8_ OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II by wanghonghx

VIEWS: 34 PAGES: 100

									           Prospectus
8% OBLIGATIE HEERENSTEDE
 DUITSLAND VASTGOED II
2
                  INHOUDSOPGAVE

1.0 Samenvatting                    4  8.3 Plaatsingsgarantie                    27
1.1 Algemeen                      4  8.4 Wet Financieel Toezicht (Wft)              27
1.2 De Obligatielening 8% Obligatie             8.5 Verslaglegging                      27
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II         4  8.6 Emissiebesluit                      27
1.3 Uitgevende instelling                4  8.7 Potentiële belangenconflicten              27
1.4 De Objecten                     5  8.8 Juridische beperkingen                  28
1.5 De huurders                     5
1.6 Rendement en uitkering               5  9.0 Investeren in 8% Obligatie
1.7 Juridische structuur                5     Heerenstede Duitsland Vastgoed II            29
1.8 Inschrijving                    5
1.9 Fiscale aspecten                  5  10.0 Overige                         31
1.10 Verhandelbaarheid                 5  10.1 Onderzoeksrapport accountant               31
1.11 De risicofactoren                 5  10.2 Overige informatie                    31
                              10.3 Verklaringen Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.      31
2.0 Risicofactoren                   7


3.0 Heerenstede Vastgoed B.V.             10  Bijlagen
3.1 Initiatiefnemer                  10
3.2 Beleggingsfilosofie                10  Bijlage 1 Verklarende begrippen en definities         34
3.3 Namen en adressen van betrokkenen         10  Bijlage 2 Obligatievoorwaarden                36
                              Bijlage 3 Statuten Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.   42
4.0 De Duitse markt                  12  Bijlage 4 Statuten Stichting Obligatiehouders Heerenstede
4.1 De Duitse economie                 12       Duitsland Vastgoed II                54
4.2 De Duitse vastgoedmarkt              12  Bijlage 5 Trustakte                      59  3

4.3 Logistiek vastgoed in Duitsland          12  Bijlage 6 Jaarrekeningen 2008 en 2009             66
                              Bijlage 7 Financiële informatie over de periode
5.0 De Objecten                    14       1 januari 2010 – 30 juni 2010            93
5.1 De locaties en de Objecten             14
5.2 De huurders                    16  De taxatierapporten van de drie Objecten – Unter dem
5.3 Taxaties                      16  Hofe 10 te Hagen (18 januari 2008 en 11 januari 2011),
                              Opelkreisel 28 te Kaiserslautern (19 november 2010) en
6.0 Financiële uitgangspunten                Boschstrasse 12-14 te Duisburg (19 november 2010) – zijn in
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.      18  het Prospectus opgenomen door verwijzing. De taxatie-
6.1 Historische financiële informatie         18  rapporten zijn algemeen verkrijgbaar bij – en liggen ter
6.2 De beoogde investering               18  inzage ten kantore van – de Bestuurder.
6.3 De financiering van
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.      20
6.4 Cashflowoverzicht                    Bij het schrijven van dit Prospectus is gebruikgemaakt
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.      21  van de volgende bronnen:
                                I
                              •	 	FO	(Institute	for	Economic	Research)
7.0 Fiscale aspecten                  24   D
                              •	 	 IP	(Deutsche	Immobilien-Partner)
7.1 De fiscale positie van                   D
                              •	 	 eutsche	Genossenschafts-Hypothekenbank
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.      24   C
                              •	 	 B	Richard	Ellis
7.2 Particulieren                   24   w
                              •	 	 ww.kaiserslautern.de
7.3 Deelname via belastingplichtig lichaam           h
                              •	 	 ttp://en.wikipedia.org/wiki/Hagen
   voor de vennootschapsbelasting          25   A
                              •	 	 tisReal	Consult	GmbH
7.4 Schenk- en erfbelasting              25   w
                              •	 	 ww.wm-fahrzeugteile.de/staticsite
                                G
                              •	 	 raydon
8.0 Juridische aspecten                26   h
                              •	 	 ttp://heraeus-electro-nite.com
8.1 Obligatielening                  26   h
                              •	 	 ttp://nl.wikipedia.org/wiki/Duisburg
8.2 Structuur Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.  26
                     1.0 SAMENVATTING


  1.1. Algemeen                            worden aangeboden, verkocht of geleverd in andere landen dan
  Deze Samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op   Nederland. Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. aanvaardt
  het Prospectus. Iedere beslissing van potentiële beleggers om    geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending dan ook
  door middel van dit effect te beleggen moet gebaseerd zijn op    van zodanige beperkingen door wie dan ook, ongeacht of het
  bestudering van het gehele Prospectus. Wanneer een vordering    een potentiële koper van Obligaties betreft of niet.
  met betrekking tot de informatie in het Prospectus bij een
  rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, dient de
  belegger die als eiser optreedt, eventueel volgens de nationale   1.2. De Obligatielening 8% Obligatie
  wetgeving van de lidstaten, de kosten voor de vertaling van het   Heerenstede Duitsland Vastgoed II
  Prospectus te dragen voordat de rechtsvordering wordt        Dit Prospectus wordt verstrekt in verband met de uitgifte van de
  ingesteld. De personen die de Samenvatting, met inbegrip van    8% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II. Deze Obliga-
  een vertaling ervan, hebben ingediend en om kennisgeving      tielening betreft een 7-jarige lening aan Heerenstede Duitsland
  ervan hebben verzocht, kunnen wettelijk aansprakelijk worden    Vastgoed II B.V. met een jaarlijkse Coupon van 8% en een
  gesteld, doch enkel indien de Samenvatting wanneer zij samen    Aflossing van 100% van de Nominale waarde. De Obligatielening
  met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen        is naar keuze van de Uitgevende instelling geheel vervroegd
  misleidend, onjuist of inconsistent is.               aflosbaar vanaf 14 maart 2016, doch uiterlijk op 14 maart 2018.


  Niemand is gerechtigd in verband met de aanbieding van de      De Nominale waarde (coupure) per Obligatie bedraagt € 1.000,-.
  Obligaties informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen  Er geldt een minimale inschrijving van € 12.000,- (zijnde 12
  die niet in dit Prospectus zijn opgenomen. Indien zodanige     Obligaties). Er worden 3% Emissiekosten berekend over de
4
  informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd,   Nominale waarde. In totaal worden er 3.000 Obligaties uitge-
  dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te  geven, waardoor de omvang van de Obligatielening € 3,0
  worden vertrouwd als ware deze verstrekt of afgelegd door of    miljoen bedraagt.
  namens Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. Dit Prospectus
  houdt geen aanbod, beleggingsadvies, of beleggingsaanbeve-
  ling in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een   1.3. Uitgevende instelling
  aanbod tot koop van enig effect anders dan de Obligaties, noch   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. is de Uitgevende
  een aanbod van enig effect of een uitnodiging tot het doen van   instelling van deze Obligatielening en is een besloten vennoot-
  een aanbod tot koop van enig effect, zoals aangeboden, in      schap naar Nederlands recht. Heerenstede Duitsland Vastgoed II
  enige jurisdictie waar dit volgens de daar geldende regelgeving   B.V. belegt in een drietal verschillende kleinschalige logistieke
  niet geoorloofd is, waaronder de Verenigde Staten, Canada,     centra met kantoorruimten (de Objecten), gelegen in drie
  Australië, Japan en het Verenigd Koninkrijk en aan inwoners van   verschillende regio’s in Duitsland.
  deze jurisdicties en iedere US-person (als gedefinieerd in
  Regulation S onder de United States Securities Act of 1933,     De Uitgevende instelling heeft de aankoop van de Objecten te
  zoals gewijzigd). Aan beleggen in Obligaties zijn risico’s     Hagen, Kaiserslautern en Duisburg deels gefinancierd met de
  verbonden. De rente en inleg wordt (terug)betaald door       Hypothecaire	financieringen	en	voor	het	resterende	deel	met	
  Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. De financiële conditie    een drietal overbruggingsfinancieringen. Deze overbruggings-
  van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. kan de (terug)      financieringen worden afgelost middels de uitgifte van deze
  betaling negatief beïnvloeden. Rendementen uit het verleden     Obligatielening. De Obligatiehouders worden vertegenwoordigd
  zijn geen garantie voor de toekomst. De verspreiding van dit    door de Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland
  Prospectus en de uitgifte en aanbieding van de Obligaties      Vastgoed II. De Stichting Obligatiehouders Heerenstede
  in andere landen dan Nederland kunnen aan juridische beper-     Duitsland Vastgoed II houdt toezicht op de naleving van de
  kingen onderworpen zijn. Ieder die buiten Nederland in het bezit  Obligatievoorwaarden, tevens lopen de geldstromen van en naar
  komt van dit Prospectus dient zich te vergewissen van en zich te  de Obligatiehouders via deze Stichting.
  houden aan dergelijke beperkingen. De Obligaties mogen niet
1.4. De Objecten                          1.8. Inschrijving
Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. belegt in een drietal    Geïnteresseerden in de Obligatielening kunnen inschrijven via
kleinschalige logistieke centra met kantoorruimten (tezamen: de   Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.
Objecten) in drie verschillende regio’s in Duitsland. Het betreft  De inschrijfperiode loopt van het moment van goedkeuring van
twee bestaande Objecten te Hagen (bouwjaar 2008) en         het Prospectus door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot
Kaiserslautern (bouwjaar 2009) en een (recentelijk) nieuw      en met 8 maart 2011.
gebouwd Object te Duisburg (ultimo 2010 opgeleverd). De       Na toewijzing van de Obligaties worden de Obligatiehouders
Initiatiefnemer hanteert een aantal selectiecriteria met betrek-  door Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. geïnformeerd en
king tot de keuze van Objecten. Deze criteria zijn in paragraaf   dienen zij hun deelnamebedrag (vermeerderd met 3% Emissie-
3.2 vermeld. Met betrekking tot een beschrijving van de       kosten) uiterlijk 15 maart 2011 te storten op de rekening van de
Objecten en de locaties wordt verwezen naar hoofdstuk 5.0.     Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland Vastgoed II.
                                  Na ontvangst van het deelnamebedrag wordt de Obligatie-
                                  houder opgenomen in het register van Obligatiehouders en
1.5. De huurders                          ontvangt de Obligatiehouder een bericht van deelname. Voor
Ten aanzien van alle Objecten zijn huurders gecontracteerd     een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 9.0.
waarbij de gemiddeld gewogen (de som van de looptijden per
huurcontract x de huursom van het betreffende huurcontract
gedeeld door de totale huursom) looptijd van de huurcontracten   1.9. Fiscale aspecten
circa 13,5 jaar bedraagt. De huurder van het Object te Hagen    Voor natuurlijke personen, voor wie de 8% Obligatie Heeren-
is Heraeus Electro-Nite GmbH & Co KG. De Objecten te        stede Duitsland Vastgoed II niet tot het ondernemingsvermogen
                                                                     5
Kaiserslautern en Duisburg worden door Wessels & Müller AG     behoort, wordt de 8% Obligatie Heerenstede Duitsland
gehuurd. Met betrekking tot de activiteiten en een beschrijving   Vastgoed II in beginsel belast in box III. Indien de 8% Obligatie
van de twee verschillende huurders wordt verwezen naar       Heerenstede Duitsland Vastgoed II behoort tot het ondernemings-
hoofdstuk 5.0.                           vermogen van een in Nederland gevestigd belastingplichtig
                                  lichaam voor de vennootschapsbelasting (zoals een besloten
                                  vennootschap), is de ontvangen rente van de 8% Obligatie
1.6. Rendement en uitkering                     Heerenstede Duitsland Vastgoed II onderdeel van de belastbare
De 8% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II betreft een    winst. Voor uitgebreide informatie ter zake de fiscale aspecten
7-jarige Obligatie met een Coupon van 8% per jaar. De Coupon    wordt verwezen naar hoofdstuk 7.0.
wordt berekend over de Nominale waarde van € 1.000,- per
Obligatie en wordt per kalenderkwartaal (2%) achteraf aan de
Obligatiehouders uitgekeerd.                    1.10. Verhandelbaarheid
                                  De 8% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II is beperkt
                                  verhandelbaar. Deze mogelijkheid wordt toegelicht in hoofdstuk
1.7. Juridische structuur                      9.0.
Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. geeft de 8% Obligatie
Heerenstede Duitsland Vastgoed II uit. De Stichting Obligatie-
houders Heerenstede Duitsland Vastgoed II houdt toezicht op     1.11. De risicofactoren
de naleving van de Obligatievoorwaarden, tevens lopen de      Beleggen in een Obligatie (in dit geval middels de 8% Obligatie
geldstromen van en naar de Obligatiehouders via deze Stichting.   Heerenstede Duitsland Vastgoed II) brengt risico’s met zich mee.
Als Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. zal    Deze risico’s kunnen worden onderverdeeld in risico’s die
Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. optreden. De Bestuurder zal    rechtstreeks verband houden met het feit dat wordt belegd in
voor haar werkzaamheden jaarlijks een vergoeding van 4% van     deze Obligatielening en risico’s die verband houden met het feit
de geïncasseerde huur ontvangen. Voor een uitgebreide        dat de Uitgevende instelling belegt in vastgoed. Naast de risico’s
toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 8.0.           die zijn verbonden aan ondernemen in het algemeen worden als
                                  risico’s die rechtstreeks verband houden met het feit dat wordt
  belegd in deze Obligatielening genoemd het rentebetalings-
  risico, het aflossingsrisico, de renterisico’s, financieringsrisico,
  wetgevingsrisico, het risico van beperkte verhandelbaarheid en
  het waarderisico bij tussentijdse verkoop. Als risico’s die verband
  houden met het feit dat Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
  belegt in vastgoed worden genoemd het leegstandsrisico,
  debiteurenrisico, onderhoudsrisico, restwaarderisico, het
  wetgevingsrisico, het vervangingsrisico en het buitenlandrisico.
  Als één of meer risico’s zich manifesteren kan daardoor de
  vermogenspositie van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
  zodanig	worden	aangetast	dat	de	rente	en/of	de	Obligatielening	
  niet kunnen worden (terug)betaald. Deze risicofactoren kunnen
  ook van invloed zijn op de verkoopprijs van de Obligatie bij
  tussentijdse verkoop als gevolg waarvan de Obligatie op het
  moment van verkoop mogelijk minder opbrengt dan de
  Nominale waarde. Voor een uitgebreide toelichting wordt
  verwezen naar hoofdstuk 2.0. Risicofactoren.
6
                 2.0 RISICOFACTOREN


Door de aankoop van deze Obligatie verstrekt de koper een lening     meerdere factoren, waaronder het manifesteren van één of
aan Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. De Obligaties geven      meerdere van onderstaande risico’s, het geval zijn dat de
een vaste rente, waarvan de hoogte niet afhankelijk is van de       verkoopopbrengst onvoldoende is om de Obligatielening af te
waardeontwikkeling van het vastgoed zelf. De Obligatiehouders       lossen, dat een vervangende financiering niet (geheel) mogelijk
lopen het risico dat, indien één of meer van de hieronder         is of dat om een andere reden de financiële positie van
genoemde risico’s zich manifesteren, Heerenstede Duitsland        Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. niet toereikend is om aan
Vastgoed II B.V. niet in staat is aan haar financiële verplichtingen te  haar verplichtingen te kunnen voldoen. In dat geval kunnen de
kunnen voldoen waardoor de (tussentijdse en eind-) waarde van de     Obligaties niet of niet volledig worden afgelost. Behalve door de
Obligatie negatief kan worden beïnvloed. Dit kan er toe leiden dat    Obligatielening, wordt Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
de rente niet kan worden betaald en dat het door de Obligatie-      gefinancierd	middels	Hypothecaire	financieringen	en	door	
houders ingebrachte vermogen geheel teniet gaat. Bij tussentijdse     inbreng van een achtergestelde lening door de Initiatiefnemer
verkoop kan de verkoopprijs onder de Nominale waarde liggen.       en (beperkt) eigen vermogen van de Initiatiefnemer.
De koper van de Obligatie dient daarop bedacht te zijn.
                                     Ten behoeve van de Obligatiehouders, de verstrekker van de
De verschillende risico’s op de financiële positie van          achtergestelde lening en het eigen vermogen wordt geen recht
Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. worden in dit hoofdstuk      van	hypotheek	gevestigd.	De	belangen	van	de	Obligatiehouders	
genoemd. Het betreffen de risico’s die verband houden met het       zijn achtergesteld ten behoeve van de verstrekker van de
feit dat wordt belegd in deze Obligatielening (a) en risico’s die     Hypothecaire	financieringen.	De	verstrekker	van	de	Hypothecaire	
verband houden met het feit dat Heerenstede Duitsland           financieringen heeft het recht om, indien niet aan de verplich-
Vastgoed II B.V. belegt in vastgoed (b). Deze risico’s worden       tingen jegens haar wordt voldaan, de Objecten te verkopen
                                                                       7
onderstaand verder beschreven.                      (mogelijk tegen een ongunstige prijs) en zich als eerste uit de
                                     opbrengst	te	voldoen.	In	verband	met	het	recht	van	hypotheek	
                                     zijn ook de huurinkomsten alsmede de verzekeringspenningen
a. Risico’s Obligatielening                        (mogelijke toekomstige schade-uitkeringen van de verzekering)
Rentebetalingsrisico op de Obligatielening                verpand aan de bank.
Tijdens de looptijd dragen de Obligaties rente. Deze rentebeta-
lingsverplichting rust op Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.     Renterisico van de Hypothecaire financieringen
De rente wordt in beginsel voldaan uit de exploitatie van de       De	rente	die	moet	worden	betaald	in	verband	de	Hypothecaire	
Objecten. Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. loopt onder-       financieringen heeft als kostenpost een belangrijk effect op het
nemersrisico. Het kan door één of meerdere factoren, waaronder      Cashflowoverzicht.	Met	de	verstrekkers	van	de	Hypothecaire	
het manifesteren van één of meerdere van onderstaande risico’s,      financieringen	is	overeengekomen	dat	de	rente	op	de	Hypo-
het geval zijn dat de financiële positie van Heerenstede Duitsland    thecaire financieringen voor nagenoeg de eerste vijf jaar is
Vastgoed II B.V. niet toereikend is om aan deze rentebetalings-      vastgezet. In de periode daarna tot aan de Aflossing van de
verplichting (of een deel daarvan) te kunnen voldoen. Naast de      Obligatielening is de rente variabel en afhankelijk van onder
renteverplichting aan de Obligatiehouders moet de rente op de       meer de marktomstandigheden. Indien de variabele rente stijgt,
Hypothecaire	financieringen	worden	voldaan.	In	verband	met	de	      heeft dat vanaf dat moment een negatieve invloed op de
zekerheden	die	zijn	verstrekt	aan	de	verstrekker	van	de	Hypo-       cashflow. Daardoor kunnen ter zake van de Obligatielening
thecaire financieringen zal deze eerst worden voldaan, voordat de     rente-	en/of	aflossingsproblemen	ontstaan.
rente op de Obligatielening wordt betaald.
                                     Financieringsrisico
Aflossingsrisico                             Heerenstede Vastgoed B.V., gevestigd aan de Herengracht 562
Na een periode van uiterlijk 7 jaar na uitgifte, zal de Obligatie-    te Amsterdam, heeft zich garant gesteld voor de plaatsing van
lening worden afgelost. Hiervoor zullen de Objecten verkocht       de Obligatielening. Dat wil zeggen dat zij heeft gegarandeerd
worden, dan wel zal Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. een      de Obligaties die op de Stortingsdatum niet bij derden kunnen
vervangende financiering aantrekken. De aflossingsverplichting      worden geplaatst af te nemen. De nakoming van deze garantie
rust op Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. Het kan door        zou kunnen worden beïnvloed door de financiële positie van
  Heerenstede Vastgoed B.V., hetgeen gevolgen zou kunnen       Bestuurder een nieuwe huurder worden gezocht om de
  hebben voor de financiële positie van Heerenstede Duitsland     exploitatie van het betreffende Object voort te zetten.
  Vastgoed II B.V. Daardoor kunnen ter zake van de Obligatie-     Leegstand betekent een derving van de huurinkomsten en heeft
  lening	rente-	en/of	aflossingsproblemen	ontstaan.          daarom een negatieve invloed op de cashflow van Heerenstede
                                    Duitsland Vastgoed II B.V. Leegstand zal negatieve invloed
  Wetgevingsrisico                          hebben op de waarde van een Object en op de mogelijkheid
  Een onzekere factor is de invloed van de politiek, regelgeving   aan het einde van de looptijd van de Obligatie de Objecten te
  en rechtspraak. Wijziging van (fiscale) wetgeving kan nadelige   verkopen of te herfinancieren. Daardoor kunnen ter zake van de
  effecten hebben op de (fiscale) beoordeling van de Obligatie    Obligatielening	rente-	en/of	aflossingsproblemen	ontstaan.
  door het gewijzigde (belasting)regime of op de positie van de
  Obligatiehouder ten opzichte van overige crediteuren van de     Debiteurenrisico
  vennootschap, waardoor bijvoorbeeld de verhaalspositie van de    Debiteurenrisico is het risico dat huurders of andere debiteuren
  Obligatiehouder zou kunnen worden verzwakt.             niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen of hun
                                    overeenkomsten niet nakomen. Zo kunnen bijvoorbeeld
  Risico van beperkte verhandelbaarheid                economische omstandigheden de omzetten en bedrijfsresul-
  De Obligaties zijn niet verhandelbaar via een gereglementeerde   taten in de markten waarin de huurders opereren negatief
  markt, maar kunnen onderhands worden verhandeld. Eventueel     beïnvloeden en daarmee de exploitatie van deze huurders,
  kan dit door bemiddeling van Heerenstede Vastgoed Beheer      met als gevolg dat een huurder de huur niet meer kan betalen,
  B.V. plaatsvinden. Echter, de groep van potentiële kopers van    met als gevolg dat Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. niet
  deze Obligaties kan beperkt zijn. Daardoor is het mogelijk dat,   meer	aan	haar	rente-	en/of	aflossingsverplichtingen	kan	voldoen.	
8
  indien Obligatiehouders de door hen gehouden Obligaties op
  enig	moment	willen	verkopen,	zij	dit	niet	op	dat	moment	en/of	   Onderhoudsrisico en overige verplichtingen huurders
  op de door hen gewenste prijs kunnen effectueren.          Bij vastgoed is de staat van onderhoud van groot belang.
                                    Met de huurders zijn triple net-huurovereenkomsten (= huur-
  Waarderisico bij tussentijdse verkoop                contract waarbij naast de huur, ook de belastingen, verzekeringen
  De verkoopprijs van de Obligatie kan bij tussentijdse verkoop    en onderhoudskosten ten laste van de huurders komen)
  lager zijn dan de Nominale waarde. Deze verkoopprijs wordt     gesloten. Indien de huurder deze verplichtingen (geheel of ten
  bepaald door vraag en aanbod op een imperfecte markt        dele) niet na kan komen, dan heeft dit een nadelig effect op de
  (zie het vermelde bij het Risico van beperkte verhandelbaarheid).  exploitatie en cashflow van Heerenstede Duitsland Vastgoed II
  De verkoopprijs wordt bepaald door een veelheid van factoren.    B.V. Daardoor kunnen ter zake van de Obligatielening rente-
  Zo is het op het moment van de beoogde verkoop van belang      en/of	aflossingsproblemen	ontstaan.	
  om in te kunnen schatten of het vermogen van Heerenstede
  Duitsland Vastgoed II B.V. voldoende is om te kunnen voldoen    Restwaarderisico
  aan	haar	rente-	en/of	aflossingsverplichtingen.	Daarnaast	kan	de	  Het restwaarderisico is het risico dat de waarde van de
  rentestand en de verdere verwachting daarvan van invloed zijn    Objecten bij	vervreemding	en/of	Aflossing	van	de	Obligaties	
  op de prijs die wordt geboden voor de Obligatie. De geboden     (zie Aflossingsrisico) lager ligt dan de verwervingskosten.
  prijs voor de Obligatie kan onder de Nominale waarde liggen,    Bij verkoop van de Objecten zou de verkoopprijs in theorie en
  met als gevolg dat bij tussentijdse verkoop dan een verlies door  uitgaande van een neutrale kasstroom en bij gelijkblijvende
  de Obligatiehouder wordt gerealiseerd.               overige omstandigheden teneinde Aflossing van de Obligatie-
                                    lening te dekken in beginsel tenminste ongeveer gelijk moeten
                                    zijn aan de verwervingskosten van de Objecten. Een lagere
  b. Risico’s vastgoed                        verkoopopbrengst heeft een nadelig effect op het vermogen
  Leegstandsrisico                          van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. Het kan er toe leiden
  Leegstand kan door allerlei oorzaken ontstaan, bijvoorbeeld     dat Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. niet meer in staat is
  doordat één of meerdere huurders niet meer in staat zijn aan de   aan haar aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.
  verplichtingen te voldoen. In geval van leegstand zal door de
Wetgevingsrisico
Een onzekere factor is de invloed van de politiek, regelgeving en
rechtspraak. De wijzigingen van bijvoorbeeld bestemmings-
plannen, fiscale wetgeving en wetgeving uit hoofde van
huurbescherming en bodemverontreiniging kunnen invloed
hebben op de waarde van de Objecten en op het resultaat en
de vermogenspositie van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
Hoewel er momenteel geen ingrijpende wijzigingen worden
verwacht, is het niet uit te sluiten dat de wetgeving de komende
jaren zal worden gewijzigd. Indien dergelijke wijzigingen een
negatief effect hebben, kan dat er toe leiden dat Heerenstede
Duitsland Vastgoed II B.V. niet meer in staat is aan haar rente-
en/of	aflossingsverplichtingen	te	kunnen	voldoen.


Vervangingsrisico
Het kan voorkomen dat, door onvoorziene omstandigheden,
het nog niet geleverde Object te Duisburg uiteindelijk niet kan
worden	geleverd.	Dit	Object	wordt	turn	key	geleverd	(=	levering	
en betaling bij oplevering en acceptatie door de huurder dat het
Object aan zijn eisen vervat in de huurovereenkomst voldoet).
                                   9
De mogelijkheid bestaat dat het Object bij (bouwkundige)
oplevering niet of niet volledig aan de eisen van de huurder
voldoet en dat daardoor de huurovereenkomst niet of onder
andere voorwaarden ingaat. Heerenstede Duitsland Vastgoed II
B.V. zal in die situatie het Object niet in eigendom verkrijgen en
stelt zich dan ten doel om een vervangend Object of vervan-
gende Objecten aan te kopen. Er bestaat dan een risico dat het,
ter vervanging, aan te kopen vastgoed van mindere kwaliteit is
dan het beschreven Object of dat bijvoorbeeld de huurder van
mindere kwaliteit is. Dit kan gevolgen hebben voor de cashflow
van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. Het kan er toe leiden
dat Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. niet meer in staat is
aan	haar	rente-	en/of	aflossingsverplichtingen	te	kunnen	voldoen.


Buitenlandrisico
Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. verricht haar activiteiten
geheel in het buitenland. Het verschil in wetgeving en rechts-
cultuur tussen Nederland en Duitsland kan als gevolg hebben
dat tegenslagen of conflicten ter plaatse, bijvoorbeeld voort-
vloeiende uit (bouwkundige)garanties en of huurgeschillen, niet
of slechts tegen hoge kosten zijn te voorkomen of zijn op te
lossen. Rechtsmaatregelen kunnen vanwege de ligging van de
Objecten in Duitsland gecompliceerder zijn en meer kosten met
zich meebrengen dan gebruikelijk is bij verhaal op goederen die
in Nederland zijn gesitueerd, bijvoorbeeld in verband met
vertalingen en juridische bijstand ter plaatse.
        3.0 HEERENSTEDE VASTGOED B.V.


   3.1. Initiatiefnemer                       3.3 Namen en adressen van
   Initiatiefnemer tot de oprichting van Heerenstede Duitsland      betrokkenen:
   Vastgoed II B.V. is Heerenstede Vastgoed B.V. Heerenstede
   Vastgoed B.V. is een onderneming die zich bezig houdt met het   Uitgevende instelling
   beleggen in en beheren van onroerend goed (voor eigen       Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
   rekening	en	risico	en/of	voor	derden).	De	onderneming	heeft	   Herengracht 562
   een ruime ervaring met de Nederlandse en Duitse (winkel)     1017 CH Amsterdam
   vastgoedmarkt en met het initiëren van vastgoedfondsen.      Tel.: 020 5141030
   Sinds de oprichting in juni 2005 zijn er door Heerenstede
   Vastgoed B.V. tien vastgoedfondsen succesvol geïnitieerd.     Initiatiefnemer
                                    Heerenstede Vastgoed B.V.
   Heerenstede Vastgoed B.V. legt zich onder meer toe op het     Herengracht 562
   structureren en initiëren van beleggingsconstructies voor     1017 CH Amsterdam
   beleggers in onroerende zaken. Dergelijke beleggingen dienen   Tel.: 020 5141030
   volgens de filosofie van Heerenstede Vastgoed B.V. te voldoen
   aan vooraf gedefinieerde uitgangspunten, zoals beschreven in   Bestuurder van Uitgevende instelling
   paragraaf 3.2. De dagelijkse leiding van Heerenstede Vastgoed   Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.
   B.V. is in handen van de heren H.A. de Wijs en J. Zwart MBA.   Herengracht 562
   Zij hebben een jarenlange ervaring in het verwerven en beheren  1017 CH Amsterdam
   van commercieel vastgoed en vastgoedfondsen.           Tel.: 020 5141030
10
                                    www.heerenstede.nl


   3.2. Beleggingsfilosofie                     Stichting
   Heerenstede Vastgoed B.V. biedt beleggers de mogelijkheid te   Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland Vastgoed II
   beleggen in een Obligatielening die wordt uitgegeven door een   Locatellikade 1
   onderneming die uitsluitend in vastgoed belegt. Heerenstede    1076 AZ Amsterdam
   Vastgoed B.V. houdt bij de beslissing omtrent de aankoop van   Tel.: 020 5755600
   een Object rekening met verschillende uitgangspunten,
   waaronder:                            Stichtingsbestuur
                                    TMF Management B.V.
    d
   •	 	 e	staat	van	het	Object	(een	goede	technische	staat	     Locatellikade 1
    van het Object)                        1076 AZ Amsterdam
    d
   •	 	 e	huurders	(voldoende	solvabel)               Tel.: 020 5755600
    d
   •	 	 e	looptijd	van	huurcontracten	(bij	voorkeur	langer	
    dan 10 jaar)                          Accountant en fiscaal adviseur
    g
   •	 	 oede	locaties	                        HLB Schippers Beheer B.V.
                                    Buitenveldertselaan 106
   De Objecten die zijn aangekocht door Heerenstede Duitsland    Postbus 75264
   Vastgoed II B.V. sluiten aan op de bovenstaande uitgangspunten.  1070 AG Amsterdam
   Het doel van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. is om op   Tel.: 020 6464011
   termijn de Objecten te verkopen of (deels) te herfinancieren.
Notaris en juridisch adviseur Nederland  WGZ Bank AG
Allen	&	Overy               Ludwig-Erhard-Allee 20
Apollolaan 15               Postfach 101032
Postbus 75440               40227 Dusseldorf
1070 AK Amsterdam             Tel.: + 49 211 7782156
Tel.: 020 6741000
                     Taxateur(s)
Het Notarieel B.V.            AtisReal Consult GmbH
Eekwal 8                 Goetheplatz 4
Postbus 1493               60311 Frankfurt am Main
8001 BL Zwolle              Tel.: + 49 69 29899450
Tel.: 038 4273410
                     BNP Paribas Real Estate Consult GmbH
Notaris en juridisch adviseur Duitsland  Goetheplatz 4
Notariaat Dr. Christian R. Wolf      60311 Frankfurt am Main
Hoffmanallee 55              Tel.: + 49 69 29899450
47533 Kleve
Tel.: + 49 28 21757700


Vastgoedfinancier(s)
                                         11
ING Real Estate N.V.
Jansbuitensingel 6
Postbus 5520
6802 EM Arnhem
Tel.: 026 3764411
                  4.0 DE DUITSE MARKT


   4.1. De Duitse economie                       4.3. Logistiek vastgoed in Duitsland
   Na de economische crisis die de wereldeconomie in 2008 trof,     Ook de logistieke sector is zwaar getroffen door de recente
   is de economie vanaf 2009 aangetrokken als gevolg van een      recessie. Het volume van vervoerde goederen in Duitsland in
   expansief monetair beleid en verschillende wereldwijde        2009 lag ongeveer 14 procent lager dan in 2008. De belang-
   economische stimuleringsprogramma’s. De kracht van het herstel    rijkste factoren die verantwoordelijk zijn voor deze negatieve
   varieert aanzienlijk naar gelang van landen en regio’s. Vooral het  trend waren de scherpe daling van de industriële productie,
   economische klimaat in Azië is sterk verbeterd. Ook in Noord     maar ook de daling in de detailhandel. Een andere belangrijke
   Amerika is de ‘klimaat-indicator’ gestegen. Gemiddeld genomen    factor was dat de buurlanden van Duitsland eveneens hard
   blijft de economische situatie in West-Europa vrijwel onveran-    werden getroffen door de recessie. Volgens schattingen kent
   derd. Echter, de Duitse economie blijft koersen naar een verder   Duitsland de grootste voorraad (voor verhuur beschikbaar
   herstel. De belangrijkste indicatoren, zoals de ‘Ifo Business    vastgoed) in logistiek vastgoed van Europa. Dat is niet verwon-
   Climate’ tonen aan dat de fundamentele tendens van de        derlijk gezien de centrale geografische ligging en de omvang
   economische activiteit nog steeds naar boven is gericht. In juni   van Duitsland.
   2010 rapporteerden de meeste producerende bedrijven in
   Duitsland een positieve tendens. Dit was voor het eerst sinds het  (bron: Real Estate Market Germany 2010/1 – Deutsche
   najaar van 2008, een lange periode van negatieve tendensen.     Genossenschafts-Hypothekenbank)
   Het herstel in Duitsland wordt gedreven door de export, vooral
   de vraag vanuit Azië is sterk gestegen. De Duitse economie is    De (verhuur) markt voor logistiek vastgoed liet dienovereen-
   door haar exportpositie harder getroffen door de recente       komstig een sterke daling zien. Gedurende de eerste helft van
   recessie. Daarom profiteert Duitsland op dit moment ook sterker   2009 was de vraag zeer zwak. Echter, de laatste maanden van
12
   van het wereldwijde economische herstel.               het jaar lieten een verbetering zien. De markt voor opslag en
                                     logistiek is sterk in beweging. De vraag uit de markt richt zich nu
   (bron: IFO (Institute for Economic Research) – Ifo Economic     voornamelijk op de noodzaak voor huurders om kosten verder te
   Forecast 2010/2011 – Growth Forces Shift – 23 juni 2010)       verlagen. Huurders wensen een optimale bezetting van de door
                                     hen gehuurde ruimtes.


