Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

1640 RA Deurne_ inv

VIEWS: 179 PAGES: 389

									ca 1640 Oud rechtelijk archief Deurne inv.nr. 11
Wilbert Janse de Bottel en Anthonis Geraerts als momboirs van het onmonig kind Jan Claes
Everts, verwekt bij Marie dochter Peter Thijs de Bottel en Anthonis Geraerts en Wilbert Janssen
voorschreven van het onmondig kind van Anthonis Geraerts voorschreven, verwekt uit het
lichaam van Jenneke dochter van Peter Thijs de Bottel, samen als aanlegger tegen Barbara Jan
Thonis gedaagde.


ca 1640 Oud rechtelijk archief Deurne inv.nr. 11
Otto De Visschere, secretaris en aanlegger tegen Agatha dochter Thijs Emonts, tegenwoordig
dienstmaagd bij [Jasper van IJperen]


circa 1640 Ongefolieerd RA Deurne nr. 92
Peerken weduwe Thonis Laureyns Baeckelmans, Frans Laureyns Baeckelmans, Willem Leys,
wonende te Meyel en man van Catalijn Laureyns Baeckelmans, Herman Hendrick Faesken als
gevolmachtigde voor Gommar Fransen X Geertken Laureyns Baeckelmans, Hendrick Feskens X
Maryken Laureyns Baeckelmans en het onmondig kind Peter Laureyns Baeckelmans. (Genoemd
Peerken is dv. Hendrick Thomas va Krieckenbeeck)


1640 RA Deurne, inv.nr. R 92, folio 252 recto
Jan Jan Umen is zwager van Claes Claes Martens


1640 – 1657 ORA Deurne 180 map 11
Momboirrekeningen van de nagelaten kinderen Geraert Eijmers (van Loon)
Momboirs: Jan Eijmers van Loon.
Fragment:
19-7-1651 Eijmert Gerit Peeter Janssen man van Trijn Gerit Eijmers
1655 Jan Eijmers bekent een bedrag ontvangen te hebben omdat hij drie weken op de kinderen
van Gerit Eijmers heeft gepast.
10-9-1636 Op een dach isser gecomen eene man van den Bremwortel ende doode op sin cars
hebben geladen ende die gegeven van Grijtken mijn suster the begraven die somme van 26 gl.
Item den 10 september 1636 als doen die drie cijnder nae het haegijnde gedan ende Jencken in
mijn huijs gedan omdat seij met die Goodts gaeff was besmet ende die twee cijnder Achtken
ende Nesken die hebbe ick in een huet gedan ende ick hebbe die cijnder coest ende drank
uijtgevis dat ick tot Peter Gevarts (Colen av) broet ende bier hebbe gehalt ende vorts daer ick et
voerts coest becomen ende doen is Achtken cranck geworden den 16 october ende daer hebbe ick
alle scrupstaer (van Schrobber, Schropper, = lijkverzorger, ook verzorger van pestlijders, volgens
Glossarium Stallaert) hen gecregen vier dage ende ende de dachs gegeven 24 st.
Item ende [weest] Hanrickx gegeven van het graeff te maeken 10 st.
Item noch hebbe ick den graver van den Bremwortel gegeven 20 st. dat Hense ter eerde bestade.
Item tot Peter Gevarts gehalt vier acht stuijvier bier gehalt dico 8 st.
Ende die scrupster daer den gehaat vier dagen ende nog eene dach inde coost gehaet doen seij
Achtken begraven hadde ende dachs voor dien coest ende dranck dachs vier stuijviers becompt
die vijff dage 20 st.
Item van den 10 september1636 tot 16 october hebbe ick Mijchiel Claessen , Achtken mijn nicht
den coest ende dranck gegeven dat samen is seesendartich dage ende stelle dachs voor mijn coest
ende dranck ieder dach drije stuijver.
Becompt die seesendertich dage die somme van 5 gl. 8 st.
Item Nesken , Geijrkens dochter (waarschijnlijk bedoeld de dochter van Gerrit Eijmert van Loon
av) is comen the sterven sanderdachs na St. Simon ende Juijdasdach daer hebbe ick Mijchiel
Claessen [moeij] Jan Rutten huijsvrouw beij gecregen vier dage ende dachs gegeven twintich st.
Item de scrupter vier dage den coest ende dranck gegeven ende dachs daervoor gereckent 4 st.
becompt die vier dagen 16 st.
Item tot Joest die Cuijper den dootkijst gehalt voor Nescken ende daervoer betalt 2 gl. 10 st.
Verkort: Aan [Weelt] Hanrickx gegeven dat hij de dootkijst van Joest die Cuijper int Haeginde
hadde gedragen 6 st.
Item tot Heens Peter Gossens eerffgenaemen gehalt 18 pootten biers iedere poot coest vijff ort
die Grijtken in haren leven daer heft gehalt 23 st.
In 1637 heb ik Mijchiel Claessen laten vragen het huijsken met drie personen (die daarin
wonen? Av) te weten Marsselis This Eemonts, Marij Peter Thijs en Lenart Gielens, ieder 26
stuivers maakt samen 3 gl. 18 st.
Jencken mijn nicht heb ik bij Wijlbert Jansse van de Stijl laten halen wijerick (wierrook) waar
het huijsscken mee wordt gewirickt
Bij Heens Peter Gossens gehaald 8 potten bier, per pot 5 oort.
Ik Mijchiel Claessen heb Nesscken mijn nicht kost en drank gegeven van 10 september tot 26
oktober van het jaar 1636, dit is 46 dagen samen 6 gl. 18 st..
Februari 1637 heeft Mijchiel Claessen zijn momboireed gedaan voor het kind van Hanrick
Wijlbert Bone en aan schout en schepenen gegeven 14 st.
In 1637 hebben de erfgenamen van Nijclaes Evarts zaliger met elkaar gedeeld de goederen die
Claes en Bernart hunne oem nalieten. Gegeven aan de landmeter van Asten 2 gl. 5 st.
In 1637 op Duerne cermijs, ben ik Mijchiel Claessen, naar Helmond geweest wegens de thienden
van Colens 3 st.
Uitgegeven aan Peter Geeraerts Colen 10 st. 2 ort. Wat deze gegeven heeft aan de rentmeester
van Bijnderen.
Afgerekend met Marij Peter This van hetgeen Grijtken Claes Evarts in haar leven aan brood,
boter en melk heeft gehaald ten huize Peter This. 5 gl. 12 st.
1 augustus hebben de erfgenamen van Niclaes Evarts zaliger en Bernart Evarts hun oom geloot
en voor verteer en schrijfgeld gegeven 26 st.
Dag na St. Franssissijdach de chijns van Vlijerden genoteerd in het boek van Peter de Mulder. 4
gl. 15 st.
Verteert samen met Joest Willem Corsten en Peter den Mulder de chijnsheffer 8 st.
Op 10 oktober 1637 van de erfgenamen van Nijclaes Evarts een schuld van 26 st.
10 december 1638 Mijcgiel en Jocghim, als momboirs verhuren het goed tot Belgere op wijncop
en maken bij schepenen 23 st.
Ook in dat jaar hebben de momboirs van het onmondige kind van Hanrick Wilbert Bome toen
daar was een [lopdach] heeft Jasper Marsselis het huisscken verkocht dat gekomen is van Bernart
Evarts. Om daarvan schulden van de onmondige te betalen dit gedaan met twee schepenen en
twee getuigen, ieder 9 st. met kost en drank samen 3 gl. 12 st.
In 1639 een stuk land verkocht te Vlijerden om gemaakte schulden te betalen. Onkosten daarvoor
gemaakt 20 st. aan de secretaris voor de eedaflegging 6 st.
Op 6 april 1639 aan de erfgenamen van Claes Evarts gegeven 2 gl. Welk bedrag Grijtken
Claessen had ontvangen van Peter Lambers Cuppens van een weftgetou.
Op 9 april de momboirs naar Jan Sanders te Helmond geweest en daar verteert 6 st.
Op 12 april de landmeter van Aesten heeft afgemeten den plack daer het huijscken op staet en
gekomen is van Bernart Evarts zaliger 19 st.
In 1640 aan de rentmeesters van de abt van Epternaken voor 2 jaar achterstallige cijns. Onkosten
7 st. ook voor cijnsbetalingen naar Helmond geweest.
Te Vlierden samen met Gommer Japicken - sijn swaeger - akkerland verkocht..
In 1644 in de gaerffmant gedaan een half schaeff die waeren gedeckt op het huijscken van
Bernart Evarts en nog bij gedaan band en latten die onder het dak worden gestoken omdat die
latten waren versleten. Aan materiaal 2 gl. 10 st.


1640 Staatsarchief Luxemburg (inventaris no. AXXIX 34 Deurne (Doerne)
bevat tienden van Oss, Deurne, Vlierden, Ruth, Baeckel, Scheepstal, Grootel, Milheeze, Gemert
en Alphen.
Deze tienden moeten in Deurne betaald worden.
Chijns der vasallen des Heeren prelaets van Epternacken die ontfangen wordt des sanderen daags
naer Ons Liefs Heeren Hemelvaert dach tot DOERNE gereneveert inden jaere ons Heeren
duijsent seshondert ende veertig
1640
Helmond 1 december 1999
bewerkt door: Pierre van de Meulenhof
gemerkt: 1640 t/m 1661
Staatsarchief Luxemburg
(inventaris no. AXXIX 34 Deurne (Doerne)
gemerkt: 1640 t/m 1661
Tienden van Doerne blz. 285 post 11
Willemken dochter Jan Willem Bruijsten voor de twee kijnderen Jan Willem Bruijsten voor Jan
Willem Bruijsten Peter Evarart Colen voor Everart Peter Colen, Claes Everart van Doerne,
Menken weduwe Gevart Frans Colen, Jan Peter Pauwels voor Peter Pauwels, Joost Wijmans
voor de kijnderen Huijbrecht Goort de Louwe Aert Coolen voor Michiel Aert Colen voornoemd
voor Aert soone Aert Colen van twee deelen vande halleven thienden van Doerne 3 lib louvense
facit 7 gulden 6 penning
gemerkt: 1640 t/m 1661
Tienden van Dorene blz. 286 post 12
Thijmen Polen Emont en Henrick IJsbouts Marth en Aert Melis junioris Martha Laurijns de
Louven Catharina weduwe Henrick IJsbouts Henrick IJsbouts ende Jan Gerits Philips van
Helmond eijgenaer Jan soone Philips van Helmont voor Ghelijs soone Geraerts van Helmont van
een deel der halleve thienden van Dorne 1 1/2 lib louvense 3 gulden 13 penning
gemerkt: 1640 t/m 1653
Tienden van Dorene blz. 286 post 13
Heer Niclaes Prunetius pastoir ende restoir der Here tot Gemert den commandeur tot Gemert
voor Mathijs soone Jan van Kessel van wegen Jan van Kessel voor Jouffrouwe Beatricx van
Gerwen ende voir Willem van heftde van een thienden gemeijnelijck genaemt de thienden
vanden Wijngart in Doerne 2 lib. louvense 3 gulden 17 penning
Tienden van Baeckel blz. 288 post 20
Heer Anthoni d‟Argenteaux Heer van Drongelen
Maria naergelaeten des Heeren van Berlo Heer Jan van Berlo dachtergelaeten van Heer Jan van
Cortenbach soldaet van een deel der Thiende in Baeckel
16 stuiver 3 den louvense
39 penning 3 oirt
gemerkt: 1640 t/m 1661
Tienden van Baeckel blz. 289 post 21
Heer Anthoni d‟Argenteaux Heer van Drongelen
Jouffrou Barbera van Arckenteel d‟Argenteaux
Joncker Aert van Berlo voor Heer Jan van Cortenbach soldaet voor Heer Lodewijck Cortenbach
 van de goederen geheeten Scheepstal gelegen in Baeckel 10 stuiver louvense
24 1/2 penning
gemerkt: 1640 t/m 1661
Tienden van Grootel blz. 289 post 22
Heer Emondt Huijn van Amstenraet lands commendeur
Heer Henrick van Holtrop
Heer Godert van Arent
de Heere commandeur van Gemert van eene thiende geheeten Grootel 7 stuiver louvense
gemerkt: 1640 t/m 1661
Tienden van Milhese blz. 289 post 23
den selleven van seecker thiende in Milhese
15 stuiver louvense


1640 Archief Staten Generaal 1.01.07 inv. nr. 12557.18
Register van de pachten tot het beneficiy toebehoerende van Onser Liever Vrouwen altaer tot
Duersen
Aen Jan Pauwels Willems soon rentmeester van mijn edele heere van Liessel - sent den bode
- Jan Marcelis van Cuijck aenden Zeijlberch 2 vaet wort betaelt met 7 ½ st. tvaet tsjaers en is
betaelt 1640
- Jan Sweerus kindt 7 vaet min 1 cop met 5 st. tvaet sjiaers betaelt is betaelt anno 1640
- Aert Dries Aertsen alias Knuijts neven Willem Swerus kindt 12 vaete roggen woort betaelt
tsjiaers tvaet met 20 st. en is bet. anno 1640
- Anthonis Henricx daer nu woont Anthonis - roggen woort betaelt met 5 st. siaers en is bet. 1640
16 ½ vaet rog 1 vleemsen mackt eenen st.
- Laurens Pauwels met Wauter sijn swager wt hun ouders goet int Derrup 12 vaet woort beth.
tvaet met 5 st. en is beth. anno 1640
- Jan de Bottel kinder int Derrup 1 ½ vaet woort beth. tvaet met 5 st. en is bet. anno 1640
- Peter Dors 2 vaet roggen woort bet. tvaet met 5 st. en is bet. anno 1640
Jenneke Gielkens 2 ½ vaet woort bet. siaers met 5 st. tvaet en is betaelt anno 1637
- Heijn Colen kinder aenden Zeijlberrich 7 vaet woort met 5 st. tvaet en is bet. anno 1638
- Lijsken Loijen kinder tot Helmont 15 st. is bet. 1637
- Stadthouwers vrou tot Vlierden nu Gielen den son 6 st. b. 1636
- Tot Asten 6 vaet rog 3 Henrick Frans de Cremer soon aen Voordeldonck 3 sijnen mededeijlder
woort betaelt met 5 st. tvaet en is bet. anno 1634
- Het leste iaer heb ick quijtgeschouwen om de steerft en om bederff daer Godt ons mede
versocht hadde int iaer 1636, meer en weet is niet van den register op iae en neen
Ick Cornelis Francisci vicario


1640 (ongedateerd) Archief Staten Generaal 1.01.07 inv. nr. 12557.18
Renten van onsen liever vrouwen altaer tot Duersen aen die noorden sijde
- Gevert van Duernen mijn heer van Duernen 2 mud rogghen
- die hoeff tot Vreeck opten loep 3 mud rogghen
- Jasper den Schoenmacker nu Thonis Snocx 2 mud roggen en 1 vaet
- Jan van Cuijck tsiaers 2 mud en een vaet rogghen - hier af betaelt Peter de Snijder het
derdendeel van tuseghe Lijnken Jans voerschreven suster te weeten tsiaers acht vaten rogghen
ende het derde iaer neghen vaten ende Thonis Snocx het ander twee delen
- Joest Vrancken nu erffgenamen Philips Dors nu Metken Cuijpers
Luijt van den Zeijlberch nu Jan Molendijcx seven vaet rogghen
- Aerdt Verhaeghe nu Jan Goessens neghen vaet rogghen dit ys affgeleeth hier voer betalende
iaerlicx eenen twintichthalven stuiver nu Jacop Coppens
Jan Schootmans nu Jan de Smet seven vaet rog
- Lysbet Sconincx nu erffgenaemen van Jannen van den Zeylberch seven vaet rogghe nu joncker
Eevert van Duersen van Tegghers goet
- Maercelis Verboijen nu Hendericx Thomas alias Kryekenbeecx seven vaet rog mijn eenen cop
- Aert de Weever nu d‟erfghenamen ses vaten rog [doorgehaald: nu Hubbert Tuenyssen] ende
Joost Rommen nu Jan Hubbers
- Bartholomeus Rutgers ses vaten rog Peter Reynders nu d‟erfgenamen van Dries Voesters ende
Marij Lijssen - vier vaten rog [tussengeschreven: de 2 sijn in betalingh]
- Mathijs van de Voerst nu Jan Michgiels derdalf vat rog
- Ghevert Maes nu Dyrck Gheverts derdalf vaten rog nu Dirck Gevers
- Alijt Harken nu Willem Harken [doorgehaald: met ander] nu d‟erfgenamen van Peter van den
Ravenecker derdalf vaten rog
- Willem Jan Willems nu Peter den Snijder vierdalf vaten rog
- Jan Peters nu Lijn Eevers twee vaten rog
- Jenneken Verhaghe nu d‟erfgenamen Marcelys van Cuick twee vat rog
- Lijsken de wedu nu d‟erfghenamen Claes de Vorster twee vat rog
- Hijen Eevers nu d‟erfghenamen Rut Hubbers drie vat rog
- Rut Massen nu Willem van Hinsbeck onderhalf vat rog
- Peter heer Ghossens Jasper de Scommacker nu Thonis Snocx eenen vlemssen
Renten van Ons Lieve Vrouwe altaer tot Dorne aen die norde side
- Inden iersten het neu [coytert] tot Dorne 12 vaet roggen in specie het [weeusel] is donderpant
betaelt 1635
- het goet tot Vreeckwijck op de loop met twe weijtiens met 7 ½ lopense tuellants gelegen tlant
tot drie plaetsen met een malder roggen daer wt gaende aende de Baeselers van
Scheertogenbosche met 2 blanck chyns tot Helmont aen Craenenbroecken
- Lambert Willem Verhaeseldonck goet tot Vreeckwijck [6] vaet roggen reduc. het vaet betaelt
met 5 st. betaelt anno 1640
- Grietien Hoebers goet tot Vreeckwyck met Henrick de Laeser 5 vaet rogge reduc. ieder vaet
betaelt met 5 st. betaelt anno 1638
- Henrick Willem Snabben in Derrup cum suis 1 ½ vaet ieder vaet betaelt met 5 st. is betaelt
anno 1640
- Henrick van Stiphout goet aenden Zeijlberch naest de pat 9 vaet wort betaelt met 21 st. siaers en
is betaelt anno 1636
- Peter Heijntien Haert soons goet aenden Breemortell 7 vaet woort met 5 st. en is betaelt anno
1634
- Willem Marcus de Molder door coop van Brusten Henrichs aen den Zeijlberich 7 woort betaelt
ieder vaet met 5 st. en is betaelt anno 1640


2-1-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Ottho de Visschere, secretaris alhier aanlegger - tegen - de kinderen en erfgenamen Claes Everts
van Doerne.
Over een betaling van 41 gulden en achtien stuivers voor vacatien, verteringen etc.
Marten Jan Geverts en jan Jansen als momboirs van het onmondig kind jan Claes Everts over een
betaling van 15 gulden 18 stuivers en 2 oirt.
-
Michiel Henericx tegen de kinderen en erfgenamen Jan Sijmonts tot Helmont over een
schepengeloefte van 100 gulden dato 12 maart 1633 verzoekt daarover vonnis.
-
Catelijn Henrick Racken, huisvrouw van Peter Dericx de Scheeper - tegen - Margriet, weduwe
Jans de Leeuw. Catelijn verklaard en bekent dat, Margriet haar met een spaeij een quetsuere aan
het hoofd heeft toegebracht en dat ze hierover proces wil voeren, dat zij zich heeft verweerd,
seggende den eene slach, den andere weert te wesen.
Peter Dericx verstaen hebbende sijne huijsvrouw alhier ter rolle, eenige simpele verclaeringhe te
hebben gedaen ende vanwege des aenr.s te sijn geaccepteert, sonder hetselve te hebben verstaen,
of andersints bij hem te sijn geadviseert, als man ende momboir ende soo meester van haer
sijnde, het selve bij desen des[..] noijd[..] ende versueckende te moegen ge[..] staen, bijde
redenen van sijne antw[oirde] in qualiteijt als boven, ten naeste gemechte te doen.
Bij Mr. Jan Loijen zal t.z.t. recht worden gesteld.


2-1-1640 OAA Deurne inv. 1509/1/1-4
De heer van Doerne doet hier gebieden dat Job nu met sijn familie woonende in de huijsinge van
Anthonis ende Joseph Hendrick Josephs (# Jan nu woonende opt goed van Michiel Donckers met sijn
familie) ende Eefken Hacken nu voor eenijgen tijt binnen den heerlicheijt van Doerne sijnde
coemen woonen, ieder ten borge stellen de somme van tweehondert gulden.
Dit op pene van 25 Caroli guldens. Was getekend Otto de Visschere.
Insinuatio etz. Sommatie facta personis supra rextus den 14 januari 1640


3-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 239 verso
Pastoor Mr. Anthonis Roijmans verkoopt aan Peter Geeff Manders een akker gelegen aan de
IJzeren Paal.
3-1-1640 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
(vgl. 3-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 239 verso; pk)
1640
De Eerw. Heer heere ende mr. Anthonis Roijmans pastoir der herlicht. ende parochie v. Doerne
heeft erff. vercocht Peteren Geeff Manders seeckeren stuc ackerlandts omtrent den ijseren pael.


4-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 239 verso
De broers Aert en Jan Ariaen Slaets verkopen aan de Schepen Johan Sijmons van den Boomen
een hof gelegen in de Zeilberg, omsloten door het erf van de koper.


5-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 240
Hendrick Peter Snellars als man van Margriet Henrick Sijmonts. Verder Peter Geverts Colen en
Michiel Henriox als momboirs van Peter en Maeijke Henrick Sijmonts, verkopen aan Andries
Hendrick Noijen als zijnde de man van Geertruij Hendrick Sijmonts hun 3 gedeelten in een huis
met de bijbehorende grond staande en gelegen nabij de kerk alhier.


5-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 240 verso
De H. Geestmeesters Frans Anthonis Baeckermans en Jan Jacops van Gasselt verkopen aan Ruth
Jan Cluijtmans een huiske met de grond daarbij aan de Breemwortel.


5-1-1640 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
(vgl. 5-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 240 verso; pk)
1640
Franc. Anth. Baeckermans en Jan Jacobs van Gasselt procureurs der tafele vd H. Geest met
consent ende toestaen v.d. Eerw. Heere Pastoir enden stadhouder der heerlichh. hebben vercocht
Rutt Jan Cluijtmans seekeren huijsken aen den Breemortel.


5-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 241
Wilbert Aert Wilberts als zijnde de man van Heijlke Corstiaan Driessen verkoopt aan Wilbert
Jansen de seeldraeijer een huis met de hierbij behorende grond staande en gelegen nabij de kerk
alhier. Gekomen van Corstiaan Driessen. De koper blijft fl. 412,- schuldig.


11-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 242 verso
De Schepen Johan Sijmonts van den Boomen als zijnde de man van Engelke Hendrick Isbouts
vernaderd de koop van een akker gelegen in de Zeilberg. Zoals Joost Joosten Horevoirts onlangs
heeft gekocht van Henrick Isbouts. Ook vernaderd dezelfde Johan de koop van een akker,
onlangs door Willem Marcus de mulder gekocht van Mr. Lourens de Louw.
in extenso
Johan Sijmonts van den Boome onsen mede schepen, als man ende momboir van Engelken
dochtere Henrick Isbouts die selve metter hant hebbende, ende alhier present heeft gecasseert met
clinckende ende blinckende ende geroijeert penningen, ende voorts met alle solemniteijten
daertoe dienende vernaerdert alsulcken coope van seeckeren stuck ackerlants gelegen alhier ter
plaetse aenden Seijlberch, als [..] ende getransporteert aen Joost Joosten Horenvorts als Wouter
Henricks coopere, nu onlanghs heeft gedaen desen door Henrick Henrick Isbouts als vercoopere,
als Isbouts opten iersten meij 1690 wesende hij naerderman den vercopere naerder van bloede als
den coopere presenterende ende met Th. de Visschere [buers] ende ut moris sonder argelist
actum corum Golis Meulendijcx Geverts schepenen op ten XI januerij 1640
Gecasseert ende geroijeert met consent van Johan vanden Boomen ende getransporteert aen
Wouter Henrick Isbouts opten iersten meij 1690
Quod attestor Th. de Visschere


13-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 242 verso
Aert Jan teuwens draagt over aan Jenneke Aert Roijmans ten togte en haar twee kinderen
verwekt door Marten Pauwels ten erfrechte al het goed nagelaten door wijlen Joost Jan
Teeuwens. Waarvoor genoemde weduwe haar togtrecht op zekere goederen onder Bakel gelegen
aan Aert Jan Teeuwens geeft.


14-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 244
Wouter Henricx Isbouts vernaderd de koop van een akker gelegen in de Zeilberg. Zoals Willem
Marcus de mulder heeft gekocht van Mr. Laureijns de Louw als man van Perina Hendrik Isbouts.


14-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 244
De Borgemeesters lenen van Cornelis Aerts van Riel en van Mathijs Aerts Teggers als momboirs
van het onmondig kind Geen Golis de som van fl. 200,-.


16-1-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Derick Lamberts namens zijn vrouw aanlegger - tegen - de ingezeten en nageburen van Liessel.
Dries Henrick van Breij met zijn agent (raadsman) uit Helmond van Lee. Over een inspectie
oculair te Liessel.


17-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 244 verso
De broers Marcelis en Evert zonen van wijlen Peter Marcelis, optredend mede voor hun broer
Jan Peter Marcelis, verkopen hun erfdelen aan Hendrick Thijssen, waarvan de koper reeds 2/3
deel in eigendom bezit. Hierbij een huis staande in het Derp, afkomstig van Evert de wever.


17-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 244 verso
Jan Joost Horevoirts verkrijgt van zijn oom Joost Joost Horevoirts al diens goederen, inclusief de
schulden. Dit voor een levenslang onderhoud voor Joost Joosten Horevoirts.
17-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 245 verso
Jaspar Marcelis van Iseren verkoopt aan Willem Jan Peters een huis met de hierbij behorende
grond, staande en gelegen in het Haageijnd. De koper betaald terstond fl. 200,- daarop nog eens
fl. 325,-- Met een lijfke voor verkopers vrouw en 6 rijksdaalders voor een kermis.


18-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 246 verso
De momboirs van het onmondig kind van Crijn Philips Ors zijn schuldig aan de H. Geestarmen
alhier de som van fl. 100,-. Terugbetaald op 25-3-1658.


25-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 246 verso
Hendrick Jacop Nelen voor vier gedeelten en diens zoon Hendrick Hendrick Nelen voor een
gedeelte verkopen aan de Vorster een zille hooiland gelegen onder Lierop en afkomstig van
wijlen Peerken Jacop Nelen. De koop bedraagt fl. 120,-. Voor meer verkopen uit haar erfgoed zie
de volgende akten.


25-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 247
Dezelfde verkopers verkopen nu aan Jan Driessen van Boemel een weiland met de schuur daarop
staande, gelegen aan de Breemwortel. Hierbij wordt gereserveerd het huisje hierbij staande
waarin de weduwe van Jacop Nelen tot haar dood mag blijven wonen waarna het huisje geruimt
zal worden. Verder aan dezelfde koper nog een akker aldaar gelegen. Dit voor fl. 650,-. Zie ook
de volgende akte.


25-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 247 verso
Dezelfde verkopers verkopen aan Crijn Jan Willem Bosmans een halve zille hooiland gelegen te
Liessel. Dit voor fl. 76,- die op 3-3-1640 zijn betaald. Zie ook de volgende akte.


25-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 248
Dezelfde verkopers verkopen aan Jan Jansen van Hersel en aan Jan Jan Melis een weiland
gelegen in de Berckt. Dit voor fl. 115,-. Waarna de Schepen Peter Gevert Colen gemachtigd
wordt om de voornoemde kooppenningen te gaan vorderen. Alle verkopen uit het nagelaten goed
van wijlen Peerke Jacop Nelen.


25-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 248 verso
Jan Dries van Boemel als zijnde de man van Agatha Wilbert Smets verkoopt aan de koster Mr.
Laureijns de Louw een huis enz. in het Derp. Verder aan Crijn Jan Willem Bosmans een zille
hooiland te Liessel gelegen.


26-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 246 verso
Anthonis Aerts van Ebben verkoopt aan Peter Jan Goerts een vernaderde schuldbrief.


27-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 249
Aert Wilberts vernaderd de koop van een huis, zoals Wilbert Jansen op 5 januari 1640 had
gekocht van Wilbert Aerts. Waarna de vernaderman het recht op vernaderen geeft aan Wilbert
Jansen voornoemd.


27-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 249 verso
Gielis Hensen van Boemel verkoopt aan Crijn Jan Willem Bosmans zijn recht op het vernaderen
op de koop die Jan Dries van Boemel op 25 januari 1640 aan de hier genoemde Crijn heeft
gedaan.


30-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 249 verso
Ruth Jan Cluijtmans als zijnde de man van Antoniske Joost Fransen vernaderd de koop van een
huis en de hierbij behorende grond. Zoals de erven van Geen Golis op 3 februari 1639 hebben
verkocht aan Peter Thijs Teeuwens.


31-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 250
Frans Willem Gielens en Aert Aertsen als momboirs van de minderjarige Peter, zoon van Willem
Gielens, verkopen aan Hendrick Willem Gielens een huiske met de bijbehorende grond, staande
en gelegen in het Vloeijeijnd. Zie ook de volgende akte.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS ende AERDT AERTSEN als gerichtelicke momboirs van PETER
soone WILLEM GIELENS minderjarich en de alhier oock present, naer voorgaende beleydinge
(= schouwing, bezichteging) van twee naegebueren (buren, buurlui, omwonenden, ¢¢k
verwanten), ende uytgange der bernerderkerse (= bij het uitgaan van de brandende kaars;
figuurlijk; bij het laatste bod), hebben erstelicken vercocht, overgegeven, ende opgedraegen
HENDRIK WILLEM GIELENS seeckere huysken, hofstaet (= riddermatig goed, boerewoning,
boerderij), ende hoff, soo grootte ende cleyn als 't selve is gelegen onder dese Heerlicheyt van
DOERNE ter plaatse op't VLOEYEYNDE, d'een sijde JAN DE DECKER, d'ander sijde
PAUWELS HENRICK BEUTEN (KEUTEN?), ende de gemeynte, d'een eynde CLAES
TIJSSEN DE SNEYER, d'ander eynde de kinderen JACOP VAN CLINCK,
Item alnoch seeckere driesch off wyvelt groot omtrent een loopensaat, off groot ende cleyn als 't
selve is gelegen ter plaatse als voor, d'een sijde HEYLKEN TIJSSEN, d'ander deyde JAN
JOOST WILLEMS tot ASTEN, ende d'een eynde, d'ander eynde de gemeynte alhier, los ende
vrij van alles, ende helmelinge daarop vertegen etcetera gelovende etcetera ut moris sonder
arglist.
Actum Coram AERT MEULENDIJCX ende PETER GEVERTS Schepenen opten lesten January
1640.


31-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 250
Frans Willem Gielens ten togte en met Peter Dericx de scheeper als momboir over zijn
onmondige kinderen verwekt bij wijlen Jenneke Deriek Jacops zijn eerste vrouw, verkopen aan
Jan Geven een huis met de grond daarbij, staande en gelegen aan de Zeilberg.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS ter tochte (= vruchtgebruiker), ende den selve FRANS, ende
PETER DERICX DE SCHEPER als gerichtelijke momboirs van de onmondige kinderen FRANS
voorschreven verweckt uytten lichame van JENNEKE DERICK JACOPS dochtere, sijne ierste
wettige huysvrouwe, voor d'erffelicheyt naer voorgaende beleydinge van twee naegebueren (=
buurlui) ende uytgange der bernender kerse (brandende kaars), hebben erffelicken vercocht
overgegeven, ende opgedraegen JAN GEVEN seeckere hysinge hofstaet (= huis en hoeve) hoff
(= tuin), mette aengelaech (= de gronden rondom het huis) van dien, groot ontrent seven lopesaet,
off soo groot ende cleyn als 't selve is gelegen onder dese heerlicheyt van DOERNE ter plaatse
aen de SEIJLBERCH d'eene sijde MARGRIET HOEBEN, d'andere sijde BASTIAAN THONIS,
d'ene eynde JAN VERHAGE, d'andere eynde de gemeyne straet.
Item alnoch een stuck ackerlants groot ontrent seven lopesaet off soo groot ende cleyn als 't selve
is gelegen ter plaatse als voor d'eene sijde CRIJN JAN WILLEMS, d'ander sijde BASTIAAN
THONIS, d'eene eynde d'erffgenaemen JAN VAN GEYSTEREN, d'ander eynde WILLEM
SWERIUS, los ende vrij uytgenomen negen vatten roggen (1 vat rogge = graanmaat in het
metriekstelsel circa 6 3/4 kilo) reductie iaerlicx aan den Heilige Geest alhier, 't geene wort betaelt
met 2 gulden 5 stuyver off ennaers soo den coopere d'selve can betaelen, metten chijns van de
gronde ontrent de halff blanck (= muntsoort van BRABANT gelijk aan 3 oortjens) int bock van
DOERNE, ende HELMONT, ende
voorts mette Gerechticheyt, ende servituyt ( erfdienstbaarheid) van de wech, die 't selve erve
competeert, ende helmelingen daerop vertegen etcetera gelovende etcetera ut moris sonder
arglist.
Actum ut Supra. = 31 January 1640.


31-1-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 250 verso
Aert Aertsen, de bode, verklaard dat wijlen Geen Golis in zijn leven al zijn schulden aan hem
heeft voldaan.


1-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 251
Jan Hermans, Evert Nelen en Dries Peters de keteler verplichten zich om over drie jaren aan de
H. Geestarmen alhier hun schuld van fl. 100,- terug te betalen met jaarlijks fl. 5,- aan intrest.


6-2-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Derick Lamberts namens zijn vrouw aanlegger - tegen - de ingezeten en nageburen van Liessel.


6-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 251
Frans Willem Gielens verkoopt aan Gevert Marten Racken een akker gelegen in de Reeck.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS heeft erffelicken vercocht overgegeven, ende overgedraegen
GEVERT MARTTEN RACKEN seeckere stuck ackerlants groot ontrent anderhalff loopensaet
oft soo groot, ende cleyn als 't selven is gelegen onder dese Heerlicheyt van DOERNE, ter plaetse
genaamt in DE REECK, de eene sijde AERT MEULENDEYCX, andere sijde JAN CEEL
LUCAS, de eene eynde de kercke landt alhier, andere eynde de meynen wech, los en vrij van
alles uyt gemenen dorps commer, ende helmelingen daerop vertegen etcetera geloven etcetera ut
moris sonder arglist.
Actum Coram GOLIS et GEVERTS Schepenen opten 6 February 1640.


7-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 251 verso
Peter Dericx de scheeper als zijnde de man van Catelijn Jansen van geijsteren verkoopt aan
Gielis Hensen van Boemel een akker gelegen aan de Zeilberg. Waarbij de koper fl. 100,-
schuldig blijft. Op 20-6-1642 betaald. Zie ook de volgende akte.


7-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 252
dezelfde verkoper, verkoopt aan Goert Swerius een akker gelegen in de Zeilberg.


7-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 252
De Schepen Jan Jan Unen ontvangt van zijn zwager Claes Claes Martens de som van fl. 110,- in
lening.


7-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 252 verso
Lens Scheijen als zijnde de man van Libbeken Scheijen en Bruijn Henricx als erfgenamen van
wijlen Bruijn Scheijen, wonende te Venray, optredend mede voor de andere erfgenamen.
Verklaren terugbetaald door de Schepen Jan Jan Unen van een schuld die deze Schepen had bij
wijlen Bruijn Scheijen.


8-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 252 verso
Marten Jan Geverts en Philips Dericx de snijder als momboirs van Willemken de dochter van Jan
Willem Bruijstens, verkopen aan Wouter Henrick Isbouts een huis, schuur en bijbehorende
grond, staande en gelegen aan de Breemwortel. De koper betaald direct fl. 64,- en zal nog eens
een zelfde bedrag betalen. Zie ook de volgende akte.


8-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 253
Dezelfde verkopers, verkopen aan Jan Hendricx de Hart een akker gelegen aan de Breemwortel.
De koper betaald daarvoor twee termijnen van elk fl. 30,-. Zie ook de volgende akte.


8-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 252 verso
dezelfde verkopers, verkopen aan Antonis Gerits een akker voor twee termijnen van elk fl. 52,-.
Aan Derick Hendrick Baeckermans een akker voor twee maal fl. 17,-. Aan dezelfde Derick nog
eens een akker voor twee maal fl. 8,-. Alle akkers gelegen in de Breemwortel. Zie ook de
volgende akte.


8-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 254
Dezelfde verkopers, verkopen aan Crijn Jan Willem Bosmans een akker voor twee termijnen van
elk fl. 9,-. Aan Jan Hendrick Bollen een akker voor fl. 38,- intwee termijnen. en nog een akker
voor fl. 49,-. Alles gelegen in de Breemwortel. Zie ook de volgende akte.


8-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 255
Dezelfde verkopers, verkopen aan Anthonis Gerits de scheeper een weiland gelegen in de
Breemwortel voor twee termijnen van elk fl. 75,-.


8-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 255
Denis Peters, wonende op de Moosdijck, is schuldig aan Laureijns Willems wonende te Ommel,
de som van fl. 75,-. Afgelost op 24 februari 1661.


10-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 255 verso
Boedeldeling door Jacop Joost jacops als zijnde de man van Willemke Hendrick Goerts. Verder
door Jan Jan Joosten en Peter Jan Martens als momboirs voor Andries de onmondige zoon van
wijlen Hendrick Goerts. Zij delen het goed nagelaten door wijlen hun vader Hendrick Goerts.
Hierbij behoort een huis staande in de Wasberg met daarbij staande een oude en een nieuwe
schuur. Waarna Michiel Hendricx met de boven goenoemde Andries Hendrick Goerts enige
landbouwpercelen ruilen.


11-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 256 verso
Jan Willem van Boemel vernaderd de koop van een huis met de hierbij behorenede grond. Zoals
Jan Dries van Boemel op 25 januari 1640 aan de koster Mr. Lourens de Louw heeft verkocht.
Waarna De naderman het recht van vernaderen terug geeft aan Mr. Laureijns de Louw. Daarop
verkoopt Mr. De Louw een akker gelegen in de Zeilberg aan de Schepen Johan Sijmonts van den
Boomen.


11-2-1640 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol 8
ANTHONIS PAUWELS verkoopt aan STEVEN DIERCXSEN, wonende op het Brouwhuys, een
rente van 11 gld per jaar. zoals JOOST HENDRICX VAN HET BROUWHUYS die
getransporteerd heeft aan ANTHONIS PAUWELS volgens helmonds sctiepenprotokol d.d. 24-9-
1639. De rente is losbaar met 200 gld.


12-2-1640 RA Deurne nr. 91 los stuk, voor fol. 68 recto,
Thonis Roijmans vermeld als schepen te Deurne.
13-2-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Jan Lamberts en Dries van Breij als gemachtigde van de nageburen te Liessel - tegen Derick
Lamberts


15-2-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Gielis Hensen van Boemel heeft alhier volcomen macht, ende beveel Michiel Seger Jansen,
vorster alhier [ad omnes lites], om heere ende Mr. Anthonis Roijmans pastoir alhier, te doen
betaelen van seeckere obligatie van 45 rijcxd. metten interesse
De pastoir voorschreven verclaert bereet te wesen dese obligatie te voldoen aen voorschrevn
Gielis Hensen.
Philips Claes gedaagde - tegen - de H. Geestmeesters aanlegger gesien de copije vande
testamente wijlen Jacop Jan Daniels geschreven bij de custer alhier egeen publijck persoon,
verclaert dat hij nadien vesocht te worden het testament origineel oft copije authentijcq ende soo
sulcx niet is gedaen sustineert daermede sijn versoeck niet te sijn voldaen.
Hij verzoekt een origineel testament geschreven door de secretaris.
-
Silvester Wilbert Schenkens heeft alhier laten lezen een zekere rentbrief van twee gulden
jaarlijks en drie gulden jaarlijks van dato 8 meert 1569 op erve tegenwoordig van de erfgenamen
Jenneken Ceel Martens en wat 13 jaar niet is betaald en gevraagd wordt pantbetaling.
Henrick Jan Bogarts, mede voor zijn broers en zusters - tegen - Jan Willem Robben
Henrick Bogarts als erfgenaam van Jan zijn vader - tegen Jan Willem Robben over een betaling
van 10 gulden als zijnde van een koop ener weefgetouw bij de erfgenamen van jan Bogarts aan
hem verkocht en geleverd.
Henrick Jacop Nelen en Henrick sijnen soone - tegen - Jan Dries van Boemel. Over een
schepengeloefte van 650 gulden verzoekt daarop vonnis en recht.
Henrick Jacop Nelen en Henrick sijnen soone - tegen - Crijn Jan Willems (Bosmans av). Over
een schepengeloefte van 76 gulden verzoekt daarop vonnis en recht.
Henrick Jacop Nelen - tegen - Jan Jan Melis en Jan Jansen van Hersel. Over een schepengeloefte
van 115 gulden verzoekt daarop vonnis en recht.
De erfgenamen Wilbert vande Sprinckaanlegger en Marcelis Tijssen gedaagde, over een
vercoopcedulle.


16-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 bijlage 3
Jan Jansen de Mool, wonende te Tongelo, verklaard betaald te zijn door Hanrick Hanrick
Heesmans voor zijn erfdeel, komende van zijn vader en gelegen op het Heijeijnde.


20-2-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Derick Lamberts namens zijn vrouw aanlegger - tegen - de ingezeten en nageburen van Liessel.
diverse aktes hierover op de volgende folio's.
21-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 257
De Weledele Jonkheer Charles de Vladeracken, als zijnde de man van Jonkvrouwe Maria van
Doerne is betaald door de erven van Meriken Peter Denis van een schuld groot fl. 184-8.0 van
een gelofte door Denis Peters bij Jonker Everart van Doerne aangegaan op 18-4-1614, dit
aangaande de koop van bouwland. Tevens lossen bovengenoemde erven een jaarlijkse chijns van
15 vaten rogge af, een verplichting aangegaan op 4-3-1545.


23-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 257 verso
De Borgemeesters lenen geld van een aantal personen. Zo zijn ze schuldig aan Goort Hendricx de
som van fl. 250,-. Aan Claes Marten Rutten de som van fl. 100,-. Aan Aert Jan Schouten een
som van fl. 200,- en aan Jan Jan Muijen, de jonge, een som van fl. 150,-.


23-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 258
Joris Goossens van Lierop verkoopt aan Andries Hendrick Noijen een akker gelegen aan het
Hellegat.


28-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 258
Frans Willem Gielens en Michiel Claes Everts als man van Anneke, de weduwe van Jan Daniel
Sluijters, beide als executeurs van het testament op 12-7-1635 alhier opgemaakt door nu wijlen
Peerken Jacop Nelen zijn voldaan door de Schepen Peter Gevert Colen. Deze Schepen treed op
als gemachtigde van Hendrick Jacop Nelen en diens zoon Hendrick, dit in de transporten van
verkochte goederen uit haar boedel.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS, ende MICHIEL CLAES GUERTS als man ende momboir van
ANNEKEN weduwe JAN DANIËLS SLUYTERS inder selver qualiteyt als executeurs vanden
testamente van wijlen PEERKEN JACOP NELEN, bekennen mits desen ten vollen voldaen ende
betaelt te wesen door handen van PETER GEVERTS COLEN onsen mede Schepen als
gemachticht van HENDRICK JACOP NELEN, ende HENDICK sijnne soone tottet ontfangen
van de cooppenningen, den selven HENDRICK, ende sijnnen soone competerende invalgende (=
in geval van in gebreke blijven) de transpoirten ( overdrachten; onroerendgoed;), ende geloften
van dato den 25 January deses iaers 1640 van het sulcke testamente, maeckselen ( erfmaking;
legaat; overeenkomst) en de codicillen ( aanhangsel of toevoeging bij/van een laatste
wilsbeschikking, testament) daerinne vermelt als wijlen PEERKEN JACOP NELEN voor
Schepenen alhier heeft gemaeckt, ende gepasseert opten 12 July 1635 mitsgaders oock van
alsulcke slothen van reeckeningen ( afgesloten rekeningen), als die voorschreven comparanten
eens deels als momboirs, ende eens deels als executeurs vanden voorzegde testamente waeren
competerende bedanckende hen lieden over sulcx de deuchdelijke voldoeninge, ende betalinge
ende wat maeckselen, legaten, ofte codicillen, volgen de voorschreven reeckeningen, bijde
voormelde executeurs niet voldaen, die selve heeft HENRICK JACOP NELEN tot sijnen laste
genoemen sonder die selve executeurs daermet te belasten, ofte beswaeren.
Geloevende super se et sua van wegen PEERKEN JACOP NELEN sijne soone oft iemant van de
henne nu oftenimmermeer ietwas mmer te pretendeeren, ofte eysschen, welcke voorschreven
voldoeninge, ende betaelinge nopende den teestament, ende reeckening voorschreven is gedan
uytte penningen van JAN DRIES VAN BOEMEL, als principaal coopere van de goederen van
wijlen PEERKEN JACOP NELEN, alles sonder arglist,
Actum den 28 February 1640.
Coram Amen et MEULENDIJCX Schepenen.


28-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 258 verso
Gielis Hensen van Boemel verkoopt aan Goort Swerius de akker die hij verkoper op 7 februari
1640 heeft gekocht.


29-2-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 259
De erven van Bruijn Scheijen, wonende te Venray en eerder genoemd, zijn terugbetaald door
Michiel Claes Everts, die een schuld van fl. 100,- groot van wijlen zijn vader Nicolaas Everts
terugbetaald.


2-3-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 259 verso
Hendriek Jacop Nelen vernaderd de verkoop van goederen van wijlen Geraert Sijmon Reijnders.
Zoals Frans Willem Gielens die goederen op 26 november 1639 heeft gekocht van Lucas Jacop
Nelen. Mede de verkopingen ten behoeve van dezelfde gedaan. Waarna het recht van vernaderen
aan Frans Willem Gielens wordt gegeven. Zie ook de volgende akte.
in extenso:
Alsoo op date deses voor Schepenen der Heerlicheyt van DOERNE ondergent. ......(onleesbaar)
gecompareert HENDRICK JACOP NELEN, om te vernaerderen, ende te tracteeren (= te
handelen over) alsulcken coope van seeckere partie inde goederen van wijlen GERAERT
SYMON REYNDERS als FRANS WILLEM GIELENS als coopere tegens LUCAS JACOP
NELEN als vercoopere, opten 26 September lestleden heeft gedaen, als totte selve
vernaerderinge gerecht wesende, ende HENRICK soone HENRICK JACOP NELEN, om te
vernaerderen alsulcken coope van seeckere portie in de voorschreven goederen, als den selven
FRANS WILLEM GIELENS als coopere tegens HENRICK JACOP NELEN als vercoopere op
ten 31 Meert des iaers 1639 heeft gedaen, als ins gelijcx daertoe gerecht wesende, hebben die
voorschreven HENRICK JACOP NELEN, ende HENRICK soone HENRICK JACOP NELEN
comparanten over sulcx erstelicken gecedeert (= overgedragen), getransporteert, overgegeven,
ende opgedraegen FRANS WILLEM GIELENS voormelt, alsulcke rechten van
vernaerderschappen (= het recht van voorkeur toepassen op onroerend goed i.v.m. de graad van
bloedverwantschap), als die selve comparanten soude moegen competeeren (= rechtens
toekomen aan) inde voorschreven vercochte porti‰n, van de goederen van wijlen GERAERT
SYMON REYNDERS, geloven die voorschreven comparanten super se et sua insolidium, ende
een voor al als principaal, ende onder renuntiatie (= opzegging; afstanddoen; verzaking; het
afstand doen van iets; niet verder procederen) van alle previlegi‰n soo geestelijk als weereldlijk
egeene uyt gesondert het voorschreven cedeeren, transporteeren en over geven ende opdraegen
altijt te houden, ende doen houden, voor goet vast gestaedich ende van werden alles sonder
arglist.
Actum Coram GOLIS et Amen Schepenen opten tweeden Meert 1640.
3-3-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 260
Hendrick Jacop Nelen verkoopt aan Andries Henricx de Haert de helft van een weiland of
heiveld, gelegen te Liessel in de Bleek. En aan Lambert Driessen en aan Ceel Marcus de molder
de andere helft.


3-3-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 260
Het Corpus van Deurne leent via de Schepen Jan van den Boomen, van Peter Sijmonts van den
Heijtrack de som van fl. 200,-.


6-3-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 260 verso
Gerit Willems van Meyel verkoopt aan Dries Hendricx van Breij een akker te Liessel gelegen.


12-3-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 261
Peter Henricx de Hart verkoopt aan Marten Laureijns Jelis een akker gelegen te Liessel in het
Heijtveld. Dit voor de prijs van fl. 150,-.


14-3-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 261
De Borgemeesters zijn schuldig aan Merike Sijmonts van den Heijtrack de som van fl. 125,-. En
aan Jenneke de weduwe van Jan Dries de som van fl. 200,-.


17-3-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Joseph Ruth henricx ende Jan Henricx alias Velen de eed van borgemeester afgelegd zoals de
borgemeesters dit op 17 meert 1639 hebben gedaan.
23-3-1640 weer over de nieuwe straat in Liessel.


19-3-1640 Rechtelijk archief Deurne, deel 11.
FRANS WILLEM GIELENS qualitate qua aanlegger en HENDRICK JACOP NELEN als
erffgenaem van PEERKEN JACOP NELEN, gedaagde Actor exhibeert den testament van wijlen
PEERKEN JACOP NELEN voor Schepenen gepasseert met seeckere Schepen geloefte van dato
den 18e January 1640 versoeckende oversulcx datten selven HENDRICK JACOP NELEN int
voldoen van seeckere wollen hempt inden testamente geraect sal worden gecondempneert,
daerop vonnis versoeckende Cum expensis.
Deurne 19 Maart 1640.


19-3-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 261 verso
Mr. Goert Jan Smits, hij als vaderlijke momboir, en Cornelis van den Eijnde als rechterlijke
momboir voor de onmondige kinderen, verkopen aan Frans Willem Gielens een akker gelegen in
de Wasberg. Waarbij de koper fl. 100,- schuldig blijft. Betaald op 18-3-1641 aan Erken de vrouw
van Mr. Goert Jan Smits.
in extenso:
Mr.GOERT JAN SMITS, als vaderlicken ende CORNELIS VAN DEN EYNDE als gerichte
respective momboirs van de onmundige kinderen Mr.GOERT voorschreven, naer voorgaende
veylinge, uytgange der bernender kersse ( brandende kaars) beleydinge van twee naegebueren
(bezichteging door twee buurlui), ons schepenen gebleecken, hebben alsoo met decreet van de
weth alhier erffelicken vercocht, overgegeven, ende op gedraegen FRANS WILLEM GIELENS
seeckere stuck ackerlants soo groot ontrent drey loopensaate off soo groot en cleyn als 't selve is
gelegen onder de Heerlicheyt van DOERNE ter plaatse aen DE WASBERCH d'eene sijde
HENRICK JAN CLUYTMANS, andere sijde VROUWE Overste van WYTTENHORST, aan de
voorkant de AA, de achterkant de gemeynde alhier,
Item alnoch de hellicht (helft) van twee loopensaten lants stijft (= verstevigd), gelegen als voor,
te deylen tegens HENRICK JAN CLUYTMANS voorschreven, los en vrij uytgenomen
negendehalff vatten rogge iaerlicx reductie, aen H.Geest alhier, ende alnoch 10 stuyvers iaerlicx,
aen den erffgenaemen PHILIPS Dorsende eene halven ouden grooten, oft soo die betaelt moet
worden aen den pastoor alhier ende dorpslasten, ende helmelingen daerop vertegen etcetera,
geloven etcetera, ut moris sonder arglist,
Actum Coram ANTHONIS GOLIS, ende JAN UNEN Schepenen, opten 19 Marty 1640.


19-3-1640 Rechtelijk archief Deurne, deel 92, folio 262.
FRANS WILLEM GIELENS coopere gelooft super se et sua te betaelen aen voorschreven
vercooperen nu te Lichtmis
ierstcomende (2 Februari) als men schrijven sal 1641 die somme van een hondert gulden ad
XXstuyver ieder stuck gereeckent, procederende van 't voorschreven vercocht lant, 't geene mits
desen daervoor wort verobligeert (= verplicht, genoodzaakt van dienst zijn, word verbonden,
word gedwongen), sonder arglist.
Actum ut Supra. = 19 Maart 1640.
N.B. In de kantlijn:
Solutum et quitatum door HENRICK JAN CLUYTMANS aen handen van ERKEN huysvrouw
van Mr.GOERT JAN SMITS opten 18 Marty 1641.


19-3-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 262
Goert Hendricx, als zijnde de man van Eijeriessen, verkoopt aan Aert Wilberts het togtrecht op
de helft van een huis met de hierbij behorende grond, staande en gelegen bij de kerk alhier. De
andere helft verkoopt hij aan diens zoon Wilbert Aert Wilberts. Goert Hendricx krijgt daarvoor
fl. 50,-. Waarna de vader het verkregen togtrecht geeft aan voornoemde zoon Wilbert Aert
Wilberts.


29-3-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 262 verso
Sr. Willem van Empel, Schout te Lieshout, en Sr. Jan Dericx Colen, koopman te Helmond,
optredend voor zichzelf als ook voor hun schoonmoeder Margaretha van den Berg en voor hun
schoonbroers en zusters verkopen aan de Weldedele Heer Hendrick van Doerne het onroerend
goed dat zij op 19-4-1639 van diens broer de Weledele Heer Cornelis van Doerne hebben
verkocht. Zie ook de volgende akte, alsook drie akten verder.


29-3-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 263
Peter, zoon van wijlen Sijmon Peters, koopman te Helmond, mede op tredend voor zijn moeder,
de weduwe Geertruijt. Hij verkoopt aan de Weledele Heer Hendrick van Doerne het onroerend
goed, zoals hij dat op 19-4-1639 had gekocht van de Weledele Heer Cornelis van Doerne. Zie
ook twee akten verder.


29-3-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 263
Lucas Jacop Nelen vernaderd de koop van goederen, zoals de Vorster Michiel Segers op 25
januari 1640 heeft gekocht van Hendrick Jacop Nelen.


19-4-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 263 verso
De Weledele Heer Hendrick van Doerne verkoopt aan de Pastoor Anthonis Roijmans de percelen
grond, zoals hij die twee en drie akten eerder heeft vernaderd. De koopsom, die direct werd
betaald, bedroeg fl. 2675,50.


19-4-1640 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
(vgl. 19-4-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 263 verso; pk)
1640
Weled. Heer Jonk. Hendrik van Doerne heeft gecedeert den Eerw. Heere ende mr. Ant. Roijmans
priestere ende pastoir sekere stuck lants van 20 loopensaate mitsgaeders een weij "de Vloet" in
derselver voege als den weled. Heere Cornelis de Doerne, Heere tot Liessel, sijn Heers
cessionants ende transportants broedere de stucken lants aen Margareta vd Berge heeft vercocht
ende voorts gelijck den voormelten Heere transportant die selve twee perceelen bij forme van
vernaederinge door Heer Willem van Empel, schoutet tot Lieshout ende Jan Dierix Colen
coopman tot Helmont sijn gecedeert, voor welcke voirs. cessie ende transport die voors. Heere
Anthonis Roijmans ten behoeve van den voormelten Heere transportant heeft gelieft te betaelen
de somme van twee duijsent seshondert 75 gulden 10 st. welcke 2675.10 st die voers. Heere
cessionant den iersten penninck metten lesten door handen van voorm. Heere Pastoor bekent
ontfangen te hebben ende daervan te sijn vernuecht.


20-4-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 264 verso
Anthonis Gerits, de scheeper, als zijnde de vader van zijn onmondige dochter Jenneke, verwekt
bij zijn eerste vrouw Jenneke Peter Thijs de Bottel, verkoopt aan Jan Jansen van Hersel een
tweegebonds huis ten behoeve van de moeder van de koper. Dit huis is staande aan het huis van
die moeder en staande op haar grond. De koopsom bedraagt fl. 50,-. Zie ook de volgende akte.


20-4-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 264 verso
Boedeldeling door de verkoper uit de vorige akte, met Marten Jan Gevers en Jan Jansen van
hersel als zijnde de momboirs van het onmondig kind van Jan Claes Everts verwekt bij Merij
Peter Thijs de Bottel. Dit als erfgenamen van wijlen Peter Thijs de Bottel. Hierbij behoort een
huis staande te Deurne.


21-4-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Marij de weduwe Joost Gielkens - tegen - die momboiren van Willemken dochtere Jan Willem
Bruijstens, actricx geassiteert met Michiel Joosten haar zoon. Over betaling van 100 gulden.


21-4-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Verschenen voor ons schepenen Margriet weduwe Nicolaes Jansen den Bercker, met haar
kinderen, geassisteert door Marcelis Claes de Bercker, mede zich sterk makende voor Mathijs
Claes de Bercker, en Lambert Andriessen, haar schoonzoon, man van Henrisken Claes de
Bercker van vonnis de 23 dezer over en tegen de naegeburen van Liessel. in de navolgende akte
wordt vermelt dat ze in appelatie (hoger beroep) in de stadt Helmont op 31 meert lestleden
gedaen, geconsigneert (in recht vastgelegd) gout silver, ende tenne, te weten eenen halven
gouden Philippus gulden, eenen stuijver ende een tenne schottelken en verklaren oprecht op al
hun goederen te doen zo recht is gesproken voor schepenen in Helmond en in Deurne.


24-4-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 265 verso
Bruijsten Hendricx, wonende te Venray, verkoopt aan zijn zonen Jan en Hendrick Bruijsten
Hendricx, alsook aan Jan Jan Mennen als zijnde de man van Bruijstens dochter Handeriske
Bruijsten Hendricx zijn togt recht op de goederen van wijlen zijn eerste vrouw Truijcken Jan
Peters. Waarna de togtverkrijgers dit onroerend goed verdelen. Hierbij behoort een huis staande
in de Zeilberg. Zie ook de volgende akte.


24-4-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 267
Hendrick Bruijsten Hendrickx verkoopt aan Willem Marcus de molder een erf met de
timmerages en houtwas daarop. Gelegen in de Zeilberg aan het erf van de koper. Te betalen in
twee termijnen van elk fl. 350,-. Zie ook twee akten verder.


24-4-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 267 verso
Willem Marcus de molder verkoopt aan Wouter Peters de Louw, burger van Helmond. een huis
met hofstad, hof en bijbehorende grond, gelegen in het Derp. Zie ook de volgende akte.


24-4-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 268
Bruijsten Henricx, wonende te Venray, vernaderd de koop van goederen die door zijn zoon
Hendrick Bruijsten op heden verkocht zijn aan Willem Marcus. Waarbij hij het
vernaderingsrecht geeft aan Willem Marcus.
24-4-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 268 verso
Cornelis Thomas optredend voor zich, zijn moeder, broers en zusters verkoopt aan Adam Willem
Claessen als man van Lijske, eerder de weduwe van Frans Jan de smet en ten behoeve van haar
voorkind een schuur met de grond daarbij, staande en gelegen in het Vloeijeijnd. Dit voor fl. 76,-.
Zie ook de volgende akte.


24-4-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 269
De in de vorige akte genoemde Adam Willem Claessen verkoopt aan Reijnder Jan Aert Driessen
een andere schuur met bijbehorende grond in het Vloeijeijnd.


2-5-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
De heer van Doerne - tegen - Anthonis Jans de Scheeper int Haecheijnde gedaagde.
Compareerde voor ons schepenen van Doerne Margriet weduwe Nicolaes Jansen den Bercker,
met Marcelis Claes de Bercker haer oudste zoon en Lambert Driessen haeren schoonsoone mede
zich fort en sterk makende voor Mathijs Claes de Bercker ende ze hebben gecedeert alsulcke
appelatie ende vergeff bij hen opten 31 meert ende 21 april lestleden vande vonisse tusschen hen
ende die van Liessel opten 23 meert tevoorens gewesen gedaen, ende dien volgende hebben die
selve comparanten versocht in contradictie ontfangen te worden tegens den voorschreven
vonissen.


4-5-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 269 verso
Michiel Hendricx als man van Margriet Thomas Maes. Verder Jacop Joosten als man van
Willemken Hendrick Goerts. Mede optredend voor Andries Hendrick Goerts, bekennen
terugbetaald te zijn door Lijske de weduwe van Joost Thonis Schaeten van een schuld van fl. 20,-
.


10-5-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 269 verso
De Weledele Heer Cornelis van Doerne, Heer van Liessel, verkoopt aan Claes Claes Martens een
weiland, gelegen in de Euselen in de beverdonck. Gekomen van Joost Jacops, koper betaald twee
termijnen van elk fl. 212,-.


11-5-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 270
Jenneke de weduwe van Pauwels Meulendijcx, geassisteerd door Jan Martens verkoopt aan Peter
Thijs Teuwens een akker gelegen te Vreeckwijck. Zij verkreeg dit perceel in haar weduwelijker
staat van haar moeder Grietken Jan Hoeberts.


14-5-1640 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
HET Zuidelijk deel der gemeente Deurne is al heel vroeg bewoond geweest. Gelegen op een
vasten bodem, tusschen twee moerassen, was het aangewezen voor een grooten verkeersweg
tusschen het Zuiden en het Noorden. Langs dien weg bewoog zich de koophandel zoowel als het
militairisme. Langs dien weg trokken Romeinen en Franken, Gelderschen, Spanjaarden en
Franschen. Langs dien weg kwamen plunderbenden in De Meierij vallen, langs dien weg heeft
ook het Christendom zijn intocht in deze streken gedaan.
Tot een of meer belangrijke nederzettingen is het in vroeger eeuwen niet gekomen.
Oorspronkelijk vinden we er hoofdzakelijk slechts twee aanzienlijke hoeven: de Moosdijk en den
Heitrak, die met den Bottel tot de grootste boerderijen uit de gemeente behoorden. De pachters
werden hoevenaars genoemd. De Moosdijk en de Heitrak (of Heidrik) waren heerengoederen, de
Bottel hoorde toe aan de abdij van Binderen.
Wat den Heidrik aanbetreft, we vinden hem al genoemd in de oudste stukken van het archief. Hij
is natuurlijk ouder, want de oudste stukken halen nauwelijks de zevenhonderd jaar. Veel wordt er
dan nog niet over gezegd; hij wordt weinig meer dan genoemd. Eenigszins uitvoerig vind ik voor
het eerst over den Heidrik gesproken in 1639. De hoeven behoorden toen aan Jan van
Nieuwenheim, wonende te Roy in het land van Kempen onder het stift van Keulen.
Dat jaar rezen er moeilijkheden tusschen de pachters der hoeven en de gemeente Asten.
Omtrent den Heidrik liggen twee plaatsen: "De Vliedt" en "de oude bane", hun beider strekkende
tot Asten, welcke voorsz. Vliedt met de voorsz. hoy en groesvelden Astenwaerts gelegen totte
voorsz. oude bane toe over dartig ende meer jaeren peyselyck ende sonder eenighe obstaekel,
soowel by de pachters als by de ingesetenen der heerlyckheyt Asten syn gebruijckt ende beweydt
geweest, sonder dat de bestialen van de pachters der voors. hoeven verdreven synde ende op die
voors. plaetse oyt by die van Asten syn gescut of voor scutbaer gehouden dan alleen wanneer de
voors. bestialen over de voors. oude bane Astenwaerts zyn bevonden ende achterhaalt geworden,
als wanneer alle de bestialen gescut sijnde, niet meer en wordt betaelt als eenen gulden, al waren
er oock hondert bijeen".
Maar die van Asten hadden in den zomer van 1639 twee beesten van Heidriksche boeren
geschut, hoewel ze niet bevonden waren over de genoemde "oude bane" en men eischte van de
eigenaars voor de teruggave van elk stuk vee één gulden, wat een inbreuk was op de vanouds
bestaande usantiën. De pachters beklaagden zich hierover bij het hof te Brussel en 14 Mei 1640
werden de schepenen van Asten aangeschreven, om den pachters van den Heytrack de stukken in
quaestie "vredich te laten gebruycken".


14-5-1640 Verzameling Charters Deurne T.147
1. Philips, bij der graciën Godts coninck van Castilliën, van Arragon, van Leon etc.,
eertshertoghe van
2. Oistenrijck, hertoghe van Bourgoignien, van Lothrijck, van Brabant etc.. Den iersten van onse
deurweerderen oft boden macht hebbende t' exploicteren binnen desen
3. onsen lande ende hertochdomme van Brabant hier op versocht, saluyt. Wij hebben ontfanghen
die supplicatie van Jan van Niuenhem, woonende tot Roy in het Ampt
4. van Kempen onder het stifft van Ceulen, inhoudende dat hem suppliant competeert eene
hoeffve genoempt den Heytrack onder de heerlijcheyt van Doerne in de Meyerije van
5. 's-Hertoghenbosch, omtrent welcke hoeffve sijn gelegen twee plaetsen, d' eene genoempt de
Vliedt ende d' andere d' Oude Baene, beyde van de voors. hoeve hun strec-
6. kende werts Asten, welcke voors. Vliet mette wey, hey ende groessvelden Astenwaerts
gelegen totte voors. Oude Baene toe over dertich ende meer continuele
7. jaeren tot nu toe peyselijck ende sonder eenich obstacle soo wel bij die pachters van de voors.
hoeve als bij d' ingesetenen der heerlijckheyt van Asten sijn ghebruyckt
8. ende beweyt geweest sonder dat de bestialen van de pachters der voors. hoeve ghedreven
sijnde ende pascuerende op de voors. plaetsen oyt bij die van Asten zijn gheschut
9. oft voor schutbaer gehouden geweest dan alleenelijck soo wanneer de voors. bestialen over de
voors. Oude Baene Asten-waerts sijn bevonden ende achterhaelt
10. gheworden, als wanneer voor alle de bestialen gheschut sijnde tot redemptie nyet meer en
worde betaelt als eenen gulden, al waeren oock gheschut ghe-
11. weest over de veertich ende hondert beesten; desen nyetteghenstaende hebben die van Asten
in het voorleden somersaisoen hen vervoordert des suppliants pachters
12. twee hoorenbeesten te schutten, hoewel deselve nyet en waeren bevonden over de voors.
Oude Baene, pretenderende elcke beeste eenen gulden daer voor sij die
13. oock hebben doen vercoopen ende gemerckt den voors. suppliant in sijne gerechticheyt
grootelijcx is vercort door den voors. voortstel van die van Asten, mede dat
14. den suppliant nyet en is geraeden tot Asten dyen aengaende te procederen, veel min ten
Bossche oft in Den Haghe ende dat hij niemant anders en kent voor sijn overhooft
15. als onsen souverainen Raede geordonneert in Brabant eentsamentlijck dat dese saecke is
acceleratie vereysschende ende persoonen aen malcanderen ghepaelt
16. wesende raeckende, soo is des suppliants ootmoedich bidden om onse behoorlijcke provisie
van oepene brieven van daeghsele met committimus voor commissa-
17. rissen voor die van onsen voors. Raede geordonneert in Brabant in alsulckenen cas dienende,
waerom soo eest, dat wij desen aengesien U ontbieden
18. daertoe committerende bij desen, dat ghij ten versuecke des voors. suppliants daeght die
schepenen ende regeerders van Asten te compareren t' eenen seeckeren
19. ghelegenen daeghe voor onse lieve ende getrouwe Franciscus Ricardt, raedt, ende den
secretaris dese onderteeckent hebbende, beyde van onsen voors. Raede als
20. commissarissen in der saecke ghedeputeert, om aldaer t' aenhooren alsulcken versueck ende
conclusie (a)ls die suppliant ten daeghe dienende sal willen doen oft
21. overgeven bij gheschrifte, ten eynde dat met recht sal worden verclaert hem suppliant te
competeren in regarde van sijne voors. hoeve 't recht van zijne
22. ende van zijne pachters bestialen te moegen drijffven op de voors. twee plaetsen ende dat die
van Asten voors. sullen schuldich ende gehouden sijn hem
23. ende sijne pachters te laeten vredelijck ghebruycken ende bewenden deselve twee plaetsen
ende costeloos ende schaedeloos te repareren affdoot ende tenyet
24. te doen hem gheschuth van de voors. twee bestiaelen ende anderssints daer op bij de
gedeputeerde t' antwoorden ende in der saecke voorts te procederen soo behooren sal,
25. onse voors. commissarissen ten voors. daeghe overschrijvende 't ghene des ghij in desen sult
hebben gedaen, dewelcke wij ontbieden ende committeren dat
26. zij de saecke voor hun doen instrueren totten diffinitiven toe inclus om daernaer bij die van
onsen voors. Raede voorts recht ende justitie geadministreert
27. te worden naer behooren, want ons alsoo ghelieft. Gegeven in onser stadt van Bruessele, den
vierthiensten may 1600 viertich.
Bij den coninck in sijnen Raede
Aantekeningen: (voorkant):
- daegsel voor commissarissen.


16-5-1640 Asten RA 75 fol. 77vo doc. F.Slaats
Jan Janssen verkoopt aan Evert Peters: groes/beemd achter Ostaden
1. Aert Symons van Bon
2. erfgn Hanrick sGrotens
3. weduwe Hanrick Heynen - te Deurne
4. Jr. Godert van der Voort


20-5-1640 Stadsarchief Helmond inv nr 3893
Op 20 mei 1640 verhuurt Hendrick van Doerne aan Lucas Aertse de hoeve de Cauweij onder
Bakel, te weten woonhuis en schuur met de driesen, eeuwsels, teullanden en heivelden alsmede
de helft van drie bunder hooiland in de Cruijtsetsche Beemden, gedurende vijf jaar, beginnende
Pinksteren 1639 en de eerste betaaldag is dus oogst of Kerstmis 1640. Volgen de overige
huurvoorwaarden.


4-6-1640 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 36
Afschrift van een notarieel contract d.d. 15-4-1606 voor notaris Fabry tussen wijlen Jo.
EVERAERT VAN DOERNE en ANTHONETTE VAN ASSENDELFT, zijn huisvrouw, Heer
en Vrouw van Liessel, aan de ene zijde en juffr. MARGRETA VAN DOERNE, weduwe van
wijlen JR. FRANS VAN POLLAERT, zijn zuster, geassisteerd met Jr. VOLLINGH VAN
POLLAERT en Jr, WOLFAERT EVERAERT VAN WITTENHORSTM Heer van Doernep
Asseneth, als momboiren van de kinderen Jr. Johan van POLLAERT, bij MARGRETA VAN
DOERNE verwekt. afschrift idem op fol 76 ev


13-6-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 270 verso
Jacop Henrick Bernarts als man van Margriet die eerder de weduwe was van Frans Thonis
pauwels verkoopt aan de erven van Hendrick Thonis Pauwels diens nagelaten goederen. Die
erven zijn: Jan Jan Melis, Jan Jansen van hersel en diens zuster en Henrick Henricks.


13-6-1640 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 folio 270 verso
Hendrick Isbouts verkoopt aan zijn zoon Wouter Hendrickx een akker gelegen in de Zeilberg.


14-6-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 1
Jan Goertsen van Muijssen verkoopt aan Jacop Joosten, den Hoeijmaker, als man van Merike
Joost Jacops zijn togtrecht hem toebehorende van zijn eerste vrouw Hanriske Joost Jacobs. Haar
aangekomen van wijlen haar vader en de goederen gelegen in de Wasberg alhier. Zie ook de
volgende akte.


14-6-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 1
Andries Hendrick Noijen, voor de togte en als vaderlijke momboir van zijn onmondig kind
verwekt bij zijn eerste vrouw Jenneke Joost Jacops, geassisteerd door de medemomboir van het
kind Jacop Joosten verkoopt aan Jacob Joosten den Hoeijmaker zijn een derde deel in de
goederen gekomen van wijlen Joost Jacops zoals die goederen gelegen zijn in de Wasberg.
Waarna ook Jacop Joosten Jacops zijn eenderde deel verkoopt aan dezelfde. Volgt daarop de
schuldbekentenissen van de koper aan de twee verkopers.


21-6-1640 Asten RA 75 fol. 91 doc. F.Slaats
Henrick, Heer van Deurne, verkoopt aan de erven van wijlen Frans Verlynden: de rentebrieven
van 27 lopens rogge/jr.
"bepandt op sekere erffgronden binnen de parochie van Asten" - originele brief d.d. 1461 - naast
alle andere bescheiden en brieven daarvan zijnde en door de verkoper overgedragen.
"Verckrijchbrieff - schepenen 's Bosch - d.d. 20-2-1640.


25-6-1640 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Wat de hoeven van De Moosdijk gedurende de oorlogen van plunderende soldaten, roovers,
dieven en ander gespuis te lijden hebben gehad, waartoe haar ligging ook zeer veel bijdroeg, is
met geen pen te beschrijven. De bewoners vertrokken allengs, en er deed zich geen huurder meer
op. Als een waardeloos goed lagen de erven daar tot vogelwei; de huizen vervielen. Wat hadden
de Vladerackens aan zoo'n eigendom? Wat had de arme van Deurne aan het testament van Jhr.
Jan, wanneer de gronden ongecultiveerd bleven liggen! Het Zuidelijk deel der gemeente Deurne
was ten laatste een alleronveiligste plek geworden, want niet slechts van het rondzwervend
geboefte had men gedurig overlast te vreezen, maar ook van het wild gedierte, dat in de laatste
jaren van den tachtigjarigen oorlog in deze streken sterk vermenigvuldigd was. Regenten van
Deurne hadden zich zelfs genoodzaakt gezien premies uit te loven voor het dooden van wolven
en het uithalen van hun jongen.
Nog in 1650 wordt er aan Willem Calis, wonende op het gehucht De Moosdijk, 6 gl. uitbetaald,
wegens het vangen van zes jonge wolven en krijgt een vrouw nog een gratificatie omdat ze een
wolf had helpen doodslaan.
De hoeven schijnen omstreeks 1636 door de pachters verlaten te zijn. Ze behoorden toen aan Jhr.
Charles van Vladeracken, een schoonbroeder van de Liesselsche jonkers van Doerne. Den 25en
Juni 1640 begint Jkr. Cornelis Everard, die op het Blokhuis woonde, verschillende perceelen, die
weinig meer dan hei waren, te verpachten. Ze worden in de acte ook niet anders genoemd dan
heiden van de hoeven aen den Moesdyck gehoorende. De gronden brengen 45 gl. aan pacht op en
worden gepacht door Hendrik Jansen van de Moesdyck, zeer zeker dezelfde als Hendrik Jansen
van Brey.


27-6-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 2
Derick Aertsen, alias Knuijts, vernadert de koop van een huis, hofstad, hof en land, zoals Wilbert
Aert Wilbers als man van Heijlke Corstiaan Driessen op 5 januari 1640 heeft verkocht aan
Wilbert Jansen de seeldraaijer. Op 23-7-1640 erkent Wilbert Jansen dit vernaderingsrecht.


27-6-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 2 verso
Mr. Hans Hendrick Aelberts Keths verkoopt aan Goert Swerius een huis en een akker, zoals hij
verkoper van Corst Henrick Corsten heeft gekocht op 27 januari 1639. Dit voor dezelfde
condities als voor zijn aankoop.


9-7-1640 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Den 9en Juli daaraanvolgende werd er "met consent, agreatie ende wetens" van de
weledelgeboren vrouwe Agnes Wilhelmina de Merode, vrouwe van Asten, in absentie van den
weledelen Heere Johan, haren heer en man, te Asten een groote vergadering gehouden, waarbij
tegenwoordig waren: de schout Mr. Mathys van den Hove, de schepenen Antoni Canters, Wilbert
Joosten van Bussel, Dirk Fransen, Peter Michiels Coolen, Dirk Jan Goortsen en Hendrik Peter
Bakermans, de kerkmeesters Jan Janse en Peter Fransen, de H. Geestmeesters Marten
Marcelissen en Peter Dirks, de WelEd. geb. Heer Johan Nieuwenheim, eigenaar van den Heitrak,
de WelEd. geb. Heer Floris de Merode en Jhr. Cornelis van Doerne, heer van Liessel; de beide
laatsten als bemiddelaars. Er werd een accoord getroffen, waarbij bepaald werd, dat de pachters
van den Heitrak "de Vliedt" en "de oude bane" ten eeuwigen dage ter beweiding van hun vee
zouden kunnen gebruiken. En wijl er van alle oude tijden verschil was geweest omtrent de
limietscheiding tusschen Deurne en Asten of beter gezegd tusschen Asten en de eigenaars van
den Heitrak had er kort daarop een afpaling plaats, waarbij ook tegenwoordig waren de president-
schepen van Deurne Anthonis Pauwels Coolen en de schepen Jan Simons van den Boomen.


10-7-1640 Varia Peellandiae Historiae ex fontibus - Asten
Cartularium Asten blz.88-95, 1640.7.10
ACTE VAN DIE VAN ASTEN OVER HET WETTIG BEZIT VAN EEN HOEVE ONDER DE
HEITRAK IN VERBAND MET ONZEKERHEDEN VAN DE GEMEENTEGRENZEN EN
WORDT BESLOTEN OM GRENSPALEN TE ZETTEN EN EEN GRACHT TE GRAVEN
WAARBIJ TEVENS DE GRENS AANGEGEVEN WORDT VAN HET LANDGOED VAN
DE HEER NIEUWENHEM EN DE BOETEN BEPAALD,WELKE OP HET OVERTREDEN
VAN VEE VAN DE GRENZEN.
Alsoo over lange jaaren geleden,ja van oude tijden aff, altijd twist ende verschil is
geweest,tusschen de gemeyne ingesetenen der dorpe van Asten in Peelland ter eenre;
en de proprietarissen off eygenaars van seekere hoff off hoeve genaamt den Heytrack,geleegen
onder de Heerlijkheyd van Deurne,en de gemeynte van Asten ter andere sijden,ter saake van de
limiete ende paalsteeden.
Om welk twisten ende verschillen te beslissen,menigmaal minnelijke vergaderingen zijn
gehouden,effenwel noyt tot een finaal accoort off aanneeminge van saake konne
geraaken,neyttegenstaande diversche onpartijdige Heeren ende persoonen diverse devoiren
daaromme hadde gedaan, waaromme ten besten geschapen waaren geresene groote coste van
proces te gereysen, ende daar op al eenige gereesen,ende om alle deselve te vooren te komenesoo
ist dat ainog op den negenste dag der maand July 1640 met consent, aggreatie ende wetens van
den wel Edel en Welgeboore Vrouwe, Vrouwe AGNES GUELMINA DE MERODE Vrouwe van
Asten,in absentie van den Wel Edel Heer Heere JOHAN deselve ... Asten haaren Heer ende Man,
voor denselven haar fort en sterk maakende,dat soo wel daar over verschil,welke denselven Heer
dese contracte mede sal teekenen,ende met cachette bezegelen,Meester MAFTIJS VAN DEN
HOVE,Schoutet, ANTONI CANTERS, WILBERT JOOSTE VAN BUSSEL, DIRK
FRANSEN,PETER MICHIELSE COOLEN,DIRK JAN GOORTSEN,ende HENDRIK PETER
BAKERMANS,Schepenen, JAN JANSEN ende PETER FRANSEN,Kerkmeesters,MARTEN
MARCELIS5EN,ende PETER DIRKS,Heilige Geestmeesteren als representeerende het gemeyne
Corpus der voorsegde Heerlijkheid van Asten;
Vergaderinge gehouden sijnde met den Wed Edel ende Welgeboren Heere JOHAN
NIEUWENHEM,hunnen Raaden,de Curvorstelijke Doorluchtigheid Kamerheer, tegenwoordig
eygenaar ende proprietaris van de voorsegde hoeve van den Heydrik,bij minnelijk
tussenspreeken,ende middelinge van de Wel Edele en Welgeboren Heere FLORIS DE
MERODE,Heer van Asten en de Heer CORNELIS VAN DEURNE Heere van Lieszel,is geraamt
en geslooten,dit naarvolgende accoort soo ende in dier voegen als hier naar beschreven
Staat,wildende ende begeerende partijen wedersijts dat selve ten euwigen dagen sal worden
agtervolgt en zijn volkomen effect sorteeren;
Te weeten,dat van nu af zullen worden gestelt dieverse scheytpaalen,als namentlijk eenen
bovenaan den Leygraaff, die zal worden gestelt int midde vande groese off plaatse daar men nu
noemt de Vliet,ende regt nederwaarts regt gaande op den naasten paal en van daar op de andere
paalen tot vijff à ses in den getaelen,blijvende altijd tussen alle deselve paalen int midden der
Vliet,de eene helfte sal wesen gemeynte en erve van Asten naar de zijde van Asten,en d'ander
helfte proprieteit ende erve van den voorsegde Heere NIEUWENHEM,ende van den paalen
gestelt agter off nevens den uyttersten hoek van den acker zal worden getrocken eene regte linie
tot op eenen anderen paal,gestooken op het uytterste van seekere gragt off hoek toebehoorende
aan seekeren hoyvelden,genaamt de Velden van Os onder Deurne geleegen,tussen welken
voorsegde twee agterste paalen sal moeten worden gegraven eene gragt ofte cuyle wyt wesende
15 gemeene voeten halff van de Gemeynte van Asten in de regte linien,en de helfte van de erve
van voorsegde Heere Proprietaris van den Heydrick, van behoorlijke diepte,waar van drie
vierendeelen,zal moeten worden gegraven bij de ingezetenen van Asten,en het resteerende sal
moeten besorgt worden bij den voorsegde Heer NIEUWENHEM,dat alnog zal moeten
geschieden dezen jaare,en een ider zijn aanpart worden aangemeeten,ende bijaldien iman van des
te doene bleeve in fouten,zij dien gevallen zal den anderen goetwillige hetselve afgraven tot last
van den gebreekelijke mogen bestellen,waar mede een ider sonder tegenstellen sal moeten wesen
te vreeden,ende denselve grave ofte cuyle gemaakt sijnde sal tussen partijen gemeyn zijn en
blijven mits conditie,dat alsdan alle vrunte,gronde ende erve liggende buyten de voorsegde gragt
ende voorsegde paalen sal sijn gront,proprieteit ende erve van Asten,sonder dat den voorsegde
VAN NIEUWENHEM sijne oore ofte nakomelingen eenig regt,soo van proprieteit als gebruyk
buyten den voorsegde grave ende paalen Astenwaarts tal mogen hebben ofte pretendeeren
directelijk nog indirectelijk sij egeender maniere daarop en op alles daar aff en aan
dependeerende,mits desen renuntieerende,ende vertijdende.
Ende alle erve liggende buyten de voorsegde grave ende paalen naast den voorsegde hoeff,sal
voortaan zijn, en blijven gront, erve ende proprieteit van den voornoemde Heer NIEUWENHEM
ende sijne successeuren, sonder die van Asten ofte hunne nakomelingen eenig regt,proprieteyt
ofte gebruyk aldaar zullen mogen hebben off pretendeeren,directelijk nog indirectelijk,in
egeender maniere,nu nog aan eenige vuege, daarop en op alles daar aff en aan dependeerende
mits desen,insgelijks renuntieerende ende verthijdende,bij welke accoorde is mede geordonneert
ende gestatueert,dat alsoo wanneer eenige beesten buyten den voorsegde grave ende paalen
worden bevonden te weyden,het sij van den een off van den anderen partijen,sullen de selver
beesten,wesen schutbaar,ider hoornbeest op vijff stuyvers te betaalen tot behoeff van den geenen
de schuttinge doende,en van ider schaap eene stuyver sonder dat meer sal mogen worden
gepretendeert;
alle welke conditien ende clausulen in het geheel en deel geloven die voorsegde partijen
onverbreekelijk en onwederroepelij nu ende ten eeuwige daagen te agtervolgen,sonder daar tegen
te doen off laten geschieden in eeniger maniere op verbintenisse van hunne particuliere personen
en goederen,ook der gemeynder hebbende ende verkrijgende,waarop datselve contract ainog te
beter zijn effect mogte sorteeren,soo sijn gestaan voor denselve den eerzaame ANTONIS
COOLEN,President,en JAN SIJMONS VAN DEN BOOMEN,Schepene der Heerlijkheyd
Deurne, die over als in de paalinge die mede geschiet is geweest;
verklaarende niet te weeten,dat hunne kante off jurisdictie daar mede soude wesen geledeert off
verkort, als wesende alle palinge en accoort tussen den gemeyne ingezetenen van Asten en den
voorsegde Heer Proprietaris van den voorseyde Heyderik; die welke des ten oirconde deese mette
hunne gemeyne schepenenzeegelen en signatuuren der Heeren Contrahenten en Schepenen
zegelen van Asten,desen laten aanhangende,gedaan en bezegeld binne de Heerlijkheyd
Asten,Deurne respective,op den tiende dag der maant July 1640. Waren onderteekent:F.DE
MERODE D'ASTEN, C.DE DEURNE,Seigneur de Liessel. AGNES DE MERODE,en bij ider
zijn cachet in rood lack.
VOLDERS,Secretaris,en onderaan hangende de voorsegde schepenszegelen van Doerne en
Asten.
Dese alhier geregistreert na seekere copie van voorsegde acte, die gecopieert was na de acte in
originali berustende onder den tegenwoordige eygenaar van den Heyderick voor drie vierde parts,
ARNOLDUS SLAATS,woonende op deselve hoeve,en is van de voorsegde acte mede een
origineele alhier ter secretarie berustende, dog waar in eenige letters en woorden verduystert en
uyt zijn geraakt. Waartoe gerefereert wort. Actum Asten den agtiende Augusty 17 C ses en
seventig.


10-7-1640 Verzameling Charters Deurne T.148-5-II
1. Alsoo over lange jaeren geleden, jae van oude tijden aff, altijt twist ende verschill is geweest
tusschen de gemeyne ingesetenen des dorps van Asten in Peellandt ter eenre ende de
proprietarissen
2. oft eygeners van sekeren hoff oft hoeve genaempt den Haitrack, gelegen onder de heerlijckheyt
van Deuren, aen de gemeynte van Asten aen ter andere zijden, ter sake van de limiten ende
paelsteden, om welcke
3. twisten ende verschillen te beslichten mennichmaell minnelijcke vergaederingen sijn
gehouden, effenwell noyt tot een finael accoort oft raeminghe van paelen connen geraecken,
nyettegenstaende
4. diversse onpartijdige heren ende personen diversse debvoiren daeromme hadden gedaen,
waeromme ten lesten geschaepen waeren excessive grote costen van processe te gerijsen ende
oyct alrede ennigh
5. geresen ende om alle deselve te voorcommen soo is 't, dat alnoch op den negensten dach der
maent july 1640 met consent, aggreatie ende toestaen van de well eedele ende well geborene
vrouwe, vrouwe
6. Agnes Gulielmine de Merode, vrouwe van Asten, in absentie van den well edele here, here
Johan de Salm, seigneur de Malgre, Asten etc., haeren here ende man, voor den selven haer fort
ende sterck maeckende, dat soo wanneer den case
7. sall toelaeten den selven here desen contract mede sall tekenen ende met sijnen cachette
bezegelen, meester Mathijs van den Hove, schouteth, Anthonis Canters, Wilbort Joosten van
Bussell, Dirct Franssen, Peter Michiel Colen,
8. Dirck Jan Goortssen ende Henrick Peter Bakermans, schepenen, Jan Janssen ende Peter
Janssen, kerckmeesteren, Maerten Marcelissen ende Peter Dircx, Heylich Geestmeesteren, als
representerende het gemeyn corpus der voors.
9. heerlijctheyt van Asten, vergaederinge gehouden sijnde metten well eedele ende
wellgeborenen here, here Johan van Nyeuwenhem zum Raede, sijne courvorstelijcke
doorluchtige Ceulen camerheer, als tegenwoordich eygenaer ende
10. proprietaris van den voors. hoff van den Haitrack, bij minnelijck tusschenspreken ende
middelinge van de well eedele ende welgeborene heren, here Floris de Merode, here van Asten,
ende here Cornelis van Deuren, heere tot Lyessell,
11. is geraempt ende gesloten dit naervolgende accoort, soo ende in der vueghen als hiernaer
beschreven staet, willende ende begerende parthijen wederzijts, dat 't selve ten eeuwigen daeghen
sall worden achtervolght ende sijn volcommen effect
12. sorteren, te weten dat van nu aff sullen worden gestelt diversse scheytspaelen, als namentlijck
eenen boven aen den leygraeff die sall worden gestelt in 't midden van de groese oft plaetsse die
men aldaer noempt de Vliet ende soo recht
13. nederwaerts affgaende op den naesten paell ende van daer op d' andere paelen tot vijff oft ses
in den getalle, blijvende altijt tusschen allen deselve paelen in 't midden der Vliet, van welcke
Vliet d' een hellicht sall wesen
14. gemeynte ende erffve van Asten naer de sijde van Asten ende d' ander hellicht proprieteyt
ende erffve van den voors.
here Nyeghwenhem; ende van den pale gestelt achter oft tegen den uuyttersten hoeck van den
acker sall
15. worden getrocken eene rechte linie tot op eenen anderen paell, gestoken op het uuytterste van
sekeren gracht oft hoeck aencommende aen seker hooyvelden.genaempt de velden van Os onder
Deuren gelegen, tusschen welcke
16. voors. twee leste paelen sall moeten worden gegraeven eenen gracht oft ryole, wijt wesende
vijfthien haemervoeten, halff van de gemeynte van Asten inne te graeven ende halff van de erffve
van den voors. here
17. proprietaris van den voors. Haitrack, van behoirlijcke diepte waervan de drye vierdendelen
sullen moeten worden gegraven bij de ingesetenen van Asten ende het resterende vierdedeel sall
moeten besorght worden bij den voors.
18. here Nyeuwenhem, dat alnoch sall moeten geschieden desen jaere ende eenyder sijn apart
worden affgemeten; ende bij aldyen iemants van des te doene bleve in faulte, in dyen gevalle sall
den anderen goetwilligen 't selve affgraven
19. tot last van den gebrekelijcken mogen bestellen, waermede eenyder sonder tegenseggen sall
moeten wesen tevreden; ende den selven graeve oft ryole gemaeckt sijnde sall tusschen parthijen
gemeyn sijn ende blijven, midts conditie dat
20. alsdan allen vrunten, gronden ende erffven, liggende buyten den voors. gracht ende de voors.
paelen, sall sijn grondt, proprieteyt ende erffve van Asten, sonder dat den voors. here van
Nyeuwenhem, sijne oire oft naecommelingen ennich
21. recht, soo van proprieteyt als gebruyck, buyten den voors. graeve ende paelen Astenwaerts
sall mogen hebben oft pretenderen, directelijck noch indirectelijck, in egeender manieren, daerop
ende op alles daeraff ende aen dependerende midts
22. desen renuntierende ende verthydende, ende allen erffve liggende buyten den voors. grave
ende paelen naest den voors. hoff sall voortaen sijn ende blijven grondt, erffve ende proprieteyt
van den voors. here van Nyeuwenhem
23. ende sijne successeuren, sonder dat die van Asten oft hunne naecommelinghen ennich recht,
proprieteyt oft gebruyck aldaer sullen mogen hebben oft pretenderen, directelijck noch
indirectelijck, in egeender manieren, nu noch ten eeuwigen daegen,
24. daerop ende op alles daeraff ende aen dependerende midts desen insgelijcx renuntierende
ende verthydende. Bij welcken accoorde is mede geordonneert ende gestatineert dat, soo wanneer
ennige beesten buyten den voors. graeve ende palen
25. worden bevonden te weyden, 't sij van d' een oft van d' ander parthije, sullen deselve beesten
wesen schutbaer ende altijt mogen geschut worden, yder horenbeeste op vijff stuyvers te bekeren
tot behoeff van denghenen de schuttinge doende ende van
26. ider schaep eenen stuyver, sonder dat meer sall mogen worden gepretendeert. Alle welcke
conditiën ende clausulen in heel ende deell geloven die voors. parthijen onverbrekelijcken ende
onwederroepelijcken nu ende ten eeuwigen
27. daeghen te achtervolghen, sonder daertegen te doen oft laeten geschieden in enniger
manieren, op verbintenisse van hunne particuliere personen ende goederen, oyck der gemeynder,
hebbende ende verkrijgende. Ende opdat 't selve
28. contract alnoch te beter sijn effect mochte sorteren, soo sijn gestaen over den selven den
eersamen Anthonis Colen, president, ende Jan Symonssen van den Bomen, schepenen der
heerlijckheyt Deuren, die over all in de palinge
29. die mede geschiet is present sijn geweest, verclaerende nyet te weten dat hunne caertte oft
jurisdictie daermede soude wesen geledeert oft vercort, als wesende alleen paelinghe ende
accoort tusschen de gemeyne
30. ingesetenen van Asten ende den voors. here proprietaris van den voorseyden Haitrack, die
welcke des t' oirconde dese met hunnen gemeynen schepenenzegell van Deuren hebben
bevesticht neffens den
31. segele ende signature der heren contrahenten ende schepenenzegele van Assen, dese letteren
aenhangende. Gedaen ende besegelt binnen der heerlijckheyt Asten ende Deuren respective,
opten thienden dach
32. der maent july 1600 ende veertich.
F. de Merode C. de Deurne Agnes van Merode
in dorso: octroy om op Asten grond te mogen wijden


13-7-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
De heer van Deurne - tegen - Hendrick van Stiphout.
Dezelfde - tegen - Aert Knuijts.
Peter Smachten, wonende te Venraij - tegen - Gerit de Visser gedaegde, actor door Michiel
Segers vorster alhier sijnen gemachtigde. Over een schepenbekentenis van 16 mei laatstleden
verzoekt daarover vonnis.
Joost Loij Peters, woonende opde hoeve van t'huijs tot Macken aanlegger - tegen - Frans van
Heugten gedaagde.
Vraat betaling van 48 gulden procedeerende van twee affgecovhte assen.


17-7-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 2 verso
Aert Hendricx Heijnen vernadert een akker, zoals Peter Geeff Manders die op 3 januari 1640 had
gekocht van de heer pastoor alhier. Hij is nader verwant en de akker wordt meteen overgedragen.
18-7-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Ottho de Visschere, secretaris alhier - tegen - Peter Henrick Bollen, Daniel Jans van Breij ende
Marten Laureijns jelis, inwoners van Liessel. Over een schepengeloefte van 16 maart lestleden
van verteringen.
Anneken. weduwe Thomas Jans Smits en Cornelis haar zoon over een schepenbrief van een
mudde rogge jaarlijks uit een pacht van dato 6 maart 1458 uit erve tegenwoordig toekomende aan
de erfgenamen van Peter Thijs de Bottel en van de erfgenamen van Jan Golis welke acht jaar
achrestand heeft.
Evert Jan Meulendijks, onze medeschepen vernadert wat Evert Jan Nouwen onlangs heeft
gekocht zijnde een huiske met erf. Hij kocht dit van Jan [b..cht} Andriessen en daarvoor tochte
Jacob Joost.


18-7-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 3
Joseph Ruth Henricx en Jan Henricx Jacops als borgemeesters van Deurne lenen van Catelijn
Fransen de som van fl. 250,=, wat terugbetaald is op 23-6-1644. Van Faes Hendrick Faessen de
som van fl. 200,= terugbetaald op 23 augustus 1643. Van Jan Jan Melis de som van fl. 100,= met
een looptijd van 3 jaren en van Peter Proemen de som van fl. 50,= met een looptijd van 4 jaren.


21-7-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 3 verso
Jenneke de weduwe van Henrick Jan Jacops vernadert een perceel nieuwe erven, zoals Jaspar
Marcelis heeft gekocht op 16-5-1640 van Joseph Ruth Hendricx.


22-7-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 3 verso
Hendrick Jacop Nelen en diens zoon Hendrick (Van den Bogaert) zijn schuldig aan de schepen
Peter Gevert Colen de som van fl. 60,=.


10-8-1640 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 54 vs
STEVEN DIERCX,wonende te Vlierden, verkoopt aan GOERT ADAMS, wonende te Helmond.
een erfelijke rente van 6 gld 8 st. per jaar, zoals GEYSBERT BRUYSKENS had opgedragen aan
MERYKE STEVENS d.d. 11-8-1604. gaande uit een huis in de Veestraat te Helmond.


20-8-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
De ingezeten van Liessel - tegen - Dierck Lamberts en Lambert Driessen met consorten.


22-8-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 3 verso
Andries Corsten als man van Catelijn Jan Geeff Bruijstens vernadert een akker die Peter Thijs
Teeuwens op 11-5-1640 heeft gekocht van Jenneke Jan Geeff Bruijstens, de weduwe van
Pauwels Meulendijcx.
22-8-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 4
Jaspar Marcelis van Iseren vernadert een perceel nieuwe erven, welk perceel omtrent een jaar
geleden is gekocht van Barbara Marcelis van Iseren. Waarna Jaspar een perceel nieuwe erven
weiland, gelegen omtrent de watermolen, verkoopt aan de Deurnese pastoor Mr. Anthonis
Roijmans.


22-8-1640 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
(vgl. 22-8-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 4; pk)
1640
Jaspar Marcelis van Iseren heeft vercocht Heere ende mr. Anthonis Roijmans priestere ende
pastoir der heerlichheit ende der parochie van Doerne seekere stuc nieuwe vrije weijvelts
terplaetse omtrent de watermoelen.


25-8-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 4 verso
Testament voor de Kerkmeester Peter Lamberts Verschauwt, ziek te bed liggend. Hij legateert
aan de kerk alhier een som van fl. 20,= eens. Zijn roerend en onroerend goed aan zijn vrouw
Judicht. Met legaten aan Catharina, de weduwe van Willem Loijen en aan haar kinderen, aan
Hanrisken Gielen Thomis voor haar getrouwe diensten. Verder legaten aan de kinderen van
Servaes Henrick Faessen, de kinderen van Jan Emonts en aan de kinderen van Marij Wilbert
Schaten.


25-8-1640 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
(vgl. 25-8-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 4 verso; pk)
1640
Testament 25 Aug. 1640 van Peter Lamberts Verschauwten, kerckmeester alhier, sieck te bedde -
maeckt hij testateur aende kercke van Doerne die somme van 20 gld. eens om naer sijne doot
ende sijne huijsvroue daervoor jaerlijks te worden gedaen een jaergetijt, nu ende te eeuwigen
daege tgeen die kerckmeesters sullen moeten besorgen.


27-8-1640 Recht. arch. Someren inv.nr. 92 fol. 126
Antonis Jan Dirck Pegs bekent schuldig te zijn Catharina dr Thomas Mennen de jonge huisvrouw
Jan Claessen 56 gld.
In marge: Catharina wed Antonis Pecx heeft Catharina huijsvrouw Jan Claessen betaald


29-8-1640 Recht. arch. Someren inv.nr. 92 fol. 126v
Joost Jan Jacobs Duerssen heeft overgedragen Antonis Jan Pegs een hofstat.


29-8-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Den heere baron van Pallant ende Morianne heer van Doerne - tegen - Jan Peters, gewesen
dienstknecht van Willem Swerius, inwoner alhier. Jan Peters wordt bij openbare proclamatien en
op diens beslagen goederen voor het gerecht gedaagd.
Jan Peters, zou een Peter Willems zo hard hebben geslagen dat voor zijn leven wordt gevreesd.


29-8-1640 Rechtelijk archief Deurne, deel 11.
Mercury Gedinge gehouden 29 Augusti 1640.
Compareerde in Juditio FRANS WILLEM GIELENS, ende heeft naer voorgaende dagemente
den eedt van Schepenschap gepresenteert aen handen des Officiers alhier, ende geswoeren bij
Godt, ende alle sijne heyligen, dat soo wanneer hij geseten sal sijn opten Schepenstoel, ende
gemaent sal wesen van de Schouteth off sijnen Stadthoudere, dat hij alsdan sal wijsen, goede en
oprechte vonnissen, naer sijnnen beste verstande en weetenschap, dat hij dat niet sal laeten, om
Vader, om Moeder om suster, om broeder, om nichte off neve, noch om giften, om gaven, noch
om geenderley saecke soo ende oversulcx is hem banne ende vree gegeven ut moris opden peen
van 60 gouden realen, ten behoeve van de Heere.
( N.B. bovenstaande peen is de boete voor onbehoorlijk bestuur.)


29-8-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 5 verso
Pastoor Anthonis Roijmans verkoopt aan zijn neef Aert Hendrick Jan Jacops een akker en twee
weilanden, gelegen omtrent de watermolen zoals hij gekocht heeft op 29-4-1640 van de Heer
Hendrik van Dierne en van Jaspar Marcelis van Iseren.


29-8-1640 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
(vgl. 29-8-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 5 verso; pk)
1640
Heere ende mr. Anthonis Roijmans priester ende pastoor deser heerlijckheijt ende parochie van
D. heeft erffelicken getransporteert Aert soone Hendrick Jab Jacobs sijnen gerechte neve,
alsulcke stuck ackerlants en seekere stuck weij genoemt "de Vloet" gelegen aenden Wolffsberg
omtrent de watermoelen, als hij vercregen heeft tegen Heere Hendrik van Doerne. 29 Aug.


29-8-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 6
Testamentaire verklaring door pastoor Anthonis Roijmans, ziek te bed liggend. Hij verklaard dat
de akker hem toebehorend en aan de kerk van Deurne gelegen en in 1616 beschreven niet, zoals
daarop abusivelijk beschreven, na zijn dood aan de kerk toevalt, maar wel de jaarlijkse rente
daarop van fl. 7,=.


29-8-1640 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Den 29en Aug. had hij zijn testament gemaakt en daarin voor de studie van zijn jongen neef
gezorgd. Uit dat testament dient ons op 't oogenblik het volgende:
"maeck ende disponeere mits desen van de twe ingecofte stucken soo landt, als groesse, van syn
Ed. myn Heere van Liessel met mons. v. Deurne sijnen broeder, geleegen binnen Doerne, ter
plaetsen genaempt aen den watermeulen. Item noch een stuck groesse, oock aldaer gelegen, in
coope vercreegen van Jasper van Iseren, onder conditie hier volgende te weeten: Dat mynen neve
Geraert Hendrick Jacobs op die voors. panden ende stucken sal daer op studeren, soo voorts in
Philosophie als Theologie tot syn licentie toe of wel soo lange als hem gelieven sal te syn
volcomen curs van syn studien ende nu in humanioribus sonder contradictie van imanden."


29-8-1640 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
(vgl. 29-8-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 6 pk)
1640
Compareerende voor ons schepenen der heerl. van Doerne Heere ende mr. Anth. Roijmans pr.
ende pastoor … sieck ende cranck te bedde liggende, maer sijn verstandt, memorie ende vijff
sinnen over all well machtich wesende ende gebruijckende als ons schepene bleeck, verclaerende
bij sijne testamente aen de kercke van Doerne te hebben gemaeckt eene jaerlijcke renthe van
seven guldens uijt seeckere stuck ackerlants gelegen omtrent de kercke onder den last inden
selven testamente geroert, sonder dat hij Heere comparant den den selven acker soude hebben
vertransporteert ofte overgegeven aenden voors. kercke, naer zijn doot, gelijck hij Heere
comparant verclaert verstaen te hebben, dat daervan iden jaere 1616 ofte daeromtrent ietwets
opden protocolle soude sijn beschreven, achterrugge ende sonder sijne permissie, verclaerende
oversulcx tselve sijne intentie ofte sinne niet te sijn geweest, ofte oock dat hij de kercke den
voors. acker soude hebben gegeven oft opgedragen, maar wel de voors. renthe van seven guld.
jaarlix, sijnde bereet, den doot, die hij Heere Comparant Godt den Heere schuldich is, daerop te
sterven ende oversulcx versocht dese acte daervan in te stellen. Sonder argulist


29-8-1640 OAA Deurne doos 164 p.105 nr.1073
testament pastoor Roijmans
Compareerde voor schepenen van Doerne den heer en Mr. Anthonis Roijmans, priester ende
pastoir van Doerne, sieck ende cranck te bedde liggende maer sijn verstant ende menorie ende
vijff sinnen over all wel maachtich wesende ...
 hij vermaakt jaarlijks aan de kerk van Deurne seven gulden uit een stuk land bij de kerk gelegen.
Testateur verklaart dat in 1616 of daaromtrent ietwes op den prothocolle soude beschreven sijn
ende dat hij voorscreven akker niet aan de kerk heeft gegeven maar wel de rente.


29-8-1640 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
Op heeden den negenentwintichsten August. anno Domini sestienhondert ende veertich, soo
hebbe ick Heer Anthonis Roeijmans, Priester ende Pastoor van Doerne gedisponeert ende
gemaeckt mijnen vuijtersten wille, maecke ende disponeere mits desen vande twee ingecochte
stucken soo lant als groese van sij Ed. mijn Heer van Liessel met Mons. Deurne sijnen broeder,
gelegen binnen Deurne ter plaetse genoempt aen die watermoelen. Item noch een stuc groese
oock aldair gelegen in coope vercreegen van Jaspar van Iseren onder conditie hier volgens: te
weeten dat mijne neeve Geraert Hendrick Jacobs opdie voors. panden ende stucken sal daerop
studeeren, soovoorts in Pholosophie als Theologie sijn Licentie toe ofwel soo lange als hem
gelieven sal tot sijne volcomen curs van sijne studien ende nu in humanioribus sonder
contradictie van iemanden, Item volgens die conditie in mijn testament ende vuijterste wille
verhaelt aengaande die buersen, laete en fundere die twee voors. bursen naer vuijtwijsen die
testamentale dispositie als voors. is in hetselfde testament bij mij ende getuijgen onderteekent
welverstaende indijen die libertijt vergonnen wordt soo aen die studenten om te moogen
studeeren volgens de costuijmen vande H. Roosche Kercke ende het exercitie vandie selfte H.
Religie wordt gepermitteert ende geconcedeert, soo aen het priesterdom als die catholijcke in
dese landen ende in soo verre dwelck verhoeden wil de almogende Heere contrarij geschieden
ende alsoo die fundatie ende geestelijcke goederen souden devolveeren aen ons wederparthije,
wille ick onders. ende begeere absolutelijck dat die voorgenoemde stucken sullen devolveeren
inden eersten Aert Hendricx Jacops mijnen neeffen sal vooruijt hebben die Vloet oft bempt,
ingecocht van mijn Heer van Liessel voors. ende alsnoch het weijvelt daerbij gelegen van Jasper
voors. Item het stuck landts groot omtrent twintich lopensaet met die groeskanten oock in coope
vercreegen als voors. is sal gaen ende vrijsamentlijck gedeijlt worden van Aert voors. Joseph
Rutten ende die kinderen Thonis Aert Roeijmans hooft voor hooft salvis conditionibus
precedentibus. Aldus gedaen op dach, maent ende jaer als booven. Oorcondt deser hebbe ick dit
met mijnen eijgen hant onderteekent voor getuijgen onderschreven. Ende was ondert. Antonis
Roeijmans Pastoor. Dit is het handteeken Jan Jan Vinen schepen, Peter Gerits Colen, schepen.
Onderstont aldus naer voorgaende colatie tegens sijne principaele mette marginale annotatie hier
voire geroet onderteekent respectieve als boven. Attestor de Louw notaris publ. 1652.
Michael Henrijckx Golofs, Jacob Gevers, Peeter van Bommel secr.


30-8-1640 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
In't begin van September 1640 stierf pastoor Roymans; hij werd in de kerk voor 't hoogaltaar
begraven. In zijn testament (d.d. 30 Augustus 1640) maakte hij aan de kerk een jaarlijkschen
cijns ten laste van zijn erfgenamen van 7 gl. uit een akker, gelegen 't eene eind naast den
"kerckedries ende boomgaart" en 't ander langs de "gemeijne straet".
Wie hij tot kapelaans of medehelpers heeft gehad, weet ik niet precies. Als ik me niet vergis, zijn
't geweest Cornelis Fransen, die in 1646 reeds vicaris-pastoor van Bakel was en Johan Oudart,
van 1611-1636 pastoor van Middelbeers. Beiden waren reeds bejaard.


5-9-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
De heer van Deurne heeft via zijn officier over Anthonis Henrick Golis als curateurs en
toezienders aangestelt Willem Marcus en Michiel Henricx.


6-9-1640 Asten RA 75 fol. 97 doc. F.Slaats
Hanrick, zn wijlen Jan Selen van Bussel - mede namens zijn onm. kn Goort en Jenneken, en Jan,
zn Hanrick - meerderjarig en zich ook "fort en sterckmaeckende" voor zijn onm. broer en zuster.
Zij verkopen aan Adriaentien - weduwe Gijsbert Janssen van Baexen en haar kinderen: een cijns
van  100,- à 6%. Onderpand:- beemd int Lielder 4 l.
1. Mr. Mathijs van den Hove
2. erfgn Willem Reynders
3. Jan Peters
4. erfgn Anthonis Phlipssen
Belast met: 35 st./jr aan de Kerk van Asten.
- en nog de gerechticheyt in seker [besponden] ontrent 13 st./jr
- land tusschen de Wolsberch en het Dorp 1 l. 42 r.
1. Peter Janssen
2. erfgn Jan Peters van Haubraken
3-4. de straten
Hiermede is een andere rente "gecasseert" die verkoper betaald uit zijn goederen te Deurne aan
de koopster. Marge: Josina van Boxtel - weduwe Johan van den Berge is door Jan Hendricx den
ouden voldaan van deze cijns - d.d. 9-2-1669.


11-9-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 6 verso
De vorster Michiel Segers vernadert de koop van een huis met de daarbij behorende grond, zoals
Jaspar Marcelis van Iseren die op 19 januari 1640 had verkocht aan Willem Jan Peters.
in extenso:
HENRICK soone JAN RUTH CLUYTMANS heeft met clinckende, ende blinckende penningen
ende voorts met alle solemniteiten daar toe dienende, vernaedert alsulcken coopen van seeckere
twee stucken ackerlanden, als FRANS WILLEM GIELENS als coopere tegenen MR. GOERTZ
JAN SMITS als vercoopere voor Schepenen alhier opten 29 Marty lestleden heeft gedaan, als
wesende hij naerderman den vercoopere naerder van bloede, als den coopere, versoeckende
presenteren ende selvenen .....(onleesbaar) sonder arglist. Actum Coram COLEN, et....?
Schepenen opten 11 September 1640.


11-9-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 6 verso
Henrick, zoon van Jan Ruth Cluijtmans vernadert twee percelen akkerland, zoals Frans Willem
Gielens op 19-3-1640 heeft gekocht van Mr. Goert Jan Smits. Op 12 september 1640 vindt de
overdracht plaats.


12-9-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
De heer van Doerne aanlegger - tegen - Jan Peters bij edict en openbare proclamatie uit krachte
van vonnis op 29 augustus laatstleden nu weer voor de tweede maal opgeroepen te verschijnen
voor het gerecht.


12-9-1640 Rechtelijk archief Deurne, deel 93, folio 7.
FRANS WILLEM GIELENS heeft erfelicken gecedeert, getransporteerd, overgegeven ende
opgedraegen HENRICK soone JAN RUTH CLUYTMANS, alsulcken coope van seeckere twee
stucken ackerlanden, als hij transporteert als coopere tegen MR. GOERT JAN SMITS als
vercoopere, opten 29 Marty lestleden heeft gedaen, ende bijden voorschreven HENRICK JAN
CLUYTMANS opdate deses vernaerdert, ende helmelingen daerop vertegen ende geloevende,
ende ut moris sonder arglist.
Actum voor Schepenen AERT MEULENDIJCX ende PETER GEVERTS opten 12 September
1640.
25-9-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 7
Gielis Hensen van Boemel verkoopt aan Jan Ariaan Slaets een halve lopense akkerland, zoals de
verkoper zelf op 3 februari 1639 heeft gekocht van de erfgenamen van Geen Golis.


26-9-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 7 verso
Daniel Huijbrechts met zijn vrouw maakten op 2 augustus 1636 voor de pastoor alhier hun
testament. Waarin onder andere een legaat van een akker te Liessel gelegen aan de H.
Geestarmen alhier. Daniel Jans van Breij, als zijnde zijn zwager, lost deze akker voor fl. 66-17-2.


27-9-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 8
Testament voor Jan Jan Mennen en diens vrouw Hanriske Bruijstens. Zij vermaken al hun
goederen op de langstlevende.


8-10-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 7 verso
Andries Hendrick Noijen als de man zijnde van Geertruijt Henrick Sijmonts vernadert een
perceel grond met een huiske daarop, zoals Jan Henrick Jacops onlangs kocht van Christina
Verhees.


10-10-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Den heere baron van Morianne heere van Doerne - tegen - Jan Peters bij edict en openbare
proclamatie wordt deze laatste opnieuw gedaagd.


15-10-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 9
Christina Evert Colen, geassisteerd door haar momboir, beloofd aan Aert Wilberts hem vrij te
houden van de rente die de Heer Van der Stegen zou mogen eisen op het erf, eertijds gekomen
van Frans Martens.


25-10-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 8 verso
Hendrick, de zoon van Henrick Jacop Nelen van den Bogaert, verkoopt aan Jenneke, de weduwe
van Jan Peters van Hersel zijn 1/4 deel zo in roerend als onroerend goed zoals de verkoper
verkregen heeft als erfdeel van Henrick Tonis Pauwels. Waarna de zoon van de koopster, Jan Jan
van Hersel, aan de verkoper belooft om op St. Andriesdag aan hem fl. 200,= te betalen. Zie ook
de volgende akte.


25-10-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 8 verso
Hendrick Jacop Nelen van den Bogaert vernadert de voorgaande verkoop, maar geeft aan
Jenneke de weduwe van Jan Peters van Hersel het recht van vernaderen.
29-10-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 9
Boedeldeling door Jenneke de weduwe van Jan Peters van Hersel en door haar zoon Jan Janse
van hersel, verder door Hendrik Hendrik Jacop Nelen en Jan Jan Meulendijcx. Deze samen voor
een 3/4 deel. Jan Jan Melis voor het resterende een vierde deel. Zij delen het goed nagelaten door
hun neef Hendrick Thonis Pauwels Meulendijcx.


29-10-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 10 verso
Reijnder Jan Reijnders verklaart dat de twee willige bomen staande bij zijn waterput, voorheen
door Thonis Pauwels daar gepoot zijn, maar dat ze staan op het erf van Jan Jan Melis.


29-10-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 10 verso
Jan Hanrick Meulendijcx staat aan de op fol. 9 genoemde mede-erfgenamen van wijlen Henrick
Thonis Pauwels zijn erfdeel af.


29-10-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 11
Jan Jan Melis protesteert en verklaart dat Henrick Henrick Jacop Nelen hem wel zijn 1/4 erdeel
heeft verkocht maar dit gedeelte niet levert.


29-10-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Melis en Peter Jan Heesmans op verzoek van Mathijs Aert Teggers, hebben met "solemneele
eeden met opgerechte vingeren" verklaard dat het stuk akker van 5 ½ lopensaet met groese en
graskant en schuur daarbij tussen zijn palen gelegen op de Voirt gekomen van Derick Derick
Heesmans bij de voorschreven requirant en Peter van den Berch, koopman tot Helmond, gelijk
heeft gedeeld en dat Derick Derick Heesmans tevreden is geweest met een weijvelt inde Strijp,
leenruerich aende heeren van Rijssel voor die andere weijde in Strijp voor sijne portie.
Dienvolgende verklaart Mathijs Aertssen voorschreven tevreden te zijn om met voorschreven
van de Berch de voorschreven erfgoederen te delen.


30-10-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 11
Aert Henrick Jan Jacops vernadert de koop van een akker, zoals Hendrick Laureijnsen op 21
november 1639 van de pastoor Anthonis Roijmans heeft gekocht.


3-11-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 13 verso
Jonker Charles de Vladeracken als man van Jonkvrouwe Maria van Doerne is door de molenaar
Willem Marcus als koper van de goederen van Hendrik Bruijstens betaald van de achterstallige
rente van fl. 400,= kapitaal. Zoals Bruijsten Henrick van de Seijlbergh moest betalen aan Jonker
Everaert van Doerne, de Heer tot Liessel.


5-11-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 11 verso
Boedeldeling door Aert Aertsen de bode, als man zijnde van Peerken Henricx van Crieckenbeeck
en door Jan Hendrick de metser als de man zijnde van Ariaenke Henricx van Crieckenbeeck.
Kinderen van wijlen Henrick Thomas van Crieckenbeeck.


9-11-1640 Oud Adm. Arch. Deurne Inv. blz. 63 nr 1814
blad 3.
1640 Voor ... gequetst.
Te nemen flierschieten, nachtschaij, wateralikruijcken door den .. elften schieten .... sijn der
bladeren ende een groote hant vol sants ende koijpis ende 4 [van stoctburs] tsamen gesoden, het
nat opt hellicht ende de wonden yerst uutgesuijvert met een spe.. ende dan die weke gemaeckt
van lijnsaet ende bruyn boter te samen gebraden in een pan ende dan wat uutgevrongen nat van
nachtschaet met wat honichs onder een gemengt ende daer de licke in vet gemaeckt.

blad 3 vs.
Jan Jacops op Stryp cum suis hebben dien derdendeel in den buytenbeemt voor 42 gl. vrij gelts
hier op betaelt voor mij o.g.de idem 4 gld. 9 st. ij oort.
dese syn betaelt samen 42 gl.
desen 29 novembr. 1640
tot [Turnoyt]
tot Corstiaens Cuyliers int cort Straetien .. over den .. arts nest
te ... [Asten]


10-11-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 12
Mathijs Aertsen, alias Teggers, is schuldig te betalen aan Willem Hendricx Driessen de som van
fl. 350,-. Hij geeft daarvoor in onderpand zijn huis met bijbehorende grond staande en gelegen te
Vreeckwijck zoals dit nu in huur gebruikt wordt door Derick Jan Everts. Zie ook de volgende
akte.


10-11-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 12
Jacop Joosten Mooren, den hoeijmaker, belooft te betalen aan Willem Hendricx Driessen de som
van fl. 50,=.


21-11-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 12 verso
Andries Henrick Noijen is schuldig aan Cornelis Gerits, alias Roesten, de som van fl. 250,=.


26-11-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 12 verso
Jenneke de weduwe van Jan Geven, geassisteerd door haar zoon Willem Janse Geven, verkoopt
aan de schepen Aert Jan Meulendijcx een akker gelegen omtrent de kerk. Dit tegen een akker
gelegen in de Reek alhier.
29-11-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 13
De schepen Jan Jan Unen verkoopt aan Andries Hendrick Noijen een akker, gekomen van wijlen
Lijske Unen en gelegen aan de Berkstraat. Dit uit krachte van testament door hem verkoper en
zijn vrouw Elisabeth Peter Baeckelmans gemaakt alhier voor de schepenen op 8-4-1627.
Waarvoor de koper fl. 32,= betaalt.


4-12-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 13 verso
Jan Janse van Hersel, mede in opdracht van zijn moeder, verkoopt aan Barbara Peter Jacobs het
1/6 deel van de goederen van wijlen Peter Jacobs. Hun aangekomen na het sterven van de
kinderen Marten Thijs. Waarvoor de koopster terstond de koopsom van fl. 250,= betaalt.


12-12-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Daniel Gerits den Hoeijmaecker, aanlegger - tegen - Peter Tonis Heesmans, gedaagde.
Gedaagde is een eenloopich geselle (vrijgezel) dienende voor dienstknecht bij Wilbert de Bottel,
hebbende geen erfgoederen soo versoeckt den aenlegger ten eijnde hem worde gepermiteert, de
huer vande gedaegde met sijne schaepen. hem competerende ende berustende onder Wilbert de
Bottel in arrest en beslag te moegen nemen.


12-12-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Otto de Visschere, secreatris alhier als gemachtigde van de heren van Gemert aanlegger - tegen -
Marten Jan Geverts en Jan Jansen als momboirs van het onm. kind Jan Claes Everts. Otto
verklaard dat vanwege de Duijts orden der Calien Briessen over een zekere hoeve van de heere
van Deurne die Peter Thijs de Bottel zaliger in pachting heeft gehad en waarvan het onmondig
kind de erfgenaam is. de aanlegger verzoekt op de pachtcedulle voor een jaar vonnis en recht en
dat de voorschreven momboirs de hoeve nog twee jaar daarna hebben gebruikt en blijven op de
oude pacht wonen.
De voorschreven pacht is van 14 april 1636.


12-12-1640 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Silvester Wilbert Schenckens over een rente van acht gulden dato 28 meert 1621 gedaan bij
wijlen Emont Goerts geloeft aan Reijnder Jan Reijnders uit erve tegenwoordig toekomende aan
de kinderen Emonts Goerts gelegen in de Donschot.
De rente heeft een achterstand van 10 jaar.
Johan vanden Boome, onze mede schepen en momboir van de onmondige Sijmon van den
Heijtrack tegen - Willem Peters van Sest.
Jan Jansen van Hersel als momboir van het onmondig kind Jan Claes Evers, heeft geprotesteerd
van alle schade, kosten en interesten die het onmondig kind zou komen te verwachten door de
pantheren van Anneke, weduwe van Thomas Jan Smets op erve der erfgenamen Peter Thijs.Van
de achterstallige rente van een mud rogge jaarlijks wil hij als momboir dat gedeelte betalen en
tegen Anthonis Gerits de Scheeper die weigerd om zijn deel hierin te betalen.
31-12-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 14
Jan Dries van Bommel verkoopt de akker die hij zelf op 25 januari 1640 kocht van Henrick
Jacop Nelen en diens zoon Henrick Henricx aan dezelfde terug.


31-12-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 14
De H. Geestmeesters alhier verkopen aan Jan Jan Rutten het 1/4 deel van de goederen van wijlen
Margriet Rutten. Zoals die gelegen zijn te Liessel. Dit onroerend goed was de Armenzorg
aangekomen vanwege hun zorg voor het simpel kind van wijlen Jan Rutten.


31-12-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 14 verso
De vorster Michiel Segers verkoopt aan Evert Michiel Claes Everts en aan diens dochter Agatha
een akker, gelegen in de Wolfsberg alhier. tevens verkoopt hij aan Jaspar Marcelis van Iseren een
zille hooiwas, gelegen te Lierop.


31-12-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 15
Aert Hendrick Jan Jacops is schuldig te betalen aan Jaspar Marcelis van Iseren de som van fl.
200,=.


31-12-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 15
Jan Jansen Joosten, uit krachte van volmacht gegeven door Catharina van Aelst moeder-overste
van het klooster Marienschoot te Ommel, verkoopt aan Jan Willem Martens het komende erfdeel
van Maria Andriessen, kloosterzuster aldaar, van het goed nog komende na het overlijden van
haar vader Andries Peter Hendricx te Liessel. De koper betaalt 65 rijksdaalders.


31-12-1640 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
(vgl. 31-12-1640 recht arch deurne inv nr 93 folio 15; pk)
1640
Jan Jansen Joosten uijt crachte van volcomen ende wettige procuratie hem gegeven bijde eerb.
sustere Catharina van Aelst, materse van den cloostere van Onse Lieve Vrouwe tot Ommel,
genoempt Marienschoot, opten 28 Sept. lestleden, welcke procuratie osn schepenen
volcomelicken ende genoechsaem is gebleecken, heeft erffelijcken vercocht, overgegeven ende
opgedragen Jan Willem Marttens, alsulcke portie ende kints gedeelte in seeckere erffgoederen als
suster Maria Andriessen, geprofeste religieuse inden voors. cloostere van Ommel eenichsints
soude mogen competeeren bij doode ende afflijvichheijt van wijlen Andries Peter Hendrikx
haren vader - gelegen onder dese heerlijcheijt van Doerne ter plaetse Liessel, egeene van dien
uijtgescheiden, ende dat metten lasten, pachten en schijnsen daer met recht uijtgaende,
gereserveert hieruijt seeckere hoijveltken beleent vanden momboire van wijlen Peerken Jacob
Nelen ende helmelinge vertijen. Actum voor schepenen Aerts Meulendijks en Frans Willem
Gielens. 3 Oct. 1640.
ca 1641 Recht. arch. Deurne inv.nr.52b foto. 99
Adriana, weduwe Joost Bex, wonende tot Helmond (woonde op de markt in de Wildeman
volgens Helm. Prothocollen.) aenlegeresse – tegen – Jenneken, weduwe Handrick Jacobs ende
Anneke, weduwe Aert Thomas, als gedaegden.
Adriana geeft aan dat er nog een rekening openstaat die alsnog betaald moet worden.
13 stuivers en 2 oirt
20 stuivers.
De pastoir Mr. Anthonij Roijmans heeft laten halen twee en een halve pot „roeden‟ wijn tegen 16
st. den poth komt samen op 2 gulden.
Nog een halve poth rode wijn en een halve pint, komt op 10 stuivers.
Mr. Anthonij Roijmans heeft op 28 augustus 1640 nog laten halen een halve poth Rijnssche wijn,
komt op 10 stuivers.
verschoten voor de zelfde pastoor 45 stuivers.
de pastoor heeft op 3 december 1640 laten halen vijf pinten Rijnssche wijn ad 25 stuivers.
Voor heer pastoor verschoten aan wijn 10 stuivers en 16 stuivers ter zake gehaalde [boolis] en
die tijd nog verschoten voor hetzelfde 25 stuivers, en 25 stuivers voor gehaalde [coolen] voor
dezelfde pastoor.
zo heeft aanlegster op 16 december van dat jaar verschoten 16 stuivers voor de pastoor en ook
daarbij nog 6 stuivers en 15 stuivers, bovendien nog 25 stuivers voor lamsvlees. En voor crijt 6
stuivers.
als laatste nog voor de pastoor betaalt 30 stuivers.
Alles volgens het „maenuael schultboeck‟ des voorschreven aanlegster man zaliger, wat samen
geteld 18 gulden en 2 oirt beloopt.
Dit bedrag behoort betaalt te worden door gedaagden als erfgenamen van wijlen de heer
Anthonis Roijmans die al een langere tijd daarvoor in gebreke zijn gebleven.


1641 Raad van Brabant 788-748
Joffrouw Ida van Vechel, weduwe van Aert Henricxen van Sutphen, procedeert als impetrante
tegen joffrouw Maria van Sutphen te Breda voor de Raad van Brabant, waarbij zij een Bosch'
schepenvonnis (`volontaire rechtspraak') van 13 januari 1639 aanvecht. Voor schepenen van Den
Bosch compareerde op die dag sinjeur Arnout Henricxssen van Sutphen, koopman aldaar, om
aan Johan van Sutphen ten behoeve van zijn (Arnouts) dochter Maria van Supthen, weduwe van
Melchior van de Graeff, M.D. te Prinsenland, de windmolen met het recht van de wind en het
huis c.a. te Vlierden over te dragen. Voor zijn moeder Ida treedt in het proces Adriaen van
Sutven op.


1641 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
1641
Afgerekent met Jan Wijnants van Amstel mijn oom van huijsraet dat mijn noch quam 5 gl. 13 st.
noch van abberdaen 5 st.
5 pont stockvisch 15 st.
gehaelt aen buckem voor 8 st.
noch 25 heringh voor 9 st.
Heer Peter is noch schuldig aen de kerkmeesters van Son wegens het Tabernakelken.
Item soo heeft Crijn neef verleet drie rijksdaelders voor Heer Peteren saliger om sielmissen voor
hem te doen aen broeder Regenaldus.


