervingskosten. Als u een bestaand huis koopt, zijn de kosten koper (k.k.) voor
rekening van de koper. Deze bestaan uit:
 overdrachtsbelasting: 6% van de koopprijs.
 de notaris- en kadasterkosten, die verband houden met het opstellen van de eigendomsakte.

Daarnaast is het verstandig om rekening te houden met de kosten die u maakt om de financiering van het nieuwe huis
te regelen. Daarbij is er sprake van:
 notaris- en kadasterkosten, die verband houden met de hypotheekakte.
 taxatiekosten in verband met het verkrijgen van een hypotheek.
 de afsluitprovisie voor de hypotheek. Deze kanafhankelijk van de gekozen hypotheekvorm oplopen tot 1 % van
     het hypotheekbedrag.
 eventuele kosten voor NHG (0,30% van het hypotheekbedrag).

Tot slot valt er te denken aan:
 eventuele kosten voor een bouwkundige keuring.
 de makelaarscourtage voor de aankoopbemiddeling.
Dit laatste is gemiddeld 1 à 2 % van de overeengekomen verkoopprijs.
Het totaal van deze kosten bedraagt zo’n 8-12 % van de koopprijs. De kosten die u maakt om de
financiering te regelen, zijn aftrekbaar voor de belasting. Netto zijn deze kosten dus lager.

Bij de aankoop van een nieuwbouwhuis zijn de wettelijke kosten (BTW) bij de aanschafprijs inbegrepen (u koopt een
nieuwbouwhuis vrij op naam v.o.n.). Ook hoeft u geen makelaarskosten of taxatiekosten te betalen. Wel moet u
rekening houden met:
 de hypotheekrente tijdens de bouw
 kosten in verband met de financiering
Deze kosten bedragen in totaal gemiddeld 7 à 8%.

Dat komt er kijken bij het sluiten van een hypotheek? Een hypotheek sluit u altijd voor een lange periode. Bij de
beoordeling van wat u kunt en wilt uitgeven aan uw huis moet u dan ook rekening houden met uw financiële situatie
nu en in de toekomst. Uw verzekeringsadviseur kan voor u uitrekenen, op grond van uw inkomen, welk
hypotheekbedrag verantwoord is. De hoogte van dat bedrag hangt ook samen met een eventueel tweede inkomen en
de mogelijkheid om de NHG te verkrijgen.

De fiscus betaalt mee. Een hypotheek biedt aantrekkelijke fiscale voordelen. In de meeste gevallen betaalt u rente
over de gehele lening en kunt u elk jaar optimaal gebruik maken van de fiscale regeling voor aftrek van de rente. In
fiscaal opzicht is er sprake van aftrekbare hypotheekrente als deze rente betrekking heeft op een lening die is
aangegaan voor aankoop, onderhoud of verbetering van het eigen huis. Juist daarom kiezen veel mensen voor een
hypotheek die zij pas aan het einde van de looptijd aflossen. Op die manier kunnen zij, in plaats van af te lossen,
sparen en bijvoorbeeld via een levensverzekering een kapitaal opbouwen. Zo profiteren zij gedurende de gehele
looptijd van maximale belastingaftrek. Overigens kan het belastingvoordeel van uw hypotheek maandelijks met de
fiscus worden verrekend. U kunt hiertoe bij de belastingdienst een verzoek indienen tot voorlopige teruggaaf van de
loonbelasting. (U moet daarvoor bij de belastingdienst een verzoekformulier ‘Voorlopige teruggaaf’ aanvragen.) Ook
de kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek (zoals administratie- en taxatiekosten) zijn fiscaal
aftrekbaar. Als u kiest voor een hypotheek die is gekoppeld aan een levensverzekering, kunt u bovendien profiteren
van een aantal fiscaal aantrekkelijke regelingen. De uitkering van de levensverzekering is onder bepaalde
voorwaarden en tot een bepaald maximum belastingvrij. Ook voor een lijfrenteverzekering gelden enkele fiscale
voordelen. Welke hypotheek voor u in het kader van fiscale aftrek het meest interessant is, kan uw
verzekeringsadviseur u vertellen.