   4.2. De Duitse vastgoedmarkt                     Huurprijzen
   De vorenstaande economische opleving in Duitsland heeft ook     De bovengenoemde economische ontwikkelingen hebben vanaf
   een positief effect op de investeringen in Duits vastgoed. Na het  2008 ongetwijfeld een druk op de huurprijzen als gevolg gehad.
   instorten van de transactievolumes in het derde kwartaal van     Echter, deze druk was lager dan eerder werd verwacht. De
   2008 tot midden 2009, begon de markt vanaf dat moment weer      huurprijzen op de belangrijkste locaties bleven nagenoeg
   aan te trekken. Echter, ondanks de toename van het transactie-    ongewijzigd. In diverse regio’s (bijvoorbeeld Rijn-Main) is het
   volume in de tweede helft van 2009, kromp het transactievolume    aanbod van opslag en logistieke ruimtes schaars. Hierdoor
   over geheel 2009 met 10,7 miljard euro (-21%) tot 41,6 miljard    bleven de huurprijzen op een stabiel niveau. In sommige regio’s
   euro in geheel Duitsland. Hoewel dit een aanzienlijke ‘jaar-op-   (bijvoorbeeld Hamburg) stond er wel druk op de huurprijzen
   jaar’ daling betekende, is de situatie gedurende de afgelopen    als gevolg van het verlenen van opvallend hogere incentives
   maanden gedraaid. Het transactievolume in het vierde kwartaal    (= huurkortingen	en/of	investeringen	op	kosten	van	de	
   van 2009 is goed voor 38% van het gehele volume in 2009.       verhuurder). Hierdoor is de effectieve huurprijs lager uitge-
   Hiermee is dit het sterkste kwartaal van 2009 geworden.       komen. Als gevolg van het zeer lage nieuwbouwvolume, waren
   Ter vergelijking, het vierde kwartaal van 2008 kende juist het    er zelfs lichte stijgingen waar te nemen bij panden op goede
   laagste transactievolume van dat jaar.                locaties.


   (bron: Markets & Facts 2010 – Annual Market Report – DIP       Rendementen
   (Deutsche Immobilien-Partner))                    Niet alleen voor buitenlandse investeerders, maar ook in
                                     toenemende mate voor de Duitse institutionele beleggers is
                                     opslag en logistiek vastgoed sinds 2005 interessant om in te
beleggen. Dit resulteerde in een geleidelijke daling van het
rendement	(=	stijging	van	de	prijs)	voor	dit	type	vastgoed.	Deze	
trend zette zich voort gedurende de jaren van hoogconjunctuur
tot begin 2008. Sinds het uitbreken van de financiële crisis in
2008 en later de wereldwijde economische crisis veranderde dit
beeld en zijn de rendementen ook in deze vastgoedcategorie
gestegen (= daling van de prijs). Inmiddels dalen de redementen
(=	stijging	van	de	prijs)	weer	op	dit	type	vastgoed.	Maar	het	
prijsniveau ligt nog onder het niveau van voor het uitbreken van
de crisis in 2008.


Tegen	het	eind	van	2009	lag	het	rendement	op	dit	type	
vastgoed in de regio’s Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg en
München op een niveau van 7,25% en in Berlijn op een niveau
van 7,50%. In vergelijking met het voorgaande jaar betekent dit
een stijging van 25 basispunten in Berlijn en 50 basispunten in
de resterende genoemde locaties. Voor goede objecten met
langlopende huurcontracten, stabiele kasstromen (huur) en
kredietwaardige huurders blijft de vraag hoog. Beleggers die
momenteel	actief	zijn	in	dit	type	vastgoed	zijn	over	het	
                                  13
algemeen sterke investeerders die zich voornamelijk op deze
eigenschappen richten.


(bron: CB Richard Ellis – Market View – Germany Warehouse
and Logistics – Spring 2010)
                        5.0 DE OBJECTEN


   5.1. De locaties en Objecten                     de huurder en zal uiterlijk in januari 2011 in eigendom worden
                                      overgedragen aan Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. Het
   Algemeen                               Object is voor een periode van 15 jaar – ingaande op 1 januari
   Heerenstede Duitsland II B.V. belegt in drie verschillende nieuw   2011 – verhuurd aan Wessels & Müller AG. De huurder betaald
   gebouwde bedrijfspanden (zijnde de Objecten) op drie locaties     een huursom van € 226.200,- per jaar die in maandelijkse
   in Duitsland. De steden waarin de Objecten zijn gevestigd liggen   termijnen vooraf wordt voldaan. Het Object wordt in eigendom
   allen in het westen van Duitsland. De Objecten betreffen een     overgedragen nadat de huurder het Object bouwkundig heeft
   drietal kleinschalige logistieke centra met kantoorruimten en     geaccepteerd, in gebruik heeft genomen en de eerste huur-
   zijn verhuurd aan twee verschillende huurders. Één Object (te     termijn heeft voldaan.
   Hagen) is reeds in 2008 aangekocht en geleverd. Het tweede
   Object (te Kaiserslautern) is op 15 november 2010 geleverd en     Kaiserslautern
   het derde Object (te Duisburg) zal uiterlijk 30 januari 2011     Kaiserslautern ligt in de Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz, de
   worden geleverd. Het in 2008 aangekochte Object werd         stad telt ongeveer 100.000 inwoners. De stad herbergt een
   specifiek ten behoeve van de betreffende huurder nieuw        universiteit en een breed scala aan industriële activiteiten.
   gebouwd, hetgeen ook op de overige twee Objecten van
   toepassing is. Ten aanzien van alle Objecten zijn langjarige     (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaiserslautern)
   huurovereenkomsten afgesloten. Twee panden zijn verhuurd
   aan Wessels & Müller AG, het derde pand is verhuurd aan
   Heraeus Electro-Nite GmbH & Co. KG.                  De stad Kaiserslautern is sterk vertegenwoordigd in de
                                      informatie- en communicatietechnologie. Voor veel bedrijven in
14
   De onderstaande twee Objecten te Duisburg en Kaiserslautern      deze branche is Kaiserslautern een aantrekkelijke vestigings-
   zijn verhuurd aan Wessels & Müller AG.                plaats gebleken. Zo zijn er de instituten van de technische- en
                                      industriële wiskunde en Experimentele Software Engineering
                                      (IESE) gevestigd. Deze zijn inmiddels gevolgd door het Duitse
   Duisburg                               Onderzoekscentrum voor Artificiële Intelligentie (DFKI) en het
   Duisburg ligt ook in Nordrhein-Westfalen en is met circa 494.000   Instituut	voor	Oppervlaktechemie	en	Thin	Film	Analyse	(IFO),	
   inwoners de derde grootste stad in het Ruhrgebied. Duisburg      wat momenteel in aanbouw is. Kaiserslautern is een populaire
   ligt op het punt waar de Ruhr en de Rijn samenvloeien.        locatie voor zowel nationale- en internationale bedrijven.
   Na de tweede wereldoorlog ontwikkelde Duisburg zich verder      De grootste werkgevers zijn onder andere het bedrijf Keiper
   als industrie- en havenstad, met onder andere kolenmijnen,      GmbH & Co KG, Adam Opel AG en Freudenberg & Co.
   ijzer- en staal industrie en de grootste binnenhaven van Europa.
   De laatste decennia loopt de industrie echter, met name door     (bron: http://www.kaiserslautern.de/wirtschaft/wirtschafts-
   concurrentie met lage lonen landen, terug. De laatste kolenmijn    standort/index.html?lang=de)
   werd in 2008 gesloten.


   (bron:http://nl.wikipedia.org/wiki/Duisburg)             Op het industrieterrein Opelkreisel heeft Heerenstede Duitsland
                                      Vastgoed II B.V. op 15 november 2010 het tweede Object dat
                                      ten behoeve van Wessel & Müller AG is gerealiseerd in
   Op 8 oktober 2010 heeft Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.    eigendom verworven.
   voor dit nog te bouwen Object in Duisburg een onvoorwaarde-      Het Object omvat 600 m2 kantoor en 1.800 m2 magazijn-, opslag-
   lijke koopovereenkomst gesloten. Het betreft een pand van in     en distributieruimte. Het geheel is gelegen op een prominente
   totaal 2.200 m2 vloeroppervlak, verdeeld over 450 m2 kantoor     zichtlocatie aan de E50, de snelweg van Kaiserslautern naar
   en 1.750  m2  bedrijfsruimte (magazijn-, opslag- en distributie).  Saarbrücken. De kavel meet 8.750 m2, er zijn 26 parkeerplaatsen
   Het pand is gebouwd op een ruime kavel grond van 7.400 m2.      op eigen terrein gesitueerd. De jaarlijkse huurstroom bedraagt
   Rondom het pand zijn 26 parkeerplaatsen gerealiseerd op het      circa € 247.800,-. Voor dit Object is met de huurder een 15 jarige
   eigen terrein. Het Object is in december 2010 opgeleverd aan     huurovereenkomst afgesloten dat expireert op 31 december 2024.
Voor de bovengenoemde twee Objecten geldt dat zij beide       looptijd van vanaf 14,5 jaar. De expiratiedatum van de huur-
verhuurd zijn aan Wessels & Müller AG. De twee separate       overeenkomst is 31 december 2022 en de overeengekomen
huurovereenkomsten zijn identiek aan elkaar. De verschuldigde    mogelijkheid tot verlenging van de huurovereenkomst bedraagt
huursommen worden per maand (vooraf) door de huurder         eenmalig vijf jaar (eenzijdig voor de huurder).
voldaan. De huur per vierkante meter bedraagt circa         Het betreft een bedrijfspand van in totaal 2.544 m2 vloer-
€ 103,- per jaar. De parkeerplaatsen en het rondom de        oppervlak, verdeeld over kantoor-, magazijn-, opslag- en
Objecten liggende terreinen is bij deze prijs per vierkante meter  distributieruimte. Het pand is gebouwd op een ruime kavel
inbegrepen. In de huurovereenkomsten is vastgelegd dat de      grond van 5.557 m2, met rondom het pand 44 parkeerplaatsen
huurder (eenzijdig) de optie heeft om aan het einde van de      op het eigen terrein.
afgesproken eerste huurperiode van 15 jaar de huurovereen-      De huurder betaald een huursom van € 222.000,- per jaar en
komst te verlengen met een periode van vijf jaar. Ter zake de    wordt per maand vooruit betaald. De huur per vierkante meter
nakoming van de verplichtingen uit deze huurovereenkomsten is    bedraagt circa € 87,- per jaar. De parkeerplaatsen en het rondom
een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur afgegeven.    het pand liggende terrein is bij deze meterprijs inbegrepen.
                                   De verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst
Indexering van de huursom wordt gebaseerd op het door        worden gegarandeerd middels een concerngarantie door het
het Statistischen Bundesamt maandelijks vastgestelde ‘Lebens-    moederbedrijf van de huurder, zijnde Hereaus Holding GmbH.
haltungtskosenindex für die Levenhaltungskosten aller
Privathaushalte’ (VPI), basisjaar 2005 = 100. In vergelijking met  Indexering van de huursom wordt gebaseerd op het door het
de stand bij huuraanvang met een indexverandering van meer      Statistischen Bundesamt maandelijks vastgestelde ‘Lebens-
dan 10% naar boven of naar beneden, wordt de huursom met       haltungtskosenindex für die Levenhaltungskosten aller
                                                                     15
75% van deze procentuele indexverandering aangepast.         Privathaushalte’ (VPI), basisjaar 2005 = 100. In vergelijking met
                                   de stand bij huuraanvang met een indexverandering van meer
Beide huurovereenkomst zijn op ‘triple net’-basis afgesloten.    dan 10% naar boven of naar beneden, wordt de huursom met
Dit betekent dat de meeste kosten die meestal door verhuurder    100% van deze procentuele indexverandering aangepast.
worden betaald in dit geval voor rekening van huurder zijn.
Hieronder vallen zaken als alle belastingen (bijvoorbeeld      Deze huurovereenkomst is ook op ‘triple net’-basis afgesloten.
waterbelasting en onroerend zaak belasting), onderhoud van      Dit betekent dat de meeste kosten die meestal door verhuurder
het pand en het terrein, alle verzekeringen en servicecontracten.  worden betaald in dit geval voor rekening van huurder zijn.
Al deze kosten worden door huurder voldaan.             Hieronder vallen zaken als alle belastingen (bijvoorbeeld
                                   waterbelasting en onroerendgoedbelasting), onderhoud van
Het derde Object ligt in Hagen en is verhuurd aan Heraeus      het pand en het terrein, alle verzekeringen en servicecontracten.
Electro-Nite GmbH & Co. KG.                     Al deze kosten worden door huurder voldaan.


Hagen                                (Bronnen: http://en.wikipedia.org/wiki/Hagen, taxatierapport
Ook Hagen ligt in de Duitste deelstaat Nordrhein-Westfalen, de    AtisReal Consult GmbH van 18 december 2007)
stad telt 197.456 inwoners. Het is qua grootte de 37-ste stad in
Duitsland. De stad ligt in het oostelijke deel van het Ruhrgebied,
15 kilometer ten zuiden van Dortmund. Door de gunstige ligging
van Hagen (de rivieren de Lenne, Volme en Ennepe stromen op
dit punt in de rivier de Ruhr) is Hagen van oudsher een industrie-
stad. Hagen is tevens de vestigingsplaats van de
‘Südwestphalische’ Industrie- en Handelskamer.
Op 4 juli 2008 heeft Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. het
Object (bouwjaar 2008) in Hagen aangekocht. Het Object is aan
Heraeus Electro-Nite GmbH & Co. KG verhuurd, ten tijde van de
aankoop kende de huurovereenkomst nog een resterende
   Recapitulatie huurdersoverzicht                    AG bedroeg in 2009 meer dan € 575 miljoen, de winst uit
                                      gewone bedrijfsuitoefening bedroeg ruim € 48 miljoen. Binnen
   Huurder          Opper-    Huursom    (resterende)   de onderneming zijn meer dan 2.370 mensen werkzaam.
                vlakte    (p.j.)     Looptijden
                              contract     (Bron: http://www.wm-fahrzeugteile.de/staticsite en Graydon
   1) Duisburg        2.200 m2   € 226.200,- circa        rapport 920221518/100 van 1 juli 2010)
    Boschstrasse 12-14                 15,0 jaar
    26 parkeerplaatsen                 (expireert
    Wessels & Müller AG                 31-12-2025)   Heraeus Electro-Nite GmbH & Co KG (Hagen)
                                      Heraeus Electro-Nite GmbH & Co KG maakt onderdeel van de
   2) Kaiserslautern     2.400  m2  € 247.800,- circa        Heraeus Groep. Deze Groep opereert wereldwijd in de sectoren
    Opelkreisel 28                   14,0 jaar    Edelmetalen, Sensoren,Tandarts- en medische producten,
    26 parkeerplaatsen                 (expireert    Quartz glas en speciale verlichtingsbronnen. De Groep bestaat
    Wessels & Müller AG                 31-12-2024)   reeds 155 jaar en is nog steeds volledig familiebezit. De Groep
                                      beschikt over meer dan 5.500 patenten. Wereldwijd heeft
   3) Hagen         2.544 m2   € 222.000,- circa        Heraeus zo’n 110 vestigingen met ongeveer 12.340 mede-
    Under dem Hofe 10                  12,0 jaar    werkers. In 2009 werd een handelsomzet van € 2,6 miljard
    44 parkeerplaatsen                 (expireert    gerealiseerd. Daarnaast werd er in 2009 een omzet van
    Heraeus Electro-Nite                31-12-2022)   € 13,6 miljard in Edelmetalen gerealiseerd.
    GmbH & Co. KG
16
   Totaal          7.144 m2   € 696.000,-           Binnen het concern vormt Heraeus Electro-Nite de divisie
                                      Sensoren met in 2009 een gerealiseerde omzet van circa
                                      € 295 miljoen. In deze divisie zijn 3.109 personen werkzaam.
   Samenvattend:                             Heraeus Electro-Nite is marktleider op de wereld voor sensoren
   Aantal Objecten:                          3  en	meetsystemen	in	de	staal-,	aluminium-	en	gieterij	industrie.	
   Aantal huurders:                          2  Als onbetwiste specialist voor metingen in vloeibaar staal,
   Totale jaarlijkse huurstroom:             € 696.000,-   ijzer en aluminium produceert en verhandelt de onderneming
   Gemiddeld gewogen looptijd huurcontracten:        13,5 jaar  hoogwaardige sensoren in alle continenten. Daarnaast ontwik-
                                      keld deze onderneming in samenwerking met haar afnemers
                                      productoplossingen	die	bijdragen	aan	een	hogere	efficiency	en	
   5.2. De huurders                            hogere kwaliteit van de productieprocessen, verbetering van
   Wessels & Müller AG (Kaiserslautern en Duisburg)            arbeidsomstandigheden en bescherming van het milieu.
   Wessels & Muller AG – opgericht in 1946 en met het hoofd-
   kantoor in Osnabrück – is marktleider in Duitsland op het vlak     (Bron: http://heraeus-electro-nite.com)
   van auto-onderdelengroothandel. Het is de belangrijkste
   groothandel op het gebied van de auto-onderdelen, accessoires,
   banden en werkplaatsuitrusting in Duitsland. Met meer dan       5.3. Taxaties
   275.000 artikelen, biedt Wessels & Müller AG een uitgebreid      In het kader van de aankoop is het Object te Hagen door
   assortiment van producten op meer dan 80 locaties verspreid      AtisReal Consult GmbH in december 2007 getaxeerd.
   over het land. De onderneming heeft het streven om binnen       In december 2010 heeft er een hertaxatie plaatsgevonden.
   24 uur te leveren. Cliënten zijn voornamelijk autodealers en      De Objecten te Kaiserslautern en Duisburg zijn ultimo september
   garages voor personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en motoren.      2010 door BNP Paribas Real Estate Consult GmbH getaxeerd.
   Binnen het concern worden aan cliënten tevens product-
   trainingen geboden, waarvoor in de verschillende vestigingen      De taxaties van de Objecten werden uitgevoerd in overeen-
   speciale ruimtes zijn ingericht. Het cliëntenbestand telt zo’n     stemming met de definitie van de marktwaarden die relevant zijn
   40.000 actieve cliënten. De totale omzet van Wessels & Müller     voor internationaal onroerend goed taxaties. De definitie van de
marktwaarde is gesteld door de ‘International Valuation       Voor deze taxaties wordt verwezen naar de taxatierapporten,
Standards Committee (International Valuation Standards       Unter dem Hofe 10 te Hagen (18 januari 2008 en 11 januari
IVS 3 3.1) en aangenomen door de European Group of Valuers     2011), Opelkreisel 28 te Kaiserslautern (19 november 2010) en
Association (European Valuations Standards 2000 EVS 4.03),     Boschstrasse 12-14 te Duisburg (19 november 2010) die
evenals	door	de	Royal	Institution	of	Chartered	Surveyors	      onderdeel uitmaken van het Prospectus.
(Appraisal and Valuation Sandards PS 3.2).
                                  Ter zake het Object Unter dem Hofe 10 te Hagen wordt vermeld
De taxaties werden uitgevoerd in overeenstemming met de       dat dit Object op 18 januari 2008 is getaxeerd op € 2.900.000,-
“Practice	Statements”	van	de	“Royal	Institution	of	Chartered	    kosten koper. De aankoopprijs van dit Object bedroeg
Surveyors	(RICS)	Appraisal	and	Valuation	Standards”.	De	taxaties	  toentertijd € 2.830.000,- kosten koper. Sterk veranderende
werden uitgevoerd door een beëdigd taxateur die voldoet aan     economische omstandigheden als gevolg van de wereldwijde
de voorwaarden van de “RICS Appraisal and Valuation         economische crises hebben negatieve effecten op de waarde
Standards”.                             van vastgoedbeleggingen gehad. Met name in 2008 en het
                                  eerste halfjaar 2009 zijn prijzen van vastgoed gedaald. Vanaf
In	de	taxatierapporten	wordt	door	AtisReal	Consult	/	BNP	      2009 heeft de Duitse economie een krachtig herstel ingezet,
Paribas Real Estate Consult verklaard dat er geen belangen-     hetgeen ook een positief effect heeft op het herstel van de
verstrengeling	ten	aanzien	van	deze	opdracht	en/of	         prijzen van vastgoed. Maar het prijsniveau ligt nog onder het
opdrachtgever bestaat.                       niveau van voor het uitbreken van de crisis in 2008. In het kader
                                  van de vorengenoemde gewijzigde economische omstandig-
Sinds de taxatiedata hebben er zich geen materiële wijzigingen   heden is het Object te Hagen op 11 januari 2011 opnieuw
                                                                    17
voorgedaan ter zake de Objecten.                  getaxeerd en is de getaxeerde waarde bepaald op € 2.500.000,-
                                  kosten koper. Het ligt in de lijn der verwachting dat bij het
AtisReal Consult GmbH was onderdeel van de AtisReal Groep.     opstellen van de jaarrekening 2010 sprake zal zijn van een
Deze Groep heeft haar roots in 1860 en heeft in haar bestaan    éénmalige bijzondere waardevermindering ten gevolge van deze
een groot aantal vestigingen in heel Europa en New York       hertaxatie op basis van hetgeen is voorgeschreven door de
geopend en is in andere continenten allianties aangegaan.      Richtlijnen voor Jaarverslaglegging. De éénmalige bijzondere
De AtisReal groep is sinds 2004 eigendom van de BNP Paribas.    waardevermindering zal dan zichtbaar worden in de jaarrekening
Aldus ontstond een organisatie met veel expertise op het      2010 van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
gebied van vastgoed ontwikkelingen, beheer van vastgoed en
taxaties. BNP Paribas heeft in 2009 de naam AtisReal gewijzigd   De taxatierapporten zijn algemeen verkrijgbaar bij – en liggen
in de BNP Paribas Real Estate                    ter inzage ten kantore van – de Bestuurder. AtisReal Consult
                                  GmbH en BNP Paribas Real Estate GmbH hebben ingestemd
Getaxeerde onderhandse verkoopwaarden:               met de opname van de taxatierapporten in dit Prospectus en
                                  met de vorm en de context waarin deze taxatierapporten zijn
            TAXATIE          KOOPPRIJS     opgenomen.


Duisburg        € 2.500.000,-       € 2.488.200,-
            (kosten koper)      (kosten koper)


Hagen         € 2.500.000,-       € 2.830.000,-
            (kosten koper)      (kosten koper)


Kaiserslautern     € 2.800.000,-       € 2.725.800,-
            (kosten koper)      (kosten koper)


Totaal         € 7.800.000,-       € 8.044.000,-
    6.0 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN
   HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II B.V.

   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. heeft tot doel het      6.1. Historische financiële informatie
   beleggen in en het exploiteren van drie Objecten gelegen       Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. is opgericht op
   verspreid over Duitsland. Alle Objecten zijn (onvoorwaardelijk)   22 november 2007. Op deze datum heeft er een storting op de
   aangekocht en Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. heeft      geplaatste aandelen van € 36.000,- plaatsgevonden.
   (of zal na levering) zowel het juridische als het economische    De openingsbalans van de vennootschap bestaat derhalve uit
   eigendom van de Objecten verkregen. Ten aanzien van alle       een saldo liquide middelen ad € 36.000,- en een aandelenkapi-
   Objecten zijn huurovereenkomsten afgesloten vanaf het moment     taal van een gelijk bedrag. Door haar relatief korte bestaansduur
   van de bouwkundige (op)levering aan en acceptatie van het      beschikt de vennootschap over twee gepubliceerde en gecon-
   gehuurde door huurder (voor het gehele verhuurbare vloer-      troleerde financiële overzichten (jaarrekeningen 2008 en 2009).
   oppervlak).	Naast	het	aantrekken	van	de	Hypothecaire	        Deze overzichten zijn aangehecht in Bijlage 6 bij dit Prospectus.
   financieringen geeft Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.     Naast de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Heerenstede
   deze Obligatielening uit (8% Obligatie Heerenstede Duitsland     Duitsland Vastgoed II B.V. is er een tussentijds financieel
   Vastgoed II ). De plaatsing van de Obligatielening wordt door    verslag over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010
   een plaatsingsgarantie (zie paragraaf 8.3) gegarandeerd.       opgenomen Deze cijfers zijn als Bijlage 7 in dit Prospectus
   De Stortingsdatum voor de Obligatielening is 15 maart 2011.     opgenomen.


   Twee van de drie Objecten zijn reeds in eigendom verworven.
   Ten aanzien van de Objecten in Hagen en Kaiserslautern zijn     6.2. De beoogde investering
   derhalve	de	Hypothecaire	financieringen	opgenomen,	de	        De totale investering bedraagt € 9.153.000,-.
   overbruggingsfinancieringen gearrangeerd en wordt de huur
18
   ontvangen. Het Object in Duisburg zal uiterlijk op 30 januari    Investeringsoverzicht
   2011	worden	geleverd.	Ook	voor	dit	Object	is	de	hypothecaire	    (alle bedragen in € en afgerond op € 1.000,–)
   financiering vastgelegd en is er vanaf 30 januari 2011 tot en met
   de Stortingsdatum een overbruggingsfinanciering gearrangeerd.    Aankoop Objecten 1)           8.044.000
                                     Overdrachtsbelasting 2)          282.000
   De overbruggingsfinancieringen hebben de volgende looptijden:    Selectie- en acquisitiekosten 3)      241.000
                                     Notariskosten 4)              102.000
   Object te Hagen             van 4 juli 2008 tot en met  Totale verkrijgingsprijs                 8.669.000
                             15 maart 2011
   Object te Kaiserslautern      van 15 november 2010 tot en   Kosten due diligence onderzoek 5)      35.000
                          met 15 maart 2011   Marketing- en plaatsingskosten 6)     125.000
   Object te Duisburg         van 30 januari 2011 tot en met  Oprichtingskosten 7)            25.000
                             15 maart 2011  Afsluitprovisie Bank 8)           58.000
                                     Structureringskosten 9)          150.000
   De overbruggingsfinanciering voor de aankoop van het Object     Plaatsingsgarantie 10)           90.000
   te Hagen is in 2008 verstrekt door Heerenstede Vastgoed B.V.     Totale opzetkosten                      483.000
   Deze overbruggingsfinanciering wordt op 15 maart 2011 tot een
   bedrag van € 250.000,- afgelost middels de uitgifte van de      Liquiditeiten 11)                        1.000
   Obligatielening. Het niet afgeloste deel van deze overbrug-
   gingsfinanciering wordt door Heerenstede Vastgoed B.V. in de     Totale investering                    9.153.000
   vorm van een achtergestelde lening ter grootte van € 250.000,-
   aan Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. verstrekt.        Hypothecaire	financiering	                6.043.000
   De overige twee gearrangeerde overbruggingsfinancieringen      Aflossingen tot en met 14 maart 2011             -176.000
   worden op 15 maart 2011 afgelost middels de uitgifte van de     Saldo	hypothecaire	financieringen	            5.867.000
   Obligatielening.                           8% Obligatielening                    3.000.000
                                     Achtergestelde lening Heerenst. Vastg. B.V.          250.000
                                     Eigen vermogen                         36.000
Het bovenstaande investeringsoverzicht is nagenoeg geheel       activiteiten). De Bestuurder kan de ontvangen vergoeding
gebaseerd op werkelijke uitgaven. Nog niet vaststaande kosten     (deels) aanwenden voor het betalen van provisie(s) aan
zijn geprognosticeerd, per post wordt dat hieronder nader       intermediairs die ingeschakeld zijn of betrokken worden bij
toegelicht (er kunnen zich afwijkingen voordoen). Het boven-      de plaatsing van de Obligatielening.
staande overzicht is afkomstig van Heerenstede Duitsland
Vastgoed II B.V. en is niet gecontroleerd door een accountant.   7) Deze kosten betreffen de volgende externe kosten:
                                  	   k
                                    •		 osten	van	de	notaris	verbonden	aan	de	opzet	van	de	
1) De aankoopprijs van de Objecten staat vast en bedraagt        juridische structuur in Nederland, zoals de oprichting van
  € 8.044.000,- *.                           de B.V., alsmede het opstellen van de statuten voor de
                                    Stichting Obligatiehouders, de Obligatievoorwaarden en
2) De Duitse overdrachtsbelasting (3,5%) is verschuldigd over      de Trustakte;
  de aankoopprijs van de Objecten *.               	   k
                                    •		 osten	van	de	juridische	en	fiscale	advisering	en	van	het	
                                    onderzoeksrapport accountant;
3) De selectie- en acquisitiekosten betreffen de kosten van    	   k
                                    •		 osten	voor	de	verkrijging	van	de	goedkeuring	van	het	
  makelaars. Het totaal van deze kostenpost staat vast *.       Prospectus voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM).


4) Deze kosten betreffen de kosten van de (Duitse) notaris voor  Het totaal van deze kostenpost staat thans nog niet vast en is
  het opstellen van de koopovereenkomsten, de overdrachten    geprognosticeerd op basis van offertes en ervaringen uit het
  van	de	Objecten	en	de	hypotheekvestiging	op	de	Objecten.	    verleden *.
  Het totaal van deze kostenpost betreft een schatting en is
                                                                    19
  gebaseerd op percentages die zijn geoffreerd *.           V
                                  8)		 	 oor	de	verstrekking	van	de	Hypothecaire	financieringen	is	
                                    een afsluitprovisie van € 58.000,- overeengekomen *.
5) De kosten van het due diligence onderzoek omvatten de
  kosten van de taxaties van de Objecten, alsmede de kosten    9) Deze kosten bestaan uit een vergoeding voor de Initiatief-
  van de bouwkundige inspecties. Het totaal van deze         nemer voor het structureren en oprichten van Heerenstede
  kostenpost staat nagenoeg vast *.                  Duitsland Vastgoed II B.V. , waaronder de kosten van het
                                    uitgevoerde selectie- en acquisitietraject, het uitgebreide
* Omdat de aankopen van de Objecten te Hagen (4 juli 2008) en     due	diligence	onderzoek,	het	verzorgen	van	de	Hypothecaire	
 Kaiserslautern (18 november 2010) zijn geëffectueerd zijn de     financieringen en het ontwikkelen van het Prospectus.
 onder 1) vermelde aankoopsommen voor deze Objecten          Deze vergoeding is een vast totaalbedrag en deze post staat
 besteed. Dit is eveneens van toepassing op de uitgaven ten      derhalve vast.
 behoeve van de aankopen van de Objecten te Hagen en
 Kaiserslautern voor de onder 2) vermelde overdrachtsbelasting,  10) Heerenstede Vastgoed B.V. (Garantsteller) gevestigd aan de
 de onder 3) vermelde selectie- en acquisitiekosten, de onder 4)    Herengracht 562 te Amsterdam, heeft zich garant gesteld
 genoemde notariskosten, de onder 5) genoemde kosten due        voor de plaatsing van de Obligatielening. De Garantsteller
 diligence, de onder 7) genoemde oprichtingskosten en de        ontvangt een vaste overeengekomen vergoeding van
 onder 8) vermelde afsluitprovisie bank.                € 90.000,- (zijnde 3% van de Obligatielening). Middels een
                                    overeenkomst is deze garantstelling vastgelegd (voor een
6) De kosten ten behoeve van de plaatsing van de Obligaties,      uitgebreide toelichting op deze plaatsingsgarantie wordt
  zijnde € 125.000,-, staan vast. Dit bedrag wordt door        verwezen naar paragraaf 8.3.).
  Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. betaald aan de
  Bestuurder. De Bestuurder ontvangt deze vergoeding voor     11) In het investeringsoverzicht wordt een liquiditeitspositie
  haar activiteiten ten behoeve van de plaatsing van de        aangehouden. Dit betreft een afronding.
  Obligatielening alsmede ten behoeve van de te maken
  kosten (o.a. ontwerp- en drukkosten van de vooraankon-     (Een aantal kostensoorten – 3, 4, 5, 6, 7, 9 en 10 – in het
  digingen, het Prospectus, internet uitingen en overige     investeringsoverzicht bedragen exclusief BTW en/of Mehrwerts-
  verkoopinformatie ter ondersteuning van de plaatsings-     teuer. De BTW en of Mehrwertsteuer heeft een neutraal effect
   op het investeringsoverzicht, omdat betaalde BTW en of         Object te Kaiserlautern is op 18 november 2010 verstrekt.
   Mehrwertsteuer wordt teruggevorderd en ontvangen BTW en of       De rente is voor de periode 18 november 2010 tot en met
   Mehrwertsteuer wordt afgedragen aan de fiscus).            30 oktober 2015 gefixeerd op 3,43% op jaarbasis (per maand
                                      achteraf	te	betalen).	De	Hypothecaire	financiering	van	de	
                                      WGZ Bank AG voor het Object te Duisburg zal uiterlijk op
   6.3. De financiering van Heerenstede                  30 januari 2011 worden verstrekt en de rente wordt voor de
     Duitsland Vastgoed II B.V.                    periode 30 januari 2011 tot en met 30 januari 2016 gefixeerd
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. investeert in totaal      op 3,45% op jaarbasis (per maand achteraf te betalen).
   € 9.153.000,-. Deze investering wordt voor circa 32,8% met de
   Obligatielening	gefinancierd,	voor	circa	66,0%	met	Hypothecaire	    De	Hypothecaire	financieringen	zien	er	als	volgt	uit:		
   financieringen van een bank. Door de Initiatiefnemer is een
   achtergestelde lening van € 250.000,- verstrekt en tevens is er    ING Real Estate N.V.
   € 36.000,- eigen vermogen gestort in de vorm van aandelen-       t.b.v. aankoop Object Hagen:
   kapitaal.                                 H
                                      •	 	 ypothecaire	financiering	is	verstrekt	op	4	juli	2008	ter	
                                        grootte van € 2.133.000,-. Op 15 maart 2011 bedraagt de
   8% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II               hoogte	van	deze	Hypothecaire	financiering	nog	€ 1.972.000,-
   Deze Obligatielening wordt uitgegeven door Heerenstede          R
                                      •	 	 entepercentage	6,39%	op	jaarbasis	gedurende	7	jaar	vast	
   Duitsland Vastgoed II B.V. Het totaalbedrag van deze Obligatie-      (tot en met 30 juni 2015). De rente wordt per maand
   lening is € 3.000.000,-. De Obligatielening is onderverdeeld in      achteraf betaald.
   3.000 Obligaties van € 1.000,- per stuk (Nominale waarde).        A
                                      •	 	 flossing:	€	15.997,50	per	kwartaal,	ingegaan	per	
20
   Het bedrag van deze Obligatielening wordt op de Stortings-         1 oktober 2008.
   datum (15 maart 2011) ter beschikking gesteld aan Heerenstede       Z
                                      •	 	 ekerheden	Hypothecaire	financiering:
   Duitsland Vastgoed II B.V. De Uitgevende Instelling zal de         •	1e		hypothecaire	inschrijving	op	het	Object	te	Hagen
   Obligatielening aanwenden voor de aflossing van de drie          •	verpanding	huur-	en	verzekeringspenningen.
   overbruggingsfinancieringen. Vanaf de Stortingsdatum gaat de
   Obligatielening rente dragen. De jaarlijkse Coupon bedraagt      WGZ Bank AG
   8% per jaar (2% per kalenderkwartaal achteraf uit te keren).      t.b.v. aankoop Object Kaiserslautern:
   De eerste rentetermijn loopt van 15 maart 2011 tot 30 juni 2011      H
                                      •	 	 ypothecaire	financiering	is	verstrekt	op	18	november	2010	
   en is vanaf 1 juli 2011 betaalbaar.                    ter grootte van € 1.789.000,-. Op 15 maart 2011 bedraagt
   De looptijd van de Obligatielening is 7 jaar, te rekenen vanaf       de	hoogte	van	deze	Hypothecaire	financiering	nog	
   Stortingsdatum. Aflossing van de Obligatielening geschiedt         € 1.778.000,-.
   uiterlijk op 14 maart 2018. De Obligatielening is naar keuze van     R
                                      •	 	 entepercentage:	3,43%	op	jaarbasis	gedurende	5	jaar	vast	
   de Uitgevende instelling geheel vervroegd aflosbaar vanaf         (tot en met 30 oktober 2015). De rente wordt per maand
   14 maart 2016.                               achteraf betaald voor het eerst op 30 november 2010.
                                        A
                                      •	 	 flossing:	€	3.727,08	per	maand,	ingegaan	per	
   Hypothecaire financieringen                        30 december 2010.
   Ten behoeve van de aankoop van de drie Objecten is een drietal
   Hypothecaire	financieringen	afgesloten,	waarvan	er	inmiddels	     t.b.v. aankoop Object Duisburg:
   twee	zijn	verstrekt.		De	eerste	Hypothecaire	financiering	is	bij	de	   H
                                      •	 	 ypothecaire	financiering	zal	worden	verstrekt	op	uiterlijk	
   aankoop van het Object te Hagen door ING Real Estate N.V. op        30 januari 2011 ter grootte van € 2.121.000,-. Op 15 maart
   4 juli 2008 verstrekt. De rente is voor de periode 4 juli 2008 tot     2011	bedraagt	de	hoogte	van	deze	Hypothecaire	financie-
   en met 30 juni 2015 gefixeerd op 6,39% op jaarbasis (per maand       ring nog € 2.117.000,-.
   achteraf	te	betalen).	De	tweede	en	derde	Hypothecaire	          R
                                      •	 	 entepercentage:	3,45%	op	jaarbasis	gedurende	5	jaar	vast	
   financiering zijn successievelijk ten behoeve van de aankoop van      (tot en met 30 januari 2016). De rente wordt per maand
   de Objecten te Kaiserslautern en Duisburg afgesloten bij WGZ        achteraf betaald voor het eerst op 28 februari 2011.
   Bank AG (Westdeutsche Genossenschafts-Zentrallbank).           A
                                      •	 	 flossing:	€	4.418,75	per	maand,	ingaande	per	28	februari	
   De	Hypothecaire	financiering	van	de	WGZ	Bank	AG	voor	het	         2011.
  Z
•	 	 ekerheden	Hypothecaire	financiering:                Deze aandelen zijn bij oprichting van Heerenstede Duitsland
     1
    •		 e		hypothecaire	inschrijving	op	de	Objecten	te	       Vastgoed II B.V op 22 november 2007 volgestort.
     Kaiserslautern en Duisburg
	   •		 erpanding	huur-	en	verzekeringspenningen.
     v                               Achtergestelde lening
                                    Door de Initiatiefnemer is een achtergestelde lening verstrekt
Eigen vermogen                             van € 250.000,-. Aflossing van deze achtergestelde lening zal
Het geplaatste kapitaal van Heerenstede Duitsland Vastgoed II      niet eerder plaatsvinden dan nadat de Obligatielening volledig is
B.V. bedraagt € 36.000,-onderverdeeld in 18.000 gewone en        afgelost.
18.000 cumulatief preferente aandelen van € 1,- per stuk.
6.4. Cashflowoverzicht Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
Alle bedragen x € 1.000,-