4-1-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 15 verso
Willem Jan Peters draagt over aan de vorster Michiel Segers een zeker huis en erf zoals hij
verkoper op 19 januari 1640 had gekocht van Jaspar Marcelis van Iseren. Hetgeen door de
vorster op 1 september 1640 was vernaderd.


3-2-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 15 verso
Aert Willem Gielens verkoopt aan Peter Jan Goertsen als de man zijnde van zijn dochter Jenneke
alsook aan zijn zoon Aert zijn togtrecht op al de goederen die door wijlen zijn vrouw Maeijken
zijn achtergelaten. Waarna de kinderen aan hun vader beloven hem jaarlijks te geven 12 vaten
rogge en 10 vaten boekweit.


5-2-1641 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 87 vs
GOYAERT ADAMS, wonende te Helmond, verkoopt aan PETER BUNNEN, schepen te
Helmond, een jaarlijkse en erfelijke rente van 6 gld. 8 st. als transportant is opgedragen van
STEVEN DIERCX, wanende te Vlierden d.d. 10-8-1640


8-2-1641 Asten RA 75 fol. 119 doc. F.Slaats
- Jan Dircx en Maes Teunis - als momboiren van Willemken - weduwe Aert Berckers,
- Thomas Aert Berckers, zn van Willemke voors. - mede voor zijn kinderen,
- Frans Tijs Willems, als momboir van Frans, onm. zn wijlen Willem Aert Berckers,
- Aert Aerts - g.m. Meriken, dr Aert Berckers.
Zij verkopen aan Hanrick van Heuchten:
- 1/3e deel in een beemd - aen den Bosch 1/3e deel = 1 l. 22 r. 5 v.
1-3. Aert Franssen
2. de koper
4. de gemeente
Belast met: 3 gl. 13 st./jr - uit een meerdere rente, te betalen met Willem
Jacops (v.d. Cruys) te 's Bosch.
- land het Rozendael - aen den Bosch 29 r.
1. de koper en erven Jan v. Heuchten
2. de koper
2-4. Jan Franssen
Willem Jacops van de Cruys neemt over de rente van 3 gl. 13 st./jr zoals hij is "geldende" samen
met Hanrick van Heuchten, zie bovengenoemde veste, zodanig dat de goederen van Hanrick
verder ontlast blijven.
Zij verkopen aan Jan Franssen:
- de helft van de Voortacker deze helft is = 2 l. 28 r. 12½ v.
1. de koper
2-3. erfgn Jan v. Heuchten
4. Hanrick v. Heuchten
Belast met: ¼e deel van de cijns [ 1 gl.]
- de helft van 1½ vat rogge/jr - waar die betaald worden.
- de helft van  200,- aan het Convent v. Ommel - samen met het dere deel van de akker, gekocht
door Frans Tijs Willems.
Zij verkopen aan Marten [Marcelissen] en Frans Tijs Willems - ieder de helft
- de helft van de Voortacker 2 l. 28 r. 12½ v.
1-4. Jan Franssen
2. Aert Franssen
3. de koper
- de helft van het Weyvelt 6 l. 13 r.
1-3. de erven Jan v. Heuchten
2. Aert Franssen
4. de Aa
Belast met: ¼e deel in de cijns.
-  200,- aan het clooster.
Zij verkopen aan Frans Tijs Willems:
- land int Waterven
1-3. Jan Aert Berckers c.s.
2. Willem Jacops van de Cruys
4. Michiel Jacops van de Cruys
Zij verkopen aan Aert Franssen Verrijt:
- de helft van het Eeussel - aen den Bosch 6 l. 15½ r.
1-3. erven Jan v. Heuchten
2. Hanrick v. Heuchten
4. de Aa
Belast met: 3 vat rogge/jr aan de H. Geest van Helmont.
-  75,- te 's Bosch - uit een meerdere rente - samen met Henrick
Gevers.
- het middelste deel in - de Hooybempt 2½ l. [2 r.]
1-3. Hanrick v. Heuchten
2. de koper 4. Michiel Jacops (v.d. Cruys)
Belast met:  75,- aan Jr. Tobias te Gemert.
Zij verkopen aan Michiel Jacops van de Cruys:
- het voorste deel van - de Hooybempt 3 l. 12 r.
1-3. erfgn Jan v. Heuchten
2. erfgn Aert Berckers
4. Aert Franssen
Belast met:  125,- aan Hanrick Isbouts te Deurne.
- land aent Ven 1 l. 4 r.
1. Mr. Anthony Canters
2. erfgn Aert Berckers
3-4. Frans Tijs Willems
Belast met:  77,- aan Vreyns Willem Tijs.
Zij verkopen aan Jan Dircx:
- de helft van de akker - aan hooge IJnde 2 l. 14 r.
1. Willem Jacops
2. Bruysten Geven
3. de straat
4. Hanrick Geven
Belast met:  75,- aan de H. Geest van Asten.
Zij verkopen aan Aert Aertssen:
- land den Hoff - aen den Bosch
1. Jan Franssen
2. de Bosserdijck
3. erfgn Aert Berckers
4. Hens van de Cruys en Peter [ ]
Belast met: 36 st./jr aan de erven Gerart van de Wiel.
Aert Aertssen verkoopt dit voors. stuk meteen door aan Jan Franssen Verrijt.


11-2-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 16
De vorster Michiel Segers draagt over aan Andries Hendrick Noijen een akker gelegen aan de
Wolfsberg alhier.


19-2-1641 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3894
Aerdt Hendrick Jacops, ingezetene van Deurne, die actie en transport heeft van de erfgenamen
van wijlen jonker Peeter van Eijck, in zijn leven evicteur van de goederen van Anthonis Jan
Heezemans alias Rutten, gelegen te Deurne, vraagt om toestemming tot publieke verkoop van die
goederen. Op 19 februari 1641 geven schepenen van Helmond toestemming.


20-2-1641 Oud rechterlijk archief Deurne 11
De heer van Doerne - tegen - Anthonis Jansen den Scheeper int Haegheijnde gedaagde.
De heer van Doerne - tegen - Jan Dries Willems van Boemel.
Secretaris de O. de Visschere - tegen - Dries henricx van Breij en Jan Lamberts.


20-2-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 16 verso
Jan Hensen van Boemel is schuldig aan Thijs Wilberts de som van fl. 125,= hem over 4 jaren
terug te betalen.


20-2-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 16 verso
de Heilige Geestmeesters Frans Anthonis Baeckermans en Jan Jacops van Gasselt verkopen aan
Henrick Willem Snabben een huis met aangelag, staande en gelegen in het Derp. Met nog een
koolveldje daarbij. Het huis kwam van Jenneke Snabben die dit huis schonk aan haar natuurlijke
dochter Metken. Na de dood van Metken kwam het huis aan Lijske Henrick Snabben ten togte en
de H. Geest Armen alhier ten erfrechte. EZ Hendrick Snabben AZ de straet.Als betaling voor dit
huis geeft Henrick Willem Snabben een akker aan de H. Geestarmen.
21-2-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 17 verso
Jan Peters draagt over aan zijn zwager Jan Laureijnsen zijn erfdeel zoals dit gekomen is van
wijlen zijn ouders.


28-2-1641 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Willem Anthonis Henrick Josephs over een zeker stuk akkerland volgens schepenbrieven van
Doerne dato 8 okt. 1569 etc. zal na drie zondagse proclamatien dit land voor alle man verkopen
om daarop te verhalen een rente van drie gulden en 12 vaten rogge jaarlijks, dit van achterstallige
pacht.


28-2-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 17 verso
De broers Jacop en Andries, zonen van wijlen Andries Hermens, met Henrick Lambers van de
Kerkhoff als man van Merike Andries hermens, verkopen aan Henrick Tijssen een akker alhier
gelegen.


28-2-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 18
Accoord aangaande de eigendomsrechten van zekere eikenbomen staande op de erven van de
kinderen Sijmon van de Heijtrack bij de kerk alhier, voor welke kinderen Jan van den Boome
momboir is, eikenbomen staande op het erf van Jaspar Marcelis van Iseren, op het erf van het
onmondig kind van Mr. Goert Segers waarvan de momboirs zijn Jaspar Marcelis van Iseren en
de uit Horst afkomstige Reijnier van den Bercken en Hermen van de Spulhoff. De bomen mogen
nog 13 jaren blijven staan en zijn dan voor de vernoemde kinderen.


28-2-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 18
Andries en Derick Peters de keteler, Derick Hoeben als zijnde de man van Anneke Peter de
Keteler, Andries Hendrick Noijen en Henrick Lambers als momboirs van de 6 onmondige
kinderen van Peter de keteler verkopen aan Goort Hendricx een zeker drieske of weiveld, met
daarop een huiske,gelegen aan de Corte Steenweg alhier. EZ de straet AZ de kinderen Jan Slaats
EE de koper AZ Evert van Baeckel.


28-2-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 18 verso
Andries Henrick Noijen verkoopt aan Jan Hendrick Jacops een plekske hofstad groot 10 roe en
gelegen in het Derp.


6-3-1641 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Michiel Segers voorster - tegen - Henrick Jacops over een betaling van 21 gulden van een
afgekochte koe.
8-3-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 18 verso
Jan Thijs Teeuwens voor zijn 3/6 delen en Derick Lambers voor zijn 1/6 deel verkopen hun
gedeelten aan Peter Peters van een huis, hofstad en hof, staande en gelegen te Liessel. De twwe
andere 1/6 delen kocht de koper eerder van Goert Claessen en van Dries Sijmonts.


8-3-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 19
De schepenen Aert Meulendijcx en Peter Gevert Colen verklaren dat Peter Thonis Heesman zijn
nabuur Daniel Gerits den hoeijmaker beschuldigde van diefstal uit het huis van Aert Hendricx.
Nu herroept Peter Thonis Heesmans deze beschuldiging en vraagt daarvoor vergiffenis. Hij acht
Daniel Gerits als een man van eer en oprechtheid.


13-3-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 19
Jan Lamberts belooft aan Jan Tijs Teeuwens over drie jaren te betalen een schuld van fl. 100,=.


17-3-1641 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Lambertus Anthonis Colen en Ruth Jan Cluijtmans als borgemeesters van Deurne hebben
hiervoor de eed afgelegd.
Zo ook Marcelis Peter Meulendijcx en Jan Vreijnssen den Scheeper als gemeijntenmeesters


17-3-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 19 verso
De tegenwoordige vrouw van Mathijs Aertsen Teggers machtigt haar man om de goederen die
deze op 13-3-1641 verkocht, terug te nemen en de schulden daarop te betalen.


20-3-1641 Recht. arch. Someren inv.nr. 92 fol. 157
Walraven Janssen met procuratie gegeven te Buedell bij Joost Janssen van Duersen heeft
opgedragen Bartholomeus Peters 2 stukken land.
Aerdt Michiels van Deursen als H.Geestmeester


20-3-1641 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Anthonis Geraerts en Wilbert de Bottel als momboiren van het onmindig kind van Jan Claessen
en het onmondig kind van Jenneken dochter Peter Thijssen de Bottel - tegen - Barbara, weduwe
Peter Jacops.
Verschenen Wouter Henrick IJsbouts, verklaart bereid te wezen om te voldoen en te betalen zijn
gekochte perceel wat hij gekocht heeft van Willemken. dochter Jan Willem Bruijstens, mits
onder bepaalde condities, zoals "seeckere hecken ofte ijnde, mits oock seckere wech over deselve
erve soo Jan Heijntiens pretendeert te hebben, bij de selve cedulle niet uijtgesteecken welck
onderhouden der voorschreven ijnde hij comparant ooit is gecalaengieert geweest ende daervan
peene ende boete betaelt protesteerende van dese sijnde billicken presentatie".
22-3-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 19 verso
Geurt Martens draagt over aan Cornelis Jans de Seger en aan Jan Peters als momboirs van de
onmondige kinderen van Frans Willems zijn erfdeel in zeker huis en hof staande en gelegen te
Liessel. Hem aangekomen van Marten Tijskens. Waarop Geurt Martens als oud-momboir van de
voornoemde kinderen zijn rekening afsluit en bedankt wordt.


22-3-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 20
Lambert Willems Verhaseldoncq verkoopt aan Jan Jan Melis een huis, schuur, schop, hofstad
met erf staande en gelegen te Vreeckwijck. EZ Peter Tijs Pouwels AZ Jan Huijbers EE Jan
Hendrick Peters AZ de straet. Met nog meer percelen landbouwgrond. Waarvoor de koper aan
verkoper fl. 200,= schuldig blijft.


22-3-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 20 verso
Marten Aert Melchiors verkoopt, namens zijn schoonvader Henrick Isbouts, aan Willem Marcus
een akker gelegen in de Zeilberg.


28-3-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 21
Erfdeling door Josef Ruth Henricx en door Jan Peter Pauwels als momboirs van Evert Ruth
Henrick Josephs enerzijds en door Anthonis Henrick Josephs en Michiel Henricx als momboirs
van Peter Ruth Henrick Josephs anderzijds.


3-4-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 23 verso
Mathijs Aertsen Teggers verkoopt aan de broers Cornelis en Willem, zonen van wijlen Marcus
Laureijnsen de mulder 2 zille hooiwas, gelegen te Liessel en rijdende met anderen. De kopers
betalen hiervoor terstond fl. 64,50, met nog twee betalingstermijnen. Zie ook de volgende akte.


3-4-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 24
Dezelfde verkoper als genoemd in de vorige akte, verkoopt nu aan Dries Corsten en aan Daniel
Jans van Breij als momboirs van de onmondige kinderen van Jan van Breij een akker gelegen te
Vreeckwijck. Kopers betalen hun le termijn groot fl. 60,-. Zie ook de volgende akte.


3-4-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 24
Dezelfde verkoper als voor, verkoopt nu aan Peter Thijs Teeuwens een huis, schop, hofstad, hof,
dries, weide, land en zand, staande en gelegen te Vreeckwijck. 11L 22R te Vreeckwijck EZ Evert
Hendrick Maesen AZ de cooper EE de gemeijnte loop. De koper betaalf fl. 411-17-1 en zal een
zelfde bedrag betalen op Bamisdag. Zie ook de volgende akte.


3-4-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 24 verso
Dezelfde verkoper als voor, verkoopt nu aan Jan Jansen van Hersel, die koopt namens en voor
zijn moeder Jenneke, een akker gelegen te Vreeckwijck. Betaald in twee termijnen, groot elk fl.
85,50.


4-4-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 25
Wouter Hendrick Isbouts vernadert de koop van een akker zoals Marten Aert Melchiors die
namens Hendrick Isbouts op 22-3-1641 had verkocht aan Willem Marcus de mulder.


6-4-1641 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 100
FRANS, de zoon van DANIEL JAN DANIELS, borger te Helmond, oud 24 jaar, verkoopt een
jaarlijkse en erfelijke rente van 12 gld., die FRANS BRUSTENS VERHEES soon van Asten, ten
behoeve van CATHARINA AERT PHLIPSEN dochter wedr. saliger JAN STEVENS, haar ter
tochte en ARNEN STEVENS ten erfrechte uuyt sijne goederen, huis, hoffstadt en hooff met alle
landerijen in hoogen en diepen daar bij gelegen in de prochie Asten en de Heerl. Vlierden,
genaempt opt Heuvellaert (Henselllaert ?) zoals erfelijk gedeeld is tegens de erfgen.
MATTHEUS VAN HOUVE voor schepenen van Helmond op 27-11-1596, aan FRANS
DAENDELS.


8-4-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 25
Jan Aert Willem Gielens draagt over aan zijn zwager Peter Jan Goerts al zijn erfgoederen zoals
hem die zijn aan gekomen van wijlen de Heer Frans Jan Eijcken. Gekocht voor fl. 550,= waarvan
terstond door de koper betaald is fl. 300,=.


11-4-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 25 verso
Joost Jansen Meeusen verkoopt aan Thijs Aert Teggers een akker en weiland, zoals hij met hem
op 29-3-1641 gedeeld heeft.


12-4-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 26
Evert, zoon van Ruth Henrick Josephs, geassisteerd door zijn momboirs, verkoopt aan Willem
Jan Peters een huis, hof enz. staande en gelegen in het Derp. EZ Mr. Laureijns de Louw EZ de
Meulenwegh AZ de Commerstraet. Koper betaalt over een jaar de som van fl. 209,=. Verder
koopt hij van dezelfde verkoper een akker aldaar gelegen. Zie ook de volgende akte.


12-4-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 26 verso
Dezelfde verkoper verkoopt nu aan Andries Hendrick Noijen een akker gelegen in het Derp. En
aan Mr. Laurens de Louw een perceel nieuwe erven gelegen in het Velteijnde. Alsmede aan de
vorster Michiel Segers een akker gelegen in de Hoekacker. De momboirs van de verkoper betalen
hem fl. 513-13-2.


29-4-1641 Asten RA 75 fol. 129vo doc. F.Slaats
- Jacop Peters van Alphen - mede voor zijn kinderen - voor één helft,
- Goort Joosten - voor ¼e deel,
- Lenart Maes van Rest - mede voor Hanrick, Peter, Teunisken en Wouter, zijn kinderen - ook
voor ¼e deel.
Zij verkopen aan Michiel Hanricx, stadhouder te Vlierden:
- hooibeemd in de Weirdingschebempden 1 sille
1. Margriet van den Berge
2. erven Thomas den Cuyper te Helmont
3. de Aa
4. Willem Joost Goris
- hooibeemd in de Weirdingschebempden 1 sille
Samen te gebruiken, ½ - ½, met Goort Joosten.
Opmerking: In het naschrift is sprake van "drye sillen hooywas".


29-4-1641 Asten RA 75 fol. 130vo doc. F.Slaats
- Jacop Peters van Alphen en Lenart, zijn zoon, voor de helft - en
- Goort Joosten - voor ¼e deel - alsmede:
- Lenart Maes van Rest - en zijn vier kinderen - voor ¼e deel.
Zij dragen bij "erfwisseling" over aan Geertruyt, dr Dirck Lemmens, te Lyessel:
- beemd bij de Rommecuyle naer den Hautrack aen.
1. erven Jan [Ha nen] te Deurne
2-3-4. de Aa en de gemeente
De koop is voldaan met een rentebrief van  3,-/jr - d.d. 13-1-1572 - op de gelijke goederen.


4-5-1641 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3894
Onder conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo stellen naer voorgaende veijlinghe
joffr. Maria van Sutphen, laestmael weduwe wijlen Melgior van Grave, doctoir in de medecijnen,
als actie ende transport hebbende, gepasseert voor heeren schepenen van der stadt
s'Hertogenbosch inne date van den 13 januarij 1639 aen schepenen hier onder genoempt
volcomelijcken geblecken, stelt in dijer qualiteijt voors. ten buerde om te verpachten seeckere
haere wijntmoelen ende toebehoorten metten huijse, landerijen, bempden ende andersins inder
vughen gelijck deselve gebruijckt wordt bij Mercus Laurenssen, gelegen binnen der heerlicheijt
van Vlierden, met alnoch eenen bempt genoempt Crackhaspel, insgelijcx gelegen onder de
heerlijckheijt van Vlierden, en dat voor eenen tijdt ende termijn van vier jaeren, mette twee
jaeren d'enen den anderen van het van hen beijden gelieven sal affstandt te doen een halff jaer
malcanderen te voerens de wet daervan te doen, onder conditie hier naer volgende.
De hoogste legger heeft het voormijnen en legt in het "peurck" een Godtspenninck, en die
daartoe genegen zijn verhogen deze.
De pachter moet van ieder mud rogge een gld. geven "tot Licop".
De pachter is gehouden drie of vier voldoende gegoede borgen te stellen die zich aan het gerecht
alhier onderwerpen of aldaar waar de verpachtster goedvindt.
Zonder toestemming mag de pachter de molen niet aan een ander overgeven, evenmin mag de
pachter andere molens pachten. De pachter moet de molen zelf bemalen of later bemalen door
een knecht waarmee de verpachter accoord gaat. Hij moet zich altijd, zoals het molenrecht eist,
op de molen bevinden, in het bijzonder tijdens onweer waarbij de molen zou "verongeluckt
moegen wordden". Als hij daarbij in gebreke blijft zal de pachter of zijn borgen daarvoor
verantwoordelijk zijn zonder schade voor de verpachter. Bij nachtelijk opstekende wind of
onweer moet de pachter onder ede verklaren met twee naburen zijn uiterste best te hebben
gedaanom schade aan de molen te voorkomen. Als de molen of het huis bij brand, hagel of
donder niet door door de molenaar of zijn "cnaepen" wordt bewaakt zoals het hoort dan moet de
pachter de schade betalen.
De pachter moet de molen onderhouden in zeilen, kammen, hekken, scheiden, binnenzelen en
buitenzelen enz. enz. De pachter moet het molenhuis voor eigen kosten goed onderhouden,
wanden en dak dichthouden, zoals hij het aantreft bij het aanvaarden. Enz.
De pacht van de molen is gemijnd door Luijcas Janssen van St. Oeden Roij voor 14 mud rogge
en 15 slagen op 29 april 1641. Op 1 mei slaat hij nog 5 slagen. Op 4 mei slaat hij nog 5 slagen.
Daarna slaat en ontslaat hij nog diverse keren. Op 4 mei wordt door de vorster namens de
drossaard de kaars ontstoken is Peter Janssen de laatste slager die de molen alzo overgegeven
heeft aan Goert Wouters te Someren de beloofd heeft de pachtcedule in al haar punten na te
komen. Hij stelt tot borgen Mathijs Janssen en Peeter Janssen.
Goert Wouters ondertekent met: Godefridus Wallteri.


13-5-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 27 verso
Baltis Claus verkoopt aan Andries Hendricx van Breij een huis en bouwland zoals dit gelegen is
te Liessel. Daarvoor blijft de koper aan de verkoper schuldig een bedrag van fl. 400,=.


24-5-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 28
Joost Aerts van de Berghe is door Jan Jan Rutten betaald voor de schuld die Jan Rutten aan hem
had. Zo ook betaalde Derick Lamberts aan dezelfde de schuld terug van Faes Jansen.


4-6-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 28
Jan Eijmers van Loon verkoopt aan Jan Peters Verhuijbrechts een akker gelegen te Liessel.
Welke akker eerder toebehoorde aan Aert Peter Emonts.


6-6-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 28 verso
Lijske de weduwe van Laureijns Jelis, geassisteerd door haar zoon Marten Laureijns Jelis,
verkoopt aan Daniel Jans van Breij een hofstad, groese en land gelegen te Liessel. Met een huis
daarop, welk huis door de verkopers binnen de twee jaren geruimd zal zijn.


26-6-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 39 verso
Joost Jan Geerlinx en Joost Peter Celen als momboirs van Anthoniske, de weduwe van Peter Jan
Geerlinx, geassisteerd door Goert gerartse van den Wasberg, Stadhouder van Bakel, verkopen
aan Mathijs Aert Teggers een huis met de grond daarbij, staande en gelegen in de Cauwenhoeck.
26-6-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 40
Jonker Hendrick van Doerne, als momboir van de onmondige kinderen van wijlen Jonker
Cornelis van Doerne, Heer tot Liessel, verkoopt aan Antonis Aerts van Ebben een hooiveld te
Bakel gelegen.


27-6-1641 Streekarchief Peelland, oud recht.arch. Deurne inv.nr 178 losse stukken
Openbare verkoping van 3 hoeven, waaronder de "Kleine Bottel" door Heer Hendrick van
Doerne. Dit geschiedt met de volgende (deel)tekst:
De Hoevenaar van de Grote Bottel, Hendrick Lamberts heeft deze hoeve in vaste hueringe tot
zomer 1643. Hij (van Doerne) verkoopt ook een rente van negen [en]de halff mudde rogge
jaerlijcks gaend uijtte waetermoelen, als oock uijt de watermoelen tot Deurne, volgen[de], de
Bosch brieven daarvan sijnde metten servituet dat een coopere den selven watermoelen sal
moeten houden in loffelijcke reparatien verschijnende die selve renthe jaerlijcks op bamijnsse
dach ende sal den coopere die selve renthe aanveerden op Bamisse dach eerstcommende etc.a


9-7-1641 - 1649 ORA Deurne 180 map 9
Momboirrekeningen van de nagelaten kind Willem Jan Vrijncken (Vereijcken)
Momboirs: Evert Jan Nouwen en Joest Josten Goewarts
Fragmenten:
7-4-1649 Ick ondergeschreven bekenne midts dese wel ende deuchdelijck ontfanghen te hebben
uijt handen Joost Joost Horrewarts de somme van XI gulden waer nu verschenen is te lijchtmis
1649 twe gulden van een jaerlijckxe pacht sjaers vijff gulden tien st. hiermede betaelt 1649. dit
gedaen van wegen het onmundigh kint Willem Jan Vrijcken.
Voorkomende namen in de momboirrekeningen: Marten Jan Geverts beijde Bock, Jan Sijmons
van den Boomen, Margriet van den Berghe.


15-7-1641 Stadsarchief Helmond inv.nr. 3894
Bartel Hendricx voor zichzelf en Lambert Gorts en Jan Joosten, als momboirs van het
minderjarig kind van wijlen Mathijs Janssen en het minderjarig kind van wijlen Peter Hendricx
verzoeken op 15 juli 1641 om toestemming tot de publieke verkoop van twee erfrenten van ieder
een mauwer rogge, omdat de minderjarigen daarvan geen profijt hebben omdat de onderpanden
daarvan voor de dorpslasten te Vlierden worden verhuurd. Schout en schepenen van Helmond
geven toestemming.
Op 23 juli 1641 wordt publiek verkocht een rente van een mauwer rogge, jaarlijks te betalen met
45 [gl.?], gaat uit zeker onderpand genaamd de Cluijs, gelegen te Vlierden en toebehorend aan
Jenneke, de weduwe van Aert van der Vorst, "gaende verden Lichtmisse lestleden met eenen
standen ende loopenden pacht". Afgemijnd door Mercelis Peters voor 35 gld. en bij het uitgaan
van de kaars aan hem gebleven. Godsgeld 15 st., schrijfgeld 1 gl. 10 st., de afhanger 6 st.
Ook wordt publiek verkocht een rente van een mauwer rogge in de zak, mate van Helmond,
gaande uit een meerdere rente van zes mauwer rogge, veronderpand uit de Dierdonck, gelegen
onder Vlierden, eigendom van de erfgenamen Anthonis Peters, te aanvaarden voorleden Lichtmis
met een staande en lopende pacht. Afgemijnd door Dierck Becx, borger te Helmond, voor 85
gulden op 15 juli 1641. Op 23 juli 1641 bij het uitgaan van een brandende kaars is het
voornoemde perceel aan Dierck Becx gebleven.


23-7-1641 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 116
BARTEL HENDRICX, voor hemzelf, en LAMBERT GORTS en JAN JOOSTEN als
momboiren van het onmondig kind van wijlen MATTHEUS JANSSEN en het onmondig kind
PETER HENDRICX, verkopen aan MERCELYS PEETERS seeckere erffpachte van een
mauwer rogge reductie, te betalen jaarlijks met 45 stuivers uit zeker onderpand genaamd den
Cluus, gelegen onder de Heerlijkheid Vlierden, toebehorende ANNEKEN, weduwe AERT VAN
DER VORST
id. als boven hebben verkocht aan DIERCK BECX, borger te Helmond, zeker erfpart van een
mauwer rogge gaande uit een meerdere rente van 6 mauwer, veronderpand uuyt Dierdonck onder
Vlierden, toebehorende de erfgenamen ANTHONUS PETERS.


5-8-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 28 verso
Derick Teeuwens verkoopt aan Peter Petersen een hofstad, dries en land gelegen te Liessel.
Daarvoor betaald Peter Petersen, alias Lodders, met een jaarlijkse rente van fl. 11,25 rustende op
een huis en hof te Liessel, door Peter eventueel te lossen met fl. 225,=.


8-8-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 29 verso
Henrick Aertsen Teggers vernadert de koop van een huis, zoals Mathijs Aertsen Teggers op 3-4-
1641 aan Peter Thijs Teeuwens heeft verkocht. Waarna Peter het eigendomsrecht aan de
vernaderman over draagt.


13-8-1641 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
De boerderijen, waaruit thans de Molenhof gevormd is, zijn alle ontstaan uit die eene oude; deze
werd ook nog speciaal "de Meulenhof" genoemd. Den 13en Aug. 1641 werd zij publiek verkocht
aan Peter Willems voor 2000 gld. + het slaggeld van 100 slagen. Zij hoorde toe aan een zekeren
Jansen, wonende te Vechel en werd "gebruyckt ende gelaboreert" door Jan Hendrix, den
hoevenaar van de Meulenhof. De grond lag gedeeltelijk onder Bakel, gedeeltelijk ook onder
Deurne. Zij werd geveild, als te wezen "eene schoone hoeve". Peter Willems woonde er nog in
1654. Zijn huisgezin bestond toen uit 4 personen boven de twaalf jaar; op zijn stal stonden 10
"heele" beesten.


21-8-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 29 verso
Jan Jansen van Asten verkoopt aan Peter Willems een hoeve met de gebouwen en de daarbij
horende grond, gedeeltelijk te Bakel onder de Kleine Meulenhof en ten dele onder Deurne
gelegen. Dit onder hypotheekstelling van de hoeve de Grote Meulenhof onder Deurne, de hoeve
nu in gebruik bij Willem Aerts.


29-8-1641 Asten RA 33 - 52 doc. F.Slaats
Rekening, bewijs en reliqua van Goort Janssen Blockmakers - aangaande de onmondige kinderen
van Jan Jan Philipssen van den Moosdijck. Ontvangsten - o.a.
- De rendant heeft de goederen der onmondige in gebruik gehad
vanaf 1636 tot nu toe - à  6,-/jr  60-00-00
- Nog ontvangen van de huur der onmondigen - wonende te Vlierden 3-12- 8
- Van Jan Michielssen ontvangen van huur van de akker in
de Stegen 6- 0- 0
- Van Jan Goorts ontvangen de huur van het onm. meisje 2-10- 0  84-12- 8
Uitgaven - o.a.
- Het contingent der onmondigen in een rente aan de Heer van Deurne  6-10- 0
- Cijns - ieder jaar 6 stuiver 0-12- 0
- Aan de timmerman, om de deuren op te maken en andere
reparatie - 9 dagen à 12 stuiver 5- 8- 0
- Bij Marten Vermeulen - nagels gehaald 0- 8- 4
- Drie quitanties van Joost Aerts van Langendonck en Willem
Aert Willems te Helmont - zijnde  6,-/jr - 1635, '36,
'38. 18- 0- 0
- Aan Hanrick Bakermans - een pacht - waarvan het deel der
onmondige is - 30 st./jr - twee jaar 3- 0- 0
Enz. enz. --------  59- 3-12
Blijft over  24- 1-12
"En is ten zelve daege Willem Willems van Haubraken als momboir van sijne eede ontslaegen
ende in sijnen naem gesurregeert Goort Janssen Blockmakers" - deze accepteert en heeft de eed
gedaan. - Datum als voor.


2-9-1641 Schepenbank Meijel boek 5 folio 18d
Jacop Jan Thijssen houdt op het goed dat hij erfde van zijn vader Jan Thijssen en moeder Lysken.
Vervolgens verkoopt hij het aan Aert Jan Goordts, zijn zwager.


2-9-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 30 verso
Testament voor Huijbert Huijberts van den Eijnde, van kinderpokken ziek te bed liggend. Hij
legateert aan Aert Hendrick Noijen als zijnde de man van zijn dochter Marij zoals hij verwekt
heeft bij zijn 2e vrouw Aelken Peter Willekens. Verder legateert hij aan Aert Goerts van Breij als
zijnde de voorzoon van zijn huidige vrouw. Aan Lijske de vrouw van Lenart Driessen vermaakt
hij een bed. Verder vermaakt hij zijn goederen aan zijn huidige vrouw Jenneke en aan hun beider
kind Aelke. Voor zijn vrouw en voor Aelke wenst hij als momboirs Henrick Geven wonende te
Ommel en Huijbert Tomas Smets uit Vlierden.


5-9-1641 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (van)
Request van den heer van Doerne aen de Staten generael der Vereenigde Nederlanden
inhoudende hoe dat hij bij coop vercregen heeft een huys ofte casteel genoemd Durendael met
zijne aenhorigheden gelegen in de vrijheid van Oosterwijck, zijnde vrij ende allodiael goet.
Arch. du tribunal de Breda. Leenboeck van den raede en leenhove van Brab. T. 1 p. 128


7-9-1641 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Op verzoek van Jkr. Charles de Vladeracken werden de pachters van de Moosdijken voor den
termijn van vier jaren slechts voor de helft in de dorpslasten aangeslagen. (7 Nov. 1641.) Uit het
request vernemen we o.a., dat "de hoeven tegenwoerdich ledich liggen ende oever lange jaeren
voegelweij hebben gelegen, tot sijns Remonstrants ende dese gemeente groote schade".
Jkr. Hendrick van Doerne schreef nog denzelfden dag, waarop het raadsbesluit viel, vanuit
Liessel aan den "eersamen en voorsienigen sieur Otto de Visschere, secretaris tot Doerne", het
volgende briefje:
Dominus secretari, sende desen om te hebben de resoulutie vande regeerderen van Doerne op 't
punt van den Moosdyck, daerby ick versoecke dat ul. gelieve op te maken de huercedulle (indien
het is fiat ut petitur) om een saterdach mij dieselve tot Helmont te behandigen, gelyck oock een
memorike van kleynnicheden die tot profijt van den huijse Liessel vercocht syn, als appelen ende
andere boom- ende erdvruchten. Hier mede goeden morgen. Uyt Liessel den 7en Sept. 1641.
Ul seer geaffectionneerden, ten dienst
H. v. DOERNE.
P.S. Indien van den Moosdijck niet geaccordeert en wierden, soo wilt den brenger deses belasten
dat hy de hure tot Meyel gae opseggen, ick sal hem daer van loonen, want ick ryde datelijck naer
Asten ende sal voor avont niet weder t'huys sijn.


11-9-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 31 verso
Evert Jan Nouwen en Joost Joosten Horevoirts als momboirs van het onmondig kind van wijlen
Willem Jan Vereijcken verkopen aan Jan Hendrick Bollen een euselveld gelegen alhier aan het
Diepenbroeck. Hij betaald nu fl. 40,= en later nog eens fl. 40,=. Zie ook de volgende akte.


11-9-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 32
Dezelfde verkopers verkopen nu aan Gielis Hensen van Boemel 5 copsaet akkerland gelegen in
de Zeilberg. De koper betaald nu fl. 31,50 en later nog eens zulk bedrag. Zie ook de volgende
akte.


11-9-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 32 verso
Dezelfde verkopers verkopen aan Jan Aerts een akker gelegen in de Zeilberg, en aan Johan
Sijmonts van den Boomen twee akkers gelegen in het Hellegat.


11-9-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 33
Michiel Jacops van Gasselt als de man zijnde van Sophia Jan Vereijcken vernadert de
voorgaande koop van een euselveld gekocht door Jan Hendrick Bollen.


12-9-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 33 verso
Peter Jansen van Nistelroij als de man zijnde van Heijlke Jan Bogarts, bij transport van Henrick
Bogarts nu voor twee delen. Verder Hendrick Jan Bogarts, Silvester van Henselroij als momboir
van de kinderen; Catelijn, Anneke, Maeijke en Gevert Jan Bogarts, allen kinderen van wijlen Jan
Bogarts en van Ariaentken Jansen van Henselroij, verkopen aan Peter Thijs Teeuwens een huis,
schuur en bouwland staande en gelegen in de Breemwortel.


12-9-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 34
Andries Hendrick Noijen verkoopt aan Claes Claessen een akker gelegen aan de Berkstraat
alhier, zoals de verkoper op 29 november 1640 heeft gekocht van Jan Jan Unen. Dit in ruil tegen
het gebruik van een andere akker, gelegen in het Gelijnt.


13-9-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 34 verso
Michiel Hendrix van Meyel, mede optredend voor zijn broers en zusters, verkoopt aan Jan Aerts
en aan Jan Willem Raebben, ieder voor een helft, een perceel nieuwe erven gelegen in de
Zeilberg.


13-9-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 35
Corst Vesters beloofd te betalen aan Jan Ceel Lucas en aan Jan Aerts als momboirs van Luijtken
Wilberts van Sprinck op 6 achtereen volgende jaren op St. Jan Baptistdag fl. 42-1-2 met daar
boven op de rente van het geleend geld.


16-9-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 35
De kinderen en erfgenamen van wijlen Peter Lamberts uit Vlierden dienen jaarlijks 11 vaten
rogge pacht te geven voor hun goederen gelegen bij de Vlierdense molen,te geven voorheen aan
nu wijlen Jonker Everard van Doerne. Nu kopen zij deze verplichting af met fl. 320,30 aan
Charles de Vladeracken als man van Maria Everart van Doerne.


26-9-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 35 verso
Marten Willem Martens geeft aan Jan Jan Rutten, alsook aan Jan Peter Wilberts en aan Daniel
Jans van Breij als momboirs van het onmondig kind Geertruijd Peter Rutten, zijn togtrecht over
al de goederen van wijlen Wilbert Rutten.


7-10-1641 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 242/15 (oud: VIII-e-14-12)
Copije
Wij Ambrosius Jansen Verheese ende Willem Jan Aelberts, schepenen der heerlicheijt ende
dinghbancke van Vlierden, in den quartiere van Peelandt geleegen, attesteeren ende certificeeren
mits desen op den eeden int aenvangen van onse respectieve scheepenampten gedaen, voor de
oprechte waerheijt, ten ernstigen versoecke van schouteth, schepenen, kerckmesters, hellich
geestmesters, gemijntmesters, ende regeerders der heerlicheijt van Doerne, onse naegebuere,
waerachtich te weesen, dat wij ons op huijden datum onders. beneffens de vers. samentlicke ende
gelijcke regeerders, hebben gevonden tusschen de voors. dorpe ende heerlicheijt van Doerne
ende den dorpe van Baeckel ontrent den Bouwman, naest den Peel, in't beschey[...] ende op de
paelplaetsen van de selve dorpen ende ter plaetsen geheeten den Eesseputte alwaer bij hebben
bevonden seeckere roinde cuijlen ofte putte, genoemt den Eesseputte, die welck nu cortelinge,
ende heel versch bij de ingesetenen ende naegebueren van Milheese, onder de jerisdictie van
Baeckel met groesrossen (soo Geerling Jansen wonende tot Milheese aldaer present sijnde,
verclaerden) was gevult, ende toe gestopt, welcke ronde cuijle, ofte Eesseputte, bij de vers.
regeerders van Doerne aldaer wederom worden uuijtgeveeght ende de groesrossen tot op den
ouden grondt uuijt geworpen sijnde met eene kerre, tot ontrent de acht oft thien kerre in't getall
sijn ewech gevoert, ende alsoo wederomme gelaeten, gelijck de selven Eesseputte lange jaeren
voor desen is geweest, welcke Eesseputte, die voors. regeerders van Doerne verclaerden, volgens
henne chaerte ende vercrijch van henne gemeijnte, te weesen henne paelplaetsen, scheijdende
aldaer de gemeijnte van Doerne ende Baeckel, oft Milhese van malcanderen attesteren ende
certificeeren wij schepenen van Vlierden voors. alnoch dat wij op date deses, ende ter voors.
plaetsche sijnde, hebben gesien dat de voors. regeerders van Doerne, voor ende over de ierste
baene waerover die naegebueren van Doerne eensdeels hennen brant van den Pedel voeren, op de
gemeijnte van Doerne deden schutten seeckere twee stallen beesten, toecomende Aerdt
Hend(r)icx ende Geerlingh Jansen tot Milhese, welcke beesten door den persoone van Geerlingh
Jansen oock datelicken in onse presentie, met een redelick schot gelt, dat hij daer van betaelden,
werden gelost ende wederom gehaelt, allegerende redenen van welweetentheijt, dat wij als
naegebueren van den dorpe van Doerne, ende hier toe versocht sijnde van allen 't geene voors.
seer goede kennisse hebben, daer bij aen ende present sijn geweest ende alles alsoo hebben sien
geschieden, ende over lange jaeren van de vers. Eesseputte hebben hooren seggen ende
vermaenen, den selven te weesen de paelplaetse van Doerne ende Baeckel, eindende hiermeede
onse attestatie, ende wandt goddelick ende rechtverdich is getuijgenisse der waerheijt te geven,
besondere daer toe versocht sijnde, ende in eenen rechtverdige saecke soo hebben wij schepenen
der heerlicheijt ende dinghbancke van Vlierden booven genoempt tot confirmatie deses, onsen
gemeijne schependoms segele hier onder doen drucken, ends daer beneffens met onse ende onse
geswoeren secretaris handen bevesticht seven daegen in de maendt van octobrij in 't jaere onses
heeren duijsent sesshondert een ende viertich; Ende was besegelt met eenen opgedruckten segel
van groene wassche overdeckt met wit pampier; was noch beteijckent aldus Brusten Jansen
Verheese dit is + het merck van Willem Aelbertsen als schepen; onder stont Goert Peters,
secretaris in Vlierden
Dat dese met sijne originele is accorderende quod attestor Peeter van Bommel secretaris
[rugzijde:]
Attestatie nr 3
Attestatie van de schepenen van Vlierden aengaende Eessens putte daer inne onder andere mede
blijckende is dat die van Doerne die van Baeckel op hunne uijtterste paellen van Doerne die
beesten van Baeckel gheschudt hebben ende die van Baeckel soo datelijck daer van in hare
schepenen tegenwoirdichheijt het schudtgeldt betaelt, 7 meert {meert is fout; in de attestatie staat
oktober!} anno 1641


8-10-1641 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Jan Peter Meulendijcx en Jan Henrick Bollen leggen den eed af van schepenschap.
16-10-1641 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Gerecht gehouden op Langhrijsen Mercury den 16e October Anno 1641 Presentibus Scabum
Johan vanden Boome, Jan Jan [...], Peter Geverts Colen, Aert Jan Meulendijcx, Frans Willem
Ghielens, Jan Peter Meulendijcx en Jan Henrick Bollen, schepenen dezer heerlicheijt.
Ierste Gerechte naer dat Anthonis Colen opten 17 July lestleden als Voorschepen van sijne eedt,
weegens den Heere is ontslagen.
-
Otto de Vischere - tegen - Agatha dochter Ceel Thijs Emonts.
Jenneken, weduwe Huijbert Huijberts vanden Eijnde - tegen - Aert Roijen.
Jennek presenteert Aert Roijen om te voldoen van het testament van Huibert voorschreven waar
Aert of zijn huisvrouw uit het sterfhuis heeft weggehaalt. Ze protesteert hierover.


19-10-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 39 verso
Heijlke Jan Jansen Rutten met haar momboir,Jan Peter Verhuijberts en Daniel Jans van Breij als
momboirs van Geertruij Peter Rutten voor de erfelijkheid in de goederen van wijlen Wilbert
Rutten, en Marten Willem Martens als togtenaar van de goederen van wijlen zijn vrouw Eijken
Catalijn Rutten verkopen als zodanig aan Jan Jan Rutten hun erfdelen in een huiske met de
daarbij behorende grond, staande en gelegen te Liessel.


30-10-1641 Deurne R 93 fol. 36
Deling tussen Joosjen Seger Janssen en Maria Seger Janssen.
In de 1e kavel aan Jasper Marcelis van Yseren gehuwd met Joosjen de helft van de grond met de
schuur tussen de gemeentewegen en Hoeve ten Velde, Maria kreeg de andere helft van de grond
met de bierbrouwerij.
Erfdeling door Jaspar Marcelis van Iseren enerzijds en door Jan Sijmonts van den Boomen en
vorster Michiel Segers als momboirs van Maria Seger Hansen anderzijds. Waarna Jan Hendrick
de metser een schuld van fl. 100,= aangaat bij Jaspar Marcelis


4-11-1641 microfiches gemeentearchief Helmond nr 435
Vlierden. Affpaelinge gedaen door Dierck Willemcke Frunten als gecommitteert van den raet en
rentmr. generael van de domeynen Pauwels van den Leemputte van seckere partijen van
gemeynte van Vlierden op den 4e septemb. 1641
1641-1647 Wilbordt Daniels
id   Joost Leenart Peeters
id   Hendrick Peeter Walravens
id   Willemke wed. Leenart Jan Leenarts
id   Lijske wed. Matthijs Janssen
id.  Margriet dr. Jans van den Berge
id.  Ambrosius Janssen Verheze
id.  Lenert Andriessen -> Michiel Hendricx bij coop
id   Willem Jan Marcelis
   Joost Hendricx
   Cathelijn Jaspars


6-11-1641 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Den 6en November 1641 worden de hoeven met den grond, daarbij behoorende, verpacht door
Jkr. Hendrick van Doerne, den broeder van Jkr. Cornelis, die in den loop van 1640 overleden
was, aan Hendrik van Breij voor wien zijn zoon Peter optrad. Deze accepteert dan in hueringe
"seeckere hoeven, soo van huysingen, heyden, weyden, landerijen ende hoijwassen ende voorts
met alle appendentiën ende dependentiën van dien, soo ende gelyck den voors. Heere van
Vladeracken die selve hoeven syn toebehoorende". De verhuurder zal de huizen "metten iersten
in reparatie ende goeden staet brengen". De huur wordt aangegaan voor vier jaar tegen 125 gl.
van 20 st., die voor de eerste maal betaald moeten worden op Lichtmisdag 1643. De pachter zal
alle jaar leveren acht vinnen schooven, te dekken naar lands recht, en staat verder voor alle
cijnsen, lasten, pachten, etc, "uijt de hoeven met recht gaende".


20-11-1641 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Jan soone Jan Jan Loijen - tegen - Henrick IJsbouts.
Anthonis Gerits als vaderlijke momboir van Jenneken zijn onmondige dochter verwekt bij
Jenneken Peter Thijs de Bottel en Wilbert Jansen de Bottel als momboir over het onmondige
kind van Jan Claessen verwekt bij Maeijken Peter Thijs de Bottel als aanleggers - tegen - Barbara
Timmermans (elders genoemd Barbara Peter Jacops)


20-11-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 37
Michiel Claes Everts en Joachim Wilbert Boonen als momboirs van het onmondig kind Jenneke
van Henrick Wilbert Boonen en van Grietken Claes Everts betalen aan de H. Geestmeesters een
schuld terug van fl. 100,=. In de kantlijn genoemd; Jan Aerts als de man zijnde van Jenneke
Henrick Boonen, gedateerd op 14-4-1649.


20-11-1641 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 693/2
Die borgemeesters Lambert Anthonis Colen en Ruth Jan Cluijtmans bekennen mits desen
ontfangen te hebben uijt handen van de regeerders van Doerne die somme van 109 gl. ad 20 st.
ieder stuck gereeckent, die welcke sij t‟allen tijde des versocht sijnde aen de voors. regeerders off
heune oerdre hebbende geloeven te restitueeren ende wederomme te geven sonder eenige
contradictie op verbeurtenis van henne persoonen ende goederen, hebbende en vercrijgende, alles
sonder argelist. Oirconde etc. Actum in juditio 20 november 1641
Lambert Thonis Coolen
d‟merck van Ruth jan Cluijtmans
me etiam presenti O.Th. de Visschere secr.


26-11-1641 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 137
De nonnen van Binderen. o.a. worden genoemd SOPHIA VAN BROUCHUYSEN en ANNA
VAN VLIERDEN.
29-11-1641 Jhr. Mr. A.F.O. Sasse van Ysselt "De voorname huizen en gebouwen van 's-
Hertogenbosch" deel 2 blz. 345
Het huis no. 67.
Ter plaatse, waar dit huis thans staat, bevonden zich oudtijds twee afzonderlijke huizen; het een,
genaamd het Wit lam, dat Kerkwaarts stond, was een huis met erf, tuin, put, achterhuis en
uitgang in de Korte Putstraat en behoorde omstreeks de eerste helft der 17e eeuw aan Rombout
van Asperen, zoon van mr. Arnt van Asperen en Anna Rombouts; diens weduwe Paulina
Vercuylen verkocht het 21 Januari 1662 (Reg. no. 442 f. 172 vso) aan mr. Pieter van Teffelen,
destijds raad en servitiemeester der stad den Bosch; het ander, dat ook was een huis met erf, tuin,
achterhuis en uitgang in de Korte Putstraat, en Marktwaarts stond, werd door mr. Daniel Sauvé,
Fransch schoolmeester te den Bosch, die het 29 November 1641 had gekocht van mr. Godefroy
van Herlaer, oud-raad van die stad, 19 Juni 1646 (Reg. nr. 392 f. 22) verkocht aan Joost
Gijsbertszoon van der Achter, die het 16 Januari 1662 (Reg. no. 442 f. 171 vso) weder verkocht
aan genoemden mr. Pieter van Teffelen; deze brak de beide huizen af en maakte er één huis met
stalling van.


11-12-1641 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Peter Jan Martens - tegen - Dierck Teeuwens. Actor uit Liessel en alhier verschenen over een
betaling van 15 gulden 16 stuivers van verteringen en afgesproken wijnkoop en andere zaken.


12-12-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 37 verso
Andries Hendrick Noijen verkoopt aan zijn broer Aert Hendrick Noijen een huiske met 6 roe
grond, staande en gelegen in de omgeving van de kerk. EZ de verkoper AZ onmondig kint Jan
Claes Everts EE de custerije alhier AE de gemeente straete.


17-12-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 38
Priester Peter Bosmans maakte per testamentaire beschikking een huis staande in de Veldheuvel,
rondsomme tussen de gemeete alhier, over aan de H. Geestarmen alhier. Met de bepaling dat zijn
familieleden dit huis voor zichzelf mogen lossen voor de som van fl. 300,-. Zo kwam Joost
Joosten Horevoirts als zijnde de oudste halve broeder en naaste bloedverwant van wijlen Peter
Bosmans. Hij verkocht dit recht aan Andries Peters de ketelers, waarna deze het huis van de H.
Geestmeesters koopt voor fl. 300,-. Hij blijft hierbij de koopsom in schuld houden bij de
Armenzorg. Joost Joosten Horevoirts, alsook Crijn Jan Willem Bosmans een oomzegger tegen
wijlen priester Peter Bosmans blijven garant voor deze schuld.


17-12-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 39
Gielis Hensen van Boemel draagt aan Michiel Jacops van Gasselt zijn koop over zoals hij
verkoper op 11 september 1641 gekocht heeft van de momboirs van het onmondig kind Willem
Jan Vereijcken.
17-12-1641 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
(vgl. 17-12-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 38; pk)
1641
Alsoo wijlen Heer en mr Peter Bosmans priestere en beneficiant alhier in sijne uijterste bij
wettigen testamente van dato den … ons schepenen onder genoempt volcomelijcken gebleecken
ende gethoont hadde in erfftale gemaeckt ende gelegateert aen den heijligen geest alhier,
seeckere huijs, hoffstadt, hoff ende gerechtigheit van dien gestaen ende gelegen binnen dese
heerlijckheit van Doerne ter plaetse aen de Veldheuvel, rontsomme tusschen de gemeijnte alheijr
met conditien datte naeste vrienden en bloetverwantenvan den voors. saliger Heer Peter Bosmans
die selve huijsinge en erffenis van dien altijt souden moegen lossen ende wederom haelen, mits
betaelende anden provisores vd voors. H.Geest en ten behoeve van den selven die somme van
drije hondert guldens ad 20 't stuc, om wederom ten behoeve van denselven H. Geest te beleggen.
Soo compareert Joost Joosten Horevoirts als oudsten halven broeder ende naeste bloetverwant
van den voors. sal. Heer Peter Bosmans, ende heeft overgedragen Andries Peters de Ketelers alle
sijn actie en recht hem competeerende. 1641


17-12-1641 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
[vgl. 17-12-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 38; pk]
1641
Joost Joosten Horevoets en Crijn Jan Willem Bosmans als naeste vrienden en bloedver. van
wijlen Heer Peter Bosmans.


17-12-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 40 verso
Frans Hendricx als de man zijnde van Emken Pauwels de Louw, en Laurens Pauwels de Louw
verkopen aan Gielis Hensen van Boemel een perceel land gelegen omtrent de Schatgraaf.


17-12-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 41
Peter Jan Fransen met zijn vrouw Lijske Willem Sluijters maken een accoord. DE voorkinderen
van Lijske verwekt door haar eerste man Lens Jansen zullen gelijkelijk delen met de kinderen uit
hun nu bestaand huwelijk. En wel in de erfenis van haar vader Willem Thijs Sluijters. Daarop
verkoopt Peter Jan Fransen een perceel hooiwas gelegen te Liessel aan Peter Jan Martens. Zie
ook de volgende akte.


23-12-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 41 verso
Nu verruilt dezelfde verkoper aan dezelfde koper van de vorige akte zijn aandeel in een huis te
Liessel, de verruiler aangekomen na de dood van zijn schoonmoeder Marij Henrix. Dit in ruil
tegen een perceel nieuwe erven, aan gekomen van Willemken Sluijters. Waarna Peter Jan
Martens fl. 100,= leent van Joost Aerts van den Bergh.


29-12-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 42
Boedeldeling door de kinderen van Jan Aerts Sennen. Zijnde Derick Mateusen als de man zijnde
van Margriet Jan Sennen. verder door Peter Jan Sennen, Govert Jan Sennen en Anneke Jan
Sennen.


29-12-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 42 verso
Adriaan derick Gielens leent van de momboirs van de onmondige kinderen van Jan Claes
Cronen? de som van fl. 100,-.


29-12-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 43
Hendrick, zoon van Jacop Cornelis van Clinck, Marten Hansen als de weduwnaar zijnde van
Jenneke Jacop van Clinck. Verder Hendrick Wouters en Jan Hermens als de momboirs van de
drie onmondige kinderen en dochters van Jacop Cornelis van Clinck verkopen samen aan Aert
Willem Gielens een perceel grond gelegen in het Vloeijeijnd,aan Hendrick Willem Gielens en
aan Peter Jan Driessen ook enige percelen landbouwgrond


4-1-1642 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 144 vs
HENDRICK FRANSSEN (bijgeschreven: FRANCO), wonende te Vlierdeno als mede-
erfgenaam van de ... goederen van JANNEN GOOSSENS en HENDRICKKEN FRANSSEN,
zijn vrouw, hun beide kinderen zijn gestorven verkoopt aan SORTIAEN JANSSEN, wonende te
Baeckel, de helft van een obligatie van 59 gld. die NICOLAES JAN HERMANS heeft gelooft te
betalen op St. Mertensdag 1635 aan JANNEN GOOSSENS en dat voor schepenen van Vlierden
d.d. 10 nov 1634.


13-1-1641 recht arch deurne inv nr 93 folio 46
Bastiaan Thonis, uit Milheeze, verkoopt aan Jan Geeff Derix een akker gelegen in de Zeilberg.
Hierbij wordt voor de zekerstelling voor Bastiaan recht van vernaderen genoemd diens zonen
Thonis en Huijbert Bastiaan Thonis.


13-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 46
Andries Henricx de Haerdt als de man zijnde van Sophia Wilbert Peters verkoopt een akker,
gelegen in de Bunt te Liessel, aan Lambert Driessen. De koper betaald terstond Fl. 62,= en zal
laten nog eens zulk bedrag betalen. Zie ook de volgende akte.


13-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 46 verso
Dezelfde verkoper verkoopt nu aan Marten laureijns Jelis een akker gelegen te Liessel. De koper
betaald terstond fl. 166,50 en zal later nog eens een gelijke som overmaken. Zie ook de volgende
akte.


13-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 47
Dezelfde verkoper verkoopt nu aan Cornelis Lucas twee percelen akkers te Liessel gelegen. Aan
Eijmert Henricx de haerdt een akker gelegen omtrent het hagelkruijs te Liessel en aan Andries
Henricx van Bree twee akkers en groesland te Liessel. Zie ook de volgende akte.


13-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 48
Dezelfde verkoper verkoopt nu aan Jan Peter Wilberts een groese waar een schuur op staat, als
ook nog andere percelen landbouwgrond te Liessel gelegen aan dezelfde kopers als in de vorige
akte. Andere kopers van percelen zijn Jan Henricx de Haert en Jan Eijmerts van Loon.


13-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 49 verso
Eijmert Hendricx de Haerdt, Ariaen Dericx van Bcxtel als de man zijnde van Merike Hendrick
Henricx de Haerdt, Jan Eijmerts van Loon en Lambert Driessen als momboirs van Willem, zoon
van Henrick Henricx de Haerdt verkopen aan Andries Henricx de Haerdt al hun erfdelen zoals
hun die zijn aangekomen van wijlen hun ouders.


13-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 50
Andries Henricx de Haerdt verkoopt aan Lambert Driessen, alsook aan Cornelis Marcus ten togte
en aan diens onmondig kind verwekt bij Jenneke Driessen ten erfrechte twee 2; delen in een
dagmaat hooi te Liessel.


15-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 50
Het gehele corpus van Deurne leent van Mechel, de weduwe van Antonis Pauwels Colen de som
van 85 rijksdaalders en 28 ducatons. In de kantlijn; op 21 oktober 1671 is Lambert Antonis
Coolen van deze schuld terugbetaald.


15-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 50 verso
Het corpus van Deurne leent van de schepen Johan van den Boomen, die optreed in de naam en
voor Merike Sijmonts van den Heijtrack 40 rijksdaalders. In de kantlijn; Hendrik Konings is van
deze fl. 100,= terugbetaald op 8 januari 1714.


15-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 50 verso
Meeuws Joost Maes van Gemert voor de helft en Jan Thonis Jacops en de momboirs van
Joostjen en Lijntjen de kinderen van de weduwnaar Thonis Jacops en van wijlen Fijken Joost
Maes elkvoor een resterend 1/3 deel van een helft verkopen aan Jan Jan Joosten en aan Cornelis
Marcus de mulder een huis, hof en kamp land staande en gelegen in het Haageijnde, genaamd in
de Cleijne Vloeijecker.
transcriptie:
Meeus Joost Maes van Gemert voor d'een hellicgt, Jan Thonis Jacops voor een derde gedeelte,
van d'ander helligt, Meeus Joost Maes en Jan Thonis Jacobs sin fort ende sterkmaekende een
voor all in solidium als transportanten principael voor Joostien ende Lijsteien kijnderen Thonis
Jacobs voorschreven verweckt uytten licgame van Fijken dochter Joost Maes voor dar resterende
derde gedeelte, hebben alsoo wettelicken ende erffelicken vercocgt, getransporteert, overgegeven
ende opgedraegen Jan Jan Joosten ende Cornelis Marcus de Molder seeckere huys, hoff, met
korencamp lants gelegen onder de parochie van Doerne, ter plaetse int Haecgeynde inden cleynen
vloeyecker genaemt op .... voorschreven vercooperen, voerschreven d'erffgenaemen Hoeb
Hoeben d'erffgenaemen Claes Marthens, item twee vijfde gedeelte in eenen halven beemder
huys, gelegen onder de heerlicheyt ende jurisdictie der stadt van Helmont, ter plaetse in die
Vlietbeemde, hoyende mette voerschreven vercooperen los ende vrij uytgenomen iaerlicx daeruyt
te gelden aende H. Geest tot 's-Hertogenbosche seven ende twinticg vath roggen, maten van
Doerne. item alsnoch vijff gulden iaerliic [..]
de cooperen voorschreven. item twee vijffde gedeelte in zeventhien stuyvers een oirt chijns, int
boeck van de Heeze, prelaat van Epternaken en de helmelinge vertegen. Actum den XI
novembris anno 1641. Coram Boome et Meulendijex Schepenen, ten protocolle geregistreerd 15
januari 1642.


15-1-1642 (gen. H i k s p o o r s - AH & JS) Deurne R 11 ongef.
Willem de mulder legt aan handen van mevrouw de baronesse, vrouwe van Deurne, als
gemachtigde voor mijnheer de baron, de eed af van schepen van Deurne.


17-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 51
Catharina, weduwe van Jan Fransen, met haar momboir Jan Jan Joosten verkoopt aan Jan Jansen
van Colbraecken het togten erfrecht zoals haar toebehoort. Komende uit het goed van Jan Jan de
snijder, vanwege Fijtjen zijn zuster, het kind verkregen bij Peter zijnde voornoemd Lijntjes zoon,
welk kind ook is gestorven.


17-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 51 verso
Jan Handricx van Stiphout heeft verkocht aan Andries Hendricx van Breij een perceel
landbouwgrond gelegen te Liessel, alsmede nog een hooiveld. Zie ook de volgende akte.


17-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 51 verso
Goert Swerius draagt over aan Jan handricx van Stiphout een akker te Deurne gelegen in de
Loddershof.


27-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 52
Andries Hendrick Noijen beloofd aan Jan Hermens, en ten behoeve van Peerken Hermen Jan
Hermens over 4 jaren te betalen de som van fl. 70,= met daarbij de rente van 3% per jaar.


28-1-1642 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 018d
Jan Clutmans verkoopt aan Nelis Jans een eussel of heiveld dat Jan Clutmans in Meijel kocht van
Jan Martens.
28-1-1642 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 019a
Cornelis Jans verkoopt aan Jan Clutmans een beemd, ez erf Jan Clutmans, az kinderen van
Gielen inden Nerenbemt, ee de Herenstrate


29-1-1642 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Peter Dierckx den Scheeper - tegen - Jan N inden Busch, over betaling van 10 gulden 2 stuivers
voor een gekochte koe.
Mr. Laureijns de Louw als gemachtigde van de erfgenamen van wijlen Henricvk Marcelis,
scholtis in zijn leven alhier - tegen - Peter Thijs van Ebben en Henrick Noijen, over een
koopcedulle van 7 juli 1637 en verzoekt hierover vonnis.
-
Wilbert Jansen de Bottel, Thonis Geraerts als vader van Jenneken zijn onmondige dochter,
verwekt bij Jenneken zijn huisvrouw, dochter Peter Thijs de Bottel en Daniel Geraerts als
momboir van Jan het onmondige kind van Jan Claessen, verwekt bij Marijken ook dochtere van
Peter Thijs de Bottel, samen aanleggers - tegen - Barbara Timmermans weduwe Jan Anthonis
gedaagde.


29-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 52
Jan Philips Ors verkoopt aan Hendrick Henrick Jacop Nelen van den Bogart een akker gelegen
aan de Breemwortel.


29-1-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 52 verso
Tussen Willem Jan vereijcken en Peter Wilberts van den Sprinck had een erfwisseling of ruil van
percelen plaats gevonden, waarvan echter geen papieren zijn te vinden. Om mogelijke problemen
te voorkomen bestuiten de momboirs van het onmondig kind van zowel de eerst als de laatst
genoemde ruilers om deze ruiling volkomen teniet te doen, zodat een ieder zijn oude percelen
terug neemt.


29-1-1642 RHCE 3181 Deurne Oud adm. arch. inv.nr. 1774
Goede heeren scheepenen ende borgemeesters tot Dorne, alsoo ick seekere vrinden heb te
verwachten ende wiltbraet vandoen hebbe gelieft daerom vuijterlijck devoor te doen om eenige
berckhoenderen, paterijsen ende hasen te crijgen soo het mogelijck is. Ick sall de werde betalen
als mede den brenger sijn loon te dancken. Ende sal in alle occasien blijven, u.l. vrindt W. v.
Winteroij. Actum Bosch den 29 januarij 1642.


29-1-1642 RHCE 3181 Deurne Oud adm. arch. inv.nr. 1774
Eersamen goede vrinden, ick meijen dat ghij niet en sult ingnorerende dat ick alhier met twee
companien Italianen in garison ben gecomen ende soo naer ouder gewoonte toestaet ende eenighe
reconnutien aen de hooch officieren soo hebben desen u lieden wel willen toesijende ende
versueckende hebben effectuerende mij toe te doen brengen hoij, haver ende aendere cortesien
daer mede verbonden sal blijeven de naerbuerlicke correspondentien te ouder haelden ende
ontertusschen blijeven ulieden dienaer. In Weert den 29 januarius anno 1642.


29-1-1642 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Die gouverneurs deden in den regel "met de dorpen nogal goed heen", ze kwamen gewoonlijk
van alles te kort en hadden een heel aardige hand van smeekbrieven schrijven. Een paar staaltjes:
Eersamen goede vrinden,
lck meijen, dat ghij nyet en sult ingueren ende dat ick alhier met twee companijen Italianen in
garison ben gecomen ende soo naer ouder gewoonte toestaet ende eenighe reconnitien aen de
hooch offycieren, soo hebben desen lieden wel willen toe syende te versueken de wellen
effectueren ende my toe te doen brengen hoij, haver ende anderen cortesien, daer mede
verbonden sal blijeven ik naerbuerlicke correspondentien te onderhaelden ende ontertusschen
blyeven U lieden dienaer LIEVEN SAJANT. In Wert den 29 Januarius Anno 1642.


1-2-1642 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Te groote vriendelijkheid met Spanje begon gevaarlijk te worden. De Staten-Generaal legden
beslag op De Meierij. De kwartierschout van Peelland gaf den regenten van Deurne hiervan per
onderstaanden brief kennis:
Eersaeme wyze, voorsienighe seer discrecte heeren ende vrunden.
Den schouteth, president, schepenen, burgemeesteren ende regeerders vanden dorpe van Doorne,
etc. Tot Doorne.
Eersaemen wysen voorsienighen, seer discreete heeren ende vrunden: alsoo den dorpe ende de
heerlickheijt van Doorne, uyt crachte van placcaeten is comen te vervallen ende devolueeren
aende Hooch Moogende Heeren Staeten-Generael der Vereenichde Neederlanden, als Hartooghe
van Brabant; zoo werdt U.L. allen soo schouteth, president, scheepenen ende andere regierders
van voors. dorpe ende heerlickheijt van my als Hoof-schouteth des quartiers van Peelandt, wel
expresselycken verbooden ende geinterdiceerdt, geenen anderen Heer te kennen als de voorsegde
wel gemelte Heeren Staeten-Generael, ende geenen anderen Officier in alle policien ende civile
saecken, als mij ondergeschreeven schouteth des quartiers van Peelandt. En werdt U.L. neffen
deesen, meede wel expresselijcken verbooden ende geinterdiceerdt geene recht-vorderinghe meer
te pleegen, tertijt ende wijl bij Haere Hooch Moogentheeden ofte de Eed. Heeren vanden Raede
van Staeten in alles anders daer inne zal weesen geordonneert. Eyndigende bidde Godt.
Eersaeme, wyse, voorsienighe, seer discreete heeren ende vrunden. U.L. allen te verleenen, lanck,
zalich ende gesont leeven. 's Hertoogenbossche deesen 1en February 1642. Blijvende U Eed. in
alles zeer goetwillich ende geneegen ten dienste; by my als Hooft-schouteth des quartiers van
Peelandt, J. VAN WOESTINGHOVE.


3-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 53
Henrick Laureijnsen en Servaes Henrick Faessen als gemachtigden van Peter reijnders de man
zijnde van Anneke de dochter van wijlen Willem Henrick Ceuijten verkopen aan Wilbert jansen
de seeldraaijer een half huis, hof en erf staande en gelegen in de nabijheid van de kerk. EZ
Hendrick Jan ..ents AZ en AE de gemeijnte straet.
Alsmede nog enige andere landbouwpercelen.


3-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 54
Jan Jacops van Gasselt, opttredend voor Claes Ariaen Claessen, Andries Peters de keteler als
momboir van Merike Joost Dries de cuijper den derick Frans Willems als man van Anneke Joost
Dries de Cuijper. Allen kinderen van wijlen Joost Dries de Cuijper en van Weijndelke zijn
vrouw. Zij verkopen aan Jan Jan Muijen een huis met erf staande aan de Veltheuvel. EZ
Hendrick IJsbouts ende Jan Peter Meulendicx AE de gemeijnte EE het onmondig kint Crijn
Philips Ors. De koper betaald terstond fl. 311,-.


3-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 54 verso
Adriaan en Michiel, zonen van wijlen Jan Slaets, Peter Charles als de man zijnde van Christina
Jan Slaets, Aert Jan Meulendijcx en Aerdt Ariaen Slaets als de momboirs van Merike de
onmondige dochter van Jan Slaets, verkopen samen aan Jaspar Marcelis van Iseren een akker
gelegen nabij de kerk. Zie ook de volgende akte.


3-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 55
Dezelfde verkopers als genoemd in de vorige akte, verkopen nu aan de momboirs van Merike Jan
Slaets en ook voor deze onmondige dochter een akker gelegen in de Zeilberg.


3-2-1642 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
[vgl. 3-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 54 verso; pk]
1642
Ariaen ende Michiel gebroederen soonen wijlen Jan Slaets. Peter Charles als man Christina Jan
Slaets, Aert Jan Meulendijks en Aert Ariaens Slaets momboirs van Meriken onmondich kint van
Jan Slaets (aen de kerk te Doerne) een malder roggen aen St. Catharina-altaer in de kerke alhier.


10-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 55
Andries Hendricx van Breij verkoopt aan Jan Peter Verhuijberts een perceel landbouwgrond
gelegen omtrent de Schutsboom te Liessel.


12-2-1642 Huisarchief Rixtel inv. nr. 9 leenboek (1531-1644) ranb 281 folio 82
Jan Philps Ors ingesetene tot Doerne heeft wettelijk verkocht aan Hanrick Hanricx Jacop Neelen
wonende tot Deurne het voorschreven stuck op 12-2-1642
-
Hanrick Hanricx Jacop Neelen heeft voorschreven stuk behoorlijk verheven actum ut supra.
-
Hanrick Hanricx Jacop Neelen heeft voorschreven stuk verkocht aan Jan Aertssen, ingezetenen
tot Deurne actum ut supra.
12-2-1642 Huisarchief Rixtel leenboek (1644-1772) ranb 281 inv nr. 10 folio 247
Jan Jan Schoetmans soen houdt te leene een stuck erf gelegen op den Breemortel onder Doerne
groot omtrent een half mud saeilants belendende aan:
Goijaert Jan Goerts,
Gevert van Boegart,
Gevert vanden Bogaerts en
Gerits van Os
actum eind dec. 1618
Hanrick Hanrick Jacop Neelen heeft wettelijk verkocht aan Jan Aertssen ingezeten tot Deurne
het voorschreven stuk lants van 7 lopense land genoemd den Breemortel gelegen. Belendende
aan:
op de gemijene straet
Willem Jan Coolen,
Henrick Jacops en
Peter Dircx
Jan Aertssen voorschreven heeft het stuk leengoed wettelijk verwonnen en verheven.
2-2-1686 Huisarchief Rixtel leenboek 10 (1644-1772) ranb 281 folio 248
Compareerde voor mij H. Verbeeck, stadhelder en Thomas Poirters als leenman van deze
leenhove van Rixtel de persoon van Peter Janssen wegens Henricsken Maes, weduwe wijlen Jan
Aertssen Roijen die het voorschreven leen teulandt gelegen tot Doirne omtrent den Breemortel,
groot omtrent zeven lopense. Beldendende aan:
de Groene weg
Dirck Leunissen
 Dirck Leunissen
wed. Paulus Jan Aerts den Roijen


13-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 55
Erfdeling door Marcelis en Mathijs de zonen van wijlen Nieolaas Jansen de Bercker en door
Lambert Driessen als de man zijnde van Hanriske Nicolaas de bercker. Zij delen onder andere
twee huizen te Liessel gelegen alsmede veel percelen landbouwgrond.


14-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 56 verso
Jan Aerts Verhage en Willem dericx verhaseldonck vernaderen de koop van een huis met erf,
zoals Jan Jan Melis dit op 22-3-1641 had gekocht van Lambert Willem Verhaseldonck.


14-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 57
Andries Hendrick Noijen als de man zijnde van Geertruijt Henrick Sijmonts vernadert de koop
van een akker, zoals Willem Jan Peters die op 12-4-1641 heeft gekocht van Evert Ruth Henrick
Jacops. Waarna de overdracht plaatsvindt


14-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 57 verso
Jan Aerts beloofd jaarlijks aan de schepen Johan Sijmonts van den Boomen te betalen een rente
van fl. 10,-. Komende uit een zeker huis met de bijbehorende grond staande en gelegen aan de
Hanenberg alhier. Deze rente is eventueel te lossen door een betaling van fl. 200,-.


14-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 58
Hendrik Hendrick Jacop Nelen verkoopt aan Jan Aerts het recht van doorgang over een zekere
akker. Lopende van Bamis tot half-5-. De akker is gelegen in de Breemwortel alhier.


14-2-1642 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Jan Aert Verhage en Willem Dericx vernaderen de koop van een huis met erf zoals Jan dit op 22
maart 16412 had gekocht van Lambert Willem van Verhaseldonck. (Oud Rechtelijk Archief
Deurne, R 89, fol. 56 vso)


19-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 58
Wouter Hendrick Isbouts vernadert een akker, zoals Marten Aert melchiors die op 4 oktober
1641 aan Henrick Aerts verkocht heeft. Waarna de overdracht plaats vind.


22-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 58 verso
Andries Hendrick Noijen verkoopt aan Goert Hendrick Jacops een perceel land gelegen alhier op
de Wolfsberg.


25-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 58 verso
Goert derickx van bakel als de man zijnde van Peerken Jan Hermens verkoopt aan Goert
Hendrickx een zekere afhang of kamertje aan een huis met de grond waarop dit kamertje staat.
Staande en gelegen aan de Corte Steenweg alhier naast kopers huis. Dit in ruil voor een nabij
gelijegen perceel, welke ruil echter op 18-3-1642 herroepen wordt.


25-2-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 59 verso
Jan Hendrick de metser als de man zijnde van Ariaentken Henricx Crieckenbeeck eerder de
weduwe zijnde van Derick Derickse Maessen zij beide voor het togtrecht en haar zoon Derick
Derick Maessen voor het erfrecht, verkoppt aan Goert Henrick Jacops een akker gelegen aan de
Corte Steenweg.


26-2-1642 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Myn Heer Schepen ende Borghemeester,
Desen sal om U. L. laeten weten, dat ick hier een perdt op den stael houde ende ick en heb niet
veel provisie voor myn peerdt van voorrasij. Is dat U.L. de vrijntschap wijlt doen ende sijnde mij
een paer sack haveren, ick hebt grootelick van doen. Ghy sult my groote vryntschap doen ende
ghy weet wel, dat ick de partije ut sonde ende U.L. kijndt beter een anderen offesier dan my, ende
metten tydt sult ghy mij beter leeren kinne, daerom ick ben verwonder dat ghy de aldee koostume
vergheet ende als U.L. connen sal beliven te comen by Claes Inde herten heereberg by kasteel
ende sal my laet roupen; tys beter dat U.L. met eersten comen of anders ick sal U.L. in cort tydt
comen besoeck. Actum binne kasteel van Weert den 26 van Februarius 1642. By my U.L. Dienar
Lieutenant gouverneur van Kasteel van Weert. CLAUDEPRONNIER.


26-2-1642 RHCE 3181 Deurne Oud adm. arch. inv.nr. 1774
Desen brief sal men bestellen aen mijn heer schepen en borghmester van Durnen tot Durnen
Mijn heer schepen ende borghemester desen sal om ul. laeten weten dat hier hier een perdt op
den stael houde ende ick en heb niet veel privisie voor mijn peerdt van voorrasij is dat ul. de
vrintschap wilt doen ende sijnde mij een paer sack haveren. Ick hebt grootelick van doen, ghij
sult mij groote vrintschap doen ende ghij weet wel dat ick de partije wut sijnde ende ul. kindt
beter een anderen offesier dan mij ende metten tijdt sult ghij mij beter leeren kinne daerom ick
ben verwonder dat ghij de aldee koostume vergheet ende als ul. commen a sal beliven te comen
bij Claes In de herten, heereberg bij kasteel ende sal mij laet roupen t'is beter dat ul. met eersten
comen of anders ick sal ul. in cort tijdt comen besoeck. Actum binne kasteel van Weert den 26e
van februarius 1642. Bij mij ul. dienar lieutenant gouverneur van kasteel van Weert Claude
Pronmer


29-2-1642 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Goede Heeren Scheepenen ende borgemeesters tot Dorne. Alsoo ick seekere vrinden heb te
verwachten ende wiltbraet van doen hebbe, gelieft daerom uijterlyck devoor te doen om eenige
berchhoenderen, patercysen ende hasen te crygen soo het mogelijck is. Ick sall de werde betalen
als mede den brenger syn loon bedancken. Ende sall in ocasien blyven U. L. Vrindt, H. v.
WINTEROY. Actum, Bosch den 29 February 1642.


3-3-1642 Helmond R 269 fol. 157
Hendrick Peter Welten wonend op het Brouhuijs verkoopt aan Truijken wed. Simon Peters een
jaarl. en erf. rente van 11 gld. te gelden op 3 maart uit zekere Dries gelegen te Helmond op het
Binderseijnde naast de erfenissen van Adolph Becx e.z. en Peter Welten a.z.


3-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 60
Jan Lambert Jacops verkoopt aan Marcelis Thijs Celen een akker, gelegen in de Reeck te Deurne.


5-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 60
Erfdeling door Andries Hendrick Noijen als de man zijnde van Geertruijt Hendrick Sijmonts,
door Henrick Peter Snellands als de man zijnde van Margriet Henrick Sijmonts, samen voor een
2/3 deel. De momboirs van de onmondige Mariken Henrick Sijmonts voor het andere 1/3 deel.
Allen kinderen en erven van wijlen Henrick Sijmonts.
6-3-1642 Asten RA 75 fol. 164vo doc. F.Slaats
- Evert Peters - g.m. Sophia, dr Sylvester Wilborts,
- Sylvester Wilborts en Joost Janssen - als momboiren van de voor-kinderen van Sophia - en
Hanrick Peters, haar eerste man. Zij verkopen aan Joost en Jan, znn Baltus Philips:
- land op Braessel 5 l. min 6 r.
1. Wouter Dircx
2. Aert Henricx Heynen - te Deurne
3. de straat
4. Peter Dircx en weduwe Philips Henssen


12-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 61 verso
Corst Vesters draagt over aan Peter Jan Goerts een veedrijfweg, gelegen te Deurne aan de
Hanenberg.


17-3-1642 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Philip Claes Martens en Jan Jan Melis, leggen den eed af als borgemeesters van Deurne.


18-3-1642 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Crijn Jan Willem Bosmans en Jan Henrick Philips hebben gedaan den eed als borgemeesters.
Frensken, weduwe Jan den Bercker, voor twee malder rogge Derick Becx en Evert van Wee als
man van Elisabeth van Bethmeer voor een malder roggen, beclaegen penningen op erffenisse ofte
goederen gelegen inde parochie van Doerne ende jurisdictie van Vlierden daeraff gebruijcker sijn
Aert Slaets, ende de gebruijckers den goederen van Anthonis Peters, ter saecke van eenen iaeren
ende erffelicke pacht van ses malder roggen iaerlicx in specie volgens schepenbrieven daerover
alhier in recht gelesen van dato des anderen daechs naer S[inte] Martensdach 1412, sijnde
verachtert negen iaeren, salvo justo en compt Derick Becx, ex helmont en persoon is gewesen tot
panthalinge, soo recht is.
Qrijn Jan Willem Bosmans ende Joost Joost Horevoets als erfgenaemen van heer Peter Bosmans
zaliger - tegen - Jasper Marcelis als [..] ende transport hebbende van Jan Geen Golis ende
Mathijs Aert Teggers als momboirs van Gerit soone Gheen Golis ende alsoo erfgenaemen van
Melie, nagelaten weduwe Gheen Golis voors[chreven] inder qualiteijt gedaeghde ende
aenleggers, procederende de redenen [...] dat heer Peeter Bosmans za. gedaen heeft metten Gheen
Golis voorst eene somme penninghen van vijftich gulden die welcke de voors; heer Peeter
gewildt ende begeert heeft nae sijnde doodt een uijtvaert mede gedaen te worden ende onder
meer andere te distribueeren aen den aermen, alles volgens sijns heeren testamentael [...] tot
betaelinghe vande voors vijftich gulden met den schade ende intresse daervan geleeden ende
alnoch te lijden in ende op alles.
Op verzoek van de momboiren van het onmondig kind jan Claessen wordt Derick Gerats
geordonneert met dezelfde momboiren te rekenen aangaande de huur van het huis waarin hij
woont en wat van de onmondige is. Dat op de volgende maandag in het huis van de secretaris, in
de voornoen, op peene van 12 gulden.
18-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 61 verso
Philips Derickx de snijder verkoopt aan Aert Dries Aerts, alias Knuijts, en aan diens vrouw
Anneke Derick Dors ten togte en aan Mariken de dochter van Hanrick Willem Gielens en van
Jenneke Aert Dries Aerts, waarvoor haar oom de schepen Frans Willem Gielens zich sterk
maakt, een huis enz. aan de Corte Steenweg.Bij koopsters vooroverlijden willen haar grootouders
het huis kopen.
in extenso:
PHILIPS DERICKX de SNIJDER, heeft erffenisse vercocht, overgegeven, en opgedraegen
AERT DRIES AERTS alias CNUYTS, en ANNEKEN DERICK DORS sijne wettige
huysvrouwe hen beyde voor de tochte, ende MARIKEN dochtere HANRICK WILLEM
GIELENS onmundige, verweckt uytten lichame van JENNEKEN dochtere AERT DRIES
AERTS voorschreven voor d'erffelicheyt, daervoor FRANS WILLEM GIELENS onsen mede
Schepen als oom en voocht van voornoemde onmundige, alhier Compareert, ende dese
vestenisse (= om meer zekerheid), ende opdrachte inde naeme, ende ten behoeve vande
voornoemde onmundige in erfftale als voorschreven is, ontfanght, ende accepteert, seeckere
huysinge, hoffstaedt, hoff, ende erffenisse daerbij ende aengelegen onder dese Heerlicheyt ende
parochie van DOERNE ter plaetse aenden "CORTEN STEENWECH" groot ontrent samen vier
loopensaet, off soo groot ende cleyn als 't selve aldaer is gelegen, d'een sijde beneffens erve
GOERT HENRICK JACOPS, d'andere sijde, ende d'een eynde den gemeynen wech, d'ander
eynde den Edelen Heere van DOERNE, Item alnoch seeckeren driesch, off weyvelt daerbij, en
tegen over gelegen mette bepotingen van dien, een sijde MICHIEL CLAES EVERTS,
MERIKEN SYMONTS vande HEYTRACK, en de kercke van DOERNE, d'een eynde JAN
PETER PAUWELS van wegen HENRICK ISBOUTS, ende voorts op, ende beneffens den
gemeynen wech aldaer. Item alnoch seeckere sille hoijs gelegen onder de Heerlicheyt van
ASTEN, ter plaetse inde "GROOTE BUNDERS", reydende ende deylende jaerlicx tegens
PETER CEEL van den HEUVEL, d'erffgenaemen CATHARINA LAUWERS, ende LAMBERT
PETERS VERBARSCHOTH, Los ende vrij uytgenomen den Chijns vande gronde daermet recht
uytgaende, Item alnoch xii vath roggen reductie jaerlicx, off soo sulcx wort betaelt, aen de
voormispriester alhier, ende dorps commer, ende helmelinge daerop vertegen rha. Geloevende
rha ut moris voorts te vrijen en te weeren van allen commer, calaenguren ende aentaelen, met
conditien inne desen toegedaen, dat den voorschreven PHILIPS DERICX vercoopere, JENNEKE
LAMBERTS sijne wettige huysvrouwe geduerende sennen leven lanck, ende niet langer inde
voorschreven huysinge, aen de sijde, off eynde naest den wech, off straete, sullen vermoegen te
bewoenen, ende gebruycken de camere met een coetse aldaer, sonder de selve nochtans aen
iemanden anders te moegen verhueren, sonder arglist, Actum voor Schepene, JAN JAN UNEN,
ende PETER GEVERTS COLEN opten 18 Marty Anno 1642.
AERT DRIES AERTS, ende ANNEKEN DERICK DORS wettige beddegenoten als Grootvader
en Grootmoeder van MERIKEN onmundige dochtere HENRICK WILLEM GIELENS verweckt
uyten lichaeme van JENNEKEN dochtere AERT ende ANNEKEN voornoemt hebben gewilt,
gemaeckt ende begeert, willen maecken, ende begeeren mits desen, dat oft geviele 't
voorschreven onmundich kint quaem afflijvich te worden sonder wettige geboorte achter te
laeten, de voorschreven huysinge, ende erffenisse van dien, ende andere goederen, wederomm
sullen gaen, ende keeren, aen de sijde van daer die sijn gecoomen, te weeten aen henne
Comparanten sijde, Actum ut supra voor Schepenen JAN JAN UNEN, en FRANS WILLEMS.
(18 Maart 1642).
18-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 63
Goert Dericx van Baeckel als de man zijnde van Peerken Jan Hermens verkoopt aan Goert
Henrick Jacops een stuk hof gelegen aan de Corte Steenweg.


19-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 63
Claes CLaes Martens verkoopt aan Frans Henricx van Lierop een akker gelegen te Deurne aan de
Berkstraat. Dit in ruil tegen een andere akker ook daar gelegen.


22-3-1642 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 164
AERT WILLEMSEN, wonende te Helmond, als man en momboir van HENDRIXKEN
MATTHIJSSEN, zijn wettige huisvrouw, verkoopt aan AERT HENDRICK, wonende te
Vlierden, 'n stuk land en groes gelegen te Vlierden ontrent de Beerdonck, hem aangekomen bij
de dood van MATTHIJS JAN GEUKEN (?), de vader van zijn vrouw. Last: een mauwer rogge te
gelden aan FRANS BERCKERS.


29-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 63 verso
Jenneke, weduwe van Jan Geven, geassisteerd door haar momboir Jan Hanrick Peters verkoopt
aan Jan Geeff Dericx een akker gelegen te Deurne in de Reeck.


29-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 63 verso
Derick Aerts Knuijts verkoopt aan Willem Jan Peters een akker, gelegen in het Derp.


29-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 64
Aert Dries Aerts Knuijts verkoopt aan Goerdt Dericx van Bakel en aan diens vrouw Peerke Jan
Hermans gedurende hun leven ten togte, en aan Anneke hun onmondige dochter ten erfrechte een
huis met erf enz. staande en gelegen aan de Corte Steenweg alhier. EZ Jaspar Marcelis AZ Evert
Hendrick Jacobs. Waarna de zoon Derick Aert Knuijts dit onroerend goed vernadert. Hij draagt
over aan Goerdt.


29-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 65
Wilbert de natuurlijke zoon van Jan Martens verklaard terugbetaald te zijn door Matthijs Aert
Teggers en door Henrick Vreijnsen als zijnde de momboirs van het onmondig kind Pauwels Peter
Beuten, van fl. 70,= en de rente.


29-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 65
Derick Martens als gemachtigde van Catharina de weduwe van Henrick Willem Gielens de smid,
voor het togtrecht, Frans en Aerdt Willem Gielens, gebroeders, voor het erfrecht, verkopen aan
Henrick Hanrick Heesmans een perceel groese gelegen in het Vloeijeijnde.
in extenso:
DERICK MARTENS, als procuratie hebbende van CATHARINA weuwe (= weduwe)
HENRICK WILLEMS GIELENS de SMET hem daer voor mede fort en sterck maeckende en de
also voor de togte.
FRANS, en AERT WILLEM GIELENS gebroederen voor d'erffelicheyt hebben alsoo erffen
vercogt aan HENRICK HENRICK HEESMANS seeckere stuck groese landts gelegen inde
parochie van DOERNE opt VLOEYEYNDE genaamt DEN HANDEMAN aan de voorkant
grenzend aan HEYLCKEN VERHEES, aan de achterkant en linkerzijde d'erven JAN JOOST
CLAES, aan de rechterzijde de gemeynte, los en vrij uytgenomen dorpscommeren, vertijen
geloevende ut moris sonder arglist. Actum den 12 Februari 1642 voor Schepenen VAN DEN
BOOME EN COLEN, et ep relati geprothocolleert opten 29 Marty 1642.


30-3-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 65 verso
Daniel Gerarts als man van Agnes Claes Everts van Doerne verkoopt aan Willem Jan peters een
akker te Deurne gelegen.


28-4-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 66
Hendrick Lodewijcx wonende te Mierlo, als de man zijnde van Heesken de dochter van Jan
Conincx en van diens vrouw zaliger Luijcxken. verder Andries Ansems wonende te Vessum en
Jan Lamberts wonende alhier als momboirs van Maeijke en van Jenneke de onmondige dochters
van wijlen Jan Jan Conincx, Hendrick Goertsen van Nuijssen als de vader en momboir van
Henrick en Goertsen zijn onmondige kinderen verwekt bij zijn eerste vrouw Marij Jan van den
Heuvel verkopen als gezamelijke erfgenamen aan Peter Jansen van Asten een huis met de hierbij
behorende landbouwpereelen staande en gelegen in het Vloeijeijnde. Alsmede nog veel percelen
landbouwgrond te Deurne en te Vlierden gelegen . Waarna de koper aan de verkopers beloofd
om op Bamisdag 1642 zijn restbetaling van groot fl. 900,= te voldoen.


28-4-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 67 verso
Handrick Lodewijcx en diens vrouw Heesken dochter van Jan Dericx Conincx, eerder de
weduwe van Thonis Jan Henricx maken een onderling accoord. Zij maken hun gezamelijke
kinderen zowel uit hun bestaand huwelijk als de eventueel nog komende kinderen alswel haar
voorkinderen komende uit haar eerste huwelijk met Thonis Jan Hendricx als gelijke kinderen met
gelijke erfrechten.


28-4-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 68
Peter Marcelis van den Heuvel verkoopt aan Hendrick Goertsen van Nuijssen ter togte en zijn
twee onmondige kinderen verwekt bij zijn eerste vrouw Marij Jan van den heuvel een rente van
fl. 7,50 jaarlijks. Te voldoen op 1-5-en eventueel te lossen met fl. 150,-.


1-5-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 68 verso
Jan Peter Wilberts beloofd zijn schuld van fl. 100,= te betalen aan het onmondig kind van Jan
Claes Cranen.


12-5-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 68 verso
Gielis Hens Willems van Boemel verkoopt aan Peter Jan Goerts een perceel weiland gelegen in
de Zeilberg. Waarvoor de koper nog zal betalen fl. 450,-.


30-5-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 69
Jan Dries van Boemel als man van Agatha verkoopt aan Melis Jan Heesmans een akker gelegen
in het Kerkeijnde.


31-5-1642 Huisarchief Rixtel inv. nr. 9 leenboek (1531-1644) ranb 281 folio 102
Melis Jan Rutten Heesmans heeft vs beempt te leen ontvangen en in coop vercegen van Willem
Jan den Bercker


31-5-1642 Huisarchief Rixtel leenboek (1644-1772) ranb 281 inv nr. 10 folio 288
Melis Jan Rutten Heesmans wo tot Deurne heeft voorschreven beempt omtrent drie lopense te
leen ontvangen en bij coop verkregen van Willem soone Jan den Bercker.
Peter Aanthonis Heesmans
Anthonis Gielens
tot op de gemeijne loop ter plaetse Strijp


2-6-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 69 verso
Jan Jan Mennen verkoopt aan Derick Henrick Baeckermans een perceel land, gelegen aan de
Breemwortel.


2-6-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 69 verso
Boedeldeling door Marcelis zoon van Peter Jan Mennen die mede door de koop van zijn broer
Jan diens aandeel voor samen een 2/3 deel eigenaar is. Verder door Henrick Peter Jan Mennen
het resterende 1/3 deel. Zij delen onder andere een huis en meer percelen land te Liessel gelegen.
Waarna enige onderlinge verkopen volgen, alsmede ook verkopen van landbouwgrond aan
Derick Hendrick Baeckermans. Zij delen uit de boedel van wijlen Marij Jan Mennen.


4-6-1642 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 179/9
Antwoord van Aerdt Jan Slaets, rotmeester van 't Derp, gedaagde en verweerder tegen meester
Mathijs van den Hove, schout dezer heerlijkheid (bedoeld is waarschijnlijk de heerlijkheid
Asten!). De rotmeester had degenen die onder zijn rot vielen laten vergaderen, voorzien van
geweer, zonder daartoe vooraf toestemming gevraagd en verkregen te hebben. In zijn verweer
van 14 art. concludeert de gedaagde dat hij onschuldig is. Geëxhibeerd op 4 juni 1642.
5-6-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 71
Wouter Henrick Isbouts verkoopt aan Derick Henrick Baeckelmans een huis, hof erf enz. staande
en gelegen aan de Breemwortel.


7-6-1642 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 179 vs
PETER ADRIAANS VAN BROUHUYS, wonend te Helmond, verkoopt een jaarlijkse chijns
aan THOMAS JANSSEN VAN GELDROP


16-6-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 71
Jan Geeff dericx verkoopt aan Jan lambert Jacops van Gasselt een akker gelegen in de Reeck te
Deurne.


17-6-1643 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Aert Berckers c.s. woenende tot Vlierden en Frensken, weduwe Jan de Bercker met een
schriftelijk verzoek.


20-6-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 71
Jan Willem Peters beloofd te betalen aan Peter dericx de scheper, op St. Jan Baptistdag de som
van fl. 100,.


20-6-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 71 verso
Joost Joosten Horevoirts vernadert de koop van 2 akkers, zoals Jan van den Boomen op 11
september 1641 heeft gekocht van de momboirs van de onmondige kinderen van wijlen Willem
Jan vereijcken. Zie ook de volgende akte.


20-6-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 71 verso
Zie ook de vorige akte. De schepen Johan Sijmonts van den Boomen draagt het eigendomsrecht
van de twee akkers over aan de vernaderman.


23-6-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 72
Schepen Jan Jansen Unen verkoopt uit krachte van zijn testament die hij samen met zijn vrouw
op 8-4-1627 voor de Deurnese schepenen maakte, aan Nicolaas Nicolaas Martens als de man
zijnde van zijn dochter Maeijke Jan Unen een weiland gelegen in het Haageijnd. Zoals de
verkoper dit perceel eerder kocht van de Heer van Deurne.


2-7-1643 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Is bij rijpen ende gemeijnen raede van schouteth, schepenen, kerckmeesters ende H.
Geestmeesters van Doerne tot bedesetters gecoemen, Claes Aerts, Dries Corsten ende Jan
Lemmens tot Liessel [...] ende hen te reguleeren naer ouden gewoonte ende sullen de bedesetters
ende allen anderen naevolgende voor het setten worden goet gedaen ieder 30 stuivers op henne
coste, ende niet meer.


3-7-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 72
Testament voor Jan Jan Unen, ziek te bed liggend. Hij legateerd aan de Kerk en aan de Armen,
welk legaat op 17-3-1643 aan die instellingen betaald is. Verder aan Peter de zoon van zijn
dochter Maeijke de beddekoets uit de keuken, aan diens broer Jan een schapke uit de keuken.
Verder maakt hij tot zijn erfgenamen zijn dochter Maeijke en Catelijnke zijn dochters dochter.
Zie voor Maeijkes haar man de vorige akte.


3-7-1642 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
[vgl. 3-7-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 72; pk]
1642
Testament Jan Jansen Unen onsen medeschepen, sieck te bedde … dat hem naer sijn doot sal
worden naergedaen een etende uijtvaert - aen den Heijligeest 25 gld. eens - aan de kerke 25 gl.
eens - aen de minderbroeders tot Weert om sielmissen voor te doen 7 gld. eens voor sijne en
zijne huijsvr. siele. Item wilt ende begeert dat sijne erffgen. naer sijne doot een jaer lanck alle
dagen sullen doen lesen de 15 bloetstortinge onses Heeren.


11-7-1642 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
In 1642 zag zij zich, hoe ongaarne ook, genoodzaakt tot het indienen van een supplicatie bij de S.
G. Het hiervolgende stuk moge tevens dienen als een staaltje van politiek uit den zoogenaamden
retorsietijd: De Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden allen den geenen die desen sullen
sien ofte hooren lesen, saluyt. Doen te weeten dat wij ontfangen hebben d'ootmgedige supplicatie
aen ons gepresenteert by Vrouwe Margrieta Wilhelinina van Wittenhorst douariere van den heere
Charles baron van Pallandt en Moriame, heere van Bredenbent, Doorne, Brouckhuysen etc.
inhoudende dat sy vertoonderse door doode van den heere Wolphert Evert van Wittenhorst haer
vader zal., is gerechticht geworden tot de heerlicheyt, gerechte ende vooghdyen van Doorne
mette hooge heerlickheyt ende executie crimineel derselver ende alle sijn toe- behooren van
chynsen, renten etc. mitsgaders tot een huys, hoff met een graft daer omrne ende de lande ende
beemden daeraen behoorende, gelegen tot Doorne voers. van outs t'samen leenroerich geweest
van den leenhove van Brabant, welcke heerlicheyt, huys, hoff ende landen voers. met alle 't geen
daeraen dependeert, alsoe haren voers. man door synne uytlandicheyt verzuymt hadde, volgende
onze placcaten, te verheffen op haer verthoonderses name voor den leenhove ende rade van
Brabant alhier in den Hage residerende, soo was de voors. heerlicheyt, huys, hoff ende landen
ciaer over uijt onzen name aangeslagen. Doch den meer genoemden heere van Pallandt ende
Moriame haer man zal., ons verthoont hebbende sijn onschult, dat wij hem daer jegens op den
elffden july 1642 gratieuselijcken verleent hebben onze brieven van gratie ende relieff noopenlde
dat hij de voors. heerlickheyt ende goederen niet binnen den tijde bij onze placcaten gepresigeert,
alhier hadde verheven ende den selven geadmitteert om het voors. huys, hoff heerlicheyt ende
appendentien vandien binnen drie weecken daernaer alhier te mogen verheffen, gelyck
dienvolgende het voers. verheff drie dagen daernaer als op ten xiiijen des voers. maents julij voor
stadthouder ende mannen van den leenhove alhier is gedaen, ende betaelt dubbele heergewade
boven de ordinaris costen volgende den teneur van de voors. brieven van relieff, waermede des
verthoonders man zal. meynende in alles voldaen te hebben, ïs daerop uijt deze landen
vertrocken en comeli te overlijden. Ende verstaet als nu de verthoonderse dat geduerende hare
uytlandicheijt met haren man, Andries de Fresne, Raed;t ende rentmr. generael der domeijnen der
stadt en Meierije van 's Hertogenbossche, ,en de voers. leengoederen wederom aangeslagen ende
verpacht soude hebbe uyt oorsaecke dat den voers. -haren man aen hem, (Ie Fresne, volgende de
placcaten niet en soude gelevert hebben Copije autentycq van de bescheiden, uyt crachte van de
welcke hij de voor verhaalde leengoederen ende heerlijcheyt van Doorne soude beseten hebben,
weleke pachters de houtgewassen van de voors. verthoonderse syn aentastende, souckende alsoo
de verthoonderse te depassideren. Ende alsoo het selve strijt directelyck jegens de voors. onze
brieven van gratie ende relieff en dat d'selve nijet inhouden dat eenige brieven van gerechticheyt
ofte den titul van de voors. goederen soude moeten worden gelevert ende dat de voors. haer
verthoonderses man ende sij verthoonderse juste ignorantie hebben gehadt van de voors.
placcaten, als woonende in den Iande van Gulick, al waer den meergemelten haer man zal: is
overleden en dat de verthoonderse tevreden is ende bij desen presenteert promptelyck haer recht
ende titulen totte voors. leen- goederen over te leveren, gelijck tot dien eijnde ons geexhibeert
sijn copije autentijcq van de voors. brieven. Mits welck en keerde sy verthoonderse haer aen ons
seer reverentelijck versoeckende dat wy mits redenen voors. belieffden de voors. brieven aen te
nemen ende ontfangen ofte ordonneren den voors' de Fresne de selve te ontfangen, belastende, hy
eenige van de voor-verhaelde goederen verpacht ofte verhuyrt soude mogen hebben, haer handen
daer van te trecken ende te houden ende daermede de ve,r.thoonderse te laten bewerden als met
haer vrij eijgen leengoederen, volgende de voors. onse brieven vara relieff ende gratie. Welcken
aengemerckt, soo ist dat wy hierop genomen hebbende 't advis van den voornoemden Andries de
Fresne onsen raedt ende rentmr. ende ons ter bede van-de suppliante genegen vindende, deselve
dienvolgens van het voors. versuijm hebben gereleveert, gelijck wel haer daervan releveren mits
desen, nemende aen de voors. overgeleverde stucken ende bescheiden, met last opden meer
genoemden rentmeester Andries de Fresne, alsmede alle de geene die hij eenige vander
supplianten goederen verpacht ofte verhuert heeft, hare handen daer van te trecken ende te
houden en-de daermede de suppliante te laten bewerden als met haer vrij en eijgen leengoederen
volgens haer Ho Mo voorgaande brieven van relieff ende gratie, in dato den Xlen july i642, mits
dat sy suppliant aen handen van den opgemelten rentmr. sal hebben over te brengen specificatie
van de,' hoenderen, die sy aen de domijnen uijt de voors. heerlyckheyt is geldende, volgens den
teneur van de selve brieven omme de gerechticheyt van het lant daer inne waer te nemen naer
behooren. Gegeven in den Hage onder onsen cachette paraphuere ende de signatuere van onsen
Griffier opden 4 December XVIC drie ende veertich. Was geparapheert; Barthold van Lent.
On,derstond: Ter ordinantie van hochgemelte heeren Staten Generaal. Onderteeckent: Corns
Musch 1643. Opt spatium stont gedruckt der voorgemelte heeren Staten segel in rooden wassche.


20-7-1642 Deurne RA nr. 93 fol. 71
Joost Joost Horenvoirts vernaderd de koop van twee akkers zoals Jan Sijmon van den Boomen
op 11.09.1641 heeft gekocht van de momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Willem
Jan Vereijken.
23-7-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 73
Gieliske de weduwe van Lambert Wilberts voor het togtrecht, en de momboirs van Jan Lambert
Wilberts voor de erfelijkheid, verkopen aan Jaspar Jansen van Thoor een twwegebond huis
staande in de Breemwortel. Met daarbij nog een half huis en meer percelen landbouwgrond
staande en gelegen in de Breemwortel. De koper betaald terstond fl. 229,50 en zal met Kerstmis
1642 nog eens een gelijk bedrag betalen.


29-7-1642 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Gheresen int jaer 1642 en 1643 van weghen ons borghemestersboeck voor die vierde reijse int
jaer 1642 den 29 julylius tot Sertoghenbooes ghewest op die contribuisie west betalen op hedt
contoer mijn heer Gans doen hebben wij boyloen moeten gheven aen mijn heer Gans te weten
vijf ghulden welck hij ons seijden dat langhen tijt te vooren verschenen was wij het selve in ons
vierste rekenin niet ghebrocht een hebben wij heedt selve naderhandt bevonden hadden.
Int jaer 1645 den 5 januarius aen Krijn Jan Loijen ghoedt ghedaen dat hij boter doer den peel
gheviert hadde voor mijn vroeu van Deuren te weten 35 st.
Den 20 januarius 1645 aen Frans Vrijnssen ghoedt gedaen om dat hij tot Werdt ghewest waes in
ons borgemestersjaar van weghen dat die hondt die virste reys niet te Deuren bestelt en hadde,
soo hadden die schepens hem het selve toe gelaten 20 st.
Den 13 januarius 1645 soo hebben wij den huevenaer van den Hijterack goedt ghedaen van
wegen perdtruijter die tot sijnen huijsen hadden ghelosert die schepen hem het selve hadden
geconsentert te weeten 8 gl.
Int jaer 1646 soo hebben wij hedt coren in oorest ghenomen van weghen van die van Bynderen
om tot ons betalin te comen den 16 februarius soo aen den vorster gegeven met drincken 12 st.
Int jaer 1646 vonnis op ons bijboeck ghenomen den sevensten februarius daer af gheven 8 st. 1
oirt.
Int jaer 1645 om Alderheylighen doen wast gheldt afgeset doen hadden wij eenen daech ofte
twee te voren om gewest soo hadden wij ghebuert die somme 30 gulden, wien wij het selve
prisenterde wij en costen het selve niet uijtgheven, daer aen verloren 9 gl. Sal de vorgemeesters
goet koemen van verlies als boven 4 [torfs]
int jaer 1645 den 6 mij tot Sertoghenboes ghewest om die contrijbuijsie west betalen aen mijn
heer Gans doen aen heedt selve ghetal verloren hondert negentien dalven gl. min twe stuijver. Op
die selve reijse van opgheldt gegeven 7 gl. 8 st.
Van die selve betalinghe quitansie gheldt geven 5 gl.
Daer aen verloren 32 st.
Den contellurder gheven drie ghulden daer aen verloren 16 st.
Op die selve reijse vertert twee ghulden 5 st.
Int jaer 1647 in februarijus den vorster tot Bynderen ghesijnt om hedt coren in arest te nemen om
tot ons betalen te comen van weghen ons bijboeck als toen geven te weten 8 st.
In het selve jaer en maent als boven mester Dandel bij Boos hier gewest van weghen die van
Bijnderen met sijn brieven daer copie uijt vereijst daer van gheven 8 st. daer met twe stuijver
verdronck.
Int jaer 1647 den 16 october vonnis op ons bijboeck ghenomen daer af te weten 8 st. 1 oert
Item noch int jaer 1649 vonnis op ons bijboeck ghenomen daer af gheven te weten 8 st. 1 oert.
Gherenovert vonnis den vijftiensten februarius 1651 daer af gheven te weten 8 stuijvers een oert.
Compt dese lijste van op tekeningh in plaets van cladboeck te monteren in de naerek. ter somme
van eenhonderteenent‟sestich gulden vijff stuijvers dico 161 gl. 5 st. D.D.
Inventaris van de naerekeningh gedaen bij Wilbert Jansen van de Stijl ende Dries Hendrick van
Breij als borgemeesters der sellever heerlicheijt beginnende op den 17e merti 1649 ende
affgegaen op den 17e marti 1650 als volcht.
Eerstelijck brengen de voors. borgemesters daer voor sij [rederubel] blijven gelijck int slot van de
voorrekeninge te [som] is geschiet den 28e fabruarij 1653 ter somme van 797 gld. 5 st.
item wordt hier alnoch bijgevoecht de somma van 27 gulden 16 st. 8 penn. die waer abues ende
twemael ingebrocht bevonden sijn onder de letter D in de voorreeckening gelijck daer in
[…]boeck te sien is dico 27-16-8
Somma sommarum beloopt nu tgeene de voors. borgemrs. aen de gemeijnte debit blijven de
somma van 825 gulden 1 st. 12 penn.
die tinde Evert Gevers 7 gl. 10 st. [marge: transeat om de hoge aermoede]
2 rise nae ander pen. gewest daer van is mij goedt gedaen voer een rise 4 gl. waer op sij doen mij
voer antwort gaven dat mij Andries van Breij soude betalen betalen die een rise het welcke soude
strecken tegen die rechtverdicheijt - comt 4 gl.
Het gestelick goet tot tot Vreck 18 st. 2 oert in naebock 11 sttine mackt 10 gl. 3½ st. [marge: sijn
devore gedaen]
Het convent van Binderen int naeboeck 15 st. 1 oert 11 settinge mackt 8 gl. 7 st. 3 oert [marge:
idem als boven]
Den heligen gest van Duerne 20 st 19½ st int naebock [marge: transeat om de groote armoede
sonder consequentie]
Dirck den Cousenbrier int voer en naebock 16 lantsettine ider settin 3 oert mackt 12 st. [marge:
transeat]
Dirck den Cousenbrier alnoch 2 concinkxbede ider tot 6 st. comt 12 [marge: ad idem]
Petert Handerick de Haerdt 4 coninkxbede ider tot 9 st. comt 1 gl. 16 st. [marge: transeat]
34 gl. 3 oert
Die tinde op den Mosdick toecomende den heere comandur tot Gemert Peter Litten gebruck soe
se mij gesit hebben 5 gl.
De selve Mosdick tinde 4 [..] alsoe mij gesit hebben.


4-8-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 74
Michiel Joost Gielens vernadert de koop van een akker, zoals Jan Dries van Boemel als man van
Agatha Wilbert Smets op 30-5-1642 heeft verkocht aan Melis Jan Heesmans. Waarna de
overdracht plaats vind, dit ten behoeve van Marij de weduwe van Joost Gielens.


4-8-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 74
Jacop Fransen van Woensel aLs de man zijnde van Ariaentken Huijbert de Louw verkoopt aan
Henrick Cornelis van Stiphout een schuur met de dries daarbij, staande en gelegen in het
DerpMet meer percelen landbouwgrond. De koper betaald terstond fl. 200,= en zal op St.
Martendag nog eens fl. 200,= betalen. Zie ook de volgende akte.


4-8-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 75
Henrick Cornelis van Stiphout verkoopt aan Willem Jan peters een akker gelegen in het Derp.
Alsook aan Jan Henrick Jacops een akker gelegen aan de Peelstraat.


11-8-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 75
De vorster Michiel Segers verkoopt aan zijn broer Charlie Segers een huis, brouwgetouw en een
aantal landbouwpercelen. In de kantlijn; door de koper aan de verkoper terug gegeven op 1
september 1642.


16-8-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 75 verso
Handrick Snellarts, burger van Eindhoven, en de man zijnde van Margriet Henrick Sijmonts
verkoopt aan zijn zwager Andries Hendrick Noijen zijn 1/3 erfdeel, zoals hij dat bekomen heeft
van wijlen hun beider schoonvader Henrick Sijmonts.


22-8-1642 Helmondsche Schepen Protocol, R 269, folio 189verso, akte 591.
FRANS WILLEMS GIELENS, woonende onder de Heerlicheyt van DEURNE heeft wettelijck
en getransporteert overgegeven, ende opgedraeghen aen JAN DIERCK SYMONES als momboir
van ADRIAAEN soone wijlen LUCAS LIEVENS ende tot behoeft des selffes ADRIAAEN
soone LUCAS LIEVENS jaerlicken ende erffelijke chijns van derthien gulden vijffthien stuyvers,
de gulden ad XX stuyvers gereeckent, die zij hem gelooft heeft allen jaar te vergelden ende te
betaelen op den 17e Juny, waer van den iersten betaeldach valdoen ende verschijne sal op den
17e Juny Anno 1643, vrij van allen lasten ende ....... welcke voorschreven renthe als spruytende
uyt seeckere geloofte van selven FRANS WILLEMS gedaen ende gepasseert ten behoeve van
ADRYAEN soone LUYCAS LIEVENS voorschreven, op den 17e Juny 1639 voor welcke
voorschreven rente tot in en der verseckeringhe der voorschreven FRANS WILLEMS als
verhypotiquenten seecker huys, hoff en hoffstadt, schuer ende schop met de landerijen ende groes
daer aen ende bij gelegen onder de Herlicheyt van DOERNE ter plaetsche genoempt AAN DEN
WASBERGH, d'erffgenaemen van Pastoor tot DEURNE en van MICHIEL HENDRICX ex alio,
streckende van agter de revier DE AA tot van op de gemeynen straet aldaar als sij seyden, los en
vrij .........
..... ende voorschreven eenen gelooven sonder argelist. HELMONT PETER van HEMSELROY
en WILLEM van EMPEL.
Actum den 22 Augusti 1642.
-
Recogunti quitand datum des voorschreven renthe allen jaer sal moegen loossen ende quijten
mette somme van twee hondert vijftich guldens de gulden tot XX stuyvers het stuck gereckent
mytten daar bij leggende alleen vervallen pachten ende malcanderen een vierden deel jaerlics


29-8-1642 Notarieeel archief Helmond. inv.nr. 12A, akte 22
Also op den eenentwintichsten van desen loopenden Maendt van Augusti, ende heeren arbiters
inde saecken
geasseureert [verzekerd], tusschen AERDT THIJSSEN, PETER HENRICX van CROY, ende
EVERT AERDTS SWINCKELS, Arrestanten ende Aenleggers ter eenre, ende FRANS
WILLEM GIELENS, Schepen ende ingesetene tot DOERNE, gearresteerde ter andere sijden,
waeren verbleven tusschen den anderen, in verscheydenheyt van opinien, waerdoor
d'uytspraecken van het compromis, voor noch ter tijt verhouden ende gesuspendeert wordt ende
om de saecke tot eenen behoorlijcken uytganck te brengen, noodich is de bedingde naerder
ondersocht te worden, Soo verheysschen JONKER JOHAN van GREVENBROECK Heer tot
MIERLO ende Mr. ADOLPH BECX Licentiaet ende voorschepen tot HELMONT als twee van
de voorschreven vier arbiters, dat hen ter handen sullen gestelt worden onder behoorlijcke
recipisse, d'orginele stucken van de selve bedinghde gefourneert, conform d'inventarissen daer
van sijnde, om dien tijde van veerthien dagen onder hen te mogen houden met presentie, dat
d'andere twee arbiters (soo het hen geliefft) daer naer sullen moegen den selven stucken oock soo
lange onder hen hebben, om bij die middelen de swaricheden tusschen de selve arbiters op
gestaen, naerder ondersocht wesende, te moegen gestelt ende vereenigt worden, so verre
doendelijck soo ist dat 't selve versueck voor den Notaris ende getuygen deses beteekent wordt
gevordert, aende selve parthijen ende Secretaris van AERLE, ende ingevalle van weygering is
daer tegens te protesteeren, van desen gene wettige intepellant de onbehoorlijcke weygeringe, om
hen daer mede te dienen in toecomende tijde daer ende alsoo sij sullen bevinden te behooren
eensamentelijck protesteerende als voor van alle costen, schaede ende interesse daer over te
vallen.
JOHAN van GREVENBROECK.
Op huyden datum ondergeschreven, hebben ick geadmitteerde ende openbaeren Notaris, ende
den getuyghen naer genoemt, ter instantie ende requisitien van den Weledele Heer JOHAN van
GREVENBROECK en Mr. ADOLPH BEX, Licentiaet, in beyde den rechten Requiranten
gevueght inden iersten bij den persoon van EVERT AERT SWINCKELS alhier binnen de Stadt
HELMONT, van selven tijde wesende, ende hem, aldaer oock present sijnde, JAN van BERCH
practizijn alhier, visie ende lecture gedaen van t'geen voorschr. welcke heden sijnde, heeft JAN
van BERCH inde naem van EVERT SWINCKELS voorschr. versocht copye die ick hem
gelevert hebben, mede oock geven voor antwoordt, dat sij cortelings souden antwoorden.
Voerders in vervolch van desen nu getransporteert uyt HELMONT, plaetse mijnder residentie,
tot binnen den dorpe van OVERBRUGGE, RIXTEL ende AERLE bij den persoon AERT
THIJSSEN ende PETER HANRIX van CROY, hem van geboden visie ende lecture van tgeenen
voorschr. gedaen de voor antwoordt gaff dat sij hem daer op wilden beraeden.
Aldus gedaen ter presentie van getuyghen JAN LAURYNSSEN van DIEPENBEECK en JAN
FABRI die dese met mij Notaris hebben ondertekent op den 29 Augusti 1642.
De post mij gevuecht met des naer geschreven getuygen bij den persoon van BARTHOLOMEUS
HEESEL Secretaris tot AERLE ten versueck als boven, hem visie en lecture gedaen en welcke
voor antwoordt was gevende dat hem in 't leveren der boven vermelde stucken precys egeen
onpartijige was hebbende naer dat hem dyen aengaende hem was referenderen bij sijne meesters
ende oversulcx dat hij stellen partijen tegen partijen.
Actum date et Supra ter presentie van de bovengenoemde en ondergeteekende getuygen hier toe
geroepen en geboden.
JAN LAUREYNSSEN van DYEPENBECK
JAN FABRI
WYTVELT notaris.


1-9-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 75 verso
Jacop Joosten den hoeijmaker zal betalen aan Michiel Claes Everts de som van fl. 100,= met 5%
rente.


15-9-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 76
Wilbert Aert Wilberts en Jan Goertsen, alias Schutters, als de man zijnde van Marij Aert
Wilberts, zich mede ook sterk makende voor Joachim Aert Wilberts verkopen samen aan en ten
behoeve van de kinderen van Aert Wilberts, zoals die verwekt zijn bij Merike Marten Faecken
zijn huidige en tweede vrouw al het roerende goed zoals dat bij hun in gebruik is. tevens geeft de
voornoemde Joachim aan zijn jongste broer Martinus de som van fl. 10,-.


30-9-1642 Raad en Rentmeester-Generaal 288 (rekening van recognitiecijnzen, uitgevonden1 tot
30 september 1642, bijgehouden tot ongeveer 1656)
f 19: [basisregel:] Aert Henderickx van Zutphen betaalt £ 6:0:0 uit de windmolen te Vlierden.


3-10-1642 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 194 vs
JAN HENDRICK ALBERTS, man en momboir van MARYKEN, dochter van GOYAERT
DYELYS, zijn wettige huisvrouw, verkoopt aan LAMBERT PETER LAMBERTS een stuk
akkerland met een cleyn driesken daer aen en bij gelegen, groot 2 Lop. gelegen te Vlierden
ontrent den Schuetsboom e.z. HENDRICK DRIESSEN a.z. JAN THIJSSEN VERHEES#
streckende van eenen gemeynen wech tot voor op de gemeyn straet.


14-10-1643 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Gevart Gevart Fransen - tegen - Wilbert Jansen de Bottel en Daniel Geraerts als momboirs van
de onmondige Jan Claes Everts en Mariken zijn huisvrouw gedaagde.


17-10-1642 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 196 vs
FRANS DANIELS, als enig erfgenaam van NICOLAES ALBERTS ABEN, verkoopt een
rentebrief van 3 Rijnsgld. aan WILLEM WILLEMSEN VAN HUIBRAECKEN alias VAN DER
GOERE, jaarlijks op O.L.Vrouwe Lichtmis te betalen te Vlierden, als JAN ANDRYSSEN VAN
ZEYLBERCH gelooft hadde te betalen STEVEN MARTENS volgens de constitutiebrief daarvan
gepasseerd voor schepenen van Helmond d.d. 5-2-1569 uit onderpanden aldaar beschreven (de
Zijdecamp te Asten).


20-10-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 76 verso
Hendrick Jan Aerts verkoopt aan Wilbert Jansen de seeldraaijer een half huis, hofstad, hof, dries
en erf, gelegen nabij de kerk van Deurne EZ de straete en de koper AZ H. gest AE Barbera
Marcelis en Jan Evert Maessen. met nog een perceeltje bouwland daarbij.

1. Het betreft cijnsverplichtingen die ter gelegenheid van de politieke overgang van Spanje naar
    de Verenigde Provinciën waren verzwegen en vervolgens ontdekt.
20-10-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 77
Sophia de weduwe van Jacop Jacops van Gasselt verkoopt aan Michiel Jacops van Gasselt en aan
Philip Willems als man van Hanriske Jacops van Gasselt zijnde haar kinderen haar togtrecht in
de nagelaten goederen van wijlen haar man. Dit tegen een levenslang onderhoud, waarna de
kinderen het goed onderling verdelen, waarbij o.a. bij behoort een huis staande in de Culitsvoort.


21-10-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 78
Gielis hensen van Boemel verkoopt aan Jan Willem peters Tempelers een akker gelegen bij de
IJzeren Paal. De koper zal in drie opeen volgende jaren, jaarlijks fl. 85,= betalen. Daarop
verkoopt dezelfde verkoper nog een akker daar gelegen aan Jan Hensen van Boemel.


23-10-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 78 verso
Michiel Hendricx als man van Margriet Thomas Jacop Maessen verkoopt aan Peter Hendricx
Welten een akker gelegen alhier in de Hooidriessen.


10-11-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 79
jan Peter Wilberts vernadert de koop van een 2/3 akker, zoals Marten Laureijns Jelis die op 13
januari 1642 heeft gekocht van Andries Henricx de Haert. Waarna de eigendomsrechten op deze
akker over gedragen worden. Dan verkoopt Eijmert Hendricx de Haert zijn 1/3 deel van die akker
ook aan Jan Peter Wilberts.


12-11-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 79
Jan Geeff dericx verkoopt aan Merike, dochter van Sijmon Sijmonts van den Boomen een
jaarlijkse rente van fl. 2,75, rustende op een akker gelegen in de Zeilberg. Jaarlijks op 6-4-te
voldoen en dan ook eventueel te lossen met een bedrag van fl. 50,-. Afgelost op 1-5-1662.


12-11-1642 Notaris Wijtvelt te Helmond, inv.nr. 12A, akte 45.
[ Dit is een zeer zwaar gehavend stuk ].
Alsoo op den twelffsten van deser maent van November in saecken tusschen AERT THIJSSEN
cum suis arrestanten ter eenre ende FRANS WILLEM GIELENS gearresteerde ter andere sijde,
voor arbiters onbeslecht hangende den dach van comparitie is gestelt of sal dien binnen de Stadt
EYNDTHOVEN om te bekomen naer behooren, ende dat de stucken van de verschillen van
partijen voorschr. den Secretaris van AERLE en de RIXTEL ende in arrest heeft doen houden om
daer bij te vercrijgen sekere vertheringe staende tot laste van den gearresteerden.
[ Gestopt! Vanwege beschadiging ]


15-11-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 80
Peter Jan Goerts is schuldig te betalen aan Mr. Laureijns de Lauw, die optreed namens en voor
Philips de Lauw, de som van fl. 150,-.


21-11-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 80
Hendrick Jan Sijmonts Colen voor het togtrecht , Dierick Hendrick Colen voor zichzelf en zich
sterk makend voor de kinderen van Jan Hendrick Colen wonende te Gemert voor de erfelijkheid.
Zij verkopen aan de schepen Jan Sijmonts van den Boomen een akker gelegen aan de Coolhoff.
En aan Anthonis Aert van Ebben een akker gelegen nabij de IJseren Paal.


..-12-1642 recht arch deurne inv nr 95 folio 37 6
Kwam voor de schepenen van Gemert Jacop Waegemaeckers, momboir zijnde met zijne
consorten. Hij verkoopt aan Willem Dierckx een zeker erf gelegen te Deurne voor fl 150,-.


5-12-1642 Commissie van Breda inv. nr. 386 fol. 50vs
Agnes, dochter van Joan Loekemans en Elisabeth de weduwe van Jan Henricx van Dieten
hebben in leen ontvangen 1/16 deel.


9-12-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 80 verso
Dries Peter Lamberts als man van Heijlke Jan Dries, Andries Jan Dries geassisteerd door zijn
oom Lenart Hendricx van Meijel verkopen samen aan Henrick Thijs Claus de helft van een huis,
hofstad, erf en meer grond staande en gelegen in de Zeilberg.


9-12-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 81
Eijmert Henricx vernadert de koop van een akker, zoals Andries van Breij die op 13 januari 1642
heeft gekocht van Andries Henricx. Waarna de overdracht plaats vind.


19-12-1642 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 056
Jan Cluitmans verkoopt aan Thijs Geraerts erfdeel dat hij gekocht heeft van Jan Nelis, die het
had van de kinderen van Gert inde Hage. (Jan Cluitmans is daarop verwacht van Lynnaert Peters
?)


21-12-1642 Deurne ora deel 93 folio 081
Claes, Claes Martens verkoopt aan Peter Hendrick Welten een akker gelegen aan de Berkststraat,
daarvoor geeft Peter aan Claes een akker gelegen in de Heijackers.


24-12-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 81 verso
Claes Claes Martens verkoopt aan Peter Henrick Welten een akker gelegen aan de Berkstraat.
Daarvoor geeft Peter aan Claes een akker gelegen in de Heijackers.
24-12-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 81 verso
Dries Peters de keteler vernadert de koop van een huis met erf, zoals Jan Jan Muijen op 3
februari 1642 heeft gekocht van de erfgenamen van Joost de Cuijper, waarna Jan Jan Muijen dit
onroerend goed over draagt.


24-12-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 82
Testament opgemaakt op 3-6-1641, voor Henrick Jan Aerts, ziek te bed liggend. Hij legateerd
aan zijn schoonzoon Evert Jans van Haendel. En maakt verder tot zijn erven van het goed te
Vreeckwijck gelegen en hetgeen gekomen is van wijlen Marij zijn vrouw; Anthonis Goloffs,
Judicht Martens, Henrick Jacop Cuppens, Jan Lamberts, Jenneke Lamberts, Jan Jacops en Marij
Joost Gielens. Elk gelijkelijk en hoofd voor hoofd te delen.


29-12-1642 recht arch deurne inv nr 93 folio 83
Anthonis Aerts als de man zijnde van Catelijn de dochter van Faes Henrick Faessen vernadert de
koop van een akker. Zoals Henrick Noijen die op 30 december 1641 heeft gekocht van de
erfgenamen van Laureijns Baeckermans. Waarna de overdracht plaats vind.


1643 ORA Deurne 180 map 10
Momboirrekeningen van de nagelaten kind Andries Everts en Jenneke Jan Maesssoen met name
Jenneke.
Momboirs: Jan Ceel van Someren en Evert Aerts
Fragment:
Andries Evertssoen als wettelijke man van Jenneke, dochter van Jan Maessen en verwekt bij de
dochter van Willem Diericx bekenne schuldig te zijn aan Thomas zoon van wijlen Jans Maessen.


[1643?] Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 242/17
Alsoo die caerthe van de paelsteden der gemeente van Doerne, notoirlick verstreckt tot Eijssens
putte, gelegen over het loopken schietende van den Bauwman naer den Peel opwarts, ende van
daer voorder totte Langhrijseren, volgende die oude carthe, neffens verscheijde conden, daerover
in voertijden beleijt, ende dat in versterckinge van dien de selve ingesetenen van Doerne het
selve loopken tegens t'voors. puttjen naer de cant van Baeckel bij exclusie van alle andere altoos
geveegt, geopent ende aldaer geschut hebben, gelijck sij noch sonder intterruptie continueeren tot
op den dach van heden, ende dat des niettegenstaende hen feijtelijck vervoorderen bij
merckelicke onbetamicheijt d'ingesetenen van Baeckel voors. te extenderen henne pretense
limiten tusschen het selve putken ende die Langhrijseren diepen in de selve gemeente van
Doerne, Soo ist dat die vrouwe van Doerne ende die eetsliedens ende regeerders van Doerne,
neffens de gemeene ingesetenen aldaer, merckelick versoecken mits desen tegens die regeerders
ende ingesetenen van Baeckel ende alle henne consoirten oft sij willen sonder voorder moeijten
affstaen van den selven overlast, ende repareren goetwillichlick die schade van de transgressie
die sij daerover aen die van Doerne bedreven hebben, tot welck bewijs presenteeren sij in
overvloet in conferentie.
2-1-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 83
Willem Jan peters verkoopt aan Jaspar Marcelis van Iseren een akker, gelegen in de Helleman.


9-1-1643 ORA Deurne 180 map 14
Momboirrekeningen voor het kind van Jan Claessen.
Momboirs: Daandel Gerijts en Wilbert de Bottel.
Fragment:
Ick Gerijt Vijsser bekenne ontfanghe te hebben van Dandel Gerijt en Wijlbert de Boottel,
momboiren van dat onmundige kijnt Jan Claessen te saamen van drije vatten rooghen van decken
op dat olieijnhuijssken op mijn selff coost.
Rekening en bewijs voor Aerdt jan Meulendijcx, schepen te Deurne over het verkopen der
goederen nagelaten door wijlen Jan Wilbert Sijmonts aende Breemwortel dit krachtens vonnis
11-12-1641 om daarmee de achterstallige intrest van 12 gl. Jaarlijks komende van een kapitaal
van 200 gl die wijlen Jan Wilbert Sijmonts in leven jaarljks in mei loste en betaalde aan
Wilborden Aertssen.


