Docstoc

1. Wat is Marketing - Download as PowerPoint

Document Sample
1. Wat is Marketing - Download as PowerPoint Powered By Docstoc
					           Prijsbepaling
Kostengeoriënteerde benadering:

Het algemene model:

Variabele kosten
Vaste of constante kosten +
Subtotaal: Directe kosten
Indirecte kosten (overhead, niet toe te rekenen) +
Totaal = Integrale kosten
Winstopslag +
Prijsniveau

• Als inkoopprijs/variabele kosten relatief hoog zijn t.o.v. overige
 kosten (in groothandel bijv.) werkt deze methode goed. Anders blijft
 onduidelijk waar de kosten aan toegerekend zouden moeten worden
 en kunnen onjuiste of te arbitraire kostprijzen ontstaan
• Bij een integrale kostprijsberekening van producten wordt veelal
 verondersteld dat je de verkoopkosten niet meeneemt, maar alleen
 de productiekosten. Let op wat er in de opgave staat.
          Kosten
Standaard kostprijs:
1. variabele kosten (product, middelen;
  lineair/proportioneel, progressief, degressief,
  trapsgewijs)
2. vaste kosten (middelen, faciliteiten); eventueel
  de jaarlijkse afschrijving
3. rente over kapitaalbeslag.
Kostensoorten: bijv. grond, grond- en hulpstoffen,
  productiemiddelen, afschrijvingskosten
  (technische of economische levensduur;
  lineair, annuïteit, degressief%, vast
  percentage), arbeid/personeel, diensten
  derden, belastingen, rentekosten
        Prijsbepaling (2)
Variabele kostencalculatie (direct costing, differentiële
  benadering):
Basis zijn de variabele (marginale) kosten: alle extra kosten
  die een extra eenheid product vergt.
Alle overige vaste kosten worden niet verdeeld, maar
  integraal genomen. Opslag (contributiemarge of
  dekkingsbijdrage) om tot integrale kosten te komen kan
  per productgroep variabel bepaald worden, mits het
  totaal dekkend is. Dus:
Kostprijs = Variabele kosten + Contribution margin
Voordeel: je weet wat het absolute minimum is wat je moet
  vragen om geen verlies per extra unit te lijden. Je hebt
  (veel) meer speelruimte om met kosten te schuiven en
  dus met eindprijzen. En dus om met betere op door de
  markt geaccepteerde prijzen te werken.
Nadeel: verleiding om tegen te lage prijs te leveren en dus
  prijsbederf/prijsdumping.
       Prijsbepaling (3)
Bepalen van winst:
1. Kostprijs-plusmethode, mark-up pricing; vaste
  winstopslag per productcategorie (eventueel
  gedifferentieerde opslag percentages i.v.m.
  risico’s, doorloopsnelheid etc.);
 1. opslag vast bedrag
 2. opslag percentage van in- of verkoopprijs
   Voordeel: eenvoudig, bijv. detailhandel, horeca etc.
2. Backward pricing, inverse prijszetting: op basis
  van “what the market can bear” winstmarges of
  contributiemarges bepalen per productgroep,
  zodat een adequaat rendement resteert. Of de
  noodzakelijke af-fabrieksprijs terugrekenen.
       Break even analyse
Break even punt: het aantal producten waarbij opbrengst en
  kosten gelijk zijn (geen winst, geen verlies).

Formule:
Breakeven aantal =    totale vaste kosten    .
            verkoopprijs - variabele kosten

Dit onder veronderstelling van een lineair verband kosten/aantal,
   hetgeen niet helemaal juist is (schaalvoordelen,
   marktbeïnvloeding, kwantumkortingen etc.)

Flexibele break-evenanalyse: bij verschillende kostprijzen wordt de
   vraagcurve in beschouwing meegenomen. Zo kan optimale
   prijs/winst bepaald worden (onder voorbehoud van lineariteit van
   het model en correcte vraagcurve)
    Break even analyse (2)
Break even punt zonder formule
Winst = Omzet – Kosten = 0

O = q • P • Marge
K = Constante kosten + q • Variabele kosten

Dus:
q•P•M=C+q•V
q • (P • M – V) = C
q = C / (P • M – V)
Dan heb je dus gewoon de formule afgeleid.
      Rendementsmethode
Target return break even punt: het aantal producten waarbij de
  opbrengst een vooraf vastgesteld rendement op
  geïnvesteerd vermogen oplevert.