                     15 mrt 11   1 jan 12  1 jan 13  1 jan 14   1 jan 15  1 jan 16  1 jan 17   1 jan 18
                Periode
                     31 dec 11 31 dec 12 31 dec 13 31 dec 14 31 dec 15 31 dec 16 31 dec 17        14 okt 18  Totale huuropbrengsten          580      696    696      696    696    696     696     116  Exploitatielasten              12      14    14      14     14     14     14        2  21

  Beheervergoeding              23      28    28      28     28     28     28        5

  Fondskosten                 6       7     7       7     7      7      7        1

  Rentelasten	hypotheek           195      253    245      238    231    223     216       52

  Rentelasten Acht.Gest.Lening HSV      27      18    18      18     18     18     18        0  Aflossing	hypotheek            126      161    161      161    161    161     161       35  Cashflow voor rente Obligatie       191      216    223      231    238    246     253       21  Rente Obligatie              120      240    240      240    240    240     240     120  Hypotheekbedrag	             5.867    5.741    5.580     5.419   5.258    5.097    4.936    4.775
  aanvang periode

  Obligatievermogen            3.000    3.000    3.000     3.000   3.000    3.000    3.000    3.000  Liquiditeitspositie per 31-10-2010      0  Cashflow periode             178
  1-11-2010 – 14-03-2011  Liqiditeitspositie start periode     178      249    225      208    199    197     203     216

  Liqiditeitspositie eind periode      249      225    208      199    197    203     216     117
   (De huuropbrengsten, exploitatielasten, beheervergoeding en    In de huurovereenkomst van het Object te Hagen zijn de
   fondskosten bedragen exclusief BTW en of Mehrwertsteuer.      ‘vrij-jaren’ op nul bepaald en kan een mogelijke totale index-
   De BTW en of Mehrwertsteuer heeft een neutraal effect op het    stijging volledig naar de huurder worden doorberekend
   Cashflowoverzicht, omdat betaalde BTW en of Mehrwertsteuer     In de huurovereenkomsten van de Objecten Duisburg en
   wordt teruggevorderd en ontvangen BTW en of Mehrwertsteuer     Kaiserslautern zijn de ‘vrij-jaren’ eveneens op nul bepaald en
   wordt afgedragen aan de fiscus).                  kan 75% van de totale indexstijging naar de huurder(s) worden
                                    doorberekend.
   1) De negatieve cashflow in de laatste periode komt voort uit
   het  feit dat de huur betreffende januari 2018 vooruit wordt    Op basis van vorenstaande afspraken in de huurovereenkomsten
   ontvangen en de betaling van de Rente Obligatie voor de      en methodiek van indexering is veiligheidshalve geen indexering
   periode van het vierde kwartaal 2017 achteraf wordt voldaan.    in het Cashflowoverzicht verwerkt. Een mogelijke indexering
   Dit tekort wordt opgevangen in de ruime liquiditeitspositie op   heeft een positief effect op het exploitatieresultaat.
   dat zelfde moment.
                                    Er is in het Cashflowoverzicht geen rekening gehouden met
   Het Cashflowoverzicht is een prognose. In het Cashflowoverzicht  leegstand. Het risico van leegstand wordt gedurende de looptijd
   is uitgegaan van de Stortingsdatum van de Obligaties op      van de Obligatielening klein geacht als gevolg van de kwaliteit
   15 maart 2011. Het in paragraaf 6.2 opgenomen investerings-    van de huurders in combinatie met de vastgelegde afspraken in
   overzicht maakt geen onderdeel uit van het Cashflowoverzicht.   de huurovereenkomsten. Bij leegstand zal de Bestuurder zich
                                    inspannen om een nieuwe huurder te vinden. De Bestuurder
   Met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen,    heeft op deze post geen invloed.
22
   kan tijdens de looptijd dividend (op zowel de cumulatief
   preferente- als gewone aandelen) aan de aandeelhouder worden    Exploitatielasten
   uitgekeerd. Dit zal jaarlijks door de aandeelhouder (Heerenstede  Het betreffen triple-net huurovereenkomsten. De exploitatie-
   Vastgoed B.V.) worden beoordeeld en vastgesteld. Een moge-     lasten (o.a. onderhoud, assurantiën, gemeentelijke heffingen,
   lijke dividenduitkering zal nooit meer bedragen dan de vrij    zakelijke lasten etc.) van de Objecten komen derhalve groten-
   uitkeerbare reserves en kan uit de beschikbare cashflow worden   deels voor rekening van huurders. De eigenaarlasten van de
   voldaan. Eventuele dividenduitkeringen zijn niet opgenomen in   Objecten zoals de Duitse onroerende zaak belasting komen voor
   het bovenstaande overzicht.                    rekening van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. Naast deze
                                    eigenaarlasten wordt jaarlijks gereserveerd ten laste van de
   Toelichting per post op het Cashflowoverzicht:           exploitatie om in de toekomst mogelijke vervangingsinveste-
                                    ringen en of groot onderhoud in en rond de Objecten te kunnen
   Huuropbrengsten                          realiseren. Aldus wordt een reserve gevormd om in de toekomst
   De huurovereenkomsten met betrekking tot de Objecten zijn     deze uitgaven te kunnen plegen.
   overeengekomen en ingegaan of zullen per de leveringsdatum     Voor de beperkte eigenaarlasten, toekomstige vervangingsinves-
   van de Objecten ingaan. De gemiddeld gewogen looptijd van     teringen en of groot onderhoud wordt 2% per jaar van de totale
   de huurcontracten is 13,5 jaar.                  huuropbrengsten per jaar geraamd. Het betreft uitsluitend door
   In de afzonderlijke huurovereenkomsten is vastgelegd op welke   externe partijen (te zijner tijd) in rekening te brengen kosten,
   wijze de huursom wordt geïndexeerd.                dus  de Bestuurder kan op deze post geen invloed uitoefenen.
   In Duitsland geldt ten opzichte van Nederland een afwijkend
   indexeringsregiem. In vrijwel alle Duitse huurovereenkomst is   Beheervergoeding
   geregeld dat gedurende een aantal jaren vanaf aanvang van de    Het beheer van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. wordt
   huurovereenkomst geen indexering kan worden toegepast (dit     gevoerd door Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. (Bestuurder).
   zijn zogenaamde ‘vrij-jaren’). Vervolgens dient eerst een totale  Dit beheer omvat zowel het besturen van de vennootschap
   indexstijging van 10% te worden bereikt, waarna dan – al naar   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. als het vastgoedbeheer.
   gelang het contract – een gedeelte kan worden doorberekend     Ten aanzien van deze werkzaamheden is overeengekomen dat
   aan de huurder.                          de Bestuurder daarvoor een vaste beheervergoeding van 4% per
jaar ontvangt, berekend over de geïncasseerde huuropbreng-     Aflossing hypotheek
sten. Deze beheerkosten worden door de Bestuurder per       De	Hypothecaire	financiering	van	het	Object	te	Hagen	kent	een	
kwartaal vooruit in rekening gebracht. De beheervergoeding     aflossing van 3% per jaar en is ingegaan op 1 oktober 2008.
en de voorwaarden zijn in een afzonderlijke overeenkomst      De Hypothecaire	financiering	van	het	Object	te	Kaiserslautern	
vastgelegd, zodat de Bestuurder op deze post verder geen      kent een aflossing van 4% per jaar en is ingegaan op
invloed kan uitoefenen.                      30 december	2010.	De	Hypothecaire	financiering	van	het	
                                  Object te Duisburg kent eveneens aflossing van 4% per jaar.
Fondskosten                            Het eerste moment waarop op deze lening wordt afgelost is
Onder deze (externe) kosten worden de kosten van het        bepaald op 28 februari 2011.
verzorgen van de financiële verslaglegging (o.a. accountants-
kosten) en eventuele externe adviseurs opgenomen. Tevens is    Rente Obligatie
een bedrag voorzien voor het eventueel houden van vergade-     De jaarlijkse Coupon bedraagt 8% en wordt per kwartaal
ringen van Obligatiehouders, algemene kosten, bijdrage       achteraf uitgekeerd. Na een periode van uiterlijk 7 jaar zal de
Kamer van Koophandel, porti, drukwerk en kleine onvoorziene    Obligatielening geheel worden afgelost.
uitgaven. Tevens zijn onder deze noemer de kosten van de
Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland Vastgoed II    Rentebaten op liquiditeiten
geraamd. De fondskosten worden gedurende de exploitatie      Voorzichtigheidshalve is de renteopbrengst op de liquiditeiten
jaarlijks op 1% van de huuropbrengsten geschat. De kosten zijn   bij de bank niet in de berekeningen meegenomen vanwege de
geraamd op basis van ervaring van de Bestuurder. Steeds zullen   (huidige) relatief lage rentevergoeding en de onvoorzienbare
de werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht.     fluctuaties van deze rente. Een rentevergoeding heeft een
                                                                   23
Het betreft uitsluitend door externe partijen in rekening te    positief effect op de liquiditeitspositie.
brengen kosten, dus de Bestuurder kan op deze post geen
invloed uitoefenen.                        Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. verklaart dat het voren-
                                  staande Cashflowoverzicht op de datum van het Prospectus nog
Rentelasten hypotheken                       steeds correct is.
In het Cashflowoverzicht is gerekend met een te betalen rente
op	de	Hypothecaire	financieringen	van	respectievelijk	6,39%,	
3,43% en 3,45% per jaar. Gedurende nagenoeg de eerste vijf
jaar is de rente vastgelegd op deze percentages. Vanaf medio
2015 zal worden bezien of, op de momenten van de afloop van
de overeengekomen rente vast termijnen, wederom voor een
vaste rente dan wel voor een variabele rente wordt gekozen.
In het Cashflowoverzicht wordt door de Uitgevende instelling
verondersteld dat de rente in het restant van de looptijd van de
Obligatielening gelijk blijft. De rentelasten zijn gedurende
nagenoeg de eerste vijf jaar vastgelegd. De periode daarop
volgend is de rente afhankelijk van de rentestand op dat
moment. De Bestuurder heeft op deze post derhalve geen
invloed.


Rentelasten (achtergestelde) lening
Heerenstede Vastgoed B.V.
Op de door de Initiatiefnemer verstrekte achtergestelde lening
wordt jaarlijks een rente van 7% vergoed. Aflossing op deze
achtergestelde lening zal niet eerder plaats vinden dan nadat de
Obligatielening volledig is afgelost.
                  7.0 FISCALE ASPECTEN


   Onderstaand volgt een globaal overzicht van de fiscale positie     Box I:   Inkomsten uit werk en eigen woning
   van Heerenstede Vastgoed Duitsland II, alsmede van de         Box II:  Inkomsten uit aanmerkelijk belang
   Nederlandse fiscale behandeling van de 8 % Obligatie          Box III:  Inkomsten uit sparen en beleggen
   Heerenstede Vastgoed Duitsland II, gehouden door in
   Nederland woonachtige of gevestigde (binnenlands belasting-      De 8% Obligatie Heerenstede Vastgoed Duitsland II wordt bij de
   plichtige) natuurlijke personen. Uitgangspunt is dat de houders    houders	van	de	8%	Obligatie	Heerenstede	Vastgoed	Duitsland	II		/	
   van de 8% Obligatie Heerenstede Vastgoed Duitsland II in        natuurlijke personen in beginsel tot het inkomen uit sparen en
   Nederland woonachtige particulieren zijn, die deze obligatie tot    beleggen (Box III) gerekend. Box III gaat uit van een forfaitair
   hun fiscale inkomen uit sparen en beleggen in Box III kunnen      rendement van 4% over het gemiddelde vermogen (bezittingen
   rekenen. In het kort wordt ook aandacht besteed aan deel-       minus schulden) op 1 januari en 31 december van elk jaar.
   nemende lichamen die in Nederland zijn gevestigd en aan        Met ingang	van	2011	is	voorgaande	systematiek	gewijzigd	en	is	
   vennootschapsbelasting zijn onderworpen. De informatie is       er jaarlijks slechts 1 peildata, te weten 1 januari van het kalender-
   van algemene aard en het overzicht vormt geen advies over de      jaar. Door de heffing over het forfaitaire rendement (tarief 30%)
   specifieke persoonlijke situatie van de houder van de 8%        zijn het werkelijk behaalde rendement en de gemaakte kosten
   Obligatie Heerenstede Vastgoed Duitsland II. De informatie in     niet relevant voor de heffing van de inkomstenbelasting.
   dit hoofdstuk is opgesteld naar de huidige stand van de
   wetgeving en jurisprudentie en geldt daarom onder voorbehoud      Financiering van een 8% Obligatie Heerenstede Vastgoed
   van latere wijzigingen daarin. De fiscale positie is niet uitputtend  Duitsland II met vreemd vermogen leidt tot een verlaging van
   beschreven.                              de rendementsgrondslag, waarbij de totale schulden alleen in
                                      aanmerking worden genomen voor zover de gezamenlijke
24
                                      waarde meer bedraagt dan € 2.900 en € 5.800 voor fiscale
   7.1. De fiscale positie van Heerenstede                partners (cijfers 2010). Het forfaitaire rendement wordt belast
     Vastgoed Duitsland II B.V.                    tegen een belastingtarief van 30%, zodat als feitelijke heffing
   Heerenstede Vastgoed Duitsland II B.V. is eigenaar van het       1,2% over de waarde van de 8% Obligatie Heerenstede
   vastgoed, is in Nederland gevestigd en is onderworpen aan de      Vastgoed Duitsland II resteert.
   Nederlandse vennootschapsbelasting. Het met de exploitatie
   van onroerende zaken gelegen in Duitsland behaalde resultaat      Iedere belastingplichtige heeft een heffingsvrij vermogen van
   door Heerenstede Vastgoed Duitsland II B.V. is ook onderworpen     € 20.661 (cijfers 2010). Als de belastingplichtige en de fiscale
   aan Duitse belastingheffing. Volgens het belastingverdrag tussen    partner bij aangifte van de belastingplichtige daarom verzoeken,
   Nederland en Duitsland is de belastingheffing over inkomsten uit    kan de fiscale partner het heffingsvrije vermogen volledig
   in Duitsland gelegen onroerende goederen toegewezen aan        overdragen aan de belastingplichtige, mits de belastingplichtige
   Duitsland. Voor haar Duitse inkomsten zal Nederland derhalve      het gehele jaar dezelfde fiscale partner heeft (gezamenlijk
   een voorkoming van dubbele belasting geven. Over de          derhalve € 41.322). In  2011 zijn sommige regels voor fiscaal
   rentebetalingen door Heerenstede Vastgoed Duitsland II B.V.      partnerschap veranderd. Indien u getrouwd bent of geregi-
   aan de houders van de 8% Obligatie Heerenstede Vastgoed        streerd partnerschap dan verandert er beginsel niets voor u.
   Duitsland II is geen bronbelasting verschuldigd.            Het heffingsvrije vermogen kan verder onder voorwaarden
                                      worden verhoogd met de ouderentoeslag. Hiervoor dient men
                                      wel op 31 december 2010 65 jaar of ouder te zijn. Afhankelijk
   7.2. Particulieren                           van het inkomen uit werk en woning bedraagt deze verhoging
   De fiscale positie van de in Nederland woonachtige houders van     voor 2010 € 27.350, € 13.675 of nihil. Voor de ouderentoeslag
   de	8%	Obligatie	Heerenstede	Vastgoed	Duitsland	II		/	natuurlijke	   mag de gemiddelde rendementsgrondslag niet meer bedragen
   personen wordt beoordeeld op basis van de Wet op de          dan € 273.391 (€ 546.273 voor fiscale partners). Het heffingsvrije
   Inkomstenbelasting 2001. Met ingang van 1 januari 2001 is de      vermogen wordt ook verhoogd met een kindertoeslag. U hebt
   Wet op de Inkomstenbelasting 2001 van kracht geworden.         recht op een verhoging van uw heffingvrije vermogen van
   Het belastbaar inkomen wordt bepaald via onderstaand          € 2.762 (cijfers 2010) per minderjarig kind als u of uw fiscale
   boxenstelsel.                             partner op 1 januari 2010 het gezag uitoefende over dat kind.
7.3. Deelname via belastingplichtig
   lichaam voor de
   vennootschapsbelasting
Indien de 8% Obligatie Heerenstede Vastgoed Duitsland II
behoort tot het vermogen van een in Nederland gevestigd
belastingplichtig lichaam voor de vennootschapsbelasting zoals
een besloten vennootschap, is de ontvangen rente van de 8%
Obligatie Heerenstede Vastgoed Duitsland II onderdeel van de
belastbare winst. Eventuele winsten of verliezen op de 8%
Obligatie Heerenstede Vastgoed Duitsland II vallen eveneens
in het belastbare resultaat. De waarde van de 8% Obligatie
Heerenstede Vastgoed Duitsland II dient per ultimo boekjaar
ieder jaar opnieuw te worden vastgesteld. Een eventuele
waardedaling kan meteen ten laste van het resultaat worden
gebracht. Wanneer de waarde vervolgens weer stijgt, dient de
waardestijging ook weer tot het resultaat te worden gerekend
tot de kostprijs is bereikt. Waardestijgingen boven de kostprijs
hoeven pas tot het resultaat te worden gerekend bij realisatie.                                   25
7.4. Schenk- en erfbelasting
Bij overlijden van een in Nederland wonende houder van de 8%
Obligatie Heerenstede Vastgoed Duitsland II of bij schenking
van de 8% Obligatie Heerenstede Vastgoed Duitsland II, is de
waarde in het economisch verkeer van de 8% Obligatie
Heerenstede Vastgoed Duitsland II onderworpen aan de heffing
van het Nederlandse erf- respectievelijk schenkingsbelasting.
De hoogte van het tarief, alsmede eventuele vrijstellingen,
is afhankelijk van de mate van verwantschap en van de totale
hoogte	van	de	erfrechtelijke	verkrijging	en/of	schenking.


Gezien het algemene karakter van het fiscale hoofdstuk en de
specifieke (persoonlijke) omstandigheden van iedere houder,
adviseren wij nog houders hun individuele fiscale positie te laten
beoordelen door hun eigen fiscaal adviseur. Dit geldt ook voor
particulieren die ten tijde van de deelname in Nederland hebben
gewoond en vervolgens nog geen tien jaar Nederland hebben
verlaten.
   8.0 JURIDISCHE ASPECTEN HEERENSTEDE
      DUITSLAND VASTGOED II B.V.

   8.1. Obligatielening                            34827544). Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. (tevens de
   De financieringsstructuur van Heerenstede Duitsland             handelsnaam) is een besloten vennootschap naar Nederlands
   Vastgoed II B.V.	bestaat	voornamelijk	uit	Hypothecaire	finan-        recht. Zij investeert in drie Objecten in Duitsland.
   cieringen en uit de uitgifte van de 8% Obligatielening
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II. Er zullen in totaal           De statutaire doelomschrijving van Heerenstede Duitsland
   3.000 stuks 8% Obligaties Heerenstede Duitsland Vastgoed II         Vastgoed II B.V. luidt:
   worden uitgegeven met een coupure van € 1.000,- per stuk.
   De Obligatie wordt op 100% uitgegeven door Heerenstede           a. het beleggen van vermogen in onroerende zaken en andere
   Duitsland Vastgoed II B.V. (plus 3% Emissiekosten). De belangen         registergoederen, alsmede het beleggen in effecten,
   van de houders van de Obligaties worden behartigd door de            onder welke naam en in welke vorm ook;
   Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland Vastgoed II.        b. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren,
   Tevens houdt de Stichting toezicht op de naleving van de             verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren,
   Obligatievoorwaarden en lopen de geldstromen van en naar             exploiteren en bezwaren van (register)goederen;
   de Obligatiehouders via de Stichting.                    c.  het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het
   Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. treedt op als Bestuurder van          besturen van andere ondernemingen;
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V., daardoor is zij belast       d. het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van
   met de dagelijkse leiding over deze vennootschap.                groepsmaatschappijen en anderen;
                                         e. – voor zover daarop in deze statuten niet een uitzondering is
   Juridische structuur                               gemaakt – het sluiten van overeenkomsten waarbij de
                                           vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
26
                                           verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
                Heerenstede
                Vastgoed BV                      zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
                                         f.  het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin

                    100%                      verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor
                                           één van de sub a tot en met sub e omschreven doeleinden.

                              Obligatiehouders
                                         De statuten van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. zijn
                                         opgenomen in Bijlage 3 van dit Prospectus. Enig aandeelhouder
                              geld-  belangen-   van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. is Heerenstede
                             stroom  behartiging
         Bestuurder
                                         Vastgoed B.V. (Initiatiefnemer). Deze vennootschap is specifiek
                         toe-
                         zicht     Stichting
    Heerenstede       Heerenstede                   opgericht als houdstermaatschappij voor vennootschappen die
                              Obligatiehouders
    Vastgoed         Duitsland
                              Heerenstede     beleggen in vastgoed. Heerenstede Vastgoed B.V. is opgericht
    Beheer BV       Vastgoed II BV  geld-
                        stroom
                                Duitsland
                               Vastgoed II     op 27 juni 2005 en statutair gevestigd te Amsterdam (inge-
                                         schreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
                                         Amsterdam onder nummer 34227857). De directie van
                                         Heerenstede Vastgoed B.V. wordt gevoerd door de heren
                               Hypothecaire
                         geld-     Financier     H.A. de Wijs en J. Zwart MBA. Meer gegevens over de Initiatief-
                        stroom
                                         nemer zijn te vinden in hoofdstuk 3.0.


                                         De aandelen van Heerenstede Vastgoed B.V. worden gehouden
   8.2. Structuur Heerenstede Duitsland                    door Wijs & van Oostveen Beheer B.V. (70%) en door de beide
     Vastgoed II B.V.                            bestuurders H.A. de Wijs (15%) en J. Zwart MBA (15%) via hun
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V., de Uitgevende instelling      beheer B.V.’s. Zij houden allen gewone aandelen.
   (opgericht voor onbepaalde duur op 22 november 2007), is een
   100% dochter van Heerenstede Vastgoed B.V. en statutair           De directie van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. wordt
   gevestigd te Amsterdam (ingeschreven in het Handelsregister         gevoerd door Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. (Bestuurder),
   van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer            statutair gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 34227855). De directie      de plaatsingsgarantie op de Stortingsdatum treedt de
van Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. wordt gevoerd door       Garantsteller in dezelfde rechten en plichten als de overige
H.A. de Wijs en J. Zwart MBA. Heerenstede Vastgoed Beheer      Obligatiehouders.
B.V. is een 100% dochter van Heerenstede Vastgoed B.V.,
gevestigd te Amsterdam aan de Herengracht 562. De feitelijke
leiding van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. berust dus bij  8.4. Wet Financieel Toezicht (Wft)
H.A. de Wijs en J. Zwart MBA. Heerenstede Vastgoed Beheer      Heerenstede Vastgoed Beheer B.V., de Bestuurder van
B.V. treedt op als bestuurder van meerdere vastgoedfondsen.     Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V., is in het bezit van een
                                  vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om op
De belangen van de houders van de Obligaties worden         te treden als beheerder van vastgoedfondsen en voor het
behartigd door de Stichting Obligatiehouders Heerenstede      aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstel-
Duitsland Vastgoed II . Tevens houdt de Stichting toezicht op de  lingen. De aanbieding en uitgifte van de Obligaties kwalificeert
naleving van de Obligatievoorwaarden en lopen de geldstromen    zich als het aantrekken van gelden van het publiek als bedoeld in
van en naar de Obligatiehouders via de Stichting. De Stichting   artikel 3:5 lid 1 Wft. Het aantrekken van gelden is op grond
heeft haar zetel in Amsterdam en is opgericht op 5 januari 2011.  daarvan in beginsel verboden, maar de aanbieding en uitgifte
Als bestuurder van de Stichting is TMF Management B.V. (TMF)    van de Obligaties is op grond van artikel 3:5 lid 2 sub d Wft
benoemd. Deze werkmaatschappij is onderdeel van de TMF       uitgezonderd van dat verbod, nu zij geschiedt tegen uitgifte van
Group. Het laatstgenoemde bedrijf verleent financiële-,       effecten met inachtneming van de daarvoor geldende regels.
management- en administratieve diensten alsmede trustzaken
aan internationale cliënten, is met 33 kantoren actief in
                                                                    27
24 landen en heeft 1.100 medewerkers. Een belangrijk deel van    8.5. Verslaglegging
de werkzaamheden van TMF bestaan uit het voeren van het       Elk jaar zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de
beheer over vennootschappen en het optreden als bewaarder      jaarrekening door de Bestuurder van Heerenstede Duitsland
over beleggingsinstellingen. De Stichting zal uitsluitend      Vastgoed II B.V. worden opgesteld en na controle door de
optreden in het belang van de Obligatiehouders. Voor de       accountant worden vastgesteld. De Obligatiehouders en de
statuten wordt verwezen naar Bijlage 4 van dit Prospectus.     Stichting worden aansluitend minimaal één keer per jaar door
De Trustakte is in dit Prospectus opgenomen als Bijlage 5.     de Bestuurder geïnformeerd middels een beknopt jaarverslag
                                  (balans, verlies- en winst rekening met beperkte toelichting).
                                  Het boekjaar van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. is gelijk
8.3. Plaatsingsgarantie                       aan het kalenderjaar.
Heerenstede Vastgoed B.V. (hierna: “Garantsteller”), gevestigd
aan de Herengracht 562 te Amsterdam, heeft zich garant gesteld
voor de afname van de te plaatsen 3.000 Obligaties, indien deze   8.6. Emissiebesluit
Obligaties niet door derden op de Stortingsdatum afgenomen     Het emissiebesluit tot uitgifte van de Obligatielening ten
zijn. De niet op Stortingsdatum bij derden geplaatste Obligaties,  behoeve van de financiering van Heerenstede Duitsland
zullen door de Garantsteller op dat moment tegen de Nominale    Vastgoed II B.V. is geschied door een bestuursbesluit.
waarde worden afgenomen. Middels een overeenkomst d.d.       Het bestuur is daartoe volgens de statuten van Heerenstede
3 november 2010 tussen Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.,   Duitsland Vastgoed II B.V. zelfstandig bevoegd. Volgens de
en Heerenstede Vastgoed B.V. is deze garantstelling vastgelegd.   statuten is geen goedkeuring of machtiging van de aandeel-
Voor deze plaatsingsgarantie ontvangt de Garantsteller een     houdersvergadering voor het bestuursbesluit vereist.
vergoeding van € 90.000,-, zijnde 3% van de totale Obligatie-
lening. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de Garantsteller
om, indien (een deel van) de niet geplaatste Obligatielening    8.7. Potentiële belangenconflicten
door haar is afgenomen, binnen een zo kort mogelijke periode    Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. is een vennootschap van
deze Obligaties alsnog bij derden te plaatsen. De vergoeding    Heerenstede Vastgoed B.V. De belangrijkste aandeelhouder in
van de plaatsingsgarantie geldt in dat geval als compensatie    Heerenstede Vastgoed B.V. is Wijs & Van Oostveen Beheer B.V.
voor de te maken kosten voor de Garantsteller. Bij inroeping van
   De plaatsingsgarantie is afgegeven door Heerenstede         Prospectus en de uitgifte en aanbieding van de Obligaties
   Vastgoed B.V. Deze vennootschap is een groepsmaatschappij      in andere landen dan Nederland kunnen aan juridische
   van Wijs & Van Oostveen Beheer B.V., die tevens indirect      beperkingen onderworpen zijn. Ieder die buiten Nederland
   aandeelhouder in Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. is.     in het bezit komt van dit Prospectus dient zich te vergewissen
   Ook de Bestuurder is een tot de Wijs & Van Oostveen-groep      van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. De Obligaties
   behorende vennootschap.                       mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in andere
                                     landen dan Nederland. Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
   De aandelen in de Bestuurder worden gehouden door Heeren-      aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending
   stede Vastgoed B.V. De aandelen in Heerenstede Vastgoed B.V.    dan ook van zodanige beperkingen door wie dan ook, ongeacht
   worden gehouden door Wijs & van Oostveen Beheer B.V. en de     of het een potentiële koper van Obligaties betreft of niet.
   beide bestuurders H.A. de Wijs en J. Zwart MBA via hun beheer
   BV’s. Wijs & Van Oostveen Beheer B.V. kan langs deze weg ook
   invloed uitoefenen op de directie van Heerenstede Duitsland
   Vastgoed II B.V.


