UW COUPON NEEMT TOE MET DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN

Document Sample
UW COUPON NEEMT TOE MET DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN Powered By Docstoc
					   Beleggen
                                                           Crédit Agricole CIB Interest Evolution 2020
                                                           U W CO U P O N NEEM T TO E
                                                           ME T D E S T IJ GIN G VA N D E
                                                           R EN T E VO E T EN
                                                           n	   Jaarlijkse	brutocoupon	gelijk	aan	85%	van	de	
                                                               CMS-rente	op	10	jaar.
                                                           n	   Jaarlijkse	brutocoupon	van	min.	3%	en	max.	8%.
                                                           n	   Recht	op	terugbetaling	van	100%	van	de	
                                                               nominale	waarde	door	Crédit	Agricole	CIB,	enkel	
                                                               op	de	vervaldag1.
Strategie van deze belegging

Met	Crédit	Agricole	CIB	Interest	evolution	2020	kan	de	belegger	profiteren van een stijging van de langetermijnrente,	via	een	jaarlijkse coupon
van minimum 3% bruto.	

   De aanhoudend lage rentevoeten: een vervelende situatie?

   Zoals	zoveel	beleggers	bent	u	op	zoek	naar	een	alternatief	voor	uw	geld.	De	huidige	lage	rentevoeten	zetten	u	er	echter	niet	toe	aan	om	
   u	te	binden.	Maar	wat	als	de	rentevoeten	binnenkort	weer	stijgen?	

   U	voelt	er	niets	voor	om	jarenlang	opgezadeld	te	zitten	met	een	laag	rendement?	Dat	is	begrijpelijk.	Daarom	hebben	onze	specialisten	
   een	nieuwe	obligatie	voor	u	geselecteerd.	Een obligatie waarvan de coupon de evolutie van de langetermijnrente volgt.	Zo	bent	u	er	
   zeker	van	dat	u	de	boot	niet	mist	in	geval	van	een	rentestijging.


W AT 	 M A g 	 U 	 V e R W A C H T e n ?
    Een jaarlijkse coupon                Of een hogere coupon indien 85% van de langetermijnrente hoger is dan 3%
   van minimum 3% bruto2                               (max. 8% bruto3)
   Van	2011	tot	en	met	2020	            Als	85%	van	de	langetermijnrente	op	één	van	de	jaarlijkse	observatiedata	hoger	is	dan	3%,	bepaalt
   betaalt	de	uitgever	(Crédit	          dit vastgestelde niveau de waarde van de brutocoupon voor dat jaar (met	een	maximum	van	8%	
   Agricole	CIB)	u	elk	jaar	            bruto).
   op	21	juni	een coupon
                           We	observeren	de	langetermijnrente	op	basis	van	de	Constant Maturity Swap (CMS) op tien jaar.	Dit	
   van minimum 3% bruto.	
                           is	de	rentevoet	die	de	banken	gebruiken	voor	interbancaire	leningen	met	een	looptijd	van	10	jaar.	
   Onafhankelijk	van	de	evolutie	
                           een	toename	van	de	inflatie	zou	tot	een	stijging	van	de	langetermijnrente	kunnen	leiden.	Met de
   van	de	langetermijnrente.
                           obligatie Crédit Agricole CIB Interest Evolution 2020 bent u voorbereid op een dergelijk scenario.                               %  7

Evolutie van de CMS-rente op 10 jaar               6

                                 5

                                 4
Bron:	Bloomberg
                                 3
De	historische	evolutie	van	de	CMS-rente	op	10	jaar	bete-
kent	geen	voorspelling	voor	de	toekomstige	evolutie.       2

                                 1

                                 0
                                 4/2000  12/2000  08/2001  04/2002  12/2002  08/2003  04/2004  12/2004  08/2005  04/2006 12/2006  08/2007 04/2008  12/2008  08/2009 04/2010