Let op! In fiscaal opzicht is er sprake van aftrekbare hypotheekrente, als deze rente betrekking heeft op een lening die
is aangegaan voor aankoop, onderhoud of verbetering van het eigen huis. Er wordt van u verwacht dat u dat kunt
aantonen met nota’s. Is het geld deels voor andere doelen aangewend, dan wordt de rente over dat deel beschouwd
als consumptieve rente. Na 1 januari 2001 zal deze rente niet meer aftrekbaar zijn, maar wordt de schuld wel in
aanmerking genomen bij de per die datum in te voeren vermogensrendementsheffing. Vanaf 1 januari 2004 gaat de
fiscus ervan uit dat, als u uw huis verkoopt en de opbrengst meer bedraagt dan de resterende hypotheekschuld, u
deze zogenoemde overwaarde investeert in de nieuwe woning. Alleen het verschil tussen de aankoopsom van de
nieuwe woning (incl. kosten) en de verkoopopbrengst van de oude woning (na aftrek van kosten) kan/mag in een
dergelijk geval worden “bijgeleend” met een financiering waarvan de rente aftrekbaar is in box 1. Een uitzondering op
deze regel wordt gemaakt als u verhuist naar een goedkopere woning. Dan mag u de rente over de bestaande
hypotheekschuld blijven aftrekken. Echter ten hoogste over een lening ter grootte van de aanschafsom van de nieuwe
woning (incl. kosten). Wordt er toch meer geleend, dan ziet de fiscus dit als een consumptieve besteding. Het deel
van de lening dat voor consumptieve doeleinden wordt aangewend, kan bij het vaststellen van de
vermogensrendementsheffing als schuld worden aangemerkt. Afhankelijk van de waarde van uw overige bezittingen
en schulden kan dit leiden tot een lagere heffing.
Het bezit van een eigen huis brengt niet alleen aftrekposten met zich mee. Voor de inkomstenbelasting dient u
jaarlijks het eigenwoningforfait van het eigen huis bij uw belastbaar inkomen op te tellen. Per 1 januari 2005 is dit
gemaximeerd op de aftrekbare rente.

Kiezen voor een hypotheek. Het principe is bij alle hypotheekvormen hetzelfde: u leent een bedrag dat na een
bepaalde periode wordt afgelost. U betaalt gedurende die periode rente over het uitstaande bedrag. De aflossing kan
bij stukjes en beetjes plaatsvinden of aan het einde van de rit in één keer. Er zijn vele manieren denkbaar waarop u
aan uw rente- en aflossingsverplichtingen kunt voldoen. Om uw eigen mogelijkheden optimaal te benutten,is het van
groot belang daarin de juiste vorm te kiezen. Vaak wordt er gekozen voor een combinatie van verschillende
hypotheekvormen.

Aflossen aan het einde van de looptijd. Hypotheken die pas aan het einde van de looptijd afgelost worden, bieden
fiscale voordelen. Omdat u gedurende de gehele periode over het volledige hypotheekbedrag rente betaalt, profiteert
u van maximale fiscale aftrek.

De spaarhypotheek combineert een hypotheek met een spaarverzekering. U lost tussentijds niet af waardoor u
optimaal van de renteaftrek profiteert. Naast de rente voor de hypotheek betaalt u premie voor de spaarverzekering.
Met deze spaarverzekering spaart u voor het aflossen van de hypotheek op de einddatum. Over het gespaarde geld
wordt ieder jaar rente vergoed. Dit rentepercentage is gelijk aan het hypotheekrentepercentage dat u over uw lening
betaalt. De premie wordt zo vastgesteld dat uw spaartegoed op de einddatum gelijk is aan de hoogte van de
hypotheek. U heeft dus de zekerheid dat de hypotheek op de einddatum precies wordt afgelost. In geval van eerder
overlijden wordt de hypotheek ook geheel afgelost.