   Het is mogelijk dat Heerenstede Vastgoed B.V. (of een andere
   tot de groep behorende besloten vennootschap) door de
   plaatsingsgarantie de meerderheid van de Obligaties in handen
   krijgt en daarmee de meerderheid in de vergadering van
   Obligatiehouders.
28   8.8. Juridische beperkingen
   Niemand is gerechtigd in verband met de aanbieding van de
   Obligaties informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen
   die niet in dit Prospectus zijn opgenomen. Indien zodanige
   informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd,
   dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te
   worden vertrouwd als ware deze verstrekt of afgelegd door of
   namens Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. Dit Prospectus
   houdt geen aanbod, beleggingsadvies, of beleggingsaanbeve-
   ling in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een
   aanbod tot koop van enig effect anders dan de Obligaties,
   noch een aanbod van enig effect of een uitnodiging tot het doen
   van een aanbod tot koop van enig effect, zoals aangeboden,
   in enige jurisdictie waar dit volgens de daar geldende regel-
   geving niet geoorloofd is, waaronder de Verenigde Staten,
   Canada, Australië, Japan en het Verenigd Koninkrijk en aan
   inwoners van deze jurisdicties en iedere US-person (als gede-
   finieerd in Regulation S onder de United States Securities Act of
   1933, zoals gewijzigd). Aan beleggen in Obligaties zijn risico’s
   verbonden. De rente en inleg wordt (terug)betaald door
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. De financiële conditie
   van Heerenstede Vastgoed Duitsland II B.V. kan de (terug)
   betaling negatief beïnvloeden. Rendementen uit het verleden
   zijn geen garantie voor de toekomst. De verspreiding van dit
 9.0 INVESTEREN IN 8% OBLIGATIE
HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

Deze Obligatielening wordt uitgegeven door Heerenstede        tevens een recent origineel uittreksel van de Kamer van
Duitsland Vastgoed II B.V. De Nominale waarde van de Obligatie    Koophandel (maximaal drie maanden oud) te worden
is € 1.000,-. In totaal worden 3.000 Obligaties uitgegeven. De    toegevoegd. Deelnemers ontvangen van Heerenstede Vastgoed
Obligatielening bedraagt derhalve totaal € 3.000.000,-. De prijs   Beheer B.V. een bericht van toewijzing, waarna zij vervolgens het
van de Obligatie is € 1.000,- per Obligatie plus 3% Emissie-     deelnamebedrag en de Emissiekosten op de bankrekening van
kosten. De Obligaties zullen op naam luiden. De inschrijving start  de Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland Vastgoed
op het moment van goedkeuring van het Prospectus door de       II dienen te storten. Meerdere inschrijvingen zijn toegestaan en
AFM en loopt tot en met 8 maart 2011. Zowel natuurlijke als     niet aan een maximum gebonden. Alleen inschrijvingen met een
rechtspersonen kunnen inschrijven op de Obligatielening.       minimum van € 12.000,- worden in behandeling genomen.
Op 15 maart 2011 (Stortingsdatum) dient het bedrag van de      Indien er sprake is van overtekening zal toewijzing plaatsvinden
toegewezen Obligaties vermeerderd met 3% Emissiekosten te      in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Het recht
zijn gestort door de Obligatiehouders op de bankrekening van     wordt voorbehouden inschrijvingen niet in behandeling te
de Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland Vastgoed     nemen zonder opgave van redenen. Omdat op voorhand
II . Het bedrag van de Obligatielening staat vanaf de Stortings-   vaststaat dat de Obligaties door de plaatsingsgarantie volledig
datum ter beschikking aan Heerenstede Duitsland Vastgoed II     worden geplaatst, ontvangen de Obligatiehouders van het
B.V. Vanaf deze datum gaat de Obligatielening rente dragen.     resultaat van de emissie niet nog naderhand een separaat
De jaarlijkse Coupon bedraagt 8% per jaar (2% per kalender-     bericht. Obligatiehouders ontvangen van Heerenstede Vastgoed
kwartaal achteraf uit te keren). De eerste rentetermijn loopt van  Beheer B.V. een bericht van deelname.
15 maart 2011 tot 30 juni 2011 en is vanaf 1 juli 2011 betaalbaar.  De Obligaties worden geadministreerd door Heerenstede
De looptijd van de Obligatielening is 7 jaar te rekenen vanaf    Vastgoed Beheer B.V. (Herengracht 562 te Amsterdam) in een
                                                                     29
Stortingsdatum. Aflossing van de Obligatielening geschiedt      obligatieregister op naam van de Obligatiehouder.
uiterlijk op 14 maart 2018. De Obligatielening is naar keuze van
de Uitgevende instelling geheel vervroegd aflosbaar vanaf      Door het insturen van een getekend inschrijfformulier en het
14 maart 2016.                            overmaken van de deelnamesom is de inschrijving onherroepelijk
                                   geworden, behoudens er sprake is van nieuwe ontwikkelingen,
Rangorde                               materiële vergissingen of onjuistheden die van invloed zijn op de
De Obligaties vormen directe en onvoorwaardelijke verplich-     beoordeling van de Obligatie en zich voordoen of worden
tingen van de Uitgevende instelling die onderling gelijk in     geconstateerd tussen het tijdstip van het uitbrengen van het
rang zijn zonder enig verschil in preferentie. De Obligaties zijn  Prospectus en de definitieve afsluiting van de aanbieding.
achtergesteld	ten	opzichte	van	het	recht	van	hypotheek	van	     Potentiële Obligatiehouders die reeds hebben ingeschreven
de Hypothecaire	financiers	en	eveneens	ten	opzichte	van	de	     voordat het document ter aanvulling is gepubliceerd, hebben
daarmee verband houdende verpanding van de huurinkomsten       het recht om binnen twee werkdagen na de publicatie van het
alsmede de verzekeringspenningen (zie ook paragraaf 6.3).      document ter aanvulling hun inschrijving in te trekken, waarmee
Het door de Initiatiefnemer ingebrachte eigen vermogen en de     de inschrijving is komen te vervallen.
door haar verstrekte achtergestelde lening zijn achtergesteld
ten opzichte van de Obligatielening.                 Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. kan beslissen de uitgifte
                                   van de Obligatielening niet door te zetten indien zich onvoor-
De plaatsing                             ziene omstandigheden voordoen die de uitgifte bemoeilijken.
De plaatsing van de Obligatielening wordt verzorgd door       In dat geval wordt het deelnamebedrag (en de Emissiekosten)
Heerenstede Vastgoed Beheer B.V., gevestigd aan de          gerestitueerd of niet in rekening gebracht.
Herengracht 562 te Amsterdam. Potentiële beleggers kunnen via
Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. inschrijven door middel van     Verhandelbaarheid
het insturen van het inschrijfformulier – op aanvraag verkrijgbaar  De Obligaties zijn niet verhandelbaar via een gereglementeerde
via	Heerenstede	Vastgoed	Beheer	B.V.	en/of	te	downloaden	via	    markt, maar kunnen onderhands worden verhandeld. Eventueel
www.heerenstede.nl – met een geldig kopie legitimatiebewijs.     kan dit door bemiddeling van Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.
Indien vanuit een rechtspersoon wordt ingeschreven dient       plaats vinden. De verkoopprijs wordt daardoor bepaald door
   vraag en aanbod op een imperfecte markt. Op ieder moment      Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland Vastgoed II
   kunnen Obligatiehouders (een gedeelte van) hun Obligaties ter    De Obligaties geven recht op rente (8%) en Aflossing (100%)
   verkoop aanbieden. Indien Obligatiehouders de bemiddeling      binnen 5 tot 7 jaar na uitgifte. De voorwaarden waaronder de
   verkiezen van Heerenstede Vastgoed Beheer B.V., dient dit      Obligatielening wordt uitgegeven staan in de Obligatievoor-
   schriftelijk aan Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. kenbaar      waarden. De belangen van de houders van de Obligaties worden
   gemaakt te worden, waarna er een koper voor de Obligaties      behartigd door de Stichting Obligatiehouders Heerenstede
   wordt gezocht. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. zal voor deze    Duitsland Vastgoed II . Tevens houdt de Stichting toezicht op de
   werkzaamheden aan verkoper van de Obligaties een bedrag       naleving van de Obligatievoorwaarden en lopen de geldstromen
   berekenen ter grootte van 1,5% van de Nominale waarde.       van en naar de Obligatiehouders via de Stichting. De Obligatie-
   Na overdracht van Obligaties zal de Uitgevende instelling de    voorwaarden en de statuten van de Stichting zijn opgenomen in
   betreffende mutaties doorvoeren in het obligatieregister.      respectievelijk Bijlage 2 en 4. De Trustakte is de akte tussen de
   Ten behoeve van aanpassing van het obligatieregister dienen     Uitgevende instelling en de Stichting waarin de voorwaarden
   alle transacties door Obligatiehouders aan de Uitgevende      zijn vastgelegd voor het vertegenwoordigen en behartigen
   instelling te worden gemeld.                    van de belangen van de Obligatiehouders door de Stichting.
                                     De Trustakte is opgenomen in Bijlage 5.
   Aflossing
   Na een periode van uiterlijk 7 jaar zal de Obligatielening geheel  Kosten
   worden afgelost tegen een aflossingskoers van 100% van de      Bij deelname worden op de Stortingsdatum per toegewezen
   Nominale waarde. Daartoe zullen de Objecten verkocht worden,    Obligatie 3% Emissiekosten in rekening gebracht.
   dan wel zal Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. een
30
   vervangende financiering aantrekken.                Verjaringstermijn
   De Obligatielening is naar keuze van de Uitgevende instelling    Vorderingen ter zake van de hoofdsom en rente verjaren vijf (5)
   geheel vervroegd aflosbaar vanaf 14 maart 2016.           jaar na de datum waarop de betreffende betaling verschuldigd
   De Uitgevende instelling zal op de aflossingsdatum (of op de    werd. De datum waarop de rente betaalbaar is, is tevens de
   datum van vervroegde Aflossing) de hoofdsom van de Obligaties    datum waarop de betaling verschuldigd wordt. De Obligatie-
   overmaken, vermeerderd met de opgelopen rente per Obligatie.    lening heeft een looptijd van 7 jaar en loopt af op 14 maart
   Eén en ander te vermenigvuldigen met het aantal door de       2018, tenzij deze vervroegd wordt afgelost. De aflossingsdatum
   betreffende Obligatiehouder gehouden Obligaties.          van de Obligatie is in dit kader tevens de datum waarop de
                                     betaling verschuldigd wordt.
   Risicoprofiel beleggers
   Het algemene advies is om niet het gehele te beleggen
   vermogen in vastgoedgerelateerde producten (zoals de
   8% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II) te beleggen.
   Daarnaast wordt geadviseerd om niet uitsluitend in één product   Uitgevende instelling       Heerenstede Vastgoed
   te beleggen, spreiding over meerdere producten verlaagt het                      Duitsland II B.V
   risico aanzienlijk. Dit Prospectus bevat geen beleggingsadvies   Jaarlijkse Coupon         8,0% (per kwartaal achteraf 2%
   of beleggingsaanbeveling. Dat geldt eveneens voor andere                       uit te keren), ingaande op de
   publicaties in verband met deze Obligatie. Een potentiële                       Stortingsdatum
   belegger doet er verstandig aan eerst advies in te winnen bij    Coupure              € 1.000,–
   zijn persoonlijke adviseur alvorens in de 8% Obligatie                        (excl. 3% Emissiekosten)
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II te beleggen. Zodoende       Minimale inschrijving:      12 stuks
   kan er een verantwoorde afweging worden gemaakt of een                        (€ 12.000,– excl. Emissiekosten)
   aankoop van deze Obligaties past bij het persoonlijke risico-    Totale bedrag Obligatielening   € 3.000.000,–
   profiel van de individuele belegger. Door in te schrijven op de   Looptijd             7 jaar
   Obligatielening verklaren potentiële beleggers dat zij deze     Aflossingskoers          100% van de Nominale waarde
   verantwoorde afweging hebben gemaakt.                Stortingsdatum          15 maart 2011
                        10.0 OVERIGE


10.1. Onderzoeksrapport accountant                  aangenomen. De hieruit voortvloeiende afwijkingen kunnen van
                                   materieel belang zijn.
Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben het in het bijgevoegde, door ons gewaarmerkte       Amsterdam, 11 november 2010
Cashflowoverzicht (paragraaf 6.4,pagina 24) van Heerenstede
Duitsland Vastgoed II B.V. te Amsterdam over de periode       HLB Schippers Beheer B.V.
15 maart 2011 tot en met 14 maart 2018 onderzocht. Het Cash-     R. Dijkstra RA
flowoverzicht, met inbegrip van de veronderstellingen waarop     Registeraccountant (lid Nivra)
deze is gebaseerd, is opgesteld onder verantwoordelijkheid van
Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. Het is onze verantwoordelijk-
heid een onderzoeksrapport inzake het Cashflowoverzicht te      10.2. Overige informatie
verstrekken.                             De afgifte en verspreiding van het Prospectus kunnen in
                                   bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan wettelijke
Werkzaamheden                            beperkingen. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. verzoekt
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met       personen die in het bezit komen van het Prospectus zich op de
Nederlands recht, waaronder Standaard 3400, ‘Onderzoek van      hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te
toekomstgerichte financiële informatie’. De in dit kader       houden. Het Prospectus is geen aanbod van, of een uitnodiging
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het       tot aankoop van enig effect in die rechtsgebieden. Heerenstede
inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit,    Vastgoed Beheer B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
het uitvoeren	van	cijferanalyses	met	betrekking	tot	de	financiële	  voor enige schending van zodanige beperking door wie dan
                                                                     31
gegevens en het vaststellen dat de veronderstellingen op de     ook, ongeacht of deze een mogelijke koper van de Obligaties
juiste wijze zijn verwerkt.                     is of niet.
Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronder-
stellingen zijn gebaseerd, kan als gevolg van de aard van dit    Het Prospectus verschijnt uitsluitend in de Nederlandse taal.
onderzoek slechts resulteren in het geven van een conclusie     Het Nederlandse recht is van toepassing.
die een beperkte mate van zekerheid geeft. Ons onderzoek
betreffende de opstelling en de toelichting van het Cashflow-
overzicht in overeenstemming met de grondslagen voor         10.3. Verklaringen Heerenstede
financiële verslaggeving resulteert in een oordeel dat een         Vastgoed Beheer B.V.
redelijke mate van zekerheid geeft.                 De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
                                   verklaart hierbij dat HLB Schippers Accountants heeft ingestemd
Conclusie en oordeel                         met de opneming in dit Prospectus van het Cashflowoverzicht,
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de         en de financiële verslagen over de jaren 2008 en 2009 (Bijlage 6)
veronderstellingen zijn gebaseerd is ons niets gebleken op      en de bovenvermelde verklaring (zie hiervoor onderdeel 10.1
grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de          van het Prospectus), en met de vorm en context waarin deze
veronderstellingen geen redelijke basis vormen voor het       informatie is opgenomen in dit Prospectus.
Cashflowoverzicht. Naar ons oordeel is het Cashflowoverzicht     De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. is
op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen opgesteld   verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie
en toegelicht in overeenstemming met de grondslagen voor       in het Prospectus. De Bestuurder verklaart dat, na het treffen
financiële verslaggeving van Heerenstede Duitsland          van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor
Vastgoed II B.V.                           zover hun bekend, de gegevens in het Prospectus in overeen-
                                   stemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn
Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten               weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het
De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van het   Prospectus zou wijzigen.
Cashflowoverzicht, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen
zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is
   De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.       De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
   verklaart dat daar waar in het Prospectus van een derde       verklaart dat bij haar geen personen bekend zijn die geen lid zijn
   afkomstige informatie is opgenomen, deze informatie correct is    van bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen en
   weergegeven en dat, voor zover zij weet en heeft kunnen       die rechtstreeks of middellijk een belang in het kapitaal of de
   opmaken uit door de betrokken derde gepubliceerde informatie,    stemrechten van de Uitgevende instelling bezitten dat krachtens
   geen feiten zijn weggelaten waardoor de weergegeven         het nationale recht moet worden aangemeld.
   informatie onjuist of misleidend zou worden.
                                     De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
   De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.       verklaart dat er geen rechtszaken, overheidsingrepen en
   verklaart dat er, afgezien van de in paragraaf 8.7 van dit      arbitragezaken (met inbegrip van dergelijke procedures die,
   Prospectus genoemde potentiële belangenconflicten, geen       naar  weten van de Bestuurder, hangende zijn of kunnen worden
   (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens      ingeleid) over de periode van de afgelopen twaalf maanden zijn
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. van de (vertegenwoor-     die invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent
   digers van de) bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende     verleden hebben gehad op de financiële positie of de rentabi-
   organen en hun eigen belangen bij haar bekend zijn. Ook is      liteit van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
   hiervan, afgezien van de in paragraaf 8.7 van dit Prospectus
   genoemde potentiële belangenconflicten, geen sprake in de      De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
   verhouding tussen de verschillende betrokken en gelieerde      verklaart dat naar haar oordeel het beschikbare werkkapitaal van
   partijen	(Bestuurder,	Initiatiefnemer	en/of	haar	aandeelhouders)	  deze vennootschap toereikend is voor de periode van tenminste
   en de bij Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. betrokken      twaalf maanden na datum van het Prospectus.
32
   adviseurs (makelaar, taxateur, accountant, fiscalist, etc.).
                                     De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
   De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.       verklaart dat zij niet bekend is met gegevens over bekende
   verklaart dat geen informatie bekend te maken valt inzake de     tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurte-
   volgende aspecten ten aanzien van (leden van) de bestuurs-,     nissen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij
   leidinggevende of toezichthoudende organen:             tenminste in het lopende boekjaar wezenlijke gevolgen kunnen
    v
   •	 	 eroordelingen	in	verband	met	fraudemisdrijven	in	de	      hebben voor de vooruitzichten van Heerenstede Duitsland
     voorafgaande vijf jaar;                     Vastgoed II B.V.
    f
   •	 	 aillissementen,	surseances	of	liquidaties	waarbij	men	in	
     de voorafgaande vijf jaar als lid van de bestuurs-, leiding-   De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
     gevende of toezichthoudende organen of vennoot          verklaart dat er zich sinds de datum van de laatst gepubliceerde
     betrokken is geweest;                      gecontroleerde financiële overzichten geen negatieve wijziging
    d
   •	 	 oor	wettelijke	of	toezichthoudende	autoriteiten	officieel	en	  van betekenis heeft voorgedaan in de vooruitzichten van
     openbaar	geuite	beschuldigingen	en/of	opgelegde	sancties;    Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
    v
   •	 	 erklaring	van	onbekwaamheid	door	de	rechterlijke	instantie	
     in de voorafgaande vijf jaar om te handelen als lid van de    De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
     bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van    verklaart dat er geen wijzigingen van betekenis zijn in de
     een Uitgevende instelling of in het kader van het beheer of   financiële of handelspositie van Heerenstede Duitsland Vastgoed
     de uitoefening van de activiteiten van een Uitgevende      II B.V. welke zich hebben voorgedaan sinds de balansdatum
     instelling.                           30 juni 2010, behoudens dat:
                                     1) op 16 november 2010 het Object in Kaiserslautern in
   De Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.         eigendom is verkregen en uiterlijk in januari 2011 het Object
   verklaart dat de Corporate Governance Code niet van toepas-       in Duisburg in eigendom zal worden verkregen, zoals
   sing is omdat de Corporate Governance Code betrekking heeft       beschreven in dit Prospectus;
   op beursgenoteerde ondernemingen. Heerenstede Duitsland       2) het Object in Hagen na de balansdatum opnieuw is
   Vastgoed II B.V. kwalificeert niet als zodanig.             getaxeerd waar een lagere waarde uit voortgekomen is.
  Het ligt in de lijn der verwachting dat bij het opstellen van
  de jaarrkening 2010 sprake zal zijn van een eenmalige bijzon-
  dere waardevermindering ten gevolge van deze hertaxatie.
  Deze afwaardering is niet van invloed op de cashflowprog-
  nose, omdat nocht de huur, kosten en of rentelasten als
  gevolg van de aanpassing worden beïnvloed. De afwaarde-
  ring zal een eenmalige negatieve invloed hebben op het
  resultaat van het boekjaar 2010, en daarmee op het eigen
  vermogen. De capaciteit van de vennootschap om te
  voldoen aan haar verplichting jegens de Obligatiehouders
  zal niet worden beïnvloed. Daar het de uitdrukkelijke intentie
  is van de vennootschap om de Objecten te behouden is het
  niet de verwachting van het bestuur dat er sprake is van
  enige invloed op de financiele- of handelspositie op de
  middellange termijn.  
De Bestuurder verklaart dat tijdens de geldigheidsduur van
dit Prospectus inzage mogelijk is van de taxatierapporten als
genoemd in paragraaf 5.3 van dit Prospectus.
                                   33
Amsterdam, 27 januari 2011


Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam.
H.A. de Wijs (statutair directeur)
J. Zwart MBA (statutair directeur)


(gezamenlijk de voltallige directie van
Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.)
BIJLAGE 1                 VERKLARENDE BEGRIPPEN
                   EN DEFINITIES

    Accountant                            Hypothecaire financieringen
    HLB Schippers Accountants en Fiscalisten te Amsterdam.      De leningen die door ING Real Estate N.V. en WGZ Bank AG
                                     ten behoeve van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. zijn
    Aflossing                             verstrekt,	met	als	zekerheid	eerste	hypothecaire	inschrijvingen	
    De terugbetaling van de Obligatielening ter grootte van      op de Objecten.
    € 3.000.000,-.
                                     Initiatiefnemer
    Autoriteit Financiële Markten (AFM)                Heerenstede Vastgoed B.V., statutair gevestigd te Amsterdam
    De Autoriteit Financiële Markten, gevestigd aan de        aan de Herengracht 562 (1017 CN). Ingeschreven bij de Kamer
    Vijzelgracht 50 te Amsterdam (1017 HS) (zie www.afm.nl).     van Koophandel Amsterdam onder nummer 34227857.


    Bestuurder                            Obligatielening
    Als Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.     De 8% Obligatielening Heerenstede Duitsland Vastgoed II, zoals
    treedt op Heerenstede Vastgoed Beheer B.V., statutair gevestigd  beschreven in dit Prospectus in paragraaf 6.3 en 8.1.
    Herengracht 562 te Amsterdam (1017 CH). Ingeschreven bij de
    Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34227855.       Nominale waarde
                                     Het bedrag waarvoor de Obligatie is uitgeschreven, in dit geval
    Cashflowoverzicht                         € 1.000,- per stuk. Deze waarde is van belang, omdat de
    Het overzicht van inkomsten en uitgaven van Heerenstede      Aflossing tegen de Nominale waarde plaats vindt en de
    Duitsland Vastgoed II B.V. over de periode van de looptijd van  rentevergoeding over de Nominale waarde wordt berekend.
34
    de Obligatie.
                                     Object(en)
    Coupon                              De drie logistieke centra met kantoorruimten, nader beschreven
    De jaarlijks door de houders van de 8% Obligatie Heerenstede   in hoofdstuk 5.0.
    Duitsland Vastgoed II te ontvangen vaste rente van 8%.
                                     Obligatie(s)
    Eigen vermogen                          De 8% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II, zoals
    Het eigen vermogen van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.   beschreven in dit Prospectus in paragraaf 6.3 en 8.1.
    bestaat uit aandelenkapitaal.
                                     Obligatiehouder(s)
    Emissiekosten                           De houder van een 8% Obligatie Heerenstede Duitsland
    Bij het toewijzen van Obligaties worden door Heerenstede     Vastgoed II.
    Vastgoed Beheer B.V. eenmalig 3% Emissiekosten in rekening
    gebracht.                             8% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II
                                     (Obligatielening)
    Garantsteller                           De Obligatielening zoals beschreven in dit Prospectus in
    Heerenstede Vastgoed B.V., gevestigd Herengracht 562 te      paragraaf 6.3 en 8.1.
    Amsterdam (1017 CH), de besloten vennootschap die de
    plaatsing van de uit te geven Obligatielening garandeert.     Obligatievoorwaarden
                                     De voorwaarden waaronder de Obligatie wordt uitgegeven en
    Hoofdsom                             zoals deze zijn opgenomen in Bijlage 2.
    De omvang van de 8% Obligatie Heerenstede Duitsland
    Vastgoed II ad € 3.000.000,-, verdeeld over 3.000 Obligaties   Prospectus
    van € 1.000,- per stuk.                      Dit document inclusief de Bijlagen 1 tot en met 7 en de door
                                     middel van verwijzing opgenomen taxatierapporten.
Samenvatting
De Samenvatting van het Prospectus (Hoofdstuk 1) waarin de
belangrijkste kenmerken van Heerenstede Duitsland
Vastgoed II B.V. en de 8% Obligatie Heerenstede Duitsland
Vastgoed II staan beschreven. De Samenvatting dient als
inleiding van het Prospectus.


Stichting
De belangen van de houders van de Obligaties worden
behartigd door de Stichting Obligatiehouders Heerenstede
Duitsland Vastgoed II. Tevens houdt de Stichting toezicht op de
naleving van de Obligatievoorwaarden en lopen de geldstromen
van en naar de Obligatiehouders via de Stichting.


Stortingsdatum
De datum waarop het bedrag van de Obligaties op de bank-
rekening ten name van de Stichting Obligatiehouders
Heerenstede Duitsland Vastgoed II dient te zijn gestort en ter
beschikking wordt gesteld van de Uitgevende instelling. In het
kader van deze uitgifte is de Stortingsdatum 15 maart 2011.
                                 35

Trustakte
De akte tussen de Uitgevende Instelling en de Stichting waarin
de voorwaarden zijn vastgelegd voor het vertegenwoordigen
van en het behartigen van de belangen van de Obligatiehouders
door de Stichting.


Uitgevende instelling
Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V., statutair gevestigd te
Amsterdam, gevestigd aan de Herengracht 562 (1017 CH).
BIJLAGE 2               OBLIGATIEVOORWAARDEN