12-1-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 83 verso
Eijmert Henricx de Haert verkoopt aan Andries Henricx van Breij een akker te Liessel gelegen.


14-1-1643 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Aert Jan Meulendijcx - tegen - Joost Joosten Hoirevoirts en Jan Jan Mennen als momboirs van
de onmondige kinderen Jan Aerts, over een schepengeloefte van 14 maart 1637 verzoekende
daarop vonnis en recht.
Hendrick Hendrick Noijen - tegen - Anthonis Aert Cuijpers


14-1-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 83 verso
Philips Claes Martens en Jan Jan Melis de huidige borgemeesters, beloven te betalen aan de
Heilige Geestmeesters Jan Jacops van Gasselt en Frans Thonis Baeckermans over twee jaren de
som van fl. 100,-.


14-1-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 83 verso
Peter Henricx de Haert zal betalen aan Eijmert Hendricx de Haert op St. Vrouwe
Hemelsvaartsdag over 4 jaren de som van fl. 100,-.


14-1-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 84
Jan Jan Melis, borgemeester alhier, zal betalen aan Philips Claes Martens de som van fl. 200,=
over twee jaren, alsmede van een andere schuld van fl. 100,= eveneens over twee jaren.
14-1-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 84
De tegenwoordige borgemeesters betalen over een jaar aan Anthonis Jansen de scheper de som
van fl. 100,-. Alsook aan Jenneke de weduwe van Marten Pauwels de som van fl. 100,-.


14-1-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 84 verso
Andries Henrivk Noijen verkoopt aan Willem Jan Peters een akker gelegen in het derp. Op
dezelfde wijze zoals de verkoper dit perceel op 12-4-1641 van Evert de zoon van Ruth Henrick
Josephs heeft gekocht.


15-1-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 84 verso
Boedeldeling door de broers Cornelis en Willem, zonen van wijlen Marcus Laureijnsen de
mulder. Verder door Goert Peter Bruijstens de secretaris van Vlierden en door Lambert Peters
Verbarschot als zijnde de momboirs van Jan, Laureijns en Goort de onmondige zonen van wijlen
Jan Marcus de mulder. Waarbij onder andere een huis hoort, staande in de Donschot in de
omgeving van de windmolen.
gen. H i k s p o o r s - AH & JS) Deurne R 93 ongef.:
Cornelis en Willem, broers, zonen van wijlen Marcus Laureijsen de molder voor hen zelve,
Govert Peter Bruystens, secretaris van Vlierden en Lambert Peters Verbaerschot als gerechtelijke
mombers van Jan, Laureys en Geert, zonen van wijlen Jan Marcus de molder gaan scheiding en
deling aan van goederen, nagelaten door Marcus de molder. Cornelis Marcus valt toe een erf van
14 lpt te Donschot naast de windmolen. Tevens 200 gl te ontvangen van Willem Marcus. Willem
Marcus valt toe een huis en hofstad met hof, land, zand, heide en weide te Donschot. Hij moet
geven 200 gl eens aan Cornelis en 100 gl aan de mombers van de kinderen. Aan deze laatsten
valt toe 2 lpt in Vlierden genaamd de Cluyse, een weiveld of visweyer op Cleyn Donschot, twee
dagmaten hei onder Helmond in de Vlierdt onder de oude Aa met 100 gl van Willem Marcus.


28-1-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 86
Willem Swerius verkoopt aan Crijn Jan Willem Bosmans en aan Gielis Hensen van Boemel,
ieder voor een helft, een akker gelegen in de Zeilberg. DE kopers betalen elk twee termijnen van
elk fl. 70,-.


28-1-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 86 verso
Willem Swerius verkoopt aan Andries Hendrick Noijen een akker gelegen aan de Zeilberg.
Waarna voornoemde koper dit perceel direct verruild aan Joost Joosten Horevoirts tegen een
akker gelegen aan de Lijmpt.


28-1-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 87
Gielis Hensen verruild met Crijn Jan Willem Bosmans de helft van een akker gelegen in de
Zeilberg. Dit tegen een akker ook in de Zeilberg gelegen.
3-2-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 87 verso
Mathijs Wilberts verkoopt aan de Heer Hendrick van Doerne het 1/5 gedeelte van 2 zille
hooiwas, gelegen te Bakel in de Cruijsschotse Beemden.


3-2-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 87 verso
De Edele Heren Floris van Merode, Heer van Asten, en Hendrick van Doerne, als momboirs van
de onmondige kinderen van wijlen Heer Cornelis Everart van Doerne en Vrouwe Johanna van
Merode, in hun leven Heer en Vrouwe van Liessel verkopen aan Jan Lambert Jacops een hofstad
met erf, gelegen aan de watermolen alhier.


8-2-1643 P.Dom. de Jong "Onze Lieve Vrouw van Ommel" blz. 54
Suster Perijn Dierickx van Duerren, geproffesseijt den 8 Februarij 1643.
(eindnoot nr 85 op blz. 67): Suster Perina dochter van Dirk Peters Verbruggen, geprofeste
religieuse 3 januari 1645 (RADB, Schepenprotocol van Helmond nr 269) of Suster Perijn van der
Bruggen (inv.nr. 4; document 36), discretinne 1674-1679 (Documenten nrs. 12 en 26; inv.nr. 4;
documenten 81, 1-4, 111 en 121) overleden 27 februari 1686.


11-2-1643 Asten RA 75 fol. 208 doc. F.Slaats
Willem Joost Goris verkoopt aan:
- Heer Joannes Timmermans, pastoor te Asten - en
- Goyaert Peter Bruystens, secretaris te Vlierden, als collecteurs van een beurs, gesticht door
wijlen Heer Hendrick van der Weyden, in leven pastoor op de Grote Begijnhoff, te 's Bosch - en
t.b.v. deze beurs:
- een cijns van  425,- à 5%.
Onderpand: hooibeemd te Astappen 3 l.
Gekomen van de schout en jaarlijks "rijdende" tegen de andere "geerfden" in dezelfde beemd.
- hooibeemd in de Spleet - te Astappen - tussen de Aa's
- land 2 l.
1-3. Anthonis Canters
2. Margriet van den Berge te Helmont
uitschietende op de 1e bempt
- huis, hof, schuur, schop te Astappen


17-2-1643 Deurne Rechterlijk archief nr.161
De erven van schepen Jan Janse Unen- Elisabeth Bakemans verkopen de helft van het huis en de
grond waarvan de andere helft al toebehoord aan de koper Claaes, Claas Martens , als man van
Marijke, de dochter van Jan Janse Unen, koopsom f 1100,-. Mat buren advies van Peter Hendrick
Welten en van Gevert Marten Veracken.


18-2-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 88 verso
Jenneke Corst Geverts, geassisteerd door haar momboir Jan Martens, Claes Gerarts als man van
Marij Corst Geverts, Peter Goerts de cuijper als man van Jenneke Jan Geverts. Allen erfgenamen
van wijlen Hendrick Jan Aerts en Grietken Hoeberts verkopen samen aan Dries Corsten als de
man zijnde van Catelijn Jan Geverts hun erfdelen in een hooiwas, gelegen alhier in de
Hoijbraeckt alsook een heiveld gelegen in de Donschot. Zie ook de volgende akte.


18-2-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 88 verso
Dezelfde verkopers als in de vorige akte, verdelen nu hun aangestorven goederen. Zijnde een
aantal akkers gelegen te Vreeckwijck.


19-2-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 90
Wilbert Reijnders en Mr. Laureijns de Louw, als vaderlijke en rechterlijke momboir van
Catelijneken de dochter van voornoemde Wilbert Reijnders verwekt bij wijlen diens vrouw
Christina Jan Jan Unen. Zij verkopen aan Claes Claes Martens als zijnde de man van Maeijke Jan
Jan Unen de helft van al de huizen en landerijen, waar ook gelegen, die achter gelaten zijn door
Jan Jan Unen. Dit voor de koopsom van fl. 1050,-, te betalen in twee termijnen. Later trouwt
Catelijneken met Andries Goerts.


19-2-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 91 verso
Accoord tussen de koper en de verkopers van de vorige akte. Mocht het onmondig kind
Catelijneken Wilbert reijnders sterven zonder wettige geboorten na te alten, dan zal de koopsom
van fl. 1050,= verdeeld worden door enerzijds de koper en anderzijds de vrienden van wijlen Jan
Jan Unen.


19-2-1643 Deurne rechterlijk archief nr.161
De erven van schepen Jan Janse Unen- Elisabeth Bakermans verkopen de helft van het huis en de
grond waarvan de andere helft al toebehooort aan de koper Claas , Claas Martens als man van
Marijke, de dochter van Jan, Janse Unen Koopsom f 1100,-.
Met buren advies van Peter Hendrick Welten en van Gevert Marten Veracken.


21-2-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 92
Bruijsten Henricx van de Seijlberg draagt over aan Wilbert Jansen de Seeldraeijer een zille
hooiwas in een hooibeemd onder Asten en rijdende en delende met anderen.


2-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 92 verso
Andries Hendrick Noijen als man van Geertruijt, dochter van Henrick Sijmonts Anthonissen
belooft jaarlijks zijn chijns te betalen, rustend op een akker behorend aan de Orde der
Carthuijsers te Vught.
9-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 93 verso
Jenneke Lambert Jacops, vrouw van Philips Dericx, de snijder, protesteerd tegen het transport
van onroerend goed, gedaan op 18-3-1642 zonder haar medeweten. Mde omdat haar man het
koopbedrag heeft weggegeven aan zijn vrienden.


11-3-1643 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 vs fol. 228
JAN GORTSEN VAN VLIERDEN verkoopt aan Mr. PETER BUNNEN, schepen te Helmond, 'n
hooiveld gelegen onder Asten.


16-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 94
Boedeldeling door Jan Hoeben wonende in het land van Horne voor de togte, zijn twee
onmondige kinderen verwekt bij Heesken Peter Aert Emonts, waarvan Jan Vreijnsen de scheper
momboirs is voor het erfrecht. Peter Hanricx Bollen als man van Anneke Peter Goorts
Veraelsvoirt, Jan Lamberts als man van Heeske Ariaen Cononckx, Derick Teeuwens als de man
zijnde van Margriet Jan Aert Emots, de drie onmondige kinderen van Jan Aert Emonts. Allen
erfgenamen van wijlen Aert Peter Aert Emonts, naar het testament door hem in 1636 gemaakt
voor priester Henrick van Breij en de schepenen, toen als lijder van de haastige ziekte ( pest ).
Waarbij behoort een huis en landbouwpercelen staande en gelegen te Liessel.


16-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 95
De voorgaande delers zullen samen de lasten en schulden betalen. Uit gezonderd het erfdeel van
derick Teeuwens en van de onmondige kinderen van Jan Aert Emonts. Waarna een onderlinge
verkoop volgt door de bovengenoemde partijen.


17-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 95 verso
Michiel Hendricx, als man van Margriet Thomas Jacop Maes, verkoopt aan Evert Jansen van
Haendel een akker gelegen aan de Pijnacker. Waarna Frans Anthonis Baeckermans als de man
zijnde van Jenneke Derick Peters van den Bruggen aan voorgaande verkoper een perceel nieuwe
erven verkoopt.


18-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 96
Jan Lamberts, uit Liessel, verkoopt aan Andries Henricx de Haert een halve zille hooiwas
gelegen in de Breckt. de koper betaald terstond fl. 15,= en zal op Lieve Vrouwedag nog eens fl.
15,= betalen. Zie ook de volgende akte.


18-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 96
Dezelfde verkoper als in de vorige akte, verkoopt nu aan Jan Thijs teeuwens een hooien weiland
gelegen te Deurne in de Weijecker. Voor in totaal fl. 66,-. Zie ook de volgende akte.
18-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 96 verso
Dezelfde verkoper verkoopt nu aan Marten Laureijns Jelis een akker, gelegen in de Horevoirtse
Eijnde. Voor in totaal fl. 164,-. Zie ook de volgende akte.


18-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 96 verso
Dezelfde verkoper verkoopt nu aan Peter Jan Martens een akker, te Deurne gelegen in de
Venackers. Voor twee termijnen van elk fl. 63,-. Zie ook de volgende akte.


18-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 97
Dezelfde verkoper, verkoopt nu aan Marcelis Peter Mennen een perceel nieuwe erven gelegen te
Liessel. Dit te betalen in twee termijnen van elk groot fl. 108,-. Zie ook de volgende akte.


18-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 97
dezelfde verkoper verkoopt nu aan Cornelis Marcus de mulder een halve zille hooiwas, gelegen
te Deurne in het Arensbroeck. Te betalen in twee termijnen van elk fl. 26,-.


18-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 97 verso
Marcelis Peter Mennen verkoopt aan Jan Tijs teeuwens een perceel nieuwe erven, op dezelfde
condities als zoals hij verkoper dit perceel eerder kocht van Jan lamberts.


18-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 97 verso
Sijmon Jan Gielens verkoopt aan Henrick Tijs Claus een akker, gelegen aan de Zeilberg.


21-3-1643 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 229 vs
PETER GEVAERTS VAN DOERNE als man van GERTRUYT, dochter van PETER JAN
PETERS en ... LENAERT LAMBERTS als man van HEYLCKEN, dochter van PETER JAN
PETERS en ALBERT en PETER (overleden), zonen van PETER JAN PETERS, verkopen een
huis te Helmond in de Veestraat aan BASTIAEN WILLEMS.


30-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 97 verso
Handrick Jan Gielens, als de man zijnde van Christina de dochter van gevert Jan Berckers, zich
mede sterk makende voor zijn voornoemde schoonvader verkoopt aan Hendrick Hendrick
Heesmans een akker gelegen in het Vloeijeijnde. Zie ook de volgende akte.


30-3-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 98
dezelfde verkoper als in de vorige akte, verkoopt nu aan Peter Marcelisse van den Heuvel een
huis, hof, hofstad met erf, staande en gelegen te Deurne in het Heijeijnde. Zie ook de volgende
akte.
31-3-1643 Asten RA 75 fol. 215vo doc. F.Slaats
Joost Jan Thielen verkoopt aan Peter Michiel Colen, schepen:
- land op de Velleckers - bij Ostaden
1. erven Mr. Jan Loyen
2. Claes Wilborts
3. weduwe Mr. Jan Hanricx
4. de gemeente
- land ter pl. voors.
1. de gemeente
2. den Heyacker - Daendel van Bussel
3. erven Jan Geldens
4. erven Hanrick Heynen, te Deurne
- land ontrent de Meulen
1. de gemeente
2. de Meulenwech
3. erven Hanrick Pot
4. de straat


8-4-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 99
De borgen in de koop die Wilbert Jansen de seeldraaijer op 21 februari 1643 heeft gedaan met
Bruijsten Henrick van den Seijlbergh, vrijen deze koop van mogelijke vernaderingsschappen.


14-4-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 99 verso
Jan Marcelis van Someren en Evert Aerts als momboirs van Jenneke Dries Everts, verwekt bij
Jenneke Jan Maes Daniels, mede optredend voor Thomas Jan Maes Daniels en aldus zo samen
voor een helft. Verder de vorster Michiel segers en Jan pauwels van Heijnsbeeck als vaderlijke
en als rechterlijke momboirs voor Catelijneke de dochter van voornoemde Michiel Segers, en
verder Willemke Jan Maes Daniels voor samen een 14 deel. Jan Mareelis van Someren voor het
togtrecht en zijn twee onmondige kinderen voor het erfrecht samen voor het resterende 14 deel.
Zij samen verkopen aan Jan Willem Goossens een huis, schuur en de daarbij behorende grond
staande en gelegen in het Derp.


14-4-1643 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
[vgl. 14-4-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 99 verso; pk]
1643
Jan Mercelis van Someren en Evert Aerts hebben vercocht Jan Willem Goossens seekere
huijsinge, hoffstat, hoff, schuere ende erffenisse ter plaetse int derp, groot elf loopensaten,
strekkende op de gemeijn straet … onder conditie van een vatt roggen jaerlix aen 't heulten altaer
inde kerke alhier - item alsnoch 24 vaten roggen jaerlix aen 't voers. altair.
16-4-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 100
Catalijn Peter Wilberts, met haar momboirs, verkoopt aan Jan Peter Wilberts haar erfdeel zoals
dit achter gelaten is door wijlen Daniel Peter Wilberts, door Jenneke Peter Wilberts en door
Chrijntken Peter Wilberts.


22-4-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 102
Claes Tijssen verkoopt aan Jan Lamberts te Liessel een veld, gelegen aan het Looneijnd te
Liessel.


29-4-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 100 verso
Philips Dericx, de snijder, draagt over aan zijn vrouw Jenneke Lambert Jacops een akker gelegen
nabij de Wolfsberg.


29-4-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 101
Michiel Hendrick Gielens en Thomas Antonie Hendrick Gielens,Willem Marcus Simonts als
man van Marijke Thomas Baeckelmans, verwekt bij Joostjen Anthonis Henrick Gielens en alzo
allen erven van wijlen Anthonis Henrick Gielens. verder Judich de weduwe van Jan Martens,
Henrick Jacops van Gasselt, Philip derickx de snijder als man van Jenneke Lambert Jacops, Jan
Jacops van Gasselt, Marij de weduwe van Joost Gielens met haar zoon Michiel Joost Gielens, zij
allen als erven van wijlen Henrick Jan Aerts , alias S'Lasers, verkopen aan Jan lambert Jacops
hun erfdelen.


2-5-1643 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 057d
Hanrick Vrijnssen/Vreynssen/Vrinssen met zijn kinderen Gordt en Vrijns verkopen (volgens de
getoonde koopsedule):
 * aan Thijs: een akker achter de kerk, ez erf Maes Jans, az Gevert Janssen, ee Reynder Lenssen
erf en ae de Kerckstrate, belast met 1 vat koren aan de koster van Roggel, 1 stuiver aan de heer;
en een akker naast ez erf Thijs (de koper), ee Heeren Strate;
 * aan Hanrick Jans: een stuk land, gen. den Holssen Camp, ca. 114 roeden, ez erf Hanrick Jans,
az de heer, ee Lens Dircx erf, waarbij per 3 jaar te beuren 1 malder koren van Jan Gossens erf,
1,5 vat van Hanrick Goris erf, 1 vat van Dirck inde Schur erf,
 * aan Gordt Hanrickx en zijn broer Willem:de schuur en de beemd die erbij ligt; een stuk groes,
gen. het Romcken, ez erf Hanrick Faes, az Willem van Heytrack, ee Hanrick Jans erf en ae den
Wech naast Jan Willems erf; een stuk gen. Schueren Eussel;
 * aan Jan Willems: een stuk land van ca 101 roeden, gen. de Hofstat, ez Jan Willems de koper,
az Jan den Scheper erf, ee Lens Dirckx erf en ae Gordt


8-5-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 98 verso
Mr. Loureijns de Louw vernadert de koop van zekere percelen, zoals Jacop Fransen van Woensel
die als man van Ariaentken de dochter van wijlen Huijbert de Louw op 9 augustus 1642 heeft
verkocht aan Henrick Cornelis van Stiphout. nadat het goed overgedragen is verkoopt Mr.
Loureijns de Louw dit goed door aan Anthonis Aerts van Ebben.


16-5-1643 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 243 vs
LENAERT DRIESSEN, wonend te Vlierden. heeft van JAN WILLEMSEN, als man en momboir
van MERYCKE PETER JAN LENARTS, drie parthye van erfgronden gekocht. genaamd den
Berchacker, den Gerstcamp en den Meulencamp gelegen ter plaatse genaamt Blicahalen,
waarvan transportakte gemaakt is op 23-2-1643 voor schepenen alhier. Den voorschr. LENAERT
had met zijn huisvrouw LYSKEN JAN LENAERTS VAN DER SANDEN vernaderd seeckere
groes genaempt het Ven, item het Dryesken en ten derden het hooch Eussel gelegen insgelycx op
Blicahalen die voorschr. JAN WIILEMSEN verkocht had aan DIERCK DIERXEN, vernaderd op
2 april l.l. t.b.v. de vier onmondige voorkinderen van LENAERT DRIESSEN. De percelen zijn
gelegen aan de Schoetacker te Vlierden.
Dienvolgende is voor schepenen voorschr. gestaen ende gecompareert den voorss. LYSKEN
JAN LENAERTS met BRUSTENS JANS VERHEESEN, haeren gecoeren momboir ende heeft
in crachte den voors. volmachtige int affweesen haeren voors. man vrijmoedich ende
onbedwongen van eymanden bekent gelyck zij doet myts desen dat die penningen van voors
aengecochte erff. genaederde goederen zijn geprocedeert van het vercocht goet der voorsc.
onmondige voorkinderen van haere voors. man LENAERT DRYESSEN dwelck gelegen heeft
aan den Schoeacker, sao in huysinge, baulanderijen en weyen respective te Vlierden oversulcx
willende de voors, ELISABETH JAN LENAERTS VANDER SANDE haar consientie bevryen
ende bij vaste middelen deselve onmondighe ongequetst houden als oock om voorder totte selve
te thoonen haar goede genegentheyt en assertie die sij tot de selve voorkynderen van haeren
voorss. man heeft staat sij oversulcx aff van alle recht actie en pretentien die zij totte selve
aengecochte vernaederde goederen uuytcrachte van houwelycke gemeenschap nu off hiernaemaal
nee de doet van haeren voorss. man soude moegen hebben offte breder vercrijgen ten profijt van
de selve vier onmondige kynderen soo nochtans dat zij over de verbrachte erfgoederen der voors.
onmondige oock nyet en werden nu ofte hier naermaels geniqueert ende dat op de lasten ende
commeren uuyt deselve goederen gaande ... etc.


20-5-1643 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 245
JOOST HENDRICK JAN BAECKERMANS, woonende opt Brouhuys onder Vlierden, verkoop
aan HENDRICK ISABOUTS, wonende te Helmond, een jaarl. en erfelijke rente van 5 gld 10 st.
uuyt seecker huys hooff offte scheur metten aengelacht gelegen opt Brouhuys neffens erffenisse
JOOST LENAERTS VAN SANDE e.z., a.z. DIERCK DIERCX, streckende van de gemeynte
aldaar tot voor op de gemeyn straat. Id. den Bergacker e.z. JOOST LENAERTS VAN SANDE
a.z. DIERCK DIERCX e.e. transportant a.e. een Zijdelstraetken. (de akte is doorgehaald, in
marge: PETER WOUTERS ISBOUTS verklaart dat het kapitaal hem is voldaan op 11-5-1686)


24-5-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 101 verso
Goert Henricx Jacops verkoopt aan schepen Peter Geverts Colen een akker, gelegen aan de
wolfsberg.
12-6-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 102
Jan Hendrick de metser als de man zijnde van Araentken Henrix van Crieckenbeeck voor het
togtrecht, Derick Dericx Maessen voor de erfelijkheid, verkopen aan Frans Thonis Baeckermans
en aan Jan Jacops van Gasselt als H. Geestmeesters alhier een jaarlijkse rente van 25 stuivers
rustende op een huis in het Derp. EZ mr. Laureijns de Louw AE de straet EE Wouter Hendrick
IJbouts. Te lossen met fl. 25,= wat op 25-4-1647 heeft plaats gevonden.


15-6-1643 Bossche Protocollen 7 inv.nr. 1598 fol. 544v tm 545v.
JAN JANSEN van ASTEN wonende tot VECHEL als wettich man en momboir van HEYLKEN
sijne huisvrouwe, dochtere EYMBERT DIRCK TEUNIS, hereditaria redidit (= een erfdeel dat
wordt teruggegeven) CORNELIS AERTSEN de BRUYN tot behoef van Joffr: MARGARETA
de BEVER, weduwe is van HENRICKX BRUYNINCKX saliger Eenen Jaerlijcken en
erffelijcken Chijns van dertig Car: guldens tot XX stuivers goet ganckbaer geits eicken gulden
gereckent. Te betaelen alle Jaer erffelijck nativitatis Johannes (= Johannes geboorte = 24 Juni).
Et pro primo termino (en voor den eersten termijn) nativitatis Johannes, Anno XVIc vier en
veertich. En in S'HERTOGENBOSSCHE vrij (ut supra) te leveren en te vergelden. Van en tot
eene hoeve lants genaempt DEN GROOTEN MEULENHOF gestaen en gelegen onder de
parochie van DOIRN, consisterende (= bestaande) 500 in huisingen, hoylanden, heylanden,
teulanden, houtwassen, rechten en toebehoorten, 500 en in al suicken vuegen, grooten, en
manieren als de selve hoeve lants aldaer gelegen is, en gelucker wijs de selven WILLEM
AERTSEN in teulinge en gebruick is hebbende, de teulanden groot ontrent veertich
loopensaeten. (Nu volgt een latijnse tekst waarin MARGARETA vernoemd wordt) .
Uitgenomen eenen Chijns van veertich guldens aen ANNA van CASTEREN, weduwe ADAMS
van BUEL, en den Grontchijns 500 groot die is aen Heere van HELMONT, eerst Jaerlijckx van
 rechts wegen daer tot te vergelden staende. Atq satisfaceren (= en derhalve genoeg doen
door betaling) met conditie dat de voornoemde verkoper den voorzeg-de Chijns ten allen tijde sal
mogen lossen en quijten tenenemale mette somme van ses hondert deugdlijcke Car: guldens in
specie van rijcksdaelders7 tot guldens 2 : 10 stuivers stuck.
(volgt latijnse tekst) Behoudelijck datmen den selven los een half Jaer te voorens wettelijck sal
moeten te kennen geven en opseggen. Testes et Datum ut Supra (= 25 Juni 1643).


23-6-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 102 verso
Jan Jan Loijen als de man zijnde van Willemken Jan Willem Bruijstens is betaald en afgelost van
de 3 vaten rogge, die Willem Asswerius hem jaarlijks schuldig is uit zijn goed in de Zeilberg
gelegen.


25-6-1643 Asten RA 75 fol. 221 doc. F.Slaats
Het Corpus van Asten verkoopt "het gebruyck" van 10 lopensaat Peel om uitgeturfd te mogen
worden binnen de tijd van 28 jaar van dato dezer. De resterende 4 jaar van het contract d.d. 27-5-
1619 aan "dye van Vlyerden" vervalt hiermee. Het turfveld is gelegen "opt Vlierdensse Ven" en
door de landmeter "gepaelt". De verkoop is gedaan t.b.v. Michiel Hanricx, stadhouder,
- Wilbort Reynders, hoevenaar te Bergelen,
- Lambert Willems Verhaseldonck - en
- Peter Janssen van Goch
à  70,-/lopensaet. Na 28 jaar komt de grond, uitgeturfd of niet, weer aan de gemeente Asten.
Enz. enz.


26-6-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 103
Alzo wijlen Jan Janse van Hersel in naam van zijn moeder Jenneke, de weduwe van Jan Peters
van Hersel op 4 december 1640 aan Barbara Peter Jacops het 1/6 deel van de goederen van
wijlen Peter Jacops en van wijlen Marten Thijs had verkocht voor fl. 250,= maken nu de andere
erven een accoord zodat ook zij van deze fl. 250,= een 1/3 deel ontvangen.


26-6-1643 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 1502
Jan Jacobs van Gastel en Frans Teunis Bakermans, Heilige geestmeesters van Deurne, verkopen
een huis, hof em akker en hooilanden aan elkaar liggende twee lopense groot en gelegen te
Deurne omtrent den Bersom tussen erven ene zijde Jan Aerts Verhagen en ander zijde Jans de
Smit, strekkende ene einde aan de erve van Crijn Verhagen tot op de andere einde de gemeijnte
van Deurne. Het huis op den Bersom behoorde eerder toe aan Niclaes Jerominus Smits. De
verkoop is op donderdag 16 juli 1643 te ‟s Hertogenbosch in de herberge [vamdt] terstond na de
middag


6-7-1643 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Als pastoor is Roymans nog 't zelfde jaar opgevolgd door Mr. Rudolphus Petri. De hiervolgende
acte geeft iets omtrent zijn persoon, maar teekent ook met een paar woorden den treurigen
toestand onzer geestelijken in 't algemeen:
Wy Otto De Visschere, schouteth, Johan vanden Boome, Peter Geverts Colen, Jan Peter
Meulendijcx en Aerdt Jan Meulendijcx, schepenen, Jan Jan Joosten ende Claes Claessen,
kerckmeesters, Frans Thonis Baeckermans ende Jan Jacops van Gasselt, H. Geestmeesters,
respectieve der heerlicheyt ende parochie van Doerne, int hertogdomme van Brabant, gelegen int
quartiere van Peelandt onder de Meijerije der stadt van 's Hertogenbossche ressorterende, doen
condt ende maecken kennelijk eenen iegelicken mits desen, certificerende voor de gerechte
waerheijt, hoe dat den Eerw. heere, heere ende Mr. Rudolphus Petri, priestere inden jaere XVIc
ende viertich, alhier door collatie van den heere prelaet van Epternaken is geinstitueert als pastoir
deser heerlicheyt ende parochie van Doerne, den welcke bequaem ende seer habiel is om dese
onse gemeijnte als pastoir te dienen ende sulcx in dergelijcke occasiën heeft gepresenteert ende
ghetoonth te doen ende metten Godts dienst van welcken wy ende onse ingesetenen, hen seer wel
souden houden voor gecontenteert, soo het exilium ende bannissement van de geestelicheyt uytte
voors. Meijerije van den Bossche sulcx niet en beletten. Tuygen ende verclaeren daerbeneffens,
datten voormelten heere Rudolphus Petri, onsen pastoir 't sedert d'institutie der selver, syne
pastorije noyt vande innecompsten der selver pastorije als voornamentlicken vande thiende onder
de parochie van Baeckel gelegen, en totte voors. pastorye gehoerende, ende heeft geproffyteert
off genoten. Toirconde etc. Actum Doerne 6e juli Ao 1643.
Wie Mr. Rudolphus eigenlijk was en waar hij gebleven is -'k weet er niets van. Mijn nasporingen
daaromtrent hebben niets gebaat.
Als pastoor van Deurne komt hij in 1642 als getuige voor bij den doop van het kind van Jan
Adriaans van Meer, vorster te Helmond.
Tegen het sluiten van den vrede te Munster zal hij wel niet meer te Deurne verbleven hebben; het
pastoreel huis was toen al eenigen tijd bewoond door den koster, Laurens de Louw.


15-7-1643 Oud rechterlijk archief Deurne 11
het pant gehaelt op erve van Henriscken, weduwe Gevert Dericx, ontfanght sijn tweede crep
Op 26 augustus ontvangt ze haar derde crep.
Otto de Visschere, schouteth alhier aanlegger - tegen Eijmert Henricx de haert, Jan Willems van
Meijl, Frans Jan Goerts, Derick Claes Thijssen, Hendrick Peter Bollen, Peter Peter Bollen,
Thonis Peter Bollen, Jan Peters, Peter dienstknecht van Marten Vreijnsen, Isbout Joosten, Jacop
soone Gijsbert Peters, jan soone Gijsbert Peters, Jan van Bottel, Jan soone Derick Jan Goerts,
Peter den Flammick, Goert henricx ende Laureijns Henricx als gedaagden.


15-7-1643 oud rechterlijk archief Deurne inv nr 92 bijlage 4
Laureijns de Lou ontvangt vanwege Philips de Lou en uit handen van IJsbout Vlomans de som
van fl. 200,-.


1-8-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 104 verso
Michiel Jan Gielens vernadert de koop van een akker, zoals Henrick Jan Gielens die op 30-3-
1643 heeft verkocht aan Henrick Henrick Heesmans. Waarna het perceel terug verkocht wordt
aan Henrick Henrick Heesmans.


10-8-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 105
Peter Goert Kuijpers als man van Jenneke Jan Geeff Bruijstens, die eerder de weduwe was van
Pauwels Henrick Meulendijcx, beloofd jaarlijks te betalen aan Laureijns Henrick Vreijnsen de
som van fl. 6,= op St. Vrouwe Hemelsvaartdag. Eventueel te lossen met de som van fl. 125,-. De
last rustend op een huis met de bijbehorende grond te Vreeckwijck 7L ter plaatse genaamd de
Rul EZ Jan Jan Melis, AZ Dries Corsten EE de Stege AE de straet. Op 6-3-1666 gelost door
Peter Goertse Kuijpers aan Laureijns voornoemd.


10-8-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 105 verso
Schepen Frans Willem Gielens verkoopt aan Goert Laureijns Henrix een jaarlijkse rente van fl.
5,-. Rustende op een perceel nieuwe erven, gelegen aan de Wasberg. Te lossen met fl. 100,-, wat
op 10 februari 1691 plaatsvond.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS onsen mede Schepen heeft erffenisse vercocht rha. GOERT soone
LAUREYNS HENRICX, een jaerlicxe, en erffelijke renthe van vijff guldens jaerlijcx, ad xx
stuyvers 't stuck gereeckent, alle jaer op St.Geertruyt dach (17 Maart) te gelden en te betaelen
daervan den iersten pacht is vervallen op St.Geertruytdach des jaers xvic ende viertich, bepant
ende gehypot'seert uyt seeckere stuck nieuwe erve groot omtrent thien Loopensaet, gelegen onder
dese parochie van DOERNE ter plaetse aende "WASBERCH" d'een sijde Vrouwe overste van
WYTTENHORST, JACOP JOOSTEN, ende WILLEM HENDRIK PETERS, ende voorts
rontomme inde gemeynte van DOERNE, Los ende vrij uytgenomen den Chijns van de gronde
ende geseth ende gestelt rha. Geloevende rha sonder arglist, Actum ut supra, Coram scabimus
PETER COLEN, ende JAN MEULENDIJCX.
Recegintio cruitandi alle jaer op St.Geertruytdach, beyden voornoemden FRANS WILLEMS aff
te lossen, en te quijten metten somme van een hondert guldens, ad xx stuyver den gulden
gereeckent, mits daerbij leggende alle vevallen pachten, en een vierendeel jaers te voorens
opseggende, Actum ut Supra.
(10-08-1643).
In de marge!
Dese gelooften is voldaen met den Intrest van dien. Actum opden 10 February 1691. Attestor
GOORT JACOBS subs secrt.


10-8-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 106
De H. Geestmeesters alhier verkopen aan Anthonis Gerarts de scheper een huis met de
bijbehorende grond, staande en gelegen in de Breemwortel.


10-8-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 106 verso
Marten Laureijns Jelis verkoopt aan Catelijn, de weduwevanJan Goortsen ten togte en haar
kinderen ten erfrechte een landbouwperceel gelegen te Liessel.


29-8-1643 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 265
Mr. LUYCAS VAN LOMMOL en JOST LOY MEYSSEN als momboiren over het onmondich
kyndt JAN soone Mr. PETER VAN LOMMEL, verweckt bij GERTRUYT LOY MEYSSEN,
syne wettighe huysvrouwe, en JOOST LOY MEYSSEN voor sijn selven hebben erffel. vercocht
aan ANDRYS PETER LAMBERTS, wonende onder Vlierden, seecker stuck groeskenf gelegen
in de Persat onder Vlierden, e.z. d'erfgen. JAN VERHAEGEN a.z. ANTHONIS HOUBEN e.e.
ANTHONIS HOEBEN a.e. GEVERT JANSSEN DE BERCKER
Id. akkerland onder Vlierden e.z.e.e. de gemeynte van Vlierden streckende van erve PETER
LAMBERTS en PETER BRUSTENS.
Id. 'n acker genoempt de Ooirts e.z. erfgen, PETER LAMBERTS a.z. seeckeren gemeyn
drijffwecgh e.e. de gemeynte a.e. AERT INT HEESKEN tot Sertogenbassche.
Id. seeckeren bempt gel. in de Barschot e.z. AERT VAN ZUTPHEN a.z. erfgen. PETER
LAMBERTS e.e. erfgen PETER LAMBERTS a.e. NEEL MARCUS
Id. seecker stuck landts gel. in de Sche(edin?)el e.z. de onmondige kynderen JAN JOOSTEN
a.z.e.e. den H. GEEST van Doerne a.e. erf. PETER DRYSSEN.
last: jaarl. renten aan HENDRICK JELYS tot Eyndhoven en aan den altaar tot Duerne.


7-9-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 106 verso
Jan Ariaens Slaets, uit krachte van volmacht gegeven door Andries Borgers en Henricxken
Henrix zijn vrouw wonende in het Land van Gelre, verkoopt aan Jan Henrick Stouwen hun
erfdeel hun aangekomen na de dood van haar moeder Lijsbeth Jan Aerts.
8-9-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 107
Henrick Bruijsten verkoopt aan Derick Henrick Baeckermans een hooiveld te Asten gelegen.
Rijdend en delend jaarlijks met Jan Verhage en door de erfgenamen van Derick Verdeuseldonck.


8-9-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 107
Jan Ceel Lucas beloofd aan Margriet Jan Peter Celen over drie jaren op St. Jacop Aposteldag te
betalen de som van fl. 200,-. Op 1-5-1657 afgelost door Jan Aert Munsters.


8-9-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 107 verso
verzoening door de twee partijen , na een doodslag, begaan door Marten Jan Martens aan Jan Jan
peters van Hersel. Daarvoor kwamen samen de moeder van de vermoorde en de vader Jan
Martens en diens broer Derick Martens.


10-9-1643 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 242/20 (oud: VIII e-l-6 )
Gesien bij den onderges. seeckere chaerte off vercrijgbrieff aen der gemeijnte van Doerne,
beginnende: Philips bij der gratie Godts hertoche van Bourgoignen, van Lotrijck, van Brabant,
etc, van dato den 20en januarij des jaers 1465 inhoudende oijck de paelsteden naerder aldaer
vermelt, daer toe oijck gesien seeckere beëde depositien, ter instantien, ende requisitien van den
heere, ende naebueren van Doerne, in geschrifte gestelt van dato den 20en junij des jaers 1602
onderteeckent W. Gevaerts. Mede gesien de schriftelijcke aandrachte, ende conden, insgelijcx ter
instantie der regeerders van Doerne, voir den notaris Cluijtmans gepasseert, van daete den 3e
octobris des jaers 1631 ende dat betreffende de limiten tusschen Doerne voirs. ende Baeckel,
ende daer toe mondelinge verstaende tusschen de twe paelstede genoempt Eijssensputte ende
Lange Rijseren tegenwoirdich questie te sijn, veele ende verscheijde ingeseten van Baeckel,
Milheze ende Helmont hen vervordende die dair te torven ende alsoo den gront oft moren van
Doerne uuijt te steecken, ende te verbrengen, ende daerover gebraeght, waer, ofte in wat plaetse
tot scheijtinge van dijen, die van Deurne beste souden dienen rechts te plegen, verdunckt, voir
ierst t'geraedtsaemste te wesen, de saecke aen goede onpartijdige gecompromitteert, ende gestelt
te worden ende, dat, mits de tegenwoirdige miserable conjunctuer des tijts, verschil ende questie
van jurisdictie, over deeser stadt Meijerije, tusschen sijne conecl. ma.t van Spaingien, als hertogh
van Brabant, ter eenre, ende de hooch mo: heeren Staeten Generael der Vereenichde Nederlanden
ter andere zijden, noch hangende onbeslicht, middelertijt, van weegen des conincx aen
d'ingesetenen derselver Meijerije vescheijde penaele interdicten gedaen van parthijen advers
egeene jurisdictie te kennen gelijck, ten selven eijnde, van weegen haere Ho: Mo: oock
verscheijde interdictien, ende placaeten daerover sijn geemaneert, bij droevige experientie oijck
bevonden, dijen aengaende, verscheijde recherssen meermaels te zijn geschieth, welcke
inconvenienten, bij t'voirs. compromis ende arbritragie uuijtspraecke sullen worden ontgaen,
doch, ende effenwell, die van Doirne middelertijt, well sullen doen, tegens d'onbehoirlijcken
voerstel van die van Baeckel, Milheze, ende Helmont, gerichtelijck te doen protesteren,om des te
beter in t'geene voirs. hen recht te mogen conserveren, aldus geadviseert t s'Hertogenbosch den
10en septembris 1643
Albert Beuchilius, Arnoldus van Breugel


10-9-1643 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 242/22
Copije
Gesien beij den onderges. seeckere chaerte oft vercrijchbrieffe der gemeijnte van Doerne,
beginnende: Philips bij der gratie Godts hertoge van Bourgoignen, van Lotrijck, van Brabant,
ende van Daele den 20en januarij des jaers 1465 inhoudende oijck de paelsteden naeder aldaer
vermelt, daer toe oock gesien seeckere bijde depositien, ter instantien ende requisitien van den
heere ende naebueren van Doerne, in geschrifte gestelt van dato den 20en junij des jaers 1602
ondertekent W. Geraerts. Mede gesien de schriftelijcke aendrachte ende conden, insgelijcx ter
instantie der regeerders van Doerne, vor den notaris Cluijtmans gepasseert, van date den 3en
octobris des jaers 1631 ende dat betreffende de limiten tusschen Doerne voors. ende Baeckel,
ende daertoe mondelinge verstaende tusschen de twe paelsteden genoempt Eessensputte, ende
Langerijseren tegenwoerdich questie te sijn, veele ende verscheijden ingesetene van Baeckel,
Milheeze ende Helmont hen vervordende die dair te torven ende also den grondt oft moeren van
Doerne uuijt te steecken, ende te verbrenghen ende daer over gevraeght, waer ofte tot wat plaetse
tot stidinge van dijen, die van Doerne beste soude dienen recht te plegen, verdunckt, voir ierst 't
geraedtsaemste te wesen de saecke aen goede onpartijdige gecompromitteerdt ende gestelt te
worden ende dat mits de tegenwordige miserable conjuncture des tijts verschil ende questie van
jurisdictie, over deser stadt Meijerije tusschen sijne conel. ma.t van Spaingen, als hertogh van
Brabant, ter eenre, ende de hooch mo: heeren Staeten Generael der Vereenichde Nederlanden ter
andere zijden, noch hangende onbeslicht, middelertijt, van wegen des conincx aen d'ingesetenen
derselver Meijerije vescheijde penaele interdictie gedaen van parthijs [advers] egeene jurisdictie
ende placaeten daer over zijn geemaneert bij droevige experientie oijck bevonden dijen
aengaende verscheijde rescherssen meermaels te zijn [marge: te kennen gelijck ten selven eijnde
van wegen Ho.Mo. oock verscheijden interdictie] geschieth, welcke inconvenienten, bij t'voirs.
compromis [aelitra] uuijtspraecke sullen worden ontgaen, doch ende effenwelle die van Doirne
middelertijt, well sullen doen tegens den behoirlijck voirstel van die van Baeckel, Milhees ende
Helmont gerichtelijck te doen protesteren om des te beter in t'geene voirs. hen recht te moegen
conserveren. Aldus geadviseert t s'Hertogenbos den 10en septembris 1643
Was ondertekent Albert Beuchilius ende Aernoldus van Breugel
gecollationeert tegens sijne principaele is bevonden daer meede te accorderen Quod attestor
Peeter van Bommel secretaris
[rugzijde:] Advis van Aelbert Buchilius ende Arnoldus van Brogel, advocaeten, aengaende die
questien tussen Doerne en Baeckel


18-9-1643 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 242/20 (oud: VIII e-4-30)
Alsoo die caerthe vol[..] paelsteden der gemeente van Duerne notoirlijcke [..]tstreckt tot
Eijssensputte gelegen over het loopken schietende van den Bauwman nae den Peel opwaerts ende
van daer voorder totte Langhrijseren vollegende die oude carthe, neffens verscheijde conden daer
vuer in voertijden beleijt, ende dat in versterrickinge van dien die selleve ingesetenen van Duerne
het selleve loopken teghens 't voirs. puttjen nae de cant van Baeckell bij exclusie van alle andere
altoos geveegt, geopent ende aldaer geschutt hebben, gelijck zij noch sonder intterruptie
continueeren tot op den dach van heden. Ende dat des niettegenstaende hen feijtelijck
vervoirderen bij merckelijcke onbetamicheijt d'ingesetenen van Baeckel voors. te extenderen
henne pretense limiten tusschen het selleve puttken ende de Langrijseren die[..] in de selleve
gemeente van Duerne. Soo ist dat die vrouwe van Duerne ende die eetslidens ende regeerders van
Duerne neffens de gemeene ingesetenen aldaer merckelijck versuecken mits desen tegens die
regeerders ende ingesetenen van Baeckel ende alle henne consorten oft zij willen sonder voorder
moiten affstaen van den selleven overlast ende repareren goetwillichlijck die schade van de
transgressie die zij daer over aen die van Duerne bedreven hebben, tot wellick bewijs presenteren
zij in overvloet in conferentie te treden voir onpartijdige segsmannen om wedersijts henne
documenten geopent ende gevisiteert te werden alias dat zij van Duerne gedrongen sullen werden
bij de bequaempste middelen hen daer over te doen versien nae behooren ende oversullicx van
henne interpellatie, protesterende ende acten verschilig van hen daer mede te dienen daer ende
alsoo zij ten rade sullen bevijnden te behooren
-
Copij
Op huijden den 18 september 1643 is gecompareert binnen den dorpe van Baeckel Ottho de
Visschere als schouteth ende secretaris etc. van Doerne ter presentie van ons onders. notarissen
desen mede geteeckent ende aldaer ten aenhooren van den schoute namentelick Goedefridus van
den Wa[sb]berch, Lenart Jan Lenarts, president, Willem Willems borgemr. ende Hendrick
Abrahams peelmeester respective des dorps van Baeckel laeten voorleesen den teneur ende
inhout van den bovenges. acte de welcke hebben geantwoordt tijt van deliberatie te begeeren van
acht daegen, om t'selve te communiceren aen die van Helmont ende Aerle Beeck, als mede
gerecht sijnde in de vers. Peedel van Baeckel, welcke gesien mede te treden in de versochte
conferentie soo in alle equiteijt bevonden sal worden te behooren, ende daervan schriftelijck
relaes te seijnden aen die van Doerne binnen tijt vers. Aldus gedaen omme Baeckel ten daege,
maend ende jaere vers. ter presentie vers. parthijen [..] onderth. A. Bardoul, nots. J. van den
Kerchoff, nots. met signatueren
[rugzijde:] Doerne ende Baeckel


18-9-1643 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 242/23
(identiek aan inv.nr. 242/17 en 242/20)
Copija
Alsoo die caerthe van de paelsteden der gemeijnte van Doerne notoirlick verstreckt tot
Eijssensputte, gelegen over het loopken schietende van den Bauwman naer den Peel opwaerts
ende van daer voorder totte Langrijseren, volgende die oude carthe neffens verscheijden conden,
daer over in voortijden beleijt, ende dat in versterckinge van dien de selve ingesetenen van
Doerne het selve loopken tegens t'voors. puttjen naer de cant van Baeckel bij exclusie van alle
andere altoos geveght, geopent ende aldaer geschutt hebben, gelijck sij noch sonder intterruptie
continueren tot op den dach van heden, ende dat niettegenstaende hen feijtelijck veranderen bij
merckelicke onbetamicheijt d'ingesetenen van Baeckel voors. te extendeeren henne pretense
limiten tussen het selve puttken ende die Langhrijseren diepen in de selve gemeente van Doerne.
Soo ist dat die vrouwe van Doerne ende eetsliedens ende regeerders van Doerne, neffens de
gemeene ingesetenen aldaer, merckelick versoecken mits dese tegens die regeerders ende
ingesetenen van Baeckel ende alle henne consoirten oft sij willen sonder vorder moeijten affstaen
van den selven overlast, ende [repareren] goetwillichlick die schaede van den transgressie die sij
daerover aen die van Doerne bedreven hebben, tot welck bewijs presenteeren sij in overvloet in
confferentie te treden voer onpartijdige segsmannen om wedersijts henne documenten geopent
ende gevisiteert te worden alias dat sij van Doerne gedrongen sullen worden bij de bequaemste
middelen hen daer over te doen versien nae behoore ende oversulcx van henne interpellatie,
protesterende ende acte vers[ueckende] van hen daer mede te dienen daer ende alsoo [..] ten
raede sullen bevinden te behoeren.
-
Op huijden den achthiensten dach der maendt van september 1643 is gecompareert binnen den
dorpe van Baeckel sr. Ottho de Visschere als scholtet ende secretaris der heerlijcheijt . van
Doerne ter presentie van ons ondergeschreven notarissen desen mede geteeckent ende aldaer ten
aenhooren van den schoutet naementelijck Godefridus van den Wasbergh, Lenaert Jan Lenaerts,
president, Willem Willems, borgemr. ende Hendrick Abrahams, peelmeester respective des
dorps van Baeckel voers. laeten voorleesen den teneur ende inhoudt van den bovengeschreven
acte de welcke hebben geantwordt tijt van deliberatie te beegeren van acht daegen, om t'selve te
communiceeren aen die van Helmont ende Aerle Beeck, als mede gerecht zijnde aen de
voorgementioneerde Peel van Baeckel voors., welcke gesien mede te treden in de versochte
conferrentie soo in alle equiteijt bevonden sal worden te behooren, ende daervan schriftelijck
relaes te seijnden aen die van Doerne voors. binnen den voors. tijt van acht daegen. Aldus gedaen
binnen den voors. doerpe van Baeckel ten huijsen van Claes Joosten, werdt aldaar, ten daege,
maende ende jaere als boven
Attesteren wij notaerissen desen alsoo gepasseert te zijn ter presentie van de bovengeschreven
persoonen op dach, datum ut supra torconde etc. was ondertekent P. van den Kerckhoff, notaris
met signatuere ende A Bardoull
Gecollationeert tegens sijne principaele is bevonden dese daer meede te accorderen, quod attestor
Peeter van Bommel secretaris
[rugzijde:] Acte van presentatie op het feijtelijck attentaet van die van Baeckel begaen tegens die
van Doerne aengaende die limitpalen van Doerne, te weten Eessensputte, ende het waetterlopken
– Baeckel en Deurne wegens de paelen


na 21-9-1643 Oud adm. arch. Deurne inv nr 210
Rescriptie voor Otto de Visschere, schout en secretaris van Deurne, beschreven en in deze
rescribent tegen Jan Hanricx en Amelis Wilberts, ingezetenen dezer stad (Helmond), impetranten
van beschrijfbrieven van deze stad.
Den rescribent en can hem niet genoech verwonderen over het onbehoorlijck voorstel van de
voors. impetranten van dat sij relaxatie versoecken van henne gearresteerde peerden ende kerren
die over langen tijde gerelaxeert ende hen gevolcht sijn.
Hoewel dat soo sulcx niet geschiet en waer, ende datte selve peerden noch waeren in de
voorgaende detentie, soude den rescribent materie genoech hebben tot sijne defensie, van dat hij
t'voorleden arrest wel ende te recht gedaen hadde, van officie wegen, sonder dat ten opsiene van
dien hij onderworpen soude wesen de beschrijffbrieven deser stadt, veel min in de conclusie daer
de impetranten inne desen hen schijnen te willen mede behelpen.
Daeraff die redenen soo claer ende evident sijn, dat deselve bij geen … en cunnen worden
verdonckert want is nothoir en evident, uijt de placcaeten geëmaneert wegen t'hoff over het
schouwen van de waterlaeten, beecken etc. dat men de geene niet en mach stoppen om den
affloop te beletten, ende datte contraventeurs daerover mogen aengehalden worden ende gestraft
naer breeder innehouden der selver placcaeten, die van jaere tot jaere van den hoogen rentmeester
worden uijtgesonden ende hier alomme gepubliceert, daertoe mits de notoriteijt wort in desen
gedraegen.
Dienvolgende cas is 't claer dat d'impetranten op den 21 september lestleden sijn gecomen met
henne gelaeden kerren uijtten Baeckelsen peedel ende in plaetse dat sij hadden connen gevaeren
door Milheese, den rechten wech ende gemeijne herbaene naer Helmont, heeft het hen gelieft
eenen anderen onbetamelijcken toeganck te nemen, door seeckeren waterlaet off beecke op
Doerne gelegen over 't Goor genaemt d'welck de regeerders van Doerne van allen ouden tijden
aff gewoon sijn te schouwen.
In prejudicie van d'welck ende om te stijven hennen quaeden opset hebben d'impetranten met
hout, russen ende ander getuijch den selven waterlaet off beecke gevuet ende gestopt, ende sijnde
alsoo daerover gevaeren, voorder naer Doerne in, sonder t'selve loopken wederom te openen,
directelijkc alles tegens de voors. placcaeten.
Sulcx den rescribent van officii wegen wel ende te recht heeft vermoegen de selve delinquanten
op staende voet ende warmender hant te apprehenderen, om deselve gestraft te worden, in
conformiteijt van de voorgemelte placcaeten.
Welck d'impetranten oock wel bevroeijende hebben over deselve transgressie metten rescribent
gecomposeert ende t'geene daerbij bedongen was voldaen.
Sulcx dat de versochte restitutie ofte relaxatie van de peerden op staende voet ten selven tijde
geschieden oversulx dat het impliceert een groote aburditeijt van de selve peerden de novo
restitutie te versuecken, die over lange geschiet is.
Dwelck soo [onderwege waere] tot noch toe […] impetranten niet gefundeert sijn, hen te moegen
behelpen metten selve beschrijffbrieven soo het privilegie daeraff sij voorden vermaen maecken
in de selve brieven tot hen waer gansch ondienstich , naedemael sij gevath sijn over hen delicte,
warmenderhant en op de verse daet, welcken cas int gementioneert prvilegie merckelijck want
uijtgesteecken, sulcx dat d'impetranten soo sij achten hen eenich ongelijck daerover aengedaen te
wesen, van den rescribent int point van sijn officie, [surden] t'selve hebben moeten vervoorderen
voor den ordinarissen gerichte van Doerne ende met bij dese ongeoirlooffde middelen die sij
voornemen.
Mits de welcke ende andere voordere redenen, in tijden en wijlen naerder te deduceren en te
bewijsen, soo sulcx noet waere.
Soo concludeert den voors. rescribent dat d'impetranten verclaert sullen worden bij u eerw.
vonnisse, ter manisse des heeren officiers [..] ende obrepticelick de voors. beschrijffbrieven
geïmpetreert te hebben en om daeruijt geconcludeert te hebben soo ende gelijck sij t'selve hebben
gedaen, [..] in voegen, ende moeten te wesen niet ontfanckbaer


na 21-9-1643 Oud adm. arch. Deurne inv nr 210
Exceptie voor de schepenen en gemeijntmrs. van Doerne, tegens Jan Henricx en Amelis
Wilberts, ingesetenen deser stadt, pretenselijcke impetranten van beschrijffbrieven der selver
stadt
D'exceptienenten en cunnen niet bevroeijen wat d'impetranten gemoveert heeft hen in juditio van
21 september lestleden te betrecken voor u eerw. naedemael sij ex contractu vel quasi nec de
delicto vel quasi int minste niet uijtstaende en hebben met de impetranten, noch oock andersints
betreckbaer en sijn, voor U Eerw. cum acten debeat regni formi rei.
Noch dat oock d'arrest wegen den officier van Doerne de exceptienanten diregten niet vreij en
gaen soo t'selve arrest geïnterponeert is, over de [..] ende delicten bij d'impetranten opden bodem
ende jurisdictie van Doerne gecommitteert.
D'welck dat soo dienthalven eenichgen overlast aen de impetranten [baeij] geschiet houden hen
verhael daerover moeten nemen, tegens den selven officier van Doerne, gelijck sulcx naer rechte
meer is dan notsaem
Daeromme soo is 't evident dat d'impetranten experieren souden wettige extie ende voor
incompetente richters, soo de selve schepenen noch gemeijntmrs. in prima instantia alhier niet en
sijn justicabel.
Mits de welcke ten exceptionalen concluderen tot niet onfanckelijck dan willende d'impetranten
eenich recht pretendeeren ten laste van de exceptionanten, sullen sulcx gehouden sijn te
intenteeren voor hennen competenten rigter, daertoe contenterende ter manisse des officiers.


22-9-1643 Oud adm. arch. Deurne inv nr 210
Afschrift van een brief vanuit Helmond op 22 september 1643 geschreven door P. Vlodrop
namens de schepenen der stad Helmond en gericht aan schout en schepenen van Deurne alsmede
via de vorster aldaar aan de gemeentemeester Jacop Jacops en Daniel den Hoedemacker. De brief
begeleidt een rekest van Jan Hendericx en Ameles Wilberts, ingezeten borgers van Helmond. De
in het rekest getrokken conclusies worden ondersteund en er wordt verzocht om eventuele
tegengestelde conclusies op de rolle van het eerstkomende genecht van donderdag 24 september
a.s. (te Helmond) te zetten.
De originele brief is voorzien van een zegel van de stad Helmond, gedrukt in groene was en
overdekt met wit papier.
Het afschrift van de brief is gemaakt door de substituut-secretaris van Deurne Pauwels Thonis
Colen.
[er bevindt zich in dit inv.nr. nog een afschrift van dit afschrift, gemaakt door secretaris Peeter van Bommel]


22-9-1643 Oud adm. arch. Deurne inv nr 210
Kopie van een rekest d.d. 22 september 1643, aan de schepenen der stad Helmond door Jan
Hendericx en Amelis Wilberts, borgers van Helmond. Zij werden de dag daarvoor, 21 september,
komende met twee paarden en geladen karren uit de peel, bij het naar huis gaande, ter plaatse
genaamd het Goorken staande gehouden, met het geweer, door Ottho de Visscher, schout van
Deurne, geassisteerd door de gemeentemeester Jacob Jacobs en Daniel den Hoedemaker, die ook
gewapend waren met schop en roer. Ze werden door hen teruggedreven naar Deurne onder
voorwendsel dat de passage aldaar niet was toegestaan, ofschoon daar vele jaren ongehinderd is
"gedreven en gevaeren". De zijn naar het huis van de vorster gebracht waar ze werden
gedetineerd. Volgens het privilege van de stad Helmond mogen de poorters van Helmond in het
kwartier van Peelland uitsluitend in eerste instantie door schepenen van Helmond gearresteerd
worden en zij menen derhalve zij, en hun goederen, behoren te worden ontslagen, en dat dus hun
paarden en karren kosteloos worden teruggegeven, en zij verzoeken om een beschrijfbrief
daarvan. Zij willen eventueel door schepenen van Helmond schuldig worden veroordeeld.
[er bevindt zich in dit inv.nr. nog een gelijkluidend afschrift]


23-9-1643 Oud rechterlijk archief Deurne 11
Michiel Segers, vorster alhier protesteert hem ten dancke ende te wille te weten, dat den
ondervorster oft schutter hem turbeert in sijn officie verclaerende bereet te sijn, sijn officie selve
te bedienen en dat de ondevorster of schutter zijn officie doet.
Otto de Visschere, schouteth - tegen - Eijmert Henricx de Haert, Jan Willems van Meijl en
andere gedaagden
Willem Henricx Versantvoorts [..] tot Mierlo - tegen - Peter Heijntiens wonende tot Liessel


23-9-1643 Asten RA 33 - 52 1/2
Mr. Mathijs van den Hove, nomine officie, aanlegger, contra Eymert Hendrick de Hart,
delinquent. o.a.
1. Dat delinquent, met andere jongezellen van Lyesel, op 9 aug. l.l. zijnde Omelwijdinge,
gekomen zijn te Ommel om daar de jongezellen van Asten te overmeesteren.
2. De delinquent heeft op straat staande met een "bloot messe in sijn mont ende één in sijn
mauwe, met een houdt in sijn handt" slaande en "juballende" iedereen uitgedaagd. Samen met
sijn "complicen" is hij doende geweest of hij iedereen had willen vermoorden en het huis van
Joost Janssen "om verre werpen" met stenen en andere gereedschappen.
3. Hij heeft zich ook niet ontzien de vorster en ondervorster te injureren en te bedreigen toen die
hem wilden "onderichten" en hem het "gewelt" beletten.
4. Welk publiek geweld, straatschenderij en moorderij door de delinquent op straat bedreven, de
aanleggers gehoord hebbende, heeft van "officie" wegen de "schutten van Omel" doen
vergaderen om de daders alhier voor "recht" te brengen en daarover "straf" te doen.
5. Omdat de aanleggers de delinquent "meyden aen te tasten" is hij niet alleen uit handen van
justitie gekomen, maar hun ook gewelt gedaan, als slaande en werpende met stenen. De
aanleggers en zijn dienaren zijn zo geschrokken van het geweld, waarbij het leek of ze vermoord
gingen worden.
6. Dit zou misschien ook wel gebeurd zijn als niet "eenen" Wilbort Silvesters van Lyessel en
enige inwoners van Asten, hun het "gewelt ende invallinge" belet hadden.
7. Wilbort Silvesters is bij dit geweld, vekemente en invallinge door de delinquent en zijn
complicen gedaan, zeer jammerlijk dood gebleven.
8. In dier voege dat de delinquent "principael autheur" is geweest van de eerste straatschenderijen
en openbaar geweld, alsmede van het geweld tegen de justitie gedaan met als gevolg deze
"doodtslagh" is het "notoir en claer" dat hij behoort gestraft te worden.
9. Aanlegger heeft ten dien einde de delinquent voor de rechter doen dagen aan de Kerk van
Asten - en ook een billet gezonden naar Deurne, aan de schout, om de delinquent hiervan
"inroepinge" te doen. Tot nu toe heeft die schout daarvan geen "relaes" gedaan.
10. Op 21 aug. zijnde de gestelde "roldach" is gedaagde niet verschenen, hoewel hij zeer wel op
de hoogte is, temeer omdat hij zondag l.l. andermaal is gedaagd.


23-9-1643 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 242/16 (oud: VIII-e-14-15)
Gesien bij de magistraet van Helmont ende regeerders van Bakel, Arle beeck ende Ricxstel die
pretensie ende versueck door Ottho de Visschere schoutet ende secretaris aldaer tot Bakel op den
achthiensten september, XVI c dryen viertich gedaen onder attestatie van A.Badoul ende P van
den Kerckhoff als notarissen soo sijn voorschreven regeerderen grootelijcx verwondert te willen
queruleren ende in disput te treden. Soo bij die van Doernen wordt gepretendeert raeckende
sekere pretense plaetse van het veegen ende oepenen van sekere loopken schietende opwaerts nae
de Lange Rijseren ende van voorder limiten ende schutten daer van Bakel als mede die
voorgeruerde voors. plaetsen als een gemeente van ouden tijde in goede gerustelijcke possessie
sijn geweest waer van goede ende sufficante documenten ende bewijs connen voorbrengen ende
bethoonen, ende naedemael bij de Vrouwe van Doerne gelijck in de acte van 't versueck wordt
geposeert ende d'ingesetenen aldaer wordt versocht om in eene conferentie hier over te moegen
treden, sijn voors. meer geruerde regierders nijet ongeneijcht ten overvloet van haer lieden goet
recht ende possessie ende tot voordere remonstrantie van de ongefundeertheijt bij die van Doerne
geplecht in communicatie te comen waer toe bij de meer geruerde regierderen hier mede wordt
gedesigneert sekere dach wesende op den vijffden der maendt octobris, in alsulcker vuegen ende
conditien dat van wegen die van Doernen sullen compareren bij drij gecommitteerde, ende sullen
van gelijcken oock drij gecommitteerde uuij de plaetse boven genoenpt op den voors. dach
binnen Helmont ten huijse van de weduwe Becx in den Wildeman erscheijnen, oirconde desen
bij de comparanten geteeckent den 23en septembris 1643 ende was onderteeckent aen den hooge
handt: Johan Oudart, A Bex, F van den Heuvel, Peter van Hemselroij, Jan Aert Henrix, Jan
Thomas Coninx schepenen in Aerle
Aen aende leege sijde. Dit is t merck van Denis [Ronsten], borgemeester in Beeck, Jan Lamberts
Peelmeester tot Helmont, Jan Ceelen peelmeester, Anthonis Jansen van Hooff
Dese gecollationeert met sijne origineele is bevonden in alles daermede t'accorderen
Quod attestor D.Wijtvelt notaris 1643
[Achterzijde:] Hier is niet op gevolght – A Monsieur Ottho de Visschere, schoutet ende secretaris
tot Doerne


23-9-1643 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 242/16/1
Copije Copije
Gesien bij de magistraet van Helmont ende regeerders van Baekel, Arlebeeck ende Ricxstel die
pretensie ende versueck door Ottho de Visschere schoutet ende secretaris aldaer tot Baekel op
den achthiensten september, XVI c drie en vertich gedaen onder attestatie van A.Bouduijl ende P
van den Kerckhoff als notarissen soo sijn voorschreven regierderen grootelicx verwondert te
willen queruleren ende in disput te treden. Soo bij die van Doernen wordt gepretendeert
raeckende sekere pretense plaetse van het veegen ende oepenen van sekere loopken schietende
opwaerts naer de Lange Rijseren ende van voordere limiten ende schutten daer die van Baekel als
mede die voorgereurde voors. plaetsen als den gemeente van ouden tijde in goede gerustelijcke
possessie sijn geweest waer van goede ende sufficante documenten ende bewijs connen
voorbrengen ende bethoonen, ende naedemael bij de Vrouwe van Doerne gelijck in de acte van 't
versueck wordt geposeert ende d'ingesetenen aldaer wordt versocht om in eene conferentie hier
over te moegen treden, sijn voors. meer geruerde regierders nijet ongeneijcht ten overvloet van
haer lieder goet recht ende possessie ende tot voordere remonstratie van de ongefundeertheijt bij
die van Doerne geplecht in communicatie te comen waer toe bij de meer geruerde regierderen
hier mede wordt gedesigneert sekere dach wesende op den vijffden der maent octobris, in
alsulcker vuegen ende conditie dat van wegen die van Doernen sullen compareren bij drij
gecommitteerde, ende sullen van gelijcken oock drij gecommitteerde uuijt de plaetse boven
genoempt op den voors. dach binnen Helmont ten huijse van de weduwe Becx in den Wildeman
erscheijnen, oirconde deses bij de comparanten getekent den 23en septembris 1643 ende was
onderteeckent aen den hooge handt: Johan Oudart, A Bex, J van den Heuvel, Peter van
Hemselroij, Jan Aert Hanrix, Jan Thonis Coninx schepenen in Arle
Ende aen de leege sijde: Dit is t merck + van [De.. Corsten], borgemeester in Beeck, Jan
Lamberts Peelmeester tot Helmont, Jan Ceelen peelmeester, Anthonis Jansen van Hooff
Onder stont
Dese gecollationeert met sijn origineele is bevonden in alles daermeede t'accorderen
Quod attestor ende was onderteekent D.Wijtvelt notaris met signature
Dese gecollationeert met de outenticke copie is bevonden daer meede t'accorderen, quod attestor
Peeter van Bommel secretario
[Achterzijde:] Hier is niet op gevollicht


ca 23-9-1643 LAHB Oud admin. archief gemeente Deurne inv.nr. 212/1/2 (oud: VIII e-1-2)
Van den Heere van Waelwijck over 't m(ae)ndgelt.
Over t'graven van de vaert door den Peel daer II dolet(...) en(de) volders in besoignieren dat sulcx
domaniael is, etca.
Over t' werck van(de) hoeff tot Someren dat daer geen continuatie soo licht op en(de) geschiede.
te letthen dat men meer gesch(reven) en wert Heer van Rixtel als daer aff geen (...) en sijn maer
Johan Oddaert Rixtel en(de) Aerle den Waranden te verpachten bij billetten te laten veijlen tot
Helmont Aerle Beeck Rixtel ettca, Te laeten calangeren den Heere van Rixt... Johan Oddaert
aengaen(de) sijne misusen gepleecht ten aensien van te (ver)pachten en en(de) laeden bevangen
het wilt van s'Hertogen Waranden binnen Aerle, Rixtel en(de) voor desen in Beeck en Stiphout.
En(de) naer dit gedaen sijnde mede te gelijck billetten aff teseijnde om de Waranden te veijlen
van Aerle en(de) Rixtel.


5-10-1643 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 1399
[zeer gehavend stuk, daarna volgt een ongeschonden stuk met dezelfde inhoud]
Copija
Aendracht voor Otto de Visschere, schoutet tot Doorne, nomine officij producent aen de
getuijgen in margine van desen beteeckent
Oft ghij deponent ofte deponenten niet present en seijt gewest wel bescheijdelijck hebt gesien dat
opten 21 september lestleden sijn gecomen Jan Henricx en Amelis Wilberts, ingeseten van
Helmont, geladen met drie karren turff comende van den Peel van Baeckel hebbende gevult met
heit, tussen end ander getuijch het schouloopken onder Doerne s.ent .. gelegen, welcke volbracht
sijnde de selve … van Helmont daeromme met henne karren sijn gevaeren voorder naer Doerne
in so .. loopken selve loopken oft beecke wederom te hebben geopent ofte het vors. getuijch daer
vuijt w..n te hebben getogen ende off gij deponenten .. oick niet wel gesien en hebt dat de ..
selve ingesetenen van Helmont .. gearresteert ende voirts … niet geweten dat sij mett stoppen
van het voors. loopken hebben misdaen, het sijn al niet van .. naegebueren verheeft het hen voir
dese reijse .. dat ghij deponenten daer over hebt gesien dat denvers. onderv… het .. in de voirs.
compositie.
Dat aen den voors. producent heeft voldaen ende de geariesserde gerelaxeert ende .. den
gerestitueert redenen uwe welwetentheijt alle gevende dat ghij eenen stoop wijnen tot wijncoope
over de selve compositie mede bescheijden hebt helpen drincken emde de selvigen Willem
Cornelis oock sien betaelen.
Item off ghij deponent oft deponenten niet en hebt gesien dat den voirs. ondervorster van
Helmont is gecomen ten huijse van u deponent alwaer bijde de gearresteerde waeren, ende
hebben aen aen sijn reppoort gedaen van dat hij metten schouteth van Doorne nopende het selve
arrest waeren daer oever geaccordeert ende dat sij beijde gearresteerde daerover .. te vreden
waeren dat sulcx geschiet waer ende oversulcx bethaelt hebben de … bij hen ende verder gedaen
t'saemen … het recht van d'arrest .. deponenten conde ende kennisse minn oft meer
-
Aendrachte voor Otto de Visschere, schouteth tot Doerne, nomine officij producent aen de
getuijgen in margine van desen beteeckent
Oft ghij deponent ofte deponenten niet present en seijt geweest ende wel bescheijdelick hebt
gesien dat opten 21 september lestleden sijn gecomen Jan Henricx ende Amelis Wilberts,
ingesetenen van Helmont, gelaeden met drie karren turff comende van den Peedel van Baeckel,
hebbende gevult met hout, russen ende ander getuijch, het schouwloopken onder Doerne aen
t'Goor gelegen, welck volbracht sijnde de selve ingesetenen van Helmont daerover met henne
kerren sijn gevaeren voorder naer Doerne in sonder t'selve loopken ofte beecke wederom te
hebben geopent ofte het vors. getuijch daeruijt wderom te hebben getogen ende off gij
deponenten daerover oock niet wel gesien en hebt dat den producent daerover de selve
ingesetenen van Helmont met twee kerren heeft gearresteert ende voirts int Dorp van Doerne
doen brengen.
Item off ghij deponenten niet en hebt present geweest, gesien ende gehoort dat Willem Cornelis
ondervorster van Helmont, is gecomen opten 22 september lestleden ten huijse des producents
ende metten selven producent wegens de vers. gearresteerde heeft gecomposeert ende oock off
ghij deponenten niet gehoort en hebt dat den selven Willem Cornelis, ondervorster, tegen den
producent seijde dese woorden in substantie: Schouteth, sijlieden (denoterende de vers.
gearresteerde) en sullen niet meer vaeren duer het Goor, sij en hebben niet geweeten dat sij met
t'stoppen van het vers. loopken hebben misdaen, het sijn al niet van u naegebueren, vergeeft het
hen voor dese reijse, ende dat ghij deponenten daerover hebt gesien dat den vers. ondervorster
het bedongen in de voirs. compositie datelijck aen den vers. producent heeft voldaen ende de
gearresteerde gerelaxeert ende henne peerden gerestitueert, redenen uwer welwetentheijt
allegerende dat ghij eenen stoop wijn, tot wijncoope over deselve compositie mede bescheijden
hebt helpen drincken ende den selven Willem Cornelis oock sien betaelen.
Item off ghij deponent off deponenten niet en hebt gesien dat den vers. ondervorster van Helmont
is gecomen ten huijse van u deponent waer beijde de gearresteerde waeren, ende hebben aen hen
rappoirt gedaen van dat hij metten schouteth van Doerne nopende het selve arrest waeren
daerover geaccordeert ende dat sij beijde gearresteerde daerover wel tevreden waeren dat sulcx
geschiet waer ende oversulcx betaelt hebben de oncosten bij hen ende henne peerden gedaen
t'saemen oock t'recht van d'arrest
Uwer deponenten conde ende kennisse min oft meer
[rugzijde:] Productie van thoon voor Otto de Visschere, schouteth tot Doerne, producent tegen
Jan Henricx ende Amelis Wilberts tot Helmont, geproduceerde. Different wegens het loopken het
Goort genomt.


5-10-1643 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 1399
Jacob Joost Jacobs, ingeseten ende gemeijntmeester der heerlicheijt van Dorne, out ontrent de 32
jaren, richtelichen gedaecht zijnde om ghetuijchenisse der waerheijt te geven ter instantie van
Otto Theodorus de Visschere, schoudent ende secretharius der vers. heerlicheijt ende
dinghbancke van Dorneende scherpelijck gheexamineert zijnde op die vers. aendrachte verclaert,
tuijecht ende dipponiert gelijck hij verclaert, tuijcht ende deponeert mits desen op zijne
solemneele eede daerover behoorlich gedaen waerachtich te wesen dat hij deponent is prisent
gewest ontrent den Eessensputte aent Goor ende aldaer wel bescheijdelich heft gesien dat opten
21 sept. lestleden zijn gecomen Jan Hendericx ende Amelis Wilberts bijde ingesetenen van
Helmont, geladen mit drie karen torff comende van den Peel van Bakel, die welche hebben
gevult met holt, russen ende ander geruijch het schouloopken alhier onder Dorne aent Goor vors.
gelegen, welck volbracht zijnde de selve ingesetenen von Helmont daer over met henne karen
zijn gevahren voorder naer Dorne in sonder dat sij t'selve loopken ofte beke wederom hebben
geopent ofte het vorsr. geruich daer uijt gethogen waer over hij deponent heft gesien dat den
vors. schoutent van offijcie wegen beijde de vors, ingeseten von Helmont opt t'selve feijt mit twe
karen heft gearresteert ende voorts alhier tot Dorne doen brengen, eijnende hier mede hij
deponent zijne depositie et habita lectura persistet et subsignavit. Actum voor schepenen in
Dorne respective Jan Simons van den Boomen ende Peter Gevers Colen op ten vijfden octoberis
1643.
Bij mij Jacob Joesten ghemeijntmester
-
Daniel Geevaerts, hoedemaker en ingeseten alhier tot Duersen, out ontrent 35 jaer, richteliche
gedaecht, geexamineert ende geëedt ter instancie als boven verclaert, tuijcht ende deponeert
gelijck hij is doende mits desen waerachtich te wesen dat hij deponent is present gewest ende
well bescheijdelich heft gesien dat opten 21e september lestleden zijn gecomen Jan Henderichs
ende Amelis Wilberts, bijde ingesetenen van Helmont, geladen mit drie karen torff comende van
den Peel van Bakel, de welche hebben gevult mit holt, russen ende ander getuijch het
schouloopken alhier onder Duersen gelegen aent Ghoor vors. welck volbracht zijnde de selve
ingesetene van Helmont daer over mit hunne karen zijn gevaren voorder naer Dorne en sonder
dat sij het selve loepken ofte beke wederom hebben geopent ofte het vors. getuich daer uijt
getogen, waer over hij deponent heft gesien dat den vors. schoutent van officiewegen beijde vors,
ingeseten van Helmont opt t'selve feijt mit twee karen heft gearisteert ende voorts alhier tot
Dorne doen brengen. Eijndende hij deponent hier mede zijne depositie ende naer voergaende
lectuijere heft daer bij gepersisteert ende dese geteekent. Actum vor schepenen den daege,
maende ende jaere als boven
Daendel Gevaerts, Jan Sijmons van den Boomen, Peter Gevarts Colen, Pauwels Thonis Colen,
sub.secretaris
-
Johan Simons van den Boomen, vorschepen tot Dorne, out ontrent 43 jahren, gedaecht ende
geexamineert om getuiechgenis der waerheijt te geven ten versuiecke als boven verclaert, tuicht
ende deponiert gelijch hij is doende mits desen op den eedt in d'aenfangh van zijn vors.
schepenampt gedaen warachtich te wesen dat hij deponent heft present gewest, gesien ende
gehoert dat Willem Cornelis, ondervorster tot Helmont, is gecomen op den 22e september
lestleden ten huijse des voors. schoutent, producent, en die welche mit den selve producent
wegens Jan Hendericx ende Amelis Wilberts als gearristeerde ter saeke van het vullen en stoppen
van het schouloopken alhier aent Ghoor gelegen, heft gecomposiert ende daer beneffens dat hij
deponent heeft gehoort dat den selven ondervorster van Helmont tegens den vers. producent
seijde dese worden in substantie: Schouteth, sijlieden (denotierende de vors. gearisteerde) en
wisten niet datter aen misdaen was, het t'zijn al niet van u nagebueren, vergeft het hen voor dese
reijse, ick gelove dattet niet meer geschiede en sal. Tuicht hij deponent voorders te hebben gesien
dat vors. van Helmont het bedongen ende gelofte gelofte over de voors. compositie datelijcken
aen den voors. producent [jurgelie] heft voldaen welchen volgens de selve gearresteerde werde
gerelaxeert ende hunne perden mit de karre datelijck gerestitueert. Redenen van welwetentheijt
alligerende hij deponent dat hij eenen stoop wijn tot wijncoop over de selve compositie mede
bescheijden ten huijse des producens heeft helpen drijncken ende doe Willem Cornelis
ondervorster sien bethalen in bijwesen van Willem Hendericx broeder van Jan Handericx
gearresteerde voirs. de welche verclaerde dat hij wel te vrede waer dat het was geaccordeert, die
den wijncoop voors. oock had helpen drincken, sulcx dat hij deponent mit goede kennisse is
tuijgende, eijndende hier mede zijn depositie ende naer voirgaende lecture heeft daer bij
gepersisteert ende dese geteekent. Actum ten daege, maende ende jahre als boven vor schepenen
in Duersen Aert Jan Muelendijcks ende Willem Mertens Mulders
Jan Sijmons van den Boomen
-
Peter Gevert Colen, schepen tot Duersen, out ontrent 43 jahren, gedaecht ende geexamineert om
getuijgenis der waerheijt te geven ten versueck als boven verclaert, tuijcht ende deponeert gelijck
hij is doende mits desen op den eede in daenfangh van zijn vors, schepenamt gedaen waerachtich
te wesen dat hij deponent heft present gewest, gesien en gehoort dat Willem Cornelis,
ondervorster tot Helmont, is gecomen den 22e september lestleden ten huijsen des voors.
schoutent, producent wegen Jan Hendericx ende Amelis Wilberts als gearresteerde ter saeke van
het vullen en stoppen van het schouloopken alhier aent Goor gelegen, heeft gecomposeert ende
daer beneffens dat hij deponent heeft gehoort dat den selven ondervorster van helmont tegen den
producent zeijde dese worde in substancie: Schoutet, sijlieden, denoteerende de vors.
gearresteerde, en wisten niet datter aen misdaen was, het t'sijn al niet van u naegebueren, vergeft
het hen vor dese rijse, ick gelove dat het niet meer geschiede en sal, tuijght hij deponent vorders
te hebben gesien dat den ondervorster van Helmont het bedongen en gelofte over die voors.
compositie datelijck aen den vors, producent heft voldaen in gelde welcken volgene de selve
gearresteerde werden gerelaxeert ende hene perde met de kare datelicke gerestitueert, redene van
welwetentheijt alle gevende hij deponent dat hij eenen stoop wijn tot wijncoop over de selve
compositie mede bescheijden ten huijse des producents heeft helpen drincken ende doer Willem
Cornelis ondervorster sien bethalen in bijwesen van Willem Hendericx, broeder van Jan
hendericx, gearresteerde vors. de welcke verclaerde dat hij wel te vrede waer dat het was
geaccordeert die den wijncoop vors. oock had helpen drincken sulcx dat hij deponent met goede
kennisse is tuegende eijndende hier mede zijn depositie ende naer voirgaande lectuere heeft daer
beij gepersisteert ende dese geteekent. Actum ut supra.
Peter Gevarts Colen, Aert Jan Muelendijcx, Pauwels Thonis Colen sub.secretarius
[rugzijde:] Productie van toon voir de regeerderen van Doerne aengaende het vullen van het
loepken bij die van Helmondt geplogen waer over sij gecalendiert ende geboet sijn geweest bij
die van Doerne. Schijloop tussen Doerne en Baeckel, geteckent littera I


14-10-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 108 verso
Daniel Jans van Breeij verkoopt aan Jan Eijmers van Loon een akker en groesland, gelegen in de
Bul te Liessel.


14-10-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 109
Niet door gegaan. Jan Ceel Lucas verkoopt aan de Kerkmeesters alhier een jaarlijkse rente van fl.
10,-. Rustende op een boerderij met de bijbehorende grond, staande en gelegen in de Zeilberg.


14-10-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 109 verso
Marcelis Peter Mennen leent van de H. Geestmeesters alhier een som van fl. 150,-. Willem Jan
Flipsen betaald deze som terug op 28 oktober 1721.


14-10-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 109 verso
Jan Ceel Lucas zal aan de H. Geestmeesters alhier fl. 50,= terug betalen. Op 17 oktober 1731
terugbetaald door Hendrik Willem Hikspoor en door de weduwe van Peter Hikspoor.


14-10-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 109 verso
Michiel Henricx Gielens zal betalen aan de Kerkmeesters alhier, de som van fl. 50,-.


14-10-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 110
De schepen Jan Peter Meulendijcx schenkt aan de H. Geestarmen alhier een weiland, gelegen te
Deurne en te Vlierden in de Diepeijck. Door zijn nakomelingen eventueel te lossen met de som
van fl. 500,-.


14-10-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 110
Jan Ceel Lucas is schuldig aan de Kerkmeesters alhier de som van fl. 200,-.


19-10-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 110 verso
Ariaentken de weduwe van Jan Bernaerts Verduijsseldonck draagt een schuld brief van fl. 200,=
over aan Joost Bernaerts Verdijsseldonck. Die wijlen haar man op 5 augustus 1643 voor de
schepenen van Roermond heeft laten maken. Waarna Joost de helft van dit bedrag over draagt
aan zijn broer Willem bernaert Verdijsseldonck, dit via zijn vrouw Willemken Jansen.


19-10-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 111
Jan Lambert Jacops verkoopt aan Wilbert Jansen van der Stijl een akker, gelegen in de nabijheid
van de kerk alhier.


27-10-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 111
Jan Dries van Bommel draagt over aan Peter Henricx de Haert een zille hooiland gelegen te
Liessel in de Berckt.


29-10-1643 (gen. H i k s p o o r s - AH & JS) Deurne R 93 Losse, beschadigde akte.
Peter Hanrick de Haert is schuldig aan Cornelis Marcus en Goort Peter Bruysten, secretaris te
Vlierden, als mombers van Jan en Laureys, kinderen van Jan Marcus 400 gl tegen 4%.


5-11-1643 Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen (RANB 9) inv. nr. 351
Placaet van haer Ho.Mo. op het stuck van de jaght, waerbij blijckt dat het schieten aen een ider
verbooden wier, niet anders als een roof wert geconsidereert; 5 november 1693.
Plakaat op het stuk van de jagt
5 november 1643
Placaet de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden
Alle de ghenen die desen sullen sien ofte hooren lesen, saluyt. Doen te weten, alsoo door
verscheijden menichfuldige clachten tonser kennisse gecomen is dat dagelijcx zoe soomer inde
jacht ende warande van Brabant sonder dese gehoorsaemheijt seer groote excessen gebeuren, die
geperpeteert worden bij veele ende diversche persoonen soo int vangen, rooven, schieten ende
vernielen van ontalleijcke veel hasen, conijnen ende andere loopend wilt, als oock int vangen,
rooven ende schieten van patrijsen, quackelen, vesanen, courhoenderen ende ander vliegent wilt
die met honden, vretten, stricken, roecsbogen ende andersints seer vernielt worden ende omme
alle dese ongeregeltheden ende andere die naer desen noch soude mogen worden geperpetreert te
voorcomen
soo ist dat wij wel stricktelijck verbieden ende interdiceeren bij desen dat niemant wie hij sij
geestelijcke ofte weereltlijcke hem en vervoordere, onder war decksel ofte pretext het mach zijn,
eenige hasen, conijnen ende ander loopend wilt te vangen, rooven of schieten op de verbuerte
van de peene ende amenden begrepen in de placaten ende ordonnantien van de jacht van den
voornoemden quartiere tot hier toe onderhouden ende geobserveert, de welcke wij alhier houden
voor geinsereert, om achtervolcht ende naergecomen te worden ende op dat niemandt hier van
eenige ignorantie en koome te pretendeeren, lasten ende bevelen wij Andries de Fresne, onsen
Raedt en Rentmeester Generael der Domeijnen van Brabant, quartier van s‟Hertogenbossche ofte
sijnen stadthouder dat hij dese onse ordonnantie doet prubliceeren ende affigeren alomme onder
den bedrijv van sijnder offitio ende bevelen allen ende eeneijchelijcken onverbreeckelijck
t‟onderhouden ende observeeren de poincten daer inne begrepen naer huere forme ende teneur,
procederende ende doende procederen tegehen die overtreders ende ongehoorsame bij executie
van peenen ende amenden daer bij gestatueert sonder eenighe faveur ofte dissimulatie ende op
dat dese ordonnantie opt stuck van de jacht te beeter in alle hare poincten mogen worden
geobserveert soo ontbieden ende beveelen wij alle officiren, justicieren, dienaren ende
ingesetenen van Brabant onder onsen gehoorsaemheijdt dat sij dit doende gerustelijck verstaen,
obdieren ende alle hulp ende gestandt doende, sonder des te laten in eeniger manieren, want onse
ernstige meeninge zulx is. Aldus gedaen ende gearresteert in ‟s Gravenhaghe in onse
vergaderinghe, onder onsen cachethe paraphure ende signature van onsen griffier op den vijfden
november sesthienhondert drie ende veertich, was geparapheert Johan van Reede, onderstont ter
ordonnantie van den hoochgemelte heeren Staten Generael, gheteeckent Cornelis Musch


9-11-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 111 verso
Anthonis Aerts als man van Catelijn Servaes Henrick Faessen verkoopt aan Henrick Henricx
Noijen een akker, zoals hij die akker op 29 december 1642 door vernadering heeft verkregen.
9-11-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 111 verso
Gielis Hensen van Boemel verkoopt aan Corst Henrick Corsten een akker gelegen aan de
Berkmortel. Waarna Henrick Peter Mennen aan Gielis Hensen van Boemel een akker verkoopt,
gelegen in de Zeilberg.


9-11-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 112
Hendrick Jacop Nelen en diens zoon Henrick Henrick Nelen verkopen aan Gielis Hensen vam
Boemel een akker gelegen in de Breemwortel. Waarvoor de koper aan de verkoper over draagt
een gedeelte van een hooiveld gelegen te Lierop en aan Crijn Jan Bosmans verkoopt Gielis een
hooiveld gelegen te Helmond.


9-11-1643 Oud adm. arch. Deurne inv nr 210
Alsoo Otto de Visschere, schouteth deser heerlicheijt van Doerne, hadde voor desen doen
arresteren Jan Henricx en Amelis Wilberts, ingesetenen van Helmont, over t'ghene deselve
gestopt hadden, ende bij dien middele gevaeren waeren over het loopken alhier tot Doerne
gelegen aen 't Goor, daerover compositie alhier geschiet is, ende dat t'selve verstreckt bevestinge
van het recht den gemeijnte van Doerne ter plaetse van 't voors. loopken, ende dat daerover de
selve inwoonders van Helmont, gearresteerde, beschreven hebben de voors. schouteth, schepenen
en gemeijntmrs. van Doerne voor den gerichte van Helmont, daerover goetgevonden wordt dat
den selven schouteth sijne defensie alleen doet, sonder [..] van de selve schepenen ende
gemeijntmrs. van Doerne, daer het nochtans onbetamelijck waer dat den selven schouteth de
costen en misen ten oirsaecke van dien soude dragen in sijn particulier, naedemael het verstreckt
maintenu over het selve loopken, daerop d'arrest gedaen os, soo gelieven wij schepenen
naerbeschreven van dorpswegen den voors. onsen schouteth altoos costeloos ende schadeloos
daerover te ontheffen gelijck wij derhalven tot meerder vestenisse dese mede hebben beteeckent
met ratificatie van t'geene hier voor in de saecke mach sijn gedaen, alles onder verbant als naer
rechte, sonder argelist. Datum den 9 novemb. 1643
Jan Sijmons van den Boomen, Peter Gevarts Colen, Aert Jan Muelendijcx23-11-1643 Oud Adm. Arch. Deurne inv nr 1492 (oud 1186/6)
De H.Geestmeesters Frans Theunis Bakermans Jan Jacobs zullen op St. Catharinadag 1644
toekomende 100 gulden ontvangen uit de erfgoederen van Michiel Zegers, Vorster alhier.
Op 25-7-1680 herschreven door Willem van Esch)


4-12-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 112 verso
Willem Henrick Peters als de man zijnde van Sophia, geeft aan Jan Peter Meulendijcx een
perceel landbouwgrond gelegen nabij de Kleine Bottel, met nog twee percelen en de
gerechtigheid in een leeg huis aldaar.


5-12-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 113
Michiel de zoon van Servaes Henrick Servaessen en Anthonis Aerts als de man zijnde van
Catelijn Servaes Servaessen verkopen aan Derick Gerarts een akker gelegen boven de
Wolfsbergse Akkers.


7-12-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 113 verso
Andries Hendrick Noijen verkoopt aan Marcelis Peter Meulendijcx een akker gelegen in de
Coolhof voor de som van fl. 100,-.


8-12-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 113 verso
Testament voor Derick Henrick Baeckelmans en voor heijlke zijn vrouw, hij gezond en zij ziek
zijnde. Zij vermaken al hun goederen op de langstlevende. Na hun beider sterven zal hun goed in
twee gelijke delen door hun vrienden gedeeld worden.


9-12-1643 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
In 1643 werd de Heitrak verpacht aan Hendrik Lamberts van de Kerckhof en Maryken zijn
huisvrouw. De verpachtcedulle is nog in 't gemeente-archief aanwezig. 't Is een aardige bijdrage
tot het maatschappelijk leven onzer voorouders met betrekking tot het huren en verhuren van
goederen. Wij nemen de acte in haar geheel over:
Jan Schutte als last ende procuratie hebbende soo hy ons verclaerde van Joncker Johan
Nieuwenhem zum Rade ende voorts blyckende by de eyghen handschrift van Monsieur
Nieuwenhem voors. ende Heylwich van Watte, syne Ed. huysvrouwe, hebben verpacht gelyck sy
verpachten mits dezen aen Hendrijck Lamberts ende Merijken syne huysvrouwe, de hoeve
genoempt den Heytrack, liggende in den quartiere van Peelandt onder de Meyerye van 's
Hertogenbosch onder Deurne aldaer, alles in veughen ende manieren hierna volgende.
Den pachter sal de voors hoeve aenveerden op pincxt-avont als men schrijven sal 1644, te weeten
huys, hoff, weyden ende beemden ende 't landt 't oighst vande stoppelen, daernaer met halver
schare, ende voorts alles soo hij pachter aenveerden sal, 't lest jaer wederom alsoo te verlaeten als
wanneer hij aff trecken sal. Gedurende dese pachtinghe een tijt ende termijn van vier stedige
jaeren deen dander volgende. Weyders is geconditioneert, dat der halffe geenen torff en sal
moghen doen stecken op den eygendom vanden Heytrack daer den gront mede bedorven can
worden, den pachter sal in leste jaer geen mist oft vetticheijt mogen aff veuren tan alleenlijck
vijff en twintich oft dertich voeder mist tot hoffmist. Item den pachter sal mogen poten elssen
hout, willighenhoudt, op de erffenisse van den Heijtrack, den struyck aldaer latende, maer het
stockhoudt oft in verstande 't schaerhoudt sal den pachter mogen houwen tot onderhoudt van de
huijsinghe; ende wat meer wascht tot syn eygen proffyt, houwen ende kerven, gelijck oijck het
stockhoudt, datter tegenwoordich op de Hoeve is staende, maer belangende het eijcken houdt en
sal den pachter niet mogen affhouwen, dienende tot reparatie vande huysinge, tan alleen 'tgene
hem van Monsieur Nieuwenhem oft syns lasthebbende daer toe geweesen sal worden. Den
pachter sal geduerende dese pachtinghe metten gesetten ende ongesetten comer vanden derpe,
gelyck oock de Conincx bede daer den Heerschap op geset is alles sonder cortinge.
Item den uijtgaenden pacht aen het Weeshuys tot 's Hertogenbosch tot 27 gulden met ses gulden
grondt chijns aen den Heere van Deurne, alles sonder cortinge, als voor.
Item den pachter sal moeten instaen voor de halve thiende van den Heytrack aen de Heere C ....
den pachter gehouden weesen de huijsinghe in goede loflycke reparatie t'onderhouden soo van
wenden ende dack oft ten minste in 't jaer doen decken ende stoppen tweelff oft derthien vijmen
schueft op synen cost.
Item wat belanght den onderhoudt van deuren ende vensters zal den Heerschap de materiale doen
ende wat nieuw fatsoen moet hebben sal den Heerschap de dachuer geven ende den Pachter den
cost.
Item den pachter sal den Hoff houden op sijn oude limiten, wallen ende grachten te onderhouden,
soodat betaempt voor welcke voors hoeve te weeten: huys, hoff, groese ende landt met alle syne
appendentie van dien.
Hendryck Lamberts voors. geloeft jaerlyckx aen den Wel Ed. Heeren Nieuwenhem synen
verpachter te betaelen, op Sinte Andrijesdach, de somma van drye hondert vyff en twintich
gulden, vry gelt, ten tijde van de betaelinghe cuers ende ganck hebbende, soo daer den eenen
coopman den anderen mede betalen can tot Deurne, met noch vyftich pondt goede meijse botter.
Item sal den pachter gehouden syn jaerlycx te planten vyftich eycken heesters, die den heerschap
sal hebben te besorghen, soo daer in dese vier jaeren opten Heytrack niet te plucken en syn.
Voorts wordt hierinne mits desen geconditioneert, soo want daer eenigen hagelslach valdt oft
Legertochten oft Heyrcrachten, ende den pachter synen verpachter daer van verwitticht binnen
drye off vier daegen daer nae om te comen besichtighen oft by foulte van dyen tselve met de wet
alhier belegt sal wesen, tselve sal den heerschap synen pachter goet doen, gelijck als hier onder
ende boven inden dorpe oft quartiere gedaen wort, waer tegen den heerschap onderspreckt oft hy
om des wille op den Heytrack moet comen oft door invoorderen van betaelinghe dan den pachter
gehouden sal wesen hem ende syne peerden alsdan jaerlycx voer een, twee oft drye daghen sal
defrayeren nae synnen middel oft macht gelyck de voors. heere verpachter op syne huyse oock
doen sal.
Actum Deurne den 9 Decemb. 1643. Voor schepenen dese beteeckent ende was onderth: Jan
Symons vanden Boomen, Peeter Geverts Colen, schepenen.


17-12-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 114
Jan Marcelis Lucas zal betalen aan Anthonis Peters, en ten behoeve van diens voorkinderen de
som van fl. 100,-. Ingaande over 4 jaren.


29-12-1643 recht arch deurne inv nr 93 folio 114 verso
Jan Jansen van den Bosch als man van Lijske de dochter van wijlen Evert Gevert Sijmonts en
van Jenneke Marcelis van Iseren, verkoopt aan Henrick Henrick Noijen die getrouwd is geweest
met wijlen de voornoemde Jenneke, al het roerend en onroerend goed zoals nu al bij Henrick in
gebruik is.


ca 1644 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 693/2
Ick onderschreven bekenne mets dese ontfangen te hebben uijt handen van Plips Claes Martens
ende Jan Jan Melis, affgegaen borgemesters de somme van 21 st. hercomende van de [rekijn.. =
rekening] het calkeleren van hun boeck ende daer drie dagen over geseten ende dachs seven
stuijver bekomt samen 21 st. Aerdt Jan Muelendicx
1644 Oud Rechtelijk Archief Deurne, deel 12, folio 1.
Dingrolle der Heerlickeijt ende Dinghbancke van DOERNE, beginnende metten jaere 1644.
Schouteth ende Secretaris: OTTO THEODORUS de VISSCHERE.
Schepenen:
JOHAN SIJMONTS van den BOOME, President.
PETER GEVERTS COLEN,
FRANS WILLEM GIELENS,
JAN PETER MEULENDIJCX,
JAN HENDRICK BOLLEN,
WILLEM MARCUS VERMOLDERS,
AERDT JAN MEULENDIJCX.
Vorster: MICHIEL SEGER JANS.
Ondervorster: WILLEM JANSEN van GELDROP.


1644 RECHTELIJK ARCHIEF DEURNE R 55 Civiele Processtukken periode 1637 - 1653.
1553 doos 2 nr. 46.
Fragmenten van processtukken 1644.
Antwordt voor GEVERT ISBOUTS qualitate qua Gedaegde, Tegens FRANS WILLEM
GHIELENS en PETER DIERICX qualitato qua aenleggers.
1.   Die voorschreven Gedaeghde copie gelicht hebben uyt die aenspraeke der aenleggers
gefondeert wesen op zeekere testamente daer van dexhibitie nyet en wordt gedaen.
2.   Zecght voor duurste dat die Heeren Schepen ( onder reverentie) haer zoo nyet en hadden
behooren te haesten int geven van 't precipitant versteck van antworde.
3.   Mits bijde gedaeghde te vorens (acaidicie) der hebitie van selven testamente van in actie
versocht daerop ierst mijn Heeren Schepenen (onder correchtie hadden behooren recht te doen.
4.   Dan soo suelcx nyet gedaen en is sall die gedaeghde voor dese reyse patientie nemen en
ten principaelen antworden zeeght dat nu immermeer blijcken en sal met een duechtsaem
testament te wesen gelegateert bij wijlen CORNELIS VAN EN BOGAERT aen MARGARETA
sijn dochter eenen iaerlijcken pacht van vier vaeten roggen als die aenleggers sijn poseren.
5.   Nyet argueren ......(= weg gevallen) clatereye ende behoeren soo van CLAES ......(= weg
gevallen) als andere in forme van conde alhyer .....beert.
6.   Behoudelijck dat onwaerachtich is die depositie van NICOLAES DUERS als in dyer
forme die gedaeghde nyet geseght off gesproken heeft als wel te colligeren is uyt de dipositie van
JOEST JACOBS Peelmeester behoudelijck dat NICOLAES DUERS sit testis vuicus et
singularis, qui millam in ture meretuin Alt, ad Got: de testibus.
7.   Behalve oyck dat noch ineen tegen allen die getuygenisse noch soude anderen mogen
geexlepueert worden dan soo 't voorschreven onnodich is als wesen wel impertinent et pretipme
testes anricultaris sullen voor nu ter tijt alle voordere exeptie worden geomitteert.
8.   Vuyt dyn oyck genomen dat die voorschreven rente bij goede testamente waere
gelegateert (des men).
9.   Soo hadden die aanleggers dubbel qualyck gedaen hum gedaeghde alleenlijck op lijff te
vallen mette pretense renthen neffens die achterstel van dyen.
10.   Gemerckt sij genoch weten dat die Gedaeghde van sijne huysvrouwe wegen ineen
Condividenten heeft gehadt als namentlijck LUCAS, JACOB, HEYLKEN en andere alle
dewelcke 't goet van CORNELIS VAN DEN BOGAERT als erffgenaem onder hun vqnits
portionibus hebben gedeylt.
11.   Der vueghe dat alle deselve mede oyck hadden behooren aengesproecken worden dum
quiabet herest ......(= weg gevallen) pro portione sua hereditaria ......(= weg gevallen) ad Lit: de
hered: et acto vend =
12.   Id cirto actores quia plus re peturunt tadere causa debent ut Justt de act. ende pais autem
quatuo modis Behoudelijck dat die pretense rente goet waere (desen ineen) soude dubbel
geprescibeert wesen Cum omnis actio zo annis prescribitur Ql,h loo: de zo vel to omnes prest.
13.   Dan bericht PETER DIERCX hun wel dat hij (ruyckende 't garen) dese actie heeft sijnen
mede colligant getransporteert pro quarte parte om in egeen costen te comen, dan dien sal int
vuyteynde soo wel hebben als dander,
Affslaende alsoo innets 't voorschreven voordere inhoudt der aanleggers aenspraecke.
Zoo contenderende concludeert die voorschreven gedaeghde qualitate qua ten eynde die
aenleggers verclaert sullen worden in hunne eyssen nyet ontfanckbaer in weghen en maeten.
Cum ex pensis oft dat andersints.
Imp torende.


1644 Rechtelijk Archief Deurne R 55, doos 2, no 46.
Fragmenten van processtukken van het jaar 1644.
Over de Requeste mette aenhangende stucken overgegeven ende voorgelesen aen de Schepenen,
borgemeesters, kerkmeesters, H.Geestmeesters, ende XIJ hertslieden ofte naegebueren daertoe
ge‚ligeert ende vercozen, al respectieve binnen der Heerlicheyt ende Dinghbancke van
DOERNE, van weegen FRANS WILLEM GIELENS met schepen der selver Heerlicheyt, is bijde
selve geresolveert ende goetgevonden, datmen daerover ierstdaechs sal nemen advys van
Geleerden in Rechte van wegen de Gemeynte van DOERNE, om daerover geleert sijnde, opde
selve Requeste te resolveeren ende te appestilleeren, soo ten meesten proffijte van de selve
Gemeynte bevonden sall worden te behooren, Committerende tottet nemen van de voorschreven
advyse PRANS THONIS BAECKENNANS H.Geestmeester, ende PETER HENDRICK
BOLLEN hertsman tot LIESSEL onder hennen behoren salaris Actum op St.Thomasdach opden
Casteele tot DOERNE den 21 10bris (= 21 December) 1644 ende sullen de Gecommitteerde
daervan doen hen rapport, ende overleveren schriftelijk advys op drye Coningendach
naestcomende opden huyse voorschreven tegens twee uren precies om recht.
Ter ordonnantie van de voorzegde Regeerderen, ende hertslieden voorschreven.
TH:DE VISSCHERE Secretaris, 1644.


1644 "Kron. van Liess.", mr. G.A.E. 1976
In het bisschoppelijk archief en het parochiearchief bewaarde bescheiden, het boek van
Ouwerling en voorts vele gesprekken met (oud)kerkmeesters leverden voldoende stof op voor het
samenstellen van de volgende lijst.
1644 Jan Eymers van Loon
1644 Jan Peter Verhuyberts


1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 (Losliggend briefje: "Memorie om
te onthaelden om bij Pouels . anssen te gaen dat hij mij schuldich is die somme van twe en
sestich gld. van een peert en gehaelde waer. Dese schuld is hercomen int jaer ons heren doen men
schrief 1644 oft vif en vertich, doech Pouels saelt wel selver weten in wat tijt hij dat gehadt heeft.
Daervan heeft hij mij schaers geloeft te geven tsaers tot persoen 2½ gld .... Dyrick Gerets. etc. )


1644 Raad van Brabant 788-808 (bew. Leo Adriaenssen)
Adriaen Henricques van Sutphen, koopman te Amsterdam, zoon en erfgenaam van wijlen Arnout
Hendricxsen van Sutphen, procedeert tegen Geerart Kuijsten, koopman te Amsterdam. Adriaens
vader had zich borg gesteld voor de gedaagde partij, Kuijsten, die grote vorderingen had op zijn
zoon Hendrick, die in december 1638 was gefailleerd. Om niet door Jan van Laer, koopman te
Antwerpen, te worden `overvallen', droeg Arnout op 13 en 14 januari 1639 ten overstaan van
schepenen van Den Bosch al zijn erfgoederen op; veel ervan werden gekocht door gedaagde,
welcke voorschreven transporten alsoo waeren simulant. Aan dat spelletje heeft Kuijsten zich
niet gehouden, vandaar het proces. In de procesbundel, zitten verschillende brieven van Hendrick
van Sutphen, onder meer aan zijn monfrere van Tilborch (17 januari 1639), aan wie hij bericht
dat hij wegens mijn maleur een en ander moet verkopen. Een andere bijlage is een copie van het
codicil de dato 9 december 1639, dat Arnout Henricsen van Sutphen, ziek, en zijn vrouw Ida
Adriaens Goijaertss van Vechel te 's-Hertogenbosch voor notaris Thomas van Hijnsberg
maakten. Op 13 januari laatstleden heeft Arnout al aan zijn voordochter Maria de windmolen c.a.
te Vlierden gegeven. Zij is geboren uit het huwelijk met Heijlken van Rossum. Arnout en Ida
beschikten ten gunste van de langstlevende van beiden en noemen als hun kinderen Cathalijn
(gehuwd met Benedictus van Tilborch) en Adriaen, de jongste, nog ongetrouwde zoon. Hun zoon
Henrick wordt uit de nalatenschap gesloten, want hij heeft al meer ontvangen dan zijn legitieme
portie. Mocht hij het daarmee niet eens zijn, dan moet hij alles wat hij reeds heeft genoten in het
sterfhuis terugstorten, waarna een gelijke deling tussen de drie kinderen uit dit bed tot stand kan
komen. Uit een rekening courant uit 1638, uitgeschreven door Geeraerd Kuijsten te Amsterdam,
blijkt dat Aernout Henricxsen van Supthen bij hem in het krijt stond voor geplocte lompen, twee
zakjes kandij, twee tonnetjes vijgen, een half kwarteel kruidnagelen en vier balen gember; deze
levenanties waren deels afgerekend door zijn zoon Hendrick van Sutphen.