De optimaal spaarhypotheek combineert eveneens een hypotheek met spaarverzekering. Hierbij kunt u echter voor
de lening een andere rentevastperiode kiezen dan voor de verzekering. Hierdoor is het mogelijk een lage (aftrekbare)
rente op uw lening en een hoge rentevergoeding op uw verzekering te kiezen. De maandelijkse premie is zo
vastgesteld dat uw spaartegoed op de einddatum gelijk is aan de hoogte van uw optimaal spaarhypotheek. Hierbij
heeft u dus de zekerheid dat op de einddatum van de polis de opgebouwde waarde voldoende is om uw optimaal
spaarhypotheek af te lossen. Voor wat betreft de dekking bij eerder overlijden, heeft u bij aanvang de keuze om de
lening in die situatie volledig af te lossen of te kiezen voor een restantschuld.

Ook een levenhypotheek is een voorbeeld van een fiscaal aantrekkelijke combinatie. Bij deze hypotheek lost u
eveneens niets af maar spaart u via een winstdelende levensverzekering het bedrag van de aflossing bij elkaar.
Omdat u meedeelt in het bedrijfsresultaat van de geldverstrekker en er dus sprake kan zijn van een mogelijke winst,
kan de uitkering hoger of lager zijn dan de hypotheeksom. Met de uitkering van de verzekering en de mogelijke extra
opbrengst wordt op de afgesproken einddatum de hypotheek, geheel of gedeeltelijk, afgelost. Als u voor de
einddatum van de verzekering zou overlijden, wordt de hypotheek eveneens geheel of gedeeltelijk afgelost. Het
overlijdensrisico wordt namelijk meeverzekerd.

De beleggingshypotheek. Als u kiest voor een hypotheek met een beleggingsverzekering, profiteert u van het
rendement dat met de beleggingsfondsen wordt behaald. Uw premie wordt belegd in één of meerdere
beleggingsfondsen van uw keuze. De hoogte van de uiteindelijke opbrengst staat niet vast. Deze is immers
afhankelijk van de beleggingsresultaten. De opbrengst van de verzekering kan daardoor meer of minder zijn dan u
nodig heeft om uw hypotheekbedrag af te lossen. Op de einddatum kunt u dus, behalve een hypotheekvrij huis, een
extra kapitaal in handen hebben. Het omgekeerde kan ook, namelijk dat er een restant schuld blijft staan. Hiervoor
kunt u bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Omdat het overlijdensrisico wordt meeverzekerd, wordt bij
uw eventuele overlijden voor de einddatum van de verzekering de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost.

Let op! Vanaf 1 januari 2001 is de rente aftrekbaar gedurende een periode van maximaal 30 jaar.

Meteen starten met aflossen. U kunt ook starten met aflossen op het moment dat u de hypotheek sluit. Door de
aflossing neemt het geleende bedrag af, waardoor de lasten in het begin het hoogst zijn en geleidelijk afnemen. Dit
kan aantrekkelijk zijn als u bijvoorbeeld voorziet dat u of uw partner in de toekomst wellicht parttime gaat werken.
Bij een lineaire hypotheek lost u tegelijk met de rentebetaling, of periodiek, een vast bedrag af. Daardoor wordt het
geleende bedrag jaarlijks kleiner en uw rente dus lager. De maandlasten zullen in het begin van de looptijd dan ook
het hoogst zijn.

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u periodiek een gelijkblijvend bedrag: de annuïteit. Deze is opgebouwd uit rente
en aflossing. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing. Gedurende de looptijd betaalt u steeds minder
rente en lost u steeds meer af. Uw netto maandlasten zullen bij aanvang het laagst zijn, omdat u dan de meeste
renteaftrek geniet.

Aflossen en opnemen wanneer u wilt. Het is mogelijk één van de bovenstaande hypotheken te combineren met een
hypotheek die dezelfde voordelen biedt als een flexibel krediet; de flexibel lenen hypotheek. U beschikt dan over
dezelfde faciliteiten als bij een flexibel krediet, maar omdat uw huis onderpand is, kan de rente die u hiervoor betaalt
aanzienlijk lager zijn. U kunt op ieder gewenst moment opnemen en aflossen. Zo beschikt u dus over extra financiële
ruimte voor onverwachte uitgaven. U kunt deze hypotheek bijvoorbeeld sluiten als de waarde van uw huis hoger is
dan uw hypotheek. Zo benut u de overwaarde. Voorzover dat extra hypotheekbedrag niet wordt aangewend voor
verbetering van de eigen woning, zal de rente die u extra betaalt niet zijn aan te merken als hypotheekrente.