    Op 5 januari 2011 is een onderhandse trustakte getekend (de     1.6  De Obligaties kunnen worden overgedragen door cessie
    Trustakte) waarin de bepalingen zijn vastgelegd waaronder de       ervan overeenkomstig de bepalingen terzake in de
    Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland Vastgoed II       Nederlandse wetgeving.
    (de Trustee) in verband met de uitgifte van maximaal driedui-    1.7  In geval van overdracht of vestiging van vruchtgebruik op
    zend (3.000) Obligaties door Heerenstede Duitsland Vastgoed        een Obligatie is de Trustee bevoegd, krachtens een hierbij
    II B.V. (de Uitgevende Instelling) zal optreden namens de         door de Uitgevende Instelling onvoorwaardelijk en
    Obligatiehouders. De Obligatiehouders dienen de bepalingen        onherroepelijk verleende volmacht, als gevolmachtigde
    zoals uiteengezet in deze obligatievoorwaarden (de Obligatie-       van de Uitgevende Instelling de daartoe benodigde
    voorwaarden) te lezen in samenhang met de voorwaarden in de        voorwaarden van cessie respectievelijk vestiging van het
    Trustakte. Kopieën van de Trustakte zijn verkrijgbaar op het       vruchtgebruik aan zich te doen betekenen, dan wel de
    kantoor van de Uitgevende Instelling dat zich bevindt op de        overdracht respectievelijk vestiging van het vruchtgebruik,
    Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, Nederland en de            onder overlegging van die voorwaarde als gevolmach-
    Trustee, waarvan het kantoor zich bevindt op de Locatellikade 1,     tigde van de Uitgevende Instelling schriftelijk te erkennen.
    1076 AZ Amsterdam.                            Ingeval van verpanding van een Obligatie is de Trustee
                                         bevoegd als gevolmachtigde van de Uitgevende Instelling
    Termen met hoofdletters die niet in deze Obligatievoorwaarden       van die verpanding aan zich kennis te doen geven en van
    gedefinieerd worden, zullen de betekenis hebben die daaraan in      die in pandgeving en kennisgeving schriftelijk bewijs te
    de Trustakte wordt toegekend.                       verlangen.
    1.  Obligaties                          1.8  De Uitgevende Instelling houdt een register van Obligatie-
    1.1  De Uitgevende Instelling geeft de Obligaties uit aan        houders, overeenkomstig het bepaalde in de Trustakte.
36
       de Obligatiehouders overeenkomstig de in deze            De Uitgevende Instelling verstrekt aan de Obligatiehouder
       Obligatievoorwaarden beschreven voorwaarden.            een bevestiging van zijn inschrijving in het register van
       De Obligatiehouders worden geacht kennis te hebben         Obligatiehouders, overeenkomstig het bepaalde in de
       genomen van deze Obligatievoorwaarden en zijn daaraan        Trustakte.
       gebonden.
    1.2  De Obligaties staan op naam van de Obligatiehouder en     2.  Status
       bedragen éénduizend euro (EUR 1.000) per stuk (de       2.1  De Obligaties vormen directe en onvoorwaardelijke
       Nominale Waarde), exclusief drie procent (3%) emissie-       verplichtingen van de Uitgevende Instelling die onderling
       kosten.                               gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie en van
    1.3  De looptijd van de Obligaties bedraagt zeven (7) jaar met      gelijke rang zijn met alle huidige en toekomstige verplich-
       inachtneming van het bepaalde in artikel 4.             tingen van de Uitgevende Instelling, met uitzondering van
    1.4  De inschrijvingsperiode start op het moment van goed-        de	hypothecaire	financier	die	een	recht	van	eerste	
       keuring van het Prospectus door de AFM en eindigt op        hypotheek	heeft.
       acht maart tweeduizend elf (8-03-2011) of, indien eerder,   2.1  In geval van ontbinding of faillissement van de Uitgevende
       het moment dat de uitgifte van de Obligaties voltekend is.     Instelling, of gedurende de periode dat de Uitgevende
       De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht      Instelling surséance van betaling is verleend en in het
       voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving te         geval dat de Uitgevende Instelling een afkoopsom
       weigeren dan wel niet te effectueren. Eventuele stortingen     aanbiedt aan haar crediteuren (zoals bedoeld onder de
       in verband met inschrijvingen voor Obligaties die worden      Faillissementswet), zijn de Obligaties gelijkgesteld aan alle
       geweigerd of niet geëffectueerd zullen worden gestor-        huidige en toekomstige niet-achtergestelde verplichtingen
       neerd op het bankrekeningnummer waarvan de             van de Uitgevende Instelling, ongeacht of zulke schulden
       oorspronkelijke storting werd gedaan.                opeisbaar en betaalbaar zijn, voorwaardelijk en onvoor-
    1.5  De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor          waardelijk en ongeacht de datum waarop zij zijn ontstaan,
       verhandeling en verkoop in Nederland. Een overdracht        met	uitzondering	van	de	hypothecaire	financier	die	een	
       van Obligaties is niet geldig indien deze beperking niet in     recht	van	eerste	hypotheek	heeft.
       acht wordt genomen.
3.  Rente en betaalbaarstelling                     hierdoor jegens Obligatiehouders en de Trustee zijn
3.1  Rentetarief en rentebetalingsdata                  gekweten.
   De Obligaties dragen rente over de Nominale Waarde,      3.5  De vorderingen tot betaling van de Obligatielening, de
   met ingang van de stortingsdatum, tegen het tarief van       vorderingen tot rentebetaling en overige vorderingen
   acht procent (8%) per jaar. Per kalenderkwartaal bedraagt      onder de Obligatievoorwaarden, waarvan na verloop van
   het tarief twee procent (2%), betaalbaar achteraf binnen      vijf (5) jaren na de Vervaldatum geen gebruik is gemaakt,
   drie (3) werkdagen na afloop van het kalenderkwartaal        vervallen ten bate van de Uitgevende Instelling.
   waarover de rente is verschuldigd, te beginnen op één juli     De Trustee is alsdan verplicht mee te werken dat ter
   tweeduizend elf (01-07-2011) zijnde de periode 15 maart       betaling gestorte gelden aan de Uitgevende Instelling
   2011 tot en met 30 juni 2011. (elke derde werkdag na        worden terugbetaald.
   afloop van het kalenderkwartaal een Rentebetalings-      3.6  Uitkeringen
   datum), tenzij de artikelen 3.3, 4.1 en 4.2 van toepassing     De Trustee int aflosbaar gestelde Obligaties, de rente en
   zijn, in welk geval de Obligaties rente dragen tot de        alle andere uitkeringen op de Obligaties ten behoeve van
   vervroegde aflossingsdatum.                     de Obligatiehouders. Onmiddellijk na ontvangst stelt de
3.2  Rente-aangroei                           Trustee de rente of andere uitkeringen betaalbaar ter
   De Obligaties houden op rente te dragen met ingang van       plaatse als door de Trustee vast te stellen. Ingeval van
   de vastgestelde aflossingsdatum, tenzij bij rechtsgeldige      liquidatie van de Uitgevende Instelling, worden slotuitke-
   aanbieding van een Obligatie betaling van de Nominale        ringen op de Obligaties door de Trustee uitbetaald aan de
   Waarde ten onrechte uitblijft of wordt geweigerd of         Obligatiehouders.
   sprake is van enige andere nalatigheid ter zake van
                                                                    37
   betaling, in welk geval rente blijft aangroeien tot de    4.  Aflossing, aankoop en winstdeling
   datum waarop alle ter zake van de Obligaties verschul-    4.1  Aflossing voor de Vervaldatum
   digde bedragen zijn betaald.                    Indien één of meer van de beoogde aankopen van het
3.3  Berekening van onderbroken rente                  vastgoed zoals omschreven in het prospectus “8% Obli-
   Indien rente dient te worden berekend over een periode       gatielening Heerenstede Duitsland Vastgoed II” (het
   van minder dan een vol jaar, wordt deze berekend op         Prospectus) in de eerste zes (6) maanden na de uitgifte
   basis van (i) het feitelijke aantal dagen in de periode met     niet	doorgaat/doorgaan,	kan	de	Uitgevende	Instelling	de	
   ingang van de datum waarop rente begint aan te groeien       Obligaties op pro rata basis aflossen of naar het uitslui-
   (de Aangroeidatum) tot de datum waarop deze verschul-        tend oordeel van het bestuur van de Uitgevende Instelling
   digd wordt, gedeeld door (ii) het feitelijke aantal dagen      vastgoedobjecten aankopen die voldoen aan de in het
   met ingang van de Aangroeidatum tot de eerstvolgende        Prospectus omschreven kenmerken van de beoogde
   Rentebetalingsdatum.                        vastgoedportefeuille.
3.4  Betaalbaarstelling                      4.2  Aflossing op de Vervaldatum
   De betaling van rente en aflossing door de Trustee zal       Tenzij eerder afgelost, aangekocht of verlengd als in dit
   geschieden in euro’s door overmaking naar de door de        artikel bepaald of vermindering van de Nominale Waarde
   Obligatiehouder, vruchtgebruiker of pandhouder           overeenkomstig dit artikel heeft plaatsgevonden, lost de
   opgegeven bankrekening als vermeld in het register van       Uitgevende Instelling de Obligaties op veertien maart
   Obligatiehouders.                          tweeduizend achttien (14-03-2018), de Vervaldatum,
   De gelden, bestemd voor de betaling van rente en          tegen hun Nominale Waarde af.
   aflossing als bedoeld in artikel 3.6 moeten door de      4.3  Vervroegde aflossing naar keuze van de Uitgevende
   Uitgevende Instelling uiterlijk de tweede dag (niet zijnde     Instelling
   een zaterdag of zondag) waarop de commerciële banken        Met inachtneming van een termijn voor kennisgeving aan
   in Amsterdam geopend zijn voor zaken (een Werkdag)         de Obligatiehouders van ten minste vijftien (15) dagen en
   voor de aflossings-, Rentebetalingsdatum respectievelijk      ten hoogste dertig (30) dagen, overeenkomstig artikel
   Vervaldatum worden gestort op een bankrekening ten         14 (welke kennisgeving onherroepelijk is en de voor
   name van de Trustee. De Uitgevende Instelling zal          aflossing vastgestelde datum dient te specificeren), heeft
      de Uitgevende Instelling het recht na vijf (5) jaar, na datum  6.  Belastingen
      van vaststelling van deze Obligatievoorwaarden alle       6.1  Betaling zonder inhouding
      (doch niet slechts enkele) Obligaties geheel vervroegd af       Alle betalingen ter zake van de Obligaties door of namens
      te lossen op veertien maart tweeduizend zestien (14-03-        de Uitgevende Instelling worden gedaan zonder inhou-
      2016)	en/of	op	iedere	volgende	Rentebetalingsdatum.          ding of aftrek voor of wegens huidige of toekomstige
   4.4  Aankopen                                belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van
      De Uitgevende Instelling kan te allen tijde Obligaties         welke aard ook (Belastingen), tenzij de inhouding of aftrek
      kopen, op iedere wijze en tegen iedere prijs. Bij aankoop       van de Belastingen door de wet wordt vereist. In dat geval
      door inschrijving moet alle Obligatiehouders een gelijke        verwerkt de Uitgevende Instelling de vereiste inhouding of
      mogelijkheid tot inschrijving worden geboden.             aftrek van de betreffende Belastingen, heffingen,
   4.5  Verlenging                               aanslagen of overheidskosten voor rekening van de
      Tot verlenging van de Obligatielening kan worden            Obligatiehouders en betaalt de Uitgevende Instelling de
      besloten middels een besluit van de Uitgevende Instelling       Obligatiehouders geen extra bedragen.
      en machtiging daartoe van de vergadering van Obligatie-
      houders, voor welke machtiging een Gekwalificeerd        7.  Verjaring
      Besluit (als gedefinieerd in lid 6 van artikel 12) is vereist.     Vorderingen ter zake van de Nominale Waarde en rente
   4.6  Intrekkingen                              als bedoeld in artikel 3.6 verjaren, tenzij ingediend binnen
      Alle Obligaties die zijn (i) afgelost of (ii) aangekocht door     vijf (5) jaar na de datum waarop de betreffende betaling
      of namens de Uitgevende Instelling worden onmiddellijk         verschuldigd werd.
      ingetrokken en kunnen derhalve niet opnieuw worden
38
      uitgegeven of verkocht.                     8.  Trustee
                                      8.1  Met uitzondering van het uitbrengen van stem in
   5.  Betalingen                               vergaderingen van Obligatiehouders, alsmede in even-
   5.1  Betalingen ter zake van Obligaties                   tuele andere gevallen die in deze Obligatievoorwaarden
      Binnen drie (3) dagen na sluiting van de inschrijvings-        of de Trustakte worden genoemd, worden de rechten en
      periode of binnen de gestelde termijn zoals schriftelijk        belangen van de Obligatiehouders, zowel tegenover de
      door de Uitgevende Instelling is aangegeven na toewijzing       Uitgevende Instelling als tegenover derden (anders dan de
      van de Obligaties, dient de Obligatiehouder de Nominale        Trustee) zonder hun tussenkomst door de Trustee met
      Waarde en de daarmee samenhangende emissiekosten            inachtneming van de Trustakte uitgeoefend en waar-
      van alle aan hem toegewezen Obligaties te storten op de        genomen en individuele Obligatiehouders kunnen in de
      door de Uitgevende Instelling aangewezen bankrekening.         situatie als bedoeld in dit lid niet rechtstreeks optreden.
   5.2  Geen commissies                         8.2  Voor het verrichten van andere handelingen dan bedoeld
      Aan de Obligatiehouders worden geen commissies of           in deze Obligatievoorwaarden of de Trustakte behoeft de
      kosten in rekening gebracht ter zake van betalingen die        Trustee de machtiging van de vergadering van Obligatie-
      overeenkomstig deze Obligatievoorwaarden worden            houders, voor welke machtiging een Gekwalificeerd
      gedaan, met uitzondering van die commissies of kosten         Besluit is vereist.
      die zijn opgenomen in het Prospectus.              8.3  De Trustee oefent zijn functie uit buiten medewerking of
   5.3  Betaling op Werkdagen                         tussenkomst van de Obligatiehouders, treedt voor hen op
      Wanneer betaling dient te worden gedaan door              in de hoedanigheid van trustee en is verplicht ter vertegen-
      overschrijving naar een rekening op naam, wordt een          woordiging van de Obligatiehouders op te komen zo
      betaalinstructie gegeven voor uitkering op de Verval-         dikwijls hij in die hoedanigheid wordt aangesproken.
      datum of, indien dat geen Werkdag is, voor uitkering op
      de eerstvolgende Werkdag. Obligatiehouders hebben        9.  Verzuim
      geen recht op rente of een andere betaling voor         9.1  Verzuim
      vertraagde ontvangst van het verschuldigde bedrag na de        De Trustee mag, en moet op verzoek van een besluit van
      Vervaldatum, indien de Vervaldatum geen Werkdag is.          de vergadering van Obligatiehouders, (i) de Uitgevende
Instelling schriftelijk ervan in kennis stellen dat de           trokken of gewijzigd of anderszins niet langer volledig
uitstaande Obligaties onmiddellijk betaalbaar zijn tegen          van kracht is, of het onwettig is voor de Uitgevende
de Nominale Waarde ervan vermeerderd met de tot de             Instelling zijn verplichtingen op grond van de
datum van terugbetaling aangegroeide rente, en de             Obligaties na te komen of de Uitgevende Instelling de
Obligaties worden alsdan onmiddellijk betaalbaar of (ii)          geldigheid of afdwingbaarheid daarvan bestrijdt of
overgaan tot uitwinning van zekerheden die ten behoeve           deze verwerpt.
van de Trustee in verband met de verplichtingen van de      9.2  De Trustee zal in de gevallen in het vorige lid bedoeld
Uitgevende Instelling uit hoofde van de Trustakte en de        voorts hetgeen doen als bepaald in artikel 10 van de
Obligaties zijn gevestigd, met inachtneming van het          Trustakte.
terzake bepaalde in de wet, indien zich een van de
volgende gevallen heeft voorgedaan en voortduurt:        10.  Uitoefening van rechten
(i) indien de Uitgevende Instelling nalatig is met tot de    10.1 Op elk moment, nadat de Obligaties onmiddellijk
  betaling van de Nominale Waarde of rente verschul-         betaalbaar zijn geworden, kan de Trustee naar zijn oordeel
  digd ter zake van de Obligaties of een deel van de         en zonder verdere bekendmaking een procedure tegen de
  Obligaties en de betreffende nalatigheid duurt ten         Uitgevende Instelling beginnen waarvan de Trustee meent
  minste dertig (30) dagen; of                    dat deze nodig is om de bepalingen van deze Obligatie-
(ii) indien de Uitgevende Instelling een andere verplich-       voorwaarden af te dwingen. De Trustee kan deze
  ting op grond van de Obligaties niet uitvoert of          procedure alleen beginnen wanneer hij hiertoe verzocht is
  nakomt en (tenzij de nalatigheid niet hersteld kan         door een schriftelijk besluit van de vergadering van
  worden, in welk geval voortzetting of een kennis-         Obligatiehouders en dit besluit naar zijn inzicht voldoende
                                                                   39
  geving als hierna genoemd niet vereist kan zijn) de        is gewaarborgd. Een Obligatiehouder mag slechts een
  nalatigheid voortduurt gedurende een periode van ten        procedure beginnen tegen de Uitgevende Instelling op
  minste dertig (30) dagen nadat de Uitgevende            het moment dat de Trustee nalaat een procedure te
  Instelling een kennisgeving per aangetekende brief         starten binnen een afzienbare tijd en dit verzuim
  heeft ontvangen van de Trustee waarin deze nalatig-        voortduurt.
  heid wordt geconstateerd na betekening door een
  Obligatiehouder aan de Uitgevende Instelling van een     11.  Vergadering van Obligatiehouders; stemmingen
  schriftelijke kennisgeving dat de betreffende nalatig-    11.1 De vergadering van Obligatiehouders wordt bijeenge-
  heid hersteld moet worden; of                   roepen en gehouden met inachtneming van het bepaalde
(iii) indien de Uitgevende Instelling in staat van faillisse-     daaromtrent in artikel 11 van de Trustakte.
  ment wordt verklaard, of de Uitgevende Instelling
  wordt ontbonden (behalve voorzover dit geschiedt in     12.  Stemmingen
  het kader van een reorganisatie of fusie), of de       12.1 Elke Obligatie geeft de houder ervan recht op één stem in
  Uitgevende Instelling schriftelijk erkent dat zij niet in     de vergadering van Obligatiehouders.
  staat is haar schulden te betalen wanneer die        12.2 Tenzij het een Gekwalificeerd Besluit betreft, worden
  opeisbaar worden of een akkoord aangaat met            besluiten in de vergadering van Obligatiehouders
  schuldeisers; of                          genomen met een absolute meerderheid van stemmen.
(iv) indien de Uitgevende Instelling zijn bedrijfsactiviteiten  12.3 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van
  of een belangrijk deel daarvan staakt of dreigt te         de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schrif-
  staken; of                             telijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming
(v) indien een besluit, machtiging, goedkeuring,            over personen kan ook een ter vergadering aanwezige
  instemming, aanvraag, registratie of vrijstelling die       stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk
  noodzakelijk is voor de realisering en levering van de       worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij
  Obligaties namens de Uitgevende Instelling en de          gesloten, ongetekende stembriefjes.
  nakoming van de verplichtingen van de Uitgevende       12.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet
  Instelling op grond van de Obligaties wordt inge-         uitgebracht.
   12.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de         tweede vergadering, met inachtneming van dezelfde
      meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft           oproepingsformaliteiten als van de eerste vergadering,
      verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft     moeten worden gehouden, waarin opnieuw een
      alsdan weer niemand de meerderheid verkregen, dan         Gekwalificeerd Besluit kan worden genomen ongeacht
      vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon      het aantal uitstaande Obligaties dat aanwezig of vertegen-
      de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft         woordigd is.
      verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de   12.8 In het geval dat besluiten van de vergadering van
      stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder       Obligatiehouders betrekking hebben op onderwerpen
      niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens       zoals hieronder beschreven, kunnen deze slechts worden
      gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande       genomen met een besluit van de vergadering dat de
      stemming is gestemd, uitgezonderd de persoon op wie bij      instemming van de Uitgevende Instelling heeft. De in de
      de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen       vorige zin bedoelde onderwerpen zijn:
      is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het        (i) het veranderen van de looptijd van de Obligaties en
      geringste aantal stemmen op meer dan één persoon           het veranderen van de Rentebetalingsdatum;
      uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van     (ii) het verminderen van de Nominale Waarde van en
      die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen           rente op de Obligaties; en
      meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een          (iii) het veranderen van de Obligatievoorwaarden in
      stemming tussen twee personen de stemmen staken,           andere zin dan bedoeld onder (vi) in lid 6 van dit
      beslist het lot wie van beiden is gekozen.              artikel.
   12.6 In het geval dat de besluiten van de vergadering van     12.9 De Obligatiehouders kunnen besluiten in plaats van in een
40
      Obligatiehouders betrekking hebben op onderwerpen         vergadering van Obligatiehouders ook schriftelijk nemen,
      zoals hieronder beschreven, kunnen deze slechts genomen      mits de vereisten van dit artikel omtrent de besluitvorming
      worden	met	een	meerderheid	van	twee/derde	(2/3)	van	de	      door Obligatiehouders in acht zijn genomen. Een besluit
      uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten        buiten vergadering wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk
      minste	de	helft	(1/2)	van	het	totaal	aantal	uitstaande	      ter kennis van het bestuur van de Trustee gebracht.
      Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is (Gekwalifi-
      ceerd Besluit). Deze onderwerpen hebben betrekking op:   13.  Wijziging Obligatievoorwaarden
      (i) het verlenen van een machtiging als bedoeld in     13.1 De Trustee kan met instemming van de Uitgevende
        artikel 8.5 van de Trustakte;                 Instelling maar zonder toestemming van de Obligatie-
      (ii) het verlenen van een machtiging als bedoeld in        houders besluiten deze Obligatievoorwaarden aan te
        artikel 10.2 van de Trustakte;                passen indien het veranderingen betreffen van niet-mate-
      (iii) het verlenen van een machtiging als bedoeld in       riële aard en veranderingen van formele, onderschikte en
        artikel 4.5;                         technische aard die de belangen van de Obligatiehouders
      (iv) het verlenen van een machtiging als bedoeld in        niet schaden. Ook kan de Trustee met instemming van de
        artikel 8.2;                         Uitgevende Instelling maar zonder toestemming van de
      (v) het verlenen van een machtiging als bedoeld in        Obligatiehouders besluiten afstand te doen van het recht
        artikel 13.2; en                       om op te treden tegen overtredingen van de Obligatie-
      (vi) het veranderen van de Obligatievoorwaarden die        voorwaarden, wanneer het materiële belang van de
        betrekking hebben op het onmiddellijk betalen van       Obligatiehouders niet is geschaad.
        rente en het nominale bedrag van de Obligaties door   13.2 Wijziging van deze Obligatievoorwaarden anders dan
        de Uitgevende Instelling op een manier die nadelig is     bedoeld in lid 1 kan geschieden middels een besluit van
        voor de Obligatiehouders.                   de Trustee met instemming van de Uitgevende Instelling
      I
   12.7	 	ndien	in	een	zodanige	vergadering	niet	de	helft	(1/2)	      en machtiging daartoe van de vergadering van Obligatie-
      van het aantal uitstaande Obligaties aanwezig of verte-      houders, voor welke machtiging een Gekwalificeerd
      genwoordigd is, zal binnen een maand daarna een          Besluit is vereist.
14.  Kennisgevingen
14.1 Kennisgevingen aan de Obligatiehouders
   Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te geschieden
   aan de Obligatiehouders en zijn geldig indien deze zijn
   verzonden naar de adressen van de individuele
   Obligatiehouders zoals vermeld in het register van
   Obligatiehouders.
14.2 Kennisgevingen door de Obligatiehouders
   Kennisgevingen door de Obligatiehouders dienen
   schriftelijk te worden gedaan door verzending daarvan aan
   het	adres	van	de	Uitgevende	Instelling	en/	of	Trustee.


15.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op deze Obligatievoorwaarden is Nederlands recht van
   toepassing.
15.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van
   deze Obligatievoorwaarden zullen door de bevoegde
   Nederlandse rechter worden beslist ter zake waarvan de
   Uitgevende Instelling onvoorwaardelijk en onherroepelijk
   domicilie kiest ten kantore van de Trustee.
                                 41
BIJLAGE 3      STATUTEN HEERENSTEDE DUITSLAND
          VASTGOED II B.V.

    Op tweeëntwintig november tweeduizend en zeven verscheen      Artikel 3. Maatschappelijk kapitaal.
    voor mij, mr. CHRISTINA JACQUELINE MELSBACH, notaris,        1.  Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap
    gevestigd te Zwolle:                           bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00), verdeeld
    mr. ELISABETH HELEEN BROEKHUIZEN-ZIJLSTRA, geboren te           in vijfenveertigduizend (45.000) gewone aandelen, elk
    Barneveld op vijftien april negentienhonderd achtenzeventig,       nominaal groot één euro (€ 1,00) en doorlopend genum-
    kantooradres Eekwal 8, 8011 LD Zwolle, handelend als schriftelijk     merd van 1 af, en vijfenveertigduizend (45.000) cumulatief
    gevolmachtigde van de besloten vennootschap met beperkte         preferente aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00),
    aansprakelijkheid: HEERENSTEDE VASTGOED B.V., statutair          en doorlopend genummerd van P1 af.
    gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Herengracht 562,      2.  Alle aandelen luiden op naam.
    1017 CH Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder    3.  Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
    nummer 34227857, en als zodanig deze vennootschap vertegen-
    woordigende, de vennootschap Heerenstede Vastgoed B.V.       Artikel 4. Begripsbepalingen.
    voornoemd, hierna te noemen: “de oprichter”.            1.  In deze statuten wordt, voorzover niet uitdrukkelijk anders
    De comparante, handelend als gemeld, verklaarde een besloten       wordt vermeld, verstaan onder:
    vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten         a. de directie: het bestuur in de zin van Boek 2,
    welke wordt geregeerd door de volgende                     Burgerlijk Wetboek;
                                         b. directeur(en): bestuurder(s) in de zin van Boek 2,
                                           Burgerlijk Wetboek;
    STATUTEN:                                 c.  cumulatief preferente aandelen: de cumulatief
    Artikel 1. Naam en zetel.                           preferente aandelen;
42
    1.  De vennootschap draagt de naam: Heerenstede Duitsland        d. aandelen: de gewone aandelen en de cumulatief
       Vastgoed II B.V.                             preferente aandelen;
    2.  Zij heeft haar zetel te Amsterdam.                 e. aandeelhouders: de houders van aandelen;
                                         f.  de algemene vergadering: de algemene vergadering
    Artikel 2. Doel.                                van aandeelhouders;
    De vennootschap heeft ten doel:                      g. certificaten: al dan niet met medewerking van de
    a.  het beleggen van vermogen in onroerende zaken en             vennootschap uitgegeven certificaten op naam van
       andere registergoederen, alsmede het beleggen in             aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
       effecten, onder welke naam en in welke vorm ook;          h. certificaathouders: houders van met medewerking van
    b.  het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren,         de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van
       verhuren, vervaardigen, administreren, financieren,           aandelen, zomede stemgerechtigde vruchtgebruikers
       beheren, exploiteren en bezwaren van (register)goederen;         van aandelen, stemgerechtigde pandhouders van
    c.  het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het         aandelen en aandeelhouders zonder stemrecht;
       besturen van andere ondernemingen;                 i.  certificaathoudersrechten: de rechten die de wet
    d.  het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen          toekent aan de sub h bedoelde certificaathouders;
       van groepsmaatschappijen en anderen;                j.  jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening
    e.  – voorzover daarop in deze statuten niet een uitzondering        met de toelichting.
       is gemaakt – het sluiten van overeenkomsten waarbij de    2.  Onder het begrip: “schriftelijk” wordt in deze statuten
       vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar      tevens begrepen: per telefax of door enig ander (elektro-
       verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot        nisch) communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in
       zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;      de jurisprudentie wordt aangemerkt als geldig schriftelijk
    f.  het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste      bewijs.
       zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen
       zijn voor één van de sub a tot en met e omschreven
       doeleinden.
Artikel 5. Register van aandeelhouders.                  indien en voorzover er van het voorkeursrecht geen gebruik
De directie houdt ten kantore van de vennootschap een register      wordt gemaakt, komt het toe aan de overige gegadigde
als bedoeld in artikel 194, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.          aandeelhouders in evenredigheid van hun bezit aan die
                                     aandelen waaraan zij hun recht van voorkeur ontlenen.
Artikel 6. Opgaaf van woonplaats en adres.                Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte
Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van            worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene
aandelen, zomede houders van met medewerking van de            vergadering.
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn verplicht  6.  Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben de
er zorg voor te dragen dat hun woonplaats en adres te allen tijde     houders van aandelen van dezelfde soort als de uit te
bij de vennootschap bekend zijn; zij zijn zelf aansprakelijk voor     geven aandelen voorrang boven de houders van aandelen
de schade die uit het niet voldoen aan deze verplichting voor       van de andere soort, behoudens het bepaalde in de laatste
hen mocht voortvloeien.                          zin van lid 5 van dit artikel. De gegadigde houders van
Oproepingen, kennisgevingen, verklaringen, verzoeken,           aandelen van dezelfde soort als waartoe de uit te geven
opgaven, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten         aandelen behoren zullen onderling dit recht van voorrang
die bestemd zijn voor de in de vorige zin bedoelde personen,       hebben naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag
worden gericht aan de bij de vennootschap bekende adressen        van hun aandelen van de desbetreffende soort.
als bedoeld in de vorige zin.
                                  Artikel 8. Verkrijging en financiering van eigen aandelen/
Artikel 7. Uitgifte van aandelen. Voorkeursrecht.               certificaten.
1.  Onder uitgifte van aandelen wordt mede begrepen het      1.  Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte
                                                                    43
   verlenen van rechten tot het nemen van aandelen,          aandelen in haar kapitaal is nietig.
   alsmede het vervreemden door de vennootschap van       2.  De vennootschap mag volgestorte aandelen in haar
   aandelen in haar kapitaal die zij zelf houdt, tenzij deze      kapitaal verkrijgen, doch slechts indien:
   statuten anders bepalen.                      a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgings-
   Onder uitgifte van aandelen wordt niet begrepen het           prijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde
   uitgeven van aandelen aan iemand, indien en voorzover          deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die
   deze een voordien reeds verkregen recht tot het nemen          krachtens de wet moeten worden aangehouden, en
   van aandelen uitoefent.                       b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds
2.  Uitgifte van aandelen geschiedt door de directie             door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen
   ingevolge een besluit van de algemene vergadering.            tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet
   Voor de uitgifte van aandelen, waaronder niet begrepen          meer dan de helft van het geplaatste kapitaal
   het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen,           bedraagt, en
   is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in      c.  machtiging tot de verkrijging is verleend door de
   Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de          algemene vergadering of een daartoe door de
   betrokkenen partij zijn.                         algemene vergadering aangewezen ander vennoot-
3.  Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers        schapsorgaan.
   en de verdere voorwaarden van uitgifte door de algemene    3.  Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de
   vergadering bepaald.                        grootte van het eigen vermogen volgens de laatst
4.  De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen         vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs
   eigen aandelen nemen.                        voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en
5.  Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een      uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en
   voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke       haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschul-
   bedrag van zijn aandelen, onverminderd het hierna in lid 6     digd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden
   bepaalde. Een niet toewijsbaar overschot wordt per         verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld,
   aandeel – op een door de directie te bepalen wijze –        dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 van dit artikel
   onder de gegadigde aandeelhouders verloot. Telkens         niet toegestaan.
   4.  De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen     Artikel 10. Aandelen behorende tot een gemeenschap.
      die de vennootschap om niet of onder algemene titel        1.  Behoren één of meer aandelen of een recht van vrucht-
      verkrijgt.                               gebruik of een pandrecht daarop, dan wel één of meer
      Op zodanige verkrijgingen is het bepaalde in de leden          certificaten of een recht van vruchtgebruik of een
      2 en 3 van artikel 207a, Boek 2, Burgerlijk Wetboek,          pandrecht daarop tot een gemeenschap waarop titel 3:7,
      van toepassing.                             Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de
   5.  Verkrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in         deelgenoten zich slechts door één persoon tegenover
      lid 2 van dit artikel is nietig. De directeuren zijn hoofdelijk     de vennootschap doen vertegenwoordigen.
      aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die      2.  De aanwijzing van een vertegenwoordiger als in lid 1 van
      door de nietigheid schade lijdt.                    dit artikel bedoeld of een wijziging daarvan heeft
   6.  De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of          tegenover de vennootschap eerst effect, zodra haar
      verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal,         daarvan – indien de vennootschap zulks verlangt – op
      zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere       deugdelijke wijze is gebleken.
      wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of
      voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar      Artikel 11. Verplichting tot aanbieding van aandelen bij
      dochtermaatschappijen.                            voorgenomen overdracht.
   7.  Het is de vennootschap toegestaan met het oog op het       1.  Indien het voornemen bestaat over te gaan tot overdracht
      nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal leningen       van een of meer aandelen, is degene die tot zodanige
      te verstrekken, doch tot ten hoogste het bedrag van de         overdracht wil overgaan, hierna te noemen: de aanbieder,
      uitkeerbare reserves.                          verplicht – voorzover in artikel 13 niet anders is bepaald –
44
      De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan         daarvan onder opgave van het aantal aandelen dat en de
      tot het uitstaande bedrag van de hiervoor genoemde           soort die hij wenst over te dragen mededeling te doen
      leningen.                                aan de directie. Deze mededeling geldt als aanbod aan
   8.  Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten       de overige aandeelhouders tot overname van de
      daarvan begrepen.                            desbetreffende aandelen.
                                          De directie is verplicht binnen een week na deze mede-
   Artikel 9. Kapitaalvermindering.                       deling aan de overige aandeelhouders opgave te doen van
   De algemene vergadering kan met inachtneming van het             de aangeboden aandelen. De overige aandeelhouders
   dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering          hebben het recht de aangeboden aandelen over te nemen
   van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door       voor de overeenkomstig lid 2 van dit artikel vast te stellen
   het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.         prijs, zulks evenwel met dien verstande dat de houders van
                                          aandelen van de soort waartoe de aangeboden aandelen
   Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de         behoren vóór de houders van aandelen van de andere
   verplichting tot storting, als bedoeld in artikel 208, lid 4, Boek 2,     soort een recht van voorkeur tot overname hebben.
   Burgerlijk Wetboek, kan tevens geschieden, hetzij uitsluitend ten       Onder de overige aandeelhouders is de vennootschap
   aanzien van de gewone aandelen, hetzij uitsluitend ten aanzien        begrepen indien zij houdster is van een of meer aandelen
   van de cumulatief preferente aandelen, mits de soort ten aanzien       in haar kapitaal en de aanbieder bij zijn aanbod verklaard
   waarvan voormelde wijze van kapitaalvermindering plaats vindt,        heeft daarmee in te stemmen. De aanbieder kan voor-
   onder goedkeuring van de vergadering van houders van             waarden verbinden aan zijn instemming.
   aandelen van die soort, wordt aangewezen door de algemene           Aandeelhouders die in principe van het recht tot over-
   vergadering.                                 name gebruik willen maken, zullen dat binnen twee weken
                                          na bovenbedoelde opgave van de directie aan de directie
   De kapitaalvermindering moet naar evenredigheid van de daarin         mededelen. Deze aandeelhouders worden hierna
   betrokken aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredig-        aangeduid als: de gegadigden. De directie stelt de
   heid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken          aanbieder onverwijld op de hoogte van zodanige
   aandeelhouders.                                mededeling(en).
2.  De prijs van de over te dragen aandelen zal zoveel         De directie is verplicht binnen zeven dagen nadat de
   mogelijk door de aanbieder en de gegadigden – tezamen        toewijzing heeft plaatsgehad, het resultaat van deze
   in dit artikel ook te noemen: belanghebbenden – in         toewijzing aan de aanbieder en aan alle overige aandeel-
   onderling overleg worden vastgesteld. Zo vaststelling van      houders mede te delen, waarbij zij, indien niet alle
   de prijs niet in onderling overleg mogelijk blijkt – hetgeen    aangeboden aandelen konden worden toegewezen,
   in ieder geval wordt aangenomen het geval te zijn als niet     tevens moet mededelen hoeveel aandelen en van welke
   binnen twee maanden na de kennisgeving van het aanbod        soort niet zijn toegewezen.
   aan de directie overeenstemming is bereikt –, wordt de       Indien binnen de in lid 3 van dit artikel gemelde termijn
   prijs vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen,       van een maand geen gegadigden zich als kopers hebben
   dan wel -indien geen van de belanghebbenden zich          gemeld, moet de directie dit binnen zeven dagen na
   daartegen verzet- door één onafhankelijke deskundige,        afloop van die termijn aan de aanbieder en aan alle
   te benoemen door belanghebbenden in onderling overleg        overige aandeelhouders mededelen.
   of, indien zij daaromtrent niet binnen zeven dagen na     5.  Ingeval twee of meer aandeelhouders gegadigden zijn
   afloop van de hiervoor in dit lid genoemde termijn van       voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de
   twee maanden overeenstemming hebben bereikt, op           toewijzing door de directie geschieden naar evenredig-
   verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de       heid van de nominale waarde van het aandelenbezit van
   Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken,        de gegadigden, met inachtneming van het in lid 1 van dit
   in het handelsregister waarvan de vennootschap op grond       artikel bedoelde voorkeursrecht tot overname, toekomend
   van de wet dient te zijn ingeschreven.               aan de houders van aandelen van dezelfde soort als
   Deze	deskundige(n)	is/zijn	gerechtigd	tot	inzage	van	alle	     waartoe de aangeboden aandelen behoren. Is een
                                                                    45
   boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het         aandeelhouder gegadigd voor minder aandelen dan hem
   verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming       naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan
   voor	zijn/hun	taxatie	dienstig	is.	De	deskundige(n)	is/zijn	    worden de daardoor vrijgekomen aandelen telkens aan de
   verplicht	de	door	hem/hen	vastgestelde	prijs	aan	de	        overige gegadigden naar gemelde evenredigheid
   directie op te geven, die dan verplicht is deze prijs        toegewezen.
   onverwijld mede te delen aan de aanbieder en aan de         Voorzover toewijzing naar de in de beide voorgaande
   gegadigden.                             zinnen bedoelde maatstaf niet mogelijk is, zullen de
3.  Binnen een maand nadat de overeenkomstig lid 2 van dit       aandelen die niet naar die maatstaf kunnen worden
   artikel vastgestelde prijs aan hen is medegedeeld, geven      toegewezen door de directie per aandeel door middel
   de gegadigden die een of meer van de aangeboden           van loting, te houden onder notarieel toezicht, aan de
   aandelen willen kopen aan de directie kennis van het        gegadigden worden toegewezen.
   aantal aandelen dat en de soort die zij wensen over te     6.  Indien geen van de mede-aandeelhouders van de
   nemen. Degene die niet tijdig een kennisgeving, als         aanbieder overeenkomstig lid 1 van dit artikel heeft
   hiervoor bedoeld, heeft gedaan, wordt niet langer tot de      verklaard in principe van zijn recht tot overneming gebruik
   gegadigden gerekend.                        te willen maken of indien de directie voor de afloop van
4.  De directie wijst vervolgens de aangeboden aandelen toe,      de in lid 3 van dit artikel gemelde termijn van een maand
   met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bedoelde     reeds van alle gegadigden bericht heeft ontvangen dat zij
   voorkeursrecht tot overname, toekomend aan de houders        van het aanbod geen of geen volledig gebruik maken,
   van aandelen van dezelfde soort als waartoe de aange-        geeft de directie daarvan onverwijld kennis aan de
   boden aandelen behoren. Deze toewijzing zal plaats         aanbieder.
   hebben binnen zeven dagen nadat de in het vorige lid      7.  De aanbieder kan de aangeboden aandelen vrijelijk
   gemelde termijn van een maand is verstreken of nadat        overdragen binnen drie maanden, nadat hem overeen-
   – als dat eerder is – de in lid 1 bedoelde gegadigden de      komstig het in het vorige lid bepaalde is medegedeeld,
   in het vorige lid bedoelde kennisgeving aan de directie       dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt
   hebben gedaan.                           gemaakt, zulks evenwel met dien verstande dat over-
                                     dracht voor een prijs die lager is dan de prijs waarvoor de
      mede-aandeelhouders de aandelen konden overnemen,            b. voor wat een aandeelhouder-rechtspersoon betreft:
      eerst plaats kan hebben nadat alle mede-aandeelhouders           indien deze wordt ontbonden of ophoudt te bestaan.
      alsnog in de gelegenheid zijn gesteld die aandelen voor         Onder faillissement wordt in deze statuten mede verstaan
      de lagere prijs over te nemen. Het bepaalde in de overige        schuldsanering in de zin van de Faillissementswet.
      leden van dit artikel is dan voorzoveel mogelijk van       2.  Ingeval een verplichting tot aanbieding bestaat, is het
      overeenkomstige toepassing. Worden alsdan niet alle           bepaalde in artikel 11 van overeenkomstige toepassing
      aangeboden aandelen afgenomen, dan is de aanbieder           voorzover uit dit artikel 12 niet anders blijkt en voorts met
      gedurende drie maanden vrij in de overdracht van de           dien verstande dat:
      aangeboden aandelen.                          a. de leden 7 en 8 van artikel 11 niet van toepassing zijn;
   8.  De aanbieder is bevoegd zijn aanbod te herroepen binnen         b. de aanbieder al zijn aandelen zal mogen behouden,
      een maand nadat hem definitief bekend is geworden aan            indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik
      welke gegadigde(n) hij alle aangeboden aandelen kan             wordt gemaakt.
      overdragen, en tegen welke prijs.                 3.  Degenen die tot aanbieding van een of meer aandelen
   9.  De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling        verplicht zijn, dienen zulks binnen veertien dagen na het
      van de koopsom worden overgedragen binnen een maand           ontstaan van die verplichting aan de directie mede te
      na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod          delen. Deze mededeling geldt als aanbod aan de overige
      uiterlijk door de aanbieder kon worden herroepen.            aandeelhouders tot overname van de aandelen.
   10.  De kosten, verbonden aan de prijsvaststelling door de          Bij gebreke daarvan zal de directie de tot aanbieding
      deskundige(n) overeenkomstig lid 2 van dit artikel,           verplichte personen op de in de vorige zin bedoelde
      komen ten laste van:                          verplichting wijzen; blijven zij dan in gebreke de aanbie-
46
      a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod herroept;           ding binnen veertien dagen alsnog te doen, dan zal de
      b. de aanbieder voor de helft en de koper(s) voor de          vennootschap de aandelen namens hen aanbieden en
        andere helft, indien een of meer aandelen door een of       indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt,
        meer aandeelhouders worden gekocht, in dier voege         de aandelen aan de koper(s), tegen gelijktijdige betaling
        dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding       van de koopprijs, overdragen; de vennootschap is alsdan
        van het aantal door hem gekochte aandelen;             daartoe onherroepelijk gemachtigd en, op eerste verzoek
      c.  de vennootschap, indien de aandeelhouders van het         van een aandeelhouder, verplicht.
        aanbod geen gebruik hebben gemaakt.             4.  De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen
   	   	 e	deskundige(n)	als	bedoeld	in	lid	2	van	dit	artikel	is/zijn	
      D                                    door haar met toepassing van het in het vorige lid
      bevoegd, naar redelijkheid en billijkheid, te bepalen dat        bepaalde, de opbrengst, na aftrek van alle terzake
      voormelde kosten op een andere wijze dan hiervoor            vallende kosten, uitkeren aan hem of hen namens wie de
      vermeld ten laste komen van de aanbieder, de koper(s)          aanbieding is geschied.
      en/of	de	vennootschap.                      5.  De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van
   11.  Mededelingen, verklaringen, kennisgevingen, verzoeken,         het bepaalde in dit artikel heeft niet tot gevolg dat
      opgaven en, in het algemeen, alle berichten ingevolge het        gedurende het bestaan van die verplichting de aan de
      bepaalde in dit artikel en het bepaalde in de artikelen 12,       aandelen verbonden rechten niet kunnen worden
      13 en 14 geschieden schriftelijk.                    uitgeoefend.