                                                                                                       Temps
1
 	  Dit	geldt	niet	in	geval	van	faillissement/staking	van	betaling	door	de	uitgever.	Raadpleeg	de	paragraaf	‘Kredietrisico’	op	pagina	2.
2
 	  Het	jaarlijks	rendement	bedraagt	minstens	2,77%	bruto	(inclusief	2%	instapkosten).
3
 	  Het	jaarlijks	rendement	bedraagt	maximum	7,71%	bruto	(inclusief	2%	instapkosten).
e e n 	 P R O D U C T 	 U I T g e g e V e n 	 D O O R	                  dien	in	dezelfde	omstandigheden	de	marktrente	na	uitgifte	daalt,	dan	
                                             stijgt	de	prijs	van	het	product.	Dergelijke	bewegingen	kunnen	resul-
CRÉDIT	AgRICOle	CIB
                                             teren	in	een	minderwaarde	in	geval	van	een	tussentijdse	verkoop.	Dit	
De	obligatie	Crédit	Agricole	CIB	Interest	evolution	2020	wordt	uit-           risico	is	groter	in	het	begin	van	de	looptijd	en	vermindert	naarmate	de	
gegeven	door	Crédit	Agricole	CIB.	Crédit	Agricole	CIB	is	de	financie-          vervaldag	nadert.
rings-	en	investeringsbank	van	groupe	Crédit	Agricole,	de	grootste	
retailbank	van	Frankrijk	(in	termen	van	deposito’s)	en	één	van	de	
grootste	retailbanken	van	europa.	Crédit	Agricole	CIB	verbindt	zich	           PROSPeCTUS
ertoe	om	u	op	de	vervaldag	(21/06/2020)	100%	van	de	nominale	
waarde	terug	te	betalen.	Dit	product	heeft	een	DB	Product	Profile	            Deze	brochure	is	een	marketingdocument.	De	informatie	die	ze	
van	niveau	2.	                                      bevat,	vormt	geen	beleggingsadvies.	elke	beleggingsbeslissing	
                                             moet	gebaseerd	zijn	op	het	basisprospectus.	Het	basisprospec-
                                             tus	werd	in	het	engels	opgesteld,	op	24/09/2009	goedgekeurd	
De	RISICO’S                                       door	de	CSSF	en	aangevuld	met	vijf	supplementen	op	17/11/2009,	
                                             08/02/2010,	15/02/2010,	31/03/2010	en	09/04/2010.	Deze	docu-
Beleggers	moeten	de	aard	van	deze	effecten	begrijpen	en	zich	be-             menten,	de	samenvattingen	in	het	nederlands	en	het	Frans,	en	de	
wust	zijn	van	de	inherente	risico’s	van	deze	belegging,	in	het	bijzon-          definitieve	voorwaarden	van	07/05/2010	zijn	gratis	beschikbaar	in	
der	de	risico’s	vermeld	op	pagina	16	tot	26	van	het	basisprospectus.           de	Financial	Centers	van	Deutsche	Bank	n.V.	U	kunt	ze	ook	telefo-
                                             nisch	aanvragen	op	het	nummer	078	156	157	of	ze	raadplegen	op	
Kredietrisico                                      de	website	www.deutschebank.be.	eventuele	supplementen	bij	het	
                                             basisprospectus	die	de	uitgever	tijdens	de	inschrijvingsperiode	zou	
Door	de	aankoop	van	dit	product	aanvaardt	u,	zoals	bij	alle	titels	van	         publiceren,	zullen	eveneens	beschikbaar	zijn	via	de	bovenvermelde	
schuldvordering,	het	kredietrisico	(bijvoorbeeld	een	faillissement)	           kanalen4.
van	de	uitgever,	in	dit	geval	Crédit	Agricole	CIB.	Als	Crédit	Agricole	
CIB	in	financiële	moeilijkheden	zou	raken,	is	het	mogelijk	dat	u	uw	
kapitaal	helemaal	niet	of	slechts	gedeeltelijk	kunt	recupereren.

                                                        DB	PRODUCT	PROFIle
Liquiditeitsrisico
                                                 1        2        3        4        5
We	willen	de	beleggers	erop	wijzen	dat	de	effecten	naar	alle	waar-             Het	laagste	                            Het	hoogste	
                                               risico
                                                         X                        risico
schijnlijkheid	illiquide	zullen	zijn.	De	waarde	van	deze	effecten	kan	
tijdens	de	looptijd	onder	pari	dalen	op	de	secundaire	markt.	Derge-
lijke	bewegingen	kunnen	resulteren	in	een	minderwaarde	in	geval	
van	een	tussentijdse	verkoop.	U	hebt	slechts	op	de	vervaldag	recht	
                                              Wat is het db Product Profile?
op	de	terugbetaling	aan	pari.
                                              Het	DB	Product	Profile	is	een	quotering	eigen	aan	Deutsche	
Renterisico                                         Bank	van	het	risico	inherent	aan	een	beleggingsproduct.	Het	
                                              gaat	van	1	voor	de	producten	met	het	laagste	risico	tot	5	voor	
Zoals	alle	andere	schuldinstrumenten	is	dit	product	onderworpen	              de	meest	offensieve	producten	(meer	details	vindt	u	in	de	
aan	een	renterisico.	Indien	de	marktrente	na	uitgifte	van	deze	titel	van	          technische	fiche).
schuldvordering	stijgt	en	alle	andere	marktgegevens	gelijk	blijven,	dan	
daalt	de	prijs	van	het	product	tijdens	de	looptijd	van	het	product.	In-4	 Zodra	tijdens	de	inschrijvingsperiode	een	supplement	bij	het	prospectus	wordt	gepubliceerd	op	de	website	van	Deutsche	Bank,	beschikt	de	belegger	die	reeds	op	dit	product	
  heeft	ingetekend	over	twee	werkdagen	om	zijn	inschrijving	te	herzien.
 www.deutschebank.be/producten
  O M IN T E TE K E NE N
  n Het is belangrijk dat u elke belegging aan uw beleggersprofiel toetst. Dat kunt u heel eenvoudig bepalen
   door de vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in te vullen via uw Online Banking.
  n Via Online Banking kunt u in slechts drie stappen en in alle veiligheid intekenen. Hebt u uw toegangscodes
   nog niet? Bel dan 078 156 160.
  n Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
 TeCHnISCHe	FICHe