1644 Algemeen cijnsboek Heer van Helmond 1621-1694 m.b.t. Vlierden
deel II (begint in 1644),
genealogisch bewerkt
Huisarchief Helmond inv.nr. 142
post 1:
Domicella Anna Vlierden (1648)
Joffer Johanna van Gerwen
Bynderen
uutten hoeffve genaemt den kerchoff
post 2:
Hendrick soon Josina van de Cruys verweckt bij Cornelis Horckmans
de 3 kn. Josina dr v Michiel van de Cruys
Michiel Jacobs van de Cruys bij coop
Willem nat.sn. Anneke Willem Tijssen van den Eijndt
uyt een weyveldt in d'eept geleghen 6 lop.
e.z. de erfgen. Jan van Huechten
a.z. de erfgen. Barbara Gorts van Otterdijck
e.e. de erfgen. Andries van Ruth
a.e. Frans Mathijssen Willems en de gemeijnte
post 3:
de Heer en Mr. Dirck Roeffs bij coop
de erfgen. van de Heer Adriaen van der Meijden
Domicella Anna Vlierden (1648)
Johan Donder
Johan Peterson
de Staten Generaal
Joffrouwe Margareta van Kessel
Abdisse van Bynderen
uutten hoeffve genaemt de vorst
post 4:
de 5 kn. Art Hendrick Slaets
Art soon Henrick Arts Slaets
Hendrick Art Slaets
de 5 kn. Art Hendrick Slaets
Art soon Henrick Arts Slaets emptor
de 3 kn. Marcelis Art Slaets
de weduwe ende de 4 kn. Jacob Adriaens Hendrick Wullens
Jacob sn. Adriaen Hendrick Wullems emptor
Gerit Bex is momber
de 14 erfgen. Jan Pauwels Willems v. Hijnsbeeck
Art Hendrick Jacobs emptor
Heylcken dr. Wouther Peters de Louw, huysvr. Jan Jacobs tot Helmondt bij deylinge
de 2 kn. Jenneke en Heylcken (de Louw)
Wouter Peters de Louw
de 7 kn. Catalijn Dirck Meulendijcx
Catalijn dr. v. Dirck Meulendijcx
Heylcken (met 1 voorkynt) dr. v. Dirck Meulendijcx
Catalijn dr. v Wlbert Rijnders
Rijnder soone Jenneken Wilbert Rijnders
de 7 kn. Jenneke Wilbert Rijnders
Wilbordt Reijnders emptor
Michiel van Horenbeeck
uyt eenen bunder hoyveldts genaemt 't vorttien geleghen tusschen de beersdonck ende Stipdonck
e.e. de gemeyn aa genaemt de dobbel aa
a.e. de gemeynt genaemt de hoogh beersdonck
post 5:
Domicella Anna Vlierden (1648)
Bynderen - Joffrouwe Barbara Oudart
kerchoff
post 6:
Jan sn. v. Jan Bruistens bij deylinge int leven
Bruisten Jan Bruistens Verhees
Meriken dr. Lambert Verhaseldonck bij dyling
Meriken weduwe en 4 kn. en 2 kkn. van Lambert Willems Verhaseldonck
2 kn. Jan en Lambert
Willem Dirckx weduwnaar van Emken Jan Bruistens
Hendrick Wilberts weduwnaar en 4/3 kn. v. Meriken Lamberts Verhaseldonck
post 7:
Peter Reynders bij coop
Meriken dr.v. Marten Celen huysvr.v. Joost Dirckx aen den bosch bij successie
Elsken Reijnders
uyt een stuck groesveldt en hoyveldt aen malcanderen geleghen in den bosch 15 lop.
e.z. Peter Reynders
a.z. Joost Laureynssen
e.e. de gemeijn aa
a.e. Jan Anthnis Canters
Peter Reynders
uyt de hellicht van eenen acker onder Ommel 1,5 lop
e.z. Peter Reijnders
a.z. Frans Tijssen
e.e. Heylken dr.v. Anthonis Canters
a.e. de gemeijnte
post 8:
Metien dr.v. Hendrick Peter Welten huysvr. Jan Hendrick Hagemans
de weduwe en 6 kn., 2 kkn. 3 kkkn. van Hendrick Peter Welten
Henrick sn. Peter Welten emptor pro toto
Mayken ende Pereijnttien kn.v. Nicolaes de Louw
Lijsken dr.v. Teuniske Snoecx
Reynder Jan Arts soen
de weduwe Marten Snoecx en 3 kn. Dirck, Catelijn, Clara
uyt eenen acker met een stucxke groesen daer aen geleghen 5 lop. genaemt den eeckhof
e.z. Reynder Jan Arts
a.z. Lijsken dr. Teuniske Snoecx
e.e. Perynttien dr. Nicolaes de Louw
a.e. eenen gemeynen loop
post 9:
de 3 kn. van Peter Gort Dors, Willemke, Evert en Catelijn
Peter Gort Dors
de weduwe en 3 kn. Jan Crijn Bosmans
Jan Crijn Bosmans
de 2 kn. Evert weduwnaar Jenneken Jan Peters
de 2 kn. Crijn Jan Willem Bosmans
Jenneken weduwe en 2 kn. Crijn Jan Willem Bosmans
Crijn Jan Willem Bosmans emptor
Jenneke dr.v. Jan Jan Everts huysvr. Lambert Dircx
de 2 kn. Crijn Jan Willem Bosmans
Crijn Jan Willem Bosmans emptor
Jan sn. Jan Jan Everts
Lijsken van Dornen weduwe Jan Jan Everts (2 kn.)
uyt eenen beempt genaemt den bosenbempdt 4 lop. geleghen tot Liessel
e.z. den H. Gheest van Dorne en Claes Tijssen
a.z. Danel van Breij
e.e. de gemeynte
a.e. Jan Melis en Stijntien weduwe Willem Claes Verhees
post 10:
de weduwe en 4 kn. Rijnder Jan Arts den Smith
Rijnder Janssen Arts de smidt
Wouter van [Bresh] bij evictie
Merike dr.v. Gort Jan Peters
Heylcken dr.v. Willem Henrick Giellens
uyt een weyveldt onder Dornen geleghen genaemt den bueckel 9 lop.
e.z. Claes Tijssen den sneijder
a.z. Henrick Jan Giellens
e.e. Bynderen
a.e. Jaspar Willems
post 11:
3/1 kn. en 4/2 kkkn. Jan Mathijssen Verhees
Jan Mathijssen Verhees
Matijs Janssen Verhees en Jan Anthonis Smits bij coop
Frans sn. Teunis Tiellens verweckt bij Meriken Tijs Claes Verhees
de 5/2 kn. van Meriken dr. Tijs Claes Verhees, nl. Lijsken en Frans
Meriken dr.v. Thijs Claes Verhees weduwe Teunis Tiellens
de weduwe en 5 kn. Mathijs Claes Verhees
Geertruyt dr.v. Lenart Hendricx van Luytelaer
Peter Jan Driessen bij coop
de weduwe en 3 kn. Peter Jan Driessen
Peter Jan Andriessen emptor
de 2 kn. v.d. 1e bedde en de 4/3/2/ kn. van den 2e bedde Lenart soon Hendrick van Luytelaer
Marie dr.v. Lenart Hendricx van Luytelaer
de weduwe Henricx van Luytelaer
de 4 kn. Teunis Willems Verhees vigore testamenti
Stynttien weduwe Willem Claes Verhees
uyt eenen acker genaemt den portacker ende thorsten aen malcanderen geleghen
e.z. tgoet den haenecker en den hooghewech
a.z. Bynderen en Bruysten Jans Verhees
e.e. de H.Gheest van Dornen
a.e. de straete
uyt eenen acker genaemt het breemstuck 4 lop.
e.z. Stynttien weduwe Willem Claes Verhees
a.z. Bruysten Jans Verhees
e.e. Bruysten vs. en Lambert Dirck Verschout
a.e. Lambert vs.
uyt een groesveldt genaemt t venneke 3 lop.
e.z. de H.Gheest van Dornen
a.z. de muelenwech
e.z. Lambert Wllm Dircx Verschout
a.z. de erfgen. Bartholomeus [Haek] en de H.Gheest van Dornen
uyt eenen acker genaemt den tomacker 1,5 lop.
e.e. en e.z. Lambert Willem Dircx Verschout
a.z. Gort Peter Bruystens
a.e. den gemeynen wech
uyt tvenneke
uyt den tomacker ut supra 1,5 lop.
uyt eenen acker genaemt tvenneke 2,5 lop.
e.z. Bruysten Verhees
a.z. de weduwe Wilm Claes Verhees
e.e. idem
a.e. den gemeijnen wech
uyt eenen acker geleghen aent Scooteyndt genaemt de hoeffve 5 lop.
e.z. de gemeijnte
a.z. en e.e. Willm Jan Celen
a.e. Michiel Henrick Heesmans
uyt huys hof met sijne toebehoirte en aengeleghen erffenisse 1 bunder
e.z. Bynderen
a.z. Hoeb Thomas
e.e. de gemeyne straete
a.e. scerp uytschietende
uyt eenen acker genaemt tvenneke 1,5 lop. pro ut supra
uyt een hoyveldt int goer 4 lop. geleghen ontrent de Stipdonksen hegghe
e.z. de weduwe Willem Claes Verhees e.a.
a.z. Willem Celen e.a.
e.e. de goerstraete
a.e. Bruysten Verhees e.a.
uyt selve hoyveldt int goer bij de Stipdonkse hegghe
uyt eenen acker inde hoogackers 1 lop.
e.z. de weduwe Willem Claes Verhees
a.z. Adam Willem Claes Damen
e.e. Jan Tijssen
a.e. eenen gemeynen wech van de erfgen. ... Everts gecomen
uyt ontrent 5 copsaet landts gecomen van de voirs. erfgen. (Everts) en genaemt tvenneke
e.z. Bruystens Verhees
e.e. en a.z. Lambert Peter Lamberts en de weduwe Willem Claes Verhees
a.e. de weduwe Claes Verhees
uyt eenen acker genaemt den betenacker groot ontrent 6 lopensaet
e.z. tgoet den haenacker
a.z. Lambert Peter Lamberts
e.e. den hooghe wech
a.e. Bynderen
uyt eenen acker aent scooteijndt genaemt de hoefve 5 lop. - ut supra
post 12:
de 7 kn. v. Marie dr.v. Art Francen van Rijt
Peter en Marie kn. Art Francen van Rijt
Jenneken Art Francen
Art Francen van Rijt vigore testis
Stynttien dr.v. Ambrosius Jans Verhees, huysvr.v. Art Francen van Rijt
Ambrosius Janssen Verhees emptor
de erfgen. van Heer Peter voors.
Heer Peter Anthonissen emptor
Magdaleen Staels huysvr. Peter ... tot Venloo
Heer Worffart van Dornen
Jonker Jan Everts van Dornen
uyt een stuck hoyveldts genaemt de Wolschot 1 zille
e.z. de gemeijn aa
a.z. Thomas van Leeck en Ambrosius Jans Verhees
e.e. Rut soon Jan Rut Cluytmans soon
a.e. tgoet den ravenecker leengoet zijnde toebehorende Lambert Dircx Verschout
Ruth soon Ruth Cluytmans en Jan Frans Jans [Stomesdorf]
Heylken weduwe Rut Jan Rut Cluytmans vigore testamenti
de weduwe Jan Peter Dircx
uyt een stuck hoyveldt genaemt de wolschot een zille
e.z. en e.e. Joost Henricx
a.z. de gemeyn aa
a.e. Ambrosius Jans Verhees
post 13 (?):
Willem Claes Tijssen den sneyder bij coop
de 3 kn. Marten Snoecx, Dirck, Gort en Clara
de 2 kn.v. Clara dr.v. Marten Snoecx - Jan en Lambert
de 5 kn.v. Marten Snoecx - Henrick, Dirck, Catharina en Clara en Gort
Mayke ende Perynttien kn.v. Niclaes de Louw
uyt huys hoff met eenen dries ende ackerlandt daer aengeleghen ter plaetse opt vloyeijndt 7 lop.
e.z. Lijske dr.v. Teuniske Snoecx
a.z. Merike dr.v. Gort Jan Peters ende Heylke dr.v. Henrick Aelbers
e.e. Lijske dr.v. Teuniske Snoecx
a.e. de gemeijn straete
de 3 kn. Dirck, Catelyn ende Clara (Snoecx)
de weduwe Marten Snoecx
Lijsken dr.v. Teuniske Snoecx
Metien dr.v. Hendrick Peter Welten huysvr.v. Jan Hendrick Hagemans
Reijnder Jan Arts
Henrick soon Peter Welten emptor pro toto - de wed. met 6 kn., 2 kkn., 3 kkkn.
uyt eenen acker met een stuck groese 5 lop. genaemt den eeckhof
post 14:
Herman Ceelen van Gerwen bij coop
Gevert soone Gevert van Doerne
Mr. Jan van Doerne
Jacob Colen en 't onmondich kint van Wouter van [Bresh]
Meriken dr.v. Gort Jan Peters
Heylcken dr.v. Willem Henrick Giellens
post 15:
uyt eenen acker onder Dornen genaemt den bansart 7 lop
e.z. Aert Marcelissen
a.z. en e.e. de gemeyn straete
a.e. Jenneke dr.v. Henrick Henrick Heesmans
de 2 kn. Hendrick Peter Hendrick Daniels
Handrick en Meriken kn. Peter Hendrick Peter Daniels
uyt eenen acker genaemt den winckel 1,5 lop. onder Vlierden
e.z. Bruysten Jans Verhees
a.z. de weduwe Mr. Francois van Vlierden
e.e. Jan den sneijder
a.e. eenen gemeijnen wech
de 4 kn. Henrick Peter Daniels
Andries Cornelis Marcussen
uyt een weijveldt genaemt den weijer 3 lop. geleghen onder Loon te Liessel
e.z. Claes Tijssen
a.z. eenen waterlaet
e.e. de kn. Gerardt Eymbert
a.e. de gemeynte van Liessel
post 16:
de weduwe en 4 kn. Rijnder Jan Arts den smith
Rynder Jan Arts de smeth bij coop
Jacob Colen en d'onmondich kynt van Wouter van [Bresch] bij evictie
Meriken dr.v. Gort Jan Peters
Gevert soone Gevert van Doerne
Mr. Jan van Doerne
Heylcken dr.v. Willem Henrick Giellens
uyt huys hoff met eenen dries daer aen geleghen 3 lop.
e.z. Dirck Marten Snoecx
a.z. Laurens Jans Marcus
e.e. Dirck Marten Snoecx
a.e. de straet
uyt eenen acker genaemt smitscamp 3 lop.
e.z. den H.Gheest van Dornen
a.z. Gort Jan Marcus
e.e. de kn. Gort Cornelis
a.e. Henrick Jan Giellens
uyt een weijveldt inde raetvloet 6 lop.
e.z. Henrick Willem Giellens
a.z. de kn. Gort Cornelis
e.e. Marten Jan Joosten
a.e. een gemeyne loop
uyt een hoyveldt bij het goer geleghen genaemt het vorttien de een jaer 2 zille en het ander jaer
een zille reijdende met andere
uyt eenen acker genaemt het campken 1,5 lop. onder Dornen geleghen
e.z. Hubert Thomas Smits
a.z. Marten Jan Joosten
e.e. idem
a.e. de gemeijn straete
post 17:
de 5/4 kn. van Mery dr.v. Andries Peter Lamberts verweckt bij Wouter Janssen van den Boomen
1 kn. en 5 kkn. Dries Peter Lamberts
Peter soone Andries Peter Lamberts van den Berschot
Lambert en Andries kn. Peter Lamberts bij coop
Andries soon Peter Lamberts (doorgehaald)
Lambert en Andries kn.v. Peter Lamberts bij successie
Claes een van de 4 kn. Bruysten Art Philipssen
de 4 kn. Bruysten Art Philipssen
Art Merike Willem en Claes (Philipssen)
uyt een stuck ackerlandt genaemt den haeck het lankveldt aen malcanderen geleghen in de cingel
2 lop.
e.z. den H.Gheest van Dornen
a.z. Lambert Peter Lamberts en Mary Simons van Heytrack
e.e. Jan Joosten
a.e. den hamackers wech
Ambrosius Jans Verhees
Jan Arts Verhaghen ende Bruysten Jans Verhees
post 18:
Hendrick Jan Giellens vigore testamenti
Stijntien dr.v. Gevert Janssen de Bercker
Gevert Janssen de Bercker
uyt een acker 44 roijen genaemt horstkensstreep
e.z. Ambrosius Janssen Verhees
a.z. Margriet weduwe v. Peter Schoonens
e.e. eenen gemeijnen wech
a.e. de weduwe Tijs Claes Verhees en de weduwe Henrix van Luytelaer
post 19:
de weduwe Willem Claes Verhees
de 4 kn.v. Lijsken Jan Tijssen Verhees verweckt bij Teunis Dircx Smits
Jan Tijs Claes Verhees pro toto
de weduwe Tijs Claes Verhees met 5 kn.
uyt eenen acker genaemt den nieuwenacker in de hooghackers geleghen 3 lop.
e.z. Bynderen
a.z. Ambrosius Janssen Verhees
e.e. en a.e. Jan Tijssen Verhees, de weduwe Mathijs Claes Verhees en de weduwe Henrickx van
Luytelaer
post 20:
Jan soon Jans Ambosius Verhees bij deylinge int leven Ambrosius Janssen Verhees
Hendrick Wilberts weduwnaar en 4/3 kn. van Meriken Lamberts Verhaseldonck
Merike dr.v. Lambert Verhaseldonck bij dijling
Jenneke weduwe en 4 kn. Lambert Dircx Verschout alias Verhaseldonck
de 2 kn. (Verschout) Hr. Jan en Lambert
Willem Dircx
post 21:
Tomas Arts coopman tot Vlierden
Wilbert Hendricx den sneijder vigore testamenti
Willem en Truyken kn. Claes Tijssen den sneijder bij dijling
Jenneke weduwe en 4 kn. Claes Tijssen vs. vigore testamenti
Claes Tijssen Henrickx den sneijder bij coop
Heylcken dr.v. Gort Cornelis Klynck huysvr.v. Evert Cornelissen
Margriet dr.v. Gort Cornelis Klynck
uyt huys hoffstat met ontrent 2 lop. groese genaemt den heesterman
e.z. en e.e. de gemeijn straet
a.z. den hooghen wech
a.e. tgoet den haenacker
de 2 kn. Marijn Marcelissen
Lijsken dr.v. Stijnttien van Engelen
post 22:
de 4/3 kn. Goort Peter Brustens verweckt bij Meriken Thomas Smits
Meriken Thomas Smits weduwe Goort Peter Brustens vigore test.
Gort Peter Brustens
ex Tomacker
Peter sone Andries Peter Lamberts Verberschot
het 1 kn. en 5 kkn. van Andries Peter Lamberts
Andries Peter Lamberts bij coop
Gort soon Jan Marcus de mulder
ex prato in de berschot 10 lop.
de 5 kn. en 4 kkn. van Hendrick Rovers
Catharina weduwe Hendrick Rovers bij coop
Adriaen Claessen Tijssen emptor
Jan soon Henrick Emundts filius Henrick Emmundts
in berschot
in nabbendonc
in crijtenburgh
post 23:
Gerart nat.sn. van Wilbert Hendrick Welten
de weduwe en 5 kn. Jan Hendrick Welten
Wouter en Jan kn.v. Hendrick Peter Welten
de weduwe en 6 kn., 2 kkn. en kkkn. van Hendrick Peter Welten
Hendrick Peter Welten emptor
Otto de Visschere emptor
Joes Godefridus Comes de Huynres filius Margareta Wilhelma filia Jonker Wolfart van
Witenhorst heer tot Dornen emptor
de 2 kn.v. Joffrouwe Johanna dr.v. Willems van Erp
uyt huys hoff met een heytvelt daer aen geleghen 25 lop.
e.z. en e.e. de straete
a.z. de weduwe Cranenbroeckx
a.e. de gemeijnte
post 24:
Mr. Embert soon Jan Emberts van Loon
Jenneke weduwe en 2 kn. Jan Eymberts van Loon
Jan Eymberts van Loon
Andries sn. Andries Lambert Vrients emptor
de 10 erfgen. (Dircx)
de weduwe Jan Peter Dircx
uyt eenen acker genaemt den hulsbosch
geleghen tot Loon 5 lop.
e.z. de 4 kn. Heylcken Eymberts van Loon
a.z. de kn. Henrick Peter Daniels
e.e. Lambert soon Andries Lambert Vrients
a.e. een stuck landt medegelder genaemt het voorhooft toebehorende Cornelis Jan Rutten
post 25:
de 4/3 kn. Teunis Willems Verhees vigore test.
de weduwe Willem Claes Verhees
uyt een groesveldt genaemt de bocht 6 lop. geleghen ter plaetse genaemt opde heeze
e.z. Lambert Willem Dirckx Verschout
a.z. de weduwe Willm Claes Verhees gelderesse
e.e. eenen gemeijnen loop
a.e. Ambrosius Janssen Verhees
post 26:
Sophia dr.v. Cornelis sn.v. Hendrick Willem Horckmans
de weduwe en 4 kn. van Cornelis Horckmans
Cornelis sn. Henrick Willem Horckmans
Henrick sn. Willem Horckmans
uyt huys hoff ende aengeleghen erffenisse 3 lop.
e.z. Art Jan ...
a.z. Anthonis sn. Anthonis Canters
e.e. de gemeijne straet
a.e. het weijdycxten
post 27:
Antonis Dries Reijnders mortuus anno 1636
post 28:
Jan Daniels van Breij filius ...
Daniel Janssen van Breij
Anthonis sn.v. Andries Hendrick van Breij
Jenneke weduwe en 3 kn.v. Andries Hendricx van Breij
Andries Henricx van Breij
uyt eenen acker geleghen inde hobencampen genaemt de wel 3,5 lop.
e.z. Henrick Peter Mennen
a.z. en e.e. Peter Simons van Boomen
a.e. de gemeynte
post 29:
de Heer Arnoldus Costerius evictor et emptor
de 3 kn. Jonker Albada
de weduwe Jonker Albada
Jonker Wolfaert (?) van Albada
Jonker Everardus sn.v. Jonker Cornelis van Dornen
de 5 kn. Jonker Cornelis van Dornen - heere tot Liessel
Joffrouwe Margriet van Vladeracken
ex arenbroeck et elst
post 30:
Marten Anthonissen - Margriet de weduwe en 6 kn.
Andries Marten en Marten Anthonissen
Art Frans Bakermans
Geertruyt dr.v. Henrick Jan Peters van Rijdt (of Ruth?) huysvr. v. Peter Jan Canters
Gort Jans van Otterdijck
uyt huys hofstadt ende hof met aengeleghen erffenisse in Ommel
post 31:
Jenneke weduwe en 4 kn. en 2 kkn. (Verschout)
Meriken dr. Lambert Verhaseldonck bij dijling
Lambert sn. Dirck Lamberts Verschout bij ghifte
Willem sn. Dirck Lamberts Verschout
Hendrick Wilberts weduwnaar en 4/3 kn. van Meriken Lamberts Verhaseldonck
Peter Jan Canters bij coop
de erfgen. Art Frans Bakermans
de weduwe en 6/5 kn. Peter Jan Canters
uyt den eeckhof en snoexhoofken
Goort Janssen van Otterdijck
ex domo et prato
post 32:
de 2 kn. Gort sn. Grittien Geverts van Zeyelberch
de 2 kn. Wijnandts van den Zeijelberch
Achttien dr.v. Grittien Geverts van Zeijelberch
Peter sn. Andries Peter Lamberts Verberschot
1 kn. en 5 kkn. Andries Peter Lamberts
Andries Peter Lamberts bij coop
Gort soon Jan Marcus de mulder
uyt huys hoff ende schuer metten aengeleghen erffenisse 3 lop. genaemt de berschot
e.z. Andries Peter Lamberts
a.z. eenen gemeijnen crystwech
e.e. de gemeyne straet
a.e. Jan Hendrick Emundts pro sua quinta parte
Catharina weduwe Henrick Rovers bij coop
de 5 kn. 4 kkn. van Henrick Rovers
Adriaen Claes Tijssen emptor
Jan soon Henrick Emundts filius unicus
Henrick Emundts
post 33:
Catarijn dr.v. Handrick Franssen bij coop
Michiel soon Adam Willem Claessen
Adam Willem Claessen
uyt eenen acker genaemt d'espe 1 lop. ontrent den moelen geleghen
e.z. Gort Peter Bruistens
a.z. de kn. Niclaes de Louw
e.e. Adam Willem Claes gelder
a.e. Dries Peter Lamberts
post 34:
de 2 kn. Gort soon Grittien Geverts van den Zeijelberch
de 2 kn. Wijnandt soon Grittien Geverts van den Zeijelberch
Achttien dr.v. Grittien Geverts van den Zeijelberch
de weduwe en 8/7/2 kn. v. Handrick Frans Janssen - Heijlken en Willem
Henrick Frans Janssen bij coop
Gort soon Jan Marcus de mulder
uyt eenen acker genaemt den uyllencamp 2 lop.
e.z. Henrick Jan Giellens
a.z. de H.Geest van Dornen
e.e. Andries Peter Lamberts
a.e. den muelenwech
Catharina weduwe Henrick Rovers bij coop
de 5 kn. en 4 kkn. Hendrick Rovers
Jan soon Henrick Emundts filius unicus
Henrick Emundts
post 35:
Peter Wouters sterffelijk laet 1676
den H.Geest van Vlierden
Frans Anthonis Bakermans
den H. Gheest van Dornen
uyt een hoyveldt tot Liessel geleghen genaemt d'elst reydende jaerlijks met Claes Tijssen en
Marten Vreynssen (in de tekst doorgehaald)
uyt een hoyveldt geleghen in de boesenbempden tot Liessel
e.z. de gemeynte
a.z. Peter Jan Lamberts en Joost Loyen
e.e. de capelle tot Liessel
a.e. Lambert Driessen en Jan Eymberts van Loon
post 36:
Peter Reynders bij coop
Merike dr.v. Marten Celen huysvr. Joost Dircx aen t Bosch
uyt eenen acker inden bosch geleghen 2 lop.
e.z. Peter Reynders
a.z. Willem Philipssen van Huechten
e.e. Peter Reijnders
a.e. den gemeynen busscherdijck
uyt eenen acker genaemt den hooghen acker tot Ommel 1,5 lop. off 7 copsaet
e.z. Frans Tijssen
a.z. Peter Reynders en andere
e.e. Jan Anthonis Canters en andere
a.e. Michiel Jacobs van de Cruys
post 37:
Heylcken dr.v. Anthonis Canters huysvr. Hubert Thomas bij coop
Capittel van St. Jan binnen den Bosch bij emptie
Lijsken dr.v. Marcelis Danels van den Eyndt
uyt een weyveldt genaemt den eyndelbempt, pro ut fol. 20
post 38:
Joost Hendrick van Heugten verweckt bij Heylken Anthonis Canters bij dijling
de 6 kn. van Heylcken Anthonis Canters
Hendrick soone Anthonis Canters
de 2 kn.v. Anthonis soone Anthonis Hendrick Canters
Anthonis soon Anthonis Henrick Canters bij deylinge door sijn vader in sijn leven
Anthonis Henrick Canters
uyt een weyveldt 8 a 9 lop. tot Ommel
e.z. convent van Ommel
a.z. Jan Anthonis Canters
e.e. de Aa
a.e. de gemeynte van Asten
post 39:
Hendrickske dr.v. Frans Tijs Willem Tijssen
de 6 kn. en 2 kkn. van Frans soone Tijs Willem Tijssen
Frans soon Tijs Willem Tijssen
de 16 erfgen. Jan Willem Tijssen
ex parte dicta cloot
post 40:
Art Frans van Rijt vigore test. ut afferit
Stynttien dr.v. Ambrosius Janssen Verhees huysvr.v. Art Francen van Rijt
Ambrosius Jans Verhees
uyt goet aen den bosch pro ut fol. 13
post 41:
de 4/2 kn. Thomas Jan Canters
Hendrick Jan Canters en Thomas Jan Canters ider voor de hellicht
de 7 kn. Jan Anthonis Canters
Jan soon Anthonis Canters bij deyling
Anthonis Henrick Canters
uyt 2 acker genaemt den bocht ende cloot aen malcanderen geleghen tot Ommel, 4 lop. (samen)
e.z. Henrick Janssen van Rest de weduwe
a.z. Jan soon Anthonis Canters gelder selfs
e.e. Jan Andries Reynders
a.e. Art Frans Bakermans
post 42
Jan soon Peter Anthonis Horckmans weduwnaar van Peryntien - pro quarta parte
Catharina dr.v. Peryntien verweckt bij Henrich Thomas (van Liessel?)
Perynttien dr.v. Nicolaes de Louw en pro quarta parte
Hendrick Wilberts weduwnaar en 4 kn. van Merike Lamberts Verhaseldonck
Merike dr.v. Lamberts Verhaseldonck bij deyling
Jenneke weduwe en 4 kn. en 2 kkn.
Lambert soon Willem Dircx Verschout emptor
Adriaen Claes Tijssen en Michiel Henrick Heesmans emptores pro toto
Lambert soon Josina dr.v. Nicolaes de Louw
uyt eenen acker in de hooghackers geleghen genaemt de Melue 4 lop.
e.z. Hubert Thomas
a.z. Lambert Willem Dircx Verschout
e.e. den hooghen wech
a.e. den bueckel toebehorende aen Michiel Henrick Heesmans
post 43:
de 3 kn. en 7 kkn. Anthonis Henrick Canters
Anthonis Henrick Canters
post 44:
de 3 kn.v. Peter Gort Dors nl. Willemke, Evert en Catelijn
Peter Gort Dors
de weduwe en 3 kn. Jan Crijns Bosmans
Jan Crijn Bosmans
de 2 kn. Crijn Jan Willem Bosmans
Jenneke weduwe en 2 kn. Crijn Jan Willem Bosmans
de 2 kn. Evert weduwnaar van Jenneken Jan Peters
Jenneke dr.v. Jan Jan Everts huysvr.v. Lambert Diricx
de 2 kn. Crijn Jan Willem Bosmans
Jenneke weduwe en 2 kn. Crijn Jan Willem Bosmans
Crijn Jan Willem Bosmans emptor
Jan soon Jan Jan Everts
Lijsken van Dornen weduwe Jan Jan Everts en 2 kn.
uyt eenen beempt genaemt den bosenbeempdt 4 lop. geleghen onder Liessel
e.z. den H.Geest van Dornen en Claes Tijssen alias Claes Clauws
a.e. Danel van Breij
e.e. de gemeijnte .. de zoije graeft
a.e. Jan Melis en Stijntien wed. Willem Claes Verhees
post 45:
Handerske dr.v. Frans Tijs Willem Tijssen huysvr.v. Gerrit Eymberts van Loon
de 6 kn. en 2 kkn. v. Frans soone Tijs Willem Tijssen
Peter Reijnders bij coop pro toto
Frans soone Tijs Willem Tijssen
Jan Willem Tijssen en Jan Willems van Huechten
uyt espe
Frans soone Tijs Willem Tijssen
Peter Reijnders
ex halsacker
ex campken
post 46:
Sophia dr.v. Cornelis soone Hendrick Willem Horckmans
de weduwe en 4 kn. v. Cornelis Horckmans
Cornelis soon Hendrick Willem Horckmans
Henrick soon Willem Horckmans
uyt eenen acker geleghen aen den bocht bij de halsackers 12 lop.
e.z. Anthonis Tiellens
a.z. Henrick Geverts
e.e. den bocht
a.e. de erfgen. Andries Reijnders
post 47:
de weduwe Willem Claes Verhees
de 4/2 kn.v. Lijsken dr.v. Jan Tijssen Verhees
de 3 kn. en 4 kkn. Jan Tijssen Verhees
Jan Thijs Claes Verhees pro toto
de weduwe Tijs Claes Verhees met 5 kn.
uyt eenen acker eertijdts de meluen nu den hardtsenacker genaemt 5 lop.
e.z. de weduwe Willem Claes Verhees
a.z. de erfgen. Lambert Willem Dircx Verschout
e.e. de erfgen. Willem Claes Verhees
a.e. den hooghenwech
post 48:
Michiel soon Adam Willem Claessen
Hendrick soone Hendrick Canters bij coop 1692
Adam Willem Claessen
de weduwe en 2 kn. Jan Francen Verrijt voor 1 bunder bij coop
uyt 2 bunders bempdts inden berschot geleghen
e.z. de erfgen. Claes Everts
a.z. Lambert Peter Lamberts
e.e. de gemeyne Aa
a.e. Lambert Willem Verhaseldonck
uyt huys hoff ende aengeleghen erffenisse opt hoveleyndt 18 lop.
e.z. en e.e. de gemeijn straete
a.z. Claes Jan Hermans den cuyper erfgen.
a.e. Jan Janssen van Colbraecken met meer anderen
post 49:
Anthonis Dries Reynders mortuus anno 1636
de 6 kn. en 2 kkn. Frans Tijs Willem Tijssen
Frans soon Tijs Willem Tijssen
2 kn. Tijs Willem Tijssen
Tijs Willem Tijssen
post 50:
Adriana dr,v, Catarijn Thomas Janssen van den Berch, huysvr. v. den Heer Ideleth
Catarijn dr.v. Thomas Janssen van den Berch bij dijling
de 5 kn. v. Thomas Janssen van den Berch
Thomas Janssen van den Berch
(opm: in de marge staan de jaartallen 1670 t/m 1674)
post 51:
Sophia dr.v. Cornelis Hendrick Willem Horckmans
de weduwe en 4 kn. v. Cornelis Horckmans
Cornelis soon Henrick Willem Horckmans
Henrick soon Willem Horckmans
uyt eenen acker geleghen aen den bocht bij de halsackers 12 lop.
e.z. Anthonis Tiellens
a.z. Henrick Geverts
e.e. den bocht
a.e. de erfgen. Andries Reijnders
post 52:
Jan Lensen weduwnaar en 3 kn. van Heylken Claes Willems
Heylken dr.v. Claes Willems, huysvr.v. Jan Lensen
Claes Willems van den Heytrack bij coop
Jan en Peter soone Jan Lamberts Vrients
Jan Lambert Vrients
de 5 kn. Marcelis Peter Jan Mennen
de weduwe en 5 kn. Marcelis Peter Jan Mennen
Marcelis Peter Jan Mennen
Jan en Peter kn.v. Peter Wouters
Jan Tijs Teeuwens ter tochte
de 5 kn. Marcelis Peter Jan Mennen
de weduwe en 5 kn. Marcelis Peter Jan Mennen
Marcelis soon Peter Jan Mennen emptor
Weyndelken Daem Martens
de 5 kn. Marcelis Peter Jan Mennen
de weduwe en 5 kn. Marcelis Peter Jan Mennen
Marcelis soon Peter Jan Mennen en Henrick soon Peter Jan Mennen
de 3 kn. Peter Jan Mennen - Marcelis, Jan, Henrick
de 3 kn. en 1 kkn. Tijs Claes Berckers
Tijs soone Claes Janssen de Bercker
de weduwe Claes Janssen de Bercker met 3 kn.
uyt eenen acker geleghen onder Loon groot tsamen ontrent 2 bunders
e.z. Jan Tijs Teuwens medegelder
a.z. de nieuwe straete
e.e. de gemeijne straete
a.e. Jan Tijs Teuwens, Ceel Peter Mennen, Henrick Peter Mennen, Mathijs Claes de Bercker
post 53:
Jan Jans Verhees weduwnaar en 2 kn. van Meriken Wilbert Daniels
de 3/2 kn. van Wilbert Daniel Arts tot Vlierden - Meriken, Anneken en Lijneken
de weduwe en 4 kn. en 1 kkn. van Wilbert voirs.
Wilbert soone Daniel Arts tot Vlierden
Joffrouwe Isabella dr. Jonkers Jan Vaeck
Peter soone Hendrick Welten bij coop
Catharina een van de 4 kn. huysvr. Mr. Guilliam van Boisdonck
de 4 kn. Wouther, Elizabeth, Jenneke, Catharina
Joffrouwe Ottha dr.v. Joffrouwe Joanna de Lu
de weduwe en 4 kn. en 1 kkn. van Wilbert Daniel Arts
de 3 kn. v. Meriken Daniel Arts, Henrick, Peter en Jenneken
de 2 kn. Daniel Arts tot Asten, Wilbort en Meriken
Anneken dr.v. Wilbordt Heijnen weduwe Daniel Arts tot Asten
de weduwe Wilbordt Heijnen met 2 kn. en 2 kkn.
Henrick Wilbordt Heijnen
uyt huys, hoff, schuer ende eenen camp landts groot ontrent 14 lop.
e.z. de gemeynt genaemt de weijer
a.z. een straete en Anneke medegelderesse haer nieuwe erffve
e.e. Anneke voirs. haer acker genaemt theijtveldt
a.e. scerp uytschietende op de weijer
uyt een hoyveldtien opt goer geleghen groot ontrent 2,5 lopensaet reydende en deylende met een
gelijck hoyveltien toecompende Willem Alberts bij coop van Joost van de Zande
uyt huys hoff ende schuer met eenen camp landts op brouhuys geleghen groot ontrent 9 lop.
e.z. de weyersche loop
a.z. Anneke selfs haer eeuselveldt
e.e. het eeuselveldt van de medegelders
a.e. de straet
item alnoch uyt eenen acker genaemt theijtveldt groot ontrent mette heije 8 lop.
e.z. de medegelders camp
a.z. de gemeynte van Vlierden
e.e. de gemeynte genaemt weijer
a.e. Anneke selfs haer nieuwe erffenisse
post 54:
Margriet weduwe Wouter Hendrick Ysbouts bij coop
de weduwe en 6 kn. Huybert Thomas Janssen de smit
Hubert soon Thomas Janssen den smit
uyt een zille hoybempdt achter de biersdonck gelegen reydende teghens twee gelijcke zillen
toebehorende aen Art Marcelissen en dander Dirck ... genaemt Calloo
e.e. de gemeyn Aa
a.e. de gemeynte van Asten
post 55:
de 2 kn. Gort soon Grittien Geverts van Zeylsberch
Claes Art Claus weduwnaar en 8 kn. van Agatha Michiel Claes Everts
Agathadr.v. Michiel Claes Everts huysvr.v. Claes Art Claus
de kkn. van Claes Everts
de erfgen. van Claes ende Bernardt Everts
de erfgen. Claes Art Claes
Peter soone Andries Peter Lamberts Verberschot
1 kn. en 5 kkn. Andries Peter Lamberts emptor
de 2 kn. Wynandt soon Grittien Geverts van Zeylsberch
Andries Peter Lamberts bij coop
Goort soon Jan Marcussen den mulder
Peter Lamberts Verberschot
de weduwe Peter Lamberts Verberschot
1 kkn. van Art weduwnaar Weyndelkens
post 56:
de 2 kn. Rijnder Francen de scheper, Frans en Jan
de weduwe en 3 kn. Rijnder Fransen den Scheper bij coop
Reynder Jan Arts pro toto
Jan soon Jenneke Vlascoopers alias Jan Arts
Andries soon Gort Cornelissen
Andries ende Willem kn. Gort Cornelis
de 5 kn.
Margriet dr.v. Jenneke Vlascoopers huysvr.v. Gort Cornelis Clynck
uyt een groesveldt op vloyendt geleghen groot 2,5 lop.
e.z. Peryntien dr.v. Nicolaes de Louw
a.z. en e.e. Willemke dr.v. Frans Jans de smit en Anneke dr.v. Gevert Berckers
a.e. de gemeijne strate
Hendrick Jan Giellens vigote test.
Stynttien dr.v. Gevert Berckers
uyt een weyveldt opt Vloyeijndt geleghen 2 lop.
e.z. Willemke dr.v. Frans Jans de smit
a.z. Mathijs Henricx ...
e.e. Reijnder Jan Arts
a.e. de gemeyne loop
Hendrick Jan Giellens bij coop
1 voorkynt van Heylken Canters en de 4 kn. van Huybert Thomas Smits
de weduwe en 6 kn. Huybert Thomas Smits
Huybert Thomas Smits
Cornelis Thomas
uyt een stuck groesen opt Vloyeyndt geleghen 5 lop.
e.z. Willemke dr.v. Frans Jans de smit
a.z. Mathijs Henricx
e.e. de gemeijn straete
a.e. de gemeijnen loop
uyt ontrent 1 lop. landts in den uyllencamp geleghen
e.z. Willemke dr.v. Frans Jans de smit
a.z. Henrick Jan Giellens
a.e. den muelenwech
de weduwe en 3 kn. Huybert Nicolaessen den snijder
Huybert Niclaessen den snijder bij coop van Huybert Thomas Smits
de 2 kn. Jan Marcus de mulder
uyt ontrent 1 lop. landts inden uyllencamp geleghen
e.z. Willemke dr.v. Frans Jan de smit
a.z. en e.e. Henrick Jan Giellens
a.e. muelenwech
Styntien dr.v. Gevert Jans de Bercker
Gevert Janssen de Bercker
post 57:
de 2 kn. van Marten Gevarts Vermolen
Barbara weduwe Marten Gerardt Vermoelen met 2 kn.
Marten Gerardts Vermoelen
de 2 kn. Elsken dr.v. Jacob Arts van den Cruys
uyt eenen acker genaemt den graffacker off meeracker 1,5 lop. tot Ommel geleghen
e.z. de erfgen. Reynder Colen
a.z. tconvent van Ommel
e.e. Jan Frans van Rijt
a.e. den kerckpat
tconvent van Ommel
Anneke dr.v. Elsbien Berckers huysvr.v. Anthonis Dryes Reynders pro alia mecht
ex graffacker, meeracker, langacker et cromacker
post 58:
Huybert Janssen van Marheze bij coop
de 4 erfgen. van Henrick Geverts te weten Joost en Thomas Geverts en Luyttien dr.v. Catelijn
Geverts en Peter Frans Geverts
Henrick Geverts
Huybert Janssen van Marheeze bij coop
de 2 kn. Anthonis soone Anthonis Canters
Anthonis soon Anthonis Canters
uyt eenen acker op dat hoogh loo geleghen aent ven groot ontrent 4 lop.
e.z. Laureyns Willem Tijssen
a.z. Jan Laureyns Joosten
e.e. de erfgen. Frans Anthonis Verrijt
a.e. Thomas Geverts
post 59:
Frans Tijs Wlem Tijssen en
Peter Reynders, ider voor de hellicht
Jan Willm Tijssen en Jan Willems van Huechten
stuck lant in de berschot
Handersken dr.v. Frans Tijs Willem Tijssen huysvr.v. Gerrit Eymberts van Loon
de 6 kn. en 2 kkn. van Frans Tijs Willem Tijssen
post 60:
Joostien weduwe Jan Lamberts van Rijt met 2 kn.
post 61:
Domicella Anna Vlierden 1648
Joffrouwe Henrica van Steenhuys
Bynderen
Haseldonck
post 62:
Jan Peter Bollen bij coop
Peter Jan Lambert Vrients bij coop
Jan Laureynssen de sceper
de 6 kn. Jan Laureynssen den scheper
Jan Laureynssen den sceper een van de 10 erfgen.
de 10 erfgenamen
de weduwe Jan Peter Dircx
de 6 kn. Jan Laureynssen de scheper
Jan Laureynssen den sceper
Eymbert soon Gerart Eymberts van Loon
de 3 kn. Gerart Eymberts van Loon
Art Gort Swerts met 4/2 kn. verweckt bij Gorttien Lambert Vrients te weten Gorttien en Merike
post 63:
Domicella Anna Vlierden 1646
Joffrouwe Barbara Ondart
Bynderen
kerckhoff
post 64:
de 3 kn. en 7 kkn. van Anthonis voors.
Anthonis Canters weduwnaar en 4 kn. van Elsken
Elsken dr.v. Willems van den Eyndt huysvr. Anthonis Henrick Canters
ex halsacker
ex clootacker
ex halsacker
post 65:
Hendrick soone Anthonis Canters
de 2 kn. Anthonis soon Anthonis Canters
Anthonis soon Anthonis Canters
Jan Willem Tijssen
Jan Willems van Huechten
uyt eenen camp landts tot Ommel geleghen 3 lop.
e.z. Marten Celen
a.z. Joost Laureijnssen en Frans Martens
e.e. de gemeynte
a.z. Frans Martens en meer anderen
post 66:
Hendrick soone Jan Anthonis Canters bij dijlinge
de 7 kn.v. Jan voirs.
Jan soon Anthonis Henrick Canters bij deijlinge
Anthonis Henrick Canters
uyt eenen acker genaemt d'espendonck opt espen 5 lop.
e.z. Luyttien weduwe Henrick Janssen van Rest
a.z. Jan Anthonis Canters
e.e. Frans soon Tijs Willem Tijssen
a.e. de erfgen. Jan Willems van Huechten
post 67:
Joostien weduwe Jan Lamberts van Rijt met 2 kn.
post 68:
de weduwe en 4 kn.v. Reynder Jan Arts den smit
Rynder Jan Arts den smit bij coop
Jacob Colen en 't onmondich kn. Wouter van Bresch bij evictie
Merike dr.v. Gort Jan Peters
Heylcken dr.v. Willem Henrick Giellens
uyt eenen acker onder Dorne geleghen den lansart 7 lop.
e.z. Art Marcelissen
a.z. en e.e. de gemeyne straete
a.e. Jenneke dr.v. Henrick Henrick Heesmans
post 69:
Jan soone Peter Janssen van Rest
Gevert Janssen van Rest
de 2 kn.v. Tijs soone Brusten Tijs Coolen
de 3 kn. en 2 kkn. van Brusten voirs.
Peter Tijssen ende Brusten Tijssen Colen en Heylcke Gorts als erfgen.
Laureijns soon Willem Tijs tot Ommel
uyt eenen acker 4,5 lop. en eenige royen geleghen tot Ommel
e.e. de gemeyn straete
a.e. de hooghe loo toecomende de gelder selfs
post 70:
Jan Peter Bollen bij coop
Peter soon Jan Lamberts Vrients
Jan Lambert Vrients den sceper
Jan Laureynssen den sceper
de 6 kn. Jan Laureynssen den scheper
Jan Laureynssen den sceper een van 10 erfgen. et emptor
de thien erfgenamen
de weduwe Jan Peter Dircx
de 6 kn.v. Jan Laureynssen de scheper
Jan Laureijnssen den sceper
Eymbert soon Gerardt Eymberts van Loon
de 3 kn. Gerardt Eymberts van Loon bij coop
Peter soone Jan Lambert Vrients en
Jan soon Jan Lambert Vrients
Jan Lambert Vrients
post 71:
de 3 kn. Teunis Willems Verhees - Nicolaes, Willem, Cristianus
de 4 kn. Teunis Willem Verhees
Cristina weduwe Willems Verhees
Anthonis Willems Verhees
Peter Wouter IJsbouts sterffelijke laet
den H.Geest van Dornen en Vlierden
Jan Frans Joosten vigore testamenti
de weduwe Jan Peter Dircx
Gevert soone Gevert van Dornen bij coop
Goort Jan Marcus de mulder bij donatie
Lambert Peter Lamberts
uyt het venneke eensdeels landt eensdeels groes en heij wesende groot 1 bunder
post 72:
Huybert Janssen van Maerheze emptor
de 4 erfgen. Henrick Geverts te weten Joost en Thomas Geverts
Luyttien dr.v. Catelijn Geverts en Peter Frans Geverts
Henrick Geverts
uyt eenen acker gelegen aent ven op de hoogh loo
e.z. Anthoni Canters
a.z. Jan Canters
e.e. Art Fransen Verrijt
a.e. Thomas Geverts
Huybert Janssen van Maerheze bij coop
de 2 kn. Anthonis soon Anthonis Canters
Anthonis soon Anthonis Canters
uyt huys hoff ende schuer ende aengeleghen erffenisse tot Ommel 3 lop.
e.z. de erfgen. Jacob Arts
a.z. Joost Janssen
e.e. Michiel Jacobs
a.e. de gemeyn straete
post 73:
Jan Peter Boolen bij coop
Peter Jan Lambert Vrients
Jan Lambert Vrients bij coope
Jan Laureynssen den sceper
de 6 kn.v. Jan Laureynssen den scheper
Jan Laureynssen den sceper een van de 10 erfgen. et emptor
de thien erfgen.
de weduwe Jan Peter Dircx
Eymbert soon Gerardt Eymberts van Loon
de 3 kn. Gerardt Eymberts van Loon
Jan soon Jan Lambert Vrients
Peter soon Jan Lambert Vrients
Jan Lambert Vrients
de 6 kn. Jan Laureynssen den scheper
Jan Laureynssen den sceper
Jenneken dr.v. Lambert Dries Vrients bij deylinge
de 4 kn. Lambert Driessen
Lambert Driessen
post 74:
Michiel soon Adam Claessen
Adam Willem Claessen
uyt een weijveldt inden berschot groot ontrent 40 lopensaet
e.z. Claes Jan Hermans den sneijder
a.z. Dries Peter Lamberts
e.e. Adam gelder
a.e. Willem (?) Verhaseldonck met meer andere
uyt huys hof aent hoveleijndt (fol 7)
uyt eenen acker genaemt den goidenacker 3 lop. ontrent den moelen geleghen
e.z. den gemeynen molenwech
a.z. Dries Peter Lamberts met anderen
e.e. de erfgen. Anthonis van Zutphen
a.e. Gort Peter Bruistens
post 75:
de weduwe ende 6/5 Peter Jan Anthonis Canters
Peter soon Jan Anthonis Canters emptor
Jan Willem Tijssen
Margriet weduwe ende 6 kn. van Marten Anthonissen
Marten Anthonissen
Frans Bakermans
Peter Jan Anthonis Canters emptor van de erfgen. Arts Bakermans
uytten cloot
Marten Anthonissen, Margriet de weduwe en 6 kn.
Art Frans Bakermans
Peter Janssen Canters
Lyntke weduwe Henrick Jan Peters van Rest
uytten venacker
Geertruyt dr.v. Henrick Jan Peters van Rest huysvr. van Jan Peter Canters
uytten venacker
Marten Anthonissen - Margriet de weduwe en 6 kn.
Andries Martens ende
Marten Anthonissen pro toto
Frans soon Tijs Willems een van de 16 erfgen.
uytten cuylacker
post 76:
Teunis soone Aert Marcelis Aert Slaets
de 5 kn. Aert Marcelis Aert Slaets
Claes een van de 4 kn. v. Bruysten Art Philipssen simpel zijnde
de 4 kn.v. Bruysten Art Philipssen - Art, Meriken, Willem, Claes
de 4/2 kn. van Lijsken dr.v. Jan Tijssen Verhees verweckt bij Teunis Dirick
de 3 kn. en 4 kkn. Jan Tijssen Verhees
Jan Tijssen Verhees bij deyling int leven
Bruysten Jans Verhees
Jan Arts Verhaghen en Bruysten Jans Verhees emptores
de weduwe Thunis Michielkens
uyt een groesveldt genaemt diepdijck 1 lop.
e.z. Lambert Verhaseldonck
a.z. eenen gemeynen wech
e.e. Lambert Peter Lamberts
a.e. scerp uytschietende
Art soon Marcelis Art Slaets raymaecker bij coop
Wilbordt ende Willem 2 van de kn.
die weduwe ende 3 kn. Joris Wilbordt Visschers
post 77:
de weduwe en 4 kn. Rijnder Jan Arts den smith
de 9 kn. Anthonis soon Anthonis Roijmans
Anthonis soon Anthonis Roymans
uyt een weyveldt genaemt den berschot groot ontrent ...
e.z. Gort Peter Bruistens
a.z. Andries Peter Lamberts en tgoet den haenacker
e.e. Henrick Janssen Lambert Verhaseldonck
a.e. de gemeijnte
Rijnder Janssen den smith bij coop
Anneke weduwe Bartholomeus Anthonis Roymans met 5 kn. en 2 kkn.
de 3 kn. Jenneke Anthonis Roymans
uyt eenen acker geleghen in den eeckhoff 4 lop.
e.z. de gemeijn strate
a.z. de weduwe Mathijs Claes Verhees
e.e. Lambert Verhaseldonck
a.e. de erfgen. Art Henricx van Zutphen
item alnoch uyt eenen acker ter plaetse 2 lop.
post 78:
Henricxke weduwe ende de 4/3/2 kn. Peter Peters Bollen
Peter soon Peter Henrick Bollen
de 7 kn. en 3 kkn. van Anneke voirs. verweckt bij Peter Hendrick
Anneke dr.v. Catelijn Dirk Janssen de Coninck
Jonker Albada tot Liessel
de 4 kn. van Dirck Janssen de Coninck, Jan, Catelijn, Heijlken
de 4 kn. van den 1e bedde en 2 kn. van den 2e bedde van Joffrouwe Zoutlande
de Heer Arnoldus Costerius
Joffrouwe Maria Catharina Zoutelande weduwe van Albada - heere tot Liessel vigore test.
post 79:
Adriaen soon Dirck Janssen de Coninck
de 6 kn. en 2 kkn. v. Frans Tijs Willem Tijssen
Frans soon Tijs Willem Tijssen bij coop
Jan Willem Tijssen
ex cromacker
Handerske dr.v. Frans Tijs Willem Tijssen huysvr.v. Gerrit Eymberts van Loon
de 2/1 kn. van Heylken dr.v. Lambert Verhaseldonck
Jenneke weduwe en 4 kn. en 2 kkn.
Lambert Willem Dirckx Verschout emptor
de 5 kn. v. Gort Cornelis Clynck
uyt eenen acker genaemt den breembosch, 1 lop.
e.z. Perynttien dr.v. Nicolaes de Louw
a.z. de 2 kn. Willem Henrick Giellens
e.e. eenen wech
a.e. Jenneke dr.v. Jan Arts Verhaghen
post 80:
de 2 kn. Heylken dr.v. Lambert Verhaseldonck
de 4 kn. en 2 kkn. van Jenneken voirs.
Jenneke dr.v. Jan Arts Verhaghen bij deylinge int leven pro toto censu
Jan Arts Verhaghen
uyt een stuck landts genaemt de hagelstreep, 1,5 lop.
e.z. de weduwe Henricx van Luytelaer
a.z. Lambert Willem Verhaseldonck
e.e. Bynderen
a.e. eenen gemeijnen wech
post 81:
Wilbert soone Dirck Muelendijcx
Rijnder Dirck Meulendijcx
de 5 kn.v. Peter Dirck Meulendijcx
Catalyn en Heylken met 1 voorkynt van Peter Dirck Meulendijcx
de 7 kn. en 5 kkn. Dirck Peter Meulendijcx
Andries soon Gort Cornelis
de 2 kn.v. Gort Cornelis Clynck - Andries en Willem
uyt een zille hoybempdts int goer geleghen reijdende met een ander zille toebehorende Willemke
dr.v. Jan Willem Bruistens
e.z. Art Celen
a.z. Jonker Adam van Bagen en Jonker Evert van Eijck
e.e. Art Henrick Slaets
a.e. de goerbergen
post 82:
Gevert van Doerne sterffelijke laet
den armen van Vlierden bij coop
de weduwe Mr. Francois van Vlierden met 1 kn.
Cornelia en Maria kn.v. Nicolas van Niel
Maria dr.v. Nicolaes van Niel
Albert van Eijl weduwnaar en 1 kn. van Maria Nuyts
Jan van Herpen weduwnaar en 1 kn. van Willemijn Nuyts
Willemijn dr.v. Henricx van Niel
Hendrick Thomas Nuyts weduwnaar en 2 kn.
uytten varenacker nu genaemt den meysenacker 2,5 lop. geleghen in de cleijn zeyde
e.z. de gemeyne straete
a.z. eenen gemeynen wech de hoeff den haenecker
post 83:
Jan Daniels van Breij filius minoris
Daniel Jans van Breij
de 4 kn.v. Truyken dr.v. Anneken Jans van Breij verweckt bij Willem de ...
Willem Handricx de ... weduwnaar van Truyken van Brey met 4 kn.
Truyken dr.v. Anneke Jans van Breij
Anneke weduwe Peter Henrick Bollen - de 7 kn. en 1 kkn.
Jenneke weduwe en 3 kn. Marten Laureynssen
Marten Laureynssen
Peter Henricx
Andries Cornelis Marcussen emptor
de 3 kn. Gerardt Eymberts van Loon
Gerardt Eymberts van Loon
de 4 kn. Jan, Catelijn, Dirck en Willemke
de 7 kn. en 1 kkn.
Anneke dr.v. Peter Gordts huysvr.v. Petr Henrick Bollen
Gertruyt weduwe Claes Tijssen vigore testamenti
Nicolaes soon Tijs Claes alias Claus
Anneke en Joostien kn.v. Joost Jans Veraelsvoort
uyt ontrent 60 lopensaet teullants tot Loon geleghen
e.z. Lambert Driessen
a.z. Marten Laureynssen medegelder - die gemeynte
post 84:
de 8 kn. Jans Verhaghen
Wilbordt Peter Vreynssen
post 85:
Art soone Aert Hendrick Slaets bij coop
Gevert soone Ysbout Jan Vloemans
Ysbout Jan Vloemans
uyt een zille hoybempdt opt goer
e.z. Heylcken weduwe Mathijs Claes Verhees en Marten Marcelis
a.z. den H.Geest van Dornen en Lambert Peter Lamberts met Willm Jan Marcelissen
e.e. Jan Franscen en de kn.v. Gort Cornelis
a.e. de gemeijn straete
post 86:
Jacob en Luyttien kn.v. Jan Symons van den Boomen
Jan Simons van den Boomen
Jacob Jan Symons van den Boomen
de 4 kn. van Luytien dr.v. Jan Simons van den Boomen
Mr. van van Doerne en Gevert sone Gevert van Doerne
Merike dr.v. Jan Arts Verhaghen bij deijlinge int leven
Jan Arts Verhaghen
Jacob Jacob Bogarts bij coop
de 4 kn.v. Jonker Adam van Baegen [Baexen]
Joffrouwe Clara Heylwich dr.v. Everart van Eijck
Jonker Flores soone Jonker Everardt van Eijck
Jonker Evert van Eijck
uyt ontrent 2 zillen hoybempdts geleghen ter plaetse int vorttien reydende met 2 andere zillen
toebehorende Perynttien dr.v. Nicolaes de Louw en Claes Verberschot
post 87:
Dyrcxke de weduween 2 kn.v. Lambert Bartholomeus Lamberts
Jenneke weduwe van Peter Anthonis Horckmans
Jan soon Peter Antonis Horckmans, weduwnaar van Perynttien de Louw
Catharina dr.v. Perynttien verweckt bij Henrick Thomas van ...
Perynttien dr.v. Nicolaes de Louw
Jenneke dr.v. Jan Janssen Geldens
de weduwe en 7 kn. Jan Roeloffs
Jan Janssen Geldens en Jan Rolof emptores
Michiel Henrick Heesmans
huys hoff genaemt de steenen camer en van een acker in den eeckhof
Frenske weduwe van Michiel Hendrick Heesmans
Michiel Hendrick Heesmans emptor
Lambert soon Josina dr.v. Nicolaes de Louw
item noch uyt enen acker 3 lop.
e.z. de kn. Art Henricx van Zutphen
a.z. Peter Marcelis Cuypers
e.e. Andries soone Claes Verhees
a.e. een straettie
Mergriet weduwe Wouter Hendrick Ysbouts
de weduwe en 7 kn. Frans Willem Alberts
uyt huys hoff met aengelach genaemt de steenen camer, 2,5 lop.
e.z. de gemeyne straete
e.e. Adam Willem Claessen
a.z. Henrick Peter Welten met meer andere
item noch uyt eenen acker in den eeckhoff metten groes 4 lop.
e.z. Reynder Jan Arts
a.z. Perynttien gelderesse en andere
e.e. de gemeynen loop
a.e. een gemeyn straete
post 88:
Jan Hendrick Jan Simons bij coop
Gort soon Jan Marcus den mulder bij deylinge
de 2 kn. Marcus Laureynssen de mulder
uyt eenen acker genaemt de cluys 1,5 lop.
e.z. Henrick van de Vorst
a.z. Henrick Peter Welten
e.e. de gemeynt van Vlierden
a.e. ...
item noch een stuck groesveldt 2,5 lop.
e.z. Henrick van de Vorst
a.z. en e.e. de gemeynte van Vlierden
de 3 kn. Jan Marcus Laureynssen
post 89:
de 2/1 kn.v. Heylken dr.v. Lambert Verhaseldonck
Jenneke weduwe en 4 kn. en 2 kkn.
Lambert Willem Dircx Verschout alias Verhaseldonck
de 4 erfgen. Berckers
Heer Emundt Berckers
de 2/1 kn.v. Heylken dr. Lambert Verhaseldonck
Jenneke weduwe en 4 kn. en 2 kkn. van Lambert voirs.
Lambert Willem Dircx Verschout alias Verhaseldonck
Merike dr.v. Marijn Marcelis van den Ravenacker
post 90:
Jacob soone Jacob Bogaerts bij coop van Joffrouwe Anna Maria Bagen
de 4/2 kn. Jonker Adam van Bagen
Jonker Adam van Bagen
Jonker Ludovicq verweckt bij Joffrouwe Maria van Eijck
Joffrouwe Clara Heilwich dr.v. Jonker Everardts van Eyck
Jonker Flores soone Jonker Everardts van Eijck
Jonker Evert van Eyck
uyt een zille hoybempdts opt goer geleghen
e.z. Art Marcelis en andere
a.z. de erfgen. Laurens Cocx
e.e. de goerberghen gemeynt zijnde
a.e. Art Slaets en andere
post 91:
Jan Daniels van Breij filius unicus
Daniel Janssen van Breij
de 4 kn. Truyken dr.v. Anneke Jans van Breij verweckt bij Willem de H...
Willem Handricx de ... weduwnaar van Truyken met 4 kn.
Truyken dr.v. Anneke Jans van Breij
Jan Gorts weduwnaar en 2 kn.
Willemke Peter Bollen
de 4/3 kn. Jan, Catelijn, Dirck en Willemke
de 7 kn. en 3 kkn.
Jenneke weduwe en 3 kn. Marten Laureynssen
Anneke weduwe Peter Henrick Bollen
Marten Laureynssen en Peter Henricx
de 4 kn. Jan, Catelijn, Dirck en Willemke
de 7 kn. en 3 kkn.
Anneke Peter Gorts huysvr.v. Peter Henrick Bollen
Andries Cornelis Marcussen emptor
de 3 kn. Gerardt Eyerts van Loon
Gerardt Eymberts van Loon
Gertruyt dr.v. Jan Arts weduwe van Claes Tijssen vigore testamenti
Nicolaes soon Tijs Claes alias Claus weduwnaar van Anneke voirs.
Anneke ende Joostien kn.v. Joost Jans Veraelsvoort
uyt ontrent 60 lopensaet tuelllandts tot Loon geleghen
e.z. Lambert Driessen
a.z. Marten Laureynssen
e.z. de gemeynte
post 92:
Ambrosius Jans Verhees
Mr. Jan van Doerne en Gevert Geverts van Doerne
Meriken dr.v. Jan Art Verhaghen bij deylinge int leven
Jan Arts Verhaghen pro toto
uyt een camp landts ende groese aen malcanderen geleghen genaemt den meliscamp 14 lop.
e.z. erfgen. Jan Peter Dircx
a.z. Dirck Franscen
e.e. de gemeyne straete
a.e. de gemeynte
post 93:
Joostien dr.v. Meriken Joost Peters Verdysteldonck, huysvr.v. Peter Rijnders
de 3 kn.v. Meriken en 4 kkn.
Merike dr.v. Joost Peters Verdisteldonck huysvr.v. Marcelis Peters op de Vorst
uyt eenen acker onder Ommel aen den bosch geleghen genaemt den meeracker 2,5 lop.
e.z. Art Franschen van Rut [of Rijt]
a.z. convent van Ommel
item noch uyt eenen acker aen den bosch 1 lop.
e.z. Ambrosius Jans Verhees
a.z. Marten Goirdts Vermuelen
e.e. Michiel Jacob van de Cruys
a.e. de gemeyne wech
item noch uyt eenen acker aen bosch voirs. 2 lop.
e.a. Michiel Jacobs van de Cruys
a.z. Peter Anthonis Boters
e.e. Jan Franscen
a.e. die hoogh ..
uyt een hoyveldt genaemt den ossencamp 2 lop.
e.z. Ambrosius Jans Verhees
a.z. Art Franscen en Emken dochter Willem Marcelissen
uyt een groes oft weijveldt aen den bosch onder Ommel 14 lop.
e.z. en e.e. Anthonis soon Anthonis Canters
a.z. Laureyns Joosten, Catelijn van Rest en Peter Reijnders
a.e. Jan Franscen van Ruth
Art Franscen van Rijt vigore testamenti
Stynttien dr.v. Ambrosius Jans Verhees huysvr.v. Art Franscen van Ruth
Ambrosius Janssen Verhees
de 7 kn.v. Marie dr.v. Art Francen van Rijt
uyt eenen hoybempdt genaemt de mortel, 0,5 bunder
e.z. Laureijns Willem Tijssen
a.z. Anthons soon Anthonis Canters
e.e. een steghe
a.e. Anthonis soon Anthonis Canters
item noch uyt een hoyveldt genaemt den ossendamp 0,5 bunder
post 94:
de 2/1 kn.v. Heylken dr.v. Lambert Verhaseldonck
de 4 kn. en 2 kkn. van Jenneken voirs.
Jenneke dr. Jan Arts Verhaghen bij deylinge int leven
uyt een stuck landts genaemt den vennekensacker, 4 lop.
e.z. Bynderen
a.z. den H.Geest van Dornen
e.e. Jenneken gelderesse
a.e. eenen muelenwech
post 95:
Jan soon Jan Ambrosius Verhees bij deylinghe int leven
Ambrosius Jans Verhees
Merike dr.v. Lambert Verhaseldonck bij deijlinge
Jenneke wed. en 4 kn. en 2 kkn.
Lambert Wlem Verschout (Verhaseldonck)
de 2 kn. Hr. Jan en Lambert ende Emmerentken dr.v. Jenneke
Willem Dircx
Hendrick Wilberts weduwnaar met 4/3 kn. van Meriken Lamberts Verhaseldonck
Heylcke weduwe Mathijs Claes Verhees
Lambert Bartholomeus Lamberts
de 4 erfgen. van de 3 kn.v. Meth Vlascoopers
de 3 kn. Jan Joost Willems
de 2 kn. Jan Marcus de mulder
uyt ontrent 0,5 bunder bempdts genaemt den waterdijck bij Stipdonck
post 96:
Henrick Jan Giellens bij coop
Gort soon Jan Marcus de mulder voor de hellicht
uyt eenen acker genaemt mettenberch 2 lop.
e.z. Henrick Jan Giellens
a.z. Mathijs ... Gort Blockmaeckers
e.e. Lijske weduwe Henrick Giellens
a.e. de kn. Gort Cornelis Clynck
Stynttien dr.v. Gevert Berckers huysvr.v. Henrick Jan Giellens voor d'ander hellicht
de 4 erfgen. van de 3 kn. van Meth Vlascoopers
uyt een stuck landts in uylkenscamp, 2,5 lop.
e.z. eenen gemeynen wech
a.z. Perynttien dr.v. Niclaes de Louw
e.e. Huybert Thomas Smits
a.e. Henrick Jan Giellens, gelder in desen voor sijn hellicht
de 2 kn. Jan Marcus de mulder
Willemke dr.v. Frans Jans de Smith
Hendrick Jan Giellens weduwnaar van Stijnttien Gevert Berckers
Cornelis Thomassen
Heylcken dr. Henrick Simons
Jan soon Jenneke Vlascoopers
Margriet dr.v. Jenneke Vlascoopers
post 97:
de 2 kn. en 1 kkn. van Peter Janssen van Asten
Margriet weduwe van Peter Janssen van Asten vigore testamenti
Peter Janssen van Asten
uyt eenen hoybempdt int goer reijdende met Jonker Adam van Bagen en Jonker Evert van Eyck
en Heylcken weduwe Mathijs Claes Verhees, Jan soon Jan Gort Lenardts
post 98:
de 3 kn. Jenneke Francken van Loon
Sijken weduwe Cornelis soon Merike Cornelis van Liessel
1 kn.v. Henrick soon Merike Cornelis van Liessel
Jan soon Peter Wilordts pro toto
uyt huys, hoff met aengeleghen erffenisse soo groes als landt 4 lop. tot Liessel in de hobencamp
e.z. en e.e. de gemeynte
a.z. Meriken dr.v. Peter Lenardts en Weyndel Berckers, huysvr.v. Jan Willems
a.e. Peter Simons van den Boomen
post 99:
de 5/4 kn.v. Margriet dr.v. Catelijn Henrick Giellens verweckt ij Jan Janssen
Margriet dr.v. Catharijn Henrick Giellens huysvr.v. Jan Janssen de cleermaeker
de 2 kn.v. Willem Aelberts
de weduwe en 7 kn.v. Frans Willm Aelberts
Willem Alberts bij coop
Mathijs Wilbordts cooper van Meth
de 2 kn. Meth e Margriet
Herman Ceelen van Gerwen bij coop
de 4 kn. Catharijn Henrick Giellens
uyt een hoyveldt inde berschot 1 zille
e.z. Andries Peter Lamberts
a.z. Henrick Jan Giellens
e.e. Andries Peter Lamberts
a.e. de gemeyn aa
uyt een stuck dries ende ackerlandts aen malcanderen geleghen aende winckel 3 lop.
e.z. de weduwe Franchois van Vlierden op den haenacker
a.z. Bruysten Verhees eb Lambert Dircx Verschout
e.e. eenen gemeijnen loop
a.e. Tijs Henricx
post 100:
Dirck Wilbert Meulendijcx en de 3 kn.v. Sijken dr.v. Andries Tijs Claes Verhees
de 3/2 kn.v. Andries Tijs Claes Verhees
de weduwe Tijs Dries Tijssen
Andries Tijs Claes Verhees bij versterff
Heylcken dr.v. Henrick Simons voor de hellicht
uyt eenen bempdt opt goer genaemt den blanckart, 1 zille, deylende met Lambert Peter Lamberts,
Willm Celen, Margriet weduwe Peter Jans van Asten
Jonker Bagen en
Jonker Evert van Eijck
de 4 erfgen. van de 3 kn. Meth Vlascoopers
Willemke dr.v. Frans Jans de smit, huysvr.v. Jan Roloffs
voor d'ander hellicht te weten
uyt eenen bempdt opter geleghen 4 lop. reijdende teghens Art Henrick Slaets
e.z. Willm Celen
a.z. Ysbout Vlomans
e.e. de goerhorst
a.e. den goergraeff oft loop
de 3 kn. Jan Joost Willems
de 2 kn. Jan Marcus de mulder
Lambert Bartholomeus Lamberts
post 101:
Anthonis soone Joost Coopmans
de 2 kn.v. Jenneke weduwe Joost Jan Anthonis vigore testamenti
Joost Jan Anthonis
uyt eenen acker genaemt de loo 1,5 lop. tot Ommel geleghen
e.z. Marten Gerardts Vermuelen
a.z. Huybert van Maerheeze
e.e. Anthonis soon Anthonis Canters
a.e. Jan Anthonis Canters
post 102:
Den armen van Vlierden
Gevart van Doerne
de weduwe Mr. Franchois van Vlierden met 1 kn.
Cornelia en Maria kn.v. Nicolas van Niel
Maria dochter Nicolaes van Niel
de weduwe Claes van Niel
Albert van Eijl weduwnaar met 1 kn.v. Maria Nuyts
Jan van Herpen weduwnaar met 1 kn.v. Willemijn Nuyts
Willemijn dr.v. Henrick van Niel
Hendrick Thomas Nuyts en 2 kn.
... van Niel
uytten varenacker nu den meysenacker genaemt
post 103:
Hendrick Wilberts 4/3 k. van Merike Lamberts Verhaseldonck
Jan soon Jan Ambrosius Verhees bij deyling int leven
Ambrosius Jans Verhees
Merike dr.v. Lambert Verhaseldonck bij deyling
Jenneke weduwe Lambert Willem Verschout alias Verhaseldonck 4 kn. 2 kkn.
Lambert Willems Verschout
Willem Dircx
post 104:
Jacob soone Jacob Bogarts bij coop van Joffrouwe Anna Maria van Bagen
Jonker Adam van Bagen 4 kn.
Joffrouwe Clara Heilwich dr.v. Jonker Everart van Eijck
Jonker Florijs zn.v. Jonker Everart van Eijck
uyt huys hoff metten aengelegen erfenisse genaemt de beersdonck groot ontrent 16 lop.
e.z. de gemeynt
a.z. Margriet van den Bergh
e.e. Henrick Peter Welten
a.e. Michiel Cuypers
post 105:
Tijs zn. Jan Tijssen Verhees bij deylinge
Jan Tijssen Verhees bij deylinge int leven
Ambrosius Jans Verhees emptor
de 4 kn. Adriaen Ruth Huypkens
Huybert Niclaessen den sneyder
Jan soon Joost Willems bij coop
Willem Giellens
Catelijn weduwe Henrick Willem Francken
de 4 kn. Marten Snoex
de weduwe en 3 kn. Huybert Niclaessen den sneyder
Ambrosius Jans Verhees
Jan Tijssen Verhees
uyt een stuck groesveldts genaemt den vensenhoff, 4 lop.
e.z. Henrick Jan Michielssen
a.z. tgoet den haenecker ende ravenecker
e.e. bynderen
a.e. de gemeyne straete
uyt een stuck groesveldts gelegen aen vensenhoff, 2 lop.
e.z. Huybert Claessen den sneyder
a.z. bynderen
e.e. Wouter Henrick IJsbouts
a.e. de gemeyne straete
post 106/107:
Hendrick Wilberts en 4/3 kn.v. Merike Lamberts Verhaseldonck
Jan soon Jans Ambrosius Verhees bij deyling
Ambrosius Jans Verhees
Merike dr. Lambert Verhaseldonck bij deyling
Jenneke weduwe en 4 kn. en 2 kkn.
Lambert Willems Verhaseldonck emptor
Willem Dircx 2 kn. Jan en Lambert
Emmerentken dochter van Jenneke
Bruisten Verhees
Heilken weduwe Thijs Claes Verhees
uyt enen halven bunder beempts genaemt den waterdijck bij Stipdonck gelegen
post 108:
Jacob sn. Jacob Bogarts bij coop van Joffrouwe Anna Maria van Bagen
Jonker Adam van Bagen
Jonker van Wijnbergen verweckt bij Joffrouwe Maria van Eijck
Joffrouwe Clara Heilwich dr.v. Jonker Everart van Eijck
Jonker Florys sn.v. Jonker Everart van Eijck
Jonker Evert van Eijck
uyt huys ende hoff, fol. 14
uyt een weyveld genaemt de mortel 4 lop.
a.e. de gemeyne beempde
post 109:
de 3/1 kn. en 4/3 kkn. Jan Matijssen Verhees
Jan Peter Lenardts
de weduwe Mathijs Claes Verhees
Merike dr.v. Mathijs Claes Verhees
de weduwe en 3 kn. Peter Jan Andriessen
Peter Jan Andriessen emptor
Marie dr.v. Hendrick van Luytelaer
de weduwe met 1 kn. van Hendrick van Luytelaer
de Armen van Vlierden bij coop
de weduwe Mr. Franchois van Vlierden
uyt enen bempdt opt goer geleghen genaemt den langhen goerbempt, 3 lop.
Cornelia dr.v. Niclaes van Niel
Maria dr.v. Niclaes van Niel
de weduwe Niclaes van Niel
Albert van Eyl met 1 kn. van Maria Nuyts
Lenart van Niel
uyt enen bempdt opt goer geleghen genaemt den langhen goerbempdt, 10 lop.
e.z. Wilbordt Hendricx en Catolijn dr.v. Thomas van den Berghe
a.z. de erfgenamen Claes Everts
e.e. de goerstraet
a.e. tgoet den haenecker van de weduwe Franchois van Vlierden
post 110:
de Heer en Mr. Dirck Roeffs bij coop
de erfgenamen van de Heer Adriaen van der Meyden
de Heer Adriaen van der Meijden
domicella Anna Vlierden (1648)
de Staten Generael
Joffrouwe Anne van Dornen
Bynderen
uten hoeffve op Ruth
post 111:
Dirck sn. Peter Mathijs Colen bij deyling
de 4 kn. Peter Mathijs Colen
Peter sn.Mathijs Colen bij coop
Anneke weduwe Bartholomeus Antonis Roymans met 5 kn. en 2 kkn.
ut enen acker biden cingel geleghen 2 lop.
e.z. Peter Tijs Colen
a.z. de weduwe Roymans
e.e. den H.Gheest van Dornen
post 112:
Lambert soon Willem Dyrckx Verschout
Willem Dircx Verschout (2 kn. Lambert en Jan)
Heylken dr.v. Lambert Verhaseldonck (1 kn.)
uyt een hofstat ende aengeleghen erfenisse aent hueveleyndt 3,5 lop.
e.z. Peryntien dr.v. Niclaes de Louw
a.z. Gort Peter Bruystens
e.e. de gemeyn straet
post 113:
Jonker Ludovico Wilhelmi van Wijnbergen verweckt bij Joffrouwe Maria van Eijck
Joffrouwe Clara Heilwich dr.v. Jonker Everarts van Eijck
Jonker Florijs zn.v. Jonker Everarts van Eijck
Jonker Evert van Eijck
uyt huys hof etc. op fol. 14
uyt ontrent 2 zillen hoybempdts int vorttien geleghen
e.z. Perynttien dr. Nicolaes de Louw
a.z. erfgenamen Henrick Willem Snabben
e.e. de gemeyn Aa
a.e. de goerbergen
post 114:
Jan soon Jans Ambrosius Verhees bij deijling int leven
Ambrosius Janss Verhees
Merike dr.Lambert Verhaseldonck bij deijling
Lambert Willems Verschout (= Verhaseldonck)
Willem Dircx Verschout (2 kn. Lambert en Jan)
Emmerentken dr.v. Jenneke
ex agro dicto bremacker
Hendrick Wilberts met 4/3 kn. van Meriken Lamberts Verhaseldonck
post 115:
Heylke weduwe Ruth Jan Cluytmans
Ruth sn. Ruth Cluytmans
Anneke Joost Franscen
uyt eenen acker tot Dornen geleghen genaemt de horsterstreep 9 lopensaet
e.z. het ledich liggende leengoet van Muelendijkx
a.z. Marten Melchiors
e.e. Anthonis Gerardts den scheper
post 116:
Margriet weduwe Hendrick IJsbouts bij coop (4 kn)
Jenneke dr.v. Jan Janssen Geldens, huysvr. van Hendrick de Louw
Jan Janssen Geldens
Art Hendrick Jacobs weduwnaar van Catharina dr. Joseph Henrick Josephs
Joseph Henrick Josephs weduwnaar van Hanricxken Snoecx met 1 kn. (Cathalijn)
Hanricxke dr.v. Anthonis Snoecx
uyt eenen bempdt opt goer groot ontrent 6 lop.
e.z. tconvent van bynderen
a.z. de kn. Peter Bruistens
e.e. de hoogh beersdonck gemeijnte zijnde
a.e. den H.Gheest van Dornen ende Willem Alberts
post 117:
het 3/1 kynt en 4 kkn. Jan Matijssen Verhees
Jan Mathijs Verhees
Mathijs Janssen Verhees ende Jan Antonis Smits bij coop
Frans soone Teunis Tiellens verwekt bij Merike Tijs Claes Verhees
de 5/2 kn. van Meriken dr.v. Tijs Claes Verhees (Lijsken en Frans)
Merike dr.v. Tijs Claes Verhees weduwe Theunis Thielens
de weduwe Mathijs Claes Verhees met 5 kn.
Geertruyt Lenart Henricx van Luytelaer
Peter Jan Andriessen bij coop
de weduwe en 3 kn. Peter Jan Andriessen
Peter Jan Andriessen emptor
Marie dr.v. Lenart Hendrix van Luytelaer
de weduwe ende een kint Henricx van Luytelaer
uyt eenen hoybempdt int goer geleghen genaemt 't voertien, 3 lop.
e.z. de gemeyn aa
a.z. de weduwe Willem Claes Verhees
e.e. de weduwe vs. t'goet den haenacker
post 118:
de 2 kn.v. Marten Gevarts Vermolen
Barbara weduwe en 2 kn. Marten Gevarts Vermoelen
Marten Gevarts Vermoelen
uyt eenen acker genaemt den graffacker oft meeracker pro ut ante fol. 8
Convent van Ommel
Anneke dr.v. Elsbene Art Willem Berckers, huysvr.v. Anthonis Dries Reynders
ex graffacker, meeracker, langacker et cuylacker
post 119:
Willem Claes Tijssen den sneijder bij coop
de 3 kn. Marten Snoecx, Dirck, Gort en Clara
de 2 kn. van Clara dr.v. Marten Snoecx - Jan en Lambert
de 5 kn. Marten Snoecx - Henrick, Dirck, Mayke ende Perynttien kn.v. Nicolaes de Louw
uyt eenen acker genaemt, 4 lop.
e.z. Lijsken dr.v. Teuniske Snoecx en Michiel soon Adam Willem Claes
a.z. de weduwe Tijs Claes Verhees
e.e. Gort soon Peter Jan Bruistens
a.e. de gemeijne straete
post 120:
Willemke dr.v. Frans Smits huysvr. Jan Roloffs
Lijsken dr.v. Teuniske Snoecx huysvr.v. Frans Smits
uyt een heij- ende weijveldt aen malcanderen geleghen genaemt den bueckel, 9 lop.
e.z. Lambert soon Peter Lamberts
a.z. Reijnder Jan Arts
e.e. de gemeijne loop
a.e. Merike dr.v. Gort Peters en Heylken dr.v. Willem Hendrick Giellens
post 121:
de 2 kn. Rijnder Francen den scheper - Frans en Jan
de weduwe en 3 kn. Rijnder Francen den scheper bij coop Reynder Jan Arts
uyt een heij- ende weijveldt aen malcanderen geleghen genaemt den bueckel, 9 lop.
e.z. Lijsken dr.v. Teuniske Snoecx
a.z. Henrick Jan Giellens
e.e. de gemeijne loop
a.e. Merike dr.v. Willem Henrick Giellens
post 122:
Catharina dr. Art Henricx van Zutphen
Art Henricx van Zutphen
post 123:
de 2 kn. Lucas Henrick Marcelissen
de 2 kn. Matijs soon Lucas Henrick Marcelissen
Art weduwnaar Merike Mathijs Lucas sv.
de 4 kn. Willem Cornelis van den Bogart van den yrsten bedde
de 2 kn. Willem Cornelis van den Bogart van den 2e bedde
post 124:
de weduwe Peter Anthonis Horckmans en Willem Haex soon
Jan soon Peter Anthonis Horckmans weduwnaer Perynttien (de Louw)
Adriaen Claessen
Hendrick Josephs Verdeuseldonck
Catharina dr.v. Perynttien sv. verweckt bij Hendrick Thomas van [Alst]
Perynttien dr.v. Nicolaes de Louw
de weduwe en 3 kn. Huybert Niclaessen den snijder
Huybert soone Claes Tijssen bij coop
Adriaen Claes Tijssen
de weduwe en 7 kn. Jan Roeloffs
Michiel Adam Claessen
Michiel Henrick Heesmans
Lambert sn.v. Josina dr. Nicolaes de Louw
de weduwe en 7 kn. Frans Willem Alberts
Frans Willem Alberts
uyt eenen acker genaemt d'espe, 1 lop.
e.z. Michiel Adam Willem Claessen
a.z. de weduwe en kn. Bartholomeus Roymans
e.e. Andries Peter Lamberts
a.e. Michiel soon Adam Wilem Claessen
post 125:
Jan Geldens
Michiel Hendrick Heesmans
Adriaen Claessen
Catharina dr.v. Art Henricx van Zutphen
Art Henricx van Zutphen
post 126:
de weduwe en 3 kn. Huybert Niclaessen den sneijder
Huybert Nicolaessen den sneyder bij coop
Jan Mathijs soon Verhees bij coop
Henrick soon Henrick Heesmans verweckt bij Catharina (Huypkens)
Marcelis soon Adriaen Ruth Huypkens
Catharijn dr.v. Adriaen Ruth Huypkens en de 2 kn. Henrick en Michiel
Thomas soon Adriaen Ruth Huypkens
Catharijn dr. Adriaen Ruth Huypkens
uyt een stuck ackerlandts geleghen in den venschenhoff, 1 lop.
e.z. Wouter Henrick Ysbouts
a.z. Huybert Niclaessen den sneijder
e.e. eenen gemeynen waterlaet
a.e. bynderen
post 127:
Peter soone Andries Peters Verberschot
1 kn. en 5 kkn. van Andries Peter Lamberts
Andries Peter Lamberts
uyt een weyveldt genaemt de berschot, 2 lop.
e.z. Lambert Willems Verhaseldonck
a.z. de weduwe Bartholomeus Anthonis Roymans
e.e. idem
a.e. Tijs Wilbordts en Margriet dr.v. Lynttien Snoecx, huysvr. van Jan Janssen den cleermaeker
de 2 kn. van Heylken dr.v. Lambert Verhaseldonck
Willem Dircx Verschout
uyt een groesveldt genaemt de berschot 1 bunder
e.z. Lambert Willems Verhaseldonck
a.z. Andries Peter Lamberts
e.e. de gemeyn aa
a.e. de weduwe Bartholomeus Anthonis Roymans
Michiel soon Henrick Heesmans
de 4 erfgenamen Adriaen Ruth Huypkens
uytten bokel
uyt een weyveldt genaemt den bueckel, 5 lop.
e.z. tgoet den haenacker
a.z. de weduwe Mathijs Claes Verhees
e.e. de gemeyne loop
a.e. tgoet den ravenecker
post 128:
de 5 kn. Bartholomeus Willems van Dornen
post 129:
Peter Andries Peter Lamberts Verberschot
de 5/4 kn.v. Margriet vs. verweckt bij Jan Janssen cleermaeker
Margriet dr.v. Lynttien Snoex, huysvrouw van Jan Janssen den cleermaeker
de 2 kn. Willem Aelberts
Mathijs Wilbordts cooper van Meth
2 kn. Meth en Margriet (v. Lynttien Snoecx)
de 4 kn. Lynttien dr.v. Tuniske Snoecx
de weduwe en 7 kn. Frans Willem Aelberts
Frans soone Willem Aelberts bij deylinge
de 2 kn.v. Willem Henrick Giellens
de 2/1 kn.v. Heylken dr.v. Lambert Verhaseldonck
de 4 kn. en 2 kkn. van Jenneke voirs.
Jenneke dr.v. Jan Arts Verhaghen
Jan Arts Verhaghen
de 2/1 kn.v. Heylken dr. Lambert Verhaseldonck
Jenneke de weduwe en 4 kn. en 2 kkn.
Lambert soon Willem Dircx Verschout ten gifte
de 2 kn. Jan en Lambert
Emmerentken dr.v. Jenneke
Willem Dircx Verschout
Peter soone Andries Peter Lamberts Verberschot
1 kn. en 5 kkn. Andries Peter Lamberts
Andries Peter Lamberts
post 130:
Willemke dr.v. Frans Jans de Smit huysvr. v. Jan Roloffs
de 4 erfgen. van de 3 kn.v. Meth Vlascoopers
uyt een hoyveldt opt goer, 1 zille
de 2 kn. Jan Marcus de mulder
Lambert Bartholomeus Lamberts
Heylken dr.v. Henrick Symons
post 131:
de 4/3 kn. Gort Peter Bruystens verweckt bij Merike Smits
Meriken Thomas Smits weduwe Gort Peter Bruystens
Gort Peter Bruystens
post 132:
Jacob Goloffs sterffelijk laet 1686
Lambert Anthonis Colen sterfelijk laet 1673
Willem Dircx op de Haseldonck
den H.Geest van Dornen
uyt het cort bemptien opt goer geleghen, jaerlijks reydende met Lambert Verberschot en Mariken
dr.v. Simons van den Boomen op den heytraeck
uyt huys hoff ende aengeleghen erffenisse tot Vlierden aent scootackerseyndt metten hulsbergh
post 133:
Mr. Jan van Doerne
Gevert soone Gevert van Doerne
Merike dr.v. Jan Arts Verhaghen
uyt eenen acker geleghen aende meijstraete, 3 lop.
e.z. Bynderen
a.z. Meriken (gelderesse)
e.e. de meystraet
a.e. Ambrosius Jans Verhees
post 134:
de 4/3 kn. Goort Peter Bruistens verweckt bij Meriken Smits
Meriken Thomas Smits weduwe Goort Peter Bruistens
Gort Peter Bruistens
post 135:
Mr. Jan van Doerne en
Gevert soone Gevert van Doerne
Meriken dr.v. Jan Arts Verhaghen
uyt een stuck tuellandt ende groese aen malcanderen geleghen genaemt de meliscamp, 14 lop.
e.z. Dirck Franscen
a.z. de erfgen. Jan Peter Dircx
e.e. de gemeyn straete
a.e. Meriken - gelderesse
uyt een stuck ackerlandts genaemt het heezevenneke, 7 lop.
e.z. en e.e. de gemeynte
a.z. eenen gemeijnen wech
a.e. Merike - gelderesse
uyt huys hoff ende aengeleghen erffenisse aen de scootacker, [4] lop.
e.z. de gemeyne waterlaet
a.z. Claes Bruistens
e.z. Claes Bruistens
a.z. de gemeyne straete
post 136:
Hendrick soone Jan Anthonis Canters bij deylinge
de 7 kn.v. Jan Anthonis Canters
Jan soon Anthonis Henrick Canters
Anthonis Henrick Canters
uyt huys hoff ende aengeleghen erffenisse bi ommel, 1 lop.
e.z. Jan Andriessen van Ruth
a.z. Jan [Goloffs]
e.e. de gemeyne straet
a.e. eenen wech aldair
post 137:
Jenneken weduwe Dirck Peter Meulendijcx
Willem Jan Celen weduwnaar met 4/3 kynderen
Heijlken dr.Peter Jan Muelendijcx
de 4/2 kn. Peter Jan Muelendijcx
Peter Jan Muelendijcx 5 kn. Marcelis, Dirck, Jan, Wilbordt, Heylken
Wilbert en Jan kn. Dirck Peter Meulendijcx
uyt eenen acker 7 lop. geleghen aen de hamackers onder Bergelen
e.z. Peter Driessen
a.z. erfgen. Joosten
e.e. erfgen. Peter Lamberts
a.e. Tuen Willemkens erfgen.
post 138:
de 12 erfgen. van Catolijn
Catolijn dr. Wilbordt Reijnders
Wilbordt Reijnders
Peter Corstiaens
Rijnder soone Wilbert Rijnders
de 7 kn. van Jenneke dr.v. Wilbert Reynders
Lijsken dr.v. Corstiaen Corstiaens
Henrick Wouters
uyt een bempt aent wolschot genaemt den dranck, een zille
e.z. Jan Joosten tot Vlierden
a.z. Art Jan Scoutteten
e.e. de gemeyn aa
post 139:
Ardiana dr.v. Catarijn Thomas Janssen van den Bergh, huysvr. van Heer Ideleth
Catarijn dr.v. Thomas Janssen van den Berch bij dijlinge
Thomas Janssen van den Berch
ex bolencamp
post 140:
Joost Hendricx van Heugten verweckt bij Heylken Anthonis Canters
de 6 kn.v. Heylken Anthonis Canters
Heylken dr. Anthonis Canters, huysvr.v. Hubert Thomas bij coop
't Capittel van St. Jan binnen Den Bosch
Lijske Marcelis Danels van den Eyndt
uyt een weyveldt genaemt eyndelbempdt, 12 lop.
e.z. Anhonis Tiellens tot Ommel
a.z. Mathijs Henricx sGroetens woonende in de Steghe tot Asten
e.e. de gemeijn aa
a.e. de gemeijn heijde van Asten
Marten Anthonissen
Gort Jans van Otterdijck
ex bonis de eept
Jan Teunis Delis bij dijlinge
Hendrick soone Jan Anthonis Canters
post 141:
Wilbert en Jan kn. Dirck Peter Meulendijcx
Willem Jan Celen weduwnaar en 4/3 kn.v. Heylken dr.v. Peter Jan Meulendijcx
Jenneke weduwe en 4 kn. Jan Peter Mulendijcx
Peter Jan Mulendijckx en 5 kn. Marcelis, Dirck, Jan, Wilbordt, Heylcken
uyt eenen acker, 8 lop. genaemt den hamacker onder Bergelen
e.z. Peter Driessen
a.z. het scoerken toebehorende de gelders
e.e. Willm Marcelissen
a.e. het naerligghende weyveldt, 7 lop.
e.z. convent van Bynderen
a.z. den H. Gheest van Dornen
e.e. de gemeyn aa
post 142:
Handersken dr. Frans Tijs Willem Tijssen, huysvr. Gerrit Eymberts
de 6 kn. en 2 kkn. van Frans Matijs Willem Tijssen
Frans soon Mathijs Willem Mathijssen bij coop
Wouther van Cranenbroeck
Peter soon Mathijs Willem Mathijssen
post 143:
Maeyken en Lijsbeth kn. Meriken Thomas Hendrick Jan Bakermans
de 7 kn.v. Meriken Thomas Hendrick Bakermans
Meriken dr. Thomas Henrick Bakermans huysvr. Willem Marcus de mulder
Jan soon Grittien Bakermans
uyt een zille hoybempts onder Ommel genaemt de luttelheeze
e.z. Jan Anthonis Canters
a.z. de kerck van Dorne
e.e. de gemeyn aa
a.e. de gemeijnte van Asten
de weduwe Joost Laureijnssen met 7 kn.
Joost Laureynssen Joosten emptor
Jan Willem Tijssen
uyt een weyveldt genaemt boscheussel, 4 lop. geleghen aen den bosch
e.z. de erfgen. [Marieke] Jacobs
e.e. en a.z. de erfgen. Jan Willems van Huechten
a.e. Art Frans Bakermans
Meriken en Feyken kn. Joost Laureynssen bij dijlinge
post 144:
Peter Willems bij coop van Lijsken Willem Jan Marcelis
Peter weduwnaar met 4 kn. van Jenneken Willem Jan Marcelis bij coop
de 3/2 kn. Willem Jan Marcelis - Marcelis, Jenneken, [Mariken]
Willem Jan Marcelissen
Gevert soone Gevert van Doerne bij coop
Goort Jan Marcus de mulder per donationem
Lambert soon Peter Lamberts
uyt eenen acker opt nulandt omtrent 4,5 lop.
e.z. Lambert Peter Lamberts
a.z. Reynder Jan Joosten Willems
e.e. Willem Jan Marcelissen
a.e. Claes Bruistens
uyt eenen acker genaemt den hoeck, 2,5 lop.
e.z. Claes Bruistens
a.z. de gemeyn straet
a.e. de erfgen. Laureyns Cocx
uyt eenen bempdt op de langhe goerbempden geleghen, drie zille, jaerlix reydende met Jonker
van Eijck en den H.Gheest van Dornen en de weduwe Tijs Claes Verhees
uyt eenen bunder bempdts opt goer geleghen
e.z. tgoet den haenecker
a.z. Willem Alberts
e.e. Ambrosius Jans Verhees
a.e. Bynderen
uyt een weyveldt, 5 lop.
e.z. d'eept van Lambert Peter Lamberts
a.z. het nulandt van Willem Jan Marcelissen
e.e. Ambrosius Jans Verhees en Willem Jan Marcelissen
a.e. de erfgen. Peter Jan Muelendijcx en Peter Andriessen
uyt een weijveldt genaemt d'eept, 0,5 bunder
e.z. den H.Gheest van Dornen
a.z. Willem Jan Marcelissen en Lambert Willem Dircx Verschout
e.e. Dirck soon Peter Jan Muelendijcx
a.e. de gemeijne straete
post 145:
Hendrick Josephs Verdeuseldonck bij coop pro toto
de erfgen. der 7 kn.v. Jan soone Peter Thomas van den Berch
Elizabeth weduwe Peter Thomas van den Berch
Peter soon Thomas Janssen van den Berch
Hendrick Josephs Verdeuseldonck bij coop
de Heer en Mr. Johan Bunnen en Leonart Becx curatoris
Hendrick soone Maria dr.v. Peter Thomas van den Berch
Maria dr.v. Peter Thomas van den Berch.


4-1-1644 Huisarchief Rixtel inv. nr. 9 leenboek (1531-1644) ranb 281 folio
compareerde Andries Corsten van Doerne als momboir van Peterken dochter Jan van Breij
voorschreven leen verheven welk leen comparant bij coop heeft vercregen voor Peterken vs
tegens Mattijs Aert Teggers.


4-1-1644 Huisarchief Rixtel leenboek (1644-1772) ranb 281 inv nr. 10 folio 264
Andries Corsten van Deurne heeft bovengenoemd leen den Eventhuijn beleend.
de gemeijne wegh
erven Hanrick Jacopse
dochter Hanrick Maessen
tot op erve Willem Dircx Verhaesseldonck.
Mede als momboir van Peterken dochter van Jan van Breij tot haer behoef.


4-1-1644 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 290 vs
JOOST HENDRICX, wonende opt Brauhuys onder Vlierden, verkoopt PETER JASPARTS
VAN BERGH seeckeren plack groessen met een Bosselken, gelegen opt Brouhuys.


12-1-1644 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 021
 Willem Hanssen verkoopt:
 * aan Gevert Janssen den mulder akker en groes int Ven, ez erf Griet Jacops, az Gevert Janssen,
ee H. Geesterf en ae den Wech, belast met 2 blanke stins en eens per 3 jaar 1 stuiver,
 * aan Frans Thonis Aerts een maaiveld aan den Hogen Bemt, ca 110 roeden, ez erf Geraert
Willems, az het Waterlaet, ee den Hogen Beymt en ae erf Jan Martens erf, ook nog genoemd
Hayntjen de Scheper, eikenhout blijft aan Frans Thonis, stuk van de Heuvel,
 * aan Eyngel weduwe opten Huevel een stuk groes van 21 roeden, ez en az erf Eyngel, ee
Geraert Willems,
 * aan Jan Cluitmans, gemeentesecretaris, huis, schuur, land en boomgaard, ez erf Maes Jans, az
heer van Meijel, ee Claes Willems erf en ae Heere Strate, belast met 6 kop koren voor pastoor.


12-1-1644 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 022
Nelis Janssen en Jan Cluitmans ruilen. Nelis krijgt van Jan wat hij kocht van Willem Hanssen op
Steyllenbosch en een veld, ez Marten den Wever erf, az erf Thijs Geraerts, ee Heer Strate, belast
met 0,5 vat koren en 5 stuivers.
Jan krijgt van Nelis land en groes, gen. Inde Hoef, ez erf kinderen van Peter Vogels, az/ee erf
kinderen Peter Jan Meus en ae Heere Strate, belast met klein vat koren.


19-1-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 2
Michiel Segers vorster en Ysbout Jan Vloemans leggen eed af als momboirs van Jenneken,
dochter Wilbert Schaeten.
Aert Jan Meulendijcx en Jan Peter Pauwels als momboirs van Anneken, dochter van Wilbert
Schaeten.
Erfgen. van Judicht, weduwe van Peter Lamberts Verschauwt, aanlegger tegen Michiel Jansen
(zoon van Jan Gielens), gedaagde.
fol-4v-5v-6v-7v-17v-23v
Daniel Gerarts en Wilbert (Jansen) de Bottel, als momboirs kinderen Jan Claessen, aanlegger
tegen Henrick Jacops van Clinck, gedaagde.
fol. 3v
Evert Gevert Fransen, aanlegger tegen Daniel Gerarts en Wilbert (Jans) de Bottel, als momboirs
voorn. gedaagden.
fol. 4v-5-6


19-1-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 115
Derick Gerlincx verkoopt aan Andries Hendrick Noijen zijn erfdeel in roerend en onroerend
goed, hem aangekomen van wijlen Peter lambert Verschauwt en van Judicht zijn vrouw.


27-1-1644 Asten RA 76 fol. 11 doc. F.Slaats
Matheeuws Symons te Deurne - g.g.m. Peterken, dr Mathijs Geldens verkoopt aan Hanrick
Teunis, zijn zwager, te Someren, zijn deel in de goederen van Mathijs Geldens, hem via zijn
vrouw en kinderen aangekomen - t.w.: huis, hof, land en groes - aan Voordeldonck.


3-2-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 2v
Otto de Visschere schout, nom. off., aanlegger tegen kinderen en erfgen. van Claes Marttens,
gedaagde.
Verzoek van Peter Jansen Hoeffnagel en Peter Derick momboirs van kinderen Jan Dericx
Willems, verwekt bij Sijken, dochter van Marij Wijlbort Schaten. De mede-erfgen. der goederen
van Peter Lamberts Verschaut, hebben enige goederen verkocht. 'n Deel hiervan zou hen van
rechtswege toekomen als momboirs van voorn. kinderen De schepenen oordelen, dat men 1/4
gedeelte in de goederen niet mag "molesteren" op 'n boete van 50 carolus gld.
Aerdt Jan Meulendijcx en Jan Peter Pauwels, momboirs van Anneken en Michiel Segers en
Isbout Jan Vloemans, momboirs van Jenneken -beiden dochters van Wilbert Schaeten- verzoeken
dag en recht tegen de boete van 50 gld. voorn.


3-2-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 3
De schepenen zijn met Otto de Visschere, secr., overeengekomen dat hij een schepen-salaris zal
genieten "opden genechte vallende" Kost en bier zal hij op dezelfde dag niet mogen rekenen tot 9
uren in den avond. Wijn of brandewijn drinken staat erbuiten. De schepenen zullen hem nog
jaarlijks leveren 3 vaten goede gerst, te beginnen Lichtmis 1645.
10-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 115
Hendrick Jacop Nelen en diens zoon Henrick verkopen aan Henrick Laureijns keijsers voor de
helft en aan Goert, Laureijns en Metken de kinderen van Henrick Laureijns Keijsers verwekt bij
diens eerste vrouw Aelke Goerts de andere helft in een huis, schuur, hofstad, hof en landerijen.
Staande en gelegen aan de Breemwortel.


10-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 116 verso
Anthonis Henrick Josephs is door Jan Henrick Philipsen en diens consorten afgelost van een
jaarlijkse rente van fl. 3,-.


10-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 116 verso
De broers Pauwels en Henrick Meulendijcx verkochten op 6 november 1634 aan Jan Ruth Nelis
een huis met de bijbehorende percelen grond, staande en gelegen in Vreeckwijck. Na een aantal
betalingen stierf de koper, nalatend een onmondige zoon, Cornelis. Tot op heden stond het huis
leeg en is nu geheel bedorven en ingestort. De momboirs geven nu al het gekochte goed terug ten
behoeve van Jan Hendrick meulendijcx, de broer van de verkopers.


12-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 117 verso
Jan Aerts en Peter Jan Goerts dragen over aan Jan Eijmers van Loon en aan Jan Peter
Verhuijbrechts als kapelmeesters van Liessel een rentebrief van fl. 3,= jaarlijks. Opgemaakt op 1
februari 1576 en door Jan Vrenck Willems verkocht aan Peter Joosten Verweijen.


12-2-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 77
Jan Aerts Willems en Peter Jan Guerts ontvangen van de Liesselse kapelmeesters Jan Eijmers
van Loon en Jan Peter Verhuijberts de som van fl. 53-9-2 uit een constitutiebrief van 1 februari
1567.


13-2-1644 Helmonds schepenprotocol inv.nr. 269
Wilbert Reijnders wonende tot Vlierden als getrout sijnde geweest met Catharina Wilberts, sijne
ierst geweesene huysvrouwe, ende Dierck Peters, insgelijcx woonende tot Vlierden, als man en
mombore Jenneken dochter Wilbert Reijnders voors. sijne wettighe huijsvrouwe, hebben
erffelijcken vercocht [..] Willem Willemssoen, woonende onder die Heerlicheijt van Doerne,
seeckere huijs, hooff ende hooffstadt mette landerijen daer aen ende bij gelegen onder Doerne
voors., neffens erffve des coopers met meer andere, aen beyde eynden de gemeynte van Dorne ex
alio streckende. Los ende vrij vuijtgenoemen vierthien st. en een oertken chijns int boeck van den
coninck, en van gelijck vierthien st. een halven aen Heer Staeten, voorts los ende vrij. Item
alnoch seecker weyvelt onder Dorne voors. neffens erffve Jan Janssen ex uno de gemeynte ex
alio, streckende van de ghemeyne straet tot erffve Jan Janssen voors.. Los ende vrij, ende
helmelingh daerop verthegen etc.
16-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 118
Andries Sijmonts, als man van Dericxken Faessen, verkoopt aan Jan Willem Martens een huis en
hofstad, staande en gelegen in de Liesselse straat. Aan marten Laureijns Jelis enige akkers aldaat
gelegen. Nog aan Jan Willem Martens enige akkers. Zo ook aan Claes Willems van Meijel. Zie
ook de volgende akte.


16-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 119
Dezelfde verkoper, verkoopt nu aan Henrick Bernarts enige percelen, onder Deurne en Asten
gelegen. En nog aan Jan Willem Martens een akker te Liessel gelegen.


16-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 119 verso
Boedeldeling door Goert Martens wonende te Meyel, en door Joost Peter Martens als de man
zijnde van Weijndel Fransen. Ze delen enige percelen landbouwgrond en een huis, staande en
gelegen te Liessel. Daarop delen zij verder, nu samen met de momboirs van Marten en Mathijs
de onmondige zonen van wijlen Frans Willemsen.


16-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 121
Derick Lamberts voor het togtrecht en Henrick Bernarts als man van Geertruijt dericx voor de
erflijkheid, verkopen aan Daniel en aan Hendrick de zonen van Jan van Breij hun erfdelen
gelegen te Liessel, afkomstig van wijlen Jan van Breij. Waarna de beide broers een deel van de
akkers aan hun teruggeven.


16-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 122
Henrick Jacop Nelen en diens zoon Henrick Henrick Nelen verkopen aan Dries Henricx de Haert
een hooiwas gelegen onder Liessel. het is het zelfde perceel zoals de verkopers op 9-3-1635 aan
Henrick Hanrick Peters de vader van de koper in leen is gegeven.


17-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 122
De schepen Frans Willem Gielens verkoopt aan Frans Thonis Baeckermans en aan Jan Jacops
van Gasselt als zijnde de H. Geestmeesters alhier een jaarlijkse rente van fl. 25,-. Rustende op
een huis met bijbehorende grond, staande en gelegen in de Wasberg. deze plicht is af te lossen
door fl. 500,= aan de'H. Geestarmen te betalen, wat op 12-6-1699 is gebeurd.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS onsen mede Schepen heeft erffelicken vercogt, overgegeven, ende
opgedragen, FRANS THONIS
BAECKERMANS, en JAN JACOBS VAN GASSELT H.Geestmeesters alhier ende ten behoeve
van de selve H.Geest eene jaarlijkse en erffelicke renthe van vijffentwintich gulden jaarlicx ad 20
stuyver ieder stuck gereeckent alle jaar op Onze Lieve Vrouwe Lichtmis dach te gelden, ende te
betaelen, daervan d'ierste betaelinge zal vallen Lichtmis 1645.
Verpant ende gehypotiseert uyt seeckeren huysinge, ende erffenissen met allen toebehoren
daerbij en aengelegen, onder dese parochie van DOERNE ter plaetse AEN DEN WASBERCH
groot ontrent sestien loopensaten, de ene sijde AERT HENRIX JACOBS, andere sijde MICHIEL
HENRIX, achter sijde de gemeijnte, de voorsijde de gemeijnte straete aldaar, los en vrij
uytgenomen 12 gulden 10 stuiver jaarlijks aen ADRIAAN LUCAS tot HELMONT, Item alsnoch
vijf guldens jaarlijks ten BOSCH, Item alsnoch twee gulden iarlicx en 10 stuyvers aen PHILIPS
CLAESSEN, metten Chijns van de gronden, soo hij seijde en geseth, ende gestelt.
Geloeve ut manis, sonder arglist Actum voor Schepenen JAN VAN DEN BOOMEN, en
WILLEM MOLDERS opten 17 Februari 1644.
-
Recognitio quitandi (= naar de eis opgesteld bewijs van voldoening ener schuld), dat den
voornoemde vercooper de renthe van 25 gulden iarlicx voorschreven alle iaar sal moegen
aflossen, verquijten metten somma van vijffhondert gulden ad 20 stuyver ieder stuck gereekent
soo ten tijde van de lossinge alhier cours, verganckbaar soo sijn, mets daerbij seggende alle
vervallen pachten, met conditie dat de lossinge alle iaar sal moegen geschieden met hondert
gulden s'maals tot volle aflossingen toe, voor 't selve eenvierendeel iaars te voorens opseggen.
Actum ist supra. (17 Februari 1644).
N.B. In de marge:
Het restant van 300 gulden in dese oblogatie vervat staende ten behoeve van de H.Geestmeesters
is aen AERT HENDRICK JACOBS over gegeven alsoo hem bij Slot van sijnen gedaen avons.
Rekeningen wat competeeren (= rechtens toe komen aan) de somma van 492 gulden 13 stuyvers
soo dat het superplus (= het overige) van 300 gulden aen AERT HENDRICKSE moet goet
gedaen worden en is hier medes gedeponeert. De obligaties van 300 gld.
Actum voor den Eed. Heeren en samenten en schepenen den 28 Augustus 1681 gaet attestor TE
WINTEROY secretaris. Item op eerste voorschreven rente 7 gulden afgelost en gequeeten de
somma van tweehondert gulden.
Actum den 12 Juni 1699 voor Schepenen betekent LAMBERT Sones COOLEN, PHILIPS ANS
MARTENS.


17-2-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 3v
Jan, zoon van Lambert Jacops van Gasselt (ook genoemd Jan Lamberts) en Philips Dericx de
Suijer als man van Jenneken, dochter van Lambert Jacops van Gasselt, als zijn erfgenaam
aanlegger tegen Michiel, zoon van Jacop Jacops van Gasselt (ook genoemd Michiel Jacobs) en
Philips Willemsen als man van Hanrisken, dochter van Jacop Jacops van Gasselt en Sophia zijn
weduwe , als zijn erfgen. gedaagde.
Tussen Lambert J. van Gasselt en Jacop J. van Gasselt is een scheiding en deling van goederen
geweest, gelegen int Haecheijnde en aan de Seijlberch. De betalingen over deze goederen -o. a.
aan de H. Geest te Den Bosch- zijn achterstallig en worden op de aanleggen verhaald.
fol-5v-7v-9v-13v-14v-15v-16v-17v-19-19v-20v-21-23-23v-


17-2-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 4v
Lambert Sijmonts van Asten, aanlegger tegen Willem van Silst, gedaagde.
Peter Jansen Hoeffnagels en Peter Dericx als momboirs van kinderen Jan Derick Willems,
verwekt bij Sijtken dochter IVIarij Wilbort Schaten, aanlegger tegen Isbout Vloemans en Michiel
Segers momboirs van Jenneken, en Aert Jan Meulendijcx en Jan Peter Conincx momboirs van
Anneken, beiden dochters van Wilbert Schaeten en Derick Perlincx, gedaagde.
fol. 6v-12v-16-16v-18


17-2-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 5
Jan Marcelis Lucas, aanlegger tegen Hendrick Derick de becker, gedaagde.
fol. 6
Jan Peters, jongman, aanlegger tegen Peter Hansen, gedaagde. Betreft achterstallige betaling van
arbeidsloon als knecht.
Silvester Wilberts en Martten Aert Donckers leggen eed af als momboirs van Jan zoon van
Wilbert Silvesters en van dochter Martten.


20-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 122 verso
Silvester Wilberts Schenkels ten togte, Bartholomeus Carthois als de man zijnde van Marike
Silvesters, Lambert Sijmonts als de man van Jenneke Silvesters, Evert Peters als de man van
Sophia Silvesters. De voornoemde Silvesters Wilberts en Marten Aert Donckers als grootvaders
en momboirs van de onmondige Jan, zoon van wijlen Wilbert Silvesters, verkopen aan Claes
Willems van Meyel een huis, bierbrouwerij, hofstad en boomgaard staande en gelegen nabij de
kapel van Liessel en meer percelen grond aldaar. De koper zal op Paasdag eerst komend aan de
verkopers 800 rijks daalders betalen en nu terstond fl. 600,-. Het geld zal vast gezet worden en
van de rente zal Silvester Wilbert Schenkels jaarlijks fl. 75,= ontvangen.


23-2-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 124
Marcelis Peter Mennen en diens broers Jan en Hendrick verklaren dat zij door Peter Sijmonts van
den Boomen zijn terugbetaald van een jaarlijkse rente van 14 stuivers.


2-3-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 124
Jan Jan Mennen en Anthonis Jan Goerts reijnders verkopen aan Gielis Jansen van Boemel een
zeker deel in een hooiwas gelegen te Lierop. Waarna de koper dit perceel door verkoopt aan
Peter Thijs Teeuwens. Jan Jan Mennen verkoopt nog aan Jan Henrick Jacops een akker gelegen
in het Derp.


4-3-1644 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 028d
Frans Thonis heeft akker en groes, ca 100 roeden, ez/az erf Bastiaen Martens, ee Heer Strate en
ae erf Beel Custers. Hij heeft deze grond gekregen, omdat Jan Cluitmans hem binnen vier jaar
niet de lening van 125 gulden heeft terugbetaald. Frans Thonis draagt deze grond over aan
Bastiaen Martens.


5-3-1644 Asten RA 76 fol. 15 doc. F.Slaats
- Jacop Mathijssen van der Vleuten - g.m. Maeyke, dr Rutger Dielis - mede namens:
- Jan Rutten, zijn zwager - ter eenre - en
- Jan Michielssen en Aert Jan Aelbers - als momboiren van Perijn, dr wijlen Rudth Dielis,
- Jan Willem Tijs en Aert Jan Aelbers - mamems Dielis Selen.
Ieder voor ¼e deel erven van wijlen Rutger Dielis.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Jacop Thomas van der Vleuten - g.m. Maeyken Rutten en
- Jan Rutten
- het klein huiske met het drieske - aent Laerbroeck
1. het Broeck
2. de delers
3. Mr. Anthoni Canters
4. de weg
De put en hof in gezamelijk gebruik en onderhoud. )
- de helft van een akker )
1. Jan Hanrick Symons ) 1 l.
- land - gekomen van Jan Vreynssen )
1. erven Willem Selen )
2. erven Elsken van Lierop
3. de weg
4. Peter Hanrick Vreynssen
- de helft van een akker 3 l.
1. de Vicarye
- land - de helft daarvan - boven den Hageleyck
1. het Derp
2. Hanrick Dielis
- de helft van een hooibeemd - aent Laerbroeck - bij Dirck Huyben
1. het drijffstratien
- de helft van het eeussel off weyvelt aent Broeck - vanaf het
Broeck tot op het dijcxken
1. Ommel of de waterlaat
Belast met: 2 vat rogge/jr (10 st./jr) aan de H. Geest alhier.
: 3 vat rogge/jr aan Catelijn Berckers te Helmond.
:  100,- aan Teunis Martens, opte Wiel, te Helmont.
:  50,- aan Jan Dryes te Ommel.
:  75,- aan Hanrick Breugels te Helmont.
:  75,- aan Hanrick Isbouts te Deurne - nu wonende te Helmont.
:  40,- aan Christine - weduwe Rutger Dielis.
: 4 st. 1 ort/jr, voor dit deel, aan de Heer van Asten.
: 1 ort/jr cijns aan het boek van Kessel.
2e lot: Perijn, dr Rudth Dielis en
Dielis Selen
- het huis met de schop en de halve akker aent Laerbroeck -
den akker langs langs door te delen.
1. Aert Jan Aelbers
Met recht van "wegen" voor het Clooster van Ommel, volgens de bescheiden daarvan zijnde.
- land in de Sporckt - met den drieskant
1. erven Willem Selen
2. Jan Hanrick Symons
den Ommelssenpat
4. erven Reynder Peter Nouwen
- de helft van de akker bij de Ommelssenpat 3 l.
1. Jan Anthonis Mennen
- land - de helft daarvan - boven den Haegeleyck
1. den Haegeleyck
- de helft van een hooibeemd bij Dirck Huyben 4 l.
1. Jan Hanssen van Os
- de helft van het groes of eeusselveld aent Broeck - vanaf het
Broeck tot op het dijxcken
1. Aert Jan Aelbers
Belast met: 1 pot wijn/jr aan de Kerk van Asten, waarin Seel Schepers mee moet helpen dragen.
- de helft van 1 malder rogge/jr aan Lijn Berckers te Helmont.
-  100,- aan het Clooster te Ommel.
-  75,- aan het Clooster van Ommel ( 4,50/jr)
-  75,- aan Luycas, de zwager van Lijsken Walssers.
-  56,- aan Jan Punders, alhier.
-  70,- aan Cristina - weduwe Rutger Dielis.
- 5 st. 3 ort/jr aan de Heer van Asten.


9-3-1644 Asten RA 76 fol. 17vo doc. F.Slaats
- Peter Janssen,
- Jenneken, zijn zuster,
- Peter Dryessen - g.m. Catelijn, dr [Peter Janssen].
Zij nemen, ieder voor 1/3e deel, over van:
Wilbort Jan Hanricx, te Deurne, - g.m. Catelijn, dr wijlen Philips Daendels een rente van -  50,-
à 6% - t.b.v. de Kerk van Asten.


9-3-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 6
Derick Teeuwens wordt gelast de Bunse drieskens of Kesseler ongebruikt en ongemest te laten,
totdat Dries van Breij deze gebruikt zal hebben.
Antonis Aerts van Ebben en Mathijs Aertsen Teggers leggen de eed af als borgemrs. 17 maart
1644.


9-3-1644 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 303
ARDT HENDRICX, wonende te Vlierden, verkoopt aan PHLIPS WILLEMS, wonende te
Doerne, de helft van een stuk akkerland, groot geheel ca 1 Lop. en eenigheroyen, gel. aenden
H..eylacker e.z.b.e. JAN CEELEN a.z. coper.


9-3-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 124 verso
Het corpus van Deurne leent van Marten Jan geverts de som van 40 rijksdaalders of pattacons.
11-3-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 125 verso
Aert Hendricx, mede voor zijn moeder Jenneke die de weduwe is van Hendrick Jan Jacops, mede
optredend voor zijn broers en zusters, verkoopt aan Jenneke de weduwe van Marten Pauwels een
weiland gelegen in de Zeilberg. Dit tegen een akker en weiland gelegen in de Heijacker.


11-3-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 125 verso
Jan Marcelis van Someren is schuldig aan de erven van Jan Maes Daniels de som van fl. 113-17-
0. Dit vanwege de door hem gekochte goederen. Toekomend aan de vorster Michiel Segers, voor
diens dochtertje Catelijneke verwekt bij diens eerste vrouw Willemke Jan Maes Daniels. Aan
Jacob Ariaens, de man van Catelijneke betaald op 13-3-1654.


15-3-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 126 verso
Aelken, de weduwe van Goossen Jansen wonenende te Lierop, verkoopt aan Jaspar Willems haar
erfdeel. Gekomen zijnde van wijlen Jan de Decker en gelegen op het Vloeijeijnde.


18-3-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 126 verso
Schepen Frans Willem Gielens beloofd te betalen aan Eijmert Hendricx de Haert de som van fl.
100,-. Door de erfgenamen van Frans Willem Gielens terugbetaald op 14-4-1657.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS onsen mede Schepenen pro misit super se et suar en onder
renuntiae (= opzegging; afstand doen; verzaking; het afstand doen van iets; het niet verder
procederen). te betalen aen EYMERT HENDRIX DE HART van mi't Allerheyligen lestleden
over twee ierstcomende iaeren de somma van een hondert gulden ad XX stuyvers ieder stuck
gereeckent, mets van elck iaer betaelende voor interest vijff gulden procederende van geleent
geld, sonder arglist, Actum voor Schepenen JAN VAN DEN BOOMEN, en PETER COLEN,
opten 18 Marty 1644.
N.B. In de marge.
Dese voorschreven hondert gulden sijn voldaan ende betaelt bij de voorschreven erffgenaemen
van FRANS WILLEM GIELENS is hier door gecasseerd ende gedoceert den 14 April 1657.
MICHIEL HANRYX GOLOFS President schepen JACOB GUERTS schepen.


18-3-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 126 verso
De borgemeesters Crijn Jan Bosmans en Jan Henrick Philips zijn schuldig aan Stephen Dericx de
som van fl. 200,.


18-3-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 127
De broers Willem en Joost, zonen van wijlen Bernaert Peters Verdijsseldonck, mede voor
Ariaentken de weduwe van Jan bernaarts verdijssldonck verkopen aan Metken de weduwe van
Anthonis Pauwels Colen een huis, hofstad, land, en weiland staande en gelegen in het Kerkeind.
Lambert Anthonis Colen en diens zwager Daniel van Breij zullen voor hun voornoemde moeder
fl. 300,= betalen. Zie ook de volgende akte.


18-3-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 127 verso
Dezelfde verkopers verkopen nu aan Jan Jan Muijen een akker, gelegen in het Kerkeind, voor de
prijs van fl. 64,-.


4-4-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 128
Jan Jan Joosten als gevolmachtigde van Michiel Servaes Henrick Faessen, Anthonis Aerts als
man van Catharina Servaes Faessen, Jan Dericx van Sevenum als man van Perijn Jan Emonts, de
momboirs van Cornelis Jan Emonts de minderjarige, zij allen voor een helft. Verder de
momboirs van Jenneke en van Anneke de dochters van Marij Wilbort Schaten, derick Geerlincx
de zoon van Marij Wilbort Schaten, zij voor de andere helft. Allen erven van wijlen Peter
Lamberts Verschauwt en van Judicht zijn vrouw, verkopen aan Mechelt de weduwe van
Anthonis Pauwels Colen ten togte en haar kinderen ten erfrechte een huis, hofstad, erf en meer
grond, staande en gelegen in het Kerkeijnd. Lambert Anthonis Colen zal voor zijn voornoemde
moeder op Onze Lieve Vrouwe hemelsvaartdag 1644 de laatste termijn van fl. 650,= betalen.


6-4-1644 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 968.
WILLEM MICHIELSSEN van DOERNE ten eenre en JOHAN, zijn broer, met FRANS
WILLEMSSEN als m/m van MARIJCK MICHIEL van DOERNE, wonende te Someren, ter
andere zijde, zijn overeengekomen de verdeling van het sterfhuis van MICHIEL van DOERNE,
hun vader. Het betreft een huis en goederen te Someren. Met de transactie zijn 25 zilveren
ducatons gemoeid. Get.: AB/PH 6 april 1644


8-4-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 129
Peter Jansen van Geldrop, wonende te Huisen in het land van Kleef, optredend voor Handrick
Jansen, ook genoemd Teijwater wonende te Heusden in het land van Neder-Betuwe. Hij verkoopt
aan Jaspar Willems zijn aandeel aangestorven van wijlen Jan Janse Deckers. Zowel in roerend
als onroerend goed, staande en gelegen op het Vloeijeijnde. Waarvoor Jaspar Willems van Claes
Tijssen een bedrag van fl. 200,= leent.


11-4-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 129 verso
Goert Asswerius verkoopt aan schepen Jan Hendricx Bollen een perceel groese gelegen in de
Zeilberg.


13-4-1644 Asten RA 76 fol. 23 doc. F.Slaats
Jan Hanricx van Lyerop is schuldig aan Joost Hanrick Bakermans, te Brouwhuys, onder Vlierden
-  100,- à 5%.
14-4-1644 Asten RA 76 fol. 22vo doc. F.Slaats
Joost, zn wijlen Hanrick Bakermans, te Brouwhuys, onder Vlierden, is schuldig aan Dirck Peters
-  75, - à 6%.


18-4-1644 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 236 vs
SILVESTER VAN DEN BERGH, wonend te Gemert, verkoopt aan WILBERT REYNDERS,
wonend te Vlierden, 'n hooibeemd gelegen te Asten in de Vloeth.


20-4-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 6v
Schout nom. off., aanlegger tegen Henrick van Breij. gedaagde.
Schout nom. off., aanlegger tegen Jan Peter Wilberts, gedaagde.
Schout nom. off., aanlegger tegen Derick Teeuwens, gedaagde.
Lambert Jansen Verrijt, aanlegger tegen Henrick van Breij, gedaagde.


20-4-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 7
Verzoek van Derick Henrick Baeckermans aan Jan Hanricx van Stiphout af te zien van het
gebruik van een schuur, hem toebehorend en gekomen van wijlen Henrick Baeckermans.


27-4-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 130
Wilbert Jansen de Bottel en Daniel Gerarts als momboirs van Jan, de zoon van Jan Claes Everts
verwekt bij Maria Peter Thijs de Bottel, verkopen aan Derick Henrick Aerts een huis, hofstad,
hof en aangelag te Vreeckwijck aan de Stap staande en gelegen. Zo nog meer percelen te Deurne
en te Helmond gelegen. Voor de eerste termijn betaald hij fl. 200,-. Zie ook de volgende akte.


27-4-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 130 verso
Dezelfde verkopers, verkopen nu aan Evert de zoon van Michiel Claes Everts een akker gelegen
in de Breemwortel. De kopers betalen twee termijnen van elk fl. 60,-. Zie ook de volgende akte.


27-4-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 131
Dezelfde verkopers, verkopen nu aan Derick Hendrick Baeckermans een weiland gelegen aan de
Breemwortel. Terstond betaalf fl. 50,= en daarna nog een termijn van fl. 50,= te betalen.


27-4-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 131
Derick Hendrick Aerts als man van Henriske Jan Goloffs verkoopt aan Hendrick Aerts Teggers
een akker gelegen te Vreeckwijck. Waarna Hendrick Aert Teggers als de man zijnde van Lijske,
die eerder de weduwe was van Joost Henrick Leemputten aan Derick Henrick Aerts over draagt
het gebruik van een huis, bierbrouwerij en percelen landbouwgrond, zoals Joost Henrick
Leemputten die voorheen gebruikte.
7-5-1644 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 979. folio 310.
ANTHONIS JANSSEN, wonende te Deurne, heeft overgegeven aan ANTHONIS ARTSSEN,
ook wonende te Deurne, een jaarl. rente van 3 gl. uit 2 lopensaets akkerland te Deurne aan de
Seijlberch neven erf. Jan van den Boomen en Willem Marcus en van Crijn Loijen tot op de
gemeijnstraet.
Met voorwaarden. Get.: WE/JC 7 mei 1644
In de marge: afgelost in 1648 door Anthonis Janssen voornoemd.


10-5-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 132
Gielis Hens Willems van Boemel voor de togte, en voor zijn zoon Jan die verwekt is bij zijn
eerste vrouw Fijke Jan Jaspers van Thooren ten erfrechte. Zij verkopen aan Daniel Janse van
Breij en aan Lambert Driessen ieder voor de helft 2 zillen hooiwas gelegen onder Liessel.


13-5-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 133
Het corpus van Deurne leent van de minderjarige Merike, de dochter van Sijmon Sijmonts van
den Heijtrack de som van fl. 600,-. in de kantlijn Paulus Jan Conincx is terugbetaald in het jaar
1664.


13-5-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 133 verso
Het corpus van Deurne leent van de minderjarige Cornelis Jan Emonts een bedrag van fl. 150,-.
En van Stephan Dericx de som van fl. 400,-. Deze laatste lening is op 15-5-1684 terugbetaald aan
Ariaan en aan Anthonis Verberne.


16-5-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 133 verso
Peter en Catharina Jansen, beide wonend te Walbeeck in het land van Gelder, verkopen aan Jan
Hendrick Stouwen als zijnde de man van Jenneke Aerts van Crijch hun erfdeel, zoals zij dit deel
verkregen hebben van wijlen hun moeder Jenneke, de weduwe van Jan Gijsberts, alias den Doer.
Hun moeder kreeg dit eerder als erfdeel van haar vader Jan Aerts van Crijch.


18-5-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 134
Margriet, de weduwe van Reijnder Jan Reijnders draagt over aan haar dochter Magdalena
Reijnders haar togtrecht op al de goederen zoals die afkomstig zijn van wijlen haar man.


23-5-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 134 verso
Aerd Henricx Heijnen verkoopt aan Crijn Jan Bosmans een akker gelegen omtrent de IJzeren
Paal. Waarna Aerd Henricx als man van Christina een 1/3 deel in een hooiland onder Asten
vernadert zoals Derick Henricx Baeckermans dit eerder kocht van Henrick Bruijstens.
23-5-1645 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 031d
Goordt Martens, Hanrick Jans, Antonis Aerdt Vriens met Jacop Joosten, mombers van kinderen
van Tomaes Gordts verkopen na kerkaankondiging en veiling;
 * aan kinderen van Willem van Dorne
 - stuk erf int Donghelken, ez erf Willems van Dorne, az erf weduwe Engel opten Huevel, ee
Ghielen Heijnen erf en ae weduwe Jen Hobben kinderen,
 - erf op die Donck, ez erf kinderen Jan Tomaessen en az weduwe Jan An Clasen, belast met 0,5
vat rogge voor de heer, 2 vat rogge voor H. Geest, 3 kop rogge voor pastoor, 1 kop rogge voor
Goordt Martens, totaal 1 malder rogge.
 Kinderen Willem van Dorne stellen hun bezit in Meijel als pand.
 * aan Mathijs Lenssen een huis opten Mortel met de plaats 'soo wijt dat die deckleer staen kan'
(hij kan dus met zijn ladder rond het huis om het dak te bewerken)


6-6-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 7v
Het vonnis op de ceuren en breucken is gerenoveerd.
fol. 9v-23


11-6-1644 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 991. folio 313 verso.
JOOST ANDRIESSEN als m/m w. MARIJCKE JASPART JANSSEN, en met hem ANDRIES
WILLEM DRIESSEN als momboir van ANNEKE, onmondige dochter van Joost en Marijcke
voors., hebben vercocht aan JAN PETERS MOELENDICK zeker ledig liggen goed te Deurne
genaamd den Cleijnen Bottel.
Last: 5 cop rogge, te gelden te 's-Hertogenbosch, en de grondcijns. Get.: WE/JC 11 juni 1644


15-6-1644 HELMONDS SCHEPENPROTOKOL Nr. 269 fol. 313 vs
JOOST ANDRIESSEN, man van MARYCKEN, dochter van JASPART JANSSEN, en hun
minderjarige dochter ANNEKE verkopen aan JAN PETERS MOELENDICK "seecker ledich
liggende goet den onmondighe toebehoren gelegen onder dorpe van Doerne genaempt den
Cleynen Bottel off den Vuyttepper".


18-6-1644 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 999. Joffrouwe ESABELLA VAECK, geassisteerd
met haar momboir jonkheer WILLEM van HUNGEN genaamd WASSENBERGH heeft vercocht
aan signeur LAMBERT BECX, schout van Helmond, een jaarl. rente van 30 pattagons (zie ook
no. 997) uit een hoeve lands te Mierlo op 't Hout, met huijsinge, land, zand, schuur en
toebehoren, in gebruik bij HENDRICK CROMMEN, en nog uit een halve hoeve land op
Brouwhuis onder Vlierden, in gebruik bij Jan N.N. (de andere helft is van de wed. van
ARNOULDT van CRANENBROUCK, rentmr. tot Helmond). Hoofdsom: 600 Rijksdaalders of
pattagons. Jonkers JOOST en JOHAN van SURMONT, als m/m van hun vrouwen MARIA en
WILHELMINA, gezusters, krijgen met dit geld zekere transactie betaald (zie Helm. schepenbrief
13 feb. 1644). Get.: PH/GB 18 juni 1644
29-6-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 134 verso
Derick Geerlincx zal Dries Hendrick Noijen ontlasten en schadeloos stellen in en voor de zorg
gedaan voor het onmondig kind Jan Dericx, verwekt bij zijn zuster Sijken Geerlincx. Dit mede
voor de erfdeling van wijlen Peter Lambert Verschauwt en Judicht diens vrouw.


31-6-1644 Asten RA 76 fol. 25vo doc. F.Slaats
- Peter Henricx - en
- Hanrick van Heuchten
Zij delen de goederen gekomen van wijlen Joost Wilemssen Verhyndert - aent Laerbroeck.
1e lot: Peter Hanricx:
- den dries, hofstad en aangelag opte Hyndert
1. den bempt van persona personat
2. de gemeente
3. het gemeyn Laerbroeck
4. Jan Dielis Lasaris en Peter Hanricx
- akkerke ontrent de Molen
1. Jan Hansen van Os
2. Jan Dielis Lasaris
3. de weg
4. Jan Wouters, cuyper, ten Bosch
- heiveldje in den Stootboom
1. Hanrick van Heuchten
2-3. Jacop Dirck Coppens
4. de weg
Belast met: 16 vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
- 13 st./jr aan de H. Geest van Deurne.
- de grondcijns ½-½ t betalen.
2e lot: Hanrick van Heuchten
- land den Hencxt
1. de Meulen
2. het Laerbroeck en Jan Janssen
3. erven Tijs Franssen en Aert Janssen
4. de weg
- hooibeemdje in de Kempkens
1. Geeff Willem Martens
2. erven Bruysten van Bussel
3. de Aa
4. Huybert en Frans Mr. Jans Verdijsseldonck
Peter Hanricx geeft het deel in de voors. hooibeemd, dat hij namens zijn vrouw in bezit had, over
aan zijn neef Hanrick.
Belast met: 1 malder rogge/jr, met meer andere, an Engel Heesken Peters, suster opten
Bagijnhoff binnen den Bosch.


1-7-1644 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 1010. folio 320.
JAN van den BERGH, borger van Helmond, heeft getransporteerd aan JAN van HOVE een
erfrentebrief van 13 gl./10 st. die DIRCK MARCELIS aan voors. Van den Bergh gelooft had (23
juli 1638 - Helmond). Get.: WE/JC 25 juni 1644
1011. JAN JANSSEN, wonende te Veghel, als m/m van HEIJLCKE dv EVERT DIRCK
ANTHONISSEN heeft vercocht aan MATTHIJS THOMAS, wonende te Vlierden, een hoeve,
huis, hof, schop, land en zand met houtwas, genaamd Den Moelenhoff, gelegen onder Deurne, in
gebruik bij WILLEM AERTS, en hem, transportant, aangedeeld is van w. mr. THOMAS PAULI
REGIUS (CONNINCX).
Last: Helmondse grondcijns. Get.: WE/JC 1 juli 1644


1-7-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 135
Petrus Thijs Teeuwens verkoopt aan Eijmert Hendricx de Haert en aan Peter Thijs Claus twee
zille hooiwas, gelegen te Liessel in de Breckt.


4-7-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 135
Margriet de weduwe van Franck Willems geeft aan Jan van Gelder als de man zijnde van
Trijntken , aan Jacop N. als de man zijnde van Maria, aan Heijlke Visschers met haar kinderen en
aan Jan Cuijpers, allen kinderen en kleinkinderen van Geertruijt Visschers en van Jenneke
Visschers het togtrecht van al haar goederen, gekomen zijnde van haar eerste man Cornelis
Visschers. De goederen zijn gelegen te Liessel. Zie ook de volgende akte.


4-7-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 135 verso
De voornoemde togrechtverkrijgers geven de percelen te Liessel gelegen terug aan Margriet de
weduwe van Franck Willems. Waarop Margriet twee percelen grond schenkt aan Geertruijt de
natuurlijke dochter van haar zoon Willem Francken en van Marij Jansen. Tevens krijgt Geertruijt
van haar een bed met toebehopren en een kist. Zie ook de volgende akte.


4-7-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 136
Uit de voorgaande boedel verkoopt Jan Cuijpers, die mede optreed voor de andere vernoemden
in de vorige akte, een perceel land gelegen te Liessel aan Mathijs C laessen de Bercker. Die
daarvoor een schuldvordering van hun overneemt van fl. 200,-.


5-7-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 136 verso
Peter Goert Vreijnsen verkoopt aan Jan Eijmers van Loon een akker gelegen te Liessel aan het
Looneijnde. Zo ook een akker aan Jan Lemmens en een akker aan Marten Laureijns Jelis, alle
daar gelegen. Tevens aan Jan Vreijnsen een hooiwas met daarop een houtwal, gelegen te Liessel
en Asten.


6-7-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 137
De borgemeesters lenen van Jenneke de weduwe van Huijbert Huijberts van den Eijnde een som
van fl. 200,-.


6-7-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 137
Derick Henrick Aerts verkoopt aan Anthonis van Ebben een akker, gelegen aan de Lijckweg.


15-7-1644 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Opten 15 juli (1644) den Heere van der Horst en Heere van Deuren, comende adverteren, dat hy
absoluut heere was en syne possessie soude willen nemen met 13 personen en 7 peerden, verteert
inde maeltyden, wijn, bier, hoy en haver voor de peerden en by Peter Geverts schepen
afgesprocken, loopt te samen 16-15-0". De Visschere had voor een bienvenue gezorgd. Voor
rekening der gemeente had hij een paard met zadel en tuig gekocht alles tezamen voor 100
rijksdaalder en dit werd den heer aangeboden, die het onder de gewone plichtplegingen
aanvaardde. Of de gemeente wel erg in die schenking gemoeid was, valt te betwijfelen; heel best
mogelijk is het, dat De Visschere 't zoo maar op zijn eigen houtje gedaan heeft. Me dunkt, dat het
te lezen is in 't volgende briefje, door De Visschere aan de schepenen geschreven:
Eerwerdige heeren Schepenen in Doerne. Ottho de Visschere, schouteth ende Secretaris deser
Heerlicheyt ende Dinghbanche van Doerne, verclaert UE kennelick te wesen dat syne Gen: den
Heere Grave van Huijn', Heere varn der Horst, Doerne, etc., in den voorlezen somer van hem
ontfangen heeft een Peerdt met allen syn getuech, 't geene den selven, Heere vermeynt aen hem te
wesen geschoncken wegens de Gemeijnte alhier voor synnen intree als heere van Doerne, soo
soude den selven secretaris daervoor wel gerne betaelinge hebben, alsoo hij ierstdaechs eene
quantiteijt van 100 Rijcksd. in species sal moeten uytgeven, daertoe hy noch is ongereet, met
geloefte daervan te passeeren, dat oft geviele aen de Signorie van Doerne van wegen syne Gen.
voormelt ietwes mocht mankee-ren, ende het Peerdt in dien regar'de voor een vereeringe aen dese
Gemeynte nvet soude te stade coemen, hy t'allen tyden de penningen daervan'wederom sal quit
doen, opleggen ende betaelen, sulcx, dat de Gemeijnte daervan niet sal worden vercort. Hierover
UE resolutie vers,oeckende om recht, 0. Th. de Visschere, 1645.


21-7-1644 HIC-E toegang 3183 Recht. arch. Deurne inv.nr. 41 - foto.5 ev
Informatie, ingewonnen door de schout Otto de Visschere, over straatschenderij, bedreven door
Derick Hendrick Aerts en Roeff Jan Geven.
Het gebeurde in de nacht van 12 juli bij het huis van Cornelis Aertsen van Riel, 55 jaar, die
hierover een volgende getuigenis aflegt.
In die nacht, omtrent de dagenraad, kwamen twee ruiters bij zijn huis en bonzen met veel geweld
op zijn deur. Cornelis ging hij kijken en hoorde toen twee ruiters schreeuwen dat ze een
“verckenschenck”van hem wilden”. Omdat van Riel, de zaak niet vertrouwende en de deur niet
wilde openen gaf hij hun een stuk varkensvlees door via het raam. De twee herriemakers rukten
het hem uit zijn handen en vluchtten snel weg richting Magdalena Reijnders, maar Van Riel
meende boeren uit deze omgeving te herkennen. Ze hadden zwarte paarden zonder mantels en
Van Riel dacht dat het Derick Hendrick Aerts en Roeff Jan Geven waren.
De vrouw van Cornelis van Riel, Sophia, verklaarde dat later een van de ruiters, Roeff Jan
Geven, bij haar is gekomen om zijn spijt te betuigen en of zij hem kon vergeven met een
“kuscken”. Zij heeft daarop Roeff een kusje gegeven omdat ze hem niet de “quaetsten” van de
twee vond. Jan de Bottel was hiervan getuige.
Magdalena Reijnders, omtrent 20 jaar, heeft op de bewuste dag, “seecker gedrabbel van peerden”
gehoord bij haar huis. Dat een van de ruiters Roeff Jan Geven haar een stuk vlees vroeg, maar dat
ze zei dit niet van plan is te geven. Daarop reed Roeff weer weg.
Hendrick Jansen Thunis, 22 jaar, geeft te kennen dat hij met de twee ruiters die nacht vanuit
Liessel naar Deurne ging. Ze waren beschonken en zaten elk op een zwart paard. Toen ze bij de
Bulbrugge kwamen zijn Derick Hendrick Aerts en Roeff Jan Geven van hen weggereden richting
Vreekwijk, daar waar Cornelis van Riel woont.
Later, een stuk verder voorbij het huis van genoemde Van Riel, bij de Vreecksse brugge, kwam
hij, Hendrick, weer bij de twee. Toen hij vroeg waar ze geweest waren gaven ze enkel als
antwoord “het is misthelijck, waer we gheweest sijn”.
Derick Jan Goerts, 48 jaar, heeft de twee ruiters ook ontmoet op die dag omtrent de dageraad.
Derick Hendrick Aerts en Roeff Jan Geven, uit Liessel komende, vroegen aan hem kijvend
waarom hij die van Liessel beter vond als die van Deurne? Derick heeft daarop geen acht op
geslagen en is weggelopen.
Jan van Bottel, 23 jaar, heeft ook “seecker gedrobbel van peerden”gehoord nabij het huis van
Cornelis van Riel. Hij heeft toen horen roepen “heij heij” en meende daarin de stem van Roeff
Jan Geven te herkennen. Hij was als jongman “wesen aenspreecken sijn compaigne off vrijster”.
(naar zijn liefje geweest)
Twee dagen later was hij bij Cornelis van Riel toen daar ook Roeff Jan Geven was. Hij is toen
getuige geweest dat Roeff zijn spijt betuigde tegen Sophia en dit bezegelde met een kusje.


21-7-1644 HIC-E toegang 3183 Recht. arch. Deurne inv.nr. 41 – foto 10 ev
Ondervraging door de schutter van Deurne van Jan, de zoon van Jan Lamberts (Lemmens) uit
Liessel en Luijtken Golis, geboren op den Moosdijk, tegenwoordige gevangene. Luijtken is
tegenwoordig dienstmaagd bij Peter Jan Goerts en daarvoor was ze dit bij Jan Jan Lemmens.
Op de vraag hoe lang ze bij Jan Lemmens is geweest antwoordt ze: een jaar en drie maanden.
Of ze met hem vleselijke conversatie heeft gehad en hoe vaak en waar?
Gevangene: Dat ze vaak vleselijke conversatie met deze Jan Jan Lemmens heeft gehad en wel in
de Peel in het “wilde velt”. Het gebeurde met veel schone woorden en vlijerijen.
Jan beloofde haar te trouwen en zijn eigen vrouw zou verlaten.
Zou deze laatste dat niet willen zou Jan zoveel teweeg brengen dat ze wel zou sterven.
Op de vraag aan de gevangene of hij zijn vrouw zou vermoorden zei Luijtken dat Jan heeft horen
zeggen “ waer ick zulcx nijet en doen, soo moet den duijvel mij met lijff ende ziele wech haelen”.
Ook heeft Jan Lemmens voor haar kleren, o.a het lijfke, uit de kist van zijn vrouw gehaald en
haar gegeven.
Of ze niet bevrucht is geraakt van al die vrijerijen met Jan Lemmens?
Nee, zegt Luijtken er zelfs nooit aan gedacht of getwijfeld.
Dat ze daarna van de dienst bij Jan Lemmens gescheiden is en op Sinte Sebastiaendach bij Jan
van Lierop in Asten is gaan werken.
Na drie dagen is Jan Lemmens, op een vrijdag, in Asten bij haar gekomen omtrent acht uur in de
avond. Dit gebeurde doordat hij haar heeft laten roepen via een jongen die bij Philips de Beeck in
Asten werkte. Luijtken was daar met andere jonge dochters aan het spinnen.
Ze heeft Jan Lemmens aan de deur aldaar te woord gestaan.
Daar vroeg Jan haar om weer mee naar Liessel te gaan en bij hem te blijven. Luijtken vroeg hem
„leeft je vrouw en kind, want anders ga ik niet mee’.
Met veel schone woorden en beloftes is ze echter toch meegegaan en hebben ze opnieuw
gemeenschap gehad in de turfschop van Philips de Beeck. Ze zijn in deze turfschop gebleven tot
zondag. Daarna is ze gegaan naar de huisvrouw van Frans den [Lasarus] ten herberge van
Mathijs [Hazet of Haget]. Jan Lemmens heeft haar opnieuw gevraagd naar zijn huis te komen en
ze zou dan geld krijgen. Met Frans den [Lasarus] is ze daar toen naartoe gegaan, maar vonden
geen Jan Lemmens thuis. Teruglopende kwamen ze Jan tegen nabij de Sandtbergh, met een
“bloot”mes in zijn handen.
Jan Lemmens ging voor haar, Luijtken, staan zeggende “gaen strijcken ofte doorgaen, ende bij
aldijen ghij dat nijet en begheert te doen, sal ick u ende allen uwe clederen met dat mesch
(dewelck hij als voor bloot int handt was hebbende) zoo door snijden datter nijet eenen lap
pheels aenblijven ende sal”.
Hierop is Luijtken met Jan gevlucht naar Liessel omdat ze door de dreigementen anderen van
haar gezelschap voor ongeluk wilde behoeden.
Jan Lemmens heeft haar te Liessel bij zijn huis op de “hoijschelft doen climmen” en daar verbleef
ze twee dagen en twee nachten. Jan verzorgde haar met kost en drank.
Op den zesde mei tussen acht en negen uur avonds is ze met Jan naar de Zeilberg gegaan naar het
 Eusel (land) van Jan Lemmens en op de “grascant” van Jan van Nuijssen gekomen is ze door de
schutter van Deurne gevangen genomen.
Luijtken was daar achtergelaten door Jan en lag daar op haar rug met “opgerapte hemde ende
clederen”. Michiel Zegers den vorster heeft haar weer gekleed “weder getrocken haer lichaem
daermede van der eeren wegen bedecken”.


26-7-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 137
Thomas Jan Goerts verkoopt aan zijn broers en zusters Aert, Peter, Frans en Goertken Jan
Goertsen, alsook aan de onmondige kinderen van wijlen Heijlke Jan Goertsen verwekt door Jan
Sijmonts al zijn erfgoederen. De kopers betalen hem hiervoor fl. 400,-. Waarna deze verkrijgers
als erven van Jan Goertse en van Catharina diens vrouw de boedel op 1 augustus 1644 delen.


1-8-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 139 verso
Marten Jan Martens verkoopt aan Anthonis Aert van Ebben een jaarlijkse rente van fl. 8,50.
Rustende als last op zeker huis met bijbehorende grond in Vreeckwijck. De verplichting is te
lossen met fl. 170,-. Zie ook de volgende akte.


5-8-1644 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 024
Willem Janss en Peter Janss (Martens), zwagers, ruilen, met Marten Hanssen, Peter Janss alias
Vranssen en Gordt Martens als getuigen. Willem Janss brengt in zijn erfgoed in Deurne (Liessel),
uitgezonderd de stukken op den Mosdick en de Heytrack (Meijelwaarts, ws. bij St. Wilbertsput).
Peter Janss krijgt daarbij nog eikenhout op den Camp naast O.L. Vrouwe. Peter Janss brengt in
zijn erfgoed (betreft delen van voorgaand erfgoed, maar dan in Meijel), waarin hij een erfdeel
kreeg via zijn vrouw Mary in Meijel en op den Mosdick.
20-8-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 139 verso
Zie ook de akte hiervoor. Peter Goort Kuijpers als de man zijnde van Jenneke, verkoopt aan
Anthonis Aerts van Ebben een jaarlijkse rente van fl. 5,25 rustende op een onroerend goed te
Vreeckwijck. Te lossen met fl. 105,-. Afgelost op 8 oktober 1708 aan de weduwe van Aert
Anthonis van Ebben.


29-8-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 140
Claes Willems verkoopt aan Daniel Jans van Breij een akker, te Liessel gelegen.


6-9-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 8
Anthonis Peter de ketteler als man van Jenneken, dochter van Evert Jan Mattheusen c. s.,
verweerder tegen Willem Aert Willems, suppl.
fol. 9-10-10v


6-9-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 Los briefje bij 8v
Alexander Jansen van Heese tot Helmont stelt zich borg voor Anthonis de ketteler.