Alleen aflossen bij verkoop van uw huis. Er zijn ook hypotheekvormen waarbij u pas aflost op het moment dat het
huis wordt verkocht. Zo kunt u dus optimaal profiteren van de fiscale aftrek.

De aflossingsvrije hypotheek. U kunt ervoor kiezen een deel van de hypotheek pas af te lossen op het moment dat u
uw huis verkoopt. U sluit dan een aflossingsvrije hypotheek en u betaalt alleen rente. Deze rente is aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Bij deze hypotheek is het vaak verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Als u
zou overlijden, wordt uw hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost.

Let op! Vanaf 1 januari 2001 is de rente aftrekbaar gedurende een periode van maximaal 30 jaar.

Ook met een lijfrentehypotheek lost u uw lening pas af bij de verkoop van het huis. Bij eerder overlijden kan het huis
worden verkocht, waardoor de lening wordt afgelost. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aparte
overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, waardoor bijvoorbeeld de partner in het huis kan blijven wonen. Een
lijfrentehypotheek is een combinatie van een lening en een lijfrenteverzekering. Uit de lijfrenteverzekering ontvangt u
vanaf de afgesproken einddatum periodieke uitkeringen. Op deze wijze kunt u uw pensioen aanvullen en daardoor
ook uw hypotheekrente blijven betalen.

Een combinatie van hypotheekvormen. De hypotheek die het beste bij u past, kan heel goed een combinatie zijn van
de hierboven besproken hypotheekvormen. Door te combineren heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om een meer
risicovolle hypotheekvorm te koppelen aan een hypotheekvorm die veel zekerheid biedt. Zo ontstaat er uiteindelijk
een hypotheek die het beste past bij uw persoonlijke situatie en wensen. Vaak is het ook mogelijk om de looptijd zelf
te bepalen en te kiezen voor hogere maandlasten nú tegen lagere maandlasten in de toekomst. De fiscale
consequenties dienen hierbij wel meegenomen te worden.

Het vastleggen van de rente. Er zijn verschillende manieren om de rente, die mede bepalend is voor de hoogte van
uw maandelijkse lasten, vast te leggen. Het rentepercentage is afhankelijk van de marktrente op het moment dat u de
hypotheek afsluit en de duur van de periode waarover de rente wordt vastgelegd. Dit laatste heet de rentevastperiode.

Met een lange rentevastperiode (bijvoorbeeld 10 jaar) bent u zeker van stabiele maandlasten. Meestal kunt u kiezen
uit rentevastperiodes van 1 tot en met 20 jaar. Daarnaast zijn er twee faciliteiten waarmee u zelf invloed kunt
uitoefenen op de rente die uiteindelijk voor u wordt vastgelegd: de instaprente en de rentebedenktijd. Voor de te
kiezen rentevastperiode voor een optimaal spaarpolis zijn deze faciliteiten niet beschikbaar. Voor de rentevastperiode
van het leninggedeelte van de optimaal spaarhypotheek natuurlijk wel.

Instaprente. Kiest u voor de rentevariant met instapmogelijkheid? Dan geeft u aan, voordat de (hypotheek)akte wordt
ondertekend, voor welke periode u de rente vast wilt zetten als deze stijgt tijdens de instapperiode van 2 jaar. Zolang
de rente ongewijzigd blijft tijdens deze periode, betaalt u de in de akte overeengekomen rente.