 Crédit	Agricole	CIB	Interest	evolution	2020	is	een	titel	van	schuld-   Prospectus:
 vordering.                                Crédit	Agricole	CIB	Interest	evolution	2020	wordt	uitgegeven	door	
                                      Crédit	Agricole	CIB	en	vertegenwoordigt	titels	van	schuldvordering	
      C
 Uitgever:		 rédit	Agricole	Corporate	and	Investment	Bank	
                                      tegenover	de	uitgever.	De	volledige	voorwaarden	die	deze	effecten	
 (“Crédit	Agricole	CIB”)
                                      regelen,	worden	uiteengezet	in	het	basisprospectus	van	24/09/2009,	de	
 Rating:	AA-	negatief	/	Aa3	negatief	(S&P/Moody’s)1
                                      supplementen	van	17/11/2009,	08/02/2010,	15/02/2010,	31/03/2010	en	
 ISIN-code:	XS0507141959
                                      09/04/2010,	en	de	definitieve	voorwaarden	van	07/05/2010.	elke	beleg-
 Munteenheid:	eUR
                                      gingsbeslissing	moet	gebaseerd	zijn	op	deze	documenten.	
 Verdeler:	Deutsche	Bank	n.V.2
 Inschrijving op de primaire markt:                    Belangrijk bericht:
 n	 van	10/05/2010	tot	en	met	16/06/2010                  Crédit	Agricole	CIB	Interest	evolution	2020	mag	niet	aangeboden,	ver-
 n	 uitgifte-	en	betaaldatum:	21/06/2010                  kocht	of	geleverd	worden	in	de	Verenigde	Staten,	noch	op	Amerikaans	
 n	 nominale	waarde:	1.000	eUR                       grondgebied,	noch	aan	een	Amerikaanse	ingezetene.
 n	 uitgifteprijs:	100%
                                      Commissie:
 n	 instapkosten:	2%
                                      Deutsche	Bank	n.V.	ontvangt	van	de	uitgever	een	op	basis	van	de	
 De	uitgever	behoudt	zich	het	recht	voor	om	de	inschrijvingsperiode	op	  uitgifteprijs	berekende	commissie,	die	in	het	algemeen	varieert	tussen	
 de	primaire	markt	vervroegd	te	beëindigen.                0%	en	3%	van	de	nominale	waarde	als	tegenprestatie	voor	het	genomen	
                                      marktrisico	als	gevolg	van	het	feit	dat	de	prijs	van	de	gestructureerde	
 Jaarlijkse coupons:
                                      schuldinstrumenten	kan	variëren	tijdens	de	inschrijvingsperiode	(zie	
 85%	van	de	CMS-rente	op	10	jaar	met	een	minimum	van	3%	bruto	en	
                                      prospectus	voor	meer	inlichtingen/details).
 een	maximum	van	8%	bruto.
 Betaaldatum van de coupons :
 elk	jaar	op	21	juni,	van	2011	tot	en	met	2020.
 Jaarlijkse observatiedata van de CMS-rente op 10 jaar:
 2	werkdagen	voor	het	begin	van	de	renteperiode.	De	CMS-rente	op	10	    1		  Deze	rating	is	geldig	bij	het	ter	perse	gaan	van	deze	brochure.	De	ratingagentschappen	
 jaar	wordt	elke	werkdag	om	11.00	uur	(Frankfurt-tijd)	gepubliceerd	op	     kunnen	deze	te	allen	tijde	wijzigen.	Indien	de	rating	gevoelig	zou	dalen	in	de	periode	tussen	
 de	Reuterspagina	ISDAFIX2.                           de	druk	van	deze	brochure	en	het	einde	van	de	inschrijvingsperiode	zal	Deutsche	Bank	n.V.	
                                         de	cliënten	die	reeds	op	dit	product	hebben	ingetekend,	hiervan	verwittigen.	Deutsche	Bank	
 Begindatum van de renteperiode:                         n.V.	verbindt	zich	er	niet	toe	de	cliënten	op	de	hoogte	te	brengen	van	een	mogelijke,	al	dan	
 elk	jaar	op	21	juni	(inbegrepen),	van	2010	tot	en	met	2019.                                                  p
                                         niet	gevoelige,	ratingwijziging	die	plaatsvindt	na	afloop	van	de	inschrijvings	 eriode.