Formule:
Target-return Breakeven =totale vaste kosten + vereist rendement
               verkoopprijs - variabele kosten

Flexibele break-evenanalyse: bij verschillende kostprijzen wordt de
   vraagcurve in beschouwing meegenomen. Zo kan optimale
   prijs/winst bepaald worden (onder voorbehoud van lineariteit van
   het model en correcte vraagcurve)
  Strategie oplossen rekensommen
Als er bedragen met en zonder BTW zijn: haal eerst overal de BTW er uit, of
    voeg de BTW toe.
Dus bijv. p = € 3,57 incl. 19% BTW, dan is p = € 3,57 / 1,19 = € 3 excl. BTW.
Zet alle gegevens uit de tekst in gelijkheden:
bijv.
verkoopprijs p = € 3;    M(arge) = 40%       O = q . 3 . 0,6
K = 20.000 + q . € 1,5    W = € 4.000
Zet dan de gelijkheid op van bijv. winst of rendement dus:
W=O–K
Vul de factoren in:
4.000 = q . 3 . 0,6 – 20.000 – q . 1,5
Breng alle q (of onbekende) naar links en de “gewone” getallen naar rechts,
    dus
q . 1,5 – 1,8 q = - 20.000 – 4.000
Werk dan verder uit:
 - 0,3 q = - 24.000
+ q = + 24.000 / 0,3 = 80.000
Strategie oplossen rekensommen (2)
Als er 2 vergelijkingen met 2 onbekenden zijn, druk dan eerst de ene
   onbekende uit in de andere en los daarna de overblijvende
   vergelijking op.

Bovenstaand noem ik de wiskundige strategie.
Er zijn alternatieven, die soms goed werken:
1.  de 1 of 1.000 strategie. Vul voor bijvoorbeeld een onbekende
   hoeveelheid 1000 in of voor een onbekende prijs 1 in. En reken
   met die getallen de som verder door. Daardoor wordt het soms
   makkelijker
2.  Je kunt ook de 4 multiple choice antwoorden in de formules
   invullen en dan doorrekenen welk antwoord tot correcte
   uitkomsten leidt (dus de juiste korting, of kosten = omzet, of
   hoogste opbrengst etc.) Is iets meer werk, maar is meestal wel
   werkbaar en betrouwbaar.
   Rekensommen met marge
Voorbeelden:
Groothandelsprijs is 100.

Marge detailhandel is 35% van de inkoopprijs 
Verkoop = 100.1,35 = 135

Marge detailhandel is 35% van de consumenten prijs 
Verkoop = 100/0,65 = 153,84, want inkoop = 65% van
  verkoop en marge = 35% van verkoop.

Met marge wordt meestal bedoeld: percentage van de
  verkoopprijs. Maarrrr..... let steeds goed op tekst.
  Rekensommen met marge (2)
Voorbeelden:
Consumentenprijs is 100.

Marge detailhandel is 35% van de inkoopprijs 
Inkoop = 100/1,35 = 74,07, want Verk = Ink . 1,35

Marge detailhandel is 35% van de consumenten prijs 
Inkoop = 100.0,65 = 65, want inkoop = 65% van verkoop
  en marge = 35% van verkoop.
       Voorbeeld marge           45%
                          100%
A. Marge = percentage van Inkoop, bijv. 45%

V = 1,45 I     en dus I = V / 1,45 = 0,689 V

B. Marge is percentage van Verkoop, bijv. 45%:   45%
                          55%

V = I / 0,55 = 1,81 I en I = 0,55 V
   Concurrentiegeorienteerde
      prijszetting
N.B. Hoofdstuk 13.2 in sheets Hoofdstuk 12.