Rentebedenktijd. Aan het einde van iedere rentevastperiode moet u opnieuw beslissen hoe lang u de rente wilt
vastzetten. Voor bepaalde rentevastperiodes kunt u gebruikmaken van de rentebedenktijd. Deze geeft u de
mogelijkheid om, op een door u gekozen tijdstip in de laatste twee jaar van de rentevastperiode, de rente opnieuw
vast te zetten. Zo bent u niet gebonden aan de rentestand op de vervaldag, maar laat u de nieuwe rentevastperiode
ingaan wanneer u denkt dat de rente gunstig is.
Overlijdensdekking. Als er aan uw hypotheek een levensverzekering is gekoppeld (bij een aantal hypotheken is dat
zelfs verplicht) wordt bij overlijden de hypotheek geheel of voor een belangrijk deel afgelost. Het is mogelijk om een
overlijdensdekking op twee levens mee te verzekeren. Daarmee is zowel úw leven als dat van uw partner verzekerd.
Bij overlijden van één van beiden kan degene die achterblijft zonder financiële problemen in het huis blijven wonen.

Ook het risico van arbeidsongeschiktheid kan op meerdere manieren worden meeverzekerd. Mocht u onverhoopt
arbeidsongeschikt worden, dan neemt de geldverstrekker de premiebetaling van de levensverzekering van u over.
Het is ook mogelijk om arbeidsongeschiktheidsrente mee te verzekeren. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u uit de
verzekering een uitkering, waarmee u een deel van de hypotheeklasten kunt betalen.

Versneld sparen. Als u in de eerste jaren van de looptijd extra premie betaalt, bouwt u versneld aan de waarde van
uw verzekering. Dat heet een ‘hoog/laagconstructie’. U hebt dan aan het einde van de looptijd een hoger bedrag
gespaard of u kunt in de volgende jaren een lagere premie betalen. Dat laatste kan bijvoorbeeld gunstig zijn als u
over eigen geld beschikt. En bijvoorbeeld ook voor tweeverdieners die voorzien dat zij over een aantal jaren een lager
besteedbaar inkomen tot hun beschikking hebben. Met een hoog/laagconstructie kunnen uw totale woonlasten
aanzienlijk lager uitkomen. Dat komt doordat de premies die als eerste worden gestort, het meeste rendement
opbrengen omdat ze het langste uitstaan. Om fiscale redenen mag de hoogste betaalde jaarpremie niet meer
bedragen dan het tienvoudige van de laagste betaalde premie.

Extra premie storten. Bij een spaarhypotheek, optimaal spaarhypotheek, levenhypotheek of beleggingshypotheek
heeft u in de meeste gevallen de mogelijkheid om tussentijds een aanvullende premie te storten op een moment dat u
dat uitkomt. Zo bouwt u, net als bij de hoog/laagconstructie, versneld aan de waarde van uw verzekering. Het verschil
is dat u dit niet van tevoren vastlegt. U kunt daar op elk willekeurig tijdstip toe besluiten: bijvoorbeeld als blijkt dat de
fondsen van de beleggingsverzekering een hoog rendement behalen.

Eigen geld in premiedepot. Als u over eigen geld beschikt, kunt u bij aanvang van de hypotheek een bedrag storten in
een zogenaamd ‘premiedepot’. Over het uitstaande bedrag in het depot ontvangt u een aantrekkelijke rente. De
premies van de levensverzekering worden uit dit depot betaald. U hoeft de maandelijkse premiebetaling dan niet bij
uw lasten op te tellen. Deze voordelen geniet u niet als u het eigen geld gebruikt voor de financiering van de aankoop
van uw huis.

Boetevrij aflossen. Als u in een bepaalde periode over voldoende financiële armslag beschikt, kunt u jaarlijks een
deel van de hypotheek boetevrij aflossen. Bij een optimaal spaarpolis kan echter een boete verschuldigd zijn. Bij de
verkoop van uw huis en bij overlijden mag het hele bedrag altijd boetevrij worden afgelost. Het is verstandig uw
verzekeringsadviseur om advies te vragen als u dit overweegt. Het is om fiscale redenen niet altijd aantrekkelijk dat
te doen.