   Artikel 12. Verplichting tot aanbieding van aandelen in         Artikel 13. Uitzonderingen aanbiedingsplicht.
         andere gevallen.                      Het bepaalde in artikel 11 vindt geen toepassing:
   1.  Een aandeelhouder – casu quo zijn rechtverkrijgenden –      a.  indien alle aandeelhouders, met uitzondering van de
      moet zijn aandelen eveneens aanbieden aan de andere           aanbieder, hebben verklaard dat in het desbetreffende
      aandeelhouders:                             geval toepassing van dat artikel achterwege kan blijven,
      a. indien de aandeelhouder onherroepelijk in staat van         en tevens de overdracht geschiedt binnen drie maanden
        faillissement komt te verkeren of aan hem surséance        nadat al die aandeelhouders zodanige verklaring hebben
        van betaling wordt verleend;                    afgelegd; of
b.  ingeval aandelen worden overgedragen ten titel van      Artikel 17. Pandrecht op aandelen.
   beëindiging van administratie (decertificering): indien de  1.  Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd,
   algemene vergadering zodanige overdracht heeft           doch alleen na verkregen machtiging van de algemene
   goedgekeurd en tevens de overdracht geschiedt binnen        vergadering.
   drie maanden na die goedkeuring; of              2.  Met betrekking tot het stemrecht op verpande aandelen
c.  bij overdracht van aandelen aan de vennootschap.          is het bepaalde in artikel 16, lid 1 van overeenkomstige
                                     toepassing.
Artikel 14. Voorkeursrechten.                    3.  Het bepaalde in artikel 11 is van overeenkomstige
1.  Het in de artikelen 11, 12 en 13 bepaalde is van over-       toepassing op de vervreemding en overdracht van
   eenkomstige toepassing op overdracht of andere           aandelen door de pandhouder of de verblijving van
   overgang van:                            aandelen aan de pandhouder, met dien verstande dat de
   a. voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen; of          pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en
   b. rechten tot het nemen van aandelen.               overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten
2.  Het voorkeursrecht van een aandeelhouder tot overname        uitoefent en diens verplichtingen terzake nakomt.
   van aandelen op grond van het bepaalde in de artikelen    4.  Het bepaalde in artikel 15 vindt overeenkomstige
   11 en 12 is niet overdraagbaar.                   toepassing op de vestiging en de levering van een
                                     pandrecht op aandelen.
Artikel 15. Levering van aandelen.
Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde    Artikel 18. Directie. Besluitvorming binnen de directie.
ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden   1.  De vennootschap wordt bestuurd door een directie,
                                                                    47
akte waarbij de betrokkenen partij zijn.                 bestaande uit een of meer directeuren.
Een levering als in de vorige zin bedoeld werkt mede van      2.  Iedere directeur is tegenover de vennootschap gehouden
rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval       tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen
dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen     taak.
de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten eerst         Indien het een aangelegenheid betreft die tot de
worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling overeenkom-        werkkring van twee of meer directeuren behoort, is ieder
stig de wet heeft erkend of de akte overeenkomstig de wet aan       van hen tegenover de vennootschap voor het geheel
haar is betekend.                             aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze
                                     niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in
Artikel 16. Vruchtgebruik op aandelen.                  het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af
1.  Indien op een aandeel het recht van vruchtgebruik is        te wenden.
   gevestigd, heeft de aandeelhouder het stemrecht, tenzij    3.  Een meerhoofdige directie vergadert zo dikwijls een
   bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald     directeur daarom verzoekt.
   dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker en      4.  Een meerhoofdige directie besluit met volstrekte
   zowel de bepaling dat het stemrecht toekomt aan de         meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen is de
   vruchtgebruiker, als – bij overdracht van het recht van       algemene vergadering bevoegd terzake een besluit te
   vruchtgebruik – de overgang van het stemrecht is          nemen.
   goedgekeurd door de algemene vergadering.           5.  De directie is bevoegd tot het verrichten van rechts-
2.  Uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het     handelingen als bedoeld in artikel 204, lid 1, Boek 2,
   verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe,      Burgerlijk Wetboek zonder goedkeuring van de algemene
   met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet          vergadering.
   vergoeden aan de vruchtgebruiker, voorzover deze krachtens
   zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.     Artikel 19. Benoeming en bezoldiging van directeuren.
3.  Het bepaalde in artikel 15 vindt overeenkomstige       1.  Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de
   toepassing op de vestiging en de levering van het recht       algemene vergadering.
   van vruchtgebruik op aandelen.
   2.  Directeuren worden benoemd door de algemene             meer personen al dan niet tijdelijk tot directeur te
      vergadering. Ook een rechtspersoon kan tot directeur        benoemen.
      worden benoemd.
   3.  De bezoldiging van de directeuren, hun overige arbeids-    Artikel 23. Vertegenwoordiging.
      voorwaarden en de verdere bijzonderheden en          1.  De directie vertegenwoordigt de vennootschap.
      voorwaarden omtrent de aanstelling, worden vastgesteld       De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien
      door de algemene vergadering.                    toe aan iedere directeur afzonderlijk.
                                     2.  De directie kan procuratiehouders met algemene of
   Artikel 20. Schorsing en ontslag.                     beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.
   1.  Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene         Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap met
      vergadering worden geschorst en ontslagen, nadat zij in       inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid
      de gelegenheid zijn gesteld in de algemene vergadering       gesteld.
      te worden gehoord, waarbij zij zich door een raadsman        Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.
      kunnen doen bijstaan of vertegenwoordigen.           3.  Heeft de vennootschap een tegenstrijdig belang met een
   2.  Een besluit tot schorsing kan door de algemene vergade-       of meer directeuren, anders dan bedoeld in artikel 15,
      ring worden genomen ongeacht het vertegenwoordigde         Boek 2, Burgerlijk Wetboek, dan kan de vennootschap
      aandelenkapitaal.                          niettemin worden vertegenwoordigd overeenkomstig het
      Een besluit tot ontslag, anders dan op eigen verzoek, kan      bepaalde in lid 1 van dit artikel. De algemene vergadering
      door de algemene vergadering slechts worden genomen         is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe
      in een vergadering waarin meer dan de helft van het         aan te wijzen.
48
      geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
   3.  Indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na    Artikel 24. Machtiging of goedkeuring voor besluiten van de
      de datum van ingang van de schorsing beslist over de ten          directie.
      aanzien van de geschorste te nemen maatregelen, is deze    1.  De algemene vergadering is bevoegd door haar vast te
      schorsing vervallen.                        stellen besluiten van de directie aan haar machtiging of
                                        goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen
   Artikel 21. Taakverdeling directeuren.                  duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de
   Indien er meer directeuren zijn, verdelen zij hun werkzaamheden      directie te worden medegedeeld.
   in onderling overleg; bij gebreke van overeenstemming kan de     2.  De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen
   algemene vergadering besluiten met welke taken ieder van de        betreffende de algemene lijnen van het te voeren
   directeuren meer speciaal zal zijn belast.                financiële, sociale en economische beleid en van het
                                        personeelsbeleid, gegeven door de algemene vergade-
   Artikel 22. Ontstentenis of belet.                    ring.
   1.  Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur zullen
      de overblijvende directeuren of zal de enig overblijvende   Artikel 25. Jaarlijkse algemene vergadering.
      directeur tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast.    Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden
   2.  Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of   en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de
      van de enig directeur, is de persoon die daartoe door de    vennootschap. De agenda voor deze vergadering bevat de
      algemene vergadering tevoren is aangewezen tijdelijk met    volgende onderwerpen:
      het bestuur belast. Is de persoon als hiervoor bedoeld niet  a.  verslag van de directie omtrent de zaken van de vennoot-
      tevoren aangewezen, dan is iedere aandeelhouder           schap in het afgelopen boekjaar en het gevoerde bestuur;
      afzonderlijk bevoegd een algemene vergadering bijeen te    b.  vaststelling van de jaarrekening;
      roepen teneinde de nodige voorzieningen te treffen.      c.  bestemming van de winst respectievelijk vaststelling van
   3.  Indien een persoon, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is    de wijze waarop een geleden verlies zal worden gedelgd;
      aangewezen, is deze verplicht zo spoedig mogelijk een     d.  decharge van de directie;
      algemene vergadering bijeen te roepen, teneinde één of     e.  voorzien in eventuele vacatures;
f.   behandeling van al hetgeen verder in de oproeping tot de      toch wettige besluiten worden genomen, mits met
    algemene vergadering aan de orde zal zijn gesteld.         algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele
De hiervoor sub a tot en met d vermelde onderwerpen            geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaat-
behoeven niet op de agenda van de jaarvergadering te worden        houders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
vermeld, indien de termijn voor het opmaken van de jaarreke-     2.  De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen,
ning is verlengd of een voorstel daartoe op de agenda is          alsmede het tijdstip waarop en de plaats waar de
geplaatst.                                 vergadering zal worden gehouden. Mededelingen welke
                                      krachtens de wet of de statuten aan de algemene
Artikel 26. Buitengewone algemene vergaderingen.              vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden
1.   Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeen-         door opneming in de oproepingsbrieven.
    geroepen zo dikwijls de directie of een directeur dit nodig  3.  Voorstellen van degenen die ter vergadering worden
    acht, onverminderd het bepaalde in artikel 22.           opgeroepen, worden op de agenda geplaatst, mits deze
2.   Bovendien zal een buitengewone algemene vergadering         voorstellen ten minste zeven dagen voor de uiterste dag
    worden bijeengeroepen, zodra een of meer personen,         van oproeping schriftelijk bij de directie zijn ingediend.
    gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste één procent   4.  Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij
    van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitge-         de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met
    bracht, dit onder nauwkeurige opgave van de te           inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn,
    behandelen onderwerpen schriftelijk aan de directie         kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met
    verzoeken.                             algemene stemmen wordt genomen in een vergadering
    Indien alsdan geen buitengewone algemene vergadering        waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd
                                                                     49
    bijeen wordt geroepen zodanig, dat zij binnen vier weken      is en alle certificaathouders aanwezig of vertegen-
    na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is         woordigd zijn.
    ieder van de verzoekers zelf -met inachtneming van de
    wet en deze statuten- tot de bijeenroeping bevoegd,      Artikel 29. Besluitvorming.
    zonder daartoe de machtiging van de president van de     1.  Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
    rechtbank te behoeven.                    2.  Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder kan zich
                                      ter vergadering laten vertegenwoordigen onder overleg-
Artikel 27. Plaats van de vergaderingen.                  ging van een schriftelijke, naar het oordeel van de
Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente           voorzitter van de vergadering toereikende, volmacht.
waar de vennootschap haar zetel heeft.                3.  De algemene vergadering besluit met volstrekte meerder-
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen geldige         heid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten
besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste       anders bepalen.
kapitaal is vertegenwoordigd en alle certificaathouders aanwezig      Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de
of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in           uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt
artikel 28.                                voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
                                      gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
Artikel 28. Oproeping. Agenda.                       voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van
1.   Behoudens het bepaalde in artikel 26, lid 2, worden         vorenbedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
    aandeelhouders en certificaathouders tot een algemene        vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerder-
    vergadering opgeroepen door de directie of door een         heid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
    directeur, onverminderd het bepaalde in artikel 22.         stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
    De oproepingen geschieden schriftelijk en niet later dan      stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
    op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering       nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
    wordt gehouden.                           oorspronkelijke stemming.
    Was de oproepingstermijn korter of heeft de oproeping     4.  Indien bij een eerste stemming over personen geen
    niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen       volstrekte meerderheid is verkregen, wordt terstond een
     tweede stemming gehouden.                    gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of
     Wordt ook bij de tweede stemming geen volstrekte         een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.
     meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming         De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan
     plaats tussen de twee personen die bij de tweede         geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een
     stemming de meeste stemmen op zich verenigden.          recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
     Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen   9.  Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders
     meer dan twee personen voor de herstemming in          stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in
     aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden        hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of
     beslist welke twee personen in herstemming komen,        vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met
     respectievelijk wie met de persoon die de meeste         aandelen waarvan het vorige lid bepaalt dat daarvoor
     stemmen op zich verenigde, in herstemming zal komen.       geen stem kan worden uitgebracht.
   5.  Staken over enig voorstel de stemmen, dan komt geen    10.  Waar in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van
     besluit tot stand en is de algemene vergadering bevoegd     een besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegen-
     de beslissing op te dragen aan drie deskundigen dan wel     woordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal en dit
     -indien alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigden     (gedeelte) niet vertegenwoordigd was, kan een tweede
     het daarover eens zijn- aan één deskundige, op verzoek      vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit
     van de meest gerede partij te benoemen door de          kan worden genomen onafhankelijk van het in deze
     Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in     vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het)
     het handelsregister waarvan de vennootschap op grond       geplaatste kapitaal. Bij de oproeping tot de tweede
     van de wet dient te zijn ingeschreven. Indien de stemmen     vergadering moet worden vermeld dat en waarom een
50
     staken over het voorstel de beslissing op te dragen aan     besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in die
     de deskundige(n), geldt dat voorstel als aangenomen.       vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het)
     De vennootschap is verplicht aan de deskundige(n) alle      geplaatste kapitaal.
     door	hem/hen	voor	een	juiste	oordeelsvorming	nood-        Een oproeping tot een tweede vergadering als hiervoor
     zakelijk geachte informatie te verstrekken.           bedoeld heeft plaats na de eerste vergadering.
     De beslissing van de deskundige(n) geldt als besluit van     De tweede vergadering dient binnen dertig dagen na de
     de algemene vergadering. De beslissing van de          eerste vergadering te worden gehouden.
     deskundige(n) wordt onverwijld aan de aandeelhouders en
     certificaathouders medegedeeld. De kosten verbonden    Artikel 30. Leiding van een algemene vergadering. Notulen.
     aan het uitvoeren van de procedure als beschreven in dit  1.  De algemene vergadering wordt geleid door de ter
     lid komen ten laste van de vennootschap.             vergadering aanwezige directeur die het oudst in leeftijd
   6.  Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden          is en bereid is de vergadering voor te zitten. Indien geen
     geacht niet te zijn uitgebracht.                 directeur aanwezig is of indien de aanwezige directeur(en)
   7.  Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming        er	de	voorkeur	aan	geeft/geven	de	vergadering	niet	voor	
     over personen schriftelijk bij gesloten ongetekende       te zitten, voorziet de algemene vergadering in de leiding.
     briefjes, tenzij de voorzitter in beide gevallen zonder  2.  Van het verhandelde worden, tenzij daarvan een notarieel
     tegenspraak in de vergadering van de zijde van de        proces-verbaal wordt opgemaakt, door een door de
     stemgerechtigden een andere wijze van stemmen toelaat.      voorzitter aan te wijzen secretaris notulen gehouden.
   8.  Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of      Die notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan
     aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene      getekend door de voorzitter en de secretaris van de
     vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor      desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld in een
     een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.      volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling
     Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan       door de voorzitter en de secretaris van die volgende
     de	vennootschap	en/of	haar	dochtermaatschappijen	        vergadering getekend.
     toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitge-   3.  Zowel de voorzitter van een vergadering als iedere
     sloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was      directeur is te allen tijde bevoegd op kosten van de
   vennootschap opdracht te geven tot het opmaken van       2.  Door de directie wordt jaarlijks binnen vijf maanden na
   een notarieel proces-verbaal.                    afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens
                                      verlenging van deze termijn met maximaal zes maanden
Artikel 31. Besluitvorming buiten vergadering.               door de algemene vergadering op grond van bijzondere
Tenzij er houders zijn van met medewerking van de vennoot-         omstandigheden, een jaarrekening opgemaakt, welke
schap uitgegeven certificaten, kunnen stemgerechtigde           voor de aandeelhouders en de certificaathouders ter
aandeelhouders, stemgerechtigde vruchtgebruikers en stem-         inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.
gerechtigde pandhouders alle besluiten welke zij in een          Binnen deze termijn legt de directie ook het door haar
vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen,          opgestelde jaarverslag over.
mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het desbetreffende  3.  De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren.
voorstel uitspreken.                            Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen,
                                      dan wordt daarvan onder opgave van reden melding
Artikel 32. Vergadering van houders van gewone aandelen          gemaakt.
      respectievelijk cumulatief preferente aandelen.     4.  De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening,
1.  Een vergadering van houders van gewone aandelen           het jaarverslag en de krachtens artikel 392, lid 1, Boek 2,
   respectievelijk cumulatief preferente aandelen kan te allen     Burgerlijk Wetboek, toe te voegen gegevens vanaf de
   tijde worden bijeengeroepen door een directeur.           oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun
   Bovendien zal een vergadering van houders van gewone         behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. Aandeel-
   aandelen respectievelijk cumulatief preferente aandelen       houders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar
   worden bijeengeroepen, zodra een of meer personen,          inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
                                                                     51
   gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste één procent    5.  De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
   van het totaal aantal stemmen dat in die vergadering kan       Voorts besluit de algemene vergadering omtrent decharge
   worden uitgebracht, dit onder nauwkeurige opgave van         van de directie voor het in het afgelopen boekjaar
   de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan de directie      gevoerde bestuur, behoudens de wettelijke bepalingen.
   verzoeken. Indien alsdan geen vergadering bijeen wordt     6.  De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de
   geroepen zodanig, dat zij binnen vier weken na ontvangst       algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen
   van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de         van de verklaring van de accountant als bedoeld in artikel
   verzoekers zelf -met inachtneming van de wet en deze         34, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond
   statuten- tot de bijeenroeping bevoegd.               wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
2.  Overigens geldt voor de vergadering van houders van      7.  Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld,
   gewone aandelen respectievelijk cumulatief preferente        kunnen de aandeelhouders en certificaathouders daarvan
   aandelen voorzover mogelijk hetzelfde als voor een          kosteloos een afschrift verkrijgen.
   algemene vergadering, met dien verstande dat:         8.  Het in dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de
   a. de oproepingen niet later dan de vijfde dag voor die       krachtens artikel 392, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek,
      van de vergadering moeten geschieden;              toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing indien
   b. alle besluiten worden genomen met volstrekte           artikel 403, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor de vennoot-
      meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zulks         schap geldt.
      ongeacht het in de desbetreffende vergadering
      vertegenwoordigde, in de vorm van gewone aandelen     Artikel 34. Accountant.
      respectievelijk cumulatief preferente aandelen,      De algemene vergadering zal aan een wettelijk gekwalificeerde
      geplaatste kapitaal;                   accountant de opdracht verlenen om de door de directie
   c.  alle stemmingen mondeling worden gehouden.        opgemaakte jaarrekening te onderzoeken.
                                   Is echter artikel 396, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, op de
Artikel 33. Boekjaar. Jaarrekening.                 vennootschap van toepassing, dan:
1.  Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het      a.  is de algemene vergadering bevoegd, doch niet verplicht
   kalenderjaar.                            de opdracht, als in de vorige zin bedoeld, te verlenen;
   b.  kan de algemene vergadering de opdracht aan een ander         een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust.
      dan een wettelijk gekwalificeerde accountant verlenen.     8.  Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves
   Is artikel 393, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, op de vennootschap       mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet
   van toepassing, dan zal de algemene vergadering de opdracht         dat toestaat.
   tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening verlenen aan
   een deskundige, als bedoeld in lid 1 van gemeld artikel 393.     Artikel 36. Reserve.
   Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan     Is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het
   de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een    maatschappelijke kapitaal en de reserves die krachtens de wet
   verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.        moeten worden aangehouden, geringer dan het laatst vastge-
   De algemene vergadering kan de opdracht, als hiervoor in dit     stelde minimumkapitaal, dan moet de vennootschap een reserve
   artikel bedoeld, te allen tijde intrekken. Overigens is ten aanzien  aanhouden ter grootte van het verschil.
   van het verlenen van de opdracht, als hiervoor in dit artikel
   bedoeld, en het intrekken daarvan, lid 2 van gemeld artikel 393    Artikel 37. Dividend.
   van toepassing.                            1.  Dividenden worden veertien dagen na vaststelling ter
                                         beschikking gesteld, tenzij de algemene vergadering op
   Artikel 35. Winst.                             voorstel van de directie anders besluit.
   1.  Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de     2.  Dividenden welke vijf jaren na ter beschikkingstelling niet
      jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.          zijn opgeëist, vervallen aan de vennootschap.
   2.  Uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is
      behaald, wordt allereerst, voor zover mogelijk, op de      Artikel 38. Statutenwijziging en ontbinding.
52
      cumulatief preferente aandelen uitgekeerd een bedrag      Besluiten tot wijziging van deze statuten, alsmede het besluit tot
      gelijk aan zeven procent (7%) van hun nominale bedrag.     ontbinding van de vennootschap, worden genomen door de
      Indien de in voorgaande boekjaren behaalde winst niet      algemene vergadering.
      toereikend was om zodanig percentage op de cumulatief
      preferente aandelen uit te keren, wordt vervolgens, voor    Artikel 39. Oproeping in verband met statutenwijziging.
      zover mogelijk, het tekort uitgekeerd uit de winst, die in   Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot
      het laatst verstreken boekjaar is behaald.           wijziging van de statuten wordt gedaan, zullen degenen die de
   3.  De winst, die na toepassing van het bepaalde in het vorige   oproeping doen tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel
      lid resteert, staat ter vrije beschikking van de algemene    waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
      vergadering van aandeelhouders, met dien verstande dat     ten kantore van de vennootschap nederleggen ter inzage voor
      op de cumulatief preferente aandelen geen verdere        iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de
      uitkering geschiedt. Bij staking van stemmen omtrent een    vergadering.
      voorstel tot uitkering of reservering van winst, wordt de    Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet wettig worden
      winst, waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.   besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt
   4.  De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd      genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste
      te besluiten tot uitkering ten laste van reserves.       kapitaal vertegenwoordigd is.
   5.  De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere       De aandeelhouders en certificaathouders moeten in de
      gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts    gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging
      uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is    tot die van de algemene vergadering een afschrift van het
      dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves    voorstel tot statutenwijziging te verkrijgen.
      die krachtens de wet moeten worden aangehouden.         Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
   6.  De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits
      aan het bepaalde in het vorige lid is voldaan.         Artikel 40. Vereffening.
   7.  Bij de berekening van uitkeringen ten laste van de winst    1.  Indien de vennootschap wordt ontbonden door een
      of reserves tellen de aandelen die de vennootschap in         besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders,
      haar kapitaal houdt niet mede, tenzij op die aandelen         wordt haar vermogen vereffend door de directeuren,
    indien en voor zover de algemene vergadering van           De stukken waarvan de wet in verband met het voren-
    aandeelhouders niet anders bepaalt.                 staande aanhechting aan deze akte voorschrijft, worden
2.   De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de         aan deze akte gehecht.
    beloning van de vereffenaars vast.               VI.  De ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is
3.   De vereffening geschiedt met inachtneming van het          gebleken is verleend op twaalf november tweeduizend en
    daaromtrent in titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk         zeven onder nummer B.V. 1457165;
    Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze        deze verklaring wordt aan deze akte gehecht.
    statuten, voor zover mogelijk, van kracht.
4.   Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het      VOLMACHT.
    vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt         De volmacht van de oprichter zal (in kopie) aan deze akte
    allereerst, voor zover mogelijk, aan de houders van         worden gehecht.
    cumulatief preferente aandelen uitgekeerd naar even-         De comparante is mij, notaris, bekend.
    redigheid van het gezamenlijke bedrag van hun cumulatief       WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te
    preferente aandelen, het nominale bedrag van hun           Zwolle, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.
    cumulatief preferente aandelen, vermeerderd met een         Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan
    bedrag gelijk aan zeven procent (7%) van het nominale        de comparante en toelichting daarop en na verklaring van
    bedrag, berekend vanaf de aanvang van het lopende          de comparante dat zij kennis heeft genomen van de
    boekjaar tot de dag van ontbinding van de vennootschap,       inhoud van de akte en daarmee instemt, hebben de
    alsmede met het tekort, dat is ontstaan omdat de in         comparante en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte
    voorgaande boekjaren behaalde winst niet toereikend was       ondertekend.
                                                                     53
    om een bedrag gelijk aan zodanig percentage van het
    nominale bedrag op de cumulatief preferente aandelen uit
    te keren. Hetgeen daarna resteert, wordt aan de houders
    van gewone aandelen overgedragen naar evenredigheid
    van het gezamenlijke bedrag van hun gewone aandelen.
5.   Na afloop van de vereffening blijven de boeken en
    bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de
    door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene
    die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde voorts:
I.   Voor de eerste maal wordt de oprichter tot directeur
    benoemd.
II.  Het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig
    december tweeduizend en acht.
III.  Van het maatschappelijke kapitaal zijn achttienduizend
    (18.000) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met
    18.000, en achttienduizend (18.000) cumulatief preferente
    aandelen, genummerd P1 tot en met P18.000 geplaatst,
    zodat het geplaatste kapitaal zesendertigduizend euro
    (€ 36.000,00) bedraagt.
    De oprichter neemt alle geplaatste aandelen.
IV.  Het op de geplaatste aandelen gestorte kapitaal bedraagt
    zesendertigduizend euro (€ 36.000,00).
V.   De door de oprichter genomen aandelen zijn volgestort in
    geld, welke storting bij deze door de vennootschap wordt
    aanvaard.
BIJLAGE 4           STATUTEN STICHTING
        OBLIGATIEHOUDERS HEERENSTEDE
          DUITSLAND VASTGOED II
    AKTE VAN OPRICHTING                             houders zal behartigen.
    (Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland Vastgoed II)       Uitgevende Instelling betekent Heerenstede Duitsland
                                          Vastgoed II B.V., een besloten vennootschap met beperkte
    Op vijf januari tweeduizend elf is voor mij, Johan Leopold         aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam.
    Frank Bakker, notaris te Amsterdam, verschenen:            1.2  De term een schriftelijk bericht betekent een bericht dat is
    mevrouw mr. Charlotte Maria Johanna Stephanie Horsten, met         overgebracht bij brief, telefax, e-mail of enig ander
    kantooradres Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, geboren te          elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht
    Tilburg op vijfentwintig april negentienhonderd tweeëntachtig,       leesbaar en reproduceerbaar is, en de term schriftelijke
    te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:           wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
    Heerenstede Vastgoed Beheer B.V., een besloten vennoot-        1.3  Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen
    schap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam,        van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
    kantoorhoudende te Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam en
    ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34227855,      HOOFDSTUK II.
    (de Oprichter).                            NAAM, ZETEL EN DOEL.
    Van de volmachtverlening aan de comparant blijkt uit een
    notariële akte van volmacht op vijftien juni tweeduizend tien     Artikel 2. Naam en zetel.
    verleden voor mr. J.L.F. Bakker, voornoemd.              2.1  De naam van de Stichting is:
    De comparant heeft het volgende verklaard:                 Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland
    De Oprichter richt hierbij op een stichting met de volgende         Vastgoed II.
54
    statuten.                               2.2  De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.


    STATUTEN:                               Artikel 3. Doel.
                                       De Stichting heeft ten doel het optreden als trustee met
    HOOFDSTUK I.                             betrekking tot de Obligatielening, waaronder begrepen het
                                       administreren van Obligaties, onder meer door het uitoefenen
    Artikel 1. Begripsbepalingen.                     van de aan die Obligaties verbonden rechten, het innen van de
    1.1  In deze statuten hebben de volgende begrippen de        op de Obligaties verschijnende renten en andere uitkeringen en
       daarachter vermelde betekenissen:                het uitwinnen van zekerheidsrechten die ten behoeve van de
       Bestuur betekent het bestuur van de Stichting.         Stichting ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen
       Directie betekent de directie van de Uitgevende         van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligaties zijn
       Instelling.                           gevestigd, het uitkeren van die voordelen en uitkeringen aan de
       Obligatie betekent een obligatie groot éénduizend euro     Obligatiehouders, het anderszins behartigen van de belangen
       (EUR 1.000).                          van de Obligatiehouders, alsmede het verrichten van al hetgeen
       Obligatiehouder betekent een houder van een of meer       daarmede verband houdt, één en ander met inachtneming van
       Obligaties.                           de trustakte.
       Obligatielening betekent de door de Uitgevende Instelling
       uit te geven acht procent (8%) obligatielening groot maximaal  HOOFDSTUK III. HET BESTUUR.
       drie miljoen tweehonderd duizend euro (EUR 3.200.000),
       bestaande uit maximaal drieduizend tweehonderd (3.200)     Artikel 4. Bestuursleden.
       Obligaties, als omschreven in het prospectus “8% Obligatie   4.1  Het Bestuur bestaat uit een door de Directie en
       Heerenstede Duitsland Vastgoed II”.                  vergadering van Obligatiehouders te bepalen aantal en
       Stichting betekent de stichting waarvan de interne          te benoemen bestuursleden.
       organisatie wordt beheerst door deze statuten.         4.2  Indien het Bestuur uit meerdere bestuurders bestaat,
       Trustakte betekent de notariële akte met voorwaarden         benoemt het Bestuur uit zijn midden een voorzitter van
       waaronder de Stichting de belangen van de Obligatie-         het Bestuur. Het Bestuur kan uit zijn midden een plaats-
   vervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van        niet langer van toepassing worden verklaard. Het Bestuur
   de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.        zal de Obligatiehouders ter zake van het vaststellen,
4.3  In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.       wijzigingen of opheffen van de in dit lid bedoelde regels
4.4  Het Bestuur kan een rooster vaststellen dat voorziet in        of reglement kennis geven.
   periodiek aftreden van bestuurders en is bevoegd zodanig
   rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig  Artikel 7. Voorzitter en secretaris.
   rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurder     7.1  In het voorzitterschap en plaatsvervangend voorzitter-
   tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij       schap van het Bestuur wordt voorzien overeenkomstig het
   is benoemd, verstreken is.                      bepaalde in artikel 4. De plaatsvervangend voorzitter
                                      neemt bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en
Artikel 5. Einde bestuurslidmaatschap.                   bevoegdheden waar.
Een bestuurslid defungeert:                      7.2  Het Bestuur benoemt, al dan niet uit zijn midden, een
(a)  door het verstrijken van de periode waarvoor hij is          secretaris van het Bestuur en treft een regeling voor diens
   benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als         vervanging.
   bedoeld in artikel 4.4;
(b)  door zijn vrijwillig aftreden;                 Artikel 8. Vertegenwoordiging.
(c)  door zijn ontslag verleend door het Bestuur om         8.1  Het Bestuur is bevoegd de Stichting te vertegenwoor-
   gewichtige redenen;                          digen. Indien het Bestuur uit meerdere leden bestaat,
(d)  door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de          komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe
                                                                     55
   gevallen in de wet voorzien;                     aan twee bestuursleden tezamen.
(e)  door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke    8.2  Het Bestuur kan functionarissen met algemene of
   beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of        beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.
   geestelijke toestand een bewind over één of meer van         Ieder van hen vertegenwoordigt de Stichting met
   zijn goederen wordt ingesteld;                    inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid
(f)  door zijn overlijden; of                       gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door
(g)  doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling     het Bestuur bepaald.
   aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuld-
   saneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.     Artikel 9. Bestuursvergaderingen.
                                   9.1  Bestuursvergaderingen worden gehouden vóór elke
Artikel 6. Taak en bevoegdheden.                      vergadering van Obligatiehouders waarin stemrecht op
6.1  Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.       de Obligaties kan worden uitgeoefend, tenzij voor de
6.2  Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan       betreffende vergadering omtrent alle bij de oproeping tot
   van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en          die vergadering vermelde voorstellen besluitvorming
   bezwaring van registergoederen, of tot het aangaan van        plaats heeft overeenkomstig artikel 10.6. Voorts worden
   overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of         bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls een
   hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde       bestuurslid zulks wenselijk oordeelt.
   sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld    9.2  Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de
   van een ander verbindt en ook niet tot vertegenwoordi-        secretaris, in overleg met de voorzitter. Bestuursvergade-
   ging van de Stichting ter zake van deze handelingen.         ringen kunnen ook worden bijeengeroepen door de
6.3  Het Bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvor-       voorzitter van het Bestuur of twee of meer andere
   ming en de werkwijze van het Bestuur, in aanvulling op        bestuursleden.
   hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. Ook kan    9.3  De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op de
   het Bestuur een reglement vaststellen over onderwerpen        zevende dag voor die van de vergadering.
   die niet in deze statuten zijn opgenomen. Het reglement     9.4  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
   kan door het Bestuur te allen tijde worden gewijzigd of        vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn
      vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met        10.6 Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering
      inachtneming van het bepaalde in dit artikel 9.          worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits
   9.5  Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door         het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde
      de voorzitter van het Bestuur te bepalen plaats. Echter,      bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen
      indien een vergadering wordt bijeengeroepen door twee       de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet.
      of meer andere bestuursleden, wordt de plaats van die       Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is
      vergadering door hen bepaald.                   genomen, wordt door de secretaris van het Bestuur een
   9.6  Een bestuurslid kan zich ter vergadering doen vertegen-      verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris
      woordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander        van het Bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluit-
      bestuurslid. Een bestuurslid kan ter vergadering ten        vorming geschiedt door middel van schriftelijke
      hoogste één ander bestuurslid vertegenwoordigen.          verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden.
      Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter
      vergadering aanwezige bestuursleden, bij meerderheid     Artikel 11. Stemmingen.
      van stemmen.                         11.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter
   9.7  De bestuursvergaderingen worden geleid door de           van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen
      voorzitter van het Bestuur of diens plaatsvervanger.        schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een
      De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergade-      stemming over personen kan ieder ter vergadering
      ring een notulist aan.                       aanwezig bestuurslid verlangen dat de stemmen schrifte-
   9.8  Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden       lijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt
      notulen gehouden door de notulist van de vergadering.       door middel van ongetekende stembriefjes.
56
      De notulen worden vastgesteld door het Bestuur, in      11.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet
      dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke      uitgebracht.
      van vaststelling worden de notulen ondertekend door de    11.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de
      voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij      volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede
      worden vastgesteld.                        vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de
                                       volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstem-
   Artikel 10. Besluitvorming.                       mingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte
   10.1 In het Bestuur heeft ieder bestuurslid één stem.          meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen
   10.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere           is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde
      meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het      herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede
      Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de         vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de
      uitgebrachte stemmen.                       personen op wie bij de voorafgaande stemming is
   10.3 Staken de stemmen, dan heeft de voorzitter een beslis-       gestemd, uitgezonderd de persoon op wie bij de
      sende stem, onverminderd het bepaalde in artikel 11.3.       voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen
   10.4 Voor zover de wet of deze statuten voor het nemen van        is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het
      een besluit geen groter quorum voorschrijven, kan het       geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
      Bestuur in een vergadering alleen geldige besluiten nemen,     uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie
      indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurs-      van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen
      leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.       meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een
   10.5 Indien de in deze statuten gegeven voorschriften voor het      stemming tussen twee personen de stemmen staken,
      oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in        beslist het lot wie van beiden is gekozen.
      acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige   11.4 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de ter
      besluiten van het Bestuur worden genomen, indien alle in      vergadering aanwezige bestuursleden zich daartegen verzet.
      functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoor-    11.5 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de
      digd zijn en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen      voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een
      besluitvorming verzet.                       stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
   van een genomen besluit voor zover gestemd werd over         gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het
   een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter       bepaalde in artikel 13.3.
   onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid  13.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens,
   daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats        uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen
   wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwe-         op een andere gegevensdrager worden overgebracht en
   zige leden van het Bestuur, of indien de oorspronkelijke       bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en
   stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter     volledige weergave der gegevens en deze gegevens
   vergadering aanwezig bestuurslid dit verlangt. Door deze       gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en
   nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de          binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
   oorspronkelijke stemming.
11.6 Indien en voor zover het Bestuur slechts uit een        HOOFDSTUK V. STATUTENWIJZIGING;
   bestuurder bestaat, is hetgeen is bepaald omtrent de      ONTBINDING EN VEREFFENING.
   samenstelling van het bestuur, de oproeping en wijze
   van vergadering en besluitvorming niet van toepassing.     Artikel 14. Statutenwijziging.
   De enig bestuurder oefent dan alle bestuurstaken uit.     14.1 Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
                                   14.2 Een besluit van het Bestuur tot statutenwijziging vereist
HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR,                          een unaniem besluit, uitgebracht in een vergadering
JAARREKENING EN ADMINISTRATIE.                       waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of
                                      vertegenwoordigd zijn. Indien in een vergadering, waarin
Artikel 12. Boekjaar en jaarrekening.                   een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet
                                                                    57
12.1 Het boekjaar van de Stichting valt samen met het boekjaar       alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegen-
   van de Uitgevende Instelling.                    woordigd is, dan wordt een tweede vergadering
12.2 Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na       bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet
   afloop van het boekjaar een jaarrekening te maken en op       later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze
   papier te stellen.                          tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige
12.3 De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van        of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig
   baten en lasten.                           omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering
12.4 Het Bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaar-        aan de orde was, worden besloten, mits met een
   rekening over te gaan, deze doen onderzoeken door een        meerderheid van twee derden van de uitgebrachte
   door het Bestuur aan te wijzen accountant. Deze brengt        stemmen.
   omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur.      14.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statuten-
   De vastgestelde jaarrekening ligt voor de Obligatie-         wijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van
   houders ter inzage ten kantore van de Stichting.           het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk
                                      is opgenomen, te worden gevoegd.
Artikel 13. Administratie.                      14.4 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële
13.1 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de       akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is
   Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van       ieder bestuurslid bevoegd.
   de Stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze
   werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te     Artikel 15. Ontbinding en vereffening.
   voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en      15.1 De Stichting kan worden ontbonden door een daartoe
   andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren,         strekkend besluit van het Bestuur.
   dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de     15.2 Op het besluit van het Bestuur tot ontbinding van de
   Stichting kunnen worden gekend.                   Stichting is het bepaalde in artikel 14.2 van overeen-
13.2 Het Bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarreke-       komstige toepassing.
   ning, alsmede de hiervoor in dit artikel 13 bedoelde      15.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming
   boeken, bescheiden en andere gegevensdragers             van het liquidatiesaldo vastgesteld.
   15.4 In geval van ontbinding van de Stichting krachtens besluit
      van het Bestuur worden de bestuursleden vereffenaars van
      het vermogen van de ontbonden Stichting.
   15.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze
      statuten zo veel mogelijk van kracht.
   15.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en
      bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de bij
      de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een
      daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
   15.7 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de
      desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het
      Burgerlijk Wetboek.