11-9-1644 RHCE 3181 Deurne Oud adm. arch. inv.nr. 1774
Opten 11e september 1644 alsdoen hebbe ick Peter Gevarts Colen gegaen met Mathis Aerts
Teggers, borgemester tot Dorne, naer Backel om met die van Backel te sprecken wat weij daer
best in souden doen om dat weij ontboden waren tot Gemert te comen met die van Backel omdat
graeff Hermond tot Gemert loefferde ontrent met 300 man sooe the voet als te perde ende
alsdoen hebben ick Peter vers. ende den borgemester voort naer Gemert gegaen ende den helen
nacht gewacht tot sanderen dachs toe dat seij optrocken ende daer om verlet onderhalleven dach,
stelle voor mijne ganck ende verlet die somme van 15 st.
Opten 13en october 1644 alsdoen hebben die regerder der helicheijt van Dorne meij Peter vers.
gecregen om dat ick met Mathis Aerts Teggers, borgemester, soude gaen naer Helmont om met te
soecken Dierck Willems Wijntter om dat heij aen ons borgemester hadde gedan eexcekuijssij van
wegen mijn heer van de Velde van het comptde van Antwerpen, sooe en wouede Dierck vers.
niet uijt eexcekuijssij gaen voor eer wij mijn heer vers. en hadde gesprocken oeff sijn eijgen
scrijvensen tonde aen Dierck vers. ende daer hebbe ick Peter vers. om verlet eenen halven dach
ende nacht stelle voor mijn verlet ende moeten die somme van 10 st.
Opten 11en november 1644 alsdon hebbe ick Peter vers. gegan met den borgemester vers. naer
Vlierden ende vorts naer Lierop opten hoeve van Moerssel om dat in ins gemijnte van Dorne
tijdinge was gecomen dat tot Gelderop laegen die ruijterij van Bredae daer Sijmon van Indhoven
beij waes so men seijde ende daer om verlet eenen halven dach ende nacht stelle voor men verlet
ende moeten die somme van 10 st.
nota
Opten 13en november 1644 aldon hebbe ick Peter Gevarts Colen gegaen naer Gemert ende
alsdon Peter Mathijssen van Ebben met genomen om dat weij die twe coppelen capuijn ende een
ham van Gemert souden leveren die luijtenant Rover van Bijmmegen toebehorde welcke capuijn
die regerders van Dorne den vers. luijtenant hadde gesconcken ende Willem Marcus ende Jan
van den Bomen soone Sijmon beij meij cwamen dat ick toch niet en soyde laeten ende gaen daer
nae toe om datter tidinge waes gecomen aen Willem vers. doer die pottenbackers dat er tot
Bregel eenen groten troep ruijter legeren ende waren van Bredae soe men seijde waer Sijmcken
van Indoven beij soude sijn waer ick Peter Gevarts met naer soude vernemen ende alsdon vertert
met Peter Mathijssen van Eebben die somme van 0:13:1
Opten 19en december 1644 alsdon hebbe ick Peter vers/ gegaen met Mathis Aerts Theggers
borgemester naer Aesten beij die ruijters van Breda waer Sijmckenvan Indhoven beij waes ende
die selfte ruijters uijt gehuert uijt ons gemijnte van Dorne ende alson in de nacht tuijs gecomen
ende geweldich naedt geworden ende stelle voro mijn verlet ende moeten die somme van 10 st.
Peter Gevarts Colen
totalis 2 gl. 18 st. 1 ort


14-9-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 9
Jan Lamberts en Deriek Henricxs, als momboirs van kinderen Jan Ruth Nelis, aanlegger tegen
Daniel Gerarts en Wilbert Jans de Bottel, als momboirs van kinderen Jan Claessen, gedaagde.
Betreft betaling van vaten rogge.
fol. 13v-15v-16-24v
Joachim Jansen lakenkoper, aanlegger tegen Peter Jansen Litten, gedaagde.
fol. 16v-18v


14-9-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 9v
Daniel Gerarts stelt zich borg voor Peter Jansen q. q. aanlegger tegen Aert Jan Meulendijcx c. s.
en Michiel Segers c. s. gedaagden.
Crijn Jan Bosmans, aanlegger tegen Martten Claessen, gedaagde.
fol. 96


26-9-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 10
Lambert Colen laat Jan Anthonis Rutten verzoeken hem het stro te leveren, dat hij gekocht heeft.


6-10-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 36
Pauwels Josephs en Michiel Zeegers als momboirs van Catelijn Laureijns Engelen zien af van
haar recht om zeker plekske groese te lenen. Dit zoals wijlen haar vader Laureijns had uit
geleend aan Handrick Maessen.


24-10-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 36 verso
Marten Jan Geverts draagt een perceel grond gelegen aan het Hagelkruis over aan Willem Jan
Peters. Zie ook de volgende akte.


24-10-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 36 verso
Schepen Aert Jan Meulendijcx verkoopt aan Marten Jan Geverts al zijn land zoals dit gelegen is
naast de Berckstraat.


25-10-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 57
Schepen Frans Willem Gielens geeft in erfwisseling aan Aert Handricx een akker te Deurne
gelegen aan de Berkstraat. Dit in ruil voor een akker gelegen in de Schatgraaff, met bijbetaling
van fl. 100,= door Frans aan Aert. Zie ook de volgende akte.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS onze mede schepen heeft in gerechten naer mutatie ende
erfwisselinge opgedragen en overgegeven AERT HANDRIX een stuck eeckerlandts gelegen
onder de parochie van DEURNE omtrent de "BERKSTRAAT", groot omtrent achtendartich
royen met deen sijde CLAES CLAES MARTENS dandere sijde Mr. LAUREYNS de LOO,
deene eynde FRANS WILLEM voorschreven, dandere eynde de "BERKSTRAAT", los en vrij,
uytgenomen durps commer ende heeft FRANS WILLEM GHIELENS opt voorschreven stuck
eeckerlandts helmelingen vertegen tot behoef AERT HANDRIX voornoemd, pro ut moris,
Actum den 25 October 1644.
-
AERT HANDRIX voornoemd heeft wederom in geloefte met mutatie en erfwisselinge
opgedragen en overgegeven FRANS WILLEMS voornoemd mede schepen voorzegd een stuck
eeckerlandts en met LOUWERT LOUWERS 5 lopensaten 30 royen groot soo voor en cleyn als
des selven alene gelegen onder dese parochie voornoemd omtrent "DEN SCHATGRAAFF"
voorzijde JOSEPS RUTS HANDRICX en HANDRICK AERTS, achter sijde AERT DRIES
SMETS met meer anderen aan de voorkant "DEN MEULENWECH", de andere eynde "DE
LIJCKWECH" , los en vrij uytgenomen durps commer. Enden heeft de voornoemde AERT
HANDRIX helmelingen verteegen tot behoeff van FRANS WILLEMS voornoemd. Indien
gewoenlijck Actum et coram
(= voor schepenen) ut supra (= als boven). 25 October 1644.
-
FRANS WILLEM GHIELENS heeft ter saecken van desen voorschreven pre mutatie geloeft (=
toe gezegd) gelijck hij geloeft (= zo als hij belooft) mits desen nu van stonde aen te betalen aen
AERT HANDRIX voornoemd de som van hondert guldens, de gulden tot xx stuyvers stuck
gereeckend, en de van nu Alderheylichen dach over een iaar de somma van hondert en tseventich
gulden sonder intrest daer voor verbijnden (= verbinden) de voornoemde FRANS sijnen
respective persoone en alle sijne goederen hebbende en vercreigende en onder renuntiatie van
alle previleges soo geestelijck als weerlijck en geen uytgesonderd.
Actum et Coram ut Supra. 25 October 1644.
N.B. In de marge! Gecasseert
-
FRANS WILLEM GHIELENS voornoemd heeft het voorschreven stuck eckerlandts tegens
AERT HANDRIX vercregen wederom in ge echten eerfwisselingen en nae mutatie opgedragen
en over gegeven, ter tochte (= huur), ende JAN HENDRICK PETERS, ende SERV. WILLEM
van BOEMEL als gerichtelijken momboir: van de onmundige kinderen MELIS DRIES van
BOEMEL verweckt bij PEERKEN HENRICKXEN sijne huysvrouw en ten behoeve van de selve
onmundige kinderen erffrechte als man en momboir van PEERKEN dochtere HENRICK
PETERS voor de tochte JAN HENDRICK PETERS, en HENS WILLEMS van BOEMEL als
gerichtelijke geeede momboir van de onmundige kinderen MELIS en MESSEN......... een vooral
inlalidina? als .......... half verbonden .... van BOEMEL voor de erfrecht met ............. naeste
vrienden, permissie en decreet van Weth alhier als................
JORIS GOESSENS, met zijn verervegenoten voor ve haeldt los en vrij als voor ende heeft den
voorschreven FRANS uyt stuck eeckerlandts helmelingen verteegen tot behoeff van JORISSEN
voornoemd indie gewoenlijcke Actum et Coram ut infra (= onder de akte) den 26 Octobri 1644.
-
En JOORIS voornoemd heeft wederom in gerechte premutatie
(= veranderd) en eerfwisseling overgedragen en overgegeven FRANS WILLEMS voornoemd
een stuck eeckerlandts met eenige groes aen beyden voor en achtereynden linkerzijde VROUWE
........van WYTTENHORST rechterzijde WILLEM HENRICK PEETERS volgens die gelegen
onder de parochie van DOERNE ter plaetse aan "DEN WASBERG" aan de gemeynde straete
aldaar los en vrij uytgenomen eenen stuyver jaren cijns aen Heere van voormelde.
Item alnoch een stuck ackerlandts groot omtrent een half loopensaet als voor geleghen ene zijde
en andere zijde WILLEM HENRICK PEETERS, voorkant VROUWE EMNESKE voornoemd,
achter kant de gemeynt los en vrij.
Item alsnoch seeckere nieuwe erve alsvoor gelegen, aan de ene zijde WILLEM HENRICK
PETERS, andere zijde FRANS WILLEMS
GHIELENS, beyde eynden de gemeynte aldaar, los en vrij, uytgenomen den chijns van de
gronden en beymde (= beemden) waar het derde part zoo gecomen van JAN VLOEMANS als
WILLEM HENRICK PETERS en dorpscommeren met conditie dat JORIS voornoemd zal
betaelen aen FRANS voornoemd ierstdaechs die somme van 23 gulden ad 20 stuyvers het stuck,
geloevende et. sonder arglist. Actum voor Schepenen JAN van den BOOMEN, PETER COLEN,
WILLEM de MOLDER (= HIXPOORS) ged. opten 26 October 1644.


26-10-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 12v
Otto de Visschere, schout en secr. . aanlegger tegen Crijn Jan Bosmans en Daniel Jans van Breij,
gedaagde.
fol. 13v-14v
Peeter Jan Goorts bemiddelt voor gedaagde.
Schout nom. off., aanlegger tegen Kinderen en erfgen. van Claes Marttens, gedaagde.


26-10-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 13
Michiel, zoon van Jan Gielens in naam van Jenneken, weduwe van Jan Gielens zijn moeder,
verklaart dat hij Peter Geeff Manders kosteloos en schadeloos zal houden -in verband met een
meerdere rente- Peter Geeff Manders belooft eveneens, dat hij Michiel Jan Gielens zal
vergoeden, indien hij gelijk zou hebben in deze kwestie.


26-10-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 57 verso
Frans Willem Gielens geeft het aldus verkregen perceel als boven, in erfwisseling aan Jan
Hendrick Peters en Hens Willem van Boemel als momboirs van de onmondige kinderen van
wijlen Meeus Dries van Boemel, verwekt bij Peerken, diens vrouw. Daarvoor ontvangt hij terug
een akker en groesveld
11-11-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 55
Boedeldeling door Handrick Peter Welten als man van Diercxken Jan Willems en door Joseph
Ruth Handricx als man zijnde van Metien Jan Jan Willems. Zij delen het nagelaten goed van
Steven Diercx en van Jan Willems.


23-11-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 13v
Willem Hendricx Versantvoirt secr. tot Mierlo, aanlegger tegen Peter Hendricx de Hart,
gedaagde.
Willem Marcus schepen en Jan Lamberts leggen de eed af als momboirs van Jan Marcus
genoemd Evert, verwekt bij Wijndel Peter Lamberts.


23-11-1644 (gen. H i k s p o o r s - AH & JS) Deurne R 12
Willem Marcus onsen medeschepen en Jan Lambers prestituerunt juramentum als mombers van
d'onmondige Jan Marcus, genaemt Goert, verweckt vuyten lichaeme van Weijndel Peter
Lamberts.


2-12-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 55 verso
Jan Hendricx van Stiphout verkoopt aan schepen Aert Jan Meulendijcx zijn erfdeel, komende
van wijlen Henriske Willem Knotten en Lijske Willem Knotten, zijnde zijn moeije en zijn
grootmoeder. Verder het goed komende van Weijndel Daem Martens bij het sterven van Daem
de zoon van Hendrick Willem Knotten en van Neelken Daem Martens.


2-12-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 55 verso
Testament gemaakt door Goert Swerius en diens vrouw Marij Henrix, gezond zijnde. Zij
vermaken hun goederen aan de langstlevende van hun.


2-12-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 56
Gielis Hensen verkoopt aan Corst Hendrick Corsten het perceel akkerland, zoals hij dat eerder
had gekocht van Hendrick Peter Mennen voor de schepenen alhier op 9 november 1643.


12-12-1644 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 693/2
Over Phlips Claes Martens ende Jan Melis, gewesene borgemeesters, rekeninge ende andere
besoignies heb ik onderges. gevaceert te weeten op den 12, 13, 16, 17, 20 en 22 december 1644,
coempt voor vacatie sdaghs 7 st. facit 2 gl. 2 st. J. v. Boomen


13-12-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 38
Handrick Diercx de Bercker verkoopt aan Handrick Thijs Clous een akker gelegen bij het
Hijlegat, zoals hij dit eerder had gekocht van Jan Ceel Lucas.
13-12-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 38
Jan Handrick Peters de Hard verkoopt aan Jan Thijs Clous een hooiveld gelegen omtrent de
Berckt onder de Heerlijkheid Asten, alsook een perceel gelegen in de Bleeck te Liessel. Zoals de
verkoper eerder had gekocht van zijn broer Dries Handrick de Hard.


14-12-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 38 verso
Handrick Willem Snabben verkoopt aan Peter Antonissen al zijn roerende en onroerende
goederen, de verkrijger zal daarbij al zijn schulden voldoen en de verkoper en diens vrouw
Margriet blijvend onderhouden.


14-12-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 39
Henrick Peter Mennen leent aan Cornelis Jan Emonts de som van fl. 100,=.


17-12-1644 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 693/2
Opten 17 december 1644 alsdoen hebbe ick ondergeschreven ghewest ten huijse van Ottho de
Vissere ende dat van wegen Phlips Claessen ende Jan Jan Melis, aeffgegan borgemesters over
hunne rekeninge daer om gevaccert drie daege stelle dachs voer mijn vacassi ende verlet seven
stuuver becompt die drie daege 21 st.. Actum Dorne den 29e januari 1655 Peter Geverts Colen


19-12-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 14
Maeijken, dochter Lenart Jan Lenarts. aanlegger tegen Claes Aertsen, gedaagde. Aanlegger was
dienstmaagd bij gedaagde. Heeft het jaar niet kunnen uitdienen, wegens zwangerschap, heeft
over de gediende tijd -3 maanden- geen loon ontvangen.


19-12-1644 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 14v
Dekenen en schutbroeders van St. Anthonis alhier, aanlegger tegen Cornelis Lucas, gedaagde.
Weduwe Huijbert Huijberts van den Eijnde, aanlegger tegen Peter Jansen (alias) Litten,
gedaagde.
fol. 15v-16v
Peter Jan Goerts toont een zekere verkoop-cedulle, ook voor kinderen en erfgen. van Catelijn Jan
Goerts.
Weijndelken Daem Marttens met momboir machtigt Jan Thijs Teewens(?) en Marcelis Peter
Menne om haar zaken te behartigen o. a. tegen Aert Meulendijcx als actie en transport hebbende
van Jan Hendricx van Stiphout en over de nagelaten goederen van wijlen Daem, zoon van
Henrick Krotten en Neelken Daem Martens.


19-12-1644 recht arch deurne inv nr 95 folio 48
Derick Henrick Baeckermans verkoopt uit krachte van testament een huis met de dries daaraan
gelegen, zoals hij zelf van Wouter Hendricx heeft gekocht, aan Jan Hendrickx van Stiphout.


29-12-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 141
Michiel Hendrickx ruilt met Willem Hendrick Peters. Hij geeft aan Willem een perceel nieuwe
erven gelegen in de Wasberg. En ontvangt van Willem daarvoor terug een andere akker aldaar
gelegen. Zie ook de volgende akte.


29-12-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 141
Schepen Frans Willem Gielens verkoopt aan Michiel Hendrickx een akker gelegen in de
Wasberg. Tevens verkoopt hij een akker aldaar gelegen aan Willem Hendrick Peters die hem
daarvoor betaald met een paard.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS onsen mede schepenen heeft erffen
(= gronden) vercocht overgegeven, ende opgedragen MICHIEL HENDRIX seeckere stucks
ackerlants groot ontrent een halff loopensaat gelegen onder deze parochie van DOERNE ter
plaatse AEN DE WASBERCH, grenzend aan beide zijden den vercooper, voorzijde VROUWE
OVERSTE VAN WYTTENHORST, achterzijde de gemeynte alhier, los en vrij uytgenomen
dorpscommeren vertijende geloevende et Actum ut Supra. (= 29 December 1644).
-
WILLEM HENDRI PETERS heeft in pemintae erffen getransporteert overgegeven en de
opgedraegen FRANS WILLEM GIELENS onsen mede schepen seeckeren stuck nieuwe erve
groot ontrent drey loopensaeten, of soo groot en Cleyn als t'selven is gelegen onder dese parochie
van DOERNE ter plaatse AEN DEN WASBERG, aan de ene zijde FRANS WILLEMS voorzegd
en voorts rontsomme in de gemeijnte alhier. Los en vrij uytgenomen iarlix daeruyt te gelden VIII
stuyvers chijns aende dorpscommer, en teynde
(= tiende) gelovende Actum ut Supra. (= 29 December 1644).
-
Den voorzegde WILLEM HENDRIK PETERS bekent in mangelinge (= in ruil) ontfangen te
hebben van den voornoemde FRANS WILLEM GIELEN tegens het voorschreven stuck nieuwe
erve een peerdt
(= paard) tot sijnen contentemente (= tot zijn tevredenheid), ende daerenbeneffens van hem
gegeven te hebben aen FRANS voornoemd die somme van XVII guldens allen dwelck in alles is
voldaen sonder arglist. Actum ut Supra. (= 29 December 1644).


30-12-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 141 verso
Marten Jan Martens verkoopt aan Jan Jansen van Bottel een huis met de bij behorende
landbouwgrond, staande en gelegen te Vreeckwijck. Koper blijft aan de verkoper schuldig de
som van fl. 170,-. Op 28-7-1654 afgelost aan Catelijn de weduwe van Anthonis Aertse van
Ebben.


30-12-1644 recht arch deurne inv nr 93 folio 142 verso
Jan Lambert Jacops verkoopt aan Peter Hendrick Welten een hofstad met erf, gelegen alhier aan
de watermolen. Zoals de verkoper dit goed op 3 februari 1643 had gekocht van de onmondige
kinderen van wijlen Jonker Cornelis van Doerne.


31-12-1644 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 1066. folio 339 verso.
JOHAN JANSEN, wonende te Deurne, als m/m van CATHARINA dv JOOST HENDRICX,
heeft vercocht aan NICOLAES MATTHIJSSEN, wonende te Vlierden, het 4e deel van een
lopensaets weiveld te Lierop in Vaerenschut neven erf. Jan Sprengers../..Spaegers en de erfg.
Goort den Blockmaecker en van de Oude Aa tot op de Groote Aa. Get.: WE/JC 31 dec. 1644


31-12-1644 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 1067. AERT zv WILLEM GIELENS, wonende te
Deurne, heeft afstand gedaan van het versterf uit de hoeve van w. HENDRICK WILLEM
GIELENS te Vlierden, broer van Aert, en ook broer van FRANS, die in Deurne woont, en die dit
versterf verkrijgt. De weduwe van Hendrick, CATHARINA, behoudt haar leven lang het
tochtrecht. Get. + datum u.s.


2-1-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 142 verso
Joost Aerts van den Berg verkoopt aan Andries van Breij een hooivald aan de Moosdijck gelegen
en een dagmaat hooiwas onder Asten.


4-1-1645 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 1071. folio 341.
JOOST HENDRICX BAECKERMANS, wonende te Brouwhuis, heeft gelooft te betalen aan
ADAM MARTENS, borger te Helmond, over een jaar de somma van 200 gl., uit een huis en
landerijen te Asten, waarvan de vor. eigenaar was WILLEM VERHAUBRAECKEN.
 Get.: WE/JC 4 jan. 1645


4-1-1645 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 1072. folio 341 verso.
JOOST u.s. heeft overgegeven aan HENDRICK GORTS van DUPPEN en PETER JASPARTS
van den BERGH, H.Geestmeesters van Helmond, een jaarl. rente van 10 gl. voor de armen dezer
stad, met als onderpand 4 lopensaets land en groes te Brouwhuis onder Vlierden neven erf.
Hendrick Peter Welten en Joost Lenaert Peters en de gemeijnstraet. Get. + datum u.s. Met
voorwaarden.


4-1-1645 HELMOND R 269 FOLIO 341 VS
Hierin wordt genoemd als begrenzing, land van Hendrick Peter Welten op het Brouhuijs onder
Vlierden.


26-1-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 142 verso
Adam Willem Loijen verkoopt aan Jan Jansen van Colbraecken zijn togtrecht op de goederen,
achter gelaten door wijlen zijn vrouw Lenertken alsook door Jan Jansen de snijder, den oude.
26-1-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 143
Jan Hendrickx de metser als de man zijnde van Ariaentken Henrickx van Crieckenbeeck
verkoopt aan Derick Derickx, alias Keijser, als zijnde de zoon van voornoemd Ariaentken uit
haar eerste huwelijk met derick Maessen, zijn togtrecht op een huis met de bijbehorende grond
staande en gelegen in het Derp. Waarna de verkrijger het goed terug verkoopt aan zijn stiefvader
en aan zijn moeder voor de prijs van fl. 250,= over twee jaren te betalen. Zie ook de volgende
akte.


26-1-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 143 verso
Dezlfde Jan Henricx de metser leent van Derick Henrick Baeckermans de som van fl. 100,-.
Terugbetaald op 25-4-1647.


8-2-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 15v
Meeus Jan Meeusen tot Someren, aanlegger tegen Peter Henrick Welten, gedaagde.
Jan Lambert (Lemmen) en Dierck (Handericx) Henrick Aerts, als momboirs van kinderen Jan Ruth
Nelis, aanlegger (Cornelis) tegen Henrick Jacob Nelen, gedaagde. (Handrick Neelen)
fol. 18-19-19v-21


8-2-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 145 verso
Joost Joosten Horevoirts zal betalen aan de Kerkmeesters alhier de som van fl. 100,-.


8-2-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 145 verso
Peter Goert Kuijpers als de man zijnde van Jenneke Geeff Bruijstens verkoopt aan Peter Jan
Aerts een jaarlijkse rente van fl. 2,50. Rustende als hypotheek op een huis met bijbehorende
grond, staande en gelegen te Vreeckwijck. Deze rente is te lossen met een bedrag van fl. 50,-.


8-2-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 146
Jonker Hendrick van Doerne als de momboir zijnde van de onmondige kinderen van wijlen
Jonker Cornelis van Doerne, Heer van Liessel, is voor en namens die kinderen door Jan Geeff
Marijnen afgelost van een jaarlijkse rente van fl. 3,-. Betaald door een bedrag van fl. 50,-.


15-2-1645 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 039d
Kinderen van Henrick Bollen verdelen erfenis: Peter den Soon, den Jonghen Peter, Jan den Soon,
de kinderen van Jans Soon (mombers Jan Willems en Willem Klasen) en Antonis Aerdts als man
en momber van Jenneken Henrick Bollen. (Gerard/Gherith wordt in aanvang niet vermeld, bij
verdeling wel. Jan Henrik Bollen en Gerard Henrik Bollen komen wel voor in gk, h.w.)
 Het gaat met name om twee pakketten: de boerderij c.a Inden Hoff en het goed op de Donck
 1. de oudste Peter den Soon: Inden Hoff,
 2. Jans den Soon kinderen: Inden Hoff, zij ruilen met Gherith (Donckergoed)
 3. Antonis Aerdts: Inden Hoff,
4. Gherith Henrick Bollen: op die Donck (Doncker goed), moet jaarlijks 4 malder rogge betalen
aan Huys Goor, met ontvangst van 4 vaten uit Gordt Klaes goed, 4 vaten uit Tijs Gherits goed en
3 vaten van Jenneken Peters; bij Donckergoed hoort ook een koewei inde Meijbempt met een
hooiveld aen den Heytrack (Asten). Gerith ruilt het goed op de Donck met goed Inden Hoff,
zoals ontvangen door Jans kinderen,
 5. de Jonghen Peter met de Jonghen Jan: goed in Liessel en Inden Hoff, jaarlijks te beuren 1
malder rogge Roermonds op Gordt Klaes goed en 5 gulden en 8 stuivers op Inden Hoff, jaarlijks
te beuren een rente van 48 stuivers, te betalen jaarlijks 1 gulden aan erfgenamen van Neelken
Damen,
 * Eigenaren Inden Hoff moeten jaarlijks 4 vaten rogge aan Donckergoed geven, 3 vaten rogge
aan de pastorie en 1 kan wijn aan de kerk.


22-2-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 146
Voorschepen Jan Sijmonts van den Boomen met Engelke Henrick Isbouts bekennen dat Heijlke
de weduwe van Mathijs Claes Verhees tijdens het leven van Henrick Isbouts aan hem een schuld
van fl. 150,= heeft afgelost.


27-2-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 146
Peter Goort Kuijpers en diens vrouw verkopen aan Laureijns Henrick Vreijnsen een jaarlijkse
rente van fl. 4,-. Zijnde een last rustende op een huis met bijbehorende grond, staande en gelegen
te Vreeckwijck. Te lossen met een bedrag van fl. 75,-. Wat gebeurde op 6-3-1666.


27-2-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 147
Testament voor Jaspar Willems en voor diens vrouw Henriske Joosten, beide gezond zijnde. Zij
vermaken hun goederen op de langstlevende.


1-3-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 147 verso
De broers Joost en Peter, zonen van wijlen Peter Martens verkopen aan hun broer Jan Peter
Martens hun erfdelen in een huis met de bijbehorende grond, staande en gelegen te Liessel in de
Kermstraat.


4-3-1645 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne
Vrouwe Margarita Wilhelmina van Wittenhorst, vrouwe van Doerne, contra de momboiren van
joncker Everart van Doerne ende Jan van Stiphout
geïnterloqueert 4 martii 1645
Arch. de Belg. Cour feodale de Brab. no 485 onder gedecideerde processen
8-3-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 16v
Schout nom. off., aanlegger tegen Dierck Gerardts (Gerits), gedaagde.
fol. 17v-18-20-24v-29-33v-44v-46
Wouter Handrijck Ysbout, aanlegger tegen Jan Hensen (van Bomel), gedaagde.


8-3-1645 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 059
Dries Lenardt (van Loo, doorgehaald) Comans houdt 'van heeren en van hoff' zijn bezegelde
brieven op:
 1. erfenis van Ghielen Heijnen,
 2. erfenis van weduwe Gortten Willem van Dorne,
 3. goed van Lenardt Hoffmans,
 4. goed van Lambert Janssen,
 5. goed van Gorten Goossens,
 6. goed van Heijn den Mulder met z'n 'ghedeelen'.


8-3-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 17
Peter Jan Dries en Wilbert Peter Meulendijcx leggen de eed af als borgemrs. 1645.


8-3-1645 Philips baron van Leefdael "Beschrijving der Meierij van 's-Hertogenbosch" II herdruk
1918 blz. 41 t/m 43
DEURNE is een groot dorp, lange beleent gheweest by dye van de familie van Deurne, ende
beseeten by Joncker Jan van Deurne, dewelcke troude vrouwe Josina van Erp, ende wonnen tsamen
eene erfdochter Margareta van Deurne, ghetrout met heer Jan van Wijtenhorst, heere van der Horst
ende ampman van 't lant van Kessel. Deese verweckten tsamen onder andere kinderen heer
Wolphart Evrart van Wijtenhorst, hunnen twe soone, denwelcken trouden vrouwe N. van Malsen,
vrouwe van Rossum, Keesselt ende Broechuysen, verwecktende tesaemen eene erfdochter vrouwe
Margareta Wilhelma van Wijtenhorst, dewelcke trouden voor haeren eersten man heer Aernout van
Huijn, heere van Gillain ende Spabeeck, ghetrout met vrouwe N. van Huyn, erfdochter ende
vrouwe van Amstenray en den twee zoone heer N. van Huyn door successie sijns ooms heere van
der Horst ende nae doode sijns moeders pantheere van Deurne, is ghetrout met jouffrou N. van
Lammersell. Vrouwe Margareta Wilheimina van Wijtenhorst voorsc. trouden voor haeren tweden
man heere N. van Pallant, baron de Morianen, heere van Bredebente ende marschalck van 't lant
van Gulix, daer sy by verweckte eene dochter canonikersse tot Munsterbilsen by Mastricht.
Daer sijn gheleegen twe casteelen teegen den anderen over, d'eene het out ende het ander het nieu
huys ghenaemt, leenroerigh aen den hove van Brabant, toebehoorende vrouwe Margareta Wilhelma
van Wijtenhorst, vrouwe van Deurne ,voorsc.
Aldaer is eene schoone parochiekercke, voor patroon hebbende St. Willebord. Jus patronatus
deselve competeert den abdt van Epternaken. Onder dit dorp is gheleegen seeker ghehucht,
ghenaemt Liesselle, hebbende eene schoone chappelle met kerchoff, daer men dooden begraef,
hebbende voor patroon St. Hubert, daer veele bevaerten ende beganckenissen gheschieden voor de
beeten van rasende honden.
Alhier is gheleegen een casteel, door ordre van keyser Carel de vijfde op costen van de Meyereye
van 's Hartogenbosch ghebout tot een blockhuys teegen de Geldersche (Siet d'erectie van deesen
huyse van Liessel hier achter op d'allerleste blat.), hebbende aldaer nogh groot eerde lantweeren
teegen deselve opgheworpen, welck huys naerderhant denselven keyser te leene vergunt heeft voor
een verheff van een par hantschoenen aen joncker N. van Deurne, wiens naecoomelingen tselve
noch besitten, namentlijck de kinderen van heer Cornelis Everart van Deurne, verweckt by vrouwe
johanna van Merode, heer Bernarts, heere van Astens, dochter, ende hebben hun de besitters van
deesen heeren van Lissel gheschreeven door seeker accoort, aenghegaen met heer Wolfart Evrart
van Wijtenhorst, heere van Deurne, anno 1569.
Item is nogh int dorp van Deurne gheleegen seekeere cappelle, daer patroon is St.Anthonis.
Siet de heerttellinghe van Deurne hiernae onder Vlierden.
-
VLIERDEN.
Dit dorp is eertijts in beleninghe beseeten gheweest by die van de familie van Vlierden. Dan is
wederom een tijt lanck van deselve ghelost gheweest ende wederom daeraen ghecoomen in
beleninge by meester Jan van Vlierden, secretaris in den secreeten rade des Cooninckx ende coomt
nu toe successivelycken van weegen sijnder huysvrou.
Hier is eene cappelle, resorterende onder de parochie van Deurne, daer men hout dit heel dorpken
van Vlierden weleer een appendix van gheweest te sijn. Hier is patronesse Onse L. Vrouwe. Jus
patronatus competeert d'abdisse van Binderen, dewelcke daer merckelycke schoone hoeven, bosch
ende watermeulen heeft leggen, wesende van het fondatiegoet der voorsc. abdeyen van Binderen.
Ten deele onder dit dorp ende ten deele onder Bakel is gheleegen seeker huys, daeraen behoorende
2 hoeven ende eene parteye der thiende van Vlierden, eertijts herghecoomen van die van Engien
ende Erp, nu toebehoorende vrouwe Margareta Wilhelma van Wijtenhorst, vrouwe van Deurne.
Ten tyde doen de Generale heerttellinghe gheschieden, weerden tot Deurne ende Vlierden tesaemen
bevonden 329 heertsteeden, waaronder waeren aerme, van den H. Geest leevende, 57 heertsteeden
ende onbewoonde 12 heertsteeden.


20-3-1645 Oud adm. arch. Deurne toeg. A-3181 inv.nr. 597
Die verterringe gedaen ten huijsen van Jasper Marselis beloopen te samen ter somme van
eenhondert achtentwintich (gulden) 14 stuijvers dico 128 gld. 14 st.
Int jaer Ons Heeren 1645 doen is Wijlbert Spanders ende Peter Jan Driesen borgenmester
gheworden tot Doren
Op huijden den 20 dach van den mert doen tot Jasper Marseles ghewest eenen tamboer snachts
met eeten ende drincken daer die borgemeesters beij waren 9 ½ stuver samen
Op huijden den 23 dach van den mert doen tot huijsen gewest den selven tamboer doen heij van
Den Bos quam heeft vertert met eeten ende drincken 5 ½ stuver samen
Op huijden den 26 dach van de mert doen tot mijnen huijsen ghewest 10 soldaten van Werdt, die
hebben vertert in eten ende drincken samen 3 gulden enen halven stuver samen
Op huijden den 3 dach van den april doen tot mijnen huijsen ghewest enen tamboer met 3
ghevangens heeft vertert in eten ende drincken 22 stuvers samen.
Op huijden den 4 dach van den april doen tot mijnen huijsen ghewest eenen tamboer van Den
Graf met 2 ghevangens ende hebben vertert in eten ende drincken 17 ½ stuver samen
faset 15 gl. 15 st.
Op huijden 14 dach van den april doen tot mijnen huijsen ghewest die schepens ende die
borgenmesters dat seij beij een te doen hadeb ende hebben ghedroncken 7 poten beijers
Op huijden den 22 dach van den april doen tot mijnen huijsen ghewest 4 soldaten die hebben
vertert in eeten ende drincken samen 22 stuvers
Op huijden den 27 dach van april doen tot mijnen huijsen ghewest 2 luijtenhans die hebben
vertert in eeten ende drincken samen 11 stuevers
Op huijden den 29 dach van april doen tot mijnen huijsen ghewest 2 soldaten van Vendelo die
hebben vertert in eten ende drincken samen 11 stuvers
Op huijden den 25 dach van den meij doen tot mijnen huijsen ghewest den seckeltaris van
Stevenswert met sijn vierden ende hebben vertert snachts met eeten ende drincken 25 ½ stuvers,
noch smorgens met die schepens ende borgenmesters voor 15 stuvers brandewijn.
Op huijden den 23 dach van junies doen tot mijnen huijsen ghewest Ghielani van Remo.. heft
vertert in eeten ende drincken samen 9 ½ stuver daer die schepens ende die borgenmester beij
waren
facit 5 gl. 4 ½ st.
Op huijden den 29 dach van junis doen tot mijnen huijsen ghewest 19 soldaten die hebben
ghedroncken 14 vanen biers ende den matijt belopt samen 6 gulden 2 stuvers
Op huijden den 4 dach van julis doen tot mijnen huijsen ghewest 16 soldaten die hebben vertert
in eten ende drincken 6 ½ gulden 6 st.
Op huijden den 10 dach van den julis doen tot mijnen huijsen ghewest 9 soldaten die hebben
verteert in eeten ende drincken samen 33 stuvers
Op huijden den 15 dach van julis doen tot mijnen huijsen ghewest 3 veilie van Wert die hebben
vertert in eeten ende drincken samen 16 ½ stuver
Op huijden den 18 dach van julis doen tot mijnen huijsen ghewest 9 soldaten die hebben vertert
in eeten ende drincken en sommen 2 ½ gulden ende eenen halven stuver
Op huijden den 23 dach van julis doen tot mijnen huijsen ghewest 12 soldaten die hebben
verteert in eeten ende drincken samen 3 gulden 14 stuvers
facit 21 gld. 15 st.
Op huijden den 29 dach van julis doen tot mijnen huijsen ghewest Ghielam den vendrick van
Stevenswert heeft verteert in eeten ende drincken samen 10 ½ stuver met beijwesen schepens
ende borgenmesters
Op huijden den 2 dach van augustes doen tot mijnen huijsen ghewest den Anwerper met sijn 5
soldaren die hebben vertert in eeten ende drincken samen 27 ½ stuver
Op huijden den 6 dach van augustes doen tot mijnen huijsen ghewest den seckeltares van Werdt
met sijn 3 ende hebben vertert in eeten ende drincken 22 ½ stuver samen met die borgenmesters
Op huijden den 13 dach van augustes doen tot mijnen huijsen ghewest 13 soldaten die hebben
vertert in eeten ende drincken samen der soomen 4 gulden 10 ½ stuver
Op huijden den 15 dach van augustes doen tot mijnen huijsen ghewest 12 soldaten die hebben
vertert in eeten ende drincken samen 4 gld. 2 stuvers
Op huijden den 20 dach van augustes doen tot mijnen huijsen ghewest 12 soldaten die hebben
vertert in eeten ende drincken samen 2 ½ gulden 9 st.
facit 14 gl. 12 st.
Op huijden den 24 dach van augustes doen die peerruijters eeten in die heij ghedragen ende
hebben vertert 17 ½ stuver
Op huijden den 2 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest 8 soldaten die hebben
vertert in eeten ende drincken samen 34 ½ st.
Op huijden den 7 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest 7 soldaten die hebben
vertert in eeten ende drincken en samen 23 stuvers
Op huijden den 8 dach van desember doen tot mijnen huijsen gehwest eenen tamboer en
Vendelen die heft vertert in eeten ende drincken samen 5 ½ stuver
Op huijden den 12 dach van desember doen tot mijnen huijsen 5 perruijters ende dat eeten in die
heij ghedragen voor 17 ½ stuver
Op huijden den 19 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest 23 soldaten die hebben
vertert in eeten ende drincken samen 8 gulden ende eenen halven stuver
Op huijden den 24 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest 3 ghevangens van
Vendelo die hebben vertert in eeten ende drincken 15 ½ stuver
facit 13 gl. 14 st.
Op huijden den 19 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest Jakep van Dael die heft
vertert in eten ende drincken samen 5 ½ stuver
Op huijden den 26 dach van october doen tot mijnen huijsen ghewest 18 soldaten die hebben
vertert met eeten ende drincken samen 7 gld. 3 stuvers snachts
Op huijden den 30 dach van october doen tot mijnen huijsen ghewest 4 ghevangens die hebben
vertert in eeten ende drincken samen 24 stuvers
Op huijden den 11 dach van november doen tot mijnen huijsen ghewest 11 soldaten die hebben
vertert in eeten ende drincken samen 3 gulden ende 2 ½ stuver
Op huijden den 6 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest Jackep Handrick den
luijtenhant met sijn 2 ende hebben vertert in eeten ende drincken snachts samen 24 stuvers
Op huijden den 10 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest Peter van Strijp ende heft
vertert in twee dagen dat heij gewont was met eeten ende drincken samen 18 ½ stuver
facit 13 gl. 16 ½ st.
Op huijden den 16 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest 19 soldaten die hebben
gheten ende ghedroncken der somen 6 gulden ende 12 stuvers
Op huijden den 22 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest 7 soldaten van Stralen
die hebben vertert in eeten ende drincken samen 32 ½ st.
Op huijden den 23 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest Jan van den Bos met hem
5 soldaten ende hebben vertert met eeten ende drincken samen 22 ½ stuver
Op huijden den 28 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest 3 veijli snachts die
hebben vertert met eeten samen 22 ½ st. met drie honden
Op huijden den 26 dach van desember doen tot mijnen huijsen ghewest 10 soldaten die hebben
vertert met eeten ende drincken samen 2 ½ gulden 3 ½ stuver
Op huijden den 1 dach van januareis doen tot mijnen huijsen ghewest 22 soldaten die hebben
vertert met eeten ende drincken samen 7 gulden 11 stuvers
facit 20 gld. 14 st.
Op huijden den 3 dach van januaris doen tot mijnen huijsen ghewest 7 soldaten die hebben
vertert met eeten ende drincken samen 33 stuvers
Op huijden den 4 dach van januareis doen tot mijnen huijsen ghewest 21 soldaten van den Ghraef
die hebben geten ende ghedroncken 30 vamen biers belopt samen 9 gulden 10 stuvers
Op huijden den 10 dach van januaris tot mijnen huijsen 10 soldaten die hebben vertert in eeten
ende drincken samen 2 gulden 15 stuvers
Op huijden den 15 dach van januaris doen tot mijnen huijsen ghewest 6 soldaten van Ghelder die
hebben vertert met eeten ende drincken samen 33 stuvers
Op huijden den 20 dach van januareis doen tot mijnen huijsen ghewest Jackeep Handrickx den
luijtenhant met sien 3 heeft vertert met eeten endt drincken samen 18 ½ stuvers
Op huijden den 8 dach van febereijuares doen tot mijnen huijsen ghewest eene veijman van Den
Bos met sijn 2 heeft vertert met eeten ende drincken samen 11 stuvers
facit 16 gl. 19 ½ st.
Op huijden den 13 dach van feberiuareijs doen tot mijnen huijsen ghewest 5 soldaten die hebben
vertert met eten ende drincken samen 21 stuvers
Op huijden den 19 dach van febereijareijs doen tot mijnen huijsen ghewest 6 soldaten die hebben
vertert met eeten ende drincken samen 24 stuvers
Op huijden den 1 dach van den mert doen tot mijnn huijsen ghewest 2 veijlie met hen honden die
hebben vertert met eeten ende drincken samen 10 stuvers ende ick heeb die tot Helemont
ghevuert met beijwesen van Peter Gheevers 10 st.
Op huijden den 5 dach van den mert doen tot mijnen huijsen ghewest 10 ghevangens van Werdt
die hebben ghedroncken 30 vanen biers ende ghedroncken voor 18 stuver brandenwijn ende
hebben tweemael geeten savons ende smorgens met beijwesen van schepens ende borgenmesters
den maltijt belopt 3 gulden eende 10 stuvers belopt samen der somen 10 gulden ende .. stuvers
Op huijden den 11 dach van den mert doen tot mijnen huijsen ghewest 2 veijlie met hen honden
die hebben vertert met eeten ende drincken samen 26 stuvers.
facit 14 gl. 19 st.
Noch een vart tot Meijl 15 st.
Noch een vart tot Vlierden 5 st.
facit 20 st.


20-3-1645 (gen. H i k s p o o r s - AH & JS) Deurne R 93
Willem Marcus Smolders als schepen samen met Johan vanden Boomen, Frans Willem Gielens,
Jan Peter Meulendijcx, Jan Bollen en Aert Jan Meulendijcx. Jan Joosten en Claes Claessen zijn
kerkmeesters, Frans Thonis Baeckermans en Isbout Vloemans Heilige Geestmeesters.


20-3-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 147 verso
Philips Willems als de man zijnde van Henriske Jacop Jacobs van Gasselt verkrijgt van de H.
Geestmeesters alhier een jaarlijkse rente van fl. 4,50. Rustende op een onlangs afgebrand huis
toen staande in de Culitsvoort. Te lossen met fl. 100,-. Zie ook de volgende akte.


20-3-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 148
Evert Jansen van Haendel verkrijgt om dezelfde reden als boven, een rente van fl. 4,50 vanwege
zijn afgebrand huis in de Culitsvoort. Door hem te lossen met fl. 100,-.


20-3-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 148 verso
Het corpus van Deurne leende van Merike Sijmon Sijmonts van den Boomen de som van fl.
175,= en dit voor 4 jaren terug. Ze lenen van de Kerkmeesters fl. 150,= en van de H. Geestarmen
alhier fl. 200,-.


21-3-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 149
Testament voor de schepen Frans Willem Gielens en diens vrouw Lijske Th IJs Rutten, beide
gezond zijnde. Zij maken zijn voorkinderen zoals die verwekt zijn bij zijn eerste vrouw Jenneke
derick Jacobs tot gelijke kinderen met dezlfde erfrechten. Daarbij legateerd zij aan haar zuster
Marij een bedrag van fl. 25,= eens alsook fl. 25,= aan de H. Geestarmen.
in extenso:
Inden naeme onsen Heeren Jesus Christi Amen.
Bijden innehouden (= naar de inhoud van) van desen tegenwoirdigen openbaren instrumente van
testamente sij condt
(= kondigen en getuigen) ende kennelick eenen iegelicken (= een ieder) soe dat inden iaere
deselffe ons Heeren XVI C vijff ende viertich den XXIe dach der Maand van Marti compareerde
voor ons schepenen der Heerlicheyt van DOERNE ondergenoemt d'eersaeme (= bezadigd;
betrouwbaar; eerwaardig; eerzaam) FRANS WILLEM GIELENS onser mede schepen, ende
LIJSKEN THIJS RUTTEN beyde wettige beddegenoten, gesont van lichaame gaende en staende,
hen verstant memorie en vijff sinnen over all wel machtig wesende en gebruyckende als ons
Schepenen bleecke, die welcke overdenckende de broosheyt der menschen natuere, ende datter
niet seeckerder en is dan die doot, ende niet onseeckerder dan die ure der selver willende
daeromme niet van deser werelt schijden, sonder ierst en voor all van hemme tijttelicke goederen
hen bij Godt Almachtig op desen werelt verleent te hebben gedisponeert, willende ende
begeerende dat 't selve bij forme (= wijze) van testamente, lesten en uytersten wille, codicille, off
legaet offe ander instrument naer den beesten (= beste) rechte, onwederroepelicken sal verstaet (=
niet willen verstaan dat alleman) grijpen, en van weerden (= waarden) gehouden worden,
niettegenstaende alle solemniteyten van Rechts wegen daertoe gerqireert, hierinne nieten
mochten wezen geobserveert, end voorts inder voege forme, ende maniere naervolgende, te
weten hebben sij beyde testateuren bij forme van testament voor hennen lesten en uytersten
gemaeckt, geordoneert en gestatueert naecken, ordonneeren, en statueeren mits desen
onwederroepelicken, dat de voorkinderen FRANS WILLEM GIELENS voornoemd verweckt bij
JENNICKEN DERICK JACOBS sijne ierste wettige huysvrouwe, naer henne beyder testateurs
doot sullen hebben, houden, en aenveerden (= aanvaarden) als hen eygen goet allen de
erffhaeffelicke, ende erffelicke gereede, ende ongereede, roerende, en onroerende goederen egeen
oock uytgescheyden waer en tot wat plaetsen die selve bevonden mochten worden, om bij hen
geen hooft voor hooft, en even diep te deylen daervan FRANS WILLEMS voornoemd ten tijde
van het houwelick met LIJSKEN sijne voornoemde huysvrouwe, is heer ende meester geweest,
de geenige vrij staende hennen beyde testateuren houwelicken alnoch sullen moegen coopen,
vercrijgen, ende conquesteeren
(= aanwassen; aanwinnen; verkrijgen), hoedanichene selve sullen mogen wesen, egeen oock
vuytgescheyden, met conditie datte voorgenoemde kinderen naer henne beyder doot gehouden
wesen sullen, te betaelen aen MARY des testatrice sustere XXV gulden eens ende alnoch den
H.Geest alhier XXV gulden eens. Ende oft geviele dat den voorzegde FRANS WILLEM
GIELENS voorde de voornoemde LIJSKEN sijne huysvrouwe quaem afflijvich te worden (=
kwam te overlijden) sullen de kinderen FRANSEN voornoemd de goederen bovengenoemt
aenveerden, en andersints hennen eygen vrijen wille daermede doen, per saluo, dat de selve
kinderen gehouden sullen wesen alle iaer aen LIJSKEN henne styffmoedere geduerende haar
leven lanck in niet langer, te betalen XXV gulden in gelt ad XX stuiver ieder stuck gereeckent
XXV pont butteren (= boter maken) een mudde (= 1 mud of 1 hectoliter) rogge, ende een malder
(= 1/2 mud of 50 liter) boeckweyt en de daertoe aen deselve laeten volgens het beeste bedde (=
het beste bed) met sijn toebehoirten (= al wat er toe behoort), d'welck naer haere testatrice doot
wederom sall succedeeren (= over gaan) op de kinderen FRANSEN voorzegd.Verclaerende sij
beyde testateuren t'selve te wesen hen testament lesten en uytersten wille om redenen datte
goederen gehadt, vercregen en geconquesteert (= aangewassen; aangewonnen; verkregen;), en
noch voordes te hebben, te vercreygen, ende te conquesteeren (= verdienen of verwerven) sijn
betaelt en principe als sullen betaelt en voldaen worden uytte middelen van de sijde des
voornoemde FRANSEN testateur gecomen, en alles oversulcx naerde Goddelicheyt den
voornoemde kinderen moet volgen instituerende (= benoemde) sij beyden testateuren alsoo de
kinderen FRANS WILLEMS voornoemd, bij JENNEKEN sijne ierste huysvrouwe verweckt,
eenige ende gerechte erffgenaemen pleno jure institutionis (= met vol recht) sonder arglist.
Aldus gedaen en gepasseert ten huyse des secretaris alhier, voor Schepenen PETER GEVERTS
COLEN, ende AERT JAN MEULENDIJCXS, neffens de testateuren ondertekent, opten daege,
maende en iare als boven.
De testateuren kunnen niet schrijven of hun naam tekenen.
FRANS WILLEM GIELENS tekent wel met een merkteken dat bestaat uit een soort monogram
met de letters FWG waar boven een kop van een hamer uitsteekt, (Smidshamer ?).
PETER GEVARTS COLEN AERT JAN MEULENDIJCX
Sue etiam presente DE VISSCHERE Secretaris.


22-3-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 151
Michiel de zoon van wijlen Hendrick Anthonis Goloffs, de molenaar Willem Marcus als de man
zijnde van Marij Thomas Baeckermans, verwekt bij wijlen Joostjen Anthonis Goloffs, Claes
Marten Rutten als de man van Marijke Jan Anthonis Goloffs. Allen erfgenamen van wijlen
Anthonis Henrick Goloffs, voorheen de President-Schepen. Zij verkopen aan de schepen Frans
Willem Gielens een huis, schuur en veel daarbij behorende landbouwgrond, staande en gelegen
in het Kerkeind, in het Hoefeijnde. De koper betaald terstond fl. 700,= en zal in termijnen nog
eens fl. 700,= voldoen. Betaald in 1648.
in extenso:
MICHIEL soone wijlen HENDRICK ANTHONIS GOLOFFS voor sijn selven, WILLEM
MARCUS SMOLDERS onsen mede Schepenen als man en momboir van MARYKE sijne
huysvrouwe, dochtere wijlen THOMAS BAEKELMANS verweckt uytten lichaeme van wijlen
JOOSTKEN dochtere ANTHONIS GOLOFFS wettige beddegenoten voor sijn selven, CLAES
MARTTEN RUTTEN als man en momboir van MARYKEN sijne huysse dochtere wijlen JAN
ANTHONIS GOLOFFS soo voor sijn selvene als mede hem vervangende fort en sterck
maeckende voor THOMAS sijnen swager, soone wijlen JAN ANTHONIS GOLOFFS
voorschreven inder selvener qualiteyt alsoo als gerechte erffgenaemen van wijlen ANTHONIS
HENDRICK GOLOFFS, in sijner tijt voorschepen alhier hen respectieve grootvadere, hebben
erffelicken vercocht overgegeven, en overgedraegen FRANS WILLEM GIELENS onsen mede
schepen seeckere huysinge, schuere, hoffstadt (= hofgronden) hoff, en erffenisse daerbij ende
aengelegen onder deze parochie van DOERNE ter plaatse KERKEYNDE, off HOEFFEYNDE
genaamt, groot ontrent acht loopensaete off soo groot en kleyn als 't selve aldaer is gelegen,
grenzen ene zijde de gemeyne straate, andere zijde JOOST WILLEM HOECX, achter zijde
HEYLKEN weduwe GEVERT SYMONTS,
Item alnoch een weyvelt groot ontrent twelff loopensaeten, off soo groot ende cleyn als 't selve
daerbij en aen is gelegen aan de ene zijde HEYLKEN weduwe GEVERT SYMONTS
voorschreven, JAN PETER PAUWELS en de voorschreven weduwe, aan de andere zijde de
gemeynde straet, aan voorzijde ANTHONIS COLEN erffgenamen, aan de achterzijde JOOST
WILLEM HOECX,
Item alnoch een stuck ackerlants alsvoor gelegen groot ontrent acht loopensaeten off soo groot en
cleyn als 't selve aldaar is gelegen, aan de ene zijde BRUYSTEN JAN RUTTEN, aan de andere
zijde GRIET NETTEN TOT HELMONT, aan de achterzijde PETER THONIS RUTTEN
voorschreven, JENNEKE weduwe JAN GIELENS, aan de voorzijde de gemeyne straete aldaar,
Item alnoch een wyvelt als voor gelegen ter plaatse genaamd IN DE STRIJPEN groot ontrent
XXXII loopensaeten off soo groot en cleyn als 't selve aldaar is gelegen, aan de voorzijde de
gemeynte, aan de achterzijde DE AA, en MICHIEL CLAES, de        linkerzijde PETER VAN
DEN BERCH ende MELIS JAN HEESMANS, de rechterzijde de VROUWE VAN DOERNE,
ende JOOST WILLEM HOECX, ende dat alles met sijne appendenti‰n en dependenti‰n (=
met al wat tot het huis en zijn erve behoort) van dien (alleenen uytgesondert seeckere steechsken
't eynen d'ierste voorschreven weyvelt, tusschen de AA en erve ANTHONIS COLEN gelegen,
daeromme questie wort gemoveert (= in beweging brengen) bij den voorschreven coopere aen te
veerden (= aanvaarden) te weeten de huysinge, hoff en weyden halff April des iaers 1647, en de
landerijen oicxst (= oogst) daernaar aende stoppelen los ende vrij uytgenomen bij den coopere
iaerlicken daeruyt te gelden ses mudden (= 1 mud = 1 hectoliter) rogge, in eenen meerdere pacht
van seven mudden roggen iaerlicx met alnoch vier vaten (= 1 vat = 022251 hl.) roggen reductie
iaerlicx aen den CONVENTE VAN BIJNDEREN, en de Chijns van de gronde daermet recht
uytgaende, met oock alnoch dreye gulden iarlicx aen de kinderen van de HEERE VAN LIESSEL
saliger, alle welcke pachten, en lasten, die voorschreven vercooperen, den coopere sullen
affweeren (= afwenden) en bij betaelen tot Lichtmisdach (= 2 Februari) des iaers 1647 incluys,
voorts los en vrij uytgenomen dorpscommere, en helmelingen daerop vertegen (= door middel
van een halm over te geven aan den koper afstand doen van een eigendom) etcetera, gelovende
etcetera voorts te vrijen (= vrijstellen) en te weeren, van allen voor dezen commer calaengi‰n (=
overlast of belemmeringen) en aentaelen (= dagvaarden), sonder arglist.
Actum voor Schepenen JAN VAN DEN BOOMEN, JAN PETER MEULENDIJCX, JAN
BOLLEN, AERT JAN MEULENDIJCX opten 22 Marty 1645.


22-3-1645 Rechtelijk archief Deurne, deel 93, folio 152.
FRANS WILLEM GIELENS coopere promisit supr se et sua ( belooft samen met de zijne) ende
onder renuntiatie etcetera (= bij verzaking afstand doen) te betalen aen handen van voornoemde
vercooperen nu terstont die somma van seven hondert gulden ad XX stuivers ieder stuck
gereekent cours en de gancbaer gelt,
Item oicxst toecomende die somma van een hondert gelijcke guldens,
Item oicxst 1647 die somma van vier hondert gelijcke guldens,
Item oicxst 1648 die somma van twee hondert gelijcke guldens ende van gelijcke twee hondert
guldens oicxst des jaers XVI hondert negen en viertich, wesende de lesten termijne sonder
interest procederende de selve penningen van den bovengenoemde vercochte huysinge en
erffenisse boven allen de lasten, welcke dure daervoor mits desen wort verobligeert (= verplicht).
Sonder arglist. Actum et supra. = 22 Maart 1645.
N.B. In de kantlijn:
Dese 700 guldens door FRANS voldaen hat 22 Marti 1645.
Dese 100 guldens sijn insgelijcx voldaen.
Dese 400 guldens sijn ins gelijcx voldaen.
Dese 200 guldens verschenen oicxst 1648 sijn voldaen.
Salutum et Quitatum (= betaald en gequiteerd).


22-3-1645 Rechtelijk archief Deurne, deel 93, folio 152.
De post tusschen de vercooperen en coopere geconditoneert (= overeengekomen) en mercken (=
afgepaald), ondersproecken (= afgesproken) dat de vercooperen den coopere sullen affweeren en
afflossen de renthe van drye gulden iaerlicx aen de KINDEREN van den HEERE van LIESSEL
in de bovengenoemde erffenisse gegroot (= getaxeerd) ende uytgesteecken (= niet vereffende
onkosten), sulcx datten coopere mette pachten ast capitaal van dien sal worden gemolesteert (=
overlast aan doen) en de selve erve daervan worden ontlast, ast ten sij, sij lieden daerover mach
naerder metten anderen conditioneeren (= voorwaarden stellen), sonder arglist. Actum ut supra. =
22 Maart 1645.
FRANS WILLEM GIELENS onsen mede schepen heeft erffen vercocht etcetera MICHIEL
HENDRICKX seeckere stucken lants, groot ontrent een halff loopensaat gelegen onder dese
parochie van DOERNE ter plaatse AEN DE WASBERCH grenzend voorzijde en linkerzijde den
coopere, achterzijde en rechterzijde den vercoopere.
Item alnoch een stuck groese en lant alsvoor gelegen groot ontrent derdehalff loopensaet off soo
groot ende cleyn als 't selve aldaer is gelegen grenzend voorzijde VROUWE OVERSTE VAN
WYTENHORST, achterzijde WILLEM HENRICK PETERS, linkerzijde DE AA, de rechter
zijde de gemeynte alhier, los en vrij uytgenomen eenen stuyver iaeren cijns aenden HEERE van
DOERNE, en dorpscommer, vertijende gelovende et Actum ut Supra. 22 Maart 1645.


22-3-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 152 verso
De schepen Frans Willem Gielens verkoopt aan Michiel Hendrickx een perceel land gelegen aan
de Wasberg, en nog een perceel groese aldaar gelegen. Waarna Michiel Hendrickx eenakker
verkoopt aan Jacob Joost Jacobs.


22-3-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 152 verso
Joseph Ruth Hendricx als de man zijnde van Metken Jan Willems verkoopt aan Claes Marten
Rutten een akker gelegen te Vreeckwijck, met nog een dries aldaar gelegen.


29-3-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 17v
Frans Willem Ghielis (Gielens) schepen, aanlegger tegen Peeter Diercx (Dericx), gedaagde.
fol. 18v-19


30-3-1645 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Voor Margaretha Wilhelmina de heerlijkheid aan haar zoon zou overdragen, ontstond er
oneenigheid wegens de benoeming van den schout. Zij meende daartoe geen bekwamer en
getrouwer man te kunnen vinden dan den secretaris Otto de Visschere, die de secretarie sinds 1637
op loffelijke wijze had bediend en aan wiens raadgevingen zij vaak grooten dank verschuldigd was.
Maar de benoeming van De Visschere vond alles behalve algemeene instemming bij de ingezetenen
der heerlijkheid. Fr werden vergaderingen gehouden om tegen die benoeming bij den heer te
protesteeren en twee requesten werden den graaf opgezonden, waarbij zoowat alle bezwaren, die
men tegen De Visschere had, werden opgesomd. Er kwam echter geen antwoord. Toen werd er heel
te goeder trouw een comité benoemd, dat den heer, die te Venlo verbleef, zou gaan spreken. Dat
comité bestond uit vijf personen. Het waren: 1e. Jan van Stiphout, schout der heerlijkheid Vlierden
en ingezetene van Liessel; 2e. Crijn Bosmans, pottenbakker uit De Zeilberg; 3e. Jasper Marcelis
van Yseren, herbergier; 4e. Dirck Lamberts; 5e. Lambert Antonius Coolen, de latere president, H.
Geestmeester etc. Behalve Jan van Stiphout hadden allen 't borgemeestersambt bekleed, zoodat zij
tot de welgegoeden en geëerfden binnen de heerlijkheid behoorden. Toen zij zich nu bij den heer
aanmeldden, werden zij, zonder gehoord te worden, dadelijk in arrest genomen.
Vanuit hun arrest lieten zij den heer het volgende verzoekschrift aanbieden:
Aen syn Genaede den Grave van Huijn, Heere totter Horst, Doerne, etc.
Geven met onderdanicheyt ootmoedelyck te kennen Johan Baptisten van Stiphout, Diderick
Lemmes, Casper Marcelis, Quiryn Bosmans en Lambert Thoenis, als respective gecommitteerden
der semptlijcke Ingesetenen vande Heerlicheyt Doerne, hoe dat sy supplianten twee diversche
requesten aen Uw Genade gepresenteert hebben, dienende tot eclarissement van sodanigh different
en oneenicheyt als nu onlangs tusschen die gemeynte van Doerne en derselver heerlicheyt secretaris
ontstaen is. Ende off wel die voors, supplianten voor drie daegen geleden sich onderdanichlijck in
dese stadt verveucht en oijtmoedelyck gesupplieert hebben ten eynde syn genade soude gedient sijn
aen hunne supplianten accesse en audientie te verleenen om verclaringh en bericht te doen, waer uyt
dit different en oneenicheijt syn oorspronck is nemende, niet- tegenstaende sy daer toe alle devoiren
en instantie gedaen 'hebben. Soo ist doch eventwel soo dat tot noch toe hunne sulcx verweijgert is,
ende idaer en booven in plaetse van audientie is Uwe Genade geweest als gisteren drie van de
voors. supplianten in arrest te nemen sonder dat tot noch toe hun eenighe redenen van alsulcke
arrest is overgelevert ofte hun eenen cleger genoempt om daer tegens hunne defentie, die in de
natuerlycke ende alle andere rechten gefundeert is in te brengen. En alsoo sy daer bij genooddrucht
worden alhier te blijven op groote excessive costen der voors. gemeijnte, waer over sij wel
expresselyck willen geprottesteert hebben, biddende en supplicerende U nochmaels met alle
onderdanicheyt die voors. supplianten Uwer Genade ten eynde immers als nu deselve believe hun
audientie te vergunnen en van den arreste te relacxeeren oft andersints te versien, als wesende in
een staat van Justitie dat hun den wech van recht geopent ende redenen van alsulck arrest hun
moogen gegeven worden om sich daertegens soo noodich te commen verdedighen, en dat binnen
den tyt van vier en twintich uren gelyck sulcx by de Geldersche Stadt en lantrechten expresselycke
gerequireert wordt pag. 289 arto 10. d'welck alsoo te geschieden nochmaels Uwe Genade opt alder
onderdanigst aanroepen, en dat onder protestatie als voors.
Er kwam slechts het volgende schrijven op:
Den Hoogh en Welgebooren Heer Grave van Huijn, Heer van der Horst, Deurne, etc. gesien deze
requeste by de supplianten, hen qualifiseerende te weesen ghecommitteerden onser ondersaeten van
Doerne, aen hem gepresenteert ende overwogen de redenen en middelen, bij de dispontie der selver
requeste vermeit, seght en verclaert, aleer ietwes te connen disponeeren over den teneur van dese,
de supplianten sullen gehouden weesen hunne geassumeerde qualiteyt bij behoorlycke volmacht te
verificeren, ende dat doende in origenali over te leveren, de namen en toenaem,en van de geen,e die
supplianten tot het vervolch deser saecke hebben gecommiteert, son,der dat syn Genade te vreeden
is met een simpele copije derselver naemen aen de selve syne Genade supplieerende overgelevert
om, allen 't selve gesien in saecke, t'ordonneeren en voorts te procedeeren naer behooren.
Verclarende syne voors. Genade de supplianten voor het effectueren van 't gene voors. geensins te
willen relaxeeren van den gedaenen areste. Actum Venlo den 30 Martij 1645. Onder stond: Ter
ordonnantie van syn voors. Genade. Was onderteekend: G. van der Lee, met signature.


5-4-1645 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Nog enkele dagen schijnen zij in arrest gehouden, maar door tusschenkomst van den Magistraat der
stad Venlo losgelaten. Den 5en April 1645 laten zij voor schepenen van Venlo, Petrus Romer en
Wilhelm Duijcker, een acte verleiden. Dien dag zijn ze mogelijk uit hun arrest bevrijd. In plaats van
eenige "genoegdoening" voor de gearresteerden, kwam er in de gemeente Deurne een schrijven aan
van de vrouw en den heer van Deurne, waarbij De Visschere gehandhaafd werd. Dat schrijven werd
door den president-schepen Jan van den Boomen "na klokkenslag" in April, op 't kerkhof, ten
aanhoore van alle man, afgelezen.


5-4-1645 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Zooals wij weten, heeft De Visschere zich veel moeite gegeven om na lossing der pandpenningen
een anderen kooper voor de heerlijkheid te krijgen; nl. Jkr Idzardt d'Albada, van't Blokhuis te
Liessel, die R.K. was. Hij had echter moeten weten, dat dit niet ging in een tijd, toen 'men zich in
Den Haag bezig hield met de samenstelling van een Reglement op de politique Reformatie. Van
Leefdael had echter niet nagelaten van De Visschere een boekje open te doen met een stel bijlagen
als toegift. Ik zal het hier maar laten volgen als:
't Zondenregister van Otto de Visschere, oud-schout en oud-secretaris van Deurne, "die onder de
Paepsche Officieren wel mede het meeste kwaad tegen de Reformatie heeft gedaan en nog is
doende".
1. Hij heeft de gemeente Deurne zoo voor als na de Reformatie ontrust en niet behoorlijk willen
rekenen van de gemeentepenningen.
2. Toen de naburen van Deurne over De Visschere te Venlo bij den gewezen heer van Deurne
gingen klagen, heeft hij in plaats van ze te hooren over het niet doen van zijn rekeningen en andere
in arrest gehouden en hebben ze geen gehoor kunnen krijgen, gelijk blijkt uit een verklaring voor
Petrus Romer en Wilhelm Duycker, schepenen der stad Venlo, afgelegd d.d. 5 April 1645.


5-4-1645 Oud adm. archief Deurne III C13-900 198rood
Scholtis Vlierden contra ingezetenen Deurne. Copie ener attestatie van de schepenen van Venlo ter
instantie van de scholtis van Vlierden waarbij enige ingezeten van Deurne, die op last van de Heer
van Horst voor enige dagen waren gearresteerd, met verzoek van vrijlating.


13-4-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 144
Jan Handrickx de Haert verkoopt aan Jan Aert Munsters een heiveld, gelegen aan de
Breemwortel.


27-4-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 144
Jasper Ariaens is al 3 jaren schuldig te betalen aan Joost Aerts van den Berg de som van fl. 100,=
met daarboven 5 % rente jaarlijks.
27-4-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 144
Jan Peter Martens is schuldig te betalen aan Jan Wilbert Martens de som van fl. 100,-.


2-5-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 144 verso
Peter Jan Martens voor de helft en Trijntken de weduwe van Marten Jan Martens voor de andere
helft. De momboirs van de onmondige vooren nakinderen van wijlen Marten Jan Martens voor
het erfrecht op haar deel verkopen aan Jan Willem Martens een hofstad met erf gelegen nabij de
kapel te Liessel.


3-5-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 144 verso
Thonis Hendricx op de Moosdijk, verkoopt uit krachte van volmacht aan hem gegeven door
Jacop Wagemaeckers die ook optreed namens diens consorten wonende te Neer, aan Willem
Dericx een perceel grond gelegen in de Moosdijk voor 100 daalders.


9-5-1645 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Het gedrag van den Graaf van Huijn jegens respectabele menschen, die hem beleefd om een
onderhoud verzochten, was zoo hondsch, dat het haast niet te qualificeeren is. Waarop grondde hij
zijn recht? Feitelijk op zijn macht en aanzien. Wie zou zich tegen hem verzetten ...... Hij was nog
niet als heer van Deurlie gehuldigd, ook nog niet, toen hij in vereeniging met zijn moeder het
schrijven aan de regenten van Deurne zond. Hij voegt aan zijn naamteekening ook slechts toe
seignr. de Horst en dat is in orde. Den 9en Mei 1645 werd hij als heer van Deurne gehuldigd er,.
legde hij op 't kasteel voor schout en schepenen, borgemeesters, kerkmeesters en hertlieden den
volgenden eed af:
Ick johan, François Godefroy, Grave van Huijn, Baron van der Horst, Heere tot Doerne, uyt crachte
van cessie op den 5den Mei 1645, gedaen ins conformiteit van seeckere accorde met mijnen Hr
Broeder, aengegaen ende gemaeckt. Geloove ende sweere die Heilige Kercke, weduwen ende
wezen te beschermen ende voor te staen. Als insgelijcx alle die ingesetenen ende nageburen der
Heerlijcheyt van Doerne. Deselve te laten ende te helpen leven in hunne oude privilegien en de
gerechtigheden. Ende bij tyde des crijchs, oorlochs ofte andersints, voor te staen ende te
beschermen. Insgelyks de Heerlyckheyt in hare palingen ende bepalingen, stegen, straten, Heyden
ende Geneenten naer mijn vermogen te defenderen. De schepenen te manen ofte doen manen om
oprechte vonnisse te wijzen. De quaetdoenders naer Exigentie der saecke te straffen. Ende yedereen
naer behooren recht te doen. Ende voorts die keuren ende breucken ende amenden, die bij mij als
Heere ende gelycke regeerderen der Heerlijckheyt van Doerne ende de nageburen ende gemeente
van Doerne in alles voort houw ende Getrouw te wesen als eenen goeden ende oprechten Heere
syne Gemeente ende Onderdanen schuldig is te doen. De regeerderen ofte nageburen hiervan
bezegelde brieven te verleenen. Soo helpe mij Godt ende Syne Heyligen!
Als heer van Deurne had de jonge graaf zich 's jaars te voren al enkele malen te Deurne bij de
regenten gemeld. In de Bijlagen, behoorende bij de gemeenterekening over 1644, vind ik 'n paar
nota's, die ik hier even mededeel:
"Opten 9 May 1644 mijn Heere van der Horst, als toecomende Heer van Doerne, alhier geweest
met seven personen saemen en vier peerden, adverterende dat hy met synen broeder waer
geaccordeert en dat hij possessie van de heerlicheijt wilde nemen; alhier al saemen verteert in
maaltijden, wijn, bier, hoy en haver; en 't gene hij wilde betaelen, d'welck Aert Meulendycx,
schepen, niet heeft goet gevonden en oversulcx dattet de zemeynte soude betaelen, beloopt te
saemen 1-2-O.


10-5-1645 Asten RA 76 fol. 57 doc. F.Slaats
Wilbort Reynders, gouveneur tot Vlierden, verkoopt aan Goort Janssen hooiwas te Astappen -
achter Hanricx Verboeyen
1. de Aa
2. Goort Tonis Verrijt
3. de koper
4. Willem Joost Goris
Vorige eigenaren: erven Daendel Colen.


10-5-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 153
Peter Jan Goerts als zijnde de man van Jenneke Aert Willem Gielens, Henrick Thijs Claus als de
man zijnde van Jenneke Jan de Graaff verkopen aan Jonker Hendrick van Doerne als momboir
van de onmondige kinderen van wijlen Jonker Cornelis van Doerne, Heer van Liessel, een halve
dagmaat hooiland, oftewel het zestiende gedeelte in de Groote Haeghe gelegen onder Asten. Dit
tegen een halve dagmaat hooiland gelegen onder Liessel.


13-5-1645 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 1133. folio 361 verso.
DIERICK DIERCX, wonende op het Brouhuijs, heeft getransporteerd aan DIERICK WELTEN
MEUWS een jaarl. rente van 10 gl., op Paasdag te gelden, uit een huis en hofstadt op het Brouhuijs
onder Vlierden genoemd den Bleckhalem.
Met voorwaarden. Get.: PH/JC 13 mei 1645


13-5-1645 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 1134.
DIERICK DIERCX voors. heeft overgegeven aan PETER GORTSSEN, wonende te Lierop, een
jaarl. rente van 10 gl. uit 6 lopensaets akkerland genoemd de Bergacker te Vlierden, neven erf.
Joost van de Sande en Peter vd Bergh en de groes die bij de akker hoort. Met voorw. Get. + datum
u.s.
In de marge: JAN JOOST van LIESHOUT en FRENSKE wed. JOOST DRIESSEN, wonende te
Lierop, verklaren de rente in mei 1718 afgelost.


14-5-1645 (gen. H i k s p o o r s - AH & JS) Deurne A XV 241
Peter Jan Dries en Wilbert Peter Meulendijcx tegenwordighe borgemeesters alhier worden mits
desen geordonneert te betaelen aen Willem Marcus schepen de somma van XXI gl XVII str III ort
bij hem vanwege de gemeijnte van Doerne verschoeten aen seeckere officier vande Ruyterij tot
Weert ende dat binnen acht daegen naer dinsinuatie deser op pene van VI gl bij hen Reeel te
verbeuren ende mits thoonende desen quitancie sal hen in Rekening valideren. Ter ordonnatie
vande beheerders van Deurne Ottho de Visschere.


23-5-1645 RHCL Schepenbank Meijel boek 5 folio 31d
Goordt Martens, Hanrick Jans, Antonis Aerdt Vriens met Jacop Joosten, mombers van kinderen
van Tomaes Gordts verkopen na kerkaankondiging en veiling; * aan kinderen van Willem van
Dorne: stuk erf int Donghelken, ez erf Willems van Dorne, az erf weduwe Engel opten Huevel,
ee Ghielen Heijnen erf en ae weduwe Jen Hobben kinderen; erf op die Donck, ez erf kinderen
Jan Tomaessen en az weduwe Jan An Clasen, belast met 0,5 vat rogge voor de heer, 2 vat rogge
voor H. Geest, 3 kop rogge voor pastoor, 1 kop rogge voor Goordt Martens, totaal 1 malder
rogge. Kinderen Willem van Dorne stellen hun bezit in Meijel als pand; * aan Mathijs Lenssen
een huis opten Mortel met de plaats „soo wijt dat die deckleer staen kan‟ (hij moet dus op eigen
terrein met zijn ladder aan alle kanten rond zijn huis het dak kunnen bewerken.?)


24-5-1645 Oud Rechtelijk Archief Deurne, deel 12, folio 18v.
Gedinge gehouden Mercury den 24 Maij 1645.
FRANS WILLEM GIELENS Schepen, Aenlegger en PETER DERICX Gedaagde.
Actor versoeckt versteck van Antwoirde.


29-5-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 18v
Peter Jaspars van den Berch als cessionaris (overnemer, overdracht hebbende) van Melis Jan
Heesmans zijn pachter, aanlegger tegen Mathijs Aert Teggers, gedaagde. Betreft transport van 3
malder rogge van Cornelis Jan Rutten.
fol. 19-20-21v-22-23-2 3v-24-25-25v-26v-27v-28v-30
Andries Hendricx van Breij, aanlegger tegen (Peter) Evert Kuijpers(de kuijper), gedaagde.
fol. 19v-20v


1-6-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 153 verso
Jan Lamberts en Derick Henrick Aerts als zijnde de momboirs van het onmondig kind Jan Ruth
Nelis beloven , namens het kind, een 2 jaar oude schuld aan Marijke Sijmon Sijmonts van den
Boomen groot fl. 100,= te voldoen.


10-6-1645 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 1147. folio 366.
LAMBER SIJMONS, wonende te Liessel, heeft overgegeven aan SILVESTER WILBERT
SCHINCKEL een jaarl. rente van 15 gl. uit een huis en hofstadt met landerijen te Asten,
'hergecommen' van JAN JOCHEMS, groot omtrent 50 loopensaets.
Met voorwaarden. Get.: PH/JC 10 juni 1645


13-6-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 154
Frans Willem Gielens verkoopt aan Frans Hendricx een akker, gelegen omtrent de Hooijdriessen.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS onsen mede Schepenen heeft erffen vercocht overgegeven, en
opgedragen FRANS HENDRICX seeckere stuck ackerlants groot een loopensaet XXIII roeyen
gelegen onder de parochie van DOERNE ter plaatse ontrent de HEYDRIESSEN grenzend
voorzijde de VROUWE VAN DOERNE, achterzijde MARY GEVERTS en de linkerzijde aan de
rechterzijde den wech aldaar los en vrij uytgenomen dorps commer als sij seyden en helmelingen
vertegen etcetera geloven etcetera ut moris sonder arglist, Actum voor Schepenen JAN VAN
DEN BOOMEN en WILLEM SMOLDERS opten 13 Juni 1645.


15-6-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 154
Jan Lamberts Schaeten, uit krachte van volmacht, hem gegeven door zijn broer Martijn Lamberts
Schaeten en diens oom en momboir Derick Melissen van Deurn, dijkschrijver in Tielerweert,
verkoopt aan hun broer Cornelis Lamberts Schaeten het 1/3 erfdeel behorende aan Martijn en
gekomen zijnde van wijlen hun ouders. De koper heeft deze aankoop reeds betaald.


21-6-1645 Oud Rechtelijk Archief Deurne, deel 12, folio 19.
FRANS WILLEM GIELENS Schepen, Aenlegger en PETER DERICX Gedaeghde.
Actor overmitss 't versteck van Antwoirde op haere expirerende versoeckt Adiudicatie van sijn
conclusie cum expensis, et obt juxta tenoren Conclusionis cum expensis, soo parthijne op hodie
niet voldoet.


21-6-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 19
Marij, weduwe van Peter Aerts de scheper, aanlegger tegen Peter Jansen Litten, gedaagde.


28-6-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 154 verso
Derick Gerarts verkoopt aan Andries Hendrick Noijen een akker, gelegen in het Gelijnt.


4-7-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 154 verso
Testament voor Iken Driessen, de vrouw van Goert Henricx Jacobs, ziek te bed liggend. Zij
legateerd bedragen aan de kerk en aan de H. Geestarmen, aan haar broer Aert Driessen, aan
Willemken Wilbert Aerts haar rok. Haar tegenwoordige man verwerft al haar roerende en
onroerende goederen zoals zij die in haar twee huwelijken verworven heeft. Op 6 september
1645 zijn alle legaten uitgekeerd.


5-7-1645 Oud adm. arch. Deurne inv. nr. 635 (oud: blz. 32 nr. IX/65) Memorieboek van de
borgemeesters 1645-1646
den 5 dach hoeijmaendt doen hebben tot deeren geweest 43 ruijters ende noch 55 soldaet te voet
Jan Rueten 2 perruyter
Claes Maertens 2 "
Jenken Houben 3 "
Jan Letten 3 "
Jan Laembers 3 "
Jenken Maertens 3 "
Josep Ruetten 4 "
Aert Hendrick 4 "
Aert Thoennes 3 "
Peter Gevers 2 "
Jan den Smet 2 "
Maerten Claessen 2 "
Aert Meldick 2 "
Claes Aerts 2 "
Michiel Claessen 2 "
Dierck Aerts 1 "
Welboert Fraenschen 3 "
ende daervoer gebuert 35 st
iedre ruijters


10-7-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 155 verso
Schepen Frans Willem Gielens, optredende voor zijn kinderen verwekt in zijn eerste huwelijk
met Jenneke Dericx Jacobs, verkoopt namens deze kinderen aan Peter Dericx de scheper al het
goed zoals de koper reeds in togte gebruikt, zoals dit afkomstig is van Lenken zijn dochter bij
zijn eerste vrouw.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS onsen mede Schepen als vaderlicke momboir van sijne kinderen
wettlicken bij hem verweckt in sijnen iersten houwelick, bij wijlen JENNEKE dochter DERICK
JACOBS ende hem alsoo vervangende fort en sterck maeckende voor de selven sijne kinderen,
heeft ersten gecedeert (= overgedragen) getransporteert, overgegeven, ende opgedraegen PETER
DERICX DE SCHEEPER alsulcke erffgoederen en erffmeubelen als den voorzegde PETER
DERICK JACOBS in Tochte was bezittende van wegen LENKEN dochtere DERICK JACOBS
sijne ierste huisvrouwe en waeroverden selvens PETER DERICX bij vonnisse der Heeren
Schepenen alhier opten 21 Juni 1645 was gecondempneert (= actie tegen den richter die iemende
met onrechte ende qualyc gequelt ende gecomdempneert heeft bij faute = proces tegen de rechter
die iemand ten onrechte heeft veroordeeld) om te leveren staet en inventaris, gereserveert ten
behoeve van de kinderen FRANS WILLEMS voornoemd en naer des voornoemde PETER
DERIX doot alnoch seeckere halff loopensaet, off daer ontrent ackerlant ontrent DEN
WOLFFSBERCH gelegen alhier tot DOERNE gecomen van LENKEN dochtere DERICK
JACOBS in desen niet mede gecedeert, Ende sal den voornoemde PETER DERICX ofte sijne
nacomelingen in dien handen ze gehouden wesen promptelijk te betaelen en voldoen aen de
kinderen FRANS WILLEMS voorschreven die somme van vijff ende seventich guldens ad XX
stuyvers ieder stuck gereeckent, verteyende en gelovende ut moris, sonder arglist.
Actum voor Schepenen PETER COLEN en AERT MEULENDIJCX opten 10 July 1645.


12-7-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 19v
Schout nom. off., aanlegger tegen Jan Hanricx op de Crom Aa, gedaagde.
Derick Fransen, aanlegger tegen Jan Philips Dors, gedaagde.
fol. 21v-22v
Jan Heijmen, aanlegger tegen Anthonis Gerarts de scheper, gedaagde.
fol. 21v-22


12-7-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 20
Op verzoek van Gerarts van Reest en consorten wordt aan Henrick Henrick Heesmans verboden
enige goederen te gebruiken, verkregen van kinderen Jan de Mol en de oogst daarop staande.


31-7-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 156
Testament voorHendrick Aert Teggers, ziek zijnde, en voor Lijske Jan Willems zijn vrouw,
gezond zijnde. Zij vermaken elkaar op de langstlevende enige percelenlandbouwgrond. Waarna
een geringe deling plaats vind tussen Peter Jaspars van den Berghe, burger van Helmond, en door
Mathijs Teggers.


5-8-1645 recht arch deurne inv nr 95 folio 31 verso
Dries Hendrickx van Breij verkoopt een stuk land te Liessel gelegen aan Hendrick Bernaerts.


14-8-1645 (gen. H i k s p o o r s - AH & JS) Deurne A XXXII/c/15 14.8.1645, 29.3.1649 en
25.10.1650 f 1 en 155.
Quohier van huysingen, boulanden (etc). ... en molens. Item een wint en watermeulen staende ende
gelegen binnen de vrsz heerlijckheyt Deurne met huys en hoff daertoe behorende in eygendom
competerende de Wel.Ed: Heere Hendrick Heym, gebruycker Cornelis Marcus tsedert den jaere
1645 excluys tot 1649 inculs heeft in pachtinge gegeven vermogens vertoonde pachtcedul voor 38
mud rogge helmonts maet, de resterende jaeren tot 1655 incluys gepacht vermogens vertoonde
huercedul bij Jan Jan Marcus voor de quantiteyt van 50 mudden rogge helmonts maet d'een jaer
door d'ander gerekent compt jaerlicx in bossche maet monterende de quantiteyt van 38 mud 11 3/4
vat gerekent ende geëstimeert als voor jaerlicx op 361 gl.


28-8-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 157
Testament voor Michiel Hendrick Gielens en voor diens vrouw Margriet Thomas jacobs, hij
gezond en zij ziek zijnde. Zij vermaken elkaar op de langstlevende enige landbouwpercelen.


5-9-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 157 verso
Marten Laureijns Jelis verkoopt aan Peter Hendrick Bollen een akker, gelegen te Liessel. Zie ook
de volgende akte.


6-9-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 20v
Derick Fransen, aanlegger tegen Jan Philipsen, gedaagde.
7-9-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 157 verso
Claes Willems verkoopt aan Aert Jan Goerts een stuk groese, gelegen aan de Meijbeemd.
Waarna Aert Jan Goerts een akker verkoopt aan Marten Laureijns Jelis, gelegen te Liessel.


20-9-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 21
Schout nom. off. . aanlegger tegen Evert Jan Nouwen gedaagde.
fol. 23-23v-24v-29-27-28v-29-31-32v-34v-35-37-37v-39-41-42v


20-9-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 21v
Henrick Jan Bogars, aanlegger tegen Jan Henrick van Stiphout, gedaagde.
Wilbert Jans de Bottel en Jan Willem Raeken leggen eed af als momboirs van Magdaleen, dochter
van Reijnder Jan Reijnders.


25-9-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 158
Her corpus van Deurne-Liessel leent van de schepen Aert Jan meulendijcx de som van 40
rijksdaalders.


27-9-1645 recht arch deurne inv nr 95 folio 33
Marcelis Peter Meulendijcx en zijn vrouw Marij Hendrick Philips, hij gezond en zij ziek zijnde,
vermaken hun goederen op de langstlevende.


1-10-1645 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters
1645-1646 fol. 2
den ersten october doen hebben wij van dat salvegard van Steven werden geven v frens kroen ieder
gereken voer vi g. viij st. noch een rixdaelder voer iij gl.d vii st. noch heeft Aert Meldick en Fraens
s Kroen Geven aen den luijten haendt van Remoenden op dat Sloet doen men die schepen by een
waeren 2 den octoeber hieff hij ons overgerkent noch heff den boeden die ons dat gelt kaem geven
18 st.
noch den selven dach heff Jaepick Haendick gegeven iiij gl. den present van Gevert Segers
Den xxi dach van october doen hebben wij heeren van denen gegeven 2 kr..pieten eeder ontfan
teghen 22 gl. ende weder om uijtgeven teghen xvij gl. ieder noch een frens croen g. .. tegen vi gl.
viij st
noch wederom uijtgeven teghen iiiij gl.
noch v schellen ontfan teghen viij st. ende wederom gegeven teghen vi st. ende beloebt 16
rexdaelder
geven in prisein van den se[cre]taeris ende die schepen die ons daertoe genoet hadden


2-10-1645 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 242/18 (oud: VIII-e-14-19)
Ehrsaeme voorsienige discreete benaebuerte vrunden,
Nemende de magistraet der stede van Helmont ende voorts die regeerderen van Baeckel mede die
van Aerlen Rixtell ende Beeck (alle gelijcke erffven ende besitters van seeckeren Peel) in
consideratie dat op ten achtiensten dach des maent septembris anno XVI c drie ende veertich
seeckere acte van emploij, onder signatuere van A.Badoul ende P. van den Kerckhoff als
notarissen, voor seeckere regeerders tot Baeckel ten versoecke van Ottho de Visschere, secretaris,
ende dat van wegen die vrouwe ende eedtsliedens van Deurne is gepasseert ende voorgedraegen
over seeckere pretense limijten in den Peel bij u.e. sonder fondament gepretendeert bij al welcke
voors. acte dese voors. drie gemeenten wordt aengebooden om te coemen in eene conferentie tot
beslichtinge der verschillen waerover bij de regenten der voors. drie gemeenten dohmaels aen
u.e. hebben gedesigneert den dach van eene bijeencompste op ten 5en als den volgender maendt
octobris des voors. jaers alwelcke vergaederinge door chrijchsoorlogs luijden hieralomme
alsdoen swevende niet en is gecoemen tot effecto. Soo eest dat van desersijts der drie gemeenten
niet en sijn ongeneijcht (om allen inconvenienten ende onheijllen te vergoeden) te coemen in
communicatie tot remonstratie desselffs u.e. ongefondeertheijt over die pretense limijten bij u.e.
gepretendeert. Tot welcken eijnde van conferentie den dach hiermede wordt bestempt tegens den
5en deser maendt octobris om bij gecommitteerden van Deurne te erschijnen, gelijck oock die
gedeputeerde desersijts binnen der stadt Helmont ten huijse van de weduwe Becx in den
Wildenman ten negen uhren voor den middach sullen compareren om alle questien ende
verschillen in alle equiteijt (so verre doenlijck) te beslichten, waer toe ons verlaetende, sullen u.e.
resolutie schriftelijck verwachten, ondertusschen u.e. den Almoegenden bevelende, blijvende
Ehrsaeme voorsienige discreete heeren Uwe e. benaebuerte gunstige vrienden de magistraet der
stede van Helmont ende die regeerderen van Aerlen, Rixtell Beeck ende regeerderen van Baeckel
Ter requisitie derselver A. Becx [...]
Helmont desen 2en octobris Anno 1645
[rugzijde:] Ehrsaeme voorsienige discrete heeren - De schepenen, borgemeesteren ende
regeerders des dorps van Deurne - tot Deurne


6-10-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 159
Derick Hendrick Aerts verkoopt aan Laureijns Jansen Marcus een hooiwas, zoals de verkoper dit
verkreeg van de momboirs van het onmondig kind Jan Claes Everts, als erfgenaam van wijlen
Alit de Bottel.


18-10-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 159
Kopie gemaakt van het testament van Jan Henricx van den Heuvel en diens vrouw Luijcxken,
eerder de weduwe van Jan Derick Conincx. Testament gemaakt op 7 febr. 1625. Is verder niet
beschreven.


22-10-1645 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters
1645-1646 fol. 2 vs
den 22 dach van october doen hebben wij den heeren van derren ghegeven xiiij rexdaelder daer of
die schepen tot ... moet hadden ende Wilboert Peters hefft tot [mellen] bij mij heeren gereden
gewest ende heft daer getelt
Den 22 dach van october doen heft Welbaert Peters tot Mellen gewest ende verterat 4 st. met dat
pert een 2 st boecwijt ende den 22 dach vaen octoeber doen heft Dries den Ketel heeft ons den
gerekent iij faet gersten eede faet teghen xviij ende beloevt ij gl. iiij st. ... ende den voerster heft
daer gehaelt


24-10-1645 OAAdm. Deurne XXXVII nr 1441
Rekeningen van Willem Wilbert Janssen de Bottel en Jan Willem Roeben als momb. der onm.kind
Magdaleen dv Reijnder Jan Reijnders. Ze verkopen een huis, schuer op Vreeckwijck ca. 5 lop.
groot. 1- Jan Jan Melis 2- seeckere geestelick goet 3- Jan Melis 4- de gemeijne straet. Verder wordt
er land verkocht.
Het huis koopt Henrick Baeckermans.


25-10-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 22v
Derick, zn van wijlen Mattheus de Leeuw q. q., aanlegger tegen Jan Anthonis als gebruiker der
goederen van Cornelis Roesten, gedaagde.
Jenneken, weduwe van Peter Evert Sanders, aanlegger tegen Jan Jansen Speeck, gedaagde.
Lenart Driessen legt een schepenen constitutie-brief over van een rente van 12½ gld. jaarlijks,
beloofd door wijlen Jan Jansen de Smeth ten behoeve van Andries Bruysten van de Heese en
tegenwoordig toekomende aan Jan Dries van Boemel als man van Agatha, dochter van Wilbert Jan
de Smeth. Verzoekt "panthaelinge".
fol. 23v-24v


25-10-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 23
Anthonis Aertsen van Ebben, aanlegger tegen Jan van Asten, gedaagde.


3-11-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 160 verso
Wilbert Jansen de Bottel en Jan Willem Robben als zijnde de momboirs van Magdalena reijnier
Jan Reijnders verkopen aan Derick Hendrik Baeckermans een huis, schuur erf en grond, staande
en gelegen te Vreeckwijck. De koper betaald terstond fl. 255,50 en zal nog eens een zelfde
bedrag als betaling afdragen. Zie ook de volgende akte.


3-11-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 161
Dezelfde verkopers, verkopen aan Anthonis Gerarts een weiland in de Donschot voor fl. 34,-.
Aan Andries Hendrick Noijen een hooiwas te Liessel voor fl. 28,-. Aan Jan Jan Melis een
hooiwas onder Liessel in de Berckt.


4-11-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 161 verso
Wouter Aerts van Wetten verkoopt aan Jaspar Willems al zijn goederen, hem achter gelaten door
Jan de deeker, en voornamelijk op het Vloeijeijnd gelegen.
8-11-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 23v
Jan Anthonis, aanlegger tegen Jan van Bottel, gedaagde.
fol. 24v-27


8-11-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 24
Verklaring van de erfgen. van Claes Everts van Doerne. Zij worden gemaand tot betaling van de
kerckecijns int grootboek van Deurne(van de Heer van Doerne) "neffens" de gebruiker van de
goederen van Huijbert de Louw of de erfgen. met name Jacop Fransen van Woensel als man van
Ariaentken. dochter van Huijbert de Louw voorn. In hetzelfde cijnsboek staan Margrita, dochter
Meesken Colen, de moeder
van voorschr. Claes Everts.
't Pand op erve van Jan Dries van Boemel ontvangt de 2de creppe.
fol. 27
Schout nom. off., aanlegger tegen Tonis Peter Bollen, gedaagde.
fol. 26-27
Schout nom. off. . aanlegger tegen Henrick de becker, gedaagde. Betreft betaling van 10 gld. 10 st.
in kosten van Jan Ceel Lucas.
fol. 26-27
Derick Gerarts, aanlegger tegen Jan Thonis Pot, gedaagde.


10-11-1645 Oud adm. arch. Deurne RHC-E toeg. nr. 3181 inv.nr. 242/24
{identiek aan inv.nr. 242/19}
Copije
Wij Willem Jan Aelberts, ende Peter Jan Meulendijcx, schepenen der heerlicheijt van Vlierden in
den quartiere van Peelandt gelegen, meijerije der stadt van s'Hertogenbossche, doen te weeten
certificerende mits desen op de eeden int aenvangen van onse respectieve schepenampten gedaen
ten versoeck van de heeren schouteth, schepenen ende regeerders der heerlijcheijt ende
dinghbancke van Deurne onse naegebueren,voor de gerechte waerheijt waerachtich te weesen dat
wij ons op huijden datum onders., beneffens den heere schouteth, schepenen, gemeijntmeesteren
ende vorsters in Deurne hebben gevonden tusschen den selven dorpe ende den dorpe van Baeckel
ontrent den Bouwman naest den Pedel int bescheijt ende op de paelplaetsen van de selve dorpen,
ter stede den Eesseputte genoemt, alwaer wij hebben bevonden seekere ronde cuijle ofte putte,
genoemt den Eesseputte, staende recht over den loop aen de Bakelse sijde, die welcke nu
corttelinge ende heel versch met groesrossen ende andere aerde oft slijck, bij drie oft vier
ingesetenen van Milheese onder Baeckel gehoorende soo worden verstaen) was gevult ende
toegestopt, welcke Eesseputte bij de voors. regeerderen van Doerne aldaer wederom werde
uuijtgevecht ende de groessrossen ende ander slijck etc. tot op den ouden gront uuijtgeworpen
sijnde, met eene kerre tot de vierthien int getalle sijn ewechgevoert ende alsoo wederom gelaeten,
gelijck den selven Eesseputte lange jaeren voor desen is geweest, welcke Eesseputte die voors.
regeeerderen van Doerne verclaeren volgens hunne chaerte ende vercrijch te weesen de
paelplaetse, scheijdende aldaer de gemeijnte van Doerne ende Baeckel ofte Milheese van
malcanderen, tuijgen ende certificeeren wij schepenen in Vlierden vers. alnoch, dat wij op date
deses ende ter voors. plaetse sijnde, hebben gesien dat over den voors. loop bij de vers.
Eesseputte aen de sijde naest Doerne quamen gestreecken seeckeren stall beesten van Milheese,
die aldaer door den den vorster ende schutter werden geschut als wesende over den vers. loop op
de gemeijnte van Doerne die alsdoen door Eijken Jan Wilberts weduwe van Milheese voor een
redelick schutgelt werden gelost, ende wederom gehaelt in onse presentie. Allegerende redenen
van welweetentheijt dat wij schepenen in Vlierden vers. als naegeburen van den dorpe van
Doerne, ende hiertoe versocht wesende, van allen t'geene vers. seer goede kennisse hebben,
daerbij aen ende present sijn geweest, ende alles alsoo op heden hebben gesien, over lange jaeren
van de vers. Eesseputte hooren seggen ende vermaenen den selven te weesen de paelplaetse van
Doerne ende Baeckel. Eijndende hier meede onse attestatie ende verclaernissen, ende des
t'oirconde soo hebben wij dese letteren metten gemeijnene segele ons schependoms eijgene hant
onses geswoeren secretaris respectivelicken van den dorpe ende heerlijcheijt van Vlierden doen
segelen, schrijven ende onderteeckenen, thien daegen in de maent van november XVI c vijff en
viertich ende was onderteijckent d'merck van Willem Jan Aelberts, schepen in Vlierden,
d'merck van Peter Jan Meulendijcx, schepen in Vlierden.
accordeert met sijn principael - quod attestor Peeter van Bommel secretaris


11-11-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 161 verso
Daniel Jans van Breij verkoopt aan Jan Willem Martens de helft van een akker onder Liessel
gelegen. Marten Laureijns Jelis verkoopt aan Jan Willem Martens een akker gelegen in de
Hooghen Eeker, dit tegen een akker gelegen te Liessel. Daarna verkoopt Marten Laureijns Jelis
aan Jan Thijs Claus een 1/3 deel in een dagmaat hooiwas gelegen onder Asten.


11-11-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 162
Claes Ariaens, Derick Frans Willems als zijnde de man van Anneke Joost Dries, verkopen aan
Jan Philips Dors als zijnde de weduwnaar van Merike Joost Dries, de transportanten hun halve en
hun hele zuster, al het roerend goed afkomstig van voornoemd Merike.


13-11-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 162
Frans Hendricx van Lierop verkoopt aan Derick Frans Willems een akker, gelegen omtrent de
Hooijdriessen, zoals de verkoper op 13-6-1645 had gekocht van Frans Willem Gielens, die meer
verwant is aan de huidige koper.


20-11-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 162 verso
Derick Henrick Baeckermans verkoopt aan Jan Jan Melis een huis, zoals hij verkoper op 3
november 1645 had gekocht van Magdalena Reijnders.


22-11-1645 recht arch deurne inv nr 95 folio 29
Geschil tussen Philips Claessen, partij enerzijds, en Marten Claessen, Jan Claessens en Peter
Claessens, partij ter andere zijde. Handelt over de goederen van wijlen Claes Claes Martens.
Oplossing in een erfgeschil tussen de broers Philips ten eenre. En Marten, Jan en Peter met hun
zusters ten andere zijde. Allen kinderen en erfgenamen van wijlen Claes Claes Martens.
24-11-1645 Coll. SvW Helmond RA 269 akte 1185. JACOP FRANSSEN, inwoner van Helmond,
als m/m van ARIANTIEN dv HUIJBERT de LOUWE heeft vercocht aan AMBROSIUS
JANSSEN VERHEESE, wonende te Vlierden, een halve sille hooibeemd te Asten genaamd de
Weldonckse beemden. Get.: WE/JC 24 nov. 1645


27-11-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 162 verso
Andries Peters Snijders van Breij en Jan Bulkens, wonende te Baarlo in het land van Kessel, de
man zijnde van Metken, verkopen aan Henrick Henrick Heesmans een akker, gelegen aan het
Heijeijnde.


27-11-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 162 verso
Aert gerarts van Reest en Henrick Henrick Noijen als man zijnde van Catelijn gerarts van Reest
die mede optreden namens hun broers en zusters, verkopen aan Henrick Heesmans hun rechten
op het goed van Engel Jan de Moll. zijnde de weduwe van Gerart van Reest. Het onroerend goed
is gelegen aan het heijeijnde.


27-11-1645 recht arch deurne inv nr 93 folio 163
Jan Claes Martens verkoopt aan zijn broer Peter Claes Martens al zijn roerend en onroerend
goed, waaronder ook de verplichting van de zorg voor hun simpele broer-1-Verkocht voor fl.
2007-.


7-12-1645 Recht arch deurne inv nr 183b
Joachim Wilbert Boone als momboir van Jenneken dochtere Henrick Wilbert Boone heeft betaelt
van rechtscosten aen den schouteth, schepenen en secretaris in Doerne van d'overstaen ende
passeeren van de reeckeninge op hodie gedaen die somma van drije gl. ende van verteringen ten
huijsen van mij onders. gedaen xii st. Actum 7 xbris 1645
tsaemen iii gl. x11 st. O.Th. de Visschere 1645


8-12-1645 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters
1645-1646 fol. 2 vs
Op 8 dec. zijn wij naar Asten geweest en hebben Wilboert en Peter Gevers 3 gld. verteerd om daar
"maelcaender" te spreken over het gaan naar het garnizoen.


10-12-1645 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters
1645-1646 fol. 3
Op 10 december ben ik naar Asten geweest om het geld bij elkaar te krijgen om daarmee het
garnizoen te bezoeken en daar voor 24 st. verteerd. Omdat er niemand thuis was moesten wij
wachten. Op de 12e zijn wij naar Helmond geweest om het geld bij elkaar te krijgen dat met Jan
Peters Geven naar Antwerpen gezonden moet worden: 30 rijksdaalders en daarop verloren 39. Daar
zijn 9 st. verteerd samen met Theys Aerts Tegger. Nog diezelfde dag is er een bode van Boekel
geweest, waaraan 6 stuivers is gegeven omdat hij op het geweer zou passen "tot den sectaers".
Op 13 december hebben wij Frans den Sneder 48 st. gegeven die hij heeft verdiend met het doen
van booschappen te Meijel, Helmond, Vlierden en Broekhuizen.
fol. 3 vs
..-11-1645 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters 1645-
1646 fol. 3
Op .. (5?) november is er een bode vanuit den Bosch geweest die 4 st. gekregen heeft om er geld te
brengen
Op 8 november hebben de schepenen ons een .. gegeven , en daaran 8 st. 1 oort gegeven.
Op 13 november heeft de Willem van ...met de derde gegeven 42 st. in aanwezigheid van Peter
Gevers en Aert Meldick.
Op 18 november zij we naar Helmond geweest om geld af te geven en daar 8 st. verteerd.
Op 19 november is er een bode van Helmond van Franck van den Heuvel te Deurne geweest aan
wie 5 st. vrij bodeloon is gegeven.
Op 14 december is er een bode van "dy dach werden" geweest aanwie 4 st. is gegeven.


10-12-1645 Recht arch deurne inv nr 183b
Ick ondergheschreven bekenne te hebben ut handen van Yochem Wilberts Bonen die somme van
4 gulden ende 1 st. van die verterde koesten van dat onmundich kient van Handerck Wilberts
Bonen den 10 van desemer int iaer van is 45. Eevert Seghers
-
Ontfangen van van Evet Arts bode tot Dueren ende dat van wegen Gommer Jacobs tot Asten die
somme van twelff gulden ende dat vuer een jaer betaelinge van eene renthe van gelycke twelff
gulden vuytt syne onderpanden verschijnende hier mede betaelt het jaer vervallen[..] lichtmisse
dach anno xbris vierenveertich oirconde [van den] Huevel
ende van ingebodth negen st.
-
Mygiel Claessen my geven 12 st van dat gelt te dragen nae den Bos
by my Evert Aerts
-
Voor het contigent van Jenneken Boonen als de hellicht aengaende mette ingeboth vi gl. xviii st.
-
Ick ondergeschreven bekenne ontfangen te hebben ut handen Mychyel Claes Eevers als momber
van het onmundich cijnt Hanrijck Wijlbert Boene ende dat van mijn [..]pagte daer van den
boecke van den heere van Duerne sijns der somme van xxiiii st 1 de[na]reij
Mijchijel Henr. Jans voerster in Duerne
-
Item inden eersten heb verschooten van den lycop doe ick het hueysken huerden iiii st.
Item noch gegeven aen den decker viii st
noch aen die gelaes verrecpereert x st
dit is gerecpereert in het jaer 1644
Item noch in het jaer 1645 doe ick weder in huerden verschooten van lycop iiii st.
Dit ist merck van Joost Aerdts
13-12-1645 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol 25
Henrick Wouters, man van Jenneken dochter Dries Everts, aanlegger tegen Jan Ceel van Someren
als gewezen momboir van Jenneken, gedaagde.


16-12-1645 en later. Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de
borgemeesters 1645-1646 fol. 4
Op 16 december is eraan een bode van Boekel 4 st. gegeven omdat hij kwam zeggen dat de
soldaten hen eten zouden geven.
Op 17 december is Peter Jan Dirxken op dagvaart geweest voor 12 st.
Op 16 december een dagbode 5 st. gegeven
Op 26 december hebben wij een bode 6 st. gegeven ..
Op 28 december is er een bode van Frenck van den Heuvel gekomen 4 st.


29-12-1645 Recht arch deurne inv nr 183b
Ontfangen door Michiel Claes Everts als momboir van Jenneken dochtere Henrick Wibert
Boonen die somma van ii gl. 111 st ter saecke van achterstellige cijsen int boeck van den heere
van Duerne staende opden naeme van Margriet dochtere Neesken Colen, huijsvrouwe van wijlen
Claes Everts des vers. Jennekens grootvadere daer bij gereeckent de boeten van t verloop van
viertich iaeren voor haer contingent mitsgaders de verteringen daeromme int accordeeren
geresen, ende da alles onder protestatie van te blijven in het geheel tegens Jacop Fransen van
Woensel, die de panden voor den selven cijns verobligeert is hebbende soo onder henne schriften
wort bevonden. Actu 29 decemb. 1645. Dico 2 gl. 3 st. O.Th. de Visschere


29-12-1645 Recht arch deurne inv nr 183b
Ontfangen door Michiel Claes Everts als momboir van Jenneken dochtere Henrick Wilbert
Boone xxxiiii st. ter saeck van verteringe en schrijffgelt van wegen den vers. onundigen opten
genechte van den 29 9ber 1641 gevallen met sijnen [..] Jochim Wilbert Boonen, tegens die
Heijlich Geestm. van Doerne, Actum den 29 decemb. 1645. O.Th. de Visschere


1646 Archief van Scherpenzeel Heusch 1646-1697
Jan Huijberts weduwnaer van Sijken met 5 kijnder ende nu bij coop voor de
Sijken ende Jan kijnd? Marij weduwe met 7/5 kijnder Jan voors.
de weduwe met 5 kinder
Niclaes Jacob Aerts tot Vlierden
uijt huijs ende erve groot VII lopen? opt Hout d'een sijde Apostelhuijs d'ander sijde erve van kerck
van Helmont voors. aen straet
is 2 texten
1ste VII D
1646 RA Deurne inv.nr. R 93, folio 174 verso t/m 175 verso,
Anthonis Henrick Josephs heeft getransporteerd Josef Ruth Henricks als man en momber van
Mechteld dochter van Jan Jan Willems en Aert Henrick Jacobs als man van Catharina dochter
Joseph Hendrick Josephs, alsulcke tochtrecht vanwege de aflijvigheid van Jenneke Anthonis
Snoecks, moeije van voormelde Mechtelt en Catharina. Joseph Ruth Henricks en Aert Henrick
Jacobs voorschreven bekennen te betalen aan Anthonis Henrick Josephs, hun oom, een bedrag van
f 800,-- elk.


1646 (gen. H i k s p o o r s - AH & JS) Deurne R 180
Schout O.Th. de Visschere, schepenen Aert Jan Meulendicx, Jan Simons van den Boomen, Peter
Gerarts Colen, Willem Marcus Smulders.


1646 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Ick ondergheschreven bekenne mits desen ontfanghen te hebben uit handen van Aert Hanrijckx
ende Daendel van Breij, boerghemesters in het jaer 1646 die soemme van 10 gld. te weten van
twee jaerren intrest orconde mijns naems heeft hij dat met sijn eijgen hant onderteckent.
Dit est merck van Bruisten Jan Rutten


1646 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 690
Exstrack uijt het borgemrs.boeck van Aert Hendrick Jacops en Daniel van Breij, borgemrs, van
den jaere 1646.
In den eersten het Convent van Binderen staet ieder settinge op 1:8:12 en dat geheven op het
voorboeck thien mael comt te samen 14:7:8
Item de erfgenaemen Toemaes den Cuiper 1 settinge 0:4:4 ende geheven als voor 2:2:8
Item de kercke van Dorne ieder settinge 0:4:12 geheven als voor 2:7:8
Item Jan Martens tot Meijel 0:12:0 in de coninckxbede
Jan Jan van Valis tot Meijel in de coninckxbede 0:10:0
Item Willem Sluitters tot Meijel in de Coninckxbede 1:6:0
Item Goortem op den Hevel tot Mijel in de coninckxbede 1:0:0
Item heeft Jan van Stiphout tot Liessel in de doninckxbede 3:0:0
Item mijn hr Oudart in de coninckxbede 3:0:0
Item de kercke van Dorne int naeboeck ieder settinge 0:4:12 ende gegeven thin en een hallef
2:9:14
Item Toemaes den Cuiper heft in het naeboeck ieder settinge 0:4:4 en geheven als boven 2:4:10


1-1-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 164
Christijn Willems Verheese ten eenre, Mathijs Jansen van de Cruijs en Jan Jansen als de man
zijnde van Marij Jansen van de Cruijs, tevens optredend voor hun broers en zusters, ten andere
zijde maken samen een accoord. De persoenen van de tweede partij ontslaan Christijn van haar
verplichtingen die zij heeft aan hun vanwege zekere rechten ten laste van Peter Evert Colen.
Waarna de bovengenoemde tweede partij, aangevuld met hun broer Evert Jan Mathijs van de
Cruijs verklaren dat zij door de erven van wijlen Aert Anthonis Roijmans zijn terugbetaald van
alle schulden die deze Aert tijdens zijn leven had aan wijlen hun vader Jan Mathijs van de Cruijs.


2-1-1646 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters 1645-
1646 fol. 4 vs
Op 2 januari kwam een bode uit Asten zeggen dat wij geld zouden brengen dat men te Weert nog te
kort kwam. Volgens het accoord dat daarop gemaakt is moet er nog 37 gld. 3 st. aan de schout van
Asten betaald worden.


2-1-1646 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters 1645-
1646 fol. 6
Op 2 januari is afgerekend wat is uitgegeven aan soldaten etc. (is doorgehaald)
Op 2 januari zijn er 2 soldaten uit Weert geweest om de boodschap te brengen van de 3 [goeders]
en hen 2 gulden gegeven als bodeloon. Aan de bode is verteld dat hij naar Dries Hendrick Noeyen
i.v.m. 204 gulden, daaraan 6 gulden verloren ...


2-1-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 164 verso
Peter Henricx de Haert verkoopt aan Jan Eijmers van Loon zijnde de momboir van de
onmondige kinderen van Gerart Eijmers van Loon een akker en een weiland, gelegen te Liessel.


2-1-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 165
Andries Hendricx de Hart verkoopt aan Peter Jan Martens een hooiveld, te Liessel gelegen.


2-1-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 165
Dries Hendricx van Breij verkoopt aan Derick Teeuwens zijn koop van zeker hooiveld, zoals hij
verkoper op 2 januari 1645 van Joost Aerts van de Berge had gekocht.


2-1-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 165
Philips Derickx de snijder verkoopt aan Derick Aertsen een akker, gelegen omtrent de
Wolfsberg.


2-1-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 165
Aert Wilberts verkoopt aan Goert Henrick Jacops al zijn rechten op het roerend en onroerend
goed wat gekomen is van wijlen Willem Wilberts. Waarna de broers Jan en Hendrick Hendrick
Jacops hun ouderlijke erfdelen verkopen aan hun broer Goert Henrick Jacops.


2-1-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 165 verso
Peter Hendricx de Haert verkoopt aan Dries Hendrickx de Haert een weiland of dries gelegen te
Liessel.
2-1-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 166
Peter Jan Goerts verkoopt aan Anthonis Aerts van Ebben zijn vernadering van een jaarlijkse
rente, zoals hij op 28 februari 1639 voor de schepenen alhier heeft gedaan.


3-1-1646 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters 1645-
1646 fol. 4 vs en 5
Op 3 januari (loijmaent) heeft de secretaris ons 3 gulden betaald en aan Aert Meldick ook een
'leeker daelder' van 26 st. die hebben wij afgedragen aan de soldaten van 'dat hiestel huessie' van
Weert.
Op de 3e dag van loijmaand heeft Jan de Kijpers soenen ons aangerekend v st. omdat hij
boodschappen heeft gedaan te Vlierden en Liessel.
fol. 5
Op de 3e dag van loijmaand heeft Jan Joosten ons 2 st. in rekening gebracht die ik met de secretaris
verteerd heb toen wij naar Asten gingen.
Op de 3e dag van loijmaand heeft Wilboert Peters aan een luitenant van Roermond , Haesper en
Claes de Wael 6 gld. 2 st. in tegenwoordigheid van Peter Geverts.


4-1-1646 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters 1645-
1646 fol. 5
Op 4 januari hebben wij de soldaten van Straelen en een officier 33 st. gegeven in aanwezigheid
van Peter Geverts, schepen. Diezelfde dag hebben wij 'Baessen' 4 s. gegeven voor boodschappen te
Vlierden en andere plaatsen.


6-1-1646 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters 1645-
1646
Op 6 januari den 'scheven met deytue' 27 st. gegeven


6-1-1646 Asten RA 76 fol. 88vo
- Wolphart Ideleth, secretaris, te Someren - voor zichzelf,
- Jan Peter Molendijcx - g.m. Anneken - weduwe Mr. Jan Ideleth, gewezen secretaris te Deurne -
"ter tochte",
- Willem Hens Peters en Laurens Volders - als momboiren van de vier onmondige kinderen van Jan
Ideleth - en Anneken - ten erffrechte". Zij verdelen hun goederen gelegen te Asten.
1e lot: Wolphart
- huis, hof, schop en hofstad - in het Dorp
1. Anthonis Canters
2-3-4. de straten
- land ae de Pas 1 l.
1. Aert Janssen
2. Jan Joost Mennen
3. weduwe Mr. Jan Costers
4. de weg
- land aen den ouden Meulenberch 3 l.
1-3. kn Baltus Philips en
de H. Geest van Asten
2. de Leenacker van Anneken Luycas
4. de gemeente
- land bij 't huys over de straet
Bij koop door voors. Ideleth verkregen van Jan Henskens en die hij in deze deling heeft ingebracht
tegen den akker, die door wijlen Glaudi Ideleth aan zijn zoon voor-uit is "vermaakt" blijkende bij
testament en dat daaraan is voldaan - samen groot 5½ l.
1. Peter Colen, president
2. Jan Anthonis Mennen
weduwe Mr. Jan Hanricx
Willem Dircx en Frans Hanricx
3-4. de straten
- land int Lielder 1 l. 9 r.
1. erven Dirck Jan Goortssen
2. Gerart Doenssen
3. weduwe Jan Jacop de Zeger
4. de weg
- twee beemden int Lielder - aaneen
1. Hanrick Jan Selen
2. Teunis Philipssen e.a.
3. erven Jan Maes
4. Peter Jan Aertssen
- het cleyn Hooybemptien - in de Stegen
Gekomen van Jacop Philips Tijs - en een ½ l. van de oude hofstad.
1. Philips Willems - smidth
2. Jan Henskens
3. de Schouwloop
4. de delers
Alsnog: 4 vat + 1 cop rogge/jr t.l.v. Thomas Franssen, in de Wolsberch -
conditie dat de voors. Ideleth hieruit zal blijven betalen:
- uit het huis en het akkertje - aan de Pas, van 1 l.
1 mud rogge/jr aan Jan van den Berck, te 's Bosch.
- "Ende aen de fabrycke van St. Oeden-Rode" - 7½ vat rogge/jr.
2e lot: Jan Peter Molendijcx "ter tochte" en de vier onm. kn van Jan Ideleth "ten erffrechte"
- land int Root 5 l.
1. de Vicarye
2. Jan Anthonis Mennen
3. Hanrick Aert Rommen en
Goort Goessens
4. de Rootssestraet
- land naer den Ommelssenwech aent drijffweghken
bij de Pas 3 l. 5 r.
1. erven Marcelis Jacops van Aeyen
2-3-4. de wegen
- land 'd oude hoffstadt - in de Stegen
1-3. Jan Henskens
2. de delers
4. de Stegenssestraet
Hiervan moet een ½ l. bij het 1e lot "teneynde aent bemptien" af te meten.
- den groten bempt in de Stegen
1. Jan Henskens en Anthoni Canters
2. Hans Walraven en Dielis Hanricx
3. Jan Henskens
4. de Stegenssestraet


7-1-1646 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters 1645-
1646 fol. 5 vs
Op 7 januari aan Derck van Gellick en Claes Koenen 5 gld. 1 st. gegeven in aanwezigheid van de
secretaris, die hem beloofd was toe hij hier kwam gereden.


8-1-1646 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters 1645-
1646 fol.5 vs
Op 8 januari hebben wij aan 3 soldaten 3 gld. en 8 st.en luitenant van Staelen in aanwezigheid van
de secretaris en Peter Gevers.


10-1-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 26
Anthonis Gerarts de scheper, aanlegger tegen Peter Noijen, gedaagde.
Betreft betaling van 6 gld. 10 st. van een afgekochte kerre? en nog 22½ st. van een "mastoiwe".
(Mede gedaagde. is Lambert Colen als borgemr. )
fol. 28
Schout nom. off., aanlegger tegen Peter Geeff Manders, gedaagde.
fol. 27


10-1-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 27
Thonis Jansen van de Aa, aanlegger tegen Peter Aerts alias vaeck, gedaagde.
fol. 28


12-1-1646 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters
1645-1646
Op 12 januari zijn er twee uit Roermond geweest aan wie 26 st. is gegeven in aanwezigheid van
Aert Meldick
13-1-1646 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters
1645-1646 fol. 5 vs
Op 13 januari is er een bode van 'den Breydach' [Breda?] geweest aan wie 6 st. gegeven is. Ook zijn
er twee jagers geweest van mijn heer den Boe.. op 14 januari waaraan 13 st. gegeven.
Dries Hendrick Noeijen is te Helmond geweest en heeft daar 8 st. verteerd. Hij heeft er moeten
wachten dat Jan Peter Vrients 'overleghen was'


16-1-1646 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters
1645-1646 fol. 5 vs
Op 16 jan. 6 st. gegeven aan een bode van Asten die Jan den Smet ons heeft aangerekend omdat hij
die had voorgeschoten.


18-1-1646 Stadsarchief inv nr 4434 (Oud: OA Helmond inv.nr. 1505) akte 6 Coll HB
Akte betreffende een achterstallige betaling van Joseph Hendrick Josephs, tegenwoordig hoevenaar
op de Dueseldonck, en ook van hetgeen de H.Geest toebehoorde van Hendrick Josephs, de vader
van Joseph. Akte voor schepenen van Helmond van 18-1-1646. Ondertekend door P. Bunnen.


24-1-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 27v
Michiel Claes, aanlegger tegen Jan Henrick van Stiphout, gedaagde.
fol. 28v


24-1-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 28
Derick Henrick Aerts, aanlegger tegen Peter Henrick de Hart (Haerdt), gedaagde.
28v-29v-30v-34


24-1-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 28
Catelijn, weduwe Henrick Isbouts "beclaecht panding op erffenisse van Joost Willem Corsten voor
een achterstallige rente van 25 gld.
Michiel Segers vorster q. q. voor Peter Jan Litten. aanlegger tegen Marten Laureijns Jelis,
gedaagde.


26-1-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 166
Schepen Aert Jan Meulendijcx verkoopt aan Henrick Peter Mennen de helft aan huizen en
landerijen zoals die staan en liggen te Liessel en in gebruik zijn bij Jan Tijs Teeuwen. Door de
verkoper op 2 december 1644 gekocht van Jan Hendricx van Stiphout. De koper zal over 1 jaar
fl. 400,= betalen.


3-2-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 166 verso
Jacop, zoon van Jan Jacops van Gasselt, verkoopt aan Jan Jacops van Gasselt al zijn rechten op
het roerend goed na te laten door zijn vader en zoals dit mede gekomen is van wijlen zijn
moeder.


3-2-1646 Asten RA 76 fol. 67vo doc. F.Slaats
- Peter, zn wijlen Symons van den Bomen - geass. met Jan Symons van den Bomen, president te
Deurne, zijn momboir, en
- Dryes Lambers, mede voor de andere erfgenamen en iedereen dit aangaande, verklaren dat:
Frans Janssen in Behelp aan hen gelost heeft - een rente van  6,-/jr. Met als onderpanden, zijn
goederen in Behelp. De brief is "gedemotiveert" maar mocht hij noch gevonden worden dan is deze
van geen waarde meer.


7-2-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 29
Michiel Jacops van Gasstelt "prestatie juramentem in forma ut tutor judeci filij Wilhelmi
Vereijcken neffens Joost Joosten. "


8-2-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 167
Jan hermens als man van Eijken Goert Cornelis, eerder de weduwe van Gevert Peter Geven haar
eerste man, verkoopt aan Gevert Geeff Dericx, alsook aan Ruth Verlijnden in de naam van
Eijken Geeff Dericx het togtrecht op het goed nagelaten door wijlen Gevert Peter Geven. Dit
voor de prijs van fl. 400,-. Waarna de voorgaande kopers dit goed doorverkopen aan Jan
Hermens. De koper betaald direckt fl. 400,= en zal nog eens fl. 220,= voldoen.


12-2-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 167 verso
Peter Ceel van den Heuvel heeft ontvangen vanwege de voorkinderen van Hendrick Goertsen,
verwekt bij Merike Jan van den Heuvel, de som van fl. 200,-. Hij leent van dezelfde
voorkinderen nog eens fl. 200,-.


13-2-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 168
Claes Geurts van Heurne leent van Pater Peters Martens, alias Lodders, een aantal munten met
een gezamelijke waarde van fl. 50,-. Dit tegen een rente van fl. 2,50 per jaar.


18-2-1646 Oud adm. arch. Deurne inv. blz. 32 nr. IX/65, Memorieboek van de borgemeesters
1645-1646 fol. 6 vs
Op 18 februari heeft de schout van Boekel ... gebracht


28-2-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 29v
Jan Lambert Isbouts als man van Willemken dochter Jan Willem Bruysten, aanlegger tegen Zeker
beslagen hout(drie eikenbomen)van Vrouwe Margriet, weduwe Henrick Herincx tot Helmond,
gedaagde.
fol. 30v-33v-36-38v-39v


28-2-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 29v
Goert (Goijaert) zoon wijlen Gerart Jan Hanricx Verasdonck en Frans Claessen als man van
Engelken dochter wijlen Gerart Verasdonck en Marcelis Jansen als man van Catelijn dochter Gerart
Jansen Verasdonck, als erfgen. van Gerart Verasdonck hun resp. vader en schoonvader, aanlegger
tegen Evert Gevert Fransen als man van Eijken dochter wijlen Jan Joosten en Jan en Claes zoon van
Jan Joosten als erfgen. van Joost Jansen hun resp. broer en zwager, gedaagde.
fol.
31-32v-34-36-36v-40v-44-45v-46-47-48v-49v-50-51-52-53-54-55v-57-58v-65-67-69v-71v-72-73v
-74v-75v-79 t/m 81-82-83v-85v (zie vervolg fol. 88)


28-2-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 30
Tijs Wilberts, aanlegger tegen Jan Hensen van Boemel, gedaagde. Betreft een schepen-gelofte van
125 gld.
Hendrick Jan Lenarts en Ceel Hermens h. geestmrs. hebben "beslaegen pandinge" op erve, gebruikt
door Peter Henricx de Hart voor een rente van 15 car. gld. (H. geestmrs tot Baeckel. )


1-3-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 168 verso
Jan Geeff dericx zal over twee jaren aan Jenneke Wilberts betalen de som van fl. 300,-.


1-3-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 168 verso
Peter Goert Kuijpers en diens vrouw Jenneke Jan Geeff Bruijstens verkopen aan Dries Corsten
een hooiveld, gelegen aan de Heijtrack. Tevens verkopen zij aan schepen Willem Marcus de
molder een akker gelegen te Vreeckwijck.


1-3-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 169
Jan Hendrick Stouwen als zijnde de man van Jenneke Jansen verkoopt aan Laureijns Jansen de
molder een hooiveld wat in eigendom is bij zijn vrouw en wat gelegen is te Liessel.


1-3-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 170
Hendrick Lodewijcx als de man zijnde van Heesken de dochter van Jan Conincx en van
Luijcxken, verder Andries Ansems wonende te Wessum en Jan Lamberts inwoonder alhier, als
momboirs van Maeijke en van Jenneke de onmondige dochters van Jan Jan Conincx. Zij
verkopen aan Hendrick Goertsen van Muijssen ter togte en aan zijn twee voorkinderen verwekt
bij Marij Jan van den Heuvel ten erfrechte een schuldbrief van jaarlijks fl. 4,50, zoals Willem Jan
Mannerts moet betalen aan Wilbort Jansen Verdonschot. beschreven door schepenen alhier op 31
januari 1540. Nog een schepenschuldbrief van jaarlijks 30 stuivers zoals Willem Mannarts en
zijn zoon Geffuen jaarlijks moet betalen aan de kinderen van Gielis Snabben, alias van Bottel,
Deze schepenbrief is opgemaakt te Deurne op 9 februari 1564.
7-3-1646 Raad van Brabant inv.nr. 1130 fol. 153
Jan Aertssen Verhagen ende Cornelis Thomas Smits hebben opden 7en marty 1646 te leene
verheven seker hoeffken gemeynlyck genoemt den Ravenacker, gelegen binnen den dorpe van
Vlierden, hun te saemen ende elck voor de helfte competerende, bestaende eerst in een huysinge,
hoff ende aengelegen erven, groot ongeveer twaelff loopensaet, belendt tusschen erve van den
convente van Bynderen ende Jan Tijssen met meer andere, aen d'een zijde Wouter Hendricx ende
de hoeve genompt de Haenacker met het convent van Bynderen, Jan Tijssen en meer andere, aen
d'ander zijde streckende van de gemeyn straet tot op d'erffve van Lambert Willems Verhaeseldonck
ende andere.
Alnoch een stuck ten deele ackerlandt, ten deele groeslandt, groot omtrent acht loopensaet, gelegen
ter plaetsse voorss. tusschen erve Jan Tijssen aen d'een zijde, metten eenen eijnde opten
Hoogenwegh ende metten anderen eijnde op de gemeijn straet.
Item een stuck groeslandts genoempt de Baerschot, groot omtrent 12 loopensaet mede gelegen ter
plaetsse voorss. tusschen erve Lambert Willems Verhaseldonck aen d'een zijde, Andries Peters aen
d'ander zijde, streckende van het rivierke genoemt die Aa tot op de erffenisse Dries Peters ende den
voorss. Haenacker.


11-3-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 169
Andries Schreurs, Jan Buijskens als de man zijnde van Metken Schreurs geven als erfgenamen
van wijlen Jan Hendrickx van de Sande een volmacht aan de schepen Aert Jan Meulendijcx om
namens hun zowel te Brabant als in Gelderland in te vorderen het goed van Jan Hendrickx van de
Sande.