                                      2		 Deutsche	Bank	n.V.	treedt	enkel	op	als	tussenpersoon	voor	de	distributie	van	de	effecten,	
 Jaarlijks brutorendement:                           uitgegeven	door	de	uitgever.	Deutsche	Bank	n.V.	is	noch	de	aanbieder,	noch	de	uitgever	in	
 (inclusief	2%	instapkosten):	minimum	2,77%	en	maximum	7,71%          de	zin	van	de	Belgische	wet	op	de	openbare	aanbieding	van	beleggingsinstrumenten.

 Eindvervaldag: 21/06/2020                         3		 Fiscale	behandeling	volgens	de	geldende	wetgeving.

 Secundaire markt:                             4		 Informatie	over	de	tarieven	van	een	effectenrekening	is	beschikbaar	in	de	Financial	
                                        Centers	van	Deutsche	Bank	nV	en	op	www.deutschebank.be.	Beleggers	die	effecten	op	
 De	houder	van	het	effect	kan	het	effect	verkopen	op	de	secundaire	
                                                                                         V.U.	:	Stéphan	Salberter,	Marnixlaan	13-15,	1000	Brussel
                                        een	rekening	wensen	te	plaatsen	bij	een	andere	financiële	instelling,	moeten	zich	vooraf	
 markt.	De	uitgever	kan	niet	garanderen	dat	er	een	belangrijke	secun-     informeren	over	de	geldende	tarieven.
 daire	markt	bestaat	voor	Crédit	Agricole	CIB	Interest	evolution	2020.
                                      5		 DB	Product	Profile	is	een	eigen	rating	van	Deutsche	Bank	n.V.	van	het	risico	dat	inherent	is	
 Beurstaks:                                  aan	een	beleggingsproduct.	Het	wordt	weergegeven	door	een	cijfer	van	1	voor	de	producten	
                                        met	het	laagste	risico	tot	5	voor	de	meest	offensieve	producten.	Deze	rating	steunt	op	een	
 n	 Primaire	markt:	geen3
                                        aantal	objectieve	en	meetbare	criteria:	het	kapitaalrisico,	de	actiefcategorie,	het	eventueel	
 n	 Secundaire	markt:	0,07%	(max.	500	eUR)3                  vooraf	gekende	rendement,	de	stabiliteit	van	de	munt,	de	rating	van	de	uitgever	door	de	ra-
 n	 Terugbetaling	op	de	eindvervaldag:	geen3                  tingagentschappen,	en	de	diversificatie.	Ze	houdt	echter	geen	rekening	met	het	liquiditeits-	
                                        en	renterisico	(zie	hierboven).	Meer	informatie	vindt	u	op	www.deutschebank.be.
 Roerende voorheffing:
                                      6		 Het	toegekende	DB	Product	Profile	werd	bepaald	op	het	moment	van	drukken	van	deze	
 15%	op	de	uitgekeerde	coupons3.	Het	fiscale	regime	voor	deze	obligatie	    brochure.	Indien	dit	wijzigt	tussen	het	drukken	van	deze	brochure	en	het	einde	van	de	
 hangt	af	van	de	individuele	situatie	van	de	belegger	en	kan	in	de	toe-    inschrijvingsperiode,	zal	Deutsche	Bank	n.V.	de	brochure	aanpassen.	Indien	het	product	
 komst	onderhevig	zijn	aan	veranderingen.                   als	gevolg	van	een	dergelijke	wijziging	tijdens	voormelde	periode	niet	meer	zou	stroken	met	
                                        het	beleggersprofiel	van	de	belegger	die	reeds	op	dit	product	heeft	ingetekend,	zal	Deutsche	
 Levering:                                   Bank	n.V.	contact	opnemen	met	deze	belegger.	Deutsche	Bank	n.V.	is	hiertoe	niet	verplicht	
 geen	materiële	levering	mogelijk 4.                                                          p
                                        indien	het	toegekende	DB	Product	Profile	verandert	na	de	inschrijvings	 eriode.

 db Product Profile5: 26
www.deutschebank.be/producten

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:8/9/2011
language:Dutch
pages:3