Als u gaat verhuizen kunt u uw hypotheek meenemen naar het nieuwe huis. De lening wordt dan voor de resterende
rentevastperiode tegen de destijds vastgestelde rente op het nieuwe huis voortgezet. Dit is aantrekkelijk als de rente
op uw oude huis lager is dan de rente op het moment dat u verhuist. Verhuist u naar een duurder huis, dan kunt u
voor het gedeelte dat u tekort komt een nieuwe of aanvullende hypotheek sluiten tegen de op dat moment geldende
marktrente. Is de rente ten tijde van uw verhuizing lager dan uw oude hypotheekrente, dan is het logischer te kiezen
voor de huidige marktrente en de bijbehorende rentevastperiode.

Als u uw hypotheek heeft gecombineerd met een levensverzekering, dan kan de levensverzekering (ook bij een
nieuwe hypotheek) gewoon door blijven lopen.

Overbruggingskrediet. Als u een nieuw huis koopt, kan het zijn dat u tijdelijk twee huizen bezit. Bijvoorbeeld als de
overdracht van uw oude huis later plaatsvindt dan dat van het nieuwe huis. Voor deze tijdelijke situatie kan een
overbruggingskrediet worden verstrekt. Dit krediet wordt afgelost zodra uw oude huis is verkocht. De rente en de
kosten van het overbruggingskrediet zijn aftrekbaar.

Bouwdepot bij nieuwbouw. Als u een nieuw, nog te bouwen, huis koopt, krijgt u te maken met een bouwdepot. Een
deel van de lening wordt in depot gehouden. Naarmate de bouw vordert, wordt het huis in (bouw)termijnen uit dat
depot betaald. Over het geld dat zich in het bouwdepot bevindt, ontvangt u een rentevergoeding.

Bouwdepot bij verbouwing. Als u de verbouwing van uw huidige woning wilt financieren, kunt u te maken krijgen met
een verbouwingsdepot. De lening voor de verbouwing wordt in depot gehouden. Naarmate de verbouwing vordert,
wordt deze in termijnen uit dat depot betaald. Over het geld dat zich in het verbouwingsdepot bevindt, ontvangt u een
rentevergoeding.

Rentedepot bij dubbele lasten. De periode dat u met dubbele lasten wordt geconfronteerd kan bij de aankoop van
een nieuwbouwhuis aanzienlijk zijn. Enerzijds moet u rente over de nieuwe hypotheek betalen, terwijl anderzijds de
rente- of huurlasten van uw oude huis doorlopen. Het is mogelijk om de rentelasten voor de nieuwe hypotheek, in de
periode dat u ook uw oude huis nog bewoont, apart mee te financieren. Het totaal van deze rentelasten wordt dan
meegenomen in het bedrag van de nieuwe hypotheek en gestort in een rentedepot. Vanuit dit rentedepot wordt de
hypotheekrente voor het nieuwe huis betaald tot aan het moment dat dit huis wordt opgeleverd.

Eindelijk: de sleutel. Op het moment dat u de sleutel definitief in handen houdt, heeft u een lang traject achter de rug.
Toch zijn er zelfs dan nog een paar belangrijke dingen om bij stil te staan. U bent namelijk niet alleen de trotse
eigenaar van het huis, maar u draagt vanaf dat moment ook de volledige verantwoordelijkheid voor het nieuwe bezit.
Geldverstrekkers stellen het hebben van een woonhuisverzekering verplicht. Daarmee is het huis verzekerd tegen de
financiële risico’s van schade door brand, storm, bliksem enzovoort. Daarnaast verdient het aanbeveling ook uw
inboedel, uw kostbaarheden, uw huiselektronica en eventueel rechtsbijstand te verzekeren. Uw verzekeringsadviseur
staat u hierbij graag terzijde.

Uw verzekeringsadviseur is de aangewezen partner voor al uw verzekeringen en andere vormen van financiële
dienstverlening. Hij of zij kan u hierover uitgebreid en objectief informeren. Voor een persoonlijk advies en deskundige
begeleiding (ook bij schade) bent u daar aan het juiste adres.Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de verschillende hypotheekvormen uit het assortiment van Nationale-
Nederlanden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de productbrochures, de complete leningsvoorwaarden en de
polisvoorwaarden. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

								
To top