12-3-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 30
Andries Swerius van Breij wonend in het land van Kessel en Jan Buskens wonend te Balder in
het land van Kessel, verkopen aan Andries Hendrick Noijen al het goed zoals zij verkregen
hebben van hun oom Jan Hendrickx van de Sande.


13-3-1646 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 034
Op 06-03-1646: Maes Jans en Reijnder Lenssen gekozen mombers van Jenneken Toomaessen
verkopen aan Aerdt Jan Gordts te Liessel haar erfdeel t.w. het huis opten Mortel met het erf dat
daarbij hoort ca. 502 roeden (door de landmeter gemeten), belast met 6,5 vat rogge Roermonds
aan SinterClaes Altaer te Baelre (Baarlo), 1 kan rogge aan H. Geest Meijel, 2 of 3 stuivers
herencins, 1,5 hoen.
Op 13-03-1646 hebben de kinderen van Jan Tomaessen t.w. Peter en Jan, en Aelken en Heijlken
(met mombers Jan Hanricx en Gordt Martens) hun erfdeel ook aan de koop toegevoegd.


14-3-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol 30v
't Pand gehaald op erve van Peter Heijnrcx (Henricx de Haert) ontvangt de 1ste creppe.
fol. 32v-34-35v
Lambert Antonis Colen, aanlegger tegen Jan Lemmens, gedaagde.


17-3-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 31v
Aert Henrick Jacops en Daniel Jans van Breij leggende eed als borgemrs. af -1695-
Jan Willem Goossens en Dries Henricx de Hart leggen de eed af als gemeijntmrs.


19-3-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 170
Corst Hendrick Corsten verkoopt aan Jan Ariaen Slaets een erf groot 20 Roede, gelegen in de
Zeilberg, en ontvangt daarvoor terug een weiland aldaar gelegen.


25-3-1646 Boekje Mirakelen te Kevelaer van Caspar du Pree, Ruremonde
"Wilm Assuerus potbacker der heerlijckheijt deuru gelegen onder de Meyerie vanden Bossche, die
twee jaeren hadden gequelt geweest met eene groote breuck, soo dat hij met groote smerten was
volbrengende sijnen aerbeijt, gehoort hebbende van de groote mirakelen die geschieden tot
Kevelaer, is met groote begeerten onsteken, derwaarts gegaen, op onse L.vrouwe visitatie dach
1646 (25 maart) ende van sijn swaer accident geheel verlost geworden, als betuygt den eerw[aardel
Rudolphus Petri pastoor der selver heerlijckheijt dat den bovensz[eggendel Wilm alsmede Goort
Assuerus sijnen broeder voor hem op hunne mannenlijcke waerheijt verklaart, ende bevesticht
hebben."


25-3-1646 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 693/2
Daniel Jans van Breij bekent mits desen ontfangen te hebben uijt handen van Peter Geverts
Colen cum suo borgemrs. tot Doerne die somma van 47 gld. ter cause van verschoete penningen
voor de gemeijnte van Doerne over de proceduere van de nieuwe straete tot Liessel gedaen, die
den vers. Peter Colen cum suo als affgegaen borgemrs. sijn geordonneert door de schepenen van
Doerne aen den voorn. van Breij goet te doen, ende sal hen dese dienen voor ordonnantie ende
quitantie. Actum 25 martij anno 1646. Oirconde
d‟merck van Daniel Jans van Breij
attestor tanquam testis O.Th. de Visschere 1646


29-3-1646 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Den 29en Maart 1646 worden de hoeven door Hendrik en Peter van Breij weder ingehuurd voor
vier jaren tegen 170 gl. 's jaars in plaats van 125 gl. De condities van de zijde van den verhuurder
waren overigens dezelfde. De verplichting omtrent het dekken is wat nader omschreven. De vim
stroo moet 400 pond wegen.


7-4-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 42
Boedeldeling door de broers Aert en Jan Aerts de With. Zij delen de goederen van wijlen hun
ouders, zoals dit goed gelegen is in de Bersom.
transcriptie:
Aert Aerts de With ende Jan Aerts de With hebben onderlinge gescheijden ende geerffdeijlt alle
alsulcke haeffticheijt ende erffgoederen als hun van hun alders is aengecoemen ende verstorven, in
veughen ende manieren hiernae beschreven, mits welcke scheijdinghe ende erffdeijlinghe te deel
gecoemen heeft de voersz: Aert met [admediatie] ende consent van Jannen sijne broeder voorsz: het
woenhuijs te weeten het nieu: dat Aert hueren vader nieu: gemaeckt heeft met [# randchrift] een
landts groodt ontrent vier lop: ende een halff geleghen under dese proghie ende heerlickheijt van
Deurne te plaetsche gemeijnelijck genoempt de Bersom met d`een seijde Thuenis Gerits a.lat. Jan
Diercx u.f. de Keijserswegh a.f. de gemeijnte. Item een stuck landts genoempt opt Waeterlaet
groodt ontrent twee lop: u.lat. Poules Jan Goverts a.lat Jan Aerts ende Corst Vesters u.f. Jan
Hendrick Bollen a.f. het Waeterlaet voorsz:. Item een stuck landt als voor geleghen groodt ontrent
een lop: beijde de seijde d`erffinis Poule Jan Geurdts u.f. Corst Vesters ende verders den
Keijserswegh. Item drie deelen in een sille hoijs geleghen onder de jurisdictie ende heerlickheijt
van Helmont de hool waetstap reijende teghen Jan Arien met meer anderen los en vrij uijtgenomen
drie deelen van eenen stuijver chijns te weeten drie out st. int boeck van den Heeren van Helmont
iaerlijcx (ende heeft) den voorsz: Jan Aerts condivident helmelingen verteghen tot behoeff van
Aerts sijne broeder voor st. (# ranschrift i.v.m.cijnslasten) pro ut den 7e april 1646 voor schepenen
Jan vanden Boomen ende Willem Marcus Smulders.
Midts welcke scheijdinghe ende erffdeijlinghe den voorsz: Jan met overstaen van Arden sijnen
broeder te deel gevaeren heeft de schuere* vandt plack te doen. *schuere of schaere
Item twee lop: landts oft daer ontrent geleghen aen den Seijlbergh u.l. de kercke van Deurne met
Claes Martens a.l. Jan Ariens (Slaets) u.l. Joost Joost Horevorts a.f. de cleijnen Berchmortel.
Item een lop: landts als voor geleghen gemeijntelijck genoempt Fliphsecker u.lat. Jan Ariens
dander seijde Phlips Goordtse de Lou u.f de erffgenaemen Reijnder Wouters a.f. Quirijn Jan
Bosman.
Item een stuck landts geleghen ontrent d`IJssere pael groodt ontrent vijff lopsaet u.l. Aerdt Ariens
(Slaets) a.l. Catharina wed: Handrick IJsbouts u.f. Quirijn Jan Bosmans. a.f. de Meulenwegh.
Item een vierendeel van een sille hoeijs onder Helmont geleghen ontrent de Hool Waetstap reijende
tegen Jan Ariens met meer andere waervan Arden condivident de andere drie deelen hier voorens
heeft. Los ende vrij etc.
En tot behoeff van Arden sijne halven broeder deesen opt goet, gecoemen van Agata dochtere Aert
Engelen Aerts sijne condividents moederen voorsz: gelijck inden testamenten van Aerdts Jans de
With met Merij Jan Ceelen sijne huijsvrouwe gewesene moeders des renentiant broeder staet
[........] wijders in oude sproeken dat de rogh[...] gecoemen van Aert Engelen voorsz: van VI vath
roggen iaerlijcx staende ten lasten vant Convent van Bijnderen in de Haseldonck de hoeve onder
Vlieren geleghen, geweest ende beleendt met hondert gulden van Mr. Gevart Laemers gewesene
ren(t)meester des van veurts voorsz: dat Jan Aerdts sijne halven broeder deselve beleeningen mede
sal moghen lasten oft deselve te vesten soo ende gelijck hunne beijden vaet (of voet) gedraegen sal.


7-4-1646 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
[vgl. 7-4-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 42; pk]
1645
6 vaet rogge jaerlijks staende te laste van 't convent van Bijnderen, inde Haseldonk die Hoeve
onder Vlierden gelegen geweest, en beleent met 100 gld. van Mr. Gerart Loemers gewesene
[rent?]meester des convents.
11-4-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 32
Anthonis Aerts van Ebben, aanlegger tegen Peter Hendricx, gewezen hoevenaar op den Heijtraek,
nu wonende tot Helden, gedaagde.
fol. 33v


14-4-1646 Oud Adm. Arch. Deurne inv.nr. 1301 (oud: blz. 58 nr XXXIIb/2/1)
Opten 14 april 1646 hebbe ick onderges. duerwerdere van den Raede van Brabant mij bevonden ten
versoecke van de erfgenamen ofte mijne heere Drieschoors vanwege den heere Raet ende
rentmeester der domeynen van Brabant int quartier van 'sHertogenbossche Andries de Fresne bij
den heere president ende scholtis tot Duerssen mij met eenen assistent Marten Jacopssen van
Tongelre geprisentert in executie tot voldoeninge van den chijns van de gemeynte van Duerssen die
welcke ons aefgeeijst hebben voorder bescheet van den voornoemde Drieschoor ofte sijne
erfgenamen waer mede dat wij geen executie soude connen doen, waer op ick geantwort hebbe
gheen meer te hebben waarvan sij tegen ons hebben geprotestert voor schepenen van Duerssen
vors. ende gaven voor antwort dat sij ghenen chijns en sijn geldende ende alle henne bescheet
overgebrocht te hebben tghene sij hebben, daer op ick geantwort hebbe dat se selffs soude
compareeren te donderdach off vrijdach vorsede.
Item opten sestienden april mij met mijnen assistent geprisentert in executie aen de borgemeesters
tot Stiphout, die gaven voor antwort noijt gheenen chijns en hebben vergouden aen den coninck
ofte aen de rentmr. van de domeijnen hier mede relaterende mijn wedervaren.
Item ten selven dage hebbe mij als voor geprisentert in executie aen den borgemester tot Lieshout
die bij eenige schepenen heft gegaen ende bij mij gebrocht ende hem den last voorgehouden als
voor die voor antwoort was gevende dat sij haer ghenen chijns en hadden aen te dragen want sij
ghenen chijns en sijn geldende als aen den abt van Floreffe. Hier mede relaterende mijn
wedervaeren.
Actum als boven Jan Lenarts van den Horck, duerwerdre van den rentmr. van Brabant


17-4-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 170 verso
Jan Geeff derickx verkoopt aan Jan Aerts de With een huis, schuur, erf en landbouwgrond,
staande en gelegen in de Zeilberg. Koper betaald als een restbetaling nog fl. 300,-. Daarop koopt
Jan Geeff Derickx een huis met bijbehorende grond te Vreeckwijck van Jan Jansen van Bottel.


18-4-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 172
Derick Henrick Aerts verkoopt aan Hendrick Laureijns Keijsers een plakske weiland, gelegen te
Vreeckwijck.


18-4-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 33
Aert Jan Meulendijcx voor Jan Hendrickx van Stiphout, aanlegger tegen Marcelis Peter Menne en
Jan Tijs Teeuwens, gedaagde.
fol. 34
18-4-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 33v
Anthonis Gerarts de scheper. aanlegger tegen Henrick Jansen van Moesdijck, gedaagde.
fol. 34v


18-4-1646 RA Deurne inv.nr. R 93, folio 172 recto,
Joseph Hendrik Josephs heeft opgedragen aan Aert Hendrick Jacops, zijn zwager, alsulcke
tochtrecht als hij heeft in de goederen te Vreecwijck, daarvan Anthonis Henrick Josephs d'andere
helft kompeteert.


24-4-1646 (gen. H i k s p o o r s - AH & JS) Deurne R 93 f 172
Anthonis Henrick Josephs en Aert Henrick Jacobs als man van Catelijn, dochter van Joseph
Henrick Josephs verkopen aan Cornelis Marcus de molder zeker huizinge met weiden, landerijen
en hooiwas onder Deurne op Vreeckwijck, laatst gebruikt bij Jan Ceel van Someren, te betalen 5 gl
in een rente van 29 gl aan zeker beneficie tot Beeck.


26-4-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 76
Dierck Handerick Aerts verkoopt aan Andries Handrick van Breij een hooiwas onder Liessel in
het Aerenbroeck gelegen.


26-4-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 76
Gerart Gerartse van Venroy verkoopt uit krachte van testament gemaakt door hem met zijn
vrouw, aan schepen Aert Jan Meulendijcx een akker in het Kerkeind gelegen.


29-4-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 172
Joseph Hendrick Josephs verkoopt aan zijn zwager zijn togtrecht op al zijn goederen te
Vreeckwijck gelegen en voor de helft behorende aan Anthonis Hendrick Josephs. Waarop
Anthonis Hendrick Josephs en Aert Hendrick Jacops als de man zijnde van Catelijn Joseph
Henrick Josephs een huis met land staande en gelegen te Vreeckwijck en grond te Liessel. Verder
verkopen zij aan Cornelis Marcus de molder het onroerend goed wat nu in gebruik is bij Jan Ceel
van Someren.


29-4-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 172 verso
Cornelis Marcus de molder, de man van Anneke Jan Joost Maes verkoopt aan zijn zwager Jan
Jan Joost Maes zijn goederen gelegen aan de Cleijne Vloeijecker. Hem verkoper aangekomen als
zijn erfdeel van zijn schoonvader. Alsmede door zijn aankoop van Meuws Joost Maes. De
verkoper reserveert voor zijn eigen behoef een huisje.
transciptie:
Cornelis Marcus de Molder als man ende momboir van Anneke sijne huysvrouwe docgtere Jan
Joost Maes heeft erffelicken vercoegt overgegeven ende opgedraegen Jan soone Jan Joost Maes
sijne swaeger sijn portie ende gedeelte in de goederen gelegen onder deze parochie van Doerne ter
plaetse aen den cleynen vloeyecker vergeene van die vuytgescheyden gelijck hem vercoopere die
seive goederen van wegen zijnen schoonvaderen bij desselffs aff lijn-ichheyt ende ten deele bij
coopere ende transpoirte van Meeus Joost Maes hare competerende ende dat met recgt vuytgaende
ende helmelinge daerop vertegen. Gereserveert bij den voorschreven vercoopere ende tot sijne
behoeve seeckere huysinge ende hoff aen erffenis voorschreven ende Michiel Segers~vorster ende
voirts neffens de gemeynestraet aldaer gelegen. Sonder argelist. Actum ut Supra.


4-5-1646 recht arch deurne inv nr 94 folio 89
Jan Wijllems met Belber Jansen van Bijnsvelt maken met elkaar een minnelijk accoord
aangaande hun onderhoud.


4-5-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 71
Boedeldeling door Peter, zoon van Peter Handrick Bollen, door Peter Handrick Bollen de jonge,
Gerrit Handrick Bollen, Teunis Arts als zijnde de man van Jenneke Jan Handrick Bollen. Verder
Jan Willems en Willem Claes als de momboirs van de kinderen van Jan Handrick Bollen. Allen
erven en kinderen van wijlen Handrick Bollen en van Jenneke Handricx.


9-5-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 26 verso
Dezelfde verkopers als hiervoor genoemd verkopen nu aan Claes Thijssen, de snijder, een huis
staande in het Vloeijeind.


10-5-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 23
Jan Jansen de Bercker als man van Maijke Niclaes de Lou, verder Hendrick Thomas van Aelst
als man van Perijna Niclaes de Lou verkopen aan Hanrick Hanrick Heesmans een akker gelegen
in het Vloeijeind.


10-5-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 23
Jan Jansen de Bercker als man van Maijke Niclaes de Lou, verder Hendrick Thomas van Aelst
als man van Perijna Niclaes de Lou verkopen samen aan Hanrick Jan Gielens een weiland
gelegen in de Bieckel. Zie ook de akte hiervoor beschreven en fol. 26 verso.


11-5-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 34
Jan Jan Mennen, zo voor zichzelf, en Jan Hendrick Stouwen als vaderlijke momboir van zijn
dochter Jencke verwekt bij Merike Jan Mennen, Peter Jan Goorts en Marcelis Peter Mennen als
momboirs van de nakinderen die Peter Jan Mennen heeft verwekt bij Goortje Jan Goorts, zich
mede sterk makend voor de broers Handrick en Jan Peter Mennen. Ze zijn erven van Dirck
Handrick Bakelmans diens eerste vrouw Hileke Jan Mennen.
14-5-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 28
Jan Rut Cluijtmans staat zijn togtrecht af aan Ruth en Bruijsten zijn voorkinderen, van het goed
gekomen van hun moeder, zijn eerste vrouw Hanriske Bruijstens. Goederen gelegen in de
Zeilberg.


15-5-1646 Oud Adm. Arch. Deurne inv.nr. 1301 (oud: blz. 58 nr XXXIIb/2/1 B20)
Een brief vanuit Den Haag in antwoord op een rekwest van de ingesetenen van Someren van 6
maart jongstleden, verzonden aan de rentmeester de Fresne. De Somerenaren moeten jaarl. 76 gld.
en 15 st. betalen aan dominale cijnsen.


29-5-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 27
Cornelis Geris, de smit, verkoopt aan Andries Hendrick Noijen een weiland gelegen in het
Kerkeind.


6-6-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 36
Ansem Wilberts, aanlegger tegen Silvester Wilberts Schenckens, gedaagde.


27-6-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 37v
Anthonis Jansen de scheper, aanlegger tegen Henrick Jansen toeback. gedaagde. Betreft betaling
van 36 gld. van mangeling van een paard.


27-6-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 173
Michiel Hendricx Gielens zal betalen aan de Kerkmeesters alhier, over drie jaren, de som van fl.
100,= met 5% rente jaarlijks.


27-6-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 173
Willem Jan Peters en Jan Philip Ors als zijnde de momboirs van het onmondig kind Crijn Philip
Ors, zijn schuldig te betalen aan de Kerkmeesters alhier de som van fl. 100,= met 5 % rente
jaarlijks. Over 4 jaren terug te betalen.


11-7-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 39
Frans Willem Gielens toont een schepen-verpachtcedulle ten laste van Jan Jansen Verspeeck en
verzoekt deze executabel te verklaren.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS onsen mede Schepen, exhibeert alhier in rechte seeckere Schepene
verpachtcedulle van dato den 27 8ber (= 8 October) XVIc vijffenviertich ten lasten van JAN
JANSEN VERSPEECK, versoeckende datte selve naer teneur soe verclaert werden executabel et
obtineren te ten expensis.
Jan Derckx Colen, koopman tot Helmond, aanlegger tegen Peter Goert Cuypers, gedaagde. (fol. 41)
11-7-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 39v
Hendrick Jacop Nelen, aanlegger tegen Jan Jan Joosten, gedaagde. Betreft levering van "wullen
broeck laecken" dat gedaagde. heeft beloofd als belening van een heiveld onder Liessel int
Arenbroeck.


30-7-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 22
Jan Peter Mennen,wonend in Maaswaal tot Bergharen, beloofd aan Peter Goort Vereijnsen te
betalen de som van fl. 300,= vanwege een lening. Hiervoor blijft zijn broerMarcelis Peter
Mennen borg. Terugbetaald op 1 mei 1687.


30-7-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 69
Jan Eijmers betaald aan Peter Goort Vreijnsen zijn laatste termijn van schuldbetalingen, met
daarbij voor twee jaren de rente.


3-8-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 40
Aan Lambert Sijmonts van Bon wordt verboden om enig koren, vruchten, stro of andersints uit
Liessel te brengen, tenzij hij aan Margriet Franck Willems voor haar pacht en schuld heeft voldaan.
Willemken, weduwe Lenart Jansen (Lenarts), aanlegger tegen Thijs Willem (Hermens) tot Baeckel,
gedaagde.
Aanlegger verzoekt beslag op zeker "garen of webbel' toekomend aan gedaagde. en berustend onder
Jan Jacops van Gasselt.
fol. 41-42-44v-46v-47-48-49-51-56v-57v-58v t/m
60-68v-88-90-91v-94v-96v-98-99-100-104v-106v-112-113v-150v


13-8-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 173 verso
Hrmen Stockmans als zijnde de man van Weijndel Daemen wonende in de stad Goch, verkopen
samen aan Marcelis Peter Mennen een huis, goederen en gronden, staande en gelegen te Liessel.
Waarvoor de koper van Thijs Aert Teggers een som van fl. 200,= leent en van Gerard Goloffs fl.
100,-.


26-8-1646 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 690
Die tegenwoirdige borgemeesters in Doerne Aert Hendrickx ende Daniel van Breij sullen goet
doen ende betaelen aen Evert Aerts den boew vier guldens thien stuijvers ende noch eens negen
stuijvers t‟saemen 4 gl. 19 st. ter cause van brieven te hebben bestelt ende gedraegen van het
vangen van den heere van der Horst tot Doerne, soo int leger op de Langhstraet als tot Venlo,
ende sal die vers. borgemrs. het selve in reeckeninge valideeren. Actum den 26 augusti anno
1646. O.Th. de Visschere secr. 1646
29-8-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 40v
Jan Ariaens van de Meer in naam der momboirs van kinderen van Cornelis van Hove, aanlegger
tegen Jan Jansen van Bottel, gedaagde.


29-8-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 41
Peter Jan Goerts, aanlegger tegen Jan Hensen, gedaagde.


29-8-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 41v
Jan Sijmonts van den Boome als momboir van Merij Sijmonts van d. Boome, aanlegger tegen
Martten Laureijns Jelis, gedaagde.
fol. 42
H. geestmrs. q. q., aanlegger tegen Michiel Claes Everts als momboir van Henrick Wilbert Boome,
gedaagde. Betreft een schepen-gelofte van 11 gld.
Peter Goert Vreijnsen, aanlegger tegen Martten Laureijns Jelis, gedaagde.
Betreft betaling van 217 gld. 6 st. 3 oirt i. van m. een schepen-verkoop cedulle.


29-8-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 42
Laureijns Hendrick Keijsers, aanlegger tegen Peter Goert Kuijpers, gedaagde. Betreft betaling van
een schepen-gelofte.


29-8-1646 Asten RA 33 - 52
Mr. Mathijs van den Hove, schout, aanlegger, contra Goort Hendrick Jan Seelen, gedaagde. o.a.
4. Peter Hendricx, op de Beeck, en Hendrick Dielis, afgegane borgemeesters hebben volgens hun
"heffboecken" nog ca. vijf gulden te goed van Peter Aerts, wonende op de goederen van gedaagde
of van zijn vader.
5. De borgemeesters hebben na voorgaande sommaties, beslag laten leggen op de "bestialen" van
Peter Aerts.
6. Maar omdat de beesten weg waren gebracht en in huis "qualijck yet" was te vinden, heeft de
vorster van Deursen met de ondervorster, alhier, op 10 juli l.l. "gepandt aen den rogge" van Peter
Aerts t.b.v. de oud-borgemeesters.
9. Gedaagde heeft zonder "naerder vonisse" de rogge in zijn huis gebracht, hij heeft daarvan ook
géén der autoriteiten op de hoogte gebracht en wat erger is geen inventaris van opgemaakt.
13. Hij behoort daarvoor gestraft te worden "als een viollateur" van de justitie.
14. De oud-borgemeesters hebben gedaagde op 19-8-1646 laten "executeren" om óf de lasten te
voldoen óf de rogge terug te brengen.
15. Omdat gedaagde nog het één nog het ander wilde doen en ook nog "mette justitie den spot was
hebben" is door de oud-borgemeesters beslag laten leggen op een "bestjen".
16. Gedaagde heeft daarop verzocht "om tselve pandt te moegen onderstaen" om binnen drie dagen
te voldoen ofwel tegen de "affpandinge met recht te doen". Hierop is het beestje "ontslaeghen".
17. Gedaagde heeft echter alles weer voorbij laten gaan en op 23 aug. zijn de vorsters weer naar
hem toe gegaan om het beestje weer op te halen.
19. De vorsters met het beestje gekomen bij het huis van aanlegger, om het te verkopen, zijn toen
met "furie" gevolgd door gedaagde en die heeft hun het beestje met geweld afgenomen.
20. Hij heeft zich ook niet ontzien de vorsters uit te maken voor "luysbossen"
Aanlegger en gedaagde zullen proberen de zaak in de minne te schikken.


3-9-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 174 verso
Marten Laureijns Jelis verkoopt aan Derick Lemmens een zekere gerechtigheid in een hooiveld,
gelegen te Liessel.


3-9-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 174 verso
Jan Vreijnssen de scheper is schuldig aan Peter Goert Vreijnssen de scheper de som van fl. 200,-.
Over 3 jaren terug te betalen met een jaarlijkse rente van 2 %.


6-9-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 174 verso
Anthonis Hendrick Josephs verkoopt aan Joseph Ruth Hendrickx als zijnde de man van Mechelt,
de dochter van wijlen Jan Jan Willems. Alsook aan Aert Hendrick Jacops als zijnde de man van
Catharina Joseph Hendrick Josephs zijn togtrecht in huizen en land hem toebehorend van wijlen
zijn vrouw Jenneke Anthonis Snoecx de tante van Mechelt en Catharina. Zij betalen met fl.
800,= en een akker, waarbij verkoper een huis in het Haageijnde te Helmond voor zich
reserveert.


9-9-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 68
Marten Aert Melchiors verkoopt een akker gelegen in de Zeilberg aan Hendrick Dericx de
Becker. Met de borgstelling voor deze koop van fl. 100,= gedaan op 27-9-1646. Zie ook de
volgende akte.


11-9-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 176
Jan Hendrickx van Stiphout verkoopt aan Peter Derickx de scheper een huis, hofstad met hof
enz. staande en gelegen aan de Breemwortel. Dit voor twee betalingen van elk fl. 112,50.


12-9-1646 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 229/9 (oud: VIII e-1-12 2.)
Deurwaerders van de Raedt van Brabant oft vorsters van de dorpen ofte der Stadt Helmont, sult ter
instantie van de Jo(nke)r Pouning van Deventer, hooftschoutet des quartiers van Peelant,
gerichtel(ijck) affvraegen den Heer van Helmont, Heer van Rixel, Adolf Becx president van
Helmont, France van(de) Heuvel, den Stadthouder van Baeckel, ende de peelm(eeste)rs van
Baeckel, Helmont, Aerle, en(de) Beeck, mitsgaders de vordere comparanten binnen der stadt
Helmont op ten 11 septem(ber) lestleden en(de) ettel(ijcke) naervolgende dagen (ver)gaedert
geweest sijnde, uijt wat crachte off uijt wiens commissie, sij binnen der Stadt Hedmont als dan sijn
gecompareert oft (ver)gaedert geweest, ende soo men (ver)staet aldaer hebben begonst te
besoigneren over seker different en(de) questie opgestaen tusschen sekere dorpen van Brabant
en(de) Gelderlant respective in(de) Peel gelegen toucherende de bepalinge scheijdinge en(de)
regelinge van de selven Peel, ingevalle de (ver)s(eide) Heeren en(de) comparanten, aldaer sijn
gecompareert, en(de) hebben begonst over 't (ver)s(eide) different te besoigneren uijt crachte van
eenige schriftelijcke acte oft commissien van de (ver)s(eide) dorpen dat sij deselve sullen hebben te
(ver)thoonen en(de) daeraff copie authentique aen(de) heere hooftschoutet van Peelant sullen
hebben te geven, ingevalle daer (ver)gaedert sijn geweest, gelijck is bekent, en(de) aldaer over de
selve questie hebben begonst te besoigeneren sonder schriftel(ijcke) acte oft commissie van de
selve dorpen te hebben, soo sult ghij in presentie van vorsters van eenigen der vers(eide) Jo(nke)r
Prouning van Deventer als hooftschoutet des quartiers van Peelant tegens deselve comparanten
gerichtelijck Protesteren van alle costen, schaden en(de) intresten daerover te doen te hebben en(de)
te lijden, deselve van sijne ‟t wegen gerichtel(ijck) aenseggen en(de) m(et) de te interdiceren dat sij
hun sullen hebben te verdragen in de (verseide) saecken sonder desselffs Heere Hoofftschoutet
advis, last en(de) commissie voorder te besoigneren, conferentie te houden oft in de selve te treden,
al 't selve recht, seheijdinge ende deijlinge van de selve Peel sijne meesters ende souverainen
Heeren van 't lant is raeckende en(de) concernerende, sonder wijers last ordre ende consent daerinne
niet en mach worden getreden, noch daerover gebesoigneert, wel min enige separatie scheijdinge
en(de) deijlinge, tusschen het hertochdom van Brabant en(de) Gelder over den selve Peel mach
worden gemaeckt ende daer op tegens deselve Heeren en(de) comparanten als voor gerichtelijck
sult protesteren van mijn devoir en(de) inder tijt van hunne comparitie, als eetshalven (ver)plicht
sijnde, 't recht Hooeh t ende souverainitijt van mijne meesters te conserveren en(de) in 't minste niet
te laten in(...)ringen, dit (...) hebben(de) sult hier onder U:L: pertinent relaes onder uwen
behoirlijcken salaris. Acttum s'hertogenbosch desen 12en september 1646 onderstont... dit
aenstonts te doen op privatie U:L: officie door last van mij hooftschoutet des quartiers van Peellant,
was ondert(eeckent)
Cornelis Prouning,


12-9-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 42
Peter Derickx de scheper, aanlegger tegen Jan Lamberts tot Liessel, gedaagde.
Jaspar Marcelis, aanlegger tegen Derick Jan Goerts, gedaagde.


12-9-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 42v
Jan Derickx Colen, aanlegger tegen Peter Peter Goert Kuijpers, gedaagde.
Marcelis Jansen alias Poth, aanlegger tegen Jan van Bottel. gedaagde.


12-9-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 43
Beslaglegging bevolen op zekere penningen e. a. goederen berustend onder Melis Jan Heesmans,
Jan Hensen e. a. personen, op verzoek van officier, alhier, aanlegger tegen Deriek Gerarts tot
Venrode, gedaagde.


19-9-1646 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 229/9 (oud: VIII e-1-12 3.)
Dit protest hierboven geschreven hebbe ick als bode van Peellant in presentie van(de) vorsters
van(de) respective dorpen, ter instantie van Joncker Pouninck van Deventer Hooftschoutet des
quartiers van Peellant, gerichtelijck voorgelesen de respective persoonen op'ten 17en september
1646 in't selve protest genomineert staende aen ende voor erst Jo(nker) etten voorgaende geweest
sijnde Heere van Rixtel mij voor antwoort gaf geene pallinge scheijdinge ofte deijiinge gemaeckt te
hebben, den dat hij maer hadde p(sae.t) niet vorder noch naerder te comen, Daer naer metten vorster
van Aerle geweest ten huijse van Johan Marcelis Peelm(eeste)r, en(de) met sijn absentie 't
(ver)s(eide) protest gelesen, sijne huijsvr(ouw)e en(de) knechten voor antwoort gevende
dat sij 't hun meester soude seggen, ende daer naerden Stadhouder van Baeckel 't selve protest
voorgelesen in presentie van(de) vorster aldaer, en(de) den Peelm(eeste)r Claes Joosten die mij
voor antwoort hebben gegeven geene acte off eommissie gehadt te hebben, en dat sij alle hebben
gesecht... beesten malcander onder te schuetten ende daer naer op ten 18en september in presentie
van W(ille)m Coren(...) onder vorster tot Helmont 't selve protest oock voorgelesen Adolfis Becx
president van Helmont, France van(de) Heuvel, ende aan (uwe) Vrouwe van Helmont mits absentie
van(de) Heere, die (daer)aff (ver) sochte copie om hem daer op te beraden, die ick hem hebben
gelevert, maer bekende France van den Heuvel gene commissie vangehadt te hebben, ende (uwe)
Vrouwe van Helmont voor antwoort gevende dat mijn Heer den President ende France van(de)
Heuvel soude spreecken, ende tot dienselve dag „t selve protest oock voorgelesen met absentie van
Peter Tijssen peelm(eeste)r van Helmont sijne huijsvr(ouwe) voor antwoort gevende dat sij 't selve
haere man soude seggen, thuijs commen(de) mitsgaders op ten 19en september geweest buijten
Helmont bij den andere peelm(eeste)r van Helmont Marten Stevens ende hem 't selven protest
voorgelesen voor antwoort gevende den borgem(eeste)r hen gesegt te hebben dat hij mede op ten
Peel soude gaen maer niet wetende waerom ende wat daerte doen was, ende ingelijcx op ten 19en
september 1646 het selve protest voorgelesen den anderen peelm(eeste)r tot Aerle J(o)han
Coren(..), mij voor antwoort gevende dat mijn Heer van Rixtel hem hadde geseijt dat hij ende naer
den Peel soude gaen maer niet wetende wat sij daer gedaen hadde, alle welck insunacien en(de)
voorlesingen hebbe ick respective acten voorschr(even) personen gedaen op ten 17, 18, en(de) 19en
september, des orconde en(de) teecken der waerheijt 't selve onderteeckent Acthum 19en september
1646 was onderteeckent Gabriel van Bladel.


22-9-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 65
Hendrick Sennen bekent zijn erfdeel hem toekomende van oomszijde ontvangen te hebben van
zijn broers, zwagers en van zijn neef Dries Corsten.


26-9-1646 LAHB Oud adm. archief Deurne inv.nr. 231/24 (oud: VIII e-6-16)
[identiek met de inv.nrs. OAB nr.1 blz.117-121, OAH nr.46 blz. 46-48 en OAH nr.47 blz. 76-79]
Attestatie 1646
Omme hier mede te bethoonen dat den Hoenderstaeck door die van Venraeij hadden [uit]gedaen
van andere in de plaets gestooken
Extract uijt een ingebonde parkemente boeck, waerinne staet als volgt:
Wij Peter van Hemselroij, en Johan Derick Coolen, schepenen deser stadt van Helmont,
certificeeren mits desen voor die oprechte waerheijdt, dat in den eersten op den 26de der maendt
van septembris van desen loopende jaere anno 1646 voor ons persoonelijck is gecompareert Gort
Geritsen van den Wasbergh, stadthelder tot Bakel, oudt ontrent de vijff en veertigh jaeren
gerichtelijck gearresteert ter instantie van de regeerders van Baeckel, Helmondt, Aerle, Beeck en
geëxamineert op sekere interrogatorium tuijgt naer voorgaende examinatie ende prestatie van eede
aen handen van des gecommitteerde van de heere scholtes deser stadt Helmont gedaen waerachtigh
te wesen, hoe dat ontrent geleden seven jaeren, den iuijsten tijdt onbegrepen, die van Venroijde den
staeck in de Peel genaempt den Roodtsen Staeck hadden doen uijtdoen, ofte verbrengen, ende dat
die van Baeckel ende Helmont en Aerle Beeck dien selven tijde eenen anderen dijcken staeck in de
selve plaetse hadde gestelt, ende die geene den selven Cuijl opgravende aldaer vonden eenen
grooten steen ofte kaeije ontrent eene elle off vijff vierdel onder die aerde allegerende hij deponent
redenen van sijnder welwetentheijt, dat hij den selven steen off kaeije beneffens meer andere
naebueren heeft sien liggen en op de selve plaetse als voors. hebben laeten liggen. Eijnden hier
mede dese sijne dispositie, et habita lectura persistuit et subsignavit testes et datum ut supra.
Item compareerde insgelijck voor schepenen bovengent. Marten Stevens Bisschoppen, oudt ontrent
een en veertigh jaeren, wonende onder de jurisdictie van Helmont, gerichtelijck gedaeght op den
27ste der voors. maendt van septembris 1646 ter instantie ut supra en den behoorelijcke eedt gedaen
aen handen van de gecommitteerde des heeren schouteth deser stadt voors. tuijgt ende verclaert op
den selven sijnen hem deponent wel kennelijck te sijn en oock waerachtigh te wesen dat ontrent
geleden ses off seven jaeren, den juisten tijdt onbegrepen, door den langer laps van tijde, die van
Venroode den staeck gestaen hebbende op den Peel gent. den Honderstaeck off Roodtsen Staeck in
de wendelinge, die van Roode voors. hebben doen uijtnemen, ende verbrengen waer over die van
Baeckel, Helmont ende Aerle, Beeck eenen anderen pael off staeck hebben doen steecken in de
selve plaetse ende die geene daer gravende hebben gevonden eenen grooten steen off kaije
quaelijck te verheffen, nogh verheven te sijn, verclarende den deponent dickmael te hebben hooren
seggen dat die van Venroode daer ofte daer ontrent waeren scheijdende in den Peel, eijnde hij
deponent hier mede sijne depositie ende naer voorgaende lecture daer bij gepersisteert, ende dese
beneffens schepenen ondert. datum ut supra.
Compareerde insgelijcx op dato voors. van den tweede in ordine deponent voor schepenen
bovengent. Reijnder Berckers, woonende tot Aerle, out ontrent de 38 jaeren, gerightelijck
gearresteert ende den behoorlijcken eedt gedaen ter instantie ut supra, tuijgt ende verclaert op den
selven sijnen eedt dat hij deponent geleden ontrent ses off seven jaeren heeft gesien in den Peel
seeckere steen off kaije alwaer die van Venroode seeckeren pael hadden uijtgenomen genaemt den
staeck ontrent een treede off ander halff van de staecke ende voorders niet. Eijndigende hier mede
dese sijne depositie, ende naer voorgaende lecture heeft daer bij gepersisteert et subsignavit oircond
die waerheijt soo hehben wij schepenen bovengent. onse schependomps segele op dese doen
drucken ende metter handt van onsen geswooren secretaris doen ende laeten bevestigen ten daegen,
jaeren ende maenden als boven en was ondert. P. Flodrop met signature, ter sijde stont twee zegele
gedruckt in groen wassche.
Naer gedaene collatie folio 46 in den peelboecke van Helmont is dit bevonden te accorderen desen
elffden augusti tot Gemert 1716. Hend. Just. Verbeeck nots publ.


28-9-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 68 verso
Dezelfde verkoper als hiervoor verkoopt aan dezelfde koper nog een akker gelegen in de
Zeilberg.


29-9-1646 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 229/9 (oud: VIII e-1-12 4.)
Ho: Mo: Heeren
mijn heeren alsoo tusschen den dorpen van Roij over Peel ofte Venroij met noch eenige dorpen van
't Hertochdom van Gelderlant ter eenre ende de stadt Helmont, en(de) dorpen van Bakel met Aerle
en(de) Beeck, sijnde onder en(de) Hertochdom van Babant ter andere, was ontstaan sekere questie
over de scheijdinge der Peedel tusschen dese plaetse van Gelderl(ant) en(de) Babant(vers(eid), soo
sij daerover eenige heeren uijt Gelderlant met den Heere van Helmont en(de) Rixtel ende voorts
eenige gequalificeerde en(de) plaetse voorn(oem)t in Brabant daerover in conferentie getreden tot
Helmont om(me) de palen te vinden ende accorderen over het o(ver)lopen van d'een en(de) d'anders
jurisdictie, doch alsoo mij (ver)dochte dat dese saecke waren van grooten gewichte die de
souverainiteijt was raeckende, ende daerom(me) alenijcke behoorde geslicht te worden door ordre
van U Ho: Mo: Soo hebbe ick aen U Ho:Mo: haer hoogh(eij)t recht ende souverainiteijt te
mainteneren daertegens protest gedaen als hooftschoutet van wegens de Ho: Mo: in de quartiere
van Peelant, 't welck hier neffens van o(ver)staen over mij t'acquitten van mijn devoir, ende alsoo
ick (ver)staen hebbe dat sij niettegenstaende het protest aen haer gedaen op ten 8e deser
toecomende tot Helmont, ick (ver)wachten van U Ho:Mo: wat ick daerinne sal hebben te doen. Ho:
Mo: Heeren etca... was onderteeckent s'hertogenbosch desen 29en september 1646 Cornelis
Prouninck van Deventer.


na 29-9-1646 LAHB Oud admin. archief gemeente Deurne inv.nr. 212/1/1 (oud: VIII e-1-1)
MEM(O)RIE
Ithem leth op de (...)pachtinge van(de) Peel tussch(en) Gelderlandt en(de) Brabandt, daer sich
alreets eijgener authoriteijt mede bemoijen de Heer van Helmont Rixtel en(de) den President Bex
van Helmont en(de) andere,
Van die van't Overquartier van gelderlandt, den Heer van Hillenroo, en(de) den heer van Aerssen
etca. en meer andere,
behoort niemandt in geemploreert te werden, als de Rentmeester van(de) Domeijnen met sijn
geassumeerden, d(aer)tegens te protesteren van nulliteijt, N(o)ta dient gelet dat den Heer van Rixtel
sedert d'experatie van (s)ijn heerlijckeden anno 1642, heeft gecontinueert in het vissen pratriseren
en(de) (ver)pachtinge etca. in de dorpen van Rixtel, Aerle, Beeck, Stiphout en(de) Baeckel
sustiner(ende) dat hij 't privilegie mach jaegen, etca, 't Hout op de gemeente (ver)cost en(de) doen
houden daer wel op dient geleth tot Beeck heeft hij tot pachten van(de) Warand Henrick Snaeckers
in de wandeling den Gidts genaempt wonen(de) op(de) Donck onder Beeck.
Nota niet over gebracht sijn privilegie d(aer)wel op te lethen, oft niet en is (ges)chiet.
N(o)ta om den Heer van Rixtel aen te tasten van 't houwen van't hout, D(aer) over te dagen Jan
Tomas Conincx tot Aerle, Soo te uijten tot Aerle op Sta(..), item Heer Henrick Cox prister tot
Gemert d(aer) toe souden moeten schepen(en) van gemert geauthoriseert werden om hem te hooren
Item den Hoevenaer Ever.. Aerts oft Cox in de wandeling wonen(ende) op de hoeve v(....) van
Malta te Rixtel Reijnder Berckers wonende tot Aerle, Item Jan Goorts wonen(ende) tot Aerle op
(.....)tige oft Stiphouts, Jan Weerts van V(...) ... niet weeten dat ...
N(o)ta dat den Heer van Rixtel moet goet doen den chijns van(de) de vang van(de) Molen, van...
ponden was.
N(o)ta dat ick eens naersie.. oft den Heer van Rixtel eenige bescheden van privilegien heeft over
gebracht. Item den schout van Lieshout te hooren oft hij den H(ee)r(e) Rixtel daer eenige possessie
van pacht kent, en hoe ver hij Rixtel dat pousseert, 't selve van die van Baeckel mede te
(ver)soecken.
Den 15 (septembris) 1646 (ge)licht de (ver)crijgbrieven van den Staet in date 29 junij 1646 van(de)
Heerlickeijt van Beeck voor Jan Baptista van Eelen.
Den Heer van Rixtel oock aen te spreecken over d'aff graven van(de) gemeente tot Aerle oft Rixtel
bij sijn huijs. D(aer) over te hooren de getuijgen hier vooren genoempt en s(oo) t'noodich naer
(oc)culaire inspectie sou(de) de waerheijt ontdeckt werden.
Dat de Heer van Rixtel die pacht niet en competeert soo hij sustineert, blijckt uijt de reeck(eninge)
van Rentmeesters van(de) Domeijnen, te presenteren een req(te) aen de Tolcamer om te leggen een
brugge over d'AA, om d(aer) over te rijden met wagen en peijrden tot Beeck van(de) erve van(de)
Heere van Waelwijck,tussen d'eick en(de) Haseldonck.
achter op stond:
op te lethen eenige saecken den Peel en(de) den Heer van Rixtel aengaende Deste dienen wel alle
eens naergesien.


1-10-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 176 verso
Jan Marcelis Lucas verkoopt aan de schepen Willem Marcus de mulder een huis met erf enz.
staande en gelegen in de Zeilberg. De koper betaald twee termijnen van elk fl. 185,-. Zie ook de
volgende akte.


1-10-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 177
Dezelfde verkoper verkoopt aan Jan Aert Muijsters een weiland met de heg daarom heen,
gelegen in de Zeilberg. Dit voor twee termijnbetalingen van elk fl. 200,-. Zie ook de volgende
akte.


1-10-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 177 verso
Dezelfde verkoper, verkoopt nu aan Jan Hendrick Philips een akker voor fl. 170,-, alsook nog een
akker voor fl. 125,= beide gelegen in de Zeilberg. Zie ook de volgende akte.


1-10-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 178
Dezelfde verkoper verkoopt aan Mathijs Aert Teggers een zille hooiwas, gelegen onder Bakel
voor fl. 28,-. Aan Gielis Hensen van Boemel een halve zille hooiwas onder Helmond voor fl. 60,-
.


3-10-1646 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 229/8 (oud: VIII e-1-8)
[is identiek met eerste stuk 229/8 (oud VIII e-1-12)]
brief met zegel b
Edelen Erenfesten vromen onsen lieven besonderen de Heere [van] Helmond, de [Heer]e van Rixtel
ende [..] Bex president-schepen van Helmont, t'samen ende elck besonder
recepta, den 13 octobris 1646
Den Raedt van State der Vereenigde Nederlanden
Edele erenfeste vrome lieve besondere: Wij comen in ervaringe dat bij U lieden ende eenige andere
soude voorgenomen worden een affscheijdinge ende paling te doen van de Peel van Brabant tegens
t' Overquartier van Gelderlandt, ende alsoo wij niet en weten uijt wat crachte ghijlieden 't selve sijt
voornemende, soo sult ons daervan metten eersten sonder naelaten hebben te berichten, ende
middelertijt ophouden daermede voort te varen, tot dat met kennisse van saecken naerder daerop bij
ons sal sijn gedisponeert op dat 't Landt in sijne gerechticheijt niet op werde vercort
Edele erentfeste brome lieve besondere Wij bevelen U lieden den Almogenden, in 's Gravenhage
den 3en octob(ris) 1646
Thom van Egmondts van Nijenb(urgh ?)
Ter ordonnantie van den Raedt van State
F. Eijckbergh


3-10-1646 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 229/9 (oud: VIII e-1-12 1.)
[identiek met inv.nr. 229/8 (oud: VIII e-1-8)]
b-bis Nr.5 copie
Aen de heeren van Helmont, Heer van Rixtel, en(de) A Becx Pesident schepen van Helmont
tsamen en(de) elck besonder
Den Raet van State
Edele Erenfeste Vrome lieve besondere
Wij comen in ervaringe dat bij U lieden ende eenige andere soude voorgenomen worden een
affscheijdinge ende palinge te doen van de Peel van Babant tegens 't Overquartier van Gelderlandt,
Ende alsoo wij niet en weten uijt wat crachte ghij lieden 't selve zijt voornemende, soo sult ghij ons
daer van metten eersten sonder naelaeten hebben te berichten, ende middelertijt ophouden
daermede voort te varen, tot dat met kennisse van saken naerder daer op bij ons sal sijn
gedisponeert, op dat het lant in sijne gerechticheijt niet en werden vercort, Edele Erenfeste Vrome
Lieve besondere, etca... in 's Gravenhage den 3en octob(ri) 1646.


3-10-1646 LAHB Oud admin. archief gemeente Deurne inv.nr. 230/13 (oud: VIII e-3-19 nr. 2)
Requeste voor Gijsbert Pieck van Thienhoven
E
voor 3 oct. 1646
paadscheiding
Aen de Eed: Mog: Heeren Raeden van State der Vereenigde Nederlanden
Remonstreert seer gedienstelijck Gijsbert Pieck van Thienhoeven, Raedt en(de) Rentmeester van de
Domeijnen der Stadt en(de) Meijerij van 'sHertogenbosche, hoe dat hij remonstrant in seecker
ervaring gecomen is,dat den Heere van Helmont, Heere van Rixtel, den president Bex van Helmont
ende eenige andere, eijgener authoriteijt soo hij verstaet, haer hebben ondervonden, een
affscheijdinge en(de) palingh voor te nemen van (de) Peel van Brabant, tegens d'Overquartier van
Gelderlandt te doen, en(de) alsoo van outs aLLe palingen en(de) scheijdingen van s'hertogen landen
en(de) moeren niet anders plachten te geschieden, als door directien van de Rentmester van de
Domeijnen en(de) sijne Leenmannen heeft hij Remonstrant amptshalven niet ledich mogen staen
van 't geene voors(eid) is Uwe Ed:Mog: bekent te maecken, op dat (daer)in tot dienste van(de)
Lande, en(de) voordeel der domeijnen, soo mach versien werden als U Ed: Mog: sullen vijnden te
behooren. G. W. Pieck
[In de margine stond;] Den Raedt verstaet dat den remonstrant hem op de saecke in desen vermelt
naerder sal informeren, en(de) den Raedt daervan berichten met sijn advis, zoo ras doenlijck, om
alsdan voorts geresolveert te worden, Actum den 3en octobri 1646 ter ord(onnanti)e van(de) Raedt
van State
J. Eijckbergh


3-10-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 43
Schout nom. off. . aanlegger tegen Derick Gerarts. gedaagde.


3-10-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 44
Peter Goert Vreijnsen, aanlegger tegen Jan Lemmens tot Liessel, gedaagde. Betreft betaling van 14
gld. 13 st. afrekening van pacht en arbeidsloon.
Peter Dericx de scheper, aanlegger tegen Jan Lemmens tot Liessel, gedaagde. Betreft betaling van
50 gld. voor gekochte schapen en geleend geld met de interest.
Schout nom. off., aanlegger tegen Anthonis Gerarts de scheper, gedaagde.


4-10-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 70
Handrick Thijs Clous verkoopt aan Jan Eijmers van Loon een akker gelegen te Liessel.


4-10-1646 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 693/2
Peter Geverts ende Claes Claessen, affgegaen borgemeesters tot Doerne, sullen goet doen ende
betaelen aen Jan Peter Wilberts tot Liessel van wegen gedebourseerde penningen voor de
gemeijnte van Doerne die somma van 140 guldens ofte daer ontrent ende mits thoonende dese,
ende quitantie, sal de vers. borgemrs. in henne naerreeckeninge voor uijtgeven valideren, Actum
4e octob. anno 1646
Ter ordonnantie van schepenen in Doerne. O.Th. de Visschere secetaris 1646
-
Ick ondergeschreven bekenne mits desen ontfanghen te hebben uijt handen van Peter Gevers
Colen ende Claes Claessen afgegaen burgemeesters, de somme van 140 gl. mij van de gemeijnte
van Duerse goet commende waer met ick ben voldan volgens dees ordonanci ter presenci van
Lammert Drissen, schepen, op den 20 september 1653.
Jan Peters
Lambert Driessen


5-10-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 178 verso
Heer Cornelis Francken, Priester te Bakel, verkoopt aan zijn zwager Jan Hendrick Jacops een
huis met erf en bouwlanden gelegen te Deurne in het Derp. Dit voor een jaarlijkse rente van fl.
22,= aan de verkoper zijn leven lang. Aan diens broers en zuster Gevert, Jenneke en Jan
Francken Geverts samen fl. 375,= te verdelen in 3 gelijke delen.


5-10-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 179 verso
Priester Cornelis Francken verklaard dat hij van Willemke, de weduwe van zijn broer Jan
Francken, een deel van diens goederen voor fl. 350,= heeft gekocht. Haar kinderen Willem en
Aelke Jan Vrancken mogen bij volwassenheid al deze goederen terug kopen. Peter Peters als de
man zijnde van Aelke Jan Vrancken koopt het mede voor zijn zwager terug op 22 augustus 1647.


9-10-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 45v
Willem Ceel de Cock als man van Jehneken, dochter Thomas Aert Roijmans, heeft "vernaerdert
alsulcke esschenboom" als Lambert Verschauwt heeft gekocht van zijn moeder Anneken Thomas.


18-10-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 180
Philips Willems is schuldig aan Gielis Hensen de som van fl. 180,-.


19-10-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 64
Peter Thijs Clouws geeft in erfwisseling aan Eijmert Henderickx de Haert 2 zillen hooiwas
gelegn te Liessel in de Berckt, zoals beiden die eerder van Peter Thijs Teuwens gekocht hadden.
Dit tegen een hooiwas ook daar gelegen.


19-10-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 66
Dries Corst Driessen, Dierck Mateussen als zijnde de man van Margriet Jan Aert Emons, Peter
Jan Aert Emons, Goort Jan Aert Emons, Michiel Jan Goerts als zijnde de man van Annake Aert
Emonts, Hendrick Jan Aert Emonts de pastoor te Meyel. Allen erfgenamen van Joest Aert
Emonts verkopen als zodanig een huis met de bijbehorende percelen grond, staande en gelegen te
Liessel, aan Peter Thijs Clous


31-10-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 46
Michiel Segers (Jansen) vorster alhier, aanlegger tegen Jan Marcelis Lucas, gedaagde. Betreft
betaling van 7 gld-7 st. 1½ oirt, schuldig bij publieke verkoop van zekere erfgoederen.
fol. 46v-48-49-50-51v-52v-55v-56v


16-11-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 181 verso
Peter derickx de scheper verkoopt aan Derick Jan Goerts een huis met de bijbehorende bouwen
weilanden. En wel op dezelfde condities als hij verkoper op 11 september 1646 van Jan
Hendrickx van Stiphout had gekocht.


17-11-1646 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 229/4 (oud: VIII e-1-10)
Edele Mo: Heeren den Raedt van State der verenichde Nederlanden.
De besloote missive van Uwe Edele Mog: in date den 3e october aen den heere van Helmont ende
den heere van Rixtel, gunstelijcke aengesonden, is de selve, op ten 13e der voors. maendt wel
innegelevert, aenschrijvende dat de zelve souden hebben ondernoemen (volgens d‟originele hier
mede gaende) eene affscheijdinge ende palinge te doen van den Peel van Brabant, tegens
t‟Overquartier van Gelderlandt.
Dient daeromme tot reverentelijcke antwoordt, ende grondelijck bericht, dat aen Uwe Edele Mo:
een sinister ende abusijff rapport, daervan is gedaen, wel bekennende ende geerne toestaende dat
alle affscheijdinge ende palinge den souverain alleen is concernerende, met exclusie van de
vasallen. Ende tot naerder bewijs, dat de heere van Helmont noch de heere van Rixtel, noijt van
intentie sijn geweest, ende oock nijet en sal connen blijcken, de zelve heeren tusschen landen en
provincien affscheijdinge of palinge, sulcx ondernoemen te hebben. Soo is saecke sulcx, dat
seeckere questien ende verschillen quaemen te gerijsen tusschen den inwoonderen van Venraidt,
weesende alleen een particulier dorpe, resorterende onder het Overquartier des landts van Gelder,
ter eender zijden, ende dije van Baeckel met drije adherente particuliere vlecken ende gemeenten
resorterende onder den Quartier van Peelandt, Meijerije van s'Hertogenbossche, lande van Brabant,
ter andere zijden, oorspronck nemende deese differenten door het schutten ende drijven der
bestialen, panden, ende arresten van heijde te maijen, ende voorder gebruijck op seekere plaetsche
van den Peel. Waeromme tusschen parthijen voors. groote onheijlen, vechtereijen ende ander
inconvenienten, enijge jaeren herwaerts, waeren voorgevallene. Ende om voorder swaricheden van
feijtelijcke attentaeten te voorcommen, hebben parthijen, ten wederseijden, volontairlijck aen vier
aerbijters ende regspersoonen sich gesubmitteert om deese verschillen nedergelecht, ende
vergeleecken mochten worden. Deswelcken eijnde dije voors. particuliere Babantsche gemeenten
hadden versocht den heere van Helmont ende den heere van Rixtel ende dije regeerderen des voors.
dorpe van Venraedt hadden oock twee aedelijcke persoonen daertoe geassumeert om deese questie
te decideren, ende beslichten, ende aengesien dije voors. parthijen egeen processen hier omme en
soecken te sustineren hebben de zelve aen de vier aerbijters deese saecke geremitteert om eene
naebuerlijcke vergelijckinge te raemen ende uijtspraecke daer van te doen, vermeijnende dije meer
voors. heeren aerbijters daer inne nijet te hebben gepecceert.
Maer ingevalle bij Uwe Edele Mo: sulcx nijet en wordt gedooght is geschaepen over het panden,
ende schutten der bestiaelen, ende over voorder gebruijck als voors., zoo ten wedersijde wordt
gepleecht groote onheijlen, vijandtlijcke acten ende confusien daer uut sal commen te ontstaen. Al
het welcke dije parthijen, ende aerbijters (met permissie van Uwe Edele Mo:) gerne saegen verhoet.
Vertrouwende Uwe Edele Mo: zullen gelieven gedient te weesen bij derzelve vreedtsaeme
genegentheijt zulcx nijet quaelijck te interpreteeren, ende het vervolge deeser saecke tot vreede
ende ruste der parthijen het effect van dien gunstelijcke laeten sorteeren ende voortganck hebben.
Biddende Uwe Edele Mo. de retardatie deeser berichtelijcker antwoirt, onse negligentie nijet
gelieve te imputeeren, de genijge oorsaecke wesende, van het ongedisciplineert soldadesca aen
deese frontieren eenen ruijmen tijt, ingequartiert ende al noch vastliggende, waer door deese
naestliggende plaetschen (vreesende van overvallen te worden) grootelijcx met anxte sijn tot noch
ter tijt perplex ende geheel ontrust. Resenterende hier mede onsen seer ootmoedijgen ende geringen
dienste ende handtcusse, sullen in alle gehoorsaemheijt sijn ende blijven.
Edele Mo. heeren den Raet van State der Verenichde Nederlanden
Van de Zelve Uwe Edele Mo. gehoorsaeme zeer oodtmoedichsten dienaers
Baron van Cortenbach Signature Helmont desen 17e novembris Anno 1646
Johan Oudart tot Rixtel
[In de marge:]
Sij gestelt in handen van den rentmr Pieck om te dienen van schriftelijck bericht ende advis, Actum
den 3 decemb(ris) 1646 ter ordonnantie van den Raedt van State J.Eijckbergh.


26-11-1646 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 229/5 (oud: VIII e-1-9)
Eedele Mogende heeren,
Mijne Heeren de Raeden van State der geunieerde provintien,
In gevolge van Uwe Ed: Mo: appostille van den 3 octob. lestleden, hier neffens gaende, hebbe ick
mij naerder geinformeert op alsulcke saecke als den heere van Helmont, den heere van Rixtel, den
president Bex, ende andere, eijgener authoriteijt voorgenomen hadden, ende begost te doen over
d'affscheijding ende palinge van den Peel van Brabandt tegens Venroij off d 'overquartier van
Gelderlandt, dienvolgens mijn devoir (soo veel mogelijck gedaen hebbende), exhibere hier neffens
aen Uwe Ed: Mog: een schriftelijcke informatie daerover op den vijfthienden september lestleden
genomen, als oock ses distincte certificatien voor leenmannen der voors. stadt geproduceert, noch
seecker protest bij die van Beeck over deselve saeck gedaen, ende dewijle bij allen t'selve
genouchsaem blijckt dat de bovengenoemde persoonen aen 't voors. ongeoorloofde feijt sijn
plichtich, ende niettegenstaende U Ed: Mog: schrijvens aen haer gedaen, ende aen de selve gelevert
als blijckt bij den relase hier mede overgegeven, niet een eenich woort soo ick verstaen hebben
geantwoort dat mede volgens d‟institutie op de tolcamere van Brabant, als oock blijckt uijt de
certificatien, van Loven, Brussel ende Antwerpen, bij die respective rentmesteren ende erfflaeten
der selver, in voorige jaeren verleent mede annex, in allen gevalle soodaenige saecken vant beleijt
van den rentmester ende des selfs leenmannen sijn dependerende ende niemandt anders eijgener
authoriteijt daer op iets mach voornemen ofte ursurperen soo soude (onder oitmoedige correctie van
Uwe Ed: Mog:) voor mijn advies duncken dat de voors. persoonen, ende alle andere hier van off
aen gelijcke saecke schuldich sijnde, daerover souden behooren in recht betrocken te werden voor
de tolcamer ende leenmannen der voors. stadt ende Meijerije soo is oock in conformite van de
voors. institutien ende certificatien, midtsgaders volgens Uwe Ed: Mog: resolutie van den sevenden
januarij 1633 aldaer ter eerste instantie convenibel sijn, mij nochtans in alles gedragende tot Uwe
Ed: Mog: resolutie ende ordre verwachtende sal altijt blijven,
Edele Mogende Heeren,
Uw Ed: Mog: Onderdanichsten dienaer G.W. Pieck
Actum s'Gravenhage desen 26 novemb(er) 1646


28-11-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 181 verso
Boedeldeling door Dries Corstiaan Driessen, door Peter Jan Aerts Emonts, Goert Jan Aerts
Emonts, door Michiel Goerts als de man zijnde van Anneke Jan Aerts Emonts, Dirck Matteussen
de Leeuw als zijnde de man van Margriet Jan Aerts Emonts. Zij delen het nagelaten goed van
wijlen hun oom Joost Aert Emonts.


29-11-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 183
Jan Hendrick de metser als de man zijnde van Ariaentken die eerder de weduwe was van Derick
Maessen kocht op 3-4-1645 van Ariaentken van Crieckenbeeck haar zoon Derick Derick
Maessen een huis met land in het derp. Hij verkoopt dit goed met toestemming van die zoon aan
Willem Jan Peters voor twee termijnbetalingen van elk fl. 214,50.


29-11-1646 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 94. GORDT PEETER BRUSTENS, wonende te
Vlierden, heeft overgegeven aan LAMBERT LAMBERT BECX, schout dezer stad, een jaarl. rente
van 15 gl. uit vijf lopensaets groes te Vlierden genoemd den Schootackerseusel, neven erf. der
H.Geest van Deurne en Nicolaes Ambrosius en Lambert Peter Lamberts.
Get.: JC/GL 29 nov. 1646


29-11-1646 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 95. folio 39 verso.
CORNELIS THOMAS, wonende te Deurne op den Groeten Bottel gelooft te betalen aan GOORT
PEETER BRUSTENS de kooppenningen u.s., of een jaarl. rente van 15 gl. over dat bedrag.
(Hoofdsom=300 gl.) Get. + datum u.s.
In de marge: Lambert Becx bevestigt in 1649 aflossing.


4-12-1646 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 229/10 (oud: VIII e-1-13)
[dit stuk is identiek aan nr. VI11-e-14-22]
[Achterop stond in diverse handschriften: B A 1646 No.4
Remonttrantie voor Gijsbert Pieck van Thienhoeven Raedt ende Rentmester Generael der
Domeijnen van Brabandt. Houdende klachten dat de Heere van Helmont, Rixtel eijgener
authoriteijt haer hadden bemoijt met de limietscheijdinge buijten sijne kennisse.
Nr.2
de p: is den raadt van Braabant abusivelijck ingekomen en daer tegens aen haer Ho: Mo:
gerequestreert door den Rentmester der domeijnen.
Houdende klagte dat de Heer van Helmond, Rixtel haar hadden bemoeijt met de limietscheijding
buijten zijn kennisse
4 dec 1646 Paalscheiding Peel No.13 (a)]
Edele Mogende heeren,
Mijne Heeren, Tot bericht van t' geene de Heeren van Helmondt, en(de) van Rixtel aen Uwe Ed:
Mo: schrijven, van den 17e der verledene maendt, is voor eerst considerabel, dat de selve Heeren
bekennen, dat alle palingen off aff-scheijdingen,niet Paticulier maer den souverijn alleen sijn
concerneerende met exclusie van Vasallen etca. Dat de selve haer willen excuseren dat t 'gene bij
haer, en(de) eenige anderen die den brieff niet hebben geteckent, in den Peel soude geschiet off
gedaen      sijn, geen Palinge oft affscheijding soude maer alleen om het neder te leggen, de
questie die der was, over het schutten en(de) drijven der bestialen, panden en arresteren, van heijde
te maeijen, en(de) vorder gebruijck (soo sij oock seggen) van den Peel, gelieven Uwe Ed: Mog: te
verstaen, dat haere comparitien sijn gehouden, ende gedient hebben gehadt, om een separatie off
affpaling te maecken, d'welck claerlijck blijckt uijt de overgegeven preparatoire informatie,
daerover genomen, als oock uijt de ses ander distincte certificatien, van de peelmesters van
Helmondt, Aerle, Baeckel,en(de) den Stadthouder van Baeckel die meest alle neffens d'andere, op t
werck geweest sijn, met eenige geswooren landtmeters, der welcken behulp en(de) conste, tot geen
schuttingh van beesten., en wert gebruijckt, maer ordinaris om t'geene te meeten, daerover men
separatie ende palingen van Limiten voor heeft te maecken gelijck oock buijten twijffel hier voor is
geweest, soo men had mogen voortgaen, off anders en soude soo seer daerop niet gete(ert) hebben,
als alreede gedaen is, soo de voors(eide) certificatien medebrengen, doch des nietemin bij soo verre
de geene hier over in reohte te betrecken souden, meijnen soo onnosel in „t(ver)s(eide) werck van
Palinge te sijn, ende dat haer sulcx sinister en(de) abusivelijck wert nae gerapporteert, sullen t'selve
in recht voir Leenmannen mogen en(de) kunnen deduceeren, daerop wel regard sal werden
genomen, soo t' selve inderdaet is, en(de) dat sij lieden de Domeijnen ende Regalien van de Hertoge
niet en hebben willen te cort doen ofte misbruijcken, des alles sal staen ter dicussie van
Leenmannen als nae rechte, waer voor de Rentmester al noch versoeckt, dat Uwe Ed: Mog: believe
heur te laeten beteeckenen, volgens aen voorgaende advies, niettemin alles laetende tot haer Ed:
Mog: wijse discr(e)tie sal blijven, haer, Ed:Mogende ootmoedigen dienaer G. W. Pieck
Actum s'gravenhage 4 (decem)bris 1646
In de marge stond:
Den Raedt van state hier op ghelet hebbend, heeft goetgevonden ende verstaen, alles weder te
stellen in handen van(de) Rentm(este)r Pieck, derwelcke van de Heeren van Helomnt, en(de) heur
consorten, alnoch sal hebben aff te voorderen in geschrifte de besoignes bij heur gedaen, ende bij
soo verre hij daeruijt meent fondament te vinden om heur daerover voor de Tolcaemer te betrecken,
dat hij „t selve sal moghen doen naer ordinris gewoonte, gedaen in s' gravenhage den 5en december
1646 B,V,de Bocheser et d'aspe ter ordonnantie van de Raedt van State J.Eijckbergh.


5-12-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 46v
Anthonis Gerarts de scheper, aanlegger tegen Derick Henriek Aerts, gedaagde. Betreft betaling van
72 gld. voor gekochte schapen.
fol. 48v-49v-50


5-12-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 47v
Jan Eijmers van Loon. aanlegger tegen Martten Claessen, gedaagde.
fol. 48v-49-50
Peter Claessen. aanlegger tegen Philip Claessen, gedaagde.
Martten Laureijns Jelis, aanlegger tegen Silvester Wilberts Schenckens, als borge voor mr. Peter
van Hees, gedaagde. Betreft zekere schepen-gelofte.


5-12-1646 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 229/3
1646 Remonstrantie voor Gijsbert Pieck van Thienhoven, raedt en rentmeester generael der
domeijnen van Brabandt nr 2
Copie
Edele Mogende heeren,
Mijne Heeren, Tot bericht van t'geene de heeren van Helmont en van Rixtel aen Uwe Ed: Mo:
schrijven, van den 17e der verledenen maendt is voor eerst considerabel dat de selve heeren
bekennen, dat alle palingen off affscheijdingen niet particulier maer den souvereijn alleen sijn
concernerende met exclusie van vasallen etc. dat deselve haer willen excuseren dat t'geene bij haer,
ende eenige andere die den brieff niet hebben geteeckent in den Peel soude geschiet off gedaen sijn,
geen palinge off affscheijding soude wesen, maer alleen om ter neder te leggen de questie die der
was over het schutten ende drijven der bestialen, panden en arresteren van heijde te maijen, ende
vorder gebruijck, soo sij oock seggen, van den Peel, gelieven Uwe Ed: Mog: te verstaen, dat haere
comparitien sijn gehouden, ende gedient hebben gehadt, om een separatie off affpalinghe te
maecken, d'welck claerlijck blijckt uijt de overgegeven preparatoire informatie, daer over genomen,
als oock uijt de ses ander distincte certificatien van de peelmeesters van Helmondt, Aerle, Baeckel
ende den stadthouder van Baeckel die meest alle neffens d'andere, op t'werck geweest sijn, met
eenige geswooren landtmeters, der welcker behulp ende conste, tot geen schuttingh van beesten en
wert gebruijckt maer ordinaris om t'geene te meeten daer over men separatie ende palingen van
limiten voor heeft te maecken gelijck oock buijten twijffel hier voor is geweest, soo men had
mogen voortgaen, off anders en soude soo seer daer op niet geteert hebben, als alreede gedaen is,
soo de voors. certificatien mede brenghen, doch des nietemin bij soo verre de geene hier over in
recht te betrecken souden meijnen soo onnosel in „t vers. werck van palinge te sijn, ende dat haer
sulcx sinister ende abusivelijck wert nae gerapporteert, sullen t'selven in recht voor leenmannen
mogen ende kunnen deduceeren daerop wel regard sal werden genomen, soo t' selve inderdaet is,
ende dat sij lieden de domeijnen ende regalien van de hertoge niet en hebben willen te cort doen
ofte misbruijcken, des alles sal staen ter decisie van leenmannen als nae rechte, waer voor de
rentmeester alnoch versoeckt, dat Uwe Ed: Mog: believe heur te laeten beteeckenen, volgens sijn
voorgaende advies, niettemin alles laetende tot haer Ed: Mog: wijse discretie sal blijven, haer Ed:
Mogende ootmoedigen dienaer, was ondertekent G. W. Pieck
In de marge:
Den Raedt van State hier op gelet hebbend, heeft goetgevonden ende verstaen, alles weder te stellen
in handen van de rentmr. Pieck, de welcke van de heeren van Helmont ende van Rixtel ende heure
consorten, alnoch sal hebben af te vorderen in geschrifte de besoignes bij heur gedaen, ende bij soo
verre hij daeruijt meent fondament te vinden om heur daer over voor de tolcaemer te betrecken, dat
hij t'selve sal moghen doen, naer ordinaris gewoonte, gedaen in s' Gravenhage den 5 december 1646
Was geparapheert B.Vr Bocheser et d'asper ut onderth. ter ordonnantie van de Raedt van State en
was get. J.Eijckbergh.


14-12-1646 recht arch deurne inv nr 95 folio 47
Jan Willems als man en momber van Lijntken Claes Martens, Claes Claessen, Marten Claessen,
Peter Claessen, Jan Claessen, altesamen erfgenamen van Claes Martens saliger, hebben gevraagd
aan Philips Claessen of het hem gelieft aan de Heer pastoor een rente van f 4.-.- per jaar te geven
aan de kapel te Liessel.


17-12-1646 recht arch deurne inv nr 93 folio 183 verso
Frans Laureijns Baeckelmans als de man zijnde van Elisabeth, dochter van wijlen Gevert
Sijmonts, Anneke Gevert Sijmonts geassisteerd door haar momboir Jan Peter Pauwels, Jan van
den Bosch als man van Elisabeth een dochter van Evert Gevert Sijmonts en Pouwels Sijmon
Gevert Sijmonts. Allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Gevert Sijmonts en van Heijlke
Frans Colen. Zij verkopen aan de schepen Peter Geverts Colen de helft in een huis met grond
daarbij in het Haageijnd. gekomen bij successie van wijlen Metken Michielsen, de weduwe van
Jan Vloemans. Verkocht voor twee termijnbetalingen van elk fl. 187,50. Waarna Anneke Gevert
Sijmonts haar erfdeel aan dezelfde koper verkoopt voor fl. 300,-. Zie ook de volgende akte.


19-12-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 48
Schout nom. off., aanlegger tegen Peter, zoon van Jan van Reest, gedaagde.
fol. 49-49v-52v-56
Schout. nom. off., aanlegger tegen Henrick Wouters, gedaagde.
fol. 49-49v
Henrick Jacops, aanlegger tegen Wilbert den hoevenaar, gedaagde.
Willem de molder, aanlegger tegen Jan Dericx den boer, gedaagde.
19-12-1646 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 48v
Jan Eijmers (van Loon) en Jan Peter Verhuijberts als kapelmrs. tot Liessel, aanlegger tegen Martten
Claessen, gedaagde. Betreft betaling van 5 gld. 8 st. voor gekochte schapen.
fol. 49-50


1647 Parochiearchief St. Willibrordus Deurne inv nr I-IV.B.1
1647
Dominus Petrus Sylvius utitur hoc libro quisquie enantum reperit libellum in viam quaeso
propriam(?) reducas, ac tibi parvo facias amicum munero magnum.
Dit register is specteerende tot het geestelijk incomen van Deurne 1647.
Int jaer Ons Heeren alsmen screef 1636 is Heer Peter Bosmans mijnen broeder gestorven die 5 dach
van 7ber tusschen vrijdach en den zaturdach van ende Heijl ons suster is gestorven den 9 dach van
7br, ende Willem Vrencken 14den 7ber int jaer ons Heeren 1636.
Item of ick haestelijck quam te sterven soe begeer ick dat Joost of sijn kinder ende Jans kinder ende
Heijlken kint gelijck sullen deijlen van alle 't geen dat ick heb, uitgescheijden mijn slechten heuijck
den armen om Godts wil daer hen dunckt dat best van doen is. Item soe maeck ick Perken Bernaerts
mijn swarten gevoeijert lijfken, dat sij mij daermede gedenckt in haren leven. Item soe heeft
Heijlken Timmermans Willem Vereijcken geleent x gld. doen hij Claes Everts volck dat gelt most
geven ende daer heb ick Heijlcken voorgesproocken ende daerom begeer ik dat gijl. dat malcander
helpt dragen ende betalen. Item soo maeck ick Heerbroederen die 2 groote sermonenboecken ende
die ander boecken die in Krijn neven cas sijn op ten solder. Item noch soo costen het vercken negen
gulden en daerom sal Crijn neef gehouden sijn daervoor te geven 7 gulden an die erfgenamen. Noch
sal hij daervoor om Godts wil geven 25 st. oft 7 pont vleesch. Item soo ben ick schuldich aen Jan
Daendels aen die [bijen] 1 guld. meijn ick. Noch an Willem die Mulder 2 gld. meijn ick, ende Jan
den Sneijder weet ik niet, maer dat moet gijl. maken dat betaelt is. Item soo begeer ick dat voor
mijn siel ende mijn vrienden sielen daer ick voor gehouden waer te bidden sullen doen doen
dondert sielmissen ende mijn uijtvaert ende gerechtigheit nae die gewoonte der heijligen kerken.
Item soe sullen sij hiermede te vreeden wesen in alles, soowel in uitgeven als ontvangen. Want die
hiermede niet te vreeden is, wederom twist maecken onder malckanderen dien maecken uijt met 5
st.


1647 Oud adm.archief: inv. nr. 1483 (oude nummering: inv.nrs.XXXVII 94a p.72 (doos 201))
Deurne rekeningen H.geestmrs.
Rekening voor Frans ..thonis Bakermans en Joseph Rutten h.geestmrs. beginnende Marto 1647-
1648 en 16..
fol.2
Ontvangen over het jaar 1647
van Andries Peters de kete.... een jaarl.pacht van 12 gld.
van Jan den sneijder een jaarl.pacht van      36 ...
van Jan Lambers een pacht van 12 vat rog in specie 17 st.
van Ceel Uuppens op achterstallige pachten     9 gld.
fol.2v
van Laureijns den mulder van steen                      7½ gld.
item afkorting en rekening van zijn pachten                   8 gld.
van Jan van den Boomen 12 jaar pachten en het 13de voor 't jaar 1636
"quidtgeschouwen gelyck het was een jaar van verderff" 17 gld.
van Henrick Tijssen twee pachten                         7 gld.1½ st.
van Mely Jan Heesmans van een pachtreductie                   36 st.
fol.3
van Gielen Henrickx een pacht red.          18 st.
van Claes Martens een pacht red.           18 st.
van Lambert Colen voor 2 vat boekweit         24 st.
van Jan Hanrickx van een pacht            6½ gld.
van Claes Tijssen van een pacht red.         24 ...
van Jaspar Hanssen een pacht van 'n obligatie     5 gld.
van Marij Blockmakers van een pacht          3 gld.5 st.
van erfgen.Dirck Verschueren te Asten een pacht red. 2 gld.5 st.
fol.3v
van Philips Ysbouts te Asten een pacht red.                 2 gld.5 st.
van Jan Thonis te Asten voor een pacht in gelde               30 st.
van Heyl op de Beck te Asten voor 2 pachten red.              27 st.
van Jan Heynen wegens Jan Willems op rekening van zijn pachten       8½ gld.8 st.
van erfgen.Meeus Lemmens 15 gld.van achterstallige pachten jaarl. 2 gld.2  36 st.
st.en hun door gratie kwijtgescholden
fol.4
van Gielen Henrickx en Jacob Josten een red,pacht              18 st.
van Ardt Hanrickx en Daniel van Brey borgemrs.pacht van een obligatie    7½ gld.
van Philips in den Kuieluyt van een pacht                  2½ gld.5 st.
van Joncker Fladraken 2 pachten samen                    10 gld.4 st.
van Lambert Peter Lemmens op rekening,achterstand pachten          4 gld.5 st.
van mbrs.van onm.knd.Gordt Verklynck 2 pachten               10 gld.
fol.4v
van Jan Corsten voor 3 vat rog 14 st.het vat       2 gld.2 st.
van Jan Heynen wegens Jan 'I'Jillems en dat op rekening 11 gld.l7st.
van Hanrick Kievidts een pacht zijnde ‟n obligatie    4½ gld.
van Jan Tijs Clouws voor 3 pachten            4½ gld.
van Dirck Martens van een pacht             3 gld.
van Roeff Geven van huur                 15½ gld.
fol.5
van Griet Schoonen van een pacht rediacibel                        4 gld.1
                                             st.
van den royen Jan voor een pacht                             4 gld.
van Gordt Hanrickx van een pacht red.                           5 gld.8
                                             st.
van Ceel Peter Mennen,pacht van een obligatie                       6
                                             gld.l5st.
van L.de Lou pacht van een vat red.bijgeschreven voor het overschrijven van de      15 ..
rekening.
fol.5v
Ontvangst voor het jaar 1648
van Reynier de scheper van Vlierden van groesgeld "oft voorlijff"           28 gld.
van Jan Geldens van den register van 't Catharina-altaar                2 gld.7 st.
van erfgen.Lyn Gordts voor 8 jaar pacht waarvan 8 st.werden kwijtgescholden      14 gld.
van Willem Henrick Peters en Joris van Lierop intrest op een obligatie van 50 gld. 10 gld.
fol.6
van Wilbort Faes,kwijting van 1/2 van obligatie van 50 gld.=      25 gld.
en de pacht van de rest van de obl.                   13½ gld.
van Reijnier de scheper tot Vlierden van groesgeld van het jaar 1698 28 gld.
van Peter op de Beck tot Asten van pachten               3 gld.
van Heyl op de Beck van 4 jaar pachten                 30 st.
van Jan Tonis tot Asten van een pacht                  30 st.
van de verkochte boekweit,in 't geheel                 35 gld.18½ st.
fol.6v
van Gielen Hanrickx van een pacht         27 st.
van Jacob Josten van een pacht           9 st.
van Peter Teuwens 2 pachten            3½ gld.11st.
van Jan Hanrickx voor 4 vaten boekweit       2½ gld.4 st.
van Claes Martens van een pacht red.        18 st.
van Melis Rutten van een pacht red.        36 st.
van den laet tot Liessel van groesgeld voor 2 jaar 13 gld.
fol.7
van erfgen.Aert Teuwens voor 5 jaar pachten                  10 gld.
van Dirck Martens voor een pacht                        3 gld.
van Evert Neelen van zijn pachten                       9 gld.
van Wilbort Jan Aelbers voor 3 pachten                     22½ gld.
van den laet tot Liessel van groesgeld "twelck aan de drie voorgaende     5 gld.
jaren resterden"
van 600 steens                                 3 gld.7 st.
van Peter Gevers van zijn pachten                       50 gld.
van Joncker Fladracken van pachten                       5 gld.2 st.
van wed.Peter Schoonen van een pacht red.                   4 gld.
fol.7v
van Ceel Uuppens pacht van ‟n obligatie                    6 gld.5 st.
van Jan Lambers voor 6 jaar pachten,waarvan het jaar 1636 is          14 gld.l7st.
kwijtgescholden
van Gielen Claessen van een pacht                       16½ gld.
van Jan Lambert van Gassel van 2 jaar pachten                 3½ gld.5 st.
van Jost Loyen van gehuurd land                        1½ gld.
van Jan Melis van 2 pachten                          36 st.
fol.8
van Jan Hanrickx van een pacht              6 ½ gld.2 st.
en nog voor 2 jaar pacht                 2 gld.8 st.
van Heylken Tijssen van een pacht             3½ gld.
van voorsr.gegeven op rekening              16 gld.3 st.
van Tijs Sweepen van pachten               6 gld.2 ort
van Claes den Sneijder voor 'n pacht red.        24 st.
van Jen Kuyten voor 8 pachten en een kwijtgescholden 10 gld.14st.
van Jan van Ebben voor 4 jaar              3 gld.5 st.1 ort
fol.8v
van den laet tot Liessel voor 20 vaten rogge                   25 gld.
van Laureyns de Lou van steen                          7 gld.
van de mbr.van Henrick Heesmans,kap.penn.van obligatie              100 gld.
van Jan Hermans en de knd.Gordt Verklynck,waarmee een obligatie         100 gld.
gereduceerd is
van de laet tot Liessel voor 13 vaten boekweit                  11 gld.1 st.
van Peter op de Beck tot Asten voor een pacht                  20 st.
fol.9
van Jan Thonis tot Asten voor een pacht                     30 st.
van Philips Ysbouts tot Asten voor een pacht                   2 gld.5 st.
van Gordt den sneijder van achterstallige pachten                14 gld.
van Peter Geff Manders en Lambert Driessen borgemrs. van een obligatie      7½ gld.
staande aan gemeente alhier
van Griet Schoonens voor een pacht                        4 gld.
van Jan Lucas van 4 pachten                           10 gld.
van Mary Blockmakers voor 2 jaar pachten                     6½ gld.
voor verkocht koren aan diverse personen                     52½ gld.5 st.
fol.10
Uitgaven
aan Isbout Vloymans voor daghuur "in den decker te uperen als andersins" 3 gld.7 st.
aan Frans Thonis van daghuur en buitenreizen                 5 gld.1 st.
en voor vertering ten zijnen huize met schout,schepenen           6 gld.2 st.
aan een man van Zevenum,geboren in Deurne "heel impotent"          9 gld.
aan Peter Geven en Lambert Heijntkens borgemrs.in hun beyboeck        11½ gld.
aan Gudt Jan Rutten voor decken                       2½ gld.2½ st.
fol. 11
aan Ceel Spanaars "van decken op zijnen cost"              2½ gld.2½ st.
idem voor deckbanden                           36 st.
aan Jan van den Boomen voor latten en deckroyen             3½ gld.7 st.
aan Wilbort den decker tot Zevenum,geboren te Deurne en "impotent" 15½ gld.
aan Peter den hoymaker c.s.borgemr.een coninckxbede           18 gld.
aan Ardt Henrickx c.s.borgemr.een coninckxbede              18 gld.
op Franciscusdag aan cing,s in verscheide boeken             2 gld. 7½ st.
voor een schordt en schooteldoeck voor Meens Verschout kind       30 st.
fo1.11v
aan Perken en Lambert den timmerman op hunnen cost van timmeren 36 st.
aan Mary Blockmakers voor 2½ elle lakens                 32½ st.
en voor voeyer laken                           15 st.
voor een cars calx                            2½ gld.6 st.
aan Barbara Timmermans van hemden te maken voor een schamel kind 9 st.
aan den secretaris voor vertering te zijnen huize             12 st.
aan den cins tot Asten                          4 st.
aan den secr.van een gelofte te maken met Jan Ardts          6 st.
aan den pastoor 4 jaar pachten van 1 vat rog red.           20 st
wat de h.geest is geldende - betaald 1697 -              .. st.
fol.12
aan een schamel vrouw tot Liessel                         26 st.
aan Barbara Timmermans van maken van hemden voor schamel kinderen         16 st.
aan Ardt Hanrickx en Daniel van Brey borgemrs. dorpscontributie of lasten     23½ gld.1 ½
                                          st
aan Claes Martens van steen uit te zetten,daghuur                 20 st.
aan vertering tot Evert den bode als Willem Hanrick Peters ons "verwaringe dede" 7 st.
aan Joncker Flaracken voor 2 pachten van 4 mud rog                 40 gld.16 st.
aan Aert Willem Gielens om een pond boter te kopen                 5 st.
aan Claes den werdt tot Liessel voor een half ton bier in den naam van Heylken Jan 2 gld.
Gossens dr.gebruikt.
fol.12v
aan Thonis den Timmerman voor een doodkist "van een schamel biddende vrouw        7 st.
kinde,alhier overleden en begraeven"
aan Peter den kuiper voor een melcktobbeken voor Luytken van den Sprinck         18 st.
aan Thonis den tinmerman voor een doodkist voor een schamel persoon           2 Gld.
aan Gordt den sneijder om een kleed te maken voor een schammel kind           10 st.
uitgezet aan de mbrs.tot behoef van het zoontje van Willem Vereijken           50 gld.
voor lynen laken,haken en garen voor kleding voor een schamel kind            15 st.
aan Hanrick genoemd Toeback een “sopherijn” voor onderhoud van een schamel        15½
vrouw,bij hem overleden                                 gld.
fol.13
aan Wilbort Coppen voor nagel,lynen laken en garen voor schamel kinderen      2½ gld.1½
                                          st.
aan Krijn Loyen en Joan Philips borgemrs.voor dorpslasten en contributie      21 gld.6½
                                          st.
aan Wilbort van Zevenum voor zijn onderhoud                    9 gld.
aan Hanrick Bogaers voor waren voor arme lieden                  4½ gld.1½
                                          st.
anno 1697 drie vaten tarwe gekocht                         4½ gld.2½
                                          st.
anno 1698 tarwe gekocht van Hanrick Bogaers 3 vaten en het brood daarvan den    6 gld.
armen "gespindt"
fol.l3v
aan Peter Driessen en Wilbort Spanars borgemrs.van landgeld 13½ gld.5½ st.
aan een schamele man "clagende afgebrandt"            6½ gld.
aan een schamele passant                     6 gld.
aan reparatie aan de huizinge tot Vlierden            4 gld.5 st.
aan Peter den Hoeymaker borgemr.                 7 gld.
aan Wilbort van Zevenum,geboren te Deurne            8 gld.15 st.
den zelven                            6 gld.3 st.
idem                               9 gld.28 st.
op Franciscusdag aan cings in verscheidene boeken        2 gld.7½ st.
fol. 14
aan de novalia cings               13 st.
uitgezet aan den scholtus alh.Ottho de Visschere 100 gld.
aan reparatie aan de huizing tot Vlierden     6½ gld.1 st.1 o
aan Hanrick Bruegels tot Helmond voor laken    26 gld.4 st.2 ort
uitgereikt als volgt:
Corst Vesters,een broek en voor zijn knd.2 "lifkens"
Corst Sneijders soen 2½ el voor een paar hoesen en 2 el voederlaken
Aert Willem Gielens een hoes laken.
aan een schamele man op voorspraak scholtus 3 gld.
uitgezet aan scholtus Ottho de Visschere    99 gld.
6
fol.14v
aan Michiel van Horenbeck,een aalhoes           ½ ducaton
naar Asten geweest om te manen,verteerd          9 st.
aan Willem Albers,4 el laken voor 'n schamel kind     2½ gl.
idem voor drie vijmen"schoff"               7½ gl.
aan Tijs Stalburgh,een aalmoes              2½ gl.
tot reparatie aan het goed van Liessel          5 st
aan Jonker Fladraque voor een jaarl.pacht van 2 mud rog 27½ gl.
aan Nijs op Moesdijck,een aalmoes             3 gl.
aan Aert Willem Gielens vrouw,een aalmoes         20 st.
fo1.15
aan Peter den timmerman voor de doodkist voor Peter van Ebben            2 gl.9 st.
aan Jan Lambers voor brood,olie en erwten aan verscheidene armen uitgegeven.     4 gl.7½ st.
aan Meester Joachim voor zijn meesterloon aan Marcelis Emondts            27½ gl.3 st.
aan Tijs Sweepen van Doeren op zijn kost                       20 st.
aan Jan van den Boomen op zijn beijboeck wegens het onm.kind Griet Rutten te     9 st.1 ort
Liessel
aan een schamele man te Gemert,geboren te Deurne                   5 gl.7 st.
aan een schamele vrouw,idem                             4 gl.1 st.
aan Hanrick Boogars voor tarwe,erwten (erreweyten) backen en 2 hemden voor      13½ gl.5 st.
"basen"
aan Jen van Ebben voor 7 ellen en 1/4 lijnen laken                  3 g1.5 st.1
                                           ort
fol.15v
aan een schamele passant,op voorspraak predikant                    15 st.
aan een passant gegeven                                 9 st.
aan meester Joachim voor het cureren van Jan Gossens                  24 gl.
aan Jan Rudt Cluydtmans te Gemert,geboren in Deurne                   4 gl.6 st.
aan Jan Ceel Lucas voor 7 vat rogge,welke Luytken v.d. Sprinck "verhaelt" heeft in   10 gl.3
brood                                          st.
aan Laureijns de Lou voor 3 jaar,hetgeen hem van de h.geestmrs toekomt         15 gl.
aan Luytken van der Sprinck voor 22 pond boter                     13½ st.
aan Jan Gossens 2½ pond boter                              13½ st.
fol.16
aan den cins op Sint Franciscusdag anno 1699                2 gl.4 ½ st.
aan Tijs Ardts borgemr.                           6 gl.1 st.
aan cings tot Asten en boeten                        38 st.
aan Wilbort Janssen borgemr.en Dries van Brey een coninckx-bede       18 gl.
aan dezelfden aan land geld                         10 gl.5 st.
aan Mary Blockmakers voor 8 ellen lijnen laken gebruikt voor schamele    5 ½ gl.1 st.
kinderen
aan Gielken den alden schutter,een aalmoes                 5½ gl.2 st.
aan een schamel zwanger vrouwe,op voorspraak pred.             25 st.
fol.16v
aan een schamele man                                3½ st.
voor 100 deckbanden                                2½ st.
aan Peter Geven en Lambert Driessen borgemrs.voor coninckx-bede en contributie   24 gl.
aan de geestelijke rentmeester 2 pachten                      7½ gl.
aan Joncker Fladracken,een pacht van 2 mud rog                   36 gl.
aan Jan Rutten te Gemert,geboren alhier,een aalmoes                5 gl.
aan Cornelis Lambers om kleren te maken voor schamel kinderen           21 st.
aan Hanrick Bruegels voor laken,uitgereikt aan:                  15 gl.
Aert Willem Gielens 2 ½ el en een vierdendeel
Jaspar Boumanssoen 2 el en een vierdendeel
voor zijn dochter ½ el.
fol.17
Jen Borst 1 ½ vierdendeel
Luytken v.Sprinck ½ el
Lambert Verschauts kind 1 ½ vierdendeel
Jan Rackensoen 1 ½ el
aan Lijs op Stypdonck voor laken,uitgereikt aan 7 gl.3 st.
Corst Vesters 3 ½ el nog 1 ½ el 3 vierdendeel
Jan Racken 3 vierdel
Aert Willem Gielens 1 el
't kind Wilbert Corsten 1 el en 1 vierdendeel.
Hierna volgt het totaal aan inkomsten en uitgaven.
Ontvangst van koren.
fol.17v
Cornelis Smolders van gehuurd land 6 vat
de laet tot Liessel,korenpacht 1696 24 vat
de laet tot Vlierden          6 mud
Hanrick Bogaers van gehuurd land 4 vat
van den Moesdijck           5 mud 35½ vat
idem nog                107 vat
Reynier Franssen            6 mud
Hanrick Bogaers van gehuurd land 4 vat
fol. 18
de laet tot Liessel                   24 vat
idem op het jaar 1649                  18 vat
van de laet tot Vlierden op de pacht 1649        57 vat
van den Moesdick over 1649              13 malder
Neel den molder van gehuurd land           6 vat
Wilbort de laet van Joncker Michiel v.Eyck,een pacht 18 vat
Lambert Verhaseldonck 2 pachten            12 vat
Joris van Lierop 2 jaar voor gehuurd land       4 vat
Jan Hanrickx 2 jaar voor gehuurd land         8 vat
idem op het jaar 1649                 1 vat
Uitmeten of uitgeven van rog
fol.19
Hanrick Philipsen laten korten voor onderhoud van het kind Gielen den ouden schutter  4 vat
Jen Borst 2 en nog 2                                  4 vat
Lijn Bogars                                      2"
Mary Cralen                                      2"
Corst Vesters                                     4"
Jan Gossens                                      4"
Luidt Evers                                      2"
Jan Bul                                        4"
Jan Racken                                       3"
Jan Bulleken 4 en nog 3                                7"
Gerit de Visscher                                   3"
Marten Jan Martens,geleend                               6"
Frans Thonis,onderhoud van Lambert Verschauts kind                   1 mud
L.de Lou aan schamel kinderen,betaald '47                       1 mud
fol.19v
Jen Borst                 2 vat
Corst Vesters 4 en nog 3         7"
Lijn Bogaers 3 en 3 en nog 2       8"
Jan Racken 3 en 3             6"
Ardt Gubbels 3 en 2            5"
Luidt Evers                2"
Peter Noyen                3"
Jan Racken tot Joris van Lierop gehaald 4 "
Gertruidt Gielens             1"
fol.20
Willem Geven totaal       12 vat
Corst Vesters "         12 "
Hanrick Neelen          6"
Nijs Peters           6"
"gespindt op goeden Vreydagh" 6 "
Jen Borst totaal         3"
Toeback             4"
Jan Racken totaal        9"
Mary Cralen           3"
Lyn Bogaers           2"
Roeff Geven geleend       4"
Gerit de Visscher        3"
fol.20v
Toeback,voor een schamel dochter,aan hem besteld 5 vat
Aert Lorynen                   2"
Jan Hanrikx geleend                4"
Toeback                      4½ "
Lijn Bogaers totaal                5"
Jan Racken "                   9"
Jen Borst "                    2"
Willem Geven                   4"
Beel Utguilickerlandt               1"
fol.21
Jan Racken totaal           6 vat
Aert Wilbors              2"
Willem Geven totaal          18½ "
op goeden Vreydagh gespindt      6 vaten
Mary Kralen              3"
Corst Vesters totaal          13 "
Jen Borst               2"
Peter van Ebben            2"
Anssem Wilbors voor een schamel kind 18 "
Jan Gossens              3"
fol.21v
Aert Gubbels     2 vaten
Lijn Boogars totaal 5 "
Willem Geven "    8"
Marcelis Emonts    2"
Aert Wilbers     2"
Dirck Ardts geleend 3 "
Aert Willem Gielens 2 "
Jan Gossens      3½ "
Jan Racken totaal   9"
"gespindt"      6    "
Korst Vesters totaal 6 "
Jen Borst       1"
fol.22
Jen Borst totaal                           4 vaten
Aert Wilbers                             2"
Jaspar Boumans totaal                         9"
Jan Racken                              4"
Toeback                                6"
Pouwels Josten totaal                         11 "
Corst Vesters                             4"
Lijn Bogaers                             2"
Jan Levers                              2"
Jan Sevenum,rog tegen welke 7 vaten wij van hem schoff gehad hebben  7"
fol.22v
Jan Gossens      6 vaten
Willem Geven totaal 8 "
anno 1649
op goeden Vreydagh "gespindt" in gebacken brood     6 vaten
Corst Vesters                      4"
Jaspar Boumans                      3"
Gerit den Visscher totaal                6"
Aert Willem Gielens                   2"
Jan Racken                        3"
Pouwels Josten                      4"
Marcelis Emonts                     3"
Willem Geven                       4"
Jen Borst                        1"
Mr.Laureyns,voor zijn dienst,waarmee betaald is 1648   12 "
fol.23
Ardt Wilbors         2 vaten
Ardt Willem Gielen totaal 5 "
Jan Racken "         9"
Micghiel van Horenbeck " 4 "
Frans Vreynssen       3"
Mary Cralen         3"
Pouwels Josten        4"
Gertruyt Gielens       1"
Gerit de Visscher totaal   5"
Lijn Bogaers "        4"
Aert Noyen          3"
Aert Gubbels         2"
fol.23v
Hanrick Bogaers heeft uitgereikt aan arme lieden,rogge  4 vaten
Corst Vesters                      4"
Jen Borst                        1"
Jaspar Boumans                      2"
Lijn Bogaers totaal                   4"
Marcelis Emonts                     2"
Pouwels Josten                      4"
Jan Gossens                       4"
Gerit de Visscher totaal                 6"
Jan Racken "                       6"
Jan van Someren geleend                 2"
Aert Lorynen                       2"
Aert Noyen                        3"
Willem Geven                       4"
fol.24
Aerdt Gubbels    2 vaten
Frans Vreynssen 3 "
Willem Geven    3"
Korst Vesters    3"
Toeback       6"
den alden schutter 5 "
Verkocht koren aan:
Frans Tonis 3 malder het vat ad 12½ st.
idem een vat ad 13 st.
Hanrick Bogars 3 vaten ad 20 st.
Hanrick . . . 6 vaten ad. 20 st.
Marten Jan Martens 5 vaten ad. 19 st.
Jan Corsten 3 vaten ad. 14 st.
den laet tot Vlierden 25 vaten ad. 25 st.
Dan volgt totaal afrekening.
Ontvangst van boekweit van:
fol.24v
"in slodt van de leste rekeninge comt ende werdt bevonden te overen 23 vaten ende den  19
selvigen overmeten is gecrompen ende gelaxeert 4 vaten,ontvangen            vaten
Reynier,laet tot Vlierden over 1647                           24 "
den laet tot Liessel over 1647                             13 "
van idem over 1648                                   13 "
Reynier Franssen,laet tot Vlierden over 1648                      24 "
van den Moesdijck                                    36 "
van den Moesdijck jaar . .                               49½ "
fol.25
Hanrick Philipsen tot Liessel over 1649    13 vaten
Reynier Franssen,laet tot Vlierden over 1649 24 "
fol.26
Uitgeven van boekweit aan:
Gertruidt Huelens                1 vaten
Jan Racken totaal                9"
Gerit de Visscher                2"
Luytken v.d.Sprinck totaal           2"
Luyt Evers                   2"
Jan Bulleken                  2"
Lijn Boogaers                  1"
Jan van Someren                 2"
Jen Borst                    1"
Toeback,voor onderhoud van schamel persoon 6 "
fol.26v
Luytken v.d.Sprinck totaal 2 vaten
Jaspar Boumans         2"
de vorster voor zijn vacatie 2 "`
Marcelis Emonts        1"
Willem Geven totaal      4"
Korst Vesters "        3"
Jan Racken           2"
Jen Borst totaal        5"
Luyt Evers         1"
Aert Willem Gielens     2"
fol. 27
Willem Geven        2 vaten
Luitken v.d.Sprinck totaal 2 "
Mary Kralen         1"
Roeff Geven         1"
Jen Borst totaal      5"
Frans in de Kuylen geleend 1 "
Willem den huvener "    1"
Wilbort van Lierop "    1"
de Fredt "         1"
Jan Hanrickx "       2"
Korst Vesters totaal    4½ "
Jaspar Boumans       2"
fol.27v
Aert Willem Gielens    1 vat
Luitken v.d.Sprinck totaal 3 "
Jen Borst "        2"
Jan Racken         4"
Jaspar Boumans       2"
Willem Geven        3"
Korst Vesters       1"
Luyt Evers         2"
Aert Wilbers totaal    3"
Jan Gossens        1"
fol.28
Jen Borst totaal                  2 vaten
Willem Geven                    2"
Jan Racken                     2"
Wilbert Ardts voor "recken en reynigen van baet"  2"
Lijn Bogaers                    2"
Aert Willem Gielens totaal             2"
Luytken v.d.Sprinck                1"
Marcelis Emonts                  1"
Korst Vesters                   2"
Aert Wilbers                    1"
Art Noyen totaal                  4"
Jan Gossens                    1"
Jaspar Boumans                   2"
fol.28v
Jen Borst 1 vat
Aert Willem Gielens totaal 2 "
Pouwels Josten    2"
Jan Gossens 1 "
Luytken v.d.Sprinck 1 "
Korst Vesters totaal 4 "
Jan Racken   3"
Lijn Bogaers 2 "
Willem Geven 2 "
Verkochte boekweit aan:
Grietken Gordt den Sneijder 3 vaten ad 16½ st.
Jost Hoymakers 1 vat ad. 21 st.
fol.29
Frans Tonis 4 vaten ad. 12 st.
Lambert den timmerman 2 " ad. 15 st.
Peter Maryen -onbetaald- 2 " ad. 15 st.
Willem den Lepper 1 " ad. 15½ st.
Jan van Asten 2 " ad. 16 st.
den scholtus -geleend- 2 " ad. -onbetaald- 16 st.
Jacob Jan Jacobs 2 " ad. 22 st.
Hanrick Philips 13 " samen 1 gl.1 st.
Gordt den Sneijder 1 vat ad. 21 st.
Jan Jacobs 6 vaten ad. 21 st.
meester Joachim 3 " ad. 22 st.
fol.29v
Willeken Vrancken 2 vaten ad. 22 st.
Jacob Jan Jacobs 2 " ad. 22 st.
meester Joachim 3 " ad. 22 st.
Jan Henskens 2 "ad. 24 st.
Willem Hensen 15 ½ st.
Lambert Colen 2 vaten
Willem Geven 2 "
Hierna volgt de totaal afrekening.


1647 en 1648 O.A.A. Deurne doos 161
Joost Willems van Deurssen gelt aen pastorije van Deursen vijff en een halff vat roggen reductie
werdt betaelt met vijff st. voor tvath. Item sesthien en een half vath roggen aen St. Catharina altaer
tot DEurssen werdt betaelt als voorschreven.
Item alnoch drie vaten roggen reductie aen de H. Geest tot Deurssen werdt betaelt als boven.
Memorie voor den scholtis van Deurssen dat hem gelieve van dese bovengeschreven pachten
quitantien te staen, tot den jaeren 1647 ende 1648.


1647 Momboirrekeningen doos 181 map 2 1649 - 1651
anno 1647
Ick onder geschreven bekennen mets desen wel ende deuchdelijck ontfange te hebbe ut handen
Michiel Claes Eeverts die somme van CCCCC guijlden den gulden tot twentijch stuijffers gerekent
ien goet gancber gelt ende dat wederom te geven tot Paessen als men schrijft 1648 met den ijntrest
twee guijlden ende C st. Ick Wijlm Sweerijs met min eijgen hant onder teeken
min merckt (getekend vogeltje)
1647-1648 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (copie)
Ontfang van chijnsen ende erfrenten van de ingesetenen ende goeden binnen Doerne, maer [..]
tvoirs. dorp verpant is aen joncker Jan van Doerne ende nu hout vrouw Margriet van Wittenhorst
weduwe van heer Gelxyn .. memorie
Arch. de Belg. Chambre des Comptes no. 5458


4-1-1647 Deurne RA inv.nr. 172 b
Dergenaemen Heijlken Gevert Sijmonts hebben aen Barbara Marcelis voor d'vuijtvaert betaelt
xxiiij guldens Actum den 4en januarij 1647. In kennisse van mij ondergeschreven. Ottho de
Visschere secr. 1647


4-1-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 184 verso
Dezelfde verkopers als in de vorige akte, verkopen nu aan Melis Jan Heesmans een akker
gelegen in het Kerkeijnd. Aan Evert Michielsen een akker en een weiland, gelegen in de
Helleman. Aan schepen Peter Geverts Colen een hooiveld gelegen in de Nieuwe Beemden. Aan
Evert Segers twee akkers gelegen aan de Wolfsberg. Zie ook de volgende akte.


4-1-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 185 verso
Dezelfde verkopers als voor verkopen nu aan hun mede-erfgenaam Frans Laureijns Baeckelmans
een huis met boomgaard en meer percelen landbouwgrond daarbij, staande en gelegen in de
Cuijlheuvel.


5-1-1647 Collectie Cuijpers-van Velthoven (RANB 346) inv nr 3440
Doerne (Hendrick van) (copie)
In het jaer 1647 werd Durendaal bezeten bij joncheer Hendrick van Doerne, die den 5 january
van dat jaer transporteerde aan den heer van de Nemelaar alsulcke gerechtigheid van wiltbaan,
Warande etc. als hij had inden gerechte van Huyckelom onder Oosterwijck in de palen in dese
acte omschreven. Dit geschiede voor schepenen van Oosterwijck en zonder voorkennis van het
leenhof, zonder dat ooit dit gedeelte van het leengoed is gesplist en bleef de jagt also bij dat
kasteel.
Arch. Commun. de Bois le duc. Papiers Ackersdijck


8-1-1647 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 107. folio 44.
JAN WOUTERS van der LEE(N) als m/m van JOSINT dv JOOST AERTS van LANGDONCK
heeft een halve hooibeemd te Bakel (andere helft is van WILLEM AERT WILLEMS en AERT
JOOSTEN van LANGDONCK, vercocht aan HANDRICK JAN van LUIJTELAER, neven erf.
Peter Aerts en Jenneke Wilborts en Faes (?) Berckers en de gemeijn Aa.
Last: een rente of beurs van 25 gl.
Ook in het geding is nog een vervallen huis met dries te Deurne, 2 lopense groot, de helft is ook van
Willem Aert Willems voors., neven de erf. Jan Leenen (?) Goossens en de erfg. Jan Willem
Brustens. Get.: PB/JC 8 jan. 1647
N.B. Afwijkend handschrift.


10-1-1647 Asten RA 76 fol. 91
Goort Janssen Blockmaeckers is schuldig aan Anneken - g.m. Peter Molendijcx, te Vlierden -  50,-
à 5%.


14-1-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 186
Cornelis Marcus de molder is schuldig aan Anthonis Henrick Josephs de som van fl. 450,-. Dit in
verband met zijn koop van een huis enz. gedaan op 24-4-1646.
Cornelis Marcus de mulder promisit super se et sua ende onder renuntiatie alle iaer op onse lieve
vrouwe hemelvaertdach alst hem sal gelieven te betalen aen handen van Anthonis Henrick Josephs
ofte alst denselven Anthonis Josephs sal gelieven de som van 450 gl ad XX strs elck stuck metten
rente van 23 gl, eerste pacht op O.L.Vrouwe Hemelvaart toekomend jaar 1647, procederende van
een verkocht huis op 24 april laatstleden.


15-1-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 186 verso
Jan Hendricx van Stiphout beloofd zijn borg Derick Hendrick Baeckermans altijd kosteloos en
schadeloos te ontlasten.


17-1-1647 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 111. folio 45.
JACOP CLAESSEN, inwoner van Stiphout, en JAN DIRCX COOLEN (onze medeschepen) als
executeurs van het testament van w. JAN JANSSEN SCHOLASTERS hebben overgegeven aan
WILLEM JANSSEN COONEN als gewezen man van JOSINA dv JAN LUIJCASSEN, een rente
van 300 gl. kapitaal die JOOST WILLEMS, wonende te Vlierden, aan Jan Janssen Scholasters
destijds geloeft had te betalen (6% rente p.j.) (Helm. schepenbrief 18 april 1626). Nog een obligatie
van 300 gl. kapitaal die HENDRICK AERT DECKERS geloeft heeft te betalen aan JOSINA dv
LUIJCAS JOOSTEN (Helm. schepenbrief 10 jan. 1645). Get.: AB/WE 17 jan. 1647


3-2-1647 Deurne RA nr. 93 fol. 186
Catharina weduwe van Henrick IJsbouts geassisteert door Aert Meulendijcx als haar momboir en
als naaste erfgenamen Jan Jan Meulendycx bekent schuldig te wesen aan Catharina een somme van
75 gld. op 20 penningen ieder stuk gerekend,ervend van geleend geld bij wijlen Jan Jan
Meulendijcx van Henrick IJsbouts ontvangen etc... Ook nog groesland in de zeilberg. Getuigd en
getekend door Jan ven den Boomen en Willem Marcus Molders.


3-2-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 186 verso
Catharina de weduwe van Lambert Verschauwt als zijnde de naaste erfgenaam van Jan Jan
Meulendijcx is schuldig aan Catharina de weduwe van Hendrick Isbouts de som van fl. 75,-.
Vanwege een lening door wijlen Jan Jan Meulendijcx geleend van Hendrick Isbouts.


6-2-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 49v
Catharina, weduwe van Hendrick Isbouts verzoekt "panthaelinge" op goederen van Derick Jan
Goerts, Jan Henrick de Haert en Anthonis Gerarts de scheper wegens achterstallige rente.


6-2-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 50v
Schout nom. off., aanlegger tegen Aert Hendrick Jacops en Daniel Jansen van Breij borgemrs.
gedaagde. Betreft voldoening van 36 car. gld.


6-2-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 51
Schout nom. off., aanlegger tegen Joost Marcelis, gedaagde.
fol. 52-53-72v


12-2-1647 Asten RA 33 - 52
Rekening, bewijs en reliqua van Goort Janssen en Peter Maes - als momboiren van de onmondige
kinderen (?????) Betreft: 1642 - 1646.
Ontvangsten o.a.
- van Jan Michielssen van de akker - in de Stegen - 1642 - 5 vat rogge/jr à 18 st. 3 ort/vat  4-13-12
- Jan Tijssen te Vlierden - voor de huur van Wilbort 3-10- 0
- Goort Janssen voor de huur van het "goet" der onmondigen - gelegen te Asten - 1645-1646 12- 0-
0
 34- 8-12
Uitgaven o.a.
- gelost aan Jr. Deuren - een rente van 100 daalder - het
aandeel van de onmondige was daarin  17-10- 0
- aan Anthonis Canters betaald de rente van  3,-/jr 6- 0- 0
- aan de momboir van Weert - een vaen bier betaald tijdens
het spreken 0- 5- 0
- Hanrick Dielis wegens gehaald vlas bij Gerart Dircx 4- 0- 0
- Goort Blockmakers, omdat hij voor de onmondige had betaald
aan Willem Haubraken 4-19- 8
 34- 8-12


13-2-1647 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 2105 (inv.blz. 20)
Bottel Cornelis Tomas
Gehuert voor drie iar ingaende de erste iaer Pinxten 1647. Actum den 13e februarij 1647 ende dat
iaerlijx voor
Rog vijff mud
Boekweyt vijff mud
Spuerisaet 4 vat
sacken eenen
was 4 pont
was eenen steen
peper een pont
een kuer oeij met lanen
een vercken wegende 150 pont
smaelhoender 12
booter 40 pont
eijer ses mauwer
gelt off voerlijff 36 gl.
Spelgelt voor den inganck deser pachtinge eens te betalen 10 gld.
Corst van onse peel acht voeder
en van sijnen slot ses voeder
acht hondert .. uijt Rutsche broeck te leveren daclisten 17 vymen off soo veel meer als tot reparatie
nodigh


13-2-1647 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
De laatste hoevenaar, die Den Bottel van de Abdis gepacht heeft, is geweest Cornelis, zoon van
Thomas Smits en van Anneke wed. wijlen Dirk Gevert Peggs. Toen de abdijgoederen door de S.G.
waren aangeslagen, legt hij omtrent die verpachting de volgende verklaring af: "Cornelis Thomas
tegenwoordich pachter vande Hoeffve genoempt Bottel gelegen tot Doorsen, verclaert dat hij
deselve Hoeffve gedurende dese hueringe in pachtinge heeft vercregen tegens de Eerw. Vrouwe
Johanna van Eyll Abdisse des convents van Bynderen ende denselve convente competerende,
verclarende voorts van deze syne pachtinge egheene pachtcedulle noch copye vande selve te
hebben, dan heeft de voors. Eerw. Vrouwe d'Abdisse de origineele pachtcedulle vande voors
Hoeffve aende Ho: Mo: Heeren Staten oft derselver gecommitteerden binnen 's Hertogenbosch
overgeleverd, waertoe desen pachter hem is refererende ende dat tengevolge vande placcaten
deselver Ho: Mo: Heeren Staten dyen aengaende onlangs geëmaneert. Was get. Cornelis Thomas".
 Den Bottel was door Smits gehuurd voor drie jaar, ingaande met Pinksteren van 1647, gelijk uit
zijn aanteekeningen blijkt. De overeenkomst schijnt gesloten te wezen op 13 Februari van genoemd
jaar. De pachter had jaarlijks aan de Abdij te leveren:
"Rog 5 mud Boekweyt 5 mud
Speurisaet 4 vat
Sacken 1
Was 3 pont
Peper 1 pont
Een kuer oey met lam
Een vercken wegende 150 pont
Smaelhoender 12
Booter 40 pont
Eyer 6 mauwer
Gelt oft voorlijff 36 gulden
Segelgelt voor den inganck deser pacht in eens te betalen 10 gl.
Torff van onse Peel acht voeder
ende van synen clot ses voeder
acht hondert rys uyt Ruitsche broek te leveren.
Deckstroo 17 vijmen oft soo veel meer als tot reparatie noodich is".


20-2-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 51v
Het pand op erve Derick Jan Goerts, Thonis Gerarts en Jan Hendrickx de Haert ontvangt de lste
creppe. Op verzoek van Henrick Isbouts.
fol. 54-57v-66


20-2-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol 52
Jaspar Marcelis van Iseren, aanlegger tegen Aert Jan Meulendijcx, gedaagde. Betreft betaling van
100 gld. (In marge: is voldaan. )
Gielis Hensen, aanlegger tegen Jan Derickx alias den boer, gedaagde. Betreft betaling van 7 gld.
voor gekochte koeien ruim 2 jr. geleden.
fol. 53


20-2-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 52v
Gielis Hensen, aanlegger tegen Willem Jan Geven, gedaagde.
fol. 53v


24-2-1647 RHCE 3181 Deurne Oud adm. arch. inv.nr. 1774
Cornelis Thomas, hoevenaer op de Bottel, is ootmoelijck versueckende aen uwe heere schepenen
soe bij ue contribuerende met andere naebuerens ende sijne lasten betalende als andere
betijckende met borgemeestersboecken, soe eest dat hij aen uw eerwerde is versoeckende dat hij
mach profiteren ende ghenieten als andere nabueren soe behoerlijck is. Item in den iersten gehadt
19 ruijter te voet van den Graef ende die gekomen een paer uren voer den daghe ende die
gebleven den helen dach doen die sonne onder ghincke ende die selve driemael die toffel moeten
decken, geweest op den 24 februarij 1647.
Item noch gheweest op S. Maertensdach des selfs jaers 97 perdtruters van Breda die op Bottel
gestaen 7 uren ende in dien tijt gehaelt dries hoeij ende gherven voor hen perden ende schoven
verstrout als genoch bij die borgemeesters van Duerne ende Vlierden is ghesien ende vorts alle
partheijen die doer den dach sijn komende dat mij heeren schepenen mij daer af goet sullen doen
als andere nabueren
-
Den borgemr. Peter Geeff Manders cum suo sal ter saecke vers. goet doen aen den hoevenaer op
Bottel die somme van thien gulden d'welck in reeckeninge sal valideren. Actum in [..] den 1e
julij 1648. Ter ordonnantie van scholtis ende schepenen in Doerne. O.Th. de Visschere secr.
1648
[rugzijde: somma sommarii beloopen dese elff soo billietten aks quitantiens van verscheijde
vuijtgeven ende deboursementen soo van diensten van tochpeerden, stroogelt ende [donck] tot
s'Hertogenbossche als andersints ter somma van 169 gl. 6 st.
25-2-1647 recht arch deurne inv nr 95 folio 67
Anneke de weduwe van Peter Handrick Bollen vernadert een koop hout, zoals Claes Willems
van Meyel gekocht heeft van Hoeb Jan Hoeben. Hout staande te Liessel.


13-3-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 54
Jan Lamberts Isbouts als man van Willemken dochter Jan Willem Bruijstens, eerder weduwe van
Jan Jan Loijen, aanlegger tegen Martten Jan Geverts en Philips Derickx de snijer als gewezen
momboirs van genoemde Willemken, gedaagde. Betreft afrekening van verkochte erfgoederen tot 'n
bedrag van 90 gld. 10 st.
fol. 54v


13-3-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 187 verso
Peter Hendrickx de Haert draagt over aan zijn halfbroer Andries Hendricx de Haert zijn erfrecht
op de goederen van wijlen hun vader Hendrick Hendrickx de Haert.


13-3-1647 RA Deurne inv.nr. R 93, folio 187 vs t/m 190,
Marten, Peter en Jan, gebroeders, sonen wijlen Claes Martens, voor henselven en Claes Claes
Martens als vader van zijn kinderen verwekt uit Jenneke Hoeben, zijn eerste vrouw, hebben
getransporteerd aan Jan Willem Goossens als man van Lijntken dochter van Claes Martens, hunnen
zwager, 7 lopenzaad land in de vloeiekker, belendend perceel o.a. Anneke de weduwe van Thomas
Aert Roijmans. In deze akte ook vermeld dat Jan de zoon van Claes is simpel.


19-3-1647 - Archief Nassause Domeinraad 1.08.11, invnr. 9948 (repertorium op de lenen van
Cranendonk), fol. 11
Deurne
Negen mudde rogge erffelijk te gelden alle jaar in de hoogtijden van paasschen uit sekere
watermolen met sijn toebehoren gelegen in de parochie van Deursen ter plaatse gent het Hoogh
Eijnde naer breeder vermelden van de brieven daer van sijnde, gepasseert voor wethouderen der
stad van 's Bosch do 27 julij 1463.
Mr. Hendrik Gilles oud schepen en raad der stad Eijndhoven, uit cragte van procuratie van jor:
Hendrik van Deursen als momboir van jor: Eckart van Deurne soone van wijlen Jonkhr. Cornelis
van Deurne in sijn leven heere van Liessel verheffen het bovenstaende leen, naa doode van jor:
Cornelis van Deurse vaader van voorn: Eckart den 19 maart 1647 - 2e reg: fol. 98
voor heergewaade betaelt - f 15,=


20-3-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 187 verso
De broers Marten, Peter en Jan, zonen van wijlen Claes Martens zo voor zichzelf, Claes Claes
Martens voor het togtrecht en als vader voor zijn onmondig kind verwekt bij wijlen zijn eerste
vrouw Jenneke Hoeben ten erfrecht. Zij verkopen aan Jan Willem Goossens als man van hun
zuster Lijntken Claes Martens een akker in het Vloeijecker gelegen. Mede vanwege hun simpele
onnozele broer Jan Claes Martens die bij Jan Willem Goossens inwoont. Waarna een
gezamelijke boedeldeling van het ouderlijk goed volgt.


20-3-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 55
Peter Geeff Manders en Lambert Driessen leggen de eed als borgemrs. af. -1647-


21-3-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 189 verso
Claes Claes Martens geeft in ruil aan zijn broer Jan Claes Martens een akker gelegen in de
Reeck. Hij ontvangt daarvoor terug een weiland, gelegen in de Nieuwe Beemden.


23-3-1647 Huisarchief Rixtel leenboek (1644-1772) ranb 281 inv nr. 10 folio 239
Voor ons leenmannen verschenen Michiel Adriaen Donckers van Vechel en heeft nae dood van
Adriaen Donckers zijn vader gecocht van Joost Aerts als leenhouders. Actum ut supra ten
overstaan van Lenart Willems van Hout en Nicolaes Jansen van Berckel, leenmannen en Jan van
den Bergh stadthouder.


na 25-3-1647 LAHB oud adm. arch. Deurne inv.nr. VIII e-1-7
[dit nummer is het concept van de minuut requeste, zie inv.nr.
VIII e-3-19 .3]
Aende de Ed: Mo: Heeren Raden van State deser Vereenichde Nederlanden,
Remonstreert revenrentelijck Gijsbert Pieck van Thienhoven Raeth ende Rentmeester g(ene)rael
der domeijnen van brabant in de Stadt en(de) quartiere van s'Hertogenbosche hoe dat hij
remonstrant verstaen hebbende dat den afflijvighen Heer van Helmont, Jor. Jan Oudart gewesen
Heer tot Rixtel en(de) Adolph Becx, president der voors(eijde) stadt Helmont met neffens eenighe
andere eijgene authoriteijt begunst hebbende voor te nemen eene affscheijdingen en(de) palinge
van(de) Peel van Brabant tegens die van Venroij ofte Overquartier van Gelderlandt hadde die
remonstrant op te eedt en(de) amptshalven noodich geacht midts de paelinghen en(de) schijdinge
van s'Hertogen landen moeren en(de) andere ten overstaen van Rentm(eeste)r en(de) Leenmannen
naer dominiaelen reghten te geschieden staen, sulcx bij req(ues)te te (ver)thoonen aen uwe Ed:Mo:
waerop deselve uwe Ed:Mo:bij marginaelen apostille van(de) 3 october des jaers 1646 gelieft
hebben te (ver)staen dat den remonstrant op de saecke (ver)melt sich naerder soude informeren
en(de) den Raeth daer van berichten met sijn advies soo ras doenlijck om alsdan voorts geresolveert
te werden uijtwijsens de req(ues)te en(de) marginaele apostille alhier sub no 1 gaende hadden oock
deselve uwe Ed:Mo: ten selven daeghe gelieft te doen schrijven en(de) dirigeren aen de
voorn(oemde) Heere van Helmont, Rixtel ende President Bex de neffens ghaende missive alhier
sub no 2 daerbij de ver(seide) uwe Ed:Mo: deselve waren aanschrijvende en(de) ordonnerende nijet
naer te laeten van metten eersten daerover bericht te doen, en(de) middelertijt op te houden tot dat
met kennisse van saecken naerder daer bij uwe Ed:Mo: soude sijn gedisponeert waerop insgelijcx
de voorn(oemde) Heeren aen uwe Ed:Mog: den 17 november daernaer doer gemeriteert hebben
haer missive excusen en(de) verschoonslen van t'rechter feijt oijck sub no 3 geexhibeert, ende den
remonstrant ondertusschen, sijne uuijterlijcke devoiren gedaen en(de) d'informatien op'T
(ver)s(eide) werck soo uuijt handen van(de) Heer adv(ocae)t fiscael van Brabant dat den
Quartierschout Proeninck van Deventer en(de) voorts bij ses distincte gedaene beleijden voor
leenmannen der voors(eide) ris staets tholcaemere hebbende becomen mede alhier sub no 4o, 5, 9,
7, 8, 9, 10 ende 11. Oijck deselve met zijns remonstrants missive vanden 26 novembris (ver)s(eid)
uwe ED: Mo: behandicht, hadden deselve uwe Ed:Mo: bij apostille op de marge vanden selve
missive van(de) 27 211 ? der (ver)s(eide) maent, t'ghene voor(ver)haelt doen stellen in handen
van(de) Heeren deBije en(de) Vervoorn, vermellens t'selve geannexeerde
sub nu 12, welcke heeren, daer van rapport gedaen hebbende en(de) dijentvolgendlijck de missive
vanden voors(eide) Heeren van Helmont, Rixtel en(de) President in handen        des
remonstrants mede gestelt wesende, Ende hij remonstrant in s'Gravenhage, daerop den 4en
(decembris) daer naer volghende ordre gerescribeert hebben(de), hadden de gemelde Heeren Ed:
Mo: sulcx gesien, bij appoinctement ofte resolutie op de marge deselve rescriptie gestelt, goet
gevonden en(de) (ver)staen alle weder te stellen in handen des remonstrants, met expressen last dat
denselven remonstrant van(del voorn(oemde) Heeren van Helmont Rixtel en(de) President als
soude hebben aff te vorderen in geschrifte de besoignes bij heur gedaen ende in hoe verre sij daer
uuijt meende fondament te vinden om haer daerover, voor de Tholkaemer te betrecken, dat sij 't
selve soude mogen doen, naer ordinaere gewoonte, blijckende insgelijcx uuijt 't geannexeerde sub
nu 13 Ende alsoo de voorn(oemde Heeren van Helmont, Rixtel en(del President oijck nijet
tegenstaende nijet alles uijt en brachtten ende hij remonstrant uijt de voorgeroerde stucken
claerl(ijck) conde sien, dat alles nijet rechtsamel(ijck) en(de) werde geopenbaart noch te
geexhibeert soo was die remonstrant, in conformiteijt van de voors(eide) vande 5e(decem)bris
genootsaeckt geworden de voors(eide) Heeren van Helmont Rixtel, en(de) President te doen
gedaeghen voor de voors(eide) Tholcaemere en(de) dat voornamentl(ijck) tegens de rolle vanden
25e martij des jares 1647, alwaer die voorn(oemde) Heere van Helmont eerst exeptie geproponeert
hebben(de) ende naer reiectie van dijen en(de) app(oinctemen)t van Leenmannen voors(eid) met
den voors(eide) Jor, Jan Oudart gewesene Heere van Rixtel en(de) President voorn(oemd)
geantwoort hebbende, wierde daerop midts de insufficientie en(de) ongefondeertheijt van dijenl
weghen des oijck naermaels schriftelijck gerepliceert insgelijcx naderhant door de voorn(oemde)
Heeren en(de) President gedient remonstrants geworden van haere duplicque. Ende alsoo naer den
voors(eide) Heere van Helmont was comen te sterven, ist de voors(eide) procedure bij faulte van
resumptie tot noch toe suspens en(de) indecis gebleven. Ondertusschen is die remonstrant sijn
onderricht geworden dat die van Venrooij waerschijnel(ijck) door inductie vanden voorn(oemde)
Jor. Joh. Oudart en(de) een andere tot Helmont soo veel te weghen hebben gebracht aen t'Hoff tot
Ruremonde, dat t selve Hoff over de saecke voors(eid) geschreven hebben(de) aen(de) Raede van
Brabant den selven Raede alreede daerop soude hebben genomineert uuijt den Raede
commissarissen om neffens de gecommitteerdens, weghen die van Venraij eerstdaeghs te
voltrecken de voorgeroerde affpelinghe ende scheijdinghe van(de) Peel van Brabant tegens de
gemelde dorp van Venroij ofte Overquartier, t'welck nijet alleen in prejudicie der voors(eide)
litispidentie, maer oijck tegens t' recht der Domeijnen gelijck voormaels met institutie der
Tholcaemer en(de) besegelde rectificatien van(de) respective Renthmeesters en(de) erfflaeten der
Steden van Brussel toven en(de) Antwerpen promptelijck is bethoont, waeromme en(de) dat die
remonstrant mede tot quijtinge van sijnen eedt en(de) ampt noodich geacht heeft t selve uwe Ed:
Mo: te kennelijck te maecken soo is hij oijck dese presenterende versueckt dat deselve uwe Ed: Mo:
gelieven den voornoemde Raede van Brabant aen te schrijven en(de) t'ordonneeren nijet (...) der de
kennisse der voors(eide) saecke aen te nemen ende volgends de commissie die daerop soude
moghen gegeven wesen nog te laeten voortgaen sulcx aen(de) Renthmeesteren der voors(eide) uwe
Ed:Mo: doe... leenmannen der voors(eide)Tholcaemere laeten (ver)blijven altijt de.... kennisse van
dijen, volgens den voorgeroerde blijck compe..... hebbbende ende aen weghen Aenge.... bij
appoinctement van haere Ed: Mo: t'selve specialijck is gemandeert en(de) vior wijlen t'voors(eide)
proces is hangende ongedecideert, ende... die van t'voors(eide) Overquartier de voors(eide) paelinge
ende scheijdinge vande Peel noch soude drijven midtsg(ade)rs die van 't voors(eide) Overquartier
de (ver)s(eide) Paelinge ende scheijden van(den) 5 (decem)ber de Peel drijven, en(de) t'selve door
recommandatie van t'Hoff van Ruermondt geernst werd dat deselve uwe Ed:Mo: alnoch specialijck
tot t'ghene van dijen, gelieven t'authoriseeren den remonstrant die dijenvolghens met sijne
Leenmannen en(de) andere bij hen t'assumeren neffens de gecommitteerden van't Overquartier nae
haer soude vermoghen voltrecken d'welck en(de) saecken (ver)s(eide) d'welck doende etta


3-4-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 56
Peter zoon van Peter Hendrick Bollen legt de eed af als momboir van kind van Wilbert Jan Conincx
neffens Wilbert Henrick Stouwen.