   Artikel 16. Slotbepaling.
   16.1 Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op
      éénendertig december tweeduizend elf.
   16.2 Dit artikel 16, inclusief het opschrift, vervalt na afloop
      van het eerste boekjaar.


   Ten slotte heeft de comparant verklaard:
58
   Eerste bestuurder.
   Voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de stichting
   benoemd:
   TMF Management B.V., gevestigd te Amsterdam.


   Slot.
   De comparant is mij, notaris, bekend.
   Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd
   van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is
   de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven
   en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de
   inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te
   stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
   stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij
   door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
BIJLAGE 5                            TRUSTAKTE


    De ondergetekenden;                           Trustakte betekent de onderhavige akte, zoals van tijd tot
                                        tijd gewijzigd.
    1.  Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland         Trustee betekent Stichting Obligatiehouders Heerenstede
       Vastgoed II, een stichting, statutair gevestigd in de       Duitsland Vastgoed II, statutair gevestigd in de gemeente
       gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te Locatellikade       Amsterdam.
       1, 1076 AZ Amsterdam (de Trustee); en               Uitgevende Instelling betekent Heerenstede Duitsland
    2.  Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V., een besloten       Vastgoed II B.V., een besloten vennootschap met beperkte
       vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd      aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam.
       te Amsterdam, kantoorhoudende te Herengracht 562,         Vergadering betekent een vergadering van Obligatie-
       1017 CH Amsterdam (de Uitgevende Instelling).           houders als bedoeld in artikel 11.
    komen het volgende overeen:                    1.2  De term een schriftelijk bericht betekent een bericht dat
                                        is overgebracht bij brief, telefax, e-mail of enig ander
    Overwegingen:                              elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht
    (A)  De Uitgevende Instelling zal of heeft een acht procent      leesbaar en reproduceerbaar is, en de term schriftelijke
       (8%) obligatielening tot een maximum van drie miljoen       wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
       euro (EUR 3.000.000) uitge(ge)ven (de Obligatielening).   1.3  Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen
    (B)  Op verzoek van de Uitgevende Instelling heeft de Trustee     van deze Trustakte tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
       zich bereid verklaard om ter zake van de Obligatielening
       op te treden als vertegenwoordiger van de houders van    Artikel 2. Obligaties.
       de uit te geven Obligaties (deze term zoals hierna     2.1  De Obligatielening is groot maximaal drie miljoen euro
                                                                       59
       gedefinieerd) (de Obligatiehouders).               (EUR 3.000.000) en is verdeeld in maximaal drieduizend
                                        (3.000) Obligaties. Het definitieve aantal uitgegeven
    Artikel 1. Begripsbepalingen.                      Obligaties zal door de Trustee aan de Obligatiehouders
    1.1  In deze Trustakte hebben de volgende begrippen de         worden medegedeeld overeenkomstig het bepaalde
       daarachter vermelde betekenissen:                 daaromtrent in artikel 15.
       Agenda betekent de agenda van de Vergadering als      2.2  De Obligaties zijn doorlopend genummerd van 1 af.
       bedoeld in artikel 11.3.                  2.3  Alle Obligaties luiden op naam.
       Bestuur betekent het bestuur van de Trustee.        2.4  Iedere Obligatiehouder ontvangt een bericht van deelname.
       Gekwalificeerd Besluit betekent een besluit van de
       Vergadering als bedoeld in artikel 12.5.          Artikel 3. Administratie; Register.
       Obligatie betekent een obligatie groot éénduizend euro   3.1  De administratie van de Obligaties wordt verzorgd door
       (EUR 1.000) deeluitmakende van de Obligatielening.        de Uitgevende Instelling, tenzij en voor zover in deze
       Obligatiehouder betekent iedere houder van één of meer      Trustakte of in de Obligatievoorwaarden anders is bepaald.
       Obligaties.                         3.2  Er wordt een register van Obligatiehouders bijgehouden
       Obligatielening betekent de door de Uitgevende          waarin de namen, adressen en bankrekeningnummers van
       Instelling uit te geven acht procent (8%) obligatielening     alle Obligatiehouders zijn opgenomen, met vermelding
       bestaande uit maximaal drieduizend (3.000) Obligaties,      van de datum waarop zij de Obligaties hebben verkregen
       als omschreven in het Prospectus.                 (het Register). In het Register worden tevens opgenomen
       Obligatievoorwaarden betekenen de voorwaarden           de namen en adressen van de pandhouders op en
       waaronder de Obligatielening wordt uitgegeven, zoals van     vruchtgebruikers van Obligaties, met vermelding van de
       tijd tot tijd gewijzigd.                     datum waarop zij deze rechten op de Obligaties hebben
       Prospectus betekent het prospectus inzake de 8%          verkregen.
       Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II.        3.3  De Uitgevende Instelling houdt het Register, neemt daarin
       Register betekent het register van Obligatiehouders als      de noodzakelijke wijzigingen op en voert alle handelingen
       bedoeld in artikel 3.2.                      uit die de Uitgevende Instelling ter zake van het Register
      nuttig of noodzakelijk acht. De Uitgevende Instelling kan   Artikel 5. Uitkeringen.
      opdracht en volmacht verlenen aan de Trustee om het      5.1  De Trustee int de nominale waarde van aflosbaar gestelde
      Register te houden, daarin de noodzakelijke wijzigingen       Obligaties, alsmede de rente en alle andere uitkeringen
      door te voeren en voorts, in verband met het Register,       op de Obligaties en uitkeringen op grond van het
      al hetgeen te verrichten dat de Uitgevende Instelling of      uitwinnen van zekerheden die ten behoeve van de Trustee
      de Trustee ter uitvoering van deze Trustakte of de         in verband met de verplichtingen van de Uitgevende
      Obligatielening nuttig of noodzakelijk acht.            Instelling uit hoofde van deze Trustakte en de Obligaties
   3.4  Het Register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere          zijn gevestigd.
      inschrijving of wijziging in het Register wordt bijgehouden  5.2  Onmiddellijk na ontvangst stelt de Trustee de rente of
      door de Uitgevende Instelling, tenzij een volmacht als       andere uitkeringen zoals vastgesteld door de Trustee ter
      bedoeld in artikel 3.3 is verleend aan de Trustee, in welk     plaatse betaalbaar.
      geval de Trustee het Register bijhoudt. Obligatiehouders,   5.3  Ingeval van liquidatie van de Uitgevende Instelling,
      pandhouders op en vruchtgebruikers van Obligaties zijn       worden slotuitkeringen en eventueel andere uitkeringen
      verplicht ervoor te zorgen dat hun geldige adres en         op de Obligaties door de Trustee uitbetaald aan de
      bankrekeningnummer(s) te allen tijde bij de Uitgevende       Obligatiehouders.
      Instelling bekend zijn. Indien een volmacht als bedoeld in
      artikel 3.3 is verleend aan de Trustee, zal de Uitgevende   Artikel 6. Verjaring.
      Instelling deze gegevens aan de Trustee meedelen.       Vorderingen ter zake van de nominale waarde en rente als
   3.5  De Uitgevende Instelling verstrekt desgevraagd aan een    bedoeld in artikel 5.1 verjaren, tenzij ingediend binnen vijf (5) jaar
      Obligatiehouder, pandhouder op en vruchtgebruiker van     na de datum waarop de betreffende betaling verschuldigd werd.
60
      Obligaties kosteloos een bevestiging uit het Register met
      betrekking tot zijn recht op Obligaties.           Artikel 7. Verplichtingen van de Uitgevende Instelling.
                                     De verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van
   Artikel 4. Levering van Obligaties.                 deze Trustakte en de Obligaties vormen rechtstreekse en
   4.1  Voor de levering van een Obligatie is vereist een daartoe   onvoorwaardelijke verplichtingen van de Uitgevende instelling.
      bestemde onderhandse akte en mededeling daarvan aan
      de Trustee door de vervreemder of de verkrijger.       Artikel 8. Trustee.
      Vervolgens wordt de naam van de vervreemder in het      8.1  De Trustee wordt bestuurd door een zodanig aantal
      Register gewijzigd in de naam van de verkrijger. De kosten     bestuurders als wordt vastgesteld op de wijze als bepaald
      voor de wijziging komen ten laste van de vervreemder.        in de statuten van de Trustee.
   4.2  Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeen-     8.2  De beloning van de Trustee wordt bij afzonderlijke
      komstige toepassing op de vestiging van een pandrecht        overeenkomst geregeld en komt, met alle kosten die uit
      op Obligaties en op de vestiging of levering van een        deze Trustakte en de Obligatievoorwaarden voortvloeien,
      vruchtgebruik op Obligaties.                    voor rekening van de Uitgevende Instelling.
   4.3  Behoudens in het geval de Trustee zelf bij een rechts-    8.3  De Trustee handelt in het belang van alle Obligatie-
      handeling als bedoeld in de vorige leden van dit artikel      houders gezamenlijk en is niet verplicht het belang van
      partij is, kunnen de aan de Obligatie verbonden rechten       een individuele Obligatiehouder in acht te nemen.
      eerst worden uitgeoefend nadat de Trustee de rechts-     8.4  Met uitzondering van het uitbrengen van een stem in een
      handeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend.       Vergadering, alsmede in eventuele andere gevallen die in
      De erkenning geschiedt in de akte of door plaatsing van       deze Trustakte worden genoemd, worden de rechten en
      een gedagtekende verklaring op een aan de Trustee          belangen van de Obligatiehouders, zowel tegenover de
      overgelegd afschrift of uittreksel van de akte. Erkenning      Uitgevende Instelling als tegenover derden (anders dan de
      door de Trustee kan ook geschieden door inschrijving van      Trustee) zonder hun tussenkomst door de Trustee
      de verkrijger van de Obligatie of het beperkte recht        uitgeoefend en waargenomen. Individuele Obligatie-
      daarop in het Register.                       houders kunnen in de situatie als bedoeld in de vorige
                                        zin van dit lid niet rechtstreeks optreden.
8.5  Voor het verrichten van andere handelingen dan bedoeld     8.12 Binnen vijftien (15) dagen na het verschijnen van de
   in deze Trustakte behoeft de Trustee de machtiging van        jaarrekening over zijn voorafgaande boekjaar, zal de
   de Vergadering, voor welke machtiging een Gekwali-          Trustee een verslag uitbrengen omtrent zijn werkzaam-
   ficeerd Besluit is vereist.                     heden gedurende het verslagjaar.
8.6  De Trustee oefent zijn functie uit buiten medewerking of    8.13 De rapportages van de Uitgevende Instelling alsmede het
   tussenkomst van de Obligatiehouders, treedt voor hen         verslag van de Trustee worden aan de Obligatiehouders
   op in de hoedanigheid van trustee en is verplicht ter verte-     bekend gemaakt met inachtneming van het bepaalde in
   genwoordiging van de Obligatiehouders op te komen zo         artikel 15.1.
   dikwijls hij in die hoedanigheid wordt aangesproken.      8.14 In het geval de Trustee geld bewaart voor rekening van
8.7  In geval van faillissement van de Uitgevende Instelling,       de Obligatiehouders, zal hij dit geld op een afzonderlijke
   zal de Trustee met uitsluiting van de Obligatiehouders        rekening bij een bank in Nederland plaatsen ten name
   bevoegd zijn tot het ten behoeve van de Obligatie-          van de Obligatiehouders.
   houders uitoefenen van alle aan hen toekomende rechten.
8.8  De Trustee zal zich voor eigen rekening, krachtens een     Artikel 9. Beëindiging werkzaamheden Trustee.
   besluit van de Vergadering, voorzien van de bijstand van    9.1  De Trustee is bevoegd zijn functie op te zeggen door
   een of meer deskundigen, welke deskundigen niet een         kennisgeving aan de Uitgevende Instelling en aan de
   zelfde adviserende functie mogen vervullen bij of voor de      Obligatiehouders met inachtneming van een opzegtermijn
   Uitgevende Instelling of adviseurs van de Uitgevende         van ten minste drie (3) maanden en tegen de eerste van
   Instelling.                             de desbetreffende maand. In dat geval zal de Trustee
8.9  De Trustee zal echter niet verplicht zijn enige maatregel      dienen te worden vervangen door een met de instemming
                                                                    61
   te nemen of stappen te nemen die kosten veroorzaken,         van de Uitgevende Instelling aangewezen nieuwe trustee
   anders dan wanneer tegenover de Trustee, hetzij door de       krachtens een besluit van de houders van alle door de
   Uitgevende Instelling, hetzij door Obligatiehouders of        Uitgevende Instelling uitgegeven obligaties genomen met
   door anderen, zekerheid is verschaft of ten name van de       een	meerderheid	van	twee/derde	(2/3)	van	de	stemmen	
   Trustee een bedrag is gedeponeerd dat naar het oordeel        van het totaal aantal door de Uitgevende Instelling
   van de Trustee voldoende is om daaruit de te maken          uitgegeven obligaties in een vergadering waarin ten
   kosten te voldoen.                          minste	twee/derde	(2/3)	van	het	totaal	aantal	door	de	
   Al hetgeen de Trustee als zodanig mocht toekomen aan         Uitgevende Instelling uitgegeven obligaties aanwezig of
   salaris, voorschotten of anderszins, zal hij, in geval die      vertegenwoordigd is. Het bepaalde in deze Trustakte
   kosten niet uit daartoe bestemde middelen kunnen           omtrent Vergaderingen, stemming door Obligatiehouders
   worden voldaan, mogen afhouden van hetgeen hij voor         en een Gekwalificeerd Besluit is mutatis mutandis op deze
   rekening van de Obligatiehouders in zijn bezit mocht         vergadering van houders van obligaties van toepassing.
   hebben of verkrijgen.                     9.2  De Trustee kan zijn functie evenwel nooit eerder beëin-
8.10 De Trustee is ter zake van de taak die door hem bij deze       digen dan nadat de nieuwe trustee zijn functie heeft
   Trustakte op zich genomen, niet verder aansprakelijk         aanvaard.
   jegens de Obligatiehouders en de Uitgevende Instelling     9.3  Met instemming van de Uitgevende Instelling kan de
   dan voor schade veroorzaakt door grove schuld of grove        Trustee door de vergadering van houders van alle door
   opzet van de Trustee in de uitvoering van de door hem bij      de Uitgevende Instelling uitgegeven obligaties van zijn
   deze Trustakte op zich genomen taken.                functie worden ontheven en, met instemming van de
   Evenmin zal hij verantwoordelijk zijn voor enige daad of       Uitgevende Instelling, door een andere trustee worden
   nalatigheid van personen of instellingen, te zijner goede      vervangen. Dergelijke besluiten kunnen slechts worden
   trouw ingeschakeld in de uitvoering van zijn werkzaamheden.     genomen	met	een	meerderheid	van	twee/derde	(2/3)	van	
8.11 De Uitgevende Instelling is verplicht binnen vijftien (15)      de stemmen van het totaal aantal door de Uitgevende
   dagen na publicatie aan de Trustee een kopie te sturen        Instelling uitgegeven obligaties in een vergadering waarin
   van alle rapportages en jaarverslagen die zij gehouden is      ten	minste	twee/derde	(2/3)	van	het	totaal	aantal	door	de	
   bij of krachtens de wet openbaar te maken.              Uitgevende Instelling uitgegeven obligaties aanwezig of
      vertegenwoordigd is. Het bepaalde in deze Trustakte           (iv) een besluit, machtiging, goedkeuring, instemming,
      omtrent Vergaderingen, stemmingen door Obligatie-              aanvraag, registratie of vrijstelling die noodzakelijk is
      houders en een Gekwalificeerd Besluit is mutatis mutandis          voor de realisering en levering van de Obligaties
      op deze vergadering van houders van obligaties van             namens de Uitgevende Instelling en de nakoming van
      toepassing.                                 de verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit
   9.4  De zich onder de aftredende Trustee bevindende               hoofde van de Obligaties wordt ingetrokken of
      waarden, registers en bescheiden die op de Obligatie-            gewijzigd of is anderszins niet langer volledig van
      lening betrekking hebben, zullen door deze tegen kwijting          kracht, of het is onwettig voor de Uitgevende
      aan de opvolgend trustee worden overgedragen.                Instelling zijn verplichtingen uit hoofde van de
                                            Obligaties na te komen, of de Uitgevende Instelling
   Artikel 10. Vervroegde opeisbaarheid; Wijziging rechten.             bestrijdt of verwerpt de geldigheid of afdwing-
   10.1 De Trustee mag, en moet op verzoek van een besluit van            baarheid daarvan; of
      de Vergadering, (i) de Uitgevende Instelling schriftelijk        (v) de Uitgevende Instelling staakt haar bedrijfsactivi-
      ervan in kennis stellen dat de uitstaande Obligaties            teiten of een belangrijk deel daarvan of dreigt deze
      onmiddellijk betaalbaar zijn tegen de nominale waarde            te staken; of
      ervan vermeerderd met de tot de datum van terugbeta-          (vi) of de Uitgevende Instelling wordt ontbonden
      ling aangegroeide rente of (ii) overgaan tot uitwinning van         (behalve voor zover dit geschiedt in het kader van
      zekerheden die ten behoeve van de Trustee in verband            een reorganisatie of fusie).
      met de verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit      10.2 In de gevallen in lid 1 van dit artikel genoemd, kan de
      hoofde van deze Trustakte en de Obligaties zijn gevestigd,       Trustee een regeling treffen met betrekking tot de
62
      met inachtneming van het ter zake bepaalde in de wet,          nakoming van de verplichtingen van de Uitgevende
      indien zich een van de volgende gevallen heeft voor-          Instelling uit hoofde van de Obligaties.
      gedaan en voortduurt:                          Indien zodanige regeling inhoudt het prijsgeven, vermin-
      (i) de Uitgevende Instelling is nalatig met de betaling van       deren of veranderen van rechten van de Obligatiehouders,
        nominale	waarde	van	en/of	rente	verschuldigd	op	de	         kan het zodanig prijsgeven, verminderen of veranderen
        Obligaties of een deel van de Obligaties en de           niet plaats hebben dan na machtiging daartoe van de
        betreffende nalatigheid duurt langer dan dertig (30)        Vergadering, genomen met Gekwalificeerd Besluit tenzij
        dagen; of                              in de gevallen in lid 4 van dit artikel bedoeld.
      (ii) de Uitgevende Instelling voert een andere verplichting    10.3 Indien een zodanige wijziging in de rechten van Obligatie-
        op grond van de Obligaties niet uit of komt deze niet        houders wordt voorgesteld zal de Trustee (i) wanneer hij
        na en (tenzij de nalatigheid niet hersteld kan worden,       zulks wenselijk acht of (ii) op verzoek van de houders van
        in welk geval voortzetting of een kennisgeving als         ten minste dertig procent (30%) van het uitstaande aantal
        hierna genoemd niet vereist kan zijn) de nalatigheid        Obligaties, de eventueel aan de Trustee in zijn hoedanig-
        duurt voort gedurende een periode van ten minste          heid van trustee en hoofdelijk schuldeiser met ieder van
        dertig (30) dagen nadat de Uitgevende Instelling een        de	Obligatiehouders	verpande	of	verhypothekeerde	activa	
        kennisgeving per aangetekende brief heeft ontvangen         laten taxeren. De Trustee zal slechts zijn goedkeuring
        van de Trustee waarin deze nalatigheid wordt            geven tot vervanging of verkoop van een onderpand,
        geconstateerd na betekening door een Obligatie-           indien na taxatie voor rekening van de Uitgevende
        houder aan de Uitgevende Instelling van een             Instelling door één of meer deskundigen blijkt, dat de
        schriftelijke kennisgeving dat de betreffende nalatig-       waarde van het vervangende onderpand respectievelijk de
        heid hersteld moet worden; of                    opbrengst van de verkoop van het huidige onderpand niet
      (iii) de Uitgevende Instelling wordt in staat van faillisse-      lager zal zijn dan de getaxeerde waarde van het te
        ment verklaard of erkent schriftelijk dat zij niet in staat     vervangen dan wel het te verkopen onderpand, tenzij de
        is haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar         Trustee zulk een taxatie overbodig acht en hiervan in zijn
        worden of gaat een akkoord met haar schuldeisers          rapport mededeling doet. De Trustee zal zijn bevindingen
        aan; of                               omtrent de taxatie terstond mededelen aan de Obligatie-
   houders overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.1.    11.2 De Trustee is verplicht een Vergadering bijeen te roepen,
10.4 In spoedeisende gevallen, zoals reorganisatie, dreigend      indien de Trustee hiertoe een schriftelijk verzoek ontvangt
   faillissement of dreigende surséance van betaling van de     van:
   Uitgevende Instelling, zulks ter beoordeling van de        (a) de Uitgevende Instelling;
   Trustee, zal de Trustee gerechtigd zijn de rechten van      (b) de houders van dertig procent (30%) van het aantal
   Obligatiehouders geheel of gedeeltelijk prijs te geven,        uitstaande Obligaties.
   te verminderen of te veranderen zonder machtiging      11.3 Het verzoek moet de te bespreken onderwerpen
   daartoe van de Vergadering, indien de Trustee van         bevatten, alsmede een begeleidende toelichting daarop
   oordeel is, dat deze handelingen of verrichtingen geen      (de Agenda).
   uitstel dulden en onmiddellijke uitvoering daarvan in het  11.4 In het geval door de Uitgevende Instelling om een
   belang van de Obligatiehouders is.                Vergadering wordt verzocht, zal de Trustee een
   Voor het al dan niet gebruik maken door de Trustee van      Vergadering bijeenroepen door naar het adres van elke
   de in de vorige zin van dit lid verleende bevoegdheid,      Obligatiehouder zoals vermeld in het Register een
   dan wel de wijze van gebruik maken daarvan, alsmede        uitnodiging te sturen met de Agenda.
   de gevolgen daarvan, is de Trustee nimmer aansprakelijk,  11.5 Indien het de Obligatiehouders zijn die om een Vergade-
   behalve in geval van grove schuld of grove opzet van de      ring verzoeken, dienen zij een afschrift van de Agenda te
   Trustee.                             sturen naar het adres van de Uitgevende Instelling.
10.5 De Trustee is gehouden, indien hij de onder lid 4 van dit  11.6 Wanneer niet aan de voorwaarden van lid 3 of 5 van dit
   artikel bedoelde handelingen heeft verricht, binnen een      artikel wordt voldaan, vervalt de verplichting van de
   maand daarna een Vergadering te houden, waarin de         Trustee om een Vergadering te organiseren.
                                                                   63
   motieven voor het verrichten van deze handelingen      11.7 Wanneer de Trustee verzuimt om binnen een maand
   worden toegelicht.                        nadat hij het verzoek als bedoeld onder (b) in lid 2 van
10.6 Wanneer de Trustee overeenkomstig dit artikel de          dit artikel heeft ontvangen een Vergadering te organi-
   Obligaties of het nog resterende gedeelte daarvan,        seren, komt dit recht toe aan de Uitgevende Instelling
   vermeerderd met de daarop verschuldigde rente en         of aan de Obligatiehouders die dit verzoek hebben
   daarmee samenhangende kosten, opvordert, zal hij         ingediend.
   bevoegd zijn de rekening op te maken van alle volgens    11.8 De Vergadering zal gehouden worden in Amsterdam of
   het Register uitstaande Obligaties, met de op deze        op een plaats en tijd zoals vermeld in de oproeping van
   Obligaties lopende rentetermijnen en van al hetgeen        de Vergadering. Oproepingen van Vergaderingen vinden
   verder door de Uitgevende Instelling uit hoofde van de      plaats minimaal vijftien (15) en maximaal éénentwintig (21)
   Obligatielening verschuldigd mocht zijn, met de kosten,      dagen voor de dag van de Vergadering, niet meegere-
   waaronder ook begrepen het salaris van de Trustee.        kend de dag van de bekendmaking en de dag van
   De Uitgevende Instelling zal zich gedragen naar de        Vergadering.
   rekening zoals die door de Trustee zal zijn opgemaakt en  11.9 In gevallen die naar de mening van de Trustee spoed-
   zal erin toestemmen, dat de eventueel gerechtelijke        eisend zijn, kan de Trustee besluiten de periode van
   verkoop	van	en/of	het	beslag	op	goederen	zal	geschieden	     bekendmaking voor het beleggen van een Vergadering te
   voor het eindbedrag van die rekening, behoudens het        verkorten tot minimaal zeven (7) dagen voor de dag van
   recht van de Uitgevende Instelling op zodanig gedeelte      de Vergadering niet meegerekend de dag van de
   van de opbrengst van het verkochte als na volledige        bekendmaking en de dag van Vergadering.
   betaling van het hierboven bedoelde eindbedrag door     11.10 De Vergadering wordt voorgezeten door het bestuur van
   haar mocht kunnen worden bewezen minder verschuldigd       de Trustee of een door de Vergadering aangewezen
   te zijn dan waarvoor haar rekening werd belast.          persoon.
                                 11.11 Het is de Uitgevende Instelling, de pandhouder op en
Artikel 11. Vergadering.                        vruchtgebruiker van Obligaties, of diens vertegenwoor-
11.1 Een Vergadering wordt zo vaak door de Trustee bijeen-       diger, toegestaan de Vergadering bij te wonen en daarin
   geroepen als nodig wordt geacht.                 het woord te voeren. De Uitgevende Instelling, de
      pandhouder op en vruchtgebruiker van Obligaties kunnen     heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
      in de Vergadering geen stem uitbrengen.             en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen
   11.12 Van het verhandelde in een Vergadering worden notulen      (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming)
      gehouden door de notulist van de Vergadering.          wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij
      De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de     de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd de
      notulist van de Vergadering en ten blijke daarvan door     persoon op wie bij de voorafgaande stemming het
      hen ondertekend.                        geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de
   11.13 De voorzitter van de Vergadering of degene die de        voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen
      Vergadering heeft bijeengeroepen, kan bepalen dat van      op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door
      het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt       loting uitgemaakt op wie van die personen bij de
      opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt mede       nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden
      ondertekend door de voorzitter van de Vergadering.       uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee
   11.14 Het Bestuur maakt aantekening van alle door de         personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
      Vergadering genomen besluiten. Indien het Bestuur        beiden is gekozen.
      niet op de Vergadering is vertegenwoordigd, wordt     12.5 In het geval dat de besluiten van de Vergadering betrek-
      door of namens de voorzitter van de Vergadering een       king hebben op onderwerpen zoals hieronder beschreven,
      afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk     kunnen deze slechts genomen worden met een meerder-
      na de Vergadering aan het Bestuur verstrekt. De         heid	van	twee/derde	(2/3)	van	de	uitgebrachte	stemmen	
      aantekeningen liggen ten kantore van de Trustee ter       in	een	vergadering	waarin	ten	minste	de	helft	(1/2)	van	het	
      inzage van de Obligatiehouders alsmede van de pand-       totaal aan uitstaande Obligaties aanwezig of vertegen-
64
      houders op en vruchtgebruikers van de Obligaties.        woordigd is (Gekwalificeerd Besluit). De in de vorige zin
      Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van      bedoelde onderwerpen zijn:
      of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten     (a) het verlenen van een machtiging als bedoeld in
      hoogste de kostprijs.                        artikel 8.5;
                                      (b) het verlenen van een machtiging als bedoeld in
   Artikel 12. Stemmingen.                          artikel 10.2;
   12.1 Elke Obligatie geeft de Obligatiehouder ervan recht op      (c) het verlenen van een machtiging als bedoeld in
      één stem in de Vergadering.                     artikel 4.5; van de Obligatievoorwaarden;
   12.2 Tenzij het een Gekwalificeerd Besluit betreft, worden      (d) het verlenen van een machtiging als bedoeld in
      besluiten in de Vergadering genomen met een absolute        artikel 8.2 van de  Obligatievoorwaarden;
      meerderheid van stemmen.                    (e) het verlenen van een machtiging als bedoeld in
   12.2 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter         artikel 13.2 van de Obligatievoorwaarden; en
      van de Vergadering kan echter bepalen dat de stemmen      (f) het veranderen van de Obligatievoorwaarden indien
      schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een       de wijziging betrekking heeft op het onmiddellijk
      stemming over personen kan ook een ter Vergadering         betalen van rente en de nominale waarde van de
      aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen         Obligaties door de Uitgevende Instelling op een
      schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming       manier die nadelig is voor de Obligatiehouders.
      geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.        I
                                   12.6	 	ndien	in	een	zodanige	Vergadering	niet	de	helft	(1/2)	van	
   12.3 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet       het aantal uitstaande Obligaties aanwezig of vertegen-
      uitgebracht.                          woordigd is, zal binnen een maand daarna een tweede
   12.4 Indien bij een verkiezing van personen niemand de        Vergadering, met inachtneming van dezelfde oproepings-
      meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft          formaliteiten als van de eerste Vergadering, moeten
      verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.       worden gehouden, waarin opnieuw een besluit over een
      Heeft alsdan weer niemand de meerderheid verkregen,       onderwerp als bedoeld in artikel 12.5(a) tot en met (f) kan
      dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één       worden genomen ongeacht het aantal uitstaande
      persoon de meerderheid van de uitgebrachte stemmen       Obligaties dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
12.7 In het geval dat besluiten van de Vergadering betrekking    Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
   hebben op onderwerpen zoals hieronder beschreven,       16.1 Op deze Trustakte is Nederlands recht van toepassing.
   kunnen deze slechts worden genomen met een besluit van    16.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze
   de Vergadering dat de instemming van de Uitgevende         Trustakte zullen door de bevoegde Nederlandse rechter
   Instelling heeft. De in de vorige zin bedoelde onder-        worden beslist ter zake waarvan de Uitgevende Instelling
   werpen zijn:                            onvoorwaardelijk en onherroepelijk domicilie kiest ten
   (a) het veranderen van de looptijd van de Obligaties en       kantore van de Trustee.
     het veranderen van de datum waarop de rente op de
     Obligaties moet worden betaald;
   (b) het verminderen van de nominale waarde van en
     rente op de Obligaties; en
   (c) het veranderen van de Obligatievoorwaarden in
     andere zin dan bedoeld onder (d) in lid 5 van dit
     artikel.


Artikel 13. Besluitvorming buiten Vergadering.
13.1 De Obligatiehouders kunnen besluiten in plaats van in
   een Vergadering schriftelijk nemen, mits de vereisten van
   artikel 12 omtrent de besluitvorming door Obligatie-
   houders in acht zijn genomen.
                                                                   65
13.2 Een besluit buiten Vergadering wordt zo spoedig
   mogelijk schriftelijk ter kennis van het Bestuur gebracht.
   Het Bestuur maakt van de genomen besluiten buiten
   Vergadering aantekeningen en voegt deze aantekeningen
   bij de aantekeningen bedoeld in artikel 11.14.


Artikel 14. Toepasselijkheid en wijziging Trustakte.
14.1 De Obligatiehouders worden geacht kennis te hebben
   genomen van deze Trustakte en zijn daaraan gebonden.
14.2 De Trustee en de Uitgevende Instelling zijn slechts
   gezamenlijk bevoegd deze Trustakte te wijzigen.
14.3 Een wijziging van deze Trustakte wordt eerst van kracht
   nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het
   doen verlijden van die akte is ieder lid van het Bestuur en
   de Uitgevende Instelling bevoegd.


Artikel 15. Kennisgevingen.
15.1 Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te geschieden
   aan de Obligatiehouders, pandhouders op en vrucht-
   gebruikers van Obligaties en zijn geldig indien deze zijn
   verzonden naar de adressen zoals vermeld in het Register.
15.2 Kennisgevingen door de Obligatiehouders dienen
   schriftelijk te worden gedaan door verzending daarvan aan
   het	adres	van	de	Uitgevende	Instelling	en/	of	Trustee.	
BIJLAGE 6      JAARREKENINGEN 2008 EN 2009

          Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.