Non-price concurrentie: accent op andere elementen van
   de MM, USP, ter voorkoming van prijsoorlog
Imitatie-prijszetting, me-too pricing:prijs wordt van
   concurrentie gekopieerd.
Premium-prijszetting: een (iets) hogere prijs wordt
   gevraagd op basis van onderscheidend kenmerk
Discount prijszetting: een iets lagere prijs wordt gevraagd
   als enige onderscheid
           Concurrentie
Heeft meestal sterk invloed op prijszetting (dus (begin van) prijzen
  oorlog en dus uitholling van winst i.p.v. USP en meerwaarde te
  zoeken).
Pas ook op voor reactie van concurrentie door eigen initiatieven.

1.  Monopolie: één aanbieder. Door exclusief patent of wettelijk
   recht/taakopdracht. Meestal staatstoezicht.
2.  Oligopolie: enkele aanbieders, vaak met een markt en prijsleider,
   follow-the-leader prijsbenadering. Risico op kartelvorming. Meestal
   stabiele prijzen wegens angst voor prijsoorlog..
     • Homogeen: zelfde/identieke producten. Dus prijsoorlog.
      Poging tot product differentiatie om uit oorlog te blijven.
     • Heterogeen: gepercipieerde verschillen in gelijke producten
      (augmented product o.i.d.). Geknikte vraagcurve:
      prijsdaling, de concurrentie volgt, dus inelastische vraag;
      prijsverhoging: concurrentie volgt niet, vraag valt uit, dus
      elastisch.
3.  Polypolie: veel aanbieders
          Prijsoorlog
Put-out-pricing: een sterke partij gaat langdurig aan de
  onderkant of zelfs onderkant van kostprijs zitten om
  concurrentie uit te roken en te verdrijven. Voldoende
  vet op het vlees is nodig voor succes. Albert Heijn lijkt
  dit nu te doen met Laurus (Super de Boer, Edah)
Stay-out-pricing: prijs net aan kostendekkend maken
  zodat nieuwe toetreders tot de markt geen droog
  kunnen verdienen en het wel uithun hoofd laten toe te
  treden.
 Monopolistische concurrentie
Bij sterke concurrentie: de selectieve vraagcurve is zeer
   elastisch. Iets te hoge prijs en je bent je hele omzet
   kwijt. Bij volledige mededinging of volledige vrije
   mededinging (NIMA term), (homogeen polypolie):
   volledige elastische selectieve vraagcurve (en
   afzetcurve); vraagcurve loopt horizontaal.

Producenten probeert door sterke positionering en unieke
  producteigenschappen binnen een productgroep,
  ondanks andere leveranciers, met differentiële
  productvoordelen toch een soort van monopolie te
  realiseren (monopolistische concurrentie). Een sterk
  merk is een soort monopolie. Door merktrouw is er
  ondanks concurrentie een selectieve vraag curve die
  min of meer samenvalt met de vraag curve. Daardoor
  heb je meer speelruimte met je prijs en blijf je weg uit
  de prijzenslag.
    Prijsbindingen/afspraken
1.  Verticale prijsbinding (alleen voor boeken toegestaan);
   beschermt marge en assortiment van boekhandel en
   uitgever.
2.  Horizontale prijsbinding, kartel (verboden;denk aan
   bouwfraude)
3.  Adviesprijzen (vrijblijvend)
4.  Bodemprijzen (door fabrikant gecalculeerde kostprijs
   zonder winst); ter bescherming van marge kleine
   detaillisten. Mag ook niet meer.
    Prijsvorming B-to-B
1. Onderhandeling leidt tot prijs
2. Aanbesteding leidt tot prijs. Leveranciers
  schrijven in (met een offerte).
 1. openbaar in publicatieblad (verplicht voor
   overheid boven ± Eur 250.000, met strenge
   regels qua procedure en keuze criteria )
 2. onderhands. Er worden 3 a 5
   gekwalificeerde bedrijven uitgenodigd voor
   offerte.
    Prijsvorming B-to-B (2)
Winstkansprognose:
gewogen winstkans = kans x winst (bij een bepaalde
  offerte prijs).
Zo kan de optimale prijs bepaald worden (wet van de grote
  getallen)

Redenen voor lage offerte prijs:
• leegloop, dus er moet snel omzet komen (hungry
  salesman)
• over-/restcapaciteit benutten voor winst maximalisatie
• kans op vervolgorders

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:54
posted:8/9/2011
language:Dutch
pages:19