17-4-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 190
Derick Hendrick Aerts als zijnde de man van Hanriske Jan Goloffs verkoopt aan Claes Marten
Rutten een weiland, gelegen te Vreeckwijck.


17-4-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 190 verso
Cornelis Marcus, de mulder, verkoopt aan Claes Marten Rutten een hooiveld onder Liessel
gelegen. En ontvangt daarvoor terug een weiland gelegen te Vreeckwijck.


17-4-1647 Recht. arch. Deurne inv.nr. 93 folio 190 verso
Willem Marcus, de mulder, verkoopt aan Laureijns Jansen, de mulder, een akker gelegen te
Vreeckwijck.


17-4-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 191
Willem Jan Peters verkoopt aan Hendrick Hendrick Noijen een weiland gelegen nabij het
kerkhof.


25-4-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 191 verso
Willem Jan Peters is schuldig te betalen aan Derick Hendrick Baeckermans een schuld van fl.
100,-.


25-4-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 191 verso
Peter Geverts Colen, optredend voor en namens Anneke Gevert Sijmonts als erfgename van
wijlen Heijlke Gevert Sijmonts, neemt tot zijn last de jaarlijkse rente van fl. 6,25 die wijlen
Gevert Sijmonts schuldig was te betalen aan Hendrick Isbouts.
29-4-1647 recht arch deurne inv nr 95 folio 60
Minnelijk accoord tussen Andries Sweers van Breij uit het land van Stralen met Jan Jans van
Kalbracken aangaande de koop van goed gedaan met Peter Dries van Neer zoals het gelegen is in
het Vloeijeijnd.


2-5-1647 recht arch deurne inv nr 95 folio 46
Aert Jan Goerts vernadert hetgeen Peter Thijs Clous heeft gekocht van de erven van Joost Aert
Emonts. Daarop vernadert Daniel Jans van Breij dit goed op 6-5-1647, zijnde een huis enz.


10-5-1647 recht arch deurne inv nr 95 folio 46 verso
Cornelus Marcus draagt over aan Anthonis Gerits een zeker hooiwas gelegen in de Bleeckt te
Liessel. Dit geruild tegen een heiveld gelegen in de Donschot.


15-5-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 56v
Aert Jan Meulendijcx, aanlegger tegen Joost Willem Corsten, gedaagde. Betreft betaling van 25
gld. met intrest van geleend geld.
fol. 58-66


8-6-1647 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 163. folio 66 verso.
JAN WILLEMS, wonende te Deurne, heeft getransporteerd aan ROBERT DELIS SWERTS een
jaarl. rente van 6 gl. uit een huis en hof met land en zand(14 lopensaets groot) te Deurne-Liessel
neven erf. der wed. Nicolaes Janssen en de H.Geest van Deurne en van erf. Gordt Claessen tot op
de gemeijnstraet.
Last: een braspenning grondcijns a/d heer van Helmond.
Met voorwaarden. Get.: WE/JC 8 juni 1647


18-6-1647 Vlierden RA nr 44
Op 18-6-1647 hebben de gelijke erfgenamen Willem Klaes Damen en Lijntken sijn huisvrouw en
de momboiren van de nog minderjarige opgaande bomen verkocht, staende op die verkochte
goederen soe als die Beerdonck als aent Hueveleijnde. Kopers: den stadthouder, Peter Thijssen,
Willem Geris, Peter Jan Driessen, Peter Gorst.


25-6-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 192
Gevert Francken verkoopt zijn erfrechten op de goederen achter gelaten door zijn ouders wijlen
Franck Geverts en door Grietken Celen van den Bogart. Zijn erfrechten gaan over op zijn zwager
Jan Hendrick Jacops, de man zijnde van Catharina Francken.


25-6-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 192 verso
Gevert Francken verkoopt aan de Schout-Secretaris Otto de Visschere een ¼ deel in een
jaarlijkse rente van fl. 6,-. Zoals Jan Goossens van Berkel voor de schepenen alhier op 12-4-1630
beloofd heeft te betalen aan Gevert Francken.


26-6-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 58
Catharina, weduwe van Henriek Isbouts, aanlegger tegen Michiel Niclaes Everts als man van
Anneken, weduwe van Jan Daniels gewezen borgemr. en Evert Niclaes Everts voor zijn broer,
gedaagde. Betreft betaling van een obligatie.
fol. 64v-68v-69v-71v-72v-75v-77-81v


1-7-1647 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 174. folio 70 verso.
MATHIJS THOMAS, wonende te Vlierden op Ruth heeft gelooft aan MICHIEL en JACOB
EVERS, gebroeders, over 4 jaar de somma van 400 gl. te betalen. Get.: JC/GB 1 juli 1647
In de marge: in 1649 voldaan.


2-7-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 193 verso
Peter Goerts de Cuijper als zijnde de man van Jenneke Jan Geeff Bruijstens verkoopt aan
Laureijns Hendrick Vreijnsen zijn oogst aan rogge en aan boekweit staande op zijn akkers te
Vreeckwijck.


3-7-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 192 verso
Hendrick Jacop nelen en diens zoon Hendrick zijn betaald door Hendrick Laureijn Keijsers
vanwege diens koop van een huis met grond, gedaan voor de schepenen alhier op 27 november
1642. Daarbij neemt Hendrick Keijsers nog tot zijn last een obligatie groot fl. 327,= die de
verkopers nog schuldig zijn aan Marcelis Jansen, alias Pot.


16-7-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 194
Een schepen Vidimus ( een akte waarin het bestaan van een andere akte wordt bevestigd ) Door
schepenen alhier van een testament te Gemert voor de schepenen aldaar gepasseerd op 9
november 1634 van de Gemertse practisijn Mr. Alard Bareoul en van diens vrouw Emerentiana
van lanckvelt. Het testament is hierbij letterlijk uit geschreven.


17-7-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 196 verso
Michiel Jan Gielens vernadert de koop van een akker, zoals Jan Hendrick Philips die op 1
oktober 1646 had gekocht van Jan Marcelis Lucas. Waarna Michiel aan Catharina de weduwe
van Hendrick Isbouts een perceeltje erf verkoopt, waarop een schuur heeft gestaan van Heijn
Golis.


17-7-1647 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte
175. folio 71.
JOOST HENDRICK BAKERMANS, wonende te Vlierden, heeft getransporteerd aan LAMBERT
BECX , schout van Helmond, een jaarl. rente van 33 gl. uit een huis en toebehoren te Asten neven
erf. Goort Jansen en de gemeijnt en een gemeijnstraetken. Nog uit een hooibeemd aldaar neven erf.
der wed. Catalijn Heessels en erf. Jan Gerits en van de Ada (rare gewoonte aan het worden) tot op
erf. Frans Joosten. Nog uit een huis te Vlierden zoals Joost dat gekocht heeft van de erfg. w.
WILLEM CLAESSEN, 16 lopensaets groot, neven Jan Lamberts en de wed. Catalijn Heessels en
de gemeijnstraet.
Last: 600 gl. kapitaal aan de erfg. van de heer scholaster van St. Oedenrode, en 50 gl. aan Hendrick
van Luijtelaer, en 50 gl. aan Peter Bunnen, en uit de hoeve te Vlierden anderhalf hoen grondcijns
a/d heer van Rixtel, en een sester rogge a/d kerk van Asten. Met voorw. Get.: PB/GB 17 juli 1647


17-7-1647 RA Deurne nr. 92 fol. 196
Michiel Jan Gielen vernaderd de koop van een akker zoals Jan Marcelles Lucas waarna Michiel Jan
Gielens aan Catharina weduwe van Henrick Isbouts een perceeltje erf verkoopt waarop een schuur
heeft gestaan van Heijn Golis.


20-7-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 61
Op verzoek van Michiel Donckers, Per Colen en Gielens gedecreteerd een boete ten laste van
Henrick Peters van Gerwen van 12 st. "van sijne schaere niet in te leggen of verbrengen" tenzij hij
de borgemrs. heeft voldaan.


27-7-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 62
Peter Geeff Manders c. s. Anthonis Aerts van Ebben c. s. Aert Hendrick Jacops c. s. resp. gewezen
en tegenwoordige borgemrs. verkrijgen vonnis op hun boeken.


27-7-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 61 v
Verschenen voor schout en schepenen Jan Lamberts van Gasselt als eigenaar van verschillende
stukken akkerland, door hem gekocht van verscheidene personen. Hij verklaart dat Evert zoon van
Michiel Claes Everts, zonder zijn toestemming, 1/3 part van de roggeoogst heeft binnenegehaald.


10-8-1647 (gen. H i k s p o o r s - AH & JS) Deurne R 12 ongef
Ten versoecke van Willem Smulders wordt geordonneerd aan Anthonis Gerarts de scheper te
ruymen alsulcke drije eijcke boomen als Anthonis vrsz heeft gecocht van Jan vanden Boomen in de
naeme van vrsz requirant op erve van vrsz requirant aen de Seylberch en daerontrent ende dat
binnen 8 dagen naer insinuatie deser op peene van 6 gl ten behoeve van de Heer te verbeuren.


13-8-1647 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 179.
BERTHOUT JANSEN van den BOER en zijn zwager JAN HANDRICK, beiden inwoners van
Bakel, hebben vercocht aan PETER HANDRICK WELTEN, wonende te Deurne, een stuk
hooibeemd te Helmond in de Rietbeemd, een sille groot, neven erf. Handrick Deckers en Joseph
Handrick Josephs en van erf. Gijsbert Hendrick Welten tot op erf. Handrick Deckers voors.
Last: een oort grondcijns. Get.: JC/GL 13 aug. 1647


20-8-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 62v t/m 64
Mr. Jan Ameije tot Brugge in Vlaenderen, gedaagde. tegen Aert Hendrick Jacops, aanlegger
Aanlegger verzoekt betaling van alzulk geld hem toekomende uit sterfhuis van zijn oom kannunik
tot Brugge, tot een bedrag van 73 ponden grooten vlaems.


3-9-1647 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 037d
Erfgenamen van Hobbert Aerdts, voor de onmondige kinderen de mombers Antonis Ardts Vrins
en Jan Ardts opten Moosdick, verkopen:
 * aan Lambert Lenssen een hof inde Mortelse Hoven, ez Antonis Ardts Vrins, az erf Marten
opten Mortel en ee Ghemeijn Straet,
 * aan Willem Jans een akker op de Donck, ca. 100 roeden, ez Willem Jans en ee den
Ghemeijnen Wech.
* aan Frans Gordts een beemd int Donghelken met houtwas en hun deel in de schuur, ca 135
roeden, belast 0,5 malder en 1 kop rogge, 2,5 stuiver grondcins, 0,5 pond was
 * aan Lenardt Hoffmans een akker opde Donck aenden Wech naeden Vismortel, ca 71 roeden


4-9-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 64v
Catharina Laureijnsen, aanlegger tegen Derick Derick Maes(sen) als erfgen. van Jan Derick Maes,
gedaagde. Betreft betaling van 23 ellen hemdlaken, 5 ellen fijn lijnwaad, 8 ellen 1 vierdel grof
lijnwaad, van "tierenteije" (stof van half wol, half garen) gemaakt lijfken, 2 pr. hosen, 2 pr.
schoenen, 2 pr. sokken, 2 pr. blocken. Loon als dienstmaagd bij gedaagde.
fol. 67-68-71-72v-75-76v-78


4-9-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 65v
Jasper Marcelis (van Iseren, Yseren), gedaagde. tegen Andries Henrick Noijen, aanlegger
fol. 67-68-70-72-74-76-77


4-9-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 66
Jan Marcelis Lucas, aanlegger tegen Thonis Jansen, gedaagde.
Silvester Wilberts, aanlegger tegen Willem Jan Geven. gedaagde.


4-9-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 66v
Aert Jan Meulendijcx, aanlegger tegen Jan van Sevenum, gedaagde.
De borgemrs. moeten Jan Anthonis 33 gld. 5 st. betalen binnen 14 dagen voor het maken van een
schutskooi, zekere bruggen en "ijnden".
Peter Dericx de scheeper verlangt "panthaeling" op erfenis van Jan Henricx de Haert, wegens
achterstallige betaling van rente over 4 jaren, 4 gld. 10 st. jaarlijks.
Lambert Anthonis Colen in naam van zijn moeder Mechtelt Anthonis Colen, verzoekt dag en recht
tegen een boete van 6 car. gld. en tegen het verbod tot varen over de erve van Melis Jan Heesmans,
verkregen van erfgen. Jan Berckers.


25-9-1647 RHCE toeg. 3129 - Oud adm. arch. Vlierden inv.nr. 31
Aan de regeerders en schepenen van Vlierden
Eersaeme lief [..] goede vrienden
Pauwels van de Leemputte, raedt en rentmeester-generael van zijne majesteijts domeijnen int
quartier van 's Hertogenbossche als te kennen heeft gegeven dat hij sekere actie tegens ulieden is
hebbende nopende het vercoepen ende vuijtgeven van sekere paertijen van ulieder gemeijnte
sonder interventie ende afpalinge van den voors. rentmeester ende andere [seec..] ten daer inne
nodich te observeren. Daerom van meijninge zijnde u.l. voer ons in recht te betrecken,
versueckende thegen u.l. dese tegenwoirdige brieven van daichsele met clausule van
authoerisatie. Soo ist dat wij ter instantie des vers. rentmr. u.l. daechvaerden bij desen,
midtsgaders oock alle de gene die de voors. heere rentmr. in geschrifte heeft overgegeven der de
[..] sal doen, voor ons te compareren dijnsdagh wesende den 25 der maendt september in onser
to[lcaemere] in de [..]mans straet te [s Bosch] desselfs rentmr. goets tijts th[..]ht uijren omme
t'aenhooren alsulcken versue[ck] ende conclusie als die vers. rentmr. tegen u.l. sal willen doen
ende [..] daerop t' antworden almede omme de saeck voldingt zijnde bij ons getermineert te
worden naer behoiren authoeriserende tot insinuatie deser alle officieren van justitie ende
notarissen hierop.


27-9-1647 RHCE 3181 Deurne Oud adm. arch. inv.nr. 1770
(pk: moeilijk leesbaar stuk, nog nader uit te werken; vluchtige transcriptie:)
Dero Rom. Hoig. Moig. unser lowieherr Wehsthochischr. Craisse under ihre excell.
feldmarschall freijherr von Lamboij uber fure freij compani zu furs b.. obrislutenant Joan
Gottfridt Frantzen Graff von Huijn undt freijherr von der Horst.
Dan nach ich mit .. Joan Adriaen heb underschribenen dato .. uundt .. uberdragt und .. ist vurde
verblickt neben dem thur allen uunde inden zu wissen was stondts oder condition .. oder .. van
den .. oder nachkommenden .. contract vor.. lesen oder forn lesen, oben gemelten .. zur zeit ..
verwilliget uunde restattet ad die vitae auff .. specificirte ort als genandt Dhorse .. ob fortz..
gebint end herrligheit inleijgt walle man .. ad dies vita freije
Hensberg den 27 septembris anno 1647
Jean .. de Huijn baron de Horst
Ich underschrienener notarius pub. ..bekenne das noch bij vorlaudt also saihr und selligen
contrae coram me tamquam not. pub. confirmatum off. .. erius Qijtlinge not.pub.


27-9-1647 Martin Verhaegh "Genealogie Verhaegh", 1996
Deling akkers aan de Haneberg tussen Jan Aert Verhaegh wen Jan Hendrick de Hard met
goedvinden van Lammert Peeters als man van Marike Jan Verhaegh. (Oud Rechtelijk Archief
Deurne, R 89 fol. 7)
16-10-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 67
Deriek Gerarts, aanlegger tegen Pauwels Joosten, gedaagde.
fol. 68-70v-71v-72v
Derick Gerarts, aanlegger tegen Jan Hensen (van Boemel), gedaagde. Betreft betaling van 51 gld.
voor een vat potloot.
fol. 68-71-7lv-73v
Hens van Boemel, aanlegger tegen Peter Evert Cuijpers, gedaagde.
fol. 69-70v
Jan Lamberts tot Liessel, aanlegger tegen Willem (Peters) van Silst, gedaagde.
fol. 68-70v-71v-74-76-77-81-81v-84-85v-87v-91v-93v-98v-102-104v-106v-112


16-10-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 67v
Margriet Derickx, huisvrouw van Hendrick Snabben, verklaart onder ede dat Peter Jan Goerts reeds
meer dan 30 jaar geleden kwam wonen op de goederen en erven van requirante. Men heeft altijd
mogen varen en drijven over de erfenis van kinderen Peter Bruijstens aan den Yseren Pael "over 't
paeijken daer door gaende. "


18-10-1647 Huisarchief Rixtel leenboek (1644-1772) ranb 281 inv nr. 10 folio 239 Compareerde
 voor stadhouder en mannen van leen Catharina, weduwe van Michiel Donckers van Veghel en
Arden haer zoon die voorschreven leen overgenomen hebben.


22-10-1647 recht arch deurne inv nr 95 folio 61
Testament voor Jan Dries van Boemel en diens vrouw Agatha Wilbort Smets, Jan ziek zijnde. Zij
vermaken hun goederen op de langstlevende.


22-10-1647 recht arch deurne inv nr 95 folio 62
Jan Dirks van Boemel geeft in erfwisseling aan Jan Handricx de Haerd uit een groesveld gelegen
in de Breemwortel. Dit in ruil tegen een akker ook aldaar gelegen.


26-10-1647 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 193. JACOB JOOSTEN van DEURSEN als
m/m van WILLEMKE HENRICK GOORTS en mede voor DRIES HENRICK GOORTS te
Deurne heeft vercocht aan WILLEM WILLEMS (?) de WIT het 5e deel van een sille hooi te
Helmond in de Wert neven erf. Isbout Vroomans en erf. der kerk van Helmond en erf. der wed.
Aert van Craenenbroeck en erf. Adolph Becx. Get.: WE/JC 26 okt. 1647


12-11-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 198 verso
Thijs Wilberts als man van Marij, eerder de weduwe van Jan Henrick Snabben, verkoopt aan
haar zoon Thonis Janse Snabben haar togtrecht op zeker huis, en erf staande en gelegen in de
Zeilberg, zoals de verkrijger reeds in gebruik heeft.
13-11-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 199
Jan Hendrick Jacops verkoopt aan Aert Wilberts een streepje erf, gelegen aan zijn erf gelegen in
het Derp.


20-11-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 68
Cornelis Jans de bercker, aanlegger tegen Jan Jansen alias Litten. gedaagde. Betreft betaling van 3
gld. 18 st. 2 oirt voor wollen laken.
fol. 72-74


20-11-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 68v
Willem Jan Peters, aanlegger tegen Hendriek Laureijns Keijsers en Frans Willem Gielens, gewezen
borgemrs. gedaagde. Betreft betaling van 20 gld. 14 st. voor verteringen.
in extenso:
WILLEM JAN PETERS Aenlegger en HENDRICK LAUREYNS KEYSERS, ende FRANS
WILLEM GIELENS affgegaen Borgemeesters alhier Gedaeghde.
Actor contenderende concludeert costelinge tot betalinge van de somma van XX gulden vierthien
stuyvers procederende van verteringe in hen borgemeesters jaere 't sijns Aenleggers huyse
geresen salvo justo daerinne de Gedaeghde condemperende cum expensis, salvo cortinge watter
op is betaelt, off dat andersints gedaag.


20-11-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 69
Anthonis Gerarts de scheper, aanlegger tegen Martten Jan Geverts en Philip Dericx de snijer als
gewezen momboirs van Willemken dochter Jan Willem Bruijsten. gedaagde. Gedaagden hebben
aan aanlegger een stuk land verkocht, nu blijkt dat Jan Henricx de Haert zegt te mogen varen en
drijven over een erfweg, ook door de vruchten op 't land van aanleggen.
fol. 70v


1-12-1647 Asten RA 33 - 52 dag en maand fictief.
Willem Oetelaer, Heer van Asten, aanlegger, contra Mathijs, Peter, Jan en Dandel, znn Anthonis
Thonis Loomans, gedaagden. o.a.
2. De Heer van Asten heeft een cijnsboek waarin de meeste van de ingezetenen zijn "verobligeert".
3. De cijns wordt jaarlijks geheven en ontvangen, zondags na St. Marten, gedurende drie dagen na
elkaar.
4. Aert Daendels, gewoond hebbende op Husden, op de hoeve van de Heer van Deursen, wijlen Jr.
Everart, en zelf daar ook "erffenisse" gehad heeft. Hij is jaarlijks op het cijnsboek schuldig geweest:
een half hoen en 4½ denier. Hij heeft deze ook tot zijn sterfdag betaald, gezien de aantekeningen in
het boek. Overleden zijnde in 1633, heeft hij verschillende kinderen nagelaten, o.a. een dochter -
g.m. Anthonis Thonis Loomans en alzo ouders van gedaagden.
5. Anthonis heeft ook zijn deel gekregen van de goederen op Husden.
6. Hij heeft, toen de cijns betaald moest worden, zichzelf gesteld in de plaats van zijn schoonvader
en deze vervolgens tot zijn sterfdag, in 1636, betaald.
Zijn kinderen hebben zich niet "te boek" willen laten stellen en er zijn sindsdien elf jaar verlopen,
zonder dat zij de cijns hebben willen laten "verheffen" en betalen. Zij hebben altijd uitvluchten
gezocht, dat zij een ander zouden brengen die tot betaling van de cijns "gehouden" zou zijn.
13. Aanlegger is niet van plan, om door de "verschillen" van de gedaagden de cijns langer
onbetaald te laten.


4-12-1647 recht arch deurne inv nr 95 folio 54
Peter Ceelen verkoopt aan Dries Handricx van Breij een perceel groese gelegen omtrent de
Moosdijk in het Broek aldaar.


4-12-1647 recht arch deurne inv nr 95 folio 54
Jan Aert Vrients, van Meyel, verkoopt aan Handrick Jans een perceel groese of heide, gelegen
omtrent de Moosdijk in de Schelm.


6-12-1647 recht arch deurne inv nr 95 folio 59
Willem Hendrick Peters betaald aan de H. Geestarmen alhier jaarlijks fl. 2,50 komende uit een
zeker huis met de bijbehorende percelen, staande en gelegen aan de Bosberg. Te lossen met fl.
50,-.


10-12-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 200
Schepen Frans Willem Gielens is schuldig aan Aert Hendrick Jacops de som van fl. 125,-. Terug
te betalen aan Aert Hendrick Jacops of aan diens broer Mr. Gerart Hendrick Jacops.


10-12-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 200
Derick Henrick Aerts verkoopt aan Anthonis gerarts de scheper een stukske akkerland, gelegen te
Vreeckwijck.


11-12-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 70v
Anthonis Aerts van Ebben, aanlegger tegen Henrick Jansen toeback. gedaagde.
fol. 72
Gerart Gerarts(en) als man van Peerken, aanlegger tegen Jan Hendricx, gedaagde.
fol. 72-73v-75


11-12-1647 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 71
Jenneken, weduwe van Mattheus . . . . . . aanlegger tegen Michiel Segerg, gedaagde. Actricx door
Aelbert haar schoonzoon.
11-12-1647 RA Deurne inv.nr. R 93, folio 200
Frans Willem Gielens bekent schuldig te zijn aan Aert Henrick Jacobs f 125,-- of aan diens broer
Meester Geraert Jacops.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS onsen mede Schepen bekent mits desen schuldich te wesen aen
AERT HENDRICK JACOBS die somma van een hondert ende vijffentwintich guldens ad XX
stuiver ieder stuck gereeckent die welcke hij aen den voorschreven AERT HENDRICK JACOPS
ofte desselve broedere Mr.GERART JACOPS geloeft te betaelen van de nu Alderheyligen dach
(= 1 November) lest gepasseert over anderhalf jaer met den behorende interest van drey a 5
gulden ten hondert iaerlux sonder eenige contradictie (= zonder tegenspraak), daervoor
verbindende den voornoemde FRANS WILLEM GIELENS sijnen persoon en goederen
hebbende ende vercrijgende sonder arglist.
Actum voor Schepenen PETER COLEN, en AERT JAN MEULENDIJCX
11 Xbris (= December) 1647 In Iueitio.
N.B. In de kantlijn:
Solutum et Quitutum (= Is voldaan).


ca 1648 Archief van de Staten Generaal, Rijksarchief Den Haag. Inv.nr. 12557-4 Register der
capellen van Vlierden, welck tegenwoordich waart bedient bij Heer Jan Wouters.
Aen de capelle:
-    Het Convent van Bynderen gheeft tot den dinst der selver capellen tot Vlierden drie mudden
rogghen in specien. Item noch het selve Convent gheeft jaerlycx tot den dienst tot Vlierden 28 gh.
-    Priester Verhees ghelt in desen register jaerlycx XVI vaten rogghen reducibel welck wordt
betaelt met iiij gh. (in de marge: betaelt tot Lichtmis 1647)
-    Peter Celen den Cuyper viij vaten = 2 gld.
-    Janis Hoeben c.s. iiij gld., waervan Phlips Ysbouts, wonende tot Asten aen den Dijck, die
hellicht betaelt (in de marge: betaelt tot Lichtmis 1647)
-    Joost Hendrick Bakermans ij gld. (in de marge: betaelt tot Lichtmis 1646)
-    die erffgenamen Simon van den Heytrack ende Klaes Bruystens VI vaten reduc. 36 gld. (in
de marge: betaelt tot Lichtmis 1646)
-    Peter Verschueren tot Asten geldt 1 mud rogge, desem pacht is gedeylt in drie deelen, het
een derden deel geldet Meriken Verhees aen den Dijck tot Asten iiij vaten, (in de marge: betaelt tot
Lichtmis 1646) Ysbout Verschueren aen den Dijck tot Asten geldet het ander derden deel, een heeft
niet betaelt nae mijn opinie in ..., het ander derden deel geldedt [Aert] Peter tot Vlierden 3 gld. (in
de marge: betaelt tot Lichtmis 1645)
-    Die ghemeynte van Vlierden gheven in desen register 8 gld. (in de marge: betaelt tot
Lichtmis 1645)
-    Item die broederschap gheven in desen reghister alsser dinst voor ghedaen wordt VI gh.
Dese copie is met den originelen reghister acoorderende van woordt tot woordt. Quod Attestur
Godefridus Petri secretaris.


ca 1648 (ongedateerd) Archief Staten Generaal 1.01.07 inv. nr. 12557.18
Onder conditien ende vurwart hier onder geschreven soe heeft Joncker Everaert van Boschuysen
verpacht aen Reynder Jan Reyndersen alsulcke hoefke als toebehoort het altaer van Onse Lieve
Vrouwe antique fundationis tot Dorne. Dat is te weten dat den voorgenoemden pachtenaer
gehouden sal syn te betalen al de lasten wt het hoefken gaende naer alder gewoonte, te weten een
malder roggen aen het clooster van de Baseldonck, peelse maet, ende een malder roggen aen den
heyligen gheest tot Dornen oock peelse maet. Item oock eenen stuijver syns in het boeck van den
heere van Dornen, ende twee blancke in het boeck van Helmont. Item te betalen alle lasten ende
conterbusie ende naebuerlycke rechten die daer van outs op syn geweest ende noch op comen
muchten. Item soe sal den pachtenaer gehouden sijn te delven ende te leveren twe [vimme schu
dien den burde] wegende viertich pont alle iaer. Item [huijsken] ende [leymmen] op synnen cost,
den decker de cost gevende ende de dachhuere te corten. Item of met grooten timmer timmerde
soe sal de pechtenaer gehouden wesen te timmerke den cost te geven ende de dachhuer te
verschieten ende te corten ende den affval van den timmer t geniten voor de cost. Item en de
banden ende latten ende nagelen om die daer te coopen ende te corten.


ca 1648 (ongedateerd) Archief Staten Generaal 1.01.07 inv. nr. 12557.18
Copy vt de copye van den income ende rente van het holteren autaer
Lyntken wedue Willem Loyen een mud roggen
Johan den Sneyder op het Vloeyeyndt een mud roggen
Henrick Jacop Nelen ende Johan Rutten 14 vadt 1 cop
Elcken weduwe Johan Maes de Bottel nunc Johan Willems bij coope 2 mud
Henrick Guns den Schutter nunc Henrica Noijen bij coope een mud
Vranck Gevars nunc Johan Hanrick 8 vadt
Dries van Brey ende Symon van den Heytraeck een mud
Wilbort van den Bogaert 3 vadt
Wilbordt vander Hage 3 vadt
Wilbort Emondts een malder
erffgenamen Henrick Mauwers een malder
eenen acker groot 3 copsaet
de Lysenpael 2 lopensaet
de Sandtacker 2 lopensaet
Mechtelt weduwe Athonis Colen 19 vat
dese bovengeschreven renten worden tegens reduxie betaelt, collateurs darvan zijn de
kerckmeesters van Durse, accordeert met de copie quod attestor Laureyns van Loen als beweijndt
daer van gehadt hebbende


ca 1648 Raad van Brabant RANB 19 inv.nr. 788.1294
(stuk van latere datum van bovenstaande pastoor Willem van den Eijnde=Guilelmus de Fine,
pastoor van Bakel-Deurne 1561-1612. Hij overleed op 18-4-1612 (zie: Willy Ivits, Curieuze
namen uit Gemertse oudste Begraafboek, Gemerts Heem 1988 blz. 60)
                       Copia
Rector vicaria perpetue in Bakel et Doorne est D Guilielmus de Fine ordinis teutonios, habe
vigintiquinqe modias siliginis
(in de marge is geschreven: NB dese 25 mudden sijn de helligt van thienden van Millis den
pastoor van Dorne competerende)
Hier uut moet ick den cappellanen tot Bakel geven jaerlicx drij mudden roggen dewelcke ic tot
desen tijde toe niet gegeven en heb, maer plach ter contrarien vande voorschreven cappellanen
selfs jaerlicx te bueren ende ontfangen den paeschoffer
Item voor de provenbroden --- 4½ gulden jaerlicx
Noch uut den smaelderthienden tot Lijssel – 9 gulden sjaers
Item noch uut den anniversarie boeck ontrent 10 mudde rggen, staende in tsestich verscheijden
onderpanden waer aff ic vaet geeren door een soude geven voor 4 st, want ick daer geen
betalinge aff crijgen en can
Dit voorschreven staende is mijn incompste sonder die daghelicxe vervallen die onseecker sijn,
ende midts dien dat ick nu vanden ouderdom ben van LXXV jaren, ende nu voorts sonder
cappelaen mij niet langer behelpen en can, wilde wel gheerne eenen cappelaen die mij die lasten
aff name alle die voorschreven vervallen geven sonder daer yetwes voor mij aff te ontfangen.
Item het woonhuijs daer ic in woone met eenen sesterschen lants, dat heb ic vanden kerkmeesters
in pachtinge jaerlicx voor 18 gulden ende houde een koe ende anders geen beesten ende geve
mijnder maget jaerlicx xvi gulden
Ende voorts alle sgeens wat ick in cost, dranck, brandt ende alles tot huijshoudinge, soo buijten
als binnen shuijs mij nodich sijnde, behoeve, moet alts samen vande sommen voorschreven
haelen.
Ende en weet dienaengaende voorder niet int besonder te specificeren, noch oock insgelijcx
vanden grooten schade dien vande ruijters geleden heb niet besonders, hoewel de selve niet cleijn
en is geweest
Aengaende den beneficien inden kercken van Dorne ende Baeckel sijn dese naevolgende:
Inden eersten het altaer van onser liever vrouwen inder kercken tot Bakel
Item noch aldaer het altaer Joannis Baptista et Anthonij
Item inder kercken tot Dorne inden eersten het altaer Petri et Pauli aplrum.
Item noch inder selver kercken het altaer S Anthonij
Item St Anthonis Cappelle binnen Dorne genaempt Veltheuvel


ca 1648 Staten Generaal toegangsnr. 1.01.06 inv.nr. 12557.31
 Lijst van verzwegen renten in Peelland
Ze zijn ontdekt door HENDRIK THOMAS VAN ESCH en vallen onder rentmeester
PIETERSSON - hieronder staan de volgende personen of altaren genoemd:
   aan de gemene priesters gremisten te Helmond
   de generale beneficiaten te Helmond
   het Sint Salvator-altaar te Helmond
   Onze Lieve Vrouwe-altaar te Helmond
   Maria-altaar
   kapel op het kasteel te Helmond
   pastorie te Asten
   een altaar te Asten
   Sint Catharina-altaar te Deurne
   het Holten-altaar te Deurne
   Veltheuvelse kapel
   pastorie te Deurne
   H.Kruisaltaar te Deurne
    kapel te Liessel
    Sint Anna-altaar te Deurne
    Sint Peterus-altaar te Deurne
    het Sint Petrus en Paulus-altaar
    Sint Anthonius-altaar te Deurne
    pastorie van Liempde
    de Brugkapel onder Leende
    convent van Binderen onder Deurne


ca 1648 RA Deurne inv.nr. R 95, folio 82 recto,
Als belendende percelen te Deurne worden genoemd die van Margriet Hoeben, Claes Claes
Martens etc. ter plaatse aan de Seijlberch.


ca 1648 (ongedateerd) Archief Staten Generaal 1.01.07 inv. nr. 12557.18
Ierste rekeninge voor Johan Johan Joesten ende Claes Claes Martens voor t jaer 1644 als
aengecomen kerckmeesteren
gepresenteert op den 23 marij anno 1645
Ontfangen van Dirck Henrickx voor t gebruyck van eenen acker 6 gl.
Ontfangen van IJsbout Johan Vloymans van achterstelle pachten 2 gl.
ontfangen van Jost Lodders 3 gl. 7 st 1 ort van pachte waer mede betaelt sijn 3 pachten
ontfangen van Laureyns de Lou 20 gl. van huyshueringe waer mede betaelt is 1644
ontfangen van Hanrick Janssen oor een karsse 8 st.
ontfangen van Johan Eijmers 3 gl. dat sijn huijsvrouw de kercke gemaeckt hadde
ontfangen van eenen sekeren persoon om Godts wille 3 gl.
ontfangen van Peter Hanrick Welten 2 pachten 4 gl. waer mede betaelt 1642 en 1643
ontfangen van een karsse 7 st. 1 ort
ontfangen van Dries Corsten als mombar van het onmundigh kindt Johan Henrick van brey 3
pachten 9 gl. betaelt 1640,1641, 1642
ontfangen ineen almoesse 12 st.
ontfangen int omgaen der schalen 3 gl.
ontfangen van Barbara Timmermans 2 pachten 18 st betaelt 1641 ende 1642
ontfangen van Johan Mennen 4 gl. 5 st. van pachten
ontfangen van Dirck Henrick Bakelmans voor gebruijck van eenen acker 6 vat daer van
ontfangen 8 gl.
ontfangen van Dirck Gerits voor t gebruijck van eenen acker 4 gl. 2 st.
ontfangen van Joan Peter Muelendix voor gebruijck van hoywas 12 gl. 5 st.
ontfangen van den offer der capellen 30 st.
ontfangen wt den offerstock voor het hoogh altaer ende crucis 18 gl. 7 st 2 ort
ontfangen van eenen sekeren persoon der kercke om Godts wille gemaeckt mede tot onderhoudt
ende reparatie der selviger kercke 4 rixdalder facit 10 gl.
ontfangen van Dries Henrix wegen Peter Lambers Verschout dat hij bij testament de kercke
gelegateert heeft 25 gl.
ontfangen op den goeden woensdagh in offer als in corenwerck 15 gl. 6 st. 1 ort
wtgeven
Wtgegeven aen Laureyns de Lou voor sijn orgelspelen custerie 61 gl. hier mede betaelt 1644
wtgegeven aen den bleeser van t orgelblasen 6 gl.
wtgegeven aen meester Johan glasmaker van een gelas inder fondtwyser te maken 3 gl.
aenden selvigen voor onderhoudt der glasen jaerlyckx 9 gl. 6 st.
wtgegeven aen Huybert Leydecker voor onderhoudt der kercke 23 gl. waer mede betaelt 1644
wtgegeven tot reparatie aen t kerckenhuijs 7 gl. 4 st
wtgegeven aen meester Johan Sondagh voor het onderhoudt van het veergewerk 3 gl. 3 st waer
mede betaelt 1644
wtgegeven van het kercke liewadt te wassen 12 st.
wtgegeven int cinghsboeck vanDeursen 3 ½ st
int boeck van Epternaken 9 st.
int beck van Rixtel 1 ½ st
int boeck van Hellemondt 2 ort
wqaer mede betaelt is 1644
wtgegeven in het psseeren dese rekeninge 3 gl.
Ondertekend 23 maart 1645 Otto de Visschere Jan Jan Joosten en Claes Claessen en Jan Simons
van den Boomen en Peter Gevaerts Colen en Aert Jan Muelendycx


ca 1648 Archief Staten Generaal 1.01.07 inv. nr. 12557.18
Overzicht van landerijen die aan de kerk van Deurne behoren:'
- een akker 2 lop. 1 cops. gelegen in den Reck e.z. de wed. Percke Lucas a.z. de erfgen. Mathijs
de Jongelingh, genaamd den Venacker, wordt gebruikt door Marcelys Tijssen voor 9 vat rogge;
betaald 1647
- een akker van circa 1 ½ lop. e.z. Peter Spaniers a.z. Ardt Ariaens e.e. Peter Spaniars a.e. Peter
voorsz.; wordt gebruikt door Ardt Ariaens voor 3 vat rogge; betaald 1647
- een akker 2 lop. e.z. H.Geest a.z. Hanrick den Laser e.e.Hanrick Ijsbouts en anderen, gnaamd
den Hoeckacker; wordt gebruikt door Jan Peters Muelendickx voor de dorpscontributie.
- een akker 2 ½ lop. gelegen aan den Bremmortel e.z. Joan Bogaers a.z. Hanrick Jacob Neelen
e.e. de erfgen. Wilbort Vreynssen a.e. de gemeyne wegh; wordt gebruikt door Jasper Hanssen
voor 6 vat rogge; is betaald 1647
- een akker die aan de kerk is vermaakt bij testament van Thonis Houben, ongeveer 1 ½ lop.
groot e.z. Wilbort Coppen, a.z. Dries Hanrickx, e.e. Laureyns de Lou a.e. Jen Sneyders; wordt
gebruikt door Dries Henrick Noyen voor de dorpslasten.
- een akker e.z. Jen Coppen, a.z. de kercke landt e.e. den gemeynen wegh a.e. Joan van den
Boomen met meer anderen; wordt gebruikt door Dries Ketelaers voor de dorpslasten
- een huis met een bogaert en 2 lopensaet land gelegen aan de kerk; wordt gebruikt door
Laureyns de Lou, koster en organist, jaarlijks voor 20 gl.; is betaald 1647
- een syl hoys gelegen opt Astens enoemt Luttel Heese e.z. Willem Marcus a.z. Johan Thomas
e.e.de gemeyn A stroom; wordt gebrukt door Johan Peters voor 6 gl.; is betaald 1645
- een syl hoys gelegen op het Astens genoemt het Voordeken, schietend wt op de Astense A
stroomende Lieropse; wordt gebruikt door Dries Peters voor 3 gl.; is betaald 1647
- een syl hoys gelegen tot Lijssel, genoemd de Desset, wordt gebruikt door Joan Peters voor 30
st.; betaald 1645
Ongedateerd (na 1648?) Recht. arch. Deurne inv.nr. 51b foto 162 t/m 174
Een veertienjarig kind, nog in de puberteit zondigde tegen de plakkaten van de Ho;Mo; door
tijdens de dank en biddag op donderdag 2 oktober op het kerkhof, samen met een vriendje, te
spelen met de kaarten.
Enige citaten:
Van repliecque als den temerairen aenleggere op den [niet ingevuld] februarij lestleden aen U
Eerw. heeft overgegeven ende in recht ingedient.
1. Seght en verclaert tot generaele consutatie van dien het naervolgende peremptoir gededuceerde
2. Onder alle behoorlijcke en gewoonlijcke presentatien protestatien, imploratien en alle andere
beneficien en remedien van rechten
3. houdende alhier in antecessum ende als expresselijck geinsereert den naer rechten en
tastelijcke equiteijt welgefundeerden inhoude sijnder schrifture van antwoorde exceptioneel
4. Omme alhier in plaetse van exceptionale dupliecq geëmploieert te werden, daer en alsoo bij
den verstandigen rechter in alle rechtmaticheijt bevonden sal werden te behooren
5. Glisserende het proeving als maer generael begin en alsoo niets relevants continerende
6. Aenbelangende den iersten en tweeden articule sal den excipient de ijdelijck gevauteerde
bethooning der calumneuselijcke gesustineerde contramentie van desselfs enen veertien jaeren
out wesende kind afwachten (sonder nochtans sich in eenige desente en principaele anders als bij
forme van generale exceptie te sullen inlaten daer van protesterende bij desen).
7. En inder eeuwicheijt naer rechten veel min in gevolge van de successive tol onderhoudinghe
van de vast- ende beededagen geëmaneerde placcaten.
8. Niet sullende overthoont ende bewaericht werden dat hij excipient in den name en wegens sijn
voorschreve soontjen in eenighe pretenselijck geïmagineerde poenen ofte boeten vervallen is
9. In tegendeel van den derden en vierden articule leijt den excipient uijt dese alsoo
vrewelmoedelijck opgesochte vileijne procedure claer blijckende en hanttastelijck te wesen voor
een ider van een gesont oordeel
10. dat dese en andere malitieuselijck gesubcureert de procedure en vuijle actioneringe nergens
anders vuijt voortcomen noch tot egeenen anderen eijnde geïnstitueert werden
11. dan uijt eenen onverganckelijcke haet en malitie om hem excipient te ruïneren en door
dusdanige bespottelijcke actiën in den groont te zeijlen.
12. alle de werelt een gemeijn oordeel hebbende wel voelende en tastende dat dese calumineuse
actie geentsins ex relo justitie
13. sed ex relo ad opprimendum reum is gepremediteert ende int werck gestelt sed tandem bonu
causa triumphibus
14. Naerdemael soo al alwaer was het calumnieus en gefabriceert geposeerde des pretens
aenleggers
15. als neen en noijt in terminis conuncentibus sal connen geverificeert werden
16. dat quansuijs des excipiens soontjen ontrent den ouderdom van veertien jaeren gepasseert
wesende
17. soude op den tweeden october lestleden, wesende danck- en biddach, met de kaart gespeelt
hebben niet een twee maer drie ofte oock selfs naer vier uijren met een ander kint op den
kerckhoff onder het hoeden ofte waernemen der weijende koije.
18. Echter hij excipiëntals wesende t'selvige species delicti daer over naer rechten in het
alderminste niet en covenibel ofte verplicht soude wesen naer rechten ende wetten van den lande
19. veel min in dier voegen en pretense qualificatie als hij vermetenen aenleggere hem gelust en
gelieft heeft te actioneren
20. behalven dat oock het simpelijck gepretendeert speelen met de kaarte van desselfs soontjen
Martinus als noch niet mondich ofte oock ad plenam pubertatem gecomende wesende
21. en sulx niet eijgenlijck doli capax wesende geentsints en in eene trnasgressie ofte
contraventie van den placcaten
22. vervolgens oock weijders niet en is trafbaer ofte mulitabel naer rechten sal men tot confusi
van verkeerdelijck geanimeerden heere aenleggere inscisiceren tempor et loco congres
23. want daer egeene waerachtige overtredinghe der weth en is, als in desen in der waerheijt geen
ene en is, oock egeene straffe en kan plaetshebben
24. den virulenten goddelooselijck door den vader der leugenen ofte sijne instrumenten
versierden inhoude van den sesten en sevenste articule werden expresselijck ontkent en
tegengesproecken
25. glisserende den achtsten articule als egeene reputatie meriterende
26. en tot destructie van het temerair en niet waerschijnelijck gepretexeerde van den negenden,
thienden en eenige aenhangende articulen seijt hij excipient
27. wel expresselijck te ontkennen dat het calumnieus geposeerde des pretens aenleggers bij sijne
futiele aenspraecke aldaer aengeroert
28. te sullen immermeer blijcken en overthoont werden bij de gevanteerde exhibitie der placcaten
29. accepterende ondertusschen tot sijns excipients seer merckelijcke confirmatie van desselfs
fundamenteel gesustineerde
30. de indirecte en stilswijgende concessie van hem pretens aenleggere in den elfden, twaelden
en derthienden articule
31. dat hij het placcaet van den drije en twintichsten september lestleeden daerbij den tweeden
october daer aen volgende tot eenen danck-, vast- en beededach is uijtgeschreven en
gepromulgeert
32. niet en is in specie en expresselijck gestatueert en aenbevolen
33. dat quamsuijs de ouders voor haer kinderne souden moeten instaen en caveren [marge: nota]
34. vervolgens soo is daer vuijt openbaer en resolut naer rechten en de gesonde reden self
35. dat het selve placcaet tot het geene daer bij ende in niet en is expresselijck geïnterdiceert en
verclaert niet en is extesibel noch applicabel
36. sulcx dat oock daer vuijt selffs in allen geval de hanttastelijcke ongefundeertheijt en notoire
calumine des pretens aenleggers is claer blijckende en voor ider geprostitueert
37. Want ift oock iemant twintich een a twee en twintich jaeren out soude mogen wesen is
triviael den selven non habere personam stordum indicio
38. ende gedelinqueert hebbende vel quasi is buijten allen tegensprecken naer rechten dat de
ouders daer over niet en sijn actionabel ofte convenibel tot het betaelen van eenige
gepretendeerde poenen en breucken
39. het sij civiele ofte crimineele
40. ende dat dan oock in allen geval de excipient in qualiteijt als vader en voocht van sijnnen
minderjarige soone souden moeten en behooren geactioneert en aengesproecken te werden
41. Niet simpliciter et generaliter sonder behoorlijcke expressie en specifiecque designatie van
die nootsaeckelijcke qualificatie
42. qualitas eium necessario exprimanda et probanda est ante omnia juris est indubitatif
43. daer in tegendeel van dien desen excipient alleen in vago et terminus generalibus sonder de
alderminste designatie van eenige vaderlijcke qualiteijt en benaeminge seer ongefundeerdelijck
overvallen en geattaquaeert is door en met dese vrevelmoedighe procedure
44. debatterende mits dien den seventhienden, achtienden en eenige verdere van dien notoirlijck
naer rechte als de bekende costuijmen van desen lande ongerijmden inhoude wesende articulen
45. sal men integendeel van die ijdele vantesen naer rechten wel astrueren en decisiuelijck
bevestigen daert behoort
46. dat de ouders oock selfs niet in en wegens eenige civiel delicten sijn validelijck verplicht ofte
convenibel voor der selver kinderen
47. selffs oock niet voor soo veel de legitime der selver kinderen in teijden en wijlen soude
mogen importeren en concerneren
48. aengaende de articuls drije en twintich, vier en twintich et vijff en twintich, seer stoutelijck
geroemde preuve en thoon, sal men moeten afwachten
49. het mirakel selve alia nihilonimus eius inpertinentia uijt vorens en specialijck bij de exceptie
gededuceerde onbeweechelijcke middelen
50. van gelijcken sal het gewaende effect van vermeijnde adstructie dat een kint van veerthien
jaer in desen cas ex quasi delicto convenibel ofte actionabel soude sijn te gemoet gesien werden,
en dat noch den excipient daer voor souden expresse van in dier qualiteijt geconvenieert te
werden
[ontbreekt een foto]
eenichsints kan re..neren ofte hem patrocineren kan de jammerlijcke ontijdige excuse
56. dat het pretens woort van misen selve quansuijs in de minute soude gedeleert en uijtgedaen
sijn geweest
57. alsoo men daer van niet oordelen noch kennisse nemen kan
58. vermits in recht niet en is geëxhibeert en verthoont
59. en men alleenlijck op de originale in den gerechte overgegevenen atque ad eo de actis causae
gemaeckte schriftueren kan en moet reflexie nemen en jugeren.
60 ontkennende wel expresselijck in desen cas den erroreuselijck geïnflueerde regel van recht
plaets te hebben ofte applicabel te wesen mits allen den welcken en met meer andere redenen,
middelen en motiven bij U eerweerde ex officio vel via juris hier toe noch nader in het visiteren
deser te voegen en te suppleren
61. affslaende alsoo den verderen en geheelen inhoude der frivoele repliecq als calumnnieus
onwaerachtich en voornaementlijck naer rechten en den sesten articule cap. van rechten den
gehouwde luijden aengaende dr costuijmme van s'Hertogenbosch en haerder Meijerije notoirlijck
ongevfundeert wesende
Persisteert hij gedaeghde en excipient wel gestentelijck bij de onfeijlbare middelen sijnder
wettelijcke geproponeerde exceptie. Cum expensis
Ofte dat andersints in desen alsulcken recht en justitie sal werden gedaen en geadministreert soo
en gelijck den verstandigen en onpartijdigen rechter bevinden sal te behooren. Etiam cum
expensis
Daertoe mits desen U.E. nobile officium expresselijck implorerende


1648 Archief Classis van ‟s-Hertogenbosch BHIC toegangsnr. 254 inv.nr. 1 folio 122
Lijst van plaatsen die tot PEELLAND gerekend worden:
Leende, Geldrop, Liempde, Lieshout, Mierlo, Bakel, Asten, Someren, Aarle, Stiphout, Rixtel,
Deurne, Nuenen, Erp, Vlierden, Nederwetten, Breugel, Son, Tongeren en Schijndel


1648 Archief Classis van ‟s-Hertogenbosch BHIC toegangsnr. 254 inv.nr. 1 folio 220
„Is rapport gedaen van de gecommitteerde art. 229 datse met haer lijste van plaetsen ende
persoynen veerdich waeren, de welcke gelesen sijnde, wordt goedt gevonden dat men sich daer
op tegen morgen wat naerder bedencken sal ende luijdt deselve als volcht:
THIMOTEUS ROELANDI tot ASTEN, NIEUWENHUIJSEN tot SOMEREN, JENIJN tot
MIERLO, WONDERUS tot DEURNE ende VLIERDEN, WATERBEECK tot BAKEL,
DANIEL DU MOULIN tot AERLE, WITHOVIUS tot ERP, IMMENS tot SCHIJNDEL,
VOGELSANCK tot SON en BREUGEL, ENTENIUS tot GELDROP, MONACHIUS tot
NUENEN – hierop volgen toch nog wel wijzigingen


1648 Momboirrekeningen doos 181 map 2
Borgemeesters van 1648 ontvangen 3 gld. 15 st, nog eens 2 gld. 4 st. en 3 gld. 8 st van o.a. "gecocht
boeckent"


1648 "Kron. van Liess.", mr. G.A.E. 1976
- In 1648 werd de kapel, op last van de overheid, voor de eredienst gesloten.


1648 "Kron. van Liess.", mr. G.A.E. 1976
Zoals gezegd is, werd in 1648 de in slechte staat van onderhoud verkerende kapel gesloten voor de
uitoefening van de katholieke erediensten. Alleen het gebouw kon men in beslag nemen; draagbaar
meubilair, ornamenten en kerkarchief waren tijdig uit de kerk gehaald en opgeborgen in het
Blokhuis. Wel tijdig, maar jammer genoeg niet veilig, want in 1676 werd het opgeslagene
grotendeels meegevoerd door plunderende Franse soldaten, gelegen in het graafschap Horn, en het
is sindsdien helaas spoorloos verdwenen.2


1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Ick ondergeschreven bekenne midts desen ontfanghen te hebben wt handen Dries Peters, Adam
Willems borghemesters inden jaere 1648 van gehaelde wijn ten huijse van Jasper Marselis dien
Deventer daer gedroncken heeft int bijwesen van Peter Gevers en Aerdt Muelendickx voor 3 gl. 4
st. wijn, noch voor 32 st. brandewijn, noch eenen keertiermester van Nimmeegen onderhalven
pot wins gedroncken 12 st. in present van Peter Ghevers.
Bij mij Aerdt Dirckx in de naem van mijn vader.


1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Sijn Gheldens bekent met desen ontfangen te hebben uit handen Aert Hanrickx ende Daniel van
Brei borgemeesters anno 46 de somme van 6 gld.15 st. ende dat van twee jare intrest van 77 gld.
dico 6:15
Dit ist + meerck van Lijn Geldens


 2
   Ouwerling: blz. 607 (1672-1678, oorlog Lodewijk XIV tegen de Republiek).
1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Ick ondergeschreven beken mets dessenen ontfangen te hebben uijt handen van Aert Handrick
Heijnen en Daendel Jans van Breij, borgemesters, van twe jaeren pachten 20 gulden [marge: twee
hondert gulden]
Noch die selven borgemeesters gedaen twehondert gulden en [..] jaer hier af hebbe ick ontfangen
thien gulden soomme belopt 30 gulden.
Dit est merck + Welbert Jans
Bij mij Handrick Aerts


1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Den 6 meij heeft Wielbert Janse vander Stijel met sijennen venet [.]ijs van Breij ten huesen van
Evert Segerts geweest doen hij sijn boeck voerts nog schrijef ende gereckent haedde doen hebben
dije 4 schepens met 2 borgemesters saemen aen dij maeltijt geweest saemen met [..] 9 persoenen
ende den selven doen gedroncken 10 vaemen bijers ende 2 poetten de somme beloept 4 gl. 8½ st.
bij mi Tonijsken Tonijssen die huijsvrou van Evert Segers
noch den 23 meij heeft den presedenst met Jacop Goerdts ende Wijelbert Janssen met sijemmem
vanet ten huesen van Evert Segerts geweest dat noch waet te rekenen hadde van wegen sijn
boeck, doen vertert dije somme 1 gl. 4 st.


1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Verdijnt aen vocaetie van Wilbert Janssen van der Stijel aen Huijbert op de [Schaeff] de somme
van 26 st.
Gevert Janssen, vorster in Durssen


1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Micghiel Henderickx bekent ontfanghen te hebben van Dries Peters ende sijnen maecker van
[vier] daeg vaecaesie over het vaecceren over haere reeckening die soemme van .. gl. st
Micghiel Henrix Golofs


1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Wordt dese bij officier ende schepenen in staet gehouden tot den naesten ende dat naeder soudt
uijtgetrocken [soenge] wesen hoe veel ider ende waeraff end pertinent wat goet gedaen behoert te
worden


1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
..dete van de neij erf
Maetijes Aert Teggers alle [stuijvers] 2 st.
Welt Hanrickx 3 oert
Peter van Rest 2 st. 3 oert
Seel Tijes Emons 1 st. 1 oert
Aernoldus Gh[eeres] 1 st. 1 oert
Jan Vereijcken 4 st.
Wijlbert Vreijcken ½ st.
Jan Jan Muelendickx ende Jan Peter [Claes] 3 oert
Willem Vreijcken 1½ st.
[Claes] de Bercker is de derde paert te veel te boek ende is 6 st. 1 oert
Joest van Lierop 1 st 1 oert
Maergriet van den Berg 3 st. 3 oert
Dries [..] 2 st.
Jan Jan Lemmens 3 st.
Coerneelis … molder tot ..
Goert Coerneelis 2 st.


1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Memoerie uit ons boergemestersboeck dat ons voer fout afgetrocken behoert te woerden
Frans Lavreijsen staet 2 oert ende en heft ghen lant ghehaet 8 st.
Criestijnna Dirck Bruijstens staet alle setinghe 21 st.
ende is ghehuert bij Wilbert ..inkx voer 13 ..
voer van de huerseel is onder de schepens compt te cort die somme van 3 gld. 8 st.
Faes Hanrickx erfghenaemen staen alle setinghe 4 st. 3 oirt
ende is Dries Hanrickx aengheschoeven ende is op de erfghenaemen blijven staen 3 gl. 6 st.
Jan Goert Maeslant is bij van Empel ten Bossche goetgedaen 10 st.
ende staet 18 st. ende van doerps weghen verhuert, comt te coert 6 gl. 8 st.
Jan Hanrick van Stiphout staet alle setinghe 3 oert
ende heft in ons jaer over den peel ghevoert 12 st.
Selvester Wilbers staet alle seetinghe 5 st.
ende en is niet te vinden 4 gld
Frederick Dirckx staet alle seetinghe 12 st.
ende is int jaer van 1647 naer Suemeren ghetrocken ende en is niet te vijenden
Convent van Bynderen staet alle seetinghe ende en is van niemant ghebrueckt, comt 10 gld. 16 st
Den heijlighen ghest van Helmont staet alle setinghe 8 st. 1 oert comt ons 6 gl. 12 st.
Hanrick Tijssen rest noch 10 gl. 18 st. 3 oert
heeft een briefken van mijn heere ende de schepenen dat hij niet en soude betaellen
Jan Hanrick Peters staet alle setinghe 1 oert ende en is niet te vijnden 4 st.
Willem van Sijelst vrou compt ons noch af 4 gl. 7 st 2 oert
Roef Jan Gheven compt ons noch af 7 gl. 12 st.
Jan Henrick Sche… staet in ons naerboeck 2 gl. 4 st.
Frans Vriensen Coninckx bij bij 14 st.
Willem Geven Coninckx bij 12 st.
Frans Jan Goerts Coninckx bij en wilt hij niet betaellen omdat hij over den peel woent 12 st.
de erfghenaemen van Muis Lambers en willen niet betaelen omdat sij egheen tot Duersen en
woenen, staen op coninckxbeij 16 st.
Dirck Claessen staet op Coninckxbij en is niet te vijnden 10 st.
Geret de Visschere Coninckxbeij 20 st.
de wedewe Ghevert Dirckx en is niet te vijnden 8 st.
de onmundeghe kinderen Jan Aerts staen op coninkxbeij en is niet te vinden 10 st.
noch compt ons van de 200 gulden van den heijligen gheest 10 gld.
daer hebben wij maer twee jaer intrest goet ghehaet
In ons ierste reeckeninghe ende moeten daer daer van goet hebben van drie jaer
Noch comt ons van het gheene dat wij te cort commen den intrest ghelick wij daer van hebben
moeten betaelen
noch van ons [voernes] 2 gld.
Dries Peters Gheverden boerghemester van den jaere 1648
Somma sommarum beloopt dese lijst van alle het geent dat tot hier toeverstaen wordt ende
aengereeckent goet gedaen te worden de somma van 19 gl. 12 st.
[achterzijde:] Dese op den 17e julij 1665 met een quitantie van Peter van den Boomen door Dries
den Cetelair aen mijn suster behandicht soo hij verclaert sonder meer memorie


1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ick ondergeschreve bekenden ontfaenghen te hebben uijt handen van Peter Jan Driessen ende
Welboert Peters Meldick boirmester tot Dernen die soemmen van 2½ gl. voer drie jaer te weten
1646 ende 1647 ende 1648. dat kaptaell is 50 gl.
Dit enst merck + van Daem Aert Willem


1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ick ondergeschreven bekenden ontfaengen te hebben uijt handen van Peter Jan Driessen ende
Welboert boermesteren ien Deuren die soemmen van ael jaeren 2½ gl. voer drie jaer te weten
1646 ende het jaer 1647 1648. Dat kaeptael is 50 gl.
dat merck + stelt Peter Evetten


1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ick ondergeschreven bekenden ontfaenghen te hebben uijt haenden van Peter Jan Driessen ende
Welboert Peters Meldick bermeesteren ien Derenvin velent gelt te weten die soemmen 50
gl.betaelt enden daer aef moet geven eeder jaer 2½ gl. dat voer drie jaer 1646 – 1647 – 1648
betaelt. + dit iest merck van Jan [Geves]


1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
opden 21 januari 1650 so heeft Wilbort Janssen beth. de som van 81 gl. twee st. twee ort over de
repartitie des quartiers verschenen Kersmis 1638, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 en 1648 …
Nicolaes Maes


12-1-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Ick onderschreven bekenne ontfanghen te hebben vuijt handen Andries Ketelers ende Adem
Willems boerghemesters int jaer 1648 die sooma van 17 gul. 12 st. 2 oert van ghehalden wijen
ende ander waer, ghehalt duer Jasper Maerselissen ende Jacus Clias, voerster in Duersen, doen
den heer van Duersen den presedent veranderde ende Aert Muelendickx in syn plats cuamp den
21 ianuarius 1648.
Wilbert Janssen van der Stijl
Verclaert den borgemester de Ketelaer dit betaelt te hebben door ordere van schepenen van
Doerne Aerdt Molendijcks en Peter Geverts.


12-1-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Le sersiant major Pedro Corsales de Vereerano du conseil de .. de Sa Ma. son luitenant generael
de l‟ Artelerne et gouverneur sur intendent chastelijn de ville et chasteau et seigneurie de Weerdt,
Comme nous avons pries et nous prennons et mettons en souvegarde especiales de sa majeste et
de nostre ses villages d‟ Asten, Vlierden, Deursen et Baeckel les inhabitans d‟iceux auec leur
maisons et quelconque leur biens le jours defendent seignensement a les soldats et aultres a
nostre jarges et commendement de ne faire on soustre estre faut au dit ses villages et inhabitants
d‟ icelles aucunes sauves sons mangeur au exactions en aucune manniere .. ce foit a paine d‟
encourix nostre indignation et d‟ estre autre ce pri.. selon l‟exigeon du cas volent que la copia
autentique de ce en soit de telle vigeur et respect que l‟original durent pour le terme d‟ un an
entier faict au chasteau de Weerte le douziesme janvier 1648 signe Consales Verarene et cela de
son seel ordinaire en cas estoit escrit .. prie presente est trouve concorder avec son originel de
mot a mot quod attestor Secretarius domini … subsigne Volder


12-1-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 32
Marten Jan gevarts als momboir van de onmondige kinderen van zijn broer Gevert Jan geverts en
voor Lambert Peters Verbarschot als man van Maeijke maken een accoord met Jan Hendrickx de
Haert dat deze met zijn paard en kar mag varen over hun land.


13-1-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 200 verso
Marten Jan Geverts, als momboir van de onmondige kinderen van Gevert Jan Geverts en als
lasthebbend van Lambert Peter Verbarschot als zijnde de man van Marijke, voorheen de weduwe
van Gevert Jan Geverts maakt een accoord met Jan Hendrick de Haert. Jan mag ten eeuwige dage
met zijn paard en kar varen over de grond van voornoemde kinderen van het huis staande in de
Breemwortel en wel tussen het huis en de schuur.


15-1-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 201
Hendrick Jan Gielens als zijnde de man van Christina Gevert Berckers verkoopt aan Reijnder Jan
Aerts een plekske groese, gelegen in het Vloeijeijnd. Waarna Jasper Willems een 7/8 deel van
een weiland, gelegen in de Breckt, verkoopt aan Hendrick Jan Gielens.


15-1-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 201
Daniel Janse van Breij verkoopt aan Peter Thijs Claus een huis met de bijbehorende grond,
staande en gelegen te Liessel.
15-1-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 72
Peter, zoon van Jan Lamberts, aanlegger tegen Martten Vreijnsen (Laureijns Jelis), gedaagde.
Betreft betaling van 6 gld. van "seeekere weddinge"
fol. 77
Peter Henricx de Haert, aanlegger tegen Reijnier Jan Aerts, gedaagde.
fol. 74


15-1-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 72v
Perijn, dochter van Willem van Silst, aanlegger tegen Jan (Jan) Lemmens den jongen, gedaagde.
Betreft betaling van 15 gld., 1 pr. kousen, 1 pr. schoenen, 1 pr. sokken, en een voorschoot of een
Luycker daelder daarvoor., wegens arbeidsloon.


16-1-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 201 verso
Jan lamberts, te Liessel, verkoopt aan Jan Eijmerts van Loon en aan Aert Goert Sweerts als
momboirs van de onmondige kinderen van Gerard Eijmerts van Loon een jaarlijkse rente van fl.
10,= Roermonds geld. Rustende op een huis staande te Liessel in het Looneijnde. De last is te
lossen met fl. 200,-.


23-1-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Copie
Donato Allemain du Cons. de sa Mate son coronel de regiment de infanterie d‟ Hault All. et Conc.
in Werte
Nous avons pris et mis comme par la presente prennons et mettons en la pretection et sauvegarde
de sa Ma. et la nostre les cillages d‟Asten, Vlierden, Dorsen et Backell ensemble les maisons,
granges et forts consequement les inhabitans avecq leur .. meubles, grain, bestiaulx et aultres
ordonnons par tout a touts officiers et soldats […] et obeisance tant […] ..val de ne faire un [..]
estoi faict aux … forts, maisons et granges [..] qui en depend aulcune foulle touts exactions …
oppressions en aultres insolences quelconques ni mesure de les logier refreseher ou fouragier
sans ordre expres des nous suprerieurs et de la nostre [sperme] d‟ estre chastier exemplairement.
Donné en Werte le 23 janvier 1648 signe d‟Allemani et Cachette de son caiset ordinaire. La
presente copie est trouve concorder de mot en mot avecq son originel. Quod attestor infra
scriptus secretar. domini Astensis Volders
-
Achterzijde; dese acht soo quitantien als savegarden d‟eene neeven d‟ander opget… comen te
samen te bedraegen te somme van tweehondert vijffentsestich gulden elff stuijvers so 265-11-0


26-1-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 202
Testament voor de jonge dochter Geertruijt Hendrick van Stiphout, ziek te bed liggende. Zij
legateerd watroerend goed aan Joostken Willem molders dochter, aan haar tante wonende te
Weert, aan Jenneke Martens, aan Lijsken Gielens, aan gerartken Marcelis en tot slot aan de
Armen van Deurne.
29-1-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 202 verso
De borgemeesters Peter Geeff Manders en lambert Driessen lenen van Anthonis gerarts de
scheper de som van fl. 100,=.


29-1-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 73
Jan Dericx Colen, aanlegger tegen zekere beslagen penn. berustend bij Otto de Visschere secr. en
toebehorend aan Michiel Segers. gedaagde. Betreft betaling van 31½ gld. 7 st. 3 oirt voor gekocht
laken.
Joris Matthijsen, aanlegger tegen zekere beslagen penn., idem als voor, gedaagde. Betreft betaling
van 23½ gld. 10 st. voor gekochte waren.
Jenneken. weduwe van Jan van den Berghe, aanlegger tegen zekere beslagen penn. . idem als voor,
gedaagde. Betreft betaling van 11½ gld. 3 st. 3 oirt voor gekochte mout.


29-1-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 74
Peter Jan Everts wordt dag en recht vergund, tegen een boete van 'n zekere weg, als Jan Thonis
Melis hem insinueerde.


30-1-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 202 verso
Schepen Frans Willem Gielens verkoopt aan Mathijs Aert Teggers een huis met de bijbehorende
grond, staande en gelegen in het Hoefeijnde.
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS onsen mede Schepen heeft erffenissen vercocht overgegeven ende
opgedraegen MATHIJS AERT TEGGERS seeckere huysinge, schuere, hoffslant, hoff ende
erffenisse daerbij en den aegelegen onder dese parochie van DOERNE ter plaetse int
KERCKEYNDE off HOEFFEYNDE genoemt groot ontrent acht loopensaeten, off soo groot en
de cleyn als 't selve aldaar is gelegen, aan de ene zijde en de voorzijde de gemeynde straeten
aldaer, aan de andere zijde JOOST WILLEMS VAN DEURSEN, aan de achterzijde MELIS JAN
HEESMANS.
Item alnoch een stuck ackerlants als voor gelegen groot ontrent acht loopensaeten off soo groot
ende cleyn als 't selve aldaer is gelegen, aan de ene zijde BRUYSTEN JAN RUTTEN, aan de
andere zijde MARGRIET NETTEN tot HELMONT, aan de achterzijde PETER THONIS
RUTTEN, en de JENNEKEN weduwe JAN GIELENS aan de voorkant de gemeyne straete
aldaar.
Item alnoch een weyvelt groot ontrent vijfftien loopensaeten, off soo groot ende cleyn als 't selve
is gelegen ter plaatse als voor genaemt HET HOOGEEUWSEL, aende voorkant MELIS JAN
HEESMANS, JAN PETER PAUWELS, en andere, aen de achterkant de gemeyne AA, de
linkerzijde ANTHONIS COLEN erffgenamen, de rechterkant JOOST WILLEMS voornoemt,
Item alnoch een weyvelt als voor gelegen ter plaatse genoemt de SRTIJPEN groot ontrent XXXII
loopensaeten off soo groot ende cleyn als 't selve aldaer is gelegen, aan de voorkant de
Gemeynte, achterkant de AA , ende MICHIEL CLAES EIMERS, linkerzijde PETER VAN VAN
DEN BERCH, ende MELIS JAN HEESMANS, rechterzijde de HEERE van DOERNE, ende
JOOST WILLEMS VAN DEURSEN en anderen ende dat met alle sijne appendenti‰n (=
aanhorigheid) ende dependenti‰n (= bijzaken) van dyen gereserveert in de huysingen all wat
niet nagelvast en is, ende de eycken ende andere boomen opde erve gelindt (= latwerk; hekwerk;
omheining; afrastering; schutting;) staende te ruymen halff Mei des iaers 1649 los en vrij
uytgenoemen dat den coopere aenneempt iaerlicx uytte selven erven ende goederen te gelden
ende te betaelen opde rechte verschijndaegen (= vervaldagen) ses mudden (Peelsmudde = een
graanmaat in de Peel van 12 vaten. 1 Vat is 4 kop = 0.22251 hl.) roggen in eenen meerderen
pacht van seven mudden roggen iaerlicx aenden CONVENTE VAN BIJNDEREN met oock
alnoch vier vat rogge ....(onleesbaar) iaerlicx aen voorschreven Convent ende den cijns van
gronden met recht daer uytgaende, deele alles tegenwoirdelick met eenen staende ende loopenden
pacht ende daerbeneffens te betaelen den dorps commeren ende helmelinge daerop vertegen
etcetera geloven etcetera ut moris voorts te vrijen (= vrij stellen; vrij maken; bevrijden;) ende te
weeren (= verdedigen in rechte) sonder arglist.
Actum voor Schepenen in Doerne.
WILLEM SMOLDERS ende AERT MEULENDIJKS opten 30 January 1648.


30-1-1648 Rechtelijk archief Deurne, deel 93, folio 203 verso.
TIJS AERTS TEGGERS coopere gelooft (= belooft) super se et sua (= al zijn goederen die hij
heeft en die hij nog zal verkrijgen) ende onder renuntiatie (= opzegging; afstand doen; verzaking;
het afstand doen van iets; het niet verder procederen;) etcetera te betaelen aen handen van
FRANS WILLEM GIELENS vercoopere nu terstont die somma van twee hondert guldens ad XX
stuyvers ieder stuck gereeckent.
Item van geld vier hondert ses ende twintich guldens, thien stuyvers te halff oichst ierstcomende.
Item alnoch van gelijcke vier hondert ses ende twintich guldens thien stuyvers te halff oichst
inden toecomende iaere XVI hondert negenenviertich, wesende den lesten termijne alles sonder
arglist procederende van den voorschreven vercochte goederen sonder arglist.
Actum ut supera. 30 Januari 1648.
N.B. In de kantlijn:
Iersten termijn ad 200 gld. betaelt 426 gulden 10 stuyver sijnde den tweeden termijn sijn voldaen.
Solutum et Quitatium.


30-1-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 203 verso
Jan Gevert derickx verkoopt aan Ansem Wilberts een huis, schuur en bijbehorende grond,
staande en gelegen te Vreeckwijck. Dit voor twee termijnen van elk fl. 125,-.


31-1-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 204 verso
Henrick Stevens als man van Barbara Willems Bouwmans, wonende tussen de Maas en de Waal,
verkoopt aan zijn zwager Jasper Willems Bouwmans zijn erfdeel komende van hun moeder,
wijlen Toniske Jan de Decker.


3-2-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 204 verso
Goertken, dochter van Jan Goerts Verhaseldonck met haar momboirs Daniel Jans van Breij en
Mareelis Peter Mennen, verkoopt aan Jan Eijmerts van Loon haar erfdeel in huizen enz. te
Liessel en afkomstig van haar ouders. Als ook een weiland afkomstig van haar broer Peter Jan
verhaseldonck.


3-2-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 205
Aert Thijs Clausverkoopt aan zijn broer Jan Thijs Claus zijn erfdeel onder Liessel enAsten
gelegen. Afkomstig van wijlen hun ouders. Dit voor fl. 500,= en een zeker onderhoud.


3-2-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 205
Daniel Jans van Breij verkoopt aan Jan Willem Martens een akker te Liessel gelegen.


3-2-1648 Archief Staten Generaal 1.01.07 inv. nr. 12557.18
Bewijs rekeninge et reliqua voor Johan Janssen ende Claes Claes Martens kerckmeesterender
kercke van Durne voor den jare 1645-1646-1647
Gepresenteert bij de kerkmrs in Doerne opten 3 february 1648
Ontfangen of verovert mee leste rekeninge wesende de dato den 23 mer4dt 1645 der somme van
36 gl.
Ontfanck
Inden iersten int jaer 1645 ontfangen van offer die bij de nagebueren alhier p den goeden
vreijdagh tot onderhoudt der kercke was geoffert becomt 6 gl. 4 st.
alnoch ontfangen n april [] in de schale 4 gl. 5 st.
item geopent den stock voor het H cruys altaer daer in bevonden 15 gl.
ontfangen van Anneken Martens voor 2 vadt calckx 2 gl. waer mede wij haer beryfden
ontfangen van eenen sekeren persoon voor 2 karssen 11 ½ st.
ontfange voor 2 vadt corens dat op den goeden vretdagh geoffert was 2 gl. 8 st.
int openen vanden stock gestaen opden kerckhoff bevonden 5 gl. 8 st 1 ort
opden kermisdagh aen de capelle van offer ontfangen 1 ½ gl. 4 st.
ontf. van Laurens de Lou coster voor een jaer wooninge int kerckehuys 20 gl. waer mede betaelt
is het iaer verschenen paeschen 1645
ontfangen in junie van den offer der schalen 3 l. 6 st.
alnoch medt omgaen der schalen ontfangen 2 gl. 5 st.
ontfangen van eenen sekeren persoon tot onderhoudt der kercke voor een almoesse 16 gl.
ontfangen van Johan Marcelis Lucas eenen pacht ad 1 ½ gl. waer mede betaelt is 1641
ontfangen van Joris Goossens eenen jaerlixe pacht ad 26 st. waer mede betaelt is 1645
ontfangen van Hanrick Laureynss van achterstelle pachten 10 gl
ontfangen fto 1646 van offer als andere almoessen 4 ½ fl. 2 st.
ontfangen voor 4 wasskerssen 30 st.
ontfangen van Barbara Peter Timmermans van 2 pachten 18 st.
ontangen van Dries Corsten eenen jaerlixe pacht ad 3 gl.
ontfangen inde schael 2 gl. 4 st.
ontfangen van Marcelis Tijssen gebruicker van eenen acker teocomende de kercke alhier voor 't
gebruick van 2 jaren ontfangen 4 vat 2 ½ gl. 2 st.
ontfangenvan hanrick Laureynssen van pachten 3 gl.
ontfangen van Jaspar Hanssen gebruijcker van eenen acker 4 gl. 2 st.
ontfangen van Dirck Bakelmans voor gebruick van eenen acker 6 vaten roggen hier voor
ontfangen 3 gl. 18 st.
ontfangen op den goeden vrijdagh 2 ½ vat corens twelck de kercke gedoteert was daer
voorontfangen 39 st.
geopent den stock voor het holteren altaer daer inne bevoden 18 gl. 5 st.
ontfangen van Willem Hanrick Peters vana chterstell pachten 10 gl.
ontfangen van Hanrick Laureynssen van achterstell pachten 10 gl.
ontfangen van lauwreyns de Lou coster een jaer huyshueringe becomt 20 gl. waer mede betaelt is
1646 Passchen
ontfangen den offer der capelle 1 ½ gl.
ontfangen van Ardt Ariaens vor gebruijck van eenen acker waer van hij eenige jaren in foute van
betalinge was gebleven ende tsamen bij betaelt daer voor ontfangen 9 gl.
int openen vanden stock bevonden 18 ½ gl.
ontfangen van Dries Corsten eenen pacht ad 3 gl.
ontfangen van Willem Henrick Peters van acjterheyt van pachte 10 gl.
ontfangen van Peter Muelendix 2 pachten becomt 5 gl.
ontfangen van Peter den Cuiper 4 gl. 1 st van pachten
ontfangen van Willem Marcus van pachte 4 ½ gl.
ontfangen van karssen 20 st
ontfangen van carssen 10 st.
noch ontfangen van karssen 10 st.
ontfangen van Willem Marcus 3 ½ gl. van pachten
ontfangen in de schael 2 gl. 5 st.
ontfangen op den goeden vrijdagh 4 vat roggen 1 cop waer voor ontfangen 3 ½ gl.
ontangen van Jaspar Hanssen voor 7 vat coren 6 gl. 6 st.
ontfangen van Will;em Hanrick Peters 2 gl. van pachte
ontfange van Laureyns de Lou coster van huys huer 20 gl. pro anno 1647
ontfangen van Peter Henrick Welten 2 pachten becomt 4 gl.
ontfangen van Peter Celen 2 pachten becomt 5 gl.
ontfanen van Peter Dors36 st waer mede betaelt is 1619 (sic)
ontfangen van Quirijn Jan Willems ter somme an 50 gl. van gelendt geldt
ontfangen van Johan Peters 6 gl. van hoywas waer mede betaelt is 1647
ontfangen van eenen persoon 10 st. voor een almoesse
ontfangen wt den stock 3 gl. 6 st.
ontfangen van Willem marcus eenen pacht 3 gl. betaelt 1645
ontfangen van Dries Corsten als mombar van de onmundige kinderen van Jan van Brey 3 pachten
den pacht ad 3 gl. becomt 9 gl. betaelt 1647
Het wtgeven
Inden iersten verteert inde leste rekeninge met de scholtus, schepenen ende kerckmeester mede
int bijwesen van meer nagebueren ten huyse van Jan Peters 6 gl. 5 st.
een cars calcx gehaldt tot Maseyck becomt den incoop met lycendt ende vraght 9 gl. 2 ort
wtgegeven aen Huibert den Leydecker ende synen broeder voor nagel ende deckloon 26 gl.
wtgegeven aen den gelaesmaker 17 gl. 5 st. voor t jaer 1645
wtgegeven aen Johan de Bruyn medtselaer 1 ½ gl. van daghhuere
wtgegeven aen den upermen 7 st.
wtgegeven aen Thonis timmerman 3 ½ gl. 6 st. van sekere platen aen de kerck muer ende
kerckenhuys gebruyckt
wtgegeven op S Franciscusdagh anno 1645 int boeck van Epternaken van cinghs 4 ½ st.
noch aen het selvige boeck 4 ½ st.
int boeck va Deurne 3 ½ st.
int boeck van Rixtel 1 ½ st.
int boeck van Hellemondt 2 ort
wtgegeven van t kercke liewat te wasschen 17 st.
wtgegeven aen den decker voor 2 dagh deckens opt kerckehuys 2 gl. 5 st.
wtgegeven aen schoff ende den uperman 5 ½ gl. 8 st.
wtgegeven aen Lareyns coster ende organist voor syne jaerlixe gasie van costerye ende orgelspell
61 gl. betaelt 1645
wtgegegen voor 2 karssen klodt de selvige laten brengen tot Eyndhoven aen meester Johan
Sondagh voor het onderoudt van het urgewerck alhier 4 gl.
wtgegeven aen Dirck Gerits voor gehaelde waer soo nagel zeep seele als andersyns gebruijckt ten
behoeve der kercke 11 ½ gl. 6 st.
wtgegeven aen Huibert den Leydecker voor het decken ende reparatie der kercken medt de
verteringe ter cause geresen 23 gl. 3 st.
wtgegeven aen meester Johan glasemaker tot onderhoudt ende reparatie der kercke 9 gl. 6 st.
betaelt 1645
wgegeven aen den timmerman voor een baer te maken mede eenige duere 4 ½ gl. 3 st.
wtgegeven aen Laureyns de Lou organist ende coster 61 gl waer mede nbetaelt is 1645
wtgegeven aen cinghs int boeck van Eternaken aen diversche texten 9 st.
int boeck van Dursen 3 ½ st.
int boeck van Rixtel 1 ½ st
int boeck van Hellemont 2 ort
wtgegeven vant kercke liewat te wassche 20 st.
wtgegeven voor den incoop van duysent leyen met de vracht ende licent 13 gl. 5 st.
wtgegeven aen Aert van Rest 3 gl. 9 t. van alderhandt waer ten syne huyse gehaelt
wtgegeven aen Wilbort Janssen voor gehaelde waer ten syne huyse soo van nagel zeele plancken
als andersinbs gecomt in tot 8 ½ gl.
wtgegeven aen singhs it boeck van Epternacken 9 st.
int boeck van Deursen 3 ½ st.
int boeck van Rixtel 1 ½ st
int beck van Hellemont 2 ort
wtgegeven aen Laureyns de Lou organist ende coster 61 gl. betaelt 1647
wtgegeven aen mester Johan Sondagh 3 gl. voor onderhoudt van het uergewerck alhier
wtgegeven aen schorff van den deckroyen aen het kerckehuys 5 gl. 15 st.
item bih de kerkmrs. betaelt van verteringen int passeeren deser geresen beloopt 5 gl. 18 st.
Aldus ten overstaan van officier en schepenen gerekend op 3-2-1648


4-2-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 205 verso
Claes Goertsen, Gevert Jansen van Reest als zijnde de man van Catelijn Goertsen, Peter Peter
Martens als zijnde de man van Christijn Goertsen. Allen erfgenamen van hun vader Goert
Claessen, verkopen aan Peter Goert Vreijnsen een akker te Liessel gelegen. Zie ook de volgende
akte.
4-2-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 205 verso
Dezelfde verkopers verkopen nu aan Peter Jan Martens een akker, aan Peter Peter Martens een
akker, aan Henrick Bernarts een akker, aan Peter Peter martens een wortelveld, aan Jan Willem
Martens een akker en aan Peter Peter martens een huis met erf, alles te Liessel gelegen. Zie ook
de volgende akte.


4-2-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 206 verso
Dezelfde verkopers verkopen nu aan derick Matteussen twee hooivlden onder Liessel, aan Jan
Peter Wilberts een hooiland onder Asten. Aan henrick bernarts hooiland onder Liessel en Asten.
Tot slot aan derick Lemmens al het roerend goed en de schuldbekentenissen , afkomstig van hun
tante Grietken de weduwe van Franck Willems.


4-2-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 207 verso
Jan hermens, uit krachte van transport van goederen nagelaten door Gevert Peter Geven op 8
februari 1646 gedaan. Uit krachte van borgtocht van 19 januari 1648, verkoopt aan Wilbert Jan
Hendrickx een huis met bijbehorende grond staande en gelegen te Vreeckwijck. Dit voor twee
termijnbetalingen van elk fl. 210,-.


13-2-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 208
Bruijsten Hendrickx van de Seilbergh voor de helft, Catharina de weduwe van Joost Jansen van
Weert, geassisteerd door haar zoon Willem Joosten van Weert, voor de andere helft, als erven
van wijlen Franck Willems de smid verkopen aan Andries Hendricxk van Breij een huis met de
bijbehorende grond staande en gelegen te Liessel. Dit voor twee termijnbetalingen van elk fl.
133,35. Zie ook de volgende akte.
-
folio 209
Dezelfde verkopers als voor verkopen aan Lambert Driessen een weiland te Liessel voor 3
termijnen van elk fl. 41,30. Aan Marten Laureijns Jelis een weiland te Liessel voor 3 termijnen
van elk fl. 15,-. Aan Jan Thijs Teeuwen een hooiwas onder Liessel voor 3 termijnen van elk fl.
10,-. Zie ook de volgende akte.
-
folio 209 verso
Dezelfde verkopers verkopen aan Henrick Jan Philipsen een hooiwas te Liessel Aan Daniel janse
van Breij ook een hooiwas onder Liessel. Aan Jan Peter Wilberts een akker onder Liessel. Aan
Andries Hendricx van Breij een akker onder Liessel. Zie ook de volgende akte.
-
folio 210 verso
Dezelfde verkopers verkopen aan derick Matheussen een akker. Aan mathijs Claes Berckers een
akker. Aan Claes Willems een akker. Allen te Liessel gelegen.
13-2-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 211
De tegenwoordige borgemeesters lenen van Jan Thijs Teeuwens fl. 250,-.


13-2-1648 RHCE toeg.nr. 3181 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 1747
Dit sijn dese naervolgende renthen. chijnssen, gehoorende aen de cappelle tot Liessel onder
Doerne bevonden in erffscheijdinge ende deijlinge transpoirten als andersints.
Item in den jaere 1619 heeft Peter Niclaes van den Heytraeckt ende gegeven een renthe van drie
gulden waer voor den priester op den predickstoel of in de coerdeure soude seggen het pater
noster, weest gegroet, geloeve ende biecht.
Item inde transport van Andries Hendricx de Hardt aen Andries van Breeij tot Liessel 4 vat
roggen reductie te betaelen met 24 st. en 7 ort jaer gelt van dato den 13 januarij 1642.
Item in een maegescheijt wordt bevonden Derick Matheussen te geld aen de cappelle tot Liessel
2 vatt roggen reductie van dato den 23 december 1641.
Item in de erffscheijdinge ende deijlinge van Jan Geeff Bruijstens word bevonden in het loot van
Jan den Mulder 10 st. aen de cappelle tot Liessel van dato den 25 meert 1637.
Item in de erffscheijdinge van de erffgen. Eijmert van Loon wordt bevonden in twee loten elck
45 st. tsamen 4 gl. 10 st. aen de cappelle tot Liessel van date den 26 feb. 1636.
Item in de transpoirt van Peter Goort Aerts aen mr. Thomaes Aerts wordt bevonden twee blancke
jaerlijcx aen den bediener van cappel tot Liessel van date [niet ingevuld]
Item in de erffscheijdinge ende deijlinge van Jan Willems in het loot van Jurien van
Coppenhaegen wordt bevonden 2 vat en een maetjen rogge [..] der cappelle tot Liessel van dato
den 2 augusti 1616.
Item in de erffscheijdinge van Wilbert Marcelis Verhaege vuijt het loot van Melis een dalder aen
de cappelle tot Liessel; item in de selve in 't loot Hendrick Jacobs Neelen eenen dalder der voors.
cappelle de dato den 16e augusti 1610.
Item in de erffscheijdinge van Evert Coolen wordt bevondt in het loot Rut Hendrick Joseps een
vat roghs aen de cappelle tot Liessel vuijtgedaen ende anderhalve stuijver daerbij in de plaets
gesett de dato den 2 november 1625.
… transpoirt van Jasper Maes Thijssen van Gemert aen Thonis Snocx wordt bevonden 3 blanck
jaergelts aen de cappell tot Liessel van dato den 22 september 1600.
Item in de transpoirt van Jan Joost Gerits aen Mathijs Thomaes wordt bevonden 12 st. 2
penninck aen de cappell tot Liessel van dato 1623
Item vuijt de hoeve gelegen tot Vreeckwijck toebehoorende Joseph Rutt gaet thien vaeten roggen
reductie aen de cappel tot Liessel.
Item vuijt de erffscheijdinge ende deijlinge van Jan Smits gaet een dop roggen aen de cappell tot
Liessel van dato den 7 feb. 1625.
Item vuijt de erffscheijdinge ende deijlinge van Aert Emonts in het loot van Jan Aert Emonts 2
vat rogge aen de cappel tot Liessel den dato den 17 januarij 1605.
Item in de transpoirt van Aert Peter Reijnders aen Jan Willem Snijders wordt bevonden 3 cop
roggen aen de cappel tot Liessel de dato 1574
Item in de erffscheijdinge en deijlinge van Jan Geeff Bruijstens in het loot van Jan Geeff
Bruijstens 1 vat 1 coop rogge aen de cappel tot Liessel de dat. 1593 den 22 januarij.
Item in de transpoert van Jan Sijmonts aen Goirtjen dochter Goort Claessen van den Heijtraick
van een beemptje gelegen aen de Leenssel waer vuijt gaet 11 st. aen de cappel tot Liessel de dato
4 meert 1593.
Item in de erffscheijdinge ende deijlinge van Peter Faes ende Met Keijsers wordt bevonden in het
loot van Marie van Esp te gaen 4 vat rogge aen de cappel tot Liessel ende vuijt het loot Faes
Saenkens 2 vat roggen aen de voors. cappel de dato den 30 junij 1576.
In de erffscheijdinge ende deijlinge van de erffgenamen Reijnder Thijs 4 vatt roggen aen de
cappel tot Liessel van dato den 12 meij 1589.
Item in de transpoirt van Catharina Everts wettige huijsvrouwe van Willem Jan van de
Waesberch aen Peter Janssen van den Bogaert is bevonden 4 vatt roggen aen de cappel tot
Liessel is gelegen aen het Kerckeijnde de dato den 8 decembri 1557
Item in de transpoirt van Jasper ende Derick, gebroeders, zoone wilen Peter Jan Peters aen Evert
Jan [..] gaert 3 cop rogge aen de cappell tot Liessel datum den 11 junij 1571.
Item in de erffscheijdinge en deijlinge van Willem Emont Peters loot bevonden aen de cappell
van Liessel eenen sester roggen eenen sester is 2 vat de dsato 1533.
Item in de erffscheijdinge ende deijlinge van Peter van Doerne in het loot Niclaes Valckenaers
wordt bevonden 21 st. aen de cappell tot Liessel op datum den 11 junij 1555.
Item in de erffscheijdinge ende deijlinge van Faes Mauwerts in het loot Hendrick Faes een
malder roggen de cappel van Liessel de datum den 24 januarij 1555
In de erffscheijdinge en deijlinge Corstiaen Bruijstens ende Jan Geeff Bruijstens is bevonden een
vat een cop rogge aen den rectoir van de cappel tot Liessel is van dato den 22 januarij 1593.
Item in de erffscheijdinge ende deijlinge van de erffgenaemen Aert Reijnders een mudd roggen
aen de cappel tot Liessel de datum den 11 augusti 1588
Item in de erffscheijdinge en deijlinge van Bartholomeus Lamberts is bevonden 9 vat rogge aen
de cappel tot Liessel van datum 1584 den 22 meert.
Item in de transpoirt Willem van Heijsbeeck als momb. van de wed, Corstiaen Aerts aen Aert
Theunies Dericx waer inne is bevonden 8 vatten rogge aen de cappel tot Liessel van date den 10
julio 1586.
Item in de erffscheijdinge en deijlinge van Aert Willem Emonts is bevonden 2 vatt roggen aen de
cappel tot Liessel de dato den 14 october 1586
Item Jan Aerts ende Peter Jan Goorts hebben opgedraegen aen Jan Eijmers van Loon ende Jan
Peter Verhuijberts, capelmeesters tot Liessel ende tot behoeff der selver cappel eenen rentbrieff
van drie gulden van dato den iersten febr. 1576, dese transport is geschiet bij Otto de Visschere
opten 12 feb. 1644.
Item in de transport van Mart Peter ende Jan, gebroederen, soonen wijlen Claes [Meertenis]
hebben opgedraegen aen Jan Willem Gossens een acker gelegen in die Vloijecker onder den last
dat daer jaerl. vuijt gaet 10 st. aen de cappel van Liessel van dato den 20 meert 1647
Item in de transport van Jan Hermens aen Wilbert Jan Hendricx wordt bevonden een vat reductie
aen de cappel tot Liessel van dato den 4 feb. 1648.
Item in de transpoirt van huijs ende landerijen van Bruijsten Hendricx van de Zeijlberch aen
Andries van Breeij wordt bevonden anderhalff vatt roggen reductie aen den rectoir van de cappel
tot Liessel van date den 13 febr. 1648.
[rugzijde:] renten hoorende aen de capelle tot Liessel


17-2-1648 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 223. folio 93.
JAN zv HANRICK de HAERD en JAN zv ANTHONIS JAN LOIJEN, beiden momboiren, en met
hen JAN DIRCK ZEELANTS als behoud-oom van het onm. kind van JAN zv JAN LOIJEN,
schoenmaker, verwekt bij WILLEMKE dv JAN WILLEM BRUESTENS, hebben vercocht aan
ALARD BARDOUL een jaarl. rente van 23 gl./15 st. uit een huis, hof en aangelag te Deurne aan
het Kerckeijnde, neven erf. der kn. Simon van der Heijtreck en Jan Peter Pauwels. Nog uit een
akker gelegen op de Wolffsbosch, en uit een stuk hooiland te Liessel in de Berckt, en een sille
onder Helmond op de Hoochvonder, en twee sillen in de Bockhorts, ook onder Helmond.
Met voorwaarden. Get.: JC/GL 17 feb. 1648


26-2-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 75
Hendrick Coenen, aanlegger tegen Evert (Jan) Nouwen, gedaagde.
fol. 81v-84-88-90-91
Derick Derick Maessen, aanlegger tegen Willem Swerius, gedaagde. Betreft betaling van 25 gld.
hollants geld wegens 'n lening.


27-2-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 211
Bruijsten hendricx van de Seijlbergh, als mede-erfgenaam van wijlen Franck Willems de smid,
verkoopt aan de mederefgenaam Willem Joosten van Weert in opdracht van zijn moeder
Catharina het erfdeel van voornoemde Franck.


29-2-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 211 verso
Quirijn Jan Bosmans en Gielis Jansen van Boemel verkopen aan Matheus Sijmonts een huis met
de bijbehorende grond, staande en gelegen te Vreeckwijck. Dit voor 2 termijnbetalingen van
samen fl. 375,-.


10-3-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 212
Peter Jan Peter denis, Jan Jan Peter Denis, Goert Martens en Jan Hendreicx als momboirs van
Heijlke en van Aelken de kinderen van Jan Peter denis verwekt bij zijn eerste vrouw Henriske
Thonissen. Verder Goert Janse en Hendrick Jans en Merike jansen allen kinderen van Jan Peter
denis verwekt bij zijn tweede vrouw Luijtgaert Goertse maken een minnelijke erfdeling.


13-3-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 63
Testament voor Jan Willem Goessens en diens vrouw Lijneke Claes Martens, hij gezond en zij
ziek zijnde. Zij vermaken al hun goederen op de lngst levende.


16-3-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 214
Jan Hendrick Peters verkoopt aan Wilbert Jansen en aan Jan Hendricx de Haert als zijnde de man
van Margriet Jansen, zijnde zijn zoon en zijn schoonzoon zijn togtrecht op een huis enz. Dit voor
een levenslang onderhoud, kleding en fl. 8,= jaarlijks. Zie ook de volgende akte.


16-3-1648 recht arch deurne inv nr 93 folio 215
De verkrijgers uit de vorige akte maken onderling een minnelijke boedel deling. Waaronder een
huis met schaapskooi staande te Vreeckwijck.


17-3-1648 recht arch deurne inv nr 94 folio 46
Marten Vraijnsen, wonende te Liessel, betaald aan J. van der Verhagen een som van fl. 20,-.


18-3-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 76v
Andries Peters de keteler en Adam Willem Loijen, leggen de eed af als borgemrs. -1648-


18-3-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 77v
fol. 77
Jan Hendricx de metser . . . contra Gerit Gerart . . .
Willem Jan Peeter Goessens, aanlegger tegen Jan Dries van Boemel, gedaagde.


18-3-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 77v
Willem Jan Peeter Goessens, aanlegger tegen Jan Jansen van Bottel, gedaagde.
Willem Peters, gedaagde. tegen Jan Lamberts, aanlegger.
Regeerders van Vlierden en Deurne komen tot accoord over de heffing van thienden over het
Vloijeijnde, toekomende aan scholtis Leijten tot Eijnhoven, 't ene jaar en voor 't andere jaar aan
Jacop Gijssebers en de kinderen van Hans Soffers c. s. Uit de Vlierdense grond omtrent de Leensel
eijcke worden thienden onttrokken naar Lijssel.


18-3-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 51
Willem Goossens van Berckel verkoopt aan Derck Joost Horevoorts een akker gelegen in de
Zeilberg.


19-3-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 1777
De verterijnge tot Dries Henrickx van den jaeren 1648 van soldaeten ende wijlui.
In den iersten soo sijnder gewest 17 soldaeten van Stevenswerd ende die gheeten ende
gedroncken datter vertert is die somme van 4 ½ gl. 3 ½ st. op den 19 mert in presensie van de
boergemesters ende schepens.
Noch den 22 mert doen sijnder gewest twee weijelide van Den Bos [wan] Wijnteroij ende dijen
vertert 13 st. met honden in presensie van Peter Ghevers ende Aert Jan Melendickx.
Noch den 23 mert doen sijnder alhijer gewest twee wijlie met honden van mijn heer [..]deroij in
presensije van de borgemester ende doen vertert 14 st.
Noch den 24 mert isser gewest neghen soldaeten van Vendelo int bijwesen van de boergemesters
ende doen gheeten ende gedroncken tesaemen 2 gl. 9 ½ st.
Noch den 25 mert sijnder gewest wijlien van Den Bos van mijn heer [Sijemen] met honden ende
snach vertert 24 st. int bijwesen van de borgemester.
Noch den 26 mert sijnder gewest 13 soldaeten van den graef ende gheeten ende gedroncken te
saemen vertert 3 gl. 11 ½ st. int bijwesen van de boergemesters.
Noch den 03 mert sijnder gewest 17 soldaeten van [Ercketeris] ende hebben gheeten ende
gedroncken te saemen vertert die somme van 4 ½ gl. 3 ½ st. int bijwesen van Aert Jan
Melendickx ende boergemester.
Noch den 31 mert sijnder alhier gewest wijluij van Wert met 9 honden ende hebben vertert 32 st.
int bijwesen van de boergemester.
Noch den 9 april sijnder gewest twee weijluij van Den Bos dien sijn snachx hijer sijn gewest
ende verteert 24 st. int bijwesen van boergemester.
Noch den 5 april sijnder geweest sijnder geweest wijluij van mijn heer [Sijemen] met honden
ende snaechx verteert 21 st. int bijwesen van Aert Jan Melendickx.
Noch den 6 aprijl heeft alhijer geweest [wijman]den [audwijger] dien den […] alhier [hendden
gebrach] met 18 man dien hadden gheeten ende ghedroncken die verteert 4 gl. 19 st. int bijwesen
van de borgemeesters.
Noch den 01 aprijl doen sijnder geweest ses gevangen van Weert dien hadden gheeten ende
gedroncken ende verteert 33 st. int bijwesen van de borgemesters.
Noch den 16 aprijl sijnder geweest 16 soldaeten van Vendelo die gheeten ende ghedroncken
hebben ende te saamen 4 gl. 8 st. int bijwesen van den boergemester.
Noch den 25 aprijl sijnder gewest wijluij van Den Bos van mijn heer Sijemen met neghen
honden en de hebben snachx vertert 35 st. int bijwesen van Aert Melendickx.
Noch den 26 aprijl sijnder alhier geweest 8 gevanghens van Ghelder dien snachx hebben verteert
in cost ende dranck 2 gl. 4 st. int bijwesen van den boergemester.
Noch den 28 aprijl sijnder geweest ses soldaeten [..] van Stevenswerd die hebben verteert 28 st.
int bijwesen van de boergemester.
Noch den iersten meij sijnder geweest 13 soldaten van Vendelo, dien hebben gheeten ende
ghedroncken te saemen vertert 3 gl. 12 st. int bijweseen van den borgemester.
Noch den 5 meij doen iester gewest eenen tamboer met twee gevanghens ende snachx alhier
ghewest ende vertert 24 st. int bijwesen van den boergemester.
Noch den 6 meij isser geweest eenen boede van Wert met vier soldaeten ende hebben snachx
alhier geweest ende vertert in cost ende dranck 26 st. int bijwesen van den borgemester.
Noch den 12 meij sijnder geweest drie wijluij van Den Bos van mijn heer Lijenen ende snachx
vertert 29½ st. int bijwesen van den boergemester.
Noch den 13 meij doen sijnder gewest 19 soldaten van Stevenswerd ende gheeten ende
ghedroncken te saemen vertert 5 gl. 4½ st. int bijwesen van Peter Gh[eer]
Noch den 15 meij doen sijnder ghewest 11 soldaeten van voermanne nede hebben gheeten ende
ghedronken te saemen vertert 3 gl. ½ st. int bijwesen van de boergemester,
Noch den 17 meij doen sijnder ghewest neghen soldaeten van Ghelder dien hebben gheeten ende
ghedroncken dien vertert 2 gl. 4 st. int bijwesen van de boerghemester.
Noch den 18 meij doen sijnder ghewest 17 soldaeten van Straellen die hebben gheeten ende
ghedroncken ende saemen vertert 6 gl. ½ st. int bijwesen van Aert Muelendick.
Noch den 21 meij sijnder gewest 8 soldaeten van Weert doen vertert in cost ende dranck 2 gl. 4
st. in presensije van den borgemester.
Noch heft Dries [mede] nae Sijnt Oedenroij gewest met sijn kaer op een dagvaerd ende [..] cost
nerghens over coemmen om het waeter doen waer hij drie daeg utgewest daer aen verdient 3 gl.
Noch den 23 augustij sijnder gewest vijef wijlui met hond die hebben saevens ende smorghens
gheeten ende ghedroncken te saemen vertert 34 ½ st.
Noch den 17 janeuaeri doen sijnde gewest vijef soldaeten van Weert die hebben gedroncken 17
st.
Noch den 22 janeuaeri doen met de scheepenen ende de boergemesters ende voerser nae Meijel
ghewest nae de [laereijenen] doen tot Dries Henrickx vertert 16 st.
Noch sandrendachx nae Meijel ghewest met den voester om de saevegaerd op het scheijen van
Meijel op te slaen, doen saemen tot Dries Hanrickx vertert 15 st.
Noch doement doerps lant verpachte doen gheeten ende ghedroncken met schepens ende den
vorster ende boerghemester 33 st.
Somma sommarum beloopt dese lijste van verteringhe der soldaeten ende weijluijden als anderen
ter somme van 72 gl. 7 st.


24-3-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Den Wel Eedelen Heere Maroode van Aesten bekent mits desen quitantien ontfangen te hebben
uijt handen van Jan van den Boemen ende Aert Jan Muelendicx, in den naem ende van wegen
borgemrs. van den jaere 1648 van wege het uijtcoopen van het garnisoen van Weert den
gouverneur ende den colonel allemaendie daer sij af copie autenticq voor de geheele dorpen, daer
van Deursen moet geven voor hun aenpart behalven het onderspreecken van de officieren dien
naer den colonel sijn binnen gecomen die is gelooft 47 gulden – soo beloopt Deursen voor hun
aenpart aen den gouverneur ende colonel seven en sestich rijcxdaelders waer van ick
ondergeteeckent bekenne ontfangen te hebben 34 rijcxdaelders dien ick ondergeteeckent hebbe
verschoten voor Deursen dien sij hadden belooft weder te geven half meert, de ander helft
moeten sij betaelen als ‟t garnisoen uijt Weert treckt tot verseeckerheijt om de dorpen geene
schaede te lijden daerom blijft de helft soo lange staen. Noch bekent den voors. heere ontfangen
te hebben voor sijn vacatie, verteringe verschoten penningende somme van twintich gulden tijen
stuijvers in teecken der waerentheijt hebbe ick, heere Maeroede met mijn sugnet onderteckent op
den 24 meert 1648
ende was onderteeckent Aert Jan Muelendijcx, Willem marcus Smeulders. Onderstont hier aen
verloeren elcken rijcxdaelder drie stuijver beloopt vijf gulden twee st. Aert Jan Meelendicks ende
Jan van den Boemmen verteert 38 st. dico 112-10-0


26-3-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Op huijden 26 merdt weijstijch een ut handen Aerdt Hanrijcx te hebben dijie soemme seestijch
gulden eende daet van wegen ieentriest van 4½ hoendert gulden daer daef te voelle genuijcht
ende betaelt te seijn aecthtum aets booemen.
Maerten Jan Gevaerdts
Aan de achterzijde van deze rekening is het volgende geschreven:
Ten weest niet b[..]
den dag van mo[..]
sullen wij eten o[..]
niet wat cledere [..]
naecktheijt verbor[..]
desen dinghen d h..]
siet die bloemm[..]
inde locht [.]unck[..]
noch en maeijen
-
Geef [Marissen]
Doet en goet ende
laet het quaet dat
is mijnen raet
den tijd is cort die
die doot comt sneel
waecht u van sonden
soo doet gij wel


1-4-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 81 v
Aert Hendricx en Peter Willem Fijtten tot Helmond als erfgen. van Hendrick Gijsberts, aanlegger
tegen Heijlken. weduwe van Thijs Verheese, gedaagde.
fol. 84


2-4-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 31
Dierck Hanrick Bakermans verkoopt aan zijn zwager Jan Jan Mennen een hooiwas gelegen te
Liessel in de Berckt. Waarop een verkoop van een hooiwas van voornoemde koper aan verkoper
volgt.


2-4-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Wij ondergeschreven borgemesters van Baeckel bekennen ontfangen te hebben uijt handen Dries
Peters en Adam Willems, borgemeesters van Deursen over het afhuren van de ruiters van de
Graef en Nimwegen die somme van viertien gulden seven stuijvers voor hun aennpaert op den 2
april 1648.
Ondergeteekent stont Bij mij Gheret Hoebens ende Gerit Gorts, den bode daer van betaelt 5 ..


4-4-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Copie van den brief van den gouverneur van Weert
Eersame seer diiscrete voorsienighen regeerders van Deurssen, ick bin grootelijcx verwondert dat
ghij mij niet en compt betaelen want den geseetten tijt all langhe over is ende hebbe het selve
tweemael ontboeden maer schijnt ghij lieden daer niet veel op en paest daer andere dorpen all
hebben betaelt als Ul. wel kennelijck is maer want Ul. daer schaede overcompt en hefft Ul. daer
over niet te klaegen dient voor gewaerschout voor de leste reyse vaert wel tot Weert den 3e april
reste 27 gl. 10 st.
-
Wij borgemeesters Dries Peters ende Aert Jan Meulendijcx hebben dese bovengeschreven
somme betaelt aen de boede van den gouverneur van het castel van Weert op den 4e april 1648
aen den jaeger ende eenen corperael den Aelden die somme van 27 gulden tien stuijvers, ick
segge 27-10 st (onderstondt) Aert Jan Meulendijcx, bij mij Frans den Aelden ende noch secker
merck aldus [ ] waarbij stondt geschreven: dit est merck van de jaeger Andries, ter sijde stondt
daer ons verlies 21 stuijver ende den boede gegeven 12 st. onderstont dico 29-3-0
8-4-1648 Recht. Arch. 's Bosch 1570 fol. 56-58
Alsoo Aert Willems, oudt schepen der stadt Helmont, eene geheele wijntmolen met wijnt,
gerechticheijt ende sijne toebehoortten tesamen mitter huijsen, landerijen, beempden ende
anderssins gelijck die alsdoen gebruijckt wierdt bij Marcus Laureijnssn. Hicspoirs met alnoch eenen
beempt genoempt Craeckhaspel bij Wolff Francq aengecocht, ende bij den selven Marcus
Laureijnssoen gebruijckt werdende altesamen gelegen binnen de heerlickheyt van Vlierden, hadde
erffelick opgedraeghen Arnden Henricxsoen van Zutphen, coopman binnen dese stadt [] wesende
van der dato den xvij-den julij anno xvj C sevenentwintich, soo ist gestaen voor schepenen
ondergeschreven Adriaen Henriques van Zutphen, coopman ende inwoonende borger deser stadt,
soen des voirs. wijlen Aerts Henricxzoen van Zutphen, van den selven Arnden ende Ida van Vechel
zijne huijsvrouwe tesaemen verweckt, ende in dijer qualiteijt voor d'een helft erffgenaem van den
voors. Arndt Henricxzoen van Zutphen ende Ida van Vechel, sijne ouders geinstitueert in hender
beijder testament, lesten ende uytersten wille, voor mr. Thomas van Hijnsberch als oepenbaer
notaris ende sekere getuijghen gepasseert op ten negensten dach der maent decembris anno xvj C
negenendertich, alhier onder copije gebleken de helft van de voirs. wijntmeulen metter wijnt
gerechticheijt ende sijne toebehoirtten tesamen metter halven huijse, landerijen, beempden ende
andersins, soo dije nu tegenwoirdich gebruijckt wordt bij Henrick Janssoen Roovers, pachter van de
selve meulen, huijsinge ende landerijen t'saemen gelegen binnen de voors. heerlijckheijt van
Vlierden, soo groot ende cleyn deselve aldaer gelegen sijn, ende den voorn. Arndt Henricxsoen van
Zutphen bij transpoirt als voor aenge[] heeft hij wettelick ende erffelick opgedraegen ende
overgegeven midts desen d'heer ende mr. Anthony van Outheusden, raet ende griffier onser stadt []
Gelovende die voirs. opdraegere super omnia et [] servere []. Uijtgenomen de helft van twee gulden
sestien stuijvers chijns aenden hertoge van Brabant, aen des voors. opdragers vader zaliger alsoo
gegroot, dan alsoo desselve opdraegers voorsaten in plaetse van de voors. twee gulden sestien
stuijvers alhier aen den rentmeester van de Domeijnen ennige jaeren herwaerts hebben betaelt ses
gulden ende aen den rentmeester van de Domeijnen tot Antwerpen vijff gulden vijfthien stuijvers
soo worden deselve alhier oijck alsoe gegroot indien deselve met recht daeruijt te vergelden staen
ende voorders of anderssins nijet, te weten voor de helft, ende alnoch de helft van twee blancken off
dairomtrent heerenchijns int boeck des heeren van Helmont jaerlicx van rechtswegen daeruijt te
vergelden staende. Ende off met wege van recht bevonden werdt uijt de helft der voorss. meulen en
de andere erffelicke goederen voorn. meer te vergelden off [] ende daeruijt te behooren te gaen dan
voirss. is t'zelve sal die voirs. opdraeger de voors. vercrijger goet doen, den heeren chijns tegens
den penninck tweeendertich ende de renten ende andere pachten tegens de penninck twintich, off
vermogens de losbrieven of bescheeden daervan sijnde. Ende worden bij desen oijck gegroet ende
uijtgesteken de conditien [] restrictien ende accoirden bij de eijgenaeren soo van desen als den
aengelegen huijsen ende erven ten anderen tijden onderlinghe aengegaen ende gemaeckt om te
blijven in hun cracht macht ende vigeur, naevolgende de brieven ende bescheden daer van sijnde.
Testes 's Gravesande et Pieck. Datum den VIII-en aprilis Anno XVI C XLVIII


8-4-1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ontfanghen van Adam Willemsen op rekeninge van tgunt Deurne schuldich is over de redemptie
der gemeene middelen de somme van 370 gl. Actum den 8 april 1648. Catarina vander Wolf
beloopen dese twelff quitansoe van den ontfanger Gans tot eene somme van 4430 gl.
sub lit. A
23-4-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Ick ondergeschreeven luijtenant […] bekenne mits dese quitantie ontfangen te hebben uijt
handen Andries Peters, borgemeester, ende Willem Marcus ende Aert Jan Meulendijcx,
scheepenen, over het uijtcoopen van de [cornell] Allemande uijtwijsende de sauvegarde daer van
 gegeven den 25 januarij 1648 behalven het onderspreecken van de leste officiers die naer den
cornel sijn binnen gecomen volgens het accoirt van mijn sr. Meroede gemaeckt die somme van
drieendartich rijckxdalders waer mede wij hebben voldaen voor hun paert van den [..] op den 23
april 1648
Onderstont bij mij luijtenant Cather Andries den Jaeger, Aert Jan Meulendijcx, Willem Marcus
Smolders / noch leger stondt dico 90-17-0


29-4-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 82 t/m 83
Evert Gevert Pransen, afgeboden van zekere akker wegens Evert Gerarts Verasdonck en consorten,
verzoekt dag en recht tegen dit afgebod.


29-4-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 84
Alexander baron van Cortenbach heer van Helmond, aanlegger tegen zekere beslagen penn.
berustend bij Otto de Visschere schout en bij Jaecques Clijmans vorster en toebehorend aan
Michiel Segers.
Peter Sijmonts van den Boome, aanlegger tegen Willem Peter van Silst zijn pachter, gedaagde.


29-4-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 84v
Jan Peter Conincx protesteert tegen de zetting op zijn ledig liggende landerijen o. a. door 't convent
van Bijnderen.


29-4-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 85
Andries ketelers en Daem Willem Loijen verkrijgen vonnis op hun boeken.
Henrick Laureijns Keijsers verzoekt dag en recht tegen alzulk afgebod als Jaspar Hansen aan hem
heeft laten doen over zekere erfenis, gekocht van Henrick Jaecken.


2-5-1648 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 252. folio 107 verso.
CLAES THIJS CLAESSEN uit Liessel onder Deurne gelooft op 2 mei over twee jaar 100 gl. te
betalen aan SILVESTER WILBERT SCHENCKENS. (In de marge: voldaan in 1654).
Get.: WE/JC 2 mei 1648


2-5-1648 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 253.
WILLEM PEETERS uit Liessel onder Deurne gelooft aan SILVESTER u.s. 115gl. te betalen, en
dat zal hij doen in 1650 (in de marge: voldaan in 1654). Get. + datum u.s.
5-5-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 31 verso
Jan Jansen de Bottel verkoopt aan Laureijns Wilberts een perceel land.


12-5-1648 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 255. folio 108 verso.
PETER zv THONIS HEESMANS, ingezetene van Deurne, heeft vercocht aan JAN THOMAS
JANSSEN van den BERCH, practisijn in de rechten te Helmond, 3 lopensaets/16 roeijen groesveld
die w. Thonis Jan Heesmans, vader der verkoper, verkregen had van de gemeijnt van Deurne,
gelegen aldaar in de Wijntappere neven erf. Mathijs Aert Teggers en Brusten Janssen Rutten en de
gemeijnt en Gielen (?) Janssen.
Last: grondcijns in het boek van Brabant. Get.: AB/FH 12 mei 1648.


20-5-1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ontfanghen van Adam Willemsen op rekeninge van tgunt Deurne schuldich is over de redemptie
der gemeene middelen de somme van 370 gl. Actum den 20 meij 1648. Catarina vander Wolf
Ida ter Steege die huisvrouwe van die controrolluer Vermeer


7-6-1648 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Ruim honderd jaar geleden was er ter gelegenheid van 't sluiten van den vrede van Munster te
Deurne op gemeentekosten ook feest gevierd. 't Blijkt me uit de volgende rekening:
Op huiden den 7 juenius 1648, doen hebben wij boergemesters, doer ordenansye van schoudent
ende scheepens, met de werden afgereekent watter vertert is tot den tijt van het pubeliseeren van
den preys. In den iersten tot Evert Seghers vertert die soemme van 12 gl. 6 st. tot Jaesper
Maercelissen is vertert die soemme van 19 gl. 19 st. tot Henrick Boogers is vertert 21 gl. 19 st. tot
Wyllem Jan Peters is vertert 2 gl. 2 st. tot Jan Peter Spandiers 17 st. tot Claes Wyllems tot Lyessel
is vertert 12 gl. 13 st. tot Dies Hendrickx Noien 1 gl. 4 st.
Somme totalis beloopt 69 gl. 1 st.


7-6-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Op huiden den 7 junius 1648, doen hebben wij boergemesters, doer ordenansye van schoudent
ende scheepens, met de werden afgereeckent watter vertert is tot den tijt van het pubeliseeren van
den peys.
In den iersten tot Eevert Seeghers vertert die soemme van 12 gl. 6 st.;
noch tot Jaesper Maercelissen is vertert die somme van 19 gl. 19 st.;
noch tot Hanrick Boegers is vertert ende dat hij nae sijn [..] hadden [..] 21 gl. 9 st.;
noch tot Wyllem Jan Peters is vertert 2 gl. 2 st.;
noch tot Jan Peter Spandiers 17 st.
noch tot Claes Wyllems tot Lyessel vertert die soemme van 12 gl. 13 st.
noch tot Dries Hendrickx Noien hebben in alle maellen de verterynge opgeschreeven soo dick de
selver mael daer is gedaen haer af de volle sal meede brynghen
Somma interis beloopt deese lijst van verteringh ter somme van negentsestigh gl. vijff stuijvers
dico 69 gl. 1 st.


9-6-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 52
Testament voor Lijske Handrik Hautis?, ziek te bed liggend. Zij legateerd uit haar bezittingen fl.
75,= aan Cornelis Lucas zoals hij die aan haar schuldig was. Zij vermaakt aan haar jongste
dochter haar kist zoals die staat in de kapel te Liessel. De inhoud dient zij te delen met haar
andere zusters. Verder vermaakt zij aan de Minderbroeders te Weert, aan Handriske de vrouw
van Peter Peter Bollen, aan haar zuster Griet een veld dat zij dient te delen met haar zusters
Handriske en Maeijke. Verder delen mee haar broer Jan Beckers, Ceel Beckers te Liessel, de
dochter van Peter Ceelen, Geertje de natuurlijke dochter van Maeijke Jan Willems die bij Peter
Hansen in huis woont. Aan Merijke Lambert Driessen en tot slot Hendriske Thijs Berckers.


26-6-1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ontfanghen van Adam Willemsen op rekeninge van tgunt Deurne schuldich is over de redemptie
der gemeene middelen de somme van 370 gl. Actum den 26 junij 1648. Johan Gans


1-7-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 85v
Jaspar Hansen als man van Enneken, dochter van Jan Aerts de Leeuw, aanlegger tegen Willem
Claessen, als gebruiker van 'n stuk land, gedaagde.
Henrick Laureijnsen verzoekt copij.
Het vonnis op de keurboeken wordt gerenoveerd.
Gijsbert Lamberts tot Grave, aanlegger tegen Aert van Reest, gedaagde.


1-7-1648 Deurne Oud adm. arch. doos 163 map.XXXVIII/15
Lijst rente en pachten van geestelijke goederen Pastorie tot Deurne.
De H.Geest tot Doerne gelt, pacht cijns aenden pastorie voor schamele dootschulden.. 2 gl.
Peter Jan Meulendijks 1 vat rogge
Jan Willem Goossens 1 vat rogge.
Zo ook Frans Hendricx, Dries van Breij, Aert Jan Meulendijks, Margriet Hoeben ende Claes
Claessen.
Landerijen de kerk toebehorende, waaronder:
Den Venacker, 2 lop. 1 cops. e.z. weduwe Perke Lucas, a.z. erfgen. Mattijs de Jongerlinge, wordt
gebruikt bij Marten Tijssen. betaalt in 1646.
Den Haeckacker 2 lop. neffens de H. Geest, a.l. Hendrick den Lasar u.f. Hendrick IJsbouts en
gebruikt bij Jan Peter Meulendijks.
Aenden Breemortel, 3 lop. naast Jan Bogaerts, a.l. Hendrick Jacob Neelen u.f. erfgen. Wilbort
Vreijnessen u.f. de gemeije wegh, gebruikt bij Jasper Hanssen voor 6 vaten rogge betaalt 1646.
Een huijs met een bogaert en 2 lop. land, gelegen aende kercke wort gebruickt bij Laureijns de
Lou, coster ende organist, jaarlijcks voor XX gulden betaalt 1646.
Nog enige stuken land en een sijl hoijs tot Asten genaamt LuttelHees e.z. Willem Marcus, a.z. Jan
Thomas e.z. de gemeijne A stroom wordt gebruikt bij Johan Peterssen. Nog hooiland tot Asten
genaamt het Voordeken, schietnde op de Astense A stroom en gebruikt door Dries Peters. Nog
hooiland te Liessel gelegen het Elsset en gebruikt door Jan Peters.
Cijns betaalt in vaten rogge jaarlijks aan de kerk van Deurne door: Hendrick Jan Giessens, Willem
Marcus, wed. Anthonis Coolen, erfgen Aert Roijmans, Aert Henricx en Joseph Rutten, Cornelis
Lucas, Heijlcke weduwe Mathijs Verheese, Jan Peeter Pauwels, onmundige kinderen Goert Melis,
Reijnder Jan Aerts, Perina de Louw, pachter van Jonker Michiel van Eijck, Jan Claes Martens,
weduwe Dries Geef Manders, Joseph Rutten, Marcelis Peeter Meulendijks, Helena dochter
Reijnder Jans, Anthonis Geraerts, Dirck Hendrick Harts, Joost Peter Martens voor Marten Frans
Willems, erfgen. Henrick Hantis, wed. Jan Peter Dirckx, Jan Lemmens tot Liessel, onm.kind Jan
Ruth Melis, Hendrick Tijs Claus, Jan Henrick Bollen, Corst Henrick Corsten, Goer Swerius,
Henrick Laureijnssen, Joost Joosten, Melis Jan Heesmans, Wilbert Jan Henrickx, Mr. Laurens de
Low, Thonisken Jan Hermens, Jenneken weduwe Marten Pauwels, ergen Aert Jan Leeuwens, Jan
Ariaens en consorten, Dirck Dirck Maessen, Aert Munsters (6 vaten rogge), weduwe Hendrick
IJsbouts.
Den rector der capelle tot Liessel onder Doerne.
Peter Geeft Manders, Laureijns Peters voor pachting van een huis weijden en landerijen, Jan
Willem Goossens, erfgen Aert Roijmans, Joseph Rutten, Jan Lambert Isbouts, erfgen Lambert
Jacobs, Dries Hendrick de Haert, Thonis Jan Snabben, Jan Jan Melis, Barbara Peter Jacobs, Willem
Reijnders Polen, kinderen Jan van Breij, Dries Korsten, erfgen. Willem Hoeben ende consorten,
Simon Jan Gielens, Dies van Breij Dirck Matheussens JoostJoosten voor het gebruik van een acker
der voorschreven rectoir ofte capelle tot Liessel en tenslotte Hendrick Laureijnsen.


1-7-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 86
Derick Thonissen. aanlegger tegen Peter Vloemans, gedaagde.
Vonnis gerenoveerd op borgemrs. boek van Aert Hendrick Jacobs c. s.
Vonnis gerenoveerd op borgemrs. boek van Peter Geeff Manders c. s.
Evert Gerart Jansen c. s., aanlegger tegen Evert Gevert Fransen, gedaagde.


1-7-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 53 verso
Jan Aert Munsters beloofd aan Jenneke Wilbert Schaten voor de eerste-3-eerst komende een som
van fl. 300,= terug te betalen.


4-7-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 53
Reijnder Jan Aerts leent van Anthonis Hoeb Bloemen een som van fl. 100,-. Op 11-6-1708 is dit
bedrag door Frans Rijnders van Heugten en door de weduwe van Jan Rijnders van Heugten
terugbetaald aan Bartholomeus Aert Slaets en aan Francis Jansen van Asten als erfgenamen van
wijlen Anthonis Hoeb Blommen.