                Amsterdam


       Rapport inzake de jaarrekening 2008
                    INHOUD                     Pagina
                    ACCOUNTANTSRAPPORT
66

                    1   Opdracht                  67
                    2   Fiscale positie               67
                    JAARREKENING
                    Balans per 31 december 2008            68


                    Winst- en verliesrekening over de periode
                    22 november 2007 tot en met 31 december 2008   69


                    Kasstroomoverzicht over de periode
                    22 november 2007 tot en met 31 december 2008   70


                    Grondslagen voor de jaarrekening         71


                    Toelichting op de balans             72


                    Toelichting op de winst- en verliesrekening    76
                    OVERIGE GEGEVENS                 77
De directie van
Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
Herengracht 562
1017 CH AMSTERDAM
Kenmerk:	E.Kevelham/kh
Dossier: 1.9439.8
Amsterdam, 9 november 2010
Geachte directie,
1  OPDRACHT
                                                                    67

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2008 van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. te Amsterdam
gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
2  FISCALE POSITIE


Algemeen
De activiteiten van de vennootschap bestaan uit het exploiteren van een pand in Duitsland. Op basis van artikel 4 van het verdrag ter
voorkoming van dubbele belasting tussen Duitsland en Nederland, zijn de resultaten uit deze activiteiten in Duitsland belast.
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij bereid.
Hoogachtend,
HLB Schippers Beheer B.V.
R. Dijkstra RA
   Balans per 31 december 2008
   (Na voorstel resultaatbestemming. Alle bedragen in Euro’s)


   Activa                                31 december 2008      22 november 2007

   Beleggingen               1

   Terreinen en gebouwen                 2.989.376               -

   Beleggingsobject                              2.989.3756              -

   Vorderingen

   Overige vorderingen           2         23.032              -

   Overlopende activa            3         16.034              -

                                           39.066              -   Overige activa

   Immateriële vaste activa         4

   Kosten van financiering                   27.524              -

                                           27.524              -

   Liquide middelen             5                   4.200           36.000
68
                                         3.060.166           36.000

   Passiva

   Eigen vermogen

   Geplaatst kapitaal            6         36.000           36.000

   Overige reserves             7       -39.746               -

                                           -3.746           36.000   Langlopende schulden

   Schulden aan kredietinstellingen     8      2.053.013               -

   Schulden aan groepsmaatschappijen    9       275.100               -

                                         2.328.113              -   Kortlopende schulden

   Schulden aan kredietinstellingen    10         63.990              -

   Schulden aan groepsmaatschappijen    11       600.000               -

   Overige schulden            12          5.782              -

   Overlopende passiva           17         66.027              -

                                          735.799              -

   Totaal                                   3.060.166           36.000
Winst- en verliesrekening over de periode 22 november 2007
tot en met 31 december 2008
(alle bedragen in Euro’s)


                          22 november 2007 – 31 december 2008

 Opbrengsten uit beleggingen

 Huuropbrengsten              14      116.130

                                        116.130 Som der bedrijfsopbrengsten                          116.130 Beheerskosten en rentelasten        15      102.177

 Afschrijvingen               16      40.969

 Overige bedrijfskosten           17      12.730

 Som der bedrijfslasten                             155.876 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening                    -39.746
                                             69


 Belastingen                18                    -

 Resultaat na belastingen                            -39.746
   Kasstroomoverzicht over de periode 22 november 2007
   tot en met 31 december 2008
   (alle bedragen in Euro’s)


                              22 november 2007 – 31 december 2008

   Kasstroom uit operationele activiteiten

   Bedrijfsresultaat                                -39.746   Aanpassingen voor:

   Afschrijvingen                       40.969

                                            40.969

   Verandering in werkkapitaal:

   Overige vorderingen en overlopende activa         -39.066

   Kortlopende schulden (exclusief banken)          735.799

                                            696.733

   Kasstroom uit bedrijfsoperaties                         697.956


70
   Ontvangen belastingen gewoon resultaat              -

                                               -

   Kasstroom uit operationele activiteiten                     697.956   Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   Investeringen materiële vaste activa          -3.027.286

   Investeringen immateriële vaste activa          -30.583

   Kasstroom uit investeringsactiviteiten                     -3.057.869   Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   Toename geplaatst aandelenkapitaal             36.000

   Toename langlopende schulden              2.328.113

   Kasstroom uit financieringsactiviteiten                    2.328.113

   Toename geldmiddelen                                4.200   Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

   Stand per 1 januari                                   -

   Mutatie boekjaar                                  4.200

   Stand per 31 december                               4.200
GRONDSLAGEN VOOR                           eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
DE JAARREKENING                           van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.


Algemeen                               Ten aanzien van de afschrijving wordt het volgende afschrijvings-
Activiteiten                             percentage toegepast:
De activiteiten van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.,     •	  beleggingsobject	                 3%	per	jaar
statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
•	  h
   	 et	beleggen	van	vermogen	in	onroerende	zaken	en	       Vorderingen
   andere registergoederen, alsmede het beleggen in        De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde,
   effecten, onder welke naam en in welke vorm ook;        onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
•	  h
   	 et	verkrijgen,	verwerven	in	genot,	vervreemden,	huren,	   risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
   verhuren, vervaardigen, administreren, financieren,      basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
   beheren, exploiteren en bezwaren van (register)goederen.
                                   Immateriële vaste activa
Wijzigingen in de grondslagen                    De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat-     van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve
bepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het       afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarde-
voorgaande jaar.                           verminderingen.
                                   De afschrijvingen bedragen een percentage van de bestede kosten,
Vergelijkende cijfers                        zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.
                                                                      71
In de balans is de openingsbalans per 22 november 2007 als
vergelijkende cijfers verantwoord. In de winst- en verliesrekening  Ten aanzien van de afschrijving wordt het volgende afschrijvings-
zijn geen vergelijkende cijfers verantwoord.             percentage toegepast:
                                   •	  plaatsings-	en	structureringskosten	       20%	per	jaar


GRONDSLAGEN VOOR DE
WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA                   GRONDSLAGEN VOOR DE
                                   RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen      Algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.         Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze
                                   betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waardering van activa   zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op     mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende      het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,    opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.                               Huuropbrengsten
                                   De huuropbrengsten betreffen de opbrengsten uit de exploitatie
Beleggingen                             van panden, onder aftrek van omzetbelasting.
De beleggingen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van      Afschrijvingen
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrij-     De afschrijvingen op de beleggingen en immateriële vaste activa
vingen worden gebaseerd op de geschatte economische         geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economi-
levensduur en worden berekend op basis van een vast percen-     sche levensduur. Op aanschaffingen in het boekjaar wordt naar
tage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een       tijdsgelang afgeschreven.
   GRONDSLAGEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

   Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
   Toelichting op de balans
   (alle bedragen in Euro’s)


   1 Beleggingen
   De mutaties in de beleggingen zijn in het volgende schema samengevat:


   Beleggingsobjecten   Stand per 22 november 2007

   Aanschaffingswaarde                                           -

   Cumulatieve afschrijvingen                                        -

   Boekwaarden                                               -


72
   Mutaties

   Investeringen                                          3.027.286

   Afschrijvingen materiële vaste activa                               -37.910

   Saldo                                              2.989.376   Stand per 31 december 2008

   Aanschaffingswaarde                                       3.027.286

   Cumulatieve afschrijvingen                                     -37.910

   Boekwaarden                                           2.989.376   Overige activa                             31 december 2008  22 november 2007   2 Overige vorderingen

   Handelsdebiteuren                                23.032         -

                                            23.032         -   3 Overlopende activa

   Overlopende activa en overige vorderingen                    16.034         -

                                            16.034         -
OVERIGE ACTIVA
(alle bedragen in Euro’s)


4 Immateriële vaste activa
De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:


 Kosten van financiering Stand per 22 november 2007                                              -

 Aanschafwaarde                                                    -

 Cumulatieve afschrijvingen                                              -

 Boekwaarde                                                      - Mutaties

 Investeringen                                                  30.583

 Afschrijvingen                                                  -3.059

                                                         27.524
                                                              73

 Stand per 31 december 2008

 Aanschafwaarde                                                  30.583

 Cumulatieve afschrijvingen                                            -3.059

 Boekwaarden                                                   27.524                                           31 december 2008  22 november 2007

 5 Liquide middelen

 ABN AMRO Bank N.V.                                       4.007       36.000

 Kruisposten                                           193          -

                                                4.200       36.000
   EIGEN VERMOGEN
   (alle bedragen in Euro’s)


   6 Geplaatst kapitaal
   Het maatschappelijk kapitaal van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. bedraagt € 90.000, verdeeld in 45.000 gewone aandelen van
   nominaal € 1 en 45.000 cumulatief preferente aandelen van nominaal € 1.


                                   Geplaatst         Geplaatst         Geplaatst
                               preferent kapitaal     gewoon kapitaal          kapitaal   Stand per 22 november 2007                     18.000          18.000           36.000

   Mutaties                                 -             -             -

   Stand per 31 december 2008                     18.000          18.000           36.000


                                                          Overige reserves   7 Overige reserves

   Stand per 22 november 2007                                                  -
74
   Resultaat boekjaar                                                   -39.746

   Stand per 31 december 2008                                               -39.746
   LANGLOPENDE SCHULDEN
   (alle bedragen in Euro’s)


   8 Schulden aan kredietinstellingen


   Hypotheek   Hoofdsom                                                           -

   In depot                                                           -

   Restant hoofdsom per 22 november 2007                               -   Opgenomen in boekjaar                                   2.133.000

   Aflossingen in huidig jaar                                               -15.998   Restant hoofdsom per 31 december 2008                           2.117.003

   Kortlopend deel per 31 december 2008                            -63.990

   Langlopend deel per 31 december 2008                           2.053.013
                                          31 december 2008      22 november 2007 9 Schulden aan groepsmaatschappijen

 Heerenstede Vastgoed B.V.                                   275.100                -

                                                275.100                -
KORTLOPENDE SCHULDEN
(alle bedragen in Euro’s)


                                          31 december 2008      22 november 2007 10 Schulden aan kredietinstellingen

 Aflossingsverplichting                                     63.990                -

                                                63.990                - 11 Schulden aan groepsmaatschappijen

 Wijs & Van Oostveen Beheer B.V.                                600.000                -  75

                                                600.000                - 12 Overige schulden

 Nog te betalen rente                                       3.219               -

 Overige                                             2.563               -

                                                 5.782               - 13 Overlopende passiva                                     66.027                -

 Overige                                            66.027                -
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN                     dem	Hofe	/	Lange	Ecke,	Duitsland	en	het	hebben	verpand	van	de	
VERPLICHTINGEN                           huurvordering en de verzekering van het onderliggende goed en
                                  de bankrekening waar de huurinkomsten op worden gestort.
Hypotheekvoorwaarden
De	vennootschap	heeft	de	volgende	hypothecaire	lening	       Geldlening Wijs & van Oostveen Beheer B.V.
afgesloten:                             De geldlening heeft een oorspronkelijke grootte van € 800.000.
Hypothecaire geldlening ING                     De rente bedraagt tenminste 6,39% op jaarbasis. Het geld-
De	hypothecaire	geldlening	heeft	een	oorspronkelijke	grootte	van	  bedrag dient te zijn afgelost per 31 december 2008.
€	2.133.000.	Van	de	afgesloten	hypotheek	bedraagt	de	rente	
6,39% per jaar voor een periode van 7 jaar vanaf 1 mei 2008.    Achtergestelde geldlening Heerenstede Vastgoed B.V.
De aflossing bedraagt € 15.997,50 per kwartaal voor het eerst te  De achtergestelde geldlening oorspronkelijke € 275.100 kent
voldoen	op	1	oktober	2008.	Het	recht	van	1ste	hypotheek	naar	    een rentepercentage van 7,5%. Er zijn geen aflossingsverplich-
Duits recht op het onroerend goed gelegen te 58099 Hagen, Unter   tingen en of andere vormen van zekerheid overeengekomen.
   Toelichting op de winst- en verliesrekening
   (alle bedragen in Euro’s)


   Opbrengsten uit beleggingen          2008   14 Huuropbrengsten              116.130

                          116.130   15 Beheerskosten en rentelasten

   Exploitatiekosten               2.775

   Rentelasten                  99.402

                          102.177   16 Afschrijvingen

   Afschrijvingen beleggingen          37.910

   Afschrijvingen immateriële vaste activa    3.059

                          40.969
76


   17 Overige bedrijfskosten

   Accountantskosten               7.110

   Verzekeringskosten               3.194

   Overige algemene kosten            2.426

                          12.730
   Ondertekening van de jaarrekening

   Amsterdam, 9 november 2010
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
   Heerenstede Vastgoed B.V.
Overige gegevens                           Verantwoordelijkheid van het bestuur
                                   De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het
Statutaire regeling inzake de winstbestemming             opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat
Ingevolge artikel 35 van de statuten wordt uit de winst allereerst,  getrouw dient weer te geven. Deze verantwoordelijkheid omvat
voor zover mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen       onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van
uitgekeerd een bedrag gelijk aan 7% van hun nominale bedrag.     een	intern	beheersingssysteem	relevant	voor	het	opmaken	van	
Indien de in voorgaande boekjaren behaalde winst niet toerei-     en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en
kend was om zodanig percentage op de cumulatief preferente      resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel
aandelen uit te keren, wordt vervolgens, voor zover mogelijk, het   belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en
tekort uitgekeerd uit de winst, die in het laatst verstreken     toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële
boekjaar is behaald. De winst die na toepassing hiervan resteert,   verslaggeving en het maken van schattingen die onder de
staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering van      gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Aandeelhouders, met dien verstande dat op de cumulatief prefe-
rente aandelen geen verdere uitkering geschiedt. De          Verantwoordelijkheid van de accountant
vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerech-       Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de
tigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen    jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze
doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte     controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.
en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de        Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor
reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.       ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze
                                   controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke
                                                                    77
Voorstel resultaatbestemming                     mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
De directie stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhou-     afwijkingen van materieel belang bevat.
ders voor het resultaat over het boekjaar 2008 ten bedrage van
€ 39.746 negatief geheel ten laste van de overige reserves te     Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
brengen.                               verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
                                   toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.          werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvor-
                                   ming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling
                                   van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg
                                   van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in
                                   aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in
De directie van                            de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne
Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.                beheersingssysteem,	teneinde	een	verantwoorde	keuze	te	
Herengracht 562                            kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de
1017 CH AMSTERDAM                           gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel
                                   hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het
                                   interne	beheersingssysteem	van	de	vennootschap.	Tevens	omvat	
Accountantsverklaring                         een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid
                                   van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en
Wij hebben de in dit rapport op pagina 66 tot en met 77        van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de
opgenomen jaarrekening 2008 van Heerenstede Duitsland         vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het
Vastgoed II B.V. te Amsterdam bestaande uit de balans per 31     algehele beeld van de jaarrekening.
december 2008 en de winst- en verliesrekening over de periode
22 november 2007 tot en met 31 december 2008 met de          Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-infor-
toelichting gecontroleerd.                      matie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
   Oordeel
   Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van
   de grootte en de samenstelling van het vermogen van Heeren-
   stede Duitsland Vastgoed II B.V. per 31 december 2008 en van
   het resultaat over 2008 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2
   BW.
   Amsterdam, 9 november 2010
   HLB Schippers Beheer B.V.
   R. Dijkstra RA78
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.

         AmsterdamRapport inzake de jaarrekening 2009
                                        79
             INHOUD                    Pagina
             ACCOUNTANTSRAPPORT


             1   Opdracht                  80
             2   Fiscale positie              80


             JAARREKENING


             Balans per 31 december 2009           81
             Winst- en verliesrekening over 2009       82
             Kasstroomoverzicht                83
             Grondslagen voor de jaarrekening         84
             Toelichting op de balans             86
             Toelichting op de winst- en verliesrekening   90


             OVERIGE GEGEVENS                 91
   De directie van
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
   Herengracht 562
   1017 CH AMSTERDAM


   Kenmerk:	E.Kevelham/kh
   Dossier: 1.9439.8


   Amsterdam, 9 november 2010
   Geachte directie,


   1   OPDRACHT
   Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2009 van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. te
   Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap.
   Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.


   2   FISCALE POSITIE


   Fiscale eenheid
   Met ingang van 1 januari 2009 is Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. opgenomen in de fiscale eenheid voor de
   vennootschapsbelasting met Heerenstede Vastgoed B.V.


   Vennootschapsbelasting
80
   Het belastbaar bedrag is als volgt berekend:
                                                                2009

                                                                  €

     Resultaat vóór belastingen                                              -64.861

     Belastbaar bedrag                                                  -64.861     Hierover is aan vennootschapsbelasting te vorderen: 20,0% over € -64.861 =                      -12.973   Winst- en verliesrekening
   In de winst- en verliesrekening is de vennootschapsbelastingpost als volgt verwerkt:
                                                                2009

                                                                  €

     Vennootschapsbelasting boekjaar                                           -12.973   Fiscale eenheid
   Dit bedrag is verrekend in de rekening-courant met Heerenstede Vastgoed B.V.


   Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij bereid.


   Hoogachtend,
   HLB Schippers Beheer B.V.                       R. Dijkstra RA
Balans per 31 december 2009
(Na voorstel resultaatbestemming. Alle bedragen in Euro’s)


 ACTIVA                                  31-12-2009         31-12-2008 BELEGGINGEN

 Terreinen en gebouwen               1

 Beleggingsobject                              2.913.558         2.989.376 VORDERINGEN                    2

 Overige vorderingen                3        -           23.032

 Overlopende activa                4      2.505           16.033

                                        2.505           39.065 OVERIGE ACTIVA                  5

 Immateriële vaste activa

 Geactiveerde plaatsings- en structureringskosten 6      21.405           27.524

 Liquide middelen                 7      7.365           4.200

                                        28.770           31.724                                      2.944.833         3.060.165
                                                          81


 PASSIVA                                31-12-2009         31-12-2008 EIGEN VERMOGEN

 Geplaatst kapitaal                8     36.000           36.000

 Overige reserves                 9     -91.634          -39.746

                                       -55.634           -3.746 LANGLOPENDE SCHULDEN               10

 Schulden aan kredietinstellingen         11            1.973.024         2.053.012 KORTLOPENDE SCHULDEN               12

 Schulden aan kredietinstellingen         13     63.990           63.990

 Crediteuren                   14      160            3.219

 Schulden aan groepsmaatschappijen        15     895.127          875.100

 Belastingen                   16      2.190           2.563

 Overige schulden en overlopende passiva     17     65.976           66.027

                                      1.027.443         1.010.899                                      2.944.833         3.060.165
   Winst- en verliesrekening over 2009
   (alle bedragen in Euro’s)


                            2009        2009   Opbrengsten uit beleggingen  18       222.000       111.000

   Som der bedrijfsopbrengsten          222.000       111.000   Beheerskosten en rentelasten  19  197.985       102.177

   Afschrijvingen         20   81.937       40.969

   Overige bedrijfskosten     21   6.939        7.600

   Som der bedrijfskosten             286.861       150.746   Resultaat vóór belastingen           -64.861       -39.746   Belastingen gewoon resultaat  22        12.973          -

82
   Resultaat na belastingen            -51.888       -39.746
Kasstroomoverzicht
(alle bedragen in Euro’s)


                               2009           2008 Kasstroom uit operationele activiteiten

 Bedrijfsresultaat                     -64.861         -39.746 Aanpassingen voor:

 Afschrijvingen                 81.937         40.969

                              81.937          40.969

 Verandering in werkkapitaal:

 Overige vorderingen en overlopende activa    36.560        -39.066

 Kortlopende schulden (exclusief banken)     16.544        735.799

                              53.104          696.733

 Kasstroom uit bedrijfsoperaties              70.180          697.956

                                                83
 Ontvangen belastingen gewoon resultaat     12.973            -

                              12.973             -

 Kasstroom uit operationele activiteiten          83.153          697.956 Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 Investeringen materiële vaste activa         -       -3.027.286

 Investeringen immateriële vaste activa        -        -30.583

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten             -        -3.057.869 Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 Toename geplaatst aandelenkapitaal          -        36.000

 Afname langlopende schulden           -79.988       2.328.113

 Kasstroom uit financieringsactiviteiten1         -79.988        2.328.113

 Toename geldmiddelen                    3.165           4.200
 Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

 Stand per 1 januari                    4.200             -

 Mutatie boekjaar                      3.165           4.200

 Stand per 31 december                   7.365           4.200
   GRONDSLAGEN VOOR                          levensduur en worden berekend op basis van een vast percen-
   DE JAARREKENING                          tage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
                                    eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
   Algemeen                              van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
   Activiteiten
   De activiteiten van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.,    Ten aanzien van de afschrijving wordt het volgende afschrijvings-
   statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:    percentage toegepast:
   •	  h
      	 et	beleggen	van	vermogen	in	onroerende	zaken	en	      •	  	 eleggingsobject	
                                       b                         3%	per	jaar
      andere registergoederen, alsmede het beleggen in
      effecten, onder welke naam en in welke vorm dan ook;     Vorderingen
   •	  h
      	 et	verkrijgen,	verwerven	in	genot,	vervreemden,	huren,	  De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde,
      verhuren, vervaardigen, administreren, financieren,     onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
      beheren, exploiteren en bezwaren van (register)goederen.   risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
                                    basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
   Wijzigingen in de grondslagen
   De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat-    Immateriële vaste activa
   bepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het      De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag
   voorgaande jaar.                          van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve
                                    afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarde-
   Vergelijkende cijfers                       verminderingen.
84
   In de balans zijn de cijfers per 31 december 2008 als verge-    De afschrijvingen bedragen een percentage van de bestede kosten,
   lijkende cijfers opgenomen. De in de winst- en verliesrekening   zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.
   opgenomen vergelijkende cijfers betreffen de cijfers over de
   periode 22 november 2007 tot en met 31 december 2008.       Ten aanzien van de afschrijving wordt het volgende afschrijvings-
                                    percentage toegepast:
                                    •	  p
                                       	 laatsings-	en	structureringskosten	       20%	per	jaar
   GRONDSLAGEN VOOR DE
   WAARDERING VAN ACTIVA EN                      Langlopende schulden
   PASSIVA                              De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale
                                    waarde.
   Algemeen
   De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen
   aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.        GRONDSLAGEN VOOR DE
                                    RESULTAATBEPALING
   De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waardering van activa
   en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op    Algemeen
   basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende     Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze
   grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,   betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
   worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale        zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
   waarde.                              mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
                                    het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
   Beleggingen                            opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
   De beleggingen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs,
   verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van     Opbrengsten uit beleggingen
   toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrij-    De opbrengsten uit beleggingen zijn de huuropbrengsten uit de
   vingen worden gebaseerd op de geschatte economische        exploitatie van het pand, onder aftrek van omzetbelasting.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op (im)materiële vaste activa geschieden
tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levens-
duur. Op aanschaffingen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang
afgeschreven.


Belastingen gewoon resultaat
De belasting over het resultaat wordt berekend over het
resultaat vóór belastingen in de winst- en verliesrekening, na
aftrek van het gebruik van fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na
bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans
geldende belastingtarieven gehanteerd.
                                 85
   GRONDSLAGEN VAN HET
   KASSTROOMOVERZICHT

   Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte
   methode.


   Toelichting op de balans
   (alle bedragen in Euro’s)


   BELEGGINGEN


   1 Terreinen en gebouwen
   De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt
   weergegeven:


   Beleggingsobject   Stand per 1 januari 2009

   Aanschaffingswaarde                                  3.027.286
86
   Cumulatieve afschrijvingen                                -37.910

   Boekwaarde                                       2.989.376   Mutaties

   Afschrijvingen materiële vaste activa                          -75.818

   Saldo                                          -75.818   Stand per 31 december 2009

   Aanschaffingswaarde                                  3.027.286

   Cumulatieve afschrijvingen                               -113.728

   Boekwaarde                                       2.913.558   2 VORDERINGEN

                                  31 december 2009  31 december 2008   3 Overige vorderingen

   Handelsdebiteuren                              -       23.032   4 Overlopende activa

   Overige                                 2.505       16.033
5 OVERIGE ACTIVA
(alle bedragen in Euro’s)


6 Immateriële vaste activa
De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:


 Geactiveerde plaatsings- en structureringskosten Stand per 1 januari 2009

 Aanschafwaarde                                                  30.583

 Cumulatieve afschrijvingen                                            -3.059

 Boekwaarde                                                    27.524 Mutaties

 Afschrijvingen                                                  -6.119

 Saldo                                                      -6.119 Stand per 31 december 2009                                                87

 Aanschafwaarde                                                  30.583

 Cumulatieve afschrijvingen                                            -9.178

 Boekwaarde                                                    21.4057 LIQUIDE MIDDELEN

                                           31 december 2009  31 december 2008 ABN Amro Bank N.V.                                       7.365       4.007

 Kruisposten                                            -        1938 GEPLAATST KAPITAAL

                                                2009        2008 Het maatschappelijk kapitaal van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
 bedraagt € 90.000, verdeeld in 45.000 gewone aandelen van nominaal
 € 1 en 45.000 cumulatief preferente aandelen van nominaal € 1. Stand per 1 januari                                      36.000       36.000

 Mutatie                                              -         -

 Stand per 31 december                                     36.000       36.000
   9 OVERIGE RESERVES

                                       2009         2008   Stand per 1 januari                         -39.746           -

   Uit winstverdeling                          -51.888        -39.746

   Stand per 31 december                        -91.634        -39.746


   10 LANGLOPENDE SCHULDEN

                        Stand per   Aflossings-   Resterende   Resterende
                       31-12-2009  verplichting     looptijd    looptijd
                                 2010      > 1 jaar    > 5 jaar   Hypotheken	o/g              2.037.014     63.990     1.973.024   1.717.064

                        2.037.014     63.990     1.973.024   1.717.064
   11 SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN

88                           31 december 2009         31 december 2008
   Hypotheken	o/g                     1.973.024            2.053.012   Hypotheken o/g

   Hoofdsom	hypotheek                   1.973.024            2.053.012                                 2009               2008
   Hoofdsom hypotheek

   Hoofdsom                        2.133.000            2.133.000

   Afgelost tot en met 31 december 2008           -15.998             -15.998

   Restant hoofdsom per 1 januari 2009           2.117.002            2.117.002

   Opgenomen in 2009                        -                -

   Aflossingen boekjaar 2009                 -79.988                 -

   Restant hoofdsom per 31 december 2009          2.037.014            2.117.002

   Kortlopend deel per 31 december 2009           -63.990             -63.990

   Langlopend deel per 31 december 2009          1.973.024            2.053.012
12 KORTLOPENDE SCHULDEN
                                          31 december 2009      31 december 2008 13 Schulden aan kredietinstellingen

 Aflossingsverplichtingen                                    63.990           63.990 14 Crediteuren

 Crediteuren                                            160             3.219 15 Schulden aan groepsmaatschappijen

 Rekening-courant Heerenstede Vastgoed B.V.                          895.127           275.100

 Lening	O/G	Wijs	&	Van	Oostveen	Beheer	B.V.                              -          600.000

                                               895.127           875.100 Achtergesteld rekening-courant krediet Heerenstede Vastgoed B.V.

 De schuld aan Heerenstede Vastgoed B.V. betreft een achtergesteld
 krediet ten opzichte van de verstrekte financieringen door ING Real
 Estate. Het rentepercentage bedraagt 6,389% en zal uiterlijk                                     89
 31 december 2010 worden afgelost. 16 Belastingen

 Omzetbelasting                                         2.190             2.563 17 Overige schulden en overlopende passiva

 Nog te betalen rente                                      59.450           42.995

 Overige                                             6.526           23.032

                                                65.976           66.027Niet in de balans opgenomen
verplichtingen

Zekerheden hypotheeklening                     Belastingverplichting fiscale eenheid
Ten	aanzien	van	de	hypotheeklening	zijn	de	volgende	        Aangezien de vennootschap onderdeel uitmaakt van een fiscale
zekerheden gesteld:                        eenheid voor de vennootschapsbelasting, is zij hoofdelijk
•	  r
   	 echt	van	eerste	hypotheek	naar	Duits	recht	op       aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de
   het onroerend goed gelegen te 58099 Hagen,          gehele fiscale eenheid.
   Unter	dem	Hofe/Lange	Ecke,	Duitsland;	
•	  v
   	 erpanding	van	de	huurvordering	en	de	verzekering	
   van het onderliggende goed.
   Toelichting op de winst- en verliesrekening
   (alle bedragen in Euro’s)


                                       2009   2008   18 Opbrengsten uit beleggingen

   Huuropbrengsten                           222.000  111.000   Gemiddeld aantal werknemers

   Gedurende de jaren 2009 en 2008 waren er geen werknemers in dienst
   op basis van een volledig dienstverband.   19 Beheerskosten en rentelasten

   Beheerskosten                             5.550   2.775

   Rentelasten groepsmaatschappijen                   59.450  32.250

   Overige rentelasten                         132.985  67.152

                                      197.985  102.177
90   20 Afschrijvingen

   Afschrijvingen immateriële vaste activa                6.119   3.059

   Afschrijvingen terreinen en gebouwen                 75.818  37.910

                                      81.937  40.969   Afschrijvingen immateriële vaste activa

   Afschrijving plaatsings- en structureringskosten            6.119   3.059   Afschrijvingen materiële vaste activa

   Beleggingsobject                           75.818  37.910   21 Overige bedrijfskosten

   Onderhoudskosten                            1.338     -

   Verzekeringskosten                           589   3.194

   Onroerend zaakbelasting                        5.660     -

   Overige kosten                             -648   4.406

                                       6.939   7.600
                                    2009  2008 22 Belastingen

 Vennootschapsbelasting                        -12.973   -
Ondertekening van de jaarrekening


Amsterdam, 9 november 2010
Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.
Directeur                                            91
Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de winstbestemming
Ingevolge artikel 35 van de statuten wordt uit de winst allereerst,
voor zover mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen
uitgekeerd een bedrag gelijk aan 7% van hun nominale bedrag.
Indien de in voorgaande boekjaren behaalde winst niet toerei-
kend was om zodanig percentage op de cumulatief preferente
aandelen uit te keren, wordt vervolgens, voor zover mogelijk,
het tekort uitgekeerd uit de winst, die in het laatst verstreken
boekjaar is behaald. De winst die na toepassing hiervan resteert,
staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, met dien verstande dat op de cumulatief
preferente aandelen geen verdere uitkering geschiedt. De
vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerech-
tigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen
doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte
en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de
reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.


Voorstel resultaatbestemming
De directie stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders voor het resultaat over het boekjaar 2009 ten bedrage
van € 51.888 negatief geheel ten laste van de overige reserves
te brengen.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
   De aandeelhoudersvergadering
   Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
   Herengracht 562
   1017 CH AMSTERDAM
   Accountantsverklaring

   Wij hebben de in dit rapport op pagina 80 tot en met        relevante	interne	beheersingssysteem,	teneinde	een	verant-
   91 opgenomen jaarrekening 2009 van Heerenstede Duitsland      woorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden
   Vastgoed II B.V. te Amsterdam bestaande uit de balans per     die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die
   31 december 2009 en de winst- en verliesrekening over 2009     niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit
   met de toelichting gecontroleerd.                 van	het	interne	beheersingssysteem	van	de	vennootschap.	
                                    Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de
   Verantwoordelijkheid van het bestuur                aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor
   De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het    financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen
   opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat   die het bestuur van de vennootschap heeft gemaakt, alsmede
   getrouw dient weer te geven. Deze verantwoordelijkheid omvat    een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
   onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van
   een	intern	beheersingssysteem	relevant	voor	het	opmaken	van	    Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-infor-
92
   en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en      matie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
   resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel
   belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en    Oordeel
   toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële       Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld
   verslaggeving en het maken van schattingen die onder de      van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
   gegeven omstandigheden redelijk zijn.               Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. per 31 december 2009
                                    en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met Titel 9
   Verantwoordelijkheid van de accountant               Boek 2 BW.
   Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over
   de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze    Amsterdam, 9 november 2010
   controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.
   Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor
   ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze
   controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke   HLB Schippers Beheer B.V.
   mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
   afwijkingen van materieel belang bevat.


   Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
   verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de     R. Dijkstra RA
   toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren
   werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeels-
   vorming van de accountant, waaronder begrepen zijn
   beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang
   als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de
   accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw
   weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat
BIJLAGE 7     FINANCIËLE INFORMATIE OVER DE
    PERIODE 1 JANUARI 2010 – 30 JUNI 2010

         De financiële informatie over de periode 1 januari 2010 – 30 juni 2010 is niet aan accountantscontrole onderworpen.
    Balans per 30 juni 2010
    (alle bedragen in Euro’s)


    Activa                                     30-06-2010               31-12-2009    BELEGGINGEN

    Terreinen en gebouwen

    Beleggingsobject*                                 2.875.648               2.913.558    VORDERINGEN

    Overige vorderingen                                  7.611                    0

                                       717                 2.505
    Overlopende activa
                                                                        93
                                                717                   2.505    OVERIGE ACTIVA

    Immateriele vaste activa

    Geactiveerde plaatsings- en structureringskosten         18.347                 21.405                                     46.847                 7.365
    Liquide middelen

                                               65.194                  28.770

                                             2.949.170               2.944.833    * De directie van Heerenstede Vastgoed BV heeft kennis genomen van het hertaxatierapport d.d. 11 januari 2011 betreffende het
    Object in Hagen. Uit dit rapport blijkt dat de waarde in het economische verkeer van het Object lager ligt dan de boekwaarde op
    basis van de historische kostprijs. Omdat de cijfers per 30 juni 2010 zijn opgesteld op basis van interne gegevens en op dat moment
    het hertaxatierapport nog niet beschikbaar was, is bij het opstellen van deze balans geen rekening gehouden met dit inzicht. Het ligt
    in de lijn der verwachtingen dat bij het opstellen van de jaarrekening 2010 sprake zal zijn van een eenmalige bijzondere waarde-
    vermindering op basis van hetgeen is voorgeschreven door de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De eenmalige bijzondere
    waardevermindering zal dan zichtbaar worden in de definitieve jaarrekening 2010 van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V.
   Passiva                       30-06-2010       31-12-2009   EIGEN VERMOGEN

   Geplaatst kapitaal             36.000         36.000

   Overige reserves             -122.079        -91.634

                               -86.079        -55.634   LANGLOPENDE SCHULDEN

   Schulden aan kredietinstellingen           1.957.028       1.973.024   KORTLOPENDE SCHULDEN

   Schulden aan kredietinstellingen      63.990         63.990

   Crediteuren                 4.928          160

   Schulden aan groepsmaatschappijen     932.350         895.127

   Belastingen                 2.589          2.190

   Overige schulden en overlopende passiva  74.364         65.976
94
                              1.078.221       1.027.443

                              2.949.170       2.944.833
Winst- en verliesrekening periode 1 januari tot en met 30 juni 2010
(alle bedragen in Euro’s)


                           2010         2009                          111.000        222.000
 Opbrengst uit Beleggingen                          111.000        222.000
 Som der bedrijfsopbrengsten Beheerskosten en rentelasten      101.692         197.985

 Afschrijvingen             40.968         81.937

 Overige Bedrifjskosten          6.396          6.939

                          149.056        286.861
 Som de bedrijfslasten                          -38.056        -64.861
 Resultaat voor belastingen
                                          95


 Belastingen                     7.611        12.973

 Resultaat na belastingen              -30.445        -51.888
   Kasstroomoverzicht periode 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010
   (alle bedragen in Euro’s)


                                 2010        2009   Kasstroom uit operationele activiteiten

   BedrijfsresuItaat                     -38.056       -64.861   Aanpassingen voor:

   Afschrijvingen                 40.968       81.937

                                40.968       81.937

   Verandering in werkkapitaal:

   Overige vorderingen en overlopende activa    -5.823       36.560

   Kortlopende schulden (exclusief banken)     50.778       16.544

                                44.955       53.104   Kasstroom uit bedrijfsoperaties              47.867       70.180
96


   Ontvangen belastingen gewoon resultaat      7.611       12.973

                                 7.611       12.973

   Kasstroom uit operationele activiteiten          55.478       83.153   Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   Investeringen materiële vaste activa         -          -

   Investeringen immateriële vaste activa        -          -   Kasstroom uit investeringsactiviteiten             -          -   Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   Toename geplaatst aandelenkapitaal          -          -

   Afname langlopende schulden           -15.996       -79.988

   Kasstroom uit financieringsactiviteiten          -15.996       -79.988

   Toename geldmiddelen                   39.482        3.165   Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

   Stand per 1 januari                    7.365        4.200

   Mutatie                          39.482        3.165

   Stand einde periode:                   46.847        7.365
97
98
Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30,
     F 020 514 10 31, E info@heerenstede.nl, I www.heerenstede.nl

								
To top