12-7-1648 O.A.A. Deurne doos 161
Pamflet, met soortgelijke inhoud, nu uitgevaardigd door joncker Cornelis Proenings, genoemd van
Deventer, schout des quartiere van Peelant.
17-7-1648 Asten RA 77 fol. 21
Goort Joosten verkoopt aan Hanrick, zn wijlen Jan Heesmans:
- groes/hooiwas in de Weerdensse bempden ½ sille
1. Jan de Cuyper - te Helmont
2. Peter Selen - te Vlierden
3. de Aa
4. erven van rentmeester Cranenbroeck


16-7-1648 Raad van Brabant RANB 19 inv.nr. 788.1294
 (en dorso)
Lijste van de thienden van Doorne aende Heeren Commissarissen van hare Ho: Mo: overgegeven
anno 1648
                           Lijste ende annotatie vande thienden binnen de
                          heerlijckheijt ende jurisdictie van Doorne Liessel
                           wie deselve toecompt ende wat deselve ontrent
                                      jaerlicx hebben gegolden
                       DOORNE
Binnen den dorp competeerde de helift vande thiende de Commanderije ende Schoole tot Gemert
die ontrent jaerlicx is geldende de quantiteijt van seventich mudden soo in rogge als boeckweijt
deen jaer door dander alsoo de selve thiende is rijdende tegens de wederhellicht
                            LXX mudden
Item de wederhellicht vandeselve thiende binnen den dorpe van Doorne competeert eenige
particuliere ingesetenen naementelijck d‟eerfgenaemen Isbouts, de kinderen Jacob Anthonis
Goverts, d‟erfgenaemen Claes Everts van Doorne, Marij weduwe Govert Jans Colen, Jan Peter
Conincx, Willemken dochter Jan Willem Bruijstens ende andere welcke thiende bijde selve
particuliere wort opgevoert ende ingehaelt oversulcx men pertinentelijck niet en can oordelen
wat deselve weder helift is geldende niettegenstaende eenige clampen vandien worden verpacht
Opde hoeve den Bottel toecomende den Convente van Bijnderen onder Doorne competeert den
heer Prelaet van Echternaecken drije vierdegedeelten die jaerlicx ontrent is geldende
                                            II mudden
Item op deselve hoeve competeert het ander vierdegedeelte der thiende de Commanderije tot
Gemert ende hebben de pachters binnen den dorpe deselve in pachtinge onder de helift der
thiende voorsz.
Op Vloeyeynde tot Doorne competeert de thiende den heere Schouteth Leijten tot Eijndhoven
d‟erffgenaemen Taterbeeck ende andere die jaerlicx ontrent is geldende         IX mudden
Item tot Liessel onder Doorne aldaer competeert de kinderen van wijlen Jonker Cornelis van
Doorne de helicht die jaerlicx ontrent is geldende deen door dandere soo deselve is rijdende de
quantiteijt van                                XXIIII mudden
Item het vierde gedeelte vandien competeert de Commanderije van Gemert jaerlicx ontrent
geldende                                        XII mudden
Ende het andere vierde gedeelte competeert de heeren Prelaet van Echternaecken als voor ontrent
geldende                                    XII mudden
Item onder Liessel opden Hoff deene Heijtrack ende Moesdijcken onder Doorne aldaer
competeert de thiende te weten de helicht vandien de Cathuijzers jaerlicx ontrent geldende
                                        XL gl in gelt
Dander hellicht opden voors hoff den heijtrack competeert den eijgenaer vandien ontrent
geldende                                     II mudden
Ende dander hellift opde voors. Moesdijcken competeert de Commanderije tot Gemert alvoorens
ontrent geldende                             II mudden
    Verclaeren wij ondergescreven schepenen ende secretaris respective in Doorne tgene
    voors te wesen allen de gedeelten ende clampen der thienden tot Doorne voors ende des
    toirconden bij ons onderteeckent desen 16. julij ao 1648


17-7-1648 Asten RA 77 fol. 21
Michiel Hanrick Jan Heesmans, stadhouder te Vlierden, verkoopt aan Hanrick, zijn broeder: hooi in
de Werdensse-bempden 1½ dachmaet "waervan het een dachmaet reent"
1. Jan de Cuyper - te Helmont
2. Margriet van den Berge
3. de Aa
4. erfgn van Craenenbroeck en Jr. Vaerle
"en den halve dachmaet"
1. de koper
2. Jan de Cuyper
3. de gemeyn !!
4. Craenenbroeck en van Vaerle


17-7-1648 Algemeen Rijksarchief Den Haag - Archief Staten Generaal inv.nr. 1.01.07 inv.nr.
12557.4
(gepubliceerd in D'n Uytbeyndel)
Op de buitenzijde van het katerntje staat met potlood geschreven: PEELLAND
Specificatie van de aengebrochte geestelijke goederen, pagten renten en chijnsen van den dorpe van
Vlierden.
La. V anno 1648
loket A Litt. V no.4
De onderstreepte gedeelten in de nu volgende tekst staan in het origineel in de marge aangetekend.
blad 1
BYNDEREN
Inden iersten ick LAMBERT WILLEM DIRCX bekenne in hueringhe te hebben van die Eerw.
Vrouwe abdisse van Bijnderen een hoeffve gelegen in die jurisdictie van Vlierden ende in die
prochgie van Duerne genaempt DIE HASELDONCK ende dat voor drie jaren ingaende dierste
jaerpachtinghe 1646 ende dat jaerlycx voor
vijff mudden rogghen
vijff mudden boeckweijt
ses smaelhoender
XXV pont boteren
vier mauer eijer
drie pont was
een kuer oeij met een lamp
dackstroo IX vijmen
vier vueder torff
ende vier voeder houts te leveren van convents hove
IIIIc rijs te houwen ende te bijnden ende dan binnen het convent te leveren.
Verklaert desen hoevener dat hij anders niet en weet sijns wetens.
BYNDEREN
Ten tweden ick MATHIJS THOMAS hebbe in hueringhe aangenomen een hoeff van die Eerw:
Vrouwe abdisse van Bijnderen genaempt RUDT gelegen oock in die selve jurisdictie ende dat voor
eenen tijt van drie jaren dierste jaer pincxten 1648 ende dat jaerlycx voor
sesthien mudden rogghen
acht mudden boeckwijts
een mudde ses vat haveren
acht vat raepsaet met eenen nieuwen sack
een vat spuerisaet
drie pont was
eenen steen vlas
een verck van onderhalf hondert pont
twe drie scharijghe hamel
thien smaelhoender
acht mauwer eijer
blad 2
LXXV pont boter
ghijmber peper nootbeschaet van elcx een pont off eenen ducaten daer voer
voorlijff - LXXV gl. jaerlycx
spelgelt voor die drie jaren - XXXV gl.
rijs in het Rutsche broeck te houwen te bijnden ende binnen het convent te leveren VIII c
onderhalven last torff te leveren van onssen peel
dackstroo - XVI vijmmen
Verklaert desen hovenaers anders niet beters te weten.
BYNDEREN
item den derden ick CEEL PETERS bekenne een hoeffve in pachtinghe te hebben oock gheleghen
in die selve jurisdictie genaempt DIE VORST oock competerende den convent van Bijnderen voor
drie jaren ingaende dierste jaer pincxten 1646 ende daer voor jaerlicx gelooft
acht mud rogghen
drie mud ses vat boecwijt
een mud haver
twe vat raepsaet met eenen neuwen sack
twe pont was
een kuer oeij met een lamp
een vercken wegende onderhalf hondert pont
ses smaelhoender
dertich pont boteren
voorlijff - XXXV gl. jaerlycx
spelghilt voor die drie jaren - XXV gl.
thien voeder torffs te leveren van onssen peel
ses hondert rijs te leveren op sijnen kost int convent
XIII vijmen dackstroo
Verklaert desen hovenaer anders niet beter te weten.
BYNDEREN
blad 3
item den vierden bekenne ick JAN JOOSTEN oock een hoeve in pachtinghe te hebben oock
geleghen in die selve jurisdictie competerende den convent van Bijnderen genaempt DEN
KERCHOFF voor den tijt van drie jaren innegegaen pincxten 1646 ende daer voor gelooft
acht mud rogghen
vier mud boeckwijts
twe mud haveren
twe vat raepsaet met eenen neuwen sack
een vat erten
vier pont was
een kuer oeij met een lamp
een vercken van onderhalf hondert pont
XII smaelhoender
dertich pont boteren
voorlijf dartich gl.
spelghilt voor die drie jaren - XX gl.
thien voeder torff van onssen peel te leveren
ses hondert rijs te leveren op hennen kost
XII vijmen dackstro
vier mauwer eijer
Desen hovenaer verklaart dat hij anders niet beters en weet als hier geschreven staet.
Aen gelt 166 gul 10 st.
Aen coren 63 mud 2 vaten
ander [ ... waer] als hier voor is gespecificeert.
blad 4
"Het aenbrenghen van die gheestelycke renten"
GEMEIJNE PRIESTERS TOT HELMONT
PETER JAN MOLENDIJCX tot Vlierden gilt ut sijn goet tot Doerne aen die ghemeijn priesters tot
Helmont een malder roggen reducibel
PASTOIR TOT ASTEN
CRISTINA VERHEES ooc wonende tot Vlierden gilt ut haer goet tot Doerne aen den pastoer tot
Asten een vat rogghen redicibel dwelck wordt betaelt met V st.
CAPELLE TOT LIESSEL
item de selve noch aen die capelle van Lijssel - VI ort st.
item PETER THIJS KOLEN gilt ut het guet daer hij op woent aen die capelle van Lijssel - V gl.
XVII st.
PASTOIR TOT DOERNE
item DRIES PETER LEMMENS tot Vlierden gilt jaerlydx aen den pastoer van Doerne veijff
koppen roggen reducibel
item den selven noch veijff spint roggen reducibel aen den pastoer tot Doerne
PASTOIR TOT LIEROP
item WILLEMKEN JAN LENARS gilt ut haer goet tot Vlierden aen den pastoer van Lierop - XXX
st.
PASTOIR TOT DOERNE
item die erffgenamen MET SMETS gillen aen den pastoer tot Doerne twe vaten rogghen reducibel
dwelck wordt betaelt met - VI st.
O.L.V.AULTAIR
JOOST HENDRICK BAKERMANS ghilt ut sijn goet tot Vlierden aen ons Liever Vrouwen altaer
tot Asten acht vaten rogghen reducibel dwelck wordt betaelt met - II gl.
CAPELLE TOT VLIERDEN
item den selven gildt aen di capelle van Vlierden - II gl.
(in de marge: sijn hier voor gestelt)
item PETER SELEN DE CUIJPER gildt jaerlycx aen die capelle van Vlierden - II gl.
GEMEIJNE PRIESTERS
item LAMBERT WILLEMS gildt ut den brembos tot Vlierden gheleghen aen die gemeijn priesters
tot Helmont veijff vaten rogghen en een spint reducibel
blad 5
item het onmundich kint WILLEM HENDRICK GHIELENS ghilt ut den brembos tot Vlierden aen
die ghemeijn priesters tot Helmont veijff vaten rogghen en een spint redudibel
item het onmundich kint FRANS THEU[NIS] WILLEMS gildt ut
sijnen brembos tot Vlierden gheleghen aen die ghemeijn priesters tot Helmont - IIj vat en een half
spint rogghen reducibel
DIT IS TOT HELMONT OICK AENGEBROCHT
item PERIJN NICLAES DE LOU mededeijlder van ghelijck oock soe veel als het onmundich kint
ut een onderpant
PASTOOR TOT DORNEN
item LAMBERT WILLEMS tot Vlierden gildt ut die hove daer hij op woent aen den pasto[er] tot
Doerne drie vat roggen in specien
PASTOIR TOT LIEROP
item den selven noch ut die hoeve aen den pastoer tot Lierop - XXX st.
PASTOER TOT DORNEN
item KLAES JANSSEN tot Vlierden gildt ut sijn goet aen den pastoer van Doernen twe spint
rogghen reducibel
ST.CATHERINA AULTAER TOT SOMEREN
item JAN JANSSEN LAMBERS gilt ut sijn goet tot Vlierden aen Sinte Katharinen altaer tot
Summeren - II gl. X st.
AULTAER TOT DOERNE
item ADAM WILLEMS gildt ut sijn goet tot Vlierden aen holteren altaer tot Doerne een mudde
rogghen reducibel alle jaer betaelt b(e)lijckende bij quitancie van die heffer het veijff st. (marge: is
hier voor gestelt)
item het CONVENT VAN BIJNDEREN gheeft tot den dienst vander capellen van Vlierden drie
mudden rogghen in specien
item die selve tot den dienst der capellen van Vlierden 28 gl.
O.L.V.AULTAER
ADAM WILLEMS ut sijn goet tot Vlierden aen onsser Liever Vrouwen altaer tot Doerne twe
mudden rogghen redicibel wordt jaerlycx betaelt het vait met - V st.
blad 6
(twee losse fragmenten)
Ick ondergeschreven gelde uyt seeckere erffenisse gelegen inde heerlicheijt van Vlierden ter
plaetsche genaempt op brouhuysse een halff vat ofte drije cop ofte een vat jaerlycx aen de pastoreij
tot Deurssen dat ic nyet en weete te schrijven precyselyck hoe veel het is, is doorsaecke dat de selve
erfenisse tot noch thoe is verpacht geweest los ende vrij ende die leste heeft betaelt is doot ende
hebbe diversche devoeren gedaen soe selver als door der gebruycker die het selve gebruyckt nu
tegenwoordich om copije ofte seeckerheijt uyt den register te crijgen vanden selven pastoreij hoe
veele het selve soude moghen sijn ende want ick ghenen quitancie en hebbe soo ist mij onmogelyck
de waerheijt daer van te seggen
PETER JASPAR VANDEN BERCH met een teken van sijn moeder om dat sij niet schrijven en
conde 1648
jor. ADAM VAN BAEXEN met jor. GERARTSSOEN VAN EIJCK gelden jaerlycx aen het
Godtthuys van Binderen negen guldens uytgaende op het goet geheten de Berdonck onder Vlierden
Ad. van Baexen
blad 7
Betaelt lichtmis 1647
CAPPELLE TOT VLIERDEN
BRUYSTEN VERHEES gildt aen den capelaen der capellen van Vlierden XVI vaten rogghen
reducibel wordt jaerlycx betaelt met - IIII gl. (betaelt lichtmis 1647)
is oock tot Summeren aenbrocht bij THONIS HOEBEN
THONIS HOEBEN cum suis gildt oock aen den capelaen der selver capellen - IIII gl. waer aff
PHILIPS IJSBOUTS wonende tot Asten aen. den Dijck die helft betaelt (betaelt lichtmis 1646)
Die erffgenamen SYMON VAN HEIJTRAECK en KLAES BRUYSTENS tot Vlierden gelden
oock aen den selven capelaen der capellen van Vlierden ses vaten rogghen reducibel wordt jaerlickx
betaelt met 36 (?)
PETER VERSCHUEREN tot Asten geldt aen den selven kapelaen een mud roggen reducibel -
desen pacht is in drie delen gedeylt - het een derde deel gildt MERIKEN VERSCHUEREN aen den
Dijck tot Asten - het ander derdendeel moet betalen IJSBOUT VERSCHUEREN - het ander
dardendeel moet betalen CEEL PETERS tot Vlierden wordt betaelt in toto met drie guldens
item die gemeijnte van Vlierden gevet oock aen den capelaen VIII gl.
item die broederschap oft schutterije van Vlierden gheven oock aen den selven capelaen als hij daer
dienst voor doet - VI gl.
PASTOOR TOT DOERNE
ISBOUTS VLOEMANS ende die kijnderen GEVERT JAN GEVERS wonende tot Vlierden gelden
aen den pastoer tot Doerne een mudde rogghen reducibel ende wordt jaerlicx betaelt het vat met V
stuyver
O.L.V.AULTAER
item die selve gelden noch aen onsser Liever Vrouwen altaer tot Doerne een malder roggen
reducibel wordt betaelt als voor
blad 8
GEMEIJNE PRIESTERS
item LAMBERT PETER LEMMENS tot Vlierden gildt aen die ghemeijn priester tot Helmont drie
vaten rogghen reducibel
ST.HUYBERTSAULTAER
item den selven noch een malder rogghen aen St.Huyberts altaer tot Helmont reducibel
BENEFICIE INDE KERCK TOT DORNE
DRIES PETER LEMMENS tot Vlierden bekent jaerliycx te gelden aen seker benefici in die kerck
van Doerne - XV st.
item MICHGHIEL HENDRICX ALIAS KIEVITS bekent oock te gelden jaerlycx aen een seker
benefici in die kerck van Doerne - VI st.
GEMEIJN PRIESTER TOT HELMONT
item HENDRICK JOOSTEN VAN DEN VORST tot Asten geldt jaerlycx ut sijn goet tot Vlierden
veijff vat rogghen redicibel aen de gemeijn priesters tot Helmont.
Aldus gepasseert op huyden den 17 july 1648 ende tot sekerheijt vandien bij schepenen van
Vlierden ondertekent
BRUYSTEN VERHEES als schepen
dit is merk [ ] WILLEM AELBERS
GOERT PETERS secretaris
aen gelt 74 gul 14 - 8
aen coren 13 mudd. 2½ vaten
D'Edele Heere ROBBERT DES CLANES Heere tot Vlierden
JOHAN VAN STIPHOUT schouteth
GOERT PETERS secretaris
MICHIEL HENDRICK HEESMANS vorster
Quod attestor O.TH.DE VISSCHERE secretaris in Doerne 1648


21-7-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 86
Jan Lamberts als man van Willemken dochter van Jan Willem Bruijstens, aanlegger tegen Wouter
Hendrick Isbouts, gedaagde.


21-7-1648 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
Door de gemelde Groote Vergadering te 's Hertogenbosch van 21 Juli tot 12 December 1648
gehouden, werd omstreeks einde September voor Deurne c.a. beroepen Ds. Johs. Wonderus,
predikant te Harmelen onder de Classis van Utrecht, die zich tot den dienst in De Meierij zelf had
aanbevolen. Toen hij het beroep voor Deurne ontving bedankte hij echter. In November bracht de
Vergadering een beroep uit op Ds. Bartholomeus Nicolai en bepaalde tevens den dag zijner
bevestiging, die door Ds. Aelstius zou geschieden. Ook Nicolai bedankte en. daar de vergadering
weldra gesloten werd, bleef een nieuw beroep vooreerst uit.


21-7-1648 H.N. Ouwerling "Geschiedenis ... Deurne"
In de Groote Vergadering, gehouden te 's Hertogenbosch, van 21 Juli-12 Dec. 1648, waaraan de
regeling der protestantsche gemeenten in De Meierij was opgedragen, werd met betrekking tot den
schooldienst o.a. besloten, dat men de dienstdoende schoolmeesters zou overnemen ingeval zij tot
den hervormden godsdienst overgingen. Het succes van dit besluit is niet groot geweest. In Peelland
heb ik er geen andere gevonden dan den schoolmeester uit Asten, Adriaan Janssen Verhofstadt, en
dien uit Breugel, Jan Coster genoemd.
Voor Deurne werd aangewezen Gillis Roelofs, naar ik meen uit Utrecht, maar deze bedankte en nu
werd benoemd Jan Stoffels uit Den Bosch, die een flink examen had afgelegd en reeds zijn
aanstelling had voor Nuenen, waar de predikant de voorkeur gaf aan Jan Pick uit Zwolle en in deze
van de vergadering, gelijk te begrijpen is, zijn zin kreeg.
Mr. Jan Stoffels is waarschijnlijk nog in 1648 naar Deurne gekomen, waar hij bezit van de school
nam. Na eenigen tijd mocht hij zich in een twintigtal leerlingen verheugen.
Pastoor Jacobs was echter van dat onderwijs niet gediend. Aan een school op te richten binnen
Deurne viel niet te denken en na den bouw der kapel op den Grootenberg, liep hij met het idee rond
er een onderwijs-inrichting aan te verbinden.
Hij wilde zien, wat er, ondanks de placcaten, voor zijn parochianen op geestelijk gebied te doen
was. De Roomsche school stond er weldra, de school te Deurne liep leeg en Mr. Jan Stoffels hield
geen enkelen leerling meer over; want de pastoor had zonder veel omslag te maken een Roomschen
schoolmeester in Helmond gevonden, wien hij te Deurne een woning verschafte en die op
schooldagen met de kinderen naar den Grootenberg trok.


22-7-1648 Archief Staten Generaal 1.01.07 inv. nr. 12557.18
Annotatie gedaen bij Otto Theodorus de Visschere, secretaris de heerlicheijt ende dinghbancke
van Doerne inden quartiere van Peelandt gelegen Meijerije van s‟Hertogenbossche over het
aenbrengen der geestelicke goederen, renthen, chijnsen, pachten etc. soo de inwoonderen tot
Doerne als andere vuijt henne goederen aldaer gelegen iaerlicx sijn geldende aen de kercke,
cappellen ende altairen tot Doerne, mitsgaders aen cloosteren, capittelen, prelaten als andersints
in conformiteijt van de placcaeten ende ordonnantien van de Hoo.Mog. Heeren Staeten Generael
der Vereenigde Nederlanden, soo ende gelijck als volcht, inden verstande dat alwaer staet rogge
reductie, dat ieder vat iaerlicx wort betaelt met vijff stuijvers:
-
De kercke tot Doerne
Ierstelicken Jan Willem Goossens bekent ende verclaert iaerlicx te gelden aen de kercke tot
Doerne 10 st.
Willem Marcus 3 gl.
erffgenamen Lambert Jacobs 2 gl. 8 st.
Jan Dries van Boemel aen de kercke gelt iaelicx 30 st.
Jan Jan Melis aen de kercke 3 vat rogge reductie
Jan Willem Goossens voors. 4 gl. 10 st.
Den Heijligen Geest tot Doerne gelt aen de kercke van Doerne iaerl. 2 vat rog reductie
Mr. Laureijns de Louw voor d pachtinge van kerckenhuijs met 2 loopensaeten lants gelt iaerlicx
20 gl.
Peter Henrick Welten 2 gl.
Peter Geverts Colen 1 gl.
Marij Geverts Colen weduwe 1 gl.
Barbara Peter Jacobs 9 gl.
de kinderen Jan van Breij 3 gl.
Henrick Laureijnsen 8 st.
De selve alnoch aen de kercke 16 st.
Jan Jansen de Snijer 3 gl.
Andries Ketelers gebruijckt van de kercke van Doerne een stuckxken lant iaerlicx in pachtinge
voor 2 vat rogge
de selve een hoijveltken voor 2 ½ gl.
-
De Here Grave van Huijn, Heere tot Doerne etc. verclaert alhier datt den rectoir van de cappelle
op Brouwheese onder Baeckel gelegen ten laste van sijne goederen op Brouwheese voors. onder
Vlierden gelegen iaerlicx is pretenderende 23 molder roggen waeromme dat jegenwoirdich
questie ende proces, ende is bij gemelte Heere versocht exhibitie van de bescheeden daer met de
vers. pacht wort geheijscht de welcke sullen moeten worden naergesien om etc. - alhier pro
memorie
-
De beneficien ofte altairen der kercke tot Doerne
Joost Willem Gerarts van Deursen gelt iaerlicx aen Sinte Catharina altair 4 gl. 2 ½ st.
Jan Willem Goossens aen t‟heulten altair 1 vat roggen reductie
de selve alnoch aen den voors. altair 24 vat rog reductie
Bruijsten Jan Rutten aen Onse Lieve Vrouwe altair aen de suijde sijde 3 vat rog reductie
Willem Marcus aen seeckere beneficie 7 vat rog reduc.
Mechtelt weduwe Anthonis Colen aen het heulten altair 19 vatten 1 halff rog reduc.
Heijlken wed. Mathijs Verheese aen seeckeren altair tot Doerne 30 vat rog reduc.
erffgenamen Claes Everts 5 vat rog reduc.
Lijsken weduwe Joost Thonis Schaten 3 cop. rog reduc.
Jan Lambert Isbouts 6 vat rog reduc.
Henrick Henrick Heesmans 3 ½ vat rog reduc.
Marcelis Peter Menne ontrent 15 st.
Henrick Peter Menne ontrent 10 st.
Jan Thijs Teeuwens oock ontrent 10 st.
Jan Jan Melis 18 st.
de selve alnoch 3 gl. 10 st.
Henrick Noijen aen t‟heulten altair 12 vat rog reduc.
Mr. Laureijns de Louw ende Wouter Henrick Isbouts aen Onse Lieve Vrouwe altair aen de
noortsijde 12 vat rog reduc.
Henrick Cornelis van Stiphout aen den vers. altair 9 vat rog reduc. te betalen met 21 st.
Jan Marcelis Lucas aen seeckere altair off beneficie 2 vat reduc.
Michiel Jan Gielens 7 vat rog reduc.
Aert Dries Aertsen 12 vat rog reduc.
Jan Swerius 7 vat rog reduc.
Aert Henrick Jacobs ende Joseph Rutten aen Onse Lieve Vrouwe altair aen de noortsijde 16 ½
vat rog red. 1 Vlaemsen st.
Jan Hendricx de Haert 3 vat rog reduc.
de selve alnoch 7 vat rog reduc.
Dries Corsten aen seeckeren altair 3 vat reduc.
de kinderen Jan van Breij 3 vat rog reduc.
Marcelis Peters ende Jan Henrick Philipsen 15 vat rog reduc.
Cornelis Jans de Seger 6 vat rog reduc.
Joost Joosten 4 vat rog reduc.
Jan Jansen de Snijder 12 ½ st.
De Heere Grave van Huijn, heere tot Doerne, aen seeckere beneficie in de vers. kercke 12 vat
rogge red.
-
De pastorije tot Doerne
Joost Willem Gerarts verclaert ende bekent iaerlicx te gelden aen de pastorije off vicarije tot
Doerne 27 ½ st.
Henrick Jan Gielens aen de pastorije 4 vat rog reduc.
Willem Marcus 1 vat reduc.
wed. Anthonis Colen 3 cop. rog reduc.
erffgenamen Aert Roijmans 12 vat rog reduc.
de selve alnoch 2 ½ vat reduc.
Aert Henricx ende Joseph Rutten 4 vat rog reduc.
Cornelis Lucas 4 vat reductie
Heijlken wed. Mathijs Verheese 1 vat reduc.
Jan Peter Pauwels 3 cop. rog reduc.
Onmundige kinderen Goert Nelis 5 st.
Reijder Jan Aerts 5 st.
Perina de Louw 4 vst rog reduc.
pachter van joncker Micjiel van Eijck 1 ½ vat rogge
Jan Claes Martens 20 vat rog reduc.
wed. Dries Geeff Manders 1 cop rog reduc.
Joseph Rutten 1 vat rog reductie
Marcelis Peter Meulendijcx 1 vat reductie
Helena dochtere Reijnder Jansen 2 vat reductie
Anthonis Gerarts 1 ½ cop rog reduc.
Derick Henrick Aerts 2 vat rog reduc.
Joost Peter Martens inden naeme van Martten Frans Willems 1 ½ vat reductie
erffgenamen Hanrick Hantis ½ vat rog reductie
wed. Jan Peter Dericx ½ vat reductie
Jan Lemmens tot Liessel ½ vat reductie
onmundich kint Jan Ruth Melis 4 vat reductie
Henrick Thijs Claus 2 vat reductie
Jan Henrick Bollen 4 vat rog reduc.
Corst Henrick Corsten ½ vat reductie
Goert Swerius gelt aen de voors. pastorije 1 cop rog reduc.
Henrick Laureijnsen 10 st.
Joost Joosten 3 cop rog reduc.
-
De Veltheuvelse cappelle tot Doerne
Melis Jan Heesmans gelt iaerlicx aen de voors. cappelle 12 vat rogge reduc.
Wilbert Jan Henricx 3 vat reductie
Mr. Laureijns de Louw 7 vat rog reduc.
de selve 4 gl.
Thonisken Jan Hermens 11 vat rog reduc.
Jenneken wed. Martten Pauwels 1 vat reductie
erffgen. Aert Jan Theeuwens 1 vat reductie
Jan Ariaens en consoirten 7 vat rog reduc.
Derick Derick Muessen 6 vat reductie
Aert Munsters 6 vat reduc.
wed. Henrick Isbouts 2 vat rog reduc.
-
Den rectoir van de cappelle tot Liessel onder Doerne
Peter Geeff Manders veclaert ende bekent iaerlicx te gelden aen den rectoir off cappelle tot
Liessel onder Doerne 6 st.
Laureijns Peters voor de pachtinge van het huijs, weijden ende landerijen van den rectoir tot
Liessel betaelt iaerlicx 8 malder in corenwerck ende in gelt 30 gl.
Jan Willem Goossens 10 st.
erffgenamen Aert Roijmans 7 ½ vat rog reduc.
Joseph Rutten 10 vat reduc.
Jan Lambert Isbouts 7 vat rog reduc.
erffgenamen Lambert Jacobs 10 st.
Dries Henricx de Haert 6 st.
Thonis Jan Snabben 4 vat rog reduc.
Jan Jan Melis 25 st.
Barbara Peter Jacobs 2 vat 1 cop reduc.
Willem Reijnders Polen 6 vat rog reduc.
kinderen Jan van Breij 1 vat ½ cop reduc.
Dries Corsten 1 vat ½ cop reduc.
erffgenamen Willem [Reben] ende consoirten 2 vat rog reduc.
Sijmon Jan Gielens 2 vat reductie
Dries van Breij 4 vat rog reduc.
Derick Mattheusen 2 vat reductie
Joost Joosten voor het gebruijck van seeckeren acker toebehoorende de vers. rectoir off cappelle
iaerlicx 2 vat rogge ende 2 vat boeckweijt
Henrick Laureijnsen 2 vat een maetken reductie ad 10 st.
-
Abt van Echternaecken
Jan Willem Goossens gelt iaerlicx aen den vers. abt tot chijns 2 ½ st
de selve 4 st.
de selve 1 blanck
Heijlken wed. Mathijs Verheeze gelt oock chijns int selve boeck dan weet niet hoeveel
erffgenamen Claes Everts 24 st.
Jan Peter Pauwels en consoirten 24 st.
Jan Lambert Isbouts ontrent 24 st.
Jenneken Jan Reijnders 2 ½ st.
Henrick Thijs Claus 3 st. 3 oort
Isbout Jan Vloemans gelt iaerlicx oock cijns, dan weet niet hoeveel
Derick Martens cum suis 2 st.
Dries Aerts 1 st. 1 ort
Jenneken wed. Martten Pauwels 4 st. 3 ort
Willem Jan Peters 1 ½ hoen 1 st. 1 ort
de H.Geest tot Doerne gelt 15 ½ st.
Jan van den Boomen in verscheijde texten 1 hoen 1 vierendeel 7 st. 2 ½ oirt
Maria van den Boomen 1 st.
wed. Henrick Isbouts vuijtte thiende 3 gl. 13 st.
de selve ½ st.
mr. Laureijns de Louw 1 hoen 1 denier
Wilbert Jansen de Seeldraijer ontrent 1 st.
Frans Henrickx 3 st.
de selve cum suo 1 ½ st. 1 negenmenken
de selve noch ontrent 3 ort st.
Jan Marcelis Lucas gelt insgel. chijns, weet niet hoeveel
Insgelijck Thijs Aert Teggers
Marij Keuijten 1 braspenn. off ½ basp.
Laureijns Jan Mercus 7 ½ st.
Jenneken Jan Gielens 2 hoenderen en 4 ½ st.
Aert Hendrick Jacobs ontrent 1 braspenn.
Barbara Peter Jacobs 1 ½ hoen
Jan Jansen de Smet ontrent 9 st. en 1 ½ hoen
Claes Claessen Martens 1 st. 3 ort
Marij Geverts Colen 24 st.
Joseph Rutten 12 st.
Joseph Rutten ende Aert Henricx 13 ½ st.
erffgenamen Thijs Marcelis 3 st.
de selve alnoch 3 st.
de kinderen Jacob Antonis Gobens 2 fl. 8 st. 3 ort
Willem Reijnders Polen 5 st.
Dries Corsten 1 st. 1 ort
Thijs Wilberts 2 ½ st.
Joost Joosten cum suis 2 hoenre
Goert Swerius ½ st.
Frans Willem Gielens 2 ½ st.
Willem Marcus 5 st. 1 negenmenken
-
Abt van Postell
Henrick Thijs Claus gelt iaerl. cijns aen den vers. abt ½ st.
Dries Noijen 9 st. 3 penn.
Crijn Jan Willem 3 oirt st.
Gielis Hensen ½ braspenn.
Michiel Jan Gielens ½ braspenn.
Jan Marcelis Lucas gelt alhier oock chijns dan weet niet hoeveel
Willem Everts nomine uxoris 3 oirt st.
erffgenamen Jan Gielens ½ st.
Claes Claesseb Martens 4 st.
de selve alnoch 2 st.
Derick Henrick Aerts 7 oirt st.
-
Capittel tot Boxtel
Otto de Visschere scholtis tot Deurne gelt iaerlicx aen de vers. capittele 1 mudde rogge in een
meerderen pacht van acht mudden roggen, jaerl. binnen Doerne ende wort het mudde ordinaris in
gelt tot 8 gl. het mudde betaelt eer min als meer ergo alhier 1 mudde
Henrick Bogaerts in de selve pacht 1 mudde
erffgen. Aert Roijmans 1 mudde
erffgen Lambert Jacobs ende Henrick Jacobs van Gastelt gelden jaerl. in den vers. pacht 1 mudde
2 vat
Michiel Henrick Gielens in de selven pacht 1 mudde minder 2 vat
IJsbout Jan Vloemans in de selve 1 malder
Meriken Verhage in deselve pacht 1 malder
Claes Claes Martens 1 mudde
Margriet Hoeben 1 mudde
somma 8 mudden
-
De Cathuijsers van Den Bosch
Dries Noijen gelt iaerlicx aen de voors. heere Cathuijsers eene losrente van 12 gl.
-
De Baselers van Den Bosch
Laureijns Jan Marcus gelt iaerlicx aen de voors. Baselers 8 vatten roggen een halff vat
Jan Dries van Boemel 4 vat rog
Dries Aerts 2 vat rogge
Jan Hendricx de Haert 4 vat rog
Dries Corsten 2 vat rog
kinderen Jan van Breij 4 vat rogge
Anthonis Gerarts de Scheeper 4 vat rogge
Barbara Peter Jacobs 2 vat rog dat in gelt wort betaelt
Henrick Laureijnsen insgelijcx alsoo 2 vat roggen
Derick Jan Goerts 4 vat roggen
-
De Predicheeren van Den Bossche
Jan Ariaens gelt iaerlicx aen de voors. Predicheeren 12 gl. losbaer met 200 gl., betaelt nu met 10
gl. iaerlicx soo hij verclaert
-
Appostelhuijse bij Helmont
Dries Noijen gelt iaerlicx aen den voors. appostelhuijse 6 gld.
Jacob Gijsberts 2 gl. 5 st.
-
De kercke, beneficien, altairen ende custerije tot Helmont
Jan Peter Wilberts bekent iaerlicx te gelden aen seeckeren altair 6 vat rog reduc.
de selve alnoch 7 st.
Jan Willem Martens aen den selven altair 2 st. 1 ort
Erffgen. Aert Roijmans aen de selve 7 st.
Erffgenamen Hanrick [Hantis] aenden selven altair 5 vat 1 cop rog red.
de selve in gelt 2 st.
Goert Jan Marcus aende beneficiaten 3 vat rog reduc.
Laureijns Jan Marcus aen de voors. beneficiaeten en consoirten iaerlicx 7 st.
Jan Jan Melis aen seeckeren altair 2 gl. 10 st.
Erffgenamen Claes Everts aen de kercke tot Helmont 6 vat rog reduc.
Erffgenamen Lambert Jacobs aen seeckeren altair gelden 3 gl. 10 st.
DerickMatteusen aen seeckeren altair 3 st.
Hoeb Jan Hoeben aen de selve altair 1 st. 1 ort
Aert Goert Swerts aen de H. Sacramentsaltair 2 vat reduc.
Henrick Peter Menne aen seeckeren altair i de kercke voorz. 3 st.
Jan Marcelis Lucas aen de beneficiaten 6 vat rog reduc.
Jenneken wed. Marten Pauwels ende consoirten aen de voors. beneficiaten 3 vat reduc.
Willem soone Jan Willem Bruijstens aen seeckere cappelle tot Helmont 2 vat reduc.
Erffgenamen Thijs Marcelis aen de voors. beneficiaten 6 vat rog reduc.
Anthonis Gerarts de Scheeper aen seecker beneficie tot Helmont 3 vat reductie
Joost Peter Marttens in den naeme van Martten Frans Willemsen gelt iaerl. aen seeckeren altair
tot Helmont 5 vat rog reduc.
de selve in gelt 3 st.
erffgenamen Henrick van Breij 8 vat 3 coppen rog reductie
de selve 5 st.
Onmundigh kint Jan Ruth Nelis aen seeckeren altair 4 gl.
Peter Thijs Claeus 1 vat reductie
de selve 4 st.
Barbara Peter Jacobs aen de custerije 7 st.
Henrick Laureijnsen aen de custerije 7 st.
Henrick Laureijnsen aen seeckeren altair 4 gl.
-
De kercke pastorije ende custerije tot Lierop
Daniel an Breij gelt iaerlicx aen de voors. pastorije off custerije 6 st.
Jan Marcelis Lucas aen voors. pastorije ontrent 20 st.
Dries Henricx de Haert aen de voorz. pastorije off custerije 6 st.
Onmundich kint Goert Proemen gelt iaerlicx aen de voors. pastorije 3 vat rog reduc.
Dries Corsten aen de kercke voors. 6 vat reductie
-
Altairen in de kercke tot Asten
Jan Hendrix de Haerdt gelt 2 vat reduc.
de selve 6 vat rog reduc.
-
St. Jans altair in de kercke tot Beeck
Laureijns Jan Marcus gelt iaerlicx aen de voors. altair 7 gl. 14 st.
Jan Jan Melis 5 gl. 10 st.
Wilbert Jan Hendricx 4 gl. 4 st.
Cornelis Marcus 4 gl. 18 st.
-
Beneficiciate van St. Jan ten Bosche
Mr. Jan van den Berch vuijt een stuck erve tot Doerne gelt iaerlicx 2 gl. 10 st.
-
Cappelle tot Milheese onder Baeckel
Sijmen Jan Gielens gelt aen de selve iaerlix 12 vat rog reduc.
-
Cloostere tot Ommell
Jan Jan Melis gelt een rente aen den voors. cloostere losbaer, iaerlicx 5 gl.
-
Clooster tot Soeterbeeck
Jan Janssen de Snijer gelt iaerlicx 25 st
Peter de Cuijper iaerlicx 16 vat rog reduc.
Henrick Jan Gielens 9 vat rog reduc.
-
Cappelle int Loosbroeck in Maeslant
Peter Geeff Manders gelt iaerlicx 2 gl. 5 st.
Jenneken wed. Aert Tijsen van Ebben 2 gl. 5 st.
Anthonis Aerts van Ebben 6 g. 15 st.
-
Aen St. Annenborch binnen den Bosch
Den Heere Grave van Huijn heere tot Doerne vuytte goederen op Brouwheese onder Vlierden
iaerlicx 28 gl.
Jenneken wed. Aert Tijssen van Ebben 2 gl. 10 st.
-
Convente van Bijnderen
Jan Willem Goossens gelt iaerlicx aen den voors. Convente 6 vat rog reduc.
Willem Marcus een losrente van 8 gl.
Jan Peter Wilberts 14 st.
Jan Peter Pauwels en consoirten vuijt henne thiende tot Doerne 28 vat rogge
erffgenamen Claes Everts gelden iaerl. vuijt henne thiende 30 vat rogge
Jan Lambert Isbouts vuijt sijne thiende 30 vat rogge
Jan Dris van Boemel gelt iaerl. van reductie pacht 3 gl.
Onmundich kint Wilber Jan Conincx 6 vat rog reduc.
Jan Vreijnsen de scheeper 6 vat reductie
Jan Henrick Philips 2 vat rog reductie
Peter Evert Doers 3 gl.
Sijmon Jan Gielens 4 vat reductie
Michiel Herick Gielens 6 vat rog reductie
Willem marcus gebruijckt twee stucken lants voor dorpslasten tot oicxst 1652 memoria
Onmundich kint Wilbert Pauwels Peters 14 st.
Thijs Aert Teggers gelt iaerlicx aen de voors. convente 6 mudde roggen in eenen meerderen
pacht van 8 mudden 6 mudden rogge
Marij Geverts Colen vuijt haere thiende 32 vat roggen
de kinderen Jacob Anthonis Gobens vuijt henne thiende tot Doerne 60 vat roggen
Jan Henrick Jacobs 12 vat rog reduc.
Dries Corsten 24 vat reduc.
Cornelis Thomas pachter van de hoeve den Bottel onder Doerne toecomende den voors. convente
verclaert de selve hoeve in pachtinge te hebben vercregen van de eerw. vrouwe Johanna van Eijl
adbisse daervan geene pachtcedulle noch copije te hebben, dan heeft de voors. vrouwe abdisse
d'originaele pachtcedulle van de selve hoeve aen Ho.Mo. heeren Staeten off der selver
gecommitteerden binnen den Bossche overgelevert, waertoe den vers. pachtere hem is referende
memoria
-
Attesteere ende verclaere ick ondergeschreven secretaris in Doerne de bovengeschreven pachten
renthen, chijnsen enz., naer voorgaende publicatie en affixie olgens de mandamenten van haere
Ho.Mo. alsoo aen mij door de genoemde ingesetenen van Doerne te sijn aengebrocht, de welcke
sij lieden aen de geestelicke sijn geldende, vuijt henne goederen tot Doerne voors. gelegen. Des
t'oirconde bij mij onderth. actum desen 22 julij anno 1648.
22-7-1648 Archief Staten Generaal 1.01.07 inv. nr. 12557.18
Alnoch annotatie van de geestelicke renten, pachten etc.tot Doerne gedaen, volgens d'ordre van
haere Ho.Mo. van den lesten julij 1648
-
Pastorije tot Doerne
De H.Geest tot Doerne gelt iaerlicx aen de pastorije voor schamele dootschulden 2 gl.
de selve aen de voors. pastorije 1 vat rog reduc.
Peter Jan Meulendijcx 1 vat rog reduc.
Jan Willem Goossens 4 vat rog reduc.
Frans Henricx 1 vat rog reduc.
Dries van Breij 1 vat rog reduc.
Aert Jan Meulendijcx 1 vat rog reduc.
Frans Henricx voor de hellicht en de erfgen. Jan Daniels voor de hellicht samen 3 cop rog reduc.
Margriet Hoeben en Claes Claessen 1 vat rog reduc.
Lijs Gerarts 3 cop rog reduc.
-
Kercke tot Doerne
Peter Jan Meulendijcx gelt iaerl. aen de voors. kercke 2 gl. 10 st.
-
Abt van Echternacken
Peter Jan Meulendijcx gelt aen de voors. abt in chijns iaerlicx 1 hoen
Jan Verhaege 3 derdedeelen in een hoen
de selve met heer Emont 1 braspenn.
wed. Thomas Aert Roijmans ontrent 5 st. en 1 hoen cijns
Henrick Jacobs van Gasselt 4 st.
Michiel Jacobs 2 st.
Martten Claessen en Peter Claessen 3 st. en 1 hoen
Joost Joosten aen cijns ontrent 3 oirt
-
Kercke tot Asten
De H. Geest tot Doerne gelt iaerlicx aen de voors. kercke 3 vat rog reduc.
-
Beneficiaten tot Helmont
De H.Geest tot Doerne gelt iaerlicx aen de voors. beneficiaten 3 vat rog reduc.
Jan Henricx de Haerdt 4 st.
-
Convent van Bijnderen
Jan van den Boomen gelt iaerlicx aen den voors. convente 7 st.
-
Abt van Floreffe
Jan van den Boomen gelt in chijns aen de voors. abt iaerlicx ontrent 10 st. en 2 cappuijn
-
Altairen etc. tot Doerne
Dries van Breij gelt iaerl. aen seeckeren altair tot Doerne 2 vat rog reduc.
Jan Henrick Jacobs aen t'selven altair 8 vat rog reduc.
-
Veltheuvelse cappelle tot Doerne
Wilbert Jan Henricx gelt iaerlicx aen de voors.z capelle 3 vat rog reduc.
Claes Willems en Geertruijt als erffgenamen van Grietken Francken 2 vat rog reduc.
-
Rectoir van de cappelle tot Liessell
Wilbert Jan Henricx gelt iaerlicx aen de rectoir van de voorsz. cappelle 2 vat rog reduc.
Lijsken mr. Thomas Aerts 2 st. 1 ort.
Aldus gedaen ende geannoteert binnen Doerne
De verklaring wordt gedateerd 22-7-1648 ondertekend door secretaris Otto de Visschere


23-7-1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ontfanghen van Dries Peters op rekeninge van tgunt Deurne schuldich is over de redemptie der
gemeene middelen de somme van 370 gl. Actum den 23 julij 1648. Catarina vander Wolf


3-8-1648 map 1395 O.A.A. Deurne doos 161
Een bijzonder schrijven van de staten generaal over het betalen van chijnsen, thienden, pachten en
geestelijke renten op straffe van 25 gulden dagelijks. Rentes die rusten op huizen hoeven, moelens,
landerijen, vijvers, bosschen, ofte andere goederen die in pacht oft hueringe worden beseten.
Het betreft een groot pamflet geschreven door Otto de Visschere en tevens door hem sierlijk
ondertekend.


6-8-1648 Archief Staten Generaal 1.01.07 inv. nr. 12557.18
Edele Ho.Mo.Heeren
Ent overleveren van den registre, mitsgaders de leste reeckeninge der kercke als oock d'annotatie
der geestelicke renthen chijnsen pachten etc, tot Doerne in Peellandt opten 22 july lestleden
binne de stadt van 'sHertogenbossche ten huijse des heere hooch schouteths hebben haere
Ho.Mo. mij gelast alnoch over te seijnden de voorgaende reeckeninge der selver kercke ende tot
naercominge der selver haere Ho.Mo. bevelen naer mijne gedaene debuoiren exhibeere bij desen
de selve originaele reeckeninghe mitsgaders d'annotatie alnochmaels over de meergeseijde
geestelicke renthen etc. gedaen, in conformiteijt van haere Ho.Mo. ordonnantie van den lesten
der voorsz. maendt julij daerbeneffens seeckeren registere van d'innecomen van het heulten altair
in de kercke tot Doerne, mij door den coster ter hande gestelt, verhoopende daerbij soo veel mijn
officie concerneert haere Ho.Mo. ordonnantien te sullen hebben voldaen om etc. Desen 6 augusti
1648. O.Th. de Visschere secr.


10-8-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 86v
Op verzoek van Willem Smolders wordt aan Anthonis Gerarts de scheper geordonneert om 3
eikebomen te "mijnnen" die Anthonis voorn. gekocht heeft van Jan van den Boomen in naam van
requirant.
10-8-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 87
Corstiaen Corstiaens heeft schepen Aert van Reest een schelm genoemd. Hij houdt dit vol ten huize
van de schout in aanwezigheid van schepenen. Hij maakte deze belediging naar aanleiding van de
verdrinking van Willem Henrick Goossens. "welcke injurien reesen over t verdrincken van etc. "


22-8-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 35
Corst Vesters als man van Jenneke de weduwe van Peter Wilberts van den Sprinck draagt over
aan Jan Robben als momboir van Wilboirtje de onmondige dochter van Jenneke voorschreven de
helft van wat hij heeft gekocht van Gielen Hensen.


24-8-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
nr 1 copie
Den ontfanger generael van de bede van Brabant doet bij desen sommeren alle de dorpen en
plaetsen ressorterende onder quartier van Peellandt ten eijnden sij prompelijck comen betalen
tgeene sij t‟sedert den eersten junij lestleden op de nuwe bede die sij aen den coninck plachten te
betalen aen haere Ho.Mo. ten achteren sijn, ofte sullen daertoe bij parate executie worden
geconstringeert. Actum s‟ Hertogenbos den 24e augusti 1648. Onderteckent D.


29-8-1648 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 283. folio 120.
ANTHONIS JANSSEN, wonende te Deurne, heeft vercocht aan ANTHONIS AERTS van EBBEN
een jaarl. rente van 6 gl./5 st. uit een huis en hof met groesveld te Deurne aan de Seijlberch neven
erf. Willem Me(r)ckens en Philips Willemsen en van de gemeijnt tot de gemijnstraet. Nog uit een
setser teulland aldaar neven erf. Thijs Wilberts en erf. Jan Lamberts en erf. der H.Geest van Deurne.
Nog uit een huis met aangelag aldaar neven erf. Willem Merckens en Jan Mennen en van de
gemeijnstraet tot de gemeijn kerckwech. Nog uit 55 roijen land aldaar neven erf. Philips Willems
en Ceel Thijssen en Jan Luijcas tot op de gemeijnstraet. Nog uit 35 roijen land aldaar neven erf.
Cathalijn Lamberts en Ceel Peter Spaingiers en de gemeijnstraet.
Last: derdenhalve gl. a/d H.Geest vanDeurne, 10 vaten rogge aan mr. Peter Bunnen, 1 gl. a/d kapel
van Liessel, en 1 st. cijnss a/d heer van Helmond. Met voorw. Get. + datum u.s.


2-9-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 87v
Schout nom-off., aanlegger , tegen Jan Thonis alias Pot, gedaagde.
fol. 89-93-99
Schout nom. off., aanlegger tegen Evert Jan Nouwen, gedaagde.
fol. 89-93-99
Schout nom. off., aanlegger tegen Michiel Claes Everts. gedaagde.
fol. 89-93-99
De schout, actie hebbende voor grave van Huijm hr. tot Deurne, aanlegger tegen Jan Jacobs van
Gasselt als gebruiker van huis en erfenis, gelegen omtrent de schutsboom op den waterlaet,
gedaagde.
fol. 88v-89v
2-9-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 88
Vervolg van geding, begonnen op fol. 29v
Goert zoon van Gerart Jan Hanricx Verasdonck en consorten, aanlegger tegen Evert Gevert Fransen
(ook genoemd Evert Geverts) en cons., gedaagde.
fol. 88-88v-90v-91-98-100v-104


2-9-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 88
Catharina, weduwe van Henrick Ysbouts, aanlegger tegen Michiel Claes(sen), gedaagde. Betreft
betaling van 8 gld. 11½ st. voor gekochte schapen.
fol. 90-91-94-95-95v-97v-101-104v-106-108v-111v (vervolg fol. 28) Aanlegger samen met Jan van
den Boomen, haar schoonzoon.


2-9-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 88v
Frans Willem Gielens, aanlegger tegen Henrick Jansen toeback, gedaagde.
fol. 90v-92
in extenso:
FRANS WILLEM GIELENS, Aenlegger en HENRICK JANSEN TOEBACK, Gedaeghde. Actor
contemderende concludeert cortelinge tot betalinghe van de somma van XXXV gulden VI
stuyvers procederende van een affgecocht peert, ontrent de vier maenden geleden om expensis.
-
Henrick Laureijns Keijsers (ook genoemd Henrick Laureijnssen) voor Willem Claessen zijn
pachter, gedaagde. tegen Jaspar Jansen q. q. (vanaf fol. 94 staat Jaspar Hansen), aanlegger
fol. 90-91-94-96-98v-100-103v-105-106-109v-111
Vonnis gerenoveerd op borgemrs. boek van Lambert Colen c. s.
Idem van Crijn Loijen c. s.


11-9-1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ontfanghen van Adam Willemsen op rekeninge van tgunt schuldich is over de redemptie der
gemeene middelen de somme van 370 gl. Actum den 11 september 1648. Catarina vander Wolf


16-9-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 91
Catharina, weduwe van Henrick Isbouts, aanlegger tegen Peter Jan Fransen, gedaagde. Betreft
levering van 1 malder rogge door wijlen Peter Bosmans aan de vader van gedaagde geleend.


2-10-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Dese recepis van den coempthoire van mijn heere van den Velde tot Antwerpen becoemijte 1146
guldens. In quitantie gelt 3 gld. 17 st becoemit tsamen 1149 gld. 7 st.
Peeter Jan Driessen ende Wilboirt Peeter Mulendijcx hebben op den coemptoire van mijn heere
van den Velde tot Antwerpen betaelt in darthien quitantien de somma van 1100 gld. ende 46 gld.
alnoch aen quitantij geldt betaelt drie gulden 17 st. ende sal dese recepis de voors. borgemeesters
dienen in hunne rekeninge voor uijtgheven. Actum den 2e october 1648. Jan Simon van den
Boomen
De originele quitantie moet rekeninghe met gehouden worden tot Antwerpen onder den sch…
Ottho berustende die de selve sal hebben te leveren om in rekeninge te brenghen.


10-10-1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Bij mij onderschreven ontfangen uit handen Wilebrort Janssen van der Stijl borgemeester der
somme van 60 gl. ende dat in afcortinge van meerdere somme door ordinantie van schoutet ende
schepenen in Dorne ende dat door mijne dienste ende vacatie boor de gemeijnte alhier.
Den 10 october anno 1648. Laureijns de Lou


13-10-1648 Nationaal archief Staten Generaal toegangsnr. 1.01.04 inv.nr. 4988
13 october 1648
Brief van de classis van ‟s-Hertogenbosch:
“Geven met behoorlijcke eerbiedinge te kennen, die dienaren des godelicken woorts ut die
respective provincien met ende neffens het classis van „sHartogenbosch, bij U Hooch: Mog:
gecommitteert nde geautoriseert om te dispicieeren bequame ende begaeffde predicanten die
geintroduceert souden werden in de meierije aldaer, hoe die selve met vreugde ende
dancksegginge tot God, hebben verstaen die goede ende loffelicke resolutie, die U Hooch: Mog:
int stuck van die reformatie der meierije van tijdt tot tijdt ende noch lae[t]stelijck den 14e
september ter eeren Gods ende voortplantinge der H.Waerheijt, so door consenteeren van een
merckelicke a[a]ntal der predicanten, als andere nodige saken daer toe dienende hebben believen
te nemen.
Hyer over kan die extraordinarie vergaderinge niet nalaten U Hooch: Mog: eerbiedelick met
dancksegginge te begroeten, te meer, die wijle sij die hope schept, dat als die vorige resolutien,
gelijck se wel op goede gronden ende generoselick sijn genomen, alsoo oock sullen achtervolgt
worden met een rigoreuse executie, het welck wij U Hooch: Mog; als voetster heeren van Gods
kercke ten vollen toe betrouwen ende mits desen in de name onses salichmakers Jesu Christi
onderdanichlick versoecken, te meer, die wijle so veele machinatien tegen dat goede ende nodige
werck van allerlei menschen werden bedacht ende men vast besich is om die inwoonderen van
die meierije met complotterijen, insolentien, quade bejegeningen, affronten, affixie van
publicque gedruckte afflaetsbrieven tegen die van de religie, in sonderheijt de predicanten op te
hitsen ende in geduerige affkeer te houden daer offe daer mede voor alle die werrelt bekent
maken, datse alle de bevelen ende edicten van die wettige overheeden maer houden voor een
crachtelosen blicxem, daerse haer int minste niet voor versetten, maer stoutelick tegen aen gaen.
Wij comen U Hooch: Mog: volgens onsen last presenteren die 32 gedispicieerde predicanten, om
onder U Hooch: Mog: approbatie op die geassigneerde plaetsen in hare respective bedieninge
geintroduceert te werden ende hebben na genoechsame informatie eendrachtelick utgevonden
godsalige geleerde ende ervarene mannen, daer van sij merckelicke proeven in hare bedieninge
tot noch toe hebben gegeven en bij die selve gevoecht proponenten voorsien met goede
academische ende andere kerckelicke getuijgenisse ende volgens U Hooch: Mog: ordre op die
combinatie soo veele gelet als doenlick geweest is.
U Hooch Mog: konnen lichtelick apprehendeeren, so die op gebondenheijt van die lieden ende in
sonderheit van die geene die haer op maken door goede behoorlicke middelen niet wert
bedwongen, dat niet alleene die beroepene predicanten beswaerlick sullen sijn te krijgen, die
albereets gedisponeerde ende geïntroduceerde als schapen onder die wolven sitten, moeten
verkeeren ende haren dienst met suchten, sonder eenige winst te konnen doen, betreden, maer dat
oock die qualick geaffectioneerde tott onsen staet ende apparente vermenichvuldinge van papen
ende Jesuiten int land, indien geen ordre daer tegen wert gestelt, onder die schaduwe van dese
ongebondene licentie het schadelick saet van seditie in de herten van die ingesetenen meer ende
meer utspreiden sullen ende bij die vrede utwendich, arbeider te maken beroerten ende
oneenicheeden inwendich.
Die vergaderinge dit ten hoochsten behertigende ende daer bij bedenckende dat gelijck U Hooch:
Mog: die macht hebben, also ooc genegen ende willich sijn, om alle onheil voor te komen, heeft
ons ut het midden van haer gedeputeert, om die selve quaden ende andere dingen U Hooch: Mog:
onderdanichlick te remonstreren ende daer tegens soodanige voorsieninge te versoecken als U
Hooch: Mog: na uwe hoge wijsheijt ten besten van den staet ende Gods dier gekochte kercke
sullen verstaen te behoren ende daer beneffens die petitien desen geannecteert in goede
consideratie te namen oock favorabele apostillen te verleenen”.
Voorts verzoeken ze om liberale traktementen voor de 32 predikanten die hieronder volgen:
  1. Timoteus Rolandi te Sint Michielsgestel en Gemonde; 2. Johannes Souterius te Asten; 3.
    Conradus Coenen te Dinther en Heeswijk; 4. N.N.Nieuwenhuijsen te Someren; 5. N.N.
    ….uuijen te Mierlo; 6. Joahnnes Cuperus te Riethoven en Steensel; 7.
    N.N.Wonderus/Wouderus te Deurne en Vlierden; 8. Johannes Vogelsangh te Son en
    breugel; 9. Issacus Euternius te Geldrop; 10. Petrus Aelberti te Loon op Zand; 11.
    Jacobus Outhovius te Helvoirt en Cromvoirt; 12. Samuel Lydius te Drunen en
    (Nieuw}Kuijk; 13. N. Segellingius te Hoge en Lage Mierde; 14. Abrahamus
    Rademakerus te Eersel en Duizel; 15. Johannis Petri te Oostel- en Middelbeers; 16.
    Johannes Spiljardus te Berghem en Deursen (?); 17. Bernhardus Pistorius te Alem en
    Maren
De proponenten: 1. Gerardus Tylius te Geffen; 2. Everardus Schulius te Berlicum; 3. Johannes
Kisch te Rosmalen; 4. Jacobus de Bitter te Den Dungen; 5. Wilhelmus Cuminius te Veldhoven;
6. Daniel Du Moulin te aar; 7. Bernardus Waterbeeck te Bakel; 8. N.N.Withovius te Erp; 9.
N.N.Immens te Schijndel; 10. Goergius Sohuies (?) te Moergestel; 11. N.N. La Mius te Bergeijk;
12. N.N.Lammenius te Hoogeloon; 13. Bartholomeus van de Pore te Nuenen; 14. Johannes
Monachius te Leende en 15. N.N.lauterbach te Valkenswaard.
Voordracht van personen in geval andere predikanten de beroeping weigeren:
Bartholomeus Nicolai, N. Baelden, N.Harlaius, Ernestus Mersmannus, N. Moringius, Henricus
Hamerus, Johannes junius, Willebrand Marchant en de proponenten: N.N.Roginius, Josias
Spiljardus, Issacus Schul, N. de Vries, Abrahamus Prumius, Nicolaus Taitinga, N. Geelkercken,
Fredericus Goddarus, N. Vonckius en Jacobus Wessupius
Als schoolmeesters worden voorgedragen:
Christianus Vermeer, N. Ommegraef, Josephus van Rinsen, Michiel Janssen van Moerkercken,
Govert Joosten van Tiel, N. van den Abele, Aert Verwielen, Gerrie Trip, Francois Anthonius
Strooren [?]van Son, Hendrick Aertssen, Jacob de Bie, Johan van Crimpen [of:
Crimsen/Grinsven?] , Reijnier Tempelaer, Jan Corsten van Breugel, Lucas Commius, Pieter van
Ede, de schoolmeester van Oosterwolde Hendrick Jansse de Cock voor Maren [wedergekeerd tot
het pausdom]; Johannes Schuijlli van Bergambacht
Voorts verzoeken ze:
dat de SG notitie wil nemen van de complotten, insolenties en gewelddadigheden die overal,
maar vooral te Helmond, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Bladel en Tilburg aan predikanten en andere
van de religie worden aangedaan, ja zelfs ook paapsgezinden; voorts vraagt men om Johan van
Dalen een gewezen capucijn uit Münster „in singuliere recommandatio‟ te nemen; men stelt ook
een combinatie van Bladel en Hapert voor


16-10-1648 Archief Classis van ‟s-Hertogenbosch BHIC toegangsnr. 254 inv.nr. 1 folio 273
Uit de lijst van predikanten zijn die voor Peelland de volgende die men wil beroepen:
JOHAN SAUTERIUS te ASTEN, N. NIEUWENHUIJSEN te SOMEREN, N. JENIJN te
MIERLO, N. WONDERUS te DEURNE en VLIERDEN, JOH. VOGELSANCK te SON en
BREUGEL, ISAACUS ENTENIUS te GELDROP, DANIEL DU MOULIN te AARLE,
BERNHARD WATERBEECK te BAKEL, WYTHOVIUS HOYTSMA te ERP, ROBERTUS
IMMENS te SCHIJNDEL, BARTHOLOMEUS VAN DEN PORT te NUENEN, JOH.
MONACHIUS te LEENDE


16-10-1648 Archief Classis van ‟s-Hertogenbosch BHIC toegangsnr. 254 inv.nr. 1 folio 309
Lijst van schoolmeesters en ‟n enkele koster:
JAN BOCX te Leende, JACOB VAN HAESTEN te Gemert, STERCKMAN te Veghel, GILLIS
N. te Asten een inwoner aldaer, JAN PICK te Nuenen, JAN STOFFELS te Deurne, JACOB
LENIER te Someren, DIRCK VOGEL te Bakel, JACQUES DE WIT te Erp, PIETER HAVENS
te Helmond, en JAN PAUWELS als koster, SYMON VOGELS te Sint Oedenrode,
STEENBERGEN te Heeze, ABRAHAM JOHAN BACKENUDE te Son, BERENT NIOFF [vgl.
Nijhoff] te Vlierden, CHRISTIAEN VERMEER te Breugel, OMMEGROEFF te Lommel,
FRANCOIS ANTHONIS koster te Sint Oedenrode, REIJNIER TEMPELAERS te Mierlo,
MATHIJS LENART koster te Schijndel


17-10-1648 Archief Classis van ‟s-Hertogenbosch BHIC toegangsnr. 254 inv.nr. 1 folio 384
Lijst van plaatsen waar predikanten van hun beroeping hebben afgezien om in die zelfde plaatsen
andere bekwame personen te vinden; voor Peelland gaat het om SOMEREN en LIEROP,
ASTEN en OMMEL en DEURNE en VLIERDEN


17-10-1648 Archief Classis van ‟s-Hertogenbosch BHIC toegangsnr. 254 inv.nr. 1 folio 391
Lijst van predikanten die zijn beroepen; voor Peelland o.a. D. BARTHOLOMEUS NICOLAI te
Deurne en Vlierden en D. DE VRIES te Someren en Lierop en D. ROVIUS te Asten en Ommel


17-10-1648 Archief Classis van ‟s-Hertogenbosch BHIC toegangsnr. 254 inv.nr. 1 folio 418
verso
Voorstel tot benoeming van predikanten:
o.a. in Peelland COSTIUS te Helmond, WICHELHUIJSEN te Gemert, RODENBURG te Heeze,
VOGELIUS te Sint Oedenrode, LARENUM te Veghel, ROBBERTUS VOGELSANCK te Son
en Breugel, ISACUS ENTENIUS te Geldrop en Riel, JOH. MONACHUS te Leende en
ROBBERTUS IMMENS te Schijndel, BARTH. NICOLAI te Deurne en Vlierden, JOH.
CUPERUS te Mierlo en Stiphout, GOCKELIUS te Asten en Ommel, DE VRIES te Someren en
Lierop en tenslotte TAYNGA te Erp; hierna volgen ook de predikanten van de andere drie
kwartieren.
Tevens worden nog enige mededelingen gedaan zoals bv. het weren van papen die in veel dorpen
in de Meierij nog aanwezig zijn en het volk van de predikanten en hun diensten afkerig proberen
te maken en hen tegen de nieuwe religie ophitsen, vooral één paap die men beschouwt als een
„duyvelbander‟, die zich in de omgeving van VEGHEL ophoudt; bovendien deelt men de SG
mee dat in de kloosters te Oisterwijk, Boxtel, Coudewater, Binderen, Hooidonk, Dommelen,
Ommel en voor al Waalwijk missen worden gedaan die druk bezocht worden [grote toeloop];
voorts wordt het verboden aflaatbrieven in de Meierij op te hangen zoals dat onlangs te
HELMOND is gebeurd; men wordt verzocht de sleutels van kerken etc. over te geven aan de
nieuw benoemden maar dat gebeurt niet overal, zodat Ave Maria‟s gebeden blijven worden en
afgodendiensten plaatsvinden in de kerken zoals onlangs te ROSMALEN; men dient een verzoek
in tot reparatie van de kerken die er na het afbreken der altaren woest bij liggen en na het
zuiveren van de instrumenten van afgoderij;
„mede dat in consideratie mochte genomen worden de deductie voor desen aen U Ho: Mo:
gepresenteert en waervan een affschrift hier nevens gaet, reackende de politicque reformatie van
welcke hier naer breeder sal gesproken werden, het doopen van alle kinderen, het insegenen van
de huwelycken in de kercken, de paepsche regenten in de gasthuysen, de vicarien ende beursen,
het stercken der schouteten des noot sijnde met de stercke hant, het responderen der plaetsen
voor den overlast aen de predicanten ende die van de religie gedaen, het stellen van ordre op den
eedt op de t‟samencompste der papisten voor de kercke ter tijdt van predicatie, het
verantwoorden der ouderen voor haere kinderen wegens haere moetwille tegens die van de
religie, het incomen van de paepsche geestelycke in haere habiten ende haer aengeven, het
papegaij schieten, de caerthen van de schutterijen, vaendels etc. het sterven ende begraven der
dooden, de supersticieuse cruycen ende het huijske van santen, de collecte van bedelmonnicken,
quesels ende andere paepsche heilige dagen, alles breder in de deductie voor geextendeert‟;
voorts stelt men voor de renovatie van de plakkaten tegen degenen die op de paapse academies
en bij de Jezuiten gaan studeren; het onttrekken van vicarieën en beurzen; men wil graag dat de
SG orde op zaken stelt waar het gaat om vervoer en transport van predikanten en schoolmeesters
door de dorpelingen zoals ze dat ook deden voor de paapse pastoors en schoolmeesters; men stelt
voor om D. VAN DER HAGEN die al 18 jaren op een tractement van 500 gl. staat en te
EINDHOVEN werkt en er grote diensten heeft bewezen aan de lidmaten, vele honderden zielen
geworven heeft en in aanmerking te laten komen voor extra toelagen; tenslotte pleit men
nogmaals voor het resoluut doorvoeren van de politieke reformatie, want zonder die is weinig
wasdom voor de kerken te verwachten,
„maer oick dat de predicanten schoolmeesters ende alle die van de religie sijn erger daer aen
sullen wesen, als die onder ‟t cruijs in VLAENDEREN en BRABANT sitten, want het is soo
verre gecomen dat men de predicanten des nachts in haer huijs, als tot BOXTEL, onlangs soeckt
te vermoorden en die gene die van de religie sijn erger tracteert als men gedaen heeft voor de
reformatie in den oorlogh ende dat met injurien, dreijgementen, uytsmyten van glasen, slaen,
stooten,smyten gelijck tot HELMONT, OIRLE ende anders geschiedt is. Wij connen U Ho: Mo:
niet verbergen, dat soo U Ho: Mo: niet en treden tot dat werck, wij wel wenschen souden (ten
waere onse conscientie ende oprechticheijt ons troostende), dat wij noijt in de kerckelicke
reformatie waren gebruyckt geweest. Alsoo de predicanten die daer gecomen sijn, haer
rechtveerdelick sullen beclagen dat sij van ons misleijt sijn door de belofte van politicque
reformatie, daer wij nochtans op U Ho: Mo: resolutien soo dickwils vast gestelt, gesien hebben
ende wij blasnie [of: blasme] sullen hebben bij alle de religions verwanten in de Meyerie oick
door alle de provintien, als welcke hoorende van de vinnicheijt en vreetheijt der papisten in de
Meyerie ende geen remedie daer jegens siende, niet en sullen geloven dat wij ons debvoir
omtrent U Ho: Mo: gedaen hebben. Wij bidden u Ho: Mo: eens te willen sien de stucken hier
neffens gaende getekent metter letter C nevens andere U Ho: Mo: voor desen overgelevert,
proppende van doleantien over de vinnicheijt ende boosheijt der papisten in de meyerie tegens de
predicanten ende tegens die van de religie, ons versoeckende soo U Ho: Mo: gelieven de moeijte
te doen, dat wij recht hebben soo te sprecken U Ho: Mo: gelieven niet te oordelen dat wij soo
instantelick urgeren de politicque reformatie in de Meijerie, ons steecken in t‟gunt de regeringe
aengaet.
Want wij weten seecker en wel dat het rijcke christi van de weerelt niet en is ende volgens dien
dat het de kerkendienaers niet toe en staet in t‟gene dat de overicheijt toecomt (al wilde men ‟t
lijden) haer in te dringen, maer wij bidden ende smeecken alleenlick U Ho: Mo: dat het haere
goede geliefte sij, haere authoriteijt ende macht aen te leggen tot defensie ende wasdom van het
rijcke christi in den lande, waerover Godt U Ho: MO: gestelt heeft.
Waertoe dan oick alle christelicke verheden verbonden sijn. Wij bidden ende smeecken (seggen
wij ) daertoe geperst sijnde uyt crachte van ons ampt, door het clagen van de predicanten in de
Meijerie ende der gelovigen die daer sijn, door den presenten noot, soo dat wij gevoelen, indien
wij hier in naelaetich waren, dat wij ons schuldich souden maecken aen alle het leedt, ‟t welck
onse broeders aldaer sal aengedaen werden, bij faulte van de politicque reformatie, dat is
reformatie in de politye. Oick dat wij ons schuldich souden maecken aen het verderff van alle de
sielen die bij gebreck van de selve sullen connen verlooren te gaen; daer benevens dat wij op
onsen hals sullen haelen niet alleen het suchten van de geinteresseerde in de Meijerie maer oick
de rechtveerdige indignatie van alle die de gereformeerde religie lieff hebben; voirts oick den
toorn van U Ho; Mo: selve wanneer in tijdt ende wijlen d‟onhejlen, welcke wij vreesen, souden
mogen gecomen sijn ende boven al den swaaren tooren Godts, want den Engel des Heeren heeft
den vloeck uytgesproocken judic.s. over die den heere nyet te hulpe en comen, den heere tot den
helden‟.
Tenslotte worden nog enige interne administratieve zaken aan de orde gesteld in dit schrijven.


28-10-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 49
Jan Hendricx de Haerdt heeft aan Jan Hendricx Emonts een groesveld verkocht hetwelk gelegen
is in de Donschot.


30-10-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Ontfanghen van Adam Wilms voor Deurene over haeren ijnpost de somme van 123 gulden.
Actum den 30 october 1648. Catarijna vander Wolf.


30-10-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Ontfangen van Adam Willems voor Deurne over afdancken van den landrost de somme van
seventien gulden tien steuvers Actum den 30 october 1648. Laeger stond Catarijna vander Wolff.
30-10-1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ontfanghen van Adam Wilms in minderin ende op rekenin over tgunt die van Deurene schuldich
sijn over de redemsie van de gemeene middelen de somme van 370 gl. Actum den 30 october
1648. Catarina vander Wolf


3-11-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 44
Financieel accoord aangaande een verkocht perceel land door Tonis Lemmens ten eenre en Gort
Pauwels als man van Jenneke Martens ten andere zijde.


7-11-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Aert Hendrick Jacobs en Daniel van Breij, borgemrs. tot Doerne in den jaere 1646 hebben betaelt
aen den heere rentmr. van de Velde tot Antwerpen in vierthien quitanc. de somma van 1137 gld.
14 st. 3½ oirt, ende voor quitantie gelt 3 gld. 15 st. ende sal die voorz. borgemrs. desen dienen in
plaetse van quitantien ende in reeckeninghe valideren, soo de quitantien moeten dienen totte
affreeckeninge van gemeijnts wegen tot Antwerpen te houden. Actum coram Aert Meulendijcx
ende Willem Smolders, schepenen in Doerne opten 7 november 1648.
Attestor O.Th. de Visschere secretaris 1648


12-11-1648 P.Dom. de Jong "Onze Lieve Vrouw van Ommel" blz. 121
Den 12 November 1648 Suster Willemken Henderickx Isbouts van Dueren, oudt 50 jaeren.


13-11-1648 Nationaal archief Staten Generaal toegangsnr. 1.01.04 inv.nr. 4988
13 november 1648
„Verdeelinge om t‟innen ende collecteren der geestelicke goederen binnen de stadt ende meijerije
van „sHertogenbosch
Binnen de stadt sHertogenbossch sijn geweest dese naevolgende geestelicke collegien die hennen
huijsen, conventen ende cloosteen hebben gehadt, gelijck de naerbeschreven alnoch sijn
hebbende
den bisschop van Den Bosch binnen de voors. stadt gewoont hebbende ende sijne huijsinge
gehadt heeft in de Hintemerstraet recht tegenover de St. Janskerck welcke huijsinge nu
tegenwoordich is bewoont de heer commandeur THIENEN
item d‟incompste vant Capittel van St. Janskercke daer van noch vijff off ses canonicken int
leven sijn
item d‟incompste aen de benefitiaten ende vicarissen die meestendeel off overleden off buijten de
stadt zijn
item d‟incompsten van de pastorije van St. Jacobskercke
item d‟incompste van de pastorije van St.Pieterskercke
item d‟incompste van de pastorije van de Cruijsbroederskercke
item musiceens, sanger ende cralen
-
Mans cloosteren
Clooster van de Predicheren noch drie en twintich en seven lekebroers maeckende tsamen dartich
– 30
dese hebben hunne goederen buijten de stadt
‟t Clooster van de Minnenbroers
‟t Clooster van de Baselaers noch vier int leven – 4 – dese hebben hunne goederen buijten de
stadt
ende de voors. cloosters binnen de stadt sijn van wegen ‟t landt vercocht aen Frans BLOM ende
is daervoor gemaeckt het fort genoempt Papenbril
‟t Clooster van de Capucijnen is daer te voorens van wegen ‟t landt vercocht
d‟Jesuijtenclooster bewoont Zijn Excellentie VAN BREDERODE
clooster off huijsinge van Bern bij de provincie van Hollandt aengeslagen wort bewoont bij den
heer ontfanger GANS
‟t Huijs off convent vant clooster van de Hagen bij Eijndhoven onder de jurisdictie van Sijn
Hoocheijt bewoont den heer commissaris RUIJSCH
de Cartuijers hebben noch huijsingen binnen der stadt van den Bosch, hebben anders het clooster
ende convent buijten onder den dorpe van Vucht gehadt welcke goederen nu in huijringe heeft
den convoijmeester LUS
‟t Huijs van de Bonafanta bewoont den rentmeester SCHUIJL
-
dese naervolgende sijn vrouwe cloosteren
De Clarissen hebben een particulieren rentmr. namentlick den heer SONST
‟t Clooster van Orten sijn int leven noch sevenentsestich nonne – 67 nonnen
Clooster achter de Tolburch [vgl. Tolbrug] sijn int leven noch eenenveertich nonnen – 41 nonnen
‟t Clooster van den Wijntmolenberch sijn noch int leven sesentwintich nonnen – 26 nonnen
‟t Clooster van den Geertruijden niet overgebracht hoe wel daer noch int leven sijn
niettegenstaende daer van geinsinueert sijn
‟t Clooster op den Vuijlenburch [vgl. Uilenburg] ofte Marienburch soude noch veertich int leven
sijn – 40 nonnen
Swarte Susteren noch int leven negen in getal – 9 nonnen
;t Clooster van den Annenburch is maer een meer int leven hebbende hunnen goederen buijten
ende heeft sijn Excellentie een hoff vant clooster gemaeckt
de nonnen van Eijckendonck wiens clooster buijten heeft gelegen ontrent den Dongen [vgl. Den
Dungen] sijn int leven twee religieusen – 2
De Cluijsse tot Vucht die den offer van St. Machuijt waernemen daer groot bevaert ende groote
affgoderije bedient wort
item tot de stadt gevoecht ‟t clooster van Cauwater onder ROSMALEN sijn noch int leven drie
en tsestich nonnen – 63 nonnen ende drie en dertich monnicken – 33 monnicken
hiertoe gevoecht het innecomen van de pastrien benefitien ende andere geestelicke goederen van
den respective dirpen van den geheelen quartiere van Maeslant
mitsgaders d‟innecomen der geestelicke goederen van de meergenoemde te weten den dorpe van
Schijndel, Gestel, Gemonden, Vucht, Cromvoirt ende Helvoirt
item den Groten Bagijnhoff dat men verstaet te staen ter dispositie van de voors. stadt
„sHertogenbosch
-
Int quartier Peelandt
die canonisie van St. Oedenrode war van noch int leven sijn drie off vier canonicken
d‟abdije van Hoijdonck heeft noch int leven thien geprofesside nonnen ende noch tien niet
geprofessijdt
‟t Clooster van Soeterbeeck heeft egeen getal off namen overgesonden niettegenstaende daertoe
versocht ende geinsinueert sijnde
item d‟incomen van de pastorijen benefitien ende andere geestelicke goederen van naervolgende
dorpen van St.Oedenrode, Erp, Vechel, Son, Breugel, Nuenen, Gerwen, Opwetten ende
Nederwetten, Tongeren, Aerle, Beecq, Rixtel, Stiphout ende Lieshout
-
d‟incomsten van de gremisten ofte altaristen tot Helmont
de gemeijne priesters tot Helmont
d‟abdije van Bijnderen sijn noch int leven negen nonnen geprofessijt, voor de reductie der stadt
van Den Bosch met twee leecken ende noch acht geprofessijt naer de reductie, compt ‟t samen 19
int getal – dico 19
‟t Clooster van Ommel soude noch veertich int leven sijn – 40
d‟incompste der dorpen van Mierlo, Baeckel, Doerne, Liessel, Vlierden, Asten, Sommeren,
Geldrop, Heese, Leende, Buedel, Maerhees ende Zoerendonck, sijn de geestelicke goederen
geannoteert van wegen sijn hoocheijt – memorie


21-11-1648 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 296. folio 125 verso.
LENAERT ANTHONIS COOLEN, wonende te Deurne, DANIEL JANSSEN, ook uit Deurne, zij
hebben vercocht (en dit uit kracht van een testament d.d. 2 jan. 1641 gepasseerd voor schepenen in
Deurne, nl. JAN SIJMONS vd BOOMEN en PETER GEVERTS COOLEN, en uit kracht van
procuratie d.d. 17 feb. 1642) aan RUTH MATHIJSSEN, wonende te Aarle, een huis en hof dat in
gebruik is bij HENDRICK ADRIAENS, vorster te Mierlo, gelegen te Mierlo aan het Kesken neven
erf. Jan Delis en voorts rondom aan de gemeijnstraet.
Last: de grondcijns en 2 oort aan de kerk van Mierlo.
Get.: AB/JC 21 nov. 1648


21-11-1648 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 297. folio 126 verso.
De personen boven genoemd hebben vercocht aan RUTH MATHIJSSEN voors. een jaarl. rente
van 3 gl., door JAN DIELIS als m/m van MARGARETA dv PETER MEUSSEN aan ANTHONIS
PAUWELS COLEN op 21 juni 1632 overgegeven. Get. + datum u.s.


21-11-1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Op heden den 21 november 1648 soe heeft mr. Ottho de Visser, secretaris van wegen sijne
gemeente van Deurne metten heer rentmr. van de Velde generale affrekeningh ghehouden soo
van Co(nincx)bede augmentatie imposten als andersints sulckx dat die van Deurne aen vers. heer
suijver schuldich blijven de somme van 382 gld. 3 st. en sij aen vers. heere t‟sijne vermaene
belooven te betalen. Actum ut supra
Ick onderges. attestere als dat de vers. reken(ing) als vers. is, is gedaen en gepasseert Quod
attestor Nicolaes Maes
Hierinne begrepen de huijshuer der andere quartieren en dorpen die gerekent hebben al hebben
voldaen en betaelt
21 Januari 1650 is betaelt aen den rentmeester van den velde in volle betalinge 355 gl. 2½ st.
[onder aan de blz. nog enkele kladberekeningen]
-
Somma sommarum beloopt dese betaelinge aen van den Velden tot Antwerpen, rentmeester van
den coninck, bij Wilbert Jansen van de Stijl en Dries van Breij betaelt ter somme van 255 gl. 2 st.
2 oort en de reste moet Dries Peters de Ketelaer gefalideert worden. Van de Velde C


25-11-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 50
Willem Josten van Asten, mede optredend voor zijn moeder, broers en zusters, maakt een
financieel accoord in hun geschil met Dries Hendricks De Haerd als man zijnde van Feiten de
dochter van Wilbert.


27-11-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 50 verso
Willem Goossens van Berckel, uit krachte van testament die hij op 8-6-1639 met zijn eerste
vrouw maakte voor de schepenen alhier, verkoopt aan Dirck Joosten een akker gelegen in de
Zeilberg.


2-12-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 91v
Michiel en Hendrick Heesmans, aanlegger tegen Gerart den decker, gedaagde.
Peter Goert Kuijpers, aanlegger tegen Jan Lamberts tot Liessel, gedaagde. Betreft betaling van 11
gld. aan arbeidsloon.
Peter Goert Kuijpers, aanlegger tegen Jan Lamberts als momboir van kinderen Jan Ruth Melis.
Betreft betaling van 2 gld. 16 st.


2-12-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 92
Gerart Jacobs als man van Anna Bogarts, aanlegger tegen Sijmon Jan Gielens, gedaagde. Betreft
een schepen gelofte van 100 gld.


2-12-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654
Goossen Henrick Goossens, aanlegger tegen Jan Ruth Cluijtmans, gedaagde. Betreft betaling van
16½ gld. met "toebaet" voor arbeidsloon.
Catharina Laureijnssen, aanlegger tegen Derick Derick Maes, gedaagde. Betreft een schepen gelofte
van 203 gld. ten laste van gedaagde. als erfg. van Jan Derick Maessen.


2-12-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 92v
Frans Willem Gielens, aanlegger tegen Thijs Aert Teggers, gedaagde. Betreft een verkoopcedulle.
in extenso:
Mercury gedinge gehouden den 2den December 1648.
FRANS WILLEM GIELENS, Aenlegger en THIJS AERT TEGGERS, Gedaeghde. Actor
exhibeert in recht Schepenen vercoopcedulle van dato den 19 <29> January 1648 versoeckende
dat de selve naer inhout van dyen executabel sal worden gewesen cum expensis.
Ende is de selve vercoopcedulle naer inhout van dyen ter manisse des officiers gewesen -
executabel, cum expensis.
-
Schout nom. off., aanlegger tegen Wilbert Peter Meulendijcx, Gerart Claessen, Jan Henrick
Philipsen, Jan Henrick de metser, Goert van Tongerle, Evert Gielens, Daniel van Hoeff, Goert van
Tongerle andermaal, en Jan Ruth Cluijtmans, gedaagde. Betreft de ordonnentie over "het bijnden
der honden binnens huysinge voor de rasernije"


2-12-1648 Oud recht.arch. Deurne inv.nr. 12 Dingrolle 1644-1654 fol. 93v
Schout nom. off., aanlegger tegen Isbout, zoon van Jan Henrick Philips, gedaagde.


11-12-1648 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Adam Willemsen borgemr. van Doorne heeft op ten impost betaelt de somme van 25 guldens
desen 11 december 1648. G. vander Lith


11-12-1648 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ontfanghen van Adam Willemsen op rekeninge van redemptie van de gemeene middelen de
welck Doirne schuldich is de somme van 370 gl. Actum den 11 december 1648. Catarina vander
Wolf


14-12-1648 recht arch deurne inv nr 95 folio 50 verso
Marten Frans Willems verkoopt aan Jan Peter Martens een akker gelegen te Liessel.


22-12-1648 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 309. folio 132.
De Hoogedele en welgeboren JOHAN FRANCHOIS GODEFROID, graaf van Huij, baron van der
Horst, heer tot Deurne, heeft vercocht aan OTTO THEODORUS de VISSCHERE, schout en
secretaris van Deurne, een hoeve en woonstede met landerijen, beemden, hooiwassen en plantagien
gelegen op Brouheese onder Helmond, Vlierden, Lierop en Bakel, en gelijk LENART DRIESSEN,
HENDRICK PETER WELTEN en AERT JANSSEN HOEUBEN in labeur hebben, en belast met
1350 Rijksdaalders kapitaal die de Duitse Orde op deze goederen te pretenderen heeft.
JAN DIRCX COOLEN, schepen en koopman te Helmond, en mr. PETER van HAESTRICHT,
notaris en practisijn te Den Bosch, treden op als tussenpersonen. Get.: FH/WE 22 dec. 1648


22-12-1648 HELMOND R 269 FOLIO 129
Johan Francois Godefroid, Grave van Huyn, Baron van der Horst, Heere tot Doerne verkoopt aan
Otto Theodorus de Viscchere, schout en secretaris van de Heerlijkheid Deurne 3 hoeven gelegen op
Brouheese onder de Hereelijkheden en dorpen Helmond, Vlierden, Lierop en Bakel, welke in
gebruik zijn door: Lenart Driessen, Hendrick Peter Welten, Aert Janssen Hoevenaerts.
13-12-1648 Stadsarchief Den Bosch inv nr 1650 fol. 39 verso e.v.
De heer ende mr. Victor van Beugen lic. in de rechten ende ad[vocae]t. binnen deser stadt in den
naeme ende als gemechticht vanden hooch ed. geboren heere Henrick Heijm etc. inne procuratie
brieven voor schepenen ende secret. der vrijheerlijcheijt van Meeuwen-Cuijck op den 19 october
1628 gepasseert, ende uijt crachte der machte hem daer bij soo blijckende was gegeven ende
verleent eene wintmolen ende watermolen beijde inden dorpe ende heerlijcheijt van Doerne
staende ende gelegen mette huijsinge, gront ende gerechticheden so van gemael, wint, waeter
ende alle d‟andere toebehoorten van dien in alsulcker veuge groot ende [manne] die de voirs. [..]
huijsinge ende toebehoirten van dien Dirck Hecxspoors in pachtinge ende gebruijck is hebbende
ende den voors. h.ed.geb. heer Henrick Heijm onder andere sijn aengecomen bij seeckere
erffscheijdinge en erfdeijlinge op den 24sten april 1624 voir heeren schepenen deser stadt
gemaeckt ende gepasseert over sijns ouders naergelaeten goederen sijnde den voors. watermolen
leenroerich aenden leenhove van Craenendonck, heeft hij wettel. ende erffel. opgedraegen ende
overgegeven mits desen den hooch ed. geboren heer Rogier van Leefdael, heere van Deurne,
Liefferinge etc. oudt-president deser stadt [latijnse tekst] gelovende uijt crachte sijnder voors.
gegeven der machte [latijnse tekst] uijtgenomen eenen chijns die betaelt wort jaerl. met 28
stuijvers in het chijnsboeck van Doirne,
item eenen loschijns ofte rente van 5135 gulden 10 stuijvers capitael wesende het restant van
eenen chijns van 9000 gulden capitael eertijts aen eerw. hr. en mr. Jan Hanskens van Aerle jairl.
verschijnende iaerl. prima aprilis ende nu te vergelden aende erffgen. van N. Coenincx ofte de
ghene daer toe gerechticht,
item eenen chijns van 35 gulden jaerlijcx te los met 700 gulden, capit. verschijne Paesschen
iertijts aen de hr. Henrick van Doerne ende de kinderen van wijlen hr, Everaert van Doerne, in
sijnen leven heer tot Liessel etc., spruijtende uijt eenen erffel. rochpacht, ende daer toe te moeten
onderhouden ende betaelen alle gebeurl. lasten, dorpscommeren, rechten ende serviteuten, daer
toe soo van outs recht als gewoonte wegen te onderhouden staende ende gehoirende welcke
voirs. [..] ende chijnsen den voirs. heer vercrijger alsoo aenneempt te betaelen, lossen ende
quijten dat de voors. heere constituant, desselfs goed[..] oire, erven of naecoemelingen dair over
in toecomende niet ende werde gemolesteert in recht oft daer buijten in eeniger manieren daer
voor verbindende [latijnse tekst] ende of naermaels met wegen van recht bevonden wierde met
renthen, chijnsen, pachten of andere lasten uijt s‟geens voors. te vergelden te staen sullen den
cooper goetgedaen ofte aengecocht werden losbaer volgens de losbrieven daer van sijnde ende
onlosbaer tegens den penn. [..] Datum den 12 decembr. 1648


29-12-1648 RHCL Schepenbank Meijel inv.nr. 05, folio 041
Johannes Cluytmans van Deurne verkoopt zijn goed in Meijel, huis, hof, land en groes aan
Bastijaen Martens van Sommeren. Deze koop wordt door Jan Gheverts uit Meijel genaast.


ca 1649 P.Dom. de Jong "Onze Lieve Vrouw van Ommel" blz. 55
"Memorieboek" (lijst van zuster) 115 Suster Adriana Peeters van Dorne.
(voetnoot nr 102 op blz. 68:) Suster Ariken Peeters (Documenten nr 22 t/m 24, 28 en 38; inv.nr. 4:
documenten 9, 36, 39, 40 en 87) overleden 16 januari 1679
1649 "Beschryvinge der stadt ende Meyerye van 's Hertogen-bossche" door Jacob van Oudenhoven
1649
blz. 19: "Vlierden is een oude heerlycheyt, van outs seer vermaert doordien dat het oude adelijcke
huys van de Vlierdens van outs heeren van dese plaets geweest en na dese plaets genoemt zijn. Van
't welc Joan. B. Grammaye in sijn Taxandria pag. 81 dit getuyght: Hinc oriundus Joannes Equos,
secundo genitae Domini Aldenhovii matrimonio conjugatis. Hinc Daniel Elizabethae de Petersem
Maritus magnitico tumulo Oirschoti illatus anno 1451. post gloriosam propriis impendiis contra
infideles militia: hinc Joannes anno 1491 S. Dionisii circa Parisios Abbas, & alter ejusdem nominis
Palatinus Francisci Valezii, &c. Dat is: Hier van is gesproten de Ridder Johan met de tweede
Dochter van den Heer van Aldenhoven getrouwt. Hier van is gekomen Daniel, getrout met
Elisabeth van Petersem, die naer dat hy op sijn eygen Beurs tegens den ongeloovigen geoorlooght
hadde, seer eerlijck tot Oirschot, (Daer 't out geslacht van de Oudenhovens van outs haer leen ende
wooninge gehadt hebben) gebracht wierde ende begraven. Hier van is gekomen Johan, die in den
jare 1491 Abt van S. Denijs, by Parijs, gheweest is, ende noch eenen anderen van dien naem, die
Hofmeester van Francisco Valezio geweest is, &c.
Ende al hoewel de Vlierdens eenen tijdt langh Vlierden zijn quijt gheweest, soo heeft Johan van
Vlierden, de secretaris van keyser Carolo V, by koop Vlierden wederom aen sijn huys ende stam
van de Vlierdens gebracht.


1649-1656 MAATBOEK DEURNE
weduwe Jan Aert Munsters (in erftocht) huis, hof, bouw en weiland waar
onder ook in Helmond ca. 16 lopense. Het onm. kind van Aert Aert Munsters als eigenaar huis, hof,
bouw en groesland ca. 9 lopense. Verder nog verhuurt aan Gort Paulissen een huis, hofstede en 8
roe land.


1649 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Ick ondergheschreven bekenne ontfanghen te hebben uijt handen Aert Handrieckx en Daendel
van Breij sijnnen veniet de somme van 60 guldens van een jaerlijckx rente, jaerlijckx twentich
guldens daer mede betalt het jaer 1647 ende het jaer 1648 ende het jaer 1649.
# dit is het merck van Willem Marselis Verbernen
-
Somme sommaris belopen dese 5 quitancie die welcke die de voorschreve borgemesters hebben
opgenomen te lasten van die gemeente van Dorne bekomt ter somme eenhondertvijftich gulden
dicko 150


1649 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Memorie om die regheerders ver te slaen van dat den luitenant van den heer van Duersen
dienende onder die Lorinen op den Mosdick gheleghen eenen nacht ende eenen halven daech en
gheven cost ende dranck te samen 11 met perden don se van Bockel waren op ghetogen van die
gelieke regeerders geoerdeneert datse van ider ruiter soude goet hebben 1 gl. 10 st. belopt belopt
ter somma van 16 gl. 1 ort
[voornoemde tekst is doorgehaald]
Staet hier vooren gestelt


1649 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ten Bos
van de ghelicke regeerder toegestaen om den predicant aldaer te halen met 8 caren ende bij de
regherders toegestaen dat men ider caers soude gheven 5 gl. somma 40 gl.
Ansem Wylberts caers een
Wilbert Janssen Hanrick een caers
Rof Jan Gheven een cars
Luicas Smets twee caren
Jan Goerts een caers
Willem Aerts 2 caren
somma 40 gl.
staet hier voorens gestelt


1649 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Lijste van de verhuerde leedige landerijen in den borgemeesters jaeren van Wilbert Janssen van
der Stijll ende Andries Henrick van Breij, hoeveel de selve landerijen hebben gegolden ende wat
overschiet, ende ontbreeckt, mistgaders van de foulten t‟geene voor affslach moet dienen gelijck
als volcht.
De goederen ende landerijen van wijlen Henrick Meulendijcx tot Vreeckwijck beloopen in de
lasten van den voors. borgemrs. boecken soo int voorboeck als naerboeck 2 gl. 6 st. 1 ort in ider
heffinge, ende het selve 21 reijsen geheven ende opgebeurt mette dobbelen conincxbede becomt
50 gl. 12 st.
De selve goederen sijn verhuert in den voors. jaere voor 14½ gl.
Daeraen coemen de voors. borgemrs. te cort t‟geene seij goet comt voor affslach 36 gl. 2 st.
De lasten van het landt van Vester Faes beloopen 16 gl. 16 st.
Is verhuert voor 20 st.
comt te cort 15 gl. 16 st.
De lasten van het landt van bruijsten Hendricx beloopen 5 gl. 5 st.
Is verhuert voor 12 st.
Comt te cort 4 gl. 13 st.
De lasten van Michiel Segers landt beloopen 9 gl. 3 st. 3 ort
Is verhuert voor 15 st.
Comt te cort 8 gl. 8 st. 3 ort
De lasten van het landt van Dries Everts beloopen 8 gl. 17½ st.
Is verhuert voor 7 gl. 12½ st.
Comt te cort 27 st.
De lasten van Jan Goert Maes landt beloopen 18 gl.
Is verhuert voor 20 st.
noch ontfangen 8 gl.
Comt te cort 9 gl.
Somma sommarum beloopt het geene te cort comt aen verhuerde landerijen ter somma van 75 gl.
6 st. 3 ort
T‟geene voor affslach is dienende
Aerdt Hendricx staende op 11 st. voor foulte opt voors. naerboeck tot 21 heffingen beloopt 11 gl.
11 st.
Heer Peter Bosmans wegens [onleesbaar doorgehaald] staende op 13½ st beloopt tot 21
heffingen ter somma van 14 gl. 3½ st.
Van den heer pastoir staende op 2 gl. 2 st.
Van Henr. Jan Aerts staende … 3 ort beloopt 15 st. 3 ort
Evert Peter Celen staende op 1 ort 5 st 1 ort
Jenneken E[..] Martens staende op 5 st. 1 ort bij abuijs voor foulte 8 gl. 13 st. 1 ort
Weduwe van Gevert Dericxsen staende op 12½ st. beloopt 13 gl. 3 st.
Het kind Willem Jan Vereijcken staende op 21 st. voor foulte 22 gl. 1 st.
Erfgenamen Jan van Geijsteren staende op 6½ st beloopt 6 gl. 16½ st.
Jan Henricx van Stiphout int voorboeck staende op 3 ort tot 10 [deseven] 7½ st
Jan Henr[..]eters int voor ende [na]erboeck op 1 ort belo[..] 5 st. 1 ort
Jan Mart[..] staende op 3 oirt [..]opt 15 st. 3 ort
Weeuwe Pe[..] Mennen staende op [..] st 2 ort beloopt [..] 30 gl. 9 st. 2 ort
Daniel Pe[..] Verhuijberts staende op [..] 31½ st.
Den heere van Liessel staende op 2 st. 3 ort voor foulte 2 gl. 15 st. 3 ort
Wilbert Rutten staende op 4½ st. 4 gl. 14½ st.
Lijn Peter Wilberts staende op 1 st oirt beloopt 5 st. 1 ort
Erffgenamen Thomas de Cuijper staende op 4 st 1 ort alhier voor foulte 4 gl. 9 st. 1 ort
De landt dat heer Peter Bosmans met recht heeft gewonnen van Hendrick Snabben staende op 8
st. 1 ort 8 gl. 13 st. 1 ort.
Heer [..] wegens St. Pet[..] Pauli staende op 10 st. 1 ort 10 gl. 15 st. 1 ort
Rectoir van [..] Heulten Altair staende op [..] voor foulte beloopt 6 gl. 1 st.
Somma tot hier 61 gl. 4 st. 3 ort
[Voi]r foulte in de [co]nincxbede
Weduwe Gevert Dericx 16 st.
kinderen Jan Martens 24 st.
Cornelis Jan Thonis tott Meijel 24 st.
Item comt voor affslach de vrijdom van de landerijen van de castelen tot 12 loop. becomen ter
somma van 31½ gl.
somma 34 gl. 14 st.
Somma totalis 261 gl. 5 st.
Lijste van verhuerde landerijen ende voorts t‟geene voor foulte ende affslach moet dienen.


1649 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Inventaris van de uijtgave op de naerekekningh van Wilbert Jansen van de Stijl en Dries van
Breij, borgemeesters deser heerlicheijt Deurne over den jare als voor.
Eerstelijck brengen de voors. borgemeesters hun quitancie soo van intrest van genoomen penn.
als andersints de welcke in eender somme comt te monteren van 545 gl. 12 st. 3 oert
In dorsse getekent sub litera R
Item brenghen voor affslach en voor foute het [last] staende op den naem van Dirck Dirck
Heesmans in voor- en naeboeck tot 3½ st en voor een en twintich mael gesaeren en opgebeurt 3
gl. 13½ st
Item voor foute acht stuijver staende op den naem van Aert Gorts van Meijel en het selbe 21
mael comt 8 gl. 8 st.
Item dient alnoch voor affslach vier lantsettinghe staende tot laste van Poulus Hendricx als
wesende in armoede vervallen ider lantsetting in hun naeboeck tot 25 st. en noch restant 6 st 1
oort compt samen 5 gl. 6 st. 1 oort
Dient noch voor affslach wegens d‟ erffgenamen van Meuwes Lemmen voor foute twee
conincxbedebn ider 8 st. sompt 16 st.
Item dient alhier bij provisie voor afflsach vier conincxbeden staende tot lasten van Aben Sunnis
[= Abraham Huijsingius. pk] gewesene predicant alhier, ider reijse twee gl. thien st. compt 10 gl.
Item dient alhier voor affslach de conincxbede van Wouter Cleijnen 3 gl. 15 st. ende de selve tot
vier mael gheheven sompt 11 gl.
Item dient hier voor affslach de conincxbeede staende tot lasten van Willem Janssen schutter tot
acht st. en het selve twee mael geheven comt 16 st ter oorsake hij de [tracht] van Somersdijck op
passsade gebracht.
Item de bede tot laste van Sijmon van Gerve tot drie st. en viermaal geheeven comt 12 st.
Item de bede tot laste van Lens van Bommel tot vier st en viermael geheeven comt 16 st.
Item de conincxbede staende tot laste van Claes Willem van Meijel bij affslach off abuijs 15 st.
en selve viermael geheeven compt 3 gl.
Item brengen alnoch de conincxbeede voor abuijs, staende tot laste van Jan Aerts 5 st. en het
selve viermael geheven compt 1 gl.
Item hebben de selve borgemeesters goet gedaen aen Willem Claes van een perdt dat de ruijteren
van Somerdijck meede genomen hadde een gl. 4 st,
Item voor abuijs conincxbede staende tot lasten van Mattijs Martens ses st. en vier mael geheven
compt 1 gl. 4 st.
Item door abuijs Peter Tijs Claus gestelt bij de ongebruijcker dus te veel aengetogen voor bede
ider 17 st. compt 1 gl. 14 st.
Item brengen de voors. borgemesters voor abuijs als twee mael te boeck staende ses st. een oort
staende tot lasten van Jan Peter Mulendijcx en het selve thien mael geheven compt 3 gl. 2½ st.
Dese leijste van uijtgaeff en faute monteert ter somme van 598 gl. 4 st. 1 oort


1649 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Bij mij onderschreven ontfangen uit handen Wilbort Janssen van der Stijl cum suo
borgemeesteren de somme van 35 gl. ende dat voor mijne diensten.
L. de Lou


1649 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Jan Gossens rest 2 gul. 3 oert
droessaert niet betalen
dient hier [..] is op ander leijste geteeck.
Huibert op de Schaeu 8 gl. 13 st.
het gestelick goedt tot Vreck [of Vaeck] 10 gl. 7½ st.
den H. Gest eest int lantgelt 19½ st.
rest noch van coninckxbede 36 gl.
convent van Binderen 8 gl. 7 – 3 ort
de [novawisinde] en is ghenen name te Beck soe dat noch niet buerde en is 9 gl.
benefens andere fouten die noch gepretendeert mochte worde
Jan de Voerster wegens Wilbert Japickx 4 gl. 7 st
[staat nog andere doorgehaalde tekst op]


1649 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ick bekenne ontfange te hebben uijt handen de borgemeesters van Deursen de somma 2 gulden.
Wouterus Donck wegens stroijgeld duer ordere schepenen Frans Tonis Jan Peters.


1649 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Int jaer 49
Liste van Dries Handrick Noien
Den 7 april 3 [velael] van den gouveneer van den met 6 honden eenen nacht gelosert, te samen
verter 1 gl. 12 st. met consent van de Visser.
Op den 17 april die selve [velileen] met hun 3 ende 6 honden geloseert 1 nacht, vertert te samen
36 st.
Den 23 april 3 veijluij van den gouverneur van den Boes met 7 honden eenen nacht vertert 37 st.
Consent van de Visser
Den 7 maius 2 viluij met 5 honden ende een fredt van den gouvernuer van den Boes eenen nacht
verteert 28 st. met consent van de Visser
Den 17 maius 3 veijluij van den gouvenuer van den Boes met 6 honden 2 nachten vertert 38 st.
met consent de Visser.
Den 28 maius 4 veijluij met 10 honde 1 nacht vertert 2 gl. 10 st. met consent van die presedent.
Den 2 junius 3 veijluij met 8 honden van den gouvenuer van den Boes 1 nacht in cost ende
dranck vertert 39 st. met consent van die regerders.
Den 11 junius heeft den presedent hier gebrocht 1 tamboer met vief 10 sal die heben in eten ende
drincken 3 gl. 2 oert.
Den 10 augustus 3 veijlui van den goven. van den Boes met 8 honden 1 nacht in eten ende
drincken verter 38 st. met consent van den presedent.
Den 7 september 3 veijluij van den governeur van den Boes 1 nacht in cost ende dranck vertert
35 st. met 5 honden met consent van die Visser.
Den 7 november 2 viluij van den gouverneur van den Bos met 3 honden 1 nacht in cost ende
dranck vertert 22 st. met consent van die Visser.
Den 27 [of 21] desember 2 rueters met eenen trompetter gecomen van Baeckel om conset te
halen wanner dat Somerdick optrecken soude in eten ende drincken, haver ende hoeij vertert 2 gl.
8 st. die den sholdens tot mijne huise heft brocht.
Den 30 desember 1 soldaet gebrocht met den presedent vertert 7 st.
Den selven dadem 2 viluij met 3 honden 1 fret vertert 21 st.
Totalis 24 gl. 11 st.


1649 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 693/1
In den jaere 1649 in den .. tijt als Wilbert Jansen van der Stijl borgemeester waren
Voor gevallen lasten van verteringhe van ruijteren van den heere van Somerdijck de welcke
alhier verteert hebben vermoogen de lijste daer van sijnde ter somme van 3816 gl. 12 st.
Hier tegens is bij dese gemeijnt geprottesteert bij haer Ho.Mo. tot quijtslach van sunne lasten
ende oock eenighe vercregen over welck solisitate sijn oncosten soo van verteringhe in c.. en
andere oncosten blijck bij quitantie daertoe sijnde ter somme van 419 gl. 12 st.
somme dat dese inlegeringe met de sollisitatie de gemeijnt heeft gecost 4236 gl. 5 st.
Hier tegens hebben haer Ho.Mo. de gemeijnt quijtgescholden twee maenden op het comtoer van
den ontv. Gans monteert ter somme van 740 gl. soo dat dese gemeijnt daer bij schade hebben
geleden en moeten betalen ter soomme van 3496 gl. 5 st.
Item betaelt vermogens quitantie ende verdere aenteijkeninge van opgenomen penn. staende tot
laste van de gemeijnt solvo juste ter somme van 368 gl. 8 st.
Item in verscheijde posten van verschiet en deboursementen met verteringhe vermogens ende
aenteijkeninghe pro memorie van de borgemeesters ter somme van 108 gl. 12 st. 4 ort
Item betaelt vermogens … quitancie als specificatie van dagelicxse deboursementen belopen 150
gl.
Item eene specificatie overgelevert bij Otto de Visschere monterende ter somme van 572 gl. 7 st.
1 ort alsoo daer veele ongefoneerde posten in worden bevonden soo gesustineert wordt ende
oversulcx dese regeerder met den voors. de Visser in convensie sijn van sulcx niet te willen doet
doen dient hier bij provisie alle voor memorie
Item comen de borgemesters goet jaerlicx voor dat sij in diensten van de gemeijnte hunne reijse
sijn doende monteert 24 gl.
Item competeert de voors. borgemeesters hun salares voor opbeuren deser penn. monteert te
somme van 309 gl. 4 st.
Jan Bollen borgemester in den jare 1656 brenght noch voor betalingh eerstelick sijn
optekenboeck beloopt 100 gl.
intressen van opgenomen penn. 368:8
Den jare 1655 mr. Lourens
voor gevallen oncosten over de quohir gevallen soo verteringhe ende vacatie als meede eenighe
verschooten penn. tot laste van de gemeijnte staende te betalen beloop ter somme van 542 gl.
Te stellen op ider borgemesterjaer voir intrest bij opgenomen penn. compt jarlicx 368 gl. 8 st.
-
Voor den jaere 1647 Peter Geeff Maenders ende Lambert Driessen borgemesters
Item is bij de borgemesters betaelt volgens hun memoriael van verscheijde deboursementen soo
van schenchagie aen governeurs ende ander volck van oorloge mitsgaders verteringhe, vrachten,
bo… als andersints als oock aen de ontfangers tot sHertogenbos aen quitanciegelt te samen
monteerende ter somme van 913:16
Item is bij de borgemesters betaelt aen Otto de Visschere vermogens twee affrekeninghe van
verteringe, vacatie ende deboursementen beloopen ter somme van 379 gl. 2 st. hollants doch
alsoo daer veele ongefondeerde posten in worden bevonden soo gesustineert wordt ende
oversulcx dese tegenwoordighe regerders met den vers. de Visser oversulcx in conventie sijn
dient hier bij provisie voor memorie
Voor intrest in seven jaer van de opgenomen penn. staende tot lasten van de gemeijnt 381:8
Item hebben de borgemesters goetgedaen ende betaelt volgens thun lijsten van verteringh bij
ruijters gedaen beloopen in hollants gelt ter somme van 1712:18
Item hebben de voors. borgemeesters goet gedaen aen de herbergiers alhier over verteringhe van
soldaten ter somme van 115:17
Item hebben de borgemeesters betaelt vermogens elff soo biljetten als quitancien verteringe ende
deboursementen soo bij diensten, torff, peerden als stroogelt van drack belopen in Hollants gelt
ter somme van 141:15
Item betaelt aen mr. Lourens voor sijn verdiensten volgens quitancie in Hollants gelt 29:0
-
Voor den jaere 1648 borgemeesters Andries Peter Ketelers ende Adam Willem Loijen
Item is bij de borgemeesters deses jaers betaelt ende goetgedaen twee lijsten van verteringhe van
soldaten de welck comen te monteren in Hollants gelt ter somme van 118:2
Item brengen alnoch voor betaelt vermogens twelff quitancien van vervallen intresten deser jaere
bedragen in Hollants gelt ter somme van 257:18
Item is bij de borgemeesters betaelt vermogens hunne memoriael van verscheijde
deboursementen soo van schenckagie aen governeur, officiren ende verteringhe van soldaten,
mitsgaders vrachten, beveelen ende quitansiegelden betaelt aende ontfangers te samen ter somme
van 445 gl. 13
Item alnoch twee quitancien van verteringe van soldaten belopen ter somme van 92 gl.
Item twee quitancie van haver, stroij en verteringhe tot [volder asten] geschiet samen in Hollants
gelt 46 gl.
Item eene lijst ende eene quitancie van verteringhe bij voerluijden ende een quitancie van
booelooon beloopt in Hollants gelt 30:5
Item alnoch betaelt aen mr. Lourens de Lou van verlopen rente staende tot laste van de gemeente
de som van 50 gl.
-
Van den jaere 1650 borgemeesters Jan Lamerse van de L[aer] ende Dries Corstens
Item is bij de voors. borgemeesters betaelt in thien quitancie van verloopen intresten van de
cappitalen staende tot lasten van dese gemeente monteert ter somme van 325:12
Item in verscheijde quitancie ende specificatie van verdiensten ende salarissen van verscheijde
persoonen aende gemeijnte verdient beloopt ter somme van 272:19
Item brengen alnoch voor betaelinghe volgens hun memoriael en de aenteijkeninghe van
deboursementen vacati ende verschoten penn. beloopen ter somme van 173:7:12
Item twee lijsten van verteringhe van ruijters beloopen ter somme van 16:3:8
Item alnoch vier quitancien van vacatie ende verteringhe staende ten lasten van de gemeijnte
monteert ter somme van 67:4:8
-
Voor den jaere 1651 borgemeesters Melis Jan Heermans en Jan Celen
Item is bij de voors. borgemeesters betaelt vermogens twelff quitancien van intresten der
cappitalen staende tot laste van de gemeijnte monteren ter somme van 368:8
Item alnoch betaelt vermogens acht quitancien staende tot laste van de gemeente monteren ter
somme van 25 gl. 8 st.
Item alnoch betaelt vermogens drie scabinale ordonnantien staende tot laste van de gemeijnte de
twelck comen te monteren ter somme van 132:0:0
[doorgehaald: Item brengen de voors. borgemeesters betaelt te hebben vermogens drie quitancien
over het maecken van het quohier in den jaere 1651 doch … overgebracht ter somme van
149:12]
Item brengen de voors. borgemeesters voor betalinghe vermogens hun memoriael houdende van
verscheijde deboursementen vacatie verteringhe als andersints monteert ter somme van 151:15
-
Voor den jare 1652 borgemeesters Jan Peter Willems en Dries Aerts
Item is bij de voors. borgemeesters betaelt voor intrest tien cappitalen staende ten laste van de
gemeijnte monteren ter somme van 368:8
Item brengen de voors. borgemeesters vermogens hun memoriael van verscheijde deborsementen
vacatie en verschoten penn. tot laste van de gemeijnte gedaen, monteert ter somme van 72:2 st
Item alnoch betaelt vermogens vier soo specificatien als quitancien van verteringhe der soldaten
als andersints 25:10
Item alnoch in quitancien van vacatie ende deboersementen als anders monteert ter somme van
45:1 st
Item alnoch verscheijde quitancien ende specificatien van deboursementen verschooten penn. ter
somme van 34:10 st.
-
Voor den jaere 1653 borgemeesters Claes Willems van den Heijtrack ende Jan Willem Robben.
Item is bij de voors. borgemeesters betaelt voor intresten van de cappitalen staende tot laeste van
de gemeijnte monteren ter somme van 368:8
Item brengen de voors. borgemeesters in betalinghe van verscheijde deboursementen, verteringhe
ende vacatie monteren ter somme van 90:0
Item brengen de voors. burgemeesters voor uijtgaeff vijff ruijterlijsten van verteringe der
Graeffsche ende Bossche ruijters monteren ter somme 127:12
Item alnoch verteert bij de vers. ruijters vermogens drie lijsten daer van sijnde 194:12
Item alnoch in verscheijde vacatien ende deboursementen ter somme van 32:18
Item alnoch .. deboursementen, vacatien ende verteringe ende verschoten penn. vermogens
verscheijde specificatien 29:6
Item alnoch in specificatie ende quitancie van vacatie ende deboursementen ter somme van 60 gl.
-
Voor den jaere 1654 borgemeesters Peter Willems op den Muelenhoff Thuenis van Ebben
Item brengen de voors, borgemeesters voor verschoet ende betalinghe hun memoriael van
verscheijde vacati deboursementen, intresten ende verteringhen ten regard vande gemeente
gedaen monteert ter somme van 74:17
Item brengen voor betalinghe ver verloopen intresten ten lasten van de gemeente staende 368:8
Item een specificatie van verschooten verdiende ende verteringhe monteert 103:0
Item bij de selvere borgemeesters betaelt vermogens verscheijde specificatien ende quitancien
wegens vacatie verteringhe als andersints ter somme van 189:10


2-1-1649 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Ick ondergeschreven Johan Bex bekenne erlijck ende deuchgelijck betaelt te zijn van den
borghemeester Andrys van Duersen de somme van 54 gul. [..] ende comende vanden [..] ende
verteringe als nae Antwerpen met [..] gaende rekinge belop de verteringe 3:13
Bij mij Johan Bex. Datum Helmont den 2 january 1649


8-1-1649 Momboirrekeningen doos 181 map 2
Geert, weduwe wijlen Willem Swerius, met haar momboirs, Gort haar swager en Jan Willems, en
haar kinderen, bekennen schuldig te zijn aan Jenneke Janssen Otten 135 gulden dd. 08-1-1649
Ze ondertekend zelf en haar zoon Willem Willems Sueris tekent met een vogeltje.
Als getuigen tekend ook Willem Marcus Smolders.


15-1-1649 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Ontfanghen van Dries Peters voor die van Deurene over haeren ijnpost de somme van 25 gulden
ende voor den landrost 25 gulden. Actum den 15 jannewarij april 1649. Catarijna vander Wolf.


15-1-1649 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ontfanghen van Dries Peters in minderin ende op rekenin over tgunt die van Deurene schuldich
sijn over de redemsie van de gemeene middelen de somme van 370 gl. Actum den 15 jannewari
1649. Catarina vander Wolf


20-1-1649 Oud adm. arch. Deurne inv.nr. 687
Opten 20 januwarij 1649 alsdoen is den eedelen Heere Baron heere van Dorne ende der Haerst
enz. ende is in de herberge van Jasper Marselis gecomen om dat Ottho schoutenth nyet beij huijs
en waes ende alsdan heeft den voors. Baron die regerders vey gen ontboden ende alsdan soe is
dien thijde tot Jasspers Marsselis vertert met den voors. heere Baron Johan conte de Huijn met
sijne vrienden ende die gelicke regerders van Dorne vertert in twee reijsse mets dat presedent
worden gemackt die somme van twijntich gul. ende eene halven st. dico 20 gul.½ st. Geschiet in
pressencye Aert Jan Muelendickx pressedent.
Item ten selven dage als voors. staet sooe is tot Aerdt Jan Muelendickx gehalt in boegwyt in
kenys van de borgemesters Dryes Peters den Keteler som som. voor die somme van vijff gul.
ende thyen stuever die voors. heere baron perden hebben opgeeten geschyet in pressency van
schepenen
Aert Jan Muelendicx
Peter Gevarts Colen


23-1-1649 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 319. folio 137.
De hoogedele heer JOHAN FRANS GODEFROID, heer tot Deurne, heeft opgedragen aan
BARTHOLOMEUS de VISSCHERE, schout en secretaris van Deurne een hoeve of woonstee met
toebehoren te Vlierden op Brouhese, in gebruik bij zowel LEONART DRIESSEN, HENDRICK
PETER WELTEN en AERT JANSSEN HOEVENAARS (??) in labeur en gebruik hebbben.
Lasten: 56 gl. aan jonker ADAM van BAECXEN, 28 gl. aan ANNA BURICH te 's-Hertogenbosch,
62 gl./10 st. aan REIJNIER GAST (?) te 's-Hertogenbosch, 25 vaten rogge aan de pastoor/kapel van
Brouhese. De Duitse Orde heeft een kapitaal van 1350 op de goederen rusten (maar er is daarover
een proces gaande voor de Raad van Brabant in Den Haag).
Onderpand: het huis of kasteel van Deurne.
Mr. PETER van HAESTRICHT en mr. PETER van HAERS, notarissen te 's-Hertogenbosch,
treden op als tussenpersonen.
Get.: AB/PB 23 jan. 1649
N.B.: Dit is een aangepaste versie van akte no. 309.
23-1-1649 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 320. folio 138 verso.
Wij, Adolph Becx en Peter Bunnen, schepenen van Helmond (en licentiaten in de rechten) laten
weten dat de weledele heer JOHAN FRANS GODEFROID u.s. vercocht heeft aan JAN DIRCK
COOLEN en PETER SIMONS van STRAELEN, inwoners van Helmond, een hooibeemd te
Deurne nl. de Catharinabeemt neven erf. Vrouwe van Wittenhorst en een zekere wech en van erf.
Lambert Jacobs vanGasselt tot op erf. des heer verkopers.
Met een terugverwijzing naar elementen uit de vorige akten (nl. no. 309/319). Get.: AB/PB 23 jan.
1649


23-1-1649 Coll. SvW RA Helmond inv. 270 akte 321. folio 139.
OTTO de VISSCHERE, schout en secretaris van Deurne, gelooft aan de edele heer JOHAN
FRANS GODEFROID u.s. dat hij in handen van JAN DIRCK COOLEN en PETER SIMONS van
STRAELEN, beiden borgers en kooplieden te Helmond, de somma van 100 gl. zal betalen.
Onderpand: goederen te Vlierden-Brouhese.
Get. + datum u.s.


5-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 18
Jan Neel Martens verkoopt aan zijn oom derick Martens zijn kindsdeel in de erfenis hem
aangekomen van wijlen zijn grootvader. Het goed staande en gelegen in het Vloeijeijnd.


6-2-1649 Recht. Arch. 's Bosch 1571 fol. 225
Meester Peter van Haestricht, gemachtigd via procuratiebrieven van de schepenen van Helmond
van 23-1-1649, mede namens de Heer van Deurne, heeft verkocht aan Ottho Theodorus de
Visscher, schout en secretaris te Deurne, sekere drye hoeven of woonsteden, soo huysingen,
landerijen, groesen, beemden, hoygewassen, plantagien, gerechticheit van thienden als anderssins
met allen heuren appendentien ende dependentien van dyen, gelegen in de heerlicheyt van Vlierden
ter plaetse genoempt op Brouhuyse, in gebruik bij Lenart Driessen, Hendrick Peter Welten en Aert
Janssen, hoevenaars, welke hoeven de constituant zijn aangekomen van de moeder van zijn vrouw.
Lasten: 56 gld. aan jonker Adam van Baecxen, 28 gld. aan Anna Burch te 'sBosch (HB: is hier
bedoeld klooster Annenborch of een persoonsnaam??), 62 gld. 10 st. aan Reynier Gost te 'sBosch,
12 gld. en 6 gld. te 'sBosch, 25 malder rogge aenden rectoir of capella op Brouhese, waeromme
questie ende proces is in de achterstand (in de tachterheyt) van de voirs. renthen te betalen. 1350
rijksdaalders door de Duitse Orde wordt op deze goederen geeist, waerover ook questie ende proces
is voor de souvereine Raad van Brabant in 'sGravenhage. Onderpand: het huys ofte castele van
Deursen met alle daarbij liggende goederen, hoeve off hoeff ten Velde wesende leenroerig aan de
Raad en Leenhof van Brabant.


11-2-1649 Momboirrekeningen doos 181 map 2 1649 - 1651
Reeckeningen gedaan door Goert Swerius en Jan Willems, als momboirs van Geertruijt, wed.
wijlen Willem Swerius van verkopen dd. 11-2-1649
Ontvangen van Gielis Hensen, als koper van het huis            126 - 09 - 00
Item voor het eerste termijn                       463 - 00 - 00
totaal                                  589 - 09 - 00
Uitgegeven.
Uitschrijven van de verkoopcedulle                    000 - 08 - 00
Uitschrijven van 10 biljetten en quitanties etc.             560 - 08 - 01
wijncoop                                 000 - 46 - 05
een "slach voor de gesellen"?                       000 - 20 - 00
voor een molder boeckweijt aan Willem Jan Geven              005 - 11 - 00
totaal                                  571 - 06 - 01
De uitgaven afgetrokken van de ontvangsten is               018 - 02 - 03
Actum bij de voorschreven momboiren van de "weeuwe mette haere cinderen" voor officier
Lambert Colen ed Evert Segers dd. 15-2-1651 O.Th. de Visschere secr.


15-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 53
Testament voor Corst Hendrick Corsten en diens vrouw Jenneke., ziek te bed liggend. Zij
vermaken elkaar hun goederen ten togte. Uit gezonderd een perceel bouwland gelegen bij het
Apostelhuis te Mierlo en een weiland in de culit.


17-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 13
Handerick Japickx Nelen beloofd dat het eusel dat hij eerder kocht van Jan Handerick
Meulendijcx voor deze en zijn nakomelingen vrij zal zijn van alle chijnsen.


19-2-1649 Oud adm. archief Deurne inv.nr. 688
Ontfanghen van Dries Peters in minderin ende op rekenin over tgunt die van Deurene schuldich
sijn over de redemsie van de gemeene middelen de somme van 370 gl. Actum den 19 februari
1649. Catarina vander Wolf
Ida ter Steege die huisvrouwe van die controrolluer Vermeer


23-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 1
Hendrick Jacobs van Gasselt, met zijn togtrecht, en Hendrick Jan Cluijtmans als man van diens
dochter Jenneke Hendrick van Gasselt met het erfrecht verkopen aan Jan Lambert Jacobs van
Gasselt een akker te Deurne in de Houteckers gelegen. Zie ook de volgende akte.


23-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 1
Dezelfde verkopers als in de vorige akte verkopen nu aan Jan Lambert Jacobs van Gasselt het
achterste gebond van een huis staande in het Haageind, met de hierbij behorende grond. Dit is de
verkopers eerder bij boedeldeling aan gekomen.


24-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 41
Peter Gooverts verkoopt aan Peter Preters Snijders een akker, gelegen te Liessel in de Nieuwe
Erven.
25-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 1 verso
Reijnder Jan Aerts verkoopt aan Thonis Hoeben een jaarlijkse rente van fl. 7,50, met als
onderpand zijn huis met de grond in het Vloeijeind. De rente is op 11-6-1708 afgelost met fl.
150,-.


25-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 2
Jaspar Willems als de vader en weduwnaar zijnde, samen met Pauwels Joosten en Joris Goossens
als de momboirs van de onmondige kinderen van zowel wijlen Peter Hendrick Gielens als van
Jaspar Willems, allen verwekt bij wijlen Henrisken Joosten, verkopen aan Reijnder Jan Aerts een
akker.


25-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 2 verso
Testament voor Reinder Jan Aerts en diens vrouw Henricxken Frans Joosten, beide gezond
zijnde. Zij vermaken hun goederen op de langstlevende.


26-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 68
Gertruijt, weduwe van Willem Osswerijns, geassisteerd door haar momboirs Goert Osswerijns en
Jan Willems verkopen aan Gielis hensen een huis, hof, turfschop met aangelegen grond staande
en gelegen in de Zeilberg. Zoals dit op 4 februari 1649 voor de schepenen is gepasseerd. Op 27
november 1651 volgt de laatste termijnbetaling van deze koop. Zie ook de volgende akte.


26-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 68 verso
Jan Dries van Bommel en Gielis hensen van Bommel lenen fl. 300,= van Catharina de weduwe
van Hendrick IJsbouts.


26-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 68 verso
Jan Dries van Bommel draagt over aan Jan Simons van den Boomen een zekere zille hooiwas te
helmond gelegen, en rijdende met anderen.


26-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 28
Frans Laureijns bakelmans verkoopt aan Peter Claessen Martens een akker gelegen te Deurne aan
de Cuijlheuvel.


26-2-1649 Momboirrekeningen doos 181 map 2
Jan vanden Boomen uit naam van Catharina, weduwe Hendrick IJsbouts, ontvangen 7 gulden van
Goover Swerijus en Jan Willems vanwege Geert Sweerijus de somme van 65 gulden, betaalt in de
jaren 1643, 1644, 1645, 1646, 1647 en 1648 actum 26-2-1649.
Goert Swerijes aan Claes Marten Rutten van turf 34 gulden en aan Handrick Laureijns Keijsers van
gehaald laken 4 gulden.


26-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 43
Jan Jan Mennen als de man zijnde van Hanriske de dochter van Brusten Hanricks, vernadert het
onroerend goed zoals Brusten dit heeft verkocht aan Willem Josten van Weert. Deze kocht het
voor zijn moeder, zijnde Catrina de weduwe van Jost Jansen van Weert. De koop passerde voor
de schepenen alhier op 27 februiari 1648.


26-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 44
Willem Josten gaat met deze vernadering niet accoord. Zie hiervoor ook de volgende akte.


26-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 44 verso
Jan Jan Mennen bekent dat hij deze vernadering, zoals hierboven bedoeld, gedaan zou hebben
niet voor zichzelf maar voor zijn zwagers Jan en Hendrick Bruijstens.


26-2-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 69
Gielen Hensen verkoopt aan Crijn Bosmans het hooiveld, zoals hij zelf dat omtrent 2 jaren
geleden heeft gekocht van Jan Marcelis Lucas.


27-2-1649 Momboirrekeningen doos 181 map 2
Ontvangen van Goert Swerius de somme van 10 gulden 15 stuivers en 2 oort een bedrag dat
Willem Swerius , zijn broer zaliger, nog schuldig was van "gehaelt wolle laecken" bij Hendrick
Janssen van Luijtelaer alias Bruegels.
Actum Helmont 27-2-1649


29-2-1649 Momboirrekeningen doos 181 map 2
Op 29 februari 1649 heeft Goort Swerius uitgegeven aan den Sceper 14 gld. 8 stuivers en aan Jan
van Stiphout 12 stuivers.


1-3-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 28 verso
Claes Claessen verkoopt aan Melis Jan Heesmans een zille hooiland te Helmond
gelegen.rijdende met anderen.


1-3-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 28 verso
Jan van den Bosch als man van Lijske Evert Gevert Sijmonts vernadert de akker zoals Peter
Claes Martens die gekocht heeft.
1-3-1649
Extract uijttereeckeninghe vande kerckmeesters tot Tilborch
Extract vuijt reckeninge van Joris Peeters de Smits ende Andreas Sijmons die de selve hebben
gedaen als provisoirs der fabrijck der kercke van Tilborch over de jaeren 1644 1645 1646 1647
ende 1648 daer inne staet geschreven onder andere soo volght
1644
Inden iersten Herman Remijssen van eenen steenoven          12 - 0 - 0
1645
Herman Remijssen eenen steenoven                   12 - 0 - 0
Jan Peeters eenen steenoven                      12 - 0 - 0
1646
Adriaen Soffaerts eenen steenoven                   12 - 0 - 0
Jan Peeters eenen steenoven                      12 - 0 - 0
Herman Remijs eenen steenoven                     12 - 0 - 0
1647
Claes de Croij eenen steenoven                    12 - 0 - 0
Jan Peeters eenen steenoven                      12 - 0 - 0
1648
Claes de Croij eenen steenoven                    12 - 0 - 0
Jan Peeters eenen steenoven                      12 - 0 - 0
[...] mette bovengestelde reckening ge[..] van wethouderen tot Tilburg op den ierste martij 1649
Attestor W. van Loon notaris


1-3-1649 Momboirrekeningen doos 181 map 2
Oontvangen van Gort Sueerijs en Jan Willems tot Liessel als momboirs etc... bij mij Willem
Marcus op 1 mert 1649


4-3-1649 recht arch deurne inv nr 94 folio 61
Gielis Henssen van Boemel verkoopt aan zijn zoon Jan Gielijs van Boemel een huis, hof met een
pothuis, schop en de bijbehorende zaken zoals staat en gelegen is in de Zeilberg.


7-3-1649 Momboirrekeningen doos 181 map 2 1649 - 1651
Ick ondergescreven bekenne gelick ick bekennen mets dessen wel ende ducdelck ontfangen te
hebben uijt handen van Goort Sweris ende Jan Willem Martens als mombars van Gestken Willem
Sweris saliger die somme van vijftich gul capatals als hier boven staet geruert ende van verlopen
pachten ontfangen die somme van twee gul achtien st waer met ick men bedanck mijn goeder
betaling.
Actum den 7 mert 1649 ick Michgiel Claessen Everts Bedaencken


7-3-1649 Momboirrekeningen doos 181 map 2
Ontvangen van Goort Sweris en Jan Willem Martens de momboiren van GertkenWillem Sweris
zaliger 50 gulden van verlopen pachten. 7 meert 1649
Gegeven aan Jan Hendrick Bollen vijf en een halve gulden van "seeckere tuerf dewelcke in den
schop gevuelt was"


7-3-1649 Momboirrekeningen doos 181 map 2
"Goort Sweris en Jan Willem Martens, momboirs van Gertken Willem Sweris zaliger hebben
teruggegeven aan Dierck Peters, "sijnen swager," van van geleend geld 50 gulden op 7 maart 1649
"te sijn ende met sin merck betekent op ten 7en mert 1649 Peters van voerder ... merckt (getekent
potje) van Govert Swerijs, bekent ontfanght te hebben seven gul die heij Wijllem sijnen broeder
heeft gelent in groet gelt waervan Govert [voorschreven] hum bedanckt sin goedet betaem.
Actum datum als boven. ... XCIJ gl. IJ st."


8-3-1649 Momboirrekeningen doos 181 map 2
Enige losse briefjes verzameld in een lias
Ontvangen van Goert Sweerijs 36 stuivers vanwege de huisvrouw van Willem Swerius zaliger nog
schuldig van gehaald bier op "den achsten dach der maent mertijns 1649 beij meij Willem Hens
Peters" 36 stuivers.


9-3-1649 Momboirrekeningen doos 181 map 2
Ontvangen van Goert Swereis 11 gulden 1 stuiver vanwege zijn broeder Wellem Swereis nog
schuldig van bij mij aan huis gehaalde waren